Seznam 
Přijaté texty
Úterý 4. února 2014 - ŠtrasburkKonečné znění
Zahrnutí Grónska do provádění Kimberleyského systému certifikace ***I
  Usnesení
  Úplné znění
 Členství Grónska v Kimberleyském systému certifikace *
 Přechod na úhrady a inkasa prováděné v rámci celé Unie ***I
  Usnesení
  Úplné znění
 Dohoda z Kapského Města z roku 2012 o provedení ustanovení protokolu z roku 1993 týkajícího se Mezinárodní úmluvy z Torremolinos o bezpečnosti rybářských plavidel z roku 1977 ***
 29.výroční zpráva o kontrole uplatňování práva EU (2011)
 Žádost o ochranu poslanecké imunity Lary Comiové
 Žádost, aby byl pan Zbigniew Ziobro zbaven poslanecké imunity
 Podpora volného pohybu zjednodušením přijímání některých veřejných listin ***I
  Usnesení
  Úplné znění
 Klasifikace, označování a balení látek a směsí ***I
  Usnesení
  Úplné znění
 Autorské právo a práva s ním související a licence pro více území k právům k užití hudebních děl online ***I
  Usnesení
  Úplné znění
 Trestněprávní postih za obchodování zasvěcených osob a manipulaci s trhem ***I
  Usnesení
  Úplné znění
 Investiční projekty do energetické infrastruktury ***I
  Usnesení
  Úplné znění
 Jmenování člena Účetního dvora (Klaus-Heiner LEHNE - DE)
 Účetní dvůr
 Účelnost právních předpisů EU, subsidiarita a proporcionalita – zlepšení právních předpisů
 Plán proti homofobii a diskriminaci na základě sexuální orientace a genderové identity
 Uplatňování směrnice o nekalých obchodních praktikách
 Srovnávací přehled EU o soudnictví
 Místní a regionální dopady rozvoje inteligentních sítí
 Malé zemědělské podniky
 Integrovaný trh doručování balíků pro růst elektronického obchodu
 Migrantky bez dokladů v Evropské unii
 Ocelářství v Evropě

Zahrnutí Grónska do provádění Kimberleyského systému certifikace ***I
PDF 283k   DOC 40k
Usnesení
Úplné znění
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 4. února 2014 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2368/2002, pokud jde o zahrnutí Grónska do provádění Kimberleyského systému certifikace (COM(2013)0427 – C7-0179/2013 – 2013/0198(COD) ) (Řádný legislativní postup: první čtení)
P7_TA(2014)0047 A7-0467/2013

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Parlamentu a Radě (COM(2013)0427 ),

–   s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 207 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7‑0179/2013 ),

–   s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

—   s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 16. ledna 2014 zavázal schválit postoj Evropského parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–   s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro mezinárodní obchod (A7-0467/2013 ),

1.   přijímá svůj níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.   vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.   pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 4. února 2014 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. .../2014, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2368/2002, pokud jde o zahrnutí Grónska do provádění Kimberleyského systému certifikace

P7_TC1-COD(2013)0198


(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) č. 257/2014.)


Členství Grónska v Kimberleyském systému certifikace *
PDF 198k   DOC 34k
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 4. února 2014 o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se stanoví pravidla a postupy s cílem umožnit Grónsku členství v Kimberleyském systému certifikace (COM(2013)0429 – C7-0232/2013 – 2013/0201(CNS) ) (Zvláštní legislativní postup – konzultace)
P7_TA(2014)0048 A7-0466/2013

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Radě (COM(2013)0429 ),

–   s ohledem na článek 203 Smlouvy o fungování Evropské unie, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C7‑0232/2013 ),

–   s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro mezinárodní obchod (A7-0466/2013 ),

1.   schvaluje návrh Komise;

2.   vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

3.   vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit znění schválené Parlamentem;

4.   pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.


Přechod na úhrady a inkasa prováděné v rámci celé Unie ***I
PDF 282k   DOC 40k
Usnesení
Úplné znění
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 4. února 2014 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 260/2012, pokud jde o přechod na úhrady a inkasa prováděné v rámci celé Unie (COM(2013)0937 – C7-0008/2014 – 2013/0449(COD) ) (Řádný legislativní postup: první čtení)
P7_TA(2014)0049 A7-0036/2014

Evropský parlament,

—   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2013)0937 ),

—   s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 114 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7‑0008/2014 ),

—   s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

—   s ohledem na stanovisko Evropské centrální banky ze dne 22. ledna 2014(1) ,

—   s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 21.ledna 2014 (2) ,

—   s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 22. ledna 2014 zavázal schválit postoj Evropského parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

—   s ohledem na článek 55 a čl. 46 odst. 1 jednacího řádu,

—   s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru (A7‑0036/2014 ),

A.   vzhledem k tomu, že z důvodu naléhavosti lze přikročit k hlasování před uplynutím lhůty osmi týdnů stanovené v článku 6 Protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality;

1.   přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.   vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.   pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 4. února 2014 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. .../2014, kterým se mění nařízení (EU) č. 260/2012, pokud jde o přechod na úhrady a inkasa prováděné v rámci celé Unie

P7_TC1-COD(2013)0449


(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) č. 248/2014.)

(1) Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.
(2) Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.


Dohoda z Kapského Města z roku 2012 o provedení ustanovení protokolu z roku 1993 týkajícího se Mezinárodní úmluvy z Torremolinos o bezpečnosti rybářských plavidel z roku 1977 ***
PDF 201k   DOC 36k
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 4. února 2014 k návrhu rozhodnutí Rady, kterým se členské státy zmocňují k podpisu, ratifikaci nebo přistoupení k Dohodě z Kapského Města z roku 2012 o provedení ustanovení protokolu z Torremolinos z roku 1993 týkajícího se Mezinárodní úmluvy z Torremolinos o bezpečnosti rybářských plavidel z roku 1977 (13408/2013 – C7-0389/2013 – 2013/0020(NLE)) (Souhlas)
P7_TA(2014)0050 A7-0040/2014

Evropský parlament,

—   s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (13408/2013),

—   s ohledem na Dohodu z Kapského Města z roku 2012 o provedení ustanovení protokolu z roku 1993 týkajícího se Mezinárodní úmluvy z Torremolinos o bezpečnosti rybářských plavidel z roku 1977,

—   s ohledem na žádost o udělení souhlasu, kterou předložila Rada v souladu s čl. 100 odst. 2, čl. 218 odst. 5, čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) bodem v) a čl. 218 odst. 8 Smlouvy o fungování Evropské unie (C7-0389/2013 ),

—   s ohledem na článek 81 a čl. 90 odst. 7 jednacího řádu,

—   s ohledem na doporučení Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A7-0040/2014 ),

1.   uděluje svůj souhlas s návrhem rozhodnutí Rady;

2.   pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě, Komisi, jakož i vládám a parlamentům členských států.


29.výroční zpráva o kontrole uplatňování práva EU (2011)
PDF 323k   DOC 61k
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 4. února 2014 o dvacáté deváté výroční zprávě Komise o kontrole uplatňování práva EU (2011) (2013/2119(INI) )
P7_TA(2014)0051 A7-0055/2014

Evropský parlament,

—   s ohledem na dvacátou devátou výroční zprávu Komise o kontrole uplatňování práva EU (2011) (COM(2012)0714 ),

—   s ohledem na zprávu Komise nazvanou Zpráva o hodnocení projektu „EU Pilot“ (COM(2010)0070 ),

—   s ohledem na zprávu Komise nazvanou Druhá zpráva o hodnocení projektu „EU Pilot“ (COM(2011)0930 ),

—   s ohledem na sdělení Komise ze dne 5. září 2007 nazvané Evropa přinášející výsledky – uplatňování práva Společenství (KOM(2007)0502 ),

—   s ohledem na sdělení Komise ze dne 20. března 2002 o vztazích se stěžovatelem ve věcech porušení práva Společenství (COM(2002)0141 ),

—   s ohledem na sdělení Komise ze dne 2. dubna 2012 nazvané Aktualizace sdělení o vztazích se stěžovatelem v případech uplatňování práva Unie (COM(2012)0154 ),

—   s ohledem na své usnesení ze dne 14. září 2011 o dvacáté sedmé výroční zprávě o kontrole uplatňování práva Evropské unie (2009)(1) ,

—   s ohledem na stanovisko právní služby Evropského parlamentu ze dne 26. listopadu 2013 nazvané Přístup k informacím o postupech, jež předcházejí řízení o nesplnění povinnosti v rámci systému EU Pilot, a výroční zpráva o kontrole uplatňování práva Evropské unie,

—   s ohledem na pracovní dokumenty útvarů Komise připojené k dvacáté deváté výroční zprávě o kontrole uplatňování práva EU (SWD(2012)0399 a SWD(2012)0400 ),

—   s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

—   s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti a stanoviska Výboru pro ústavní záležitosti a Petičního výboru (A7-0055/2014 ),

A.   vzhledem k tomu, že Lisabonská smlouva zavedla řadu nových právních základů, které mají usnadnit provádění, uplatňování a prosazování práva EU;

B.   vzhledem k tomu, že článek 41 Listiny základních práv Evropské unie stanoví právo na řádnou správu jako právo každého na to, aby jeho záležitosti byly orgány Unie řešeny nestranně, spravedlivě a v přiměřené lhůtě;

C.   vzhledem k tomu, že podle článku 298 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) se při plnění svých úkolů orgány, instituce a jiné subjekty Unie opírají o otevřenou, efektivní a nezávislou evropskou správu;

D.   vzhledem k tomu, že podle právní služby Evropského parlamentu nemá projekt EU Pilot, internetová platforma používaná členskými státy a Komisí k objasnění skutkového i právního základu problémů vznikajících při uplatňování práva EU, žádný právní status, a vzhledem k tomu, že podle rámcové dohody o vztazích mezi Evropským parlamentem a Evropskou komisí musí Komise Parlamentu poskytnout souhrnné informace o veškerých řízeních o nesplnění povinnosti zasláním formálního dopisu, včetně rozboru jednotlivých případů, a může odmítnout pouze přístup k osobním údajům v rámci projektu EU Pilot;

1.   opakuje své přesvědčení, že článek 17 Smlouvy o Evropské unii (SEU) stanoví základní úlohu Komise jako „strážkyně Smluv“; v tomto kontextu konstatuje, že pravomoc a povinnost Komise dohlížet na provádění právních předpisů EU a mimo jiné zahájit řízení proti členskému státu, který nesplnil povinnost vyplývající ze Smluv(2) , je základním kamenem právního řádu Unie a je v souladu s koncepcí Unie založené na principech právního státu;

2.   konstatuje, že Komise, jak vyplývá z její výroční zprávy(3) , v posledních letech snížila počet nových řízení o nesplnění povinnosti, když v roce 2009 zahájila 2900 takovýchto řízení, zatímco v roce 2010 jich bylo 2100 a v roce 2011 už jen 1775; dále konstatuje, že výroční zpráva rovněž ukazuje nárůst případů opožděného provedení právních předpisů EU v několika posledních letech (1185 v roce 2011, 855 v roce 2010, 531 v roce 2009) a že čtyři oblasti politiky, v nichž nejčastěji dochází k nesplnění povinností, jsou životní prostředí (17 %), vnitřní trh (15 %), doprava (15 %) a daňový systém (12 %);

3.   bere na vědomí, že podíl případů nesplnění povinnosti uzavřených dříve, než byly předloženy Soudnímu dvoru, klesl z 88 % v roce 2010 na 60,4 % v roce 2011; domnívá se, že je nesmírně důležité nadále pečlivě sledovat činnosti členských států, a to s vědomím toho, že některé z petic předložených Parlamentu a stížností předložených Komisi se zabývají problémy, které přetrvávají i po uzavření řízení;

4.   bere na vědomí, že celkem 399 případů nesplnění povinnosti bylo uzavřeno, neboť členský stát prokázal soulad s právem EU a vyvinul značné úsilí, aby spor vyřešil bez soudního řízení; rovněž bere na vědomí, že Soudní dvůr vynesl v roce 2011 62 rozsudků podle článku 258 SFEU, z toho 53 (85 %) ve prospěch Komise;

5.   vyjadřuje znepokojení nad tím, že neustále stoupá počet případů, kdy je s členskými státy vedeno řízení o porušení Smlouvy z důvodu opožděného provedení právních předpisů EU, neboť koncem roku 2011 probíhalo ještě 763 řízení, což oproti předešlému roku představuje 60% nárůst;

6.   konstatuje, že Komise koncem roku 2011 předložila Soudnímu dvoru první návrh na zahájení řízení o porušení Smlouvy z důvodu opožděného provedení právních předpisů EU s žádostí o finanční sankce podle čl. 260 odst. 3 SFEU;

7.   domnívá se nicméně, že tyto statistiky neodrážejí odpovídajícím způsobem současný nedostatečný soulad s právními předpisy EU, ale „představují pouze nejzávažnější porušení právních předpisů nebo stížnosti nejhlasitějších jednotlivců nebo subjektů“; konstatuje, že Komise v současné době nedisponuje politikou ani prostředky, které by jí umožnily systematicky vyhledávat a vymáhat všechny případy neprovádění právních předpisů(4) ;

8.   upozorňuje na to, že dohoda mezi orgány EU ohledně prohlášení, v nichž se uvádí souvztažnost mezi součástmi směrnice a odpovídajícími částmi vnitrostátních prováděcích nástrojů (tzv. srovnávací tabulky), vstoupila v platnost dne 1. listopadu 2011, a že tudíž nebylo možné zhodnotit její plnění v této výroční zprávě;

9.   očekává od Komise, že první přezkum těchto prohlášení provede do 1. listopadu 2014, jak přislíbila ve své výroční zprávě;

10.   je přesvědčen, že by Komise měla zajistit, aby se při řízení o nesplnění povinnosti podle článků 258 a 260 SFEU k peticím předloženým Parlamentu a stížnostem předloženým Komisi přistupovalo se stejnou vážností;

11.   poukazuje na to, že petice předložené občany EU poukazují na porušování právních předpisů EU, zejména v oblasti základních práv, životního prostředí, vnitřního trhu a vlastnických práv; domnívá se, že petice jsou dokladem toho, že stále existují časté a všeobecně rozšířené případy neúplného provedení nebo nesprávného uplatnění právních předpisů EU;

12.   vyzývá Komisi, aby soulad s právními předpisy EU učinila skutečnou politickou prioritou, která musí být prosazována v úzké spolupráci s Parlamentem, který má za povinnost za a) vyžadovat od Komise politickou odpovědnost a za b) jakožto spolutvůrce právních předpisů se ujistit, že je vždy plně informován s cílem neustále zlepšovat svou legislativní činnost;

13.   konstatuje, že při řešení stížností je třeba systematicky využívat nástroje určené k podpoře souladu s předpisy a vykonávat kontrolní pravomoci Parlamentu;

14.   konstatuje, že řízení o nesplnění povinnosti má dvě fáze: fázi administrativní (šetření) a fázi soudní před Soudním dvorem; bere na vědomí, že Komise uznává, že „občané, podniky a organizace zúčastěných stran (...) významně přispívají tím, že upozorňují na nedostatky v provádění a/nebo uplatňování práva EU orgány členských států“; dále konstatuje, že „jakmile jsou problémy zjištěny, jsou sledovány na základě dvoustranných jednání mezi Komisí a dotčeným členským státem s cílem napravit je, a to v rámci možností pomocí projektu EU Pilot“(5) ;

15.   konstatuje v této souvislosti, že projekt EU Pilot se definuje jako platforma pro „dvoustranná jednání mezi Komisí a dotčeným členským státem“(6) , která „nemá žádný právní status, ale je pouhým pracovním nástrojem v rámci správní autonomie Komise“(7) v rámci řízení ve fázi předcházející řízení o nesplnění povinnosti;

16.   vyjadřuje politování nad absencí právního statusu projektu EU Pilot a domnívá se, že „legitimitu lze zaručit pouze zajištěním transparentnosti a účasti stěžovatelů a [Evropského parlamentu] na projektu EU Pilot a zákonnost lze zaručit co nejrychlejším přijetím právně závazného aktu obsahujícího pravidla, která budou platit jak pro postup předcházející řízení o nesplnění povinnosti, tak pro řízení samotné, jak je uvedeno v nedávné studii Parlamentu“(8) ; domnívá se, že takovýto právně závazný akt by měl vyjasnit zákonná práva a povinnosti jak jednotlivých stěžovatelů, tak i Komise, a měl by se snažit v co největší míře umožnit účast stěžovatelů na projektu EU Pilot, přičemž by měl minimálně zajistit, aby stěžovatelé byli informováni o průběhu jednotlivých fází řízení;

17.   vyjadřuje v této souvislosti politování nad tím, že nebyly podniknuty žádné kroky v návaznosti na předchozí usnesení Parlamentu a zejména na jeho výzvu k přijetí závazných pravidel ve formě nařízení podle článku 298 SFEU, která by upravila různé aspekty řízení o nesplnění povinnosti a řízení ve fázi jemu předcházející, včetně oznámení, závazných časových lhůt, práva na slyšení, povinnosti odůvodnit rozhodnutí a práva každé osoby na přístup ke svému spisu, a to za účelem posílení práv občanů a zaručení transparentnosti;

18.   je toho názoru, že při zavádění projektu EU Pilot by měla být posílena transparentnost vůči stěžovatelům; žádá o přístup k databázi, v níž jsou shromážděny veškeré stížnosti, aby Parlament mohl vykonávat funkci dohledu nad úlohou Komise jakožto strážkyně Smluv;

19.   zdůrazňuje důležitost řádné správní praxe a vyzývá k vytvoření procedurálních pravidel jejího uplatňování ve formě nařízení, jehož právním základem bude článek 298 SFEU a které bude obsahovat různé aspekty řízení o porušení Smlouvy;

20.   vyzývá proto opětovně Komisi, aby navrhla závazná pravidla ve formě nařízení a vycházela přitom z nového právního základu, tj. článku 298 SFEU, a zajistila tak plné dodržování práva občanů na řádnou správu ve smyslu článku 41 Listiny základních práv;

21.   připomíná, že v revidované rámcové dohodě o vztazích s Parlamentem se Komise zavazuje, že „poskytne Parlamentu souhrnné informace o veškerých řízeních pro porušení povinnosti ze strany členských států zasláním formálního dopisu o otázkách, jichž se takové řízení týká“, a očekává, že toto ustanovení bude v dobré víře uplatňováno v praxi;

22.   připomíná proto, že Parlament má nárok na „podrobné informace o specifických aktech nebo opatřeních, vedoucích k problémům při provádění, a o počtu stížností týkajících se specifických aktů nebo opatření“(9) , a že zatímco „Komise může odmítnout Evropskému parlamentu přístup k osobním údajům v rámci databáze projektu EU Pilot“, Parlament „má právo žádat informace v anonymní formě, aby byl plně obeznámen se všemi příslušnými hledisky provádění a uplatňování právních předpisů EU“(10) ;

23.   vítá, že se projektu EU Pilot účastní všechny členské státy; doufá, že to povede k dalšímu omezení počtu řízení o nesplnění povinnosti; požaduje, aby bylo vynaloženo větší úsilí na to, aby byli o projektu „EU Pilot“ informováni občané;

24.   považuje problematiku spojenou s projektem EU Pilot a obecněji s porušováním právních předpisů EU a přístupem Parlamentu k příslušným informacím vztahujícím se k řízení o nesplnění povinnosti a řízení ve fázi jemu předcházející za základní body pro jednání o příští interinstitucionální dohodě;

25.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, Soudnímu dvoru, evropskému veřejnému ochránci práv a parlamentům členských států.

(1) Úř. věst. C 51 E, 22.2.2013, s. 66.
(2) Články 258 a 260 SFEU stanoví pravomoc Komise zahájit řízení pro nesplnění povinnosti proti členskému státu. Konkrétněji článek 258 stanoví, že Komise vydá [...] odůvodněné stanovisko“ , pokud se domnívá, že členský stát nesplnil povinnost, která pro něj vyplývá se Smluv.
(3) „Dvacátá devátá výroční zpráva Komise o kontrole uplatňování práva EU (2011)“ (COM(2012)0714 ), s. 2–3.
(4) Studie zadaná Parlamentem, tematickou sekcí C: „Nástroje, které zajišťují provádění a uplatňování práva EU, a vyhodnocení jejich účinnosti“, Brusel 2013, s. 11.
(5) Zpráva Komise (COM(2012)0714 ), s. 7.
(6) Viz pasáž citovaná v předchozím odstavci.
(7) „Přístup k informacím o postupech, jež předcházejí řízení o nesplnění povinnosti v rámci systému EU Pilot, a výroční zpráva o kontrole uplatňování práva Evropské unie“, stanovisko právní služby Evropského parlamentu ze dne 26. listopadu 2013.
(8) „Nástroje, které zajišťují provádění a uplatňování práva EU, a vyhodnocení jejich účinnosti“, s. 13.
(9) „Přístup k informacím o postupech, jež předcházejí řízení o nesplnění povinnosti v rámci systému EU Pilot, a výroční zpráva o kontrole uplatňování práva Evropské unie,“ s. 4.
(10) Tamtéž. Komise ve své výroční zprávě o kontrole uplatňování práva EU již zveřejňuje velké množství informací.


Žádost o ochranu poslanecké imunity Lary Comiové
PDF 233k   DOC 45k
Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 4. února 2014 o žádosti o ochranu imunity a výsad, kterých požívá Lara Comiová (2014/2014(IMM) )
P7_TA(2014)0052 A7-0067/2014

Evropský parlament,

—   s ohledem na žádost, kterou dne 16. října 2013 předložila Lara Comiová, o ochranu své poslanecké imunity v rámci soudního procesu před soudem ve Ferraře,

—   s ohledem na vyslechnutí Lary Comiové dne 5. listopadu 2013 v souladu s čl. 7 odst. 3 jednacího řádu,

—   s ohledem na články 8 a 9 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Evropské unie a na čl. 6 odst. 2 Aktu ze dne 20. září 1976 o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách,

—   s ohledem na rozsudky Soudního dvora Evropské unie ze dne 12. května 1964, 10. července 1986, 15. a 21. října 2008, 19. března 2010 a 6. září 2011(1) ,

—   s ohledem na rozhodnutí ze dne 14. ledna 2014 o žádosti o ochranu imunity a výsad, kterých požívá Lara Comiová,

—   s ohledem na čl. 6 odst. 3 a článek 7 jednacího řádu,

—   s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti (A7-0067/2014 ),

A.   vzhledem k tomu, že poslankyně Evropského parlamentu Lara Comiová požádala o ochranu své poslanecké imunity v souvislosti s předvoláním k soudu ve Ferraře, které jí bylo předáno 1. října 2013 v souvislosti s žádostí o náhradu škody způsobené jejími prohlášeními během politické diskuse v televizním vysílání;

B.   vzhledem k tomu, že Lara Comiová dne 30. července 2013 již požádala o ochranu své poslanecké imunity v souvislosti se soudním řízením, jež zahájila státní prokuratura ve Ferraře na základě žaloby pro vážnou pomluvu, které se měla dopustit tím, že pronesla táž prohlášení, jež jsou předmětem tohoto rozhodnutí;

C.   vzhledem k tomu, že se v článku 8 Protokolu o výsadách a imunitách Evropské unie, na nějž se Lara Comiová ve své žádosti o ochranu poslanecké imunity výslovně odvolává, stanoví, že členové Evropského parlamentu nemohou být vyšetřováni, zadrženi nebo stíháni pro své názory či hlasování během výkonu své funkce;

D.   vzhledem k tomu, že při výkonu svých pravomocí s ohledem na výsady a imunity usiluje Parlament především o zachování své integrity jako demokratického zákonodárného shromáždění a o zajištění nezávislosti poslanců při plnění jejich povinností;

E.   vzhledem k tomu, že Parlament má široké diskreční pravomoci, pokud jde o směr, který může dát rozhodnutí o ochranu poslanecké imunity některého z jeho poslanců;

F.   vzhledem k tomu, že Soudní dvůr uznal, že výslovné prohlášení poslance mimo Parlament může představovat vyjádření mínění při výkonu jeho funkcí ve smyslu článku 8 Protokolu a není přitom důležité místo, kde k prohlášení došlo, ale jeho samotný obsah a povaha;

G.   vzhledem tomu, že imunita vztahující se na soudní řízení, které požívají poslanci Evropského parlamentu, se týká i občanskoprávních řízení;

H.   vzhledem k tomu, že paní Lara Comiová byla pozvána do televizního vysílání jako poslankyně Evropského parlamentu, a nikoli jako vnitrostátní zástupkyně politické strany, která již byla zastupována dalším hostem, v souladu s vnitrostátními ustanoveními, která mají zajistit vyvážené zastoupení politických představitelů v televizních diskusích pořádaných v době volební kampaně, jak tomu právě v tomto případě bylo;

I.   vzhledem k tomu, že v moderních demokraciích se politické diskuse neodehrávají jen v Parlamentu, ale také prostřednictvím sdělovacích prostředků, a že prohlášení jsou činěna v médií sahajících od tisku až po internet;

J.   vzhledem k tomu, že v uvedeném televizním vysílání vystoupila Lara Comiová jako poslankyně Evropského parlamentu, aby diskutovala o politických problémech, týkajících se rovněž tématiky veřejných zakázek a organizované trestné činnosti, jimiž se sama vždy zabývala na evropské úrovni;

K.   vzhledem k tomu, že se následující den poslankyně Comiová žalujícímu náležitě omluvila, jak bylo uvedeno v jiném italském televizním vysílání;

L.   vzhledem k tomu, že v projednávaném případě se jedná o tatáž prohlášení, v jejichž souvislosti Evropský parlament dne 14. ledna 2014 rozhodl, že imunita poslankyně Comiové bude v rámci trestněprávního sporu posuzovaného soudem ve Ferraře ochráněna;

1.   rozhodl ochránit privilegia a imunitu Lary Comiové;

2.   pověřuje svého předsedu, aby toto rozhodnutí a zprávu příslušného výboru neprodleně předal příslušným úřadům Italské republiky a Laře Comiové.

(1) Rozsudek ze dne 12. května 1964 ve věci 101/63, Wagner/Fohrmann a Krier (Recueil 1964, s. 387); rozsudek ze dne 10. července 1986 ve věci 149/85, Wybot/Faure a další (Recueil 1986, s. 2391); rozsudek ze dne 15. října 2008 ve věci T-345/05, Mote v. Parlament (Sb. rozh. 2008, s. II-2849); rozsudek ze dne 21. října 2008 ve spojených věcech C-200/07 a C-201/07, Marra v. De Gregorio a Clemente Sb. rozh. 2008, s. I-7929); rozsudek ze dne 19. března 2010 ve věci T-42/06, Gollnisch v. Parlament (Sb. rozh. 2010, s. II-1135); rozsudek ze dne 6. září 2011 ve věci C-163/10, Patriciello (Sb. rozh. 2011, s. I-7565).


Žádost, aby byl pan Zbigniew Ziobro zbaven poslanecké imunity
PDF 209k   DOC 43k
Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 4.února 2014 o žádosti, aby byl Zbigniew Ziobro zbaven imunity (2013/2189(IMM) )
P7_TA(2014)0053 A7-0045/2014

Evropský parlament,

—   s ohledem na žádost, aby byl Zbigniew Ziobro zbaven imunity, kterou dne 24. června 2013 předložil státní zástupce Polské republiky v souvislosti s trestním řízením probíhajícím před Obvodním soudem pro Varšavu-město, oddělení V (trestněprávní) [značka V K199/12] a která byla oznámena v plénu dne 9. září 2013,

—   s ohledem na slyšení Zbigniewa Ziobra uskutečněné v souladu s čl. 7 odst. 5 jednacího řádu,

—   s ohledem na články 8 a 9 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Evropské unie a na čl. 6 odst. 2 aktu ze dne 20. září 1976 o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách,

—   s ohledem na rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie ze dne 12. května 1964, 10. července 1986, 15. a 21. října 2008, 19. března 2010 a 6. září 2011(1) ,

—   s ohledem na článek 105 Ústavy Polské republiky,

—   s ohledem na čl. 6 odst. 1 a článek 7 jednacího řadu,

—   s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti (A7-0045/2014 ),

A.   vzhledem k tomu, že státní zástupce Polské republiky požádal, aby byl poslanec Evropského parlamentu Zbigniew Ziobro zbaven poslanecké imunity v souvislosti s právními kroky prováděnými v důsledku podezření ze spáchání trestného činu;

B.   vzhledem k tomu, že se tato žádost státního zástupce týká trestného činu, který je v souladu s čl. 212 odst. 1 a 2 polského trestního zákoníku předmětem soukromé žaloby;

C.   vzhledem k tomu, že v souladu s článkem 8 Protokolu o výsadách a imunitách Evropské unie nemohou být členové Evropského parlamentu vyšetřováni, zadrženi nebo stíháni pro své názory či hlasování během výkonu své funkce;

D.   vzhledem k tomu, že podle článku 9 Protokolu o výsadách a imunitách Evropské unie požívají členové Evropského parlamentu na území vlastního státu imunit přiznávaných členům parlamentu vlastního státu;

E.   vzhledem k tomu, že podle článku 105 Ústavy Polské republiky není poslanec odpovědný za jednání související s výkonem svého mandátu během trvání tohoto mandátu ani po jeho skončení a z takového jednání se poslanec zodpovídá pouze před Sejmem a v případě, že porušil práva třetích osob, může být postaven před soud pouze se souhlasem Sejmu;

F.   vzhledem k tomu, že o tom, zda má být určitý poslanec zbaven imunity či nikoli, rozhoduje výhradně samotný Parlament; vzhledem k tomu, že Parlament může při rozhodování o zbavení imunity důvodně zohlednit postoj daného poslance či poslankyně(2) ;

G.   vzhledem k tomu, že údajný trestný čin Zbigniewa Ziobra nemá přímou či zřejmou spojitost s výkonem mandátu poslance Evropského parlamentu a nepředstavuje ani projev či hlasování při výkonu mandátu poslance Evropského parlamentu pro účely článku 8 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Evropské unie;

H.   vzhledem k tomu, že trestní řízení vedené proti Zbigniewu Ziobrovi nemá žádnou spojitost s jeho funkcí poslance Evropského parlamentu;

I.   vzhledem k tomu, že v uvedeném případě Parlament neshledal žádné důkazy fumus persecutionis , tj. pro dostatečně závažné a konkrétní podezření, že případ byl zahájen s úmyslem způsobit dotčenému poslanci politickou újmu;

J.   vzhledem k tomu, že žádost byla podána na základě protinávrhu, a vzhledem k tomu, že v tomto případě by rozhodnutí nezbavit poslance imunity zabránilo soukromé protistraně zahájit řízení před soudem jako součást své obhajoby;

1.   rozhodl, aby byl Zbigniew Ziobro zbaven imunity;

2.   pověřuje svého předsedu, aby toto rozhodnutí a zprávu příslušného výboru neprodleně předal příslušnému orgánu Polské republiky a Zbigniewu Ziobrovi.

(1) Rozsudek ze dne 12. května 1964 ve věci 101/63, Wagner/Fohrmann a Krier (Recueil 1964, s. 387); rozsudek ze dne 10. července 1986 ve věci 149/85, Wybot/Faure a další (Recueil 1986, s. 2391); rozsudek ze dne 15. října 2008 ve věci T-345/05, Mote v. Parlament (Sb. rozh. 2008, s. II-2849); rozsudek ze dne 21. října 2008 ve spojených věcech C-200/07 a C-201/07, Marra v. De Gregorio a Clemente Sb. rozh. 2008, s. I-7929); rozsudek ze dne 19. března 2010 ve věci T-42/06, Gollnisch v. Parlament (Sb. rozh. 2010, s. II-1135); rozsudek ze dne 6. září 2011 ve věci C-163/10, Patriciello (Sb. rozh. 2011, s. I-7565).
(2) Věc T-345/05 Mote proti Evropskému parlamentu, Sb. rozh., 2008, s. II-2849, bod 28.


Podpora volného pohybu zjednodušením přijímání některých veřejných listin ***I
PDF 1672k   DOC 1560k
Usnesení
Úplné znění
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 4. února 2014 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o podpoře volného pohybu občanů a podniků zjednodušením přijímání některých veřejných listin v Evropské unii a o změně nařízení (EU) č. 1024/2012 (COM(2013)0228 – C7-0111/2013 – 2013/0119(COD) ) (Řádný legislativní postup: první čtení)
P7_TA(2014)0054 A7-0017/2014

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2013)0228 ),

–   s ohledem na čl. 294 odst. 2, čl. 21 odst. 2 a čl. 114 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu se kterými Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7‑0111/2013 ),

–   s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–   s ohledem na odůvodněné stanovisko předložené rumunským Senátem v rámci protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality a uvádějící, že návrh legislativního aktu není v souladu se zásadou subsidiarity,

–   s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 11. července 2013(1) ,

–   s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti (A7-0017/2014 ),

1.   přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.   vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.   pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 4. února 2014 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. .../2014 o podpoře volného pohybu občanů a podniků zjednodušením přijímání některých veřejných listin v Evropské unii a o změně nařízení (EU) č. 1024/2012

P7_TC1-COD(2013)0119


EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 21 odst. 2 a čl. 114 odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru(2) ,

v souladu s řádným legislativním postupem(3) ,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)   Unie si stanovila za cíl zachovávat a rozvíjet prostor svobody, bezpečnosti a práva bez vnitřních hranic, ve kterém je zajištěn volný pohyb osob. Unie si rovněž stanovila za cíl vytvoření a zajištění fungování vnitřního trhu. Aby občané a společnosti nebo jiné podniky v Unii mohli požívat svého práva na volný pohyb v rámci vnitřního trhu, měla by Unie přijmout konkrétní opatření, která zjednoduší stávající správní formality spojené s přeshraničním přijímáním některých veřejných listin.

(2)   Legalizace a apostila jsou správní formality, které musí být v současnosti splněny, aby bylo možné veřejnou listinu vydanou v jednom členském státě použít pro úřední účely v jiném členském státě.

(3)   Jedná se o zastaralé a nepřiměřené mechanismy ověřování pravosti veřejných listin. Je třeba zavést jednodušší rámec. Současně by měl být k dispozici účinnější mechanismus pro správní spolupráci mezi členskými státy v případech, kdy existuje důvodná pochybnost o pravosti veřejné listiny. Tento mechanismus by měl posílit vzájemnou důvěru mezi členskými státy v rámci vnitřního trhu.

(4)   Ověřování pravosti veřejných listin mezi členskými státy upravují různé mezinárodní úmluvy a dohody. Tyto úmluvy a dohody předcházely vytvoření správní a justiční spolupráce na úrovni Unie, včetně přijetí nástrojů odvětvového práva Unie, které se věnují záležitostem přeshraničního přijímání specifických veřejných listin. Požadavky, které tyto nástroje ukládají, mohou být pro občany a společnosti nebo jiné podniky v každém případě zatěžující a nepřináší uspokojivá řešení v oblasti jednoduššího přijímání veřejných listin mezi členskými státy. [pozm. návrh 1]

(5)   Oblast působnosti tohoto nařízení by měla zahrnovat určité veřejné listiny vystavené orgány členských států s formální důkazní hodnotu týkající se narození, úmrtí, jména, manželství či registrovaného partnerství, rodičovství, adopce, bydliště, občanství, státní příslušnosti, nemovitosti, právního postavení a zastupování společnosti nebo jiného podniku, práv duševního vlastnictví a neexistence záznamu v trestním rejstříku . Zjednodušení přijímání těchto kategorií veřejných listin mezi členskými státy by mělo mít hmatatelný přínos pro občany a společnosti nebo jiné podniky v Unii. Listiny vystavené soukromými osobami by vzhledem k jejich odlišné právní povaze měly být z oblasti působnosti tohoto nařízení vyňaty. Listiny vystavené orgány třetích zemí by měly rovněž spadat mimo oblast působnosti tohoto nařízení. Oblast působnosti tohoto nařízení by neměla zahrnovat listiny, které obsahují dohodu dvou či více stran. [pozm. návrh 2]

(6)   Cílem tohoto nařízení není měnit Tímto nařízením se nemění hmotné právo členských států týkající se narození, úmrtí, jména, manželství, registrovaného partnerství, rodičovství, adopce, bydliště, občanství nebo státní příslušnosti, nemovitosti, různých právních skutečností a právního postavení společnosti nebo jiného podniku, práv duševního vlastnictví nebo neexistence záznamu v trestním rejstříku fyzických nebo právnických osob . Listiny, které obsahují dohodu dvou či více stran, by měly být z nařízení vyloučeny. [pozm. návrh 3]

(7)   V zájmu podpory volného pohybu občanů a společností nebo jiných podniků v Unii by měly být vymezené kategorie veřejných listin osvobozeny od všech forem legalizace či podobné formality apostily .

(8)   Jiné formality týkající se přeshraničního pohybu veřejných listin, jmenovitě požadavek na ověřené kopie a ověřené překlady, by měly být rovněž zjednodušeny, aby se dále usnadnilo přijímání veřejných listin mezi členskými státy.

(9)   Měla by být zavedena vhodná ochranná opatření proti podvodům a padělání veřejných listin, které se pohybují mezi členskými státy, s cílem zajistit právní jistotu v Unii . [pozm. návrh 4]

(10)   V zájmu rychlé a bezpečné přeshraniční výměny informací a usnadnění vzájemné pomoci by toto nařízení mělo zavést správní spolupráci mezi orgány určenými členskými státy. Tato správní spolupráce by měla být založena na systému pro výměnu informací o vnitřním trhu (dále jen „systém IMI“) zřízeném nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1024/2012(4) .

(11)   Nařízení (EU) č. 1024/2012 by tudíž mělo být změněno, aby bylo toto nařízení doplněno do seznamu ustanovení, která jsou prováděna prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu.

(12)   Orgány členských států, jimž jsou veřejná listina nebo její ověřená kopie předloženy, by měly mít možnost podat žádost o informace příslušným orgánům členského státu, kde byly tyto listiny vydány, a to buď přímo prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu, nebo prostřednictvím ústředního orgánu svého členského státu, pakliže mají o pravosti těchto listin důvodnou pochybnost. Stejnou možnost by měly mít subjekty oprávněné k vykonávání veřejných funkcí prostřednictvím aktu nebo správního rozhodnutí. Dožádané orgány by měly na takové žádosti odpovědět v co nejkratší době a v každém případě nejpozději do jednoho měsíce. Jestliže odpověď dožádaných orgánů nepotvrdí pravost veřejné listiny nebo její ověřené kopie, neměl by mít dožadující orgán povinnost je přijmout.

(13)   Orgány by měly mít prospěch z dostupných funkcí systému IMI, včetně poskytnutého mnohojazyčného systému pro komunikaci, používání již přeložených a standardních otázek a odpovědí, jakož i z úložiště šablon veřejných listin používaných v rámci vnitřního trhu.

(14)   Ústřední orgány členských států by měly poskytovat pomoc v oblasti žádostí o informace, zejména by měly takové žádosti předávat a přijímat a v souvislosti s těmito žádostmi podávat veškeré potřebné informace.

(15)   Ústřední orgány by měly přijmout veškerá další opatření nezbytná pro snazší používání tohoto nařízení, zejména by se měly účastnit výměny osvědčených postupů v oblasti přijímání veřejných listin mezi členskými státy, poskytovat a pravidelně aktualizovat osvědčené postupy pro předcházení podvodům s veřejnými listinami a pro podporu používání elektronických verzí veřejných listin. Rovněž by měly zavést šablony vnitrostátních veřejných listin prostřednictvím úložiště v systému pro výměnu informací o vnitřním trhu. Pro tento účel by se měla používat Evropská soudní síť pro občanské a obchodní věci, vytvořená rozhodnutím Rady 2001/470/ES(5) .

(15a)   Komise by měla co nejdříve zahájit překlad standardního znění veřejných listin běžně používaných ve členských státech s cílem usnadnit jejich přeshraniční výměnu. Tyto překlady by měly být zpřístupněny veřejnosti i příslušným orgánům po způsobu databáze PRADO, která se již používá pro doklady totožnosti, s cílem předcházet nedorozuměním a usnadňovat vzájemnou komunikaci. V řadě případů rovněž urychlí používání systému IMI pro komunikaci mezi ústředními orgány v případě pochybností. [pozm. návrh 5]

(16)   Vícejazyčné standardní formuláře Unie by měly být zavedeny ve všech úředních jazycích Unie v případě veřejných listin týkajících se narození, úmrtí, manželství, registrovaného partnerství nejrůznějších právních skutečností a právního postavení a zastupování společnosti nebo jiného podniku fyzických či právnických osob , aby se předešlo tomu, že občané a společnosti nebo jiné podniky v Unii budou muset nemuseli dodávat překlady v případech, kdy by to jinak bylo vyžadováno. [pozm. návrh 6]

(17)   Vícejazyčné standardní formuláře Unie by se měly vydávat na základě žádosti občanům a společnostem nebo jiným podnikům, kteří mají nárok na získání rovnocenných veřejných listin, které existují ve vydávajícím členském státě veřejné listiny dokládající právní skutečnost či úkon v ní uvedený, kterou vystaví vydávající členský stát , a to za stejných podmínek. Standardní formuláře by měly mít stejnou formální důkazní hodnotu jako rovnocenné veřejné listiny vystavené orgány vydávajícího členského státu, přičemž občané a společnosti nebo jiné podniky v Unii by se mohli libovolně rozhodnout, zda použijí je nebo rovnocenné vnitrostátní listiny. Vícejazyčné standardní formuláře Unie by neměly mít právní účinky, pokud jde o uznání jejich obsahu v členských státech, ve kterých jsou předkládány. Komise by měla vytvořit podrobné pokyny pro jejich používání a za tím účelem sdruží ústřední orgány. [pozm. návrh 7]

(18)   Aby bylo umožněno použití moderních komunikačních technologií, měla by Komise vytvořit elektronické verze vícejazyčných standardních formulářů Unie nebo jiné formáty vhodné pro elektronické výměny.

(19)   Vztah mezi tímto nařízením a stávajícím právem Unie by měl být vyjasněn. V tomto ohledu by tímto nařízením nemělo být dotčeno uplatňování práva Unie, které obsahuje ustanovení o legalizaci, podobné formalitě apostile či jiných formalitách, nýbrž by jím mělo být doplněno. Tímto nařízením by rovněž nemělo být dotčeno uplatňování práva Unie o elektronických podpisech a elektronické identifikaci. A konečně by tímto nařízením nemělo být dotčeno používání jiných systémů správní spolupráce zřízených právem Unie, které stanoví výměnu informací mezi členskými státy ve specifických oblastech. Toto nařízení lze uplatňovat v součinnosti s takovými specifickými systémy.

(20)   Soulad s obecnými cíli tohoto nařízení vyžaduje, aby se mezi členskými státy používalo přednostně před dvoustrannými nebo mnohostrannými úmluvami, jichž jsou členské státy smluvními stranami a které se týkají záležitostí obsažených v tomto nařízení.

(21)   V zájmu snazšího uplatňování tohoto nařízení by členské státy měly Komisi poskytnout kontaktní údaje svých ústředních orgánů. Uvedené informace by měly být zveřejněny zejména prostřednictvím Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci.

(21a)   Vzhledem k tomu, že orgány, instituce, úřady a agentury Unie a rovněž evropské školy stále častěji vykonávají také přímou správní úlohu, měly by mít v otázce vydávání a přijímání veřejných listin stejné postavení jako orgány členských států. [pozm. návrh 8]

(22)   Toto nařízení respektuje základní práva a dodržuje zásady uznané v Listině základních práv Evropské unie, zejména právo na respektování soukromého a rodinného života (článek 7), právo na ochranu osobních údajů (článek 8), právo uzavřít manželství a založit rodinu (článek 9), právo svobodné volby povolání a právo pracovat (článek 15), svobodu podnikání (článek 16) a volný pohyb a pobyt (článek 45). Toto nařízení by mělo být uplatňováno v souladu s uvedenými právy a zásadami.

(23)   Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES(6) upravuje zpracování osobních údajů prováděné v členských státech v souvislosti s tímto nařízením a pod dohledem nezávislých veřejných orgánů určených členskými státy. Jakákoli výměna nebo přenos informací a dokumentů prováděné orgány členských států by měly být v souladu se směrnicí 95/46/ES. Dále by takovéto výměny a přenosy měly sloužit orgánům ke specifickému účelu ověření pravosti veřejných listin prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu, a to pouze v oblasti jejich pravomocí v každém jednotlivém případě.

(24)   Jelikož cílů tohoto nařízení nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni členských států a lze jich lépe dosáhnout na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku toto nařízení nepřekračuje rámec toho, co je nezbytné pro dosažení těchto cílů,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Kapitola I

Předmět, oblast působnosti a definice

Článek 1

Předmět

Toto nařízení stanoví osvobození od legalizace nebo podobné formality apostily a zjednodušení jiných formalit týkajících se přijímání určitých veřejných listin vydaných orgány členských států.

Rovněž zavádí vícejazyčné standardní formuláře Unie týkající se narození, úmrtí, manželství, registrovaného partnerství právních skutečností a právního postavení a zastupování společnosti nebo jiného podniku fyzických či právnických osob . [pozm. návrh 9]

Článek 2

Oblast působnosti

1.   Toto nařízení se vztahuje na přijímání veřejných listin, které mají být předloženy orgánům jiného členského státu. [pozm. návrh se netýká všech jazykových verzí]

2.   Toto nařízení se nevztahuje na uznávání obsahu veřejných listin vydaných orgány jiných členských států.

Článek 3

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

1)   „veřejnými listinami“ listiny vydané orgány členského státu nebo orgány Unie, včetně vícejazyčných standardních formulářů Unie podle článku 11 s formální důkazní hodnotou týkající se:

a)   narození totožnosti fyzické osoby ;

b)   úmrtí podpisu fyzické osoby ;

c)   jména osobního stavu a příbuzenských vazeb fyzické osoby ;

d)   manželství a registrovaného partnerství;

e)   rodičovství;

f)   adopce;

g)   bydliště;

ga)   občanských práv a volebního práva;

gb)   přistěhovaleckého statusu;

gc)   kvalifikace a záznamů o školní docházce a dalším vzdělávání;

gd)   zdravotního stavu, včetně úředně uznaného zdravotního postižení;

ge)   řidičského oprávnění nebo oprávnění k provozování pozemních, leteckých a námořních dopravních prostředků;

h)   občanství a státní příslušnosti;

i)   nemovitosti;

j)   právního postavení a zastupování společnosti nebo jiného podniku;

ja)   právního postavení a zastupování jiných právnických osob;

jb)   daňových povinností a daňového statusu fyzické nebo právnické osoby;

jc)   daňového a celního postavení majetku;

jd)   jakýchkoli nároků ze systému sociálního zabezpečení;

k)   práv duševního vlastnictví;

l)   neexistence záznamu v trestním rejstříku; [pozm. návrh 11]

2)   „orgánem“ veřejný orgán členského státu nebo subjekt oprávněný k vykonávání veřejných funkcí prostřednictvím aktu nebo správního rozhodnutí, včetně soudů a notářů, kteří vystavují veřejné listiny uvedené v bodě 1, nebo orgán Unie ; [pozm. návrh 12]

2a)   „orgány Unie“ orgány, instituce, úřady a agentury Evropské unie a evropské školy; [pozm. návrh 13]

3)   „legalizací“ formální postup ověření pravosti podpisu osoby zastávající veřejný úřad, oprávněnosti osoby listinu podepsat, a jestliže je to třeba, pravosti pečeti nebo razítka, jimiž je listina opatřena;

4)   „podobnou formalitou apostilou “ doplnění doložky stanovené Haagskou úmluvou z roku 1961 o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin; [pozm. návrh 14]

5)   „jinou formalitou“ vydání ověřených kopií a ověřených překladů veřejných listin;

6)   „ústředním orgánem“ orgán, který byl členským státem určen v souladu s článkem 9 k plnění funkcí týkajících se uplatňování tohoto nařízení.

Kapitola II

Osvobození od legalizace, Zjednodušení jiných formalit a žádosti o informace

Článek 4

Osvobození od legalizace a podobné formality apostily

Orgány přijímají veřejné listiny se osvobodí od všech forem vystavené orgány jiného členského státu nebo orgány Unie, které jim byly předloženy, bez legalizace a podobné formality či apostily . [pozm. návrh 15]

Článek 5

Ověřené kopie a originály veřejných listin

1.   Orgány nesmí požadovat paralelní předložení přijímají místo originálu veřejné listiny vydané a její ověřené kopie vydaných orgány jiných členských států nebo orgány Unie ověřenou nebo neověřenou kopii této listiny . [pozm. návrh 16]

2.   Pokud se originál Má-li orgán v jednotlivých případech důvodnou pochybnost o pravosti neověřené kopie veřejné listiny vydané orgány jednoho jiného členského státu předkládá společně s jeho kopií, orgány jiného členského státu přijmou takovou kopii bez ověření. nebo orgány Unie, která mu byla předložena, může osobu předkládající tuto listinu požádat, aby mu dle své volby předložila její originál nebo ověřenou kopii.

Je-li neověřená kopie takové veřejné listiny předkládána za účelem zápisu právní skutečnosti nebo právního úkonu do veřejného rejstříku, za jehož správnost je veřejný subjekt finančně odpovědný, má dotyčný orgán i bez důvodné pochybnosti o pravosti kopie možnost požádat o předložení originálu nebo ověřené kopie veřejné listiny dle volby osoby předkládající tuto listinu. [pozm. návrh 17]

3.   Orgány přijmou ověřené kopie, které byly vydány v jiných členských státech.

Článek 6

Neověřené překlady

1.   Orgány přijmou neověřené překlady veřejných listin vydaných orgány jiných členských států nebo orgány Unie .

1a.   Odchylně od odstavce 1 mohou orgány požadovat, aby byly některé veřejné listiny uvedené v čl. 3 bodu 1 písm. i), j) a ja), jež nejsou vícejazyčnými standardními formuláři Unie, předkládány spolu se svými ověřenými překlady.

2.   Má‑li orgán v jednotlivých případech důvodnou pochybnost o správnosti nebo kvalitě překladu veřejné listiny, který mu byl předložen, může požadovat nechat vypracovat ověřený nebo úřední překlad dané veřejné listiny. Orgán v takovém případě přijme ověřené překlady vyhotovené v jiných členských státech. Existují-li mezi překladem veřejné listiny a ověřeným nebo úředním překladem, jenž orgán nechal vypracovat, významné rozdíly, např. je-li překlad neúplný, nesrozumitelný nebo zavádějící, může orgán od osoby předkládající tuto listinu požadovat úhradu nákladů na překlad.

2a.   Orgány přijímají ověřené překlady vypracované v jiných členských státech. [pozm. návrh 18]

Článek 7

Žádost o informace v případě důvodné pochybnosti

1.   Pokud mají orgány členského státu, v němž se veřejná listina nebo její ověřená či neověřená kopie předkládají, na základě důkladného a objektivního posouzení důvodnou pochybnost o jejich pravosti veřejné listiny , kterou nelze řešit jiným způsobem , mohou podat žádost o informace příslušným orgánům členského státu, kde byly tyto listiny vydány byla tato listina vydána , a to buď přímo prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu uvedeného v článku 8, nebo prostřednictvím ústředního orgánu svého členského státu. [pozm. návrh 19]

2.   Důvodná pochybnost opírající se o důkladné a objektivní posouzení uvedená v odstavci 1 se může týkat zejména: [pozm. návrh 20]

a)   pravosti podpisu;

b)   oprávněnosti osoby listinu podepsat;

c)   pravosti pečeti nebo razítka.

3.   Žádosti o informace musí u každého případu udávat odůvodnění. Uvedené odůvodnění se musí přímo vztahovat k okolnostem daného případu a nesmí se zakládat na obecných úvahách.

4.   K žádosti o informace se přiloží naskenovaná kopie dotčené veřejné listiny nebo její ověřené kopie. Žádosti a veškeré odpovědi na tyto žádosti nesmí podléhat žádné dani, dávce ani poplatku. [pozm. návrh 21]

5.   Orgány na takové žádosti odpoví v co nejkratší době a v každém případě nejpozději do jednoho měsíce. Pokud orgán neodpoví, má se za to, že potvrdil pravost veřejné listiny nebo její ověřené kopie. [pozm. návrh 22]

6.   Jestliže orgány v odpovědi na žádost o informace nepotvrdí pravost veřejné listiny nebo její ověřené kopie , nemá dožadující orgán povinnost je tuto listinu nebo její kopii přijmout. [pozm. návrh 23]

Kapitola III

Správní spolupráce

Článek 8

Systém pro výměnu informací o vnitřním trhu

Pro účely článku 7 se použije systém pro výměnu informací o vnitřním trhu zřízený nařízením (EU) č. 1024/2012.

Komise zajistí, aby systém pro výměnu informací na vnitřním trhu splňoval technické a personální požadavky na výměnu informací uvedenou v článku 7. [pozm. návrh 24]

Článek 9

Určení ústředních orgánů

1.   Každý členský stát určí alespoň jeden ústřední orgán.

2.   Pokud členský stát určil více než jeden ústřední orgán, stanoví ústřední orgán, kterému může být zasílána veškerá komunikace k předání příslušnému ústřednímu orgánu v tomto členském státě.

3.   Určení jednoho nebo více ústředních orgánů a jejich kontaktní údaje sdělí každý členský stát Komisi v souladu s článkem 20. [pozm. návrh 25]

Článek 10

Funkce ústředních orgánů

1.   Ústřední orgány poskytnou pomoc v souvislosti s žádostmi o informace podle článku 7, a zejména:

a)   předají a přijmou takové žádosti;

b)   podají v souvislosti s těmito žádostmi veškeré potřebné informace.

2.   Ústřední orgány přijmou veškerá další opatření nezbytná pro snazší používání tohoto nařízení, a zejména:

a)   se zúčastní výměny osvědčených postupů v oblasti přijímání veřejných listin mezi členskými státy;

b)   poskytnou a pravidelně aktualizují osvědčené postupy pro předcházení podvodům s veřejnými listinami, ověřenými kopiemi a ověřenými překlady;

c)   poskytnou a pravidelně aktualizují osvědčené postupy pro podporu používání elektronických verzí veřejných listin;

d)   zavedou šablony veřejných listin prostřednictvím úložiště v systému pro výměnu informací o vnitřním trhu.

3.   Pro účely odstavce 2 se použije Evropská soudní síť pro občanské a obchodní věci, vytvořená rozhodnutím 2001/470/ES.

Kapitola IV

Vícejazyčné standardní formuláře Unie

Článek 11

Vícejazyčné standardní formuláře Unie týkající se narození, úmrtí, manželství, registrovaného partnerství právních skutečností a právního postavení a zastupování společnosti nebo jiného podniku fyzických či právnických osob

Tímto se zavádí vícejazyčné standardní formuláře Unie týkající se narození, úmrtí, manželství, registrovaného partnerství právních skutečností a právního postavení a zastupování společnosti nebo jiného podniku. fyzických či právnických osob . [pozm. návrh 26]

Uvedené vícejazyčné standardní formuláře Unie jsou stanoveny v přílohách.

Článek 12

Vydávání vícejazyčných standardních formulářů Unie

1.   Vícejazyčné standardní formuláře Unie zpřístupní orgány členského státu občanům a společnostem nebo jiným podnikům jako alternativu rovnocenných veřejných listin, které v daném členském státě existují.

2.   Vícejazyčné standardní formuláře Unie se vydávají na základě žádosti občanům a společnostem nebo jiným podnikům, kteří mají nárok na získání rovnocenných veřejných listin, které existují ve vydávajícím členském státě, a to za stejných podmínek. Poplatek za vydání standardního formuláře Unie nesmí být vyšší než poplatek za vydání rovnocenné veřejné listiny v daném členském státě. [pozm. návrh 27]

3.   Orgány členského státu vydají vícejazyčný standardní formulář za podmínky, že v uvedeném členském státě existuje rovnocenná veřejná listina orgán, který je oprávněn potvrdit správnost příslušných informací . Vícejazyčné standardní formuláře Unie se vydávají bez ohledu na název, který rovnocenné veřejné listiny v uvedeném členském státě nesou. [pozm. návrh 28]

3a.   Členské státy sdělí Komisi, který orgán je příslušný k vydávání jednotlivých vícejazyčných standardních formulářů Unie. Případně Komisi sdělí, které formuláře podle odstavce 3 nelze vydávat. Členské státy informují Komisi o veškerých změnách týkajících se těchto informací.

Předané informace Komise odpovídajícím způsobem zpřístupní veřejnosti. [pozm. návrh 29]

4.   Vícejazyčné standardní formuláře Unie se opatří datem jejich vydání, jakož i podpisem a pečetí vydávajícího orgánu.

Článek 13

Pokyny pro používání vícejazyčných standardních formulářů Unie

Komise vytvoří podrobné pokyny pro používání vícejazyčných standardních formulářů Unie a za tím účelem sdruží ústřední orgány způsobem uvedeným v článku 10.

Článek 14

Elektronické verze vícejazyčných standardních formulářů Unie

Komise vytvoří elektronické verze vícejazyčných standardních formulářů Unie nebo jiné formáty vhodné pro elektronické výměny.

Článek 15

Použití a přijímání vícejazyčných standardních formulářů Unie

1.   Vícejazyčné standardní formuláře Unie mají stejnou formální důkazní hodnotu jako rovnocenné veřejné listiny vystavené orgány vydávajícího členského státu.

2.   Bez ohledu na odstavec 1 nemají vícejazyčné standardní formuláře Unie právní účinky, pokud jde o uznání jejich obsahu, jsou‑li předkládány v jiném členském státě, než ve kterém byly vydány. [pozm. návrh 30]

3.   Orgány členských států, v nichž jsou vícejazyčné standardní formuláře Unie předkládány, je přijmou bez legalizace nebo podobné formality bez překladu jejich obsahu . [pozm. návrh 31]

4.   Použití vícejazyčných standardních formulářů Unie není povinné a není jím dotčeno použití rovnocenných veřejných listin vystavených orgány vydávajícího členského státu nebo jiných veřejných listin či důkazních prostředků.

Kapitola V

Vztah k jiným nástrojům

Článek 16

Vztah k jiným ustanovením práva Unie

1.   Tímto nařízením není dotčeno uplatňování práva Unie, které pro jednotlivé oblasti obsahuje ustanovení o legalizaci, podobné formalitě apostile či jiných formalitách, nýbrž jím je doplněno . [pozm. návrh 32]

2.   Tímto nařízením rovněž není dotčeno uplatňování práva Unie o elektronických podpisech a elektronické identifikaci.

3.   Tímto nařízením není dotčeno používání jiných systémů správní spolupráce zřízených právem Unie, které stanoví výměnu informací mezi členskými státy ve specifických oblastech.

Článek 17

Změna nařízení (EU) č. 1024/2012

V příloze nařízení (EU) č. 1024/2012 se doplňuje nový bod 6, který zní:"

„6. Nařízení (EU) č. …/2014*(7) Evropského parlamentu a Rady o podpoře volného pohybu občanů a podniků zjednodušením přijímání některých veřejných listin v   Evropské unii a o změně nařízení (EU) č. 1024/2012: článek 7.“

"

_____________

*   Úř. věst. L .., …, s. (8) + .“

Článek 18

Vztah ke stávajícím mezinárodním úmluvám

1.   Tímto nařízením není dotčeno uplatňování mezinárodních úmluv, jejichž smluvními stranami je v okamžiku přijetí tohoto nařízení jeden nebo více členských států a které se týkají oblastí upravených tímto nařízením.

2.   Bez ohledu na odstavec 1 se toto nařízení použije mezi členskými státy přednostně před úmluvami uzavřenými členskými státy, a to v rozsahu, ve kterém se týkají oblastí upravených tímto nařízením.

Kapitola VI

Obecná a závěrečná ustanovení

Článek 19

Ochrana údajů

Výměna a předávání informací a dokumentů prováděné členskými státy podle tohoto nařízení slouží ke specifickému účelu, jímž je umožnit orgánům ověřit pravost veřejných listin prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu, a to pouze v oblasti jejich pravomocí v každém jednotlivém případě.

Článek 20

Informace o ústředních orgánech a kontaktní údaje

1.   Do dne ...(9) členské státy informují Komisi o určení jednoho nebo více ústředních orgánů a sdělí jejich kontaktní údaje, jak je uvedeno v čl. 9 odst. 3 . Členské státy informují Komisi o veškerých následných změnách uvedených informací. [pozm. návrh 33]

2.   Komise zveřejní veškeré informace uvedené v odstavci 1 prostřednictvím jakýchkoli vhodných prostředků, zejména prostřednictvím Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci.

Článek 21

Přezkum

1.   Do dne ……(10) a dále nejpozději jednou za tři roky předloží Komise Evropskému parlamentu, Radě a Hospodářskému a sociálnímu výboru zprávu o uplatňování tohoto nařízení, včetně hodnocení veškerých praktických zkušeností, které se týkají spolupráce ústředních orgánů. Uvedená zpráva musí rovněž obsahovat posouzení potřeb v oblasti

a)   rozšíření oblasti působnosti tohoto nařízení na veřejné listiny týkající se jiných kategorií, než které definuje čl. 3 odst. 1 písm. a) až l) další dokumenty ; [pozm. návrh 34]

b)   zavedení dalších vícejazyčných standardních formulářů Unie týkajících se rodičovství, adopce, bydliště, občanství a státní příslušnosti, nemovitosti, práv duševního vlastnictví a neexistence záznamu v trestním rejstříku ; [pozm. návrh 35]

c)   v případě rozšíření oblasti působnosti uvedeného v písmenu a) pak zavedení vícejazyčných standardních formulářů Unie týkajících se jiných kategorií veřejných listin. odstranění výjimky uvedené v čl. 6 odst. 1a; [pozm. návrh 36]

2.   V příslušných případech zprávu doprovází návrhy na změnu tohoto nařízení, zejména pokud jde o rozšíření oblasti jeho působnosti na veřejné listiny týkající se nových kategorií, jak uvádí odst. 1 písm. a), nebo zavedení nových vícejazyčných standardních formulářů Unie či změn stávajících formulářů, jak uvádí odst. 1 písm. b) a c).

Článek 22

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie .

Použije se od …(11) s výjimkou článku 20, který se použije od ….(12) *

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V ... dne

Za Evropský parlament Za Radu

Předseda nebo předsedkyně předseda nebo předsedkyně

Příloha I

VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ

EVROPSKÉ UNIE PRO

NAROZENÍ

Článek 11 nařízení (EU) [doplňte číslo a název tohoto nařízení]

p0000001.png

p0000002.png

Poznámka: Tento vícejazyčný standardní formulář EU poskytují na požádání orgány vydávajícího členského státu jako alternativu rovnocenné veřejné listiny, která v daném členském státě existuje. Není jím dotčeno používání rovnocenné vnitrostátní veřejné listiny vystavené orgány vydávajícího členského státu. Má stejnou formální důkazní hodnotu jako rovnocenná vnitrostátní listina vydávajícího členského státu a použije se, aniž by jím bylo dotčeno hmotné právo členských států týkající se narození.

