Märksõnaregister 
Vastuvõetud tekstid
Teisipäev, 4. veebruar 2014 - StrasbourgLõplik väljaanne
Gröönimaa kaasamine Kimberley protsessi sertifitseerimissüsteemi rakendamisse ***I
  Resolutsioon
  Terviktekst
 Gröönimaa osalemine Kimberley protsessi sertifitseerimissüsteemis *
 Üleminek ELi kreedit- ja otsekorraldustele ***I
  Resolutsioon
  Terviktekst
 2012. aasta Kaplinna leping 1977. aasta Torremolinose kalapüügilaevade ohutuse rahvusvahelise konventsiooniga seotud 1993. aasta protokolli sätete rakendamise kohta ***
 29.aastaaruanne ELi õiguse kohaldamise järelevalve kohta (2011)
 Parlamendiliikme Lara Comi puutumatuse kaitsmise taotlus
 Parlamendiliikme Zbigniew Ziobro puutumatuse äravõtmise taotlus
 Vaba liikumise edendamine, lihtsustades teatavate avalike dokumentide vastuvõtmist ***I
  Resolutsioon
  Terviktekst
 Ainete ja segude klassifitseerimine, märgistamine ja pakendamine ***I
  Resolutsioon
  Terviktekst
 Autoriõigus ja sellega kaasnevad õigused ning muusikateoste internetiõiguste multiterritoriaalne litsentsimine ***I
  Resolutsioon
  Terviktekst
 Siseteabe alusel kauplemise ja turuga manipuleerimise korral kohaldatavad kriminaalkaristused ***I
  Resolutsioon
  Terviktekst
 Energeetikataristu investeerimisprojektid ***I
  Resolutsioon
  Terviktekst
 Kontrollikoja liikme ametisse nimetamine (Klaus-Heiner LEHNE - DE)
 Kontrollikoda
 ELi õigusloome kvaliteet ning subsidiaarsus ja proportsionaalsus - parem õigusloome
 Homofoobia ning seksuaalse sättumuse ja sooidentiteedi alusel toimuv diskrimineerimine
 Ebaausaid kaubandustavasid käsitleva direktiivi rakendamine
 ELi õiguskaitse tulemustabel
 Nutivõrkude arendamise kohalikud ja piirkondlikud tagajärjed
 Väikesed põllumajandusettevõtted
 E-kaubanduse arengut toetav ühtne pakiveoturg
 Ebaseaduslikult sisserännanud naised Euroopa Liidus
 Euroopa terasetööstus

Gröönimaa kaasamine Kimberley protsessi sertifitseerimissüsteemi rakendamisse ***I
PDF 190k   DOC 38k
Resolutsioon
Terviktekst
Euroopa Parlamendi 4. veebruari 2014. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 2368/2002 seoses Gröönimaa kaasamisega Kimberley protsessi sertifitseerimissüsteemi rakendamisse (COM(2013)0427 – C7-0179/2013 – 2013/0198(COD) ) (Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)
P7_TA(2014)0047 A7-0467/2013

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2013)0427 ),

–   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 207, mille alusel komisjon esitas Euroopa Parlamendile ettepaneku (C7‑0179/2013 ),

–   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–   võttes arvesse nõukogu esindaja poolt 16. jaanuari 2014. aasta kirjas võetud kohustust kiita Euroopa Parlamendi seisukoht heaks vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõikele 4,

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

–   võttes arvesse rahvusvahelise kaubanduse komisjoni raportit (A7-0467/2013 ),

1.   võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.   palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3.   teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 4. veebruaril 2014. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr …/2014, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 2368/2002 seoses Gröönimaa kaasamisega Kimberley protsessi sertifitseerimissüsteemi rakendamisse

P7_TC1-COD(2013)0198


(Kuna Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele, vastab Euroopa Parlamendi seisukoht õigusakti (määrus (EL) nr 257/2014) lõplikule kujule).


Gröönimaa osalemine Kimberley protsessi sertifitseerimissüsteemis *
PDF 186k   DOC 33k
Euroopa Parlamendi 4. veebruari 2014. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega nähakse ette eeskirjad ja kord, mille alusel saab Gröönimaa osaleda Kimberley protsessi sertifitseerimissüsteemis (COM(2013)0429 – C7-0232/2013 – 2013/0201(CNS) ) (Seadusandlik erimenetlus – konsulteerimine)
P7_TA(2014)0048 A7-0466/2013

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (COM(2013)0429 ),

–   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 203, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C7‑0232/2013 ),

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

–   võttes arvesse rahvusvahelise kaubanduse komisjoni raportit (A7-0466/2013 ),

1.   kiidab komisjoni ettepaneku heaks;

2.   palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

3.   palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti oluliselt muuta;

4.   teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.


Üleminek ELi kreedit- ja otsekorraldustele ***I
PDF 189k   DOC 36k
Resolutsioon
Terviktekst
Euroopa Parlamendi 4. veebruari 2014. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 260/2012 ELi kreedit- ja otsekorraldustele ülemineku osas (COM(2013)0937 – C7-0008/2014 – 2013/0449(COD) ) (Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)
P7_TA(2014)0049 A7-0036/2014

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2013)0937 ),

–   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 114, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C7-0008/2014 ),

–   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–   võttes arvesse Euroopa Keskpanga 22. jaanuari 2014. aasta arvamust(1) ,

–   võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 21. jaanuari 2014. aasta arvamust(2) ,

–   võttes arvesse nõukogu esindaja poolt 22. jaanuari 2014. aasta kirjas võetud kohustust kiita Euroopa Parlamendi seisukoht heaks vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõikele 4,

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 55 ja artikli 46 lõiget 1,

–   võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit (A7-0036/2014 ),

A.   arvestades, et olukorra pakilisuse tõttu on põhjendatud hääletada eelnõu üle enne kaheksanädalase tähtaja möödumist, mis on ette nähtud protokolli nr 2 (subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamise kohta) artiklis 6;

1.   võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.   palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3.   teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 4. veebruaril 2014. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr .../2014, millega muudetakse määrust (EL) nr 260/2012 kogu liitu hõlmavatele kreedit- ja otsekorraldustele ülemineku osas

P7_TC1-COD(2013)0449


(Kuna Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele, vastab Euroopa Parlamendi seisukoht õigusakti (määrus (EL) nr 248/2014) lõplikule kujule).

(1) Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.
(2) Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.


2012. aasta Kaplinna leping 1977. aasta Torremolinose kalapüügilaevade ohutuse rahvusvahelise konventsiooniga seotud 1993. aasta protokolli sätete rakendamise kohta ***
PDF 187k   DOC 34k
Euroopa Parlamendi 4. veebruari 2014. aasta seadusandlik resolutsioon, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu, millega volitatakse liikmesriike allkirjastama 2012. aasta Kaplinna lepingut (1977. aasta Torremolinose kalapüügilaevade ohutuse rahvusvahelise konventsiooniga seotud 1993. aasta protokolli sätete rakendamise kohta), seda ratifitseerima või sellega ühinema (13408/2013 – C7-0389/2013 – 2013/0020(NLE)) (Nõusolek)
P7_TA(2014)0050 A7-0040/2014

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu (13408/2013),

–   võttes arvesse 2012. aasta Kaplinna lepingut (1977. aasta Torremolinose kalapüügilaevade ohutuse rahvusvahelise konventsiooniga seotud 1993. aasta protokolli sätete rakendamise kohta),

–   võttes arvesse taotlust nõusoleku saamiseks, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 100 lõikele 2, artikli 218 lõikele 5, artikli 218 lõike 6 teise lõigu punkti a alapunktile v ning artikli 218 lõikele 8 (C7-0389/2013 ),

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 81 ja artikli 90 lõiget 7,

–   võttes arvesse transpordi- ja turismikomisjoni soovitust (A7-0040/2014 ),

1.   annab nõusoleku nõukogu otsuse eelnõule;

2.   teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.


29.aastaaruanne ELi õiguse kohaldamise järelevalve kohta (2011)
PDF 201k   DOC 47k
Euroopa Parlamendi 4. veebruari 2014. aasta resolutsioon ELi õiguse kohaldamise järelevalvet käsitleva 29. aastaaruande (2011) kohta (2013/2119(INI) )
P7_TA(2014)0051 A7-0055/2014

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse 29. aastaaruannet ELi õiguse kohaldamise järelevalve kohta (2011) (COM(2012)0714 ),

–   võttes arvesse komisjoni aruannet „Katseprojekti „EU Pilot” hindamise aruanne” (COM(2010)0070 ),

–   võttes arvesse komisjoni aruannet „Katseprojekti „EU Pilot” teine hindamisaruanne” (COM(2011)0930 ),

–   võttes arvesse komisjoni 5. septembri 2007. aasta teatist „Tulemuslik Euroopa – ühenduse õiguse kohaldamine” (COM(2007)0502 ),

–   võttes arvesse komisjoni 20. märtsi 2002. aasta teatist suhtlemisest ühenduse õiguse rikkumise kohta kaebuse esitajaga (COM(2002)0141 ),

–   võttes arvesse komisjoni 2. aprilli 2012. aasta teatist „Liidu õiguse kohaldamise kohta kaebuse esitanuga suhtlemise ajakohastamine” (COM(2012)0154 ),

–   võttes arvesse oma 14. septembri 2011. aasta resolutsiooni 27. aastaaruande kohta Euroopa Liidu õiguse kohaldamise järelevalve kohta (2009)(1) ,

–   võttes arvesse Euroopa Parlamendi õigusteenistuse 26. novembri 2013. aasta õiguslikku arvamust dokumendi „Rikkumise eelmenetlust puudutava teabe kättesaadavus seoses katseprojektiga „EU Pilot” ja ELi õiguse kohaldamise järelevalve aastaaruandega” kohta,

–   võttes arvesse 29. aastaaruandele ELi õiguse kohaldamise järelevalve kohta lisatud komisjoni talituste töödokumente (SWD(2012)0399 ja SWD(2012)0400 ),

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 48,

–   võttes arvesse õiguskomisjoni raportit ning põhiseaduskomisjoni ja petitsioonikomisjoni arvamusi (A7‑0055/2014 ),

A.   arvestades, et Lissaboni lepinguga võeti kasutusele hulk uusi õiguslikke aluseid, mille eesmärk on lihtsustada ELi õiguse rakendamist, kohaldamist ja jõustamist;

B.   arvestades, et Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklis 41 määratletakse õigust heale haldusele kui iga inimese õigust sellele, et institutsioonid käsitleksid tema asju õiglaselt, erapooletult ja mõistliku aja jooksul;

C.   arvestades, et Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 298 kohaselt abistab liidu institutsioone, organeid ja asutusi nende ülesannete täitmisel avatud, tõhus ja sõltumatu Euroopa halduskorraldus;

D.   arvestades, et Euroopa Parlamendi õigusteenistuse arvates puudub projektil „EU Pilot”, mis on liikmesriikide ja komisjoni kasutatav veebipõhine platvorm, kus selgitatakse ELi õiguse kohaldamisest tulenevate probleemide õiguslikku ja faktilist tagapõhja, õiguslik staatus, ning arvestades, et Euroopa Parlamendi ja komisjoni vaheliste suhete raamlepingu kohaselt peab komisjon tegema parlamendile kättesaadavaks kogu koondteabe kõigi rikkumismenetluste kohta alates ametlikust teatamiskirjast, sealhulgas ka juhtumipõhiselt, ning võib keelata juurdepääsu vaid projektiga „EU Pilot” seotud isikuandmetele;

1.   kordab oma seisukohta, et Euroopa Liidu lepingu artikli 17 kohaselt loetakse komisjoni peamiseks ülesandeks aluslepingute täitmise järelevalvet; märgib sellega seoses, et komisjoni õigus ja kohustus kontrollida ELi õiguse kohaldamist ning muu hulgas algatada rikkumismenetlus liikmesriigi vastu, kes on oma aluslepingutest tulenevad kohustused täitmata jätnud(2) , on liidu õiguskorra nurgakivi ning sellisena kooskõlas õigusriigi põhimõtetele tugineva liidu kontseptsiooniga;

2.   märgib, et aastaaruande(3) kohaselt on komisjon viimastel aastatel alustanud vähem uusi rikkumismenetlusi – 2009. aastal avas ta 2900, 2010. aastal 2100 ja 2011. aastal 1775 sellist menetlust; märgib ka, et aastaaruandest nähtub ülevõtmisega hilinemise juhtude arvu kasv viimaste aastate jooksul (2009. aastal 531, 2010. aastal 855 ja 2011. aastal 1185 juhtumit), ning et kõige rohkem rikkumisi on avastatud keskkonna (17 %), siseturu (15 %), transpordi (15 %) ja maksunduse valdkonnas (12 %);

3.   märgib, et enne Euroopa Kohtusse jõudmist lõpetatud rikkumisjuhtumite osakaal on võrreldes 2010. aastaga (88 % juhtumitest) 2011. aastal vähenenud (60,4 %); peab väga oluliseks jätkata liikmesriikide tegevuse hoolikat jälgimist, pidades silmas asjaolu, et mõningates parlamendile esitatud petitsioonides ja komisjonile laekunud kaebustes osutatakse probleemidele, mis jätkuvad ka pärast menetluse lõpetamist;

4.   märgib, et 399 rikkumismenetlust lõpetati, kuna liikmesriik tõendas oma õigusaktide vastavust ELi õigusele, tehes suuri jõupingutusi, et jõuda rikkumise suhtes kokkuleppele ilma kohtumenetlusteta; märgib ka seda, et 2011. aastal tegi kohus ELi toimimise lepingu artikli 258 alusel 62 otsust, millest 53 (85 %) tehti komisjoni kasuks;

5.   väljendab muret selle pärast, et liikmesriikidepoolse hilinenud ülevõtmisega seotud rikkumiste arv on pidevalt kasvanud, arvestades, et 2011. aasta lõpus oli ikka veel pooleli 763 hilinenud ülevõtmise juhtumit, mis eelnenud aastaga võrreldes tähendab 60 %-list kasvu;

6.   märgib, et 2011. aasta lõpus andis komisjon kohtusse esimese hilinenud ülevõtmisjuhtumi koos taotlusega kohaldada ELi toimimise lepingu artikli 260 lõike 3 alusel rahalisi karistusi;

7.   leiab siiski, et esitatud statistika ei kajasta täpselt tegelikke puudujääke ELi õiguse järgimisel, vaid üksnes kõige raskemaid rikkumisi või kõige häälekamate isikute või organisatsioonide kaebusi; märgib, et hetkel ei ole komisjonil ei tegevuspoliitikat ega vahendeid kõigi rikkumisjuhtude süstemaatiliseks avastamiseks ja jõustamisele pööramiseks(4) ;

8.   juhib tähelepanu asjaolule, et ELi institutsioonide kokkulepe deklaratsioonide kohta, milles selgitatakse seost direktiivi komponentide ja ülevõtvate siseriiklike õigusaktide vastavate osade vahel (vastavustabelid) jõustus 1. novembril 2011. aastal ning seetõttu ei olnud võimalik selle rakendamist käesolevas aastaaruandes hinnata;

9.   loodab, et komisjon esitab esialgse ülevaate nendest deklaratsioonidest 1. novembriks 2014, nagu aastaaruandes lubatud;

10.   on seisukohal, et mis puudutab rikkumismenetlusi ELi toimimise lepingu artiklite 258 ja 260 alusel, siis peaks komisjon tagama, et parlamendile ja komisjonile esitatud petitsioone ja kaebusi käsitletakse võrdse tähelepanuga;

11.   juhib tähelepanu sellele, et ELi kodanike esitatud petitsioonides viidatakse ELi õiguse rikkumisele eelkõige põhiõiguste, keskkonna, siseturu ja omandiõiguse valdkonnas; on seisukohal, et petitsioonidest nähtub, et ELi õiguse ebatäieliku ülevõtmise või väära kohaldamise juhtumid on ikka veel sagedased ja laialt levinud;

12.   kutsub komisjoni üles muutma ELi õiguse järgimine tõeliseks poliitiliseks prioriteediks ja püüdlema selle poole tihedas koostöös parlamendiga, kelle kohustus on a) nõuda komisjonilt poliitilist vastutust ning b) kaasseadusandjana ja oma seadusandliku tegevuse pidevaks parandamiseks tagada enda täielik teavitamine;

13.   märgib, et kaebuste lahendamise menetlustes tuleks süstemaatiliselt kasutada nõuete järgimist edendavaid vahendeid ja Euroopa Parlamendi kontrolliõigust;

14.   märgib, et rikkumismenetlusel on kaks etappi: haldusetapp (uurimine) ja kohtumenetlusetapp Euroopa Kohtus; võtab teadmiseks komisjoni tõdemuse, et „kodanikud, ettevõtjad ja sidusrühmade organisatsioonid aitavad olulisel määral [...], teatades liikmesriikide ametiasutustes ELi õiguse ülevõtmisel ja/või kohaldamisel esinevatest puudujääkidest”; märgib ka, et rikkumiste avastamise järel käsitletakse neid komisjoni ja asjaomase liikmesriigi vahelistel kahepoolsetel aruteludel, et neid võimalikult ulatuslikult parandada, kasutades selleks katseprojekti „EU Pilot” platvormi(5) ;

15.   märgib sellega seoses, et katseprojekt „EU Pilot” on määratluse kohaselt platvorm komisjoni ja liikmesriikide vahelisteks kahepoolseteks aruteludeks(6) , sellel puudub õiguslik staatus ja see on vaid eelrikkumismenetluse käigus komisjoni haldusautonoomia raames kasutatav abivahend(7) ;

16.   peab kahetsusväärseks katseprojekti „EU Pilot” õigusliku staatuse puudumist ning leiab, et õiguspärasust aitab tagada vaid see, kui võimaldada läbipaistvust ning kaebuse esitajate ja Euroopa Parlamendi osalemist katseprojektis „EU Pilot”, ning õiguslikkuse saab tagada kõiki rikkumis- ja eelrikkumismenetluse eeskirju sisaldava õiguslikult siduva akti vastuvõtmisega, nagu on osutatud parlamendi hiljutises uuringus(8) ; on seisukohal, et niisugune õiguslikult siduv akt peaks tooma selguse üksikute kaebuse esitajate ja komisjoni juriidilistesse õigustesse ja kohustustesse ning selle eesmärk peaks olema võimaldada kaebuse esitajatel võimalikult suurel määral osaleda katseprojektis „EU Pilot”, tagades vähemalt nende teavitamise menetluse eri etappidest;

17.   sellega seoses taunib asjaolu, et ei ole reageeritud parlamendi varasematele resolutsioonidele, eelkõige tema nõudmisele kehtestada ELi toimimise lepingu artikli 298 alusel vastu võetava määrusega siduvad eeskirjad, milles sätestatakse rikkumismenetluse ja sellele eelneva menetluse eri aspektid, sealhulgas teatised, siduvad tähtajad, õigus ärakuulamisele, põhjuste märkimise kohustus ning iga isiku õigus oma toimikuga tutvuda, et tugevdada kodanike õigusi ja tagada läbipaistvus;

18.   leiab, et ELi katseprojektis „EU Pilot” osalemist tuleb muuta kaebuste esitajate jaoks läbipaistvamaks; nõuab ligipääsu kõiki kaebusi koondavale andmebaasile, et parlamendil oleks võimalik teostada kontrolli komisjoni kui aluslepingute järelevalvaja üle;

19.   rõhutab hea haldustava olulisust ning nõuab menetluskorra kehtestamist määrusena, mille õiguslik alus on ELi toimimise lepingu artikkel 298 ja milles sätestatakse rikkumismenetluse mitmesugused aspektid;

20.   palub seetõttu uuesti, et komisjon teeks ELi toimimise lepingu artikli 298 kui uue õigusliku aluse põhjal ettepaneku siduvate eeskirjade kehtestamise kohta määruse kujul, et täielikult tagada kodanike õigus heale haldusele, mis on sätestatud põhiõiguste harta artiklis 41;

21.   tuletab meelde, et muudetud raamkokkuleppes, mis käsitleb komisjoni suhteid parlamendiga, kohustub komisjon tegema „parlamendile kättesaadavaks kokkuvõtliku teabe kõikidest rikkumismenetlustest alates ametliku teavitamise kirjast, sealhulgas kui parlament soovib, [...] rikkumismenetlustega seotud küsimustes”, ja eeldab, et seda klauslit hakatakse tegelikkuses heauskselt kohaldama;

22.   kordab seepärast, et parlamendil on õigus saada üksikasjalikku teavet konkreetsete ülevõtmise seisukohalt probleemsete aktide või õigusnormide, samuti konkreetsete aktide või õigusnormide osas esitatud kaebuste arvu kohta(9) , ning et ehkki komisjon võib keelduda andmast Euroopa Parlamendile juurdepääsu katseprojekti „EU Pilot” andmebaasi isikuandmetele, on parlamendil õigus taotleda anonüümsel kujul esitatavat teavet, et olla täiel määral kursis kõigi liidu õiguse kohaldamise ja rakendamise asjakohaste aspektidega(10) ;

23.   tunneb heameelt selle üle, et katseprojektis „EU Pilot” osalevad kõik liikmesriigid; loodab, et selle tulemusena väheneb veelgi rikkumismenetluste arv; nõuab kodanike paremat teavitamist katseprojektist „EU Pilot”;

24.   on seisukohal, et küsimus katseprojektist „EU Pilot” ning üldisemalt ELi õiguse rikkumistest ja parlamendi juurdepääsust rikkumismenetluste ja nendele eelnevate menetlustega seotud asjakohasele teabele on tulevase institutsioonidevahelise kokkuleppe läbirääkimiste kava tähtis osa;

25.   teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, Euroopa Kohtule, Euroopa ombudsmanile ja liikmesriikide parlamentidele.

(1) ELT C 51 E, 22.2.2013, lk 66.
(2) Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklites 258 ja 260 on sätestatud komisjoni volitused algatada liikmesriikide suhtes rikkumismenetlusi. Täpsemalt on artiklis 258 on sätestatud, et komisjon esitab „põhjendatud arvamuse”, kui ta on arvamusel, et liikmesriik ei ole täitnud aluslepingutest tulenevat kohustust.
(3) Komisjoni 29. aastaaruanne ELi õiguse kohaldamise järelevalve kohta (2011) (COM(2012)0714 ), lk 2–3.
(4) Parlamendi poliitikaosakonna C tellitud uuring „ELi õiguse kohaldamise ja rakendamise tagamise vahendid ja nende tulemuslikkuse hindamine”, Brüssel 2013, lk 11.
(5) Komisjoni aruanne (COM(2012)0714 ), lk 5.
(6) Vt eelmises punktis esitatud viidet.
(7) Euroopa Parlamendi õigusteenistuse 26. novembri 2013. aasta õiguslik arvamus „Rikkumise eelmenetlusi puudutava teabe kättesaadavus seoses katseprojektiga „EU Pilot” ja ELi õiguse kohaldamise järelevalve aastaaruandega”.
(8) „ELi õiguse kohaldamise ja rakendamise tagamise vahendid ja nende tulemuslikkuse hindamine”, lk 13.
(9) „Rikkumise eelmenetlusi puudutava teabe kättesaadavus seoses katseprojektiga „EU Pilot” ja ELi õiguse kohaldamise järelevalve aastaaruandega”, lk 4.
(10) Vt eelmine joonealune märkus. Komisjon juba avaldab palju teavet ELi õiguse kohaldamise järelevalve aastaaruandes.


Parlamendiliikme Lara Comi puutumatuse kaitsmise taotlus
PDF 108k   DOC 37k
Euroopa Parlamendi 4. veebruari 2014. aasta otsus Lara Comi puutumatuse ja eesõiguste kaitsmise taotluse kohta (2014/2014(IMM) )
P7_TA(2014)0052 A7-0067/2014

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse Lara Comi 16. oktoobri 2013. aasta taotlust, millest anti teada täiskogu istungil 9. septembril 2013. aastal, tema puutumatuse kaitsmiseks seoses Ferrara kohtus käimasoleva menetlusega,

–   olles vastavalt kodukorra artikli 7 lõikele 3 Lara Comi 5. novembril 2013 ära kuulanud,

–   võttes arvesse Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokolli nr 7 artikleid 8 ja 9 ning otsestel ja üldistel valimistel Euroopa Parlamendi liikmete valimist käsitleva 20. septembri 1976. aasta akti artikli 6 lõiget 2,

–   võttes arvesse Euroopa Liidu Kohtu 12. mai 1964. aasta, 10. juuli 1986. aasta, 15. ja 21. oktoobri 2008. aasta, 19. märtsi 2010. aasta ja 6. septembri 2011. aasta otsuseid(1) ,

–   võttes arvesse oma 14. jaanuari 2014. aasta otsust Lara Comi puutumatuse ja eesõiguste kaitsmise taotluse kohta,

–   võttes arvesse kodukorra artikli 6 lõiget 3 ja artiklit 7,

–   võttes arvesse õiguskomisjoni raportit (A7‑0067/2014 ),

A.   arvestades, et Euroopa Parlamendi liige Lara Comi on esitanud taotluse kaitsta oma puutumatust seoses Ferrara kohtusse ilmumise kutsega, mis esitati talle 1. oktoobril 2013 ja mille esemeks on kahjutasunõue seoses ühes telesaates toimunud poliitilise arutelu käigus tehtud avaldustega;

B.   arvestades, et Euroopa Parlamendi liige Lara Comi on juba palunud kaitsta oma puutumatust seoses kohtumenetlusega, mille Ferrara riigiprokuratuur algatas alatu laimu süüdistuse tõttu, mille aluseks on samad käesoleva otsuse esemeks olevad avaldused;

C.   arvestades, et Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokolli artiklis 8, millele Lara Comi oma puutumatuse kaitsmise taotluses selgelt viitas, on sätestatud, et Euroopa Parlamendi liikmeid ei või üle kuulata, nende suhtes tõkendit kohaldada ega neid kohtumenetlusele allutada nende poolt oma kohustuste täitmisel avaldatud arvamuste või antud häälte tõttu;

D.   arvestades, et oma eesõiguste ja puutumatusega seotud volituste rakendamisel taotleb parlament eelkõige enda kui demokraatliku legislatiivkogu puutumatuse säilitamist ja oma liikmete sõltumatuse tagamist nende ülesannete täitmisel;

E.   arvestades, et parlamendil on laiaulatuslik kaalutlusõigus, kui kavatsetakse teha otsus selle kohta, kuidas reageerida parlamendiliikme taotlusele kaitsta tema puutumatust;

F.   arvestades, et Euroopa Kohus on sedastanud, et parlamendiliikme poolt väljaspool Euroopa Parlamendi hoonet esitatud väide võib endast kujutada arvamuse avaldamist ametikohustuste täitmisel protokolli artikli 8 tähenduses, kuna oluline ei ole mitte koht, kus väide esitati, vaid selle laad ja sisu;

G.   arvestades, et Euroopa Parlamendi liikmetele kohtumenetluste korral pakutav puutumatus laieneb ka tsiviilkohtumenetlustele;

H.   arvestades, et Lara Comi kutsuti kõnealusesse telesaatesse Euroopa Parlamendi liikmena, mitte mõne erakonna riikliku esindajana (selleks oli kutsutud üks teine saatekülaline), ning seejuures järgiti siseriiklikke õigusnorme, mille eesmärk on tagada poliitiliste eestkõnelejate tasakaalustatud esindatus valimiskampaaniate ajal toimuvates teledebattides, nagu ka käesoleval juhul;

I.   arvestades, et kaasaegse demokraatia tingimustes ei toimu poliitilised arutelud mitte ainult parlamendis, vaid neid edastatakse ka muude kommunikatsioonivahendite kaudu, alates pressiteadetest ja lõpetades internetiga;

J.   arvestades, et kõnealuses telesaates võttis Lara Comi Euroopa Parlamendi liikmena sõna poliitilistel teemadel, muu hulgas riigihangete ja organiseeritud kuritegevuse küsimuses, millega ta on alati tegelenud ka Euroopa tasandil;

K.   arvestades, et Lara Comi vabandas päev pärast telesaate toimumist kaebuse esitaja ees ja vabandust kajastati hiljem ühes teises riigitelevisiooni saates;

L.   arvestades, et kõnealusel juhul on tegemist samade avaldustega, mille puhul Euroopa Parlament otsustas oma 14. jaanuari 2014. aasta otsusega kaitsta parlamendiliikme Comi puutumatust seoses Ferrara kohtus käimasoleva kohtumenetlusega;

1.   otsustab kaitsta Lara Comi puutumatust ja eesõigusi;

2.   teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja vastutava parlamendikomisjoni raport viivitamata Itaalia Vabariigi pädevatele asutustele ja Lara Comile.

(1)12.mai 1964. aasta otsus kohtuasjas 101/63: Wagner . Fohrmann ja Krier, EKL 1964, lk 195; 10. juuni 1986. aasta otsus kohtuasjas 149/85: Wybot . Faure ja teised, EKL 1986, lk 2403; 15. oktoobri 2008. aasta otsus kohtuasjas T-345/05: Mote . parlament, EKL 2008, lk II-2849; 21. oktoobri 2008. aasta otsus liidetud kohtuasjades C-200/07 ja C-201/07: Marra De Gregorio ja Clemente, EKL 2008, lk I-7929; 19. märtsi 2010. aasta otsus kohtuasjas T-42/06: Gollnisch . parlament, EKL 2010, lk II-1135; 6. septembri 2011. aasta otsus kohtuasjas C-163/10: Patriciello, EKL 2011, lk I-7565.


Parlamendiliikme Zbigniew Ziobro puutumatuse äravõtmise taotlus
PDF 110k   DOC 38k
Euroopa Parlamendi 4. veebruari 2014. aasta otsus Zbigniew Ziobro puutumatuse äravõtmise taotluse kohta (2013/2189(IMM) )
P7_TA(2014)0053 A7-0045/2014

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse Zbigniew Ziobro puutumatuse äravõtmise taotlust, mille esitas 24. juunil 2013. aastal Poola Vabariigi prokurör seoses Varssavi kesklinna ringkonnakohtu V osakonnas (kriminaalasjad) käimasoleva kriminaalmenetlusega, mille viitenumber on V K199/12 ja millest anti teada Euroopa Parlamendi täiskogu istungil 9. septembril 2013. aastal,

–   olles vastavalt kodukorra artikli 7 lõikele 5 Zbigniew Ziobro ära kuulanud,

–   võttes arvesse Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokolli nr 7 artikleid 8 ja 9 ning otsestel ja üldistel valimistel Euroopa Parlamendi liikmete valimist käsitleva 20. septembri 1976. aasta akti artikli 6 lõiget 2,

–   võttes arvesse Euroopa Liidu Kohtu 12. mai 1964. aasta, 10. juuli 1986. aasta, 15. ja 21. oktoobri 2008. aasta, 19. märtsi 2010. aasta ja 6. septembri 2011. aasta otsuseid(1) ,

–   võttes arvesse Poola Vabariigi põhiseaduse artiklit 105,

–   võttes arvesse kodukorra artikli 6 lõiget 1 ja artiklit 7,

–   võttes arvesse õiguskomisjoni raportit (A7-0045/2014 ),

A.   arvestades, et Poola Vabariigi prokurör on taotlenud Euroopa Parlamendi liikme Zbigniew Ziobro puutumatuse äravõtmist seoses väidetavat kuritegu käsitleva kohtumenetlusega;

B.   arvestades, et prokuröri taotlus on seotud rikkumisega, milles Poola karistusseadustiku artikli 212 lõigete 1 ja 2 kohaselt esitatakse erasüüdistus;

C.   arvestades, et Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokolli artiklis 8 on sätestatud, et Euroopa Parlamendi liikmeid ei või üle kuulata, neid kinni pidada ega neid kohtumenetlusele allutada nende poolt oma kohustuste täitmisel avaldatud arvamuste või antud häälte tõttu;

D.   arvestades, et Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokolli artiklis 9 on sätestatud, et Euroopa Parlamendi liikmetel on oma riigi territooriumil samasugune immuniteet nagu selle riigi parlamendi liikmetel;

E.   arvestades, et Poola Vabariigi põhiseaduse artikli 105 kohaselt ei tohi parlamendiliiget vastutusele võtta tema saadikumandaadi kohaldamisalasse kuuluva tegevuse eest ei tema ametiajal ega pärast ametiaja lõppemist; sellise tegevusega seoses võib saadiku vastutusele võtta ainult parlamendi (seimi) ees ning juhul, kui ta on rikkunud kolmandate isikute õigusi, võib tema suhtes kohtumenetlust alustada ainult seimi nõusolekul;

F.   arvestades, et Euroopa Parlament otsustab üksi selle üle, kas teataval juhul tuleks puutumatus ära võtta või mitte; arvestades, et Euroopa Parlament võib mõistlikult võtta arvesse parlamendiliikme seisukohta, kui ta teeb otsuse tema puutumatus ära võtta või seda mitte ära võtta(2) ;

G.   arvestades, et väidetaval rikkumisel puudub otsene ja ilmselge seos Zbigniew Ziobro kui Euroopa Parlamendi liikme kohustuste täitmisega, samuti ei ole see seotud Euroopa Parlamendi liikme kohustuste täitmisel avaldatud arvamuse või antud häälega Euroopa Liidu privileege ja immuniteete käsitleva protokolli nr 7 artikli 8 tähenduses;

H.   arvestades, et Zbigniew Ziobro vastu algatatud kriminaalmenetlusel puudub seos tema praeguse Euroopa Parlamendi liikme ametikohaga;

I.   arvestades, et Euroopa Parlament ei ole käesoleva juhtumi puhul leidnud tõendeid fumus persecutionis ’e kohta, st tal puudub alus piisavalt tõsiseks ja täpseks kahtluseks, et juhtumi eesmärk on tekitada poliitilist kahju parlamendiliikmele;

J.   arvestades, et taotlus on esitatud vastuhagi tõttu ja arvestades, et sellises kontekstis takistaks otsus parlamendiliikme puutumatust mitte ära võtta teisel eraõiguslikul isikul oma kaitse korraldamise eesmärgil asja kohtusse andmist;

1.   otsustab Zbigniew Ziobro puutumatuse ära võtta;

2.   teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja vastutava parlamendikomisjoni raport viivitamatult Poola Vabariigi pädevale ametiasutusele ja Zbigniew Ziobrole.

(1)12.mai 1964. aasta otsus kohtuasjas 101/63: Wagner . Fohrmann ja Krier, EKL 1964, lk 195; 10. juuni 1986. aasta otsus kohtuasjas 149/85: Wybot . Faure ja teised, EKL 1986, lk 2403; 15. oktoobri 2008. aasta otsus kohtuasjas T-345/05: Mote . parlament, EKL 2008, lk II-2849; 21. oktoobri 2008. aasta otsus liidetud kohtuasjades C-200/07 ja C-201/07: Marra De Gregorio ja Clemente, EKL 2008, lk I-7929; 19. märtsi 2010. aasta otsus kohtuasjas T-42/06: Gollnisch . parlament, EKL 2010, lk II-1135; 6. septembri 2011. aasta otsus kohtuasjas C-163/10: Patriciello, EKL 2011, lk I-7565.
(2) Otsus kohtuasjas T-345/05 Mote v. parlament [2008] EKL II-2849, punkt 28.


Vaba liikumise edendamine, lihtsustades teatavate avalike dokumentide vastuvõtmist ***I
PDF 1501k   DOC 1551k
Resolutsioon
Terviktekst
Euroopa Parlamendi 4. veebruari 2014. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega edendatakse kodanike ja ettevõtjate vaba liikumist, lihtsustades teatavate avalike dokumentide vastuvõtmist Euroopa Liidus, ja millega muudetakse määrust (EL) nr 1024/2012 (COM(2013)0228 – C7-0111/2013 – 2013/0119(COD) ) (Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)
P7_TA(2014)0054 A7-0017/2014

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut parlamendile ja nõukogule (COM(2013)0228 ),

–   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 21 lõiget 2 ning artikli 114 lõiget 1, mille alusel komisjon esitas Euroopa Parlamendile ettepaneku (C7‑0111/2013 ),

–   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–   võttes arvesse Rumeenia Senati poolt subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtete kohaldamist käsitleva protokolli nr 2 alusel esitatud põhjendatud arvamust, mille kohaselt seadusandliku akti eelnõu ei vasta subsidiaarsuse põhimõttele,

–   võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 11. juuli 2013. aasta arvamust(1) ,

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

–   võttes arvesse õiguskomisjoni raportit (A7-0017/2014 ),

1.   võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.   palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3.   teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 4. veebruaril 2014. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr .../2014, millega edendatakse kodanike ja ettevõtjate vaba liikumist, lihtsustades teatavate avalike dokumentide vastuvõtmist Euroopa Liidus, ja millega muudetakse määrust (EL) nr 1024/2012

P7_TC1-COD(2013)0119


EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 21 lõiget 2 ja artikli 114 lõiget 1,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parlamentidele,

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust(2) ,

toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt(3)

ning arvestades järgmist:

(1)   Liit on seadnud eesmärgiks säilitada ning arendada vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanevat sisepiirideta ala, kus on tagatud isikute vaba liikumine. Liit on samuti seadnud eesmärgiks luua siseturg ja tagada selle toimimine. Selleks et liidu kodanikud ja äriühingud või muud ettevõtjad saaksid kasutada siseturul vaba liikumise õigust, peaks liit võtma konkreetsed meetmed, millega lihtsustada teatavate avalike dokumentide piiriülese vastuvõtmise suhtes kehtivaid haldusformaalsusi.

(2)   Selleks et ühes liikmesriigis välja antud avalikku dokumenti saaks kasutada ametlikel eesmärkidel muus liikmesriigis, tuleb praegu täita sellised haldusformaalsused nagu legaliseerimine või tunnistusega (apostille ) kinnitamine.

(3)   Need formaalsused on avalike dokumentide autentsuse tõestamiseks aegunud ja ebaproportsionaalsed. Tuleks kehtestada lihtsam raamistik. Samal ajal peaks olema olemas liikmesriikidevahelise halduskoostöö tõhusam mehhanism olukordadeks, kus avaliku dokumendi autentsuses tekib põhjendatud kahtlus. Kõnealune mehhanism peaks suurendama liikmesriikide vahelist vastastikust usaldust siseturul.

(4)   Avalike dokumentide autentsuse tõestamine õigsuse kontrollimine liikmesriikide vahel on reguleeritud eri rahvusvaheliste konventsioonide ja lepingutega. Need konventsioonid ja lepingud pärinevat ajast, mil veel puudus haldus- ja õigusalane koostöö liidu tasandil, sealhulgas puudusid liidu valdkondlikud õigusaktid konkreetsete avalike dokumentide piiriülese vastuvõtmise kohta. Selliste vahenditega kehtestatud nõudmised võivad osutuda kodanikele ja äriühingutele või muudele ettevõtjatele koormavaks ja need ei paku rahuldavat lahendust avalike dokumentide lihtsamale vastuvõtmisele liikmesriikide vahel. [ME 1]

(5)   Käesoleva määruse reguleerimisala hõlmab teatavaid liikmesriikide ametiasutuste koostatud avalikke dokumente, millel on formaalne tõendusjõud seoses sünni, surma, abielu, registreeritud partnerluse, põlvnemise, lapsendamise, elukoha, kodakondsuse, rahvuse, kinnisvara, äriühingu või muu ettevõtja õigusliku seisundi ja esindamise, intellektuaalomandi õiguste ja karistusregistrikande puudumisega . Kõnealuse tõendusjõuga dokumendi liikide liikmesriikidevahelise vastuvõtmise lihtsustamine peaks pakkuma liidu kodanikele ja äriühingutele või muudele ettevõtjatele käegakatsutavaid hüvesid. Eraisikute koostatud dokumendid tuleks nende erineva õigusliku olemuse tõttu määruse reguleerimisalast välja jätta. Kolmandate riikide ametiasutuste koostatud dokumendid peaksid samamoodi jääma määruse reguleerimisalast välja. Käesoleva määruse reguleerimisala ei peaks hõlmama dokumente, mis sisaldavad kahe või enama poole kokkulepet. [ME 2]

(6)   Käesoleva määruse eesmärk ei ole muuta Käesolev määrus ei muuda liikmesriikide materiaalõigust, mis on seotud sünni, surma, abielu, registreeritud partnerluse, põlvnemise, lapsendamise, elukoha, kodakondsuse, rahvuse, kinnisvara, äriühingu või muu ettevõtja õigusliku seisundi ja esindamise, intellektuaalomandi õiguste ja karitusregistrikande puudumisega füüsiliste või juriidiliste isikute erinevate õiguslike faktide ja õigusliku seisundiga . Välja tuleks jätta dokumendid, mis sisaldavad kahe või enama poole kokkulepet . [ME 3]

(7)   Kodanike ja äriühingute või muude ettevõtjate vaba liikumise edendamiseks tuleks teatavad avalike dokumentide liigid vabastada kõikidest legaliseerimise vormidest või sarnastest formaalsustest tunnistuse (apostill) kinnitamisest .

(8)   Selleks et veelgi soodustada avalike dokumentide vastuvõtmist liikmesriikide vahel, tuleks lihtsustada ka muid avalike dokumentide piiriülese ringlemisega seotud formaalsusi, st kinnitatud ärakirjade või kinnitatud tõlgete esitamise nõuet.

(9)   Liikmesriikide vahel ringlevate avalike dokumentidega seotud pettuse ja nende võltsimise vastu tuleks kehtestada asjakohased kaitsemeetmed, et tagada õiguskindlus Euroopa Liidus . [ME 4]

(10)   Kiire ja turvalise piiriülese teabevahetuse võimaldamiseks ja vastastikuse abistamise soodustamiseks tuleks käesoleva määrusega kehtestada liikmesriikide määratud ametiasutuste vahel halduskoostöö. Halduskoostöö peaks tuginema Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 1024/2012 loodud siseturu infosüsteemile(4) .

(11)   Määrust (EL) nr 1024/2012 tuleks seega muuta, et lisada käesolev määrus nende õigusaktide nimekirja, mille rakendamiseks kasutatakse siseturu infosüsteemi.

(12)   Selle liikmesriigi ametiasutused, kellele avalikku dokumenti või selle kinnitatud ärakirja esitatakse, peaksid saama esitada teabenõude liikmesriigi ametiasutusele, kes asjaomase dokumendi on välja andnud, kasutades selleks kas otse siseturu infosüsteemi või võttes ühendust oma liikmesriigi keskasutusega, kui neil tekib põhjendatud kahtlus kõnealuse dokumendi autentsuses. Sama võimalus tuleks anda nendele asutustele, kellele on seaduse või haldusaktiga pandud kohustus täita avalikke ülesandeid. Teabenõude saanud asutused peaksid vastama sellele võimalikult lühikese aja jooksul, mis mingil juhul ei ületa ühte kuud. Kui vastusega ei kinnitata avaliku dokumendi või selle kinnitatud ärakirja autentsust, ei pea teabenõude esitanud asutus dokumente vastu võtma.

(13)   Asutused peaksid saama kasutada olemasolevaid siseturu infosüsteemi funktsioone, sealhulgas mitmekeelset kommunikatsioonisüsteemi, eeltõlgitud ja standardseid küsimusi ja vastuseid, samuti siseturul kasutatavate avalike dokumentide näidiste repositooriumi.

(14)   Liikmesriikide keskasutused peaksid pakkuma teabenõuete esitamisel abi, eriti neid edastama ja vastu võtma ning esitama kõik nendega seotud vajaliku teabe.

(15)   Keskasutused peaksid võtma kõik muud vajalikud meetmed käesoleva määruse rakendamise lihtsustamiseks, eriti vahetama head tava avalike dokumentide liikmesriikides vastu võtmise kohta, edastama ja korrapäraselt ajakohastama head tava avalike dokumentidega seotud pettuse ärahoidmise kohta ning avalike dokumentide elektrooniliste versioonide kasutamise edendamise kohta. Nad peaksid looma siseturu infosüsteemi repositooriumi kaudu ka siseriiklike avalike dokumentide näidised. Sel eesmärgil tuleks kasutada nõukogu otsusega 2001/470/EÜ(5) tsiviil- ja kaubandusasjade käsitlemiseks loodud Euroopa õigusalase koostöö võrgustikku.

(15a)   Komisjon peaks võimalikult kiiresti alustama liikmesriikides üldiselt kasutusel olevate avalike dokumentide standardsõnastuse tõlkimist, et lihtsustada veelgi dokumentide vastuvõtmist liikmesriikide vahel. Tõlked tuleks seejärel arusaamatuste vältimiseks ja suhtluse lihtsustamiseks kättesaadavaks teha nii üldsusele kui ka ametiasutustele, nii nagu isikut tõendavate dokumentide puhul on juba tehtud PRADO andmebaasis. Tõlked kiirendaksid paljudel juhtudel ka siseturu infosüsteemi kasutamist keskasutuste vahelises suhtluses, juhul kui on tekkinud kahtlusi. [ME 5]

(16)   Liidu mitmekeelsed standardvormid tuleks luua kõikides liidu ametlikes keeltes sünni, surma, abielu, registreeritud partnerluse, äriühingu või muu ettevõtja erinevate õiguslike faktide ja füüsilise või juriidilise isiku õigusliku seisundi ja esindamise kohta, et liidu kodanikud ja äriühingud või muud ettevõtjad ei peaks esitama tõlkeid juhtudel, kus neid muidu nõutaks. [ME 6]

(17)   Liidu mitmekeelsed standardvormid tuleks välja anda nõudmise korral kodanikele ja äriühingutele või muudele ettevõtjatele, kel on õigus saada väljaandja liikmesriigis kehtivaid samaväärseid liikmesriigi poolt välja antud avalikke dokumente, mis tõendavad dokumentides osutatud konkreetseid õiguslikke asjaolusid ja tehinguid, ja nende dokumentidega samadel tingimustel. Standardvormidel peaks olema sama formaalne tõendusjõud nagu väljaandja liikmesriigi ametiasutuste koostatud samaväärsetel avalikel dokumentidel, jättes liidu kodanikele ja äriühingutele või muudele ettevõtjatele võimaluse valida, kas kasutada standardvorme või nendega samaväärseid liikmesriigi dokumente. Liidu mitmekeelsetel standardvormidel ei tohiks olla õigusmõju nende sisu tunnustamisele liikmesriikides, kus neid esitatakse. Komisjon peaks töötama välja üksikasjalikud suunised nende kasutamise kohta, kaasates sellesse keskasutusi. [ME 7]

(18)   Tänapäevaste kommunikatsioonitehnoloogiate kasutamise võimaldamiseks peaks komisjon välja töötama liidu mitmekeelsed elektroonilised standardvormid või muud elektrooniliseks teabevahetuseks sobivad vormid.

(19)   Tuleks selgitada käesoleva määruse ja liidu kehtivate õigusaktide vahelist seost. Sellega seoses ei tohiks käesolev määrus piirata legaliseerimist, sarnaseid tunnistusega (apostill) kinnitamist või muid formaalsusi käsitlevate õigusaktide kohaldamist, vaid neid täiendama. Käesolev määrus ei tohiks piirata e-allkirja ja e-identimist käsitlevate liidu õigusaktide kohaldamist. Käesolev määrus ei tohiks piirata liidu õigusaktidega loodud halduskoostöö süsteeme, millega nähakse ette liikmesriikidevaheline teabevahetus konkreetsetes valdkondades. Käesolevat määrust saab kohaldada koostoimes nende konkreetsete süsteemidega.

(20)   Kooskõla käesoleva määruse üldeesmärkidega nõuab, et määrus oleks liikmesriikide vahel ülimuslik selliste kahe- ja mitmepoolsete konventsioonide suhtes, mille osalised liikmesriigid on ja mis käsitlevad määrusega seotud küsimusi.

(21)   Käesoleva määruse kohaldamise soodustamiseks peaksid liikmesriigid edastama komisjonile keskasutuste kontaktandmed. Selline teave tuleks teha üldsusele tsiviil- ja kaubandusasju käsitleva Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku kaudu kättesaadavaks.

(21a)   Kuna Euroopa Liidu institutsioonidel, organitel ja asutustel ning Euroopa koolidel on ka üha rohkem otsene halduslik roll, tuleks nad avalike dokumentide väljastamisel ja vastuvõtmisel võrdsustada liikmesriikide ametiasutustega. [ME 8]

(22)   Käesoleva määrusega peetakse kinni põhiõigustest ja järgitakse Euroopa Liidu põhiõiguste hartaga tunnustatud põhimõtteid, eriti õigust era- ja perekonnaelu austamisele (artikkel 7), õigust isikuandmete kaitsele (artikkel 8), õigust abielluda ja luua perekond (artikkel 9), kutsevabadust ja õigust teha tööd (artikkel 15), ettevõtlusvabadust (artikkel 16) ning liikumis- ja elukohavabadust (artikkel 45). Käesolevat määrust tuleks kohaldada kooskõlas nimetatud õiguste ja põhimõtetega.

(23)   Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 95/46/EÜ(6) reguleeritakse isikuandmete töötlemist liikmesriikides käesoleva määruse kontekstis ja liikmesriikide määratud sõltumatute avalike asutuste järelevalve all. Kogu teabe- ja dokumentide vahetus ja edastamine liikmesriikide vahel peaks toimuma kooskõlas direktiiviga 95/46/EÜ. Kõnealune vahetus ja edastamine peaksid täitma konkreetset eesmärki, milleks on avalike dokumentide autentsuse ametiasutuste poolne kontroll siseturu infosüsteemi kaudu ja ainult nende pädevuse raames vastavalt igale üksikjuhtumile.

(24)   Kuna käesoleva määruse eesmärke saab paremini saavutada ELi kui liikmesriikide tasandil, võib EL võtta meetmeid kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev määrus nende eesmärkide saavutamiseks vajalikust kaugemale,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

I peatükk

Sisu, reguleerimisala ja mõisted

Artikkel 1

Reguleerimisese

Käesoleva määrusega nähakse ette liikmesriikide ametiasutuste välja antud teatavate avalike dokumentide vabastamine legaliseerimisest või sarnasest formaalsusest tunnistusega (apostill) kinnitamist ja muude kõnealuste dokumentide vastuvõtmisega seotud formaalsuste lihtsustamine.

Määrusega kehtestatakse liidu mitmekeelsed standardvormid sünni, surma, abielu, registreeritud partnerluse, äriühingu või muu ettevõtja füüsiliste ja juriidiliste isikute õiguslike faktide ja õigusliku seisundi ja esindamise kohta. [ME 9]

Artikkel 2

Reguleerimisala

1.   Käesolevat määrust kohaldatakse muu liikmesriigi ametiasutustele esitatavate avalike dokumentide vastuvõtmise suhtes. [ME ei puuduta kõiki keeleversioone]

2.   Määruses ei käsitleta muu liikmesriigi ametiasutuste välja antud avalike dokumentide sisu tunnustamist.

Artikkel 3

Mõisted

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

(1)   „avalikud dokumendid” – liikmesriigi ametiasutuste või Euroopa Liidu ametiasutuste välja antud dokumendid, sealhulgas artiklis 11 osutatud ELi mitmekeelsed standardvormid, millel on formaalne tõendusjõud seoses järgmisega:

a)   sünd füüsilise isiku isikuandmed ;

b)   surm füüsilise isiku allkiri ;

c)   nimi füüsilise isiku perekonnaseis ja sugulussuhted ;

d)   abielu ja registreeritud partnerlus;

e)   põlvnemine;

f)   lapsendamine;

g)   elukoht;

ga)   kodanikuõigused ja valimisõigus;

gb)   sisserändaja staatus;

gc)   kvalifikatsioonid ja kanded koolihariduse ning jätkuhariduse kohta;

gd)   tervis, sealhulgas ametlikult määratud puue;

ge)   maismaa-, õhu- ja veesõidukite juhiload;

h)   kodakondsus ja rahvus;

i)   kinnisvara;

j)   äriühingu või muu ettevõtja õiguslik seisund ja esindusõigus;

ja)   muu juriidilise isiku õiguslik seisund ja esindusõigus;

jb)   füüsilise või juriidilise isiku maksukohustused ja -staatus;

jc)   vara maksu- ja tollistaatus;

jd)   mis tahes sotsiaalkindlustusõigused;

k)   intellektuaalomandi õigused;

l)   karistusregistrikande puudumine või kanded karistusregistris ; [ME 11]

(2)   „ametiasutus” – liikmesriigi avaliku sektori asutus või asutus, millele on seaduse või haldusotsusega pandud kohustus täita avalikke ülesandeid, sealhulgas kohtud või notarid, kes väljastavad punktis 1 osutatud avalikke dokumente, või Euroopa Liidu ametiasutus ; [ME 12]

(2a)   „Euroopa Liidu ametiasutused” – Euroopa Liidu institutsioonid, organid, ametid ja asutused ning Euroopa koolid; [ME 13]

(3)   „legaliseerimine” – ametlik menetlus, millega tõestatakse avaliku võimu kandja allkirja ehtsust, dokumendile allakirjutanud isiku pädevust ja vajaduse korral pitseri või templi ehtsust;

(4)   „sarnane formaalsus tunnistusega (apostill) kinnitamine ” – välisriigi avaliku dokumendi legaliseerimise nõude tühistamise Haagi 1961. aasta konventsiooniga ettenähtud tõendi lisamine; [ME 14. Käesolevat muudatusettepanekut kohaldatakse kogu teksti ulatuses]

(5)   „muu formaalsus” – avalike dokumentide kinnitatud ärakirjade ja tõlgete välja andmine;

(6)   „keskasutus” – asutus, mille liikmesriigid on määranud kooskõlas artikliga 9 käesoleva määruse kohaldamisega seotud ülesannete täitmiseks.

II peatükk

Vabastus legaliseerimisest, muude formaalsuste lihtsustamine ja teabenõuded

Artikkel 4

Vabastus legaliseerimisest ja tunnistusega (apostill) kinnitamisest

Ametiasutused võtavad neile esitatud avalikud dokumendid on vabastatud kõikidest , mis on väljastatud teise liikmesriigi või Euroopa Liidu ametiasutuste poolt, ilma legaliseerimise ja sarnaste formaalsuste vormidest või tunnistusega kinnitamiseta vastu . [ME 15]

Artikkel 5

Avalike dokumentide kinnitatud ärakirjad ja originaalid

1.   Ametiasutused ei nõua, et esitataks korraga võtavad muu liikmesriigi ametiasutuste või Euroopa Liidu ametiasutuste välja antud avaliku dokumendi originaal ja originaali asemel vastu selle kinnitatud ärakiri või kinnitamata ärakirja . [ME 16]

2.   Kui ühe ametiasutusel tekib põhjendatud kahtlus talle esitatud muu liikmesriigi ametiasutuste või Euroopa Liidu ametiasutuste välja antud avalik dokument esitatakse koos selle ärakirjaga, võtavad muu liikmesriigi ametiasutused vastu konkreetse avaliku dokumendi kinnitamata ärakirja autentsuses, võib ta nõuda asjaomase avaliku dokumendi originaali või kinnitatud ärakirja esitamist esitaja valikul .

Kui sellise avaliku dokumendi kinnitamata ärakiri esitatakse seoses õigusliku asjaolu või tehingu sissekande tegemisega avalikku registrisse, mille õigsuse suhtes kehtib avaliku sektori finantsvastutus, võib ametiasutus ka siis, kui tal puudub põhjendatud kahtlus ärakirja autentsuses, nõuda asjaomase dokumendi originaali või kinnitatud ärakirja esitamist esitaja valikul. [ME 17]

3.   Ametiasutused võtavad vastu muude liikmesriikide välja antud kinnitatud ärakirju.

Artikkel 6

Kinnitamata tõlked

1.   Ametiasutused võtavad vastu muu liikmesriigi ametiasutuste või Euroopa Liidu ametiasutuste välja antud avalike dokumentide kinnitamata tõlkeid.

1a.   Erandina lõikest 1 võivad ametiasutused nõuda artikli 3 punkti 3 punktides i), j) ja j a) osutatud spetsiifiliste avalike dokumentide esitamist, mis ei ole liidu mitmekeelsed standardvormid, koos nende kinnitatud tõlkega.

2.   Kui ametiasutusel tekib põhjendatud kahtlus talle esitatud konkreetse avaliku dokumendi tõlke õigsuses või kvaliteedis, võib ta nõuda lasta teha asjaomase avaliku dokumendi kinnitatud tõlget. Sellisel juhul võtab ametiasutus vastu muudes liikmesriikides kinnitatud tõlked või ametliku tõlke. Kui tõlke ja ametiasutuse tellitud kinnitatud või ametliku tõlke vahel on olulised erinevused, nt tõlge on mittetäielik, ebaselge või eksitav, võib ametiasutus nõuda esitajalt tõlkekulude hüvitamist.

2a.   Ametiasutused võtavad vastu kinnitatud tõlkeid, mis on tehtud teistes liikmesriikides. [ME 18]

Artikkel 7

Teabenõude esitamine põhjendatud kahtluse korral

1.   Kui liikmesriigi ametiasutustel tekib neile esitatud avaliku dokumendi või selle kinnitatud või kinnitamata ärakirja autentsuses alusel pärast põhjalikku ja objektiivset uurimist põhjendatud kahtlus, mida ei saa muul viisil kõrvaldada avaliku dokumendi autentsuse osas , võivad nad esitada teabenõude asjaomased dokumendid asjaomase dokumendi välja andnud liikmesriigi ametiasutustele, kasutades selleks kas otse artiklis 8 osutatud siseturu infosüsteemi või võttes ühendust oma liikmesriigi keskasutusega. [ME 19]

2.   Lõikes 1 osutatud – ning põhjalikul ja objektiivsel uurimisel rajanev – põhjendatud kahtlus võib olla seotud eriti [ME 20]

a)   allkirja ehtsusega,

b)   dokumendile allakirjutanu pädevusega,

c)   pitseri või templi ehtsusega.

3.   Teabenõudes esitatakse iga üksikjuhtumi puhul kahtluse aluseks olevad põhjendused. Põhjendused peavad olema seotud juhtumi asjaoludega ega või tugineda üldkaalutulustele.

4.   Teabenõudele lisatakse asjaomase avaliku dokumendi skaneeritud ärakiri või kinnitatud ärakiri. Teabenõude ja selle vastuste eest ei saa nõuda makse, lõive ega muid tasusid. [ME 21]

5.   Teabenõude saanud asutused vastavad sellele võimalikult lühikese aja jooksul, mis mingil juhul ei ületa ühte kuud pärast, hiljemalt ühe kuu jooksul. Vastuse puudumine loetakse kinnituseks avaliku dokumendi või selle tõestatud koopia autentsuse kohta . [ME 22]

6.   Kui teabenõude saanud asutused ei kinnita vastuses avaliku dokumendi või selle kinnitatud ärakirja autentsust, ei pea teabenõude esitanud asutus dokumente dokumenti ega selle ärakirja vastu võtma. [ME 23]

III peatükk

Halduskoostöö

Artikkel 8

Siseturu infosüsteem

Artikli 7 kohaldamiseks kasutatakse määrusega (EL) nr 1024/2012 loodud siseturu infosüsteemi.

Komisjon tagab, et siseturu infosüsteem vastab artiklis 7 osutatud teabevahetusega seotud tehnilistele ja individuaalsetele nõuetele. [ME 24]

Artikkel 9

Keskasutuse määramine

1.   Iga liikmesriik määrab vähemalt ühe keskasutuse.

2.   Kui liikmesriik on nimetanud mitu keskasutust, määrab ta ühe keskasutuse, kellele võib saata kõik teated edastamiseks kõnealuse riigi pädevale keskasutusele.

3.   Iga liikmesriik edastab teabe ühe või mitme keskasutuse määramise kohta koos nende kontaktandmetega komisjonile kooskõlas artikliga 20. [ME 25]

Artikkel 10

Keskasutuse ülesanded

1.   Keskasutused osutavad abi seoses artiklis 7 sätestatud teabenõuetega ja eelkõige järgmiselt:

a)   edastavad ja võtavad vastu kõnealuseid teabenõudeid;

b)   esitavad kogu teabenõuetega seotud vajaliku teabe.

2.   Keskasutused võtavad kõik muud vajalikud meetmed, et soodustada käesoleva määruse kohaldamist, ja eelkõige

a)   vahetavad head tava avalike dokumentide liikmesriikidevahelise vastuvõtmise kohta;

b)   edastavad ja ajakohastavad korrapäraselt head tava avalike dokumentide, nende kinnitatud ärakirjade ja tõlgetega seotud pettuse ärahoidmise kohta;

c)   edastavad ja ajakohastavad korrapäraselt head tava avalike dokumentide elektrooniliste versioonide kasutamise edendamise kohta;

d)   loovad siseturu infosüsteemi repositooriumi kaudu avalike dokumentide näidised.

3.   Lõike 2 kohaldamiseks kasutatakse otsusega 2001/470/EÜ tsiviil- ja kaubandusasjade käsitlemiseks loodud Euroopa õigusalase koostöö võrgustikku.

IV peatükk

Liidu mitmekeelsed standardvormid

Artikkel 11

Liidu mitmekeelsed standardvormid sünni, surma, abielu, registreeritud partnerluse, äriühingu või muu ettevõtja füüsiliste ja juriidiliste isikute õiguslike faktide ja õigusliku seisundi ja esindamise kohta

Luuakse liidu mitmekeelsed standardvormid sünni, surma, abielu, registreeritud partnerluse, äriühingu või muu ettevõtja füüsiliste ja juriidiliste isikute õiguslike faktide ja õigusliku seisundi ja esindamise kohta. [ME 26]

Liidu mitmekeelsed standardvormid on esitatud lisades.

Artikkel 12

Liidu mitmekeelsete standardvormide väljaandmine

1.   Liikmesriigi ametiasutused pakuvad kodanikele ja äriühingutele või muudele ettevõtjatele liidu mitmekeelseid standardvorme alternatiivina asjaomase liikmesriigi samaväärsetele avalikele dokumentidele.

2.   Liidu mitmekeelsed standardvormid antakse nõudmise korral välja kodanikele ja äriühingutele või muudele ettevõtjatele, kel on õigus saada väljaandja liikmesriigis kehtivaid samaväärseid avalikke dokumente, ja nendega samadel tingimustel. Liidu mitmekeelse standardvormi väljaandmise tasu ei tohi olla suurem kui liikmesriigis kehtiva samaväärse avaliku dokumendi väljaandmise tasu. [ME 27]

3.   Liikmesriigi ametiasutused annavad välja liidu mitmekeelse standardvormi, kui asjaomases liikmesriigis kehtib samaväärne avalik dokument on olemas ametiasutus, kes on võimeline vastava teabe õigsust kinnitama . Liidu mitmekeelseid standardvorme antakse välja sõltumata asjaomase liikmesriigi avalike dokumentide nimetusest. [ME 28]

3a.   Liikmesriigid teavitavad komisjoni seoses kõigi liidu mitmekeelsete standardvormidega sellest, milline ametiasutus on nende väljaandmiseks pädev. Nad teavitavad komisjoni vajaduse korral sellest, milliseid vorme ei ole lõike 3 kohaselt võimalik välja anda. Liikmesriigid teatavad komisjonile kõikidest hilisematest muudatustest kõnealuses teabes.

Komisjon teeb avalikkusele kättesaadavaks teabe, mis esitatakse asjakohasel viisil. [ME 29]

4.   Liidu mitmekeelsed standardvormid kannavad väljaandmise kuupäeva, allkirja ja väljaandja asutuse pitserit.

Artikkel 13

Liidu mitmekeelsete standardvormide kasutamise suunised

Komisjon koostab üksikasjalikud suunised liidu mitmekeelsete standardvormide kasutamise kohta ja kaasab väljatöötamisse artiklis 10 osutatud viisil keskasutused.

Artikkel 14

Liidu mitmekeelsete standardvormide elektroonilised versioonid

Komisjon koostab liidu mitmekeelsete standardvormide elektroonilised versioonid või muud elektroonilise teabevahetuse jaoks sobivad versioonid.

Artikkel 15

Liidu mitmekeelsete standardvormide kasutamine ja vastuvõtmine

1.   Liidu mitmekeelsetel standardvormidel on sama formaalne tõendusjõud nagu väljaandja liikmesriigi ametiasutuste välja antud samaväärsetel avalikel dokumentidel.

2.   Ilma et see piiraks lõike 1 kohaldamist, puudub liidu mitmekeelsetel standardvormidel õigusmõju nende sisu tunnustamisele, kui neid esitatakse muus liikmesriigis kui need välja andnud liikmesriik. [ME 30]

3.   Liidu mitmekeelseid standardvorme võtavad ilma legaliseerimise või sarnase formaalsuseta tõlketa vastu selle liikmesriigi ametiasutused, kus need esitatakse. [ME 31]

4.   Liidu mitmekeelsete standardvormide kasutamine ei ole kohustuslik ega piira väljaandja liikmesriigi ametiasutuste välja antud samaväärsete avalike dokumentide kasutamist.

V peatükk

Seos muude vahenditega

Artikkel 16

Seos liidu muude õigusaktidega

1.   Käesolev määrus ei piira konkreetsetes valdkondades legaliseerimist, sarnaseid tunnistusega kinnitamist või muid formaalsusi käsitlevate spetsiifiliste liidu õigusaktide kohaldamist, vaid täiendab neid . [ME 32]

2.   Käesolev määrus ei piira e-allkirja ja e-identimist käsitlevate liidu õigusaktide kohaldamist.

3.   Käesolev määrus ei piira liidu õigusaktidega loodud halduskoostöö süsteeme, millega nähakse ette liikmesriikidevaheline teabevahetus konkreetsetes valdkondades.

Artikkel 17

Määruse (EL) nr 1024/2012 muutmine

Määruse (EL) nr 1024/2012 lisale lisatakse punkt 6:"

„6. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr …/2014*(7) , millega edendatakse kodanike ja ettevõtjate vaba liikumist, lihtsustades teatavate avalike dokumentide vastuvõtmist Euroopa Liidus ja millega muudetakse määrust (EL) nr 1024/2012: Artikkel 7.“

"

_____________

*   ELT L …, …., lk …(8) +

Artikkel 18

Seos kehtivate rahvusvaheliste konventsioonidega

1.   Käesolev määrus ei piira selliste rahvusvaheliste konventsioonide kohaldamist, mille osalisteks käesoleva määruse vastuvõtmise ajal on üks liikmesriik või mitu liikmesriiki, ning mis käsitlevad käesoleva määrusega reguleeritud küsimusi.

2.   Olenemata lõikest 1 on käesolev määrus liikmesriikidevahelistes suhetes ülimuslik nende vahel sõlmitud konventsioonide suhtes ulatuses, mil need konventsioonid käsitlevad käesoleva määrusega reguleeritud küsimusi.

VI peatükk

Üld- ja lõppsätted

Artikkel 19

Andmekaitse

Liikmesriigid vahetavad ja edastavad teavet ja dokumente käesoleva määruse alusel selleks, et ametiasutused saaksid kontrollida avalike dokumentide autentsust siseturu infosüsteemi kaudu ja igal konkreetsel juhtumil ainult oma pädevuse piires.

Artikkel 20

Teave keskasutuste ja kontaktandmete kohta

1.   Hiljemalt …(9) edastavad liikmesriigid komisjonile artikli 9 lõike 3 kohase teabe nende määratud ühe või mitme keskasutuse kohta ja nende kontaktandmed. Liikmesriigid teatavad komisjonile kõikidest hilisematest muudatustest kõnealuses teabes. [ME 33]

2.   Komisjon avaldab kogu lõikes 1 osutatud teabe sobival viisil, eelkõige tsiviil- ja kaubandusasju käsitleva Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku kaudu.

Artikkel 21

Läbivaatamine

1.   Hiljemalt …(10) ja hiljemalt iga kolme aasta järel pärast seda esitab komisjon Euroopa Parlamendile ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele aruande käesoleva määruse kohaldamise kohta, sealhulgas keskasutustevahelise koostöö kogemuse hindamise. Aruandes hinnatakse järgmisi vajadusi:

a)   käesoleva määruse reguleerimisala laiendamine avalike dokumentide liikidele, mida ei ole määratletud artikli 3 lõike 1 punktides a–l muudele dokumentidele ; [ME 34]

b)   muude liidu mitmekeelsete standardvormide koostamine põlvnemise, lapsendamise, elukoha, kodakondsuse ja rahvuse, kinnisvara, intellektuaalomandi õiguste ja karistusregistrikande puudumise kohta ; [ME 35]

c)   juhul kui reguleerimisala laiendatakse punktis a osutatud alusel, liidu mitmekeelsete standardvormide koostamine muude dokumendiliikide kohta. artikli 6 lõikes 1a sätestatud erandi kaotamine. [ME 36]

2.   Aruandele lisatakse vajaduse korral ettepanek kohanduste tegemiseks, eriti seoses lõike 1 punktis a osutatud avalike dokumentide uute liikide hõlmamiseks reguleerimisalaga või liidu uute mitmekeelsete standardvormide koostamiseks või olemasolevate muutmiseks vastavalt lõike 1 punktides b ja c osutatule.

Artikkel 22

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas .

Seda kohaldatakse alates …(11) välja arvatud artikkel 20, mida kohaldatakse alates …(12) * .

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

...,

Euroopa Parlamendi nimel Nõukogu nimel

president eesistuja

I lisa

EUROOPA LIIT

MITMEKEELNE STANDARDVORM

SÜNNI KOHTA

Määruse (EL) [lisada käesoleva määruse number ja pealkiri] artikkel 11

p0000001.png

p0000002.png

Õiguslik märkus: Käesolevat ELi mitmekeelset standardvormi pakuvad väljaandja liikmesriigi ametiasutused ja seda võib taotleda alternatiivina kõnealuses liikmesriigis kehtivale samaväärsele avalikule dokumendile. Standardvorm ei piira väljaandja liikmesriigi ametiasutuste koostatud samaväärsete dokumentide kasutamist. Vormil on samaväärne formaalne tõendusjõud nagu väljaandja liikmesriigi samaväärsel avalikul dokumendil ja selle kasutamine ei piira liikmesriigis sünniga seotud õigusaktide kohaldamist.

SÜMBOLID /SYMBOLS / SYMBOLES / ZEICHEN / СИМВОЛИ / SÍMBOLOS / SYMBOLY / SYMBOLER / ΣΥΜΒΟΛΑ / NODA / SIMBOLI / SIMBOLI / APZĪMĒJUMI / SIMBOLIAI / JELMAGYARÁZAT / SIMBOLI / AFKORTINGEN / SKRÓT / SÍMBOLOS / SIMBOLURI / SYMBOLY / KRATICE / SYMBOLIT / FÖRKLARINGAR

—   PP: Päev / Day / Jour / Tag / ден / Día / Den / Dag / Ημέρα / Lá / Dan / Giorno / diena / diena / Nap / Jum / dag / dzień / Dia / Ziua / Deň / Dan / Päivä / Dag

—   KK: Kuu / Month / Mois / Monat / месец / Mes / Měsíc / Måned / Μήνας / Mí / Mjesec / Mese / mēnesis / mėnuo / Hónap / Xahar / maand / miesiąc / Mês / Luna / Mesiac / Mesec / Kuukausi / Månad

—   AA: Aasta / Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Έτος / Bliain / Godina / Anno / gads / metai / Év / Sena / jaar / rok / Ano / Anul / Rok / Leto / Vuosi / År

—   M: Mees / Masculine / Masculin / Männlich / мъжки / Masculino / Mužské / Mand / Άρρεν / Fireann / Muško / Maschile / Vīrietis / Vyras / Férfi / Maskil / man / mężczyzna / Masculino / Masculin / Muž / Moški / Mies / Manligt

—   F: Naine / Feminine / Féminin / Weiblich / женски / Femenino / Ženské / Kvinde / Θήλυ / Baineann / Žensko / Femminile / Sieviete / Moteris / Nő / Femminil / vrouw / kobieta / Feminino / Feminin / Žena / Ženska / Nainen / Kvinnligt

—   AB : Abielu / Marriage / Mariage / Eheschlieβung / брак / Matrimonio / Manželství / Gift / Γάμος / Pósadh / Brak / Matrimonio / Laulība / Santuoka / Házasság / Żwieġ / huwelijk / związek małżeński / Casamento / Căsătorie / Manželstvo / Zakonska zveza / Avioliitto / Giftermål

—   REG: Registreeritud partnerlus / Registered Partnership / Partenariat enregistré / Eingetragene Partnerschaft / регистрирано партньорство / Unión registrada / Registrované partnerství / Registreret partnerskab / Καταχωρισμένη συμβίωση / Páirtnéireacht Chláraithe / Registrirano partnerstvo / Unione registrata / Reģistrētas partnerattiecības / Registruota partnerystė / Bejegyzett élettársi kapcsolat / Unjoni Rreġistrata / geregistreerd partnerschap / zarejestrowany związek partnerski / Parceria registada / Parteneriat înregistrat / Registrované partnerstvo / Registrirana partnerska skupnost / Rekisteröity parisuhde / Registrerat partnerskap

—   LE : Lahuselu / Legal separation / Séparation de corps / Trennung ohne Auflösung des Ehebandes / законна раздяла / Separación judicial / Rozluka / Separeret / Δικαστικός χωρισμός / Scaradh Dlíthiúil / Zakonska rastava / Separazione personale / Laulāto atšķiršana / Gyvenimas skyrium (separacija) / Különválás / Separazzjoni legali / scheiding van tafel en bed / separacja prawna / Separação legal / Separare de drept / Súdna rozluka / Prenehanje življenjske skupnosti / Asumusero / Hemskillnad

—   LAH: Lahutus / Divorce / Divorce / Scheidung / развод / Divorcio / Rozvod / Skilt / Διαζύγιο / Colscaradh / Razvod / Divorzio / Laulības šķiršana / Santuokos nutraukimas / Házasság felbontása / Divorzju / echtscheiding / rozwód / Divórcio / Divorț / Rozvod / Razveza zakonske zveze / Avioero / Skilsmässa

—   T: Tühistamine / Annulment / Annulation / Nichtigerklärung / унищожаване / Anulación / Zrušení / Ophævelse af ægteskab / Ακύρωση / Neamhniú pósta / Poništenje / Annullamento / Laulības atzīšana par neesošu / Pripažinimas negaliojančia / Érvénytelenítés / Annullament / nietigverklaring / anulowanie / Anulação / Anulare / Anulovanie / Razveljavitev zakonske zveze / Mitätöinti / Annullering

—   S: Surm / Death / Décès / Tod / смърт / Defunción / Úmrtí / Død / Θάνατος / Bás / Smrt / Decesso / Nāve / Mirtis / Halál / Mewt / overlijden / zgon / Óbito / Deces / Úmrtie / Smrt / Kuolema / Dödsfall

—   ASM: Abikaasa surm (M) / Death of the husband / Décès du mari / Tod des Ehemanns / смърт на съпруга / Defunción del esposo / Úmrtí manžela / Ægtefælles (mand) død / Θάνατος του συζύγου / Bás an fhir chéile / Smrt supruga / Decesso del marito / Vīra nāve / Vyro mirtis / Férj halála / : Mewt tar-raġel / overlijden van echtgenoot / zgon współmałżonka / Óbito do cônjuge masculino / Decesul soțului / Úmrtie manžela / Smrt moža / Aviomiehen kuolema / Makes dödsfall

—   ASF: Abikaasa surm (F) / Death of the Wife / Décès de la femme / Tod der Ehefrau / смърт на съпругата / Defunción de la esposa / Úmrtí manželky / Ægtefælles (kone) død / Θάνατος της συζύγου / Bás na mná céile / Smrt supruge / Decesso della moglie / Sievas nāve / žmonos mirtis / Feleség halála / Mewt tal-mara / overlijden van echtgenote / zgon współmałżonki / Óbito do cônjuge feminino / Decesul soției / Úmrtie manželky / Smrt žene / Vaimon kuolema / Makas dödsfall

1

État membre / Mitgliedstaat / ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁ / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA / STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / STAT MEMBRU / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / JÄSENVALTIO / MEDLEMSSTAT

2

autorité de délivrance / Ausstellungsbehörde / ИЗДАВАЩ ОРГАН / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / AUTORITATEA EMITENTĂ / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / ANTAVA VIRANOMAINEN / UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

Formulaire type multilingue de l'UE concernant la naissance / Mehrsprachiges EU-Formular - Geburt / МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕС ЗА РАЖДАНЕ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AN AE MAIDIR LE BREITH / IMPRESO ESTÁNDAR MULTILINGÜE DE LA UE RELATIVO AL NACIMIENTO / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU PRO NAROZENÍ / FLERSPROGET EU-STANDARDFØDSELSATTEST / ELi MITMEKEELNE STANDARDVORM SÜNNI KOHTA / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ / VIŠEJEZIČNI STANDARDNI OBRAZAC EU-a – RODNI LIST / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UE RELATIVO ALLA NASCITA / ES DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ DZIMŠANAS FAKTU / ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL GIMIMO / TÖBBNYELVŰ UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY SZÜLETÉS TEKINTETÉBEN / FORMOLA MULTILINGWA STANDARD TAL-UE DWAR IT-TWELID / MEERTALIG EU-MODELFORMULIER BETREFFENDE GEBOORTE / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY NARODZIN / FORMULÁRIO MULTILINGUE DA UE RELATIVO AO NASCIMENTO / FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND NAŞTEREA / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA NARODENIA / STANDARDNI VEČJEZIČNI OBRAZEC EU V ZVEZI Z ROJSTVOM / EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE – SYNTYMÄ / FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE FÖDELSE

4

Date et lieu de naissance / Tag und Ort der Geburt / ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATUM A MÍSTO NAROZENÍ / FØDSELSDATO OG -STED / SÜNNIAEG JA –KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / DATUM I MJESTO ROĐENJA / DATA E LUOGO DI NASCITA / DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA / GIMIMO DATA IR VIETA / SZÜLETÉS IDEJE ÉS HELYE / POST U DATA TAT-TWELID / GEBOORTEPLAATS EN –DATUM / DATA I MIEJSCE URODZENIA / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DATA ŞI LOCUL NAŞTERII / DÁTUM A MIESTO NARODENIA / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA / FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT

5

Nom / Name / ФАМИЛНО ИМЕ / APELLIDO(S) / PŘÍJMENÍ / EFTERNAVN / PEREKONNANIMI / ΕΠΩΝΥΜΟ / SLOINNE / PREZIME / COGNOME / UZVĀRDS / PAVARDĖ / CSALÁDI NÉV / KUNJOM / NAAM / NAZWISKO / APELIDO / NUME / PRIEZVISKO / PRIIMEK / SUKUNIMI / EFTERNAMN

6

Prénom(s) / Vorname(n) / СОБСТВЕНО ИМЕ / NOMBRE(S) / JMÉNO (JMÉNA) / FORNAVN/-E / EESNIMED / ΟΝΟΜΑ / CÉADAINM(NEACHA) / IME(NA) / NOME/I / VĀRDS(-I) / VARDAS (-AI) / UTÓNÉV (UTÓNEVEK) / ISEM (ISMIJIET) / VOORNAMEN / IMIĘ (IMIONA) / NOME PRÓPRIO / PRENUME / MENO(Á) / IME(NA) / ETUNIMET / FÖRNAMN

7

Sexe / Geschlecht / ПОЛ / SEXO / POHLAVÍ / KØN / SUGU / ΦΥΛΟ / GNÉAS / SPOL / SESSO / DZIMUMS / LYTIS / NEM / SESS / GESLACHT / PŁEĆ / SEXO / SEX / POHLAVIE / SPOL / SUKUPUOLI / KÖN

8

Père / Vater / БАЩА / PADRE / OTEC / FAR / ISA / ΠΑΤΕΡΑΣ / ATHAIR / OTAC / PADRE / TĒVS / TĖVAS / APA / MISSIER / VADER / OJCIEC / PAI / TATĂL / OTEC / OČE / ISÄ / FADER

9

Mère / Mutter / МАЙКА / MADRE / MATKA / MOR/ EMA / ΜΗΤΕΡΑ / MÁTHAIR / MAJKA / MADRE / MĀTE / MOTINA / ANYA / OMM / MOEDER / MATKA / MÃE / MAMA / MATKA / MATI / ÄITI / MODER

10

Autres INFORMATIONS FIGURANT DANS l'acte / Andere Angaben aus dem Eintrag / ДРУГИ БЕЛЕЖКИ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕГИСТРАЦИЯТА / OTROS DATOS DEL REGISTRO / DALŠÍ ÚDAJE O ZÁPISU / ANDRE BEMÆRKNINGER TIL REGISTRERINGEN / MUU TEAVE / ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ / SONRAÍ EILE A BHAINEANN LEIS AN gCLÁRÚCHÁN / OSTALE INFORMACIJE ZA PRIJAVU / ALTRI ELEMENTI PARTICOLARI DELLA REGISTRAZIONE / CITAS ZIŅAS PAR REĢISTRĀCIJU / KITI REGISTRACIJOS DUOMENYS / EGYÉB ANYAKÖNYVI ADATOK / PARTIKOLARITAJIET OĦRA TAR-REĠISTRAZZJONI / ANDERE BIJZONDERHEDEN VAN DE REGISTRATIE / INNE OKOLICZNOŚCI SZCZEGÓLNE ZWIĄZANE Z REJESTRACJĄ / OUTROS ELEMENTOS PARTICULARES DO REGISTO / ALTE CARACTERISTICI PRIVIND ÎNREGISTRAREA / INÉ OSOBITNÉ ÚDAJE V SÚVISLOSTI S REGISTRÁCIOU / DRUGE POSEBNOSTI PRIJAVE / MUITA REKISTERÖINTIIN LIITTYVIÄ SEIKKOJA / ANDRA UPPGIFTER I REGISTRERINGEN

11

Date de délivrance, signature, sceau / Tag der Ausstellung, Unterschrift, Siegel / ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI / UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL

I a lisa

EUROOPA LIIT

MITMEKEELNE STANDARDVORM

NIME KOHTA

Määruse (EL) nr [lisada käesoleva määruse number ja pealkiri] artikkel 11

p0000003.png

1

LIIKMESRIIK:

2

VÄLJAANDJA ASUTUS

3

ELi MITMEKEELNE STANDARDVORM NIME KOHTA

4

PEREKONNANIMI

5

EESNIMED

6

SÜNNIAEG JA -KOHT PP KK AA

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

7

SUGU

8

VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, PP KK AA

ALLKIRI, PITSER |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Õiguslik märkus: Käesolevat ELi mitmekeelset standardvormi pakuvad väljaandja liikmesriigi ametiasutused ja seda võib taotleda alternatiivina kõnealuses liikmesriigis kehtivale samaväärsele avalikule dokumendile. Standardvorm ei piira väljaandja liikmesriigi ametiasutuste koostatud samaväärsete dokumentide kasutamist. Vormil on samaväärne formaalne tõendusjõud nagu väljaandja liikmesriigi samaväärsel avalikul dokumendil ja selle kasutamine ei piira liikmesriigis elukohaga seotud õigusaktide kohaldamist.

SÜMBOLID / SYMBOLS / SYMBOLES / ZEICHEN / СИМВОЛИ / SÍMBOLOS / SYMBOLY / SYMBOLER / ΣΥΜΒΟΛΑ / NODA / SIMBOLI / SIMBOLI / APZĪMĒJUMI / SIMBOLIAI / JELMAGYARÁZAT / SIMBOLI / AFKORTINGEN / SKRÓT / SÍMBOLOS / SIMBOLURI / SYMBOLY / KRATICE / SYMBOLIT/ FÖRKLARINGAR

—   Da: Päev / Day / Jour / Tag / ден / Día / Den / Dag / Ημέρα / Lá / Dan / Giorno / diena / diena / Nap / Jum / dag / dzień / Dia / Ziua / Deň / Dan / Päivä / Dag

—   Mo: Kuu / Month / Mois / Monat / месец / Mes / Měsíc / Måned / Μήνας / Mí / Mjesec / Mese / mēnesis / mėnuo / Hónap / Xahar / maand / miesiąc / Mês / Luna / Mesiac / Mesec / Kuukausi / Månad

—   Ye: Aasta / Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Έτος / Bliain / Anno / gads / metai / Év / Sena / jaar/ rok / Ano / Anul / Rok / Leto / Vuosi / År

—   M: Mees / Masculine / Masculin / Männlich / мъжки / Masculino / Mužské / Mand / Άρρεν / Fireann / Muško / Maschile / Vīrietis / Vyras / Férfi / Maskil / man / mężczyzna / Masculino / Masculin / Muž / Moški / Mies / Manligt

—   F: Naine / Feminine / Féminin / Weiblich / женски / Femenino / Ženské / Kvinde / Θήλυ / Baineann / Žensko / Femminile / Sieviete / Moteris / Nő / Femminil / vrouw / kobieta / Feminino / Feminin / Žena / Ženska / Nainen / Kvinnligt

1

MEMBER STATE / ÉTAT MEMBRE / MITGLIEDSTAAT / ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁT / MEDLEMSSTAT / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA / STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / STAT MEMBRU / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / JÄSENVALTIO / MEDLEMSSTAT

2

ISSUING AUTHORITY / AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE / AUSSTELLUNGSBEHÖRDE/ ИЗДАВАЩ ОРГАН / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / AUTORITATEA EMITENTĂ / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / ANTAVA VIRANOMAINEN / UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

EUROPEAN UNION MULTILINGUAL STANDARD FORM CONCERNING THE NAME / Formulaire type multilingue de l'UE relatif au nom / MEHRSPRACHIGES EU-FORMULAR - NAME / МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ИМЕ / UE FORMULARIO NORMALIZADO MULTILINGÜE RELATIVO AL NOMBRE / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU TÝKAJÍCÍ SE JMÉNA / FLERSPROGET EU-STANDARDFORMULAR VEDRØRENDE NAVN / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AE MAIDIR LE HAINM / VIŠEJEZIČNI STANDARDNI OBRAZAC EUROPSKE UNIJE – IME / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UNIONE EUROPEA RELATIVO AL NOME / ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL VARDO/PAVARDĖS / EIROPAS SAVIENĪBAS DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ VĀRDU / TÖBBNYELVŰ EURÓPAI UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY NÉV TEKINTETÉBEN / FORMOLA STANDARD MULTILINGWALI TAL-UE DWAR L-ISEM / MEERTALIG MODELFORMULIER VAN DE EUROPESE UNIE BETREFFENDE NAAM / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY NAZWISKA / FORMULÁRIO MULTILINGUE NORMALIZADO DA UE RELATIVO AO NOME / FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND NUMELE / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA MENA / VEČJEZIČNI STANDARDNI OBRAZEC EU O IMENU / EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE – NIMI / FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE NAMN

4

NAME / NOM / NAME / ФАМИЛНО ИМЕ / APELLIDO(S) / PŘÍJMENÍ / EFTERNAVN / ΕΠΩΝΥΜΟ / SLOINNE / PREZIME / COGNOME / UZVĀRDS / PAVARDĖ / CSALÁDI NÉV / KUNJOM / NAAM / NAZWISKO / APELIDO / NUME / PRIEZVISKO / PRIIMEK / SUKUNIMI / EFTERNAMN

5

FORENAME(S) / PRÉNOM(S) / VORNAME(N) / СОБСТВЕНО ИМЕ / NOMBRE(S) / JMÉNO (JMÉNA) / FORNAVN/-E / ΟΝΟΜΑ / CÉADAINM(NEACHA) / IME(NA) / NOME/I / VĀRDS(-I) / VARDAS (-AI) / UTÓNÉV (UTÓNEVEK) / ISEM (ISMIJIET) / VOORNAMEN / IMIĘ (IMIONA) / NOME PRÓPRIO / PRENUME / MENO(Á) / IME(NA) / ETUNIMET / FÖRNAMN

6

DAY AND PLACE OF BIRTH / DATE ET LIEU DE NAISSANCE / TAG UND ORT DER GEBURT / ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATUM A MÍSTO NAROZENÍ / FØDSELSDATO OG -STED / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / DATUM I MJESTO ROĐENJA / DATA E LUOGO DI NASCITA / DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA / GIMIMO DATA IR VIETA / SZÜLETÉS IDEJE ÉS HELYE / POST U DATA TAT-TWELID / GEBOORTEPLAATS EN –DATUM / DATA I MIEJSCE URODZENIA / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DATA ŞI LOCUL NAŞTERII / DÁTUM A MIESTO NARODENIA / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA / FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT

7

SEX / SEXE / GESCHLECHT / ПОЛ / SEXO / POHLAVÍ / KØN / ΦΥΛΟ / GNÉAS / SPOL / SESSO / DZIMUMS / LYTIS / NEM / SESS / GESLACHT / PŁEĆ / SEXO / SEX / POHLAVIE / SPOL / SUKUPUOLI / KÖN

8

DATE OF ISSUE, SIGNATURE, SEAL / DATE DE DÉLIVRANCE, SIGNATURE, SCEAU / TAG DER AUSSTELLUNG, UNTERSCHRIFT, SIEGEL / ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI / UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL

[ME 37]

Ib lisa

EUROOPA LIIT

MITMEKEELNE STANDARDVORM

PÕLVNEMISE KOHTA

Määruse (EL) nr [lisada käesoleva määruse number ja pealkiri] artikkel 11

p0000004.png

1

LIIKMESRIIK:

2

VÄLJAANDJA ASUTUS

3

ELi MITMEKEELNE STANDARDVORM PÕLVNEMISE KOHTA

4

PEREKONNANIMI

5

EESNIMED

6

SÜNNIAEG JA -KOHT PP KK AA

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

7

SUGU

8

1.   VANEM

9

2.   VANEM

4

PEREKONNANIMI

5

EESNIMED

10

VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, PP KK AA

ALLKIRI, PITSER |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Õiguslik märkus: Käesolevat ELi mitmekeelset standardvormi pakuvad väljaandja liikmesriigi ametiasutused ja seda võib taotleda alternatiivina kõnealuses liikmesriigis kehtivale samaväärsele avalikule dokumendile. Standardvorm ei piira väljaandja liikmesriigi ametiasutuste koostatud samaväärsete dokumentide kasutamist. Vormil on samaväärne formaalne tõendusjõud nagu väljaandja liikmesriigi samaväärsel avalikul dokumendil ja selle kasutamine ei piira liikmesriigis elukohaga seotud õigusaktide kohaldamist.

SÜMBOLID / SYMBOLS / SYMBOLES / ZEICHEN / СИМВОЛИ / SÍMBOLOS / SYMBOLY / SYMBOLER / ΣΥΜΒΟΛΑ / NODA / SIMBOLI / SIMBOLI / APZĪMĒJUMI / SIMBOLIAI / JELMAGYARÁZAT / SIMBOLI / AFKORTINGEN / SKRÓT / SÍMBOLOS / SIMBOLURI / SYMBOLY / KRATICE / SYMBOLIT/ FÖRKLARINGAR

—   Da: Päev / Day / Jour / Tag / ден / Día / Den / Dag / Ημέρα / Lá / Dan / Giorno / diena / diena / Nap / Jum / dag / dzień / Dia / Ziua / Deň / Dan / Päivä / Dag

—   Mo: Kuu / Month / Mois / Monat / месец / Mes / Měsíc / Måned / Μήνας / Mí / Mjesec / Mese / mēnesis / mėnuo / Hónap / Xahar / maand / miesiąc / Mês / Luna / Mesiac / Mesec / Kuukausi / Månad

—   Ye: Aasta / Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Έτος / Bliain / Godina / Anno / gads / metai / Év / Sena / jaar/ rok / Ano / Anul / Rok / Leto / Vuosi / År

—   M: Mees / Masculine / Masculin / Männlich / мъжки / Masculino / Mužské / Mand / Άρρεν / Fireann / Muško / Maschile / Vīrietis / Vyras / Férfi / Maskil / man / mężczyzna / Masculino / Masculin / Muž / Moški / Mies / Manligt

—   F: Naine / Feminine / Féminin / Weiblich / женски / Femenino / Ženské / Kvinde / Θήλυ / Baineann / Žensko / Femminile / Sieviete / Moteris / Nő / Femminil / vrouw / kobieta / Feminino / Feminin / Žena / Ženska / Nainen / Kvinnligt

1

MEMBER STATE / ÉTAT MEMBRE / MITGLIEDSTAAT / ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁT / MEDLEMSSTAT / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA / STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / STAT MEMBRU / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / JÄSENVALTIO / MEDLEMSSTAT

2

ISSUING AUTHORITY / AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE / AUSSTELLUNGSBEHÖRDE/ ИЗДАВАЩ ОРГАН / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / AUTORITATEA EMITENTĂ / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / ANTAVA VIRANOMAINEN / UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

EUROPEAN UNION MULTILINGUAL STANDARD FORM - DESCENT / Formulaire type multilingue de l'UE relatif à la filiation / MEHRSPRACHIGES EU-FORMULAR - ABSTAMMUNG / МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА РОДСТВО / UE FORMULARIO NORMALIZADO MULTILINGÜE RELATIVO A LA FILIACIÓN / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU TÝKAJÍCÍ SE PŮVODU / FLERSPROGET EU-STANDARDFORMULAR VEDRØRENDE AFSTAMNING / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΠΟΓΟΝΟΥΣ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AE MAIDIR LE GINEALACH / VIŠEJEZIČNI STANDARDNI OBRAZAC EUROPSKE UNIJE – PODRIJETLO / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UNIONE EUROPEA RELATIVO ALLA FILIAZIONE / ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL PAVELDĖJIMO / EIROPAS SAVIENĪBAS DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ IZCELSMI / TÖBBNYELVŰ EURÓPAI UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY SZÁRMAZÁS TEKINTETÉBEN / FORMOLA STANDARD MULTILINGWALI TAL-UE DWAR ID-DIXXENDENZA / MEERTALIG MODELFORMULIER VAN DE EUROPESE UNIE BETREFFENDE AFSTAMMING / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY RODZICÓW / FORMULÁRIO MULTILINGUE NORMALIZADO DA UE RELATIVO À FILIAÇÃO / FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND FILIAŢIA / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA RODOVÉHO PÔVODU / VEČJEZIČNI STANDARDNI OBRAZEC EU O POREKLU / EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE – SYNTYPERÄ /FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE SLÄKTSKAP

4

NAME / NOM / NAME / ФАМИЛНО ИМЕ / APELLIDO(S) / PŘÍJMENÍ / EFTERNAVN / ΕΠΩΝΥΜΟ / SLOINNE / PREZIME / COGNOME / UZVĀRDS / PAVARDĖ / CSALÁDI NÉV / KUNJOM / NAAM / NAZWISKO / APELIDO / NUME / PRIEZVISKO / PRIIMEK / SUKUNIMI / EFTERNAMN

5

FORENAME(S) / PRÉNOM(S) / VORNAME(N) / СОБСТВЕНО ИМЕ / NOMBRE(S) / JMÉNO (JMÉNA) / FORNAVN/-E / ΟΝΟΜΑ / CÉADAINM(NEACHA) / IME(NA) / NOME/I / VĀRDS(-I) / VARDAS (-AI) / UTÓNÉV (UTÓNEVEK) / ISEM (ISMIJIET) / VOORNAMEN / IMIĘ (IMIONA) / NOME PRÓPRIO / PRENUME / MENO(Á) / IME(NA) / ETUNIMET / FÖRNAMN

6

DAY AND PLACE OF BIRTH / DATE ET LIEU DE NAISSANCE / TAG UND ORT DER GEBURT / ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATUM A MÍSTO NAROZENÍ / FØDSELSDATO OG -STED / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / DATUM I MJESTO ROĐENJA / DATA E LUOGO DI NASCITA / DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA / GIMIMO DATA IR VIETA / SZÜLETÉS IDEJE ÉS HELYE / POST U DATA TAT-TWELID / GEBOORTEPLAATS EN –DATUM / DATA I MIEJSCE URODZENIA / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DATA ŞI LOCUL NAŞTERII / DÁTUM A MIESTO NARODENIA / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA / FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT

7

SEX / SEXE / GESCHLECHT / ПОЛ / SEXO / POHLAVÍ / KØN / ΦΥΛΟ / GNÉAS / SPOL / SESSO / DZIMUMS / LYTIS / NEM / SESS / GESLACHT / PŁEĆ / SEXO / SEX / POHLAVIE / SPOL / SUKUPUOLI / KÖN

8

Parent 1 / Parent 1 / ELTERNTEIL 1 / РОДИТЕЛ 1 / PADRE 1 / RODIČ 1 / FORÆLDER 1 / ΓΟΝΕΑΣ 1 / TUISMITHEOIR 1 / RODITELJ 1 / GENITORE 1 / TĖVAS/MOTINA 1 / 1. VECĀKS / 1. SZÜLŐ / ĠENITUR 1 / OUDER 1 / PRZYSPOSABIAJĄCY 1 / PROGENITOR 1 / PĂRINTE 1 / RODIČ 1 / STARŠ 1 / VANHEMPI 1 / FÖRÄLDER 1

9

Parent 2 / Parent 2 / ELTERNTEIL 2 / РОДИТЕЛ 2 / PADRE 2 / RODIČ 2 / FORÆLDER 2 / ΓΟΝΕΑΣ 2 / TUISMITHEOIR 2 / RODITELJ 2 / GENITORE 2 / TĖVAS/MOTINA 2 / 2. VECĀKS / 2. SZÜLŐ / ĠENITUR 2 / OUDER 2 / PRZYSPOSABIAJĄCY 2 / PROGENITOR 2 / PĂRINTE 2 / RODIČ 2 / STARŠ 2 / VANHEMPI 2 / FÖRÄLDER 2

10

DATE OF ISSUE, SIGNATURE, SEAL / DATE DE DÉLIVRANCE, SIGNATURE, SCEAU / TAG DER AUSSTELLUNG, UNTERSCHRIFT, SIEGEL / ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI / UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL

[ME 38]

Ic lisa

EUROOPA LIIT

MITMEKEELNE STANDARDVORM

LAPSENDAMISE KOHTA

Määruse (EL) nr [lisada käesoleva määruse number ja pealkiri] artikkel 11

p0000005.png

1

LIIKMESRIIK:

2

VÄLJAANDJA ASUTUS

3

ELi MITMEKEELNE STANDARDVORM LAPSENDAMISE KOHTA

4

LAPSENDAMISE KUUPÄEV JA KOHT PP KK AA

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

5

PEREKONNANIMI

6

EESNIMED

7

SÜNNIAEG JA -KOHT PP KK AA

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

8

SUGU

9

1.   VANEM

10

2.   VANEM

5

PEREKONNANIMI

6

EESNIMED

11

VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, PP KK AA

ALLKIRI, PITSER |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Õiguslik märkus: Käesolevat ELi mitmekeelset standardvormi pakuvad väljaandja liikmesriigi ametiasutused ja seda võib taotleda alternatiivina kõnealuses liikmesriigis kehtivale samaväärsele avalikule dokumendile. Standardvorm ei piira väljaandja liikmesriigi ametiasutuste koostatud samaväärsete dokumentide kasutamist. Vormil on samaväärne formaalne tõendusjõud nagu väljaandja liikmesriigi samaväärsel avalikul dokumendil ja selle kasutamine ei piira liikmesriigis elukohaga seotud õigusaktide kohaldamist.

SÜMBOLID / SYMBOLS / SYMBOLES / ZEICHEN / СИМВОЛИ / SÍMBOLOS / SYMBOLY / SYMBOLER / ΣΥΜΒΟΛΑ / NODA / SIMBOLI / SIMBOLI / APZĪMĒJUMI / SIMBOLIAI / JELMAGYARÁZAT / SIMBOLI / AFKORTINGEN / SKRÓT / SÍMBOLOS / SIMBOLURI / SYMBOLY / KRATICE / SYMBOLIT/ FÖRKLARINGAR

—   Da: Päev / Day / Jour / Tag / ден / Día / Den / Dag / Ημέρα / Lá / Dan / Giorno / diena / diena / Nap / Jum / dag / dzień / Dia / Ziua / Deň / Dan / Päivä / Dag

—   Mo: Kuu / Month / Mois / Monat / месец / Mes / Měsíc / Måned / Μήνας / Mí / Mjesec / Mese / mēnesis / mėnuo / Hónap / Xahar / maand / miesiąc / Mês / Luna / Mesiac / Mesec / Kuukausi / Månad

—   Ye: Aasta / Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Έτος / Bliain / Godina / Anno / gads / metai / Év / Sena / jaar/ rok / Ano / Anul / Rok / Leto / Vuosi / År

—   M: Mees / Masculine / Masculin / Männlich / мъжки / Masculino / Mužské / Mand / Άρρεν / Fireann / Muško / Maschile / Vīrietis / Vyras / Férfi / Maskil / man / mężczyzna / Masculino / Masculin / Muž / Moški / Mies / Manligt

—   F: Naine / Feminine / Féminin / Weiblich / женски / Femenino / Ženské / Kvinde / Θήλυ / Baineann / Žensko / Femminile / Sieviete / Moteris / Nő / Femminil / vrouw / kobieta / Feminino / Feminin / Žena / Ženska / Nainen / Kvinnligt

1

MEMBER STATE / ÉTAT MEMBRE / MITGLIEDSTAAT / ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁT / MEDLEMSSTAT / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA / STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / STAT MEMBRU / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / JÄSENVALTIO / MEDLEMSSTAT

2

ISSUING AUTHORITY / AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE / AUSSTELLUNGSBEHÖRDE/ ИЗДАВАЩ ОРГАН / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / AUTORITATEA EMITENTĂ / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / ANTAVA VIRANOMAINEN / UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

EUROPEAN UNION MULTILINGUAL STANDARD FORM CONCERNING ADOPTION / Formulaire type multilingue de l'UE relatif à l'adoption / MEHRSPRACHIGES EU-FORMULAR - ADOPTION / МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ОСИНОВЯВАНЕ / UE FORMULARIO NORMALIZADO MULTILINGÜE RELATIVO A LA ADOPCIÓN / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU TÝKAJÍCÍ SE ADOPCE / FLERSPROGET EU-STANDARDFORMULAR VEDRØRENDE ADOPTION / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΙΟΘΕΣΙΑ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AE MAIDIR LE HUCHTÚ / VIŠEJEZIČNI STANDARDNI OBRAZAC EUROPSKE UNIJE – POSVOJENJE / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UNIONE EUROPEA RELATIVO ALL'ADOZIONE / ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL ĮVAIKINIMO / EIROPAS SAVIENĪBAS DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ ADOPCIJU / TÖBBNYELVŰ EURÓPAI UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY ÖRÖKBEFOGADÁS TEKINTETÉBEN / FORMOLA STANDARD MULTILINGWALI TAL-UE DWAR L-ADOZZJONI / MEERTALIG MODELFORMULIER VAN DE EUROPESE UNIE BETREFFENDE ADOPTIE / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY PRZYSPOSOBIENIA / FORMULÁRIO MULTILINGUE NORMALIZADO DA UE RELATIVO À ADOÇÃO / FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND ADOPŢIA / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA ADOPCIE / VEČJEZIČNI STANDARDNI OBRAZEC EU O POSVOJITVI / EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE – LAPSEKSI OTTAMINEN / FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE ADOPTION

4

DAY OF ADOPTION / Date et lieu de l'adoption / TAG UND ORT DER ADOPTION / ДАТА И МЯСТО ДА ОСИНОВЯВАНЕ / FECHA Y LUGAR DE LA ADOPCIÓN / DATUM A MÍSTO ADOPCE / DATO OG STED FOR ADOPTIONEN / HΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΙΟΘΕΣΙΑΣ / DÁTA AGUS ÁIT AN UCHTAITHE / DATUM I MJESTO POSVOJENJA / DATUM POSVOJENJA / DATA E LUOGO DELL'ADOZIONE / ĮVAIKINIMO DATA IR VIETA / ADOPCIJAS DATUMS UN VIETA / ÖRÖKBEFOGADÁS IDEJE ÉS HELYE / DATA U POST TAL-ADOZZJONI / DATUM EN PLAATS VAN ADOPTIE / DATA I MIEJSCE PRZYSPOSOBIENIA / DATA E LOCAL DA ADOÇÃO / DATA ŞI LOCUL ADOPŢIEI / DÁTUM A MIESTO ADOPCIE / DATUM IN KRAJ POSVOJITVE / LAPSEKSI OTTAMISEN AIKA JA PAIKKA / DATUM OCH ORT FÖR ADOPTION

5

NAME / NOM / NAME / ФАМИЛНО ИМЕ / APELLIDO(S) / PŘÍJMENÍ / EFTERNAVN / ΕΠΩΝΥΜΟ / SLOINNE / PREZIME / COGNOME / UZVĀRDS / PAVARDĖ / CSALÁDI NÉV / KUNJOM / NAAM / NAZWISKO / APELIDO / NUME / PRIEZVISKO / PRIIMEK / SUKUNIMI / EFTERNAMN

6

FORENAME(S) / PRÉNOM(S) / VORNAME(N) / СОБСТВЕНО ИМЕ / NOMBRE(S) / JMÉNO (JMÉNA) / FORNAVN/-E / ΟΝΟΜΑ / CÉADAINM(NEACHA) / IME(NA) / NOME/I / VĀRDS(-I) / VARDAS (-AI) / UTÓNÉV (UTÓNEVEK) / ISEM (ISMIJIET) / VOORNAMEN / IMIĘ (IMIONA) / NOME PRÓPRIO / PRENUME / MENO(Á) / IME(NA) / ETUNIMET / FÖRNAMN

7

DAY AND PLACE OF BIRTH / DATE ET LIEU DE NAISSANCE / TAG UND ORT DER GEBURT / ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATUM A MÍSTO NAROZENÍ / FØDSELSDATO OG -STED / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / DATUM I MJESTO ROĐENJA / DATA E LUOGO DI NASCITA / DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA / GIMIMO DATA IR VIETA / SZÜLETÉS IDEJE ÉS HELYE / POST U DATA TAT-TWELID / GEBOORTEPLAATS EN –DATUM / DATA I MIEJSCE URODZENIA / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DATA ŞI LOCUL NAŞTERII / DÁTUM A MIESTO NARODENIA / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA / FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT

8

SEX / SEXE / GESCHLECHT / ПОЛ / SEXO / POHLAVÍ / KØN / ΦΥΛΟ / GNÉAS / SPOL / SESSO / DZIMUMS / LYTIS / NEM / SESS / GESLACHT / PŁEĆ / SEXO / SEX / POHLAVIE / SPOL / SUKUPUOLI / KÖN

9

Parent 1 / Parent 1 / ELTERNTEIL 1 / РОДИТЕЛ 1 / PADRE 1 / RODIČ 1 / FORÆLDER 1 / ΓΟΝΕΑΣ 1 / TUISMITHEOIR 1 / RODITELJ 1 / GENITORE 1 / TĖVAS/MOTINA 1 / 1. VECĀKS / 1. SZÜLŐ / ĠENITUR 1 / OUDER 1 / PRZYSPOSABIAJĄCY 1 / PROGENITOR 1 / PĂRINTE 1 / RODIČ 1 / STARŠ 1 / VANHEMPI 1 / FÖRÄLDER 1

10

Parent 2 / Parent 2 / ELTERNTEIL 2 / РОДИТЕЛ 2 / PADRE 2 / RODIČ 2 / FORÆLDER 2 / ΓΟΝΕΑΣ 2 / TUISMITHEOIR 2 / RODITELJ 2 / GENITORE 2 / TĖVAS/MOTINA 2 / 2. VECĀKS / 2. SZÜLŐ / ĠENITUR 2 / OUDER 2 / PRZYSPOSABIAJĄCY 2 / PROGENITOR 2 / PĂRINTE 2 / RODIČ 2 / STARŠ 2 / VANHEMPI 2 / FÖRÄLDER 2

11

DATE OF ISSUE, SIGNATURE, SEAL / DATE DE DÉLIVRANCE, SIGNATURE, SCEAU / TAG DER AUSSTELLUNG, UNTERSCHRIFT, SIEGEL / ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI / UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL

[ME 39]

II lisa

EUROOPA LIIT

MITMEKEELNE STANDARDVORM

SURMA KOHTA

Määruse (EL) [lisada käesoleva määruse number ja pealkiri] artikkel 11

p0000006.png

p0000007.png

Õiguslik märkus: Käesolevat ELi mitmekeelset standardvormi pakuvad väljaandja liikmesriigi ametiasutused ja seda võib taotleda alternatiivina kõnealuses liikmesriigis kehtivale samaväärsele avalikule dokumendile. Standardvorm ei piira väljaandja liikmesriigi ametiasutuste koostatud samaväärsete dokumentide kasutamist. Vormil on samaväärne formaalne tõendusjõud nagu väljaandja liikmesriigi samaväärsel avalikul dokumendil ja selle kasutamine ei piira liikmesriigis surmaga seotud õigusaktide kohaldamist.

