Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texterAndra textformat
Torsdagen den 11 november 2010 - BrysselSlutlig utgåva
 Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter Irland - SR Technics
  Europaparlamentets resolution av den 11 november 2010 om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2009/021 IE/SR Technics av Irland) (KOM(2010)0489 – C7-0280/2010 – 2010/2214(BUD))
  BILAGA
 Begäran om upphävande av Krzysztof Liseks parlamentariska immunitet
 Förvaltare av alternativa investeringsfonder ***I
  Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 11 november 2010 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om förvaltare av alternativa investeringsfonder samt om ändring av direktiv 2004/39/EG och 2009/…/EG (KOM(2009)0207 – C7-0040/2009 – 2009/0064(COD))
  Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid den första behandlingen den 11 november 2010 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/.../EU om förvaltare av alternativa investeringsfonder samt om ändring av direktiv 2003/41/EG och 2009/65/EG och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 1095/2010
 Ändring av rådets förordning (EG) nr 539/2001 om fastställande av förteckningen över tredjeländer vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredjeländer vars medborgare är undantagna från detta krav ***I
  Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 11 november 2010 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 539/2001 om fastställande av förteckningen över tredjeländer vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredjeländer vars medborgare är undantagna från detta krav (KOM(2010)0358 – C7-0162/2010 – 2010/0192(COD))
  Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid den första behandlingen av den 11 november 2010 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr .../2010 om ändring av rådets förordning (EG) nr 539/2001 om fastställande av förteckningen över tredjeländer vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredjeländer vars medborgare är undantagna från detta krav
 Ändring av förordning (EG) nr 663/2009 om inrättande av ett program för hjälp till ekonomisk återhämtning genom finansiellt stöd från gemenskapen till projekt på energiområdet ***I
  Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 11 november 2010 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 663/2009 om inrättande av ett program för hjälp till ekonomisk återhämtning genom finansiellt stöd från gemenskapen till projekt på energiområdet (KOM(2010)0283 – C7-0139/2010 – 2010/0150(COD))
  Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid den första behandlingen den 11 november 2010 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr …/2010 om ändring av förordning (EG) nr 663/2009 om inrättande av ett program för hjälp till ekonomisk återhämtning genom finansiellt stöd från gemenskapen till projekt på energiområdet
 Det kommande toppmötet EU-Förenta staterna och Transatlantiska ekonomiska rådet
 EU:s yttre strategi för passageraruppgifter (PNR)
 Innovationspartnerskap
 Stärkandet av OSSE: en roll för EU
 Den demografiska utmaningen och solidariteten mellan generationerna
 Förenklat genomförande av ramprogrammen för forskning
 Krisen i EU:s djurhållningssektor
Texter
Slutlig utgåva (241 kb)
Senaste uppdatering: 20 februari 2012Rättsligt meddelande