Index 
Elfogadott szövegek
2011. június 23., csütörtök - BrüsszelVégleges kiadás
Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: General Motors – Belgium
  Állásfoglalás
  Függelék
 Az iparitermék-csomagolás Braille-írásos címkézése

Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: General Motors – Belgium
PDF 215k   DOC 48k
Állásfoglalás
Függelék
Az Európai Parlament 2011. június 23-i állásfoglalása az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontja alapján történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Belgium „EGF/2010/031 BE/General Motors Belgium” referenciaszámú kérelme) (COM(2011)0212 – C7-0096/2011 – 2011/2074(BUD) )
P7_TA(2011)0276 A7-0191/2011

Az Európai Parlament ,

–   tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2011)0212 – C7-0096/2011 ),

–   tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodásra(1) (2006. május 17-i intézményközi megállapodás) és különösen annak 28. pontjára,

–   tekintettel az európai globalizációs alkalmazkodási alap létrehozásáról szóló, 2006. december 20-i 1927/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(2) (EGAA-rendelet),

–   tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság levelére,

–   tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A7-0191/2011 ),

A.   mivel az Európai Unió létrehozta a megfelelő jogalkotási és költségvetési eszközöket ahhoz, hogy kiegészítő támogatást nyújtson a világkereskedelem fő strukturális változásainak következményei által sújtott munkavállalóknak, és támogassa újbóli munkaerő-piaci beilleszkedésüket,

B.   mivel az EGAA hatályát a 2009. május 1-jétől benyújtott kérelmek tekintetében ideiglenesen kiterjesztették az olyan munkavállalók támogatására, akik közvetlenül a pénzügyi és gazdasági világválság miatt veszítették el állásukat,

C.   mivel az Unió által az elbocsátott munkavállalók részére nyújtott pénzügyi segítségnek dinamikusnak kell lennie, és azt a lehető leggyorsabban és leghatékonyabban kell rendelkezésre bocsátani, összhangban a 2008. július 17-i egyeztető ülésen elfogadott európai parlamenti, tanácsi és bizottsági közös nyilatkozattal, és kellően figyelembe véve a 2006. május 17-i intézményközi megállapodást az EGAA igénybevételéről szóló határozatok elfogadása tekintetében,

D.   mivel Belgium segítséget kért a belgiumi Antwerpen NUTS II. szintű régióban a gépjármű-gyártási ágazatban működő General Motors Belgium elsődlegesen érintett vállalatnál és négy beszállítójánál történt 2834 elbocsátásra tekintettel (amelyek közül valamennyi támogatásban részesítendő),

E.   mivel a kérelem megfelel az EGAA-rendeletben meghatározott jogosultsági kritériumoknak,

1.   kéri az érintett intézményeket, hogy tegyék meg a szükséges erőfeszítéseket az alap igénybevételének felgyorsítása érdekében; nagyra értékeli ezzel összefüggésben a Parlamentnek a támogatások kiutalásának felgyorsítására irányuló kérelme nyomán a Bizottság által bevezetett továbbfejlesztett eljárást, amelynek célja, hogy a költségvetési hatóság számára az EGAA-kérelem támogathatóságáról szóló bizottsági értékelést az alap igénybevételére irányuló javaslattal együtt nyújtsák be; reméli, hogy az EGAA soron következő felülvizsgálatának keretében tovább tökéletesítik majd az eljárást;

2.   emlékeztet az intézmények azon kötelezettségvállalására, hogy zökkenőmentes és gyors eljárást biztosítsanak az EGAA igénybevételére vonatkozó döntések elfogadására, egyszeri, időben korlátozott egyéni támogatást nyújtva, amely a globalizáció és a pénzügyi és gazdasági válság következtében elbocsátott munkavállalók megsegítésére irányul; rámutat az EGAA potenciális szerepére az elbocsátott munkavállalók munkaerő-piaci visszailleszkedésében; mindazonáltal értékelést kér az ilyen munkavállalóknak az EGAA által finanszírozott intézkedések közvetlen eredményeként történő hosszú távú munkaerő-piaci beilleszkedéséről;

3.   hangsúlyozza, hogy az EGAA-rendelet 6. cikkével összhangban biztosítani kell, hogy az EGAA segítse az elbocsátott egyéni munkavállalók újbóli munkába állását; megismétli, hogy az EGAA-ból nyújtott támogatás nem helyettesítheti sem azokat az intézkedéseket, amelyek megtétele a nemzeti jog vagy a kollektív szerződések értelmében a társaságok felelőssége, sem pedig azokat, amelyek a társaságok vagy ágazatok szerkezetátalakítására irányulnak;