SÜMBOLID /SYMBOLS / SYMBOLES / ZEICHEN / СИМВОЛИ / SÍMBOLOS / SYMBOLY / SYMBOLER / ΣΥΜΒΟΛΑ / NODA / SIMBOLI / SIMBOLI / APZĪMĒJUMI / SIMBOLIAI / JELMAGYARÁZAT / SIMBOLI / AFKORTINGEN / SKRÓT / SÍMBOLOS / SIMBOLURI / SYMBOLY / KRATICE / SYMBOLIT / FÖRKLARINGAR

—   PP: Päev / Day / Jour / Tag / ден / Día / Den / Dag / Ημέρα / Lá / Dan / Giorno / diena / diena / Nap / Jum / dag / dzień / Dia / Ziua / Deň / Dan / Päivä / Dag

—   KK: Kuu / Month / Mois / Monat / месец / Mes / Měsíc / Måned / Μήνας / Mí / Mjesec / Mese / mēnesis / mėnuo / Hónap / Xahar / maand / miesiąc / Mês / Luna / Mesiac / Mesec / Kuukausi / Månad

—   AA: Aasta / Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Έτος / Bliain / Godina / Anno / gads / metai / Év / Sena / jaar / rok / Ano / Anul / Rok / Leto / Vuosi / År

—   M: Mees / Masculine / Masculin / Männlich / мъжки / Masculino / Mužské / Mand / Άρρεν / Fireann / Muško / Maschile / Vīrietis / Vyras / Férfi / Maskil / man / mężczyzna / Masculino / Masculin / Muž / Moški / Mies / Manligt

—   F: Naine / Feminine / Féminin / Weiblich / женски / Femenino / Ženské / Kvinde / Θήλυ / Baineann / Žensko / Femminile / Sieviete / Moteris / Nő / Femminil / vrouw / kobieta / Feminino / Feminin / Žena / Ženska / Nainen / Kvinnligt

1

État membre / Mitgliedstaat / ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁ / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA / STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / STAT MEMBRU / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / JÄSENVALTIO / MEDLEMSSTAT

2

autorité de délivrance / Ausstellungsbehörde / ИЗДАВАЩ ОРГАН / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / AUTORITATEA EMITENTĂ / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / ANTAVA VIRANOMAINEN / UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

Formulaire type multilingue de l'UE concernant le décès / mehrsprachiges EU-Formular - Tod / МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕС ЗА СМЪРТ / IMPRESO ESTÁNDAR MULTILINGÜE DE LA UE RELATIVO A LA DEFUNCIÓN / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU PRO ÚMRTÍ / FLERSPROGET EU-STANDARDDØDSATTEST / ELi MITMEKEELNE STANDARDVORM SURMA KOHTA / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AN AE MAIDIR LE BÁS / VIŠEJEZIČNI STANDARDNI OBRAZAC EU-a KOJI SE ODNOSI NA SMRT / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UE RELATIVO AL DECESSO / ES DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ MIRŠANAS FAKTU / ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL MIRTIES / TÖBBNYELVŰ UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY HALÁLESET TEKINTETÉBEN / FORMOLA MULTILINGWA STANDARD TAL-UE DWAR MEWT / MEERTALIG EU-MODELFORMULIER BETREFFENDE OVERLIJDEN / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY ZGONU / FORMULÁRIO MULTILINGUE DA UE RELATIVO AO ÓBITO / FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND DECESUL / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA ÚMRTIA / STANDARDNI VEČJEZIČNI OBRAZEC EU V ZVEZI S SMRTJO / EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE – KUOLEMA / FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE DÖDSFALL

4

Date et lieu dU décès / Tag und Ort des Todes / ДАТА И МЯСТО НА СМЪРТТА / FECHA Y LUGAR DE DEFUNCIÓN / DATUM A MÍSTO ÚMRTÍ / DØDSDATO OG DØDSSTED / SURMAAEG JA –KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΘΑΝΑΤΟΥ / DÁTA AGUS IONAD AN BHÁIS / DATUM I MJESTO SMRTI / DATA E LUOGO DEL DECESSO / MIRŠANAS DATUMS UN VIETA / MIRTIES DATA IR VIETA / HALÁL BEKÖVETKEZÉSÉNEK IDEJE ÉS HELYE / POST U DATA TAL-MEWT / DATUM EN PLAATS VAN OVERLIJDEN / DATA I MIEJSCE ZGONU / DATA E LOCAL DO ÓBITO / DATA ŞI LOCUL DECESULUI / DÁTUM A MIESTO ÚMRTIA / DATUM IN KRAJ SMRTI / KUOLINAIKA JA –PAIKKA / DÖDSDATUM OCH DÖDSORT

5

Nom / Name / ФАМИЛНО ИМЕ / APELLIDO(S) / PŘÍJMENÍ / EFTERNAVN / PEREKONNANIMI / ΕΠΩΝΥΜΟ / SLOINNE / PREZIME / COGNOME / UZVĀRDS / PAVARDĖ / CSALÁDI NÉV / KUNJOM / NAAM / NAZWISKO / APELIDO / NUME / PRIEZVISKO / PRIIMEK / SUKUNIMI / EFTERNAMN

6

Prénom(s) / Vorname(n) / СОБСТВЕНО ИМЕ / NOMBRE(S) / JMÉNO (JMÉNA) / FORNAVN/-E / EESNIMED / ΟΝΟΜΑ / CÉADAINM(NEACHA) / IME(NA) / NOME/I / VĀRDS(-I) / VARDAS (-AI) / UTÓNÉV (UTÓNEVEK) / ISEM (ISMIJIET) / VOORNAMEN / IMIĘ (IMIONA) / NOME PRÓPRIO / PRENUME / MENO(Á) / IME(NA) / ETUNIMET / FÖRNAMN

7

Sexe / Geschlecht / ПОЛ / SEXO / POHLAVÍ / KØN / SUGU / ΦΥΛΟ / GNÉAS / SPOL / SESSO / DZIMUMS / LYTIS / NEM / SESS / GESLACHT / PŁEĆ / SEXO / SEX / POHLAVIE / SPOL / SUKUPUOLI / KÖN

8

Date et lieu de naissance / Tag und Ort der Geburt / ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATUM A MÍSTO NAROZENÍ / FØDSELSDATO OG -STED / SÜNNIAEG JA –KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / DATUM I MJESTO ROĐENJA / DATA E LUOGO DI NASCITA / DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA / GIMIMO DATA IR VIETA / SZÜLETÉS IDEJE ÉS HELYE / POST U DATA TAT-TWELID / GEBOORTEPLAATS EN –DATUM / DATA I MIEJSCE URODZENIA / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DATA ŞI LOCUL NAŞTERII / DÁTUM A MIESTO NARODENIA / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA / FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT

9

Nom du dernier conjoint / Name des letzten Ehepartners / ФАМИЛНО ИМЕ НА ПОСЛЕДНИЯ СЪПРУГ / APELLIDO(S) DEL ÚLTIMO CÓNYUGE / PŘÍJMENÍ POSLEDNÍHO MANŽELA/MANŽELKY / SIDSTE ÆGTEFÆLLES EFTERNAVN / VIIMASE ABIKAASA PEREKONNANIMI / ΕΠΩΝΥΜΟ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ/ΑΣ ΣΥΖΥΓΟΥ / SLOINNE AN CHÉILE DHEIREANAIGH / PREZIME POSLJEDNJEG BRAČNOG DRUGA / COGNOME DELL'ULTIMO CONIUGE / PĒDĒJĀ(-S) LAULĀTĀ(-S) UZVĀRDS / PASKUTINIO SUTUOKTINIO PAVARDĖ / UTOLSÓ HÁZASTÁRS CSALÁDI NEVE / KUNJOM L-AĦĦAR KONJUGI / NAAM VAN LAATSTE ECHTGENOOT/-GENOTE / NAZWISKO OSTATNIEGO MAŁŻONKA / APELIDO DO ÚLTIMO CÔNJUGE / NUMELE ULTIMULUI SOŢ/ULTIMEI SOŢII / PRIEZVISKO POSLEDNÉHO MANŽELA/POSLEDNEJ MANŽELKY / PRIIMEK ZADNJEGA ZAKONCA / VIIMEISIMMÄN PUOLISON SUKUNIMI / SISTA MAKENS/MAKANS EFTERNAMN

10

Prénom(s) du dernier conjoint / Vorname(n) des letzten Ehepartners / СОБСТВЕНО ИМЕ НА ПОСЛЕДНИЯ СЪПРУГ / NOMBRE(S) DEL ÚLTIMO CÓNYUGE / JMÉNO (JMÉNA) POSLEDNÍHO MANŽELA/MANŽELKY / Sidste ægtefælles fornavn/-e / VIIMASE ABIKAASA EESNIMED / ΟΝΟΜΑ/ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ/ΑΣ ΣΥΖΥΓΟΥ / CÉADAINM(NEACHA) AN CHÉILE DHEIREANAIGH / IME(NA) POSLJEDNJEG BRAČNOG DRUGA NOME/I DELL'ULTIMO CONIUGE / PĒDĒJĀ(-S) LAULĀTĀ(-S) VĀRDS(-I) / PASKUTINIO SUTUOKTINIO VARDAS (-AI) / UTOLSÓ HÁZASTÁRS UTÓNEVE(I) / ISEM (ISMIJIET) L-AĦĦAR KONJUĠI / VOORNAMEN VAN LAATSTE ECHTGENOOT/-GENOTE / IMIĘ (IMIONA) OSTATNIEGO MAŁŻONKA / NOME PRÓPRIO DO ÚLTIMO CÕNJUGE / PRENUMELE ULTIMULUI SOŢ/ULTIMEI SOŢII / MENO POSLEDNÉHO MANŽELA/POSLEDNEJ MANŽELKY / (IME)NA ZADNJEGA ZAKONCA / VIIMEISIMMÄN PUOLISON ETUNIMET / SISTA MAKENS/MAKANS FÖRNAMN

11

Date de délivrance, signature, sceau / Tag der Ausstellung, Unterschrift, Siegel / ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI / UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL

12

Père / Vater / БАЩА / PADRE / OTEC / FAR / ISA / ΠΑΤΕΡΑΣ / ATHAIR / OTAC / PADRE / TĒVS / TĖVAS / APA / MISSIER / VADER / OJCIEC / PAI / TATĂL / OTEC / OČE / ISÄ / FADER

13

Mère / Mutter / МАЙКА / MADRE / MATKA / MOR/ EMA / ΜΗΤΕΡΑ / MÁTHAIR / MAJKA / MADRE / MĀTE / MOTINA / ANYA / OMM / MOEDER / MATKA / MÃE / MAMA / MATKA / MATI / ÄITI / MODER

IIa lisa

EUROOPA LIIT

MITMEKEELNE STANDARDVORM

VALLALISE STAATUSE KOHTA

Määruse (EL) [lisada käesoleva määruse number ja pealkiri] artikkel 11

p0000008.png

1

LIIKMESRIIK:

2

VÄLJAANDJA ASUTUS

3

ELi MITMEKEELNE STANDARDVORM VALLALISE STAATUSE KOHTA

4

PEREKONNANIMI

5

EESNIMED

6

SUGU

7

SÜNNIAEG JA -KOHT

PP KK AA

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

8

VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, PP KK AA

ALLKIRI, PITSER |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Õiguslik märkus: Käesolevat ELi mitmekeelset standardvormi pakuvad väljaandja liikmesriigi ametiasutused ja seda võib taotleda alternatiivina kõnealuses liikmesriigis kehtivale samaväärsele avalikule dokumendile. Standardvorm ei piira väljaandja liikmesriigi ametiasutuste koostatud samaväärsete dokumentide kasutamist. Vormil on samaväärne formaalne tõendusjõud nagu väljaandja liikmesriigi samaväärsel avalikul dokumendil ja selle kasutamine ei piira liikmesriigis õigusaktide kohaldamist.

SÜMBOLID / SYMBOLS / SYMBOLES / ZEICHEN / СИМВОЛИ / SÍMBOLOS / SYMBOLY / SYMBOLER / ΣΥΜΒΟΛΑ / NODA / SIMBOLI / SIMBOLI / APZĪMĒJUMI / SIMBOLIAI / JELMAGYARÁZAT / SIMBOLI / AFKORTINGEN / SKRÓT / SÍMBOLOS / SIMBOLURI / SYMBOLY / KRATICE / SYMBOLIT/ FÖRKLARINGAR

—   Da: Päev / Day / Jour / Tag / ден / Día / Den / Dag / Ημέρα / Lá / Dan / Giorno / diena / diena / Nap / Jum / dag / dzień / Dia / Ziua / Deň / Dan / Päivä / Dag

—   Mo: Kuu / Month / Mois / Monat / месец / Mes / Měsíc / Måned / Μήνας / Mí / Mjesec / Mese / mēnesis / mėnuo / Hónap / Xahar / maand / miesiąc / Mês / Luna / Mesiac / Mesec / Kuukausi / Månad

—   Ye: Aasta / Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Έτος / Bliain / Godina / Anno / gads / metai / Év / Sena / jaar/ rok / Ano / Anul / Rok / Leto / Vuosi / År

—   M: Mees / Masculine / Masculin / Männlich / мъжки / Masculino / Mužské / Mand / Άρρεν / Fireann / Muško / Maschile / Vīrietis / Vyras / Férfi / Maskil / man / mężczyzna / Masculino / Masculin / Muž / Moški / Mies / Manligt

—   F: Naine / Feminine / Féminin / Weiblich / женски / Femenino / Ženské / Kvinde / Θήλυ / Baineann / Žensko / Femminile / Sieviete / Moteris / Nő / Femminil / vrouw / kobieta / Feminino / Feminin / Žena / Ženska / Nainen / Kvinnligt

1

MEMBER STATE / ÉTAT MEMBRE / MITGLIEDSTAAT/ ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁT / MEDLEMSSTAT / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA / STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / STAT MEMBRU / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / JÄSENVALTIO / MEDLEMSSTAT

2

ISSUING AUTHORITY / AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE / AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE / AUSSTELLUNGSBEHÖRDE / ИЗДАВАЩ ОРГАН / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / AUTORITATEA EMITENTĂ / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / ANTAVA VIRANOMAINEN / UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

EUROPEAN UNION MULTILINGUAL STANDARD FORM CONFIRMING NON-MARRIED STATUS / Formulaire type multilingue de l'UE confirmant le statut non marié / MEHRSPRACHIGES EU-FORMULAR ZUR BESTÄTIGUNG DER LEDIGKEIT/ МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ЛИПСА НА СКЛЮЧЕН БРАК / IMPRESO ESTÁNDAR MULTILINGÜE DE LA UNIÓN EUROPEA QUE ACREDITA EL ESTADO DE SOLTERÍA / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EVROPSKÉ UNIE PRO RODINNÝ STAV „SVOBODNÝ/Á“ / FLERSPROGET EU-STANDARDFORMULAR TIL BEKRÆFTELSE AF STATUS SOM UGIFT / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΓΑΜΙΑΣ / Foirm chaighdeánach ilteangach de chuid an Aontais Eorpaigh lena ndaingnítear stádas neamhphósta / VIŠEJEZIČNI STANDARDNI OBRAZAC EUROPSKE UNIJE KOJIM SE POTVRĐUJE SLOBODNO BRAČNO STANJE / MODULO STANDARD MULTILIN GUE DELL'UE PER LA CONFERMA DELLO STATUS DI NON CONIUGATO/A / EIROPAS SAVIENĪBAS DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA (APLIECINA NEPRECĒTAS PERSONAS ĢIMENES STĀVOKLI) / EUROPOS SĄJUNGOS DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA, KURIA PATVIRTINAMAS NESUSITUOKUSIO ASMENS SATUSAS / TÖBBNYELVŰ EURÓPAI UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY NŐTLEN/HAJADON CSALÁDI ÁLLAPOT TEKINTETÉBEN / FORMOLA STANDARD MULTILINGWI TAL-UNJONI EWROPEA LI TIKKONFERMA STATUS MHUX MIŻŻEWWEĠ / MEERTALIG EU-MODELFORMULIER TER STAVING VAN ONGEHUWDE STAAT / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UNII EUROPEJSKIEJ POTWIERDZAJĄCY STAN WOLNY / FORMULÁRIO MULTILINGUE DA UNIÃO EUROPEIA RELATIVO AO ESTADO DE SOLTEIRO / FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND STAREA CIVILĂ A UNEI PERSOANE NECĂSĂTORITE / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA NEUZAVRETIA MANŽELSTVA / VEČJEZIČNI STANDARDNI OBRAZEC EU O SAMSKEM STANU / EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE, JOLLA VAHVISTETAAN SIVIILISÄÄDYKSI NAIMATON /FLERSPRÅKIGT EU STANDARDFORMULÄR FÖR INTYGANDE AV ATT EN PERSON ÄR OGIFT

4

NAME / NOM / NAME / ФАМИЛНО ИМЕ / APELLIDO(S) / PŘÍJMENÍ / EFTERNAVN / ΕΠΩΝΥΜΟ / SLOINNE / PREZIME / COGNOME / UZVĀRDS / PAVARDĖ / CSALÁDI NÉV / KUNJOM / NAAM / NAZWISKO / APELIDO / NUME / PRIEZVISKO / PRIIMEK / SUKUNIMI / EFTERNAMN

5

FORENAME(S) / PRÉNOM(S) / VORNAME(N) / СОБСТВЕНО ИМЕ / NOMBRE(S) / JMÉNO (JMÉNA) / FORNAVN/-E / ΟΝΟΜΑ / CÉADAINM(NEACHA) / IME(NA) / NOME/I / VĀRDS(-I) / VARDAS (-AI) / UTÓNÉV (UTÓNEVEK) / ISEM (ISMIJIET) / VOORNAMEN / IMIĘ (IMIONA) / NOME PRÓPRIO / PRENUME / MENO(Á) / IME(NA) / ETUNIMET / FÖRNAMN

6

SEX / SEXE / GESCHLECHT / ПОЛ / SEXO / POHLAVÍ / KØN / ΦΥΛΟ / GNÉAS / SPOL / SESSO / DZIMUMS / LYTIS / NEM / SESS / GESLACHT / PŁEĆ / SEXO / SEX / POHLAVIE / SPOL / SUKUPUOLI / KÖN

7

DAY AND PLACE OF BIRTH / DATE ET LIEU DE NAISSANCE / DATE ET LIEU DE NAISSANCE / TAG UND ORT DER GEBURT / ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATUM A MÍSTO NAROZENÍ / FØDSELSDATO OG -STED / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / DATUM I MJESTO ROĐENJA / DATA E LUOGO DI NASCITA / DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA / GIMIMO DATA IR VIETA / SZÜLETÉS IDEJE ÉS HELYE / POST U DATA TAT-TWELID / GEBOORTEPLAATS EN –DATUM / DATA I MIEJSCE URODZENIA / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DATA ŞI LOCUL NAŞTERII / DÁTUM A MIESTO NARODENIA / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA / FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT

8

DATE OF ISSUE, SIGNATURE, SEAL / DATE DE DÉLIVRANCE, SIGNATURE, SCEAU / TAG DER AUSSTELLUNG, UNTERSCHRIFT, SIEGEL / ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI / UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL

[ME 40]

III lisa

EUROOPA LIIT

MITMEKEELNE STANDARDVORM

ABIELU KOHTA

Määruse (EL) [lisada käesoleva määruse number ja pealkiri] artikkel 11

p0000009.png

p0000010.png

Õiguslik märkus: Käesolevat ELi mitmekeelset standardvormi pakuvad väljaandja liikmesriigi ametiasutused ja seda võib taotleda alternatiivina kõnealuses liikmesriigis kehtivale samaväärsele avalikule dokumendile. Standardvorm ei piira väljaandja liikmesriigi ametiasutuste koostatud samaväärsete dokumentide kasutamist. Vormil on samaväärne formaalne tõendusjõud nagu väljaandja liikmesriigi samaväärsel avalikul dokumendil ja selle kasutamine ei piira liikmesriigis abielu registreerimisega seotud õigusaktide kohaldamist.

SÜMBOLID / SYMBOLS / SYMBOLES / ZEICHEN / СИМВОЛИ / SÍMBOLOS / SYMBOLY / SYMBOLER / ΣΥΜΒΟΛΑ / NODA / SIMBOLI / SIMBOLI / APZĪMĒJUMI / SIMBOLIAI / JELMAGYARÁZAT / SIMBOLI / AFKORTINGEN / SKRÓT / SÍMBOLOS / SIMBOLURI / SYMBOLY / KRATICE / SYMBOLIT / FÖRKLARINGAR

—   PP: Päev / Day / Jour / Tag / ден / Día / Den / Dag / Ημέρα / Lá / Dan / Giorno / diena / diena / Nap / Jum / dag / dzień / Dia / Ziua / Deň / Dan / Päivä / Dag

—   KK: Kuu / Month / Mois / Monat / месец / Mes / Měsíc / Måned / Μήνας / Mí / Mjesec / Mese / mēnesis / mėnuo / Hónap / Xahar / maand / miesiąc / Mês / Luna / Mesiac / Mesec / Kuukausi / Månad

—   AA: Aasta / Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Έτος / Bliain / Godina / Anno / gads / metai / Év / Sena / jaar / rok / Ano / Anul / Rok / Leto / Vuosi / År

—   AB : Abielu / Marriage / Mariage / Eheschlieβung / брак / Matrimonio / Manželství / Gift / Γάμος / Pósadh / Brak / Matrimonio / Laulība / Santuoka / Házasság / Żwieġ / huwelijk / związek małżeński / Casamento / Căsătorie / Manželstvo / Zakonska zveza / Avioliitto / Giftermål

—   REG: Registreeritud partnerlus / Registered Partnership / Partenariat enregistré / Eingetragene Partnerschaft / регистрирано партньорство / Unión registrada / Registrované partnerství / Registreret partnerskab / Καταχωρισμένη συμβίωση / Páirtnéireacht Chláraithe / Registrirano partnerstvo / Unione registrata / Reģistrētas partnerattiecības / Registruota partnerystė / Bejegyzett élettársi kapcsolat / Unjoni Rreġistrata / geregistreerd partnerschap / zarejestrowany związek partnerski / Parceria registada / Parteneriat înregistrat / Registrované partnerstvo / Registrirana partnerska skupnost / Rekisteröity parisuhde / Registrerat partnerskap

—   LE : Lahuselu / Legal separation / Séparation de corps / Trennung ohne Auflösung des Ehebandes / законна раздяла / Separación judicial / Rozluka / Separeret / Δικαστικός χωρισμός / Scaradh Dlíthiúil / Zakonska rastava / Separazione personale / Laulāto atšķiršana / Gyvenimas skyrium (separacija) / Különválás / Separazzjoni legali / scheiding van tafel en bed / separacja prawna / Separação legal / Separare de drept / Súdna rozluka / Prenehanje življenjske skupnosti / Asumusero / Hemskillnad

—   LAH: Lahutus /Divorce / Divorce / Scheidung / развод / Divorcio / Rozvod / Skilt / Διαζύγιο / Colscaradh / Razvod / Divorzio / Laulības šķiršana / Santuokos nutraukimas / Házasság felbontása / Divorzju / echtscheiding / rozwód / Divórcio / Divorț / Rozvod / Razveza zakonske zveze / Avioero / Skilsmässa

—   T: Tühistamine / Annulment / Annulation / Nichtigerklärung / унищожаване / Anulación / Zrušení / Ophævelse af ægteskab / Ακύρωση / Neamhniú pósta / Poništenje / Annullamento / Laulības atzīšana par neesošu / Pripažinimas negaliojančia / Érvénytelenítés / Annullament / nietigverklaring / anulowanie / Anulação / Anulare / Anulovanie / Razveljavitev zakonske zveze / Mitätöinti / Annullering

—   S: Surm / Death / Décès / Tod / смърт / Defunción / Úmrtí / Død / Θάνατος / Bás / Smrt / Decesso / Nāve / Mirtis / Halál / Mewt / overlijden / zgon / Óbito / Deces / Úmrtie / Smrt / Kuolema / Dödsfall

