Ευρετήριο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 2011 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση
Δημιουργία των ευρωμεσογειακών προγραμμάτων «Erasmus» και «Leonardo da Vinci»

Δημιουργία των ευρωμεσογειακών προγραμμάτων «Erasmus» και «Leonardo da Vinci»
PDF 264k   DOC 34k
Δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Σεπτεμβρίου 2011 σχετικά με τη δημιουργία των ευρωμεσογειακών προγραμμάτων «Erasmus» και «Leonardo da Vinci»
P7_TA(2011)0413 P7_DCL(2011)0015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 123 του Κανονισμού,

Α.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το νότιο τμήμα της Μεσογείου γνωρίζει μία χωρίς προηγούμενο εξέλιξη και ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να την συνοδεύσει με νέες πρωτοβουλίες,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη τον θεμελιώδη ρόλο της εκπαίδευσης για τη δημοκρατία και την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία της επαγγελματικής κατάρτισης για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τα προγράμματα «Erasmus» και «Leonardo da Vinci» αποτελούν μέγιστες επιτυχίες του ευρωπαϊκού οικοδομήματος,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη τον μικρό αριθμό των δικαιούχων στη μεσογειακή πτυχή του προγράμματος Erasmus Mundus και την απουσία κινητικότητας από το Νότο προς το Νότο,

1.   ζητεί από την Επιτροπή και την Ύπατη Εκπρόσωπο/Αντιπρόεδρο να προτείνουν έως το τέλος του 2011 τη δημιουργία ενός ευρωμεσογειακού προγράμματος Erasmus υπέρ της διακρατικής κινητικότητας των σπουδαστών εκατέρωθεν της Μεσογείου·

2.   ζητεί από την Επιτροπή και την Ύπατη Εκπρόσωπο/Αντιπρόεδρο να προτείνουν έως το τέλος του 2011 την εφαρμογή ενός ευρωμεσογειακού προγράμματος Leonardo da Vinci υπέρ της κινητικότητας των νέων που επιθυμούν να λάβουν μία επαγγελματική κατάρτιση στο εξωτερικό·

3.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα δήλωση, συνοδευόμενη από τα ονόματα των υπογραφόντων(1) , στην Επιτροπή, το Συμβούλιο, την Ύπατη Εκπρόσωπο/Αντιπρόεδρο, τα κράτη μέλη της ΕΕ και της Ένωσης για τη Μεσόγειο, τα κοινοβούλιά τους, το Γενικό Γραμματέα της Ένωσης για τη Μεσόγειο και την Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Ένωσης για τη Μεσόγειο.

(1) Ο κατάλογος των υπογραφόντων δημοσιεύεται στο Παράρτημα 1 των Πρακτικών της 27ης Σεπτεμβρίου 2011 (P7_PV(2011)09-27(ANN1) ).

Τελευταία ενημέρωση: 4 Νοεμβρίου 2016Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου