Zoznam 
Prijaté texty
Štvrtok, 17. novembra 2011 - ŠtrasburgFinálna verzia
Podpora Medzinárodného trestného súdu zo strany EÚ
 Budúci rozvoj integrovanej námornej politiky ***I
  Uznesenie
  Zjednotený text
  Príloha
 Rámcový program Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu v oblasti jadrového výskumu a odbornej prípravy *
 Samit EÚ – USA 28. novembra 2011
 Otvorený internet a neutralita siete v Európe
 Zákaz kazetovej munície
 Modernizácia právnych predpisov týkajúcich sa DPH na účel podpory jednotného digitálneho trhu
 Rokovania o dohode o pridružení medzi EÚ a Gruzínskom
 Uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti v práci Európskeho parlamentu
 Boj proti nezákonnému rybolovu na globálnej úrovni
 Irán – nedávne prípady porušovania ľudských práv
 Egypt, najmä prípad blogera Alú Abdulfatáha
 Potreba záchranných služieb prístupných na čísle 112

Podpora Medzinárodného trestného súdu zo strany EÚ
PDF 159k   DOC 108k
Uznesenie Európskeho parlamentu zo 17. novembra 2011 o podpore Medzinárodného trestného súdu zo strany EÚ: čelenie výzvam a prekonávanie ťažkostí (2011/2109(INI) )
P7_TA(2011)0507 A7-0368/2011

Európsky parlament ,

–   so zreteľom na Rímsky štatút Medzinárodného trestného súdu (MTS), ktorý nadobudol platnosť 1. júla 2002,

–   so zreteľom na Dohovor o zabránení a trestaní zločinu genocídy, ktorý nadobudol platnosť 12. januára 1951,

–   so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Medzinárodnom trestnom súde, najmä na uznesenia z 19. novembra 1998(1) , 18. januára 2001(2) , 28. februára 2002(3) , 26. septembra 2002(4) a 19. mája 2010(5) ,

–   so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o výročných správach o ľudských právach vo svete, z ktorých to najnovšie je zo 16. decembra 2010(6) ,

–   so zreteľom na spoločnú pozíciu Rady 2003/444/SZBP zo 16. júna 2003 o Medzinárodnom trestnom súde(7) ,

–   so zreteľom na pozíciu Rady 2011/168/SZBP zo 21.marca 2011 o Medzinárodnom trestnom súde(8) ,

–   so zreteľom na akčný plán zo 4. februára 2004 a akčný plán nadväzujúci na rozhodnutie Medzinárodného trestného súdu z 12. júla 2011,

–   so zreteľom na dohodu medzi Medzinárodným trestným súdom a Európskou úniou o spolupráci a pomoci(9) ,

–   so zreteľom na Európsku bezpečnostnú stratégiu z roku 2003 s názvom Bezpečná Európa v lepšom svete, ktorú Európska rada prijala 12. decembra 2003,

–   so zreteľom na Štokholmský program na roky 2010 – 2014 s názvom Otvorená a bezpečná Európa, ktorá slúži občanom a chráni ich (december 2009)(10) , a akčný plán, ktorým sa vykonáva Štokholmský program (apríl 2010, KOM(2010)0171 ),

–   so zreteľom na rozhodnutie Rady 2002/494/SVV z 13. júna 2002, ktorým sa vytvára Európska sieť kontaktných miest, pokiaľ ide o osoby zodpovedné za genocídu, zločiny proti ľudskosti a vojnové zločiny(11) , a rozhodnutie Rady 2003/335/SVV z 8. mája 2003 o vyšetrovaní a trestnom stíhaní genocídy, zločinov proti ľudskosti a vojnových zločinov(12) ,

–   so zreteľom na rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN 1593 (2005) o Sudáne/Dárfúre a rezolúciu 1970 (2011) o Líbyi,

–   so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre zahraničné veci a stanoviská Výboru pre rozvoj a Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť (A7-0368/2011 ),

A.   keďže sloboda, právny štát a boj proti beztrestnosti sú piliermi udržateľného mieru tým, že zaručujú dodržiavanie ľudských práv a základných slobôd;

B.   keďže v septembri 2011 ratifikovalo 117 štátov Rímsky štatút; keďže dosiahnutie jeho všeobecnej ratifikácie by však malo zostať hlavným cieľom;

C.   keďže univerzálny charakter spravodlivosti zahŕňa jej rovnomerné uplatňovanie bez akýchkoľvek výnimiek a dvojitých noriem; keďže by nemalo existovať miesto, na ktorom by sa mohli bezpečne ukrývať páchatelia genocídy, zločinov proti ľudskosti, popráv bez riadneho súdu, vojnových zločinov, mučenia, hromadného znásilňovania alebo násilných zmiznutí;

D.   keďže spravodlivosť by sa mala chápať ako nevyhnutný prvok, ktorým sa podporuje úsilie o udržanie mieru a vyriešenie konfliktov;

E.   keďže zachovanie nezávislosti Medzinárodného trestného súdu je rozhodujúce nielen v záujme zaistenia jeho úplnej účinnosti, ale aj v záujme podpory univerzálnosti Rímskeho štatútu;

F.   keďže MTS je prvým stálym medzinárodným súdnym orgánom schopným súdiť jednotlivcov za genocídu, zločiny proti ľudskosti a vojnové zločiny, čím rozhodujúcim spôsobom prispieva k presadzovaniu ľudských práv, medzinárodnému právu a boju proti beztrestnosti a zohráva kľúčovú odrádzajúcu úlohu a je jasným signálom, že beztrestnosť v prípade týchto zločinov sa nebude tolerovať;

G.   keďže základnou zásadou tohto súdu je sledovanie záujmov spravodlivosti bez ohľadu na politické hľadiská (článok 53 Rímskeho štatútu); keďže MTS zohráva kľúčovú úlohu pri podpore medzinárodnej spravodlivosti, čím prispieva k bezpečnosti, spravodlivosti a právnemu štátu, ako aj k zachovaniu mieru a posilneniu medzinárodnej bezpečnosti;

H.   keďže MTS má právomoc rozhodovať iba v prípade zločinov spáchaných po nadobudnutí platnosti Rímskeho štatútu 1. júla 2002;

I.   keďže v súlade s preambulou štatútu, ako aj so zásadou komplementárnosti MTS koná iba v prípadoch, kde vnútroštátne súdy nie sú schopné alebo ochotné viesť dôveryhodné konania na svojom území, takže zmluvné štáty si uchovávajú primárnu zodpovednosť za stíhanie vojnových zločinov, zločinov proti ľudskosti a genocídy; keďže spolupráca medzi štátmi, ktoré sú zmluvnými stranami Rímskeho štatútu, a s regionálnymi organizáciami je krajne dôležitá, najmä v situáciách, keď je spochybnená príslušnosť súdu;

J.   keďže politika „pozitívnej komplementárnosti“ MTS podporuje možnosti vnútroštátnych súdov vyšetrovať a stíhať vojnové zločiny;

K.   keďže MTS v súčasnosti vedie vyšetrovania v siedmich krajinách (Uganda, Konžská demokratická republika, oblasť Dárfúru v Sudáne, Stredoafrická republika, Keňa, Líbya a Pobrežie Slonoviny) a verejne oznámil, že analyzuje informácie týkajúce sa údajných zločinov spáchaných pri niekoľkých ďalších situáciách; keďže dva prípady (Darfúr a Líbya) boli postúpené Bezpečnostnej rade OSN, tri prípady (Uganda, Konžská demokratická republika a Stredoafrická republika) postúpili súdu samotné zmluvné štáty a dva (Keňa a Pobrežie Slonoviny) otvoril prokurátor z úradnej moci;

L.   keďže väčšina zo 17 zatykačov vydaných MTS doteraz nebola vykonaná vrátane zatykačov na Josepha Konyho a ostatných vodcov Božej armády odporu v súvislosti so situáciou v severnej Ugande, Bosca Ntagandu v Konžskej demokratickej republike, Ahmada Muhammada Haruna, Aliho Muhammada Aliho Abd-Al-Rahmana a prezidenta Umara Hasana Ahmada al-Bašíra v Sudáne, Saifa al-Isláma Kaddáfího a Abdulláha al-Senussiho v Líbyi;

M.   keďže spravodlivý proces, riadny proces a práva obetí sú základnými zásadami systému Rímskeho štatútu;

N.   keďže súd si kladie za cieľ v plnej miere zabezpečiť spravodlivosť pre obete a postihnuté spoločenstvá a zabezpečiť tak nápravu, a to aj prostredníctvom účasti, ochrany, právneho zastúpenia a podporných činností;

O.   keďže súd ponúka obetiam právo na účasť s podporou štruktúr na ochranu obetí;

P.   keďže vďaka systému odškodnenia pre obete zločinov v právomoci MTS je tento súd jedinečnou justičnou inštitúciou na medzinárodnej úrovni;

Q.   keďže úspech konaní o odškodnení, ktoré sa začali v roku 2011, závisí od dobrovoľných príspevkov od darcov, ako aj od vyberania pokút a zhabania majetku usvedčených osôb;

R.   keďže od súdu sa v súčasnosti očakáva, že sa bude zaoberať rýchlo rastúcim počtom vyšetrovaní, právnych prípadov a predbežných preskúmaní, zatiaľ čo niektoré štáty, ktoré sú stranami Rímskeho štatútu, sa pokúšajú zachovať rozpočet MTS na rovnakej úrovni alebo ho dokonca ešte znížiť;

S.   keďže EÚ a jej členské štáty sú vytrvalými spojencami súdu od jeho vzniku a poskytujú mu nepretržitú politickú, diplomatickú, finančnú a logistickú podporu vrátane presadzovania všeobecnej platnosti a ochrany celistvosti Rímskeho štatútu v záujme ochrany a posilnenia nezávislosti súdu;

T.   keďže boj proti beztrestnosti môže uspieť len vtedy, keď budú všetky zmluvné štáty v plnej miere spolupracovať s MTS, a keď súdnym inštitúciám poskytnú pomoc aj subjekty, ktoré nie sú stranami štatútu;

Potreba zvýšiť podporu súdu prostredníctvom politických a diplomatických opatrení

1.   opakuje svoju plnú podporu MTS, Rímskemu štatútu a medzinárodnému systému trestnej spravodlivosti, ktorého prvoradým cieľom je boj proti beztrestnosti v prípade genocídy, vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti;

2.   opakuje, že v plnej miere podporuje úrad prokurátora, prokurátorove právomoci z úradnej moci a pokrok pri začatí nových vyšetrovaní;

3.   naliehavo vyzýva strany Rímskeho štatútu a iné subjekty, aby upustili od vyvíjania politického tlaku na súd s cieľom zachovať a zaručiť jeho nestrannosť a umožniť vykonávanie spravodlivosti na základe práva, a nie politických aspektov;

4.   poukazuje na význam zásady univerzálnosti a vyzýva ESVČ, členské štáty a Komisiu, aby naďalej pokračovali vo svojom výraznom úsilí o podporu všeobecnej ratifikácie Rímskeho štatútu a Dohody o výsadách a imunitách Medzinárodného trestného súdu (APIC) a vnútroštátnych vykonávacích právnych predpisov;

5.   víta skutočnosť, že EÚ a väčšina členských štátov dali v Kampale konkrétne prísľuby, a odporúča, aby strany včas informovali o plnení týchto prísľubov na ďalšom zhromaždení zmluvných štátov, ktoré sa má uskutočniť 12. – 21. decembra 2011 v New Yorku;

6.   víta prijatie zmien a doplnení Rímskeho štatútu týkajúcich sa okrem iného aj trestného činu agresie, a vyzýva všetky členské štáty EÚ, aby ich ratifikovali a začlenili do svojich vnútroštátnych právnych predpisov;

7.   víta revíziu spoločnej pozície EÚ o MTS prijatím rozhodnutia z 21. marca 2011; poznamenáva, že v novom rozhodnutí sa zohľadňujú problémy, s ktorými je súd konfrontovaný, a zdôrazňuje, že rozhodnutie je pre EÚ a jej členské štáty vhodným základom, prostredníctvom ktorého možno súdu pomôcť vyrovnať sa s týmito problémami;

8.   víta revidovaný akčný plán EÚ dohodnutý 12. júla 2011 o následných opatreniach rozhodnutia o MTS, ktorý predkladá efektívne, konkrétne opatrenia, ktoré má EÚ prijať, aby prehĺbila svoju budúcu podporu súdu, a povzbudzuje predsedníctvo Rady, aby spolu s Komisiou, ESVČ a členskými štátmi vytvorili z implementácie akčného plánu prioritu;

9.   zdôrazňuje, že úplná a rýchla spolupráca medzi stranami štatútu vrátane členských štátov EÚ a súdom je naďalej rozhodujúca pre účinnosť a úspech medzinárodného systému trestnej spravodlivosti;

10.   vyzýva EÚ a členské štáty, aby včas vyhoveli všetkým požiadavkám súdu na poskytnutie pomoci a spolupráce s cieľom zaistiť okrem iného vykonávanie vydaných zatykačov a poskytovanie informácií vrátane požiadaviek zameraných na pomoc pri identifikácii, zmrazení a zhabaní finančných aktív podozrivých osôb;

11.   naliehavo žiada členské štáty EÚ, ktoré ešte neuzákonili vnútroštátne právne predpisy o spolupráci, aby tak spravili a aby uzavreli rámcové dohody s MTS o výkone rozsudkov súdu a o veciach vyšetrovania, zhromažďovania dôkazov, hľadania, ochrany a premiestňovania svedkov, zatýkania, vyhosťovania, držania vo väzbe a umiestnenia obvinených osôb po prepustení na kauciu, uväznenia odsúdených osôb; vyzýva členské štáty, aby vzájomne spolupracovali prostredníctvom svojich policajných, súdnych a iných príslušných mechanizmov s cieľom zaistiť primeranú podporu pre MTS;

12.   nabáda členské štáty EÚ, aby zmenili a doplnili článok 83 Zmluvy o fungovaní Európskej únie tak, aby začlenili zločiny v pôsobnosti MTS do zoznamu zločinov, pri ktorých má EÚ právomoc; konkrétnejšie naliehavo vyzýva členské štáty EÚ, aby previedli kompetencie na EÚ v oblasti identifikácie a konfiškácie majetku osôb obvinených MTS bez ohľadu na to, že súdne konanie začne MTS; vyzýva členské štáty EÚ, aby spolupracovali pri výmene príslušných informácií prostredníctvom existujúcich úradov na vymáhanie majetku, ako aj prostredníctvom medziagentúrnej siete na vymáhanie majetku CARIN (Camden Asset Recovery Inter-Agency Network);

13.   naliehavo vyzýva členské štáty EÚ, aby v plnej miere začlenili ustanovenia o Rímskom štatúte a Dohody o výsadách a imunitách Medzinárodného trestného súdu (APIC) do svojich vnútroštátnych právnych predpisov;

14.   víta prijatie zmien Rímskeho štatútu týkajúcich sa trestného činu agresie na hodnotiacej konferencii v Kampale a vyzýva všetky členské štáty EÚ, aby ich ratifikovali a začlenili do svojich vnútroštátnych právnych predpisov; odporúča, aby v záujme posilnenia univerzálnosti Rímskeho štatútu bolo prostredníctvom spoločnej dohody vyvinuté úsilie o dosiahnutie presnejšieho vymedzenia relevantných trestných činov, pričom akt agresie bude ustanovený ako porušenie medzinárodných právnych predpisov;

15.   konštatuje, že podľa výsledkov konferencie v Kampale súd nebude môcť vykonávať svoju pôsobnosť v oblasti trestného činu agresie až do januára 2017 vrátane, keď majú štáty, ktoré sú stranami štatútu, urobiť rozhodnutie o aktivácii tejto súdnej pôsobnosti;

16.   víta prínos niektorých členských štátov EÚ k boju proti beztrestnosti za najhoršie zločiny známe ľudstvu prostredníctvom uplatňovania univerzálnej jurisdikcie; nabáda všetky členské štáty EÚ, aby robili to isté; odporúča, aby sa naďalej posilňovala úloha siete kontaktných miest EÚ pre vojnové zločiny, zločiny proti ľudskosti a genocídu, ktorá spočíva v uľahčovaní spolupráce medzi orgánmi EÚ v oblasti presadzovania práva pri stíhaní závažných zločinov;

17.   poukazuje na zásadnú úlohu medzinárodnej trestnej jurisdikcie v boji proti beztrestnosti a pri riešení príslušných porušení medzinárodného práva týkajúcich sa nezákonného využívania a náboru detských vojakov; rozhodne odmieta začleňovanie či prijímanie detí mladších ako 18 rokov do ozbrojených síl alebo ich akékoľvek využívanie vo vojenských operáciách; poukazuje na to, že je dôležité zaručiť ich právo na pokojné detstvo, vzdelávanie, fyzickú integritu, bezpečnosť a sexuálnu autonómiu;

18.   vyzýva na zriadenie účinných politík a podporných mechanizmov s cieľom zabezpečiť, aby mala účasť obetí na konaniach MTS podstatný vplyv vrátane prístupnejšieho psychologického, zdravotného a právneho poradenstva a ľahkého prístupu k programom ochrany svedkov; zdôrazňuje význam podpory povedomia o sexuálnom násilí v oblastiach postihnutých konfliktom prostredníctvom právnych programov, dokumentácie o rodovo založených zločinov v ozbrojených konfliktoch a odbornej prípravy právnikov, sudcov a aktivistov týkajúcej sa Rímskeho štatútu a medzinárodnej judikatúry, pokiaľ ide o rodovo založené zločiny voči ženám a deťom;

19.   naliehavo vyzýva Európsku úniu a členské štáty, aby zaistili existenciu programov odbornej prípravy okrem iného napríklad pre policajných vyšetrovateľov, prokurátorov, sudcov a armádnych úradníkov, ktoré by sa zameriavali v prvom rade na ustanovenia Rímskeho štatútu a príslušné medzinárodné právo a ďalej aj na prevenciu, odhaľovanie, vyšetrovanie a stíhanie porušení týchto zásad;

20.   berie na vedomie zmluvu o spolupráci a pomoci medzi EÚ a MTS; vyzýva členské štáty EÚ, aby uplatňovali zásadu univerzálnej jurisdikcie v boji proti beztrestnosti a zločinom proti ľudskosti, a poukazuje na jej dôležitosť pre účinnosť a úspech medzinárodného systému trestnej spravodlivosti;

21.   dôrazne nabáda EÚ a jej členské štáty, aby využili všetky diplomatické možnosti a diplomatické nástroje a požadovali účinnú spoluprácu s MTS, najmä s ohľadom na vykonanie vydaných zatykačov;

22.   dôrazne nabáda EÚ a jej členské štáty, aby s pomocou ESVČ zaviedli súbor prísnych interných usmernení podľa vzoru existujúcich usmernení OSN a MTS, ktorými sa riadi úrad prokurátora, a načrtli kódex správania pre styky medzi oficiálnymi predstaviteľmi EÚ a členských štátov a osobami, ktoré hľadá MTS, najmä ak tieto osoby naďalej zastávajú oficiálne funkcie, a to bez ohľadu na ich postavenie a to, či sú štátnymi príslušníkmi zmluvných štátov alebo krajín, ktoré nie sú stranami Rímskeho štatútu;

23.   žiada EÚ a jej členské štáty, aby v prípade, že partnerská krajina vystaví pozvanie alebo vyjadrí vôľu umožniť na svojom území návštevu osobe, na ktorú sa vzťahuje zatykač MTS, okamžite vyvinuli mohutný nátlak na túto krajinu s cieľom buď takúto osobu zatknúť, alebo podporiť jej zatknutie, alebo minimálne zamedziť vycestovaniu takejto osoby; konštatuje, že v poslednom období vystavili takéto pozvánky pre sudánskeho prezidenta Umara al-Bašíra okrem iného Čad, Čína, Džibutsko, Keňa a Malajzia;

24.   uznáva posledné rozhodnutie prokurátora MTS vydať zatykač na Saída al Isláma Kaddáfího a šéfa spravodajských služieb Abdulláha al-Senussiho v Lýbii v súvislosti s údajnými zločinmi proti ľudskosti od začiatku povstania v tejto krajine; zdôrazňuje, že ich úspešné chytenie a následný proces pred MTS budú slúžiť ako rozhodujúci prínos k boju proti beztrestnosti v tomto regióne;

25.   vyjadruje hlboké znepokojenie nad tým, že zmluvné strany MTS, konkrétne Čad, Džibutsko a Keňa, privítali nedávno na svojom území sudánskeho prezidenta al-Bašíra bez toho, aby ho zatkli a odovzdali súdu, a to i napriek jednoznačnej právnej povinnosti zatknúť ho a vydať, ktorá im vyplýva z Rímskeho štatútu;

26.   poukazuje na význam dôrazných krokov EÚ pri očakávaní a zabránení alebo odsúdení takýchto prípadov nespolupráce; opakuje, že je potrebné, aby EÚ a členské štáty vytvorili vnútorný protokol s konkrétnymi a štandardnými akciami, ktoré im umožnia včas a jednotne reagovať na prípady nespolupráce so súdom, keď to bude vhodné, aj v koordinácii s novými mechanizmami iných inštitúcií vrátane zhromaždenia zmluvných štátov;

27.   poznamenáva, že africké štáty zohrávajú významnú úlohu pri vytváraní MTS, a považuje ich podporu a úzku spoluprácu s nimi za nevyhnutnú pre účinné fungovanie a nezávislosť súdu;

28.   vyzýva africké štáty, ktoré sú stranami Rímskeho štatútu, aby si splnili svoje povinnosti vyplývajúce z Rímskeho štatútu MTS a aby v súlade s Ustanovujúcim aktom Africkej únie aktívne podporovali úlohu, ktorou je postaviť najťažších svetových zločincov pred súd, tým, že preukážu počas zasadnutí Africkej únie súdu výraznú podporu, a naliehavo žiada Africkú úniu, aby prelomila začarovaný kruh beztrestnosti najťažších zločinov a poskytla pomoc obetiam zverstiev; vyjadruje podporu pre požiadavku súdu otvoriť styčný úrad s Africkou úniou v Addis Abebe;

29.   naliehavo vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby zohľadnili prácu MTS a ustanovenia Rímskeho štatútu vo svojich programoch rozvoja zameraných na posilnenie právneho štátu; vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby poskytli potrebnú technickú, logistickú a finančnú pomoc a skúsenosti rozvojovým krajinám, ktoré majú len obmedzené zdroje, na prispôsobenie ich vnútroštátnych právnych predpisov zásadám Rímskeho štatútu, a aby spolupracovali s MTS bez ohľadu na to, či tieto krajiny ratifikovali alebo neratifikovali štatút; ďalej nabáda EÚ a jej členské štáty, aby podporovali programy odbornej prípravy pre policajné, súdne, vojenské a administratívne orgány rozvojových krajín, ktoré by ich oboznámili s ustanoveniami Rímskeho štatútu;

30.   nabáda ďalšie Spoločné parlamentné zhromaždenie AKT – EÚ, aby diskutovalo o boji proti beztrestnosti v medzinárodnej rozvojovej spolupráci a príslušnom politickom dialógu, ako sa to presadzuje v niekoľkých uzneseniach a v článku 11 ods. 6 revidovanej Dohody z Cotonou, s cieľom začleniť boj proti beztrestnosti do existujúcich programov a akcií rozvojovej spolupráce a posilniť úlohu práva v týchto programoch a akciách;

31.   nabáda ESVČ a diplomatické služby členských štátov EÚ, aby systematicky a cielene uplatňovali diplomatické nástroje, ktoré využívajú na zvýšenie podpory MTS a presadenie širšej ratifikácie a implementácie Rímskeho štatútu; poznamenáva, že medzi takéto nástroje patria demarše, politické vyhlásenia, vyhlásenia a doložky MTS v dohodách s tretími krajinami, ako aj dialógoch o politických a ľudských právach; odporúča, aby sa prijali primerané opatrenia na základe hodnotenia výsledkov;

32.   zdôrazňuje, že je potrebné, aby MTS rozšíril svoju pôsobnosť aj nad rámec situácií ozbrojených konfliktov a aby aktívnejšie vyšetroval naliehavé situácie v oblasti ľudských práv, ktoré eskalujú až na úroveň zločinov proti ľudskosti, a v prípadoch, keď domáce orgány zjavne nemajú vôľu vyšetrovať, stíhať a trestať údajných páchateľov;

33.   naliehavo vyzýva vysokú predstaviteľku/podpredsedníčku a členské štáty EÚ, aby vyvinuli diplomatické úsilie zamerané na podnecovanie členov Bezpečnostnej rady OSN, aby postupovali MTS žiadosti o otvorenie vyšetrovania prípadov, v ktorých sa úradníci z nezmluvných krajín štatútu údajne dopustili zločinov proti ľudskosti a naďalej si užívajú beztrestnosť, čo sa týka aj najnovšieho vývoja situácie v Iráne, Sýrii, Bahrajne a Jemene;

34.   uznáva úlohu EÚ pri podpore celosvetovej ratifikácie Rímskeho štatútu a Dohody o výsadách a imunitách súdu (APIC) a víta nedávne pristúpenie Tuniska, Filipín, Maldív, Grenady, Moldavska, Svätej Lucie a Seychel k Rímskemu štatútu a jeho ratifikáciu týmito krajinami, čím celkový počet zmluvných štátov stúpol na 118; vyzýva, aby k Rímskemu štatútu pristúpilo viac ázijských, severoafrických, blízkovýchodných a subsaharských krajín;

35.   naliehavo vyzýva, aby EÚ a najmä ESVČ naďalej podporovali univerzálny charakter Rímskeho štatútu a APIC a boj proti beztrestnosti, ako aj rešpektovanie, spoluprácu a podporu súdu v súvislosti vzťahov EÚ s tretími krajinami, a to aj v rámci Dohody z Cotonou a dialógov medzi EÚ a regionálnymi organizáciami, ako napríklad AÚ, Ligou arabských štátov, Organizáciou pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) a Združením národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN); poukazuje tiež na význam podpory ratifikácie a uplatňovania Rímskeho štatútu súdu v dvojstranných dialógoch EÚ o ľudských právach s tretími stranami;

36.   vyzýva Komisiu a ESVČ, aby pokračovali v systematickom začleňovaní doložky MTS do mandátov na rokovania a dohôd s tretími krajinami;

37.   vyzýva lídrov EÚ, aby motivovali všetky štáty, ktoré ešte nie sú stranami Rímskeho štatútu, aby sa stali zmluvnými štátmi; dôraz by sa mal pritom klásť predovšetkým na stálych členov a nestálych členov Bezpečnostnej rady OSN;

38.   víta účasť Spojených štátov amerických ako pozorovateľa na zhromaždení zmluvných štátov MTS a vyjadruje nádej, že sa čoskoro stanú zmluvnou stranou;

39.   víta nedávne pristúpenie Tuniska k Rímskemu štatútu a vyjadruje nádej, že vyšle pozitívny signál ostatným krajinám severnej Afriky a Blízkeho východu, ktoré by ho mohli nasledovať; ďalej víta nedávnu ratifikáciu Rímskeho štatútu Filipínami, vďaka ktorej vzrástol počet ázijských štátov v systéme súdu a ktorá vysiela dôležitý signál o tom, že ázijské členstvo v MTS rastie, ako aj nedávnu ratifikáciu Rímskeho štatútu Maldivami a najnovší návrh zákona národného zhromaždenia Kapverdov, ktorý oprávňuje na ratifikáciu Rímskeho štatútu, a dúfa, že vláda k nej pristúpi čo najskôr; vyjadruje nádej, že sa k MTS pripoja aj všetky latinskoamerické krajiny;

40.   vyzýva Turecko, jediného oficiálneho kandidáta na pristúpenie k EÚ, ktorý tak ešte neurobil, aby sa čo možno najskôr stalo zmluvnou stranou Rímskeho štatútu a Dohody o výsadách a imunitách, a zároveň zdôrazňuje, že je potrebné, aby všetky budúce kandidátske krajiny a potenciálne kandidátske krajiny, ako aj partnerské krajiny, na ktoré sa vzťahuje európska susedská politika (ESP), urobili to isté;

41.   vyzýva EÚ a členské štáty EÚ, aby podporili možnosti a politickú vôľu tretích krajín – najmä v krajinách, ktoré MTS prešetruje alebo v ktorých vykonáva predbežnú analýzu – viesť vnútroštátne konania o genocíde, vojnových zločinoch a zločinoch proti ľudskosti; v tejto súvislosti žiada EÚ a jej členské štáty, aby podporili reformné procesy a úsilie o budovanie štátnych kapacít zamerané na posilnenie nezávislého súdnictva, sektoru presadzovania práva a systému výkonu trestu vo všetkých krajinách, ktoré boli priamo postihnuté údajne spáchanými závažnými medzinárodnými zločinmi;

42.   zdôrazňuje, že účinnosť zásady komplementárnosti súdu kladie na prvé miesto povinnosť zmluvných strán vyšetriť a odsúdiť vojnové zločiny, genocídu a zločiny proti ľudskosti; vyjadruje znepokojenie, že všetky členské štáty EÚ ešte nemajú právne predpisy, ktoré by vymedzovali tieto zločiny v súlade s vnútroštátnym právom, na základe ktorých by ich súdy mohli uplatňovať svoje právomoci;

43.   naliehavo žiada štáty, ktoré zatiaľ neuzákonili úplné a účinné vykonávacie právne predpisy, aby tak urobili po transparentnej konzultácii s občianskou spoločnosťou a aby poskytli svojmu vnútroštátnemu súdnictvu nástroje potrebné na vyšetrovanie a stíhanie týchto zločinov;

44.   opätovne zdôrazňuje, že je potrebné, aby EÚ a jej členské štáty posilnili diplomatické úsilie medzi krajinami, ktoré nie sú stranami Rímskeho štatútu, a regionálnymi organizáciami (napr. AÚ, ASEAN a Liga arabských štátov) o podporu lepšieho pochopenia mandátu MTS, t. j. stíhanie páchateľov vojnových zločinov, zločinov proti ľudskosti a genocídy, a to aj prostredníctvom rozvoja osobitnej komunikačnej stratégie v tejto oblasti, a o poskytnutie väčšej podpory súdu a jeho mandátu, najmä na fórach OSN, akým je Bezpečnostná rada OSN;

45.   potvrdzuje, že diplomatická podpora mandátu MTS a jeho aktivít na fórach OSN vrátane Valného zhromaždenia OSN a Bezpečnostnej rady OSN zo strany členských štátov EÚ má rozhodujúci význam;

46.   zdôrazňuje potrebu pokračovať v diplomatickom úsilí zameranom na podporu členov Bezpečnostnej rady OSN s cieľom zabezpečiť včasné postúpenie prípadov, ako sa to uvádza v článku 13 písm. b) Rímskeho štatútu a ako sa to naposledy ukázalo v prípade, keď Bezpečnostná rada OSN jednomyseľne postúpila situáciu v Líbyi Medzinárodnému trestnému súdu; vyjadruje tiež svoju nádej, že Bezpečnostná rada OSN sa zdrží odkladania vyšetrovania alebo stíhania zo strany súdu, ako sa vymedzuje v článku 16 Rímskeho štatútu;

47.   vyzýva členov Bezpečnostnej rady OSN a členov Valného zhromaždenia OSN, aby našli vhodné spôsoby a prostriedky, ako OSN poskytne súdu finančné prostriedky na pokrytie nákladov spojených so začatím vyšetrovania a stíhania situácií, ktoré mu postúpila Bezpečnostná rada OSN v súlade s článkom 115 Rímskeho štatútu;

48.   vyzýva členské štáty EÚ, aby zabezpečili, aby koordinácia a spolupráca s MTS bola začlenená do mandátu príslušných regionálnych osobitných zástupcov EÚ (OZEÚ); vyzýva vysokú predstaviteľku, aby vymenovala osobitného zástupcu EÚ pre medzinárodné humanitné právo a medzinárodnú spravodlivosť, ktorého úlohou by bolo podporovať, zohľadňovať a zastupovať záväzok EÚ voči boju proti beztrestnosti a podporovať MTS vo všetkých zahraničných politikách EÚ;

49.   vyzýva ESVČ, aby zabezpečila začlenenie MTS medzi všetky hlavné zahranično-politické priority EÚ tým, že bude systematicky zohľadňovať boj proti beztrestnosti a zásadu komplementárnosti v širšom kontexte pomoci pri rozvoji a budovaní právneho štátu, a aby najmä povzbudzovala transformujúce sa štáty v južnom Stredozemí k podpísaniu a ratifikácii Rímskeho štatútu;

50.   potvrdzuje, že EÚ by mala zaistiť, aby ESVČ mala potrebné skúsenosti a kapacity na vysokej úrovni, aby sa MTS stal skutočnou prioritou; odporúča, aby ESVČ zabezpečila postačujúci personál tak v Bruseli, ako aj v delegáciách úradníkov zodpovedných za riešenie otázok medzinárodnej spravodlivosti a aby ESVČ a Európska komisia naďalej rozvíjali vzdelávanie svojho personálu v otázkach medzinárodnej spravodlivosti a MTS a vytvorili program výmeny personálu s MTS s cieľom podporovať vzájomné inštitucionálne vedomosti o týchto inštitúciách a uľahčiť tým ďalšiu spoluprácu;

51.   naliehavo žiada všetky zmluvné strany MTS, EÚ a samotný MTS vrátane úradu prokurátora, aby vynaložili maximálne úsilie o stíhanie a potrestanie páchateľov sexuálnych zločinov proti ľudskosti, ktoré tvoria osobitnú kategóriu zločinov proti ľudskosti patriacu do pôsobnosti MTS (článok 7 Rímskeho štatútu) a zahŕňajú znásilnenie, sexuálne otroctvo, nútenú prostitúciu, nútené tehotenstvo, nútenú sterilizáciu a všetky ďalšie formy sexuálneho násilia s podobnou závažnosťou spolu s prenasledovaním z rodových dôvodov; konštatuje, že tieto sexuálne zločiny sú obzvlášť opovrhnutiahodné, pretože môžu často a vo veľkej miere predstavovať zločiny proti ľudskosti a zároveň vojnové zločiny (článok 8 Rímskeho štatútu) a sú namierené proti najviac ohrozeným skupinám osôb, ženám, deťom a civilistom v krajinách, ktoré sú už aj tak oslabené konfliktami a/alebo nedostatkom potravín, či dokonca hladomorom;

52.   v súvislosti s nadchádzajúcimi voľbami šiestich nových sudcov a nového prokurátora, ktoré majú prebehnúť počas zasadnutia zhromaždenia zmluvných štátov v decembri 2011, naliehavo vyzýva členské štáty EÚ, aby prostredníctvom spravodlivého a transparentného procesu založeného na zásluhách zvolili najkvalifikovanejších kandidátov a zabezpečili geografickú a rodovú vyváženosť a aby nabádali štáty z regiónov, ktoré majú prospech z minimálnych požiadaviek na hlasovanie (ako napríklad skupina latinskoamerických a karibských štátov – GRULAC), aby to využili a nominovali dostatočný počet kandidátov, čím by zaistili vyvážené regionálne zastúpenie medzi sudcami; poznamenáva, že voľba nového prokurátora je nanajvýš dôležitá pre účinnosť a legitímnosť súdu, a vyjadruje ocenenie práce vyšetrovacieho výboru zriadeného predsedníctvom zhromaždenia zmluvných štátov;

53.   víta návrhy na zriadenie poradného výboru na prijímanie a prehodnocovanie všetkých nominácií nových sudcov, ako sa to stanovuje v článku 36 ods. 4c) Rímskeho štatútu, ako aj zriadenie vyšetrovacieho výboru pre prokurátora MTS, a vyjadruje svoj názor, že prácu vyšetrovacieho výboru by nemali ovplyvňovať politické hľadiská;

Potreba zaistenia ďalšej finančnej a logistickej pomoci určenej pre súd

54.   víta doterajšiu finančnú a logistickú podporu MTS zo strany EÚ a jednotlivých členských štátov a odporúča, aby súčasné formy podpory, či už prostredníctvom riadneho rozpočtu MTS financovaného z príspevkov zmluvných štátov alebo prostredníctvom prostriedkov EÚ, napríklad prostredníctvom európskeho nástroja pre demokraciu a ľudské práva (EIDHR), pokračovali, a to najmä v týchto oblastiach: podporné činnosti zamerané na pomoc obetiam a postihnutým spoločenstvám; právne zastúpenie; presťahovanie svedkov; účasť a ochrana obetí/svedkov s osobitným zreteľom na potreby žien a obetí spomedzi detí a mladistvých; a poskytnutie podpory, ktorá súdu umožní pokryť naliehavé prevádzkové potreby vyplývajúce z nového vyšetrovania; vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby podporili súd v jeho úsilí o posilnenie jeho prítomnosť v teréne a uznali význam prítomnosť MTS v teréne pre šírenie pochopenia a podpory jeho mandátu, ako aj pre zapojenie a pomoc spoločenstvám, ktoré sa stali obeťou zločinov patriacich do pôsobnosti súdu; vyjadruje svoje obavy z toho, že chýbajúce prostriedky sú stále prekážkou optimálneho fungovania súdu;

55.   zdôrazňuje významný vplyv Rímskeho štatútu na obete, jednotlivcov a spoločenstvá postihnuté zločinmi v právomoci súdu; považuje úsilie súdu o aktívnu podporu za dôležité pri presadzovaní porozumenia a podpory jeho mandátu, pristupovaní k očakávaniam a poskytnutí obetiam a postihnutým spoločenstvám možnosť sledovať a pochopiť medzinárodné procesy trestnej spravodlivosti a prácu súdu;

56.   odporúča, aby členské štáty EÚ naďalej poskytovali primerané financovanie do trustového fondu MTS na pomoc obetiam (s cieľom doplniť potenciálne nadchádzajúce poskytovanie odškodnenia a zároveň pokračovať vo vykonávaní súčasných aktivít pomoci) a aby prispievali do novozriadeného špeciálneho fondu MTS na presťahovanie a fondu pre rodinné návštevy zadržaných osôb v sídle súdu v Haagu, do programu právnej pomoci a na náklady súvisiace s údržbou a rozširovaním prítomnosti MTS v teréne;

57.   dôrazne podporuje úsilie MTS o rozšírenie a posilnenie jeho prítomnosti v oblasti jeho pôsobnosti, lebo to je kľúčom k zlepšeniu jeho schopnosti vykonávať svoje funkcie, ku ktorým patrí aj vyšetrovanie, podpora obetí a postihnutých spoločenstiev, ochrana svedkov a zabezpečovanie práv obetí na účasť a nápravu, a ktorý je navyše aj dôležitým faktorom pri posilňovaní vplyvu súdu a jeho schopnosti zanechať silný a pozitívny odkaz;

58.   nabáda EÚ, aby zaistila primerané a stabilné finančné prostriedky pre subjekty občianskej spoločnosti, ktoré sa zaoberajú otázkami súvisiacimi s MTS v rámci európskeho nástroja pre demokraciu a ľudské práva, a vyzýva členské štáty EÚ a existujúce európske nadácie, aby zachovali podporu týchto subjektov;

59.   nabáda členské štáty EÚ a ESVČ, aby otvorili diskusiu o revízii súčasných finančných nástrojov EÚ, a to najmä Európskeho rozvojového fondu, s cieľom preskúmať, ako by mohli ďalej prispievať k podpore doplnkových aktivít v prijímajúcich krajinách, s cieľom podnietiť boj proti beztrestnosti v týchto krajinách;

60.   uznáva súčasné úsilie Komisie o vytvorenie tzv. doplnkového súboru nástrojov EÚ zamerané na rozvoj vnútroštátnych kapacít pre vyšetrovanie a stíhanie údajných medzinárodných zločinov a nabáda Komisiu, aby zabezpečila jeho uplatňovanie s cieľom začleniť doplnkové činnosti do programov pomoci a dosiahnuť lepšiu súdržnosť rôznych nástrojov EÚ;

61.   vyzýva všetky zmluvné štáty MTS, aby podporovali spoločné úsilie zamerané na zlepšenie súdnych procesov na vnútroštátnej úrovni v prípade najzávažnejších zločinov, ako sú vojnové zločiny, zločiny proti ľudskosti a genocída;

62.   víta iniciatívu Komisie na zorganizovanie seminára pre európsku a africkú občiansku spoločnosť s cieľom diskutovať o medzinárodnej spravodlivosti, ktorá sa konala v Pretórii v apríli 2011; berie na vedomie odporúčania z tohto stretnutia a žiada Komisiu, aby aj naďalej podporovala takéto príležitosti;

63.   pripomína, že Európsky parlament bol jednou z prvých inštitúcií, ktoré podporovali MTS, a upozorňuje na jeho zásadnú úlohu pri monitorovaní krokov EÚ v súvislosti s touto otázkou; žiada o začlenenie časti týkajúcej sa boja proti beztrestnosti a MTS do výročnej správy EP o ľudských právach na svete a ďalej navrhuje, aby sa Európsky parlament zaviazal k aktívnejšej úlohe podporou a začleňovaním boja proti beztrestnosti a MTS do všetkých politík a inštitúcií EÚ vrátane práce všetkých výborov, skupín a delegácií s tretími krajinami;

o
o   o

64.   poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii, ako aj vládam a parlamentom členských štátov.

(1) Ú. v. ES C 379, 7.12.1998, s. 265.
(2) Ú. v. EÚ C 262, 18.9.2001, s. 262.
(3) Ú. v. EÚ C 293 E, 28.11.2002, s. 88.
(4) Ú. v. EÚ C 273 E, 14.11.2003, s. 291.
(5) Ú. v. EÚ C 161 E, 31.5.2011, s. 78.
(6) Prijaté texty, P7_TA(2010)0489 .
(7) Ú. v. EÚ L 150, 18.6.2003, s. 67.
(8) Ú. v. EÚ L 76, 22.3.2011, s. 56.
(9) Ú. v. EÚ L 115, 28.4.2006, s. 50.
(10) Ú. v. EÚ C 115, 4.5.2010, s. 1.
(11) Ú. v. ES L 167, 26.6.2002, s. 1.
(12) Ú. v. EÚ L 118, 14.5.2003, s. 12.


Budúci rozvoj integrovanej námornej politiky ***I
PDF 91k   DOC 51k
Uznesenie
Zjednotený text
Príloha
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 17. novembra 2011 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje program na podporu budúceho rozvoja integrovanej námornej politiky (KOM(2010)0494 – C7-0292/2010 – 2010/0257(COD) )
P7_TA(2011)0508 A7-0163/2011

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament ,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2010)0494 ),

–   so zreteľom na článok 294 ods. 2, článok 43 ods. 2, článok 74, článok 77 ods. 2, článok 91 ods. 1, článok 100 ods. 2, článok 173 ods. 3, článok 175, článok 188, článok 192 ods. 1, článok 194 ods. 2 a článok 195 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0292/2010 ),

–   so zreteľom na stanovisko Výboru pre právne veci k navrhnutému právnemu základu,

–   so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru zo 16. februára 2011(1) ,

–   so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov z 27. januára 2011(2) ,

–   so zreteľom na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste zo 6. októbra 2011, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na články 55 a 37 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre dopravu a cestovný ruch a stanoviská Výboru pre rybné hospodárstvo, Výboru pre rozpočet, Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín a Výboru pre regionálny rozvoj (A7-0163/2011 ),

1.   prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.   schvaľuje spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu, Rady a Komisie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

3.   schvaľuje spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu a Rady, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

4.   žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

5.   poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 17. novembra 2011 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. .../2011, ktorým sa zriaďuje program na podporu budúceho rozvoja integrovanej námornej politiky

P7_TC1-COD(2010)0257


(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) č. 1255/2011.)

Príloha k legislatívnemu uzneseniu

Spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu, Rady a Komisie

Podľa článku 9 je finančné krytie na vykonávanie tohto programu na podporu ďalšieho rozvoja INP na roky 2011 – 2013 40 miliónov EUR. Toto krytie bude pozostávať z 23,14 milióna EUR, ktoré sa čerpajú z rozpočtu na rok 2011 bez toho, aby sa čerpalo z rezervy, ktorá je k dispozícii v kapitole 2 viacročného finančného rámca, a zo sumy 16,66 milióna EUR vrátane pridelenia finančného príspevku na technickú pomoc, ktorá je uvedená v návrhu rozpočtu a ktorú Rada prijala pri prerokovávaní rozpočtu na rok 2012, ako aj z dodatočnej sumy 200 000 EUR na technickú pomoc, ktorá bude súčasťou rozpočtu na rok 2013.

Na tento účel bude potrebné zmeniť a doplniť rozpočet na rok 2011 tak, aby sa vytvorilo potrebné označenie a aby sa rozpočtové prostriedky zahrnuli do rezervy. Do prijatých rozpočtov na rok 2012 a 2013 sa tiež budú musieť zahrnúť príslušné sumy na tieto roky.

Spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu a Rady

Európsky parlament a Rada nevylučujú možnosť stanoviť delegované akty v budúcich programoch po roku 2013 na základe príslušných návrhov Komisie.

(1) Ú. v. EÚ C 107, 6.4.2011, s. 64.
(2) Ú. v. EÚ C 104, 2.4.2011, s. 47.


Rámcový program Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu v oblasti jadrového výskumu a odbornej prípravy *
PDF 159k   DOC 132k
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 17. novembra 2011 o návrhu rozhodnutia Rady o rámcovom programe Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu v oblasti jadrového výskumu a odbornej prípravy (2012 – 2013) (KOM(2011)0072 – C7-0077/2011 – 2011/0046(NLE))
P7_TA(2011)0509 A7-0360/2011

(Konzultácia)

Európsky parlament ,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (KOM(2011)0072 ),

–   so zreteľom na článok 7 Zmluvy o Euratome, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C7-0077/2011 ),

–   so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a stanovisko Výboru pre rozpočet (A7-0360/2011 ),

1.   schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2.   domnieva sa, že hlavná referenčná suma stanovená v legislatívnom návrhu nie je zlučiteľná so stropom okruhu 1a súčasného viacročného finančného rámca na roky 2007 – 2013 (VFR); berie na vedomie návrh Komisie(1) preskúmať súčasný VFR na základe bodov 21 až 23 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení(2) (MID) s cieľom zabezpečiť dodatočné nepredvídané financovanie projektu ITER na roky 2012 – 2013; je pripravený začať rokovania s druhou zložkou rozpočtového orgánu na základe všetkých prostriedkov, ktoré stanovuje MID, s cieľom dosiahnuť do konca roka 2011 rýchlu dohodu o financovaní výskumného programu Euratomu; pripomína svoj nesúhlas s akoukoľvek formou presunu zo siedmeho rámcového programu Európskeho spoločenstva v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností (2007-2013)(3) , ako sa navrhuje v uvedenom návrhu Komisie;

3.   vyzýva Komisiu, aby zmenila svoj návrh v súlade s článkom 293 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a článkom 106a Zmluvy o Euratome;

4.   vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

5.   žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

6.   poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade a Komisii.

Text predložený Komisiou   Pozmeňujúci a doplňujúci návrh
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 4 a (nové)
(4a)    Zostavenie a implementácia rámcového programu (2012 – 2013) by mali byť založené na princípoch jednoduchosti, stability, transparentnosti, právnej istoty konzistentnosti, excelentnosti a dôvery na základe odporúčaní uvedených v uznesení Európskeho parlamentu z 11. novembra 2010 o zjednodušení realizácie rámcových programov pre výskum 1 .
1 Prijaté texty, P7_TA(2010)0401 .
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 5 a (nové)
(5a)    Zlepšenie jadrovej bezpečnosti a v prípade potreby bezpečnostných aspektov by malo byť prioritou vzhľadom na možný cezhraničný vplyv jadrových incidentov.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 6 a (nové)
(6a)    Cieľom Európskej priemyselnej iniciatívy v oblasti udržateľnej jadrovej energie (ESNII) je zavedenie reaktorov štvrtej generácie (Gen-IV) s rýchlymi neutrónmi a uzavretým palivovým cyklom v rokoch 2035 až 2040. Sleduje tri línie technického vývoja a zahŕňa štyri významné projekty: prototyp ASTRID (chladený sodíkom), experimentálny model ALLEGRO (chladený plynom), demonštračný projekt ALFRED (chladený olovom) a infraštruktúru na jeho podporu, zariadenie na ožarovanie rýchlymi neutrónmi MYRRHA (chladené olovom a bizmutom).
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 6 b (nové)
(6b)    V rámci siedmeho rámcového programu Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (2007 až 2011) vznikli tri hlavné európske iniciatívy zamerané na spoluprácu v oblasti jadrovej vedy a technológie. Patrí k nim Technologická platforma pre udržateľnú jadrovú energiu (SNETP), Technologická platforma pre vykonávanie geologického ukladania (IGDTP) a Európska viacodborová iniciatíva o nízkych dávkach (MELODI). Platformy SNETP a IGDTP sú v súlade s cieľmi plánu SET.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 6 c (nové)
(6c)    Vzhľadom na nehodu v jadrovej elektrárni Fukušima v Japonsku, ktorá bola dôsledkom zemetrasenia a cunami z 11. marca 2011, je potrebný ďalší výskum v oblasti bezpečnosti jadrového štiepenia s cieľom uistiť občanov Únie, že jadrové zariadenia v Únii naďalej spĺňajú najprísnejšie medzinárodné normy bezpečnosti. Táto ďalšia činnosť si vyžaduje zvýšenie rozpočtu určeného na jadrové štiepenie.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 9 a (nové)
(9a)    Dohoda o dodatočnom financovaní projektu ITER výlučne prostredníctvom presunov nevyužitých rezerv viacročného finančného rámca (VFR) za rok 2011 by bez toho, aby došlo k presunom zo siedmeho rámcového programu EÚ pre výskum (2007 – 2013) do rámcového programu Euratomu (2012 – 2013), umožnila rýchle prijatie tohto programu v roku 2011.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 11
(11)   Závery Rady o potrebe zručností v oblasti jadrovej energie prijaté na jej zasadnutí, ktoré sa konalo v dňoch 1. a 2. decembra 2008, potvrdzujú, že je nevyhnutné udržiavať v Spoločenstve vysokú úroveň odbornej prípravy v oblasti jadrovej energie.
(11)   Závery Rady o potrebe zručností v oblasti jadrovej energie prijaté na jej zasadnutí, ktoré sa konalo v dňoch 1. a 2. decembra 2008, potvrdzujú, že je nevyhnutné udržiavať v Spoločenstve vysokú úroveň odbornej prípravy a dobré pracovné podmienky v oblasti jadrovej energie.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 14 a (nové)
(14a)    Komisia, Európska rada, Rada a členské štáty začnú proces zmeny a doplnenia Zmluvy o Euratome, v rámci ktorého posilnia ustanovenia zmluvy o právach Európskeho parlamentu na informácie a legislatívne spolurozhodovanie v súvislosti s otázkami výskumného programu Euratomu a ochrany životného prostredia s cieľom uľahčiť okrem iného budúce rozpočtové postupy.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 16
(16)   Toto rozhodnutie ustanovuje na celé obdobie trvania rámcového programu (2012 – 2013) finančné krytie, ktoré predstavuje v zmysle bodu 37 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení základný odkaz pre rozpočtový orgán v priebehu ročného rozpočtového postupu.
(16)   Toto rozhodnutie ustanovuje na celé obdobie trvania rámcového programu (2012 – 2013) finančné krytie, ktoré predstavuje v zmysle bodu 37 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (MID) hlavnú referenčnú sumu pre rozpočtový orgán v priebehu ročného rozpočtového postupu. Aby sa rámcový program (2012 – 2013) začlenil do VFR na roky 2012 a 2013, bude potrebné zmeniť a doplniť VFR zvýšením stropu v okruhu 1a. Ak nebudú k dispozícii žiadne iné rezervy VFR na presun na roky 2012 a 2013, mal by sa mobilizovať nástroj flexibility ustanovený v bode 27 MID.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 16 a (nové)
(16a)    V prípade VFR na roky 2014 – 2020 by sa finančné zdroje určené na projekt ITER mali stanoviť na celé programové obdobie, aby akékoľvek prekročenie nákladov nad rámec podielu EÚ vo výške 6 600 000 000 EUR na konštrukčnú fázu projektu ITER, ktorej ukončenie je v súčasnosti naplánované na rok 2020, bolo financované mimo stropov VFR (obmedzenie zdrojov, tzv. ring fencing).
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 18
(18)   Na dosiahnutie obojstranného prínosu je potrebné, aby mali európske výskumné činnosti medzinárodný a globálny rozmer. Na rámcovom programe (2012 – 2013) by sa mali podieľať krajiny, ktoré na tento účel uzavreli potrebné dohody, avšak na projektovej úrovni a v prípade obojstrannej výhodnosti by sa na ňom mali v rámci vedeckej spolupráce zúčastniť aj subjekty z tretích krajín a medzinárodné organizácie.
(18)   Na dosiahnutie obojstranného prínosu je potrebné, aby mali európske výskumné činnosti medzinárodný a globálny rozmer. Na rámcovom programe (2012 – 2013) by sa mali preto na jednej strane podieľať krajiny, ktoré na tento účel uzavreli potrebné dohody, avšak na projektovej úrovni a v prípade obojstrannej výhodnosti by sa na ňom mali v rámci vedeckej spolupráce zúčastniť aj subjekty z tretích krajín a medzinárodné organizácie. Na druhej strane to takisto znamená, že medzinárodní partneri musia najmä v súvislosti s projektom ITER v plnej miere dodržiavať svoje finančné záväzky.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Návrh rozhodnutia
Článok 2 – odsek 1
1.   Rámcový program (2012 – 2013) sleduje všeobecné ciele stanovené v článku 1 a v článku 2 písm. a) zmluvy a zároveň prispieva k vytváraniu Inovácie v Únii, pričom sa opiera o Európsky výskumný priestor.
1.   Rámcový program (2012 – 2013) sleduje všeobecné ciele stanovené v článku 1 a v článku 2 písm. a) zmluvy s osobitným dôrazom na jadrovú bezpečnosť a ochranu a ochranu pred žiarením, a zároveň prispieva k vytváraniu Inovácie v Únii, pričom sa opiera o Európsky výskumný priestor.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Návrh rozhodnutia
Článok 2 – odsek 2 a (nový)
2a.    Rámcový program (2012 – 2013) prispeje k vykonávaniu plánu SET. V rámci jeho opatrení by sa mal zohľadňovať strategický plán výskumu troch existujúcich európskych technologických platforiem v oblasti jadrovej energie: SNETP, IGDTP a MELODI.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Návrh rozhodnutia
Článok 3 – odsek 1 – úvodná časť
Maximálna suma určená na vykonávanie rámcového programu (2012 – 2013) je 2 560 270 000 EUR. Táto suma sa rozdelí takto (v EUR):

Maximálna suma určená na vykonávanie rámcového programu (2012 – 2013) je 2 100 270 000 EUR. Táto suma sa rozdelí takto (v EUR):

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30
Návrh rozhodnutia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno a – zarážka 1
– výskum jadrovej syntézy 2 208 809 000
– výskum jadrovej syntézy 1 748 809 000 ; táto suma zahŕňa finančné prostriedky potrebné na pokračovanie v programe JET v Culhame;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
Návrh rozhodnutia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno a – zarážka 2
– jadrové štiepenie a ochrana pred žiarením 118 245 000;
– jadrové štiepenie, najmä bezpečnosť, lepšie nakladanie s jadrovým odpadom a ochrana pred žiarením 118 245 000;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
Návrh rozhodnutia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno b – zarážka 1
– činnosti JRC v oblasti jadrovej energie 233 216 000.
– činnosti JRC v oblasti jadrovej energie súvisiace s jadrovou bezpečnosťou, ochranou životného prostredia a vyraďovaním z prevádzky 233 216 000.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
Návrh rozhodnutia
Článok 4 – odsek 1 a (nový)
Osobitná pozornosť sa venuje vypracovaniu zmluvných mechanizmov, ktoré znižujú riziko neúspechu ako aj rozloženie rizika a nákladov v čase.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
Návrh rozhodnutia
Článok 6 – odsek 1 a (nový)
1a.    Osobitná pozornosť sa venuje doplnkovým iniciatívam k hlavnému jadrovému výskumu, najmä pokiaľ ide o investovanie do ľudského kapitálu a primeraných pracovných podmienok a činnosti zamerané na znižovanie rizika nedostatku kvalifikovaných pracovníkov v budúcich rokoch.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
Návrh rozhodnutia
Článok 6 – odsek 2 a (nový)
2a.    Členské štáty a Komisia zavedú hodnotenie odborných spôsobilostí, odbornej prípravy a kvalifikácií Únie v jadrovej oblasti, ktoré poskytne komplexný pohľad na aktuálnu situáciu a umožní stanoviť a uplatniť vhodné riešenia.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť I.A – oddiel 3 − bod 2
Projekt Spoločný európsky torus (JET) a iné nástroje magnetického ohraničenia týkajúce sa projektu ITER sa budú využívať v cielenom fyzikálnom a technologickom programe. Program zhodnotí osobitné kľúčové technológie projektu ITER, zjednotí rozhodnutia týkajúce sa projektu ITER a zabezpečí prípravu prevádzky projektu ITER.

Projekt Spoločný európsky torus (JET) a iné zariadenia na magnetické udržanie plazmy súvisiace s projektom ITER (prípadne aj prostredníctvom nových experimentov vykonávaných súbežne s projektom ITER) sa budú využívať v cielenom fyzikálnom a technologickom programe. Program zhodnotí osobitné kľúčové technológie projektu ITER, zjednotí rozhodnutia týkajúce sa projektu ITER a zabezpečí prípravu prevádzky projektu ITER.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť I.B – oddiel 1 − cieľ
Vytvárať stabilnú vedeckú a technickú základňu s cieľom urýchliť praktický vývoj v záujme bezpečnejšieho nakladania s rádioaktívnym odpadom s dlhým časom rozpadu, zlepšovať najmä bezpečnosť jadrovej energie a hospodárnosť z hľadiska jej zdrojov i nákladov a zabezpečovať silný a spoločensky prijateľný systém ochrany ľudí a životného prostredia proti účinkom ionizujúceho žiarenia.

Vytvárať stabilnú vedeckú a technickú základňu s cieľom urýchliť praktický vývoj v záujme bezpečnejšieho nakladania s rádioaktívnym odpadom s dlhým časom rozpadu, zlepšovať najmä bezpečnosť jadrovej energie a hospodárnosť z hľadiska jej zdrojov i nákladov a zabezpečovať silný a spoločensky prijateľný systém ochrany ľudí a životného prostredia proti účinkom ionizujúceho žiarenia. Pri vyraďovaní zastaraných systémov z prevádzky by sa mala venovať osobitná pozornosť jadrovému odpadu s dlhým polčasom rozpadu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť I.B – oddiel 3 – bod 5
Podpora udržiavania a ďalšieho rozvoja vedeckej odbornosti a ľudskej kapacity s cieľom dlhodobo zabezpečiť dostupnosť primerane kvalifikovaných výskumných pracovníkov, inžinierov a zamestnancov v jadrovom sektore .

Stála podpora pre udržanie a rozvoj kvalifikovaného personálu potrebného na zachovanie jadrovej nezávislosti Únie a konzistentné zabezpečenie a zlepšovanie úrovne jadrovej bezpečnosti . Je nevyhnutné zachovať v Únii odborné poznatky v oblasti ochrany pred žiarením a vyraďovania jadrových zariadení z prevádzky, keďže jadrová energia bude mať kľúčový význam pre energetický mix Únie, vrátane činností týkajúcich sa vyraďovania zariadení z prevádzky a nakladania s odpadom s dlhým polčasom rozpadu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť II – oddiel 2 – odsek 2
Na dosiahnutie tohto cieľa je jednoznačne potrebné rozvíjať poznatky, kvalifikáciu a schopnosti s cieľom zabezpečiť požadované najnovšie nezávislé a spoľahlivé odborné znalosti na podporu politík Únie v sfére bezpečnosti jadrových reaktorov a palivového cyklu, jadrových bezpečnostných opatrení a ochrany. Podpora politiky Únie na základe požiadaviek zákazníkov, zdôrazňovaná v poslaní JRC, bude doplnená proaktívnou úlohou v rámci Európskeho výskumného priestoru pri uskutočňovaní výskumných činností vysokej kvality v bezprostrednom kontakte s priemyslom a inými subjektmi a pri budovaní sietí v súčinnosti s verejnými a súkromnými inštitúciami v členských štátoch.

Na dosiahnutie tohto cieľa je jednoznačne potrebné rozvíjať poznatky, kvalifikáciu a schopnosti s cieľom zabezpečiť požadované najnovšie nezávislé a spoľahlivé vedecké poznatky na podporu politík Únie v oblasti jadrových bezpečnostných opatrení a ochrany. Poslanie JRC bude doplnené o proaktívnu úlohu v rámci Európskeho výskumného priestoru pri uskutočňovaní výskumných činností vysokej kvality v bezprostrednom kontakte s priemyslom a inými subjektmi a pri budovaní sietí v súčinnosti s verejnými a súkromnými inštitúciami v členských štátoch. Bude posilnená jeho úloha ako poskytovateľa informácií verejnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť II – oddiel 3 – bod 3
3.   Jadrová ochrana, bude naďalej podporovať plnenie záväzkov Spoločenstva, najmä vývoj metód na kontrolu zariadení palivového cyklu, vykonávania dodatočného protokolu vrátane environmentálneho odberu vzoriek a integrovaných ochranných opatrení, ako aj prevencie zneužitia nukleárneho a jadrového materiálu súvisiaceho s nezákonným obchodovaním s takým materiálom vrátane jadrovej súdnej analýzy.
3.   Jadrová ochrana bude naďalej podporovať plnenie záväzkov Spoločenstva, najmä vývoj metód na kontrolu zariadení palivového cyklu, vykonávania dodatočného protokolu vrátane environmentálneho odberu vzoriek a integrovaných ochranných opatrení, ako aj prevencie zneužitia nukleárneho a jadrového materiálu súvisiaceho s nezákonným obchodovaním s týmto materiálom vrátane jadrovej súdnej analýzy. Treba využívať optimálne nástroje monitorovania všetkých civilných jadrových činností vrátane prepravných činností alebo skladovacích priestorov rádioaktívnych materiálov.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28
Návrh rozhodnutia
Príloha II – úvod – odsek 1 a (nový)
Riadenie financovania európskeho výskumu by malo byť založené na väčšej dôvere a malo by byť odolnejšie voči riziku vo vzťahu k účastníkom vo všetkých fázach projektov a zároveň by malo zaručovať zodpovednosť a pružné pravidlá Únie na zlepšovanie súladu s rôznymi platnými vnútroštátnymi právnymi predpismi a uznávanými účtovnými postupmi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29
Návrh rozhodnutia
Príloha II – úvod – odsek 1 b (nový)
Pri zabezpečovaní riadneho finančného hospodárenia s prostriedkami Únie určenými na výskum je nevyhnutné nájsť rovnováhu medzi dôverou a kontrolou, a teda medzi riskovaním a nástrahami, ktoré riskovanie zahŕňa.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26
Návrh rozhodnutia
Príloha II – bod 2 – písmeno a – bod 1
Podpora výskumných projektov uskutočňovaných konzorciami s účastníkmi z rôznych krajín s cieľom získať nové poznatky, vyvíjať nové technológie, výrobky alebo vytvárať spoločné zdroje v oblasti výskumu. Úroveň, rozsah a vnútorná organizácia projektov sa môže v rámci jednotlivých oblastí a tém líšiť. Projekty môžu mať malý alebo stredný rozsah so zameraním na výskumné akcie, prípadne môže ísť aj o rozsahom veľké integračné projekty, ktoré na dosiahnutie stanoveného cieľa potrebujú významný objem finančných prostriedkov. Pracovné programy projektov budú obsahovať podporu vzdelávania a profesionálneho rastu výskumných pracovníkov.

Podpora výskumných projektov uskutočňovaných konzorciami s účastníkmi z rôznych krajín s cieľom získať nové poznatky, vyvíjať nové technológie, výrobky alebo vytvárať spoločné zdroje v oblasti výskumu. Úroveň, rozsah a vnútorná organizácia projektov sa môže v rámci jednotlivých oblastí a tém líšiť. Projekty môžu mať malý alebo stredný rozsah so zameraním na výskumné akcie, prípadne môže ísť aj o rozsahom veľké integračné projekty, ktoré na dosiahnutie stanoveného cieľa potrebujú významný objem finančných prostriedkov. Pracovné programy projektov budú obsahovať podporu vzdelávania a profesionálneho rastu výskumných pracovníkov. Do pracovného programu v rámci projektov budú zahrnuté aj činnosti v oblasti štandardizácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27
Návrh rozhodnutia
Príloha II – bod 2 – písmeno a – bod 3
Podpora činností, ktoré slúžia na koordináciu alebo podporu výskumu (vytváranie sietí, výmeny, nadnárodný prístup k výskumným infraštruktúram, štúdie, konferencie, príspevky počas budovania novej infraštruktúry atď.) alebo podpora rozvoja ľudských zdrojov (napr. vytváranie sietí a plánov odbornej prípravy). Tieto akcie možno vykonávať aj inými spôsobmi, ako sú výzvy na predloženie návrhov.

Podpora činností, ktoré slúžia na koordináciu alebo podporu výskumu (vytváranie sietí, výmeny, nadnárodný prístup k výskumným infraštruktúram, štúdie, konferencie, účasť v orgánoch pre štandardizáciu , príspevky počas budovania novej infraštruktúry atď.) alebo podporu rozvoja ľudských zdrojov (napr. vytváranie sietí a plánov odbornej prípravy). Tieto akcie možno vykonávať aj inými spôsobmi, ako sú výzvy na predloženie návrhov.

(1) KOM(2011)0226 .
(2) Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ L 412, 30.12.2006, s. 1.


Samit EÚ – USA 28. novembra 2011
PDF 109k   DOC 59k
Uznesenie Európskeho parlamentu zo 17. novembra 2011 o samite EÚ – USA, ktorý sa bude konať 28. novembra 2011
P7_TA(2011)0510 B7-0577 , 0580 , 0582 a 0587/2011

Európsky parlament ,

–   so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o transatlantických vzťahoch,

–   so zreteľom na článok 110 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.   keďže napriek tomu, že mnohé globálne výzvy v oblasti zahraničnej politiky, bezpečnosti, rozvoja a životného prostredia si vyžadujú jednotnú akciu a transatlantickú spoluprácu, súčasná hospodárska kríza sa dostala do popredia záujmu a je hlavnou výzvou, ktorú dnes treba riešiť;

B.   keďže EÚ a USA spolu predstavujú polovicu celosvetového hospodárstva a keďže ich partnerstvo v hodnote 4,28 bilióna USD je najväčším, najintegrovanejším a najdlhšie trvajúcim hospodárskym vzťahom na svete a kľúčovou hybnou silou prosperity celosvetového hospodárstva;

C.   keďže pretrvávajúca finančná a hospodárska kríza v Európe a v Spojených štátoch ohrozuje stabilitu a prosperitu našich ekonomík a blahobyt našich občanov a keďže potreba užšej hospodárskej spolupráce medzi Európou a Spojenými štátmi v záujme boja proti tejto kríze nebola nikdy naliehavejšia;

D.   keďže nevyhnutnosť zabezpečiť vo svojej krajine slobodu a bezpečnosť by nemala mať za následok obetovanie základných zásad týkajúcich sa občianskych slobôd a potreby podporovať spoločné normy v oblasti ľudských práv;

E.   keďže transatlantické partnerstvo je založené na spoločných kľúčových hodnotách, ako sú sloboda, demokracia, ľudské práva a zásady právneho štátu, ako aj na spoločných cieľoch, ako sú sociálny pokrok a začleňovanie, otvorené a integrované ekonomiky, trvalo udržateľný rozvoj a mierové riešenie konfliktov, a keďže je základným kameňom bezpečnosti a stability v euroatlantickom priestore;

Zamestnanosť a rast

1.   víta závery samitu G20, ktorý sa konal 3. − 4. novembra 2011 v Cannes, najmä pokiaľ ide o akčný plán pre rast a zamestnanosť, reformu na posilnenie medzinárodného menového systému, pokračujúce úsilie o zlepšenie finančnej regulácie a záväzky podporovať mnohostranný obchod a predchádzať protekcionizmu; považuje za kľúčové, aby sa na samite EÚ – USA obaja partneri zaviazali prevziať vedúcu úlohu, pokiaľ ide o plnenie záväzkov skupiny G20; berie na vedomie rokovania krajín G20 o súbore možností inovačného financovania a skutočnosť, že EÚ pokračuje v rozvoji myšlienky zaviesť daň z finančných transakcií;

2.   vyzýva administratívy EÚ a USA, aby vytvorili a začali uplatňovať spoločnú transatlantickú iniciatívu zameranú na vytváranie pracovných miest a rast vrátane plánu podpory obchodu a investícií;

3.   žiada EÚ a USA, aby zaviedli mechanizmus včasného varovania na zisťovanie a bránenie protekcionizmu v bilaterálnych vzťahoch; pripomína význam transatlantických otvorených trhov verejného obstarávania, na ktoré majú rovnaký prístup všetci dodávatelia, najmä malé a stredné podniky, a preto vyzýva USA, aby nezavádzali žiadne podmienky súvisiace so zásadou nákupu amerických výrobkov; zdôrazňuje význam dohody WTO o vládnom obstarávaní pri zabezpečovaní takéhoto otvoreného a vyváženého prístupu na obidva trhy;

4.   zdôrazňuje potrebu posilniť činnosť Transatlantickej hospodárskej rady (TEC) v snahe dosiahnuť tieto ciele, a to najmä vytvoriť spoločné normy pre nové oblasti, ktoré si vyžadujú úpravu, ako je nanotechnológia, alebo pre vznikajúce hospodárske odvetvia, ako je technológia výroby elektrických vozidiel; naliehavo vyzýva EÚ a USA, aby do úzkej spolupráce s TEC zapojili zástupcov Transatlantického dialógu zákonodarcov, keďže zákonodarcovia nesú so svojimi príslušnými výkonnými zložkami spoluzodpovednosť za vykonávanie mnohých rozhodnutí TEC, ako aj za dohľad nad nimi;

5.   nabáda k tomu, aby si EÚ a USA vymieňali skúsenosti a najlepšie postupy pri podpore podnikania vrátane skúseností a najlepších postupov pri podpore začínajúcich podnikov a riešení konkurzov spoločností;

6.   zdôrazňuje potrebu posilniť snahy o spoluprácu v rámci výskumného a inovačného partnerstva;

7.   zdôrazňuje potrebu schváliť a uplatňovať plán EÚ a USA v oblasti surovín do roku 2020 s osobitným zameraním na vzácne zeminy, ktorý by mal podporovať spoluprácu v oblasti efektívnosti zdrojov, inovácií technológií na ťažbu a recykláciu surovín a výskumu náhradných surovín; požaduje transatlantickú stratégiu, ktorá by podporovala globálnu správu týkajúcu sa surovín prostredníctvom spoločného úsilia, napríklad v rámci medzinárodného fóra v oblasti surovín, podobného Medzinárodnému energetickému fóru;;

8.   zdôrazňuje, že je dôležité spolupracovať pri presadzovaní energetickej účinnosti, obnoviteľných zdrojov a prísnych noriem v oblasti jadrovej bezpečnosti na celom svete, a víta nepretržitú koordináciu programov označovania energeticky účinného kancelárskeho zariadenia a spoluprácu v oblasti vývoja energetických technológií;

9.   vyzýva Komisiu, aby urýchlila rokovania s USA v oblasti bezpečnosti výrobkov, a víta zavedenie právneho základu, ktorý umožní Komisii USA pre bezpečnosť spotrebiteľských výrobkov rokovať s EÚ o dohode, ktorá by mala zlepšiť výmenu informácií o nebezpečných výrobkoch, zraneniach a o nápravných krokoch prijatých tak v členských štátoch EÚ, ako aj v USA;

Globálne riadenie, zahraničná politika a rozvoj

10.   pripomína, že najlepšou zárukou globálnej bezpečnosti sú slobodné a otvorené demokracie, ktoré presadzujú mier a stabilitu, a vyzýva EÚ a USA, aby ešte zintenzívnili spoluprácu pri presadzovaní mieru, hlavne na Blízkom východe, a pri podporovaní vznikajúcich demokracií v severnej Afrike;

11.   naliehavo vyzýva EÚ a USA, aby presadzovali obnovenie priamych rokovaní medzi Izraelom a Palestínčanmi, ktoré budú v úplnom súlade s medzinárodným právom a ktoré povedú k realizácii riešenia v podobe existencie dvoch štátov, ktorého podstatou sú hranice z roku 1967 a Jeruzalem ako hlavné mesto oboch štátov, pričom v mieri a bezpečnosti by vedľa seba nažívali Izraelský štát a nezávislý, demokratický a životaschopný štát Palestína; vyzýva členské štáty a USA, aby sa venovali oprávnenej požiadavke Palestínčanov byť zastúpení v Organizácii spojených národov ako štát, a to na základe rokovaní v rámci OSN;

12.   vyzýva najmä, aby EÚ a USA prijali spoločnú iniciatívu s cieľom presvedčiť izraelskú vládu, aby zrušila svoje rozhodnutie urýchliť výstavbu 2 000 jednotiek na Západnom brehu a zadržať colné príjmy, ktoré dlhuje Palestínskej samospráve, v reakcii na prijatie Palestíny do UNESCO;

13.   dôrazne odsudzuje zvyšujúce sa používanie sily v Sýrii a podporuje úsilie USA a členských štátov EÚ v Bezpečnostnej rade OSN o presadzovanie rezolúcie, v ktorej by sa odsúdilo používanie smrtiacej sily zo strany sýrskeho režimu a žiadalo jeho ukončenie, ako aj zavedenie sankcií v prípade, že sa tak nestane; víta pozastavenie členstva Sýrie v Lige arabských štátov, ako aj výzvy jordánskeho kráľa Abdulláha na odstúpenie prezidenta Baššára al-Assada;

14.   vyzýva EÚ a USA, aby naďalej podporovali líbyjské dočasné orgány v ich snahe vytvoriť inkluzívnu a demokratickú spoločnosť; zároveň zdôrazňuje, že táto podpora musí byť podmienená dodržiavaním ľudských práv, ustanovením právneho štátu a zastúpením všetkých občanov v politike, obzvlášť žien;

15.   vyjadruje hlboké znepokojenie nad tvrdeniami uvedenými v poslednej správe Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE), ktoré sa týkajú Iránu a jeho pokroku dosiahnutého v získavaní potrebných znalostí na navrhnutie a zostrojenie jadrovej zbrane; vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že Irán aj napriek opakovaným tvrdeniam o tom, že jeho jadrový program je určený iba na mierové, civilné energetické účely, plne nespolupracoval s MAAE; vyjadruje presvedčenie, že EÚ a USA by mali naďalej úzko spolupracovať a v rámci skupiny P5+1 vyvíjať neustály tlak na Irán, a to za pomoci všetkých politických, diplomatických a hospodárskych prostriedkov vrátane sankcií s cieľom presvedčiť Irán, aby splnil svoje medzinárodné záväzky v oblasti nešírenia jadrových zdraní, a s cieľom odvrátiť a ukončiť hrozby, ktoré tento štát predstavuje pre medzinárodnú bezpečnosť;

16.   zdôrazňuje, že EÚ a USA spoločne spravujú 90 % celosvetovej rozvojovej pomoci v oblasti zdravia a 80 % celkovej pomoci; víta, že sa v septembri 2011 obnovil rozvojový dialóg medzi EÚ a USA, pretože na dosiahnutie miléniových rozvojových cieľov ostáva už len päť rokov;

17.   vyzýva EÚ a USA, aby sa v rámci skupiny G20 zasadili o prijatie opatrení, ktorými sa dosiahne väčšia globálna spolupráca v boji proti zneužívaniu cien potravín na špekulácie a nadmernému kolísaniu svetových cien potravín; zdôrazňuje, že skupina G20 musí do tohto procesu zapojiť aj krajiny nepatriace do tohto zoskupenia, aby sa zabezpečilo zbližovanie noriem na celosvetovej úrovni;

18.   zdôrazňuje, že samit by sa mal využiť aj na výmenu názorov a posilnenie koordinácie vo vzťahu k tretím krajinám, najmä krajinám BRIC;

19.   zdôrazňuje, že zmena klímy je globálnym problémom, a vyzýva Komisiu, aby sa na nadchádzajúcej konferencii v Durbane usilovala získať od USA ambiciózny záväzok dosiahnuť v tejto problematike pokrok s cieľom zabezpečiť vypracovanie podrobného mandátu, aby sa do roku 2015 uzavreli rokovania o celosvetovej komplexnej dohode o klíme; vyjadruje v tejto súvislosti znepokojenie nad návrhom zákona č. 2594, ktorý nedávno prijala Snemovňa reprezentantov USA a ktorý požaduje zákaz účasti amerických leteckých spoločností na systéme EÚ na obchodovanie s emisiami; vyzýva Senát USA, aby tento návrh zákona neprijal, a žiada konštruktívny dialóg na túto tému;

20.   žiada, aby sa na samite EÚ – USA v rámci rokovaní o ekonomike zohľadnili otázky, ako sú ochrana klímy, nedostatok a efektívnosť zdrojov, energetická bezpečnosť, inovácie a konkurencieschopnosť; opätovne zdôrazňuje, že medzinárodne koordinované opatrenia pomáhajú riešiť problémy úniku uhlíka v príslušných odvetviach, najmä pokiaľ ide o energeticky náročné odvetvia;

Sloboda a bezpečnosť

21.   uznáva, že všetky toky cestujúcich a tovaru v transatlantickom priestore by mali byť zaistené prostredníctvom náležitých a primeraných bezpečnostných opatrení;

22.   v tejto súvislosti vyzýva USA, aby prešli od rozsiahlych všeobecných obmedzení, akým je 100 % skenovanie kontajnerov alebo zákaz tekutín na palubách lietadiel, na cielenejšie prístupy orientované na riziko, akými sú systémy bezpečných prevádzkovateľov a snímanie tekutín;

23.   v tejto súvislosti víta skutočnosť, že sa v marci 2011 otvorili rokovania o dohode medzi EÚ a USA o ochrane osobných údajov, poukazuje na vyhlásenie Komisie o ukončení rokovaní o dohode medzi EÚ a USA o osobných záznamoch o cestujúcich (PNR), ktorá bude preskúmaná Európskym parlamentom v súlade s požiadavkami Európskeho parlamentu uvedenými v jeho uzneseniach z 5. mája 2010(1) a 11. novembra 2010(2) ;

24.   zdôrazňuje význam riadneho vykonávania dohôd medzi EÚ a USA o vydávaní osôb a vzájomnej právnej pomoci a súvisiacich dvojstranných nástrojov;

25.   pripomína svoj názor, že EÚ musí aj naďalej vo vzťahu k USA zdôrazňovať význam, ktorý prikladá čo najrýchlejšiemu pristúpeniu štyroch zostávajúcich členských štátov EÚ k programu bezvízového styku, a to na politickej i technickej úrovni;

26.   zdôrazňuje potrebu ochrániť integritu internetu na celom svete a slobodu komunikácie tým, že sa nebudú uplatňovať jednostranné opatrenia na odoberanie IP adries alebo názvov domén;

27.   berie do úvahy konkrétne návrhy rôznych výborov Európskeho parlamentu a žiada delegácie Európskeho parlamentu v Transatlantickom dialógu zákonodarcov, aby využili ich príspevok;

o
o   o

28.   poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov, Kongresu USA, spolupredsedom Transatlantického dialógu zákonodarcov a spolupredsedom a sekretariátu Transatlantickej hospodárskej rady.

(1) Ú. v. EÚ C 81 E, 15.3.2011, s. 70.
(2) Prijaté texty, P7_TA(2010)0397 .


Otvorený internet a neutralita siete v Európe
PDF 107k   DOC 58k
Uznesenie Európskeho parlamentu zo 17. novembra 2011 o otvorenom internete a neutralite siete v Európe
P7_TA(2011)0511 B7-0572/2011

Európsky parlament,

–   so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov s názvom Otvorený internet a neutralita siete v Európe z 19. apríla 2011 (KOM(2011)0222 ),

–   so zreteľom na otázky Rade z 12. a zo 14. októbra 2011 o otvorenom internete a neutralite siete v Európe (O-000243/2011 – B7-0641/2011 a O-000261/2011 – B7-0653/2011 ),

–   so zreteľom na vyhlásenie Komisie z 18. decembra 2009o neutralite siete(1) ,

–   so zreteľom na článok 1 ods. 8 písm. g) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/140/ES z 25. novembra 2009, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2002/21/ES o spoločnom regulačnom rámci pre elektronické komunikačné siete a služby, 2002/19/ES o prístupe a prepojení elektronických komunikačných sietí a príslušných zariadení a 2002/20/ES o povolení na elektronické komunikačné sieťové systémy a služby,

–   so zreteľom na článok 20 ods. 1 písm. b), článok 21 ods. 3 písm. c) a d) a článok 22 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/22/ES zo 7. marca 2002 o univerzálnej službe a právach užívateľov týkajúcich sa elektronických komunikačných sietí a služieb, zmenenej a doplnenej smernicou 2009/136/ES,

–   so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1211/2009 z 25. novembra 2009, ktorým sa zriaďuje Orgán európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (BEREC) a jeho úrad,

–   so zreteľom na svoje uznesenie zo 6. júla 2011 s názvom Široké pásmo v Európe: investície do digitálne riadeného rastu(2) ,

–   so zreteľom na oznámenie Komisie z 19. mája 2010 s názvom Digitálna agenda pre Európu (KOM(2010)0245 ),

–   so zreteľom na závery Rady z 31. mája 2010 s názvom Digitálna agenda pre Európu,

–   so zreteľom na oznámenie Komisie z 13. apríla 2011 s názvom Akt o jednotnom trhu: dvanásť hybných síl podnecovania rastu a posilňovania dôvery – Spoločne za nový rast (KOM(2011)0206 )),

–   so zreteľom na samit o otvorenom internete a neutralite siete v Európe, ktorého spoluorganizátormi sú Európsky parlament a Komisia a ktorý sa uskutoční 11. novembra 2010 v Bruseli,

–   so zreteľom na štúdiu Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľov s názvom Neutralita siete: výzvy a opatrenia v EÚ a v USA z mája 2011 (IP/A/IMCO/ST/2011-02),

–   so zreteľom na stanovisko európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov o neutralite siete, riadení prevádzky a ochrane súkromia a osobných údajov zo 7. októbra 2011,

–   so zreteľom na článok 115 ods. 5 a článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.   keďže Rada plánuje prijať závery o otvorenom internete a neutralite siete v Európe na zasadnutí Rady pre dopravu, telekomunikácie a energetiku 13. decembra 2011;

B.   keďže členské štáty EÚ mali do 25. mája 2011 splniť požiadavky balíka telekomunikačných reforiem EÚ z roku 2009 a Komisia už podnikla potrebné kroky na zabezpečenie dodržiavania zásad Zmluvy o EÚ a acquis communautaire;

C.   keďže Parlament vyzval Komisiu, aby zaručila dodržiavanie zásad neutrality a otvorenosti internetu a podporovala možnosť užívateľov mať prístup k informáciám a šíriť ich a používať aplikácie a služby podľa vlastného výberu;

D.   keďže Komisia požiadala orgán BEREC, aby preskúmal prekážky, ktoré bránia zmene operátora, a otázky blokovania či obmedzovania internetovej prevádzky, ako aj transparentnosti a kvality služieb v členských štátoch;

E.   keďže otvorený charakter internetu je kľúčovou hybnou silou hospodárskej súťaže, hospodárskeho rastu, sociálneho rozvoja a inovácií, ktoré viedli k obrovskému vývoju v oblasti online aplikácií, obsahu a služieb, a teda aj k rastu ponuky a dopytu po obsahu a službách; vďaka tejto otvorenosti je internet dôležitým motorom voľného šírenia znalostí, myšlienok a informácií, a to aj v krajinách, v ktorých je prístup k nezávislým médiám obmedzený;

F.   keďže niektoré tretie krajiny zakazujú poskytovateľom mobilných širokopásmových služieb, aby blokovali legálne webové stránky a VoIP alebo aplikácie pre video hovory, ktoré konkurujú ich vlastným hlasovým alebo obrazovým telefónnym službám;

G.   keďže internetové služby sa ponúkajú v cezhraničnom meradle a internet je jadrom globálneho hospodárstva;

H.   keďže, ako je zdôraznené v Digitálnej agende pre Európu, širokopásmové pripojenie a internet sú dôležitým motorom hospodárskeho rastu, tvorby pracovných miest a európskej konkurencieschopnosti na celosvetovej úrovni;

I.   keďže Európa dokáže plne využiť potenciál digitálneho hospodárstva len stimuláciou riadne fungujúceho vnútorného digitálneho trhu;

1.   víta oznámenie Komisie a súhlasí s jej analýzou, najmä pokiaľ ide o potrebu zachovať otvorený a neutrálny charakter internetu ako hybnej sily inovácií a spotrebiteľského dopytu a zároveň zabezpečiť, aby mohol naďalej poskytovať kvalitné služby v rámci, ktorý podporuje a uznáva základné práva;

2.   konštatuje, že podľa záverov oznámenia Komisie neexistuje v tomto štádiu jednoznačná potreba prijať ďalšie regulačné intervenčné opatrenia na európskej úrovni týkajúce sa neutrality siete;

3.   poukazuje však na možnosť protisúťažného a diskriminačného správania v riadení dátových tokov, a to najmä vo vertikálne integrovaných spoločnostiach; víta zámer Komisie zverejniť fakty zistené pri vyšetrovaní zameranom na postupy, ktoré môžu ovplyvniť neutralitu siete v členských štátoch, ktoré uskutočnil orgán BEREC;

4.   žiada Komisiu, aby zabezpečila konzistentné uplatňovanie a presadzovanie platného telekomunikačného regulačného rámca a do šiestich mesiacov od uverejnenia záverov orgánu BEREC preverila, či sú potrebné ďalšie regulačné opatrenia na zabezpečenie slobody prejavu, slobodného prístupu k informáciám, slobody voľby pre spotrebiteľov a plurality médií s cieľom dosiahnuť účinnú hospodársku súťaž a inovácie a umožniť širokú škálu výhod pre užívateľov internetu z radov občanov a podnikateľskej a verejnej sféry; zdôrazňuje, že každý európsky regulačný návrh týkajúci sa neutrality siete by mal podliehať hodnoteniu vplyvu;

5.   víta činnosť orgánu BEREC v tejto oblasti a vyzýva členské štáty, a predovšetkým národné regulačné orgány, aby s ním úzko spolupracovali;

6.   vyzýva Komisiu, aby spolu s orgánom BEREC a v súčinnosti s členskými štátmi úzko monitorovala vypracúvanie postupov riadenia dátových tokov a dohody o vzájomnom prepojení, najmä pokiaľ ide o blokovanie a spomaľovanie VOIP a spoločné využívanie súborov alebo neúmerné ceny za ne, ako aj protisúťažné správanie a prílišné znižovanie kvality, ako to vyžaduje telekomunikačný regulačný rámec; vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, aby poskytovatelia internetových služieb neblokovali, nediskriminovali ani neobmedzovali nikoho, ani neznižovali jeho možnosti využívať služby na prístup k akémukoľvek obsahu, aplikácii alebo službe podľa vlastného výberu bez ohľadu na ich zdroj alebo cieľovú skupinu, ani možnosti využívať, zasielať, zverejňovať, prijímať alebo ponúkať takýto obsah, aplikáciu alebo službu;

7.   žiada Komisiu, aby Parlamentu poskytla informácie o aktuálnej praxi riadenia dátového toku, trhu v oblasti sieťového prepojenia a preťažení siete, ako aj o tom, či súvisí s nedostatkom investícií; žiada Komisiu, aby ďalej analyzovala otázku „neutrality zariadení“;

8.   vyzýva Komisiu, členské štáty a orgán BEREC, aby zabezpečili dôslednosť v prístupe k neutralite siete a účinné presadzovanie telekomunikačného regulačného rámca EÚ;

9.   zdôrazňuje, že každé navrhované riešenie problému neutrality siete môže byť účinné len prostredníctvom konzistentného európskeho prístupu; preto žiada Komisiu, aby podrobne sledovala prijímanie vnútroštátnych predpisov týkajúcich sa neutrality siete so zreteľom na ich vplyv na jednotlivé vnútroštátne trhy i na vnútorný trh; domnieva sa, že by pre všetky zúčastnené strany bolo užitočné, keby Komisia v záujme riadneho a jednotného uplatňovania a presadzovania ustanovení o neutralite siete obsiahnutých v telekomunikačnom balíku vypracovala pokyny pre celú EÚ, a to aj so zreteľom na mobilný trh;

10.   zdôrazňuje význam spolupráce a koordinácie medzi členskými štátmi, a najmä medzi národnými regulačnými orgánmi, a rovnako aj spolupráce a koordinácie s Komisiou na to, aby EÚ mohla plne využiť potenciál internetu;

11.   upozorňuje na to, že ak nebude zachovaná neutralita siete, hrozia vážne riziká v podobe napríklad protisúťažného správania, blokovania inovácií, obmedzovania slobody prejavu a plurality médií, nedostatočnej informovanosti spotrebiteľov a narúšania súkromia, čo poškodí podniky, spotrebiteľov aj demokratickú spoločnosť ako celok, a pripomína stanovisko európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov o vplyve riadenia dátového toku na dôverný charakter komunikácie;

12.   poukazuje na to, že cieľom telekomunikačného regulačného rámca EÚ je podporovať slobodu prejavu, nediskrimnačný prístup k obsahu, aplikáciám a službám a účinnú hospodársku súťaž, preto by malo byť každé opatrenie v oblasti neutrality siete zamerané spolu s platnými predpismi v oblasti hospodárskej súťaže na riešenie praktík narušujúcich hospodársku súťaž, ktoré sa môžu objaviť, a malo byť podnecovať investície a umožňovať nové inovačné obchodné modely pre on-line ekonomiku;

13.   považuje zásadu neutrality siete za dôležitý predpoklad toho, aby mohol vzniknúť inovatívny internetový ekosystém a boli zabezpečené rovnaké podmienky ku prospechu obyvateľov a podnikateľov v Európe;

14.   domnieva sa, že účinná konkurencia v elektronických komunikačných službách, transparentnosť pri riadení dátových tokov a kvalita služieb, ako aj možnosť jednoduchej zmeny prevádzkovateľa sú minimálne nutné podmienky na zabezpečenie neutrality siete, ktorá umožní slobodu voľby a formulovania požiadaviek koncovými užívateľmi;

15.   uznáva, že primerané riadenie dátových tokov je potrebné na to, aby preťaženosť siete nenarúšala pripájanie koncových užívateľov; konštatuje, že prevádzkovatelia môžu v tejto súvislosti využívať postupy, ktorými budú merať intenzitu internetovej prevádzky a ovplyvňovať je s cieľom zachovávať funkčnú kapacitu a stabilitu siete a plniť požiadavku týkajúcu sa kvality služieb a ktoré budú podliehať kontrole národných regulačných orgánov; naliehavo vyzýva príslušné vnútroštátne orgány, aby plne využívali svoje právomoci podľa smernice o univerzálnej službe a stanovovali minimálne normy kvality služieb, a je presvedčený, že závislosť kvality dátových tokov od času nemôže byť dôvodom nedodržiavania zásady maximálneho úsilia pri zabezpečovaní kvality;

16.   naliehavo vyzýva príslušné vnútroštátne orgány, aby zabezpečili, aby zásahy do riadenia dátového toku nenarúšali konkurenciu a neboli diskriminačné; domnieva sa, že špecializované (alebo riadené ) služby by nemali narušovať schopnosť poskytovať spoľahlivé internetové pripojenie podľa zásady maximálneho úsilia, a tým podporovať inovácie a slobodu prejavu, zaručovať konkurenciu a brániť vzniku novej digitálnej priepasti;

Ochrana spotrebiteľa

17.   žiada transparentnosť v riadení dátových tokov vrátane lepších informácií pre koncových užívateľov a zdôrazňuje, že je potrebné zaistiť, aby sa spotrebitelia mohli kompetentne rozhodovať a mali skutočnú možnosť prejsť k novému poskytovateľovi služieb, ktorý najlepšie spĺňa ich potreby a preferencie, a to aj pokiaľ ide o rýchlosť a objem sťahovaných dát a služby; poukazuje v tejto súvislosti na to, že je dôležité, aby spotrebitelia dostávali jasné, účinné, zmysluplné a porovnateľné informácie o všetkých relevantných obchodných praktikách s rovnocenným účinkom a najmä o mobilnom internete;

18.   vyzýva Komisiu, aby uverejnila ďalšie usmernenia týkajúce sa práva zmeniť prevádzkovateľa, a splnila tak požiadavky týkajúce sa transparentnosti a podporila rovnaké práva spotrebiteľov v celej EÚ;

19.   konštatuje, že spotrebitelia si začínajú všímať rozdiely medzi inzerovanou a skutočnou rýchlosťou internetového pripojenia; v tejto súvislosti žiada členské štáty, aby dôsledne presadzovali zákaz klamlivej reklamy;

20.   uznáva, že je potrebné hľadať spôsoby zvyšovania dôvery obyvateľov v elektronické prostredie; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby usilovali o prípravu vzdelávacích programov zameraných na zvyšovanie zručností spotrebiteľov v oblasti IKT a znižovanie miery digitálneho vylúčenia;

21.   žiada Komisiu, aby vyzvala zástupcov spotrebiteľov a občianskej spoločnosti, aby spolu so zástupcami priemyslu aktívne a v rovnakej miere diskutovali o budúcnosti internetu v EÚ;

o
o   o

22.   poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

(1) Ú. v. EÚ C 308, 18.12.2009, s. 2.
(2) Prijaté texty, P7_TA(2011)0322 .


Zákaz kazetovej munície
PDF 84k   DOC 46k
Uznesenie Európskeho parlamentu zo 17. novembra 2011 o zákaze kazetovej munície
P7_TA(2011)0512 B7-0588 , 0589 , 0590 , 0592 a 0593/2011

Európsky parlament,

–   so zreteľom na Dohovor o kazetovej munícii, ktorý vstúpil do platnosti 1. augusta 2010 a ktorý bol 8. novembra 2011 schválený 111 štátmi (108 signatárov vrátane troch členských štátov EÚ, 63 ratifikácií vrátane 19 členských štátov EÚ a troch pristupujúcich krajín),

–   so zreteľom na návrh protokolu (VI) o kazetovej munícii z 26. augusta 2011 a na Dohovor o zákazoch alebo obmedzeniach použitia určitých konvenčných zbraní, ktoré môžu byť považované za nadmerne zraňujúce alebo majúce nerozlišujúce účinky (CCW),

–   so zreteľom na rezolúciu o Dohovore o kazetovej munícii, ktorú prijalo Valné zhromaždenie OSN 2. decembra 2008,

–   so zreteľom na posolstvo generálneho tajomníka OSN 2. zasadnutiu zmluvných strán Dohovoru o kazetovej munícii, ktorú predniesol vysoký predstaviteľ pre odzbrojenie Sergio Duarte v Bejrúte 13. septembra 2011,

–   so zreteľom na vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Catherine Ashtonovej, predovšetkým vyhlásenie z 1. augusta 2010 o Dohovore o kazetovej munícii a z 29. apríla 2011 o správach o používaní kazetovej munície v Líbyi,

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 20. novembra 2008 o Dohovore o kazetovej munícii(1) ,

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 8. júla 2010 o nadobudnutí platnosti Dohovoru o kazetovej munícii (DKM) a úlohe EÚ(2) ,

–   so zreteľom na svoje uznesenie zo 7. júla 2011 o pokroku v opatreniach proti mínam(3) ,

–   so zreteľom na článok 110 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.   keďže kazetová munícia predstavuje v dôsledku svojho typicky rozsiahleho smrteľného účinku vážnu hrozbu pre civilistov a keďže v období po skončení konfliktov spôsobuje používanie tejto munície mnohé tragické zranenia a úmrtia civilistov, pretože nevybuchnutú muníciu často nachádzajú deti a iné nič netušiace nevinné osoby;

B.   keďže podpora väčšiny členských štátov EÚ, parlamentné iniciatívy a činnosť organizácií občianskej spoločnosti mali rozhodujúci význam pre úspešné ukončenie procesu z Osla, ktorého výsledkom je nadobudnutie platnosti Dohovoru o kazetovej munícii (DKM); keďže zmluvnými stranami DKM je 22 členských štátov EÚ a päť členských štátov EÚ ho nepodpísalo ani neratifikovalo;

C.   keďže DKM zakazuje zmluvným štátom používať, vyvíjať, produkovať, inak získavať, hromadiť, držať alebo na kohokoľvek priamo či nepriamo prevádzať kazetovú muníciu a takisto navádzať, podnecovať alebo nútiť niekoho do činnosti, ktorá je zmluvným štátom podľa dohovoru zakázaná;

D.   keďže DKM ustanovuje novú humanitárnu normu na pomoc obetiam vrátane osôb priamo zasiahnutých kazetovou muníciou, ako aj ich rodín a komunít;

E.   keďže návrh protokolu VI k CCW, ktorý má byť predmetom diskusie na 4. konferencii o preskúmaní CCW, nie je ani právne zlučiteľný s DKM, ani ho nedopĺňa; keďže kým zmluvné štáty DKM sú právne zaviazané zničiť všetku muníciu, tento návrh protokolu by zakazoval len kazetovú muníciu spred roku 1980, poskytuje zdĺhavé prechodné obdobie, ktoré by umožnilo odložiť plnenie protokolu najmenej o 12 rokov, umožnil by použitie kazetovej munície len s jedným mechanizmom samozničenia a štátom by dovolil využívať kazetovú muníciu s tzv. testom zlyhania vo výške 1 % a menej;

F.   keďže od podpísania DKM bola kazetová munícia nedávno údajne použitá proti civilnému obyvateľstvu v Kambodži, Thajsku a Líbyi a keďže treba prijať naliehavé opatrenia a zabezpečiť, aby bola nevybuchnutá kazetová submunícia odstránená s cieľom zabrániť ďalším smrteľným úrazom alebo zraneniam;

1.   vyzýva všetky členské štáty EÚ, aby neprijímali, neschvaľovali ani následne neratifikovali žiaden protokol k CCW umožňujúci používanie kazetovej munície, ktorú DKM zakazuje, a vyzýva Radu a členské štáty EÚ, aby v súlade s tým vystupovali na 4. konferencii o preskúmaní CCW, ktorá sa má uskutočniť od 14. novembra do 25. novembra 2011 v Ženeve;

2.   vyjadruje hlboké poľutovanie nad hrozbou, že návrh protokolu VI, ktorý má byť predmetom diskusie na uvedenej konferencii, oslabí jednoznačnú a prísnu normu medzinárodného humanitárneho práva, ktorá bola zavedená na základe DKM a ktorá úplne zakazuje kazetovú muníciu, a zároveň by oslabil ochranu civilného obyvateľstva;

3.   naliehavo žiada štáty, aby vzali na vedomie humanitárne dôsledky a vysokú politickú cenu v prípade, že podporia tento návrh protokolu, plný výnimiek a medzier, ktoré by umožnili používanie kazetovej munície;

4.   vyzýva všetky členské i kandidátske štáty EÚ, ktoré nie sú zmluvnou stranou DKM, aby DKM podpísali, a signatárske štáty, aby ho čo najskôr ratifikovali;

5.   nazdáva sa, že protokol VI k CCW nie je zlučiteľný s DKM a že členské štáty EÚ, ktoré DKM podpísali, majú právnu povinnosť dôrazne odmietať a zamietnuť jeho zavedenie;

6.   dôrazne vyzýva podpredsedníčku Komisie/vysokú predstaviteľku Európskej únie, aby členským štátom EÚ pripomínala ich právne záväzky vyplývajúce z DKM; vyzýva podpredsedníčku Komisie/vysokú predstaviteľku Európskej únie, aby kládla osobitný dôraz na tematické ciele znižovania hrozby kazetovej munície a aby dosiahla pristúpenie Európskej únie k DKM, čo je po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy možné;

7.   víta skutočnosť, že pätnásť štátov – zmluvných strán a signatárov DKM – ukončilo likvidáciu zásob munície, ďalších dvanásť ju ukončí do stanovených termínov a operácie odstraňovania kazetovej munície prebiehajú v osemnástich krajinách a troch ďalších oblastiach;

8.   vyzýva členské štáty EÚ, ktoré doteraz nepristúpili k DKM, ale chcú znížiť humanitárne následky kazetovej munície, aby pred pristúpením prijali rázne a transparentné vnútroštátne opatrenia vrátane prijatia moratória na používanie, výrobu a transfer kazetovej munície a aby urýchlene začali likvidovať jej zásoby;

9.   vyzýva členské štáty EÚ, ktoré podpísali DKM, aby prijali právne predpisy, ktoré zabezpečia jeho vykonávanie na vnútroštátnej úrovni; naliehavo žiada členské štáty EÚ, aby boli transparentné v úsilí vyvíjanom v nadväznosti na toto uznesenie a aby pravidelne predkladali správy, napríklad svojim parlamentom, o svojej činnosti vykonávanej v rámci DKM;

10.   žiada Radu a Komisiu, aby zmienku o zákaze používania kazetovej munície zahrnuli ako štandardnú doložku do dohôd s tretími krajinami spolu so štandardnou doložkou o nešírení zbraní hromadného ničenia, najmä pokiaľ ide o vzťahy EÚ so susediacimi krajinami;

11.   žiada Radu a Komisiu, aby boj proti kazetovej munícii zahrnuli do programov vonkajšej pomoci Spoločenstva s cieľom podporiť tretie krajiny pri likvidácii zásob a pri poskytovaní humanitárnej pomoci;

12.   vyzýva členské štáty, Radu a Komisiu, aby prijali opatrenia na odradenie krajín od poskytovania kazetovej munície neštátnym subjektom;

13.   poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov a kandidátskych krajín, generálnemu tajomníkovi OSN a Koalícii proti kazetovej munícii.

(1) Ú. v. EÚ C 16 E, 22.1.2010, s. 61.
(2) Prijaté texty, P7_TA(2010)0285 .
(3) Prijaté texty, P7_TA(2011)0339 .


Modernizácia právnych predpisov týkajúcich sa DPH na účel podpory jednotného digitálneho trhu
PDF 85k   DOC 43k
Uznesenie Európskeho parlamentu zo 17. novembra 2011 o modernizácii právnych predpisov týkajúcich sa DPH s cieľom podporiť jednotný digitálny trh
P7_TA(2011)0513 B7-0608 , 0609 a 0610/2011

Európsky parlament,

–   so zreteľom na otázku z 30. septembra 2011 adresovanú Komisii o modernizácii právnych predpisov týkajúcich sa DPH na účel podpory jednotného digitálneho trhu (O-000226/2011 – B7-0648/2011 ),

–   so zreteľom na článok 113 ods. 167 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ),

–   so zreteľom na smernicu Rady 2006/112/ES z  28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty(1) ,

–   so zreteľom na smernicu Rady 2008/8/ES z  12. februára 2008 , ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/112/ES, pokiaľ ide o miesto poskytovania služieb(2) ,

–   so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Európa 2020: stratégia na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu (KOM(2010)2020 ),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Digitálna agenda pre Európu (KOM(2010)0245 ),

–   so zreteľom na Zelenú knihu Komisie o budúcnosti DPH (KOM(2010)0695 ),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 12. mája 2011 o uvoľnení potenciálu kultúrneho a kreatívneho priemyslu(3) ,

–   so zreteľom na uznesenie Parlamentu z 13. októbra 2011 o budúcnosti DPH(4) ,

–   so zreteľom na usmernenia Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) o neutralite DPH,

–   so zreteľom na článok 115 ods. 5 a článok 110 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.   keďže jedna z hlavných iniciatív stratégie EÚ 2020 zahŕňa vytvorenie jednotného digitálneho trhu;

B.   keďže jednotný digitálny trh EÚ ostáva rozdrobený;

C.   keďže hospodárska kríza vážne ohrozila možnosti hospodárskeho rastu a keďže digitálne hospodárstvo má potenciál významne prispieť k prosperite Európy v najbližších rokoch;

D.   keďže zákon USA o oslobodení predaja cez internet od dane, ktorý nadobudol účinnosť v roku 1998 a odvtedy sa ďalej rozširoval a ktorý zakazuje federálnym a miestnym vládam uplatňovať akékoľvek diskriminačné sadzby dane na predaj prostredníctvom internetu, mal významný vplyv na elektronický obchod a prispel k založeniu firiem, ktoré ovládajú celosvetový trh;

E.   keďže EÚ musí napĺňať potenciál jednotného trhu zjednodušením internetového a cezhraničného obchodu medzi členskými štátmi;

F.   keďže Komisia sa v súčasnosti zaoberá budúcnosťou DPH a keďže v tejto súvislosti treba zohľadniť stratégiu EÚ 2020;

1.   upozorňuje, že súčasný právny rámec, a najmä príloha 3 smernice 2006/112/ES, predstavujú prekážky rozvoja nových digitálnych služieb, a sú teda v rozpore s cieľmi stanovenými v digitálnej agende;

2.   domnieva sa, že sadzby DPH uplatňované na knihy sú príkladom slabín súčasných právnych predpisov v tejto oblasti; kým na dodávky kníh vo všetkých fyzických médiách môžu členské štáty uplatňovať znížené sadzby DPH, na knihy v elektronickej podobe sa vzťahuje štandardná sadzba DPH vo výške najmenej 15 %; zastáva názor, že toto znevýhodňovanie je z pohľadu potenciálneho rastu tohto segmentu trhu neobhájiteľné;

3.   zdôrazňuje, že Európska únia musí byť ambiciózna a ísť ďalej, nielen napraviť nezrovnalostí súčasného právneho rámca; zastáva názor, že prioritou revízie pravidiel týkajúcich sa DPH by malo byť poskytovanie takej podpory spoločnostiam, aby rozvíjali a ponúkali nové celoeurópske internetové služby;

4.   upozorňuje však, že EÚ by mala vypracovať riešenia primerané jej vlastným potrebám; domnieva sa, že v záujme vytvorenia skutočného jednotného trhu by právo EÚ mohlo povoliť členským štátom dočasne uplatňovať zníženú sadzbu DPH na elektronicky poskytované služby s kultúrnym obsahom;

5.   domnieva sa, že táto nová kategória, ktorá by bola zaradená do súčasnej prílohy 3 smernice 2006/112/ES, by mohla zahŕňať poskytovanie online služieb – akými sú televízia, hudba, knihy, noviny a časopisy – dodávateľmi so sídlom v EÚ každému spotrebiteľovi, ktorý má tiež sídlo alebo bydlisko v EÚ;

6.   poukazuje na to, že digitálna distribúcia kultúrneho, publicistického a kreatívneho obsahu umožňuje autorom a distribútorom tohto obsahu osloviť nové a väčšie publikum; zastáva názor, že EÚ musí naďalej pokračovať s tvorbou, produkciou a distribúciou (na všetkých platformách) digitálneho obsahu a že uplatňovaním zníženej sadzby DPH na kultúrny obsah dostupný online by sa určite mohol podporiť rast;

7.   pripomína zásady OECD, ktoré sa týkajú zdaňovania elektronického obchodu, ktoré boli schválené na konferencii v Ottawe v roku 1998 a ktoré ustanovujú, že pravidlá týkajúce sa spotrebných daní, akou je DPH, by mali viesť k zdaňovaniu v jurisdikcii, na ktorej území spotreba nastala; pripomína, že v súlade so smernicou 2008/8/ES začnú zásady OECD platiť pre EÚ od 1. januára 2015;

8.   domnieva sa, že s revíziou právnych predpisov týkajúcich sa DPH, ktoré by poskytli členským štátom viac flexibility v uplatňovaní znížených sadzieb DPH, by sa mali zároveň uplatňovať zásady stanovené v smernici 2008/8/ES; poukazuje však na to, že ak majú mať všetky členské štáty rovnaký úžitok z jednotného digitálneho trhu, zásada zdaňovania v členskom štáte, v ktorom spotreba nastala, by sa mala uplatňovať čo najskôr; zdôrazňuje, že každá revízia by mala viesť k zjednodušeniu systému DPH, napr. k jednotnému kontaktnému miestu pre DPH a k odstráneniu dvojitého zdanenia;

9.   vyzýva preto Komisiu, aby preskúmala možnosť revízie smernice 2008/8/ES s cieľom stanoviť požiadavku, aby sa do 1. januára 2015 zaviedlo platenie DPH podľa miesta určenia;

10.   poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

(1) Ú. v. EÚ L 347, 11.12.2006, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ L 44, 20.2.2008, s. 11.
(3) Prijaté texty, P7_TA(2011)0240 .
(4) Prijaté texty, P7_TA(2011)0436 .


