Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texterAndra textformat
Onsdagen den 10 februari 2010 - StrasbourgSlutlig utgåva
 Omvänd betalningsskyldighet på leveranser av vissa varor och tjänster som är känsliga för bedrägeri *
 ERUF: Stödberättigande åtgärder avseende bostäder för marginaliserade grupper ***I
  Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 10 februari 2010 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr .../2010 om ändring av förordning (EG) nr 1080/2006 om Europeiska regionala utvecklingsfonden vad gäller stödberättigade bostadsinsatser till förmån för marginaliserade befolkningsgrupper (KOM(2009)0382 – C7-0095/2009 – 2009/0105(COD))
  Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 10 februari 2010 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr .../2010 om ändring av förordning (EG) nr 1080/2006 om Europeiska regionala utvecklingsfonden vad gäller stödberättigande för bostadsinsatser till förmån för marginaliserade befolkningsgrupper
 Administrativt samarbete i fråga om beskattning *
 Ömsesidigt bistånd för indrivning av fordringar som avser skatter, tullar och andra åtgärder *
 Jordbävningen i Haiti
 Situationen i Iran
 Situationen i Jemen
 Människohandel
 Resultat från Köpenhamnstoppmötet om klimatförändringarna
 God förvaltning i skattefrågor
 Jämställdhet mellan kvinnor och män i Europeiska unionen – 2009
 De viktigaste målen inför partskonferensen för Cites-konventionen
 2009 års framstegsrapport om Kroatien
 Framstegsrapporten 2009 för f.d. jugoslaviska republiken Makedonien
 2009 års framstegsrapport om Turkiet
Texter
Slutlig utgåva (351 kb)
Senaste uppdatering: 12 oktober 2010Rättsligt meddelande