—   ASM: Abikaasa surm (M) / Death of the husband / Décès du mari / Tod des Ehemanns / смърт на съпруга / Defunción del esposo / Úmrtí manžela / Ægtefælles (mand) død / Θάνατος του συζύγου / Bás an fhir chéile / Smrt supruga / Decesso del marito / Vīra nāve / Vyro mirtis / Férj halála / : Mewt tar-raġel / overlijden van echtgenoot / zgon współmałżonka / Óbito do cônjuge masculino / Decesul soțului / Úmrtie manžela / Smrt moža / Aviomiehen kuolema / Makes dödsfall

—   ASF: Abikaasa surm (F) / Death of the Wife / Décès de la femme / Tod der Ehefrau / смърт на съпругата / Defunción de la esposa / Úmrtí manželky / Ægtefælles (kone) død / Θάνατος της συζύγου / Bás na mná céile / Smrt supruge / Decesso della moglie / Sievas nāve / Žmonos mirtis / Feleség halála / Mewt tal-mara / overlijden van echtgenote / zgon współmałżonki / Óbito do cônjuge feminino / Decesul soției / Úmrtie manželky / Smrt žene / Vaimon kuolema / Makas dödsfall

1

État membre / Mitgliedstaat / ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁT / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA / STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / STAT MEMBRU / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / JÄSENVALTIO / MEDLEMSSTAT

2

autorité de délivrance / Ausstellungsbehörde / ИЗДАВАЩ ОРГАН / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / AUTORITATEA EMITENTĂ / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / ANTAVA VIRANOMAINEN / UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

Formulaire type multilingue de l'UE concernant le mariage /

mehrsprachiges EU-Formular - Eheschließung / МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕС ЗА БРАК / IMPRESO ESTÁNDAR MULTILINGÜE DE LA UE RELATIVO AL MATRIMONIO / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU PRO MANŽELSTVÍ / FLERSPROGET EU-STANDARDVIELSESATTEST / ELi MITMEKEELNE STANDARDVORM ABIELU KOHTA / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΑΜΟ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AN AE MAIDIR LE PÓSADH / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UE RELATIVO AL MATRIMONIO / ES DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ LAULĪBU / ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL SANTUOKOS / TÖBBNYELVŰ UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY HÁZASSÁG TEKINTETÉBEN / FORMOLA MULTILINGWA STANDARD TAL-UE DWAR ŻWIEĠ / MEERTALIG EU-MODELFORMULIER BETREFFENDE HUWELIJK / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY ZAWARCIA ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO / VIŠEJEZIČNI STANDARDNI FORMULAR EU-a KOJI SE ODNOSI NA BRAK / FORMULÁRIO MULTILINGUE DA UE RELATIVO AO CASAMENTO / FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND CĂSĂTORIA / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA UZAVRETIA MANŽELSTVA / STANDARDNI VEČJEZIČNI OBRAZEC EU V ZVEZI S SKLENITVIJO ZAKONSKE ZVEZE / EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE – AVIOLIITTO / FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE GIFTERMÅL

4

Date et lieu dU MARIAGE / Tag und Ort des Eintrags / ДАТА И МЯСТО НА СКЛЮЧВАНЕ НА БРАКА / FECHA Y LUGAR DE MATRIMONIO / DATUM A MÍSTO UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ / VIELSESDATO- OG STED / ABIELLUMISE KUUPÄEV JA KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ / DÁTA AGUS IONAD AN PHÓSTA / DAN I MJESTO SKLAPANJA BRAKA / DATA E LUOGO DI MATRIMONIO / LAULĪBAS NOSLĒGŠANAS DATUMS UN VIETA / SANTUOKOS DATA IR VIETA / HÁZASSÁGKÖTÉS IDEJE ÉS HELYE / DATA U POST TAŻ-ŻWIEĠ / DATUM EN PLAATS VAN HUWELIJK / DATA I MIEJSCE ZAWARCIA ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO / DATA E LOCAL DO CASAMENTO / DATA ŞI LOCUL CĂSĂTORIEI / DÁTUM A MIESTO UZAVRETIA MANŽELSTVA / DATUM IN KRAJ SKLENITVE ZAKONSKE ZVEZE / AVIOLIITON SOLMIMISAIKA JA –PAIKKA / GIFTERMÅLSDATUM OCH GIFTERMÅLSORT

5

époux A / Ehepartner A / СЪПРУГ A / CÓNYUGE A / MANŽEL/KA A / ÆGTEFÆLLE A / ABIKAASA A / ΣΥΖΥΓΟΣ Α / CÉILE A / BRAČNI DRUG A / CONIUGE A / LAULĀTAIS A / SUTUOKTINIS A / "A" HÁZASTÁRS / KONJUĠI A / ECHTGENOOT/-GENOTE A / MAŁŻONEK A / COÕNJUGE A / SOŢUL/SOŢIA A / MANŽEL A / ZAKONEC A / PUOLISO A / MAKE A

6

époux B / Ehepartner B / / СЪПРУГ В / CÓNYUGE B / MANŽEL/KA B / ÆGTEFÆLLE B / ABIKAASA B / ΣΥΖΥΓΟΣ Β / CÉILE B / BRAČNI DRUG B / CONIUGE B / LAULĀTAIS B / SUTUOKTINIS B / "B" HÁZASTÁRS / KONJUĠI B / ECHTGENOOT/-GENOTE B / MAŁŻONEK B / CÕNJUGE B / SOŢUL/SOŢIA B / MANŽEL B / ZAKONEC B / PUOLISO B / MAKE B

7

Nom aNTérieur au mariage / Name vor der Eheschließung / ФАМИЛНО ИМЕ ПРЕДИ БРАКА / APELLIDO(S) ANTES DEL MATRIMONIO / PŘÍJMENÍ PŘED UZAVŘENÍM MANŽELSTVÍ / EFTERNAVN FØR INDGÅELSE AF ÆGTESKAB / PEREKONNANIMI ENNE ABIELLUMIST / ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ ΓΑΜΟ / SLOINNE ROIMH PHÓSADH / PREZIME / COGNOME PRIMA DEL MATRIMONIO / UZVĀRDS PIRMS LAULĪBAS NOSLĒGŠANAS / PAVARDĖ IKI SANTUOKOS SUDARYMO / HÁZASSÁGKÖTÉS ELŐTTI CSALÁDI NÉV / KUNJOM QABEL IŻ-ŻWIEĠ / NAAM VÓÓR HET HUWELIJK / NAZWISKO PRZED ZAWARCIEM ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO / APELIDO ANTERIOR AO CASAMENTO / NUMELE DINAINTEA CĂSĂTORIEI / PRIEZVISKO ZA SLOBODNA / PRIIMEK PRED SKLENITVIJO ZAKONSKE ZVEZE / SUKUNIMI ENNEN AVIOLIITTOA / EFTERNAMN FÖRE GIFTERMÅLET

8

Prénom(s) / Vorname(n) / СОБСТВЕНО ИМЕ / NOMBRE(S) / JMÉNO (JMÉNA) / FORNAVN/-E / EESNIMED / ΟΝΟΜΑ/ΟΝΟΜΑΤΑ / CÉADAINM(NEACHA) / IME(NA) / NOME/I / VĀRDS(-I) / VARDAS (-AI) / UTÓNÉV (UTÓNEVEK) / ISEM (ISMIJIET) / VOORNAMEN / IMIĘ (IMIONA) / NOME´PRÓPRIO / PRENUME / MENO(Á) / IME(NA) / ETUNIMET / FÖRNAMN

9

Sexe / Geschlecht / ПОЛ / SEXO / POHLAVÍ / KØN / SUGU / ΦΥΛΟ / GNÉAS / SPOL / SESSO / DZIMUMS / LYTIS / NEM / SESS / GESLACHT / PŁEĆ / SEXO / SEX / POHLAVIE / SPOL / SUKUPUOLI / KÖN

10

Date et lieu de naissance / Tag und Ort der Geburt / ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATUM A MÍSTO NAROZENÍ / FØDSELSDATO OG –STED / KUUPÄEV JA KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / DATUM I MJESTO ROĐENJA / DATA E LUOGO DI NASCITA / DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA / GIMIMO DATA IR VIETA / SZÜLETÉSI HELY ÉS IDŐ / DATA U POST TAT-TWELID / GEBOORTEDATUM EN –PLAATS / DATA I MIEJSCE URODZIN / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DATA ŞI LOCUL NAŞTERII / DÁTUM A MIESTO NARODENIA / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA / FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT

11

Nom postérieur au mariage / Name nach der Eheschließung / ФАМИЛНО ИМЕ СЛЕД СКЛЮЧВАНЕ НА БРАКА / APELLIDO(S) TRAS EL MATRIMONIO / PŘÍJMENÍ PO UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ / EFTERNAVN EFTER INDGÅELSE AF ÆGTESKAB / PEREKONNANIMI PÄRAST ABIELLUMIST / ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΓΑΜΟ / SLOINNE TAR ÉIS AN PHÓSTA / PREZIME / COGNOME DOPO IL MATRIMONIO / UZVĀRDS PĒC LAULĪBAS NOSLĒGŠANAS / PAVARDĖ PO SANTUOKOS SUDARYMO / HÁZASSÁGKÖTÉS UTÁNI NÉV / KUNJOM WARA Ż-ŻWIEĠ / NAAM NA HET HUWELIJK / NAZWISKO PO ZAWARCIU ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO / APELIDO POSTERIOR AO CASAMENTO / NUMELE DUPĂ CĂSĂTORIE / PRIEZVISKO PO UZAVRETÍ MANŽELSTVA / PRIIMEK PO SKLENITVI ZAKONSKE ZVEZE / SUKUNIMI AVIOLIITON SOLMIMISEN JÄLKEEN / EFTERNAMN EFTER GIFTERMÅLET

12

Résidence habituelle / Ort des gewöhnlichen Aufenthalts / ОБИЧАЙНО МЕСТОПРЕБИВАВАНЕ / DOMICILIO HABITUAL / OBVYKLÉ BYDLIŠTĚ / SÆDVANLIG BOPÆLSADRESSE / ALALINE ELUKOHT / ΣΥΝΗΘΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗ / GNÁTHÁIT CHÓNAITHE / MJESTO PREBIVALIŠTA / RESIDENZA ABITUALE / PASTĀVĪGĀ DZĪVESVIETA / NUOLATINĖ GYVENAMOJI VIETA / SZOKÁSOS TARTÓZKODÁSI HELY / RESIDENZA NORMALI / WOONPLAATS / MIEJSCE ZWYKŁEGO POBYTU / RESIDÊNCIA HABITUAL / REŞEDINŢA OBIŞNUITĂ / MIESTO OBVYKLÉHO POBYTU / OBIČAJNO PREBIVALIŠČE / ASUINPAIKKA / HEMVIST

13

Autres informations figurant dans l'acte / Andere Angaben aus dem Eintrag / ДРУГИ БЕЛЕЖКИ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕГИСТРАЦИЯТА / OTROS DATOS DEL REGISTRO / DALŠÍ ÚDAJE O ZÁPISU / ANDRE BEMÆRKNINGER TIL REGISTRERINGEN / MUU TEAVE / ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ / SONRAÍ EILE A BHAINEANN LEIS AN gCLÁRÚCHÁN / OSTALE INFORMACIJE ZA PRIJAVU / ALTRI ELEMENTI PARTICOLARI DELLA REGISTRAZIONE / CITAS ZIŅAS PAR REĢISTRĀCIJU / KITI REGISTRACIJOS DUOMENYS / EGYÉB ANYAKÖNYVI ADATOK / PARTIKOLARITAJIET OĦRA TAR-REĠISTRAZZJONI / ANDERE BIJZONDERHEDEN VAN DE REGISTRATIE / INNE OKOLICZNOŚCI SZCZEGÓLNE ZWIĄZANE Z REJESTRACJĄ / OUTROS ELEMENTOS PARTICULARES DO REGISTO / ALTE CARACTERISTICI PRIVIND ÎNREGISTRAREA / INÉ OSOBITNÉ ÚDAJE V SÚVISLOSTI S REGISTRÁCIOU / DRUGE POSEBNOSTI PRIJAVE / MUITA REKISTERÖINTIIN LIITTYVIÄ SEIKKOJA / ANDRA UPPGIFTER I REGISTRERINGEN

14

Date de délivrance, signature, sceau / Tag der Ausstellung, Unterschrift, Siegel / ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI / UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL

IIIa lisa

EUROOPA LIIT

MITMEKEELNE STANDARDVORM

LAHUTUSE KOHTA

Määruse (EL) nr [lisada käesoleva määruse number ja pealkiri] artikkel 11

p0000011.png

1

LIIKMESRIIK:

2

VÄLJAANDJA ASUTUS

3

ELi MITMEKEELNE STANDARDVORM LAHUTUSE KOHTA

4

LAHUTUSE KUUPÄEV JA KOHT PP KK AA

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

5

ABIKAASA A

6

ABIKAASA B

7

LAHUTUSE-EELNE PEREKONNANIMI

8

EESNIMED

9

SUGU

10

SÜNNIAEG JA -KOHT

PP KK AA

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

PP KK AA

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

11

LAHUTUSEJÄRGNE PEREKONNANIMI

12

ALALINE ELUKOHT

13

MUU TEAVE

14

VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, PP KK AA

ALLKIRI, PITSER |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Õiguslik märkus: Käesolevat ELi mitmekeelset standardvormi pakuvad väljaandja liikmesriigi ametiasutused ja seda võib taotleda alternatiivina kõnealuses liikmesriigis kehtivale samaväärsele avalikule dokumendile. Standardvorm ei piira väljaandja liikmesriigi ametiasutuste koostatud samaväärsete dokumentide kasutamist. Vormil on samaväärne formaalne tõendusjõud nagu väljaandja liikmesriigi samaväärsel avalikul dokumendil ja selle kasutamine ei piira liikmesriigis elukohaga seotud õigusaktide kohaldamist.

SÜMBOLID / SYMBOLS / SYMBOLES / ZEICHEN / СИМВОЛИ / SÍMBOLOS / SYMBOLY / SYMBOLER / ΣΥΜΒΟΛΑ / NODA / SIMBOLI / SIMBOLI / APZĪMĒJUMI / SIMBOLIAI / JELMAGYARÁZAT / SIMBOLI / AFKORTINGEN / SKRÓT / SÍMBOLOS / SIMBOLURI / SYMBOLY / KRATICE / SYMBOLIT/ FÖRKLARINGAR

—   Da: Päev / Day / Jour / Tag / ден / Día / Den / Dag / Ημέρα / Lá / Dan / Giorno / diena / diena / Nap / Jum / dag / dzień / Dia / Ziua / Deň / Dan / Päivä / Dag

—   Mo: Kuu / Month / Mois / Monat / месец / Mes / Měsíc / Måned / Μήνας / Mí / Mjesec / Mese / mēnesis / mėnuo / Hónap / Xahar / maand / miesiąc / Mês / Luna / Mesiac / Mesec / Kuukausi / Månad

—   Ye: Aasta / Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Έτος / Bliain / Godina / Anno / gads / metai / Év / Sena / jaar/ rok / Ano / Anul / Rok / Leto / Vuosi / År

—   M: Mees / Masculine / Masculin / Männlich / мъжки / Masculino / Mužské / Mand / Άρρεν / Fireann/ Muško / Maschile / Vīrietis / Vyras / Férfi / Maskil / man / mężczyzna / Masculino / Masculin / Muž / Moški /Mies / Manligt

—   F: Naine / Feminine / Féminin / Weiblich / женски / Femenino / Ženské / Kvinde / Θήλυ / Baineann/ Žensko / Femminile / Sieviete / Moteris / Nő / Femminil / vrouw / kobieta / Feminino / Feminin / Žena /Ženska / Nainen / Kvinnligt

—   Mar : Abielu / Marriage / Mariage / Eheschlieβung / брак / Matrimonio / Manželství / Gift / Γάμος /Pósadh / Brak / Matrimonio / Laulība / Santuoka / Házasság / Żwieġ / huwelijk / związek małżeński /Casamento / Căsătorie / Manželstvo / Zakonska zveza / Avioliitto / Giftermål

—   Reg: Registreeritud partnerlus / Registered Partnership / Partenariat enregistré / Eingetragene Partnerschaft / регистрирано партньорство / Unión registrada / Registrované partnerství / Registreret partnerskab / Καταχωρισμένη συμβίωση / Páirtnéireacht Chláraithe / Registrirano partnerstvo / Unione registrata / Reģistrētaspartnerattiecības / Registruota partnerystė / Bejegyzett élettársi kapcsolat / Unjoni Rreġistrata /geregistreerd partnerschap / zarejestrowany związek partnerski / Parceria registada / Parteneriatînregistrat / Registrované partnerstvo / Registrirana partnerska skupnost / Rekisteröity parisuhde /Registrerat partnerskap

—   Ls : Lahuselu / Legal separation / Séparation de corps / Trennung ohne Auflösung des Ehebandes / законна раздяла / Separación judicial / Rozluka / Separeret / Δικαστικός χωρισμός / Scaradh Dlíthiúil / Zakonska rastava / Separazione personale / Laulāto atšķiršana / Gyvenimas skyrium (separacija) / Különválás /Separazzjoni legali / scheiding van tafel en bed / separacja prawna / Separação legal / Separare de drept / Súdna rozluka / Prenehanje življenjske skupnosti / Asumusero / Hemskillnad

—   Div: Divorce / Divorce / Scheidung / развод / Divorcio / Rozvod / Skilt / Lahutus / Διαζύγιο / Colscaradh / Razvod / Divorzio / Laulības šķiršana / Santuokos nutraukimas / Házasság felbontása / Divorzju /echtscheiding / rozwód / Divórcio / Divorț / Rozvod / Razveza zakonske zveze / Avioero / Skilsmässa

—   A: Tühistamine / Annulment / Annulation / Nichtigerklärung / унищожаване / Anulación / Zrušení / Ophævelse af ægteskab / Ακύρωση / Neamhniú pósta / Poništenje / Annullamento / Laulības atzīšana par neesošu /Pripažinimas negaliojančia / Érvénytelenítés / Annullament / nietigverklaring / anulowanie / Anulação/ Anulare / Anulovanie / Razveljavitev zakonske zveze / Mitätöinti / Annullering

—   D: Surm / Death / Décès / Tod / смърт / Defunción / Úmrtí / Død / Θάνατος / Bás / Smrt / Decesso / Nāve /Mirtis / Halál / Mewt / overlijden / zgon / Óbito / Deces / Úmrtie / Smrt / Kuolema / Dödsfall

—   Dh: Abikaasa surm (M) / Death of the husband / Décès du mari / Tod des Ehemanns / смърт на съпруга / Defunción del esposo / Úmrtí manžela / Ægtefælles (mand) død / Θάνατος του συζύγου / Bás an fhir chéile / Smrt supruga / Decesso del marito / Vīra nāve / Vyro mirtis / Férj halála / : Mewt tar-raġel / overlijden van echtgenoot / zgon współmałżonka / Óbito do cônjuge masculino / Decesul soțului / Úmrtie manžela / Smrt moža / Aviomiehen kuolema / Makes dödsfall

—   Dw: Abikaasa surm (F) / Death of the Wife / Décès de la femme / Tod der Ehefrau / смърт на съпругата / Defunción de la esposa / Úmrtí manželky / Ægtefælles (kone) død / Θάνατος της συζύγου / Bás na mná céile / Smrt supruge / Decesso della moglie / Sievas nāve / Žmonos mirtis / Feleség halála / Mewt tal-mara / overlijden van echtgenote / zgon współmałżonki / Óbito do cônjuge feminino / Decesul soției / Úmrtie manželky / Smrt žene / Vaimon kuolema / Makas dödsfall

1

MEMBER STATE / ÉTAT MEMBRE / MITGLIEDSTAAT / ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁT / MEDLEMSSTAT / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA / STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / STAT MEMBRU / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / JÄSENVALTIO / MEDLEMSSTAT

2

ISSUING AUTHORITY / AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE / AUSSTELLUNGSBEHÖRDE / ИЗДАВАЩ ОРГАН / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / AUTORITATEA EMITENTĂ / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / ANTAVA VIRANOMAINEN / UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

EUROPEAN UNION MULTILINGUAL STANDARD FORM CONCERNING DIVORCE / Formulaire type multilingue de l'UE relatif au divorce / MEHRSPRACHIGES EU-FORMULAR - SCHEIDUNG / МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА РАЗВОД / UE FORMULARIO NORMALIZADO MULTILINGÜE RELATIVO AL DIVORCIO / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU TÝKAJÍCÍ SE ROZVODU / FLERSPROGET EU-STANDARDFORMULAR VEDRØRENDE SKILSMISSE / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AE MAIDIR LE COLSCARADH / VIŠEJEZIČNI STANDARDNI OBRAZAC EUROPSKE UNIJE – RAZVOD / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UNIONE EUROPEA RELATIVO AL DIVORZIO / ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL SKYRYBŲ / EIROPAS SAVIENĪBAS DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ LAULĪBAS ŠĶIRŠANU / TÖBBNYELVŰ EURÓPAI UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY VÁLÁS TEKINTETÉBEN / FORMOLA STANDARD MULTILINGWALI TAL-UE DWAR ID-DIVORZJU / MEERTALIG MODELFORMULIER VAN DE EUROPESE UNIE BETREFFENDE ECHTSCHEIDING / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY ROZWODU / FORMULÁRIO MULTILINGUE NORMALIZADO DA UE RELATIVO AO DIVÓRCIO / FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND DIVORŢUL / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA ROZVODU / VEČJEZIČNI STANDARDNI OBRAZEC EU O RAZVEZI ZAKONSKE ZVEZE / EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE – AVIOERO / FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE SKILSMÄSSA

4

DATE AND PLACE OF DIVORCE / Date et lieu du divorce / TAG UND ORT DER SCHEIDUNG / ДАТА И МЯСТО НА РАЗВОДА / FECHA Y LUGAR DEL DIVORCIO / DATUM A MÍSTO ROZVODU / DATO OG STED FOR SKILSMISSEN / HΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ / DÁTA AGUS ÁIT AN CHOLSCARTHA / DATUM I MJESTO RAZVODA / DATA E LUOGO DEL DIVORZIO / SKYRYBŲ DATA IR VIETA / LAULĪBAS ŠĶIRŠANAS DATUMS UN VIETA / VÁLÁS IDEJE ÉS HELYE / DATA U POST TAD-DIVORZJU / DATUM EN PLAATS VAN DE ECHTSCHEIDING / DATA I MIEJSCE ROZWODU / DATA E LOCAL DO DIVÓRCIO / DATA ŞI LOCUL DIVORŢULUI / DÁTUM A MIESTO ROZVODU / DATUM IN KRAJ RAZVEZE / AVIOERON VOIMAANTULOPÄIVÄ JA PAIKKA / DATUM OCH ORT FÖR SKILSMÄSSA