Rokovania o dohode o pridružení medzi EÚ a Gruzínskom
PDF 142k   DOC 78k
Uznesenie Európskeho parlamentu zo 17. novembra 2011 obsahujúce odporúčania Európskeho parlamentu Rade, Komisii a Európskej službe pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) k rokovaniam o dohode o pridružení medzi EÚ a Gruzínskom (2011/2133(INI) )
P7_TA(2011)0514 A7-0374/2011

Európsky parlament ,

–   so zreteľom na prebiehajúce rokovania medzi EÚ a Gruzínskom o uzavretí dohody o pridružení,

–   so zreteľom na závery mimoriadneho zasadnutia Európskej rady z 1. septembra 2008 a na závery zasadnutia Rady pre všeobecné záležitosti a vonkajšie vzťahy Európskej únie z 15. septembra 2008,

–   so zreteľom na závery Rady o Gruzínsku z 10. mája 2010, v ktorých prijala smernice na rokovania,

–   so zreteľom na Dohodu o partnerstve a spolupráci medzi Gruzínskom a Európskou úniou, ktorá nadobudla platnosť 1. júla 1999,

–   so zreteľom na dohodu o prímerí z 12. augusta 2008, ktorú sprostredkovala Európska únia a podpísalo Gruzínsko a Ruská federácia, a vykonávaciu dohodu z 8. septembra 2008,

–   so zreteľom na vystúpenie prezidenta Gruzínska Michaila Saakašviliho v Európskom parlamente 23. novembra 2010,

–   so zreteľom na spoločné vyhlásenie zo samitu Východného partnerstva, ktorý sa uskutočnil 7. mája 2009 v Prahe,

–   so zreteľom na závery Rady pre zahraničné veci o Východnom partnerstve z 25. októbra 2010,

–   so zreteľom na spoločné oznámenie s názvom Nová reakcia na meniace sa susedstvo z 25. mája 2011,

–   so zreteľom na spoločný akčný plán európskej susedskej politiky EÚ a Gruzínska, ktorý podporila Rada pre spoluprácu EÚ – Gruzínsko 14. novembra 2006 a ktorý stanovuje strategické a konkrétne ciele založené na záväzkoch, pokiaľ ide o spoločné hodnoty a účinnú realizáciu politických, hospodárskych a inštitucionálnych reforiem,

–   so zreteľom na správu Európskej komisie o pokroku Gruzínska, ktorá bola prijatá 25. mája 2011,

–   so zreteľom na dohody o zjednodušení vízového režimu a readmisii medzi EÚ a Gruzínskom, ktoré nadobudli platnosť 1. marca 2011,

–   so zreteľom na spoločné vyhlásenie týkajúce sa partnerstva v oblasti mobility medzi Európskou úniou a Gruzínskom z 30. novembra 2009,

–   so zreteľom na kľúčové odporúčania Európskej komisie z roku 2009 týkajúce sa príprav Gruzínska na začatie rokovaní o vytvorení rozsiahlej a komplexnej zóny voľného obchodu,

–   so zreteľom na podpísanie dohody medzi Európskou úniou a Gruzínskom o ochrane zemepisných označení poľnohospodárskych výrobkov a potravín zo 14. júla 2011,

–   so zreteľom na podpísanie Dohody o spoločnom leteckom priestore medzi EÚ a jej členskými štátmi a Gruzínskom 2. decembra 2010,

–   so zreteľom na osobitnú správu Európskeho dvora audítorov č. 13/2010 týkajúcu sa výsledkov nástroja európskeho susedstva a partnerstva (ENPI) v južnom Kaukaze,

–   so zreteľom na svoje uznesenie o situácii v Gruzínsku z 3. septembra 2008(1) , o potrebe stratégie EÚ pre Zakaukazsko z 20. mája 2010(2) , a o revízii východnej dimenzie európskej susedskej politiky zo 7. apríla 2011(3) ,

–   so zreteľom na článok 90 ods. 4 a článok 48 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre zahraničné veci (A7-0374/2011 ),

A.   keďže Východné partnerstvo vytvára zmysluplný politický rámec pre upevňovanie vzťahov, urýchľovanie politického združovania a prehlbovanie hospodárskej integrácie medzi EÚ a Gruzínskom, a to podporou politických a sociálno-ekonomických reforiem a uľahčovaním zbližovania s EÚ;

B.   keďže Východné partnerstvo umožňuje posilňovať dvojstranné vzťahy prostredníctvom nových dohôd o pridružení, pričom sa zohľadňuje osobitná situácia a ambície každej partnerskej krajiny a jej schopnosť plniť výsledné záväzky;

C.   keďže aktívna angažovanosť Gruzínska a záväzok dodržiavať spoločné hodnoty a zásady vrátane demokracie, právneho štátu, dobrej správy vecí verejných a rešpektovania ľudských práv majú zásadný význam pre dosiahnutie pokroku v procese a úspešné dokončenie rokovaní a následné vykonávanie dohody o pridružení a zabezpečujú, aby táto dohoda mala trvalý vplyv na rozvoj v krajine;

D.   keďže aproximácia právnych predpisov je dôležitým nástrojom podpory spolupráce medzi EÚ a Gruzínskom;

E.   keďže Gruzínsko je v rámci Východného partnerstva jednou z najúspešnejších krajín, pokiaľ ide o prijímanie reforiem, hoci ešte stále pretrvávajú problémy s ich vykonávaním; keďže je potrebné ďalšie zlepšenie, pokiaľ ide o reformy súdnictva, pracovné práva, práva žien a integráciu menšín;

F.   keďže nevyriešený konflikt s Ruskom bráni Gruzínsku v dosahovaní stability a rozvoja; keďže Rusko pokračuje v okupácii gruzínskych regiónov Abcházska a regiónu Cchinvali/Južného Osetska v rozpore so základnými normami a zásadami medzinárodného práva; keďže v oblastiach pod kontrolou okupačných síl sa uskutočnili etnické čistky a násilné demografické zmeny a okupačné sily nesú za porušovanie ľudských práv v týchto oblastiach zodpovednosť;

G.   keďže vo svojom spoločnom oznámení s názvom Nová reakcia na meniace sa susedstvo uviedla EÚ svoju ambíciu aktívnejšie sa zapojiť do riešenia konfliktov; keďže pozorovateľská misia Európskej únie plní významnú úlohu v teréne a osobitný zástupca EÚ pre južný Kaukaz a krízu v Gruzínsku spolupredsedá rokovaniam v Ženeve; keďže tieto rokovania doposiaľ neviedli k takmer žiadnym výsledkom;

H.   keďže EÚ zdôrazňuje právo Gruzínska stať sa členom akejkoľvek medzinárodnej organizácie alebo aliancie pri rešpektovaní medzinárodného práva, opakuje svoju pevnú vieru v zásadu, že žiadna tretia krajina nemá právo vetovať suverénne rozhodnutie inej krajiny vstúpiť do akejkoľvek medzinárodnej organizácie alebo aliancie, ani právo destabilizovať demokraticky zvolenú vládu;

I.   keďže rokovania o dohode o pridružení s Gruzínskom rýchle napredujú, ale rokovania o vytvorení rozsiahlej a komplexnej zóny voľného obchodu sa ešte nezačali;

1.  predkladá v súvislosti s prebiehajúcimi rokovaniami o dohode o pridružení Rade, Komisii a ESVČ tieto odporúčania:

   a) zabezpečiť, aby rokovania s Gruzínskom plynulo pokračovali;
   b) zabezpečiť tiež, aby dohoda o pridružení bola komplexným a perspektívnym rámcom ďalšieho rozvoja vzťahov s Gruzínskom v nadchádzajúcich rokoch;
   Politický dialóg a spolupráca
   c) uznať Gruzínsko za európsky štát a gruzínske ambície vrátane tých, ktoré vychádzajú ž článku 49 Zmluvy o Európskej únii, vychádzať pri záväzku EÚ a v rámci prebiehajúcich rokovaní s Gruzínskom z európskej perspektívy, ktorá sa považuje za významný nástroj vykonávania reforiem a potrebný katalyzátor verejnej podpory pre tieto reformy, na základe ktorých by sa mohol upevniť záväzok Gruzínska voči spoločným hodnotám a zásadám demokracie, právneho štátu, ľudských práv a dobrej správy vecí verejných;
   d) zintenzívniť podporu suverenity a územnej celistvosti Gruzínska zo strany EÚ a po uzavretí dohody zabezpečiť jej vykonateľnosť na celom území Gruzínska; v záujme dosiahnutia tohto cieľa sa naďalej aktívne angažovať v oblasti riešenia konfliktov, okrem iného vďaka pozorovateľskej misii Európskej únie, ktorej mandát sa nedávno predĺžil do 15. septembra 2012;
   e) zdôrazniť potrebu bezpečného a dôstojného návratu všetkých vnútorne vysídlených osôb a utečencov na svoje miesta trvalého pobytu a neprijateľnosť násilných demografických zmien;
   f) zdôrazňovať význam medzietnickej a náboženskej tolerancie; privítať nedávny zákon prijatý gruzínskym parlamentom o registrácii náboženských organizácií, ako i opatrenia pozitívnej diskriminácie prijaté gruzínskou vládou v oblasti vzdelávania s cieľom dosiahnuť lepšiu integráciu národnostných menšín;
   g) uznať gruzínske regióny Abcházsko a región Cchinvali/Južné Osetsko za okupované územia;
   h) zintenzívniť rokovania s Ruskou federáciou s cieľom zabezpečiť, aby bezpodmienečne splnila všetky ustanovenia dohody o prímerí z 12. augusta 2008 medzi Ruskom a Gruzínskom, predovšetkým ustanovenie, na základe ktorého má Rusko zaručiť pozorovateľskej misii Európskej únie neobmedzený prístup na okupované územia Abcházska a regiónu Cchinvali/Južného Osetska; zdôrazniť potrebu zabezpečiť na uvedených územiach Gruzínska stabilitu;
   i) vyzvať Rusko, aby zrušilo uznanie oddelenia gruzínskych regiónov Abcházska a regiónu Cchinvali/Južného Osetska, aby ukončilo okupáciu týchto gruzínskych území a aby v plnom rozsahu rešpektovalo suverenitu a územnú celistvosť Gruzínska, ako aj nedotknuteľnosť medzinárodne uznaných hraníc, tak ako je stanovené v medzinárodnom práve, v Charte OSN, v Záverečnom akte Helsinskej konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe a v príslušných rezolúciách Bezpečnostnej rady OSN;
   j) privítať jednostranný záväzok Gruzínska nevyužiť silu na obnovenie kontroly nad regiónmi Abcházska a Južného Osetska, tak ako to vyhlásil prezident Saakašvili vo svojom vystúpení v Európskom parlamente 23. novembra 2010, a vyzvať Rusko, aby sa rovnako zaviazalo k nepoužitiu sily proti Gruzínsku; privítať stratégiu Gruzínska pre okupované územia a akčný plán pre angažovanosť ako významný nástroj na zmierenie a zdôrazňovať potrebu prehĺbenia dialógu a medziľudských kontaktov s miestnym obyvateľstvom Abcházska a Južného Osetska s cieľom umožniť zmierenie;
   k) víta dohodu medzi vládami Ruska a Gruzínska týkajúcu sa prijatia Ruska do Svetovej obchodnej organizácie (WTO) a verí, že táto dohoda bude pristupovať k Abcházsku a Južnému Osetsku ako neoddeliteľným súčastiam Gruzínska;
   l) vyzvať Gruzínsko a Rusko, aby pristúpili k priamym rozhovorom bez predbežných podmienok o celom spektre tém s prípadným sprostredkovaním vzájomne prijateľnou treťou stranou, čo by malo doplniť, nie nahradiť, súčasný ženevský proces;
   m) vyjadriť znepokojenie nad teroristickými útokmi v Gruzínsku, ku ktorým došlo od minulého roka, a vyzvať Gruzínsko a Rusko, aby spolupracovali na ich vyšetrovaní; naliehavo žiadať Gruzínsko a Rusko, aby zastavili eskaláciu slovných prejavov o bombových útokoch a podpore terorizmu s cieľom vytvoriť ovzdušie dôvery pri tomto vyšetrovaní;
   n) víta dohodu medzi Gruzínskom a Ruskom o prístupe Ruska k WTO, ktorá zahŕňa opatrenie na monitorovanie obchodu medzi obomi krajinami;
   Spravodlivosť, sloboda a bezpečnosť
   o) privítať významný pokrok, ktorý Gruzínsko dosiahlo v oblasti demokratických reforiem, vrátane posilnenia demokratických inštitúcií, predovšetkým úradu ombudsmana, boja proti korupcii a reformy súdneho sektora, ako aj ekonomických reforiem a liberalizácie; zablahoželať Gruzínsku k zníženiu miery celkovej a najmä závažnej kriminality v krajine;
   p) vyzvať gruzínsku vládu, aby začala dôkladnejší konštruktívny politický dialóg s opozičnými silami a aby ďalej rozvíjala demokratické prostredie slobody slova, najmä prístupnosť verejných médií pre všetky politické strany;
   q) vyzvať gruzínsku vládu, aby ďalej zlepšovala fyzické podmienky vo väzniciach a strediskách na zadržiavanie osôb, naďalej v plnej miere podporovala gruzínskeho verejného ochrancu, ktorý je zodpovedný za monitorovanie prípadov porušovania ľudských práv a zvážila uľahčenie možnosti mimovládnych organizácií pôsobiacich v oblasti občianskej spoločnosti a ľudských práv navštevovať osoby vo väzniciach a strediskách na zadržiavanie osôb;
   r) posúdiť vykonávanie dohôd o zjednodušení vízového režimu a readmisii a partnerstva v oblasti mobility medzi EÚ a Gruzínskom; posúdiť možnosť následného začatia rokovaní o vízach medzi EÚ a Gruzínskom s cieľom liberalizovať vízový režim; zabezpečiť, aby bol v dohode zohľadnený pokrok smerom k liberalizácii vízového režimu dosiahnutý v čase ukončenia rokovaní o dohode;
   s) začleniť do dohody ustanovenia o ochrane a presadzovaní ľudských práv, v ktorých sú zohľadnené najprísnejšie medzinárodné a európske normy, ktoré v plnom rozsahu čerpajú z rámca Rady Európy a OBSE a sú v nich predovšetkým zdôraznené práva vnútorne vysídlených osôb a osôb patriacich k vnútroštátnym a iným menšinám;
   t) vziať do úvahy významné množstvo práce, ktorú Gruzínsko vykonalo pri realizácii svojho akčného plánu pre vnútorne vysídlené osoby, a to s osobitným zameraním na prístup k bývaniu;
   u) nabádať gruzínske orgány k tomu, aby prijali a zaviedli komplexné a účinné antidiskriminačné právne predpisy, ktoré budú v súlade s literou aj duchom právnych predpisov EÚ a Charty základných práv EÚ, pričom tieto právne predpisy budú okrem iného zahŕňať ustanovenia proti diskriminácii na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity;
   v) zdôrazniť v dohode význam zabezpečenia základných slobôd, zásad právneho štátu, dobrej správy vecí verejných a neustáleho boja proti korupcii a naďalej podporovať reformu súdnictva ako jednu z priorít s cieľom zvýšiť v tejto oblasti dôveru verejnosti, a potrebu vytvoriť úplne nezávislé súdnictvo, a to aj tým, že sa prijmú kroky na zabezpečenie toho, aby sa spravodlivo prehodnotili známe politické prípady, prípady týkajúce sa ľudských práv a prípady uzurpovania majetku;
   w) vyzvať gruzínsku vládu, aby presadzovala slobodné médiá, slobodu prejavu a pluralitu médií; aby umožnila médiám nezávislé a objektívne spravodajstvo bez politického a hospodárskeho nátlaku; aby zabezpečila dôveryhodné a účinné zavádzanie opatrení na ochranu novinárov; aby zabezpečila transparentnosť vlastníctva médií, najmä pokiaľ ide o vysielajúce médiá, a voľný prístup k verejným informáciám;
   x) začleniť do dohody kapitolu o ochrane práv dieťaťa vrátane harmonizácie príslušných právnych predpisov gruzínskej legislatívy s Dohovorom o právach dieťaťa;
   y) zdôrazniť význam dosiahnutia úplnej rodovej rovnosti, najmä pokiaľ ide o obrovský rozdiel v odmeňovaní žien a mužov;
   Hospodárstvo a odvetvová spolupráca
   z) začať čo najskôr rokovania o vytvorení rozsiahlej a komplexnej zóny voľného obchodu a v tejto súvislosti poskytnúť gruzínskym kolegom príslušnú pomoc pri vedení rokovaní a následnom vytváraní tejto zóny po presnom a dôkladnom posúdení jej sociálneho a environmentálneho vplyvu;
   aa) podporiť čo najrýchlejšie začatie rokovaní o rozsiahlej a komplexnej zóne voľného obchodu a to hneď ako Gruzínsko splní kľúčové odporúčania, ktoré predložila Komisia a ktoré schválili členské štáty EÚ, aby sa Gruzínsko mohlo užšie prepojiť so svojím najväčším obchodným partnerom, čo je nevyhnutnou podmienkou toho, aby si Gruzínsko udržalo hospodársky rast a prekonalo hospodársku krízu a škody spôsobené vojnou s Ruskom v roku 2008;
   ab) podporiť pokrok Gruzínska v zdokonaľovaní jeho právnych predpisov, zvyšovaní efektívnosti inštitúcií a zabezpečovaní vysokých noriem kontroly kvality jeho výrobkov s cieľom splniť požiadavky, ktoré stanovila Európska komisia;
   ac) poskytovať Gruzínsku finančnú a technickú podporu EÚ s cieľom zabezpečiť pokračovanie legislatívnych a inštitucionálnych reforiem na účely prispôsobenia sa prehĺbenej a komplexnej zóne voľného obchodu a urýchliť proces vykonávania kľúčových odporúčaní stanovených v Akčnom pláne EÚ – Gruzínsko;
   ad) zdôrazniť, aké je pre EÚ dôležité, aby Gruzínsko zabezpečilo riadnu likvidáciu toxického a rádioaktívneho odpadu na svojom území ako nevyhnutného predpokladu pre uľahčenie obchodu, najmä s ohľadom na poľnohospodárstvo, s cieľom zaistiť bezpečnosť potravín;
   ae) začleniť do dohody záväzky dodržiavať pracovné práva a normy Medzinárodnej organizácie práce, najmä dohovory 87 a 98, a Európsku sociálnu chartu, ako aj záväzky rozvíjať v praxi skutočný, štruktúrovaný a nediskriminačný sociálny dialóg, a záväzky týkajúce sa toho, že približovanie gruzínskych právnych predpisov sociálnemu acquis EÚ by uľahčilo európsku perspektívu krajiny;
   af) vyzvať gruzínske orgány, aby sa dôraznejšie zaviazali k plneniu politík v oblasti zamestnanosti a k sociálnej súdržnosti a k pokračovaniu vo vytváraní prostredia, ktoré povedie k európskym normám sociálneho trhového hospodárstva;
   ag) zohľadniť značné úsilie gruzínskej vlády v uplynulých rokoch o otvorenie hospodárstva krajiny spočívajúce v tom, že zaviedla veľmi nízke priemyselné clá, prijala právny a regulačný rámec uľahčujúci obchod a investície a uplatňovala zásady právneho štátu;
   ah) začleniť postupné záväzky vzťahujúce sa na kľúčové kapitoly súvisiace s obchodom, ako sú necolné prekážky, uľahčenie obchodu, pravidlá o pôvode, sanitárne a fytosanitárne opatrenia, práva duševného vlastníctva, investície a hospodárska súťaž, ako aj dokončiť kroky v oblastiach, ktorých sa týka akčný plán;
   ai) povzbudiť Gruzínsko, aby uskutočnilo reformy zlepšujúce podnikateľské prostredie, svoje možnosti v oblasti výberu daní, ako aj mechanizmus urovnávania sporov a aby zároveň podporovalo sociálnu zodpovednosť podnikov a trvalo udržateľný rozvoj; povzbudiť Gruzínsko, aby investovalo do svojej infraštruktúry, najmä s ohľadom na verejné služby, bojovalo proti existujúcim nerovnostiam, najmä vo vidieckych oblastiach, podporovalo spoluprácu medzi odborníkmi zo všetkých členských štátov EÚ a ich partnermi v Gruzínsku, s cieľom posilniť vykonávanie reforiem v tejto krajine a každodenne si vymieňať najlepšie postupy v oblasti správy vecí verejných EÚ;
   aj) nabádať na širokú odvetvovú spoluprácu; objasňovať predovšetkým prínosy a presadzovať regulačnú konvergenciu v tejto oblasti;
   ak) začleniť do dohody ustanovenia týkajúce sa možnosti zapojenia Gruzínska do programov a agentúr Spoločenstva, čo je základným nástrojom podpory európskych noriem na všetkých úrovniach;
   al) zdôrazniť potrebu trvalo udržateľného rozvoja, i na základe presadzovania obnoviteľných zdrojov energie a energetickej účinnosti so zreteľom na ciele EÚ v oblasti zmeny klímy; zdôrazniť významnú úlohu Gruzínska pri zvyšovaní úrovne energetickej bezpečnosti EÚ podporou prioritných projektov a politických opatrení v oblasti rozvoja južného koridoru (NABUCCO, AGRI, transkaspické vedenie, White Stream, EAOTC);
   am) podporovať gruzínske orgány a pomáhať im v ich investičnom programe v oblasti výstavby vodných elektrární novej generácie ako nástroja diverzifikácie energetických potrieb krajiny v súlade so štandardami a normami EÚ;
   Iné otázky
   an) viesť konzultácie s Európskym parlamentom, pokiaľ ide o ustanovenia o parlamentnej spolupráci;
   ao) prijať jasné kritériá na vykonávanie dohody o pridružení a zabezpečiť monitorovacie mechanizmy vrátane poskytovania pravidelných správ Európskemu parlamentu;
   ap) poskytovať Gruzínsku cielenú finančnú a technickú podporu s cieľom zaistiť, aby krajina mohla plniť záväzky vyplývajúce z rokovaní o dohode o pridružení a jej plného vykonávania, a to pokračovaním v realizácii komplexných programov budovania inštitúcií; sprístupniť viac prostriedkov na rozvoj administratívnych schopností miestnych a regionálnych orgánov s pomocou opatrení Východného partnerstva, na programy partnerstva, konzultácie na vysokej úrovni, programy odbornej prípravy a programy výmen pracovníkov, ako aj na pracovné umiestnenia a štipendiá na účely odbornej prípravy;
   aq) v súlade so spoločným oznámením s názvom Nová reakcia na meniace sa susedstvo zvýšiť pomoc EÚ pre organizácie občianskej spoločnosti a médiá v Gruzínsku, s cieľom umožniť im vykonávať vnútorné monitorovanie a väčšiu zodpovednosť, pokiaľ ide o reformy a záväzky, na ktoré sa vláda podujala;
   ar) nabádať rokovací tím EÚ, aby pokračoval v dobrej spolupráci s Európskym parlamentom a nepretržite poskytoval informácie doplnené dokumentáciou o pokroku rokovaní v súlade s článkom 218 ods. 10 ZFEÚ, ktorý stanovuje, že Parlament sa ihneď a v plnom rozsahu informuje vo všetkých fázach konania;

o
o   o

2.   poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie obsahujúce odporúčania Európskeho parlamentu Rade, Komisii a ESVČ a pre informáciu aj Gruzínsku.

(1) Ú. v. EÚ C 295 E, 4.12.2009, s. 26.
(2) Ú. v. EÚ C 161 E, 31.5.2011, s. 136.
(3) Prijaté texty, P7_TA(2011)0153 .


Uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti v práci Európskeho parlamentu
PDF 106k   DOC 68k
Uznesenie Európskeho parlamentu zo 17. novembra 2011 o uplatňovaní hľadiska rodovej rovnosti v práci Európskeho parlamentu (2011/2151(INI) )
P7_TA(2011)0515 A7-0351/2011

Európsky parlament,

–   so zreteľom na štvrtú svetovú konferenciu o ženách, ktorá sa uskutočnila v Pekingu v septembri 1995, na deklaráciu a akčnú platformu prijaté v Pekingu, ako aj na následné záverečné dokumenty,

–   so zreteľom na článok 3 Zmluvy o Európskej únii, v ktorom sa zdôrazňujú hodnoty spoločné členským štátom, ako je pluralizmus, nediskriminácia, tolerancia, spravodlivosť, solidarita a rovnosť medzi mužmi a ženami,

–   so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie, najmä na jej články 1, 2, 3, 4, 5, 21 a 23,

–   so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948,

–   so zreteľom na Dohovor OSN o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien (CEDAW) z roku 1979,

–   so zreteľom na Európsky pakt pre rodovú rovnosť (2011 – 2020), ktorý Európska rada prijala v marci 2011(1) ,

–   so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Stratégia rovnosti žien a mužov 2010 – 2015 (KOM(2010)0491 ),

–   so zreteľom na komplexnú správu švédskeho predsedníctva Európskej únie z roku 2009 s názvom Peking +15: akčná platforma a Európska únia, v ktorej sa poukazuje na prekážky, ktoré v súčasnosti bránia plnému dosiahnutiu rodovej rovnosti,

–   so zreteľom na závery Rady z 2. – 3. júna 2005, v ktorých vyzvala členské štáty a Komisiu, aby posilnili inštitucionálne mechanizmy na podporu rodovej rovnosti a vytvorili rámec na posudzovanie vykonávania Pekinskej akčnej platformy s cieľom zabezpečiť ucelenejšie a systematickejšie monitorovanie pokroku,

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 15. júna 1995 o štvrtej svetovej konferencii OSN o ženách v Pekingu: Boj za rovnosť, rozvoj a mier(2) , uznesenie z +10. marca 2005 o opatreniach v súvislosti s akčnou platformou štvrtej svetovej konferencie o ženách (Peking + 10)(3) a uznesenie z 25. februára 2010 o akčnej platforme OSN v oblasti rodovej rovnosti s názvom Peking + 15(4) ,

–   zo zreteľom na svoje uznesenie z 13. marca 2003 o integrovanom prístupe k rovnosti žien a mužov v Európskom parlamente(5) ,

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 18. januára 2007 o integrovanom prístupe k rovnosti žien a mužov v rámci práce výborov(6) ,

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 22. apríla 2009 o integrovanom prístupe k rovnosti žien a mužov v rámci práce výborov a delegácií(7) ,

–   so zreteľom na svoje uznesenie zo 7. mája 2009 o uplatňovaní rodového hľadiska vo vonkajších vzťahoch EÚ(8) ,

–   so zreteľom na priekopnícku prácu Rady Európy týkajúcu sa uplatňovania hľadiska rodovej rovnosti, a najmä na deklaráciu zo 119. zasadnutia Výboru ministrov nazvanú Urobme rodovú rovnosť skutočnosťou(9) ,

–   so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť (A7-0351/2011 ),

A.   keďže uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti znamená viac ako len jednoduché presadzovanie rodovej rovnosti vykonávaním osobitných opatrení na pomoc ženám, alebo v niektorých prípadoch nedostatočne zastúpenému pohlaviu, jeho súčasťou však je aj mobilizácia všetkých všeobecných politík a opatrení s konkrétnym cieľom dosiahnuť rodovú rovnosť;

B.   keďže OSN zriadila orgán OSN Ženy, ktorý od 1. januára 2011 upevňuje inštitucionálne usporiadanie systému OSN na podporu rodovej rovnosti a posilnenie postavenia žien a ktorého rámcom sú pekinská deklarácia a akčná platforma(10) ;

C.   keďže zásada rodovej rovnosti je ustanovená v článku 8 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v ktorom sa uvádza, že Únia sa vo všetkých svojich činnostiach zameriava na odstraňovanie nerovností a podporu rovnoprávnosti medzi mužmi a ženami;

D.   keďže článok 2 Zmluvy o Európskej únii stanovuje zásadu rodovej rovnosti, pričom sa v ňom uvádza, že Únia je založená na hodnotách úcty k ľudskej dôstojnosti, slobody, demokracie, rovnosti, právneho štátu a rešpektovania ľudských práv vrátane práv osôb patriacich k menšinám a že tieto hodnoty sú spoločné členským štátom v spoločnosti, v ktorej prevláda pluralizmus, nediskriminácia, tolerancia, spravodlivosť, solidarita a rovnosť medzi ženami a mužmi;

E.   keďže začlenenie rodového hľadiska do legislatívnej a politickej práce Parlamentu možno v niektorých prípadoch najlepšie dosiahnuť prostredníctvom konkrétne zameraných pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov k návrhom správ, ktoré sa v gestorskom výbore prekladajú formou pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov zameraných na uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti, pričom túto stratégiu aktívne uplatňuje Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť od roku 2009;

F.   keďže tento postup sa úspešne uplatnil v najnovších uzneseniach z 18. mája 2010, ktoré sú zamerané na zásadu rodovej rovnosti, o kľúčových kompetenciách pre meniaci sa svet: realizácia pracovného programu Vzdelávanie a odborná príprava 2010(11) a z 8. júna 2011 o priebežnom hodnotení siedmeho rámcového programu Európskej únie v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností(12) ;

G.   keďže členské štáty sú zapojené do všetkých najdôležitejších medzinárodných rámcov pre rodovú rovnosť a práva žien a keďže na úrovni EÚ existuje viacero dokumentov týkajúcich sa tejto politiky; keďže sa však musí posilniť praktický záväzok podporovať uplatňovanie rodového hľadiska a posilnenie postavenia žien, pretože vykonávanie existujúcich politických dokumentov veľmi nenapreduje a rozpočtové zdroje vyčlenené na rodové otázky sú nedostatočné;

H.   keďže Komisia okrem svojej stratégie rovnosti žien a mužov (2010 – 2015) stanovila kľúčové činnosti, ktoré musí vykonať každé z jej generálnych riaditeľstiev, čo je známka toho, že EÚ prechádza na holistickejší a koherentnejší prístup k uplatňovaniu hľadiska rodovej rovnosti(13) ;

I.   keďže Komisia sa v rámci Charty žien(14) zaviazala posilňovať rodového hľadiska vo všetkých svojich politikách počas celého svojho funkčného obdobia;

J.   keďže Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (EIGE) má za úlohu vytvárať, analyzovať, hodnotiť a šíriť metodické nástroje s cieľom podporiť začlenenie rodovej rovnosti do všetkých politík Spoločenstva a z nich vyplývajúcich vnútroštátnych politík, ako aj podporovať uplatňovanie rodového hľadiska vo všetkých inštitúciách a orgánoch Spoločenstva(15) ;

K.   keďže je potrebná úzka spolupráca s inštitútom EIGE v súvislosti s jeho úlohou šíriť presné metodické nástroje a s cieľom účinnejšie posúdiť uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti v Parlamente;

L.   keďže cieľom Komisie je uplatňovať hľadisko rodovej rovnosti ako neoddeliteľnú súčasť svojej politickej činnosti, a to aj prostredníctvom posúdení rodového vplyvu a postupov vyhodnocovania, a keďže na tento účel vypracovala Príručku pre posudzovanie rodového vplyvu(16) ;

M.   keďže politika uplatňovania hľadiska rodovej rovnosti dopĺňa, ale nenahrádza konkrétne politiky rovnosti ani opatrenia pozitívnej diskriminácie, ktoré sú súčasťou dvojakého prístupu k dosahovaniu cieľa rodovej rovnosti;

N.   keďže diskriminácia založená na pohlaví alebo rode má nepriaznivý vplyv na transrodové osoby a keďže do politík a činností Európskeho parlamentu, Komisie a viacerých členských štátov v oblasti rodovej rovnosti sa v čoraz väčšej miere zahŕňa otázka rodovej identity;

O.   keďže väčšina parlamentných výborov všeobecne prikladá uplatňovaniu hľadiska rodovej rovnosti určitý význam (napríklad v rámci svojej legislatívnej práce, svojich inštitucionálnych vzťahov s Výborom pre práva žien a rodovú rovnosť, v súvislosti s vypracovávaním akčných plánov pre rodovú rovnosť atď.), kým malá skupina výborov v tomto smere neprejavuje žiadny alebo iba občasný záujem;

1.   zaväzuje sa k tomu, že bude pravidelne prijímať a vykonávať politický plán uplatňovania hľadiska rodovej rovnosti v Parlamente s celkovým cieľom podporovať rovnosť medzi ženami a mužmi prostredníctvom skutočného a efektívneho začleňovania rodového hľadiska do všetkých politík a činností, aby bolo možné posúdiť rôzny vplyv opatrení na ženy a na mužov, koordinovať existujúce iniciatívy a vytýčiť ciele a priority, ako aj prostriedky ich dosahovania;

2.  potvrdzuje, že hlavný cieľ jeho politiky uplatňovania hľadiska rodovej rovnosti na nadchádzajúce trojročné obdobie by mal spočívať v zabezpečení konzistentnejšieho a účinnejšieho uplatňovania hľadiska rodovej rovnosti v celej parlamentnej činnosti, a to na základe týchto zásad:

   a) trvalý záväzok na úrovni Predsedníctva Parlamentu prostredníctvom práce skupiny na vysokej úrovni pre rodovú rovnosť a rozmanitosť;
   b) dvojaký prístup – uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti v činnostiach Parlamentu prostredníctvom efektívnej práce gestorského výboru na jednej strane a začleňovania rodového hľadiska do práce ostatných výborov a delegácií na druhej strane;
   c) uvedomovanie si potreby rodovej vyváženosti v rozhodovacích postupoch, ktorú treba dosiahnuť zvýšením zastúpenia žien v riadiacich orgánoch Parlamentu, v predsedníctvach politických skupín, výborov a delegácií, v zložení delegácií a iných misií, napríklad v rámci pozorovania volieb, ako aj zvýšením zastúpenia mužov v oblastiach, v ktorých je ich počet nedostatočný;
   d) začlenenie analýzy rodového hľadiska do všetkých etáp rozpočtového postupu s cieľom zaručiť, aby potreby a priority žien a mužov boli zohľadňované rovnocenne a aby sa posudzoval vplyv poskytovania zdrojov EÚ na ženy a mužov;
   e) účinná tlačová a informačná politika, ktorá systematicky zohľadňuje rodovú rovnosť a vyhýba sa rodovým stereotypom;
   f) pokračovať v predkladaní pravidelných správ v pléne o pokroku dosahovanom pri uplatňovaní hľadiska rodovej rovnosti v práci parlamentných výborov a delegácií;
   g) zameranie na potrebu náležitých finančných a ľudských zdrojov, aby orgány Parlamentu mali k dispozícii potrebné nástroje vrátane nástrojov na analýzu a posudzovanie rodového hľadiska, ako aj odborné znalosti v oblasti rodovej rovnosti (výskum a dokumentácia, školený personál, odborníci) a špecifické údaje a štatistiky týkajúce sa rodového hľadiska; vyzýva sekretariát, aby zabezpečil pravidelnú výmenu najlepších postupov a vytváranie sietí, ako aj odbornú prípravu v oblasti uplatňovania hľadiska rodovej rovnosti a rodového rozpočtovania pre zamestnancov Parlamentu;
   h) nepretržitý rozvoj práce parlamentnej skupiny zodpovednej za integrovaný prístup k rovnosti, do ktorej každý výbor vymenoval jedného člena zodpovedného za uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti vo svojej práci;
   i) pozornosť venovaná významu používania presnej terminológie a definícií, ktoré sú v súlade s medzinárodnými normami, keď sa pojmy používajú v súvislosti s uplatňovaním hľadiska rodovej rovnosti;
   j) metodická a analytická podpora zo strany EIGE;

3.   vyzýva svoj gestorský výbor, aby preskúmal, ako môže byť postup, ktorým Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť prijíma pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k jednotlivým správam, ktoré zdôrazňujú dôsledky určitej politickej oblasti z rodového hľadiska, v súlade s lehotami a postupmi stanovenými príslušným výborom, čo najlepšie začlenený do rokovacieho poriadku;

4.   vyzýva výbory Parlamentu zodpovedné za viacročný finančný rámec (VFR) a štrukturálne fondy, aby posúdili dosah navrhovaných priorít v oblasti výdavkov, zdrojov príjmov a nástrojov riadenia z rodového hľadiska, a to ešte pred schválením VFR, aby sa zabezpečilo, že VFR po roku 2013 bude zohľadňovať rodovú otázku, a aby sa zaručilo, že základných nariadeniach všetkých programov financovania EÚ budú stanovené ciele zamerané na rodovú rovnosť a že sa na opatrenia určené na dosiahnutie týchto cieľov vyčlenia osobitné finančné prostriedky;

5.   vyjadruje blahoželanie parlamentnej skupine zodpovednej za integrovaný prístup k rovnosti a parlamentným výborom, ktoré presadzujú hľadisko rodovej rovnosti vo svojej praktickej práci, a žiada ostatné výbory, aby zaručili, že sa zaviažu plniť stratégiu uplatňovania rodového hľadiska a zavedú ju v rámci svojej činnosti do praxe;

6.   zdôrazňuje, že je potrebné, aby parlamentné výbory disponovali vhodnými nástrojmi, ktoré im umožnia získať náležité znalosti o  uplatňovaní hľadiska rodovej rovnosti, ako sú ukazovatele, údaje a štatistiky rozdelené podľa pohlavia, a aby sa rozpočtové zdroje rozdeľovali z hľadiska rovnosti žien a mužov, aby tak výbory boli motivované na využívanie vnútornej expertízy (sekretariát príslušného výboru, tematické oddelenie, knižnica atď.) a externej expertízy v rámci iných miestnych, regionálnych, celoštátnych a nadnárodných inštitúcií, či už verejných alebo súkromných, malých, stredných a veľkých podnikov a univerzít, ktoré pracujú v oblasti rovnosti žien a mužov;

7.   víta osobitné iniciatívy, ktoré v tejto oblasti prijalo viacero parlamentných výborov, vrátane iniciatívnej správy o úlohe žien v poľnohospodárstve a vo vidieckych oblastiach, ktorú vypracoval Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, a verejného vypočutia o úlohe žien v trvalo udržateľnom rozvoji rybárskych oblastí, ktoré zorganizoval Výbor pre rybné hospodárstvo;

8.   na základe dotazníka zaslaného predsedom a podpredsedom zodpovedným za uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti v parlamentných výboroch dospel k záveru, že práca parlamentných výborov v oblasti rodovej rovnosti je veľmi rozdielna a dobrovoľná, pričom rodové hľadisko je v niektorých oblastiach predmetom intenzívneho záujmu a v iných sa v tomto smere vyvíjajú len málo viditeľné činnosti alebo sa nevyvíjajú žiadne;

9.   víta prácu medziparlamentných delegácií a pozorovateľských volebných misií a ich snahu zaoberať sa v rámci ich vzťahov s parlamentmi tretích krajín otázkami spojenými s rodovou rovnosťou a posilňovaním postavenia žien prostredníctvom systematickejšieho monitorovania a riešenia otázok, ako je mrzačenie ženských pohlavných orgánov a miera úmrtnosti matiek, ako aj užšej spolupráce s Výborom pre práva žien a rodovú rovnosť pri organizovaní spoločných schôdzí a výmene informácií v týchto oblastiach;

10.   žiada Komisiu, aby pri programovaní a realizácii všetkých politík riešila a uprednostňovala otázky rodovej nerovnosti konzistentnejším a systematickejším spôsobom, a zdôrazňuje, že začleňovanie rodových otázok do všetkých politík sa musí zlepšiť v záujme dosiahnutia cieľov rodovej rovnosti;

11.   opakuje, že sa treba sústrediť na tie rodové vzťahy medzi mužmi a ženami, ktoré vytvárajú a udržiavajú rodové nerovnosti;

12.   zastáva názor, že uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti v Parlamente by malo zahŕňať aj otázku rodovej identity, pričom by sa malo posúdiť, aký vplyv majú dané politiky a činnosti na transrodové osoby; vyzýva Komisiu, aby zohľadňovala rodovú identitu vo všetkých činnostiach a politikách v oblasti rodovej rovnosti;

13.   poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a Rade Európy.

(1) Príloha k záverom Rady zo 7. marca 2011.
(2) Ú. v. ES C 166, 3.7.1995, s. 92.
(3) Ú. v. EÚ C 320 E, 15.12.2005, s. 247.
(4) Ú. v. EÚ C 348 E, 21.12.2010, s. 11.
(5) Ú. v. EÚ C 61 E, 10.3.2004, s. 384.
(6) Ú. v. EÚ C 244 E, 18.10.2007, s. 225.
(7) Ú. v. EÚ C 184 E, 8.7.2010, s. 18.
(8) Ú. v. EÚ C 212 E, 5.8.2010, s. 32.
(9) 119. zasadnutie Výboru ministrov v Madride, 12. máj 2009.
(10) Rezolúcia Valného zhromaždenia OSN č. 64/289 z 21. júla 2010 o súdržnosti systému.
(11) Ú. v. EÚ C 161 E, 31.5.2011, s. 8.
(12) Prijaté texty, P7_TA(2011)0256 .
(13) Pracovný dokument Komisie s názvom Činnosti potrebné na realizáciu stratégie rovnosti žien a mužov 2010 – 2015 (SEK(2010)1079 /2).
(14) Oznámenie Komisie s názvom Posilnený záväzok v prospech rovnosti medzi ženami a mužmi: Charta žien (KOM(2010)0078 ).
(15) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1922/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa zriaďuje Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (Ú. v. EÚ L 403, 30.12.2006, s. 9).
(16) http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=5601&langId=en


Boj proti nezákonnému rybolovu na globálnej úrovni
PDF 152k   DOC 100k
Uznesenie Európskeho parlamentu zo 17. novembra 2011 o boji proti nezákonnému rybolovu na globálnej úrovni – úloha EÚ (2010/2210(INI) )
P7_TA(2011)0516 A7-0362/2011

Európsky parlament ,

–   so zreteľom na Dohovor Organizácie Spojených národov o morskom práve z 10. decembra 1982,

–   so zreteľom na Dohovor o biologickej diverzite a Deklaráciu z Ria o životnom prostredí a rozvoji prijatú na Konferencii OSN o životnom prostredí a rozvoji v júni 1992,

–   so zreteľom na Dohodu o podporovaní dodržiavania medzinárodných ochranných a riadiacich opatrení rybárskymi plavidlami na šírom mori Organizácie OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) prijatú na 27. konferencii FAO v novembri 1993 (tzv. dohoda o podporovaní dodržiavania opatrení),

–   so zreteľom na Dohodu o uplatňovaní ustanovení Dohovoru Organizácie Spojených národov o morskom práve z 10. decembra 1982 o ochrane a využívaní transzonálnych populácií rýb a populácií rýb migrujúcich na veľké vzdialenosti (tzv. dohoda OSN o populáciách rýb z augusta 1995),

–   so zreteľom na Kódex správania pre zodpovedný rybolov FAO prijatý na konferencii FAO v októbri 1995,

–   so zreteľom na Dohovor o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia z júna 1998 (tzv. Aarhuský dohovor),

–   so zreteľom na Medzinárodný akčný plán na boj proti nezákonnému, neohlásenému a neregulovanému rybolovu (rybolov NNN), na odrádzanie od neho a jeho odstránenie, prijatý Radou FAO v júni 2001,

–   so zreteľom na oznámenie Komisie o akčnom pláne Spoločenstva na boj proti nezákonnému, neohlásenému a neregulovanému rybolovu z mája 2002 (KOM(2002)0180 ),

–   so zreteľom na záverečné vyhlásenie Svetového samitu o trvalo udržateľnom rozvoji, ktorý sa konal v Johannesburgu od 26. augusta do 4. septembra 2002,

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 15. februára 2007 o vykonávaní akčného plánu EÚ proti nezákonnému, neohlásenému a neregulovanému rybolovu(1) ,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1005/2008 z 29. septembra 2008, ktorým sa ustanovuje systém Spoločenstva na zabraňovanie nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu, na odrádzanie od neho a jeho odstránenie (tzv. nariadenie o rybolove NNN)(2) , nariadenie Rady (ES) č. 1006/2008 z 29. septembra 2008 o oprávneniach na rybolovné činnosti rybárskych plavidiel Spoločenstva mimo vôd Spoločenstva a o prístupe plavidiel tretích krajín do vôd Spoločenstva (tzv. nariadenie o oprávneniach na rybolovné činnosti)(3) a nariadenie Rady (ES) č. 1224/2009 z 20. novembra 2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva (tzv. nariadenie o kontrole)(4) ,

–   so zreteľom na Dohodu FAO o opatreniach patriacich do právomoci prístavného štátu na zabraňovanie nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu, na odrádzanie od neho a jeho odstránenie, ktorá bola schválená na 36.  konferencii FAO v Ríme v novembri 2009,

–   so zreteľom na správu Úradu OSN pre drogy a kriminalitu (UNODC) o nadnárodnom organizovanom zločine v odvetví rybolovu z roku 2011,

–   so zreteľom na referenčnú správu Spoločného výskumného centra (SVC) Komisie nazvanú „Deterring Illegal Activities in the Fisheries Sector – Genetics, Genomics, Chemistry and Forensics to Fight IUU Fishing and in Support of Fish Product Traceability“ (Zabránenie nelegálnym činnostiam v odvetví rybolovu – genetika, genomika, chémia a forenzná veda v boji proti nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu a v rámci podpory vysledovateľnosti produktov z rýb) a uverejnenú v roku 2011,

–   so zreteľom na nadchádzajúcu Konferenciu OSN o trvalo udržateľnom rozvoji, ktorá sa uskutoční v júni 2012 v Brazílii,

–   so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre rybné hospodárstvo a stanoviská Výboru pre rozvoj a Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A7-0362/2011 ),

A.   keďže 71 % povrchu Zeme tvoria oceány, v ktorých sa ukladá 16-násobne viac oxidu uhličitého ako na pevnine a ktoré majú zásadnú úlohu v systémoch podpory klímy a života na celej planéte a zároveň poskytujú významnému podielu obyvateľstva na celom svete potraviny, živobytie, energiu a dopravné cesty;

B.   keďže objem rýb vylovených v rámci nezákonného, neohláseného a neregulovaného rybolovu (tzv. rybolov NNN) sa pohybuje v rozmedzí 11 až 26 ton za rok, čo zodpovedá najmenej 15 % objemu ulovených rýb na celom svete a znemožňuje ekonomicky, sociálne a ekologicky udržateľným spôsobom riadiť využívanie svetových morských zdrojov;

C.   keďže na základe dohody schválenej na 10. konferencii zmluvných strán Dohovoru o biologickej diverzite v októbri 2010 v Nagoji bola zavedená medzinárodná povinnosť znížiť stratu biodiverzity aspoň o polovicu do roku 2020;

D.   keďže svetové oceány predstavujú domov pre 90 % života na Zemi;

E.   keďže dve tretiny svetových oceánov ležia mimo jurisdikcie jednotlivých štátov a neexistujú komplexné politiky riadenia medzinárodných vôd (pre otvorené more), pričom súčasné čiastkové právne predpisy vychádzajú zo zásad slobody morí zo 17. storočia a nezohľadňujú mnohé zásady v oblasti životného prostredia, ktoré sa už dlho uplatňujú na pôdu a atmosféru;

F.   keďže jedným z cieľov Dohody FAO o opatreniach patriacich do právomoci prístavného štátu na prevenciu a odstránenie nezákonného, nenahláseného a neregulovaného rybolovu a na odrádzanie od neho je odstránenie tzv. zvýhodňujúcich prístavov, ktoré poskytujú bezpečné útočisko nezákonným, nenahláseným a neregulovaným plavidlám a sú vstupným bodom obchodu s nezákonnými úlovkami;

G.   keďže nový balík opatrení EÚ v oblasti kontroly, ktorý pozostáva z nariadenia o rybolove NNN, nariadenia o kontrole a nariadenia o oprávneniach na rybolovné činnosti, je komplexným súborom nástrojov na boj proti tejto hrozbe pre oceány, keďže členským štátom EÚ, ako aj tretím krajinám, stanovuje povinnosti vlajkového štátu, pobrežného štátu, prístavného štátu a trhového štátu;

H.   keďže EÚ je najväčším dovozcom výrobkov rybného hospodárstva na svete a jednou z najvýznamnejších rybolovných veľmocí sveta, a preto má významnú zodpovednosť v tom, aby zohrávala rozhodujúcu úlohu pri mobilizácii medzinárodného spoločenstva v boji proti nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu;

1.   vyjadruje presvedčenie, že rybolov NNN je jednou z najzávažnejších hrozieb pre biodiverzitu svetových oceánov;

2.   je presvedčený, že rybolov NNN je významným environmentálnym a hospodárskym problémom na celom svete v oblasti morského aj sladkovodného rybolovu a podkopáva úsilie o riadenie rybného hospodárstva, ohrozuje udržateľnosť populácií rýb a potravinovú bezpečnosť a takisto narúša trh, čo má nevyčísliteľný sociálny a hospodársky vplyv na spoločnosť ako celok, a to aj v rozvojových krajinách;

3.   zdôrazňuje, že rybolov NNN a s ním spojené obchodné činnosti predstavujú nečestnú konkurenciu pre rybárov a iné subjekty pôsobiace v súlade s právnymi predpismi a vytvárajú hospodárske ťažkosti pre rybárske komunity, spotrebiteľov a celý tento sektor;

4.   zdôrazňuje vedúcu úlohu vo svete, ktorú na seba prevzala EÚ novým súborom opatrení v oblasti kontroly, ktorý pozostáva z nariadenia o rybolove NNN, nariadenia o kontrole a nariadenia o oprávneniach na rybolovné činnosti; nazdáva sa, že tento súbor opatrení je rozsiahlym a komplexným súborom nástrojov na boj proti tejto pohrome oceánov, keďže členským štátom EÚ, ako aj tretím krajinám, stanovuje povinnosti vlajkového štátu, pobrežného štátu, prístavného štátu a trhového štátu, ako aj povinnosti vo vzťahu k činnostiam ich štátnych príslušníkov; naliehavo vyzýva na dôrazné uplatňovanie týchto nástrojov;

5.   zdôrazňuje potrebu zintenzívniť koordináciu medzi Komisiou, Agentúrou pre kontrolu rybného hospodárstva Spoločenstva a členskými štátmi s cieľom zlepšiť zhromažďovanie a výmenu informácií a pomôcť pri dôslednom a transparentnom uplatňovaní právnych predpisov Únie týkajúcich sa rybného hospodárstva;

6.   domnieva sa, že zodpovednosť za dodržiavanie príslušných pravidiel správy a iných pravidiel plavidlami, za zber údajov a informovaní o úlovkoch a rybolovnom úsilí a za zabezpečenie vysledovateľnosti, a to aj prostredníctvom potvrdzovania osvedčení o úlovku, musí zostať vlajkovému štátu, keďže jej delegovanie na iný štát by ohrozilo boj proti rybolovu NNN;

7.   trvá na tom, aby sa Komisii a kontrolným orgánom v členských štátoch poskytli dostatočné ľudské, finančné a technologické zdroje, ktoré im umožnia v plnej miere vykonávať tieto nariadenia;

8.   zdôrazňuje, že v záujme dôveryhodnosti EÚ je potrebné, aby Komisia a členské štáty odhaľovali a trestali prevádzkovateľov EÚ, ktorí porušujú právne predpisy EÚ, a v tejto súvislosti sa domnieva, že EÚ má pred sebou ešte dlhú cestu, kým bude úspešne bojovať proti rybolovu NNN na vlastnom území a vykonávanom prevádzkovateľmi EÚ;

9.   vyzýva členské štáty a Komisiu, aby zabezpečili, že proti nezákonnému rybolovu sa bude bojovať na mori aj vo vnútrozemských vodách, a zdôrazňuje, že treba preskúmať, či existuje dostatok kontrolných mechanizmov a ako sa uplatňujú;

10.   vyzýva, aby sa revízia spoločnej politiky rybného hospodárstva využila na vytvorenie stimulov pre legálny rybolov v záujme rýb, životného prostredia, spotrebiteľov a výrobcov v EÚ;

11.   vyzýva Komisiu, aby do konca roku 2012 zistila, či rekreačný rybolov v EÚ existuje v takom rozsahu, že ho skutočne možno klasifikovať ako rybolov NNN;

12.   vyzýva Komisiu a členské štáty, aby spolupracovali v záujme vytvorenia európskej pobrežnej stráže, a to s cieľom zvýšiť kapacitu spoločného monitorovania a inšpekcií a účinne bojovať proti súčasným alebo budúcim nebezpečenstvám na mori, akými sú terorizmus, pirátstvo, rybolov NNN, obchodovanie s ľuďmi, či dokonca aj znečistenie morí;

13.   naliehavo vyzýva Komisiu, aby pokračovala vo svojom úsilí o podporu výmeny informácií tak, aby tieto informácie zahŕňali námorný dohľad, a najmä informácie zamerané na harmonizáciu činnosti pobrežnej stráže na európskej úrovni;

14.   domnieva sa, že ciele EÚ v oblasti boja proti rybolovu NNN sa musia opierať o potrebné zdroje, predovšetkým finančné prostriedky, aby sa zabezpečilo ich presadzovanie, pričom členským štátom treba prideliť dostatok prostriedkov na to, aby mohli vykonávať platné právne predpisy; zdôrazňuje tiež, že akékoľvek prijatie nových metód v budúcnosti (napr. elektronických systémov sledovania atď.) musí na úrovni rozpočtu EÚ zaručiť dostupnosť finančných prostriedkov potrebných na ich vykonávanie;

15.   vyzýva Komisiu, aby každoročne uverejnila hodnotenie uplatňovania pravidiel spoločnej rybárskej politiky (SRP) každým členským štátom, čo by odhalilo prípadné slabiny, ktoré je potrebné zlepšiť, a aby využila všetky možné prostriedky – vrátane identifikácie členských štátov neplniacich si svoje povinnosti – na zabezpečenie plného dodržiavania týchto pravidiel s cieľom vytvoriť spoľahlivý a transparentný kontrolný mechanizmus;