SYMBOLY / SYMBOLS / SYMBOLES / ZEICHEN / СИМВОЛИ / SÍMBOLOS / SYMBOLER / SÜMBOLID / ΣΥΜΒΟΛΑ / NODA / SIMBOLI / SIMBOLI / APZĪMĒJUMI / SIMBOLIAI / JELMAGYARÁZAT / SIMBOLI / AFKORTINGEN / SKRÓT / SÍMBOLOS / SIMBOLURI / SYMBOLY / KRATICE / SYMBOLIT / FÖRKLARINGAR

—   De: Den / Day / Jour / Tag / ден / Día / Dag / Päev / Ημέρα / Lá / Dan / Giorno / diena / diena / Nap / Jum / dag / dzień / Dia / Ziua / Deň / Dan / Päivä / Dag

—   Mě: Měsíc / Month / Mois / Monat / месец / Mes / Måned / Kuu / Μήνας / Mí / Mjesec / Mese / mēnesis / mėnuo / Hónap / Xahar / maand / miesiąc / Mês / Luna / Mesiac / Mesec / Kuukausi / Månad

—   Ro: Rok / Year / Année / Jahr / година / Año / År / Aasta / Έτος / Bliain / Godina / Anno / gads / metai / Év / Sena / jaar / rok / Ano / Anul / Rok / Leto / Vuosi / År

—   M: Mužské / Masculine / Masculin / Männlich / мъжки / Masculino / Mand / Mees / Άρρεν / Fireann / Muško / Maschile / Vīrietis / Vyras / Férfi / Maskil / man / mężczyzna / Masculino / Masculin / Muž / Moški / Mies / Manligt

—   F: Ženské / Feminine / Féminin / Weiblich / женски / Femenino / Kvinde / Naine / Θήλυ / Baineann / Žensko / Femminile / Sieviete / Moteris / Nő / Femminil / vrouw / kobieta / Feminino / Feminin / Žena / Ženska / Nainen / Kvinnligt

—   Man: Manželství / Marriage / Mariage / Eheschlieβung / брак / Matrimonio / Gift / Abielu / Γάμος / Pósadh / Brak / Matrimonio / Laulība / Santuoka / Házasság / Żwieġ / huwelijk / związek małżeński / Casamento / Căsătorie / Manželstvo / Zakonska zveza / Avioliitto / Giftermål

—   Reg: Registrované partnerství / Registered Partnership / Partenariat enregistré / Eingetragene Partnerschaft / регистрирано партньорство / Unión registrada / Registreret partnerskab / Registreeritud partnerlus / Καταχωρισμένη συμβίωση / Páirtnéireacht Chláraithe / Registrirano partnerstvo / Unione registrata / Reģistrētas partnerattiecības / Registruota partnerystė / Bejegyzett élettársi kapcsolat / Unjoni Rreġistrata / geregistreerd partnerschap / zarejestrowany związek partnerski / Parceria registada / Parteneriat înregistrat / Registrované partnerstvo / Registrirana partnerska skupnost / Rekisteröity parisuhde / Registrerat partnerskap

—   Roz: Rozluka / Legal separation / Séparation de corps / Trennung ohne Auflösung des Ehebandes / законна раздяла / Separación judicial / Separeret / Lahuselu / Δικαστικός χωρισμός / Scaradh Dlíthiúil / Zakonska rastava / Separazione personale / Laulāto atšķiršana / Gyvenimas skyrium (separacija) / Különválás / Separazzjoni legali / scheiding van tafel en bed / separacja prawna / Separação legal / Separare de drept / Súdna rozluka / Prenehanje življenjske skupnosti / Asumusero / Hemskillnad

—   Rzv: Rozvod / Divorce / Divorce / Scheidung / развод / Divorcio / Skilt / Lahutus / Διαζύγιο / Colscaradh / Razvod / Divorzio / Laulības šķiršana / Santuokos nutraukimas / Házasság felbontása / Divorzju / echtscheiding / rozwód / Divórcio / Divorț / Rozvod / Razveza zakonske zveze / Avioero / Skilsmässa

—   Z: Zrušení / Annulment / Annulation / Nichtigerklärung / унищожаване / Anulación / Ophævelse af ægteskab / Tühistamine / Ακύρωση / Neamhniú pósta / Poništenje / Annullamento / Laulības atzīšana par neesošu / Pripažinimas negaliojančia / Érvénytelenítés / Annullament / nietigverklaring / anulowanie / Anulação / Anulare / Anulovanie / Razveljavitev zakonske zveze / Mitätöinti / Annullering

—   Ú: Úmrtí / Death / Décès / Tod / смърт / Defunción / Død / Surm / Θάνατος / Bás / Smrt / Decesso / Nāve / Mirtis / Halál / Mewt / overlijden / zgon / Óbito / Deces / Úmrtie / Smrt / Kuolema / Dödsfall

—   Úm: Úmrtí manžela / Death of the husband / Décès du mari / Tod des Ehemanns / смърт на съпруга / Defunción del esposo / Ægtefælles (mand) død / Abikaasa surm (M) / Θάνατος του συζύγου / Bás an fhir chéile / Smrt supruga / Decesso del marito / Vīra nāve / Vyro mirtis / Férj halála / : Mewt tar-raġel / overlijden van echtgenoot / zgon współmałżonka / Óbito do cônjuge masculino / Decesul soțului / Úmrtie manžela / Smrt moža / Aviomiehen kuolema / Makes dödsfall

—   Úž: Úmrtí manželky / Death of the Wife / Décès de la femme / Tod der Ehefrau / смърт на съпругата / Defunción de la esposa / Ægtefælles (kone) død / Abikaasa surm (F) / Θάνατος της συζύγου / Bás na mná céile / Smrt supruge / Decesso della moglie / Sievas nāve / žmonos mirtis / Feleség halála / Mewt tal-mara / overlijden van echtgenote / zgon współmałżonki / Óbito do cônjuge feminino / Decesul soției / Úmrtie manželky / Smrt žene / Vaimon kuolema / Makas dödsfall

1

MEMBER STATE / État membre / Mitgliedstaat / ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА / ESTADO MIEMBRO / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA / STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / STAT MEMBRU / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / JÄSENVALTIO / MEDLEMSSTAT

2

ISSUING AUTHORITY / autorité de délivrance / Ausstellungsbehörde / ИЗДАВАЩ ОРГАН / AUTORIDAD EXPEDIDORA / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / AUTORITATEA EMITENTĂ / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / ANTAVA VIRANOMAINEN / UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

EU MULTILINGUAL STANDARD FORM CONCERNING BIRTH / Formulaire type multilingue de l'UE concernant la naissance / Mehrsprachiges EU-Formular - Geburt / МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕС ЗА РАЖДАНЕ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AN AE MAIDIR LE BREITH / IMPRESO ESTÁNDAR MULTILINGÜE DE LA UE RELATIVO AL NACIMIENTO / FLERSPROGET EU-STANDARDFØDSELSATTEST / ELi MITMEKEELNE STANDARDVORM SÜNNI KOHTA / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ / VIŠEJEZIČNI STANDARDNI OBRAZAC EU-a – RODNI LIST / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UE RELATIVO ALLA NASCITA / ES DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ DZIMŠANAS FAKTU / ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL GIMIMO / TÖBBNYELVŰ UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY SZÜLETÉS TEKINTETÉBEN / FORMOLA MULTILINGWA STANDARD TAL-UE DWAR IT-TWELID / MEERTALIG EU-MODELFORMULIER BETREFFENDE GEBOORTE / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY NARODZIN / FORMULÁRIO MULTILINGUE DA UE RELATIVO AO NASCIMENTO / FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND NAŞTEREA / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA NARODENIA / STANDARDNI VEČJEZIČNI OBRAZEC EU V ZVEZI Z ROJSTVOM / EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE – SYNTYMÄ / FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE FÖDELSE

4

DATE AND PLACE OF BIRTH / Date et lieu de naissance / Tag und Ort der Geburt / ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / FØDSELSDATO OG -STED / SÜNNIAEG JA –KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / DATUM I MJESTO ROĐENJA / DATA E LUOGO DI NASCITA / DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA / GIMIMO DATA IR VIETA / SZÜLETÉS IDEJE ÉS HELYE / POST U DATA TAT-TWELID / GEBOORTEPLAATS EN –DATUM / DATA I MIEJSCE URODZENIA / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DATA ŞI LOCUL NAŞTERII / DÁTUM A MIESTO NARODENIA / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA / FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT

5

NAME / Nom / Name / ФАМИЛНО ИМЕ / APELLIDO(S) / EFTERNAVN / PEREKONNANIMI / ΕΠΩΝΥΜΟ / SLOINNE / PREZIME / COGNOME / UZVĀRDS / PAVARDĖ / CSALÁDI NÉV / KUNJOM / NAAM / NAZWISKO / APELIDO / NUME / PRIEZVISKO / PRIIMEK / SUKUNIMI / EFTERNAMN

6

FORNAME(S) / Prénom(s) / Vorname(n) / СОБСТВЕНО ИМЕ / NOMBRE(S) / FORNAVN/-E / EESNIMED / ΟΝΟΜΑ / CÉADAINM(NEACHA) / IME(NA) / NOME/I / VĀRDS(-I) / VARDAS (-AI) / UTÓNÉV (UTÓNEVEK) / ISEM (ISMIJIET) / VOORNAMEN / IMIĘ (IMIONA) / NOME PRÓPRIO / PRENUME / MENO(Á) / IME(NA) / ETUNIMET / FÖRNAMN

7

SEX / Sexe / Geschlecht / ПОЛ / SEXO / KØN / SUGU / ΦΥΛΟ / GNÉAS / SPOL / SESSO / DZIMUMS / LYTIS / NEM / SESS / GESLACHT / PŁEĆ / SEXO / SEX / POHLAVIE / SPOL / SUKUPUOLI / KÖN

8

FATHER / Père / Vater / БАЩА / PADRE / FAR / ISA / ΠΑΤΕΡΑΣ / ATHAIR / OTAC / PADRE / TĒVS / TĖVAS / APA / MISSIER / VADER / OJCIEC / PAI / TATĂL / OTEC / OČE / ISÄ / FADER

9

MOTHER / Mère / Mutter / МАЙКА / MADRE / MOR/ EMA / ΜΗΤΕΡΑ / MÁTHAIR / MAJKA / MADRE / MĀTE / MOTINA / ANYA / OMM / MOEDER / MATKA / MÃE / MAMA / MATKA / MATI / ÄITI / MODER

10

OTHER PARTICULARS OF THE REGISTRATION / Autres INFORMATIONS FIGURANT DANS l'acte / Andere Angaben aus dem Eintrag / ДРУГИ БЕЛЕЖКИ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕГИСТРАЦИЯТА / OTROS DATOS DEL REGISTRO / ANDRE BEMÆRKNINGER TIL REGISTRERINGEN / MUU TEAVE / ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ / SONRAÍ EILE A BHAINEANN LEIS AN gCLÁRÚCHÁN/ OSTALE INFORMACIJE ZA PRIJAVU / ALTRI ELEMENTI PARTICOLARI DELLA REGISTRAZIONE / CITAS ZIŅAS PAR REĢISTRĀCIJU / KITI REGISTRACIJOS DUOMENYS / EGYÉB ANYAKÖNYVI ADATOK / PARTIKOLARITAJIET OĦRA TAR-REĠISTRAZZJONI / ANDERE BIJZONDERHEDEN VAN DE REGISTRATIE / INNE OKOLICZNOŚCI SZCZEGÓLNE ZWIĄZANE Z REJESTRACJĄ / OUTROS ELEMENTOS PARTICULARES DO REGISTO / ALTE CARACTERISTICI PRIVIND ÎNREGISTRAREA / INÉ OSOBITNÉ ÚDAJE V SÚVISLOSTI S REGISTRÁCIOU / DRUGE POSEBNOSTI PRIJAVE / MUITA REKISTERÖINTIIN LIITTYVIÄ SEIKKOJA / ANDRA UPPGIFTER I REGISTRERINGEN

11

DATE OF ISSUE, SIGNATURE, SEAL / Date de délivrance, signature, sceau / Tag der Ausstellung, Unterschrift, Siegel / ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI / UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL

Příloha Ia

VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ

EVROPSKÉ UNIE PRO

JMÉNO

Článek 11 nařízení (EU) č. [doplňte číslo a název tohoto nařízení]

 

p0000003.png

1

ČLENSKÝ STÁT:

2

VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN

3

VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EVROPSKÉ UNIE PRO JMÉNO

4

PŘÍJMENÍ

5

JMÉNO (JMÉNA):

6

DATUM A MÍSTO NAROZENÍ Den měsíc rok

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

7

POHLAVÍ

8

DATUM VYDÁNÍ, Den měsíc rok

PODPIS, RAZÍTKO |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Poznámka: Tento vícejazyčný standardní formulář EU poskytují na požádání orgány vydávajícího členského státu jako alternativu rovnocenné veřejné listiny, která v daném členském státě existuje. Není jím dotčeno používání rovnocenné vnitrostátní veřejné listiny vystavené orgány vydávajícího členského státu. Má stejnou formální důkazní hodnotu jako rovnocenná vnitrostátní listina vydávajícího členského státu a použije se, aniž by jím bylo dotčeno hmotné právo členských států týkající se právního postavení a zastupování společnosti nebo jiného podniku.

SYMBOLY / SYMBOLS / SYMBOLES / ZEICHEN / СИМВОЛИ / SÍMBOLOS / SYMBOLER / SÜMBOLID / ΣΥΜΒΟΛΑ / NODA / SIMBOLI / SIMBOLI / APZĪMĒJUMI / SIMBOLIAI / JELMAGYARÁZAT / SIMBOLI / AFKORTINGEN / SKRÓT / SÍMBOLOS / SIMBOLURI / SYMBOLY / KRATICE / SYMBOLIT / FÖRKLARINGAR

—   Da: Day / Jour / Tag / ден / Día / Den / Dag / Päev / Ημέρα / Lá / Dan / Giorno / diena / diena / Nap / Jum / dag / dzień / Dia / Ziua / Deň / Dan / Päivä / Dag

—   Mo: Month / Mois / Monat / месец / Mes / Měsíc / Måned / Kuu / Μήνας / Mí / Mjesec / Mese / mēnesis / mėnuo / Hónap / Xahar / maand / miesiąc / Mês / Luna / Mesiac / Mesec / Kuukausi / Månad

—   Ye: Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Aasta / Έτος / Bliain / Godina / Anno / gads / metai / Év / Sena / jaar/ rok / Ano / Anul / Rok / Leto / Vuosi / År

—   M: Masculine / Masculin / Männlich / мъжки / Masculino / Mužské / Mand / Mees / Άρρεν / Fireann / Muško / Maschile / Vīrietis / Vyras / Férfi / Maskil / man / mężczyzna / Masculino / Masculin / Muž / Moški / Mies / Manligt

—   F: Feminine / Féminin / Weiblich / женски / Femenino / Ženské / Kvinde / Naine / Θήλυ / Baineann / Žensko / Femminile / Sieviete / Moteris / Nő / Femminil / vrouw / kobieta / Feminino / Feminin / Žena / Ženska / Nainen / Kvinnligt

1

ÉTAT MEMBRE / MITGLIEDSTAAT / ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁT / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA / STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / STAT MEMBRU / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / JÄSENVALTIO / MEDLEMSSTAT

2

AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE / AUSSTELLUNGSBEHÖRDE/ ИЗДАВАЩ ОРГАН / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / AUTORITATEA EMITENTĂ / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / ANTAVA VIRANOMAINEN / UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

Formulaire type multilingue de l'UE relatif au nom / MEHRSPRACHIGES EU-FORMULAR - NAME / МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ИМЕ / UE FORMULARIO NORMALIZADO MULTILINGÜE RELATIVO AL NOMBRE / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU TÝKAJÍCÍ SE JMÉNA / FLERSPROGET EU-STANDARDFORMULAR VEDRØRENDE NAVN / NIME PUUDUTAV MITMEKEELNE ELI STANDARDVORM / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AE MAIDIR LE HAINM / VIŠEJEZIČNI STANDARDNI OBRAZAC EUROPSKE UNIJE – IME / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UNIONE EUROPEA RELATIVO AL NOME / ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL VARDO/PAVARDĖS / EIROPAS SAVIENĪBAS DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ VĀRDU / TÖBBNYELVŰ EURÓPAI UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY NÉV TEKINTETÉBEN / FORMOLA STANDARD MULTILINGWALI TAL-UE DWAR L-ISEM / MEERTALIG MODELFORMULIER VAN DE EUROPESE UNIE BETREFFENDE NAAM / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY NAZWISKA / FORMULÁRIO MULTILINGUE NORMALIZADO DA UE RELATIVO AO NOME / FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND NUMELE / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA MENA / VEČJEZIČNI STANDARDNI OBRAZEC EU O IMENU / EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE – NIMI / FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE NAMN

4

NOM / NAME / ФАМИЛНО ИМЕ / APELLIDO(S) / PŘÍJMENÍ / EFTERNAVN / PEREKONNANIMI / ΕΠΩΝΥΜΟ / SLOINNE / PREZIME / COGNOME / UZVĀRDS / PAVARDĖ / CSALÁDI NÉV / KUNJOM / NAAM / NAZWISKO / APELIDO / NUME / PRIEZVISKO / PRIIMEK / SUKUNIMI / EFTERNAMN

5

PRÉNOM(S) / VORNAME(N) / СОБСТВЕНО ИМЕ / NOMBRE(S) / JMÉNO (JMÉNA) / FORNAVN/-E / EESNIMED / ΟΝΟΜΑ / CÉADAINM(NEACHA) / IME(NA) / NOME/I / VĀRDS(-I) / VARDAS (-AI) / UTÓNÉV (UTÓNEVEK) / ISEM (ISMIJIET) / VOORNAMEN / IMIĘ (IMIONA) / NOME PRÓPRIO / PRENUME / MENO(Á) / IME(NA) / ETUNIMET / FÖRNAMN

6

DATE ET LIEU DE NAISSANCE / TAG UND ORT DER GEBURT / ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATUM A MÍSTO NAROZENÍ / FØDSELSDATO OG -STED / SÜNNIAEG JA –KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / DATUM I MJESTO RODENJA / DATA E LUOGO DI NASCITA / DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA / GIMIMO DATA IR VIETA / SZÜLETÉS IDEJE ÉS HELYE / POST U DATA TAT-TWELID / GEBOORTEPLAATS EN –DATUM / DATA I MIEJSCE URODZENIA / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DATA ŞI LOCUL NAŞTERII / DÁTUM A MIESTO NARODENIA / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA / FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT

7

SEXE / GESCHLECHT / ПОЛ / SEXO / POHLAVÍ / KØN / SUGU / ΦΥΛΟ / GNÉAS / SPOL / SESSO / DZIMUMS / LYTIS / NEM / SESS / GESLACHT / PŁEĆ / SEXO / SEX / POHLAVIE / SPOL / SUKUPUOLI / KÖN

8

DATE DE DÉLIVRANCE, SIGNATURE, SCEAU / TAG DER AUSSTELLUNG, UNTERSCHRIFT, SIEGEL / ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI / UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL

[pozm. návrh 37]

Příloha Ib

VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ

EVROPSKÉ UNIE PRO

RODIČOVSTVÍ

Článek 11 nařízení (EU) č. [doplňte číslo a název tohoto nařízení]

 

p0000004.png

1

ČLENSKÝ STÁT:

2

VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN

3

VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EVROPSKÉ UNIE PRO RODIČOVSTVÍ

4

PŘÍJMENÍ

5

JMÉNO (JMÉNA):

6

DATUM A MÍSTO NAROZENÍ Den měsíc rok

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

7

POHLAVÍ

8

RODIČ 1

9

RODIČ 2

4

PŘÍJMENÍ

5

JMÉNO (JMÉNA):

10

DATUM VYDÁNÍ, Den měsíc rok

PODPIS, RAZÍTKO |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Poznámka: Tento vícejazyčný standardní formulář EU poskytují na požádání orgány vydávajícího členského státu jako alternativu rovnocenné veřejné listiny, která v daném členském státě existuje. Není jím dotčeno používání rovnocenné vnitrostátní veřejné listiny vystavené orgány vydávajícího členského státu. Má stejnou formální důkazní hodnotu jako rovnocenná vnitrostátní listina vydávajícího členského státu a použije se, aniž by jím bylo dotčeno hmotné právo členských států týkající se právního postavení a zastupování společnosti nebo jiného podniku.

SYMBOLY / SYMBOLS / SYMBOLES / ZEICHEN / СИМВОЛИ / SÍMBOLOS / SYMBOLER / SÜMBOLID / ΣΥΜΒΟΛΑ / NODA / SIMBOLI / SIMBOLI / APZĪMĒJUMI / SIMBOLIAI / JELMAGYARÁZAT / SIMBOLI / AFKORTINGEN / SKRÓT / SÍMBOLOS / SIMBOLURI / SYMBOLY / KRATICE / SYMBOLIT / FÖRKLARINGAR

—   Da: Day / Jour / Tag / ден / Día / Den / Dag / Päev / Ημέρα / Lá / Dan / Giorno / diena / diena / Nap / Jum / dag / dzień / Dia / Ziua / Deň / Dan / Päivä / Dag

—   Mo: Month / Mois / Monat / месец / Mes / Měsíc / Måned / Kuu / Μήνας / Mí / Mjesec / Mese / mēnesis / mėnuo / Hónap / Xahar / maand / miesiąc / Mês / Luna / Mesiac / Mesec / Kuukausi / Månad

—   Ye: Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Aasta / Έτος / Bliain / Godina / Anno / gads / metai / Év / Sena / jaar/ rok / Ano / Anul / Rok / Leto / Vuosi / År

—   M: Masculine / Masculin / Männlich / мъжки / Masculino / Mužské / Mand / Mees / Άρρεν / Fireann / Muško / Maschile / Vīrietis / Vyras / Férfi / Maskil / man / mężczyzna / Masculino / Masculin / Muž / Moški / Mies / Manligt

—   F: Feminine / Féminin / Weiblich / женски / Femenino / Ženské / Kvinde / Naine / Θήλυ / Baineann / Žensko / Femminile / Sieviete / Moteris / Nő / Femminil / vrouw / kobieta / Feminino / Feminin / Žena / Ženska / Nainen / Kvinnligt

1

ÉTAT MEMBRE / MITGLIEDSTAAT / ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁT / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA / STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / STAT MEMBRU / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / JÄSENVALTIO / MEDLEMSSTAT

2

AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE / AUSSTELLUNGSBEHÖRDE/ ИЗДАВАЩ ОРГАН / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / AUTORITATEA EMITENTĂ / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / ANTAVA VIRANOMAINEN / UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

Formulaire type multilingue de l'UE relatif à la filiation / MEHRSPRACHIGES EU-FORMULAR - ABSTAMMUNG / МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА РОДСТВО / UE FORMULARIO NORMALIZADO MULTILINGÜE RELATIVO A LA FILIACIÓN / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU TÝKAJÍCÍ SE PŮVODU / FLERSPROGET EU-STANDARDFORMULAR VEDRØRENDE AFSTAMNING / PÕLVNEMIST PUUDUTAV MITMEKEELNE ELI STANDARDVORM / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΠΟΓΟΝΟΥΣ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AE MAIDIR LE GINEALACH / VIŠEJEZIČNI STANDARDNI OBRAZAC EUROPSKE UNIJE – PODRIJETLO / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UNIONE EUROPEA RELATIVO ALLA FILIAZIONE / ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL PAVELDĖJIMO / EIROPAS SAVIENĪBAS DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ IZCELSMI / TÖBBNYELVŰ EURÓPAI UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY SZÁRMAZÁS TEKINTETÉBEN / FORMOLA STANDARD MULTILINGWALI TAL-UE DWAR ID-DIXXENDENZA / MEERTALIG MODELFORMULIER VAN DE EUROPESE UNIE BETREFFENDE AFSTAMMING / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY RODZICÓW / FORMULÁRIO MULTILINGUE NORMALIZADO DA UE RELATIVO À FILIAÇÃO / FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND FILIAŢIA / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA RODOVÉHO PÔVODU / VEČJEZIČNI STANDARDNI OBRAZEC EU O POREKLU / EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE – SYNTYPERÄ /FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE SLÄKTSKAP

4

NOM / NAME / ФАМИЛНО ИМЕ / APELLIDO(S) / PŘÍJMENÍ / EFTERNAVN / PEREKONNANIMI / ΕΠΩΝΥΜΟ / SLOINNE / PREZIME / COGNOME / UZVĀRDS / PAVARDĖ / CSALÁDI NÉV / KUNJOM / NAAM / NAZWISKO / APELIDO / NUME / PRIEZVISKO / PRIIMEK / SUKUNIMI / EFTERNAMN

5

PRÉNOM(S) / VORNAME(N) / СОБСТВЕНО ИМЕ / NOMBRE(S) / JMÉNO (JMÉNA) / FORNAVN/-E / EESNIMED / ΟΝΟΜΑ / CÉADAINM(NEACHA) / IME(NA) / NOME/I / VĀRDS(-I) / VARDAS (-AI) / UTÓNÉV (UTÓNEVEK) / ISEM (ISMIJIET) / VOORNAMEN / IMIĘ (IMIONA) / NOME PRÓPRIO / PRENUME / MENO(Á) / IME(NA) / ETUNIMET / FÖRNAMN

6

DATE ET LIEU DE NAISSANCE / TAG UND ORT DER GEBURT / ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATUM A MÍSTO NAROZENÍ / FØDSELSDATO OG -STED / SÜNNIAEG JA –KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / DATUM I MJESTO RODENJA / DATA E LUOGO DI NASCITA / DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA / GIMIMO DATA IR VIETA / SZÜLETÉS IDEJE ÉS HELYE / POST U DATA TAT-TWELID / GEBOORTEPLAATS EN –DATUM / DATA I MIEJSCE URODZENIA / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DATA ŞI LOCUL NAŞTERII / DÁTUM A MIESTO NARODENIA / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA / FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT

7

SEXE / GESCHLECHT / ПОЛ / SEXO / POHLAVÍ / KØN / SUGU / ΦΥΛΟ / GNÉAS / SPOL / SESSO / DZIMUMS / LYTIS / NEM / SESS / GESLACHT / PŁEĆ / SEXO / SEX / POHLAVIE / SPOL / SUKUPUOLI / KÖN

8

Parent 1 / ELTERNTEIL 1 / РОДИТЕЛ 1 / PADRE 1 / RODIČ 1 / FORÆLDER 1 / 1. VANEM / ΓΟΝΕΑΣ 1 / TUISMITHEOIR 1 / RODITELJ 1 / GENITORE 1 / TĖVAS/MOTINA 1 / 1. VECĀKS / 1. SZÜLŐ / ĠENITUR 1 / OUDER 1 / PRZYSPOSABIAJĄCY 1 / PROGENITOR 1 / PĂRINTE 1 / RODIČ 1 / STARŠ 1 / VANHEMPI 1 / FÖRÄLDER 1

9

Parent 2 / ELTERNTEIL 2 / РОДИТЕЛ 2 / PADRE 2 / RODIČ 2 / FORÆLDER 2 / 2. VANEM / ΓΟΝΕΑΣ 2 / TUISMITHEOIR 2 / RODITELJ 2 / GENITORE 2 / TĖVAS/MOTINA 2 / 2. VECĀKS / 2. SZÜLŐ / ĠENITUR 2 / OUDER 2 / PRZYSPOSABIAJĄCY 2 / PROGENITOR 2 / PĂRINTE 2 / RODIČ 2 / STARŠ 2 / VANHEMPI 2 / FÖRÄLDER 2

10

DATE DE DÉLIVRANCE, SIGNATURE, SCEAU / TAG DER AUSSTELLUNG, UNTERSCHRIFT, SIEGEL / ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI / UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL

[pozm. návrh 38]

Příloha Ic

VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ

EVROPSKÉ UNIE PRO

ADOPCI

Článek 11 nařízení (EU) č. [doplňte číslo a název tohoto nařízení]

 

p0000005.png

1

ČLENSKÝ STÁT:

2

VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN

3

VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EVROPSKÉ UNIE PRO ADOPCI

4

DEN ADOPCE Den měsíc rok

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

5

PŘÍJMENÍ

6

JMÉNO (JMÉNA):

7

DATUM A MÍSTO NAROZENÍ Den měsíc rok

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

8

POHLAVÍ

9

RODIČ 1

10

RODIČ 2

5

PŘÍJMENÍ

6

JMÉNO (JMÉNA):

11

DATUM VYDÁNÍ, Den měsíc rok

PODPIS, RAZÍTKO |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Poznámka: Tento vícejazyčný standardní formulář EU poskytují na požádání orgány vydávajícího členského státu jako alternativu rovnocenné veřejné listiny, která v daném členském státě existuje. Není jím dotčeno používání rovnocenné vnitrostátní veřejné listiny vystavené orgány vydávajícího členského státu. Má stejnou formální důkazní hodnotu jako rovnocenná vnitrostátní listina vydávajícího členského státu a použije se, aniž by jím bylo dotčeno hmotné právo členských států týkající se právního postavení a zastupování společnosti nebo jiného podniku.

SYMBOLY / SYMBOLS / SYMBOLES / ZEICHEN / СИМВОЛИ / SÍMBOLOS / SYMBOLER / SÜMBOLID / ΣΥΜΒΟΛΑ / NODA / SIMBOLI / SIMBOLI / APZĪMĒJUMI / SIMBOLIAI / JELMAGYARÁZAT / SIMBOLI / AFKORTINGEN / SKRÓT / SÍMBOLOS / SIMBOLURI / SYMBOLY / KRATICE / SYMBOLIT / FÖRKLARINGAR

—   Da: Day / Jour / Tag / ден / Día / Den / Dag / Päev / Ημέρα / Lá / Dan / Giorno / diena / diena / Nap / Jum / dag / dzień / Dia / Ziua / Deň / Dan / Päivä / Dag

—   Mo: Month / Mois / Monat / месец / Mes / Měsíc / Måned / Kuu / Μήνας / Mí / Mjesec / Mese / mēnesis / mėnuo / Hónap / Xahar / maand / miesiąc / Mês / Luna / Mesiac / Mesec / Kuukausi / Månad

—   Ye: Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Aasta / Έτος / Bliain / Godina / Anno / gads / metai / Év / Sena / jaar/ rok / Ano / Anul / Rok / Leto / Vuosi / År

—   M: Masculine / Masculin / Männlich / мъжки / Masculino / Mužské / Mand / Mees / Άρρεν / Fireann / Muško / Maschile / Vīrietis / Vyras / Férfi / Maskil / man / mężczyzna / Masculino / Masculin / Muž / Moški / Mies / Manligt

—   F: Feminine / Féminin / Weiblich / женски / Femenino / Ženské / Kvinde / Naine / Θήλυ / Baineann / Žensko / Femminile / Sieviete / Moteris / Nő / Femminil / vrouw / kobieta / Feminino / Feminin / Žena / Ženska / Nainen / Kvinnligt

1

ÉTAT MEMBRE / MITGLIEDSTAAT / ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁT / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA / STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / STAT MEMBRU / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / JÄSENVALTIO / MEDLEMSSTAT

2

AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE / AUSSTELLUNGSBEHÖRDE/ ИЗДАВАЩ ОРГАН / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / AUTORITATEA EMITENTĂ / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / ANTAVA VIRANOMAINEN / UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

Formulaire type multilingue de l'UE relatif à l'adoption / MEHRSPRACHIGES EU-FORMULAR - ADOPTION / МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ОСИНОВЯВАНЕ / UE FORMULARIO NORMALIZADO MULTILINGÜE RELATIVO A LA ADOPCIÓN / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU TÝKAJÍCÍ SE ADOPCE / FLERSPROGET EU-STANDARDFORMULAR VEDRØRENDE ADOPTION / LAPSENDAMIST PUUDUTAV MITMEKEELNE EL STANDARDVORM / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΙΟΘΕΣΙΑ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AE MAIDIR LE HUCHTÚ / VIŠEJEZIČNI STANDARDNI OBRAZAC EUROPSKE UNIJE – POSVOJENJE / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UNIONE EUROPEA RELATIVO ALL'ADOZIONE / ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL ĮVAIKINIMO / EIROPAS SAVIENĪBAS DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ ADOPCIJU / TÖBBNYELVŰ EURÓPAI UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY ÖRÖKBEFOGADÁS TEKINTETÉBEN / FORMOLA STANDARD MULTILINGWALI TAL-UE DWAR L-ADOZZJONI / MEERTALIG MODELFORMULIER VAN DE EUROPESE UNIE BETREFFENDE ADOPTIE / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY PRZYSPOSOBIENIA / FORMULÁRIO MULTILINGUE NORMALIZADO DA UE RELATIVO À ADOÇÃO / FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND ADOPŢIA / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA ADOPCIE / VEČJEZIČNI STANDARDNI OBRAZEC EU O POSVOJITVI / EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE – LAPSEKSI OTTAMINEN / FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE ADOPTION

4

Date et lieu de l'adoption / TAG UND ORT DER ADOPTION / ДАТА И МЯСТО ДА ОСИНОВЯВАНЕ / FECHA Y LUGAR DE LA ADOPCIÓN / DATUM A MÍSTO ADOPCE / DATO OG STED FOR ADOPTIONEN / LAPSENDAMISE KUUPÄEV JA KOHT / HΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΙΟΘΕΣΙΑΣ / DÁTA AGUS ÁIT AN UCHTAITHE / DATUM I MJESTO POSVOJENJA / DATA E LUOGO DELL'ADOZIONE / ĮVAIKINIMO DATA IR VIETA / ADOPCIJAS DATUMS UN VIETA / ÖRÖKBEFOGADÁS IDEJE ÉS HELYE / DATA U POST TAL-ADOZZJONI / DATUM EN PLAATS VAN ADOPTIE / DATA I MIEJSCE PRZYSPOSOBIENIA / DATA E LOCAL DA ADOÇÃO / DATA ŞI LOCUL ADOPŢIEI / DÁTUM A MIESTO ADOPCIE / DATUM IN KRAJ POSVOJITVE / LAPSEKSI OTTAMISEN AIKA JA PAIKKA / DATUM OCH ORT FÖR ADOPTION

5

NOM / NAME / ФАМИЛНО ИМЕ / APELLIDO(S) / PŘÍJMENÍ / EFTERNAVN / PEREKONNANIMI / ΕΠΩΝΥΜΟ / SLOINNE / PREZIME / COGNOME / UZVĀRDS / PAVARDĖ / CSALÁDI NÉV / KUNJOM / NAAM / NAZWISKO / APELIDO / NUME / PRIEZVISKO / PRIIMEK / SUKUNIMI / EFTERNAMN

6

PRÉNOM(S) / VORNAME(N) / СОБСТВЕНО ИМЕ / NOMBRE(S) / JMÉNO (JMÉNA) / FORNAVN/-E / EESNIMED / ΟΝΟΜΑ / CÉADAINM(NEACHA) / IME(NA) / NOME/I / VĀRDS(-I) / VARDAS (-AI) / UTÓNÉV (UTÓNEVEK) / ISEM (ISMIJIET) / VOORNAMEN / IMIĘ (IMIONA) / NOME PRÓPRIO / PRENUME / MENO(Á) / IME(NA) / ETUNIMET / FÖRNAMN

7

DATE ET LIEU DE NAISSANCE / TAG UND ORT DER GEBURT / ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATUM A MÍSTO NAROZENÍ / FØDSELSDATO OG -STED / SÜNNIAEG JA –KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / DATUM I MJESTO RODENJA / DATA E LUOGO DI NASCITA / DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA / GIMIMO DATA IR VIETA / SZÜLETÉS IDEJE ÉS HELYE / POST U DATA TAT-TWELID / GEBOORTEPLAATS EN –DATUM / DATA I MIEJSCE URODZENIA / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DATA ŞI LOCUL NAŞTERII / DÁTUM A MIESTO NARODENIA / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA / FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT

8

SEXE / GESCHLECHT / ПОЛ / SEXO / POHLAVÍ / KØN / SUGU / ΦΥΛΟ / GNÉAS / SPOL / SESSO / DZIMUMS / LYTIS / NEM / SESS / GESLACHT / PŁEĆ / SEXO / SEX / POHLAVIE / SPOL / SUKUPUOLI / KÖN

9

Parent 1 / ELTERNTEIL 1 / РОДИТЕЛ 1 / PADRE 1 / RODIČ 1 / FORÆLDER 1 / 1. VANEM / ΓΟΝΕΑΣ 1 / TUISMITHEOIR 1 / RODITELJ 1 / GENITORE 1 / TĖVAS/MOTINA 1 / 1. VECĀKS / 1. SZÜLŐ / ĠENITUR 1 / OUDER 1 / PRZYSPOSABIAJĄCY 1 / PROGENITOR 1 / PĂRINTE 1 / RODIČ 1 / STARŠ 1 / VANHEMPI 1 / FÖRÄLDER 1

10

Parent 2 / ELTERNTEIL 2 / РОДИТЕЛ 2 / PADRE 2 / RODIČ 2 / FORÆLDER 2 / 2. VANEM / ΓΟΝΕΑΣ 2 / TUISMITHEOIR 2 / RODITELJ 2 / GENITORE 2 / TĖVAS/MOTINA 2 / 2. VECĀKS / 2. SZÜLŐ / ĠENITUR 2 / OUDER 2 / PRZYSPOSABIAJĄCY 2 / PROGENITOR 2 / PĂRINTE 2 / RODIČ 2 / STARŠ 2 / VANHEMPI 2 / FÖRÄLDER 2

11

DATE DE DÉLIVRANCE, SIGNATURE, SCEAU / TAG DER AUSSTELLUNG, UNTERSCHRIFT, SIEGEL / ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI / UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL

[pozm. návrh 39]

Příloha II

VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ

EVROPSKÉ UNIE PRO

ÚMRTÍ

Článek 11 nařízení (EU) [doplňte číslo a název tohoto nařízení]

p0000006.png

p0000007.png

Poznámka: Tento vícejazyčný standardní formulář EU poskytují na požádání orgány vydávajícího členského státu jako alternativu rovnocenné veřejné listiny, která v daném členském státě existuje. Není jím dotčeno používání rovnocenné vnitrostátní veřejné listiny vystavené orgány vydávajícího členského státu. Má stejnou formální důkazní hodnotu jako rovnocenná vnitrostátní listina vydávajícího členského státu a použije se, aniž by jím bylo dotčeno hmotné právo členských států týkající se úmrtí.

SYMBOLY / SYMBOLS / SYMBOLES / ZEICHEN / СИМВОЛИ / SÍMBOLOS / SYMBOLER / SÜMBOLID / ΣΥΜΒΟΛΑ / NODA / SIMBOLI / SIMBOLI / APZĪMĒJUMI / SIMBOLIAI / JELMAGYARÁZAT / SIMBOLI / AFKORTINGEN / SKRÓT / SÍMBOLOS / SIMBOLURI / SYMBOLY / KRATICE / SYMBOLIT / FÖRKLARINGAR

—   De: Den / Day / Jour / Tag / ден / Día / Dag / Päev / Ημέρα / Lá / Dan / Giorno / diena / diena / Nap / Jum / dag / dzień / Dia / Ziua / Deň / Dan / Päivä / Dag

—   Mě: Měsíc / Month / Mois / Monat / месец / Mes / Måned / Kuu / Μήνας / Mí / Mjesec / Mese / mēnesis / mėnuo / Hónap / Xahar / maand / miesiąc / Mês / Luna / Mesiac / Mesec / Kuukausi / Månad

—   Ro: Rok / Year / Année / Jahr / година / Año / År / Aasta / Έτος / Bliain / Godina / Anno / gads / metai / Év / Sena / jaar / rok / Ano / Anul / Rok / Leto / Vuosi / År

—   M: Mužské / Masculine / Masculin / Männlich / мъжки / Masculino / Mand / Mees / Άρρεν / Fireann / Muško / Maschile / Vīrietis / Vyras / Férfi / Maskil / man / mężczyzna / Masculino / Masculin / Muž / Moški / Mies / Manligt

—   F: Ženské / Feminine / Féminin / Weiblich / женски / Femenino / Kvinde / Naine / Θήλυ / Baineann / Žensko / Femminile / Sieviete / Moteris / Nő / Femminil / vrouw / kobieta / Feminino / Feminin / Žena / Ženska / Nainen / Kvinnligt

1

MEMBER STATE / État membre / Mitgliedstaat / ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА / ESTADO MIEMBRO / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA / STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / STAT MEMBRU / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / JÄSENVALTIO / MEDLEMSSTAT

2

ISSUING AUTHORITY / autorité de délivrance / Ausstellungsbehörde / ИЗДАВАЩ ОРГАН / AUTORIDAD EXPEDIDORA / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / AUTORITATEA EMITENTĂ / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / ANTAVA VIRANOMAINEN / UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

EU MULTILINGUAL STANDARD FORM CONCERNING DEATH / Formulaire type multilingue de l'UE concernant le décès / mehrsprachiges EU-Formular - Tod / МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕС ЗА СМЪРТ / IMPRESO ESTÁNDAR MULTILINGÜE DE LA UE RELATIVO A LA DEFUNCIÓN / FLERSPROGET EU-STANDARDDØDSATTEST / ELi MITMEKEELNE STANDARDVORM SURMA KOHTA / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AN AE MAIDIR LE BÁS / VIŠEJEZIČNI STANDARDNI OBRAZAC EU-a KOJI SE ODNOSI NA SMRT / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UE RELATIVO AL DECESSO / ES DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ MIRŠANAS FAKTU / ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL MIRTIES / TÖBBNYELVŰ UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY HALÁLESET TEKINTETÉBEN / FORMOLA MULTILINGWA STANDARD TAL-UE DWAR MEWT / MEERTALIG EU-MODELFORMULIER BETREFFENDE OVERLIJDEN / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY ZGONU / FORMULÁRIO MULTILINGUE DA UE RELATIVO AO ÓBITO / FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND DECESUL / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA ÚMRTIA / STANDARDNI VEČJEZIČNI OBRAZEC EU V ZVEZI S SMRTJO / EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE – KUOLEMA / FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE DÖDSFALL

4

DATE AND PLACE OF DEATH / Date et lieu dU décès / Tag und Ort des Todes / ДАТА И МЯСТО НА СМЪРТТА / FECHA Y LUGAR DE DEFUNCIÓN / DØDSDATO OG DØDSSTED / SURMAAEG JA –KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΘΑΝΑΤΟΥ / DÁTA AGUS IONAD AN BHÁIS / DATUM I MJESTO SMRTI / DATA E LUOGO DEL DECESSO / MIRŠANAS DATUMS UN VIETA / MIRTIES DATA IR VIETA / HALÁL BEKÖVETKEZÉSÉNEK IDEJE ÉS HELYE / POST U DATA TAL-MEWT / DATUM EN PLAATS VAN OVERLIJDEN / DATA I MIEJSCE ZGONU / DATA E LOCAL DO ÓBITO / DATA ŞI LOCUL DECESULUI / DÁTUM A MIESTO ÚMRTIA / DATUM IN KRAJ SMRTI / KUOLINAIKA JA –PAIKKA / DÖDSDATUM OCH DÖDSORT

5

NAME / Nom / Name / ФАМИЛНО ИМЕ / APELLIDO(S) / EFTERNAVN / PEREKONNANIMI / ΕΠΩΝΥΜΟ / SLOINNE / PREZIME / COGNOME / UZVĀRDS / PAVARDĖ / CSALÁDI NÉV / KUNJOM / NAAM / NAZWISKO / APELIDO / NUME / PRIEZVISKO / PRIIMEK / SUKUNIMI / EFTERNAMN

6

FORNAME(S) / Prénom(s) / Vorname(n) / СОБСТВЕНО ИМЕ / NOMBRE(S) / FORNAVN/-E / EESNIMED / ΟΝΟΜΑ / CÉADAINM(NEACHA) / IME(NA) / NOME/I / VĀRDS(-I) / VARDAS (-AI) / UTÓNÉV (UTÓNEVEK) / ISEM (ISMIJIET) / VOORNAMEN / IMIĘ (IMIONA) / NOME PRÓPRIO / PRENUME / MENO(Á) / IME(NA) / ETUNIMET / FÖRNAMN

7

SEX / Sexe / Geschlecht / ПОЛ / SEXO / KØN / SUGU / ΦΥΛΟ / GNÉAS / SPOL / SESSO / DZIMUMS / LYTIS / NEM / SESS / GESLACHT / PŁEĆ / SEXO / SEX / POHLAVIE / SPOL / SUKUPUOLI / KÖN

8

DATE AND PLACE OF BIRTH / Date et lieu de naissance / Tag und Ort der Geburt / ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / FØDSELSDATO OG -STED / SÜNNIAEG JA –KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / DATUM I MJESTO RODENJA / DATA E LUOGO DI NASCITA / DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA / GIMIMO DATA IR VIETA / SZÜLETÉS IDEJE ÉS HELYE / POST U DATA TAT-TWELID / GEBOORTEPLAATS EN –DATUM / DATA I MIEJSCE URODZENIA / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DATA ŞI LOCUL NAŞTERII / DÁTUM A MIESTO NARODENIA / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA / FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT

9

NAME OF THE LAST SPOUSE / Nom du dernier conjoint / Name des letzten Ehepartners / ФАМИЛНО ИМЕ НА ПОСЛЕДНИЯ СЪПРУГ / APELLIDO(S) DEL ÚLTIMO CÓNYUGE / SIDSTE ÆGTEFÆLLES EFTERNAVN / VIIMASE ABIKAASA PEREKONNANIMI / ΕΠΩΝΥΜΟ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ/ΑΣ ΣΥΖΥΓΟΥ / SLOINNE AN CHÉILE DHEIREANAIGH / PREZIME POSLJEDNJEG BRAČNOG DRUGA / COGNOME DELL'ULTIMO CONIUGE / PĒDĒJĀ(-S) LAULĀTĀ(-S) UZVĀRDS / PASKUTINIO SUTUOKTINIO PAVARDĖ / UTOLSÓ HÁZASTÁRS CSALÁDI NEVE / KUNJOM L-AĦĦAR KONJUGI / NAAM VAN LAATSTE ECHTGENOOT/-GENOTE / NAZWISKO OSTATNIEGO MAŁŻONKA / APELIDO DO ÚLTIMO CÔNJUGE / NUMELE ULTIMULUI SOŢ/ULTIMEI SOŢII / PRIEZVISKO POSLEDNÉHO MANŽELA/POSLEDNEJ MANŽELKY / PRIIMEK ZADNJEGA ZAKONCA / VIIMEISIMMÄN PUOLISON SUKUNIMI / SISTA MAKENS/MAKANS EFTERNAMN

10

FORENAME(S) OF THE LAST SPOUSE / Prénom(s) du dernier conjoint / Vorname(n) des letzten Ehepartners / СОБСТВЕНО ИМЕ НА ПОСЛЕДНИЯ СЪПРУГ / NOMBRE(S) DEL ÚLTIMO CÓNYUGE / Sidste ægtefælles fornavn/-e / VIIMASE ABIKAASA EESNIMED / ΟΝΟΜΑ/ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ/ΑΣ ΣΥΖΥΓΟΥ / CÉADAINM(NEACHA) AN CHÉILE DHEIREANAIGH / IME(NA) POSLJEDNJEG BRAČNOG DRUGA / NOME/I DELL'ULTIMO CONIUGE / PĒDĒJĀ(-S) LAULĀTĀ(-S) VĀRDS(-I) / PASKUTINIO SUTUOKTINIO VARDAS (-AI) / UTOLSÓ HÁZASTÁRS UTÓNEVE(I) / ISEM (ISMIJIET) L-AĦĦAR KONJUĠI / VOORNAMEN VAN LAATSTE ECHTGENOOT/-GENOTE / IMIĘ (IMIONA) OSTATNIEGO MAŁŻONKA / NOME PRÓPRIO DO ÚLTIMO CÕNJUGE / PRENUMELE ULTIMULUI SOŢ/ULTIMEI SOŢII / MENO POSLEDNÉHO MANŽELA/POSLEDNEJ MANŽELKY / (IME)NA ZADNJEGA ZAKONCA / VIIMEISIMMÄN PUOLISON ETUNIMET / SISTA MAKENS/MAKANS FÖRNAMN

11

DATE OF ISSUE, SIGNATURE, SEAL / Date de délivrance, signature, sceau / Tag der Ausstellung, Unterschrift, Siegel / ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI / UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL

12

FATHER /Père / Vater / БАЩА / PADRE / FAR / ISA / ΠΑΤΕΡΑΣ / ATHAIR / OTAC / PADRE / TĒVS / TĖVAS / APA / MISSIER / VADER / OJCIEC / PAI / TATĂL / OTEC / OČE / ISÄ / FADER

13

MOTHER / Mère / Mutter / МАЙКА / MADRE / MOR/ EMA / ΜΗΤΕΡΑ / MÁTHAIR / MAJKA / MADRE / MĀTE / MOTINA / ANYA / OMM / MOEDER / MATKA / MÃE / MAMA / MATKA / MATI / ÄITI / MODER

Příloha II a

VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ

EVROPSKÉ UNIE POTVRZUJÍCÍ

RODINNÝ STAV „SVOBODNÝ/Á“

Článek 11 nařízení (EU) [doplňte číslo a název tohoto nařízení]

p0000008.png

1

ČLENSKÝ STÁT:

2

VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN

3

VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EVROPSKÉ UNIE POTVRZUJÍCÍ RODINNÝ STAV „SVOBODNÝ/Á“

4

PŘÍJMENÍ

5

JMÉNO (JMÉNA):

6

POHLAVÍ

7

DATUM A MÍSTO NAROZENÍ

Den měsíc rok

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

8

DATUM VYDÁNÍ, Den měsíc rok

PODPIS, RAZÍTKO |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Poznámka: Tento vícejazyčný standardní formulář EU poskytují na požádání orgány vydávajícího členského státu jako alternativu rovnocenné veřejné listiny, která v daném členském státě existuje. Není jím dotčeno používání rovnocenné vnitrostátní veřejné listiny vystavené orgány vydávajícího členského státu. Má stejnou formální důkazní hodnotu jako rovnocenná vnitrostátní listina vydávajícího členského státu a použije se, aniž by jím bylo dotčeno hmotné právo členských států.

SYMBOLY / SYMBOLS / SYMBOLES / ZEICHEN / СИМВОЛИ / SÍMBOLOS / SYMBOLER / SÜMBOLID / ΣΥΜΒΟΛΑ / NODA / SIMBOLI / SIMBOLI / APZĪMĒJUMI / SIMBOLIAI / JELMAGYARÁZAT / SIMBOLI / AFKORTINGEN / SKRÓT / SÍMBOLOS / SIMBOLURI / SYMBOLY / KRATICE / SYMBOLIT / FÖRKLARINGAR

—   Da: Day / Jour / Tag / ден / Día / Den / Dag / Päev / Ημέρα / Lá / Dan / Giorno / diena / diena / Nap / Jum / dag / dzień / Dia / Ziua / Deň / Dan / Päivä / Dag

—   Mo: Month / Mois / Monat / месец / Mes / Měsíc / Måned / Kuu / Μήνας / Mí / Mjesec / Mese / mēnesis / mėnuo / Hónap / Xahar / maand / miesiąc / Mês / Luna / Mesiac / Mesec / Kuukausi / Månad

—   Ye: Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Aasta / Έτος / Bliain / Godina / Anno / gads / metai / Év / Sena / jaar/ rok / Ano / Anul / Rok / Leto / Vuosi / År

—   M: Masculine / Masculin / Männlich / мъжки / Masculino / Mužské / Mand / Mees / Άρρεν / Fireann / Muško / Maschile / Vīrietis / Vyras / Férfi / Maskil / man / mężczyzna / Masculino / Masculin / Muž / Moški / Mies / Manligt

—   F: Feminine / Féminin / Weiblich / женски / Femenino / Ženské / Kvinde / Naine / Θήλυ / Baineann / Žensko / Femminile / Sieviete / Moteris / Nő / Femminil / vrouw / kobieta / Feminino / Feminin / Žena / Ženska / Nainen / Kvinnligt

1

ÉTAT MEMBRE / MITGLIEDSTAAT/ ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁT / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA / STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / STAT MEMBRU / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / JÄSENVALTIO / MEDLEMSSTAT

2

AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE / AUSSTELLUNGSBEHÖRDE / ИЗДАВАЩ ОРГАН / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / AUTORITATEA EMITENTĂ / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / ANTAVA VIRANOMAINEN / UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

Formulaire type multilingue de l'UE confirmant le statut non marié / MEHRSPRACHIGES EU-FORMULAR ZUR BESTÄTIGUNG DER LEDIGKEIT/ МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ЛИПСА НА СКЛЮЧЕН БРАК / IMPRESO ESTÁNDAR MULTILINGÜE DE LA UNIÓN EUROPEA QUE ACREDITA EL ESTADO DE SOLTERÍA / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EVROPSKÉ UNIE PRO RODINNÝ STAV „SVOBODNÝ/Á“ / FLERSPROGET EU-STANDARDFORMULAR TIL BEKRÆFTELSE AF STATUS SOM UGIFT / / ELi MITMEKEELNE STANDARDVORM VALLALISE STAATUSE KOHTA / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΓΑΜΙΑΣ / Foirm chaighdeánach ilteangach de chuid an Aontais Eorpaigh lena ndaingnítear stádas neamhphósta / VIŠEJEZIČNI STANDARDNI OBRAZAC EUROPSKE UNIJE KOJIM SE POTVRĐUJE SLOBODNO BRAČNO STANJE / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UE PER LA CONFERMA DELLO STATUS DI NON CONIUGATO/A / EIROPAS SAVIENĪBAS DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA (APLIECINA NEPRECĒTAS PERSONAS ĢIMENES STĀVOKLI) / EUROPOS SĄJUNGOS DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA, KURIA PATVIRTINAMAS NESUSITUOKUSIO ASMENS SATUSAS / TÖBBNYELVŰ EURÓPAI UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY NŐTLEN/HAJADON CSALÁDI ÁLLAPOT TEKINTETÉBEN / FORMOLA STANDARD MULTILINGWI TAL-UNJONI EWROPEA LI TIKKONFERMA STATUS MHUX MIŻŻEWWEĠ / MEERTALIG EU-MODELFORMULIER TER STAVING VAN ONGEHUWDE STAAT / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UNII EUROPEJSKIEJ POTWIERDZAJĄCY STAN WOLNY / FORMULÁRIO MULTILINGUE DA UNIÃO EUROPEIA RELATIVO AO ESTADO DE SOLTEIRO / FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND STAREA CIVILĂ A UNEI PERSOANE NECĂSĂTORITE / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA NEUZAVRETIA MANŽELSTVA / VEČJEZIČNI STANDARDNI OBRAZEC EU O SAMSKEM STANU / EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE, JOLLA VAHVISTETAAN SIVIILISÄÄDYKSI NAIMATON /FLERSPRÅKIGT EU STANDARDFORMULÄR FÖR INTYGANDE AV ATT EN PERSON ÄR OGIFT

4

NOM / NAME / ФАМИЛНО ИМЕ / APELLIDO(S) / PŘÍJMENÍ / EFTERNAVN / PEREKONNANIMI / ΕΠΩΝΥΜΟ / SLOINNE / PREZIME / COGNOME / UZVĀRDS / PAVARDĖ / CSALÁDI NÉV / KUNJOM / NAAM / NAZWISKO / APELIDO / NUME / PRIEZVISKO / PRIIMEK / SUKUNIMI / EFTERNAMN

5

PRÉNOM(S) / VORNAME(N) / СОБСТВЕНО ИМЕ / NOMBRE(S) / JMÉNO (JMÉNA) / FORNAVN/-E / EESNIMED / ΟΝΟΜΑ / CÉADAINM(NEACHA) / IME(NA) / NOME/I / VĀRDS(-I) / VARDAS (-AI) / UTÓNÉV (UTÓNEVEK) / ISEM (ISMIJIET) / VOORNAMEN / IMIĘ (IMIONA) / NOME PRÓPRIO / PRENUME / MENO(Á) / IME(NA) / ETUNIMET / FÖRNAMN

6

SEXE / GESCHLECHT / ПОЛ / SEXO / POHLAVÍ / KØN / SUGU / ΦΥΛΟ / GNÉAS / SPOL / SESSO / DZIMUMS / LYTIS / NEM / SESS / GESLACHT / PŁEĆ / SEXO / SEX / POHLAVIE / SPOL / SUKUPUOLI / KÖN

7

DATE ET LIEU DE NAISSANCE / TAG UND ORT DER GEBURT / ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATUM A MÍSTO NAROZENÍ / FØDSELSDATO OG -STED / SÜNNIAEG JA –KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / DATUM I MJESTO RODENJA / DATA E LUOGO DI NASCITA / DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA / GIMIMO DATA IR VIETA / SZÜLETÉS IDEJE ÉS HELYE / POST U DATA TAT-TWELID / GEBOORTEPLAATS EN –DATUM / DATA I MIEJSCE URODZENIA / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DATA ŞI LOCUL NAŞTERII / DÁTUM A MIESTO NARODENIA / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA / FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT

8

DATE DE DÉLIVRANCE, SIGNATURE, SCEAU / TAG DER AUSSTELLUNG, UNTERSCHRIFT, SIEGEL / ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI / UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL

[pozm. návrh 40]

Příloha III

VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ

EVROPSKÉ UNIE PRO

MANŽELSTVÍ

Článek 11 nařízení (EU) [doplňte číslo a název tohoto nařízení]

p0000009.png

1

ČLENSKÝ STÁT:

2

VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN

3

VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EVROPSKÉ UNIE POTVRZUJÍCÍ RODINNÝ STAV „SVOBODNÝ/Á“

4

PŘÍJMENÍ

5

JMÉNO (JMÉNA):

6

POHLAVÍ

7

DATUM A MÍSTO NAROZENÍ

Den měsíc rok

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

8

DATUM VYDÁNÍ, Den měsíc rok

PODPIS, RAZÍTKO |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Poznámka: Tento vícejazyčný standardní formulář EU poskytují na požádání orgány vydávajícího členského státu jako alternativu rovnocenné veřejné listiny, která v daném členském státě existuje. Není jím dotčeno používání rovnocenné vnitrostátní veřejné listiny vystavené orgány vydávajícího členského státu. Má stejnou formální důkazní hodnotu jako rovnocenná vnitrostátní listina vydávajícího členského státu a použije se, aniž by jím bylo dotčeno hmotné právo členských států týkající se manželství.

SYMBOLY / SYMBOLS / SYMBOLES / ZEICHEN / СИМВОЛИ / SÍMBOLOS / SYMBOLER / SÜMBOLID / ΣΥΜΒΟΛΑ / NODA / SIMBOLI / SIMBOLI / APZĪMĒJUMI / SIMBOLIAI / JELMAGYARÁZAT / SIMBOLI / AFKORTINGEN / SKRÓT / SÍMBOLOS / SIMBOLURI / SYMBOLY / KRATICE / SYMBOLIT / FÖRKLARINGAR

—   De: Den / Day / Jour / Tag / ден / Día / Dag / Päev / Ημέρα / Lá / Dan / Giorno / diena / diena / Nap / Jum / dag / dzień / Dia / Ziua / Deň / Dan / Päivä / Dag

—   Mě: Měsíc / Month / Mois / Monat / месец / Mes / Måned / Kuu / Μήνας / Mí / Mjesec / Mese / mēnesis / mėnuo / Hónap / Xahar / maand / miesiąc / Mês / Luna / Mesiac / Mesec / Kuukausi / Månad

—   Ro: Rok / Year / Année / Jahr / година / Año / År / Aasta / Έτος / Bliain / Godina / Anno / gads / metai / Év / Sena / jaar / rok / Ano / Anul / Rok / Leto / Vuosi / År

—   Man: Manželství / Marriage / Mariage / Eheschlieβung / брак / Matrimonio / Gift / Abielu / Γάμος / Pósadh / Brak / Matrimonio / Laulība / Santuoka / Házasság / Żwieġ / huwelijk / związek małżeński / Casamento / Căsătorie / Manželstvo / Zakonska zveza / Avioliitto / Giftermål

—   Reg: Registrované partnerství / Registered Partnership / Partenariat enregistré / Eingetragene Partnerschaft / регистрирано партньорство / Unión registrada / Registreret partnerskab / Registreeritud partnerlus / Καταχωρισμένη συμβίωση / Páirtnéireacht Chláraithe / Registrirano partnerstvo / Unione registrata / Reģistrētas partnerattiecības / Registruota partnerystė / Bejegyzett élettársi kapcsolat / Unjoni Rreġistrata / geregistreerd partnerschap / zarejestrowany związek partnerski / Parceria registada / Parteneriat înregistrat / Registrované partnerstvo / Registrirana partnerska skupnost / Rekisteröity parisuhde / Registrerat partnerskap

—   Roz: Rozluka / Legal separation / Séparation de corps / Trennung ohne Auflösung des Ehebandes / законна раздяла / Separación judicial / Separeret / Lahuselu / Δικαστικός χωρισμός / Scaradh Dlíthiúil / Zakonska rastava / Separazione personale / Laulāto atšķiršana / Gyvenimas skyrium (separacija) / Különválás / Separazzjoni legali / scheiding van tafel en bed / separacja prawna / Separação legal / Separare de drept / Súdna rozluka / Prenehanje življenjske skupnosti / Asumusero / Hemskillnad

—   Rzv: Rozvod / Divorce / Divorce / Scheidung / развод / Divorcio / Skilt / Lahutus / Διαζύγιο / Colscaradh / Razvad / Divorzio / Laulības šķiršana / Santuokos nutraukimas / Házasság felbontása / Divorzju / echtscheiding / rozwód / Divórcio / Divorț / Rozvod / Razveza zakonske zveze / Avioero / Skilsmässa

—   Z: Zrušení / Annulment / Annulation / Nichtigerklärung / унищожаване / Anulación / Ophævelse af ægteskab / Tühistamine / Ακύρωση / Neamhniú pósta / Poništenje / Annullamento / Laulības atzīšana par neesošu / Pripažinimas negaliojančia / Érvénytelenítés / Annullament / nietigverklaring / anulowanie / Anulação / Anulare / Anulovanie / Razveljavitev zakonske zveze / Mitätöinti / Annullering

—   Ú: Úmrtí / Death / Décès / Tod / смърт / Defunción / Død / Surm / Θάνατος / Bás / Smrt / Decesso / Nāve / Mirtis / Halál / Mewt / overlijden / zgon / Óbito / Deces / Úmrtie / Smrt / Kuolema / Dödsfall

—   Úm: Úmrtí manžela / Death of the husband / Décès du mari / Tod des Ehemanns / смърт на съпруга / Defunción del esposo / Ægtefælles (mand) død / Abikaasa surm (M) / Θάνατος του συζύγου / Bás an fhir chéile / Smrt supruga / Decesso del marito / Vīra nāve / Vyro mirtis / Férj halála / : Mewt tar-raġel / overlijden van echtgenoot / zgon współmałżonka / Óbito do cônjuge masculino / Decesul soțului / Úmrtie manžela / Smrt moža / Aviomiehen kuolema / Makes dödsfall

—   Úž: Úmrtí manželky / Death of the Wife / Décès de la femme / Tod der Ehefrau / смърт на съпругата / Defunción de la esposa / Ægtefælles (kone) død / Abikaasa surm (F) / Θάνατος της συζύγου / Bás na mná céile / Smrt supruge / Decesso della moglie / Sievas nāve / Žmonos mirtis / Feleség halála / Mewt tal-mara / overlijden van echtgenote / zgon współmałżonki / Óbito do cônjuge feminino / Decesul soției / Úmrtie manželky / Smrt žene / Vaimon kuolema / Makas dödsfall

1

MEMBER STATE / État membre / Mitgliedstaat / ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА / ESTADO MIEMBRO / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA / STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / STAT MEMBRU / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / JÄSENVALTIO / MEDLEMSSTAT

2

ISSUING AUTHORITY / autorité de délivrance / Ausstellungsbehörde / ИЗДАВАЩ ОРГАН / AUTORIDAD EXPEDIDORA / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / AUTORITATEA EMITENTĂ / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / ANTAVA VIRANOMAINEN / UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

EU MULTILINGUAL STANDARD FORM CONCERNING MARRIAGE / Formulaire type multilingue de l'UE concernant le mariage /

mehrsprachiges EU-Formular - Eheschließung / МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕС ЗА БРАК / IMPRESO ESTÁNDAR MULTILINGÜE DE LA UE RELATIVO AL MATRIMONIO / FLERSPROGET EU-STANDARDVIELSESATTEST / ELi MITMEKEELNE STANDARDVORM ABIELU KOHTA / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΑΜΟ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AN AE MAIDIR LE PÓSADH / VIŠEJEZIČNI STANDARDNI FORMULAR EU-a KOJI SE ODNOSI NA BRAK / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UE RELATIVO AL MATRIMONIO / ES DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ LAULĪBU / ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL SANTUOKOS / TÖBBNYELVŰ UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY HÁZASSÁG TEKINTETÉBEN / FORMOLA MULTILINGWA STANDARD TAL-UE DWAR ŻWIEĠ / MEERTALIG EU-MODELFORMULIER BETREFFENDE HUWELIJK / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY ZAWARCIA ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO / FORMULÁRIO MULTILINGUE DA UE RELATIVO AO CASAMENTO / FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND CĂSĂTORIA / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA UZAVRETIA MANŽELSTVA / STANDARDNI VEČJEZIČNI OBRAZEC EU V ZVEZI S SKLENITVIJO ZAKONSKE ZVEZE / EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE – AVIOLIITTO / FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE GIFTERMÅL

4

DATE AND PLACE OF THE MARRIAGE / Date et lieu dU MARIAGE / Tag und Ort des Eintrags / ДАТА И МЯСТО НА СКЛЮЧВАНЕ НА БРАКА / FECHA Y LUGAR DE MATRIMONIO / VIELSESDATO- OG STED / ABIELLUMISE KUUPÄEV JA KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ / DÁTA AGUS IONAD AN PHÓSTA / DAN I MJESTO SKLAPANJA BRAKA / DATA E LUOGO DI MATRIMONIO / LAULĪBAS NOSLĒGŠANAS DATUMS UN VIETA / SANTUOKOS DATA IR VIETA / HÁZASSÁGKÖTÉS IDEJE ÉS HELYE / DATA U POST TAŻ-ŻWIEĠ / DATUM EN PLAATS VAN HUWELIJK / DATA I MIEJSCE ZAWARCIA ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO / DATA E LOCAL DO CASAMENTO / DATA ŞI LOCUL CĂSĂTORIEI / DÁTUM A MIESTO UZAVRETIA MANŽELSTVA / DATUM IN KRAJ SKLENITVE ZAKONSKE ZVEZE / AVIOLIITON SOLMIMISAIKA JA –PAIKKA / GIFTERMÅLSDATUM OCH GIFTERMÅLSORT

5

SPOUSE A / époux A / Ehepartner A / СЪПРУГ A / CÓNYUGE A / ÆGTEFÆLLE A / ABIKAASA A / ΣΥΖΥΓΟΣ Α / CÉILE A / BRAČNI DRUG A / CONIUGE A / LAULĀTAIS A / SUTUOKTINIS A / "A" HÁZASTÁRS / KONJUĠI A / ECHTGENOOT/-GENOTE A / MAŁŻONEK A / COÕNJUGE A / SOŢUL/SOŢIA A / MANŽEL A / ZAKONEC A / PUOLISO A / MAKE A

6

SPOUSE B / époux B / Ehepartner B / / СЪПРУГ В / CÓNYUGE B / ÆGTEFÆLLE B / ABIKAASA B / ΣΥΖΥΓΟΣ Β / CÉILE B / BRAČNI DRUG B / CONIUGE B / LAULĀTAIS B / SUTUOKTINIS B / "B" HÁZASTÁRS / KONJUĠI B / ECHTGENOOT/-GENOTE B / MAŁŻONEK B / CÕNJUGE B / SOŢUL/SOŢIA B / MANŽEL B / ZAKONEC B / PUOLISO B / MAKE B

7

NAME BEFORE THE MARRIAGE / Nom aNTérieur au mariage / Name vor der Eheschließung / ФАМИЛНО ИМЕ ПРЕДИ БРАКА / APELLIDO(S) ANTES DEL MATRIMONIO / EFTERNAVN FØR INDGÅELSE AF ÆGTESKAB / PEREKONNANIMI ENNE ABIELLUMIST / ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ ΓΑΜΟ / SLOINNE ROIMH PHÓSADH / DJEVOJAČKO PREZIME / COGNOME PRIMA DEL MATRIMONIO / UZVĀRDS PIRMS LAULĪBAS NOSLĒGŠANAS / PAVARDĖ IKI SANTUOKOS SUDARYMO / HÁZASSÁGKÖTÉS ELŐTTI CSALÁDI NÉV / KUNJOM QABEL IŻ-ŻWIEĠ / NAAM VÓÓR HET HUWELIJK / NAZWISKO PRZED ZAWARCIEM ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO / APELIDO ANTERIOR AO CASAMENTO / NUMELE DINAINTEA CĂSĂTORIEI / PRIEZVISKO ZA SLOBODNA / PRIIMEK PRED SKLENITVIJO ZAKONSKE ZVEZE / SUKUNIMI ENNEN AVIOLIITTOA / EFTERNAMN FÖRE GIFTERMÅLET

8

FORENAME(S) / Prénom(s) / Vorname(n) / СОБСТВЕНО ИМЕ / NOMBRE(S) / FORNAVN/-E / EESNIMED / ΟΝΟΜΑ/ΟΝΟΜΑΤΑ / CÉADAINM(NEACHA) / IME(NA) / NOME/I / VĀRDS(-I) / VARDAS (-AI) / UTÓNÉV (UTÓNEVEK) / ISEM (ISMIJIET) / VOORNAMEN / IMIĘ (IMIONA) / NOME´PRÓPRIO / PRENUME / MENO(Á) / IME(NA) / ETUNIMET / FÖRNAMN

9

SEX / Sexe / Geschlecht / ПОЛ / SEXO / KØN / SUGU / ΦΥΛΟ / GNÉAS / SPOL / SESSO / DZIMUMS / LYTIS / NEM / SESS / GESLACHT / PŁEĆ / SEXO / SEX / POHLAVIE / SPOL / SUKUPUOLI / KÖN

10

DATE AND PLACE OF BIRTH/ Date et lieu de naissance / Tag und Ort der Geburt / ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / FØDSELSDATO OG –STED / KUUPÄEV JA KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / DATUM I MJESTO ROĐENJA / DATA E LUOGO DI NASCITA / DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA / GIMIMO DATA IR VIETA / SZÜLETÉSI HELY ÉS IDŐ / DATA U POST TAT-TWELID / GEBOORTEDATUM EN –PLAATS / DATA I MIEJSCE URODZIN / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DATA ŞI LOCUL NAŞTERII / DÁTUM A MIESTO NARODENIA / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA / FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT

11

NAME FOLLOWING THE MARRIAGE / Nom postérieur au mariage / Name nach der Eheschließung / ФАМИЛНО ИМЕ СЛЕД СКЛЮЧВАНЕ НА БРАКА / APELLIDO(S) TRAS EL MATRIMONIO / EFTERNAVN EFTER INDGÅELSE AF ÆGTESKAB / PEREKONNANIMI PÄRAST ABIELLUMIST / ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΓΑΜΟ / SLOINNE TAR ÉIS AN PHÓSTA / PREZIME NAKON SKLAPANJA BRAKA / COGNOME DOPO IL MATRIMONIO / UZVĀRDS PĒC LAULĪBAS NOSLĒGŠANAS / PAVARDĖ PO SANTUOKOS SUDARYMO / HÁZASSÁGKÖTÉS UTÁNI NÉV / KUNJOM WARA Ż-ŻWIEĠ / NAAM NA HET HUWELIJK / NAZWISKO PO ZAWARCIU ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO / APELIDO POSTERIOR AO CASAMENTO / NUMELE DUPĂ CĂSĂTORIE / PRIEZVISKO PO UZAVRETÍ MANŽELSTVA / PRIIMEK PO SKLENITVI ZAKONSKE ZVEZE / SUKUNIMI AVIOLIITON SOLMIMISEN JÄLKEEN / EFTERNAMN EFTER GIFTERMÅLET

12

HABITUAL RESIDENCE / Résidence habituelle / Ort des gewöhnlichen Aufenthalts / ОБИЧАЙНО МЕСТОПРЕБИВАВАНЕ / DOMICILIO HABITUAL / SÆDVANLIG BOPÆLSADRESSE / ALALINE ELUKOHT / ΣΥΝΗΘΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗ / GNÁTHÁIT CHÓNAITHE / MJESTO PREBIVALIŠTA / RESIDENZA ABITUALE / PASTĀVĪGĀ DZĪVESVIETA / NUOLATINĖ GYVENAMOJI VIETA / SZOKÁSOS TARTÓZKODÁSI HELY / RESIDENZA NORMALI / WOONPLAATS / MIEJSCE ZWYKŁEGO POBYTU / RESIDÊNCIA HABITUAL / REŞEDINŢA OBIŞNUITĂ / MIESTO OBVYKLÉHO POBYTU / OBIČAJNO PREBIVALIŠČE / ASUINPAIKKA / HEMVIST

13

OTHER PARTICULARS OF THE REGISTRATION / Autres informations figurant dans l'acte / Andere Angaben aus dem Eintrag / ДРУГИ БЕЛЕЖКИ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕГИСТРАЦИЯТА / OTROS DATOS DEL REGISTRO / ANDRE BEMÆRKNINGER TIL REGISTRERINGEN / MUU TEAVE / ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ / SONRAÍ EILE A BHAINEANN LEIS AN gCLÁRÚCHÁN / OSTALE INFORMACIJE ZA PRIJAVU / ALTRI ELEMENTI PARTICOLARI DELLA REGISTRAZIONE / CITAS ZIŅAS PAR REĢISTRĀCIJU / KITI REGISTRACIJOS DUOMENYS / EGYÉB ANYAKÖNYVI ADATOK / PARTIKOLARITAJIET OĦRA TAR-REĠISTRAZZJONI / ANDERE BIJZONDERHEDEN VAN DE REGISTRATIE / INNE OKOLICZNOŚCI SZCZEGÓLNE ZWIĄZANE Z REJESTRACJĄ / OUTROS ELEMENTOS PARTICULARES DO REGISTO / ALTE CARACTERISTICI PRIVIND ÎNREGISTRAREA / INÉ OSOBITNÉ ÚDAJE V SÚVISLOSTI S REGISTRÁCIOU / DRUGE POSEBNOSTI PRIJAVE / MUITA REKISTERÖINTIIN LIITTYVIÄ SEIKKOJA / ANDRA UPPGIFTER I REGISTRERINGEN

14

DATE OF ISSUE, SIGNATURE, SEAL / Date de délivrance, signature, sceau / Tag der Ausstellung, Unterschrift, Siegel / ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI / UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL

Příloha IIIa

VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ

EVROPSKÉ UNIE PRO

ROZVOD

Článek 11 nařízení (EU) č. [doplňte číslo a název tohoto nařízení]

 

p0000010.png

1

ČLENSKÝ STÁT:

2

VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN

3

VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EVROPSKÉ UNIE PRO ROZVOD

4

DATUM A MÍSTO ROZVODU Den měsíc rok

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

5

MANŽEL A

6

MANŽEL B

7

PŘÍJMENÍ PŘED ROZVODEM

8

JMÉNO (JMÉNA):

9

POHLAVÍ

10

DATUM A MÍSTO NAROZENÍ

Den měsíc rok

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Den měsíc rok

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

11

PŘÍJMENÍ PO ROZVODU

12

OBVYKLÉ BYDLIŠTĚ

13

DALŠÍ ÚDAJE O ZÁPISU

14

DATUM VYDÁNÍ, Den měsíc rok

PODPIS, RAZÍTKO |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Poznámka: Tento vícejazyčný standardní formulář EU poskytují na požádání orgány vydávajícího členského státu jako alternativu rovnocenné veřejné listiny, která v daném členském státě existuje. Není jím dotčeno používání rovnocenné vnitrostátní veřejné listiny vystavené orgány vydávajícího členského státu. Má stejnou formální důkazní hodnotu jako rovnocenná vnitrostátní listina vydávajícího členského státu a použije se, aniž by jím bylo dotčeno hmotné právo členských států týkající se manželství.

SYMBOLY / SYMBOLS / SYMBOLES / ZEICHEN / СИМВОЛИ / SÍMBOLOS / SYMBOLER / SÜMBOLID / ΣΥΜΒΟΛΑ / NODA / SIMBOLI / SIMBOLI / APZĪMĒJUMI / SIMBOLIAI / JELMAGYARÁZAT / SIMBOLI / AFKORTINGEN / SKRÓT / SÍMBOLOS / SIMBOLURI / SYMBOLY / KRATICE / SYMBOLIT / FÖRKLARINGAR

—   Da: Day / Jour / Tag / ден / Día / Den / Dag / Päev / Ημέρα / Lá / Dan / Giorno / diena / diena / Nap / Jum / dag / dzień / Dia / Ziua / Deň / Dan / Päivä / Dag

—   Mo: Month / Mois / Monat / месец / Mes / Měsíc / Måned / Kuu / Μήνας / Mí / Mjesec / Mese / mēnesis / mėnuo / Hónap / Xahar / maand / miesiąc / Mês / Luna / Mesiac / Mesec / Kuukausi / Månad

—   Ye: Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Aasta / Έτος / Bliain / Godina / Anno / gads / metai / Év / Sena / jaar/ rok / Ano / Anul / Rok / Leto / Vuosi / År

—   M: Masculine / Masculin / Männlich / мъжки / Masculino / Mužské / Mand / Mees / Άρρεν / Fireann / Muško / Maschile / Vīrietis / Vyras / Férfi / Maskil / man / mężczyzna / Masculino / Masculin / Muž / Moški / Mies / Manligt

—   F: Feminine / Féminin / Weiblich / женски / Femenino / Ženské / Kvinde / Naine / Θήλυ / Baineann / Žensko / Femminile / Sieviete / Moteris / Nő / Femminil / vrouw / kobieta / Feminino / Feminin / Žena / Ženska / Nainen / Kvinnligt

—   Mar : Marriage / Mariage / Eheschlieβung / брак / Matrimonio / Manželství / Gift / Abielu / Γάμος / Pósadh Brak / / Matrimonio / Laulība / Santuoka / Házasság / Żwieġ / huwelijk / związek małżeński / Casamento / Căsătorie / Manželstvo / Zakonska zveza / Avioliitto / Giftermål

—   Reg: Registered Partnership / Partenariat enregistré / Eingetragene Partnerschaft / регистрирано партньорство / Unión registrada / Registrované partnerství / Registreret partnerskab / Registreeritud partnerlus / Καταχωρισμένη συμβίωση / Páirtnéireacht Chláraithe / Registirano partnerstvo / Unione registrata / Reģistrētas partnerattiecības / Registruota partnerystė / Bejegyzett élettársi kapcsolat / Unjoni Rreġistrata / geregistreerd partnerschap / zarejestrowany związek partnerski / Parceria registada / Parteneriat înregistrat / Registrované partnerstvo / Registrirana partnerska skupnost / Rekisteröity parisuhde / Registrerat partnerskap

—   Ls : Legal separation / Séparation de corps / Trennung ohne Auflösung des Ehebandes / законна раздяла / Separación judicial / Rozluka / Separeret / Lahuselu / Δικαστικός χωρισμός / Scaradh Dlíthiúil / Zakonska rastava / Separazione personale / Laulāto atšķiršana / Gyvenimas skyrium (separacija) / Különválás / Separazzjoni legali / scheiding van tafel en bed / separacja prawna / Separação legal / Separare de drept / Súdna rozluka / Prenehanje življenjske skupnosti / Asumusero / Hemskillnad

—   Div: Divorce / Divorce / Scheidung / развод / Divorcio / Rozvod / Skilt / Lahutus / Διαζύγιο / Colscaradh / Razvod / Divorzio / Laulības šķiršana / Santuokos nutraukimas / Házasság felbontása / Divorzju / echtscheiding / rozwód / Divórcio / Divorț / Rozvod / Razveza zakonske zveze / Avioero / Skilsmässa

—   A: Annulment / Annulation / Nichtigerklärung / унищожаване / Anulación / Zrušení / Ophævelse af ægteskab / Tühistamine / Ακύρωση / Neamhniú pósta / Poništenje / Annullamento / Laulības atzīšana par neesošu / Pripažinimas negaliojančia / Érvénytelenítés / Annullament / nietigverklaring / anulowanie / Anulação / Anulare / Anulovanie / Razveljavitev zakonske zveze / Mitätöinti / Annullering

—   D: Death / Décès / Tod / смърт / Defunción / Úmrtí / Død / Surm / Θάνατος / Bás / Smrt / Decesso / Nāve / Mirtis / Halál / Mewt / overlijden / zgon / Óbito / Deces / Úmrtie / Smrt / Kuolema / Dödsfall

—   Dh: Death of the husband / Décès du mari / Tod des Ehemanns / смърт на съпруга / Defunción del esposo / Úmrtí manžela / Ægtefælles (mand) død / Abikaasa surm (M) / Θάνατος του συζύγου / Bás an fhir chéile / Smrt supruga / Decesso del marito / Vīra nāve / Vyro mirtis / Férj halála / : Mewt tar-raġel / overlijden van echtgenoot / zgon współmałżonka / Óbito do cônjuge masculino / Decesul soțului / Úmrtie manžela / Smrt moža / Aviomiehen kuolema / Makes dödsfall

—   Dw: Death of the Wife / Décès de la femme / Tod der Ehefrau / смърт на съпругата / Defunción de la esposa / Úmrtí manželky / Ægtefælles (kone) død / Abikaasa surm (F) / Θάνατος της συζύγου / Bás na mná céile / Smrt supruge / Decesso della moglie / Sievas nāve / Žmonos mirtis / Feleség halála / Mewt tal-mara / overlijden van echtgenote / zgon współmałżonki / Óbito do cônjuge feminino / Decesul soției / Úmrtie manželky / Smrt žene / Vaimon kuolema / Makas dödsfall

1

ÉTAT MEMBRE / MITGLIEDSTAAT / ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁT / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA / STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / STAT MEMBRU / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / JÄSENVALTIO / MEDLEMSSTAT

2

AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE / AUSSTELLUNGSBEHÖRDE / ИЗДАВАЩ ОРГАН / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / AUTORITATEA EMITENTĂ / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / ANTAVA VIRANOMAINEN / UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

Formulaire type multilingue de l'UE relatif au divorce / MEHRSPRACHIGES EU-FORMULAR - SCHEIDUNG / МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА РАЗВОД / UE FORMULARIO NORMALIZADO MULTILINGÜE RELATIVO AL DIVORCIO / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU TÝKAJÍCÍ SE ROZVODU / FLERSPROGET EU-STANDARDFORMULAR VEDRØRENDE SKILSMISSE / LAHUTUST PUUDUTAV MITMEKEELNE ELI STANDARDVORM / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AE MAIDIR LE COLSCARADH / VIŠEJEZIČNI STANDARDNI OBRAZAC EUROPSKE UNIJE – RAZVOD / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UNIONE EUROPEA RELATIVO AL DIVORZIO / ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL SKYRYBŲ / EIROPAS SAVIENĪBAS DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ LAULĪBAS ŠĶIRŠANU / TÖBBNYELVŰ EURÓPAI UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY VÁLÁS TEKINTETÉBEN / FORMOLA STANDARD MULTILINGWALI TAL-UE DWAR ID-DIVORZJU / MEERTALIG MODELFORMULIER VAN DE EUROPESE UNIE BETREFFENDE ECHTSCHEIDING / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY ROZWODU / FORMULÁRIO MULTILINGUE NORMALIZADO DA UE RELATIVO AO DIVÓRCIO / FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND DIVORŢUL / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA ROZVODU / VEČJEZIČNI STANDARDNI OBRAZEC EU O RAZVEZI ZAKONSKE ZVEZE / EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE – AVIOERO / FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE SKILSMÄSSA

4

Date et lieu du divorce / TAG UND ORT DER SCHEIDUNG / ДАТА И МЯСТО НА РАЗВОДА / FECHA Y LUGAR DEL DIVORCIO / DATUM A MÍSTO ROZVODU / DATO OG STED FOR SKILSMISSEN / LAHUTUSE KUUPÄEV JA KOHT / HΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ / DÁTA AGUS ÁIT AN CHOLSCARTHA / DATUM I MJESTO RAZVODA / DATA E LUOGO DEL DIVORZIO / SKYRYBŲ DATA IR VIETA / LAULĪBAS ŠĶIRŠANAS DATUMS UN VIETA / VÁLÁS IDEJE ÉS HELYE / DATA U POST TAD-DIVORZJU / DATUM EN PLAATS VAN DE ECHTSCHEIDING / DATA I MIEJSCE ROZWODU / DATA E LOCAL DO DIVÓRCIO / DATA ŞI LOCUL DIVORŢULUI / DÁTUM A MIESTO ROZVODU / DATUM IN KRAJ RAZVEZE / AVIOERON VOIMAANTULOPÄIVÄ JA PAIKKA / DATUM OCH ORT FÖR SKILSMÄSSA

5

Conjoint A / EHEPARTNER A / СЪПРУГ A / CÓNYUGE A / MANŽEL / ÆGTEFÆLLE A / ABIKAASA A / ΣΥΖΥΓΟΣ Α / CÉILE A / BRAČNI PARTNER A / CONIUGE A / LAULĀTAIS A / SUTUOKTINIS A / "A" HÁZASTÁRS / KONJUĠI A / ECHTGENOOT/-GENOTE A / MAŁŻONEK A / COÕNJUGE A / SOŢUL/SOŢIA A / MANŽEL A / ZAKONEC A / PUOLISO A / MAKE A

6

Conjoint B / EHEPARTNER B / СЪПРУГ В / CÓNYUGE B / MANŽELKA / ÆGTEFÆLLE B / ABIKAASA B / ΣΥΖΥΓΟΣ Β / CÉILE B / BRAČNI PARTNER B / CONIUGE B / LAULĀTAIS B / SUTUOKTINIS B / "B" HÁZASTÁRS / KONJUĠI B / ECHTGENOOT/-GENOTE B / MAŁŻONEK B / CÕNJUGE B / SOŢUL/SOŢIA B / MANŽEL B / ZAKONEC B / PUOLISO B / MAKE B

7

Nom antérieur au divorce / NAME VOR DER SCHEIDUNG / ИМЕ ПРЕДИ РАЗВОДА / NOMBRE ANTES DEL DIVORCIO / JMÉNO PŘED ROZVODEM / NAVN FØR SKILSMISSEN / LAHUTUSE-EELNE NIMI / ΄OΝΟΜΑ ΠΡΙΝ ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ / SLOINNE ROIMH AN GCOLSCARADH / PREZIME PRIJE RAZVODA / NOME ANTERIORMENTE AL DIVORZIO / PAVARDĖ PRIEŠ SKYRYBAS / VĀRDS PIRMS LAULĪBAS ŠĶIRŠANAS / VÁLÁS ELŐTTI NÉV / ISEM QABEL ID-DIVORZJU / NAAM VOOR DE ECHTSCHEIDING / NAZWISKO PRZED ROZWODEM / APELIDO ANTERIOR AO DIVÓRCIO / NUMELE ÎNAINTE DE DIVORŢ / MENO PRED ROZVODOM / IME PRED RAZVEZO / SUKUNIMI ENNEN AVIOEROA / EFTERNAMN FÖRE SKILSMÄSSA

8

PRÉNOM(S) / VORNAME(N) / СОБСТВЕНО ИМЕ / NOMBRE(S) / JMÉNO (JMÉNA) / FORNAVN/-E / EESNIMED / ΟΝΟΜΑ / CÉADAINM(NEACHA) / IME(NA) / NOME/I / VĀRDS(-I) / VARDAS (-AI) / UTÓNÉV (UTÓNEVEK) / ISEM (ISMIJIET) / VOORNAMEN / IMIĘ (IMIONA) / NOME PRÓPRIO / PRENUME / MENO(Á) / IME(NA) / ETUNIMET / FÖRNAMN

9

SEXE / GESCHLECHT / ПОЛ / SEXO / POHLAVÍ / KØN / SUGU / ΦΥΛΟ / GNÉAS / SPOL / SESSO / DZIMUMS / LYTIS / NEM / SESS / GESLACHT / PŁEĆ / SEXO / SEX / POHLAVIE / SPOL / SUKUPUOLI / KÖN

10

DATE ET LIEU DE NAISSANCE / TAG UND ORT DER GEBURT / ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATUM A MÍSTO NAROZENÍ / FØDSELSDATO OG -STED / SÜNNIAEG JA –KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / DATUM I MJESTO ROĐENJA / DATA E LUOGO DI NASCITA / DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA / GIMIMO DATA IR VIETA / SZÜLETÉS IDEJE ÉS HELYE / POST U DATA TAT-TWELID / GEBOORTEPLAATS EN –DATUM / DATA I MIEJSCE URODZENIA / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DATA ŞI LOCUL NAŞTERII / DÁTUM A MIESTO NARODENIA / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA / FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT

11

Nom postérieur au divorce / NAME NACH DER SCHEIDUNG / ИМЕ СЛЕД РАЗВОДА / NOMBRE DESPUÉS DEL DIVORCIO / JMÉNO PO ROZVODU / NAVN EFTER SKILSMISSEN/ LAHUTUSEJÄRGNE NIMI / ΄OΝΟΜΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ / SLOINNE I NDIAIDH AN CHOLSCARTHA / PREZIME NAKON RAZVODA / NOME SUCCESSIVAMENTE AL DIVORZIO / PAVARDĖ PO SKYRYBŲ / VĀRDS PĒC LAULĪBAS ŠĶIRŠANAS / VÁLÁS UTÁNI NÉV / ISEM WARA D-DIVORZJU / NAAM NA DE ECHTSCHEIDING / NAZWISKO PO ROZWODZIE / APELIDO POSTERIOR AO DIVÓRCIO / NUMELE DUPĂ DIVORŢ / MENO PO ROZVODE / IME PO RAZVEZI / SUKUNIMI AVIOERON JÄLKEEN / EFTERNAMN EFTER SKILSMÄSSA

12

Résidence habituelle / ORT DES GEWÖHNLICHEN AUFENTHALTS / ОБИЧАЙНО МЕСТОПРЕБИВАВАНЕ / DOMICILIO HABITUAL / OBVYKLÉ BYDLIŠTĚ / SÆDVANLIG BOPÆLSADRESSE / ALALINE ELUKOHT / ΣΥΝΗΘΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗ / GNÁTHÁIT CHÓNAITHE / MJESTO PREBIVALIŠTA / RESIDENZA ABITUALE / PASTĀVĪGĀ DZĪVESVIETA / NUOLATINĖ GYVENAMOJI VIETA / SZOKÁSOS TARTÓZKODÁSI HELY / RESIDENZA NORMALI / WOONPLAATS / MIEJSCE ZWYKŁEGO POBYTU / RESIDÊNCIA HABITUAL / REŞEDINŢA OBIŞNUITĂ / MIESTO OBVYKLÉHO POBYTU / OBIČAJNO PREBIVALIŠČE / ASUINPAIKKA / HEMVIST

13

Autres informations figurant dans l'acte / ANDERE ANGABEN AUS DEM EINTRAG / ДРУГИ БЕЛЕЖКИ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕГИСТРАЦИЯТА / OTROS DATOS DEL REGISTRO / DALŠÍ ÚDAJE O ZÁPISU / ANDRE BEMÆRKNINGER TIL REGISTRERINGEN / MUU TEAVE / ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ / SONRAÍ EILE A BHAINEANN LEIS AN gCLÁRÚCHÁN / OSTALE INFORMACIJE ZA PRIJAVU / ALTRI ELEMENTI PARTICOLARI DELLA REGISTRAZIONE / CITAS ZIŅAS PAR REĢISTRĀCIJU / KITI REGISTRACIJOS DUOMENYS / EGYÉB ANYAKÖNYVI ADATOK / PARTIKOLARITAJIET OĦRA TAR-REĠISTRAZZJONI / ANDERE BIJZONDERHEDEN VAN DE REGISTRATIE / INNE OKOLICZNOŚCI SZCZEGÓLNE ZWIĄZANE Z REJESTRACJĄ / OUTROS ELEMENTOS PARTICULARES DO REGISTO / ALTE CARACTERISTICI PRIVIND ÎNREGISTRAREA / INÉ OSOBITNÉ ÚDAJE V SÚVISLOSTI S REGISTRÁCIOU / DRUGE POSEBNOSTI PRIJAVE / MUITA REKISTERÖINTIIN LIITTYVIÄ SEIKKOJA / ANDRA UPPGIFTER I REGISTRERINGEN

14

DATE DE DÉLIVRANCE, SIGNATURE, SCEAU / TAG DER AUSSTELLUNG, UNTERSCHRIFT, SIEGEL / ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI / UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL

[pozm. návrh 43]

Příloha IV

VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ

EVROPSKÉ UNIE PRO

REGISTROVANÉ PARTNERSTVÍ

Článek 11 nařízení (EU) [doplňte číslo a název tohoto nařízení]

p0000011.png

p0000012.png

Poznámka: Tento vícejazyčný standardní formulář EU poskytují na požádání orgány vydávajícího členského státu jako alternativu rovnocenné veřejné listiny, která v daném členském státě existuje. Není jím dotčeno používání rovnocenné vnitrostátní veřejné listiny vystavené orgány vydávajícího členského státu. Má stejnou formální důkazní hodnotu jako rovnocenná vnitrostátní listina vydávajícího členského státu a použije se, aniž by jím bylo dotčeno hmotné právo členských států týkající se registrovaného partnerství.

SYMBOLY / SYMBOLS / SYMBOLES / ZEICHEN / СИМВОЛИ / SÍMBOLOS / SYMBOLER / SÜMBOLID / ΣΥΜΒΟΛΑ / NODA / SIMBOLI / SIMBOLI / APZĪMĒJUMI / SIMBOLIAI / JELMAGYARÁZAT / SIMBOLI / AFKORTINGEN / SKRÓT / SÍMBOLOS / SIMBOLURI / SYMBOLY / KRATICE / SYMBOLIT / FÖRKLARINGAR

—   De: Den / Day / Jour / Tag / ден / Día / Dag / Päev / Ημέρα / Lá / Dan / Giorno / diena / diena / Nap / Jum / dag / dzień / Dia / Ziua / Deň / Dan / Päivä / Dag

—   Mě: Měsíc / Month / Mois / Monat / месец / Mes / Måned / Kuu / Μήνας / Mí / Mjesec / Mese / mēnesis / mėnuo / Hónap / Xahar / maand / miesiąc / Mês / Luna / Mesiac / Mesec / Kuukausi / Månad

—   Ro: Rok / Year / Année / Jahr / година / Año / År / Aasta / Έτος / Bliain / Godina / Anno / gads / metai / Év / Sena / jaar / rok / Ano / Anul / Rok / Leto / Vuosi / År

—   Man: Manželství / Marriage / Mariage / Eheschlieβung / брак / Matrimonio / Gift / Abielu / Γάμος / Pósadh / Brak / Matrimonio / Laulība / Santuoka / Házasság / Żwieġ / huwelijk / związek małżeński / Casamento / Căsătorie / Manželstvo / Zakonska zveza / Avioliitto / Giftermål

—   Reg: Registrované partnerství / Registered Partnership / Partenariat enregistré / Eingetragene Partnerschaft / регистрирано партньорство / Unión registrada / Registreret partnerskab / Registreeritud partnerlus / Καταχωρισμένη συμβίωση / Páirtnéireacht Chláraithe / Registrirano partnerstvo / Unione registrata / Reģistrētas partnerattiecības / Registruota partnerystė / Bejegyzett élettársi kapcsolat / Unjoni Rreġistrata / geregistreerd partnerschap / zarejestrowany związek partnerski / Parceria registada / Parteneriat înregistrat / Registrované partnerstvo / Registrirana partnerska skupnost / Rekisteröity parisuhde / Registrerat partnerskap

—   Roz: Rozluka / Legal separation / Séparation de corps / Trennung ohne Auflösung des Ehebandes / законна раздяла / Separación judicial / Separeret / Lahuselu / Δικαστικός χωρισμός / Scaradh Dlíthiúil / Zakonska rastava / Separazione personale / Laulāto atšķiršana / Gyvenimas skyrium (separacija) / Különválás / Separazzjoni legali / scheiding van tafel en bed / separacja prawna / Separação legal / Separare de drept / Súdna rozluka / Prenehanje življenjske skupnosti / Asumusero / Hemskillnad

—   Rzv: Rozvod / Divorce / Divorce / Scheidung / развод / Divorcio / Skilt / Lahutus / Διαζύγιο / Colscaradh / Razvod / Divorzio / Laulības šķiršana / Santuokos nutraukimas / Házasság felbontása / Divorzju / echtscheiding / rozwód / Divórcio / Divorț / Rozvod / Razveza zakonske zveze / Avioero / Skilsmässa

—   Z: Zrušení / Annulment / Annulation / Nichtigerklärung / унищожаване / Anulación / Ophævelse af ægteskab / Tühistamine / Ακύρωση / Neamhniú pósta / Poništenje / Annullamento / Laulības atzīšana par neesošu / Pripažinimas negaliojančia / Érvénytelenítés / Annullament / nietigverklaring / anulowanie / Anulação / Anulare / Anulovanie / Razveljavitev zakonske zveze / Mitätöinti / Annullering

—   Ú: Úmrtí / Death / Décès / Tod / смърт / Defunción / Død / Surm / Θάνατος / Bás / Smrt / Decesso / Nāve / Mirtis / Halál / Mewt / overlijden / zgon / Óbito / Deces / Úmrtie / Smrt / Kuolema / Dödsfall

—   Úm: Úmrtí manžela / Death of the husband / Décès du mari / Tod des Ehemanns / смърт на съпруга / Defunción del esposo / Ægtefælles (mand) død / Abikaasa surm (M) / Θάνατος του συζύγου / Bás an fhir chéile / Smrt supruga / Decesso del marito / Vīra nāve / Vyro mirtis / Férj halála / : Mewt tar-raġel / overlijden van echtgenoot / zgon współmałżonka / Óbito do cônjuge masculino / Decesul soțului / Úmrtie manžela / Smrt moža / Aviomiehen kuolema / Makes dödsfall

—   Úž: Úmrtí manželky / Death of the Wife / Décès de la femme / Tod der Ehefrau / смърт на съпругата / Defunción de la esposa / Ægtefælles (kone) død / Abikaasa surm (F) / Θάνατος της συζύγου / Bás na mná céile / Smrt supruge / Decesso della moglie / Sievas nāve / Žmonos mirtis / Feleség halála / Mewt tal-mara / overlijden van echtgenote / zgon współmałżonki / Óbito do cônjuge feminino / Decesul soției / Úmrtie manželky / Smrt žene / Vaimon kuolema / Makas dödsfall

1

MEMBER STATE / État membre / Mitgliedstaat / ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА / ESTADO MIEMBRO / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA / STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / STAT MEMBRU / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / JÄSENVALTIO / MEDLEMSSTAT

2

ISSUING AUTHORITY / autorité de délivrance / Ausstellungsbehörde / ИЗДАВАЩ ОРГАН / AUTORIDAD EXPEDIDORA / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / AUTORITATEA EMITENTĂ / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / ANTAVA VIRANOMAINEN / UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

EU MULTILINGUAL STANDARD FORM CONCERNING REGISTERED PARTNERSHIP / Formulaire type multilingue de l'UE concernant le partenariat enregistré / mehrsprachiges EU-Formular - eingetragene Partnerschaft / МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕС ЗА РЕГИСТРИРАНО ПАРТНЬОРСТВО / IMPRESO ESTÁNDAR MULTILINGÜE DE LA UE RELATIVO A LA UNIÓN REGISTRADA / FLERSPROGET EU-STANDARFORMULAR FOR REGISTRERET PARTNERSKAB / ELi MITMEKEELNE STANDARDVORM REGISTREERITUD PARTNRELUSE KOHTA / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΜΕΝΗ ΣΥΜΒΙΩΣΗ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AN AE MAIDIR LE PÁIRTNÉIREACHT CHLÁRAITHE / VIŠEJEZIČNI STANDARDNI FORMULAR EU-a KOJI SE ODNOSI NA REGISTRIRANO PARTNERSTVO / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UE RELATIVO ALL'UNIONE REGISTRATA / ES DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ REĢISTRĒTĀM PARTNERATTIECĪBĀM / ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL REGISTRUOTOS PARTNERYSTĖS / TÖBBNYELVŰ UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY BEJEGYZETT ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT TEKINTETÉBEN / FORMOLA MULTILINGWA STANDARD TAL-UE DWAR SĦUBIJA REĠISTRATA / MEERTALIG EU-MODELFORMULIER BETREFFENDE GEREGISTREERD PARTNERSCHAP / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY ZAREJESTROWANIA ZWIĄZKU PARTNERSKIEGO / FORMULÁRIO MULTILINGUE DA UE RELATIVO À PARCERIA REGISTADA / FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND PARTENERIATUL ÎNREGISTRAT / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA REGISTROVANÉHO PARTNERSTVA / STANDARDNI VEČJEZIČNI OBRAZEC EU V ZVEZI Z REGISTRACIJO PARTNERSKE SKUPNOSTI / EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE - REKISTERÖITY PARISUHDE / FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE REGISTRERAT PARTNERSKAP

4

DATE AND PLACE OF THE ACT / Date et lieu de l'établissement de l'acte / Tag und Ort des Eintrags / ДАТА И МЯСТО НА РЕГИСТРИРАНЕ НА ПАРТНЬОРСТВОТО / FECHA Y LUGAR DE MATRIMONIO / Dato og sted for registreringen / PARTNERLUSE REGISTREERIMISE KUUPÄEV JA KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ / DÁTA AGUS IONAD CHLÁRÚ NA PÁIRTNÉIREACHTA / DATUM I MJESTO SKLAPANJA PARTNERSTVA / DATA E LUOGO DELL'ATTO / AKTA DATUMS UN VIETA / SUDARYMO DATA IR VIETA / CSELEKMÉNY IDEJE ÉS HELYE / DATA U POST TAL-ATT / DATUM EN PLAATS VAN REGISTRATIE / DATA I MIEJSCE ZAREJESTROWANIA ZWIĄZKU / DATA E LOCAL DO ATO / DATA ŞI LOCUL ÎNREGISTRĂRII PARTENERIATULUI / DÁTUM A MIESTO UZAVRETIA PARTNERSTVA / DATUM IN KRAJ REGISTRACIJE / REKISTERÖINTIAIKA JA –PAIKKA / DATUM OCH ORT FÖR REGISTRERINGEN

5

PARTNER A / Partenaire A / Partner A / ПАРТНЬОР A / PAREJA A / PARTNER A / PARTNER A / ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ A / PÁIRTÍ A / PARTNER A / PARTNER A / PARTNERIS A / "A" ÉLETTÁRS / SIEĦEB A / PARTNER A / PARTNER A / PARCEIRO A / PARTENERUL A / PARTNER A / PARTNER A / PUOLISO A / PARTNER A

6

PARTNER B / Partenaire B / Partner B / ПАРТНЬОР В / PAREJA B / PARTNER B / PARTNER B / ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ B / PÁIRTÍ B / PARTNER B / PARTNER B / PARTNERIS B / "B" ÉLETTÁRS / SIEĦEB B / PARTNER B / PARTNER B / PARCEIRO B / PARTENERUL B / PARTNER B / PARTNER B / PUOLISO B / PARTNER B

7

NAME BEFORE THE ACT / Nom antérieur à l'établisssement de l'acte / Name vor dem Eintrag / ФАМИЛНО ИМЕ ПРЕДИ РЕГИСТРИРАНЕ НА ПАРТНЬОРСТВОТО / APELLIDO(S) ANTES DEL CONTRATO DE UNIÓN / EFTERNAVN FØR INDGÅELSE AF PARTNERSKABET / PEREKONNANIMI ENNE REGISTREERIMIST / ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΡΙΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ / SLOINNE ROIMH AN gCLÁRÚ / PREZIME PRIJE SKLAPANJA PARTNERSTVA / COGNOME PRIMA DELL'ATTO / UZVĀRDS PIRMS AKTA / PAVARDĖ IKI SUDARYMO / BEJEGYZETT ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT LÉTESÍTÉSE ELŐTTI CSALÁDI NÉV / KUNJOM QABEL L-ATT / NAAM VÓÓR REGISTRATIE VAN HET PARTNERSCHAP / NAZWISKO PRZED ZAREJESTROWANIEM ZWIĄZKU / APELIDO ANTERIOR AO ATO / NUMELE AVUT ÎNAINTE DE ÎNREGISTRAREA PARTENERIATULUI / PRIEZVISKO PRED UZAVRETÍM PARTNERSTVA / PRIIMEK PRED REGISTRACIJO PARTNERSKE SKUPNOSTI / SUKUNIMI ENNEN REKISTERÖINTIÄ / EFTERNAMN FÖRE REGISTRERINGEN

8

FORENAME(S) / Prénom(s) / Vorname(n) / СОБСТВЕНО ИМЕ / NOMBRE(S) / FORNAVN/-E / EESNIMED / ΟΝΟΜΑ/ΟΝΟΜΑΤΑ / CÉADAINM(NEACHA) / IME(NA) / NOME/I / VĀRDS(-I) / VARDAS (-AI) / UTÓNÉV (UTÓNEVEK) / ISEM (ISMIJIET) / VOORNAMEN / IMIĘ (IMIONA) / NOME´PRÓPRIO / PRENUME / MENO(Á) / IME(NA) / ETUNIMET / FÖRNAMN

9

SEX / Sexe / Geschlecht / ПОЛ / SEXO / KØN / SUGU / ΦΥΛΟ / GNÉAS / SPOL / SESSO / DZIMUMS / LYTIS / NEM / SESS / GESLACHT / PŁEĆ / SEXO / SEX / POHLAVIE / SPOL / SUKUPUOLI / KÖN

10

DATE AND PLACE OF BIRTH / Date et lieu de naissance / Tag und Ort der Geburt / ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / FØDSELSDATO OG –STED / KUUPÄEV JA KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / DATUM I MJESTO ROĐENJA / DATA E LUOGO DI NASCITA / DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA / GIMIMO DATA IR VIETA / SZÜLETÉSI HELY ÉS IDŐ / DATA U POST TAT-TWELID / GEBOORTEDATUM EN –PLAATS / DATA I MIEJSCE URODZIN / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DATA ŞI LOCUL NAŞTERII / DÁTUM A MIESTO NARODENIA / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA / FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT

11

NAME FOLLOWING THE ACT / Nom postérieur à l'établissemnt de l'acte / Name nach dem Eintrag / ФАМИЛНО ИМЕ СЛЕД РЕГИСТРИРАНЕ НА ПАРТНЬОРСТВОТО / APELLIDO(S) TRAS EL CONTRATO DE UNIÓN / NAVN EFTER ACT / PEREKONNANIMI PÄRAST REGISTREERIMIST / ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ / SLOINNE TAR ÉIS AN CHLÁRAITHE / PREZIME NAKON SKLAPANJA PARTNERSTVA / COGNOME DOPO L'ATTO / UZVĀRDS PĒC AKTA / PAVARDĖ PO SUDARYMO / BEJEGYZETT ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT LÉTESÍTÉSE UTÁNI NÉV / KUNJOM WARA L-ATT / NAAM VÓÓR PARTNERSCHAP / NAZWISKO PO ZAREJESTROWANIU ZWIĄZKU / APELIDO POSTERIOR AO ATO / NUMELE DOBÂNDIT DUPĂ ÎNREGISTRARE / PRIEZVISKO PO UZAVRETÍ PARTNERSTVA / PRIIMEK PO REGISTRACIJI PARTNERSKE SKUPNOSTI / NIMI REKISTERÖINNIN JÄLKEEN / EFTERNAMN EFTER REGISTRERINGEN

12

HABITUAL RESIDENCE / Résidence habituelle / Ort des gewöhnlichen Aufenthalts / ОБИЧАЙНО МЕСТОПРЕБИВАВАНЕ / DOMICILIO HABITUAL / SÆDVANLIG BOPÆLSADRESSE / ALALINE ELUKOHT / ΣΥΝΗΘΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗ / GNÁTHÁIT CHÓNAITHE / MJESTO PREBIVALIŠTA / RESIDENZA ABITUALE / PASTĀVĪGĀ DZĪVESVIETA / NUOLATINĖ GYVENAMOJI VIETA / SZOKÁSOS TARTÓZKODÁSI HELY / RESIDENZA NORMALI / WOONPLAATS / MIEJSCE ZWYKŁEGO POBYTU / RESIDÊNCIA HABITUAL / REŞEDINŢA OBIŞNUITĂ / MIESTO OBVYKLÉHO POBYTU / OBIČAJNO PREBIVALIŠČE / ASUINPAIKKA / HEMVIST

13

OTHER PARTICULARS OF THE REGISTRATION / Autres informations figurant dans l'acte / Andere Angaben aus dem Eintrag / ДРУГИ БЕЛЕЖКИ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕГИСТРАЦИЯТА / OTROS DATOS DEL REGISTRO / ANDRE BEMÆRKNINGER TIL REGISTRERINGEN / MUU TEAVE / ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ / SONRAÍ EILE A BHAINEANN LEIS AN gCLÁRÚCHÁN / OSTALE INFORMACIJE ZA PRIJAVU / ALTRI ELEMENTI PARTICOLARI DELLA REGISTRAZIONE / CITAS ZIŅAS PAR REĢISTRĀCIJU/ KITI REGISTRACIJOS DUOMENYS / EGYÉB ANYAKÖNYVI ADATOK / PARTIKOLARITAJIET OĦRA TAR-REĠISTRAZZJONI / ANDERE BIJZONDERHEDEN VAN DE REGISTRATIE / INNE OKOLICZNOŚCI SZCZEGÓLNE ZWIĄZANE Z REJESTRACJĄ / OUTROS ELEMENTOS PARTICULARES DO REGISTO / ALTE CARACTERISTICI PRIVIND ÎNREGISTRAREA / INÉ OSOBITNÉ ÚDAJE V SÚVISLOSTI S REGISTRÁCIOU / DRUGE POSEBNOSTI PRIJAVE / MUITA REKISTERÖINTIIN LIITTYVIÄ SEIKKOJA / ANDRA UPPGIFTER I REGISTRERINGEN

14

DATE OF ISSUE, SIGNATURE, SEAL / Date de délivrance, signature, sceau / Tag der Ausstellung, Unterschrift, Siegel / ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI / UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL

Příloha IVa

VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ

EVROPSKÉ UNIE PRO

ZRUŠENÍ REGISTROVANÉHO PARTNERSTVÍ

Článek 11 nařízení (EU) č. [doplňte číslo a název tohoto nařízení]

p0000013.png

1

ČLENSKÝ STÁT:

2

VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN

3

VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EVROPSKÉ UNIE PRO ZRUŠENÍ REGISTROVANÉHO PARTNERSTVÍ

4

DATUM A MÍSTO ZRUŠENÍ PARTNERSTVÍ Den měsíc rok

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

5

PARTNER A

6

PARTNER B

7

PŘÍJMENÍ PŘED ZRUŠENÍM PARTNERSTVÍ

8

JMÉNO (JMÉNA)

9

POHLAVÍ

10

DATUM A MÍSTO NAROZENÍ

Den měsíc rok

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Den měsíc rok

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

11

PŘÍJMENÍ PO ZRUŠENÍ PARTNERSTVÍ

12

OBVYKLÉ BYDLIŠTĚ

13

DALŠÍ ÚDAJE O ZÁPISU

14

DATUM VYDÁNÍ, Den měsíc rok

PODPIS, RAZÍTKO |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Poznámka: Tento vícejazyčný standardní formulář EU poskytují na požádání orgány vydávajícího členského státu jako alternativu rovnocenné veřejné listiny, která v daném členském státě existuje. Není jím dotčeno používání rovnocenné vnitrostátní veřejné listiny vystavené orgány vydávajícího členského státu. Má stejnou formální důkazní hodnotu jako rovnocenná vnitrostátní listina vydávajícího členského státu a použije se, aniž by jím bylo dotčeno hmotné právo členských států týkající se manželství.

SYMBOLY / SYMBOLS / SYMBOLES / ZEICHEN / СИМВОЛИ / SÍMBOLOS / SYMBOLER / SÜMBOLID / ΣΥΜΒΟΛΑ / NODA / SIMBOLI / SIMBOLI / APZĪMĒJUMI / SIMBOLIAI / JELMAGYARÁZAT / SIMBOLI / AFKORTINGEN / SKRÓT / SÍMBOLOS / SIMBOLURI / SYMBOLY / KRATICE / SYMBOLIT / FÖRKLARINGAR

—   Da: Day / Jour / Tag / ден / Día / Den / Dag / Päev / Ημέρα / Lá / Dan / Giorno / diena / diena / Nap / Jum / dag / dzień / Dia / Ziua / Deň / Dan / Päivä / Dag

—   Mo: Month / Mois / Monat / месец / Mes / Měsíc / Måned / Kuu / Μήνας / Mí / Mjesec / Mese / mēnesis / mėnuo / Hónap / Xahar / maand / miesiąc / Mês / Luna / Mesiac / Mesec / Kuukausi / Månad

—   Ye: Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Aasta / Έτος / Bliain / Godina / Anno / gads / metai / Év / Sena / jaar/ rok / Ano / Anul / Rok / Leto / Vuosi / År

—   M: Masculine / Masculin / Männlich / мъжки / Masculino / Mužské / Mand / Mees / Άρρεν / Fireann / Muško / Maschile / Vīrietis / Vyras / Férfi / Maskil / man / mężczyzna / Masculino / Masculin / Muž / Moški / Mies / Manligt

—   F: Feminine / Féminin / Weiblich / женски / Femenino / Ženské / Kvinde / Naine / Θήλυ / Baineann / Žensko / Femminile / Sieviete / Moteris / Nő / Femminil / vrouw / kobieta / Feminino / Feminin / Žena / Ženska / Nainen / Kvinnligt

—   Mar : Marriage / Mariage / Eheschlieβung / брак / Matrimonio / Manželství / Gift / Abielu / Γάμος / Pósadh / Brak / Matrimonio / Laulība / Santuoka / Házasság / Żwieġ / huwelijk / związek małżeński / Casamento / Căsătorie / Manželstvo / Zakonska zveza / Avioliitto / Giftermål

—   Reg: Registered Partnership / Partenariat enregistré / Eingetragene Partnerschaft / регистрирано партньорство / Unión registrada / Registrované partnerství / Registreret partnerskab / Registreeritud partnerlus / Καταχωρισμένη συμβίωση / Páirtnéireacht Chláraithe / Registrirano partnerstvo / Unione registrata / Reģistrētas partnerattiecības / Registruota partnerystė / Bejegyzett élettársi kapcsolat / Unjoni Rreġistrata / geregistreerd partnerschap / zarejestrowany związek partnerski / Parceria registada / Parteneriat înregistrat / Registrované partnerstvo / Registrirana partnerska skupnost / Rekisteröity parisuhde / Registrerat partnerskap

—   Ls : Legal separation / Séparation de corps / Trennung ohne Auflösung des Ehebandes / законна раздяла / Separación judicial / Rozluka / Separeret / Lahuselu / Δικαστικός χωρισμός / Scaradh Dlíthiúil / Zakonska rastava / Separazione personale / Laulāto atšķiršana / Gyvenimas skyrium (separacija) / Különválás / Separazzjoni legali / scheiding van tafel en bed / separacja prawna / Separação legal / Separare de drept / Súdna rozluka / Prenehanje življenjske skupnosti / Asumusero / Hemskillnad

—   Div: Divorce / Divorce / Scheidung / развод / Divorcio / Rozvod / Skilt / Lahutus / Διαζύγιο / Colscaradh / Razvod / Divorzio / Laulības šķiršana / Santuokos nutraukimas / Házasság felbontása / Divorzju / echtscheiding / rozwód / Divórcio / Divorț / Rozvod / Razveza zakonske zveze / Avioero / Skilsmässa

—   A: Annulment / Annulation / Nichtigerklärung / унищожаване / Anulación / Zrušení / Ophævelse af ægteskab / Tühistamine / Ακύρωση / Neamhniú pósta / Poništenje / Annullamento / Laulības atzīšana par neesošu / Pripažinimas negaliojančia / Érvénytelenítés / Annullament / nietigverklaring / anulowanie / Anulação / Anulare / Anulovanie / Razveljavitev zakonske zveze / Mitätöinti / Annullering

—   D: Death / Décès / Tod / смърт / Defunción / Úmrtí / Død / Surm / Θάνατος / Bás / Smrt / Decesso / Nāve / Mirtis / Halál / Mewt / overlijden / zgon / Óbito / Deces / Úmrtie / Smrt / Kuolema / Dödsfall

1

ÉTAT MEMBRE / MITGLIEDSTAAT / ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁT / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA / STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / STAT MEMBRU / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / JÄSENVALTIO / MEDLEMSSTAT

2

AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE / AUSSTELLUNGSBEHÖRDE / ИЗДАВАЩ ОРГАН / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / AUTORITATEA EMITENTĂ / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / ANTAVA VIRANOMAINEN / UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

Formulaire type multilingue de l'UE relatif à la dissolution d'un partenariat enregistré / MEHRSPRACHIGES EU-FORMULAR - AUFHEBUNG EINER EINGETRAGENEN PARTNERSCHAFT / МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РЕГИСТРИРАНО ПАРТНЬОРСТВО / UE FORMULARIO NORMALIZADO MULTILINGÜE RELATIVO A LA DISOLUCIÓN DE UNA PAREJA DE HECHO INSCRITA EN UN REGISTRO / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU TÝKAJÍCÍ SE ZÁNIKU REGISTROVANÉHO PARTNERSTVÍ / FLERSPROGET EU-STANDARDFORMULAR VEDRØRENDE OPLØSNING AF REGISTRERET PARTNERSKAB / REGISTREERITUD PARTNERLUSE LÕPPEMIST PUUDUTAV MITMEKEELNE ELI STANDARDVORM / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AE MAIDIR LE SCAOILEADH PÁIRTNÉIREACHTA CLÁRAITHE / VIŠEJEZIČNI OBRAZAC EUROPSKE UNIJE – RAZVRGNUĆE REGISTRIRANOG PARTNERSTVA / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UNIONE EUROPEA RELATIVO ALLO SCIOGLIMENTO DI UN'UNIONE REGISTRATA / ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL REGISTRUOTOS PARTNERYSTĖS NUTRAUKIMO / EIROPAS SAVIENĪBAS DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ REĢISTRĒTU PARTNERATTIECĪBU IZBEIGŠANU / TÖBBNYELVŰ EURÓPAI UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY BEJEGYZETT ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT FELBONTÁSA TEKINTETÉBEN / FORMOLA STANDARD MULTILINGWALI TAL-UE DWAR IX-XOLJIMENT TA' UNJONI REĠISTRATA / MEERTALIG MODELFORMULIER VAN DE EUROPESE UNIE BETREFFENDE ONTBINDING VAN EEN GEREGISTREERD PARTNERSCHAP / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY ROZWIĄZANIA ZAREJESTROWANEGO ZWIĄZKU PARTNERSKIEGO / FORMULÁRIO MULTILINGUE NORMALIZADO DA UE RELATIVO À DISSOLUÇÃO DE PARCERIA REGISTADA / FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND DESFACEREA PARTENERIATULUI ÎNREGISTRAT / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA ZRUŠENIA REGISTROVANÉHO PARTNERSTVA / VEČJEZIČNI STANDARDNI OBRAZEC EU O PRENEHANJU REGISTRIRANE PARTNERSKE SKUPNOSTI / EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE – REKISTERÖIDYN PARISUHTEEN PURKAMINEN / FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE UPPLÖSNING AV REGISTRERAT PARTNERSKAP

4

Date et lieu de la dissolution / TAG UND ORT DER AUFHEBUNG / ДАТА И МЯСТО НА ПРЕКРАТЯВАНЕ / FECHA Y LUGAR DE LA DISOLUCIÓN / DATUM A MÍSTO ZÁNIKU REGISTROVANÉHO PARTNERSTVÍ / DATO OG STED FOR OPLØSNINGEN / LÕPPEMISE KUUPÄEV JA KOHT / HΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΛΥΣΗΣ / DÁTA AGUS ÁIT AN SCAOILTE / DATUM I MJESTO RAZVRGNUĆA / DATA E LUOGO DELLO SCIOGLIMENTO / NUTRAUKIMO DATA IR VIETA / IZBEIGŠANAS DATUMS UN VIETA / FELBONTÁS HELYE ÉS IDEJE / DATA U POST TAX-XOLJIMENT / DATUM EN PLAATS VAN DE ONTBINDING / DATA I MIEJSCE ROZWIĄZANIA ZAREJESTROWANEGO ZWIĄZKU PARTNERSKIEGO / DATA E LOCAL DA DISSOLUÇÃO / DATA ŞI LOCUL DESFACERII / DÁTUM A MIESTO ZRUŠENIA REGISTROVANÉHO PARTNERSTVA / DATUM IN KRAJ PRENEHANJA / PARISUHTEEN PURKAMISEN VOIMAANTULOPÄIVÄ JA PAIKKA / DATUM OCH ORT FÖR UPPLÖSNING

5

Partenaire A / Partner A / ПАРТНЬОР A / PAREJA A / PARTNER A / PARTNER A / PARTNER A / ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ A / PÁIRTÍ A / PARTNER A / PARTNER A / PARTNERIS A / "A" ÉLETTÁRS / SIEĦEB A / PARTNER A / PARTNER A / PARCEIRO A / PARTENERUL A / PARTNER A / PARTNER A / PUOLISO A / PARTNER A

6

Partenaire B / Partner B / ПАРТНЬОР В / PAREJA B / PARTNER B / PARTNER B / PARTNER B / ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ B / PÁIRTÍ B / PARTNER B / PARTNER B / PARTNERIS B / "B" ÉLETTÁRS / SIEĦEB B / PARTNER B / PARTNER B / PARCEIRO B / PARTENERUL B / PARTNER B / PARTNER B / PUOLISO B / PARTNER B

7

Nom antérieur à la dissolution / NAME VOR DER AUFHEBUNG / ИМЕ ПРЕДИ ПРЕКРАТЯВАНЕТО НА РЕГИСТРИРАНОТО ПАРТНЬОРСТВОG / NOMBRE ANTES DE LA DISOLUCIÓN / JMÉNO PŘED ZÁNIKEM REGISTROVANÉHO PARTNERSTVÍ / NAVN FØR OPLØSNINGEN / PARTNERLUSE LÕPPEMISE EELNE NIMI / ΄OΝΟΜΑ ΠΡΙΝ ΤΗ ΔΙΑΛΥΣΗ / SLOINNE ROIMH AN SCAOILEADH / PREZIME PRIJE RAZVRGNUĆA / NOME ANTERIORMENTE ALLO SCIOGLIMENTO / PAVARDĖ PRIEŠ NUTRAUKIMĄ / VĀRDS PIRMS IZBEIGŠANAS / FELBONTÁS ELŐTTI NÉV / ISEM QABEL IX-XOLJIMENT / NAAM VOOR DE ONTBINDING / NAZWISKO PRZED ROZWIĄZANIEM ZAREJESTROWANEGO ZWIĄZKU PARTNERSKIEGO / APELIDO ANTERIOR À DISSOLUÇÃO / NUMELE ÎNAINTE DE DESFACERE / MENO PRED ZRUŠENÍM REGISTROVANÉHO PARTNERSTVA / IME PRED PRENEHANJEM / SUKUNIMI ENNEN PARISUHTEEN PURKAMISTA / EFTERNAMN FÖRE UPPLÖSNING

8

PRÉNOM(S) / VORNAME(N) / СОБСТВЕНО ИМЕ / NOMBRE(S) / JMÉNO (JMÉNA) / FORNAVN/-E / EESNIMED / ΟΝΟΜΑ / CÉADAINM(NEACHA) / IME(NA) / NOME/I / VĀRDS(-I) / VARDAS (-AI) / UTÓNÉV (UTÓNEVEK) / ISEM (ISMIJIET) / VOORNAMEN / IMIĘ (IMIONA) / NOME PRÓPRIO / PRENUME / MENO(Á) / IME(NA) / ETUNIMET / FÖRNAMN

9

SEXE / GESCHLECHT / ПОЛ / SEXO / POHLAVÍ / KØN / SUGU / ΦΥΛΟ / GNÉAS / SPOL / SESSO / DZIMUMS / LYTIS / NEM / SESS / GESLACHT / PŁEĆ / SEXO / SEX / POHLAVIE / SPOL / SUKUPUOLI / KÖN

10

DATE ET LIEU DE NAISSANCE / TAG UND ORT DER GEBURT / ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATUM A MÍSTO NAROZENÍ / FØDSELSDATO OG -STED / SÜNNIAEG JA –KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / DATUM I MJESTO ROĐENJA / DATA E LUOGO DI NASCITA / DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA / GIMIMO DATA IR VIETA / SZÜLETÉS IDEJE ÉS HELYE / POST U DATA TAT-TWELID / GEBOORTEPLAATS EN –DATUM / DATA I MIEJSCE URODZENIA / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DATA ŞI LOCUL NAŞTERII / DÁTUM A MIESTO NARODENIA / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA / FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT

11

Nom postérieur à la dissolution / NAME NACH DER AUFHEBUNG / ИМЕ СЛЕД ПРЕКРАТЯВАНЕТО НА РЕГИСТРИРАНОТО ПАРТНЬОРСТВО / NOMBRE DESPUÉS DE LA DISOLUCIÓN / JMÉNO PO ZÁNIKEM REGISTROVANÉHO PARTNERSTVÍ / NAVN EFTER OPLØSNINGEN / PARTNERLUSE LÕPPEMISE JÄRGNE NIMI / ΄OΝΟΜΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΛΥΣΗ / SLOINNE I NDIAIDH AN SCAOILTE / PREZIME NAKON RAZVRGNUĆA / NOME SUCCESSIVAMENTE ALLO SCIOGLIMENTO / PAVARDĖ PO NUTRAUKIMO / VĀRDS PĒC IZBEIGŠANAS / FELBONTÁS UTÁNI NÉV / ISEM WARA IX-XOLJIMENT / NAAM NA DE ONTBINDING / NAZWISKO PO ROZWIĄZANIU ZAREJESTROWANEGO ZWIĄZKU PARTNERSKIEGO / APELIDO POSTERIOR À DISSOLUÇÃO / NUMELE DUPĂ DESFACERE / MENO PO ZRUŠENÍ REGISTROVANÉHO PARTNERSTVA / IME PO PRENEHANJU / SUKUNIMI PARISUHTEEN PURKAMISEN JÄLKEEN / EFTERNAMN EFTER UPPLÖSNING

12

Résidence habituelle / ORT DES GEWÖHNLICHEN AUFENTHALTS / ОБИЧАЙНО МЕСТОПРЕБИВАВАНЕ / DOMICILIO HABITUAL / OBVYKLÉ BYDLIŠTĚ / SÆDVANLIG BOPÆLSADRESSE / ALALINE ELUKOHT / ΣΥΝΗΘΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗ / GNÁTHÁIT CHÓNAITHE / MJESTO PREBIVALIŠTA / RESIDENZA ABITUALE / PASTĀVĪGĀ DZĪVESVIETA / NUOLATINĖ GYVENAMOJI VIETA / SZOKÁSOS TARTÓZKODÁSI HELY / RESIDENZA NORMALI / WOONPLAATS / MIEJSCE ZWYKŁEGO POBYTU / RESIDÊNCIA HABITUAL / REŞEDINŢA OBIŞNUITĂ / MIESTO OBVYKLÉHO POBYTU / OBIČAJNO PREBIVALIŠČE / ASUINPAIKKA / HEMVIST

13

Autres informations figurant dans l'acte / ANDERE ANGABEN AUS DEM EINTRAG / ДРУГИ БЕЛЕЖКИ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕГИСТРАЦИЯТА / OTROS DATOS DEL REGISTRO / DALŠÍ ÚDAJE O ZÁPISU / ANDRE BEMÆRKNINGER TIL REGISTRERINGEN / MUU TEAVE / ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ / SONRAÍ EILE A BHAINEANN LEIS AN gCLÁRÚCHÁN / OSTALE INFORMACIJE ZA PRIJAVU / ALTRI ELEMENTI PARTICOLARI DELLA REGISTRAZIONE / CITAS ZIŅAS PAR REĢISTRĀCIJU / KITI REGISTRACIJOS DUOMENYS / EGYÉB ANYAKÖNYVI ADATOK / PARTIKOLARITAJIET OĦRA TAR-REĠISTRAZZJONI / ANDERE BIJZONDERHEDEN VAN DE REGISTRATIE / INNE OKOLICZNOŚCI SZCZEGÓLNE ZWIĄZANE Z REJESTRACJĄ / OUTROS ELEMENTOS PARTICULARES DO REGISTO / ALTE CARACTERISTICI PRIVIND ÎNREGISTRAREA / INÉ OSOBITNÉ ÚDAJE V SÚVISLOSTI S REGISTRÁCIOU / DRUGE POSEBNOSTI PRIJAVE / MUITA REKISTERÖINTIIN LIITTYVIÄ SEIKKOJA / ANDRA UPPGIFTER I REGISTRERINGEN

14

DATE DE DÉLIVRANCE, SIGNATURE, SCEAU / TAG DER AUSSTELLUNG, UNTERSCHRIFT, SIEGEL / ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI / UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL

[pozm. návrh 44]

Příloha IVb

VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ

EVROPSKÉ UNIE PRO

OBČANSTVÍ A STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST

Článek 11 nařízení (EU) č. [doplňte číslo a název tohoto nařízení]

p0000014.png

1

ČLENSKÝ STÁT:

2

VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN

3

VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EVROPSKÉ UNIE PRO OBČANSTVÍ A STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST

4

PŘÍJMENÍ

5

JMÉNO (JMÉNA):

6

DATUM A MÍSTO NAROZENÍ Den měsíc rok

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

7

POHLAVÍ

8

OBČAN EU; STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST:

(ISO 3166-1 alpha-3)

9

DATUM VYDÁNÍ, Den měsíc rok

PODPIS, RAZÍTKO |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Poznámka: Tento vícejazyčný standardní formulář EU poskytují na požádání orgány vydávajícího členského státu jako alternativu rovnocenné veřejné listiny, která v daném členském státě existuje. Není jím dotčeno používání rovnocenné vnitrostátní veřejné listiny vystavené orgány vydávajícího členského státu. Má stejnou formální důkazní hodnotu jako rovnocenná vnitrostátní listina vydávajícího členského státu a použije se, aniž by jím bylo dotčeno hmotné právo členských států týkající se právního postavení a zastupování společnosti nebo jiného podniku.

SYMBOLY / SYMBOLS / SYMBOLES / ZEICHEN / СИМВОЛИ / SÍMBOLOS / SYMBOLER / SÜMBOLID / ΣΥΜΒΟΛΑ / NODA / SIMBOLI / SIMBOLI / APZĪMĒJUMI / SIMBOLIAI / JELMAGYARÁZAT / SIMBOLI / AFKORTINGEN / SKRÓT / SÍMBOLOS / SIMBOLURI / SYMBOLY / KRATICE / SYMBOLIT / FÖRKLARINGAR

—   Da: Day / Jour / Tag / ден / Día / Den / Dag / Päev / Ημέρα / Lá / Dan / Giorno / diena / diena / Nap / Jum / dag / dzień / Dia / Ziua / Deň / Dan / Päivä / Dag

—   Mo: Month / Mois / Monat / месец / Mes / Měsíc / Måned / Kuu / Μήνας / Mí / Mjesec / Mese / mēnesis / mėnuo / Hónap / Xahar / maand / miesiąc / Mês / Luna / Mesiac / Mesec / Kuukausi / Månad

—   Ye: Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Aasta / Έτος / Bliain / Godina / Anno / gads / metai / Év / Sena / jaar/ rok / Ano / Anul / Rok / Leto / Vuosi / År

—   M: Masculine / Masculin / Männlich / мъжки / Masculino / Mužské / Mand / Mees / Άρρεν / Fireann / Muško / Maschile / Vīrietis / Vyras / Férfi / Maskil / man / mężczyzna / Masculino / Masculin / Muž / Moški / Mies / Manligt

—   F: Feminine / Féminin / Weiblich / женски / Femenino / Ženské / Kvinde / Naine / Θήλυ / Baineann / Žensko / Femminile / Sieviete / Moteris / Nő / Femminil / vrouw / kobieta / Feminino / Feminin / Žena / Ženska / Nainen / Kvinnligt

1

ÉTAT MEMBRE / MITGLIEDSTAAT / ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁT / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA / STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / STAT MEMBRU / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / JÄSENVALTIO / MEDLEMSSTAT

2

AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE / AUSSTELLUNGSBEHÖRDE / ИЗДАВАЩ ОРГАН / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / AUTORITATEA EMITENTĂ / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / ANTAVA VIRANOMAINEN / UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

Formulaire type multilingue de l'UE relatif à la citoyenneté de l'Union et à la nationaLité / MEHRSPRACHIGES EU-FORMULAR - UNIONSBÜRGERSCHAFT UND STAATSANGEHÖRIGKEIT / МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ГРАЖДАНСТВО НА СЪЮЗА И НАЦИОНАЛНА ПРИНАДЛЕЖНОСТ / UE FORMULARIO NORMALIZADO MULTILINGÜE RELATIVO A LA CIUDADANÍA DE LA UNIÓN Y A LA NACIONALIDAD / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU TÝKAJÍCÍ SE OBČANSTVÍ UNIE A STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOSTI / FLERSPROGET EU-STANDARDFORMULAR VEDRØRENDE UNIONSBORGERSKAB OG STATSBORGERSKAB / LIIDU KODAKONDSUST JA RAHVUST PUUDUTAV MITMEKEELNE ELI STANDARDVORM / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΈΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AE MAIDIR LE SAORÁNACHT AN AONTAIS AGUS NÁISIÚNTACHT / VIŠEJEZIČNI STANDARDNI OBRAZAC EUROPSKE UNIJE – GRAĐANSTVO UNIJE I DRŽAVLJANSTVO / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UNIONE EUROPEA RELATIVO ALLA CITTADINANZA DELL'UNIONE E ALLA NAZIONALITÀ / ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL SĄJUNGOS PILIETYBĖS IR TAUTYBĖS / EIROPAS SAVIENĪBAS DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ SAVIENĪBAS PILSONĪBU UN VALSTSPIEDERĪBU / TÖBBNYELVŰ EURÓPAI UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY UNIÓS POLGÁRSÁG ÉS ÁLLAMPOLGÁRSÁG TEKINTETÉBEN / FORMOLA STANDARD MULTILINGWALI TAL-UE DWAR IĊ-ĊITTADINANZA U N-NAZZJONALITÀ TAL-UNJONI / MEERTALIG MODELFORMULIER VAN DE EUROPESE UNIE BETREFFENDE BURGERSCHAP VAN DE UNIE EN NATIONALITEIT / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY OBYWATELSTWA UNII I OBYWATELSTWA KRAJOWEGO / FORMULÁRIO MULTILINGUE NORMALIZADO DA UE RELATIVO À CIDADANIA DA UNIÃO E NACIONALIDADE / FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND CETĂŢENIA UNIUNII ŞI NAŢIONALITATEA / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA OBČIANSTVA ÚNIE A ŠTÁTNEJ PRÍSLUŠNOSTI / VEČJEZIČNI STANDARDNI OBRAZEC EU O DRŽAVLJANSTVU UNIJE IN NARODNOSTI / EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE – UNIONIN KANSALAISUUS JA KANSALLISUUS / FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE UNIONSMEDBORGARSKAP OCH NATIONALITET

4

NOM / NAME / ФАМИЛНО ИМЕ / APELLIDO(S) / PŘÍJMENÍ / EFTERNAVN / PEREKONNANIMI / ΕΠΩΝΥΜΟ / SLOINNE / PREZIME / COGNOME / UZVĀRDS / PAVARDĖ / CSALÁDI NÉV / KUNJOM / NAAM / NAZWISKO / APELIDO / NUME / PRIEZVISKO / PRIIMEK / SUKUNIMI / EFTERNAMN

5

PRÉNOM(S) / VORNAME(N) / СОБСТВЕНО ИМЕ / NOMBRE(S) / JMÉNO (JMÉNA) / FORNAVN/-E / EESNIMED / ΟΝΟΜΑ / CÉADAINM(NEACHA) / IME(NA) / NOME/I / VĀRDS(-I) / VARDAS (-AI) / UTÓNÉV (UTÓNEVEK) / ISEM (ISMIJIET) / VOORNAMEN / IMIĘ (IMIONA) / NOME PRÓPRIO / PRENUME / MENO(Á) / IME(NA) / ETUNIMET / FÖRNAMN

6

DATE ET LIEU DE NAISSANCE / TAG UND ORT DER GEBURT / ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATUM A MÍSTO NAROZENÍ / FØDSELSDATO OG -STED / SÜNNIAEG JA –KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / DATUM I MJESTO ROĐENJA / DATA E LUOGO DI NASCITA / DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA / GIMIMO DATA IR VIETA / SZÜLETÉS IDEJE ÉS HELYE / POST U DATA TAT-TWELID / GEBOORTEPLAATS EN –DATUM / DATA I MIEJSCE URODZENIA / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DATA ŞI LOCUL NAŞTERII / DÁTUM A MIESTO NARODENIA / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA / FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT

7

SEXE / GESCHLECHT / ПОЛ / SEXO / POHLAVÍ / KØN / SUGU / ΦΥΛΟ / GNÉAS / SPOL / SESSO / DZIMUMS / LYTIS / NEM / SESS / GESLACHT / PŁEĆ / SEXO / SEX / POHLAVIE / SPOL / SUKUPUOLI / KÖN

8

Citoyen de l'Union; nationalité (ISO 3166-1 alpha-3) / UNIONSBÜRGER; STAATSANGEHÖRIGKEIT: ( ISO 3166-1 alpha-3) / ГРАЖДАНИН НА СЪЮЗА, ГРАЖДАНСТВО (ISO 3166-1 ALPHA-3) / CIUDADANÍA DE LA UNIÓN, NACIONALIDAD (ISO 3166-1 ALPHA-3) / OBČANSTVÍ UNIE; STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST (ISO 3166-1 ALPHA-3) / UNIONSBORGERSKAB; STATSBORGERSKAB (ISO 3166-1 ALPHA-3) / LIIDU KODAKONDSUS; RAHVUS (ISO 3166-1 ALPHA-3) / ΠΟΛΙΤΗΣ ΤΗΣ ΈΝΩΣΗΣ• ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ (ISO 3166-1 ALPHA-3) / SAORÁNACHT AN AONTAIS; NÁISIÚNTACHT (ISO 3166-1 ALPHA-3) / GRAĐANIN UNIJE; DRŽAVLJANSTVO: (ISO 3166-1 ALPHA-3) / CITTADINO DELL'UNIONE; NAZIONALITÀ (ISO 3166-1 ALPHA-3) / SĄJUNGOS PILIETYBĖ; TAUTYBĖ (ISO 3166-1 ALPHA-3) / SAVIENĪBAS PILSONIS; VALSTSPIEDRĪBA (ISO 3166-1 ALPHA-3) / UNIÓS POLGÁR, ÁLLAMPOLGÁR (ISO 3166-1 ALPHA-3) / ĊITTADIN TAL-UNJONI; NAZZJONALITÀ (ISO 3166-1 ALPHA-3) / BURGER VAN DE UNIE; NATIONALITEIT (ISO 3166-1 ALPHA-3) / OBYWATEL UNII; OBYWATELSTWO KRAJOWE (ISO 3166-1 ALFA-3) / CIDADANIA DA UNIÃO; NACIONALIDADE (ISO 3166-1 ALPHA -3) / CETĂŢEAN AL UNIUNII; NAŢIONALITATE (ISO 3166-1 ALPHA-3) / OBČAN ÚNIE; ŠTÁTNA PRÍSLUŠNSOŤ (ISO 3166-1 ALPHA-3) / DRŽAVLJANSTVO UNIJE, NARODNOST (ISO 3166-1 ALPHA-3) / UNIONIN KANSALAINEN; KANSALLISUUS (ISO 3166-1 ALPHA-3) / UNIONSMEDBORGARE; NATIONALITET (ISO 3166-1 ALPHA-3)

9

DATE DE DÉLIVRANCE, SIGNATURE, SCEAU / TAG DER AUSSTELLUNG, UNTERSCHRIFT, SIEGEL / ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI / UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL

[pozm. návrh 45]

Příloha IVc

VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ

EVROPSKÉ UNIE PRO

NEEXISTENCI ZÁZNAMU V TRESTNÍM REJSTŘÍKU

Článek 11 nařízení (EU) č. [doplňte číslo a název tohoto nařízení]

p0000015.png

1

ČLENSKÝ STÁT:

2

VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN

3

VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EVROPSKÉ UNIE PRO – NEEXISTENCI ZÁZNAMU V TRESTNÍM REJSTŘÍKU

4

PŘÍJMENÍ

5

JMÉNO (JMÉNA):

6

DATUM A MÍSTO NAROZENÍ Den měsíc rok

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

7

POHLAVÍ

8

DATUM VYDÁNÍ, Den měsíc rok

PODPIS, RAZÍTKO |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Poznámka: Tento vícejazyčný standardní formulář EU poskytují na požádání orgány vydávajícího členského státu jako alternativu rovnocenné veřejné listiny, která v daném členském státě existuje. Není jím dotčeno používání rovnocenné vnitrostátní veřejné listiny vystavené orgány vydávajícího členského státu. Má stejnou formální důkazní hodnotu jako rovnocenná vnitrostátní listina vydávajícího členského státu a použije se, aniž by jím bylo dotčeno hmotné právo členských států týkající se právního postavení a zastupování společnosti nebo jiného podniku.

SYMBOLY / SYMBOLS / SYMBOLES / ZEICHEN / СИМВОЛИ / SÍMBOLOS / SYMBOLER / SÜMBOLID / ΣΥΜΒΟΛΑ / NODA / SIMBOLI / SIMBOLI / APZĪMĒJUMI / SIMBOLIAI / JELMAGYARÁZAT / SIMBOLI / AFKORTINGEN / SKRÓT / SÍMBOLOS / SIMBOLURI / SYMBOLY / KRATICE / SYMBOLIT / FÖRKLARINGAR

—   Da: Day / Jour / Tag / ден / Día / Den / Dag / Päev / Ημέρα / Lá / Dan / Giorno / diena / diena / Nap / Jum / dag / dzień / Dia / Ziua / Deň / Dan / Päivä / Dag

—   Mo: Month / Mois / Monat / месец / Mes / Měsíc / Måned / Kuu / Μήνας / Mí / Mjesec / Mese / mēnesis / mėnuo / Hónap / Xahar / maand / miesiąc / Mês / Luna / Mesiac / Mesec / Kuukausi / Månad

—   Ye: Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Aasta / Έτος / Bliain / Godina / Anno / gads / metai / Év / Sena / jaar/ rok / Ano / Anul / Rok / Leto / Vuosi / År

—   M: Masculine / Masculin / Männlich / мъжки / Masculino / Mužské / Mand / Mees / Άρρεν / Fireann / Muško / Maschile / Vīrietis / Vyras / Férfi / Maskil / man / mężczyzna / Masculino / Masculin / Muž / Moški / Mies / Manligt

—   F: Feminine / Féminin / Weiblich / женски / Femenino / Ženské / Kvinde / Naine / Θήλυ / Baineann / Žensko / Femminile / Sieviete / Moteris / Nő / Femminil / vrouw / kobieta / Feminino / Feminin / Žena / Ženska / Nainen / Kvinnligt

1

ÉTAT MEMBRE / MITGLIEDSTAAT / ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁT / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA / STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / STAT MEMBRU / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / JÄSENVALTIO / MEDLEMSSTAT

2

AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE / AUSSTELLUNGSBEHÖRDE / ИЗДАВАЩ ОРГАН / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / AUTORITATEA EMITENTĂ / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / ANTAVA VIRANOMAINEN / UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

Formulaire type multilingue de l'UE relatif à l'absence d'un casier judiciaire / MEHRSPRACHIGES EU-FORMULAR - VORSTRAFENFREIHEIT / МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ЛИПСА НА СЪДЕБНО МИНАЛО / UE FORMULARIO NORMALIZADO MULTILINGÜE RELATIVO A LA CARENCIA DE ANTECEDENTES PENALES / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU TÝKAJÍCÍ SE NEEXISTENCE ZÁZNAMU V TRESTNÍM REJSTŘÍKU / FLERSPROGET EU-STANDARDFORMULAR VEDRØRENDE REN STRAFFEATTEST / KRIMINAALKARISTUSE PUUDUMIST PUUDUTAV MITMEKEELNE ELI STANDARDVORM / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΥΣΙΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AE MAIDIR LE HÉAGMAIS TAIFID CHOIRIÚIL / VIŠEJEZIČNI STANDARDNI OBRAZAC EUROPSKE UNIJE – UVJERENJE O NEKAŽNJAVANJU / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UNIONE EUROPEA RELATIVO ALL'ASSENZA DI PRECEDENTI PENALI / ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL NETEISTUMO / EIROPAS SAVIENĪBAS DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ KRIMINĀLAS SODAMĪBAS NEESAMĪBU / TÖBBNYELVŰ EURÓPAI UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY BÜNTETLEN ELŐÉLET TEKINTETÉBEN / FORMOLA STANDARD MULTILINGWALI TAL-UE DWAR IN-NUQQAS TA' REKORD KRIMINALI / MEERTALIG MODELFORMULIER VAN DE EUROPESE UNIE BETREFFENDE DE AFWEZIGHEID VAN EEN STRAFBLAD / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY NIEKARALNOŚCI / FORMULÁRIO MULTILINGUE NORMALIZADO DA UE RELATIVO À INEXISTÊNCIA DE REGISTO CRIMINAL / FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND ABSENŢA CAZIERULUI JUDICIAR / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA VÝPISU Z REGISTRA TRESTOV BEZ ZÁZNAMU / VEČJEZIČNI STANDARDNI OBRAZEC EU O NEKAZNOVANOSTI / EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE – MERKINNÄTÖN RIKOSREKISTERIOTE / FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE FRÅNVARO AV NOTERINGAR I BELASTNINGSREGISTER

4

NOM / NAME / ФАМИЛНО ИМЕ / APELLIDO(S) / PŘÍJMENÍ / EFTERNAVN / PEREKONNANIMI / ΕΠΩΝΥΜΟ / SLOINNE / PREZIME / COGNOME / UZVĀRDS / PAVARDĖ / CSALÁDI NÉV / KUNJOM / NAAM / NAZWISKO / APELIDO / NUME / PRIEZVISKO / PRIIMEK / SUKUNIMI / EFTERNAMN

5

PRÉNOM(S) / VORNAME(N) / СОБСТВЕНО ИМЕ / NOMBRE(S) / JMÉNO (JMÉNA) / FORNAVN/-E / EESNIMED / ΟΝΟΜΑ / CÉADAINM(NEACHA) / IME(NA) / NOME/I / VĀRDS(-I) / VARDAS (-AI) / UTÓNÉV (UTÓNEVEK) / ISEM (ISMIJIET) / VOORNAMEN / IMIĘ (IMIONA) / NOME PRÓPRIO / PRENUME / MENO(Á) / IME(NA) / ETUNIMET / FÖRNAMN

6

DATE ET LIEU DE NAISSANCE / TAG UND ORT DER GEBURT / ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATUM A MÍSTO NAROZENÍ / FØDSELSDATO OG -STED / SÜNNIAEG JA –KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / DATUM I MJESTO ROĐENJA / DATA E LUOGO DI NASCITA / DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA / GIMIMO DATA IR VIETA / SZÜLETÉS IDEJE ÉS HELYE / POST U DATA TAT-TWELID / GEBOORTEPLAATS EN –DATUM / DATA I MIEJSCE URODZENIA / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DATA ŞI LOCUL NAŞTERII / DÁTUM A MIESTO NARODENIA / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA / FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT

7

SEXE / GESCHLECHT / ПОЛ / SEXO / POHLAVÍ / KØN / SUGU / ΦΥΛΟ / GNÉAS / SPOL / SESSO / DZIMUMS / LYTIS / NEM / SESS / GESLACHT / PŁEĆ / SEXO / SEX / POHLAVIE / SPOL / SUKUPUOLI / KÖN

8

DATE DE DÉLIVRANCE, SIGNATURE, SCEAU / TAG DER AUSSTELLUNG, UNTERSCHRIFT, SIEGEL / ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI / UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL

[pozm. návrh 46]

Příloha IVd

VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ

EVROPSKÉ UNIE PRO

BYDLIŠTĚ

Článek 11 nařízení (EU) č. [doplňte číslo a název tohoto nařízení]

p0000016.png

1

ČLENSKÝ STÁT:

2

VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN

3

VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EVROPSKÉ UNIE PRO BYDLIŠTĚ

4

PŘÍJMENÍ

5

JMÉNO (JMÉNA):

6

DATUM A MÍSTO NAROZENÍ Den měsíc rok

   _|_| |_|_| |_|_|_|_|

7

POHLAVÍ

8

BYDLIŠTĚ

9

DATUM VYDÁNÍ, Den měsíc rok

PODPIS, RAZÍTKO |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Poznámka: Tento vícejazyčný standardní formulář EU poskytují na požádání orgány vydávajícího členského státu jako alternativu rovnocenné veřejné listiny, která v daném členském státě existuje. Není jím dotčeno používání rovnocenné vnitrostátní veřejné listiny vystavené orgány vydávajícího členského státu. Má stejnou formální důkazní hodnotu jako rovnocenná vnitrostátní listina vydávajícího členského státu a použije se, aniž by jím bylo dotčeno hmotné právo členských států týkající se manželství.

SYMBOLY / SYMBOLS / SYMBOLES / ZEICHEN / СИМВОЛИ / SÍMBOLOS / SYMBOLER / SÜMBOLID / ΣΥΜΒΟΛΑ / NODA / SIMBOLI / SIMBOLI / APZĪMĒJUMI / SIMBOLIAI / JELMAGYARÁZAT / SIMBOLI / AFKORTINGEN / SKRÓT / SÍMBOLOS / SIMBOLURI / SYMBOLY / KRATICE / SYMBOLIT / FÖRKLARINGAR

—   Da: Day / Jour / Tag / ден / Día / Den / Dag / Päev / Ημέρα / Lá / Dan / Giorno / diena / diena / Nap / Jum / dag / dzień / Dia / Ziua / Deň / Dan / Päivä / Dag

—   Mo: Month / Mois / Monat / месец / Mes / Měsíc / Måned / Kuu / Μήνας / Mí / Mjesec / Mese / mēnesis / mėnuo / Hónap / Xahar / maand / miesiąc / Mês / Luna / Mesiac / Mesec / Kuukausi / Månad

—   Ye: Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Aasta / Έτος / Bliain / Godina / Anno / gads / metai / Év / Sena / jaar/ rok / Ano / Anul / Rok / Leto / Vuosi / År

—   M: Masculine / Masculin / Männlich / мъжки / Masculino / Mužské / Mand / Mees / Άρρεν / Fireann / Muško / Maschile / Vīrietis / Vyras / Férfi / Maskil / man / mężczyzna / Masculino / Masculin / Muž / Moški / Mies / Manligt

—   F: Feminine / Féminin / Weiblich / женски / Femenino / Ženské / Kvinde / Naine / Θήλυ / Baineann / Žensko / Femminile / Sieviete / Moteris / Nő / Femminil / vrouw / kobieta / Feminino / Feminin / Žena / Ženska / Nainen / Kvinnligt

1

ÉTAT MEMBRE / MITGLIEDSTAAT / ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁT / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA / STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / STAT MEMBRU / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / JÄSENVALTIO / MEDLEMSSTAT

2

AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE / AUSSTELLUNGSBEHÖRDE / ИЗДАВАЩ ОРГАН / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / AUTORITATEA EMITENTĂ / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / ANTAVA VIRANOMAINEN / UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

Formulaire type multilingue de l'UE relatif au domicile / MEHRSPRACHIGES EU-FORMULAR - WOHNSITZ / МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА МЕСТОПРЕБИВАВАНЕ / UE FORMULARIO NORMALIZADO MULTILINGÜE RELATIVO A LA RESIDENCIA / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU TÝKAJÍCÍ SE BYDLIŠTĚ / FLERSPROGET EU-STANDARDFORMULAR VEDRØRENDE BOPÆL / ELUKOHTA PUUDUTAV MITMEKEELNE ELI STANDARDVORM / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AE MAIDIR LE CÓNAÍ / VIŠEJEZIČNI STANDARDNI OBRAZAC EUROPSKE UNIJE – BORAVIŠTE / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UNIONE EUROPEA RELATIVO ALLA RESIDENZA / ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL GYVENAMOSIOS VIETOS / EIROPAS SAVIENĪBAS DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ DZĪVES VIETU / TÖBBNYELVŰ EURÓPAI UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY LAKÓHELY TEKINTETÉBEN / FORMOLA STANDARD MULTILINGWALI TAL-UE DWAR IR-RESIDENZA / MEERTALIG MODELFORMULIER VAN DE EUROPESE UNIE BETREFFENDE WOONPLAATS / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY MIEJSCA ZAMIESZKANIA / FORMULÁRIO MULTILINGUE NORMALIZADO DA UE RELATIVO À RESIDÊNCIA / FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND REŞEDINŢA / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA POBYTU / VEČJEZIČNI STANDARDNI OBRAZEC EU O STALNEM PREBIVALIŠČU / EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE – ASUINPAIKKA / FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE HEMVIST

4

NOM / NAME / ФАМИЛНО ИМЕ / APELLIDO(S) / PŘÍJMENÍ / EFTERNAVN / PEREKONNANIMI / ΕΠΩΝΥΜΟ / SLOINNE / PREZIME / COGNOME / UZVĀRDS / PAVARDĖ / CSALÁDI NÉV / KUNJOM / NAAM / NAZWISKO / APELIDO / NUME / PRIEZVISKO / PRIIMEK / SUKUNIMI / EFTERNAMN

5

PRÉNOM(S) / VORNAME(N) / СОБСТВЕНО ИМЕ / NOMBRE(S) / JMÉNO (JMÉNA) / FORNAVN/-E / EESNIMED / ΟΝΟΜΑ / CÉADAINM(NEACHA) / IME(NA) / NOME/I / VĀRDS(-I) / VARDAS (-AI) / UTÓNÉV (UTÓNEVEK) / ISEM (ISMIJIET) / VOORNAMEN / IMIĘ (IMIONA) / NOME PRÓPRIO / PRENUME / MENO(Á) / IME(NA) / ETUNIMET / FÖRNAMN

6

DATE ET LIEU DE NAISSANCE / TAG UND ORT DER GEBURT / ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATUM A MÍSTO NAROZENÍ / FØDSELSDATO OG -STED / SÜNNIAEG JA –KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / DATUM I MJESTO ROĐENJA / DATA E LUOGO DI NASCITA / DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA / GIMIMO DATA IR VIETA / SZÜLETÉS IDEJE ÉS HELYE / POST U DATA TAT-TWELID / GEBOORTEPLAATS EN –DATUM / DATA I MIEJSCE URODZENIA / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DATA ŞI LOCUL NAŞTERII / DÁTUM A MIESTO NARODENIA / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA / FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT

7

SEXE / GESCHLECHT / ПОЛ / SEXO / POHLAVÍ / KØN / SUGU / ΦΥΛΟ / GNÉAS / SPOL / SESSO / DZIMUMS / LYTIS / NEM / SESS / GESLACHT / PŁEĆ / SEXO / SEX / POHLAVIE / SPOL / SUKUPUOLI / KÖN

8

DOMICILE / WOHNSITZ / МЕСТОПРЕБИВАВАНЕ / RESIDENCIA / BYDLIŠTĚ / BOPÆL / ELUKOHT / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ / CÓNAÍ / INDIRIZZO DI RESIDENZA / GYVENAMOJI VIETA / DZĪVES VIETA / LAKCÍM / BORAVIŠTE / RESIDENZA / WOONPLAATS / MIEJSCE ZAMIESZKANIA / RESIDÊNCIA / REŞEDINŢA / POBYT / STALNO PREBIVALIŠČE / ASUINPAIKKA / HEMVIST

9

DATE DE DÉLIVRANCE, SIGNATURE, SCEAU / TAG DER AUSSTELLUNG, UNTERSCHRIFT, SIEGEL / ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI / UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL

[pozm. návrh 47]

Příloha IVe

VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ

EVROPSKÉ UNIE PRO

-DOKONČENÉ VZDĚLÁNÍ

Článek 11 nařízení (EU) č. [doplňte číslo a název tohoto nařízení]

p0000017.png

1

ČLENSKÝ STÁT:

2

VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN

3

VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EVROPSKÉ UNIE PRO DOKONČENÉ VZDĚLÁNÍ

4

PŘÍJMENÍ

5

JMÉNO (JMÉNA):

6

DATUM A MÍSTO NAROZENÍ Den měsíc rok

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

7

POHLAVÍ

8

ÚROVEŇ DOKONČENÉHO VZDĚLÁNÍ

(UNESCO ISCED 2011 Příloha II)

9

OBLAST UKONČENÉHO VZDĚLÁNÍ

(UNESCO ISCED-F 2013 Příloha I)

10

DATUM VYDÁNÍ, Den měsíc rok

PODPIS, RAZÍTKO |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Poznámka: Tento vícejazyčný standardní formulář EU poskytují na požádání orgány vydávajícího členského státu jako alternativu rovnocenné veřejné listiny, která v daném členském státě existuje. Není jím dotčeno používání rovnocenné vnitrostátní veřejné listiny vystavené orgány vydávajícího členského státu. Má stejnou formální důkazní hodnotu jako rovnocenná vnitrostátní listina vydávajícího členského státu a použije se, aniž by jím bylo dotčeno hmotné právo členských států týkající se právního postavení a zastupování společnosti nebo jiného podniku.

SYMBOLY / SYMBOLS / SYMBOLES / ZEICHEN / СИМВОЛИ / SÍMBOLOS / SYMBOLER / SÜMBOLID / ΣΥΜΒΟΛΑ / NODA / SIMBOLI / SIMBOLI / APZĪMĒJUMI / SIMBOLIAI / JELMAGYARÁZAT / SIMBOLI / AFKORTINGEN / SKRÓT / SÍMBOLOS / SIMBOLURI / SYMBOLY / KRATICE / SYMBOLIT / FÖRKLARINGAR

—   Da: Day / Jour / Tag / ден / Día / Den / Dag / Päev / Ημέρα / Lá / Dan / Giorno / diena / diena / Nap / Jum / dag / dzień / Dia / Ziua / Deň / Dan / Päivä / Dag

—   Mo: Month / Mois / Monat / месец / Mes / Měsíc / Måned / Kuu / Μήνας / Mí / Mjesec / Mese / mēnesis / mėnuo / Hónap / Xahar / maand / miesiąc / Mês / Luna / Mesiac / Mesec / Kuukausi / Månad

—   Ye: Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Aasta / Έτος / Bliain / Godina / Anno / gads / metai / Év / Sena / jaar/ rok / Ano / Anul / Rok / Leto / Vuosi / År

—   M: Masculine / Masculin / Männlich / мъжки / Masculino / Mužské / Mand / Mees / Άρρεν / Fireann / Muško / Maschile / Vīrietis / Vyras / Férfi / Maskil / man / mężczyzna / Masculino / Masculin / Muž / Moški / Mies / Manligt

—   F: Feminine / Féminin / Weiblich / женски / Femenino / Ženské / Kvinde / Naine / Θήλυ / Baineann / Žensko / Femminile / Sieviete / Moteris / Nő / Femminil / vrouw / kobieta / Feminino / Feminin / Žena / Ženska / Nainen / Kvinnligt

1

ÉTAT MEMBRE / MITGLIEDSTAAT / ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁT / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA / STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / STAT MEMBRU / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / JÄSENVALTIO / MEDLEMSSTAT

2

AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE / AUSSTELLUNGSBEHÖRDE / ИЗДАВАЩ ОРГАН / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / AUTORITATEA EMITENTĂ / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / ANTAVA VIRANOMAINEN / UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

Formulaire type multilingue de l'UE relatif au diplôme / MEHRSPRACHIGES EU-FORMULAR - BILDUNGSABSCHLUSS / МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ / UE FORMULARIO NORMALIZADO MULTILINGÜE RELATIVO AL CERTIFICADO DE ESTUDIOS / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU TÝKAJÍCÍ SE OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ STUDIA / FLERSPROGET EU-STANDARDFORMULAR VEDRØRENDE ET EKSAMENSBEVIS / HARIDUST TÕENDAVAT DOKUMENTI PUUDUTAV MITMEKEELNE ELI STANDARDVORM / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΠΟΥΔΩΝ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AE MAIDIR LE TEASTAS OIDEACHAIS / VIŠEJEZIČNI STANDARDNI OBRAZAC EUROPSKE UNIJE – POTVRDA O OBRAZOVANJU / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UNIONE EUROPEA RELATIVO A UN CERTIFICATO DI STUDI / ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL IŠSILAVINIMO PAŽYMĖJIMO / EIROPAS SAVIENĪBAS DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ IZGLĪTĪBAS APLIECĪBU / TÖBBNYELVŰ EURÓPAI UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY KÉPESÍTÉS TEKINTETÉBEN / FORMOLA STANDARD MULTILINGWALI TAL-UE DWAR IĊ-ĊERTIFIKAT TA' EDUKAZZJONI / MEERTALIG MODELFORMULIER VAN DE EUROPESE UNIE BETREFFENDE EEN VOOR ONDERWIJS OF OPLEIDING BEHAALD GETUIGSCHRIFT / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY ŚWIADECTWA POTWIERDZAJĄCEGO WYKSZTAŁCENIE / FORMULÁRIO MULTILINGUE NORMALIZADO DA UE RELATIVO A UM CERTIFICADO DE ESTUDOS / FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND DIPLOMELE DE STUDII / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA POTVRDENIA O ŠTÚDIU / VEČJEZIČNI STANDARDNI OBRAZEC EU O POTRDILU O IZOBRAZBI / EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE – KOULUTUSTODISTUS / FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE UTBILDNINGSCERTIFIKAT

4

NOM / NAME / ФАМИЛНО ИМЕ / APELLIDO(S) / PŘÍJMENÍ / EFTERNAVN / PEREKONNANIMI / ΕΠΩΝΥΜΟ / SLOINNE / PREZIME / COGNOME / UZVĀRDS / PAVARDĖ / CSALÁDI NÉV / KUNJOM / NAAM / NAZWISKO / APELIDO / NUME / PRIEZVISKO / PRIIMEK / SUKUNIMI / EFTERNAMN

5

PRÉNOM(S) / VORNAME(N) / СОБСТВЕНО ИМЕ / NOMBRE(S) / JMÉNO (JMÉNA) / FORNAVN/-E / EESNIMED / ΟΝΟΜΑ / CÉADAINM(NEACHA) / IME(NA) / NOME/I / VĀRDS(-I) / VARDAS (-AI) / UTÓNÉV (UTÓNEVEK) / ISEM (ISMIJIET) / VOORNAMEN / IMIĘ (IMIONA) / NOME PRÓPRIO / PRENUME / MENO(Á) / IME(NA) / ETUNIMET / FÖRNAMN

6

DATE ET LIEU DE NAISSANCE / TAG UND ORT DER GEBURT / ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATUM A MÍSTO NAROZENÍ / FØDSELSDATO OG -STED / SÜNNIAEG JA –KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / DATUM I MJESTO ROĐENJA / DATA E LUOGO DI NASCITA / DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA / GIMIMO DATA IR VIETA / SZÜLETÉS IDEJE ÉS HELYE / POST U DATA TAT-TWELID / GEBOORTEPLAATS EN –DATUM / DATA I MIEJSCE URODZENIA / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DATA ŞI LOCUL NAŞTERII / DÁTUM A MIESTO NARODENIA / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA / FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT

7

SEXE / GESCHLECHT / ПОЛ / SEXO / POHLAVÍ / KØN / SUGU / ΦΥΛΟ / GNÉAS / SPOL / SESSO / DZIMUMS / LYTIS / NEM / SESS / GESLACHT / PŁEĆ / SEXO / SEX / POHLAVIE / SPOL / SUKUPUOLI / KÖN

8

Niveau du diplôme (UNESCO CITE 2011, annexe II) / NIVEAU DES ABSCHLUSSES (UNESCO ISCED 2011 ANHANG II) / СТЕПЕН НА ПРИДОБИТО ОБРАЗОВАНИЕ (UNESCO ISCED 2011 ANNEXE II) / NIVEL DEL CERTIFICADO DE ESTUDIOS (UNESCO ISCED 2011 ANEXO II) / ÚROVEŇ OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ STUDIA (UNESCO ISCED 2011 PŘÍLOHA II) / EKSAMENSBEVISETS NIVEAU (UNESCO ISCED 2011 BILAG II) / HARIDUST TÕENDAVA DOKUMENDI KLASS (UNESCO ISCED 2011 LISA II) / ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ (UNESCO ISCED 2011 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II) / LEIBHÉAL AN TEASTAIS OIDEACHAIS (UNESCO ISCED 2011 IARSCRÍBHINN II) / RAZINA OBRAZOVANJA (UNESCO ISCED 2011. PRILOG II.) / LIVELLO DEL CERTIFICATO DI STUDI (UNESCO ISCED 2011 ALLEGATO II) / IŠSILAVINIMO PAŽYMĖJIMO LYGIS (2011 M. UNESCO ISCED II PRIEDAS) / IZGLĪTĪBAS APLIECĪBAS LĪMENIS (UNESCO ISCED 2011 II PIELIKUMS) / KÉPESÍTÉS SZINTJE (UNESCO ISCED 2011 ANNEXE II) / LIVELL TAĊ-ĊERTIFIKAT TA' EDUKAZZJONI (UNESCO ISCED 2011 ANNEXE II) / NIVEAU VAN EEN VOOR ONDERWIJS OF OPLEIDING BEHAALD GETUIGSCHRIFT (UNESCO ISCED 2011 ANNEX II) / POZIOM WSKAZANY NA ŚWIADECTWIE POTWIERDZAJĄCYM WYKSZTAŁCENIE (UNESCO ISCED 2011 ZAŁĄCZNIK II) / NÍVEL DO CERTIFICADO DE ESTUDOS (UNESCO ISCED 2011 ANEXO II) / NIVELUL DIPLOMELOR DE STUDII (UNESCO ISCED 2011 ANEXA II) / ÚROVEŇ POTVRDENIA O ŠTÚDIU (UNESCO ISCED 2011 PRÍLOHA II) / POTRDILO O STOPNJI IZOBRAZBE (UNESCO ISCED 2011 PRILOGA II) / KOULUTUSTODISTUKSEN TASO (UNESCO ISCED 2011 LIITE II) / NIVÅ PÅ STUDIEINTYG (UNESCO ISCED 2011 BILAGA II)

9

Domaine du diplôme (UNESCO CITE-F 2013, annexe I) / GEBIET DES ABSCHLUSSES (UNESCO ISCED-F 2013 ANHANG I) / ОБЛАСТ НА ПРИДОБИТОТО ОБРАЗОВАНИЕ (UNESCO ISCED-F 2013 APPENDIX I) / RAMA DEL CERTIFICADO DE ESTUDIOS (UNESCO ISCED-F 2013 APÉNDICE I) / OBLAST OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ STUDIA (UNESCO ISCED-F 2013 DODATEK I) / EKSAMENSBEVISETS OMRÅDE (UNESCO ISCED-F 2013 APPENDIX I) / HARIDUST TÕENDAVA DOKUMENDI VALDKOND (UNESCO ISCED-F 2013 LISA I) / TΟΜΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ (UNESCO ISCED-F 2013 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ I) / RÉIMSE AN TEASTAIS OIDEACHAIS (UNESCO ISCED-F 2013 FOSCRÍBHINN I) / PODRUČJE OBRAZOVANJA (UNESCO ISCED-F 2013. PRILOG I.) / SETTORE DEL CERTIFICATO DI STUDI (UNESCO ISCED-F 2013 APPENDICE I) / IŠSILAVINIMO PAŽYMĖJIMO SRITIS (2013 M. UNESCO ISCED-F I PRIEDĖLIS) / IZGLĪTĪBAS APLIECĪBAS JOMA (UNESCO ISCED-F 2011 II PIELIKUMS) / KÉPESÍTÉS SZAKTERÜLETE (UNESCO ISCED-F 2013 APPENDIX I) / QASAM TAĊ-ĊERTIFIKAT TA' EDUKAZZJONI (UNESCO ISCED-F 2013 APPENDIĊI I) / STUDIERICHTING VAN EEN VOOR ONDERWIJS OF OPLEIDING BEHAALD GETUIGSCHRIFT (UNESCO ISCED-F 2013 APPENDIX I) / DZIEDZINA WSKAZANA NA ŚWIADECTWIE POTWIERDZAJĄCYM WYKSZTAŁCENIE (UNESCO ISCED-F 2013 DODATEK I) / ÁREA DO CERTIFICADO DE ESTUDOS (UNESCO ISCED-F 2013 APÊNDICE I) / DOMENIILE ÎN CARE AU FOST ACORDATE DIPLOMELE DE STUDII (UNESCO ISCED-F 2013 ANEXA I) / OBLASŤ POTVRDENIA O ŠTÚDIU (UNESCO ISCED-F 2013 DODATOK I) / POTRDILO O PODROČJU IZOBRAZBE (UNESCO ISCED-F 2013 DODATEK I) / KOULUTUSTODISTUKSEN ALA (UNESCO ISCED-F 2013 LISÄYS I) / OMRÅDE FÖR STUDIEINTYG (UNESCO ISCED-F 2013 TILLÄGG I)

10

DATE DE DÉLIVRANCE, SIGNATURE, SCEAU / TAG DER AUSSTELLUNG, UNTERSCHRIFT, SIEGEL / ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI / UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL

[pozm. návrh 48]

Příloha IVf

VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ

EVROPSKÉ UNIE PRO

ZDRAVOTNÍ POSTIŽENÍ

Článek 11 nařízení (EU) č. [doplňte číslo a název tohoto nařízení]

p0000018.png

1

ČLENSKÝ STÁT:

2

VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN

3

VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EVROPSKÉ UNIE PRO – ZDRAVOTNÍ POSTIŽENÍ

4

PŘÍJMENÍ

5

JMÉNO (JMÉNA):

6

DATUM A MÍSTO NAROZENÍ Den měsíc rok

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

7

POHLAVÍ

8

STUPEŇ NEBO DRUH ZDRAVOTNÍHO POSTIŽENÍ PODLE VNITROSTÁTNÍ KLASIFIKACE

9

DATUM VYDÁNÍ, Den měsíc rok

PODPIS, RAZÍTKO |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Poznámka: Tento vícejazyčný standardní formulář EU poskytují na požádání orgány vydávajícího členského státu jako alternativu rovnocenné veřejné listiny, která v daném členském státě existuje. Není jím dotčeno používání rovnocenné vnitrostátní veřejné listiny vystavené orgány vydávajícího členského státu. Má stejnou formální důkazní hodnotu jako rovnocenná vnitrostátní listina vydávajícího členského státu a použije se, aniž by jím bylo dotčeno hmotné právo členských států týkající se právního postavení a zastupování společnosti nebo jiného podniku.

SYMBOLY / SYMBOLS / SYMBOLES / ZEICHEN / СИМВОЛИ / SÍMBOLOS / SYMBOLER / SÜMBOLID / ΣΥΜΒΟΛΑ / NODA / SIMBOLI / SIMBOLI / APZĪMĒJUMI / SIMBOLIAI / JELMAGYARÁZAT / SIMBOLI / AFKORTINGEN / SKRÓT / SÍMBOLOS / SIMBOLURI / SYMBOLY / KRATICE / SYMBOLIT / FÖRKLARINGAR

—   Da: Day / Jour / Tag / ден / Día / Den / Dag / Päev / Ημέρα / Lá / Dan / Giorno / diena / diena / Nap / Jum / dag / dzień / Dia / Ziua / Deň / Dan / Päivä / Dag

—   Mo: Month / Mois / Monat / месец / Mes / Měsíc / Måned / Kuu / Μήνας / Mí / Mjesec / Mese / mēnesis / mėnuo / Hónap / Xahar / maand / miesiąc / Mês / Luna / Mesiac / Mesec / Kuukausi / Månad

—   Ye: Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Aasta / Έτος / Bliain / Godina / Anno / gads / metai / Év / Sena / jaar/ rok / Ano / Anul / Rok / Leto / Vuosi / År

—   M: Masculine / Masculin / Männlich / мъжки / Masculino / Mužské / Mand / Mees / Άρρεν / Fireann / Muško / Maschile / Vīrietis / Vyras / Férfi / Maskil / man / mężczyzna / Masculino / Masculin / Muž / Moški / Mies / Manligt

—   F: Feminine / Féminin / Weiblich / женски / Femenino / Ženské / Kvinde / Naine / Θήλυ / Baineann / Žensko / Femminile / Sieviete / Moteris / Nő / Femminil / vrouw / kobieta / Feminino / Feminin / Žena / Ženska / Nainen / Kvinnligt

1

ÉTAT MEMBRE / MITGLIEDSTAAT / ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁT / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA / STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / STAT MEMBRU / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / JÄSENVALTIO / MEDLEMSSTAT

2

AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE / AUSSTELLUNGSBEHÖRDE / ИЗДАВАЩ ОРГАН / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / AUTORITATEA EMITENTĂ / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / ANTAVA VIRANOMAINEN / UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

Formulaire type multilingue de l'UE relatif au handicap / MEHRSPRACHIGES EU-FORMULAR - BEHINDERUNG / МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА УВРЕЖДАНЕ / UE FORMULARIO NORMALIZADO MULTILINGÜE RELATIVO A LA INVALIDEZ / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU TÝKAJÍCÍ SE ZDRAVOTNÍHO POSTIŽENÍ / FLERSPROGET EU-STANDARDFORMULAR VEDRØRENDE HANDICAP / PUUET PUUDUTAV MITMEKEELNE ELI STANDARDVORM / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AE MAIDIR LE MÍCHUMAS / VIŠEJEZIČNI STANDARDNI OBRAZAC EUROPSKE UNIJE – INVALIDNOST / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UNIONE EUROPEA RELATIVO ALLA DISABILITÀ / ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL NEGALIOS / EIROPAS SAVIENĪBAS DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ INVALIDITĀTI / TÖBBNYELVŰ EURÓPAI UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY FOGYATÉKOSSÁG TEKINTETÉBEN / FORMOLA STANDARD MULTILINGWALI TAL-UE DWAR ID-DIŻABILITÀ / MEERTALIG MODELFORMULIER VAN DE EUROPESE UNIE BETREFFENDE INVALIDITEIT / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI / FORMULÁRIO MULTILINGUE NORMALIZADO DA UE RELATIVO À DEFICIÊNCIA / FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND HANDICAPUL / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA ZDRAVOTNÉHO POSTIHNUTIA / VEČJEZIČNI STANDARDNI OBRAZEC EU O INVALIDNOSTI / EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE – VAMMAISUUS / FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE FUNKTIONSHINDER

4

NOM / NAME / ФАМИЛНО ИМЕ / APELLIDO(S) / PŘÍJMENÍ / EFTERNAVN / PEREKONNANIMI / ΕΠΩΝΥΜΟ / SLOINNE / PREZIME / COGNOME / UZVĀRDS / PAVARDĖ / CSALÁDI NÉV / KUNJOM / NAAM / NAZWISKO / APELIDO / NUME / PRIEZVISKO / PRIIMEK / SUKUNIMI / EFTERNAMN

5

PRÉNOM(S) / VORNAME(N) / СОБСТВЕНО ИМЕ / NOMBRE(S) / JMÉNO (JMÉNA) / FORNAVN/-E / EESNIMED / ΟΝΟΜΑ / CÉADAINM(NEACHA) / IME(NA) / NOME/I / VĀRDS(-I) / VARDAS (-AI) / UTÓNÉV (UTÓNEVEK) / ISEM (ISMIJIET) / VOORNAMEN / IMIĘ (IMIONA) / NOME PRÓPRIO / PRENUME / MENO(Á) / IME(NA) / ETUNIMET / FÖRNAMN

6

DATE ET LIEU DE NAISSANCE / TAG UND ORT DER GEBURT / ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATUM A MÍSTO NAROZENÍ / FØDSELSDATO OG -STED / SÜNNIAEG JA –KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / DATUM I MJESTO ROĐENJA / DATA E LUOGO DI NASCITA / DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA / GIMIMO DATA IR VIETA / SZÜLETÉS IDEJE ÉS HELYE / POST U DATA TAT-TWELID / GEBOORTEPLAATS EN –DATUM / DATA I MIEJSCE URODZENIA / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DATA ŞI LOCUL NAŞTERII / DÁTUM A MIESTO NARODENIA / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA / FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT

7

SEXE / GESCHLECHT / ПОЛ / SEXO / POHLAVÍ / KØN / SUGU / ΦΥΛΟ / GNÉAS / SPOL / SESSO / DZIMUMS / LYTIS / NEM / SESS / GESLACHT / PŁEĆ / SEXO / SEX / POHLAVIE / SPOL / SUKUPUOLI / KÖN

8

Degré ou type du handicap selon la classification nationale / GRAD ODER ART DER BEHINDERUNG IM NATIONALEN SYSTEM / СТЕПЕН ИЛИ ЕСТЕСТВО НА УВРЕЖДАНЕТО СПОРЕД НАЦИОНАЛНАТА КЛАСИФИКАЦИЯ / GRADO O NATURALEZA DE LA INVALIDEZ DE ACUERDO LA CLASIFICACIÓN NACIONAL / STUPEŇ NEBO POVAHA ZDRAVOTNÍHO POSTIŽENÍ PODLE VNITROSTÁTNÍ KLASIFIKACE / HANDICAPPETS GRAD OG ART EFTER NATIONAL KLASSIFICERING / PUUDE ASTE VÕI OLEMUS VASTAVALT RAHVUSVAHELISELE KLASSIFIKATSIOONILE / BΑΘΜΟΣ Η ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ / GRÁD NÓ CINEÁL AN MHÍCHUMAIS DE RÉIR AN AICMIÚCHÁIN NÁISIÚNTA / STUPANJ ILI VRSTA INVALIDNOSTI PREMA NACIONALNOJ KLASIFIKACIJI / LIVELLO O NATURA DELLA DISABILITÀ SECONDO LA CLASSIFICAZIONE NAZIONALE / NEGALIOS LAIPSNIS AR POBŪDIS PAGAL NACIONALINĘ KLASIFIKACIJĄ / INVALIDITĀTES PAKĀPE VAI VEIDS ATBILSTĪGI VALSTS KLASIFIKĀCIJAI / FOGYATÉKOSSÁG MÉRTÉKE VAGY JELLEGE A NEMZETI BESOROLÁS SZERINT / GRAD JEW IN-NATURA TAD-DIŻABBILTÀ SKONT IL-KLASSIFIKAZZJONI NAZZJONALI / MATE EN AARD VAN INVALIDITEIT VOLGENS DE NATIONALE CLASSIFICATIE / STOPIEŃ LUB RODZAJ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI ZGODNIE Z KLASYFIKACJA KRAJOWĄ / GRAU OU NATUREZA DA DEFICIÊNCIA SEGUNDO O SISTEMA NACIONAL DE CLASSIFICAÇÃO / GRADUL ŞI NATURA HANDICAPULUI PORIVIT CLASIFICĂRII NAŢIONALEO / STUPEŇ ALEBO POVAHA ZDRAVOTNÉHO POSTIHNUTIA PODĽA VNÚTROŠTÁTNEJ KLASIFIKÁCIE / STOPNJA ALI VRSTA INVALIDNOSTI GLEDE NA NACIONALNO KLASIFIKACIJO / KANSALLISEN LUOKITUKSEN MUKAINEN VAMMAISUUDEN TASO TAI LUONNE / GRAD ELLER SLAG AV FUNKTIONSHINDER ENLIGT NATIONELL KLASSIFIKATION

9

DATE DE DÉLIVRANCE, SIGNATURE, SCEAU / TAG DER AUSSTELLUNG, UNTERSCHRIFT, SIEGEL / ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI / UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL

[pozm. návrh 49]

Příloha V

VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ

EVROPSKÉ UNIE TÝKAJÍCÍ SE

PRÁVNÍHO POSTAVENÍ A ZASTUPOVÁNÍ

SPOLEČNOSTI NEBO JINÉHO PODNIKU

Článek 11 nařízení (EU) [doplňte číslo a název tohoto nařízení]

p0000019.png

p0000020.png

Poznámka: Tento vícejazyčný standardní formulář EU poskytují na požádání orgány vydávajícího členského státu jako alternativu rovnocenné veřejné listiny, která v daném členském státě existuje. Není jím dotčeno používání rovnocenné vnitrostátní veřejné listiny vystavené orgány vydávajícího členského státu. Má stejnou formální důkazní hodnotu jako rovnocenná vnitrostátní listina vydávajícího členského státu a použije se, aniž by jím bylo dotčeno hmotné právo členských států týkající se právního postavení a zastupování společnosti nebo jiného podniku.

SYMBOLY / SYMBOLS / SYMBOLES / ZEICHEN / СИМВОЛИ / SÍMBOLOS / SYMBOLER / SÜMBOLID / ΣΥΜΒΟΛΑ / NODA / SIMBOLI / SIMBOLI / APZĪMĒJUMI / SIMBOLIAI / JELMAGYARÁZAT / SIMBOLI / AFKORTINGEN / SKRÓT / SÍMBOLOS / SIMBOLURI / SYMBOLY / KRATICE / SYMBOLIT / FÖRKLARINGAR

—   De: Den / Day / Jour / Tag / ден / Día / Dag / Päev / Ημέρα / Lá / Dan / Giorno / diena / diena / Nap / Jum / dag / dzień / Dia / Ziua / Deň / Dan / Päivä / Dag

—   Mě: Měsíc / Month / Mois / Monat / месец / Mes / Måned / Kuu / Μήνας / Mí / Mjesec / Mese / mēnesis / mėnuo / Hónap / Xahar / maand / miesiąc / Mês / Luna / Mesiac / Mesec / Kuukausi / Månad

—   Ro: Rok / Year / Année / Jahr / година / Año / År / Aasta / Έτος / Bliain / Godina / Anno / gads / metai / Év / Sena / jaar / rok / Ano / Anul / Rok / Leto / Vuosi / År

1

MEMBER STATE / État membre / Mitgliedstaat / ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА / ESTADO MIEMBRO / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA / STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / STAT MEMBRU / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / JÄSENVALTIO / MEDLEMSSTAT

2

ISSUING AUTHORITY / autorité de délivrance / Ausstellungsbehörde / ИЗДАВАЩ ОРГАН / AUTORIDAD EXPEDIDORA / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / AUTORITATEA EMITENTĂ / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / ANTAVA VIRANOMAINEN / UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

EU MULTILINGUAL STANDARD FORM CONCERNING THE LEGAL STATUS AND REPRESENTATION OF A COMPANY OR OTHER UNDERTAKING / Formulaire type multilingue de l'UE concernant le statut et la représentation juridique de la société ou autre forme d'entreprise / mehrsprachiges EU-Formular zur Rechtsform einer Gesellschaft/eines Unternehmens und zur Vertretungsbefugnis / МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕС ЗА ПРАВНИЯ СТАТУС И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО НА ДРУЖЕСТВО ИЛИ НА ДРУГ ВИД ПРЕДПРИЯТИЕ / IMPRESO ESTÁNDAR MULTILINGÜE DE LA UE RELATIVO A LA PERSONALIDAD JURÍDICA Y LA REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD O EMPRESA / FLERSPROGET EU-STANDARDFORMULAR VEDRØRENDE ET SELSKABS ELLER ET ANDET FORETAGENDES RETLIGE STATUS OG REPRÆSENTATION / ELi MITMEKEELNE STANDARDVORM ÄRIÜHINGU VÕI MUU ETTEVÕTJA ÕIGUSLIKU SEISUNDI JA ESINDAMISE KOHTA / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ή ΑΛΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AN AE MAIDIR LE STÁDAS DLÍTHIÚIL AGUS IONADAÍOCHT CUIDEACHTA NÓ GNÓTHAIS EILE / VIŠEJEZIČNI STANDARDNI FORMULAR EU-a KOJI SE ODNOSI NA PRAVNI STATUS I ZASTUPANJE TRGOVAČKIH DRUŠTAVA I DRUGIH VRSTA PODUZEĆA / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UE RELATIVO ALLO STATUS GIURIDICO E ALLA RAPPRESENTANZA DI UNA SOCIETÀ O ALTRA IMPRESA / ES DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ UZŅĒMUMA VAI CITA VEIDA KOMERSANTA JURIDISKO STATUSU UN PĀRSTĀVĪBU / ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL BENDROVĖS AR KITOKIOS ĮMONĖS TEISINIO STATUSO IR ATSTOVAVIMO / TÖBBNYELVŰ UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY TÁRSASÁG VAGY EGYÉB VÁLLALKOZÁS JOGÁLLÁSA ÉS KÉPVISELETE TEKINTETÉBEN / FORMOLA STANDARD MULTILINGWA TAL-UE DWAR L-ISTATUS LEGALI U R-RAPPREŻENTAZZJONI TA' KUMPANIJA JEW TA' IMPRIŻA / MEERVOUDIG EU-MODELFORMULIER BETREFFENDE DE RECHTSVORM EN VERTEGENWOORDIGING VAN EEN VENNOOTSCHAP OF ANDERE ONDERNEMING / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY STATUSU PRAWNEGO I REPREZENTACJI SPÓŁKI LUB INNYCH PRZEDSIĘBIORSTW / FORMULÁRIO MULTILINGUE DA UE RELATIVO AO ESTATUTO JURÍDICO E À REPRESENTAÇÃO DE UMA EMPRESA OU OUTRA SOCIEDADE / FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND STATUTUL LEGAL ŞI REPREZENTAREA UNEI SOCIETĂŢI SAU A UNEI ALTE ÎNTREPRINDERI / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA PRÁVNEHO POSTAVENIA A ZASTÚPENIA SPOLOČNOSTI ALEBO INÉHO PODNIKU / STANDARDNI VEČJEZIČNI OBRAZEC EU V ZVEZI S PRAVNO OBLIKO IN ZASTOPSTVOM GOSPODARSKE DRUŽBE ALI DRUGEGA PODJETJA / EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE - YHTIÖN TAI MUUN YRITYKSEN OIKEUDELLINEN MUOTO JA EDUSTAJAT / FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE ETT BOLAGS ELLER ANNAT FÖRETAGS RÄTTSLIGA STATUS OCH REPRESENTATION

4

NAME OF THE COMPANY OR OTHER UNDERTAKING / Nom de la société ou autre forme d'entreprise / Firma der Gesellschaft/des Unternehmens / НАИМЕНОВАНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО/ДРУГИЯ ВИД ПРЕДПРИЯТИЕ / NOMBRE DE LA SOCIEDAD O EMPRESA / SELSKABETS ELLER FORETAGENDETS NAVN / ÄRIÜHINGU VÕI MUU ETTEVÕTJA NIMI / ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ή ΑΛΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ / AINM NA CUIDEACHTA NÓ GNÓTHAIS EILE / TVRTKA DRUŠTVA/PODUZEĆA / DENOMINAZIONE DELLA SOCIETÀ O IMPRESA / UZŅĒMUMA VAI CITA VEIDA KOMERSANTA NOSAUKUMS / BENDROVĖS AR KITOKIOS ĮMONĖS PAVADINIMAS / A TÁRSASÁG VAGY EGYÉB VÁLLALKOZÁS NEVE / ISEM TAL-KUMPANIJA JEW TA' IMPRIŻA OĦRA / NAAM VAN DE VENNOOTSCHAP OF ANDERE ONDERNEMING / NAZWA SPÓŁKI LUB INNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA / NOME DE UMA EMPRESA OU OUTRA SOCIEDADE / NUMELE SOCIETĂŢII SAU AL ÎNTREPRINDERII / MENO SPOLOČNOSTI ALEBO INÉHO PODNIKU / IME GOSPODARSKE DRUŽBE ALI DRUGEGA PODJETJA / YHTIÖN TAI MUUN YRITYKSEN NIMI / FÖRETAGETS NAMN

5

LEGAL FORM / Forme juridique / Rechtsform / ПРАВНА ФОРМА / FORMA JURÍDICA / RETLIG STATUS / ÕIGUSLIK VORM / ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ / FOIRM DHLÍTHIÚIL / PRAVNI OBLIK / FORMA GIURIDICA / JURIDISKĀ FORMA / TEISINĖ FORMA / JOGI FORMA / FORMA ĠURIDIKA / RECHTSVORM / FORMA PRAWNA / FORMA JURÍDICA / FORMA JURIDICĂ / PRÁVNA FORMA / PRAVNA OBLIKA / OIKEUDELLINEN MUOTO / RÄTTSLIG FORM

6

NATIONAL / National / National / НАЦИОНАЛНА / NACIONAL / NATIONALT / RIIKLIK / ΕΘΝΙΚΗ / NÁISIÚNTA / DRŽAVNA / NAZIONALE / VALSTS / NACIONALINĖ / BELFÖLDI / NAZZJONALI / NATIONAAL / KRAJOWA / NACIONAL / NAŢIONAL / VNÚTROŠTÁTNA / V DRŽAVI / KANSALLINEN / NATIONELL

7

EUROPEAN / Européen / Europäisch / ЕВРОПЕЙСКА / EUROPEA / EUROPÆISK / EUROOPA / ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ / EORPACH / EUROPSKA / EUROPEA / EIROPAS / EUROPOS / EURÓPAI / EWROPEA / EUROPEES / EUROPEJSKA / EUROPEIA / EUROPEAN / EURÓPSKA / V EU / EUROOPPALAINEN / EUROPEISK

8

REGISTERED OFFICE / Siège social / Sitz der Gesellschaft/des Unternehmens / СЕДАЛИЩЕ / SEDE SOCIAL / HJEMSTED / REGISTRIJÄRGNE ASUKOHT / ΕΔΡΑ / OIFIG CHLÁRAITHE / SJEDIŠTE DRUŠTVA / SEDE LEGALE / JURIDISKĀ ADRESE / BUVEINĖ / SZÉKHELY / UFFIĊĊJU REĠISTRAT / STATUTAIRE ZETEL / ZAREJESTROWANA SIEDZIBA / SEDE SOCIAL / SEDIUL SOCIAL / OFICIÁLNE SÍDLO / STATUTARNI SEDEŽ / TOIMIPAIKKA / SÄTE

9

DATE AND PLACE OF REGISTRATION / date et lieu de l'immatriculation / Tag und Ort der Eintragung / ДАТА И МЯСТО НА РЕГИСТРИРАНЕ / FECHA Y LUGAR DE REGISTRO / DATO OG STED / REGISTRISSE KANDMISE KUUPÄEV JA KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD AN CHLÁRAITHE / DATUM I MJESTO UPISA / DATA E LUOGO DI REGISTRAZIONE / REĢISTRĀCIJAS DATUMS UN VIETA / REGISTRACIJOS DATA IR VIETA / BEJEGYZÉS IDEJE ÉS HELYE / DATA U POST TA' REĠISTRAZZJONI / DATUM EN PLAATS VAN REGISTRATIE / DATA I MIEJSCE REJESTRACJI / DATA E LOCAL DE REGISTO / DATA ŞI LOCUL ÎNREGISTRĂRII / DÁTUM A MIESTO REGISTRÁCIE / DATUM IN KRAJ REGISTRACIJE / REKISTERÖINTIAIKA JA –PAIKKA / REGISTRERINGSDATUM OCH REGISTRERINGSORT

10

REGISTRATION NUMBER / Numéro d'immatriculation / Eintragungsnummer / НОМЕР В РЕГИСТЪРА / NÚMERO DE REGISTRO / REGISTRERINGSNUMMER / REGISTRINUMBER / ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ / UIMHIR CHLÁRAITHE / BROJ UPISA / NUMERO DI REGISTRAZIONE / REĢISTRĀCIJAS NUMURS / REGISTRACIJOS NUMERIS / CÉGJEGYZÉKSZÁM / NUMRU TA' REĠISTRAZZJONI / REGISTRATIENUMMER / NUMER REJESTRACYJNY / NÚMERO DE REGISTO / NUMĂRUL DE ÎNREGISTRARE / REGISTRAČNÉ ČÍSLO / REGISTRSKA ŠTEVILKA / REKISTERÖINTINUMERO / REGISTRERINGSNUMMER

11

NAME(S) OF THE AUTHORISED REPRESENTATIVE(S) / Nom du/des représentant(s) habilité(s) / name des (der) Vertretungsbefugten / ФАМИЛНО(И) ИМЕ(НА) НА УПЪЛНОМОЩЕНИЯ(ТЕ) ПРЕДСТАВИТЕЛ(И) / APELLIDO(S) DEL REPRESENTANTE O LOS REPRESENTANTES AUTORIZADOS / EFTERNAVN/-E FOR DE BEMYNDIGEDE REPRÆSENTANTER/-ER / VOLITATUD ESINDAJA(TE) PEREKONNANIMI/NIMED / ΕΠΩNΥΜΟ ΤΟΥ Ή ΤΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ / SLOINNE AN IONADAÍ ÚDARAITHE / NA nIONADAITHE ÚDARAITHE / PREZIME OVLAŠTENOG ZASTUPNIKA / COGNOME/I DEL/I RAPPRESENTANTE/I AUTORIZZATO/I / PILNVAROTĀ(-O) PĀRSTĀVJA(-U) UZVĀRDS(-I) / ĮGALIOTO (-Ų) ATSTOVO (-Ų) PAVARDĖ (-ĖS) / KÉPVISELETRE JOGOSULT(AK) CSALÁDI NEVE(I) / KUNJOM(IJIET) TAR-RAPPREŻENTANT(I) AWTORIZZAT(I) / NAAM VAN DE GEMACHTIGDE VERTEGENWOORDIGER(S) / NAZWISKO (NAZWISKA) UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA (UPOWAŻNIONYCH PRZEDSTAWICIELI) / APELIDO DO OU DOS REPRESENTANTES AUTORIZADOS / NUMELE REPREZENTANTULUI AUTORIZAT/REPREZENTANŢILOR AUTORIZAŢI / PRIEZVISKO(Á) OPRÁVNENÉHO ZÁSTUPCU (OPRÁVNENÝCH ZÁSTUPCOV) / PRIIMEK ZAKONITEGA ZASTOPNIKA / PRIIMKI ZAKONITIH ZASTOPNIKOV / VALTUUTETTUJEN EDUSTAJIEN SUKUNIMET / BEMYNDIGAD(E) FÖRETRÄDARES EFTERNAMN

12

FORENAME(S) OF THE AUTHORISED REPRESENTATIVE(S) / Prénom(s) du/des représentant(s) habilité(s) / Vorname(n) des (der) Vertretungsbefugten / СОБСТВЕНО(И) ИМЕ(НА) НА УПЪЛНОМОЩЕНИЯ(ТЕ) ПРЕДСТАВИТЕЛ(И) / NOMBRE(S) DEL REPRESENTANTE O LOS REPRESENTANTES AUTORIZADOS / FORNAVN/-E FOR DE BEMYNDIGEDE REPRÆSENTANT/-ER / VOLITATUD ESINDAJA(TE) EESNIMED / ΟΝΟΜΑ/ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΟΥ Ή ΤΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ / CÉADAINM(NEACHA) AN IONADAÍ ÚDARAITHE / NA nIONADAITHE ÚDARAITHE / IME OVLAŠTENOG ZASTUPNIKA / NOME/I DEL/I RAPPRESENTANTE/I AUTORIZZATO/I / PILNVAROTĀ(-O) PĀRSTĀVJA(-U) VĀRDS(-I) / ĮGALIOTO (-Ų) ATSTOVO (-Ų) VARDAS (-AI) / KÉPVISELETRE JOGOSULT(AK) UTÓNEVE(I) / ISEM (ISMIJIET) TAR-RAPPREŻENTANT(I) AWTORIZZAT(I) / VOORNAMEN VAN DE GEMACHTIGDE VERTEGENWOORDIGER(S) / IMIĘ (IMIONA) UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA (UPOWAŻNIONYCH PRZEDSTAWICIELI) / NOME PRÓPRIO DO OU DOS REPRESENTANTES AUTORIZADOS / PRENUMELE REPREZENTANTULUI AUTORIZAT/REPREZENTANŢILOR AUTORIZAŢI / MENO(Á) OPRÁVNENÉHO ZÁSTUPCU (OPRÁVNENÝCH ZASTUPCOV) / IME(NA) ZAKONITEGA ZASTOPNIKA / IMENA ZAKONITIH ZASTOPNIKOV / VALTUUTETTUJEN EDUSTAJIEN ETUNIMET / BEMYNDIGAD(E) FÖRETRÄDARES FÖRNAMN

13

FUNCTION OF THE AUTHORISED REPRESENTATIVE(S) / Fonction du/des répresentant(s) HABILITÉ(S) / Funktion des (der) Vertretungsbefugten / ДЛЪЖНОСТ НА УПЪЛНОМОЩЕНИЯ(ТЕ) ПРЕДСТАВИТЕЛ(И) / CARGO DEL REPRESENTANTE O LOS REPRESENTANTES AUTORIZADOS / DE BEMYNDIGEDE REPRÆSENTANTERS STILLING / VOLITATUD ESINDAJA(TE) ÜLESANDED / ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ Ή ΤΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ / FEIDHM AN IONADAÍ ÚDARAITHE / NA nIONADAITHE ÚDARAITHE / FUNKCIJA OVLAŠTENOG ZASTUPNIKA / FUNZIONE DEL/I RAPPRESENTANTE/I AUTORIZZATO/I / PILNVAROTĀ(-O) PĀRSTĀVJA(-U) PILNVARAS / ĮGALIOTO (-Ų) ATSTOVO (-Ų) PAREIGOS / KÉPVISELETRE JOGOSULT(AK) TISZTSÉGE(I) / IL-FUNZJONI TAR-RAPPREŻENTANT(I) AWTORIZZAT(I) / FUNCTIE VAN DE GEMACHTIGDE VERTEGENWOORDIGER(S) / FUNKCJA UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA (UPOWAŻNIONYCH PRZEDSTAWICIELI) / CARGO DO OU DOS REPRESENTANTES AUTORIZADOS / FUNCŢIA REPREZENTANTULUI AUTORIZAT/REPREZENTANŢILOR AUTORIZAŢI / FUNKCIA OPRÁVNENÉHO ZÁSTUPCU (OPRÁVNENÝCH ZASTUPCOV) / FUNKCIJA ZAKONITEGA ZASTOPNIKA / FUNKCIJE ZAKONITIH ZASTOPNIKOV / VALTUUTETTUJEN EDUSTAJIEN TEHTÄVÄ / BEMYNDIGAD(E) FÖRETRÄDARES FUNKTION

14

IS (ARE) AUTHORISED TO REPRESENT / est (sont) hablité(s) à représenter / Ist (sind) vertretungsbefugt / УПЪЛНОМОЩЕН(И) Е(СА) ДА ПРЕДСТАВЛЯВА(Т) / ESTÁ(N) AUTORIZADO(S) PARA ASUMIR LA REPRESENTACIÓN / ER BEMYNDIGETET TIL AT REPRÆSENTERE / ON VOLITATUD ESINDAMA / ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙ/ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΝ / ATÁ ÚDARAITHE IONADAÍOCHT A DHÉANAMH / OVLAŠTEN(I) ZA ZASTUPANJE / È/SONO AUTORIZZATO/I A RAPPRESENTARE / PĀRSTĀVĪBAS PILNVARAS / YRA ĮGALIOJAMAS (-I) ATSTOVAUTI / KÉPVISELETI JOG FAJTÁJA / HUWA (HUMA) AWTORIZZAT(I) JIRRAPPREŻENTA(W) / IS (ZIJN) GEMACHTIGD TE VERTEGENWOORDIGEN, EN WEL / JEST (SĄ) UPOWAŻNIONY (UPOWAŻNIENI) DO REPREZENTOWANIA / HABILITADO(S) A ASSUMIR A REPRESENTAÇÃO / ESTE (SUNT) AUTORIZAT (AUTORIZAȚI) SĂ REPREZINTE / JE (SÚ) OPRÁVNENÝ(Í) ZASTUPOVAŤ / POOBLAŠČEN(-I) ZA ZASTOPANJE / ON VALTUUTETTU / OVAT VALTUUTETTUJA EDUSTAMAAN / ÄR BEMYNDIGAD(E) ATT FÖRETRÄDA FÖRETAGET

15

ALONE / seul / allein / САМОСТОЯТЕЛНО / SOLO(S) / ALENE / ERALDI / ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ / INA AONAR / SAMOSTALNO / DA SOLO / ATSEVIŠĶI / ATSKIRAI / ÖNÁLLÓ / WAĦDU / ZELFSTANDIG / SAMODZIELNIE / SÓZINHO(S) / INDIVIDUAL / JEDNOTLIVO / SAMOSTOJNO / YKSIN / ENSAM(MA)

16

JOINTLY / conjointement / gemeinschaftlich / СЪВМЕСТНО / CONJUNTAMENTE / SAMMEN / KOOS / ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ / LE CHÉILE / ZAJEDNIČKI / CONGIUNTAMENTE / KOPĪGI / KARTU / EGYÜTTES / IN SOLIDUM / GEZAMENLIJK / ŁĄCZNIE / CONJUNTAMENTE / SOLIDAR / SPOLOČNE / SKUPAJ / YHDESSÄ / TILLSAMMANS

17

DATE OF ISSUE, SIGNATURE, SEAL / Date de délivrance, signature, sceau / Tag der Ausstellung, Unterschrift, Siegel / ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / Udstedelsesdato, underskrift, stempel / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI / UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL

(1) Úř. věst. C 327, 12.11.2013, s. 52.
(2) Úř. věst. C 327, 12.11.2013, s. 52.
(3) Postoj Evropského parlamentu ze dne 4. února 2014.
(4)Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1024/2012 ze dne 25. října 2012 o správní spolupráci prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu a o zrušení rozhodnutí Komise 2008/49/ES (Úř. věst. L 316, 14.11.2012, s. 1).
(5)Rozhodnutí Rady ze dne 28. května 2001 o vytvoření Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci (Úř. věst. L 174, 27.6.2001, s. 25).
(6)Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 319).
(7) Číslo a datum přijetí nařízení v řízení v řádném legislativním postupu 2013/0119(COD) .
(8)+ Odkaz na Úř. věst. na nařízení v řízení v řádném legislativním postupu 2013/0119(COD) .
(9) Šest měsíců přede dnem použitelnosti tohoto nařízení.
(10) Tři roky ode dne použitelnosti tohoto nařízení.
(11) Jeden rok po vstupu tohoto nařízení v platnost.
(12)* Šest měsíců přede dnem použitelnosti tohoto nařízení.


