Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Vastuvõetud tekstidMuud formaadid
Kolmapäev, 11. märts 2009 - StrasbourgLõplik väljaanne
 Teatavate kaupade käibemaksuvabastus nende lõplikul importimisel (kodifitseeritud versioon) *
 Europoli personali põhipalkade ja toetuste kohandamine *
 ELi Solidaarsusfondi kasutuselevõtmine
  Euroopa Parlamendi 11. märtsi 2009. aasta resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmise kohta vastavalt eelarvedistsipliini ja usaldusväärset finantsjuhtimist käsitleva Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktile 26 (KOM(2009)0023 – C6-0040/2009 – 2009/2007(ACI))
  LISA
 Paranduseelarve nr 1/2009 projekt: Rumeenia üleujutused
 Laevade kontrollimise ja ülevaatusega tegelevate organisatsioonide ja veeteede ametite vastavat tegevust käsitlevad ühised eeskirjad ja standardid (uuestisõnastamine) ***III
 Laevade kontrollimise ja ülevaatusega tegelevate organisatsioonide ühised eeskirjad ja standardid (uuestisõnastamine) ***III
 Sadamariigi kontroll (uuestisõnastamine) ***III
 Ühenduse laevaliikluse seire- ja teabesüsteem ***III
 Meretranspordi sektoris toimunud õnnetusjuhtumite juurdluse aluspõhimõtted ***III
 Reisijate meritsi vedajate vastutus õnnetusjuhtumite korral ***III
 Laevaomanike kindlustus merinõuete korral ***II
 Lipuriigi nõuete täitmine ***II
 Raskete kaubaveokite maksustamine teatavate infrastruktuuride kasutamise eest ***I
  Euroopa Parlamendi 11. märtsi 2009. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 1999/62/EÜ raskete kaubaveokite maksustamise kohta teatavate infrastruktuuride kasutamise eest (KOM(2008)0436 – C6-0276/2008 – 2008/0147(COD))
  Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 11. märtsil 2009. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/.../EÜ, millega muudetakse direktiivi 1999/62/EÜ raskete kaubaveokite maksustamise kohta teatavate infrastruktuuride kasutamise eest
  LISA
 Üldsuse juurdepääs Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele (uuesti sõnastamine) ***I
  Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele (uuesti sõnastamine) (KOM(2008)0229 – C6-0184/2008 – 2008/0090(COD))
  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr .../2009 üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele (uuesti sõnastamine)
  LISA
 Liikmesriikide tööhõivepoliitika suunised *
 Kodukorra artikli 139 kohaldamisaja pikendamine parlamendi seitsmenda koosseisu ametiaja lõpuni
 Romide sostiaalne olukord ja nende tööturule juurdepääsu parandamine ELis
 Naftatarnetega seotud probleemide lahendamise lähtealused
 Keskkonnahoidlik transport ja väliskulude sisestamine
 Panus Euroopa Ülemkogu 2009. aasta kevadisele kohtumisele seoses Lissaboni strateegiaga
 Kliimamuutuste vastu võitlemine
 Tööhõivepoliitika suunised
 Euroopa majanduse taastamiskava
 Ühtekuuluvuspoliitika: investeerimine reaalmajandusse
Tekstid
Lõplik väljaanne (463 kb)
Viimane päevakajastamine: 2. detsember 2009Õigusalane teave