16.   víta rozhodnutie Komisie zaviesť licenciu na rybolov na základe bodového systému ako ďalší nástroj, ktorý budú môcť členské štáty použiť na identifikáciu nezrovnalostí v každej fáze trhového reťazca a na uloženie prísnych sankcií v prípade porušenia;

17.   nazdáva sa, že vzhľadom na vysokú mobilitu populácií rýb, rybárskych flotíl a kapitálu, ktorý je pre flotily nevyhnutný, ako aj na globálny charakter trhov s rybami, je boj proti rybolovu NNN možné účinne viesť iba na základe medzinárodnej spolupráce, a to na dvojstrannej aj viacstrannej úrovni, a na základe rozsiahlej, presnej a včasnej výmeny informácií o rybárskych plavidlách, ich aktivitách a úlovkoch, ako aj o iných relevantných otázkach;

18.   vyzýva EÚ, aby dôrazne trvala na tom, aby tretie krajiny účinne bojovali proti rybolovu NNN, a to aj tým, že v kontexte obchodných dohôd, dohôd o partnerstve v sektore rybolovu a rozvojovej politiky EÚ bude presadzovať podpísanie, ratifikáciu a vykonávanie dohody FAO o opatreniach prístavných štátov, dohody OSN o populáciách rýb, dohody FAO o podporovaní dodržiavania opatrení a Dohovoru OSN o morskom práve, ako aj rôznych systémov dokumentácie úlovkov, ktoré už prijali regionálne organizácie pre riadenie rybného hospodárstva (RFMO);

19.   zdôrazňuje, že je potrebné zabezpečiť, aby všetky tretie krajiny, s ktorými EÚ podpísala dohodu o partnerstve v sektore rybolovu, uplatňovali pravidlá Medzinárodnej organizácie práce (ILO) týkajúce sa základných práv pracovníkov, najmä tie, ktoré sa týkajú sociálneho dampingu spôsobeného rybolovom NNN;

20.   zdôrazňuje, že niekdajšie obmedzenia v oblasti monitorovania, kontroly rybárskych činností a dohľadu nad nimi sa podarilo v zásade prekonať vývojom v technologickej oblasti vrátane vývoja vesmírnych a satelitných technológií a že v súčasnosti je kľúčovým prvkom v boji proti rybolovu NNN to, či jednotlivé vlády nájdu politickú vôľu konať účinne a zodpovedne;

21.   vyzýva členské štáty, aby rovnako ako iných páchateľov environmentálnych alebo hospodárskych trestných činov sledovali a súdne stíhali plavidlá, vlastníkov, firmy, podniky alebo jednotlivcov zapojených do činností súvisiacich s rybolovom NNN, ako je aj miešanie úlovkov rybolovu NNN s legálne ulovenými rybami, a aby pri ich odsúdení uplatňovali tvrdé sankcie, a to pri vážnych alebo opakovaných porušeniach v prípade potreby aj trvalé odobratie licencií a odopretie prístupu k prístavným zariadeniam;

22.   vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že plavidlám, ktoré boli v minulosti prichytené pri nelegálnom rybolove, sa prideľujú dotácie EÚ;

23.   vyzýva Komisiu, aby pozmenila a doplnila požiadavky na všetky druhy finančnej pomoci tak, aby sa na vlastníkov plavidiel, ktorí v minulosti preukázateľne uskutočňovali nelegálny rybolov, uplatňovali finančné sankcie a odopieral sa im prístup k možnostiam financovania;

24.   vyzýva Komisiu, aby žiadnemu plavidlu podieľajúcemu sa na rybolove NNN neposkytla podporu z Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo;

25.   zdôrazňuje, že je potrebné zabezpečiť väčšiu zodpovednosť a spoľahlivosť odvetvia rybolovu v záujme dosiahnutia trvalo udržateľného využívania morských zdrojov; nazdáva sa, že zásadný význam má zvýšenie transparentnosti vo všetkých aspektoch rybolovného priemyslu a jeho aktivít – vrátane uzavretia dohody o medzinárodných kritériách určovania reálnych, skutočných vlastníkov plavidiel, ako aj určovania ich práv na rybolov, a o podmienkach zverejnenia týchto kritérií – a monitorovanie rybárskych plavidiel v medzinárodných vodách;

26.   domnieva sa, že Európska únia by mala ísť príkladom a prijať a presadzovať politiku transparentnosti pri rozhodovaní o riadení rybného hospodárstva v medzinárodných orgánoch a v tretích krajinách, s ktorými má EÚ vzťahy v oblasti rybného hospodárstva;

27.   domnieva sa, že rybolov, ktorý je v súlade s opatreniami prijatými na medzinárodnej, regionálnej a vnútroštátnej úrovni a je založený na zodpovednom a udržateľnom využívaní zdrojov, podporuje hospodársky rast a vytváranie pracovných miest v EÚ, ako aj v rozvojových krajinách, zatiaľ čo nezákonný, nenahlásený a neregulovaný rybolov (rybolov NNN) má závažné dôsledky na hospodárskej, sociálnej a environmentálnej úrovni, ktoré sú ešte negatívnejšie pre rozvojové krajiny, pretože tento rybolov bráni plneniu rozvojových cieľov tisícročia, najmä cieľov 1, 7 a 8;

28.   zdôrazňuje cezhraničný charakter rybolovných aktivít a v záujme boja proti rybolovu NNN i potrebu spolupracovať tak na dvojstrannej, ako aj na viacstrannej úrovni, aby všetky strany uplatňovali opatrenia zamerané na boj proti rybolovu NNN transparentným, nediskriminačným a spravodlivým spôsobom, pričom sa zohľadnia finančné, technické a personálne kapacity v rozvojových krajinách, najmä v malých ostrovných štátoch;

29.   žiada Komisiu, aby zabezpečila súdržnosť svojich politík, aby rozvojová politika na boj proti chudobe bola popri environmentálnych a obchodných záujmoch neoddeliteľnou súčasťou politiky EÚ zameranej na boj proti rybolovu NNN;

30.   zdôrazňuje priame prepojenie medzi rybolovom NNN a úrovňou správy štátu a žiada, aby každé opatrenie v oblasti vonkajšej pomoci vychádzalo z pevnej politickej vôle prijímajúceho štátu zakázať rybolov NNN vo svojich vodách a – zo všeobecnejšieho hľadiska – zlepšiť správu v odvetví rybolovu;

31.   nabáda Komisiu a členské štáty, aby rozšírili svoje programy finančnej, technologickej a technickej podpory vrátane oficiálnej rozvojovej pomoci a dohôd o partnerstve v sektore rybolovu o programy monitorovania, kontroly a dohľadu vo vodách rozvojových krajín a aby pri tom uprednostňovali regionálne programy pred programami pre dvojice krajín; okrem toho podporuje väčšiu koordináciu medzi všetkými darcami – európskymi aj z iných krajín – pri financovaní takýchto programov;

32.   okrem toho sa domnieva, že EÚ by mala aktívne využívať spoluprácu v rámci dohôd o partnerstve v sektore rybolovu na účinnejší boj proti rybolovu NNN;

33.   vyzýva Komisiu, aby podľa potreby posilnila finančný balík na podporu odvetvia rybolovu v oblasti dohôd, ktoré uzatvára s rozvojovými krajinami, aby tieto krajiny mohli konsolidovať svoje inštitucionálne, personálne a technické kapacity na boj proti rybolovu NNN, a tým vo väčšej miere dodržiavali opatrenia svetových a regionálnych organizácií na riadenie rybolovu a európske právne predpisy;

34.   zdôrazňuje potrebu zapojiť občiansku spoločnosť a preniesť na podniky z odvetvia rybolovu zodpovednosť, aby zabezpečili dodržiavanie právnych postupov v oblasti rybolovu a spolupracovali s orgánmi na boj proti rybolovu NNN, a to v rámci sociálnej a environmentálnej zodpovednosti podnikov;

35.   žiada Komisiu, aby preskúmala možnosť pridať zoznam nástrojov, ktorých uplatňovanie je podmienkou pre to, aby boli jednotlivé krajiny oprávnené využívať systém všeobecných preferencií plus, ktorý sa práve reviduje, rozšírila o dohodu FAO o opatreniach prístavného štátu, dohodu OSN o populáciách rýb a dohodu FAO o podporovaní dodržiavania opatrení; vyzýva na odoberanie vývozných licencií všetkým štátom, ktoré na trh uvádzajú výrobky získané rybolovom NNN; domnieva sa, že EÚ by mala s takýmito krajinami pracovať s cieľom zakázať uvádzanie týchto výrobkov na trh;

36.   pripomína, že problematika rybolovu NNN je v kontexte obchodu, ktorý podlieha pravidlám WTO, neoddeliteľná od problematiky dohôd o hospodárskom partnerstve; zdôrazňuje problém odchyľovania sa od pravidiel týkajúcich sa pôvodu v prípade niektorých spracovaných výrobkov rybného hospodárstva, a najmä prípad Papuy Novej Guiney, čo bráni vysledovateľnosti takýchto výrobkov a otvára cestu rybolovu NNN;

37.  domnieva sa, že v regionálnych organizáciách pre riadenie rybného hospodárstva (RFMO), ku ktorým patrí, by EÚ mala presadzovať nasledujúce ciele:

   zavedenie registrov rybárskych plavidiel – vrátane podporných plavidiel s oprávnením na rybolov – vo všetkých rybolovných oblastiach v rámci RFMO, ako aj zoznamov plavidiel vykonávajúcich rybolov NNN (tzv. čiernych zoznamov), pričom tieto zoznamy by sa mali byť často aktualizovať, zverejňovať v širokom rozsahu a koordinovať v rámci RFMO;
   posilnenie výborov RFMO pre zabezpečovanie súladu, aby mohli skúmať konanie zmluvných strán a v prípade potreby ukladať účinné sankcie;
   rozširovanie zoznamu konkrétnych opatrení, ktoré majú prijať zmluvné strany (ZS) v postavení vlajkových, pobrežných, prístavných a trhových štátov a štátov skutočného vlastníctva v rámci jednotlivých RFMO;
   zavedenie príslušných programov inšpekcií na mori a pozorovateľských programov;
   zákaz prekládok na mori;
   vytvorenie systémov dokumentácie úlovkov počnúc najvýznamnejšími druhmi v každom RFMO;
   povinné používanie elektronických nástrojov ako systém monitorovania plavidiel, elektronické lodné denníky a iné zariadenia na sledovanie tam, kde je to relevantné;
   povinné a pravidelné hodnotenie fungovania jednotlivých RFMO s požiadavkou, aby boli odporúčania doplnené nadväzujúcimi opatreniami;
   vyhlásenie vedúcich predstaviteľov delegácií v RFMO o finančných záujmoch vo vzťahu k rybnému hospodárstvu v prípade, že by mohli viesť ku konfliktu záujmov;

38.   žiada urýchlené rozšírenie siete RFMO do všetkých rybolovov a oblastí na otvorenom mori, a to buď vytvorením nových RFMO alebo rozšírením mandátu tých existujúcich; vyjadruje presvedčenie, že vzhľadom na globálny charakter rybolovu NNN je potrebné výrazne posilniť spoluprácu medzi RFMO v oblasti výmeny informácií a sankcií proti plavidlám a ZS;

39.   domnieva sa, že právo na lov rýb na otvorenom mori je nevyhnutné v rozsahu, v ktorom to medzinárodné právo umožňuje, podmieniť tým, aby štát pristúpil k príslušným medzinárodným orgánom a v plnej miere vykonával všetky opatrenia v oblasti riadenia, ktoré tieto orgány prijmú;

40.   konštatuje, že FAO je hlavným zdrojom vedeckých odborných znalostí a odporúčaní pri skúmaní celosvetových otázok v oblasti rybného hospodárstva a akvakultúry, keďže rozvoj rybného hospodárstva a jeho riadenie sa lepšie zlučujú so zachovávaním biodiverzity a ochranou životného prostredia;

41.   plne podporuje súčasnú iniciatívu FAO na čo najrýchlejšie vytvorenie globálneho registra rybárskych plavidiel, chladiacich prepravných plavidiel a zásobovacích plavidiel, ktorý by bol povinný a v ktorom by boli vedené plavidlá nad 10 GT;

42.   nabáda na rýchle vytvorenie systému hodnotenia výkonu vlajkových štátov, ktorý je v súčasnosti v procese vývoja vo FAO, ako prostriedku na vyvinutie tlaku na štáty, ktoré si neplnia svoje medzinárodné právne záväzky; naliehavo vyzýva, aby sa našiel účinný mechanizmus na sankcionovanie štátov, ktoré nedokážu zabezpečiť, aby plavidlá plaviace sa pod ich vlajkou nepodporovali rybolov NNN, ani sa na ňom nepodieľali, a aby dodržiavali všetky príslušné právne predpisy; vyzýva členské štáty, aby spravodlivo a transparentne presadzovali trhové nástroje v záujme zastavenia nelegálneho rybolovu, a to bez diskriminácie iných krajín; podporuje rozhodnutie FAO zaviesť medzinárodné konzultácie o aktivitách vlajkových štátov v oblasti ich povinností podľa medzinárodného práva;

43.   požaduje urýchlené prijatie opatrení na ukončenie používania tzv. lacných vlajok, čo je postup, ktorý rybárskym plavidlám umožňuje nelegálne a beztrestné pôsobenie, ktoré výrazne poškodzuje morský ekosystém, populácie rýb, pobrežné spoločenstvá, potravinovú bezpečnosť, predovšetkým v rozvojových krajinách, a legitímne, zákony dodržiavajúce podniky z odvetvia rybolovu;

44.   zdôrazňuje, že je potrebné zabezpečiť, aby záujmy EÚ neprispievali k takýmto formám rybolovného pirátstva, a preto vyzýva členské štáty, aby zabezpečili, že ich štátni príslušníci nebudú podporovať rybolov NNN, ani sa na ňom podieľať;

45.   podporuje úsilie Komisie o vytvorenie verejného registra obsahujúceho zoznam vlastníkov lodí, ktorí sa preukázateľne podieľali na rybolove NNN; domnieva sa, že tento register by mal byť v súlade s registrom, ktorý spravuje Agentúra pre kontrolu rybného hospodárstva Spoločenstva v meste Vigo;

46.   vyjadruje presvedčenie, že nezávislé hodnotenie vlajkových štátov, ako aj fungovania RFMO, by mala vykonávať organizácia, ktorá bude bez ďalšieho odkladu začlenená do systému OSN;

47.   uznáva, že chýba medzinárodná spolupráca pri zvládaní negatívnych vplyvov ľudskej činnosti odlišnej od rybolovu na morské životné prostredie, a vyzýva Komisiu, aby presadzovala vytvorenie celosvetového orgánu na vyplnenie tejto medzery, pravdepodobne pod záštitou OSN;

48.   zdôrazňuje, že koncepcia zodpovednosti trhového štátu sa musí viac rozvinúť, aby sa stala nástrojom, prostredníctvom ktorého bude možné uzavrieť trhy s produktmi rybolovu NNN; domnieva sa, že EÚ musí s ostatnými významnými trhovými štátmi, a to okrem iného aj s USA, Japonskom a Čínou, bezodkladne rokovať o tom, ako navzájom spolupracovať a ako v súlade s pravidlami Svetovej obchodnej organizácie (WTO) a v rámci systému OSN čo najrýchlejšie vytvoriť medzinárodné právne nástroje, ktorými by bolo možné zastaviť, súdne stíhať a trestať obchodovanie s rybami pochádzajúcimi z rybolovu NNN;

49.   zdôrazňuje, že zachovanie a rozvoj európskeho odvetvia rybného hospodárstva závisí čiastočne od prísneho monitorovania výrobkov rybného hospodárstva obchodovaných na európskych a celosvetových trhoch z hľadiska rybolovu NNN; zdôrazňuje význam tohto odvetvia pre regionálne plánovanie, potravinovú bezpečnosť a ochranu pracovných miest a zdrojov vo vodách Spoločenstva;

50.   zastáva názor, že Európska únia má už v súčasnosti nástroje na odrádzanie od nelegálneho rybolovu, a keďže ide o jeden z najväčších trhov s rybami na svete, je presvedčený, že odrádzajúci účinok bude mať nepochybne praktické dôsledky, ak tieto nástroje použije náležitým spôsobom; preto žiada, aby sa vývozné osvedčenia Európskej únie neposkytovali štátom alebo zmluvným stranám, ktoré nespolupracujú s RFMO na vytváraní nástrojov, ako sú systémy dokumentácie výlovu alebo opatrenia prístavného štátu, alebo aby sa im tieto osvedčenia odobrali;

51.   zdôrazňuje, že najlepšou zbraňou v boji proti rybolovu NNN je obchod; opäť preto vyjadruje poľutovanie nad tým, že chýba koordinácia medzi GR MARE a GR TRADE, keďže to prvé z nich si síce stanovuje stále viac cieľov v oblasti boja proti rybolovu NNN, no výhradným cieľom druhého z nich je, zdá sa, väčšmi otvoriť trhy Spoločenstva pre dovoz, a to bez ohľadu na jeho pôvod a bez ohľadu na platné záruky kontroly, pričom poskytuje colné preferencie a výnimky z pravidiel o pôvode, ktorých účelom je len odovzdať európske trhy flotilám a krajinám, o ktorých sa zistilo, že prinajmenšom tolerujú rybolov NNN;

52.   v tomto kontexte sa domnieva, že by sa mala vyvodiť väčšia zodpovednosť trhu – a najmä dovozcov – za svoje aktivity, keďže trh je možno najvýznamnejšou príčinou rybolovu NNN;

53.   zdôrazňuje význam práva spotrebiteľa na to, aby mal vždy istotu, že kúpený produkt bol ulovený zákonným spôsobom;

54.   vyzýva Komisiu aj členské štáty, aby zlepšili svoje informovanie spotrebiteľov o rozličných systémoch označovania, napr. o systéme organizácie Marine Stewardship Council (MSC), ktoré vytvárajú transparentnosť a poskytujú spotrebiteľom záruku, že si kupujú legálne vylovené ryby z udržateľného hospodárstva;

55.   vyjadruje plnú podporu novým usmerneniam, ktoré boli prijaté na schôdzi Výboru FAO pre rybné hospodárstvo vo februári 2011 s cieľom harmonizovať systém označovania výrobkov rybného hospodárstva v záujme boja proti nelegálnemu rybolovu; domnieva sa, že medzi charakteristiky označovania by malo patriť jasné označenie týkajúce sa obchodného a vedeckého označenia príslušných rýb, typu rybného hospodárstva, a predovšetkým oblasti pôvodu;

56.   nabáda Komisiu, aby sa usilovala o vytvorenie globálneho systému dokumentovania úlovku;

57.   vyzýva Komisiu a členské štáty, aby podporovali vývoj a používanie metód na zabezpečenie úplnej a účinnej vysledovateľnosti produktov rybného hospodárstva v celom dodávateľskom reťazci vrátane satelitného sledovania rybárskych a podporných plavidiel a elektronických známok na sledovanie rýb, ako aj vytvorenia celosvetovej databázy DNA rýb a iných genetických databáz na identifikáciu výrobkov z rýb a ich zemepisného pôvodu, ako sa opisuje v správe Spoločného výskumného centra (SVC) Komisie nazvanej „Deterring Illegal Activities in the Fisheries Sector – Genetics, Genomics, Chemistry and Forensics to Fight IUU Fishing and in Support of Fish Product Traceability“ (Zabránenie nelegálnym činnostiam v odvetví rybolovu – genetika, genomika, chémia a forenzná veda v boji proti nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu a v rámci podpory vysledovateľnosti produktov z rýb);

58.   vyzýva Komisiu a Radu, aby zvýšili objem prostriedkov vyčlenených na boj proti korupcii a organizovanému zločinu na všetkých úrovniach;

59.   víta nedávnu správu Úradu OSN pre drogy a kriminalitu (UNODC) o úlohe nadnárodného organizovaného zločinu v odvetví rybolovu a v nej uvedené informácie, ktoré vysvetľujú, ako zločinecké skupiny rozširujú svoj vplyv v oblasti rybolovu na činnosti na začiatku reťazca (dodávka plavidiel a posádok, dopĺňanie paliva atď.) i na jeho konci (marketing, preprava);

60.   vyjadruje znepokojenie nad tým, že osoby vykonávajúce rybolov NNN sú zapojené do kriminálnych aktivít, napríklad do vykorisťovania ľudí a obchodovania s ľuďmi, prania špinavých peňazí, korupcie, manipulácie s ukradnutým tovarom, daňových únikov a colných podvodov, čo by sa malo považovať za jednu z foriem nadnárodného organizovaného zločinu; zdôrazňuje, že je potrebné zaviesť komplexnejší a integrovanejší prístup k boju proti rybolovu NNN vrátane kontrol obchodu a dovozu;

61.   v plnej miere súhlasí s odporúčaniami uvedenými v správe UNODC vrátane rozšírenia medzinárodnej spolupráce pri vyšetrovaní kriminálnych aktivít na mori, zvýšenia transparentnosti v oblasti vlastníctva a činností rybárskych plavidiel a bránenia v predaji rybárskych plavidiel spoločnostiam s neidentifikovateľnými skutočnými vlastníkmi a v ich používaní týmito spoločnosťami;

62.   konštatuje, že Dohovor OSN proti nadnárodnému organizovanému zločinu je jednou z najväčšmi ratifikovaných zmlúv a jeho zmluvné strany sú povinné navzájom spolupracovať v oblasti vyšetrovania, trestného stíhania a súdnych konaní v prípadoch nadnárodného organizovaného zločinu, čím sa vytvára synergický efekt, ktorý je dôležitý v boji proti rybolovu NNN;

63.   domnieva sa, že rybolov NNN by sa mal stať jednou z prioritných oblastí Interpolu, pričom by sa tejto organizácii mali prideliť zdroje a vyšetrovacie právomoci na monitorovanie nadnárodných kriminálnych aspektov rybolovu NNN a na boj proti nim;

64.   žiada Komisiu, aby preskúmala tzv. Laceyho zákon z USA a aby zvážila, či by niektoré jeho prvky nemohli byť užitočné v európskom kontexte, predovšetkým zodpovednosť za legálny pôvod rýb, ktorú ukladá maloobchodným predajcom;

65.   vyzýva Komisiu, aby uvedené zásady zahrnula do ustanovení svojich dvojstranných dohôd o rybnom hospodárstve tam, kde je to relevantné;

66.   trvá na tom, aby EÚ navrhla, aby sa otázka medzinárodnej správy oceánov stala prioritou na nadchádzajúcom svetovom samite o trvalo udržateľnom rozvoji v Brazílii v roku 2012 konanom pri príležitosti 30. výročia Dohovoru OSN o morskom práve;

67.   poukazuje na to, že boj proti nelegálnemu rybolovu na svetovej úrovni je životne dôležitý pre celosvetový trvalo udržateľný rozvoj, a preto musí byť nevyhnutnou a výslovnou súčasťou dohôd o partnerstve v sektore rybolovu, záväzkov v oblasti obchodnej politiky, cieľov politiky rozvojovej spolupráce a priorít zahraničnej politiky Európskej únie;

68.   poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, národným parlamentom členských štátov, sekretariátom RFMO, ktorých zmluvnou stranou je EÚ, a Výboru FAO pre rybné hospodárstvo.

(1) Ú. v. EÚ C 287 E, 29.11.2007, s. 502.
(2) Ú. v. EÚ L 286, 29.10.2008, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ L 286, 29.10.2008, s. 33.
(4) Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 1.