Klasifikace, označování a balení látek a směsí ***I
PDF 312k   DOC 42k
Usnesení
Úplné znění
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 4. února 2014 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 92/58/EHS, 92/85/EHS, 94/33/ES, 98/24/ES a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/37/ES s cílem uvést je do souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (COM(2013)0102 – C7-0047/2013 – 2013/0062(COD) ) (Řádný legislativní postup: první čtení)
P7_TA(2014)0055 A7-0319/2013

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2013)0102 ),

–   s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 153 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7‑0047/2013 ),

–   s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–   s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 12. března 2008(1) ,

–   po konzultaci s Výborem regionů,

—   s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 4. prosince 2013 zavázal schválit postoj Evropského parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie;

–   s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (A7-0319/2013 ),

1.   přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.   vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.   pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 4. února 2014 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/.../EU, kterou se mění směrnice Rady 92/58/EHS, 92/85/EHS, 94/33/ES, 98/24/ES a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/37/ES s cílem uvést je do souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí

P7_TC1-COD(2013)0062


(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, směrnici 2014/27/EU.)

(1) Úř. věst. C 204, 9.8.2008, s. 47.


Autorské právo a práva s ním související a licence pro více území k právům k užití hudebních děl online ***I
PDF 295k   DOC 50k
Usnesení
Úplné znění
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 4. února 2014 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o kolektivní správě autorského práva a práv s ním souvisejících a udělování licencí pro více území k právům k užití hudebních děl online na vnitřním trhu (COM(2012)0372 – C7-0183/2012 – 2012/0180(COD) ) (Řádný legislativní postup: první čtení)
P7_TA(2014)0056 A7-0281/2013

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2012)0372 ),

–   s ohledem na čl. 294 odst. 2, čl. 50 odst. 2 písm. g) a články 53 a 62 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila návrh Parlamentu (C7–0183/2012 ),

–   s ohledem na čl. 294 odst. 3 a čl. 50 odst. 1, čl. 53 odst. 1 a článek 62 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–   s ohledem na odůvodněná stanoviska předložená v rámci protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality francouzským senátem, lucemburskou poslaneckou sněmovnou, polským Sejmem a švédským parlamentem uvádějící, že návrh legislativního aktu není v souladu se zásadou subsidiarity,

–   s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 12. prosince 2012(1) ,

—   s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 6. listopadu 2013 zavázal schválit postoj Evropského parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–   s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti a stanoviska Výboru pro mezinárodní obchod, Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku, Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů a Výboru pro kulturu a vzdělávání (A7–0281/2013 ),

1.   přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.   vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.   pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vnitrostátním parlamentům.

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 4. února 2014 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/.../EU o kolektivní správě autorského práva a práv s ním souvisejících a udělování licencí pro více území k právům k užití hudebních děl online na vnitřním trhu

P7_TC1-COD(2012)0180


(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, směrnici 2014/26/EU.)

(1) Úř. věst. C 44, 15.2.2013, s. 104.


Trestněprávní postih za obchodování zasvěcených osob a manipulaci s trhem ***I
PDF 283k   DOC 42k
Usnesení
Úplné znění
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 4. února 2014 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o trestněprávním postihu za obchodování zasvěcených osob a manipulaci s trhem (COM(2011)0654 – C7-0358/2011 – 2011/0297(COD) ) (Řádný legislativní postup: první čtení)
P7_TA(2014)0057 A7-0344/2012

Evropský parlament,

—   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2011)0654 ) a pozměněný návrh (COM(2012)0420 ),

—   s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 83 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7‑0358/2011 ),

—   s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

—   s ohledem na odůvodněné stanovisko předložené německou Spolkovou radou v rámci protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality uvádějící, že návrh legislativního aktu není v souladu se zásadou subsidiarity,

—   s ohledem na stanovisko Evropské centrální banky ze dne 22. března 2012(1) ,

—   s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 28. března 2012(2) ,

—   s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 20. prosince 2013 zavázal schválit postoj Evropského parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

—   s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

—   s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru a stanoviska Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci a Výboru pro právní záležitosti (A7-0344/2012 ),

1.   přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.   vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.   pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi a vnitrostátním parlamentům.

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 4. února 2014 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/.../EU o trestních sankcích za zneužívání trhu (směrnice o zneužívání trhu)

P7_TC1-COD(2011)0297


(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, směrnici 2014/57/EU.)

(1) Úř. věst. C 161, 7.6.2012, s. 3.
(2) Úř. věst. C 181, 21.6.2012, s. 64.


Investiční projekty do energetické infrastruktury ***I
PDF 284k   DOC 41k
Usnesení
Úplné znění
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 4. února 2014 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o povinnosti informovat Komisi o investičních projektech do energetické infrastruktury v rámci Evropské unie, kterým se nahrazuje nařízení Rady (EU, Euratom) č. 617/2010 (COM(2013)0153 – C7-0075/2013 – 2013/0082(COD) ) (Řádný legislativní postup: první čtení)
P7_TA(2014)0058 A7-0323/2013

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2013)0153 ),

–   s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 194 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7‑0075/2013 ),

–   s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–   s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 22. května 2013(1) ,

–   s ohledem na stanovisko Výboru regionů,

—   s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 13. listopadu 2013 zavázal schválit postoj Evropského parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–   s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (A7-0323/2013 ),

1.   přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.   vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.   pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 4. února 2014 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. …/2014 o povinnosti informovat Komisi o investičních projektech do energetické infrastruktury v rámci Evropské unie, o nahrazení nařízení Rady (EU, Euratom) č. 617/2010 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 736/96

P7_TC1-COD(2013)0082


(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) č. 256/2014.)

(1) Úř. věst. C 271, 19.9.2013, s. 153.


Jmenování člena Účetního dvora (Klaus-Heiner LEHNE - DE)
PDF 224k   DOC 35k
Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 4. února 2014 o návrhu na jmenování Klause Heinera Lehneho členem Účetního dvora (C7-0423/2013 – 2013/0813(NLE)) (Konzultace)
P7_TA(2014)0059 A7-0050/2014

Evropský parlament,

—   s ohledem na čl. 286 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, podle něhož Rada konzultovala s Parlamentem (C7‑0423/2013 ),

—   s ohledem na článek 108 jednacího řádu,

—   s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A7-0050/2014 ),

A.   vzhledem k tomu, že parlamentní Výbor pro rozpočtovou kontrolu zhodnotil kvalifikaci navrhovaného kandidáta, zejména s ohledem na podmínky uvedené v čl. 286 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie;

B.   vzhledem k tomu, že na své schůzi dne 23. ledna 2014 vyslechl Výbor pro rozpočtovou kontrolu kandidáta Rady na člena Účetního dvora;

1.   souhlasí se jmenováním Klause Heinera Lehneho členem Účetního dvora;

2.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí Radě a pro informaci Účetnímu dvoru a ostatním orgánům a institucím Evropské unie a kontrolním institucím členských států.


Účetní dvůr
PDF 434k   DOC 91k
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 4. února 2014 o budoucí úloze Účetního dvora. Postup jmenování členů Účetního dvora: konzultace s Evropským parlamentem (2012/2064(INI) )
P7_TA(2014)0060 A7-0014/2014

Evropský parlament,

—   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, zejména na článek 286,

—   s ohledem na článek 108 jednacího řádu,

—   s ohledem na stanovisko Evropského účetního dvora č. 2/2004 k modelu „jednotného auditu“ (a k návrhu rámce vnitřní kontroly Společenství)(1) ,

—   s ohledem na své usnesení ze dne 17. listopadu 1992 o postupu konzultace s Evropským parlamentem při jmenování členů Účetního dvora(2) ,

—   s ohledem na své usnesení ze dne 19. ledna 1995 o postupech, kterými je třeba se řídit při konzultaci s Evropským parlamentem v souvislosti se jmenováním členů Účetního dvora(3) ,

—   s ohledem na své usnesení ze dne 3. července 2013 o integrovaném rámci vnitřní kontroly(4) ,

—   s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

—   s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A7-0014/2014 ),

I.Budoucí úloha Účetního dvora

A.   vzhledem k tomu, že Mezinárodní organizace nejvyšších kontrolních institucí ve své Limské a Mexické deklaraci stanoví hlavní pilíře nezávislé kontrolní instituce a potvrzuje, že vnitrostátní nejvyšší kontrolní instituce mohou zásady deklarací vykládat se značnou volností;

B.   vzhledem k tomu, že Evropský účetní dvůr musí jakožto profesionální účetní orgán uplatňovat mimo jiné mezinárodní účetní standardy platné pro veřejný sektor;

C.   vzhledem k tomu, že Evropský účetní dvůr byl zřízen Rozpočtovou smlouvou z roku 1975 s cílem provádět audit finančních prostředků EU, a vzhledem k tomu, že jako externí auditor EU přispívá ke zdokonalování finančního řízení Unie a současně vystupuje jako nezávislý ochránce finančních zájmů občanů EU;

D.   vzhledem k tomu, že současná finanční a hospodářská situace, jež se rychle mění, vyžaduje v souladu se zásadami hospodárnosti, účinnosti a účelnosti v moderní Evropské unii, která klade značné nároky, účinný mikroobezřetnostní a makroobezřetnostní dohled;

E.   vzhledem k tomu, že veřejné kontrolní orgány, např. Účetní dvůr či nejvyšší kontrolní instituce členských států, hrají zásadní úlohu v obnově důvěry v odpovědnost EU vůči veřejnosti a jejím zvyšování; vzhledem k tomu, že je proto důležité zasadit každou diskusi o možných reformách Účetního dvora do širšího kontextu nutnosti zvyšovat odpovědnost EU vůči veřejnosti;

F.   vzhledem k tomu, že Lisabonská smlouva znovu potvrdila právní rámec pro Účetní dvůr, který podporuje odpovědnost vůči veřejnosti a pomáhá Parlamentu a Radě v dohledu nad plněním rozpočtu EU, čímž přispívá k lepšímu finančnímu řízení EU a ochraně finančních zájmů občanů;

II.Postup jmenování členů Účetního dvora: konzultace s Evropským parlamentem

G.   vzhledem k tomu, že podle článku 286 Smlouvy o fungování Evropské unie musí být členové Účetního dvora vybíráni z osob, které ve svých státech pracují nebo pracovaly v orgánech vnější kontroly účetnictví nebo které mají pro tuto funkci zvláštní kvalifikaci a jejichž nezávislost je mimo veškerou pochybnost;

H.   vzhledem k tomu, že je zásadní, aby byl Účetní dvůr složen z členů, kteří podle Smlouvy poskytují nejvyšší záruky odborné způsobilosti a nezávislosti a současně nijak neohrožují dobré jméno Účetního dvora;

I.   vzhledem k tomu, že jmenování některých členů vyvolalo názorové rozdíly mezi Parlamentem a Radou a jejich pokračování ohrožuje dobré pracovní vztahy Účetního dvora s těmito orgány a může případně mít závažné negativní dopady i na důvěryhodnost, a tedy efektivitu Účetního dvora;

J.   vzhledem k tomu, že rozhodnutí Rady jmenovat členy Účetního dvora v případech, kdy Parlament uspořádal slyšení a vyjádřil nesouhlasné stanovisko, je nepochopitelné a je důkazem nedostatečného respektu vůči Parlamentu;

K.   vzhledem k tomu, že stanovisko Parlamentu je předmětem intenzivního zájmu sdělovacích prostředků; vzhledem k tomu, že pokud by se měly osoby, jejichž kandidaturu Parlament dříve veřejně a oficiálně zamítl, ujímat funkce člena Účetního dvora, poklesla by důvěra v dotčené orgány;

L.   vzhledem k tomu, že budou-li mít členové Účetního dvora profesionální účetní znalosti a budou-li se rekrutovat z širšího a rozmanitějšího prostředí, pokud jde o jejich předchozí funkce, přinese to rozmanitější perspektivy a schopnosti Účetního dvora a zajistí se zvýšení jeho efektivity při posuzování a činnosti; vzhledem k tomu, že neschopnost nalézt odpovídající genderovou vyváženost je v dnešní době nepřijatelná;

M.   vzhledem k tomu, že chybí-li některým členům Účetního dvora schválení Evropského parlamentu, má to nepříznivý dopad na spolupráci Účetního dvora a Parlamentu, jež má zásadní význam pro systém rozpočtové kontroly EU;

N.   vzhledem k tomu, že ve vzájemném hodnocení z roku 2013 se vyzývá ke zkrácení interních postupů Účetního dvora a vyjasnění úlohy a mandátu vůči externím zúčastněným stranám a že se v něm zdůrazňuje, že auditované subjekty příliš ovlivňují závěry Účetního dvora a výroky auditora;

O.   vzhledem k tomu, že se Parlament zaměřuje zejména na návrhy, jež nevedou k nutnosti měnit Smlouvu;

P.   vzhledem k tomu, že Rada vždy respektovala doporučení předložená výborem zřízeným podle článku 255 SFEU, jehož účelem je vydávat stanoviska k vhodnosti kandidátů na funkce generálního advokáta Soudní dvora a Tribunálu, ačkoli k tomu ve Smlouvě neexistuje žádná jednoznačně stanovená povinnost;

I.Vize Parlamentu týkající se EÚD: budoucí úloha Účetního dvora

1.   je přesvědčen, že Evropský účetní dvůr může jakožto externí auditor orgánů Unie poskytnout zákonodárcům nejen prohlášení o věrohodnosti účtů a legalitě a správnosti operací uskutečněných v příslušném rozpočtovém roce, ale že je i v příhodném postavení pro to, aby zákonodárci a rozpočtovému orgánu, zejména Výboru Parlamentu pro rozpočtovou kontrolu, poskytoval cenná stanoviska týkající se výsledků dosažených cestou politik Unie, a to s cílem zlepšovat výkonnost a efektivitu činností financovaných Unií, zjišťovat možnosti úspor z rozsahu a šíře záběru a vedlejší účinky mezi vnitrostátními politikami členského státu a poskytovat Parlamentu externí posouzení hodnocení Komise ohledně veřejných financí v členských státech;

2.   domnívá se, že Účetní dvůr by se měl nadále řídit zásadami nezávislosti, integrity, nestrannosti a profesionality a současně vytvářet pevné pracovní vztahy se svými partnery, konkrétně s Evropským parlamentem, a do postupu v oblasti odpovědnosti orgánů EU zapojit nejen Výbor pro rozpočtovou kontrolu, ale také specializované výbory Parlamentu;

Tradiční model prohlášení o věrohodnosti

3.   poukazuje na to, že Účetní dvůr má podle Smlouvy (čl. 287 odst. 1 druhý pododstavec SFEU) povinnost předkládat Parlamentu a Radě prohlášení o věrohodnosti (DAS)(5) týkající se legality a správnosti plateb poté, co přezkoumal jejich správnost, legalitu a výsledky rozpočtu Unie, a že navíc v souladu se Smlouvou předkládá zvláštní zprávy a stanoviska; připomíná, že velká části lidských zdrojů Účetního dvora je vyčleněna na každoroční sestavování prohlášení o věrohodnosti;

4.   je toho názoru, že při pomáhání Parlamentu a Radě v dohledu nad finančním řízením EU, v přispívání k jeho zlepšení a rovněž v ochraně finančních zájmů Unie je klíčová nezávislost, integrita, nestrannost a profesionalita Účetního dvora, a to od fáze programování až k uzavření účetnictví;

5.   lituje, že výsledky auditu provedeného Účetním dvorem neumožnily Účetnímu dvoru již poosmnácté v řadě vydat kladné prohlášení o věrohodnosti (DAS) týkající se legality a správnosti plateb; zdůrazňuje, že míra chyb poskytuje sama o sobě jen zčásti ucelený přehled o účinnosti politik Unie;

6.   připomíná, že v článku 287 SFEU se stanoví, že Účetní dvůr předkládá Evropskému parlamentu a Radě prohlášení o věrohodnosti účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací; upozorňuje, že Účetní dvůr místo předložení jednoho prohlášení o věrohodnosti účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací vydal v roce 2012 čtyři stanoviska: jedno k věrohodnosti účetnictví a tři k legalitě a správnosti uskutečněných operací (jedno k příjmům, jedno k závazkům a jedno k platbám); domnívá se, že takové množství dokumentů ztěžuje posouzení plnění rozpočtu ze strany Komise;

7.   upozorňuje, že prohlášení o věrohodnosti je ročním ukazatelem víceletého systému výdajů, a proto obtížně zachycuje cyklickou povahu a účinek víceletých ujednání, v důsledku čehož lze celkový dopad a účinnost systémů řízení a kontroly zčásti hodnotit pouze po ukončení výdajů; domnívá se proto, že Účetní dvůr by měl mít možnost předložit orgánu příslušnému k udělení absolutoria kromě ročního prohlášení o věrohodnosti také přezkum v polovině období a souhrnnou zprávu o celkové výkonnosti programového období;

8.   vítá, že Účetní dvůr od roku 2009 soustřeďuje značné úsilí na rozvoj svých produktů a služeb a rovněž výroční zprávy; domnívá se však, že je třeba vyvíjet větší úsilí a využívat více zdrojů k dalšímu zkvalitnění zejména činnosti Účetního dvora v oblasti auditů výkonnosti, neboť poskytuje informace o výsledcích plnění rozpočtu EU; domnívá se, že Účetní dvůr by měl v souvislosti s odpovědí na otázku, zda a jakým způsobem bylo výsledků dosaženo, vycházet z modelu prohlášení o věrohodnosti, aby bylo možno vyvodit poučení a použít je i v jiných souvislostech;

Nové rozměry a výzvy Účetního dvora

9.   uznává historickou a konstruktivní úlohu prohlášení o věrohodnosti zaměřeného na legalitu a správnost, které je užitečným ukazatelem osvědčených finančních postupů a výkonnosti řízení na všech úrovních výdajů Unie a ukazuje způsob, jakým byly fondy EU využívány v souladu s rozhodnutími Parlamentu, který jednal jako zákonodárný a rozpočtovým orgán; nicméně zdůrazňuje, že Účetní dvůr by měl v této chvíli i v budoucnu vyčlenit více zdrojů na posouzení toho, zda při využívání veřejných prostředků svěřených Komisi bylo dosaženo hospodárnosti, účinnosti a účelnosti; výsledky zjištění uvedených ve zvláštních zprávách by měly vést k příslušným úpravám programů EU;

10.   zdůrazňuje, že mandát Účetního dvora stanovený Smlouvou představuje referenční rámec, v němž Účetní dvůr vykonává svou úlohu nezávislého orgánu vnější kontroly účetnictví Unie; konstatuje, že tento mandát zajišťuje Účetnímu dvoru výraznou flexibilitu, což mu umožňuje plnit své poslání nad rámec prohlášení o věrohodnosti; připomíná, že Účetní dvůr má na základě svého mandátu možnost předkládat výsledky auditů výkonnosti, které provádí, ve zvláštních zprávách, jež jsou významnou příležitostí k vytvoření přidané hodnoty, budou-li tyto zprávy zaměřeny na vysoce rizikové oblasti; poznamenává, že tyto zprávy navíc poskytují evropským občanům informace o fungování Unie a o tom, jakým způsobem využívají mnohá odvětví evropské prostředky, a umožňují tak přiblížit Evropu občanům a učinit její postupy transparentnější a lépe pochopitelné;

11.   připomíná, že jedním z nejlepších způsobů, jak zlepšit kontrolu účetnictví Evropské unie a posílit výkonnost i účinnost výdajů EU, je hlasovat o absolutoriu před 31. prosincem roku následujícího po kontrolovaném finančním roce; zdůrazňuje, že by tak byl Účetní dvůr nucen předkládat svou výroční zprávu do 30. června;

12.   doporučuje, aby Evropský účetní dvůr, aniž je dotčena jeho nezávislost, utvářel svůj názor na základě prahu významnosti, a nikoli pouze na základě tolerance míry chyb, neboť je to patrně více v souladu s mezinárodními účetními standardy;

13.   navrhuje, aby Evropský parlament ve své výroční zprávě o udělení absolutoria věnoval zvláštní oddíl opatřením navazujícím na doporučení Účetního dvora uvedená v jeho různých auditech výkonnosti, a to s cílem přimět Komisi a členské státy k jejich provedení; Parlament by měl rovněž uvést, kterým hlavním následným opatřením může Účetní dvůr ve své výroční zprávě věnovat zvláštní pozornost, aniž by byla dotčena jeho nezávislost;

14.   konstatuje, že Účetní dvůr vypracovává víceletý i roční pracovní program; konstatuje, že víceletý plán umožňuje vymezit a aktualizovat strategii Účetního dvora a roční plán stanoví konkrétní úkoly, které mají být v daném roce splněny; vítá, že Účetní dvůr každoročně předkládá Výboru pro rozpočtovou kontrolu svůj roční pracovní program, v němž uvádí prioritní úkoly v oblasti auditů a zdroje vyčleněné na jejich provedení;

15.   domnívá se, že stávající podoba setkávání Účetního dvora s Parlamentem a Radou umožňuje získávat cenné podněty pro vytvoření ročního pracovního programu Účetního dvora; zdůrazňuje, že tento druh strukturovaného přípravného dialogu ve značné míře přispívá k zajištění účinné a demokratické odpovědnosti vůči občanům za využívání veřejných prostředků, jež jsou vynakládány v zájmu splnění cílů EU; zdůrazňuje, že i přes posílenou spolupráci s Parlamentem a Radou na úrovni konzultací by měl Účetní dvůr o svém ročním pracovním programu rozhodovat sám, nezávisle na politických či vnitrostátních vlivech;

16.   poukazuje na to, že otázky, které mají pro vnější zúčastněné strany, jako je Evropský parlament, velký význam, a následné žádosti o provedení auditu nejsou shromažďovány strukturovaným způsobem a není jim v plné míře přiznáváno přednostní zacházení; domnívá se, že to negativně ovlivňuje relevantnost a dopad výsledků auditu Účetního dvora; konstatuje také, že přidaná hodnota Účetního dvora je přímo spojena s tím, jak může jeho práci využít Parlament a další subjekty zapojené do postupů v oblasti odpovědnosti; vyzývá proto Účetní dvůr, aby v rámci svého ročního pracovního programu vzal v úvahu politické priority legislativního orgánu a otázky hlavního významu pro občany EU, jež sdělí Výbor Parlamentu pro rozpočtovou kontrolu jakožto uzlový bod pro sdělování obav občanů EU;

Spolupráce s vnitrostátními nejvyššími kontrolními institucemi

17.   očekává, že bude navázána užší spolupráce mezi EÚD a nejvyššími kontrolními institucemi členských států, a to s konkrétními výsledky, pokud jde o sdílení roční práce EÚD; očekává dále konkrétní metodické kroky a dohody týkající se harmonogramu auditů; očekává, že Komise na základě právní studie předloží návrhy na začlenění kontrolní činnosti nejvyšších kontrolních institucí členských států do rámce auditů Účetního dvora týkajících se sdíleného řízení v jejich příslušném členském státě;

18.   zdůrazňuje, že Účetní dvůr by měl stát v čele procesu definování pracovního postupu, kdy nejvyšší kontrolní instituce členských států a Účetní dvůr posilují koordinaci svých zdrojů pro účely hodnocení výdajů a plnění rozpočtu EU, zamezují duplicitním kontrolám, sdílejí informace o kontrolách, identifikují rizikové oblasti, provádějí společné audity či více zapojují nejvyšší kontrolní instituce do úkolů EÚD v oblasti auditu, což ve svém důsledku vede k vytvoření společných pracovních postupů a zajistí větší účinnost na každé úrovni kontroly; konstatuje, že zásadní význam pro lepší zacílení auditů a kontrol má sdílení údajů o auditech a kontrolách a osvědčených postupů mezi Účetním dvorem a nejvyššími kontrolními institucemi; poukazuje na to, že existuje příliš mnoho vrstev kontroly a že tomuto zdvojování činnosti by se mělo zabránit, aby se tak snížilo zatížení řídících orgánů a příjemců;

19.   vyzývá proto k užší spolupráci vnitrostátních kontrolních institucí a Evropského účetního dvora při kontrole sdíleného řízení podle čl. 287 odst. 3 SFEU;

20.   navrhuje prozkoumání možnosti, aby vnitrostátní kontrolní orgány – jakožto nezávislí externí auditoři – vydávaly v souladu s mezinárodními auditorskými standardy vnitrostátní auditorská potvrzení o řízení finančních prostředků Unie, jež by byla předávána vládám členských států za účelem jejich předložení při procesu udělování absolutoria, a to podle vhodných interinstitucionálních postupů, jež je nutno zavést;

21.   zdůrazňuje, že je důležité zapojit evropské programy do plánování kontrol vykonávaných nejvyššími kontrolními institucemi, a to se zvláštním ohledem na sdílené řízení, přičemž vnitrostátní parlamenty musí hrát v této souvislosti klíčovou úlohu v tom, že musí mít možnost požádat své příslušné nejvyšší kontrolní instituce o provedení auditů evropských fondů a programů; připomíná, že institucionalizací a uzákoněním této kontroly by její výsledky mohly být jednou ročně předkládány vnitrostátnímu parlamentu,

Nové operační prostředí Účetního dvora

22.   konstatuje, že nařízení týkající se hlavních oblastí výdajů na období 2014–2020 podstatně změnila finanční i právní rámec upravující plnění rozpočtu EU; upozorňuje, že tyto reformy s sebou nesou významné změny, které ovlivní strukturu rizika v oblasti finančního řízení, neboť zjednoduší pravidla financování, zvýší podmíněnost i zefektivní rozpočet EU; trvá proto na tom, aby se Účetní dvůr více zaměřil na výsledky, které jsou základem pro náležité podávání zpráv o rizicích a výkonnosti takovýchto nových nástrojů;

23.   navrhuje, aby Účetní dvůr synchronizoval svůj víceletý pracovní program s VFR a aby do něj zahrnul přezkum v polovině období a celkový přezkum účetní závěrky Komise s ohledem na příslušný VFR;

24.   poukazuje na to, že audity výkonnosti často postrádají jasnou analýzu příčin zjištění auditu; připomíná kromě toho, že není zaveden žádný systém, který by zajistil, aby auditoři přidělení na provedení konkrétního auditu měli technické znalosti a metodické schopnosti potřebné pro jeho provedení, aniž by museli v kontrolované oblasti začínat svou práci úplně od začátku; domnívá se, že tyto okolnosti zvyšují neúčinnost a neúčelnost zjištění Účetního dvora v rámci auditů výkonnosti;

25.  očekává od Účetního dvora plnou transparentnost ohledně času, který potřebuje pro své úkoly, a vyzývá jej, aby v rámci každého auditu výkonnosti zveřejnil harmonogram a jednotlivé fáze, kterými příslušný úkol v rámci svého provedení prošel, tj. čas, který byl zapotřebí k provedení jednotlivých odlišných fází, kterými v současné době jsou:

   předběžná studie
   analýza úkolu
   memorandum o naplánování auditu
   prohlášení o předběžných zjištěních
   závěry
   návrh zprávy
   řízení o sporných otázkách;

26.   poukazuje na to, že provedení auditu výkonnosti Účetním dvorem, včetně předběžné studie, trvá dva roky, což v několika případech způsobilo zastarání zjištění auditu a neumožnilo provést přiměřená opatření; očekává, že Účetní dvůr zjednoduší vypracovávání auditů výkonnosti a omezí nadbytečné procedurální kroky;

27.   vyjadřuje přání, aby Účetní dvůr v budoucnu nejen zveřejňoval poznámky Komise k jeho zjištěním, závěrům a doporučením, ale aby případně jasně vyjádřil svou konečnou odpověď;

28.   je toho názoru, že Účetní dvůr by měl Výboru pro rozpočtovou kontrolu Parlamentu pravidelně sdělovat statistiky o přítomnosti svých členů v sídle Účetního dvora v Lucemburku; v tomto ohledu očekává plnou transparentnost Účetního dvora vůči Parlamentu; přeje si, aby mu Komise předložila analýzu proveditelnosti nahrazení části odměny členů Účetního dvora denními příspěvky;

29.   zdůrazňuje, že i přes nutnost spravedlivého přístupu a uvedení argumentů auditovaného subjektu v příslušné zprávě není nezbytné dosáhnout s tímto subjektem shody;

30.   poukazuje na to, že v některých případech již byly diskuse Parlamentu o otázkách, kterými se zabývaly zvláštní zprávy, uzavřeny a nebylo možné výsledky auditu Účetního dvora účinně využít; kromě toho podotýká, že v některých případech provedla Komise klíčová doporučení Účetního dvora již před předložením jeho zprávy; očekává, že Účetní dvůr při provádění auditů zohlední vnější časová omezení a vývoj;

31.   očekává, že Účetní dvůr bude ve svých zprávách jasně sdělovat slabá místa a osvědčené postupy orgánů členských států, a to cestou jejich soustavného zveřejňování;

32.   je přesvědčen, že důkladnou analýzou potřeb členů Účetního dvora, pokud jde o zdroje, by mohlo být dosaženo úspor z rozsahu a šíře záběru; očekává, že Účetní dvůr možnosti takových úspor prozkoumá, a to mimo jiné pokud jde o sdílenou dopravní službu pro členy a sdílené kabinety a personál;

33.   lituje, že mezivládní opatření, na něž se nevztahuje Smlouva o EU, jako například opatření k vytvoření Evropského nástroje finanční stability (EFSF) a Evropského mechanismu stability, rovněž působí závažné problémy v oblasti odpovědnosti vůči veřejnosti a auditních činností a současně oslabují zásadní úlohu Účetního dvora;

34.   odsuzuje skutečnost, že v případě EFSF dosud nebyla přijata žádná opatření v zájmu nezávislé vnější veřejné kontroly, a lituje, že i poté, co Účetní dvůr jmenoval člena účetní komise Evropského mechanismu stability, nebude výroční zpráva o auditu zpřístupněna ani Parlamentu, ani široké veřejnosti; vyzývá Účetní dvůr, aby Parlamentu pravidelně předkládal výroční zprávu komise o auditu a veškeré další nezbytné informace o činnosti Účetního dvora v tomto ohledu, aby tak Parlament mohl kontrolovat práci Účetního dvora během postupu udělování absolutoria;

Reorganizace struktury Účetního dvora

35.   poukazuje na to, že složení Účetního dvora a postup jmenování jeho členů je stanoven v článcích 285 a 286 SFEU; zdůrazňuje však potřebu změnit Smlouvu ve smyslu zrovnoprávnění Rady a Parlamentu při jmenování členů Účetního dvora, aby byla zajištěna demokratická legitimita, transparentnost a úplná nezávislost členů Účetního dvora;

36.   lituje, že některé postupy jmenování vedly ke sporu mezi Parlamentem a Radou ohledně kandidátů, a to i přes skutečnost, že Smlouva s takovým sporem nepočítá; zdůrazňuje, že – jak je stanoveno ve Smlouvě – je povinností Parlamentu prověřovat nominované kandidáty; je toho názoru, že Rada by měla v duchu dobré spolupráce mezi evropskými orgány respektovat rozhodnutí, která Parlament přijal na základě provedeného slyšení;

37.   požaduje, aby bylo při příští revizi Smlouvy o EU stanoveno, že členy EÚD volí Evropský parlament na návrh Rady; domnívá se, že takový postup by posílil nezávislost členů EÚD na členských státech;

38.   vítá skutečnost, že Účetní dvůr přijal v roce 2010 nový jednací řád, který mu, podle platného právního rámce, umožnil zjednodušit svůj rozhodovací proces, takže zprávy o auditu a stanoviska nyní přijímají senáty o 5 až 6 členech, a nikoli kolegium všech 28 členů;

39.   domnívá se, že původní užitečnost a důvěryhodnost stávajícího pravidla zeměpisného zastoupení, jež se uplatňuje u vysokých vedoucích funkcí a podle nějž má každý členský stát jednoho zástupce, jsou již značně překonané a toto pravidlo by mohla nahradit jednoduchá řídicí struktura přiměřená mandátu s obecnější odpovědností, přičemž by byla přijata náležitá ustanovení zaručující nezávislost Účetního dvora ve všech jeho činnostech;

40.   navrhuje proto, aby měl Účetní dvůr stejný počet členů jako Komise; tito členové by měli mít přinejmenším profesní zkušenost v oblasti auditu a řízení; členové Účetního dvora by měli mít pro tuto funkci zvláštní kvalifikaci a jejich nezávislost musí být nesporná;

41.   navrhuje přezkoumat způsob odměňování členů Účetního dvora a přímo a osobně přidělovaných zdrojů pro každého člena s cílem jednak je uvést do souladu s vnitrostátními a mezinárodními postupy pro podobné funkce, jednak umožnit členům Účetního dvora, aby nezávisle plnili své povinnosti;

II.Postup jmenování členů Účetního dvora: konzultace s Evropským parlamentem

42.  přijímá níže uvedené zásady, kritéria výběru a postupy pro přijetí stanoviska ke kandidátovi na člena Účetního dvora:

   a) Parlament musí mít k dispozici přiměřenou lhůtu ke zvážení, jež Výboru pro rozpočtovou kontrolu umožní uspořádat slyšení kandidátů a hlasovat na schůzi, která následuje po slyšení;
   b) Výbor pro rozpočtovou kontrolu a plénum Parlamentu přijímají rozhodnutí bez ohledu na politická kritéria tajným hlasováním;
   c) slyšení ve Výboru pro rozpočtovou kontrolu budou veřejná a diskuse budou zpřístupněny prostřednictvím videopřenosu;
   d) Parlament bude svá rozhodnutí přijímat na základě většiny odevzdaných hlasů na plenárním zasedání a Rada musí jeho stanovisko respektovat; kandidáti budou přítomni hlasování a v případě negativního výsledku budou dotázáni předsedou Evropského parlamentu, zda od své kandidatury ustoupí;

43.  má za to, že kritéria pro jmenování členů EÚD by měla být dále konkretizována na základě článku 286 SFEU, a zdůrazňuje, že hodnocení Parlamentu se budou řídit především těmito kritérii:

   a) odborné zkušenosti na vysoké úrovni získané v oblasti veřejných financí, auditu a řízení a dále důkladné znalosti správy evropských orgánů;
   b) dobré výsledky v oblasti auditu a doklad o velmi dobré znalosti nejméně jednoho pracovního jazyka Evropské unie;
   c) v případě potřeby potvrzení o splnění řídicích úkolů, které kandidát dříve vykonával;
   d) s účinností od data jmenování kandidáti nesmí zastávat žádné volené funkce ani odpovědná místa v politických stranách;
   e) uznávaná vysoká úroveň integrity a morálních kvalit kandidáta;
   f) s ohledem na povahu budoucí práce bude zohledněn i věk kandidáta, přičemž se považuje za rozumné stanovit například, že člen Účetního dvora nepřekročí v době jmenování hranici 67 let;
   g) členové nesmějí zastávat svou funkci více než dvě funkční období;
   h) Parlament velmi vážně zohlední otázku vyváženého zastoupení žen a mužů mezi členy Účetního dvora;

44.  vyzývá Radu, aby:

   a) Parlamentu navrhla alespoň dva kandidáty z každého členského státu, muže a ženu;
   b) své návrhy koncipovala tak, aby byly zcela v souladu s kritérii stanovenými v usneseních Parlamentu s tím, že Parlament zajistí jejich důsledné dodržování;
   c) spolu se jmény kandidátů předložila i relevantní údaje o jejich profesní dráze, jakož i všechny informace a vyjádření, které obdržela v průběhu interních rozhodovacích postupů členských států;
   d) předala Parlamentu veškeré informace týkající se nominací, které od členských států obdržela, s tím, že pokud by tyto informace neposkytla, musel by Parlament provést vlastní šetření, což by nevyhnutelně vedlo k prodlevám v postupu jmenování;
   e) obrátila se na příslušné orgány členských států, které budou vyzvány ke jmenování kandidátů na členy Účetního dvora, a upozornila je na kritéria a postupy stanovené Parlamentem;
   f) předcházela stahování nominací a předkládání nových, které zohledňují nové návrhy členských států motivované výlučně politickými hledisky;
   g) respektovala, nastane-li taková situace, zamítavé stanovisko Parlamentu a navrhla nového kandidáta (nové kandidáty);

45.  pokud jde o postupy ve Výboru pro rozpočtovou kontrolu a na plenárním zasedání, stanoví následující:

   a) každé doporučení ke každé nominaci se předloží formou zprávy, která má být přijata většinou odevzdaných hlasů, přičemž zpráva uvádí pouze nominaci;
   b) součástí zprávy jsou:
   (i) právní východiska, jež shrnují okolnosti návrhu předkládaného Parlamentu;
   (ii) body odůvodnění uvádějící postup pro příslušný výbor;
   (iii) hlavní text, jehož součástí je pouze:
   kladné stanovisko, anebo
   zamítavé stanovisko;
   c) právní východiska a body odůvodnění nejsou předmětem hlasování;
   d) ke zprávě je přiložen životopis a odpovědi na otázky dotazníku;
   e) Výbor pro rozpočtovou kontrolu a plénum Parlamentu hlasuje o jmenování dotčeného kandidáta;

o
o   o

46.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Účetnímu dvoru a pro informaci ostatním orgánům a institucím Evropské unie a vnitrostátním parlamentům a kontrolním institucím členských států.

(1) Úř. věst. C 107, 30.4.2004, s. 1.
(2) Úř. věst. C 337, 21.12.1992, s. 51.
(3) Úř. věst. C 43, 20.2.1995, s. 75.
(4) Přijaté texty, P7_TA(2013)0319 .
(5) Zkratka utvořená z francouzského výrazu „déclaration d'assurance“.


Účelnost právních předpisů EU, subsidiarita a proporcionalita – zlepšení právních předpisů
PDF 320k   DOC 92k
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 4. února 2014 o účelnosti právních předpisů EU a subsidiaritě a proporcionalitě – 19. zpráva o zdokonalení tvorby právních předpisů za rok 2011 (2013/2077(INI) )
P7_TA(2014)0061 A7-0056/2014

Evropský parlament,

—   s ohledem na interinstitucionální dohodu o zdokonalení tvorby právních předpisů(1) ,

—   s ohledem na protokol č. 2 ke Smlouvě o fungování Evropské unie o používání zásad subsidiarity a proporcionality, zejména na jeho články 4, 6 a 7,

—   s ohledem na praktická opatření pro provádění ustanovení čl. 294 odst. 4 SFEU v případě dohod v prvním čtení schválená dne 22. července 2011 příslušnými útvary Evropského parlamentu a Rady,

—   s ohledem na své usnesení ze dne 13. září 2012 o 18. zprávě o zlepšení právních předpisů – používání zásad subsidiarity a proporcionality (2010)(2) ,

—   s ohledem na své usnesení ze dne 14. září 2011 o zlepšování právní úpravy, subsidiaritě a proporcionalitě a inteligentní regulaci(3) ,

—   s ohledem na své usnesení ze dne 8. června 2011 o zajištění nezávislých posouzení dopadu(4) ,

—   s ohledem na zprávu Komise o subsidiaritě a proporcionalitě (19. zpráva o zlepšení právních předpisů za rok 2011) (COM(2012)0373 ),

—   s ohledem na sdělení Komise o účelnosti právních předpisů EU (COM(2012)0746 ) a (COM(2013)0685 ),

—   s ohledem na sdělení Komise nazvané „Inteligentní regulace – reakce na potřeby malých a středních podniků (COM(2013)0122 ),

—   s ohledem na pracovní dokument útvarů Komise o sledování inteligentní regulace pro malé a střední podniky a konzultacích k ní (SWD(2013)0060 ),

—   s ohledem na sdělení Komise o inteligentní regulaci v Evropské unii (COM(2010)0543 ),

—   s ohledem na závěry Rady o inteligentní regulaci ze dne 30. května 2013,

—   s ohledem na zprávu ze dne 15. listopadu 2011, kterou vypracovala skupina nezávislých zúčastněných stran na vysoké úrovni pro oblast administrativní zátěže, s názvem „Evropa může být úspěšnější: Zpráva o osvědčených postupech členských států umožňujících dosáhnout při provádění právních předpisů EU minimální administrativní zátěže“,

—   s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne 30. května 2013(5) ,

—   s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

—   s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti a stanovisko Výboru pro ústavní záležitosti (A7-0056/2014 ),

A.   vzhledem k tomu, že agenda inteligentní regulace představuje pokus upevnit úsilí, pokud jde o zdokonalení tvorby právních předpisů, zjednodušení práva EU a snížení administrativní zátěže, a vydat se na cestu směrem k dobré správě věcí veřejných vycházející z tvorby politiky založené na důkazech, v níž hrají zásadní roli posouzení dopadů a kontroly ex post;

B.   vzhledem k tomu, že vnitrostátní parlamenty by měly být zapojeny do hodnocení nových právních předpisů ex post, což by ve výsledku pomohlo Komisi s jejími zprávami a obecně by to zlepšilo posuzování evropských otázek vnitrostátními parlamenty;

C.   vzhledem k tomu, že interinstitucionální dohoda o zdokonalení tvorby právních předpisů z roku 2003 již nevyhovuje stávajícímu legislativnímu prostředí vytvořenému Lisabonskou smlouvou, a to nejen vzhledem k nesystematickému přístupu orgánů EU při přijímání společných politických prohlášení o informativních dokumentech a praktických opatření pro provádění ustanovení článku 294 SFEU na úrovni sekretariátů;

Obecné poznámky

1.   zdůrazňuje, že právní předpisy navržené a přijaté na evropské úrovni by měly být jednoduché, efektivní a účinné, měly by poskytovat jasnou přidanou hodnotu, být snadno srozumitelné a přístupné ve všech úředních jazycích členských států a měly by přinášet plné výhody při minimálních nákladech; uznává, že hospodářská krize zvýšila tlak na zdroje vnitrostátních správních orgánů, a je přesvědčen, že závazek vytvářet jasné a snadno proveditelné právní předpisy by pomohl částečně zmírnit zátěž na vnitrostátní správu a na soukromé osoby, které musí tyto právní předpisy dodržovat; zdůrazňuje, že evropské orgány jsou odpovědné za to, aby právní předpisy byly jasné a snadno srozumitelné a aby na občany nebo podniky nekladly zbytečnou administrativní zátěž;

2.   zdůrazňuje, že hodnocení dopadu nových předpisů na malé a střední podniky nebo na velké společnosti nesmí ani vést k diskriminaci mezi pracovníky na základě velikosti společností, které je zaměstnávají, ani narušovat základní práva pracovníků, včetně práva na informace a konzultace, nebo jejich pracovní podmínky, uspokojení z práce a práva na sociální zabezpečení, ani nesmí bránit zlepšování těchto práv nebo jejich ochraně na pracovišti ve vztahu ke stávajícím a novým rizikům souvisejícím s prací;

3.   zdůrazňuje, že evropské orgány musí při tvorbě právních předpisů dodržovat zásady subsidiarity a proporcionality;

4.   připomíná svá dřívější vyjádření, že Výbor pro posuzování dopadů a vnitrostátní parlamenty se často domnívaly, že tyto zásady nejsou v posouzeních dopadů vypracovaných Komisí dostatečně řešeny; vyjadřuje opětovné zklamání nad tím, že tato kritika se opakuje i tento rok;

5.   domnívá se, že zdokonalení tvorby právních předpisů by mělo probíhat v duchu víceúrovňové správy věcí veřejných, tzn. prostřednictvím koordinovaného působení EU, vnitrostátních institucí a místních a regionálních orgánů;

6.   znovu vyzývá k opětovnému projednání interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních předpisů z roku 2003 s cílem zohlednit nové legislativní prostředí vytvořené Lisabonskou smlouvou, upevnit stávající osvědčené postupy a aktualizovat tuto dohodu v souladu s agendou „zdokonalení tvorby právních předpisů“; doporučuje, aby jakákoli nová dohoda byla přijata na základě článku 295 SFEU a aby měla závazný charakter;

7.   naléhavě žádá Komisi a Radu, aby společně s Evropským parlamentem zahájily jednání o kritériích pro náležité uplatňování článků 290 a 291 SFEU; domnívá se, že toho lze dosáhnout v rámci revize interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních předpisů, která by tudíž měla mimo jiné tato kritéria zahrnovat;

8.   domnívá se, že škála různých názvů použitých pro systémy, které Komisi slouží k hodnocení přijatých zákonů a zajištění snížení zátěže, je matoucí a zbytečně složitá; doporučuje v rámci „zdokonalení tvorby právních předpisů“ přijmout jediný název, a znovu opakuje svou výzvu, aby za tento úkol nesl odpovědnost jeden z komisařů;

9.   vyzývá Komisi, aby prohloubila přezkum uplatňování zásady proporcionality, zejména s ohledem na použití článků 290 a 291 SFEU o aktech v přenesené pravomoci a prováděcích aktech;

10.   domnívá se, že v souvislosti s větší demokratickou legitimitou by měla být věnována zvláštní pozornost systému včasného varování;

Mechanismus subsidiarity pro vnitrostátní parlamenty

11.   poukazuje na to, že hospodářská a finanční krize sice vyžaduje lepší koordinaci politik a posílení pravomocí Unie v řadě oblastí, nicméně stejně nezbytné je zachovat jasnou představu o rozdělení pravomocí v systému víceúrovňové správy Evropské unie a v návaznosti na transparentní diskusi přijímat rozhodnutí transparentně na nejvhodnější úrovni, a omezovat tak byrokracii;

12.   zdůrazňuje, že evropské orgány musí dodržovat zásady subsidiarity a proporcionality zakotvené v článku 5 Smlouvy o Evropské unii a v protokolu č. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, které jsou obecné povahy a jsou pro instituce při výkonu pravomocí Unie závazné, s tou výjimkou, že zásada subsidiarity se neuplatňuje v těch oblastech, jež spadají do výlučné pravomoci Unie;

13.   doporučuje zvážit, zda by bylo vhodné stanovit na úrovni EU přiměřená kritéria, podle nichž by se posuzovalo dodržování zásad subsidiarity a proporcionality;

14.   konstatuje, že protokol č. 2 nabízí vnitrostátním parlamentům formální možnost poskytovat zákonodárcům EU poradenství o tom, zda návrhy právních předpisů nesplňují zásadu subsidiarity, neboť jejich cílů nemůže být z důvodu jejich rozsahu nebo účinků lépe dosaženo na úrovni Unie než na úrovni členských států;

15.   poukazuje na rozhodující význam posuzování dopadu právních předpisů jakožto nástroje na podporu rozhodování v legislativním procesu, a zdůrazňuje, že je zapotřebí v tomto rámci náležitě zvažovat problémy týkající se zásad subsidiarity a proporcionality;

16.   vítá užší účast vnitrostátních parlamentů v rámci evropského legislativního procesu a bere na vědomí, že parlamenty členských států projevují stále větší zájem o to, aby orgány Unie tyto zásady řádně uplatňovaly; dokladem toho je skutečnost, že v roce 2011 Evropský parlament obdržel 77 odůvodněných stanovisek s tvrzením, že návrh legislativního aktu není v souladu se zásadou subsidiarity, a 523 dalších příspěvků týkajících se přínosu návrhu právního předpisu, přičemž v roce 2010 tento počet činil 41 a 299; vyjadřuje svou ochotu pokračovat ve spolupráci a meziparlamentním dialogu s vnitrostátními parlamenty a posilovat je;

17.   rozhodně zdůrazňuje význam parlamentní kontroly jak ze strany Evropského parlamentu, tak ze strany vnitrostátních parlamentů; doporučuje, aby se vnitrostátním parlamentům dostalo zásadní pomoci, která by jim umožnila provádět úkoly v oblasti kontroly; navrhuje, aby vnitrostátní parlamenty obdržely pokyny, které jim pomohou při posuzování souladu se zásadou subsidiarity;

18.   zdůrazňuje, že Soudní dvůr je v souladu s článkem 263 SFEU oprávněn přezkoumávat legalitu legislativních aktů, pokud jde o dodržení zásady subsidiarity, a že tato zásada představuje politický směr pro výkon pravomocí na úrovni Unie;

19.   na druhou stranu poukazuje na to, že Soudní dvůr má na základě smluv pravomoc rozhodovat o žalobách ve věcech „porušení Smluv nebo jakéhokoli právního předpisu týkajícího se jejich provádění“ a že podle Smlouvy o Evropské unii k nim patří i zásada subsidiarity a proporcionality; konstatuje, že soudní přezkum platnosti aktů Unie se tedy vztahuje i na dodržování těchto zásad;

20.   zdůrazňuje, že Soudní dvůr ve svém rozsudku ze dne 12. května 2011 ve věci c-176/09 (Lucembursko v. Evropský parlament a Rada uvádí, že zásada proporcionality „vyžaduje, aby prostředky zavedené ustanovením práva Unie byly způsobilé k uskutečnění legitimních cílů sledovaných dotyčnou právní úpravou a nepřekračovaly meze toho, co je k dosažení těchto cílů nezbytné“, a že „v oblastech, v nichž má zákonodárce Unie širokou zákonodárnou pravomoc,“ lze legitimitu opatření přijatého za těchto okolností napadnout, pouze pokud je toto opatření zjevně nepřiměřené ve vztahu k cíli, jejž příslušné orgány zamýšlí sledovat, třebaže evropský zákonodárce musí přesto „založit svoji volbu na objektivních kritériích“ a při posuzování omezení spojených s jednotlivými opatřeními, jež připadají v úvahu, musí „přezkoumat, zda cíle sledované zvoleným opatřením mohou odůvodnit i značné negativní hospodářské důsledky pro určité hospodářské subjekty“;

21.   poznamenává, že podle Smluv zásada subsidiarity povoluje činnost Unie v oblastech, které nespadají do výhradní pravomoci Unie „pouze tehdy a do té míry, pokud cílů zamýšlené činnosti nemůže být dosaženo uspokojivě členskými státy na úrovni ústřední, regionální ani místní, ale spíše jich z důvodu jejího rozsahu či účinků může být lépe dosaženo na úrovni Unie“, zatímco podle zásady proporcionality nesmí podstata a forma činnosti Unie překročit míru, která je nutná k dosažení cílů zakotvených ve Smlouvách; poukazuje na to, že zásady subsidiarity a proporcionality jsou úzce propojeny, ale jsou rozdílné: zatímco zásada subsidiarity se týká vhodnosti činnosti Unie v odvětvích, která nespadají do výhradní pravomoci Unie, zásada proporcionality se týká přiměřenosti mezi prostředky a cíli stanovenými zákonodárcem a je obecným pravidlem, jímž se řídí výkon pravomocí Unie; konstatuje, že po zvážení subsidiarity týkající se návrhu legislativního aktu musí logicky následovat zvážení proporcionality, neboť ověření subsidiarity by nebylo dostatečně účinné, pokud by zároveň nebylo provedeno ověření proporcionality;

22.   konstatuje, že v roce 2011 obdržela Komise pouze velmi nízký počet parlamentních otázek, které se týkaly dodržování zásad subsidiarity a proporcionality (32 z více než 12 000);

23.   zdůrazňuje skutečnost, že v roce 2011 obdržela Komise 64 odůvodněných stanovisek ve smyslu protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality, což je v porovnání s rokem 2010 značný nárůst; konstatuje však, že těchto 64 odůvodněných stanovisek představovalo stěží 10 % všech 622 stanovisek předložených vnitrostátními parlamenty Komisi v roce 2011 v rámci uvedeného politického dialogu; rovněž upozorňuje na skutečnost, že u žádného návrhu Komise se nesešel dostatečný počet odůvodněných stanovisek na to, aby byl v rámci protokolu zahájen postup udělení „žluté nebo oranžové karty“; konstatuje však, že dne 22. května 2012 byl poprvé aktivován postup udělení žluté karty u návrhu Komise (návrh nařízení Rady o výkonu práva na kolektivní akci v rámci svobody usazování a volného pohybu služeb, tj. návrh nařízení Monti II); zdůrazňuje, že Komise stáhla návrh nikoli proto, že se domnívala, že by byla porušena zásada subsidiarity, ale protože si uvědomila, že návrh pravděpodobně není schopen získat v Parlamentu a v Radě dostatečnou politickou podporu, která by zajistila jeho přijetí;

24.   je toho názoru, že mechanismus ověřování zásady subsidiarity musí být navržen a zaveden jako významný nástroj pro spolupráci mezi evropskými a vnitrostátními orgány; s uspokojením konstatuje, že tento nástroj je v praxi používán jako prostředek komunikace a kooperativního dialogu mezi různými institucionálními úrovněmi víceúrovňového evropského systému;

25.   se znepokojením konstatuje, že některá odůvodněná stanoviska vnitrostátních parlamentů zdůrazňují skutečnost, že v řadě legislativních návrhů Komise odůvodnění subsidiarity chybí nebo je nedostatečné;

26.   doporučuje, aby byly vyšetřeny důvody, proč vnitrostátní parlamenty předkládají tak málo formálních odůvodněných stanovisek, a aby bylo zjištěno, zda je to způsobeno skutečností, že se zásada subsidiarity dodržuje na všech stranách, nebo tím, že vnitrostátní parlamenty nejsou schopny tuto zásadu prosazovat v důsledku nedostatku zdrojů nebo napjatých lhůt; domnívá se, že by bylo žádoucí, aby Komise v této věci vypracovala analýzu;

27.   zdůrazňuje, že je zapotřebí, aby evropské orgány umožnily vnitrostátním parlamentům kontrolovat soulad legislativních návrhů se zásadami subsidiarity a proporcionality, a to tím, že zajistí, aby Komise v souladu s článkem 5 protokolu č. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie uváděla podrobné a komplexní důvody pro svá legislativní rozhodnutí ve věci subsidiarity a proporcionality;

28.   v této souvislosti dále podotýká, že v současnosti platné lhůty pro provádění kontrol týkajících se subsidiarity a proporcionality ze strany vnitrostátních parlamentů jsou často považovány za nedostatečné;

29.   domnívá se, že časový tlak a tlak na zdroje, kterému čelí vnitrostátní parlamenty při reakci na návrhy právních předpisů, přispívá k demokratickému deficitu vnímanému v EU;

30.   připomíná svůj předchozí požadavek týkající se podrobnějšího zkoumání problémů, s nimiž se setkávají vnitrostátní parlamenty ve snaze zlepšit fungování stávajícího systému; je přesvědčen, že by bylo také žádoucí přezkoumat možnosti posílení tohoto systému, což by mohlo, možná v souvislosti s budoucím přezkumem smlouvy, poskytnout více práv vnitrostátním parlamentům; doporučuje, aby při takovém přezkumu byl zohledněn vhodný počet reakcí vnitrostátních parlamentů požadovaný k zahájení takového postupu a k určení toho, zda by měl být tento postup omezen pouze na důvody subsidiarity, a jaké by měly být jeho účinky, s přihlédnutím zvláště k nedávným zkušenostem s postupem „žluté karty“; považuje takovou diskusi za užitečnou fázi vývoje pravomoci udělené vnitrostátním parlamentům, kdy se sladí pobídky pro výkon kontroly s dopadem na evropské úrovni;

31.  domnívá se, že mezitím by mohlo být zavedeno několik iniciativ s cílem zlepšit vyhodnocování evropských otázek vnitrostátními parlamenty; zejména:

   navrhuje, aby každý legislativní akt zveřejněný v Úředním věstníku obsahoval poznámku s podrobným uvedením toho, které vnitrostátní parlamenty reagovaly a které vyjádřily obavy ohledně zásady subsidiarity;
   navrhuje, aby odůvodněná stanoviska vnitrostátních parlamentů zasílaná podle článku 6 protokolu č. 2 připojeného k SEU a SFEU byla neprodleně předávána spoluzákonodárcům;
   navrhuje, že by mohly být připraveny pokyny nastiňující kritéria pro odůvodněná stanoviska k otázkám týkajícím se subsidiarity;
   navrhuje vyzvat vnitrostátní parlamenty, aby prováděly srovnávací hodnocení posuzování ex ante, které provedly, a posuzování ex post, které vypracovala Komise;

Zdokonalení tvorby právních předpisů

32.   je přesvědčen, že efektivní přístup k problémům, které představuje zdokonalení tvorby právních předpisů, pokud jde o stávající i očekávané právní předpisy, pomůže evropským orgánům reagovat na krizi; domnívá se, že reforma evropských právních předpisů a legislativních postupů je zásadním nástrojem pro dosažení růstu, konkurenceschopnosti a důstojných pracovních míst v Evropě;

33.   vítá rostoucí důraz, který Komise klade na „cyklus“ politiky, s jeho fázemi počátku, posouzení dopadu, konzultace, schválení, provedení a vyhodnocení právních předpisů EU, které jsou považovány za část uceleného procesu; je v této souvislosti přesvědčen o tom, že zásada „zelenou malým a středním podnikům“ by měla být ve všech částech hlavním prvkem a že hodnocení nových právních předpisů ex ante by se mělo zlepšit, čímž by se vytvořil srozumitelný a transparentní proces stimulace růstu a konkurenceschopnosti v Evropě;

34.   vítá v tomto ohledu sdělení Komise o inteligentní regulaci a o účelnosti právních předpisů EU a pracovní dokument útvarů Komise nazvaný „Deset legislativních aktů, které nejvíce zatěžují malé a střední podniky“; domnívá se, že tyto dokumenty představují skutečný pokrok agendy týkající se zdokonalení tvorby právních předpisů a odrážejí mnohé z předešlých žádostí Parlamentu;

35.  domnívá se, že nyní by se mělo přejít od slov ke konkrétním činům; naléhavě proto vyzývá Komisi, aby předložila další konkrétní návrhy na snížení celkové regulační zátěže EU, aniž by to narušilo zdraví a bezpečnost při práci, a zejména, aby:

   co nejdříve přijala opatření ke snížení zátěže, kterou určily malé a střední podniky po celé Evropě v rámci konzultace týkající se „deseti legislativních aktů, které nejvíce zatěžují podniky“;
   zvýšila, tam, kde je to vhodné, používání výjimek nebo mírnějších režimů pro mikropodniky a malé a střední podniky při přípravě návrhů nových právních předpisů a aby učinila pravidla EU pro zadávání veřejných zakázek přístupnější pro malé a střední podniky;
   urychleně prováděla závazky stanovené v jejím sdělení ze dne 2. října 2013 týkajícím se programu pro účelnost a účinnost právních předpisů (COM(2013)0685 ) a aby před skončením současného volebního období dokončila hodnocení v klíčových politických oblastech, včetně vstupů ze všech úrovní správy v hlavních odvětvích, která jsou závažná pro místní a regionální orgány;
   zahájila ambicióznější postup směrem k tvorbě pracovních míst a k růstu v EU pomocí snížení nákladů na regulaci podniků;
   připravila výroční zprávu zaměřenou na širší agendu týkající se zdokonalení tvorby právních předpisů, jež bude obsahovat prohlášení o pokroku iniciativ zahájených Komisí, včetně prohlášení o čistých nákladech a také o sociálních nákladech nových návrhů přijatých Komisí v předchozích 12 měsících pro podniky;

36.   zdůrazňuje, že zlepšení bezpečnosti a zdraví při práci a informování pracovníků a konzultace s nimi jsou dva významné klíče posilování produktivity a konkurenceschopnosti v evropském hospodářství; zdůrazňuje, že silná a stabilní regulace v těchto oblastech nenarušuje růst, ale spíše k němu přispívá;

37.   domnívá se, že Komise by měla dále prozkoumat možnost zavést v legislativním procesu fázi „bílé knihy“; domnívá se, že pokud bude zúčastněným stranám poskytnuta možnost vyjadřovat se k předlohám návrhů a doprovodným předběžným posouzením dopadu, dojde ke zlepšení kvality návrhů právních předpisů předkládaných Komisí, aniž by byl nadměrně prodlužován čas přípravy budoucích právních předpisů;

38.   připomíná dále výzvu Evropského parlamentu vůči Komisi, aby předložila návrhy na zavedení regulačních kompenzací, které by vyžadovaly, aby byly před přijetím nových právních předpisů představujících další náklady nalezeny cesty, jak jinde náklady na odpovídající úrovni snížit; konstatuje, že právní předpis EU neznamená, že automaticky dojde ke zrušení 28 vnitrostátních předpisů ve prospěch jednoho evropského předpisu, a neznamená automaticky ani to, že nový evropský právní předpis představuje nižší zátěž než příslušné vnitrostátní předpisy; naléhavě proto vyzývá Komisi, aby tento návrh vážně prozkoumala a předložila před koncem stávajícího volebního období v roce 2014 posouzení jeho dopadu;

39.   vyjadřuje politování nad tím, že Komise hodlá stáhnout svůj návrh týkající se statutu evropské soukromé společnosti, k němuž Evropský parlament vyzval v legislativní zprávě z vlastního podnětu; žádá Komisi, aby s Evropským parlamentem konzultovala před stažením jakéhokoli návrhu vycházejícího z takové zprávy Parlamentu;

40.   zdůrazňuje význam zjednodušení pro zefektivnění právního prostředí, zejména pro místní a regionální orgány, jejichž prostředky pro provádění právních předpisů jsou často omezené a stále se snižují;

41.   chápe „gold-plating“ jako postup členského státu, který při provedení směrnice Evropské unie do vnitrostátního práva zachází za minimální požadavky; znovu vyjadřuje svou podporu opatřením k řešení zbytečného „gold-platingu“ a vyzývá proto členské státy, aby v případě uplatnění „gold-platingu“ vysvětlily své důvody k jeho uplatnění;

Posouzení dopadu a evropská přidaná hodnota

42.   vítá skutečnost, že posouzení dopadu, která provádí Komise, se snaží pokrýt širokou a komplexní škálu možných dopadů, ale je přesvědčen, že tento systém by stále mohl být v několika ohledech zlepšen, například začleněním územní dimenze (finanční a administrativní důsledky pro celostátní, regionální a místní orgány); je v tomto ohledu povzbuzen rozhodnutím Komise aktualizovat, konsolidovat a revidovat pokyny pro posouzení dopadů do června 2014 a vyhrazuje si právo v nadcházejících měsících k tomuto procesu přispět podrobným stanovením možných zlepšení pokynů; požaduje, aby byla při posuzování dopadu, které je nezbytné k vytváření veřejných a politických názorů, dodržována zásada mnohojazyčnosti;

43.   žádá Komisi, aby analyzovala metodiku používanou při navrhování posouzení dopadu s cílem zhodnotit prostředky zlepšení jak kvalitativních ukazatelů, tak obecného provádění konzultačních procesů, zejména vzhledem k zapojení příslušných zúčastněných stran;

44.   domnívá se, že je třeba, aby posouzení dopadů zveřejněná Komisí byla zcela soudržná s obsahem legislativních návrhů přijímaných sborem komisařů; požaduje, aby jakékoli posouzení dopadů týkající se návrhu pozměněného tímto sborem bylo automaticky aktualizováno tak, aby odráželo změny provedené komisaři;

45.   vyzývá Komisi, aby posílila úlohu Výboru pro posuzování dopadů a jeho nezávislost a zejména aby dokončovala a předkládala legislativní návrhy pouze tehdy, pokud k nim Výbor pro posuzování dopadů vydal kladné stanovisko; naléhavě vyzývá Výbor pro posuzování dopadů, aby čerpal z odborných znalostí sociálních partnerů;

46.   je přesvědčen, že současné prohlášení o vyloučení právní odpovědnosti uvádějící, že posouzení dopadů provedené Komisí „zavazuje pouze útvary Komise, které se podílely na jeho přípravě, a nepředjímá konečnou podobu jakéhokoli rozhodnutí, jež přijme Komise“ poukazuje na významný nedostatek stávajícího systému;

47.   vítá pozitivní vývoj ředitelství pro posuzování dopadů a evropskou přidanou hodnotu v rámci Evropského parlamentu; je přesvědčen, že celý Parlament by měl k zohledňování posouzení dopadů zaujmout systematický přístup; vítá přípravu krátkých souhrnů posouzení dopadů, které doprovázejí návrhy Komise a jež připravuje ředitelství pro posuzování dopadů, a domnívá se, že tyto souhrny by měly tvořit nezbytný prvek projednávání legislativních návrhů ve výborech; navrhuje, aby posouzení dopadu ze strany Evropského parlamentu zahrnulo v případě potřeby územní rozměr; žádá Konferenci předsedů výborů, aby zvážila, jak toto doporučení co nejlépe provést;

48.   připomíná závazek, který Parlament a Rada přijaly v interinstitucionálním společném přístupu k posuzování dopadu z roku 2005, tedy že provedou před přijetím jakékoliv věcné změny posouzení dopadu, pokud to budou považovat za vhodné a nutné pro legislativní proces; vyzývá výbory, aby při plnění tohoto závazku využívaly oddělení pro posuzování dopadů;

49.   připomíná dále interinstitucionální dohodu o zdokonalení tvorby právních předpisů z roku 2003 a vybízí Radu, aby bez zbytečného odkladu dokončila práci na vytvoření vlastního mechanismu pro posuzování dopadů svých vlastních podstatných změn, a splnila tak své povinnosti v rámci dohody z roku 2003;

50.   trvá na tom, aby se Komise vážně zabývala posuzováním evropské přidané hodnoty, které se připojuje k legislativním zprávám z vlastního podnětu, a uvedla podrobně důvody, proč nepřijímá nebo nepovažuje za významné jakékoli z argumentů, které předložil Parlament;

o
o   o

51.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 321, 31.12.2003, s. 1.
(2) Úř. věst. C 353 E, 3.12.2013, s. 117.
(3) Úř. věst. C 51 E, 22.2.2013, s. 87.
(4) Úř. věst. C 380 E, 11.12.2012, s. 31.
(5) Úř. věst. C 218, 30.7.2013, s. 22.


