Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Aangenomen tekstenAndere formaten
Donderdag 2 april 2009 - BrusselDefinitieve uitgave
 Informatie op veterinair en zoötechnisch gebied *
 Communautaire statistieken over de informatiemaatschappij ***I
  Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 2 april 2009 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 808/2004 betreffende communautaire statistieken over de informatiemaatschappij (COM(2008)0677 – C6-0381/2008 – 2008/0201(COD))
  Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 2 april 2009 met het oog op de aanneming van Verordening (EG) nr. .../2009 van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 808/2004 betreffende communautaire statistieken over de informatiemaatschappij
 Overeenkomst EG/Zwitserland inzake de handel in landbouwproducten *
 Wederzijdse erkenning op beslissingen inzake toezichtmaatregelen als alternatief voor voorlopige hechtenis *
 Uitbreiding van de soorten kosten die voor een bijdrage uit het ESF in aanmerking komen ***I
 EFRO, ESF en Cohesiefonds: bepalingen inzake financieel beheer ***
 Onderwijs aan migrantenkinderen
 Recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden
 Problemen en perspectieven van het Europese burgerschap
 Communautaire statistieken van de buitenlandse handel met derde landen ***II
 Communautaire procedures voor het vaststellen van grenswaarden voor residuen van farmacologisch werkzame stoffen in levensmiddelen van dierlijke oorsprong ***II
 Subsidiabiliteit uit hoofde van het EFRO van investeringen in energie-efficiëntie en hernieuwbare energie op het vlak van huisvesting ***I
  Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 2 april 2009 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1080/2006 betreffende het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling met betrekking tot de subsidiabiliteit van investeringen in energie-efficiëntie en hernieuwbare energie op het vlak van huisvesting (COM(2008)0838 – C6-0473/2008 – 2008/0245(COD))
  Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 2 april 2009 met het oog op de aanneming van Verordening (EG) nr. .../2009 van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1080/2006 betreffende het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling met betrekking tot de subsidialibiliteit van investeringen in energie-efficiëntie en hernieuwbare energie op het vlak van huisvesting
 Gemeenschappelijke visumcode ***I
  Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 2 april 2009 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een gemeenschappelijke visumcode (COM(2006)0403 – C6-0254/2006 – 2006/0142(COD))
  Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 2 april 2009 met het oog op de aanneming van Verordening (EG) nr. .../2009 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een gemeenschappelijke visumcode (Visumcode)
 Communautair systeem van milieukeuren ***I
  Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 2 april 2009 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende een communautair systeem van milieukeuren (COM(2008)0401 – C6-0279/2008 – 2008/0152(COD))
  Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 2 april 2009 met het oog op de aanneming van Verordening (EG) nr. .../2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de EU-milieukeur
  BIJLAGE
 Vrijwillige deelneming van organisaties aan een communautair milieubeheer- en milieuauditsysteem (EMAS) ***I
  Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 2 april 2009 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de vrijwillige deelneming van organisaties aan een communautair milieubeheer- en milieuauditsysteem (EMAS) (COM(2008)0402 – C6-0278/2008 – 2008/0154(COD))
  Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 2 april 2009 met het oog op de aanneming van Verordening (EG) nr. .../2009 van het Europees Parlement en de Raad inzake de vrijwillige deelneming van organisaties aan een communautair milieubeheer- en milieuauditsysteem (EMAS) tot intrekking van Verordening (EG) nr. 761/2001 en van de Beschikkingen 2001/681/EG en 2006/193/EG van de Commissie
 Gelijke behandeling van personen ongeacht godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid *
 De halfjaarlijkse evaluatie van de dialoog EU-Wit-Rusland
 Het Europese geweten en het totalitarisme
 Rol van de cultuur bij de ontwikkeling van de Europese regio's
 Nieuwe overeenkomst EU − Rusland
 Gezondheidsrisico's in verband met elektromagnetische velden
 Betere scholen: een agenda voor Europese samenwerking
Teksten
Definitieve uitgave (391 kb)
Laatst bijgewerkt op: 8 december 2009Juridische mededeling