Irán – nedávne prípady porušovania ľudských práv
PDF 107k   DOC 68k
Uznesenie Európskeho parlamentu zo 17. novembra 2011 o Iráne – nedávnych prípadoch porušovania ľudských práv
P7_TA(2011)0517 B7-0594 , 0596 , 0598 , 0599 , 0601 , 0604 a 0606/2011

Európsky parlament,

–   so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Iráne, najmä tie, ktoré sa týkajú ľudských práv, a predovšetkým uznesenia prijaté 7. septembra 2010 a 20. januára 2011,

–   so zreteľom na rezolúciu Rady OSN pre ľudské práva č. 16/9 o ustanovení mandátu osobitného spravodajcu pre situáciu v oblasti ľudských práv v Iráne,

–   so zreteľom na 123 odporúčaní sformulovaných po všeobecnom pravidelnom preskúmaní Rady OSN pre ľudské práva z februára 2010,

–   so zreteľom na vymenovanie Ahmeda Šahída za osobitného spravodajcu OSN pre situáciu v oblasti ľudských práv v Iráne predsedom Rady OSN pre ľudské práva 17. júna 2011 a na predbežnú správu o situácii v oblasti ľudských práv v Iráne z 23. septembra 2011, ktorú osobitný spravodajca predložil na 66. zasadnutí Valného zhromaždenia OSN,

–   so zreteľom na správu z 15. septembra 2011 o situácii v oblasti ľudských práv v Iránskej islamskej republike, ktorú generálny tajomník OSN predložil na 66. zasadnutí Valného zhromaždenia OSN,

–   so zreteľom na správu iránskeho dokumentačného strediska pre ľudské práva z 10. júna 2011 o používaní znásilnenia ako spôsobu mučenia iránskymi väzenskými orgánmi,

–   so zreteľom na vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku z 15. a 26. septembra 2011 o zadržaní právnika v oblasti ľudských práv Nasrína Sutúdeha a uväznení šiestich nezávislých filmových tvorcov a z 18. októbra 2011 o trestoch uvalených na filmového režiséra Džaafara Panáhího a herečku Marzíje Vafámahrovú,

–   so zreteľom na vystupňovanie reštriktívnych opatrení EÚ 10. októbra 2011 v reakcii na vážne porušovanie ľudských práv v Iráne,

–   so zreteľom na rezolúcie Valného zhromaždenia OSN č. 62/149 z 18. decembra 2007 a č. 63/168 z 18. decembra 2008 o moratóriu na používanie trestu smrti,

–   so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach (ICCPR), Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach (ICESCR), Dohovor o odstraňovaní všetkých foriem rasovej diskriminácie a Dohovor o právach dieťaťa, ktorých zmluvnou stranou je aj Irán,

–   so zreteľom na Ústavu Iránskej islamskej republiky, a najmä na jej články 23 až 27 a 32 až 35, v ktorých sa stanovuje sloboda prejavu, zhromažďovania a združovania, ako aj právo prejavovať svoje náboženské vyznanie a základné práva pre obvinené a zadržané osoby,

–   so zreteľom na článok 122 ods. 5 rokovacieho poriadku,

A.   keďže súčasná situácia v oblasti ľudských práv v Iráne je charakterizovaná opakujúcim sa výskytom systematického porušovania základných práv; keďže obhajcovia ľudských práv (najmä aktivisti v oblasti práv žien, detí a menšín), novinári, blogeri, umelci, študentskí vodcovia, právnici, odborári a aktivisti v oblasti životného prostredia žijú aj naďalej pod veľkým tlakom a neustálou hrozbou zadržania;

B.   keďže najnaliehavejšie otázky sa týkajú celkových nedostatkov vo vzťahu k riadeniu v oblasti spravodlivosti, postupov, ktorých súčasťou je mučenie alebo násilné a ponižujúce zaobchádzanie so zadržanými vrátane znásilňovania, rozdielneho zaobchádzania so ženami, prenasledovania náboženských a etnických menšín, a nedostatku občianskych a politických práv, najmä obťažovania a zastrašovania obhajcov ľudských práv, právnikov a občianskych aktivistov;

C.   keďže podľa miery popráv v krajine v prvej polovici roku 2011 je Irán na prvom mieste na svete v počte trestov smrti na jedného obyvateľa, čo je v rozpore s celosvetovým trendom rušenia trestu smrti;

D.   keďže napriek tomu, že Irán je signatárom ICCPR a oficiálne zakazuje popravy osôb mladších ako 18 rokov, podľa rôznych správ je v Iráne popravených viac mladistvých páchateľov trestných činov ako v ktorejkoľvek inej krajine;

E.   keďže iránske orgány si dodnes nesplnili svoje povinnosti vo vzťahu k OSN a odmietajú spolupracovať s osobitným spravodajcom; keďže v predbežnej správe sa opisuje vzorec systematického porušovania ľudských práv a vystupňované kampane ich porušovania, vyjadruje znepokojenie nad rastúcim počtom použitia trestov smrti v prípade menej závažných trestných činov a bez riadneho procesu a uvádza sa, že dosiaľ bolo v roku 2011 vykonaných najmenej 200 oficiálnych popráv a 146 tajných popráv vo východoiránskom meste Mašhad; keďže v roku 2010 bolo v Iráne tajne popravených viac ako 300 ľudí;

F.   keďže príbuzní Iráncov, ktorí sú väznení alebo účastníkmi súdnych procesov, sú tiež zadržiavaní, vypočúvaní a prenasledovaní mimo Iránu i v EÚ; keďže tisíce Iráncov utiekli z krajiny a našli útočisko v susedných krajinách;

G.   keďže opoziční lídri Mír Hosajn Músaví a Mehdí Karrúbi sú nezákonne držaní v domácej väzbe a ľubovoľne obmedzovaní od 14. februára 2011; keďže títo lídri, ako aj ich politicky aktívne manželky boli niekoľkokrát zadržiavaní na neznámych miestach a odrezaní od akéhokoľvek styku s priateľmi a rodinnými príslušníkmi a počas týchto období boli vystavení vážnej hrozbe mučenia;

H.   keďže vo februári a marci 2011, počas demonštrácií tisícov prívržencov prodemokratických hnutí v susedných arabských krajinách a na protest proti zadržiavaniu opozičných lídrov Míra Hosejna Músavího a Mehdího Karrúbiho, boli zadržané stovky osôb a najmenej traja ľudia zomreli;

I.   keďže v apríli 2011 bezpečnostné sily zabili niekoľko desiatok demonštrantov, najmä etnických Arabov, a zatkli ďalšie desiatky ľudí v juhozápadnej provincii Khuzestan a keďže desiatky ľudí boli zatknuté a zranené počas environmentálnych protestov proti vysychaniu jazera Urmia v provincii Západný Azerbajdžan;

J.   keďže tlaky na náboženské menšiny, a to predovšetkým voči náboženskému spoločenstvu bahá'i, konvertitom a disidentským šíitom, sa naďalej zvyšujú; keďže spoločenstvo bahá'i sa napriek tomu, že predstavuje najväčšiu nemoslimskú náboženskú menšinu, stretáva s veľkou diskrimináciou vrátane odopierania prístupu k vzdelaniu a keďže v súčasnosti prebiehajú súdne konania proti ich siedmim uväzneným vodcom a viac ako 100 členov tohto spoločenstva je stále vo väzbe; keďže podľa niektorých správ bolo v prvej polovici roku 2011 zatknutých najmenej 207 kresťanov; keďže sunnitskí moslimovia sú aj naďalej podľa zákona i v praxi diskriminovaní a nemôžu si plne uplatňovať právo na praktizovanie svojho náboženstva; keďže naďalej pretrváva štátom podporovaná kampaň zacielená na hanobenie šíitskych sufistov z rádu Nematulláhi, ktorá vykresľuje všetky formy mystiky ako satanizmus a na základe ktorej sú prenasledovaní vyznávači sufizmu, pričom najneslávnejšie známym príkladom je ozbrojený útok, ktorý sa uskutočnil v septembri 2011 v Kavare a počas ktorého bol zabitý jeden človek a mnohí ďalší boli vážne zranení;

K.   keďže boli zatknutí jednotlivci, ktorí konvertovali z islamu, a keďže v článku 225 návrhu trestného zákonníka sa presadzuje zavedenie povinného trestu smrti pre odsúdených odpadlíkov – mužov; keďže protestantskému kňazovi Júsefovi Nadarchánímu stále hrozí za odpadlíctvo poprava;

L.   keďže iránske revolučné gardy, tajné služby a milícia Basídž zohrávajú aktívnu úlohu v krutých a surových represiách v Iráne;

M.   keďže lesby, homosexuáli, bisexuáli a transsexuáli sú vystavení napádaniu, prenasledovaniu, krutému trestaniu a dokonca aj trestu smrti; keďže tieto osoby sú diskriminované na základe ich sexuálnej orientácie, a to vrátane prístupu k zamestnaniu, bývaniu, vzdelaniu a zdravotnej starostlivosti, ako aj sociálne vyčlenené;

N.   keďže tresty odňatia slobody uvalené na hlavných študentských aktivistov Baháre Hedájatovú, Mahdí Golróovú a Madžída Tavakolího boli všetky predĺžené o šesť mesiacov po tom, ako boli obvinení z propagandy proti režimu; keďže 15. septembra 2011 po ukončení jednoročného trestu odňatia slobody vo väzení Evin dostala politická aktivistka a doktorandka Somaje Tóhídlú 50 rán bičom; keďže Somaje Tóhídlú si už odpykala 70-dňový trest odňatia slobody; keďže oba tresty odňatia slobody a 50 rán bičom boli tresty uvalené za písanie blogov a iné aktivity spojené s internetom; keďže 9. októbra 2011 pred prepustením z väzenia dostal študentský aktivista Pejmán Áref 74 rán bičom za obvinenie z urážky iránskeho prezidenta;

O.   keďže významný iránsky filmový režisér Džaafar Panáhí bol odsúdený na šesťročný trest odňatia slobody, ktorý bol potvrdený v odvolacom konaní; keďže trest odňatia slobody na jeden rok a 90 rán bičom boli uložené významnej herečke Marzíje Vafámahrovej za jej účinkovanie vo filme zobrazujúcom ťažké podmienky, v ktorých pracujú umelci v Iráne; keďže 17. septembra 2011 iránske orgány zadržali šesť nezávislých dokumentaristov Mohsena Šahrnázdára, Hádího Áfarideha, Katájúna Šahábího, Násera Safariána, Šáhnama Bazdára a Modžtábú Mír Tahmáseba a obvinili ich z práce pre perzskú spravodajskú službu BBC a zo zapojenia sa do špionáže v mene tejto spravodajskej služby;

P.   keďže od roku 2009 boli zatknuté desiatky právnikov za vykonávanie ich povolania, vrátane Nasrína Sutúdeha, Mohammada Sejfzádeha, Hútana Kijána a Abdolfattáha Soltáního; keďže nositeľka Nobelovej ceny Šírín Ebádí bola úplne vyhnaná do exilu po tom, ako orgány zrušili Stredisko na ochranu ľudských práv, a keďže právnici, ktorí sa venujú obhajobe politických väzňov a väzňov svedomia, sa vystavujú čím ďalej väčším osobným rizikám;

Q.   keďže iránske orgány oznámili, že pracujú na vývoji „halal“ internetu, ktorý bude síce podobný ako celosvetovo voľne dostupný internet a navrhnutý tak, aby ho nakoniec nahradil, ale bude v súlade s islamskými zásadami; keďže vďaka „halal“ internetu by mali iránske orgány prakticky úplnú kontrolu nad tokom dát na internete a jeho obsahom, čo by vážne narúšalo slobodu prejavu a obmedzovalo prístup k informáciám a komunikačným sieťam;

R.   keďže mnohé správy informovali o tom, že spoločnosti so sídlom v EÚ poskytovali iránskym orgánom technickú pomoc a technológie vyrobené na objednávku, ktoré sa používajú na sledovanie a (online) vyhľadávanie obhajcov ľudských práv a aktivistov v oblasti ľudských práv a napomáhajú porušovať ľudské práva;

1.   vyjadruje hlboké znepokojenie nad neustále sa zhoršujúcou situáciou v oblasti ľudských práv v Iráne, nad stúpajúcim množstvom politických väzňov, nad neustále vysokým počtom popráv vrátane popráv mladistvých, nad rozšírenosťou mučenia, nad nespravodlivými súdnymi procesmi a prehnanými výškami kaucií, ako aj nad vážnym obmedzovaním práva na informácie, slobody prejavu, zhromažďovania sa, viery, práva na vzdelanie a slobody pohybu;

2.   vyjadruje obdiv odvahe všetkých Iráncov, ktorí bojujú za ochranu svojich základných slobôd, za dodržiavanie ľudských práv a demokratických zásad a ktorí si želajú žiť v spoločnosti bez útlaku a zastrašovania;

3.   ostro odsudzuje uplatňovanie trestu smrti v Iráne a v súlade s rezolúciami OSN č. 62/149 a č. 63/138 žiada iránske orgány, aby do zrušenia trestu smrti vyhlásili moratórium na vykonávanie popráv;

4.   žiada úpravu iránskeho trestného zákonníka, aby zakazoval súdnym a správnym orgánom stanovovať telesné tresty; pripomína, že uplatňovanie telesných trestov, ktoré majú až formu mučenia, nie je v súlade s článkom 7 ICCPR; ostro odsudzuje bičovanie študentských aktivistov Somaje Tóhídlúovú a Pejmána Árefa;

5.   je pripravený podporiť ďalšie sankcie pre osoby zodpovedné za porušovanie ľudských práv; vyzýva členské štáty EÚ, ktoré sú stálymi členmi Bezpečnostnej rady OSN, aby navrhli začatie vyšetrovania, či sú zločiny, ktoré spáchali iránske orgány, zločinmi proti ľudskosti;

6.   vyzýva iránske orgány, aby prepustili všetkých politických väzňov vrátane politických vodcov Míra Hosajna Músavího, Mehdího Karrubího, právnikov pre ľudské práva Nasrína Sotúdeho a Abdolfattáha Soltáního, študentských aktivistov Baháre Hedájatovej, Abdolláha Mómeního, Mahdí Golróovej a Madžída Tavakolího, novinára Abdolrezá Tádžíka, pastora Júsefa Nadarcháního, filmových tvorcov Džaafara Panáhího a Mohammada Rasúlova a všetky ostatné osoby uvedené v správe osobitného spravodajcu OSN Ahmeda Šahída o situácii v oblasti ľudských práv v Iráne;

7.   vyjadruje hlboké poľutovanie nad nedostatkom spravodlivosti a transparentnosti súdnych procesov, ako aj náležitej odbornej prípravy zainteresovaných osôb a vyzýva iránske orgány, aby zaručili spravodlivý a otvorený proces;

8.   naliehavo vyzýva iránsku vládu, aby bezodkladne umožnila osobitnému spravodajcovi OSN Ahmedovi Šahídovi prísť do Iránu a riešiť v krajine súčasnú krízu v oblasti ľudských práv; konštatuje, že nulová spolupráca vlády s mandátom osobitného spravodajcu a jej trvalé odmietanie umožniť mu vstup do krajiny naznačujú, že vláda nemá v úmysle prijať významné opatrenia na zlepšenie situácie v oblasti ľudských práv;

9.   vyzýva iránske orgány, aby preukázali, že sú plne odhodlané spolupracovať s medzinárodným spoločenstvom na zlepšení situácie v oblasti ľudských práv v Iráne, a vyzýva iránsku vládu, aby plnila všetky svoje záväzky podľa medzinárodného práva a na základe medzinárodných dohovorov, ktoré podpísala; zdôrazňuje význam slobodných a spravodlivých volieb;

10.   vyzýva iránske orgány, aby okamžite prepustili iránskych umelcov, ktorí sú zadržiavaní, a aby ukončili ich prenasledovanie – väznením alebo inými formami zastrašovania; konštatuje, že takéto zaobchádzanie je nezlučiteľné s medzinárodnými zásadami ľudských práv, ktoré Irán dobrovoľne podpísal; poukazuje na to, že právo na slobodu prejavu prostredníctvom umenia a písania je zakotvené v článku 19 Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach (ICCPR), ktorý Irán podpísal;

11.   vyzýva Irán, aby prijal opatrenia a zabezpečil plné rešpektovanie práva na slobodu náboženského vyznania alebo viery a aby boli právne predpisy a postupy plne v súlade s článkom 18 ICCPR, a poukazuje na to, že podľa toho sa taktiež vyžaduje, aby bolo plne a bezpodmienečne zaručené právo každého človeka zmeniť svoje náboženstvo, ak sa tak rozhodne;

12.   vyzýva Irán, aby podnikol okamžité kroky na zabezpečenie ochrany členov náboženskej komunity bahá'í pred diskrimináciou vo všetkých oblastiach, na okamžité vyšetrenie porušenia ich práv, stíhanie zodpovedných a poskytnutie účinnej nápravy členom tejto komunity;

13.   odsudzuje skutočnosť, že Irán nelegálne ruší televízny signál perzskej spravodajskej služby BBC a Deutsche Welle, ktoré sa vysielajú prostredníctvom satelitov Hotbird a Eutelsat W3A, a vyzýva spoločnosť Eutelsat, aby prestala poskytovať služby iránskym štátnym televíznym staniciam dovtedy, kým bude Irán pokračovať vo využívaní Eutelsatu na blokovanie nezávislých televíznych programov;

14.   vyjadruje znepokojenie nad používaním (európskej) cenzúry, filtrovacích a sledovacích techník s cieľom kontrolovať a cenzurovať informačné a komunikačné toky a vypátrať občanov, predovšetkým obhajcov ľudských práv, k čomu došlo nedávno v prípade spoločnosti Creativity Software; vyzýva európske firmy, aby si splnili svoju sociálnu zodpovednosť podnikov tým, že nebudú Iránu poskytovať tovar, technológie ani služby, ktoré by mohli ohroziť občianske a politické práva iránskych občanov;

15.   zdôrazňuje, že voľný prístup k informáciám a komunikačným prostriedkom, ako aj necenzurovaný prístup k internetu (internetová sloboda) sú univerzálne práva a sú nevyhnutné pre demokraciu a slobodu prejavu, pretože zabezpečujú transparentnosť a zodpovednosť, ako 6. mája 2011 vyhlásila Rada OSN pre ľudské práva;

16.   vyzýva iránske orgány, aby zrušili alebo zmenili všetky právne predpisy, ktoré umožňujú alebo by mohli mať za následok diskrimináciu, stíhanie a potrestanie ľudí pre ich sexuálnu orientáciu alebo rodovú identitu, a aby zabezpečili, že každý, kto je zadržiavaný len na základe dobrovoľnej sexuálnej činnosti alebo sexuálnej orientácie, bude okamžite a bezpodmienečne prepustený;

17.   vyzýva členské štáty, aby poskytli azyl iránskym občanom, ktorí utiekli zo svojej krajiny, napríklad prostredníctvom iniciatívy Shelter City;

18.   vyzýva iránske orgány, aby akceptovali pokojný protest a aby riešili početné problémy, ktorým čelí iránsky ľud; vyjadruje osobitné znepokojenie nad hroziacou ekologickou katastrofou v oblasti jazera Urmia a žiada rozhodné opatrenia vlády na stabilizáciu regionálnej ekologickej rovnováhy, od ktorej závisia milióny Iráncov;

19.   vyzýva predstaviteľov EÚ a podpredsedníčku Komisie/vysokú predstaviteľku Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, aby podnecovali iránske orgány na opätovné začatie dialógu o ľudských právach;

20.   naliehavo žiada Európsku službu pre vonkajšiu činnosť (ESVČ), aby sa zamerala na občanov EÚ v iránskych väzniciach a aby urobila všetko pre zabezpečenie ich dobrých životných podmienok a ich prepustenie;

21.   poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, generálnemu tajomníkovi OSN, kancelárii najvyššieho vodcu, predsedovi Najvyššieho súdu Iránu a vláde a parlamentu Iránu.


Egypt, najmä prípad blogera Alú Abdulfatáha
PDF 86k   DOC 47k
Uznesenie Európskeho parlamentu zo 17. novembra 2011 o Egypte, najmä o prípade blogera Alú Abdulfatáha
P7_TA(2011)0518 B7-0595 , 0597 , 0600 , 0602 , 0603 , 0605 a 0607/2011

Európsky parlament,

–   so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia, najmä uznesenie zo 17. februára 2011(1) o situácii v Egypte a z 27. októbra 2011(2) o situácii v Egypte a Sýrii, najmä s ohľadom na kresťanské komunity,

–   so zreteľom na dohodu o pridružení medzi EÚ a Egyptom, najmä na jej článok 2,

–   so zreteľom na články 10, 18 a 19 Všeobecnej deklarácie ľudských práv z roku 1948,

–   so zreteľom na článok 14 ods. 1 a článok 18 Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach z roku 1966, ktorého je Egypt zmluvnou stranou,

–   so zreteľom na články 6 a 9 Európskeho dohovoru o ľudských právach (EDĽP) z roku 1950,

–   so zreteľom na Deklaráciu OSN o odstránení všetkých foriem neznášanlivosti a diskriminácie na základe náboženstva a viery z roku 1981,

–   so zreteľom na usmernenia Európskej únie o ochrancoch ľudských práv,

–   so zreteľom na vyhlásenie vysokej predstaviteľky Catherine Ashtonovej z 10. októbra 2011 o násilí v Egypte,

–   so zreteľom na závery Rady pre zahraničné veci z 21. februára 2011, v rámci ktorých bola vysoká predstaviteľka Catherine Ashtonová požiadaná, aby podala správu o prijatých opatreniach a konkrétnych návrhoch na ďalšie posilnenie činností Európskej únie zameraných na podporu a ochranu náboženstva a slobody presvedčenia,

–   so zreteľom na závery Rady pre zahraničné veci z 10. októbra 2011 a na závery Európskej rady o Egypte z 23. októbra 2011,

–   so zreteľom na svoje výročné správy o situácii v oblasti ľudských práv vo svete, a najmä na svoje uznesenie k výročnej správe o ľudských právach vo svete za rok 2009 zo 16. decembra 2010,

–   so zreteľom na článok 122 ods. 5 rokovacieho poriadku,

A.   keďže 30. októbra 2011 požiadal vojenský prokurátor o výsluch blogera Alú Abdulfatáha a následne nariadil jeho vyšetrovaciu väzbu na 15 dní vo väzení pre odsúdených počas odvolacieho konania Báb al-Chalk v Káhire po tom, ako ho obvinil z „podnecovania k násiliu proti ozbrojeným silám“, „útoku na vojenský personál a poškodzovania vojenského majetku“ počas nedávnych zrážok pri budove Maspero, ktoré začali pokojnou demonštráciou za práva koptských kresťanov 9. októbra 2011 v Káhire, pri ktorej bolo zabitých najmenej 25 egyptských občanov a viac než 300 bolo zranených; keďže 30 ďalších civilistov bolo zadržaných v súvislosti s rovnakým súdnym konaním;

B.   keďže 3. novembra 2011 vojenský odvolací súd potvrdil zadržanie Alú Abdulfatáha na obdobie 15 dní, následne ho premiestnili do väzenského zariadenia Tora a 13. novembra bolo jeho zadržiavanie predĺžené na 15 dní pred konaním ďalšieho vyšetrovania;

C.   keďže Alú Abdulfatáh odmietol odpovedať na otázky vojenského súdu k uvedeným udalostiam, pričom uviedol, že bude odpovedať iba na otázky nezávislého občianskeho súdu, a tvrdil, že vojenský súd nemá legitimitu ani právomoc vypočúvať civilistov;

D.   keďže každý musí mať právo, aby bol spravodlivo a verejne vypočutý kompetentným, nezávislým a nestranným súdom, ktorý bol ustanovený zákonom;

E.   keďže Alú Abdulfatáh bol už predtým – v roku 2006 za režimu Mubaraka – zadržaný na 45 dní po tom, ako sa zúčastnil protestu za podporu nezávislého súdnictva;

F.   keďže uväznený bloger Michael Nabíl Sanad aj naďalej drží hladovku a je v kritickom stave; keďže 11. októbra 2011 vojenský odvolací súd rozhodol zrušiť jeho trest v trvaní troch rokov odňatia slobody a nariadil opakovanie procesu; keďže pri druhom vypočutí v rámci tohto nového procesu, ktoré sa konalo 1. novembra 2011, bolo jeho súdne konanie odložené na 13. november 2011 a potom – presne v tento deň – znova odložené na 27. november 2011, keďže opätovne odmietol spolupracovať s vojenským súdom pre svoje odmietavé stanovisko k tomu, že vojenské súdy vedú konania proti civilistom;

G.   keďže Egypt prechádza kritickým obdobím demokratizácie a čelí značným výzvam a ťažkostiam v tomto procese;

H.   keďže sociálne médiá zohrávali významnú úlohu v rámci udalostí „arabskej jari“, a to aj v Egypte; keďže blogeri, novinári a obhajcovia ľudských práv sú aj naďalej terčmi prenasledovania a zastrašovania v Egypte;

I.   keďže organizácie pre ľudské práva uvádzajú, že od marca 2011 viedli vojenské súdy v Egypte konania proti viac ako 12 000 civilistom; keďže proti civilistom zatknutým na základe výnimočného stavu v tejto krajine aj naďalej vedú konania vojenské súdy, ktoré nespĺňajú minimálne normy pre spravodlivý súd a právo na obhajobu; keďže veľká väčšina egyptských MVO v oblasti ľudských práv, združení právnikov a politických osobností zo všetkých politických skupín trvala na tom, že civilisti musia byť súdení civilnými súdmi s cieľom zabezpečiť náležitý súdny proces;

J.   keďže Európska únia opakovane vyjadrila svoj záväzok týkajúci sa slobody prejavu, slobody myslenia, slobody svedomia a slobody náboženstva a zdôraznila, že vlády majú povinnosť zaručiť tieto slobody na celom svete;

1.   naliehavo vyzýva egyptské orgány, aby okamžite prepustili Alú Abdulfatáha, ktorý je vo väzení, pretože odmietol odpovedať na otázky vojenského súdu k udalostiam z 9. októbra 2011, keďže nepovažuje tento súd za nestranný a legitímny; vyzýva egyptské orgány, aby zaručili, že žiadni blogeri, novinári ani obhajcovia ľudských práv nebudú v tejto krajine vystavení priamemu alebo nepriamemu prenasledovaniu či zastrašovaniu;

2.   dôrazne odsudzuje súdne prenasledovanie Alú Abdulfatáha vojenskými súdnymi orgánmi; opakuje svoju výzvu adresovanú Najvyššej rade ozbrojených síl (SCAF), aby okamžite zrušila výnimočný stav a vojenské procesy s civilnými osobami a aby bezodkladne prepustila všetkých väzňov svedomia a politických väzňov zadržiavaných vojenskými súdmi; zdôrazňuje, že vojenské súdy, ktoré nedodržiavajú základné normy týkajúce sa riadnych procesov, by nemali viesť konania proti civilistom;

3.   vyzýva egyptské orgány, aby zaručili nestrannosť súdov, ako sa uvádza v článku 10 Všeobecnej deklarácie ľudských práv z roku 1948: „Každý má úplne rovnaké právo, aby bol spravodlivo a verejne vypočutý nezávislým a nestranným súdom, ktorý rozhoduje o jeho právach a povinnostiach a o každom trestnom obvinení, vznesenom proti nemu.“;

4.   opätovne zdôrazňuje svoju požiadavku uskutočniť nezávislé, dôkladné a transparentné vyšetrovanie zrážok pri budove Maspero, ktoré začali pokojnou demonštráciou za práva koptských kresťanov 9. októbra 2011 v Káhire, pričom toto vyšetrovanie by mal vykonať nezávislý a nestranný občiansky súdny orgán s cieľom vyvodiť dôsledky voči všetkým zodpovedným osobám, a opätovne vyjadruje sústrasť obetiam a ich príbuzným; naliehavo vyzýva egyptské orgány, aby zaručili nezávislosť a nestrannosť jednotlivých vyšetrovaní tak, že umožnia riadny dohľad;

5.   opätovne zdôrazňuje svoju solidaritu s egyptským ľudom v tomto rozhodujúcom období prechodu k demokracii v krajine a naďalej podporuje jeho legitímne úsilie o demokraciu; vyzýva egyptské orgány, aby zabezpečili plné dodržiavanie základných práv vrátane slobody myslenia, slobody svedomia a slobody náboženstva, slobody prejavu a prístupu k internetu, slobody pokojného zhromažďovania a slobody združovania;

6.   poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vládam a parlamentom členských štátov a vláde a parlamentu Egyptskej arabskej republiky.

(1) Prijaté texty, P7_TA(2011)0064 .
(2) Prijaté texty, P7_TA(2011)0471 .


Potreba záchranných služieb prístupných na čísle 112
PDF 72k   DOC 35k
Vyhlásenie Európskeho parlamentu zo 17. novembra 2011 o potrebe záchranných služieb prístupných na čísle 112
P7_TA(2011)0519 P7_DCL(2011)0035

Európsky parlament,

–   so zreteľom na jednotné európske núdzové číslo 112 v Európskej únii, ktoré sa zaviedlo rozhodnutím Rady 91/396/EHS z 29. júla 1991 a bolo podporené smernicou 98/10/ES o uplatňovaní otvoreného prístupu k sieti (ONP) pre hlasové telefonovanie a o univerzálnej službe pre telekomunikácie v konkurenčnom prostredí,

–   so zreteľom na smernicu 2009/136/ES, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2002/22/ES o univerzálnej službe a právach užívateľov týkajúcich sa elektronických komunikačných sietí a služieb,

–   so zreteľom na článok 123 rokovacieho poriadku,

A.   keďže väčšina záchranných služieb v EÚ je prístupná len hlasovým volaním, čo zbavuje milióny občanov, napríklad nepočujúcich, nedoslýchavých, rečovo postihnutých užívateľov, možnosti využitia služieb zachraňujúcich život, a to v situáciách, kde je v súvislosti s volaním potrebná diskrétnosť,

B.   keďže Európska únia ratifikovala Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím a prijala stratégiu pre oblasť zdravotného postihnutia na roky 2010 – 2020, ako aj digitálnu agendu, ktorá podporuje zásadu univerzálneho dizajnu,

1.   vyzýva Komisiu, aby predložila legislatívne a štandardizačné návrhy, vďaka ktorým bude číslo služby 112 plne prístupné pre všetkých občanov, pričom sa uprednostnia služby znakovej reči prostredníctvom videotechnológií a služby založené na texte, aby sa zabezpečilo začlenenie nepočujúcich, nedoslýchavých a rečovo postihnutých užívateľov;

2.   vyzýva Komisiu, aby podporovala vývoj plne prístupných a spoľahlivých služieb novej generácie na čísle 112 , ktoré budú nezávislé od prístrojov a sietí, využitím koncepcie „absolútnej konverzácie“;

3.   poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto vyhlásenie spolu s menami jeho signatárov(1) Rade, Komisii a vládam členských štátov.

(1) Zoznam podpísaných poslancov je uvedený v prílohe 1 k zápisnici zo 17. novembra 2011 (P7_PV(2011)11-17(ANN1) ).

Posledná úprava: 3. mája 2013Právne oznámenie