Plán proti homofobii a diskriminaci na základě sexuální orientace a genderové identity
PDF 294k   DOC 80k
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 4. února 2014 o plánu EU proti homofobii a diskriminaci na základě sexuální orientace a genderové identity (2013/2183(INI) )
P7_TA(2014)0062 A7-0009/2014

Evropský parlament,

—   s ohledem na článek 2 Smlouvy o Evropské unii (SEU),

—   s ohledem na články 8 a 10 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU),

—   s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie, zejména na její článek 21,

—   s ohledem na Úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod,

—   s ohledem na doporučení CM/Rec(2010)5 Výboru ministrů Rady Evropy členským státům týkající se prostředků k boji proti diskriminaci na základě sexuální orientace a genderové identity přijaté dne 31. března 2010,

—   s ohledem na sdělení Komise nazvané „Strategie účinného uplatňování Listiny základních práv Evropskou unií“ (COM(2010)0573 ),

—   s ohledem na zprávu Komise o uplatňování Listiny základních práv Evropské unie za rok 2012 (COM(2013)0271 ) a na doprovodné pracovní dokumenty útvarů Komise,

—   s ohledem na návrh směrnice Rady o provádění zásady rovného zacházení s osobami bez ohledu na náboženské vyznání nebo víru, zdravotní postižení, věk nebo sexuální orientaci (COM(2008)0426 ) a na jeho postoj k tomuto návrhu ze dne 2. dubna 2009(1) ,

—   s ohledem na obecné zásady pro prosazování a ochranu požívání veškerých lidských práv lesbickými, gay, bisexuálními, transgender a intersexuálními (LGBTI) osobami, které přijala Rada Evropské unie na svém zasedání dne 24. června 2013,

—   s ohledem na zprávu Agentury Evropské unie pro základní práva z listopadu 2010 o homofobii, transfobii a diskriminaci na základě sexuální orientace a genderové identity,

—   s ohledem na výsledky průzkumu mezi lesbickými, gay, bisexuálními a transgender osobami, který provedla Agentura pro základní práva (FRA) a který zveřejnila dne 17. května 2013,

—   s ohledem na stanovisko agentury FRA ze dne 1. října 2013 k situaci v oblasti rovnosti v Evropské unii deset let po zahájení uplatňování směrnic o rovném zacházení,

—   s ohledem na své usnesení ze dne 24. května 2012 o boji proti homofobii v Evropě(2) ,

—   s ohledem na své usnesení ze dne 12. prosince 2012 o stavu dodržování základních práv v Evropské unii (v letech 2010–2011)(3) ,

—   s ohledem na své usnesení ze dne 14. března 2013 o posílení boje proti rasismu, xenofobii a zločinům z nenávisti(4) ,

—   s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

—   s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci a na stanovisko Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví (A7-0009/2014 ),

A.   vzhledem k tomu, že Evropská unie je založena na hodnotách úcty k lidské důstojnosti, svobody, demokracie, rovnosti, právního státu a dodržování lidských práv, včetně práv příslušníků menšin,

B.   vzhledem k tomu, že Evropská unie má při vymezování a provádění svých politik a činností za cíl bojovat proti diskriminaci na základě pohlaví, rasového nebo etnického původu, náboženského vyznání nebo přesvědčení, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace;

C.   vzhledem k tomu, že v červnu 2013 přijala Rada Evropské unie pevné zásady k prosazování a ochraně požívání veškerých lidských práv LGBTI osobami za hranicemi Evropské unie a že by měla zajistit, aby tyto osoby byly účinně chráněny uvnitř EU;

D.   vzhledem k tomu, že Evropská unie již koordinuje své činnosti pomocí komplexních politik v oblasti rovnosti a nediskriminace skrze „rámcovou strategii pro nediskriminaci a rovné příležitosti pro všechny“, v oblasti rovnosti pohlaví skrze „strategii v oblasti rovnosti žen a mužů 2010–2015“, v oblasti zdravotního postižení skrze „evropskou strategii pro pomoc osobám se zdravotním postižením 2010–2020“ a v oblasti rovných příležitostí pro Romy skrze „rámec EU pro vnitrostátní strategie integrace Romů do roku 2020“;

E.   vzhledem k tomu, že ve své „Strategii účinného uplatňování listiny základních práv Evropskou unií“ uznala Komise nezbytnost vytváření individuálních politik pro některá specifická základní práva na základě Smluv;

F.   vzhledem k tomu, že průzkum EU mezi LGBT osobami v roce 2013, který provedla Agentura pro základní práva (FRA), ukázal, že v celé Unii se během roku předcházejícího průzkumu jedna ze dvou LGBT dotazovaných osob cítila být diskriminována nebo obtěžována na základě své sexuální orientace, jedna ze tří zažila diskriminaci v oblasti přístupu ke zboží a službám, jedna ze čtyř byla fyzicky napadena a jedna z pěti musela čelit nerovnému zacházení v zaměstnání nebo povolání;

G.   vzhledem k tomu, že agentura FRA doporučila EU a členským státům, aby vypracovaly akční plány s cílem posílit respekt k LGBT osobám a chránit jejich základní práva;

H.   vzhledem k tomu, že v květnu 2013 jedenáct evropských ministrů(5) odpovědných za rovné zacházení vyzvalo Komisi, aby vypracovala komplexní strategii EU pro oblast rovnosti LGBT osob, a že deset členských států(6) již podobnou politiku přijalo nebo o ní právě diskutuje na vnitrostátní a regionální úrovni;

I.   vzhledem k tomu, že Evropský parlament již desetkrát žádal o vytvoření komplexního nástroje politiky Evropské unie pro oblast rovnosti na základě sexuální orientace a genderové identity;

Obecná východiska

1.   důrazně odsuzuje jakoukoli diskriminaci na základě sexuální orientace a genderové identity a vyjadřuje hlubokou lítost nad tím, že základní práva lesbických, gay, bisexuálních, transgender a intersexuálních (LGBTI) osob nejsou dosud v Evropské unii vždy plně chráněna;

2.   je přesvědčen, že Evropská unie v současné době postrádá komplexní politiku ochrany základních práv LGBTI osob;

3.   uznává, že odpovědnost za ochranu základních práv nesou společně Evropská komise a členské státy; vyzývá Komisi, aby v maximální možné míře využívala svých pravomocí, mj. aby usnadňovala výměnu osvědčených postupů mezi členskými státy; vyzývá členské státy, aby plnily své povinnosti podle práva EU a doporučení Rady Evropy ohledně prostředků k boji proti diskriminaci na základě sexuální orientace nebo genderové identity;

Obsah plánu

4.  vyzývá Evropskou komisi, členské státy a příslušné agentury, aby společně spolupracovaly na vytvoření komplexní a víceleté politiky zaměřené na ochranu základních práv LGBTI osob, tj. plánu, strategie nebo akčního plánu zabývajících se níže uvedenými tématy a cíli;

  A. Horizontální akce k realizaci plánu
   i) Komise by se měla snažit o zajištění stávajících práv v celé své práci a ve všech oblastech, které spadají do její působnosti, a to pomocí začlenění otázky základních práv LGBTI osob do všech relevantních oblastí své činnosti – například při koncipování budoucích politik a návrhů nebo sledování uplatňování práva EU;
   ii) Komise by měla usnadnit, koordinovat a sledovat výměnu osvědčených postupů mezi členskými státy otevřenou metodou koordinace;
   iii) příslušné agentury Evropské unie, včetně Agentury pro základní práva (FRA), Evropského institutu pro rovnost žen a mužů (EIGE), Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound), Evropské policejní akademie (CEPOL), Evropské jednotky pro soudní spolupráci (Eurojust), Evropské justiční sítě (EJN) a Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu (EASO), by měly začlenit otázky týkající se sexuální orientace a genderové identity do své agendy a i nadále Komisi a členským státům předkládat fakticky podložená doporučení týkající se základních práv LGBTI osob;
   iv) Komise a členské státy, jakož i příslušné agentury a Eurostat by měly být vybízeny k tomu, aby pravidelně sbíraly podstatné a porovnatelné údaje o situaci LGBTI osob v EU, a přitom zcela dodržovaly předpisy EU na ochranu údajů;
   v) společně s příslušnými agenturami by Komise a členské státy měly prosazovat vzdělávání a vytváření kapacit pro vnitrostátní orgány, instituce a další organizace, které se zabývají rovností, lidskými právy a podporou a prosazováním základních práv LGBTI osob;
   vi) společně s příslušnými agenturami by se Komise a členské státy měly snažit, aby byli občané obeznámeni s právy LGBTI osob;
  B. Obecná opatření v oblasti rovných příležitostí
   i) členské státy by měly upevnit stávající právní rámec EU tím, že budou usilovat o přijetí navržené směrnice o provádění zásady rovného zacházení s osobami bez ohledu na náboženské vyznání nebo víru, zdravotní postižení, věk nebo sexuální orientaci a o objasnění oblasti působnosti této směrnice a nákladů spojených s jejím prováděním;
   ii) Komise, členské státy a příslušné agentury by měly věnovat zvýšenou pozornost zkušenostem, které mají lesbické ženy s vícenásobnou diskriminací a násilím (na základě pohlaví i sexuální orientace), a v souladu s tím vytvořit a provádět politiky nediskriminace;
  C. Nediskriminace v zaměstnání
   i) Komise by se měla při dohledu nad uplatňováním směrnice 2000/78/ES, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání, mimo jiné konkrétně zaměřit na otázku sexuální orientace(7) a při dohledu nad uplatňováním směrnice 2006/54/ES o zavedení zásady rovných příležitostí a rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti zaměstnání a povolání by se měla soustředit na problematiku genderové identity(8) ;
   ii) Komise by společně s příslušnými agenturami měla vydat pokyny upřesňující, že na transgender a intersexuální osoby se podle směrnice 2006/54/ES o zavedení zásady rovných příležitostí a rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti zaměstnání a povolání vztahuje pojem „pohlaví“;
   iii) orgány zabývající se rovností by měly být motivovány k tomu, aby LGBTI osoby informovaly o jejich právech a aby o těchto právech informovaly rovněž odbory a organizace zaměstnavatelů;
  D. Nediskriminace ve vzdělávání
   i) Komise by měla ve svých programech zaměřených na mládež a vzdělávání prosazovat rovnost a zákaz diskriminace na základě sexuální orientace a genderové identity;
   ii) Komise by měla členským státům usnadnit sdílení osvědčených postupů v oblasti formálního vzdělávání prostřednictvím nezávazné otevřené metody koordinace, a to včetně sdílení výukových materiálů a postupů pro boj proti šikaně a diskriminaci;
   iii) Komise by měla usnadnit sdílení osvědčených postupů mezi členskými státy v jejich odvětvích spojených s mládeží a vzděláváním, včetně sociálních služeb pro mládež a sociální péče, a to prostřednictvím nezávazné otevřené metody koordinace;
  E. Nediskriminace v přístupu ke zdravotní péči
   i) Komise by měla zahrnout zdravotní otázky týkající se komunity LGBTI do příslušného širšího rámce strategických zdravotních politik, včetně přístupu ke zdravotní péči, rovnosti v oblasti zdraví a celosvětové úlohy EU v otázkách souvisejících se zdravím;
   ii) Komise by měla v rámci Světové zdravotnické organizace nadále usilovat o vyřazení poruch pohlavní identity ze seznamu duševních poruch a poruch chování a při jednáních o 11. verzi Mezinárodní klasifikace nemocí (ICD-11) by se měla snažit zajistit, aby tyto poruchy nebyly nadále klasifikovány jako patologické;
   iii) Komise by měla podporovat členské státy ve vzdělávání zdravotnického personálu;
   iv) Komise a členské státy by měly zajistit výzkum v oblasti zdravotních otázek specifických pro LGBTI osoby;
   v) členské státy by měly zohlednit LGBTI osoby v národních plánech zdraví a zdravotních politikách a zajistit, aby studijní plány pro odbornou přípravu, zdravotní politiky a průzkumy týkající se zdraví braly ohled na specifické zdravotní otázky spojené s LGBTI komunitou;
   vi) členské státy by měly zavést nebo přehodnotit postupy právního uznávání pohlaví s cílem plně respektovat práva transgender osob na důstojnost a tělesnou integritu;
  F. Nediskriminace v přístupu ke zboží a službám
   i) Komise by v rámci monitorování provádění směrnice 2004/113/ES o zavedení zásady rovného zacházení s muži a ženami v přístupu ke zboží a službám a jejich poskytování měla věnovat zvláštní pozornost přístupu transgender osob ke zboží a službám(9) ;
  G. Specifické činnosti týkající se transgender a intersexuálních osob
   i) Komise by měla zajistit zahrnutí genderové identity mezi zakázané důvody diskriminace v rámci všech budoucích právních předpisů o rovnosti, včetně přepracovaných znění;
   ii) Komise by měla zahrnout specifická témata týkající se transgender a intersexuálních osob do příslušných politik EU po vzoru přístupu přijatého v rámci strategie pro rovné postavení žen a mužů;
   iii) členské státy by měly zajistit, aby byly subjekty prosazující rovnost informovány a vyškoleny v oblasti práv a specifických otázek týkajících se transgender a intersexuálních osob;
   iv) Komise, členské státy a příslušné agentury by se měly zabývat stávajícím nedostatkem znalostí, výzkumů a příslušných právních předpisů, které by se týkaly lidských práv intersexuálních osob;
  H. Občanství, rodina a svoboda pohybu
   i) Komise by měla vypracovat pokyny s cílem zajistit, aby při provádění směrnice 2004/38/ES o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států(10) a směrnice 2003/86/ES o právu na sloučení rodiny(11) byly respektovány všechny formy rodiny právně uznané vnitrostátními právními předpisy členských států;
   ii) Komise by měla předložit návrhy ohledně vzájemného uznávání platnosti všech dokladů o občanském stavu v rámci celé EU s cílem omezit diskriminující právní a správní překážky, s nimiž se potýkají občané a jejich rodiny využívající svého práva na volný pohyb;
   iii) Komise a členské státy by měly prostudovat, zda omezení zavedená v souvislosti se změnou dokladů o občanském stavu a totožnosti transgender osob neoslabují jejich možnost využívat práva na volný pohyb;
   iv) členské státy, které přijaly právní předpisy týkající se nesezdaného soužití, registrovaného partnerství nebo manželství párů stejného pohlaví, by měly uznat podobná ustanovení přijatá v jiných členských státech;
  I. Svoboda shromažďování a projevu
   i) členské státy by měly zajistit, aby byla zaručena práva na svobodu projevu a shromažďování – především v souvislosti s pochody za rovnoprávnost a podobnými akcemi –, a to tak, že zajistí, aby se tyto akce konaly v souladu se zákonem a jejich účastníci byli účinně chráněni;
   ii) členské státy by neměly přijímat zákony omezující svobodu projevu ve vztahu k sexuální orientaci a genderové identitě, a pokud takové zákony mají, měly by zvážit jejich přepracování;
   iii) Komise a Rada Evropské unie by měly vzít v potaz, že členské státy, které přijímají zákony omezující svobodu projevu ve vztahu k sexuální orientaci a genderové identitě, porušují hodnoty, na nichž je Evropská unie založena, a náležitě podle toho jednat;
  J. Nenávistné verbální projevy a nenávistně motivované trestné činy
   i) Komise by měla sledovat uplatňování směrnice 2012/29/EU o právech, podpoře a ochraně obětí trestného činu a poskytovat členským státům související pomoc v konkrétních otázkách, které se týkají sexuální orientace, genderové identity a jejího vyjádření(12) , především pokud za spáchanými trestnými činy stojí předsudky nebo diskriminační motivy, které se mohou vztahovat k osobní charakteristice obětí;
   ii) Komise by měla předložit návrh přepracovaného znění rámcového rozhodnutí Rady o boji proti některým formám a projevům rasismu a xenofobie prostřednictvím trestního práva, který do rozhodnutí zahrne další formy trestných činů páchaných na základě předsudků a podněcování k nenávisti, včetně činů páchaných z důvodu sexuální orientace a genderové identity;
   iii) společně s příslušnými agenturami by Komise měla umožnit výměnu osvědčených postupů mezi členskými státy týkající se odborné přípravy a vzdělávání policejních sil, zaměstnanců státních zastupitelství, soudců a služeb pro podporu obětí;
   iv) Agentura pro základní práva by měla členským státům pomáhat lépe shromažďovat porovnatelné údaje o trestných činech motivovaných homofobní a transfobní nenávistí;
   v) členské státy by měly zaznamenávat a vyšetřovat nenávistně motivované trestné činy namířené proti LGBTI osobám a přijmout trestně-právní předpisy zakazující podněcování k nenávisti na základě sexuální orientace a genderové identity;
  K. Azyl
   i) společně s Evropským podpůrným úřadem pro otázky azylu (EASO) a příslušnými agenturami a v rámci oblasti působnosti stávajících právních předpisů a judikatury EU by Komise měla konkrétní témata spojená se sexuální orientací a genderovou identitou zahrnout do uplatňování a sledování právních předpisů v oblasti azylu, včetně směrnice 2013/32/EU o společných řízeních pro přiznávání a odnímání statusu mezinárodní ochrany(13) a směrnice 2011/95/EU o normách, které musí splňovat státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, aby mohli požívat mezinárodní ochrany(14) ;
   ii) společně s příslušnými agenturami by Komise a členské státy měly zajistit, aby se azylovým pracovníkům včetně tazatelů a tlumočníků dostalo odpovídajícího odborného školení – včetně stávajícího školení – tak, aby byli dostatečně obeznámeni s konkrétními otázkami vztahujícími se k LGBTI osobám;
   iii) společně s EASO a ve spolupráci s Evropskou službou pro vnější činnost (ESVČ) by Komise a členské státy měly zajistit, aby právní a sociální situace LGBTI osob v zemích jejich původu byla systematicky dokumentována a aby tyto informace byly dostupné lidem, kteří rozhodují o udělení azylu, jako součást informací o zemi původu;
  L. Rozšíření a vnější činnost
   i) Komise by měla pokračovat ve sledování témat vztahujících se k sexuální orientaci a genderové identitě v přistupujících zemích;
   ii) Komise, Evropská služba pro vnější činnost, zvláštní zástupce EU pro lidská práva a členské státy by měli systematicky používat pokyny Rady týkající se podpory a ochrany požívání všech lidských práv LGBTI osobami a zastávat jednotný postoj v reakci na porušování těchto práv;
   iii) Komise a Evropská služba pro vnější činnost by měly informace získané delegacemi EU o situaci LGBTI osob ve třetích zemích poskytovat Evropskému podpůrnému úřadu pro otázky azylu a členským státům;

5.   zdůrazňuje, že tato komplexní politika musí respektovat pravomoci Evropské unie a jejích agentur a pravomoci členských států;

6.   připomíná, že by v souladu se zásadou myšlenkového pluralismu a za předpokladu, že nedochází k podněcování k nenávisti, násilí nebo diskriminaci, měla být respektována svoboda vyjadřovat a dávat najevo své přesvědčení a názory;

o
o   o

7.   pověřuje předsedu, aby předal toto usnesení Radě Evropské unie, Evropské komisi, Evropské službě pro vnější činnost, vládám a parlamentům členských států, všem agenturám uvedeným v této zprávě a Radě Evropy.

(1) Úř. věst. C 137 E, 27.5.2010, s. 68.
(2) Úř. věst. C 264 E, 13.9.2013, s. 54.
(3) Přijaté texty, P7_TA(2012)0500 .
(4) Přijaté texty, P7_TA(2013)0090 .
(5) Belgie, Dánska, Finska, Francie, Chorvatska, Itálie, Lucemburska, Malty, Nizozemska, Rakouska a Švédska.
(6) Belgie, Francie, Chorvatsko, Itálie, Malta, Německo, Nizozemsko, Portugalsko, Spojené království, Španělsko.
(7) Úř. věst. L 303, 2.12.2000, s. 16.
(8) Úř. věst. L 204, 26.7.2006, s. 23.
(9) Úř. věst. L 373, 21.12.2004, s. 37.
(10) Úř. věst. L 158, 30.4.2004, s. 77.
(11) Úř. věst. L 251, 3.10.2003, s. 12.
(12) Úř. věst. L 315, 14.11.2012, s. 57.
(13) Úř. věst. L 180, 29.6.2013, s. 60.
(14) Úř. věst. L 337, 20.12.2011, s. 9.


Uplatňování směrnice o nekalých obchodních praktikách
PDF 242k   DOC 74k
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 4. února 2014 o provádění směrnice 2005/29/ES o nekalých obchodních praktikách (2013/2116(INI) )
P7_TA(2014)0063 A7-0474/2013

Evropský parlament,

—   s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2005/29/ES ze dne 11. května 2005 o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu (směrnice o nekalých obchodních praktikách)(1) ,

—   s ohledem na zprávu Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru pod názvem „První zpráva o uplatňování směrnice o nekalých obchodních praktikách“ (COM(2013)0139 ),

—   s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru týkající se uplatňování směrnice o nekalých obchodních praktikách (COM(2013)0138 ),

—   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 ze dne 27. října 2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele (nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele)(2) ,

—   s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 98/27/ES ze dne 19. května 1998 o žalobách na zdržení se jednání v oblasti ochrany zájmů spotřebitelů(3) ,

—   s ohledem na své usnesení ze dne 13. ledna 2009 o provádění, uplatňování a prosazování směrnice 2005/29/ES o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu a směrnice 2006/114/ES o klamavé a srovnávací reklamě(4) ,

—   s ohledem na své usnesení ze dne 15. prosince 2010 o dopadu reklamy na chování spotřebitelů(5) a následnou odpověď Komise přijatou dne 30. března 2011;

—   s ohledem na studii pod názvem „Provádění a uplatňování směrnice o nekalých obchodních praktikách (2005/29/ES) a směrnice o klamavé a srovnávací reklamě (2006/114/ES)“, která byla vypracována na žádost Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů(6) ,

—   s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

—   s ohledem na zprávu Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů a na stanovisko Výboru pro právní záležitosti (A7-0474/2013 ),

A.   vzhledem k tomu, že spotřeba je jednou z hlavních hnacích sil růstu v Unii a že proto spotřebitelé hrají v evropské ekonomice významnou úlohu;

B.   vzhledem k tomu, že ochrana spotřebitelů a jejích práv je jednou ze základních hodnot Unie;

C.   vzhledem k tomu, že směrnice 2005/29/ES o nekalých obchodních praktikách je hlavním právním nástrojem Unie, neboť upravuje otázku klamavé reklamy a ostatních nekalých praktik při transakcích mezi podniky a spotřebiteli;

D.   vzhledem k tomu, že prostřednictvím takzvaného ustanovení o „vnitřním trhu“ je cílem směrnice zajistit vysokou úroveň ochrany spotřebitelů v celé Evropské unii, podpořit důvěru spotřebitelů k jednotnému trhu a zároveň zajistit podnikům důležitou právní jistotu spolu se snížením počtu překážek v přeshraničním obchodu;

E.   vzhledem k tomu, že v jednotlivých členských státech existují výrazné rozdíly v provádění směrnice 2005/29/ES;

F.   vzhledem k tomu, že dočasné odchylky, které členským státům umožňovaly nadále uplatňovat vnitrostátní předpisy stanovící více omezení nebo požadavků než samotná směrnice, a že prováděná ustanovení o minimální harmonizaci obsažená v dalších právních nástrojích EU pozbyla platnosti dne 12. června 2013;

G.   vzhledem k tomu, že členské státy, které si to přejí, mohou rozšířit oblast působnosti směrnice na vztahy mezi podniky, a že tak k dnešnímu dni učinily pouze čtyři z nich;

H.   vzhledem k tomu, že Evropská komise oznámila, že v blízké době navrhne přezkum směrnice 2006/114/ES o klamavé a srovnávací reklamě zaměřený na vztahy mezi podniky;

I.   vzhledem k tomu, že rozvoj digitálního hospodářství a veškeré jeho technologické aplikace vyvolaly revoluci způsobů nakupování a způsobu, jímž podniky provádějí reklamu a prodávají zboží a služby;

J.   vzhledem k tomu, že některé podniky, zejména malé, a také mnozí spotřebitelé si jsou dosud nedostatečně vědomi práv spotřebitelů v Evropě;

K.   vzhledem k tomu, že je nutné posílit úlohu sdružení spotřebitelů a umožnit jim posílení jejich kapacit;

1.   zdůrazňuje účinnost právních předpisů zavedených směrnicí i jejich význam pro zvýšení důvěry spotřebitelů a obchodníků vůči transakcím na vnitřním trhu (zejména pokud jde o přeshraniční transakce), pro zajištění větší právní jistoty podnikům a pro podporu vyšší ochrany spotřebitelů v Unii; zdůrazňuje, že odlišnosti v provádění směrnice by mohly zhoršit její účinnost;

2.   lituje, že ačkoli cílem ustanovení směrnice 2006/114/ES je boj proti klamavým praktikám v reklamě v oblasti vztahů mezi podniky, některé z těchto praktik, zejména „podvody v katalozích firem“, nadále přetrvávají; bere na vědomí záměr Komise navrhnout v blízké době změnu směrnice 2006/114/ES zaměřenou na vztahy mezi podniky s cílem účinněji bojovat proti těmto praktikám; navrhuje, aby Komise v tomto kontextu zvážila přínos sestavení cílené černé listiny obchodních praktik, jež jsou za všech okolností považovány za nekalé, pro oblast vztahů mezi podniky v rámci směrnice 2006/114/ES, podobné již existujícímu seznamu pro směrnici 2005/29/ES; nepovažuje nicméně za vhodné, aby byla oblast působnosti směrnice 2005/29/ES týkající se vztahů mezi podniky a spotřebiteli v blízké době rozšířena na nekalé obchodní praktiky mezi podniky;

3.   vyzývá Komisi, aby vyjasnila vztah mezi směrnicemi 2005/29/ES a 2006/114/ES s cílem zajistit vyšší úroveň ochrany všech hospodářských subjektů v Unii, zejména spotřebitelů a malých a středních podniků, před nepoctivými a nekalými praktikami, čímž by se posílila důvěra na vnitřním trhu;

4.   domnívá se, že odchylky stanovené pro odvětví nemovitostí a finančních služeb jsou odůvodněné a že je vhodné je zachovat;

5.   domnívá se, že v této fázi není vhodné rozšiřovat černou listinu v příloze I; vyzývá však Komisi, aby vytvořila seznam praktik označovaných vnitrostátními orgány jako nekalé ve smyslu obecných zásad směrnice, s cílem posoudit případnou vhodnost takového rozšíření v budoucnu;

6.   konstatuje, že při některých formách transakcí mezi spotřebitelem a podnikem se mohou spotřebitelé stát obětí nekalých obchodních praktik, například pokud prodávají produkt obchodníkovi; vyzývá Komisi, aby problémy tohoto druhu prošetřila a v případě nutnosti prozkoumala možnosti cílených a praktických prostředků k nápravě, mezi něž patří mimo jiné flexibilnější výklad ustanovení směrnice 2005/29/ES o nekalých obchodních praktikách, a které by mohly být vyloženy v pokynech Komise k uplatňování této směrnice;

7.   připomíná, že s platností od 12. června 2013 členské státy již nemohou zachovávat svá dosavadní ustanovení týkající se dočasných odchylek; vyzývá proto členské státy, aby co nejrychleji uvedly své předpisy do souladu se zněním směrnice; vyzývá zároveň Komisi, aby prováděla výzkum, jak členské státy směrnici transponují, zejména pokud jde o vnitrostátní zákazy, které nejsou zahrnuty v příloze I, a aby do dvou let přeložila Evropskému parlamentu a Radě novou komplexní zprávu o jejím provádění, která bude obsahovat zejména analýzu oblasti působnosti za účelem další harmonizace a zjednodušení právních předpisů Komise týkajících se ochrany spotřebitelů, a návrhy nezbytných opatření, která je zapotřebí přijmout na úrovni Společenství s cílem zajistit, aby byla zachována vysoká úroveň ochrany spotřebitele;

8.   znovu zdůrazňuje význam a naprostou nezbytnost plného a jednotného uplatňování a odpovídajícího provádění směrnice ze strany členských států s cílem odstranit právní nejistotu a provozní nejasnosti týkající se podniků působících na přeshraniční úrovni; se znepokojením konstatuje, že v důsledku nesprávného provádění směrnice musela Komise v letech 2011 a 2012 v několika členských státech použít konzultační systém „EU Pilot“; vyzývá členské státy, aby na vnitrostátní úrovni podpořily vymáhání všemi dostupnými prostředky, zejména poskytnutím dostatečných prostředků; zdůrazňuje významnou úlohu posilování spolupráce mezi vnitrostátními orgány odpovědnými za provádění směrnice a také význam budování strukturovaného dialogu mezi veřejnými donucovacími orgány a dalšími zúčastněnými stranami, zejména sdruženími spotřebitelů;

9.   konstatuje, že po uplynutí lhůty pro provádění směrnice v roce 2007 došlo k mnoha případům, kdy členské státy nesprávně prováděly nebo uplatňovaly klíčová ustanovení, zejména černou listinu zakázaných, klamavých a agresivních obchodních praktik; vyzývá proto Komisi, aby nadále pozorně sledovala uplatňování této směrnice a aby případně podávala žaloby na členské státy, které směrnici porušují, neprovádějí nebo řádně neuplatňují, v souladu se Smlouvou o fungování Evropské unie; vyzývá Komisi zejména k tomu, aby bez prodlení vyjasnila dosud otevřené otázky týkající se konzultací zahájených v roce 2011, a to buď ukončením řízení o nesplnění povinnosti nebo jejich postoupením Soudnímu dvoru;

10.   podporuje přání Komise vypracovat seznam ukazatelů pro posouzení účinnosti mechanismu, jímž členské státy směrnici provádějí;

11.   vítá skutečnost, že od okamžiku provedení směrnice v členských státech vzrostl počet přeshraničních nákupů; znovu nicméně připomíná, že posílená spolupráce a koordinace mezi Komisí a vnitrostátními orgány je zásadní pro podporu sbližování postupů při provádění a pro rychlou a účinnou reakci; konstatuje, že zvláštní pozornost by měla být věnována přeshraničním nákupům prostřednictvím internetu, zejména v případech, kdy internetové stránky porovnávající ceny nezveřejňují jasně identitu obchodníka, který stránku spravuje;

12.   opětovně potvrzuje, že je důležité posilovat spolupráci mezi vnitrostátními orgány, které za uplatňování směrnice odpovídají, s cílem dosáhnout jejího plného uplatňování a řádného provádění ze strany členských států; vybízí v této souvislosti Komisi, aby přistoupila k podrobnému přezkumu oblasti působnosti, účinnosti a mechanismů fungování nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele, k čemuž se zavázala do konce roku 2014; vítá s přihlédnutím k tomu nedávno zahájené veřejné konzultace Komise o přezkumu tohoto nařízení a skutečnost, že jsou tyto konzultace dostupné ve všech jazycích EU; vyzývá zúčastněné strany, aby se této konzultace zúčastnily;

13.   zdůrazňuje užitečnost dozorových akcí (sweeps), které jsou prováděny v rámci nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele, a vyzývá Komisi, aby tyto postupy rozvíjela a posilovala a aby rozšířila jejich působnost; naléhavě žádá Komisi, aby provedla syntézu zjištěných údajů, vytvořila seznam opatření, která Komise a členské státy přijaly v návaznosti na tyto postupy, a zveřejnila svou analýzu, přičemž by měla zohlednit nutnost zajistit důvěrnost některých citlivých informací, které jsou využívány v rámci soudních řízení na vnitrostátní úrovni; vyzývá Komisi, aby Evropskému parlamentu předložila zprávu o svých zjištěních a aby v případě potřeby navrhla další dodatečná opatření s cílem zlepšit fungování vnitřního trhu;

14.   souhlasí s tím, že je třeba vynaložit další úsilí k přísnějšímu vymáhání směrnice o nekalých obchodních praktikách ve vztahu k zranitelným spotřebitelům;

15.   vyjadřuje znepokojení nad nekalým způsobem, jakým mnozí obchodníci uplatňují vůči spotřebitelům nástroje kontroly a využívají internetové stránky porovnávající ceny, a nad střety zájmů při této činnosti; v této souvislosti kladně hodnotí rozhodnutí Komise prozkoumat možnosti, díky nimž by informace uváděné na internetových platformách byly pro spotřebitele přehlednější;

16.   vyzývá Komisi a členské státy, aby zajistily řádné uplatňování směrnice o nekalých obchodních praktikách, zejména s ohledem na zavádějící „skryté“ reklamy na internetu ve formě komentářů na sociálních sítích, fórech či blozích, jež zdánlivě pocházejí od samotných spotřebitelů, ačkoli ve skutečnosti se jedná o zprávy komerční nebo reklamní povahy přímo či nepřímo vytvářené nebo financované hospodářskými subjekty; trvá na tom, že takovéto praktiky mají zničující vliv na důvěru spotřebitelů a pravidla hospodářské soutěže; vyzývá členské státy, aby přijaly vhodná opatření, kterými by zabránily dalšímu rozvoji těchto praktik, včetně zahájení informačních kampaní zaměřených na varování spotřebitelů před těmito „skrytými“ formami reklamy, nebo podpory zavádění pozorovatelů či moderátorů internetových fór, kteří by byli za tímto účelem vyškoleni a poučeni o nebezpečích „skryté“ reklamy;

17.   zdůrazňuje, že v souvislosti s rychlým šířením reklam přes internet je třeba vyvinout vhodnou metodu dohledu nad ochranou zranitelných kategorií osob, obzvláště dětí, a nad přístupem inzerentů k těmto osobám;

18.   vyjadřuje politování nad tím, že bez ohledu na stávající právní předpisy EU týkající se cen v letecké dopravě a na dozorovou akci (sweep) provedenou v roce 2007 v rámci nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele, která se zaměřila na webové stránky zajišťující prodej letenek, jsou spotřebitelé v tomto odvětví nadále oběťmi mnoha klamavých praktik, mezi něž patří případy, kdy při rezervaci prostřednictvím internetu nejsou do ceny zahrnovány nevyhnutelné náklady, například přirážky za platbu kreditní nebo debetní kartou; je znepokojen vzrůstajícím počtem stížností uživatelů internetových stránek sloužících k on-line prodeji letenek, kteří se stali obětí tzv. sledování IP adresy, jež slouží ke zjištění počtu spojení uskutečněných přes stejnou IP adresu jednotlivými uživateli internetu a k umělému zvyšování ceny zboží na základě zájmu, který uživatel projevil dalším podobným vyhledáním; vyzývá Komisi, aby prověřila, jak často se používá tento postup, který vede k nekalé hospodářské soutěži a představuje zneužití osobních údajů uživatelů, a aby popřípadě navrhla vhodné právní předpisy k ochraně zájmů spotřebitele;

19.   domnívá se, že sankce uvalené při nedodržování směrnice by nikdy neměly být nižší než zisk plynoucí z praktiky, která je považována za nekalou či klamavou; připomíná členským státům, že podle ustanovení směrnice musí být sankce účinné, přiměřené a odrazující; žádá Komisi, aby shromažďovala a analyzovala údaje o sankcích a o účinnosti režimů vymáhání právních předpisů uplatňovaných členskými státy, zejména s ohledem na složitost a délku vynucovacích řízení; vyzývá Komisi, aby Evropskému parlamentu poskytla výsledky těchto analýz;

20.   vítá, že se Komise snaží pomáhat členským státům s provedením a uplatňováním směrnice;

21.   vítá skutečnost, že Komise vytvořila databázi vnitrostátních právních předpisů a judikatury týkající se nekalých obchodních praktik, a uznává užitečnost této databáze pro doplňování informací, jež jsou k dispozici spotřebitelům; lituje, že databáze je k dispozici pouze v angličtině; žádá Komisi, aby postupně zvyšovala počet jazyků, v nichž bude databáze k dispozici, a aby rozvíjela povědomí o této databázi, zejména u hospodářských subjektů; vyzývá Komisi, aby zvážila rovněž další nástroje ke zvýšení informovanosti MSP s ohledem na nekalé obchodní praktiky;

22.   zdůrazňuje význam pokynů, které Komise vytvořila s cílem napomoci uplatňování směrnice; vítá záměr Komise provést do roku 2014 přezkum tohoto dokumentu; vybízí Komisi, aby pracovala transparentně a prováděla během tohoto procesu široké konzultace se zúčastněnými stranami; vyzývá Komisi, aby tento dokument v budoucnu i nadále velmi pravidelně aktualizovala a vyjasňovala; vyzývá členské státy, aby z těchto pokynů co nejvíce vycházely a aby si vyměňovaly osvědčené postupy o jeho provádění; vyzývá Komisi, aby předložila hodnocení problémů s výkladem a prováděním, s nimiž se vnitrostátní orgány a zúčastněné strany pravidelně setkávají při provádění ustanovení této směrnice, s cílem posoudit, které aspekty pokynů je zapotřebí zlepšit;

23.   zdůrazňuje, že ze zásady maximální harmonizace stanovené směrnicí vyplývá, že vnitrostátní předpisy nemohou zavést přísnější opatření, než jsou opatření stanovená v této směrnici; zdůrazňuje, že podle výkladu Soudního dvora znamená tato zásada požadavek, aby spojené prodeje a další obchodní propagační akce, které Soud projednává jako nekalé obchodní praktiky a které nejsou uvedeny na černé listině v příloze I, mohly být zakázány pouze případ od případu; zdůrazňuje, že z důvodů právní jistoty a s cílem zajistit vysokou úroveň ochrany spotřebitele by Komise měla v rámci svého přezkumu pokynů upřesnit, v kterých konkrétních případech by měly být spojené prodeje a další obchodní propagační akce považovány za nelegální; vyzývá také Komisi, aby zvážila nezbytnost nového legislativního návrhu o obchodních propagačních akcích;

24.   zdůrazňuje, že používání falešných environmentálních tvrzení je nekalá praktika, jejíž využívání narůstá; vybízí Komisi, aby rozšířila část pokynů věnovanou této praktice s cílem vyjasnit uplatňování směrnice na hospodářské subjekty; zároveň vyzývá Komisi, aby přezkoumala iniciativy, které může přijmout s cílem zvýšit ochranu spotřebitelů proti těmto praktikám;

25.   vyzývá Komisi a členské státy, aby zvyšovaly informovanost podniků o právech spotřebitele s cílem prosazovat lepší dodržování těchto práv ze strany hospodářských subjektů;

26.   připomíná, že mnozí spotřebitelé se žádostí o nápravu váhají, pokud jim připadá, že částka, o niž se jedná, není příliš vysoká; zdůrazňuje, že je nutné dále zvyšovat povědomí spotřebitelů o podpoře, kterou jim mohou poskytnout jak sdružení spotřebitelů, tak síť evropských spotřebitelských center. zdůrazňuje význam organizací spotřebitelů při zvyšování povědomí o stávajících nekalých obchodních praktikách v rámci preventivního opatření a o jejich úloze při pomoci obětem nekalých praktik, což spotřebitelům umožní řádné uplatňování jejich práv; vyzývá ke koordinovaným akcím organizací spotřebitelů na vnitrostátní a evropské úrovni, do nichž se zapojí i vnitrostátní orgány a Komise;

27.   zdůrazňuje, že pro spotřebitele je důležité, aby mohli využívat účinné, rychlé a nepříliš nákladné opravné prostředky; žádá v této souvislosti, aby členské státy plně prováděly směrnici o alternativním řešení sporů a mimosoudním řešení sporů on-line;

28.   zdůrazňuje význam mechanismů kolektivního odškodnění pro spotřebitele a vítá nedávno zveřejněné doporučení Komise C(2013)3539 a její sdělení COM(2013)0401 ; souhlasí, že vytvoření horizontálního rámce pro kolektivní odškodnění by zabránilo riziku nekoordinovaných specificky odvětvových iniciativ EU; vyzývá členské státy, aby se řídily doporučeními Komise pro zavedení horizontálních společných zásad, jejichž provádění v členských státech by sloužilo k posouzení, zda jsou zapotřebí další opatření včetně legislativní iniciativy, zejména pro přeshraniční případy; připomíná, že žádný z různých přístupů ke kolektivnímu odškodnění nesmí vytvářet jakékoli ekonomické pobídky vedoucí ke zneužívání skupinových žalob a že by součástí všech těchto přístupů měla být patřičná ochranná opatření umožňující zabránit neoprávněným nárokům;

29.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. L 149, 11.6.2005, s. 22.
(2) Úř. věst. L 364, 9.12.2004, s. 1.
(3) Úř. věst. L 166, 11.6.1998, s. 51.
(4) Úř. věst. C 46 E, 24.2.2010, s. 26.
(5) Úř. věst. C 169 E, 15.6.2012, s. 58.
(6) IP/A/IMCO/NT/2008-16.


Srovnávací přehled EU o soudnictví
PDF 240k   DOC 49k
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 4. února 2014 o srovnávacím přehledu EU o soudnictví – civilním a správním soudnictví v členských státech (2013/2117(INI) )
P7_TA(2014)0064 A7-0442/2013

Evropský parlament,

—   s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropské centrální bance, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 27. března 2013 s názvem „Srovnávací přehled EU o soudnictví – Nástroj podpory efektivního soudnictví a růstu“ (COM(2013)0160 ),

—   s ohledem na hodnoticí zprávy o evropských systémech soudnictví, které každé dva roky vypracovává Komise Rady Evropy pro efektivnost soudnictví (CEPEJ);

—   s ohledem na článek 48 a čl. 119 odst. 2 jednacího řádu,

—   s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti (A7-0442/2013 ),

A.   vzhledem k tomu, že Komise vydala srovnávací přehled EU o soudnictví, což je nezávazný srovnávací nástroj, jehož cílem je hodnotit účinnost vnitrostátních systémů soudnictví za účelem lepšího stanovení politiky v oblasti soudnictví, který je zaměřen na parametry soudních systémů přispívající ke zlepšení podnikatelského a investičního prostředí v Unii;

B.   vzhledem k tomu, že srovnávací přehled EU o soudnictví srovnává vnitrostátní soudní systémy, přičemž využívá konkrétních ukazatelů, ale nepředkládá celkový žebříček vnitrostátních soudních systémů;

C.   vzhledem k tomu, že se srovnávací přehled EU o soudnictví za rok 2013 zaměřuje výlučně na občanské, obchodní a správní soudnictví;

D.   vzhledem k tomu, že výhodou nezávazného srovnávacího přehledu je, že odhalí zlepšení a zhoršení i snahu o výměnu osvědčených postupů v rámci Unie, a zároveň ponechá nedotčenu nezávislost vnitrostátních právních systémů a systémů soudnictví;

1.   bere srovnávací přehled EU o soudnictví s velkým zájmem na vědomí; vyzývá Komisi, aby byl tento přehled v souladu se Smlouvami a v konzultaci s členskými státy dále rozpracováván a aby Komise zároveň zohlednila, že je zapotřebí zabránit zbytečnému zdvojování činnosti s dalšími orgány;

2.   podporuje záměr vyměňovat si osvědčené postupy s cílem zajistit účinné a nezávislé soudnictví, které může přispět k hospodářskému růstu v Evropě a podpořit konkurenceschopnost; zdůrazňuje, že nezávislý a důvěryhodný systém soudnictví je pro podniky pobídkou k rozvoji a investicím na vnitrostátní a přeshraniční úrovni;

3.   konstatuje, že referenční hodnoty v soudnictví mají význam pro vzájemnou přeshraniční důvěru, pro účinnou spolupráci mezi soudními orgány a pro vytváření společného soudního prostoru a evropské soudní kultury;

4.   je přesvědčen, že jakékoli srovnávání vnitrostátních systémů soudnictví, zejména ve vztahu k jejich dřívější situaci, se musí opírat o objektivní kritéria a důkazy, které jsou shromažďovány, porovnávány a analyzovány objektivním způsobem; poukazuje na význam hodnocení fungování soudních systémů jako celku, aniž by došlo k jejich odtržení od sociální, historické a ekonomické situace členských států nebo od ústavních tradic, z nichž tyto systémy vycházejí; zdůrazňuje význam nestranného přístupu k členským státům, čímž se zajistí rovné zacházení se všemi členskými státy při hodnocení jejich soudnictví;

5.   vyzývá Komisi, aby navrhovanou metodu včas a transparentním postupem projednala za účasti členských států;

6.   poukazuje na to, že před shromažďováním informací o vnitrostátních systémech soudnictví musí být stanoveny referenční hodnoty s cílem vytvořit společné chápání metodiky a ukazatelů;

7.   chválí úsilí Komise o zajištění měřitelných údajů; poukazuje však na to, že některé cíle, jako je kvalita a nestrannost soudnictví, lze velmi obtížně objektivně měřit;

8.   konstatuje, že účinnost systému soudnictví nelze měřit pouze s využitím statisticky kvantifikovatelných parametrů, ale že by měly být také zohledněny strukturální zvláštnosti a odlišné společenské tradice v členských státech; vyzývá v této souvislosti Komisi, aby v budoucnu při shromažďování údajů a stanovování referenčních hodnot více zohlednila rozdíly mezi vnitrostátními systémy soudnictví;

9.   vyzývá Komisi, aby v oblasti práva společností rovnoprávně zohlednila monistický a dualistický systém;

10.   vyzývá členské státy, aby pečlivě přezkoumaly výsledky srovnávacího přehledu o soudnictví za rok 2013 a určily, zda je třeba z nich vyvodit důsledky pro organizaci a pokrok příslušných systémů občanského, obchodního a správního soudnictví;

11.   vybízí členské státy, aby shromáždily příslušné údaje o problémech, jako je nákladnost řízení, věci řešené prostřednictvím mediace a postupy vymáhání; vyjadřuje politování, že některé členské státy neposkytly žádné údaje, pokud jde o určité kategorie uvedené ve srovnávacím přehledu o soudnictví; je však přesvědčen, že Komise by měla rozlišovat mezi instancemi, u nichž údaje nebyly k dispozici, a instancemi, kde ukazatele nebyly relevantní nebo použitelné pro jednotlivé členské státy;

12.   vyzývá Komisi a členské státy, aby podporovaly vzájemné porozumění a spolupráci mezi vnitrostátními systémy soudnictví, a to i prostřednictvím sítě kontaktních soudců;

13.   žádá, aby byl větší význam přikládán programům odborného vzdělávání soudců, soudního personálu a dalších pracovníků v oblasti práva, zejména v oblastech evropského a srovnávacího práva; zdůrazňuje, že je zapotřebí, aby se nezbytnou složkou studia práv stalo jazykové vzdělávání;

14.   vyjadřuje svůj zájem o získávání údajů o přeshraničních případech, které jsou často mnohem složitější než věci čistě vnitrostátní a které názorně ukazují, jaké jsou překážky, jimž občané EU čelí při výkonu svých práv vyplývajících z jednotného trhu EU, zvláště při uplatňování právních předpisů EU;

15.   poukazuje na význam alternativního řešení sporů, pokud jde o snížení zátěže, jíž jsou systémy soudnictví vystaveny, a úsporu peněz všech zúčastněných stran;

16.   žádá Komisi, aby v příštím srovnávacím přehledu tohoto typu vzala v úvahu i přeshraniční mediační postupy; vybízí členské státy, aby aktivně podporovaly mediační postupy se zvláštním zřetelem k obchodním a rodinným záležitostem, které jsou regulovány na úrovni EU (například nařízením Řím III nebo Brusel II);

17.   zdůrazňuje, že existují značné rozdíly mezi členskými státy, pokud jde o rozvíjení systémů informačních a komunikačních technologií (IKT); poukazuje na skutečnost, že využívání nových technologií může účinně přispívat ke snížení nákladů a urychlení soudních řízení, zejména používáním počítačových aplikací, nástrojů pro řízení případů a komunikačních nástrojů;

18.   poukazuje na to, že řízení o drobných nárocích a nesporné nároky mohou být za použití nástrojů IKT řešeny rychleji;

19.   zdůrazňuje úlohu CEPEJ při shromažďování a poskytování příslušných údajů jak na vnitrostátní, tak na regionální úrovni; domnívá se, že orgány a instituce EU by se měly snažit s CEPEJ spolupracovat vzhledem k tomu, že tato komise poskytuje vynikajicí základ pro výměnu osvědčených postupů a že je zapotřebí zabránit zdvojování;

20.   připomíná vedoucí úlohu Evropské justiční sítě v občanských a obchodních záležitostech a také úlohu evropského justičního portálu při usnadňování přístupu občanů EU k informacím o evropských a vnitrostátních právních předpisech;

21.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a členským státům.


