Назад 
 Напред 
PVTACRE
Приети текстовеВ друг формат
Четвъртък, 11 Ноември 2010 г. - БрюкселОкончателна версия
 Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: Ирландия - SR Technics
  Резолюция на Европейския парламент от 11 ноември 2010 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията, в съответствие с точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (заявление EGF/2009/021 IE/SR Technics от Ирландия) (COM(2010)0489 – C7-0280/2010 – 2010/2214(BUD))
  ПРИЛОЖЕНИЕ
 Искане за снемане на имунитета на Krzysztof Lisek
 Лица, управляващи фондове за алтернативни инвестиции ***I
  Законодателна резолюция на Европейския парламент от 11 ноември 2010 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно администраторите на фондове за алтернативни инвестиции и за изменение на Директива 2004/39/ЕО и Директива 2009/…/EО (COM(2009)0207 – C7-0040/2009 – 2009/0064(COD))
  Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 11 ноември 2010 г. с оглед приемането на Директива 2011/.../ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове и за изменение на директиви 2003/41/ЕО и 2009/65/ЕО и на регламенти (ЕО) № 1060/2009 и (ЕС) № 1095/2010
 Изменение на Регламент (ЕО) № 539/2001 за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите-членки, както и тези, чиито граждани се освободени от това изискване ***I
  Законодателна резолюция на Европейския парламент от 11 ноември 2010 г. относно предложението за регламент на Eвропейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 539/2001 за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите-членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване (COM(2010)0358 – C7-0162/2010 – 2010/0192(COD))
  Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 11 ноември 2010 г. с оглед приемането на Регламент (ЕС) Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 539/2001 на Съвета за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници, както и тези, чиито граждани се освободени от това изискване
 Изменение на Регламент (ЕО) № 663/2009 за създаване на програма за подпомагане на икономическото възстановяване чрез предоставяне на финансова помощ от Общността на проекти в областта на енергетиката ***I
  Законодателна резолюция на Европейския парламент от 11 ноември 2010 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 663/2009 за създаване на програма за подпомагане на икономическото възстановяване чрез предоставяне на финансова помощ от Общността на проекти в областта на енергетиката (COM(2010)0283 – C7-0139/2010 – 2010/0150(COD))
  Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 11 ноември 2010 г. с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2010 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 663/2009 за създаване на програма за подпомагане на икономическото възстановяване чрез предоставяне на финансова помощ от Общността на проекти в областта на енергетиката
 Предстояща среща на високо равнище между ЕС и САЩ и Трансатлантически икономически съвет
 Външната стратегия на ЕС относно данните от досиетата на пътниците (PNR данни)
 Партньорства за целите на иновациите
 Укрепване на ОССЕ - ролята на Европейския съюз
 Демографски предизвикателства и солидарност между поколенията
 Изпълнение на рамковите програми за научни изследвания
 Кризата в животновъдния сектор в ЕС
Текстове
Окончателна версия (402 kb)
Последно осъвременяване: 20 Февруари 2012 г.Правна информация