4.   megállapítja, hogy az EGAA-ból történő finanszírozásra javasolt, személyre szabott szolgáltatások összehangolt csomagjával kapcsolatos tájékoztatás információkat tartalmaz arra vonatkozólag, hogy e szolgáltatások milyen módon egészítik ki a strukturális alapokból finanszírozott tevékenységeket; megismétli a Bizottsághoz intézett felhívását, hogy az éves jelentések is tartalmazzák ezen adatok összehasonlító értékelését;

5.   üdvözli, hogy a Parlament többszöri kérését követően első ízben a 2011-es költségvetésben 47 608 950 euró összegű kifizetési előirányzat szerepel az EGAA-ra vonatkozó 04 05 01. jogcímcsoport alatt; emlékeztet rá, hogy az EGAA-t külön speciális eszközként hozták létre saját célkitűzésekkel és határidőkkel, és hogy ezért olyan elkülönített előirányzatokra van szüksége, amelyek helyettesítik a más költségvetési sorokból a múltban történtekhez hasonló átcsoportosításokat, amelyek károsak lehetnek a különböző szakpolitikai célkitűzések megvalósítására nézve;

6.   úgy ítéli meg, hogy a multinacionális vállalatok kérdésével, amelyek átszervezése vagy áthelyezése elbocsátásokhoz, és következésképpen az EGAA beavatkozásához vezet, az EGAA-rendelet következő felülvizsgálatakor – az elbocsátott munkavállalók EGAA-hoz való hozzáférésének veszélyeztetése nélkül – foglalkozni kell;

7.   jóváhagyja a jelen állásfoglaláshoz mellékelt határozatot;

8.   utasítja elnökét, hogy a Tanács elnökével együtt írja alá a határozatot, és gondoskodjon annak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzétételéről;

9.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a melléklettel együtt a Tanácsnak és a Bizottságnak.

MELLÉKLET

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontja alapján történő igénybevételéről (Belgium „EGF/2010/031 BE/General Motors Belgium” referenciaszámú kérelme)

(E melléklet szövege itt nincs feltüntetve, mert az megegyezik a végleges jogi aktussal, 2011/470/EU határozat.)

(1) HL C 139., 2006.6.14., 1. o.
(2) HL L 406., 2006.12.30., 1. o.


Az iparitermék-csomagolás Braille-írásos címkézése
PDF 192k   DOC 32k
Az Európai Parlament 2011. június 23-i nyilatkozata az iparitermék-csomagolás Braille-írásos címkézésének önkéntes rendszeréről
P7_TA(2011)0299 P7_DCL(2011)0014

Az Európai Parlament ,

–   tekintettel az Európai Unió Alapjogi Chartájának a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló 21. és 26. cikkére,

–   tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkére,

A.   mivel az EU-tagállamok aláírták a fogyatékkal élők jogairól szóló ENSZ-egyezményt,

B.   mivel az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló 2004/27/EK irányelv 56a. cikke előírja, hogy a gyógyszerek nevét fel kell tüntetni Braille-írással a csomagolásukon,

1.   hangsúlyozza, hogy a látásukban korlátozott személyeknek joguk van az önálló életvitelhez és a teljes társadalmi részvételhez;

2.   felszólítja az Európai Bizottságot, hogy kezdeményezzen széleskörű konzultációt az érdekeltekkel a Braille-írásos iparitermékcsomagolás-címkézésre irányuló önkéntes rendszer közösségi szintű bevezetésének költségéről, hatékonyságáról és kivitelezhetőségéről. A címke legalább a termék típusáról és a szavatossági határidejéről tájékoztatna, hogy segítse a látásukban korlátozott vásárlók hozzáférését ezekhez az információkhoz; mivel nem minden gyengénlátó ismeri a Braille-írást, a javasolt konzultáción a csomagoláson szereplő információhoz való hozzáférés biztosításának alternatív módjait is meg kellene vizsgálni;

3.   felszólítja a Bizottságot, hogy a vállalati társadalmi felelősségvállalás elveinek megfelelően biztosítson ösztönzőket az európai iparágak és vállalkozások számára a témával kapcsolatos tudatosságuk növelésének érdekében;

4.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a nyilatkozatot az aláírók nevével(1) együtt a Bizottságnak, a tagállamok parlamentjeinek és az Egyesült Nemzetek Szervezetének.

(1) Az aláírók listája a 2011. június 23-i jegyzőkönyv 1. mellékletében jelent meg (P7_PV(2011)06-23(ANN1) ).

Utolsó frissítés: 2018. január 29.Jogi nyilatkozat