Místní a regionální dopady rozvoje inteligentních sítí
PDF 277k   DOC 103k
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 4. února 2014 o místních a regionálních dopadech rozvoje inteligentních sítí (2013/2128(INI) )
P7_TA(2014)0065 A7-0019/2014

Evropský parlament,

—   s ohledem na články 174, 175, 176, 177, 178, 191 Smlouvy o fungování Evropské unie,

—   s ohledem na článek 37 Listiny základních práv Evropské unie,

—   s ohledem na protokol č. 26 k SFEU,

—   s ohledem na sdělení Komise ze dne 3. března 2010 nazvané „Evropa 2020: Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění“ (COM(2010)2020 ),

—   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. Prosince 2013 o společných ustanoveních ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu, Fondu soudržnosti, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského námořního a rybářského fondu, o obecných ustanoveních ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu, Fondu soudržnosti a Evropského námořního a rybářského fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006(1) ,

—   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013 ze dne 17. Prosince 2013 o Evropském fondu pro regionální rozvoj, o zvláštních ustanoveních týkajících se cíle Investice pro růst a zaměstnanost a o zrušení nařízení (ES) č. 1080/2006(2) ,

—   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1300/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1084/2006(3) ,

—   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1298/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, pokud jde o finanční příděl z Evropského sociálního fondu pro některé členské státy(4) ,

—   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013 ze dne 17. prosince 2013 o zvláštních ustanoveních týkajících se podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro cíl Evropská územní spolupráce(5) ,

—   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1302/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 1082/2006 o evropském seskupení pro územní spolupráci (ESÚS), pokud jde o vyjasnění, zjednodušení a zlepšení zřizování a fungování takovýchto seskupení(6) ,

—   s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/72/ES ze dne 13. července 2009 o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou a o zrušení směrnice 2003/54/ES(7) ,

—   s ohledem na pokyny Společenství ke státní podpoře na ochranu životního prostředí(8) ,

—   s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 734/2013 ze dne 22. července 2013, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 659/1999, kterým se stanoví podrobná prováděcí pravidla k článku 93 Smlouvy o ES(9) ,

—   s ohledem na sdělení Komise nazvané „Pokyny EU k použití pravidel státní podpory ve vztahu k rychlému zavádění širokopásmových sítí“(10) ,

—   s ohledem na sdělení Komise ze dne 12. dubna 2011 nazvané „Inteligentní sítě: od inovace k rozvoji“ (COM(2011)0202 ),

—   s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů a o změně a následném zrušení směrnic 2001/77/ES a 2003/30/ES(11) ,

—   s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012 o energetické účinnosti, o změně směrnic 2009/125/ES a 2010/30/EU a o zrušení směrnic 2004/8/ES a 2006/32/ES(12) ,

—   s ohledem na sdělení Komise ze dne 8. března 2011 nazvané „Plán přechodu na konkurenceschopné nízkouhlíkové hospodářství do roku 2050“ (COM(2011)0112 ),

—   s ohledem na sdělení Komise ze dne 15. listopadu 2012 nazvané „Zajistit fungování vnitřního trhu s energií“ (COM(2012)0663 ),

—   s ohledem na sdělení Komise ze dne 6. června 2012 nazvané „Obnovitelná energie: významný činitel na evropském trhu s energií“ (COM(2012)0271 ),

—   s ohledem na zelenou knihu Komise ze dne 27. března 2013 nazvanou „Rámec politiky pro klima a energetiku do roku 2030“ (COM(2013)0169 ),

—   s ohledem na své usnesení ze dne 12. září 2013 o mikrogeneraci – malokapacitní výroba elektřiny a tepla(13) ,

—   s ohledem na své usnesení ze dne 16. ledna 2013 o úloze politiky EU v oblasti soudržnosti a jejích představitelů v zavádění nové evropské energetické politiky(14) ,

—   s ohledem na své usnesení ze dne 10. září 2013 o provádění a dopadu opatření na zvýšení energetické účinnosti v rámci politiky soudržnosti(15) ,

—   s ohledem na návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady ze dne 25. ledna 2012 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o jejich volném pohybu (obecné nařízení o ochraně údajů) (COM(2012)0011 ),

—   s ohledem na sdělení Komise ze dne 14. listopadu 2008 nazvané „Regiony 2020: Posouzení budoucích výzev pro regiony EU“ (SEC(2008)2868 ),

—   s ohledem na sdělení Komise ze dne 6. října 2010 s názvem „Příspěvek regionální politiky k inteligentnímu růstu v rámci strategie Evropa 2020“ (COM(2010)0553 ),

—   s ohledem na konzultační dokument obsahující návrh nařízení Komise (EU) č. …/… ze dne XXX, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem,

—   s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

—   s ohledem na zprávu Výboru pro regionální rozvoj a stanovisko Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (A7-0019/2014 ),

A.   vzhledem k tomu, že řada příkladů osvědčených postupů – např. region Burgenland, projekt „MaRes“ (Makaronéská výzkumná strategie), projekt „Green Islands“ (Zelené ostrovy), „Energy Valley“ v Nizozemsku, modelový region obnovy Harz v Německu, Hostětín v České republice, mikroprojekt „Orkney Micro Renewables“ (mikroprojekt v oblasti obnovitelných energií na skotském souostroví Orkneje) a pilotní projekty měst a společenství v rámci iniciativy Komise CONCERTO nebo iniciativy CO-POWER pro účinné využívání energie a decentralizovanou výrobu energie – ukazuje, že místní společenství a občané se mohou stát „prozumenty“, kteří vyrábějí energii pro své vlastní potřeby a současně prodávají energii do sítě nebo za své přebytky elektrické energie získávají slevu na vlastních výdajích a využívají čisté měření, provozují spolu s ostatními aktéry „virtuální elektrárny“, dosahují maximálních přínosů zapojením všech aktérů do plánování a provádění regionálních akcí, podporují aktivní účast a výměnu informací a rozvíjejí celostní přístup prostřednictvím začlenění dalších odvětví spojených s energií, jako jsou doprava a bydlení, využívají mechanismus inteligentní finanční podpory a vytvářejí nová pracovní místa;

B.   vzhledem k tomu, že Parlament přijal zprávy o úloze politiky EU v oblasti soudržnosti a jejích představitelů při zavádění nové evropské energetické politiky a o provádění a účinku opatření pro energetickou účinnost v rámci politiky soudržnosti;

C.   vzhledem k tomu, že osobní údaje shromažďované pro účely používání inteligentních energetických systémů jsou velmi citlivé povahy, neboť umožňují náhled na chování uživatelů, a tudíž je nutné zajistit zvláštní ochranu těchto údajů;

Nové příležitosti pro regionální ekonomiku

1.   vítá zásadní změnu, pokud jde o způsob, jakým se energie v regionech vyrábí a spotřebovává, která s sebou nese přechod od nepružného tradičního modelu založeného na základním zatížení k různorodější, decentralizované a místní výrobě energie, na které se vysokou mírou podílejí malá zařízení vyrábějící energii z obnovitelných zdrojů, jež pružně reagují na poptávku a skladování vyrobené energie; uznává, že v zájmu zachování udržitelného rozvoje a splnění požadavků budoucí poptávky by měly být podporovány nové modely výroby energie a spotřeby založené na decentralizované a místní výrobě energie; zdůrazňuje skutečnost, že inteligentní sítě jsou pro tuto zásadní změnu podstatné a že jejich realizace by měla být součástí meziodvětvového a komplexního přístupu k regionálnímu rozvoji, aby tak došlo k maximalizaci přínosů a příležitostí na trhu pro regiony a k dosažení udržitelnosti, růstu a inovací;

2.   zdůrazňuje, že řada evropských regionů pracovala ve stávajícím rámci EU na projektech, které jednak posílily ve vybraných oblastech součinnost a jednak podpořily energetickou udržitelnost a obnovitelné zdroje a ve kterých partneři z veřejného a soukromého sektoru spojili úsilí o prozkoumání regionálních možností růstu v energetice, a to díky včasnému zapojení zdrojů z evropských strukturálních a investičních fondů, cíleným partnerstvím na místní, regionální, celostátní a evropské úrovni a účinným, decentralizovaným prováděcím strategiím pro využívání místních zdrojů energie;

3.   zdůrazňuje četné výhody inteligentních sítí pro snižování emisí skleníkových plynů, zvyšování podílu obnovitelné energie a distribuované výroby energie, zabezpečení dodávek energie domácnostem, vytváření podmínek pro účinné využívání elektřiny v dopravě, poskytnutí možnosti spotřebitelům přizpůsobit svou spotřebu tak, aby mohli využívat nejnižší ceny a současně dosahovat úspor energie, zlepšování energetické účinnosti, nižší spotřebu elektrické energie, omezení nákladných investic do elektrických rozvodných sítí využíváním energie mimo dobu nejvyšší poptávky a posílení technologických inovací a rozvoje v EU; zdůrazňuje, že je zapotřebí zapojit do každé fáze občany, a to i do zavádění infrastruktury vyspělých měřicích přístrojů, které zajistí oboustrannou výměnu informací, a do činností, které plánují provozovatelé distribučních soustav a poskytovatelé technologií inteligentních sítí; poukazuje na to, že rozvoj a využívání inteligentních sítí výrazně snižuje ztráty energie při přenosu a distribuci; upozorňuje na skutečnost, že k předcházení výpadkům nebo obnovení dodávky po výpadku je možné využívat automatické přenastavení sítě díky její schopnosti samostatné automatické opravy; konstatuje však, že vnitrostátní podpůrné systémy v řadě regionů neupřednostňují ty nejúčinnější způsoby používání obnovitelných technologií v domácnostech;

4.   v této souvislosti zdůrazňuje příležitosti pro geografické (nebo územní) změny energetické sítě a podporu inteligentních sítí, jež se nabízejí znevýhodněným regionům, včetně nejvzdálenějších a okrajových regionů a ostrovů, které se ze spotřebitelů energie mohou stát jejími výrobci, což jim zaručí značné ekonomické a konkurenční zisky a zároveň zajistí stabilní dodávky energie a zavádění a provozování inteligentních sítí; konstatuje, že zejména zavádění a provozování inteligentních sítí skýtá pro tyto regiony příležitosti ke snížení jejich energetických nákladů;

5.   poukazuje na to, že infrastruktura sítí, správa sítí a regulace trhu se v současné době řídí potřebami a možnostmi jaderných elektráren a elektráren na fosilní paliva, a pro nové technologie, jako jsou energie z obnovitelných zdrojů, tudíž vytváří konkurenční nevýhodu;

6.   vyzývá členské státy a regionální a místní orgány, aby co nejdříve investovaly do místních inteligentních sítí, a to tak, že zváží zvýšení investic využívajících evropských strukturálních a investičních fondů, včetně finančních nástrojů, které by přilákaly soukromé investice, přičemž je třeba zohlednit environmentální, ekonomické, sociální a územní potřeby a specifické vlastnosti daného regionu, neboť neexistuje jediné řešení pro všechny regiony; vyzývá k tomu, aby byl na místní a regionální úrovni uplatňován pružný přístup s cílem omezit překážky, které brání kombinování opatření pro výrobu a skladování – i přeshraniční – energie a energetickou účinnost, a spolupracovat s dalšími odvětvími, jako jsou informační a komunikační technologie a doprava; zdůrazňuje v této souvislosti význam, který mají pro využívání energie z obnovitelných zdrojů přečerpávací vodní elektrárny;

7.   zdůrazňuje, že zavádění inteligentních sítí vyžaduje stabilní, dlouhodobý politický rámec; vyzývá Komisi, aby navrhla ambiciózní strategie, politiky a cíle pro rok 2030, pokud jde o energetickou účinnost a obnovitelné energie a emise skleníkových plynů, s cílem poskytnout investorům a propojeným odvětvím záruky do budoucna a usnadnit realizaci inteligentního energetického systému;

8.   připomíná, že ve většině scénářů pracovního plánu v oblasti energetiky do roku 2050 je řádné začlenění distribuce obnovitelných zdrojů energie neproveditelné bez rozvoje místních a regionálních inteligentních sítí pro rozvod elektřiny, zejména z toho důvodu, že tyto sítě vytvářejí informační vazby a propojují dodávky elektřiny mezi místními sociálně-ekonomickými oblastmi rozvoje a umožňují pro tyto kolísavé zdroje energie pružné řízení a nezbytnou záložní kapacitu; vyzývá proto k tomu, aby byl distribučním sítím přikládán větší význam; zdůrazňuje nicméně, že rozvoj inteligentních sítí souvisí s účinným přenosem energie z místa výroby do místa konečného využití; dále zdůrazňuje, že přidaná hodnota inteligentních sítí se ještě zvýší, neboť tyto sítě komunikují v širším měřítku, např. na vnitrostátní, či dokonce na evropské úrovni, a řízení poptávky po elektrické energii v tomto rozsahu přináší díky rozšíření poptávky další příležitosti k eliminaci spotřeby (jejích zdrojů) v době, kdy je místní výroba příliš nízká (nebo příliš vysoká);

9.   vyzývá k tomu, aby byl v nařízeních a směrnicích EU o vnitřním trhu uplatňován pružný přístup s cílem omezit překážky, které brání řešením pro daný region, pokud jde o opatření související s výrobou energie, jejím dodáváním, skladováním a účinností a kombinování těchto opatření, včetně partnerství veřejného a soukromého sektoru a přeshraničních projektů;

Inteligentní energetické systémy

10.   zdůrazňuje, že k úspěšnému zavedení inteligentních sítí by měla být vytvořena strategie pro regiony a místní společenství zaměřená na „inteligentní energetické systémy“, v rámci které by se inteligentní sítě staly součástí regionálního energetického systému a velkou měrou by v nich byla zastoupena energie z obnovitelných zdrojů, včetně decentralizovaných výrobních kapacit v kombinaci s řízením poptávky, s opatřeními energetické účinnosti, se zvýšením úspor energie a inteligentními způsoby skladování, s odvětvím dopravy (e-dopravou) a zvýšením výměny se sousedními sítěmi;

11.   poukazuje na úlohu, kterou mají inteligentní měřiče, neboť umožňují obousměrnou komunikaci, jež zajistí přesné účtování spotřebitelům a zvýší zapojení na straně poptávky, kdy spotřebitelé přizpůsobí své zvyklosti křivkám při výrobě energie; zdůrazňuje, že občané by měli mít plný prospěch z inteligentního energetického systému a že vlastnictví ze strany občanů zvýší účinnost chování, a umožní tak větší úsporu energie prostřednictvím otevřených protokolů; zdůrazňuje odpovědnost provozovatelů distribučních soustav jakožto dodavatelů pro místní, regionální či celostátní orgány za to, aby zaručili přístup k této službě obecného zájmu pro všechny tím, že zajistí bezpečnost a stabilitu sítě; zdůrazňuje, že k zajištění účinného a bezpečného fungování inteligentní sítě by měl mít každý občan přímý přístup k údajům o spotřebě a výrobě; vyzývá Komisi, aby podnikla kroky k tomu, aby elektrické spotřebiče (zejména automatické pračky, myčky, tepelná čerpadla, akumulační vytápění atd.) byly schopny automatického provozu v součinnosti s inteligentními měřiči způsobem, který by pro spotřebitele zajistil nejvýhodnější sazby;

12.   vyzývá Komisi a pracovní skupinu Komise pro inteligentní sítě, aby rozšířily a aktualizovaly definici inteligentních sítí tak, aby zahrnovala inteligentní energetické systémy; vyzývá místní a regionální orgány, aby řídily spotřebu energie a nouzové odpojování neprioritních obvodů a vypracovaly a přijaly regionální strategie založené na inteligentních energetických systémech;

13.   zdůrazňuje, že k zajištění ekonomické účinnosti inteligentních sítí pro regiony je nezbytné kombinovat přímé a nepřímé výhody, propojit odvětví energetiky s několika dalšími odvětvími, zejména s bydlením a dopravou, ale rovněž s odvětvím životního prostředí, územního plánování, sociálního začlenění, nakládání s odpadem a stavebnictví s cílem splnit cíle úspory energie a zároveň maximalizovat energetické přínosy a vyvážit v daném regionu dodávku energie a poptávku po ní;

14.   vyzývá k inovacím a zvýšením investic do odvětví informačních a telekomunikačních technologií s cílem překonat hlavní výzvy, kterým inteligentní technologie čelí a které zahrnují interoperabilitu těchto technologií se stávající sítí, a rovněž problémy související s legislativou; vyzývá Komisi a celostátní a regionální aktéry, aby vytvořili pozitivní regulační a investiční rámce s cílem umožnit rozvoj interoperabilních projektů informačních a telekomunikačních technologií;

Pozitivní dopady na místní zaměstnanost

15.   vybízí všechny regiony a místní orgány, aby posoudily výhody inteligentních energetických systémů, které se mohou stát případným zdrojem udržitelných pracovních míst na místní úrovni, a investovaly do nich; zdůrazňuje, že stavební průmysl je jednou z hlavních oblastí, kde dojde k vytvoření pracovních míst, a to nejen prostřednictvím přímých investic do inteligentních energetických sítí, ale i prostřednictvím podpory rozvoje technologií, inovací a konkurenceschopnosti malých a středních podniků v EU, prostřednictvím investic do opatření týkajících se energetické účinnosti a renovací, např. v odvětví bydlení, a prostřednictvím přizpůsobení stavebního průmyslu novým technologickým řešením pro výstavbu energeticky účinných domů;

16.   zdůrazňuje, že rozvoj inteligentních sítí rovněž skýtá příležitost k posílení konkurenceschopnosti poskytovatelů technologií z EU – např. v odvětví elektrotechniky a elektroniky, kde působí především malé a střední podniky – a k podpoře jejich vedoucího celosvětového postavení v oblasti technologií;

17.   vyzývá všechny regiony, aby zvážily investice do činností souvisejících s kvalifikací a odbornou přípravou pro tato nová pracovní místa a zároveň zohlednily skutečnost, že značný počet nových pracovních míst na místní úrovni může být rovněž vytvořen ve službách informačních a komunikačních technologií, v odvětví dopravy a v odvětvích, která dodávají inteligentní vybavení a služby, např. pro nová zařízení, avšak také aby zabránily jakémukoli nedostatku specializované pracovní síly a umožnily přizpůsobení potřebám plynoucím z nástupu nových profesí v daných oblastech; žádá členské státy a regiony, aby podporovaly iniciativy v oblasti odborné přípravy týkající se obnovitelných energií na akademické i řemeslné úrovni, jako jsou environmentální technická studia a rozvoj nových druhů učebních oborů (např. techniků solárních energií); zdůrazňuje, že regiony, které úspěšně zavedou inteligentní energetický systém, mohou do regionu přilákat další pracovní místa ve formě specializované odborné přípravy, pokud založí technické univerzity a odborné školy specializované na tuto oblast; vyzývá regiony, aby spolupracovaly na inteligentní specializaci, a vítá systémy, v jejichž rámci jsou mezi regiony i přeshraničně sdíleny znalosti; upozorňuje na iniciativy Evropského inovačního a technologického institutu (EIT) ve znalostním a inovačním společenství InnoEnergy zaměřené na výzkum a vývoj inteligentních sítí a školení odborníků v tomto odvětví; upozorňuje rovněž na nový rámec možností pro zřizování regionálních systémů inovací;

18.   zdůrazňuje, že veřejné investice do inteligentních energetických systémů, a to i prostřednictvím evropských strukturálních a investičních fondů, mohou podpořit místní udržitelné pracovní příležitosti, mohou mít synergické a multiplikační účinky na zaměstnanost a vytvářet dlouhodobé místní zisky pro regiony v hospodářské, sociální a environmentální oblasti a mohou rovněž sloužit jako nástroj k překonání hospodářských výzev, zejména v regionech zemí postižených krizí;

Úloha občanů

19.   s ohledem na studie o osvědčených postupech a příkladech zdůrazňuje, že za úspěchem inteligentního energetického systému často stojí místní vlastnictví jednotlivých občanů, družstva nebo místního společenství nebo spoluvlastnictví těchto aktérů; uznává, že takové vlastnictví usnadňuje přijatelnost, pokud jde o investice do všech prvků inteligentních energetických systémů; zdůrazňuje, že občané musí dostávat lepší informace a pobídky, jako jsou např. mechanismy dynamického stanovování cen a vhodné nástroje informačních a komunikačních technologií, aby mohli být zapojeni do všech fází rozvoje inteligentní energetické infrastruktury, výroby a distribuce energie a plánování sítí;

20.   zdůrazňuje, že vzhledem k technické povaze inteligentních sítí je důležité uživatele informovat a vzdělávat tak, aby se stali informovanými „prozumenty“, kteří znají možnosti, které tyto sítě nabízejí, a to zejména co se týče jejich připojení k inteligentním měřičům; zdůrazňuje, že je důležité zvyšovat povědomí především u mladých lidí, a to vzdělávacími programy pro studenty středních škol a institucí odborného vzdělávání;

21.   vyzývá Komisi, aby ve stávajících právních předpisech EU, zejména v pravidlech pro státní podporu, odstranila překážky a regulační a právní problémy, které brání místnímu vlastnictví; vybízí členské státy, aby podporovaly možnosti výroby energie na místní úrovni a sdílení místní energie, a to nejen obousměrně mezi sítí a koncovým uživatelem, ale i sdílení přes hranice a mezi koncovými uživateli, a zároveň podporovaly místní vlastnictví, pokud jde o výrobu energie, a sdílení místně vyrobené energie;

22.   zdůrazňuje, že zavádění inteligentních energetických systémů se výrazně dotkne soukromé i veřejné sféry, jelikož dodávky elektrické energie budou spojeny se sběrem údajů a jejich sdělováním v reálném čase; vyzývá proto k zavedení transparentních postupů na všech úrovních, které by zahrnovaly všechny aktéry včetně občanů, podniků, průmyslu, místních orgánů, provozovatelů distribučních soustav, provozovatelů přenosových soustav, místních a regionálních inspektorů ochrany údajů nebo veřejných ochránců práv a poskytovatelů technologií inteligentních sítí;

Ochrana údajů a soukromí

23.   zdůrazňuje, že provozování inteligentních energetických systémů bude zahrnovat velké množství osobních údajů a mnoho profilů a bude představovat vysoké riziko porušování ochrany údajů; zdůrazňuje potřebnost vyšších standardů pro inteligentní měřiče, pokud jde o ochranu údajů a soukromí, a pro rozhodování občanů ohledně údajů předávaných provozovatelům sítí – kromě údajů, které představují naprosté minimum nezbytné pro dodávku energie – a kontrolu těchto údajů; vyjadřuje znepokojení konkrétně v souvislosti s bezpečností systémů inteligentních sítí a výhodami inteligentních měřících přístrojů pro spotřebitele a vyzývá k důkladnějšímu hodnocení této oblasti a dalšímu výzkumu, pokud jde o ochranu údajů a soukromí v souvislosti s inteligentními měřiči; zdůrazňuje proto, že osobní údaje musí být bez výjimky chráněny a že musí zůstat chráněny a bezpečné; dále zdůrazňuje, že bezpečnost údajů musí být začleněna do strategií pro zavádění inteligentních sítí;

24.   zdůrazňuje, že je nutné lépe chránit osobní údaje a soukromí pomocí právních předpisů a praktických postupů při instalaci inteligentních měřicích systémů; zdůrazňuje, že pro fungování a rozvíjení inteligentních sítí je nezbytné zajistit ochranu údajů a soukromí všech jednotlivců a domácností napojených na síť; zdůrazňuje, že shromážděné údaje by měly být využívány pouze k zajištění bezpečnosti dodávek elektrické energie; vyzývá členské státy, aby posílily pravidla týkající se ochrany údajů a zároveň aby udržovaly a rozvíjely součinnost v telekomunikačních a energetických sítích a dohlížely na dodržování práv jednotlivců v této oblasti; zdůrazňuje, že pokud jde o shromažďování údajů pro inteligentní energetické systémy, je třeba vypracovat normy, které zajistí, aby byly předávány pouze údaje relevantní pro zaručení bezpečnosti dodávek elektrické energie, aby nebyly žádné údaje předávány třetím stranám, aby bylo dodržováno právo zákazníků na kontrolu a výmaz shromážděných údajů, které již nejsou potřeba pro účely, k nimž byly shromážděny nebo jinak zpracovány, a aby si občané zachovali ve vztahu ke svým údajům vlastnictví a měli kontrolu, pokud jde o strany, jimž k těmto údajům povolí přístup;

25.   žádá Komisi, aby vydala další pokyny pro používání osobních a neosobních údajů z inteligentní sítě s ohledem na revidované právní předpisy EU v oblasti ochrany osobních údajů a na dohodnutá pravidla pro vlastnictví a správu těchto údajů ze strany provozovatelů distribučních soustav, dodavatelů nebo jiných obchodních subjektů;

Rámec pro inteligentní energetické systémy

26.   vyzývá Komisi, aby podnikla kroky k rychlejšímu zavádění inteligentních sítí a zaměřila se na následující aspekty: povzbuzovat k investicím a k finančním pobídkám v této oblasti, připravit technické normy, zajistit spotřebitelům ochranu údajů, vytvořit regulační rámec, který zajistí pobídky pro zavádění inteligentních sítí, zaručit otevřený a konkurenční maloobchodní trh v zájmu spotřebitelů a poskytovat pokračující podporu inovacím v oblasti technologie a systémů;

27.   zdůrazňuje, že s ohledem na nová nařízení týkající se evropských strukturálních a investičních fondů na období 2014–2020 musí členské státy soustřeďovat prostředky těchto fondů na investice do inteligentní, udržitelné Evropy podporující začlenění; bere na vědomí, že bude stanoven minimální podíl ve výši 20 % prostředků z EFRR, který budou muset regiony v závislosti na úrovni svého hospodářského rozvoje soustředit na investice do transformace energetiky s velkým důrazem na inteligentní sítě, na výrobu a distribuci energie z obnovitelných zdrojů, na energetickou účinnost, úspory energie, kogeneraci tepla a energie, na nízkoenergetické strategie – se zvláštním důrazem na městské oblasti – a na energii získanou z inteligentních sítí na úrovni distribuce; zdůrazňuje, že veřejné finanční prostředky jsou i nadále klíčovým faktorem pro stimulaci soukromých investic do výzkumu a vývoje inteligentních sítí a do demonstračních projektů; zdůrazňuje, že Fond soudržnosti rovněž umožňuje investice v této oblasti; vyzývá členské státy k lepšímu využití této nové příležitosti; pokud jde o investice, na něž se nevztahuje povinné tematické zaměření, zdůrazňuje, že EFRR může být využit také na podporu rozvoje inteligentních systémů distribuce, skladování a přenosu energie a pro integraci decentralizované výroby energie z obnovitelných zdrojů;

28.   zdůrazňuje, že evropské strukturální a investiční fondy slouží jako katalyzátor pro investice, a že jelikož postupy financování a rozhodování probíhají na několika územních úrovních, hraje důležitou roli v úspěšném provádění víceúrovňová správa; vítá dodatečné možnosti financování prostřednictvím programu Inteligentní energie – Evropa;

29.   vítá silný důraz, který klade na projekty obecného zájmu v oblasti inteligentní energie nástroj pro propojení Evropy, ale současně s politováním konstatuje, že do nynějšího dvouletého programu byly zahrnuty pouze dva projekty inteligentních sítí; zdůrazňuje, že je nutné zohledňovat projekty inteligentních sítí na úrovni distribuční soustavy; zdůrazňuje, že projekty v oblasti infrastruktury musí splňovat kritéria pro udržitelnost a konkurenceschopnost a musí vycházet z integrovaného přístupu, který zajistí zapojení provozovatelů distribučních soustav; zdůrazňuje dále, že je důležité rozvíjet propojení energetických sítí sever-jih v oblasti Středozemního moře;

30.   vyzývá Komisi, aby omezila – zejména prostřednictvím rozšíření osvobození od daně v rámci modernizace státní podpory – překážky bránící investování do inteligentních energetických systémů a umožnila tak poskytnutí státní podpory všem prvkům regionálních a místních inteligentních energetických systémů, včetně meziodvětvových investic a operací; naléhavě žádá, aby byly inteligentní energetické systémy zahrnuty do budoucího nařízení Komise, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách) a upravují nařízení, která se týkají dalších blokových výjimek pro kategorie, které se podílejí na vývoji inteligentních energetických systémů;

31.   zdůrazňuje, že interoperabilita je pro inteligentní infrastruktury klíčová, protože nejistota a odlišné normy zpomalují jejich rozšiřování; vyzývá proto k užší spolupráci mezi jednotlivými organizacemi pro evropské technické normy; zdůrazňuje, že pro podporu interoperability a pro urychlení vývoje a zavádění technologií jsou potřebné otevřené normy;

32.   žádá Komisi, aby přijala opatření na odstranění klíčových bariér, k nimž patří nedostatek interoperability a norem (normy podle zásady „plug and play“ by snížily náklady a umožnily připojení i malých distribuovaných zdrojů energie nebo aplikací distribuovaných zdrojů), nejistota ohledně úkolů a odpovědností u nových aplikací, nejistota ohledně sdílení nákladů a přínosů, a tudíž ohledně nových obchodních modelů, nechuť spotřebitelů podílet se na zkouškách, rozsah regulačních opatření v Evropě, který může přinést značné problémy s replikovatelností výsledků projektů v jiných zemích;

33.   připomíná pověření pro normalizaci z roku 2011, které mělo podpořit zavedení evropské inteligentní sítě, jež mělo být dokončeno v roce 2012; vítá pokrok, kterého bylo v rámci tohoto pověření dosaženo, zdůrazňuje však, že je nutné v práci pokračovat; žádá Komisi, aby normalizačním orgánům pomohla k urychlenému dokončení jejich práce a aby vydala nové pověření, uzná-li to za nezbytné;

34.   žádá členské státy, aby pokračovaly ve spolupráci a v rámci fóra Rady evropských energetických regulátorů (CEER) si předávaly osvědčené postupy v oblasti regulace vnitrostátních provozovatelů distribučních soustav; je si vědom rozmanitosti uspořádání provozovatelů distribučních soustav, kdy je v některých členských státech pouze jeden provozovatel a v jiných jejich počet přesahuje 800; vybízí členské státy k užší spolupráci; vyzývá členské státy a Komisi, aby se shodly na jednotném systému klasifikace, díky němuž bude možné určit, zda má být daná organizace považována za provozovatele přenosové soustavy, provozovatele distribuční soustavy nebo za provozovatele kombinované soustavy;

35.   vyzývá Komisi, aby posoudila, zda není nutné v souladu s třetím balíčkem předpisů v oblasti vnitřního trhu s energií předložit návrhy na rozvoj a podporu inteligentních sítí – které je nutné i nadále zaručit účinnými opatřeními za strany Komise –, neboť tyto návrhy by mohly umožnit v rostoucí míře zapojit více tržních subjektů a podpořit potenciální výstavbu, rozvoj a synergie při údržbě telekomunikačních a energetických sítí; zdůrazňuje však, že tyto návrhy by měly být nedílnou součástí zracionalizovaného regulačního rámce v souladu se zásadami stanovenými Komisí;

36.   vyzývá ke spolupráci při vývoji inteligentních sítí na evropské, státní a regionální úrovni; je přesvědčen o tom, že inteligentní sítě nabízejí jedinečnou možnost k posílení inovací, výzkumu a vývoje, tvorbě pracovních míst a posílení konkurenceschopnosti evropského průmyslu na místní a regionální úrovni, zvláště s ohledem na malé a střední podniky;

37.   vyzývá regiony k propojení a sdílení přínosů, znalostí a osvědčených postupů a ke spolupráci, pokud jde o analýzy nákladů a přínosů inteligentních energetických systémů v rámci cíle územní spolupráce evropských strukturálních a investičních fondů; vyzývá Komisi ke zřízení nadnárodní sítě pro regiony s inteligentními energetickými systémy; vyzývá přeshraniční regiony, aby využívaly právního nástroje evropského seskupení pro územní spolupráci ke společnému vytváření a spravování služeb obecného hospodářského významu v oblasti obnovitelných energií a úspor energie a infrastruktury inteligentních sítí v rámci tohoto propojení;

38.   zdůrazňuje význam iniciativ, jako je Pakt starostů a primátorů, jenž je širokým evropským hnutím zapojujícím místní a regionální orgány do boje proti změně klimatu a jenž je založen na dobrovolném závazku signatářů splnit a překročit cíl EU snížit emise CO2 o 20 % prostřednictvím zvýšení energetické účinnosti a rozvoje obnovitelných zdrojů energie, které podporují úsilí vynakládané místními orgány při uplatňování udržitelných energetických politik; zdůrazňuje, že zásadní úlohu při snižování dopadu změny klimatu hrají orgány místní samosprávy, zejména když si uvědomíme, že 80 % spotřeby energie a emisí CO2 je spojeno s městskou aktivitou;

o
o   o

39.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a Výboru regionů.

(1) Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 320.
(2) Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 289.
(3) Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 281.
(4) Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 256.
(5) Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 259.
(6) Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 303.
(7) Úř. věst. L 211, 14.8.2009, s. 55.
(8) Úř. věst. C 82, 1.4.2008, s. 1.
(9) Úř. věst. L 204, 31.7.2013, s. 15.
(10) Úř. věst. C 25, 26.1.2013, s. 1.
(11) Úř. věst. L 140, 5.6.2009, s. 16.
(12) Úř. věst. L 315, 14.11.2012, s. 1.
(13) Přijaté texty, P7_TA(2013)0374 .
(14) Přijaté texty, P7_TA(2013)0017 .
(15) Přijaté texty, P7_TA(2013)0345 .


Malé zemědělské podniky
PDF 233k   DOC 68k
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 4. února 2014 o budoucnosti malých zemědělských podniků (2013/2096(INI) )
P7_TA(2014)0066 A7-0029/2014

Evropský parlament,

—   s ohledem na cíle společné zemědělské politiky stanovené v článku 39 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU), a zejména na cíl „zvýšit produktivitu zemědělství podporou technického pokroku a zajišťováním racionálního rozvoje zemědělské výroby a optimálního využití výrobních činitelů, zejména pracovní síly“ a cíl „zajistit odpovídající životní úroveň zemědělského obyvatelstva, zejména zvýšením individuálních příjmů osob zaměstnaných v zemědělství“,

—   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky a zrušují se nařízení Rady (ES) č. 637/2008 a nařízení Rady (ES) č. 73/2009(1) , a zejména na čl. 32 a 61 týkající se přerozdělovacích plateb a režimu pro malé zemědělce,

—   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení nařízení (ES) č. 1698/2005(2) , a zejména na článek 7 týkající se tematických podprogramů a na článek 19 týkající se rozvoje podniků a podnikatelské činnosti,

—   s ohledem na sdělení Komise ze dne 3. května 2011 nazvané „Naše životní pojistka, náš životní kapitál: strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2020“ (COM(2011)0244 ),

—   s ohledem na své usnesení ze dne 7. září 2010 o spravedlivých příjmech pro zemědělce: lepší fungování potravinového řetězce v Evropě(3) ,

—   v ohledem na analýzu z roku 2013 nazvanou „Částečně samozásobitelské zemědělství – jeho význam a směry rozvoje“, kterou vypracovala tematická sekce B (Strukturální politika a politika soudržnosti) Parlamentu,

—   s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

—   s ohledem na zprávu Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (A7-0029/2014 ),

A.   vzhledem k tomu, že malé zemědělské podniky v Evropě jsou vystaveny neustálému demografickému, hospodářskému i technologickému tlaku, což vede k postupné deagrarizaci a vylidňování venkovských regionů, v nichž jsou tyto podniky v převaze, a k masovému ukončování malochovu zvířat nebo specifické místní produkce;

B.   vzhledem k tomu, že tyto malé podniky představují zemědělský model se sociálním charakterem, který je i dnes v EU nejvíc rozšířen, a že mohou a musí koexistovat s ostatními zemědělskými modely, které jsou provozovány ve větším měřítku a více zaměřují na velké trhy;

C.   vzhledem k tomu, že malé zemědělské podniky neplní pouze produktivní funkce, ale rovněž funkce související s poskytováním veřejných statků; vzhledem k tomu,že zahrnují úlohu v oblasti přírody a krajiny (pomáhají udržovat typické rysy evropského venkova a biologickou rozmanitost ve venkovských oblastech) v oblasti sociální (tím, že zajišťují způsob obživy milionům lidí v Evropě a předcházejí chudobě a představují zároveň zásobárnu pracovních sil pro průmysl a jiná odvětví hospodářství, jako je cestovní ruch), i v oblasti kulturní (tím, že udržují hezké tradice, lidové zvyky a jiné nemateriální historické hodnoty a vyrábějí regionální a tradiční produkty);

D.   vzhledem k tomu, že malé zemědělské podniky vytvářejí dobré podmínky pro zemědělství, které je šetrné k životnímu prostředí a je zaměřené na dobré životní podmínky zvířat;

E.   vzhledem k tomu, že životní podmínky venkovských oblastí a tím i kvalitu života a pracovní podmínky zemědělců výrazně poškozuje odliv obyvatelstva a vylidňování venkova a že jde často o rozhodující faktor při rozhodování o tom, zda si ponechat malá zemědělská hospodářství nebo je opustit; poukazuje na to, že pro budoucnost drobných zemědělských podniků je životně důležité, zda se ve venkovských oblastech podaří vytvořit trvalé perspektivy zejména pro mladé lidi;

F.   vzhledem k tomu, že v některých oblastech zajišťuje existence a přežití malých zemědělských podniků zdroje příjmů a omezuje vylidňování;

G.   vzhledem k tomu, že tržní ceny značně kolísají, což je často umocněno tím, že ceny diktují zprostředkovatelé, přičemž zneužívají slabé pozice výrobců;

H.   vzhledem k tomu, že malé zemědělské podniky jsou zpravidla pružnější a snadněji se přizpůsobují krizovým situacím na trhu;

I.   vzhledem k tomu, že mnohé drobné zemědělské podniky se specializují a sdružují v organizacích výrobců, což jim poskytuje právo vyrábět pro potravinový trh za stejných podmínek jako velké podniky;

J.   vzhledem k tomu, že problémy malých zemědělských podniků vyžadují širší přístup; vzhledem tedy k tomu, že klíčový význam pro budoucnost malých zemědělských podniků a venkovských komunit má podpora alternativních zdrojů příjmu, možnosti diverzifikace a vytváření pracovních míst mimo zemědělskou produkci i poskytování veřejných služeb ve venkovských oblastech;

K.   vzhledem k tomu, že malým zemědělským podnikům se v rámci společné zemědělské politiky nevěnuje dostatečná pozornost, což vyplývá mimo jiné z toho, že struktura podpory v rámci SZP je zejména založena na zemědělské ploše a historické produkci, a proto nedokáže vhodně reagovat na situaci a fungování malých zemědělských podniků, a že některé členské státy stanoví pro financování v druhém pilíři minimální prahové hodnoty a rovněž že členské státy nezavádějí prováděcí opatření, která by vycházela vstříc potřebám tohoto typu podniků;

L.   vzhledem k tomu, že malé zemědělské podniky si jen obtížně zajišťují finanční podporu, mimo jiné kvůli tomu, že přístup k finančním prostředkům z programů EU je kvůli nedostatku vlastního kapitálu nebo potřebné kapacity ztížen, nebo kvůli nízké či chybějící úvěrové způsobilosti;

M.   vzhledem k tomu, že malým podnikům v nejvzdálenějších regionech je třeba kvůli dvojnásobnému tlaku, pod nímž vykonávají svou činnost, také věnovat zvláštní pozornost;

N.   vzhledem k tomu, že pro řadu malých zemědělských podniků mají velký význam možnosti přivýdělku a vedlejšího výdělku;

O.   vzhledem k tomu, že některé druhy malých zemědělských podniků, jako jsou ty, jež vyrábějí pro svou vlastní potřebu (samozásobitelské podniky), zmírňují úplný nedostatek tím, že alespoň v malé míře poskytují potraviny a příjmy;

P.   vzhledem k tomu, že v některých případech drobným vlastníkům chybí dostatečná administrativní podpora a kvalitní poradenství, vzhledem k tomu, že členské státy často vytvářejí zbytečnou byrokratickou zátěž a že někteří drobní vlastníci nemají dost prostředků a zkušenosti, aby mohly příslušné správní úkony účinně provádět;

Q.   vzhledem k tomu, že zemědělské podniky mají v důsledku své geografické rozptýlenosti mnohem horší vyjednávací pozici v potravinovém řetězci než ostatní účastníci trhu, což pociťují zejména malé zemědělské podniky;

R.   vzhledem k tomu, že malé zemědělské podniky plní zvláštní úlohu při udržování životaschopnosti některých oblastí, například horských oblastí, hospodářsky znevýhodněných a nejvzdálenějších regionů, jakož i těch oblastí, v nichž je z důvodu geografických a morfologických omezení zemědělství jedním z mála životaschopných hospodářských odvětví, ne-li jediným;

S.   vzhledem k tomu, že úroveň příjmů a životní úroveň rodin, které pracují v malých zemědělských podnicích, je mnohem nižší, než u zemědělců zaměstnaných ve velkých podnicích nebo v jiných odvětvích hospodářství;

T.   s ohledem na to, že řada malých zemědělských podniků nemůže žít jen ze zemědělské činnosti a potřebuje k zajištění existence také jiné zdroje příjmu; vzhledem také k tomu, že malé zemědělské podniky by se měly více snažit o rentabilitu a výnosnost;

U.   vzhledem k tomu, že malé zemědělské podniky v mnoha regionech zajišťují živobytí rodinám, které nemají možnost najít jiný zdroj příjmů;

V.   vzhledem k tomu, že neexistuje dostatek důvěryhodných údajů týkajících se situace malých zemědělských podniků a vlivu nástrojů společné zemědělské politiky na toto odvětví, a že malé podniky jsou v jednotlivých členských státech definovány odlišně;

W.   vzhledem k tomu, že někteří drobní zemědělští producenti, jako například včelaři, buď žádnou půdu nevlastní, nebo tuto půdu neobhospodařují, což jim brání v tom, aby se zapojili do systému opatření pro drobné zemědělce;

X.   vzhledem k tomu, že Valné shromáždění OSN oznámilo, že rok 2014 bude Mezinárodním rokem rodinných zemědělských podniků;

1.   vyzývá členské státy a Evropskou komisi, aby přijaly příslušná opatření v rámci nové společné zemědělské politiky a připravily plán na období po roce 2020, který by ve větší míře zohledňoval zvláštní potřeby malých rodinných zemědělských podniků, které jsou důležitým prvkem evropského modelu zemědělství a jádrem multifunkčního rozvoje venkovských oblastí a udržitelného rozvoje regionů obecně;

2.   vyzývá k pokračování politiky na podporu konsolidace zemědělské půdy, jakož i přidělování dotací pro zemědělce, kteří se zapojili do regulace malých zemědělců a svou zemědělskou půdu definitivně přenechali jinému zemědělci, jako účinného prostředku ke zlepšení struktury zemědělské produkce;

3.   zastává názor, že hlavním cílem restrukturalizačních opatření by nemělo být pouhé omezení počtu malých zemědělských podniků, jelikož nevede ke zvýšení konkurenceschopnosti větších zemědělských podniků; v této souvislosti vyzývá členské státy, aby připravily odpovídající řešení a modely rozvoje pro malé zemědělské podniky, které by zohledňovaly zvláštnosti zemědělství daného státu a regionální rozdíly, s cílem zvýšit jejich konkurenceschopnost, udržitelnost a výnosnost , rozvíjet podnikatelského ducha, vytvářet pracovní místa a omezit vylidňování venkovských oblastí;

4.   zastává názor, že je třeba urychleně zastavit proces vylidňování venkova a pokles počtu obyvatel ve venkovských oblastech, aby bylo možné malým zemědělským podnikům nabídnout odpovídající prostředí a tím i dlouhodobou perspektivu v místech, kde působí; vyzývá proto členské státy, aby účinně využívaly dostupné finanční prostředky EU na podporu infrastruktury, nabídky vzdělávání, lékařské péče a pečovatelských služeb, služeb péče o děti, přístupu k rychlému internetu a na zřizování a rozvoj malých a středních podniků (MSP) ve venkovských oblastech s cílem zajistit na venkově stejné životní podmínky jako ve městech; doporučuje, aby byla zvláštní pozornost věnována zajištění přijatelných budoucích perspektiv pro mladé lidi, lidi s vyšším vzděláním a pro ženy;

5.   vybízí ke zvýšení přímého prodeje například tradičních a jiných výrobků na místních a regionálních trzích, k rozvíjení udržitelné formy zpracování v malých zemědělských podnicích, přičemž by se dodržovaly zásady odpovědnosti a existoval nezbytný a přiměřený kontrolní systém; vybízí Komisi a členské státy k přezkumu stávajících předpisů týkajících se bezpečnosti potravin, za účelem snížení zátěže a odstranění překážek, které tyto předpisy mohou představovat pro rozvoj zpracování a prodeje potravin malými zemědělskými podniky; vybízí Komisi a členské státy k vytvoření platformy k výměně osvědčených postupů týkajících se regulace a kontroly zpracování potravin malými zemědělskými podniky; vyzývá rovněž regionální orgány, aby k rozvoji infrastruktury pro přímý prodej, mimo jiné místních a městských tržišť, přistupovaly aktivněji, a usnadnily tak spotřebitelům přístup k levným, čerstvým a velmi kvalitním zemědělským produktům;

6.   zastává názor, že do řešení problémů malých zemědělských podniků musí být kromě společné zemědělské politiky zapojeny i jiné politiky Unie, mimo jiné politika soudržnosti, aby se zlepšila technická infrastruktura a přístup k veřejným službám ve venkovských oblastech, a že z prostředků Evropského sociálního fondu je nutno financovat komunitní a sociální činnosti týkající se sociálního začleňování, vzdělávání, odborného vzdělávání a předávání znalostí; dále je toho názoru, že jelikož tyto podniky nemají významný vliv na trh, lze umožnit dodatečnou podporu z vnitrostátních prostředků podle zásad ujednaných s Komisí a aniž by byla porušována pravidla hospodářské soutěže;

7.   upozorňuje to, že chystaná liberalizace trhu s pozemky v nových členských státech vytváření tlak na ceny zemědělské půdy; podotýká, že růstem cen pozemků budou nejvíce postiženi malí zemědělci;

8.   vyzývá členské státy, aby prostřednictvím svých vzdělávacích systémů zajistily vhodnou vzdělávací infrastrukturu pro odbornou přípravu v oblasti zemědělství;

9.   upozorňuje na tlak, který je vyvíjen na ceny zemědělské půdy v důsledku rozrůstání měst;

10.   vítá zavedení systému podpory pro malé zemědělce v rámci prvního pilíře společné zemědělské politiky, je však toho názoru, že se zjednodušil pouze způsob převodu, ale nedostatečná výše přímých plateb neposkytuje šance na rozvoj, a že tato opatření proto nadále nejsou pro zlepšení situace malých zemědělských podniků v EU dostatečná; zastává názor, že je třeba nalézt řešení, jenž malým zemědělským podnikům umožní podávat víceleté žádosti o přímé platby, které budou aktualizovány výhradně v případě změn v podniku;

11.   upozorňuje znovu na značné rozdíly mezi zemědělskými dotacemi v jednotlivých členských státech, a to v neprospěch nových členských států;

12.   zdůrazňuje, že kvůli tomu, režim pro malé zemědělce v rámci prvního pilíře SZP není právně závazný, je nutné vzít v potaz a používat možnosti podpory drobných výrobců obsažené v druhém pilíři SZP;

13.   zastává názor, že je i nadále nezbytné zajistit účinným způsobem podporu malých zemědělských výrobců, jejichž činnost a produkty nejsou vázány na vlastnictví a/nebo obdělávání zemědělské půdy;

14.   vyzývá členské státy, aby stanovily příslušné finanční nástroje, např. ve formě mikroúvěrů, dotací na úrokové sazby půjček, leasingu, uhrazení prvních splátek či úvěrových záruk; do procesu takové podpory by měly být zapojeny orgány regionální i místní samosprávy;

15.   zdůrazňuje, že požadavky na využívání osvědčených zemědělských postupů a evropská ustanovení, jakož i ustanovení daného členského státu, obzvlášť co se týče zemědělské výroby a ochrany spotřebitelů, jsou určující i pro malé zemědělské podniky a že je proto nezbytné, aby majitelé těchto podniků splňovali požadavky na minimální kvalifikaci; vyzývá v této souvislosti Evropskou komisi a členské státy, aby přezkoumaly, jak by tato minimální kvalifikace mohla být plošně zajišťována v podobě přizpůsobené malým zemědělským podnikům;

16.   vyzývá k tomu, aby bylo bezplatné poradenství lépe přizpůsobeno potřebám malých zemědělských podniků, ke zjednodušení postupů vztahujících se k poskytování informací, odborné přípravě, posouzení rizik a zdravotnímu dohledu, k zahájení informačních kampaní, sdílení osvědčených postupů, pokud jde o krátký potravinový řetězec, a k zajištění technické podpory při podávání žádostí o podporu z prostředků EU a k poskytování poradenství, které pomůže malým podnikům přizpůsobit svůj profil výroby potenciálu, který v oblasti produkce a ochrany životního prostředí mají;

17.   zdůrazňuje, že je třeba, aby se malé zemědělské podniky sdružovaly v organizacích, skupinách producentů nebo družstvech a přijímaly společné marketingové programy; je toho názoru, že všechny formy sdružování malých zemědělských podniků v podobě družstev, organizací výrobců nebo v podobě společného využívání provozních prostředků, jako jsou stroje, by měly být obzvláště podporovány v rámci nástrojů podpory EU i vnitrostátních mechanismů;

18.   je toho názoru, že malé zemědělské podniky, které se nacházejí v horských oblastech nebo ve znevýhodněných a nejvzdálenějších regionech, by měly mít možnost využívat podporu související s produkcí, např. pro chov dobytka, který má rovněž určité environmentální funkce;

19.   domnívá se, že zemědělské činnosti mají ojedinělý strategický význam, což by měly všechny členské státy patřičně zohledňovat, když hledají cesty, jak malým zemědělcům umožnit pokračovat v jejich činnosti, aby tak panovala rovnováha mezi prodejními cenami zemědělských výrobků a výrobními náklady;

20.   vyzývá členské státy, aby do svých programů začlenily v rámci pilíře I a II podprogramy a opatření zaměřené na malé zemědělské podniky; poukazuje na to, že je zejména třeba, aby malé zemědělské podniky začaly provozovat doplňkové a vedlejší činnosti, jako jsou činnosti v oblasti cestovního ruchu, s cílem dosáhnout zajištěného a dostatečného příjmu; zdůrazňuje v této souvislosti, že je důležité zajistit široké zdroje pro druhý pilíř SZP a aby byly programy rozvoje venkova řádně orientovány na podporu malých podniků;

21.   doporučuje rozšířit rozsah zemědělských účetních datových sítí (FADN) s cílem prozkoumat situaci malých zemědělských podniků a vliv společné zemědělské politiky na tyto podniky a vypracovat plán jejich dalšího rozvoje;

22.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 608.
(2) Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 487.
(3) Úř. věst. C 308 E, 20.10.2011, s. 22.


Integrovaný trh doručování balíků pro růst elektronického obchodu
PDF 346k   DOC 86k
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 4. února 2014 o integrovaném trhu doručování balíků pro růst elektronického obchodu v EU (2013/2043(INI) )
P7_TA(2014)0067 A7-0024/2014

Evropský parlament,

—   s ohledem na čl. 3 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU), který zavazuje Unii, aby usilovala o udržitelný rozvoj založený na „vysoce konkurenceschopném sociálně tržním hospodářství směřujícím k plné zaměstnanosti a společenskému pokroku a na vysokém stupni ochrany a zlepšování kvality životního prostředí“,

—   s ohledem na článek 9 SFEU, který stanoví, že „při vymezování a provádění svých politik a činností přihlíží Unie k požadavkům spojeným s podporou vysoké úrovně zaměstnanosti, zárukou přiměřené sociální ochrany, bojem proti sociálnímu vyloučení a vysokou úrovní všeobecného a odborného vzdělávání a ochrany lidského zdraví“,

—   s ohledem na článek 11 SFEU, který stanoví, že „požadavky na ochranu životního prostředí musí být zahrnuty do vymezení a provádění politik a činností Unie, zejména s ohledem na podporu udržitelného rozvoje“,

—   s ohledem na článek 12 SFEU, který stanoví, že „požadavky vyplývající z ochrany spotřebitele budou brány v úvahu při vymezování a provádění jiných politik a činností Unie“,

—   s ohledem na článek 14 SFEU a protokol č. 26 k této smlouvě o službách obecného (hospodářského) zájmu,

—   s ohledem na čl. 26 odst. 2 SFEU, který stanoví, že „vnitřní trh zahrnuje prostor bez vnitřních hranic, v němž je zajištěn volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu v souladu s ustanoveními Smluv“,

—   s ohledem na článek 49 a 56 SFEU o svobodě usazování a volném pohybu služeb uvnitř Unie,

—   s ohledem na článek 101 a 102 SFEU o pravidlech hospodářské soutěže pro podniky,

—   s ohledem na článek 169 SFEU o podpoře zájmů spotřebitelů a zajištění vysoké úrovně ochrany spotřebitelů,

—   s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 97/67/ES ve znění směrnice 2002/39/ES a směrnice 2008/6/ES o poštovních službách,

—   s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES ze dne 8. června 2000 o některých právních aspektech služeb informační společnosti, zejména elektronického obchodu, na vnitřním trhu,

—   s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2013/11/EU ze dne 21. května 2013 o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES,

—   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES,

—   s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU ze dne 25. října 2011 o právech spotřebitelů, kterou se mění směrnice Rady 93/13/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/44/ES a zrušuje směrnice Rady 85/577/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES,

—   s ohledem na zelenou knihu Komise ze dne 29. listopadu 2012 nazvanou „Integrovaný trh doručování balíků pro růst elektronického obchodu v EU“ (COM(2012)0698 ),

—   s ohledem na sdělení Komise ze dne 16. prosince 2013 nazvané „Plán pro dokončení jednotného trhu s doručováním balíků: Budování důvěry v doručovací služby a podpora elektronického prodeje“ (COM(2013)0886 ),

—   s ohledem na pracovní dokument útvarů Komise ze dne 23. dubna 2013 nazvaný „Akční plán pro elektronický obchod na období 2012–2015 – aktuální stav v roce 2013“ (SWD(2013)0153 ),

—   s ohledem na sdělení Komise ze dne 11. ledna 2012 s názvem „Soudržný rámec pro posílení důvěry v jednotný digitální trh elektronického obchodu a online služeb“ (COM(2011)0942 ),

—   s ohledem na sdělení Komise ze dne 18. prosince 2012 s názvem „Digitální agenda pro Evropu – digitalizace jako hnací síla evropského růstu“ (COM(2012)0784 ),

—   s ohledem na sdělení Komise ze dne 26. srpna 2010 nazvané „Digitální agenda pro Evropu“ (COM(2010)0245 ),

—   s ohledem na pracovní dokument útvarů Komise ze dne 7. prosince 2012 s názvem „Zajistit dobré fungování trhů v zájmu spotřebitelů – osmé vydání hodnotící zprávy o spotřebitelských podmínkách“ (SWD(2012)432),

—   s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 22. května 2012 s názvem „Evropský program pro spotřebitele – zvýšení důvěry a podpora růstu“(COM(2012)0225 ),

—   s ohledem na sdělení Komise ze dne 23. února 2011 s názvem „Přezkum iniciativy „Small Business Act“ pro Evropu“ (COM(2011)0078 ),

—   s ohledem na sdělení Komise ze dne 9. ledna 2013 nazvané „Akční plán podnikání 2020 – Opětovné probouzení podnikatelského ducha v Evropě“ (COM(2012)0795 ),

—   s ohledem na sdělení Komise ze dne 9. listopadu 2011 nazvané „Malé podniky, velký svět – nové partnerství na pomoc malým a středním podnikům při využívání celosvětových příležitostí“ (COM(2011)0702 ),

—   s ohledem na sdělení Komise ze dne 28. listopadu 2012 nazvané „Roční analýza růstu na rok 2013“ (COM(2012)0750 ),

—   s ohledem na sdělení Komise ze dne 3. března 2010 nazvané „Evropa 2020 – Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění“ (COM(2010)2020 ),

—   s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 27. října 2010 s názvem „Na cestě k Aktu o jednotném trhu – Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství – 50 návrhů pro lepší společnou práci, podnikání a obchod“ (COM(2010)0608 ),

—   s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 3. října 2012 s názvem „Akt o jednotném trhu II“ (COM(2012)0573 ),

—   s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 13. dubna 2011 s názvem „Akt o jednotném trhu – Dvanáct nástrojů k podnícení hospodářského růstu a posílení důvěry“ (COM(2011)0206 ),

—   s ohledem na bílou knihu Komise ze dne 28. března 2011 s názvem „Plán jednotného evropského dopravního prostoru“ (COM(2011)0144 ),

—   s ohledem na sdělení Komise ze dne 18. října 2007 s názvem „Program nákladní dopravy EU: Zvýšení účinnosti, integrace a udržitelnosti nákladní dopravy v Evropě“ (COM(2007)0606 ),

—   s ohledem na závěry Rady ze dne 31. května 2012 o jednotném digitálním trhu a správě jednotného trhu,

—   s ohledem na své usnesení ze dne 4. července 2013 o dokončení jednotného digitálního trhu(1) ,

—   s ohledem na své usnesení ze dne 11. prosince 2012 o dotvoření jednotného digitálního trhu(2) ,

—   s ohledem na své usnesení ze dne 21. září 2010 o dotvoření vnitřního trhu pro elektronický obchod(3) ,

—   s ohledem na svá usnesení ze dne 6. dubna 2011 o jednotném trhu pro Evropany(4) , k jednotnému trhu pro podniky a růst(5) a o správě a partnerství na jednotném trhu(6) ,

—   s ohledem na své usnesení ze dne 11. června 2013 o novém programu evropské spotřebitelské politiky(7) ,

—   s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

—   s ohledem na zprávu Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů a na stanoviska Výboru pro zaměstnanost a sociální věci a Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A7-0024/2014 ),

A.   vzhledem k tomu, že elektronický obchod je prostředkem s obrovským potenciálem bojovat proti hospodářské a finanční krizi, posilovat jednotný trh a vytvářet hospodářský růst a zaměstnanost v celé Evropské unii; vzhledem k tomu, že sdělení Komise o elektronickém obchodu a službách on-line z ledna 2012 označuje doručování zboží zakoupeného on-line za jednu z pěti nejvyšších priorit v rámci podpory elektronického obchodu do roku 2015 a na jeho význam opětovně poukázaly Rada a Parlament;

B.   vzhledem k tomu, že trh EU v oblasti elektronického obchodu vzrostl v roce 2012 o více než 20 %; vzhledem k tomu, že zejména přeshraniční elektronický obchod by měl podle předpokladů vzrůst čtyřnásobně; vzhledem k tomu, že trh doručování balíků prochází radikální transformací, kdy na něj vstupují noví poskytovatelé, investice zaměřené na inovace a objevují se nové služby;

C.   vzhledem k tomu, že účinné a spolehlivé doručovací služby jsou zásadním pilířem skutečného a účinného jednotného digitálního trhu a mají značný dopad na usnadnění elektronického obchodu a budování důvěry mezi prodávajícími a kupujícími;

D.   vzhledem k tomu, že přeshraniční doručování považuje za překážku 57 % maloobchodníků, zatímco každý druhý spotřebitel prohlašuje, že při přeshraničních transakcích má obavy o doručení; vzhledem k tomu, že obavy související s doručením (včetně vracení výrobků) a vysoké doručovací náklady jsou dvěma hlavními obavami spotřebitelů, pokud jde o nakupování on-line, což přispívá k nízké důvěře spotřebitelů v přeshraniční elektronický obchod;

E.   vzhledem k tomu, že k překonání této situace je nezbytné podporovat důvěru spotřebitelů v provozovatele doručovacích služeb a v trh a znalost jejich práv a povinností tím, že budou zajištěny lepší informace, lepší pochopení a větší transparentnost, pokud jde o podmínky dodání;

F.   vzhledem k tomu, že malé a střední podniky hledající příležitosti v celé EU jsou konfrontovány s vyššími náklady, větší složitostí a nedostatkem transparentnosti, pokud jde o přeshraniční doručování; vzhledem k tomu, že ceny za přeshraniční doručení bývají třikrát až pětkrát vyšší než ceny za tuzemské doručení; vzhledem k tomu, že účinné, jednoduché a cenově dostupné systémy doručování jsou klíčovým faktorem udržitelnosti obchodních modelů malých a středních podniků a jejich schopnosti dodávat výrobky zákazníkům;

Integrované doručovací služby v Evropě: pilíř jednotného digitálního trhu

1.   zdůrazňuje, že přístupné, cenově dostupné, účinné a vysoce kvalitní doručovací služby jsou nezbytným prvkem on-line nakupování zboží a je třeba je podporovat zajištěním svobodné a spravedlivé hospodářské soutěže; konstatuje však, že mnoho zákazníků se zdráhá nakupovat on-line, zejména přes hranice, kvůli nejistotě související s dostupnými možnostmi doručení, konečným doručením, doručovacími náklady nebo spolehlivostí doručení;

2.   vítá zelenou knihu, kterou předložila Komise s cílem určit možné nedostatky evropského trhu doručovacích služeb, a vyzývá Komisi, aby podnikla příslušné kroky k řešení této situace způsobem, jenž dovolí podnikům i spotřebitelům plně využívat možností, které jim nabízí jednotný digitální trh; zdůrazňuje, že jakékoli navržené opatření by mělo vzít v úvahu udržitelnost procesu doručování a mělo by se snažit minimalizovat jeho environmentální stopu;

3.   konstatuje, že konkurence mezi provozovateli doručovacích služeb v přeshraničním měřítku vykazuje v některých členských státech slabiny, a vyjadřuje politování nad nedostatkem transparentnosti, co se týče cenových podmínek a výkonnosti těchto služeb; domnívá se, že je zejména nutné zavést nástroje umožňující obeznámení se s nabídkami všech provozovatelů doručovacích služeb v evropském měřítku;

Postavení zájmů spotřebitele do středu procesu doručování

4.   zdůrazňuje význam zvýšení důvěry spotřebitelů v proces doručování; domnívá se, že větší transparentnost a lepší a snadněji srovnatelné informace o dostupných možnostech doručení, jejich cenách a podmínkách jsou pro spotřebitele nejdůležitější, zejména pokud jde o podmínky zasílání spotřebitelských objednávek a postupy použitelné v případě poškození či ztráty zboží nebo zpoždění v jeho doručení nebo vrácení;

5.   poukazuje na to, že je nutné podporovat opatření, jejichž cílem je zajistit spotřebiteli v momentě nákupu možnost volby; všímá si významného rozdílu mezi očekáváními spotřebitelů a dostupností pohodlných a inovativních služeb, jako jsou výdejní místa, výdejní automaty nebo terminály, kdykoli dostupné čtyřiadvacetihodinové služby, systémy sledování a dohledávání zásilek, spotřebitelsky vstřícná místa a časy doručení nebo jednoduché postupy vracení zboží;

6.   zdůrazňuje, že zásadní je spolehlivost doručovacích služeb a že je nezbytné nabídnout účinné systémy, které zaručí, že balíky budou v přiměřené lhůtě skutečně dopraveny do požadovaného místa určení;

7.   poukazuje na to, že jedním z hlavních důvodů nespokojenosti spotřebitelů jsou vysoké náklady přeshraničního doručování nebo doručování do odlehlých oblastí či nejvzdálenějších regionů; zdůrazňuje, že pokud se má prodej a nákup na dálku zvýšit, jsou pro spotřebitele a prodejce, včetně malých a středních podniků, naprosto nezbytné cenově dostupnější možnosti doručení, má-li se hovořit o skutečně jednotném trhu;

8.   zdůrazňuje nutnost zlepšit zeměpisné pokrytí a dostupnost univerzální služby doručování balíků ve venkovských a vzdálených oblastech;

9.   domnívá se, že pro vytvoření integrovaného jednotného trhu doručování balíků je důležité udržovat silný a ucelený sociální rozměr, v jehož rámci se doručovací služby řídí právy pracovníků, zaměstnaneckými a platovými podmínkami a sociálními a environmentálními normami; v této souvislosti připomíná, že nezákonné zaměstnávání a zneužívání ohrožují dané odvětví a že odpovědné a kvalitní zaměstnávání a soustavná a vhodná odborná příprava zaměstnanců hrají důležitou roli v dosahování vysoce kvalitních doručovacích služeb; zdůrazňuje, že k uspokojení poptávky a očekávání spotřebitelů je velmi důležité udržovat sociální rozměr, ale zároveň umožnit dostatečnou pružnost, aby se trh doručovacích služeb mohl rozvíjet a přizpůsobovat se technologickým inovacím, a umožnit podnikům nabízet spotřebitelům lepší výrobky, které plně uspokojí jejich potřeby a očekávání;

10.   poukazuje na to, že je důležité zaručit právní jistotu, aby byla zajištěna důvěra spotřebitelů; zdůrazňuje v této souvislosti, že je důležité, aby byli spotřebitelé o platných právních předpisech náležitě informováni;

11.   domnívá se, že rozvoj přeshraničního internetového obchodování závisí rovněž na důvěře spotřebitelů a že jistotu by spotřebitelům mohlo poskytnout vytvoření evropské sítě vnitrostátních středisek pro řešení problémů (jako např. Solvit) stejně jako systém rychlého varování (jako RAPEX), který by mohl spotřebitele varovat před internetovými stránkami, které podle zjištění používají podvodné praktiky;

12.   konstatuje, že stále více spotřebitelů používá srovnávací internetové stránky k porovnání cen, způsobů nebo podmínek doručení výrobků nebo služeb, které nabízejí firmy doručující balíky, obzvláště co se týče elektronického obchodu; žádá Komisi, aby přijala pokyny EU týkající se minimálních norem pro srovnávací internetové stránky, jež budou vycházet z hlavních zásad, kterými jsou transparentnost, nestrannost, kvalita, informace a uživatelská vstřícnost;

13.   vyzývá Komisi, aby ve spolupráci s celým odvětvím a se spotřebitelskými organizacemi vypracovala společné ukazatele kvality doručovacích služeb, které by spotřebitelům umožnily přesnější srovnávání různých nabídek;

Vytvoření rovných podmínek pro malé a střední podniky

14.   poukazuje na nepostradatelnou úlohu malých a středních podniků při vytváření růstu, inovací a zaměstnanosti, zejména zaměstnanosti mladých lidí; zdůrazňuje, že doručovací služby jsou pro evropské malé a střední podniky mimořádně důležité a že integrovaný konkurenceschopný trh doručovacích služeb nabízející různé možnosti a logistickou podporu doručení za dostupné ceny je nezbytným předpokladem vstupu na nové trhy a oslovení více spotřebitelů v rámci EU; zdůrazňuje, že vůči malým a středním podnikům je třeba zlepšit informační toky týkající se možností konsolidace jejich balíkových objemů a inovativních způsobů doručování a vyzvedávání, které by snížily náklady na poslední fázi doručování;

15.   zdůrazňuje, že podniky, zejména malé a střední, musí být v souvislosti s přeshraničním elektronickým obchodem schopny reagovat na potřeby a očekávání spotřebitelů pomocí jednodušších, rychlejších, cenově dostupnějších, transparentních, spolehlivých a účinných zasilatelských služeb; poukazuje na to, že doručovací řešení, která nesplňují očekávání spotřebitelů, mají přímý dopad na obchodní značku, image a konkurenceschopnost podniku;

16.   konstatuje, že přeshraniční rozvoj malých a středních podniků v oblasti elektronického obchodu je omezený; vybízí ke spolupráci mezi malými a středními podniky i prostřednictvím jejich zastupujících organizací za účelem vyjednávání výhodnějších cen za doručování, obzvláště díky zavedení sdílených on-line platforem, a ke zvýšení kvality jejich služeb;

17.   je znepokojen nevýhodami, na něž malé a střední podniky narážejí kvůli své malé velikosti; zdůrazňuje, že malé a střední podniky jsou v současnosti konfrontovány s vyššími náklady, velkou složitostí v důsledku roztříštěného evropského trhu a nedostatkem informací o dostupných způsobech doručování a o cenách;

Směrem k inovativním a interoperabilním řešením pro skutečně evropský trh doručovacích služeb

18.   bere na vědomí roztříštěnost evropského poštovního odvětví do vnitrostátních sítí, které nejsou příliš interoperabilní, a nedostatečnou integraci silniční, železniční a vodní dopravy; vítá dosavadní kroky provozovatelů doručovacích služeb na trhu, které spočívaly v zavedení opatření úzce zaměřených na potřeby internetových prodejců a spotřebitelů, například pružnější možnosti doručování a vracení; vyzývá Komisi, aby nadále navrhovala opatření, která povzbudí odvětví ke zlepšení interoperability a zrychlí zavedení účinných postupů odesílání a vyzvedávání balíků, jejichž cílem je snížení nákladů, zvýšení úspor z rozsahu na straně provozovatelů doručovacích služeb, podpora sdružování malých zásilek a z toho vyplývající množstevní slevy pro malé obchodníky, zvýšení dostupnosti a kvality doručovacích služeb a nabídnutí cenově dostupných flexibilních sazeb za doručení spotřebitelům stejně jako podnikům;

19.   je přesvědčen, že v tomto ohledu je obzvláště důležitá spolupráce v rámci odvětví na vytváření interoperabilních přeshraničních systémů sledování a dohledávání zásilek; vybízí Komisi, aby dále prozkoumala potenciál vytvoření evropských norem s cílem zlepšit integrované systémy sledování a podporovat kvalitu, spolehlivost a udržitelnost integrovaných logistických služeb používaných v elektronickém obchodu;

20.   upozorňuje, že snazší řešení v oblasti vyzvedávání a vracení již hrají výraznou úlohu v růstu elektronického obchodu a mohla by v budoucnu vést ke snížení cen a zvýšení spokojenosti spotřebitelů, zejména v případě přeshraničních transakcí; vybízí k další spolupráci za účelem zlepšení interoperability call center vyřizujících stížnosti spotřebitelů;

21.   žádá Komisi, aby vytvořila platformy pro spolupráci a výměnu informací mezi provozovateli doručovacích služeb s cílem okamžitě řešit stávající nedostatky na trhu doručovacích služeb EU týkající se inovací, pružnosti, řízení zásob, dopravy, vyzvedávání a vracení balíků za současného dodržování právních předpisů EU v oblasti hospodářské soutěže a aby projednala možnost oboustranně výhodného sdílení infrastruktury expresními a poštovními službami;

22.   vyzývá Komisi, aby společně s podnikatelskými subjekty usilovala o přijetí evropských norem týkajících se adres a označování a norem týkajících se poštovních schránek usnadňujících elektronický obchod;

23.   žádá Komisi, aby zvážila možnosti vytvoření evropské značky důvěry pro elektronický obchod i to, zda by taková značka důvěry mohla přispět k zajištění kvality a spolehlivosti integrovaných doručovacích služeb, a tím zajistit důvěru spotřebitelů v přeshraniční elektronický obchod, zda by mohla podnítit obchodníky zabývající se internetovým maloobchodem a balíkové firmy, aby zvýšili transparentnost a právní jistotu pro spotřebitele i podniky, a posílit konkurenční výhodu podniků, zejména malých a středních, a přispět tak ke zdravému hospodářskému růstu a tvorbě pracovních míst; zdůrazňuje, že má-li být značka důvěry účinná, je třeba, aby se opírala o soubor minimálních standardizovaných znaků a transparentní opatření na ochranu a informování spotřebitelů, a požadavky týkající se postupů při vyřizování stížností a řešení sporů;

24.   poukazuje na mimořádný význam ochrany osobních údajů jednotlivých osob a ochrany údajů obecně a zdůrazňuje, že nově přijatá opatření by se měla řídit právními předpisy EU v oblasti ochrany osobních údajů, a zejména směrnicí 95/46/ES;

Sledování vývoje trhu a zlepšení regulačního dohledu

25.   je si vědom dynamické povahy trhu s doručováním balíků, na kterém se rychle objevují nové služby a provozovatelé; konstatuje, že inovativní řešení reagující na potřeby obchodníků a zákazníků využívajících elektronický obchod se v rámci hospodářské soutěže pravděpodobně stanou hlavním rozlišovacím znakem; domnívá se, že každé legislativní opatření musí být předem pečlivě posouzeno, aby nedošlo k narušení dynamiky trhu s doručováním balíků, kterému by v jeho rozvoji neměla bránit nadměrná regulace; vyzývá Komisi, aby pozorně sledovala vývoj trhu s cílem odhalit veškeré oblasti jeho možného selhání, kde může být v budoucnu nezbytné podniknout další kroky; v této souvislosti zdůrazňuje, že monitorování trhu by nemělo brat v úvahu pouze zavedené provozovatele poštovních služeb, ale i další typy poskytovatelů doručovacích služeb;

26.   poukazuje na to, že vhodný regulační rámec již existuje, a vyzývá členské státy a Komisi, aby zajistily, že tento stávající regulační rámec bude plně proveden do právních předpisů členských států, uplatňován a prosazován, přičemž zvláštní důraz bude kladen na směrnici o poštovních službách, právní předpisy EU v oblasti hospodářské soutěže, směrnici o alternativním řešení sporů a směrnici o právech spotřebitelů, zejména co se týče formálních požadavků pro smlouvy uzavřené na dálku;

27.   zdůrazňuje, že účinné prosazování právního rámce závisí i na tom, jak vnitrostátní regulační orgány dohlíží na právní povinnosti poskytovatelů poštovních služeb, zejména pokud jde o povinnosti univerzální služby podle směrnice 97/67/ES;

28.   podotýká, že složitá ustanovení o dani z přidané hodnoty jsou významnou překážkou pro malé podniky, které se zabývají přeshraničním obchodem; vyzývá Komisi, aby co nejdříve předložila slibovaný návrh na zavedení jednotného přiznání k DPH;

29.   zdůrazňuje, že fakultativní systém evropského smluvního práva týkající se smluv mezi podniky a spotřebiteli by byl znatelným zjednodušením a přesvědčil by více malých a středních podniků, aby zasílaly balíky mezinárodně; vyzývá členské státy, aby v konstruktivním duchu pokračovaly v aktuálních jednáních týkajících se evropské právní úpravy prodeje;

o
o   o

30.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.

(1) Přijaté texty, P7_TA(2013)0327 .
(2) Přijaté texty, P7_TA(2012)0468 .
(3) Úř. věst. C 50 E, 21.2.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. C 296 E, 2.10.2012, s. 59.
(5) Úř. věst. C 296 E, 2.10.2012, s. 70.
(6) Úř. věst. C 296 E, 2.10.2012, s. 51.
(7) Přijaté texty, P7_TA(2013)0239 .


Migrantky bez dokladů v Evropské unii
PDF 407k   DOC 80k
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 4. února 2014 o migrantkách bez dokladů v  Evropské unii (2013/2115(INI) )
P7_TA(2014)0068 A7-0001/2014

Evropský parlament,

—   s ohledem na Úmluvu OSN o právech dítěte, a zejména na články 24 a 28 této úmluvy,

—   s ohledem na Úmluvu OSN o odstranění všech forem diskriminace žen (CEDAW) z roku 1979,

—   s ohledem na zprávu generálního tajemníka OSN Valnému shromáždění OSN nazvanou „Násilí proti ženám migrujícím za prací“ ze dne 23. července 2013,

—   s ohledem na článek 12 Mezinárodního paktu OSN o hospodářských, sociálních a kulturních právech,

—   s ohledem na obecné doporučení č. 26 Výboru OSN pro odstranění diskriminace žen týkající se žen migrujících za prací ze dne 5. prosince 2008,

—   s ohledem na Mezinárodní úmluvu OSN o ochraně práv všech migrujících pracovníků a členů jejich rodin,

—   s ohledem na obecnou připomínku č. 2 Komise OSN pro migrující pracovníky, která se týká práv migrujících pracovníků nacházejících se v neregulérní situaci a práv členů jejich rodin,

—   s ohledem na Evropskou úmluvu o lidských právech (EÚLP),

—   s ohledem na Úmluvu Rady Evropy o předcházení násilí páchanému na ženách a domácímu násilí a boji proti němu,

—   s ohledem na úmluvu Mezinárodní organizace práce (MOP) o  důstojné práci pro pracovníky v cizí domácnosti,

—   s ohledem na výklad článků 13 a 17 Evropské sociální charty ze strany Evropského výboru pro sociální práva,

—   s ohledem na články 79, 153 a 168 Smlouvy o fungování Evropské unie,

—   s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie, zejména na její články 1, 14, 31, 35 a 47,

—   s ohledem na dokument nazvaný „Stockholmský program – otevřená a bezpečná Evropa, která slouží svým občanům a chrání je“(1) ,

—   s ohledem na směrnici Rady 2002/90/ES ze dne 28. listopadu 2002, kterou se definuje napomáhání k nepovolenému vstupu, přechodu a pobytu(2) ,

—   s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/52/ES ze dne 18. června 2009 o minimálních normách pro sankce a opatření vůči zaměstnavatelům neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí(3) ,

—   s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2008/115/ES ze dne 16. prosince 2008 o společných normách a postupech v členských státech při navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí(4) ,

—   s ohledem na směrnici Rady 2004/81/ES ze dne 29. dubna 2004 o povolení k pobytu pro státní příslušníky třetích zemí, kteří jsou oběťmi obchodování s lidmi nebo obdrželi pomoc k nedovolenému přistěhovalectví a kteří spolupracují s příslušnými orgány(5) ,

—   s ohledem na zprávu Agentury EU pro základní práva za rok 2011 nazvanou Základní práva migrantů v neregulérní situaci v Evropské unii ,

—   s ohledem na pokyny z roku 2012 vydané Agenturou EU pro základní práva nazvanou „Zadržení migrantů v neregulérní situaci – faktory související se základními právy“,

—   s ohledem na evropský výzkumný projekt Clandestino a na projekt týkající se přechodů pracovníků bez dokladů, které financuje Komise v rámci šestého rámcového programu pro výzkum a technicky rozvoj,

—   s ohledem na sdělení Komise ze dne 17. června 2013 nazvané „Čtvrtá výroční zpráva o přistěhovalectví a azylu (2012)“ (COM(2013)0422 ),

—   s ohledem na své usnesení ze dne 8. března 2011 o snížení nerovnosti v oblasti zdraví v EU(6) ,

—   s ohledem na své usnesení ze dne 4. července 2013 nazvané „Dopad krize na přístup zranitelných skupin k péči“(7) ,

—   s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

—   s ohledem na zprávu Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví a stanovisko Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (A7-0001/2014 ),

A.   vzhledem k tomu, že „migrant bez dokladů“ je definován jako státní příslušník třetí země, který pobývá na území členského státu a nesplňuje nebo již nesplňuje podmínky vstupu stanovené v článku 5 Schengenského hraničního kodexu nebo jiné podmínky pro vstup, přítomnost nebo pobyt v tomto členském státě(8) a jehož odhalení imigračními orgány by vedlo k rozhodnutí o navrácení nebo vyhoštění;

B.   vzhledem k tomu, že komplikovaná situace, která vznikla v důsledku válek a kterou zhoršily humanitární krize na celém světě, přispívá k růstu počtu uprchlíků, mezi nimiž je mnoho žen a dětí bez dokladů,

C.   vzhledem k tomu, že členské státy mají právo rozhodovat o svých vlastních imigračních politikách; avšak vzhledem k tomu, že základní práva přistěhovalců musí být chráněna a zaručena v souladu s právními předpisy EU a mezinárodním právem závazným pro členské státy;

D.   vzhledem k tomu, že migranti bez dokladů často nemají finanční prostředky, což pro ně představuje riziko nedostatečné výživy a zhoršujícího se zdravotního stavu a znamená, že musejí vyhledávat nepřijatelná řešení, aby si zajistili zdroje obživy; vzhledem k tomu, že migrantky navíc často doprovázejí děti, o něž musejí pečovat, což je jen další pobídkou k tomu, aby hledaly další možnosti, jak se uživit a přežít;

E.   vzhledem k tomu, že v důsledku svého právního postavení nemají migranti bez dokladů často přístup k důstojnému bydlení, základní a pohotovostní zdravotní péči a vzdělávání; vzhledem k tomu, že jejich nelegální právní postavení jim neumožňuje, aby byli chráněni před vykořisťováním na pracovišti nebo před fyzickými či psychickým zneužíváním; vzhledem k tomu, že toto právní postavení jim neumožňuje, aby se domáhali právní ochrany;

F.   vzhledem k tomu, že především migrantky bez dokladů a osoby na nich závislé jsou vystaveny rizikům vyplývajícím z jejich právního postavení, neboť jsou oproti mužům vystaveny ve větším rozsahu možnosti fyzického, sexuálního či psychického zneužívání, špatným pracovním podmínkám, vykořisťování ze strany zaměstnavatelů a dvojí diskriminaci na základě rasy i pohlaví;

G.   vzhledem k tomu, že migrantky bez dokladů mohou být obzvlášť náchylné ke zneužití ze strany obchodníků s lidmi a následně se mohou stát jejich obětí;

H.   vzhledem k tomu, že migranti bez dokladů mají omezený přístup k sociálnímu bydlení a jsou závislí na soukromém trhu s bydlením; vzhledem k tomu, že migrantkám bez dokladů hrozí největší riziko, pokud jde o fyzické zneužívání nebo sexuální násilí páchané soukromými majiteli bytů či domů;

I.   zhledem k tomu, že migrantkám bez dokladů hrozí ve větší míře násilí a zneužívání, včetně sexuálního zneužívání, a mohou se snadno stát obětí sexuálního vykořisťování a obchodování s lidmi obecně; vzhledem k tomu, že přístup ke státem provozovaným azylovým zařízením pro ženy je podmíněn legálními osobními doklady nebo povolením k pobytu, a vzhledem k tomu, že oběti nemají v důsledku toho jinou možnost, než setrvat v situaci, kdy jsou zneužívány, nebo se uchýlit na ulici; vzhledem k tomu, že v případě, že kontaktují policii, jim hrozí deportace;

J.   vzhledem k tomu, že v komunitách migrantů jsou genderové stereotypy zakořeněny mnohem hlouběji a migrantky jsou častěji oběťmi nejrůznějšího násilí na ženách, zejména nucených sňatků, mrzačení ženských pohlavních orgánů, tzv. zločinů ze cti, špatného zacházení v rámci užších vztahů, sexuálního obtěžování na pracovišti a dokonce i obchodování s lidmi a sexuálního vykořisťování;

K.   vzhledem k tomu, že v členských státech panují velké rozdíly, pokud jde o míru přístupu ke zdravotní péči, kterou poskytují nelegálním migrantům, a podmínky, které stanoví poskytovatelům zdravotní péče v souvislosti s ohlašováním migrantů bez dokladů nebo jinými aspekty;

L.   vzhledem k tomu, že potřeba neodkladné zdravotní péče v průběhu života žen bez dokladů vede k nadměrnému riziku, že v zemích, v nichž nemají nárok na dotovanou péči, budou za nemocniční péči dostávat velmi vysoké účty, a vzhledem k tomu, že strach z těchto účtu vede řadu těchto žen k tomu, že rodí doma bez lékařské pomoci;

M.   vzhledem k tomu, že přístup k základním službám zdravotní péče, jako je pohotovostní péče, je pro migranty bez dokladů přísně omezen, je-li vůbec umožněn, a to z důvodu požadavků na identifikaci, vysokou cenu ošetření a strachu migrantů z odhalení a z toho, že budou nahlášeni příslušným orgánům; vzhledem k tomu, že migrantky bez dokladů jsou vystaveny obzvláště velkému riziku, neboť jim není poskytována péče zohledňující jejich pohlaví, jako je předporodní, porodní a poporodní péče; vzhledem k tomu, že migranti bez dokladů si nejsou ani vědomi nároků, které mají v oblasti zdravotní péče v cílové zemi;

N.   vzhledem k tomu, že strach z toho, že budou odhaleny a nahlášeny orgánům, znemožňuje zneužívaným migrantkám bez dokladů, aby vyhledaly pomoc, a to i ze strany nevládních organizací zaměřených na právní moc imigrantům; vzhledem k tomu, že v důsledku této situace nemají migranti povědomí o svých právech ani o tom, že jsou tato práva zaručena; vzhledem k tomu, že ze stejných důvodů je pro organizace občanské společnosti obtížné nabízet těmto osobám pomoc a podporu;

O.   vzhledem k tomu, že evropský trh a průmysl založený na prostituci z velké části využívá zranitelnost migrujících žen a dívek, a vzhledem k tomu, že mnoho žen živících se prostitucí je bez dokladů, což jen zvyšuje jejich zneužívání a zranitelnost, které jsou nedílnou součástí tohoto průmyslu;

P.   vzhledem k tomu, že děti migrantů, včetně dívek, z rodin bez dokladů nemohou chodit do školy, neboť se obávají odhalení a nemohou předložit oficiální doklady potřebné k zápisu; vzhledem k tomu, že dospívající dívky bez dokladů čelí vážným překážkám týkajícím se přístupu k vyššímu/terciárnímu vzdělání a odborné přípravě;

Q.   vzhledem k tomu, že zvýšená poptávka po pracovnících v oblasti domácí práce a pečovatelského sektoru přitahuje velký počet migrantek, z nichž mnohé nemají doklady; vzhledem k tomu, že ženám bez dokladů pracujícím v tomto sektoru hrozí v největší míře nízký plat, psychické zneužívání, zadržování mezd a pasů a v některých případech i fyzické zneužívání ze strany jejich zaměstnavatelů; vzhledem k tomu, že je nepravděpodobné, že by se ženy bez dokladů domáhaly nápravy soudní cestou;

R.   vzhledem k tomu, že zaměstnané migrantky bez dokladů v podstatě nemají žádnou možnost požadovat spravedlivé pracovní podmínky a mzdu, a to v důsledku své ekonomické a sociální izolace, neznalosti svých základních práv a strachu z deportace;

S.   vzhledem k tomu, že situaci migrantů lze charakterizovat jako právní vakuum (9) ;

T.   vzhledem k tomu, že především ženy bez dokladů jsou vystaveny fyzickému, psychickému a sexuálnímu zneužívání v průběhu zatčení a v zadržovacích centrech;

Doporučení

1.   připomíná, že je třeba chránit základní práva migrantů bez dokladů, což bylo několikrát zdůrazněno mezinárodními organizacemi, jako je Parlamentní shromáždění Rady Evropy, a v mnoha mezinárodních nástrojích OSN týkajících se lidských práv a v právních předpisech EU; poukazuje v této souvislosti na Úmluvu Rady Evropy o předcházení násilí páchanému na ženách a domácímu násilí, která zakazuje diskriminaci na základě sexuální orientace, genderové identity nebo statusu přistěhovalce nebo uprchlíka nebo jiného statusu;

2.   poukazuje na to, že imigrační politika a řízení toku přistěhovalců je nedílnou společnou odpovědností členských států;

3.   poukazuje na to, že přistěhovalci lesbické, bisexuální a transsexuální orientace bez legálních dokladů jsou obětí dvojí diskriminace a že tuto komplikovanou situaci ještě zhoršuje nejisté postavení cizinců bez dokladů;

4.   zdůrazňuje, žepřistěhovalectví je velmi aktuálním jevem a že je třeba vytvořit společný právní rámec pro oblast přistěhovalecké politiky, aby bylo možné chránit přistěhovalce a potenciální oběti, zejména ženy a děti, které jsou ohroženy různými formami organizovaného zločinu v souvislosti s přistěhovalectvím a obchodováním s lidmi;

5.   vyjadřuje politování nad tím, že mnoho migrantek je nalákáno v zemi svého původu na příslib pracovní smlouvy ve vyspělých zemích a že některé jsou dokonce uneseny a poté sexuálně vykořisťovány zločineckými organizacemi a sítěmi obchodníků s lidmi; vyzývá členské státy, aby zvýšily úsilí v boji proti tomuto násilnému a nelidskému chování;

6.   vyzývá členské státy, aby uplatňovaly směrnici o napomáhání způsobem, který neznemožní migrantům bez dokladů, aby si na volném trhu pronajali byt či dům, díky čemuž by se snížilo riziko, že dojde k jejich vykořisťování či zneužívání,

7.   připomíná článek 8 EÚLP týkající se ochrany fyzické integrity jednotlivce, a proto vyzývá členské státy, aby v případě migrantů bez dokladů, kteří se nacházejí v nejzranitelnějších situacích, neuplatňovaly požadavek týkající se předložení dokladů jako podmínky pro přístup do státem provozovaných azylových zařízení, zejména s ohledem na zvláštní potřeby těhotných žen, žen s malými dětmi a žen, které pečují o další osoby;

8.   trvá na tom, že je nutné brát ohled zejména na značnou zranitelnost lidí se zvláštními potřebami, jako jsou děti a dospívající mládež, starší lidé, osoby se zdravotním postižením a negramotní lidé, příslušníci menšin, přistěhovalci pronásledovaní ve své zemi původu z důvodu přesvědčení, sexuální orientace, tělesných vlastností apod. a ženy, které se staly obětí genderového násilí;

9.   poukazuje na to, že právo na zdraví je základním lidským právem, a proto vybízí členské státy, aby oddělily politiky v oblasti zdravotnictví od přistěhovaleckých kontrol, a neukládaly tudíž zdravotnickým pracovníkům povinnost ohlašovat migranty bez dokladů; vybízí také členské státy, aby zajistily poskytování náležité péče a pomoci zaměřené na genderově specifické potřeby; obdobně členské státy vyzývá, aby poskytovaly úředníkům, kteří jsou v kontaktu s migrantkami bez dokladů, zvláštní školení o genderové problematice a nepožadovaly po školách, aby ohlašovaly žáky pocházející z rodin migrantů bez dokladů;

10.   doporučuje členským státům, aby ženám bez dokladů poskytovaly vhodnou psychologickou, zdravotní a právní podporu;

11.   připomíná, že práva stanovená ve směrnici o obětech trestného činu nejsou podmíněna tím, že by oběť musela mít povolení k pobytu(10) ; naléhavě proto vyzývá členské státy, aby oddělily stíhání násilí spáchaného na migrantkách bez dokladů od imigrační kontroly a aby tak oběti mohly bez jakéhokoli ohrožení ohlašovat zločiny;

12.   jednoznačně odsuzuje veškeré formy násilí, obchodování s lidmi, zneužívání a diskriminace, jimž jsou vystaveny ženy bez dokladů; zdůrazňuje, že je třeba poskytnout přístup k nabídce pomoci v těchto situacích, aniž by bylo třeba se obávat, že to přímo povede k opatřením k ukončení pobytu;

13.   vyzývá k provádění úmluvy MOP č. 29 o nucené práci; vyzývá k tomu, aby byla zvážena zvláštní situace žen, jichž se týká nucená práce, která zahrnuje nejen nucenou prostituci, ale veškerou nedobrovolnou práci, a to i v domácnosti, a aby byla dotčeným migrantkám bez dokladů poskytnuta ochrana;

14.   vyzývá členské státy, aby přijaly nezbytné kroky k tomu, aby zabránily šíření prostituce a nucené práce v řadách přistěhovalkyň;

15.   vyzývá členské státy, aby zajistily správné provádění záruk stanovených v článku 6 směrnice o sankcích vůči zaměstnavatelům, která členským státům stanovuje povinnost zavést mechanismy, které umožňují pracujícím migrantům bez dokladům vznést nárok vůči svému zaměstnavateli kvůli jakékoli dlužné odměně; vyzývá členské státy, nevládní organizace a všechny další organizace občanské společnosti pracující s migranty bez dokladů, aby realizovaly informační kampaně s cílem informovat migranty bez dokladů o jejich právech;

16.   vyzývá členské státy, aby zrušily diskriminační postupy, bojovaly proti práci načerno a pracovnímu vykořisťovaní, mimo jiné i prostřednictvím inspekcí práce, a umožnily jim přístup k základním zdravotním službám;

17.   vyzývá členské státy, aby pro své policejní složky a jiné státní orgány, které mohou být požádány, aby se zabývaly záležitostmi migrantek bez dokladů, zavedly vhodné druhy školení týkající se sexuálního násilí a sexuálního vykořisťování, jejichž oběťmi se tyto ženy mohou stát;

18.   jednoznačně doporučuje, aby Komise v rámci budoucí revize směrnice o sankcích vůči zaměstnavatelům stanovila možnost vytvoření mechanismu, který by nelegálním  migrantům umožňoval podávat anonymně oficiální stížnosti na nekorektní zaměstnavatele;

19.   naléhavě žádá všechny členské státy, aby ratifikovaly Úmluvu Rady Evropy o předcházení násilí páchaném na ženách a domácímu násilí a boji proti němu (Istanbulská úmluva) a aby správně uplatňovaly její ustanovení, zejména její článek 59, v němž je jasně stanoveno, že smluvní strany by měly přijmout veškerá nezbytná opatření k pozastavení řízení o vypovězení ze země, příp. automaticky udělit povolení k pobytu v případě zániku manželství přistěhovalkyň, jejichž povolení k pobytu závisí na jejich manželovi;

20.   doporučuje, aby členské státy hledaly možnosti, jak uznat hodnotu práce odváděnou ženami, které poskytují přínosné služby a přispívají k dobrému fungování hostitelské společnosti;

21.   vyzývá členské státy, aby zajistily, aby se všem ženám, včetně migrantek bez dokladů, které se staly obětí zneužívání a genderového násilí, dostalo ochrany a podpory a aby se v jejich případě uvažovalo o zvláštních důvodech, kvůli nimž by jim měl být udělen azyl nebo povolení k trvalému pobytu z humanitárních důvodů, a to i v případě přistěhovalkyň, které jsou zneužívány k prostituci;

22.   vyzývá členské státy, aby v plném rozsahu provedly směrnici o navracení a vydávaly doklady o odložení vyhoštění, jak požaduje tato směrnice, a zabránily tak situaci „právního vakua“;

23.   zdůrazňuje, že je důležité shromažďovat údaje o konkrétních zkušenostech žen bez dokladů, a důrazně poukazuje zejména na to, že je nutné zajistit spolehlivé, přesné, včasné a srovnatelné údaje o zranitelném postavení žen bez dokladů, jež se spojeno s jejich pohlavím, a o nedostatečném přístupu k právní ochraně a právním službám v EU, které by měly pomoci při vypracovávání a řízení jednotné veřejné politiky;

24.   vyzývá Komisi, aby při hodnocení směrnice o navracení tuto směrnice revidovala s cílem posílit základní ochranu zadržovaných migrantů;

25.   zdůrazňuje, že postupy při odhalení osob v rámci politiky zaměřené na prosazování přistěhovaleckých právních předpisů nesmí nikdy narušovat lidskou důstojnost a základní práva nebo vystavovat ženy většímu riziku násilí a zneužívání; vyzývá proto Komisi, aby změnila směrnici o navracení nelegálních přistěhovalců s cílem zajistit dodržování práv migrantů bez dokladů, zejména práv těhotných žen a dětí;

26.   připomíná, že podle směrnice o navracení mají členské státy povinnost nakládat se státními příslušníky třetích zemích v zadržovacích centrech „lidským a důstojným způsobem“ za plného dodržování základních lidských práv zadržovaných osob; s politováním poukazuje na zprávy o násilí na ženách v zadržovacích centrech; vyzývá proto členské státy, aby vyšetřily jakékoli zprávy o fyzickém násilí namířeném vůči zadržovaným osobám;

27.   naléhavě vyzývá členské státy, aby věnovaly pozornost jakýmkoli náznakům toho, že se migrantky bez dokladů stávají předmětem nátlaku či nelidského zacházení;

28.   vyzývá členské státy, aby upevnily svou spolupráci s nevládními organizacemi a organizacemi občanské společnosti, které se touto otázkou zabývají, s cílem nalézt alternativy zadržovacích středisek a aby se snažily zajistit, aby se migrantky bez dokladů nemusely bát jednat s lidmi, kteří by jim měli poskytovat podporu;

29.   vyzývá Komisi, aby zajistila, že normy stanovené Úmluvou OSN o právech dítěte budou i nadále ústředním bodem všech opatření týkajících se práv dětí, a proto vyzývá členské státy, aby co nejdříve zcela ukončily zadržování dětí na základě jejich přistěhovaleckého statusu, aby je v rámci migračních politik a postupů chránily před násilím a aby přijaly alternativy k zadržování, které dětem umožní zůstat s rodinnými příslušníky nebo opatrovníky;

30.   vyzývá Komisi a členské státy, aby intenzivnějším a propojeným úsilím v oblasti výzkumu odstranily nedostatky, pokud jde o spolehlivé údaje a stávající znalosti týkající se počtu a situace lidí bez dokladů v EU, a aby upozornily Evropskou nadaci pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound) na situaci žen bez dokladů a ve větší míře zohledňovaly tyto ženy při provádění cílů strategie Evropa 2020 zaměřených na začleňování;

31.   vyzývá Komisi a členské státy, aby vypracovaly celounijní kampaně, kde by migrantky bez dokladů mohly získat informace o svých právech;

32.   vyzývá v souvislosti s úsilím zaměřeným na prevenci migrace formou rozvojové pomoci poskytované zemím původu migrantů, aby se pozornost zaměřila na vzdělávání a práva žen;

33.   vyzývá Komisi a členské státy, aby poskytly dostatečný počet ženského kontaktního personálu, odbornic v oblasti péče, úřednic, hodnotitelek a dalších pracovnic; vyzývá k přijetí takovýchto opatření s ohledem na rozdílná náboženství a kultury a na potřebu poskytovat ochranou před jakoukoli diskriminací;

o
o   o

34.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. C 115, 4.5.2010, s. 1.
(2) Úř. věst. L 328, 5.12.2002, s. 17.
(3) Úř. věst. L 168, 30.6.2009, s. 24.
(4) Úř. věst. L 348, 24.12.2008, s. 98.
(5) Úř. věst. L 261, 6.8.2004, s. 19.
(6) Úř. věst. C 199 E, 7.7.2012, s. 25.
(7) Přijaté texty, P7_TA(2013)0328 .
(8) Článek 3 směrnice 2008/115/ES.
(9) Situace, kdy jsou migranti bez dokladů zatčeni a identifikováni imigračními úřady a je vydáno rozhodnutí o jejich vyhoštění, které je následně odloženo, přičemž migranti nemají žádný dokument, který by dokládal odložení výkonu rozhodnutí o vyhoštění.
(10) Bod odůvodnění 10 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/29/EU, kterou se zavádí minimální pravidla pro práva, podporu a ochranu obětí trestného činu.


Ocelářství v Evropě
PDF 451k   DOC 130k
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 4. února 2014 o akčním plánu pro konkurenceschopné a udržitelné ocelářství v Evropě (2013/2177(INI) )
P7_TA(2014)0069 A7-0028/2014

Evropský parlament,

—   s ohledem na článek 173 hlavy XVII Smlouvy o fungování Evropské unie (bývalý článek 157 Smlouvy o založení Evropského společenství), který se vztahuje na průmyslovou politiku EU a zmiňuje se mimo jiné o konkurenceschopnosti průmyslu Unie,

—   s ohledem na sdělení Komise ze dne 11. června 2013 o akčním plánu pro ocelářství nazvaném „Akční plán pro konkurenceschopné a udržitelné ocelářství v Evropě“ (COM(2013)0407 ),

—   s ohledem na zprávu ze dne 10. června 2013 nazvanou „Posouzení dopadů kumulativních nákladů na ocelářství“, kterou zadala Komise Centru pro evropská politická studia(1) ,

—   s ohledem na své usnesení ze dne 21. května 2013 o regionálních strategiích pro průmyslové oblasti v Evropské unii(2) ,

—   s ohledem na zelenou knihu Komise ze dne 27. března 2013 nazvanou „Rámec politiky pro klima a energetiku do roku 2030“ (COM(2013)0169 ),

—   s ohledem na doporučení ze dne 12. února 2013 vzešlá z jednání u kulatého stolu na vysoké úrovni o budoucnosti evropského ocelářství(3) ,

—   s ohledem na svou rozpravu ze dne 4. února 2013 o obnově evropského průmyslu s ohledem na současné obtíže (2013/2538(RSP) ), která navazovala na prohlášení Komise,

—   s ohledem na své usnesení ze dne 13. prosince 2012 o ocelářském průmyslu EU(4) ,

—   s ohledem na sdělení Komise ze dne 10. října 2012 nazvané „Silnější evropský průmysl pro růst a hospodářskou obnovu: Aktualizace sdělení o průmyslové politice“ (COM(2012)0582 ),

—   s ohledem na své usnesení ze dne 14. června 2012 o „Aktu o jednotném trhu: další kroky k růstu“(5) ,

—   s ohledem na sdělení Komise ze dne 30. května 2012 nazvané „Akce pro stabilitu, růst a zaměstnanost“ (COM(2012)0299 ),

—   s ohledem na sdělení Komise ze dne 14. října 2011 nazvané „Průmyslová politika: posilování konkurenceschopnosti“ (COM(2011)0642 ),

—   s ohledem na své usnesení ze dne 9. března 2011 o průmyslové politice pro éru globalizace(6) ,

—   s ohledem na své usnesení ze dne 11. března 2010 o investování do vývoje nízkouhlíkových technologií (plán SET)(7) ,

—   s ohledem na sdělení Komise ze dne 29. února 2012 nazvané „Zajištění surovin pro budoucí prosperitu Evropy: Návrh evropského inovačního partnerství v oblasti surovin“ (COM(2012)0082 ),

—   s ohledem na pracovní dokument útvarů Komise ze dne 13. prosince 2011 nazvaný „Plán pro materiály umožňující rozvoj technologií pro nízkouhlíkové energie“ (SEC(2011)1609 ),

—   s ohledem na sdělení Komise ze dne 8. března 2011 s názvem „Plán přechodu na konkurenceschopné nízkouhlíkové hospodářství do roku 2050“ (COM(2011)0112 ),

—   s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 11. prosince 2013(8) ,

—   s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne 28. listopadu 2013(9) ,

—   s ohledem na studii organizace Eurofound o organizacích sociálních partnerů se zaměřením na ocelářský průmysl,

—   s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

—   s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a stanoviska Výboru pro mezinárodní obchod a Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (A7-0028/2014 ),

A.   vzhledem k tomu, že od skončení platnosti Smlouvy o ESUO se evropský uhelný a ocelářský průmysl řídí ustanoveními Smlouvy o EU;

B.   vzhledem k tomu, že odvětví uhlí a oceli sehrálo v procesu evropské integrace zásadní historickou roli a představuje základ pro vytváření evropské přidané hodnoty v průmyslu;

C.   vzhledem k tomu, že evropský ocelářský průmysl je druhým největším výrobcem oceli na světě a má strategický význam pro některá klíčová evropská odvětví, např. pro pozemní a námořní dopravu, stavebnictví, strojírenství, výrobu domácích elektrospotřebičů, energetiku a obranu;

D.   vzhledem k tomu, že podíl EU na celosvětové výrobě oceli v posledních deseti letech klesl o polovinu a Čína nyní vyrábí téměř 50 % světové oceli;

E.   vzhledem k tomu, že celosvětová poptávka po oceli podle předpokladů v dlouhodobém výhledu poroste a že ocel zůstane v evropských průmyslových hodnotových řetězcích klíčovým materiálem, a je proto v zájmu Evropské unie zachovat její domácí výrobu;

F.   vzhledem k tomu, že Evropská unie by měla podporovat politiku rozvoje průmyslové výroby ve všech členských státech s cílem zachovat pracovní místa v EU a zajistit, aby stávající podíl dosahující 15,2 % HDP vzrostl do roku 2020 alespoň na 20 %;

G.   vzhledem k tomu, že ocelářský průmysl EU je důležitým zaměstnavatelem, který poskytuje 350 000 přímých pracovních míst a několik dalších milionů pracovních míst v souvisejících odvětvích, včetně recyklačního dodavatelského řetězce; vzhledem k tomu, že restrukturalizace v jakékoli podobě má zásadní dopad na dotčenou zeměpisnou oblast;

H.   vzhledem k tomu, že pracovněprávní vztahy jsou v ocelářském průmyslu ve srovnání s ostatními odvětvími výrazně organizované; vzhledem k tomu, že tuto povahu dokládá vysoký stupeň odborářské aktivity, výrazná přítomnost a velká hustota zaměstnaneckých organizací a vysoká míra pokrytí kolektivního vyjednávání; vzhledem k tomu, že se to odráží i na evropské úrovni, kde je ocelářský průmysl v čele, pokud jde o rozvoj vztahů mezi sociálními partnery(10) ;

I.  vzhledem k tomu, že celosvětová konkurenceschopnost evropského ocelářství je navzdory úsilí, které vynakládá v oblasti výzkumu a vývoje, a jeho investicím do snižování environmentálních dopadů a optimalizace účinného využívání zdrojů ohrožena v důsledku několika faktorů:

   poptávka po oceli kvůli finanční a hospodářské krizi a strukturálním změnám v některých odvětvích využívajících ocel podstatně klesla;
   jeho provozní náklady jsou výrazně vyšší než náklady jeho konkurentů;
   panuje nelítostná hospodářská soutěž ze strany třetích zemí, v nichž podniky fungují v prostředí, které se nevyznačuje stejným typem přísných norem, které platí v EU;

J.   vzhledem k tomu, že výsledky posouzení kumulativních nákladů ocelářství ukazují, že dodržování předpisů EU ovlivňuje podstatný podíl ziskového rozpětí výrobců oceli z EU;

K.   vzhledem k tomu, že politika EU v oblasti životního prostředí a energetiky vytváří pro železářský a ocelářský průmysl náročné podnikatelské prostředí, neboť dochází k nárůstu cen energie a ke ztrátě konkurenceschopnosti výroby EU na světovém trhu;

L.   vzhledem k tomu, že náklady na energii tvoří až 40 % celkových provozních nákladů a že ceny elektřiny pro průmyslové konečné spotřebitele v EU oslabují konkurenceschopnost evropských společností na globalizovaném trhu;

M.   vzhledem k tomu, že ocelářský průmysl, zejména speciálních ocelí, má plně globální charakter a že Evropa čelí těžké konkurenci ze třetích zemí, zatímco výrobní náklady v EU jsou vzhledem k jednostrannému břemenu nákladů uvnitř EU způsobenému zejména politikami EU v oblasti energie a klimatu vyšší, což vede k situaci, kdy ceny plynu v EU jsou ve srovnání s USA trojnásobné až čtyřnásobné a ceny elektřiny dvojnásobné;

N.   vzhledem k tomu, že vývoz ocelového šrotu z EU převyšuje jeho dovoz, a EU proto přichází o významný objem cenné druhotné suroviny, často ve prospěch výrobců oceli v zemích, kde právní předpisy v oblasti ochrany životního prostředí zaostávají za unijními; vzhledem k tomu, že ocelářský průmysl EU je závislý na dovozu surovin, přičemž u 40 % globálních průmyslových surovin jsou uplatňována vývozní omezení, a že Evropa vyváží velké množství ocelového šrotu v situaci, kdy řada zemí jeho vývoz omezuje;

O.   vzhledem k tomu, že budoucnost zaměstnanosti v ocelářství vzbuzuje vážné obavy, neboť v několika posledních letech zaniklo v Evropě kvůli snižování kapacity nebo uzavírání oceláren více než 65 000 pracovních míst;

P.   vzhledem k tomu, že stávající krize má obrovské sociální dopady na postižené pracovníky a regiony a že společnosti, v nichž probíhá restrukturalizace, by měly jednat sociálně odpovědným způsobem, neboť zkušenosti ukázaly, že úspěšné restrukturalizace nebývá dosaženo bez dostatečného sociálního dialogu;

Q.   vzhledem k tomu, že stávající krize vedla k celosvětové nadprodukci oceli; vzhledem k tomu, že se však očekává, že v roce 2050 bude míra využití oceli a dalších základních kovů dvakrát až třikrát vyšší než v současnosti, a že evropský ocelářský průmysl potřebuje v nadcházejících několika letech překlenout toto „údolí smrti“, realizovat investice a zlepšit svou konkurenceschopnost;

R.   vzhledem k tomu, že má-li být restrukturalizace ekonomicky úspěšná a sociálně odpovědná, je nutné ji začlenit do dlouhodobé strategie zaměřené na zajištění a posílení dlouhodobé udržitelnosti a konkurenceschopnosti dané společnosti;

1.   vítá akční plán Komise pro ocelářství v Evropě, neboť je důležitým prvkem, který pomůže zabránit dalšímu přemisťování výroby oceli za hranice Evropy;

2.   vítá přístup Komise, jenž spočívá v pokračování dialogu orgánů EU, vedoucích představitelů společností z odvětví a odborových svazů v podobě stálého kulatého stolu na vysoké úrovni pro ocelářství a evropských výborů pro odvětvový sociální dialog;

3.   vítá vytvoření skupiny na vysoké úrovni pro ocelářství, současně však vyjadřuje politování nad tím, že se schází pouze jednou ročně; považuje za zásadní, aby regionální a místní orgány byly úzce zapojeny a usnadňovaly a podporovaly účast evropských regionů, v nichž jsou ocelářské podniky usazeny, na práci této skupiny na vysoké úrovni pro ocelářství, aby se tak podporovala spolupráce a výměna informací a osvědčených postupů mezi hlavními zainteresovanými stranami v členských státech;

4.   zdůrazňuje, že stávající evropské právo v oblasti hospodářské soutěže a státní podpory zajišťuje pro ocelářství stabilní podmínky; vyzývá Komisi, aby porušování hospodářské soutěže i nadále důsledně vyšetřovala a postihovala;

I.Zlepšení rámcových podmínek

I.1. Zvýšení poptávky

5.   zdůrazňuje, že udržitelný růst je závislý na silném evropském průmyslu, a proto naléhavě vyzývá Komisi a členské státy, aby podporovaly strategický rozvoj nových klíčových odvětví využívajících oceli, zlepšovaly podmínky pro investice, včetně oblastí oblasti výzkumu a inovací a rozvoje dovedností, zaváděly pobídky pro účinné a spravedlivé procesy výroby (např. prostřednictvím standardizace a veřejných zakázek) a ve spolupráci se všemi relevantními aktéry posilovaly vnitřní trh a rozvíjely projekty na rozvoj evropské infrastruktury;

6.   domnívá se, že stavební průmysl je klíčovým odvětvím, pokud jde o poptávku po oceli, z čehož vyplývá potřeba hloubkové studie na úrovni EU o způsobech jeho podpory prostřednictvím posílení veřejných zakázek, a to nejen pro účely rozvoje dopravní a komunikační infrastruktury, ale také odvětví, jako jsou vzdělávání, kultura a veřejná správa, jakož i pro udržitelnou výstavbu budov a energetickou účinnost;

7.   zdůrazňuje význam a vhodnost uzavření transatlantického partnerství v oblasti obchodu a investic pro posílení obchodu a poptávky po oceli v klíčových odvětvích, a zdůrazňuje tudíž, že je nutné vést tato jednání, aniž by byla ohrožena konkurenceschopnost průmyslu EU v kterémkoli z těchto odvětví;

8.   žádá Komisi, aby vytvořila nástroj hloubkové analýzy trhu s ocelí, který by mohl poskytovat přesné údaje o evropské a celosvětové rovnováze mezi nabídkou a poptávkou v oblasti oceli a recyklovaných surovin, které budou rozlišovat mezi strukturálními a cyklickými složkami rozvoje tohoto trhu; domnívá se, že sledování trhu s ocelí by mohlo významně přispět k transparentnosti trhů s ocelí a šrotem a zajistit cenné vstupy pro přijetí nápravných a proaktivních opatření, která jsou z důvodu cyklické povahy ocelářství nevyhnutelná;

9.   žádá Komisi, aby tento nástroj analýzy trhu použila k předvídání rizik a ke zjištění toho, jak uzavření závodů ovlivňuje obnovu odvětví;

I.2. Zaměstnanost

10.   je přesvědčen, že Komise, členské státy, ocelářský průmysl a odborové svazy by měly společně usilovat o udržení a přilákání kvalifikovaných pracovníků a talentovaných, vysoce kvalifikovaných vědců a manažerů do ocelářství a také talentovaných mladých lidí prostřednictvím učňovských programů, a zajistit tak dynamickou a inovativní pracovní sílu; připomíná význam regionálních univerzit a průmyslových výzkumných ústavů, jejichž špičková úroveň významně přispívá k vytváření regionálních předpokladů pro konkurenceschopný ocelářský průmysl; naléhavě vyzývá Komisi a členské státy, aby přijaly okamžitá opatření, jež zamezí ztrátě odborných znalostí a omezí ztrátu pracovních míst na minimum; vyzývá ke zlepšení plánování a řízení změny prostřednictvím podpory odborného vzdělávání, zlepšování dovedností a rekvalifikace; vyjadřuje znepokojení nad nedostatkem systematických řešení pro generační změnu a nad budoucím nedostatkem dovedností a ztrátou know-how a konkurenceschopnosti a zdůrazňuje potřebu udržet a dále rozvíjet pracovní sílu a dovednosti životně důležité pro budoucí konkurenceschopnost odvětví; naléhavě žádá Komisi, aby prostřednictvím programu Erasmus pro všechny a Erasmus pro podnikatele podporovala odvětvové aliance pro dovednosti, které se na základě údajů o požadavcích na dovednosti a jejich vývoji budou zabývat vývojem a realizací programů odborné přípravy a společné metodiky, včetně učení se prací; vyzývá k tomu, aby byly učiněny kroky směřující k posílení nástrojů na podporu zaměstnanců a odborné přípravy, aby se tak usnadnily a podpořily přesuny zaměstnanců v odvětví v rámci korporátní restrukturalizace;

11.   domnívá se, že neexistence vhodné průmyslové politiky vede k tomu, že evropský průmysl v důsledku mimořádně vysokých nákladů na energii ztrácí svou dlouhodobou konkurenceschopnost; připomíná, že vysoké náklady na energii a suroviny jsou důsledkem nejen nutnosti dovážet tyto produkty ze třetích zemí, ale také vnitřních faktorů; souhlasí s Komisí, že současná restrukturalizace ocelářství zapříčinila sociální problémy v důsledku snížení počtu pracovních míst;

12.   požaduje, aby byl v nové evropské strategii pro zdraví a bezpečnost při práci a ve strategických dokumentech týkajících se důchodového zabezpečení a dalších sociálních výdobytků brán zřetel na obtížnost výkonu povolání a pracovní stres zaměstnanců a subdodavatelů v ocelářském průmyslu, jež se odvíjejí od výrobního procesu(11) ; zdůrazňuje, že pracovníci v ocelářství jsou více ohroženi pracovní zátěží, neboť jsou v důsledku své pracovní činnosti více vystaveni fyzickým rizikům a zdravotním problémům než průměrný pracovník v EU28;

13.   vítá probíhající sociální dialog se zástupci zaměstnanců a existenci doplňkových (formálních a neformálních) struktur pro sociální dialog, jako jsou pracovní skupiny, řídicí výbory atd., jež usnadňují intenzivnější komunikaci mezi zaměstnanci a zaměstnavateli;

14.   zdůrazňuje, že v zájmu další podpory sociálního dialogu v evropském ocelářském průmyslu je nutné zohlednit jeho specifické charakteristiky, jako je náročná povaha práce při výrobě oceli, povaha pracovní síly, otázky týkající se životního prostředí, šíření technologických inovací a probíhající zásadní restrukturalizace evropského ocelářství;

15.   zdůrazňuje, že provádění akčního plánu by se mělo rovněž zaměřit na krátkodobý dopad hospodářské krize na pracovní sílu a konkurenceschopnost v tomto odvětví, a vyzývá Komisi, aby pozorně sledovala snižování kapacity a uzavírání oceláren v Evropě; je toho názoru, že finanční prostředky EU by neměly být používány na udržení obchodní činnosti některých zařízení, neboť by to narušilo hospodářskou soutěž mezi výrobci oceli v EU, nýbrž pouze ke zmírnění dopadu uzavírání závodů nebo omezování výroby na postižené pracovníky a na podporu zaměstnanosti mladých lidí v tomto odvětví;

16.   zdůrazňuje, že snižování poptávky nesmí vést k nekalé soutěži o pracovní místa mezi členskými státy EU; požaduje v této souvislosti celoevropské řešení;

17.   vyzývá Komisi, aby podporovala opatření zaměřená na udržení výroby oceli v Evropě, jež zajistí zachování přiměřené úrovně zaměstnanosti, a aby podporovala opatření, která zabrání uzavírání závodů v Evropě;

18.   žádá Komisi, aby neprodleně a v plném rozsahu využila financování ze strany EU s cílem omezit sociální dopad restrukturalizace ocelářství; vyzývá především k tomu, aby byl plně využíván Evropský sociální fond (ESF) a Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (EGF);

19.   je přesvědčen, že nejlepší zárukou hospodářského úspěchu je zapojení zaměstnanců do inovačních a restrukturalizačních opatření;

20.   zdůrazňuje, že ke zvládnutí přechodu k udržitelnějším výrobním postupům a produktům je zapotřebí kvalifikovaných zaměstnanců disponujících potřebnými dovednostmi, a vyzývá k přijetí evropské strategie pro odbornou přípravu a vzdělávání; vítá projekt ekologizace technického odborného vzdělávání a odborné přípravy (Greening Technical Vocational Education and Training) v odvětví oceli(12) , v jehož rámci by ocelářské podniky, výzkumné ústavy a sociální partneři společně zkoumali dovedností potřebné k zajištění environmentální udržitelnosti; vyzývá Komisi, aby dále podporovala zavádění jeho výsledků;

21.   vyzývá Komisi, aby vypracovala plán restrukturalizace, který ochrání a vytvoří kvalitní pracovní místa a průmyslovou činnost v evropských regionech;

II.Opatření ke zlepšení konkurenceschopnosti evropského ocelářství

II.1. Zajištění dodávek energie za přijatelné ceny

22.   konstatuje, že protože je Evropa světadílem s omezenými zdroji, ceny energií v EU v předchozích letech prudce vzrostly, což vedlo k výraznému oslabení konkurenceschopnosti průmyslu z EU v celosvětovém měřítku; uznává, že ceny energií jsou pro ocelářský průmysl a další energeticky náročná průmyslová odvětví nejdůležitějším nákladovým faktorem; domnívá se, že nezbytným předpokladem pro zajištění bezpečných a udržitelných dodávek energií za přijatelné ceny pro ocelářský průmysl je účinné fungování jednotného trhu s energiemi založené zejména na cenové transparentnosti; zdůrazňuje, že je zapotřebí dokončit chybějící přeshraniční spojení a plně provést stávající právní úpravu, aby bylo možné využívat přínosů jednotného evropského trhu s energiemi; podporuje slib Komise, že posílí své snahy o snížení cen energií a zaplnění nákladové „propasti“, která existuje mezi průmyslem z EU a jeho hlavními konkurenty, přičemž zohlední strategie jednotlivých členských států a umožní jim splnit jejich specifické vnitrostátní požadavky; domnívá se, že by Komise měla do 12 měsíců předložit za tímto účelem konkrétní návrhy;

23.   zdůrazňuje, že by se Komise měla konkrétněji a podrobněji zabývat otázkou úniku uhlíku a že cíle politiky v oblasti energetiky a klimatu pro rok 2030 musí být pro podniky z EU technicky a hospodářsky proveditelné, přičemž nejúspěšnější z nich by neměly nést žádné přímé či nepřímé dodatečné náklady plynoucí z politik v oblasti klimatu; zdůrazňuje, že ustanovení týkající se úniku uhlíku by měla zajistit zcela bezplatné přidělení technicky dosažitelných referenčních hodnot bez jakéhokoli koeficientu snížení pro odvětví s únikem uhlíku;

24.   vybízí Komisi, aby vypracovala strategie pro zavádění nízkouhlíkové energetiky s cílem podpořit rychlé začlenění takovéto energie na trh s elektřinou;

25.   je přesvědčen, že by měly být podporovány investice do technologií, které maximalizují využití energetických vstupů a získávání odpadní energie, například formou optimalizace využití procesních a odpadních plynů pro výrobu páry a elektřiny;

26.   považuje za nezbytné se více zaměřovat na dlouhodobé smlouvy mezi dodavateli elektřiny a průmyslovými spotřebiteli, snižovat náklady na energii a zdokonalovat mezinárodní dodavatelské sítě, neboť to je klíčové pro okrajové regiony EU a přispěje k odrazení od přemisťování výroby do třetích zemí a jiných členských států; zdůrazňuje, že uzavírání dlouhodobých energetických smluv může zmírnit riziko nestabilních cen energií a přispět ke snížení cen za elektřinu pro průmyslové subjekty; vyzývá Komisi, aby poskytla pokyny ohledně aspektů týkajících se hospodářské soutěže u dlouhodobých dohod o dodávkách energií;

27.   vybízí Komisi, aby vypracovala strategie pro hospodárné využívání nízkouhlíkové energie a postupné rušení dotací s cílem podpořit urychlené začlenění těchto forem energie na trh s elektřinou; domnívá se, že v mezičase by mělo být možné kompenzovat energeticky náročným odvětvím náklady na celkové příplatky k ceně elektřiny, pokud tyto náklady nemusejí nést konkurenti mimo EU;

28.   zdůrazňuje, že důležitým předpokladem je pro ocelářství zabezpečení dodávek energie; vyzývá členské státy, aby plně provedly třetí energetický balíček; vyzývá členské státy, aby prováděly nezbytné projekty energetické infrastruktury s cílem zabezpečit dodávky energií a aby investorům poskytovaly vhodné pobídky ke snižování závislosti na dovážených fosilních palivech; vybízí Komisi, aby podporovala diverzifikaci zdrojů a zásobovacích tras zemního plynu a aby převzala vůdčí úlohu při koordinaci a podpoře opatření k zajištění bezpečnosti zásobovacích tras zkapalněného zemního plynu; žádá Komisi, aby komplexně posoudila, zda je výroba elektřiny dostatečná, a poskytla pokyny ohledně způsobů, jak zajistit flexibilitu elektrických sítí;

29.   žádá Komisi, aby vypracovala zprávu o monitorování vývoje v zařízeních, jejichž integrita je ohrožena, jak k tomu vyzývá Evropský parlament ve svém usnesení ze dne 13. prosince 2012 o ocelářském průmyslu EU;

II.2. Ochrana klimatu, účinné využívání zdrojů a dopad na životní prostředí

30.   připomíná, že evropské ocelářství snížilo od roku 1990 své celkové emise o přibližně 25 %; konstatuje, že ocel je zcela recyklovatelná a neztrácí přitom svou kvalitu; uznává, že výrobky z oceli hrají důležitou úlohu, neboť umožňují přechod ke znalostnímu, nízkouhlíkovému hospodářství účinně využívajícímu zdroje; zdůrazňuje význam úsilí o další snižování celkových emisí z ocelářského průmyslu;

31.   domnívá se, že evropská výroba oceli by měla být zachována na základě udržitelného modelu výroby oceli; naléhavě vyzývá Komisi, aby vypracovala a prosazovala evropské normy udržitelnosti, jako je například značka SustSteel (Steel Construction Products Mark);

32.   zdůrazňuje význam výdajů na logistiku, zejména pro odvětví námořní dopravy, a rovněž význam dodávek surovin, bezpečnosti dodávek a hospodářského růstu spojeného s rozvojem přístavů;

33.   má za to, že EU musí diverzifikovat místa vstupu a distribuce surovin, neboť pro evropský ocelářský průmysl je zásadní zabránit závislosti na jediném přístavu, do kterého jsou suroviny přiváženy; domnívá se, že by mělo proto být vytvořeno centrum pro distribuci nerostných surovin do jižní a východní Evropy;

34.   uznává důležitou úlohu primární výroby oceli v EU s ohledem na rostoucí výrobu oceli ve světě a na význam této výroby pro dosažení úrovně kvality potřebné v některých evropských hodnotových řetězcích; zdůrazňuje, že výrobou oceli z ocelového šrotu se snižuje spotřeba energie o přibližně 75 % a ušetří se 80 % vstupních surovin; naléhavě proto vyzývá Komisi, aby zajistila účinné fungování evropského trhu s ocelovým šrotem, a to tím, že zlepší fungování trhů s druhotnými kovy, zabrání nelegálním vývozům šrotu, při nichž dochází k plýtvání cennými surovinami, jež evropské hospodářství potřebuje, a zvýší schopnost členských států provádět inspekce vývozu odpadu v souladu s příslušnou právní úpravou; podporuje další rozvoj recyklace šrotu prostřednictvím maximalizace sběru a zlepšování kvality šrotu, neboť se jedná o způsob, jak zajistit přístup k surovinám, omezit energetickou závislost, snížit emise a usilovat o cirkulární hospodářství; podporuje iniciativu Komise, jež spočívá v provádění inspekcí a kontrol přepravovaného odpadu s cílem zamezit nezákonnému vývozu šrotu, často do zemí, jejichž právní úprava v oblasti životního prostředí není srovnatelná s právní úpravou EU;

35.   naléhá na Komisi, aby zaujala holistický přístup ke změně klimatu, životnímu prostředí, energetice a konkurenceschopnosti, a brala přitom ohled na zvláštní rysy jednotlivých odvětví; domnívá se, že ve své regulační činnosti by měla Komise usilovat o vytváření součinností, které umožní dosahovat cílů v oblasti změny klimatu a energetiky a současně podporovat cíle konkurenceschopnosti a zaměstnanosti a minimalizovat riziko úniku uhlíku a přemisťování podniků;

36.   vyzývá Komisi, aby příští přezkum seznamu odvětví, u nichž se předpokládá únik uhlíku, provedla otevřeným a transparentním způsobem a zohlednila přitom mitigační úlohu, kterou ocel vyrobená v Evropě může hrát, a nepřímé dopady cen elektřiny na hospodářskou soutěž; naléhavě vyzývá Komisi, aby ponechala ocelářský průmysl na tomto seznamu, čímž zajistí, aby ustanovení o úniku uhlíku byla nadále účinná;

37.   zdůrazňuje, že rámec pro oblast klimatu do roku 2030 by měl zohledňovat odvětvové rozdíly, technickou proveditelnost a ekonomickou životaschopnost a měl by se držet základní zásady, že účinnějším průmyslovým závodům nebudou vznikat dodatečné náklady;

38.   je znepokojen dopady, které může mít na odvětví výroby oceli nedávné rozhodnutí Komise o vnitrostátních opatřeních členských států pro třetí období obchodování s emisemi v důsledku uplatnění jednotného opravného koeficientu pro všechna období, což znamená, že ocelářský průmysl nebude moci dosáhnout tohoto cíle ani s nejlepšími technologiemi, které jsou v současné době v Evropě k dispozici, a dokonce i nejúčinnější zařízení v Evropě tak mohou nést dodatečné náklady;

39.   zdůrazňuje význam účinné a spolehlivé infrastruktury pro rozvoj ocelářského průmyslu a připomíná, že 65 % světové produkce oceli je stále založeno na rudě, takže investice do vhodné infrastruktury pokrývající celý řetězec – od těžby přes ocelárny až po vývozní trhy – mají velký vliv na konkurenceschopnost, zejména u řídce osídlených zemí;

II.3. Rovné podmínky na mezinárodní úrovni

40.   domnívá se, že by účelem obchodních jednání měla být podpora hospodářských a strategických zájmů Unie a jejích členských států, a že by se tudíž měl uplatňovat reciproční přístup, v jehož rámci jsou zohledněna hlediska jako přístup na nové trhy, přístup k surovinám, riziko úniku uhlíku, rovné podmínky a únik know-how; uplatňované strategie by měly odrážet rozdíly mezi vyspělými ekonomikami, předními rozvíjejícími se ekonomikami a nejméně rozvinutými zeměmi; zdůrazňuje, že přístup na nové vývozní trhy rostoucích ekonomik, kde lze evropskou ocel prodávat bez obchodních překážek, bude mít pro růstový a rozvojový potenciál evropského ocelářského průmyslu rozhodující význam; vyjadřuje politování nad tím, že někteří z našich obchodních partnerů zavádějí nespravedlivá a omezující opatření, která chrání domácí ocelářský průmysl, jako například omezování investic a upřednostňování v rámci veřejných zakázek, což neoprávněně brzdí vývoz oceli z EU; vyjadřuje politování také nad tím, že od roku 2008, kdy začala světová krize, zintenzívnilo mnoho třetích zemí protekcionistická opatření ve snaze ochránit svůj ocelářský průmysl;

41.   vyzývá Evropskou komisi, aby zajistila, že budoucí obchodní dohody budou obsahovat ustanovení, která výrazně zlepší možnosti vývozu a přístupu na trh pro evropskou ocel a ocelářské produkty;

42.   podporuje návrh Komise, aby před podpisem dohod o volném obchodu bylo vždy prováděno posouzení dopadů zahrnující ocelářství, přičemž je třeba vzít v úvahu výrobní hodnotový řetězec EU a evropského ocelářství v celosvětovém měřítku; žádá Komisi, aby na základě konkrétních a jasně vymezených kritérií zahrnujících metodu zapojení zúčastněných stran pravidelně vyhodnocovala kumulativní dopad dohod, a to jak těch, které jsou v současné době platné, tak těch, o kterých jsou vedena jednání;

43.   naléhavě vyzývá Komisi, aby zajistila účinné plnění všech závazků plynoucích ze stávajících i budoucích obchodních jednání a dohod; vyzývá Komisi, aby bojovala proti nekalé hospodářské soutěži ze strany třetích zemí a za tím účelem přiměřeně a účinně využívala odpovídajících opatření, která má k dispozici, včetně nástrojů na ochranu obchodu nebo v nutných případech mechanismus pro urovnávání sporů WTO, a to přiměřeným, rychlým a účinným způsobem; vyzývá Komisi, aby bojovala proti nekalým protekcionistickým postupům ze strany třetích zemí a zajistila evropským podnikům přístup na trhy a přístup k surovinám;

44.   připomíná, že ocelářský průmysl je odvětvím, kde se nejčastěji využívají nástroje na ochranu obchodu; vyjadřuje své znepokojení nad množstvím času – průměrně se jedná o dva roky –, který Komise potřebuje k tomu, aby iniciovala antidumpingová opatření, zatímco v USA k tomu stačí pouze šest měsíců; vyzývá Komisi, aby učinila kroky, které pro EU zajistí účinné a rychle použitelné nástroje na ochranu jejího obchodu, na jejichž základě bude Komise schopna reagovat pohotověji na dumping, což je nutné, má-li evropský průmysl obstát v silně konkurenčním prostředí globalizovaného hospodářství;

45.   naléhavě vyzývá Komisi, aby ověřila, zda systém „Surveillance 2“ zajišťuje alespoň tytéž záruky dohledu a monitorování, pokud jde o dumpingové narušování trhu formou subvencí, jako systém předchozích kontrol nad dovozem některých výrobků ze železa a oceli, který se zavádí nařízením Komise (EU) č. 1241/2009);

46.   zdůrazňuje, že spravedlivý obchod s ocelářskými produkty může fungovat, pouze budou-li dodržována základní práva pracovníků a environmentální normy;

47.   zastává názor, že normy EU týkající se sociální odpovědnosti podniků (CSR) a účasti zaměstnanců by měly být plněny také evropskými podniky ve třetích zemích a že by měl být podporován regionální rozvoj;

48.   vybízí Komisi, aby zaváděla navržená opatření, jejichž cílem je zajistit přístup ke koksovatelnému uhlí;

49.   žádá Komisi, aby pokročila v reformě právního rámce pro finanční trhy, a zabránila tak spekulativnímu kolísání cen, zabezpečila transparentnost při tvorbě cen a zlepšila dodávky oceli a surovin;

50.   naléhavě žádá Komisi, aby chránila evropskou ocel legislativními nástroji pro certifikaci konečného použití nerezové oceli a jejího chemického a fyzikálního složení, a to rovněž prostřednictvím zavedení certifikace kvality pro produkty spojené s ocelí, která bude schopna ochránit výrobu EU před produkty necertifikovanými;

51.   podporuje návrh opatření předložený Komisí, jehož cílem je zamezit nelegálním trhům s výrobky z oceli; naléhavě vyzývá Komisi a členské státy, aby prozkoumaly možná opatření, jak bojovat proti daňovým únikům;

II.4. Výzkum, vývoj a inovace

52.   konstatuje, že zásadní význam pro zachování způsobu snižování CO2 představeného v plánu do roku 2050 má všeobecné rozšíření průlomových technologií; vítá program ULCOS, jehož cílem je identifikovat a rozvíjet inovativní technologie výroby oceli s velmi nízkými emisemi uhlíku, jakož i program SPIRE a ostatní programy usilující o vývoj nových tříd oceli a nových výrobních a recyklačních postupů a obchodních modelů, které zvyšují hodnotu, efektivitu a udržitelnost a napomáhají tak konkurenceschopnosti evropského ocelářství;

53.   vyzývá Komisi, aby zavedla ambiciózní politiku inovací, která uvolní cestu rozvoji kvalitních, energeticky účinných a inovativních produktů a umožní EU obstát vůči čím dál tím tvrdší globální hospodářské soutěži;

54.   vítá výsledky dosažené díky zvláštním nástrojům v oblasti uhlí a oceli, jako je Výzkumný fond pro uhlí a ocel, a naléhá na Komisi, aby i nadále působila tímto směrem, který sleduje již od roku 2002;

55.   považuje za nezbytné rozšířit podporu inovací pro všechny činnosti spojené s ocelářským průmyslem, tzn. zavést v rámci programu Horizont 2020 nástroje EIB na podporu spolupráce v oblastech výzkumu, vývoje a inovací mezi ocelářskými podniky a regiony, v nichž se nacházejí, s cílem podpořit udržitelnou hospodářskou činnost;

56.   souhlasí s Komisí, že v rámci programu Horizont 2020 je třeba zaměřit se na demonstrační a pilotní projekty v oblasti nových technologií a čistších a energeticky účinnějších technologií hospodárněji využívajících zdroje;

57.   domnívá se, že je zapotřebí zavést mechanismy pobídek s cílem přimět velké nadnárodní skupiny k investování do výzkumu a vývoje na území, kde provádějí své průmyslové činnosti, a podpořit tak zaměstnanost a dynamiku dotčených regionů;

58.   uznává vysoká finanční rizika spojená s rozvojem, šířením, demonstrací a zaváděním průlomových technologií; podporuje vytváření klastrů, partnerství pro spolupráci v oblasti výzkumu a partnerství veřejného a soukromého sektoru, jako jsou SPIRE a EMIRI; vybízí k využívání inovativních finančních nástrojů, např. finančních nástrojů pro sdílení rizik, jež poskytnou prioritní přístup ocelářskému průmyslu, který se potýká s krizí; vyzývá Evropskou investiční banku a Evropskou banku pro obnovu a rozvoj, aby vypracovaly dlouhodobý rámec pro financování projektů v oblasti oceli;

59.   žádá Komisi, aby dále prosazovala evropské inovační partnerství v oblasti surovin v ocelářském průmyslu a v celém hodnotovém řetězci surovin, zejména způsoby recyklace a nové obchodní modely;

o
o   o

60.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Komisi, Radě a vládám a parlamentům členských států.

(1) http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/metals-minerals/files/steel-cum-cost-imp_en.pdf
(2) Přijaté texty, P7_TA(2013)0199 .
(3) http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/metals-minerals/files/high-level-roundtable-recommendations_en.pdf
(4) Přijaté texty, P7_TA(2012)0509 .
(5) Úř. věst. C 332 E, 15.11.2013, s. 72.
(6) Úř. věst. C 199 E, 7.7.2012, s. 131.
(7) Úř. věst. C 349 E, 22.12.2010, s. 84.
(8) Dosud nezveřejněno v Úředním věstníku.
(9) Dosud nezveřejněno v Úředním věstníku.
(10) Eurofound (2009).
(11) Eurofound (leden 2014, bude vydáno).
(12) http://www.gt-vet.com/?page_id=18

Poslední aktualizace: 30. května 2017Právní upozornění