5

SPOUSE A / Conjoint A / EHEPARTNER A / СЪПРУГ A / CÓNYUGE A / MANŽEL / ÆGTEFÆLLE A / ΣΥΖΥΓΟΣ Α / CÉILE A / BRAČNI PARTNER A / CONIUGE A / LAULĀTAIS A / SUTUOKTINIS A / "A" HÁZASTÁRS / KONJUĠI A / ECHTGENOOT/-GENOTE A / MAŁŻONEK A / COÕNJUGE A / SOŢUL/SOŢIA A / MANŽEL A / ZAKONEC A / PUOLISO A / MAKE A

6

SPOUSE B / Conjoint B / EHEPARTNER B / СЪПРУГ В / CÓNYUGE B / MANŽELKA / ÆGTEFÆLLE B / ΣΥΖΥΓΟΣ Β / CÉILE B / BRAČNI PARTNER B / CONIUGE B / LAULĀTAIS B / SUTUOKTINIS B / "B" HÁZASTÁRS / KONJUĠI B / ECHTGENOOT/-GENOTE B / MAŁŻONEK B / CÕNJUGE B / SOŢUL/SOŢIA B / MANŽEL B / ZAKONEC B / PUOLISO B / MAKE B

7

NAME BEFORE DIVORCE / Nom antérieur au divorce / NAME VOR DER SCHEIDUNG / ИМЕ ПРЕДИ РАЗВОДА / NOMBRE ANTES DEL DIVORCIO / JMÉNO PŘED ROZVODEM / NAVN FØR SKILSMISSEN / ΄OΝΟΜΑ ΠΡΙΝ ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ / SLOINNE ROIMH AN GCOLSCARADH / PREZIME PRIJE RAZVODA / NOME ANTERIORMENTE AL DIVORZIO / PAVARDĖ PRIEŠ SKYRYBAS / VĀRDS PIRMS LAULĪBAS ŠĶIRŠANAS / VÁLÁS ELŐTTI NÉV / ISEM QABEL ID-DIVORZJU / NAAM VOOR DE ECHTSCHEIDING / NAZWISKO PRZED ROZWODEM / APELIDO ANTERIOR AO DIVÓRCIO / NUMELE ÎNAINTE DE DIVORŢ / MENO PRED ROZVODOM / IME PRED RAZVEZO / SUKUNIMI ENNEN AVIOEROA / EFTERNAMN FÖRE SKILSMÄSSA

8

FORENAME(S) / PRÉNOM(S) / VORNAME(N) / СОБСТВЕНО ИМЕ / NOMBRE(S) / JMÉNO (JMÉNA) / FORNAVN/-E / ΟΝΟΜΑ / CÉADAINM(NEACHA) / IME(NA) / NOME/I / VĀRDS(-I) / VARDAS (-AI) / UTÓNÉV (UTÓNEVEK) / ISEM (ISMIJIET) / VOORNAMEN / IMIĘ (IMIONA) / NOME PRÓPRIO / PRENUME / MENO(Á) / IME(NA) / ETUNIMET / FÖRNAMN

9

SEX / SEXE / GESCHLECHT / ПОЛ / SEXO / POHLAVÍ / KØN / ΦΥΛΟ / GNÉAS / SPOL / SESSO / DZIMUMS / LYTIS / NEM / SESS / GESLACHT / PŁEĆ / SEXO / SEX / POHLAVIE / SPOL / SUKUPUOLI / KÖN

10

DAY AND PLACE OF BIRTH / DATE ET LIEU DE NAISSANCE / TAG UND ORT DER GEBURT / ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATUM A MÍSTO NAROZENÍ / FØDSELSDATO OG -STED / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / DATUM I MJESTO ROĐENJA / DATA E LUOGO DI NASCITA / DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA / GIMIMO DATA IR VIETA / SZÜLETÉS IDEJE ÉS HELYE / POST U DATA TAT-TWELID / GEBOORTEPLAATS EN –DATUM / DATA I MIEJSCE URODZENIA / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DATA ŞI LOCUL NAŞTERII / DÁTUM A MIESTO NARODENIA / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA / FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT

11

NAME AFTER DIVORCE / Nom postérieur au divorce / NAME NACH DER SCHEIDUNG / ИМЕ СЛЕД РАЗВОДА / NOMBRE DESPUÉS DEL DIVORCIO / JMÉNO PO ROZVODU / NAVN EFTER SKILSMISSEN/ ΄OΝΟΜΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ / SLOINNE I NDIAIDH AN CHOLSCARTHA / PREZIME NAKON RAZVODA / NOME SUCCESSIVAMENTE AL DIVORZIO / PAVARDĖ PO SKYRYBŲ / VĀRDS PĒC LAULĪBAS ŠĶIRŠANAS / VÁLÁS UTÁNI NÉV / ISEM WARA D-DIVORZJU / NAAM NA DE ECHTSCHEIDING / NAZWISKO PO ROZWODZIE / APELIDO POSTERIOR AO DIVÓRCIO / NUMELE DUPĂ DIVORŢ / MENO PO ROZVODE / IME PO RAZVEZI / SUKUNIMI AVIOERON JÄLKEEN / EFTERNAMN EFTER SKILSMÄSSA

12

HABITUAL RESIDENCE / Résidence habituelle / ORT DES GEWÖHNLICHEN AUFENTHALTS / ОБИЧАЙНО МЕСТОПРЕБИВАВАНЕ / DOMICILIO HABITUAL / OBVYKLÉ BYDLIŠTĚ / SÆDVANLIG BOPÆLSADRESSE / ΣΥΝΗΘΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗ / GNÁTHÁIT CHÓNAITHE / MJESTO PREBIVALIŠTA / RESIDENZA ABITUALE / PASTĀVĪGĀ DZĪVESVIETA / NUOLATINĖ GYVENAMOJI VIETA / SZOKÁSOS TARTÓZKODÁSI HELY / RESIDENZA NORMALI / WOONPLAATS / MIEJSCE ZWYKŁEGO POBYTU / RESIDÊNCIA HABITUAL / REŞEDINŢA OBIŞNUITĂ / MIESTO OBVYKLÉHO POBYTU / OBIČAJNO PREBIVALIŠČE / ASUINPAIKKA / HEMVIST

13

OTHER PARTICULARS OF THE ACT / Autres informations figurant dans l'acte / ANDERE ANGABEN AUS DEM EINTRAG / ДРУГИ БЕЛЕЖКИ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕГИСТРАЦИЯТА / OTROS DATOS DEL REGISTRO / DALŠÍ ÚDAJE O ZÁPISU / ANDRE BEMÆRKNINGER TIL REGISTRERINGEN / ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ / SONRAÍ EILE A BHAINEANN LEIS AN gCLÁRÚCHÁN / OSTALE INFORMACIJE ZA PRIJAVU / ALTRI ELEMENTI PARTICOLARI DELLA REGISTRAZIONE / CITAS ZIŅAS PAR REĢISTRĀCIJU / KITI REGISTRACIJOS DUOMENYS / EGYÉB ANYAKÖNYVI ADATOK / PARTIKOLARITAJIET OĦRA TAR-REĠISTRAZZJONI / ANDERE BIJZONDERHEDEN VAN DE REGISTRATIE / INNE OKOLICZNOŚCI SZCZEGÓLNE ZWIĄZANE Z REJESTRACJĄ / OUTROS ELEMENTOS PARTICULARES DO REGISTO / ALTE CARACTERISTICI PRIVIND ÎNREGISTRAREA / INÉ OSOBITNÉ ÚDAJE V SÚVISLOSTI S REGISTRÁCIOU / DRUGE POSEBNOSTI PRIJAVE / MUITA REKISTERÖINTIIN LIITTYVIÄ SEIKKOJA / ANDRA UPPGIFTER I REGISTRERINGEN

14

DATE OF ISSUE, SIGNATURE, SEAL / DATE DE DÉLIVRANCE, SIGNATURE, SCEAU / TAG DER AUSSTELLUNG, UNTERSCHRIFT, SIEGEL / ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI / UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL

[ME 43]

IV lisa

EUROOPA LIIT

MITMEKEELNE STANDARDVORM

REGISTREERITUD PARTNERLUSE KOHTA

Määruse (EL) [lisada käesoleva määruse number ja pealkiri] artikkel 11

p0000012.png

p0000013.png

Õiguslik märkus: Käesolevat ELi mitmekeelset standardvormi pakuvad väljaandja liikmesriigi ametiasutused ja seda võib taotleda alternatiivina kõnealuses liikmesriigis kehtivale samaväärsele avalikule dokumendile. Standardvorm ei piira väljaandja liikmesriigi ametiasutuste koostatud samaväärsete dokumentide kasutamist. Vormil on samaväärne formaalne tõendusjõud nagu väljaandja liikmesriigi samaväärsel avalikul dokumendil ja selle kasutamine ei piira liikmesriigis partnerluse registreerimisega seotud õigusaktide kohaldamist.

SÜMBOLID / SYMBOLS / SYMBOLES / ZEICHEN / СИМВОЛИ / SÍMBOLOS / SYMBOLY / SYMBOLER / ΣΥΜΒΟΛΑ / NODA / SIMBOLI / SIMBOLI / APZĪMĒJUMI / SIMBOLIAI / JELMAGYARÁZAT / SIMBOLI / AFKORTINGEN / SKRÓT / SÍMBOLOS / SIMBOLURI / SYMBOLY / KRATICE / SYMBOLIT / FÖRKLARINGAR

—   PP: Päev / Day / Jour / Tag / ден / Día / Den / Dag / Ημέρα / Lá / Dan / Giorno / diena / diena / Nap / Jum / dag / dzień / Dia / Ziua / Deň / Dan / Päivä / Dag

—   KK: Kuu / Month / Mois / Monat / месец / Mes / Měsíc / Måned / Μήνας / Mí / Mjesec / Mese / mēnesis / mėnuo / Hónap / Xahar / maand / miesiąc / Mês / Luna / Mesiac / Mesec / Kuukausi / Månad

—   AA: Aasta / Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Έτος / Bliain / Godina / Anno / gads / metai / Év / Sena / jaar / rok / Ano / Anul / Rok / Leto / Vuosi / År

—   AB : Abielu / Marriage / Mariage / Eheschlieβung / брак / Matrimonio / Manželství / Gift / Γάμος / Pósadh / Brak / Matrimonio / Laulība / Santuoka / Házasság / Żwieġ / huwelijk / związek małżeński / Casamento / Căsătorie / Manželstvo / Zakonska zveza / Avioliitto / Giftermål

—   REG: Registreeritud partnerlus / Registered Partnership / Partenariat enregistré / Eingetragene Partnerschaft / регистрирано партньорство / Unión registrada / Registrované partnerství / Registreret partnerskab / Καταχωρισμένη συμβίωση / Páirtnéireacht Chláraithe / Registrirano partnerstvo / Unione registrata / Reģistrētas partnerattiecības / Registruota partnerystė / Bejegyzett élettársi kapcsolat / Unjoni Rreġistrata / geregistreerd partnerschap / zarejestrowany związek partnerski / Parceria registada / Parteneriat înregistrat / Registrované partnerstvo / Registrirana partnerska skupnost / Rekisteröity parisuhde / Registrerat partnerskap

—   LE : Lahuselu / Legal separation / Séparation de corps / Trennung ohne Auflösung des Ehebandes / законна раздяла / Separación judicial / Rozluka / Separeret / Δικαστικός χωρισμός / Scaradh Dlíthiúil / Zakonska rastava / Separazione personale / Laulāto atšķiršana / Gyvenimas skyrium (separacija) / Különválás / Separazzjoni legali / scheiding van tafel en bed / separacja prawna / Separação legal / Separare de drept / Súdna rozluka / Prenehanje življenjske skupnosti / Asumusero / Hemskillnad

—   LAH: Lahutus / Divorce / Divorce / Scheidung / развод / Divorcio / Rozvod / Skilt / Διαζύγιο / Colscaradh / Razvod / Divorzio / Laulības šķiršana / Santuokos nutraukimas / Házasság felbontása / Divorzju / echtscheiding / rozwód / Divórcio / Divorț / Rozvod / Razveza zakonske zveze / Avioero / Skilsmässa

—   T: Tühistamine / Annulment / Annulation / Nichtigerklärung / унищожаване / Anulación / Zrušení / Ophævelse af ægteskab / Ακύρωση / Neamhniú pósta / Poništenje / Annullamento / Laulības atzīšana par neesošu / Pripažinimas negaliojančia / Érvénytelenítés / Annullament / nietigverklaring / anulowanie / Anulação / Anulare / Anulovanie / Razveljavitev zakonske zveze / Mitätöinti / Annullering

—   S: Surm / Death / Décès / Tod / смърт / Defunción / Úmrtí / Død / Θάνατος / Bás / Smrt / Decesso / Nāve / Mirtis / Halál / Mewt / overlijden / zgon / Óbito / Deces / Úmrtie / Smrt / Kuolema / Dödsfall

—   ASM: Abikaasa surm (M) / Death of the husband / Décès du mari / Tod des Ehemanns / смърт на съпруга / Defunción del esposo / Úmrtí manžela / Ægtefælles (mand) død / Θάνατος του συζύγου / Bás an fhir chéile / Smrt supruga / Decesso del marito / Vīra nāve / Vyro mirtis / Férj halála / : Mewt tar-raġel / overlijden van echtgenoot / zgon współmałżonka / Óbito do cônjuge masculino / Decesul soțului / Úmrtie manžela / Smrt moža / Aviomiehen kuolema / Makes dödsfall

—   ASF: Abikaasa surm (F) / Death of the Wife / Décès de la femme / Tod der Ehefrau / смърт на съпругата / Defunción de la esposa / Úmrtí manželky / Ægtefælles (kone) død / Θάνατος της συζύγου / Bás na mná céile / Smrt supruge / Decesso della moglie / Sievas nāve / Žmonos mirtis / Feleség halála / Mewt tal-mara / overlijden van echtgenote / zgon współmałżonki / Óbito do cônjuge feminino / Decesul soției / Úmrtie manželky / Smrt žene / Vaimon kuolema / Makas dödsfall

1

État membre / Mitgliedstaat / ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁT / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA / STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / STAT MEMBRU / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / JÄSENVALTIO / MEDLEMSSTAT

2

autorité de délivrance / Ausstellungsbehörde / ИЗДАВАЩ ОРГАН / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / AUTORITATEA EMITENTĂ / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / ANTAVA VIRANOMAINEN / UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

Formulaire type multilingue de l'UE concernant le partenariat enregistré / mehrsprachiges EU-Formular - eingetragene Partnerschaft / МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕС ЗА РЕГИСТРИРАНО ПАРТНЬОРСТВО / IMPRESO ESTÁNDAR MULTILINGÜE DE LA UE RELATIVO A LA UNIÓN REGISTRADA / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU PRO REGISTROVANÉ PARTNERSTVÍ / FLERSPROGET EU-STANDARFORMULAR FOR REGISTRERET PARTNERSKAB / ELi MITMEKEELNE STANDARDVORM REGISTREERITUD PARTNRELUSE KOHTA / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΜΕΝΗ ΣΥΜΒΙΩΣΗ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AN AE MAIDIR LE PÁIRTNÉIREACHT CHLÁRAITHE / VIŠEJEZIČNI STANDARDNI FORMULAR EU-a KOJI SE ODNOSI NA REGISTRIRANO PARTNERSTVO / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UE RELATIVO ALL'UNIONE REGISTRATA / ES DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ REĢISTRĒTĀM PARTNERATTIECĪBĀM / ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL REGISTRUOTOS PARTNERYSTĖS / TÖBBNYELVŰ UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY BEJEGYZETT ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT TEKINTETÉBEN / FORMOLA MULTILINGWA STANDARD TAL-UE DWAR SĦUBIJA REĠISTRATA / MEERTALIG EU-MODELFORMULIER BETREFFENDE GEREGISTREERD PARTNERSCHAP / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY ZAREJESTROWANIA ZWIĄZKU PARTNERSKIEGO / FORMULÁRIO MULTILINGUE DA UE RELATIVO À PARCERIA REGISTADA / FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND PARTENERIATUL ÎNREGISTRAT / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA REGISTROVANÉHO PARTNERSTVA / STANDARDNI VEČJEZIČNI OBRAZEC EU V ZVEZI Z REGISTRACIJO PARTNERSKE SKUPNOSTI / EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE - REKISTERÖITY PARISUHDE / FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE REGISTRERAT PARTNERSKAP

4

Date et lieu de l'établissement de l'acte / Tag und Ort des Eintrags / ДАТА И МЯСТО НА РЕГИСТРИРАНЕ НА ПАРТНЬОРСТВОТО / FECHA Y LUGAR DE MATRIMONIO / DATUM A MÍSTO UZAVŘENÍ PARTNERSTVÍ / Dato og sted for registreringen / PARTNERLUSE REGISTREERIMISE KUUPÄEV JA KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ / DÁTA AGUS IONAD CHLÁRÚ NA PÁIRTNÉIREACHTA / DATUM I MJESTO SKLAPANJA PARTNERSTVA / DATA E LUOGO DELL'ATTO / AKTA DATUMS UN VIETA / SUDARYMO DATA IR VIETA / CSELEKMÉNY IDEJE ÉS HELYE / DATA U POST TAL-ATT / DATUM EN PLAATS VAN REGISTRATIE / DATA I MIEJSCE ZAREJESTROWANIA ZWIĄZKU / DATA E LOCAL DO ATO / DATA ŞI LOCUL ÎNREGISTRĂRII PARTENERIATULUI / DÁTUM A MIESTO UZAVRETIA PARTNERSTVA / DATUM IN KRAJ REGISTRACIJE / REKISTERÖINTIAIKA JA –PAIKKA / DATUM OCH ORT FÖR REGISTRERINGEN

5

Partenaire A / Partner A / ПАРТНЬОР A / PAREJA A / PARTNER A / PARTNER A / PARTNER A / ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ A / PÁIRTÍ A / PARTNER A / PARTNER A / PARTNERIS A / "A" ÉLETTÁRS / SIEĦEB A / PARTNER A / PARTNER A / PARCEIRO A / PARTENERUL A / PARTNER A / PARTNER A / PUOLISO A / PARTNER A

6

Partenaire B / Partner B / ПАРТНЬОР В / PAREJA B / PARTNER B / PARTNER B / PARTNER B / ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ B / PÁIRTÍ B / PARTNER B / PARTNER B / PARTNERIS B / "B" ÉLETTÁRS / SIEĦEB B / PARTNER B / PARTNER B / PARCEIRO B / PARTENERUL B / PARTNER B / PARTNER B / PUOLISO B / PARTNER B

7

Nom antérieur à l'établisssement de l'acte / Name vor dem Eintrag / ФАМИЛНО ИМЕ ПРЕДИ РЕГИСТРИРАНЕ НА ПАРТНЬОРСТВОТО / APELLIDO(S) ANTES DEL CONTRATO DE UNIÓN / PŘÍJMENÍ PŘED UZAVŘENÍM PARTNERSTVÍ / EFTERNAVN FØR INDGÅELSE AF PARTNERSKABET / PEREKONNANIMI ENNE REGISTREERIMIST / ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΡΙΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ / SLOINNE ROIMH AN gCLÁRÚ / PREZIME PRIJE SKLAPANJA PARTNERSTVA / COGNOME PRIMA DELL'ATTO / UZVĀRDS PIRMS AKTA / PAVARDĖ IKI SUDARYMO / BEJEGYZETT ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT LÉTESÍTÉSE ELŐTTI CSALÁDI NÉV / KUNJOM QABEL L-ATT / NAAM VÓÓR REGISTRATIE VAN HET PARTNERSCHAP / NAZWISKO PRZED ZAREJESTROWANIEM ZWIĄZKU / APELIDO ANTERIOR AO ATO / NUMELE AVUT ÎNAINTE DE ÎNREGISTRAREA PARTENERIATULUI / PRIEZVISKO PRED UZAVRETÍM PARTNERSTVA / PRIIMEK PRED REGISTRACIJO PARTNERSKE SKUPNOSTI / SUKUNIMI ENNEN REKISTERÖINTIÄ / EFTERNAMN FÖRE REGISTRERINGEN

8

Prénom(s) / Vorname(n) / СОБСТВЕНО ИМЕ / NOMBRE(S) / JMÉNO (JMÉNA) / FORNAVN/-E / EESNIMED / ΟΝΟΜΑ/ΟΝΟΜΑΤΑ / CÉADAINM(NEACHA) / IME(NA) / NOME/I / VĀRDS(-I) / VARDAS (-AI) / UTÓNÉV (UTÓNEVEK) / ISEM (ISMIJIET) / VOORNAMEN / IMIĘ (IMIONA) / NOME´PRÓPRIO / PRENUME / MENO(Á) / IME(NA) / ETUNIMET / FÖRNAMN

9

Sexe / Geschlecht / ПОЛ / SEXO / POHLAVÍ / KØN / SUGU / ΦΥΛΟ / GNÉAS / SPOL / SESSO / DZIMUMS / LYTIS / NEM / SESS / GESLACHT / PŁEĆ / SEXO / SEX / POHLAVIE / SPOL / SUKUPUOLI / KÖN

10

Date et lieu de naissance / Tag und Ort der Geburt / ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATUM A MÍSTO NAROZENÍ / FØDSELSDATO OG –STED / KUUPÄEV JA KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / DATUM I MJESTO ROĐENJA / DATA E LUOGO DI NASCITA / DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA / GIMIMO DATA IR VIETA / SZÜLETÉSI HELY ÉS IDŐ / DATA U POST TAT-TWELID / GEBOORTEDATUM EN –PLAATS / DATA I MIEJSCE URODZIN / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DATA ŞI LOCUL NAŞTERII / DÁTUM A MIESTO NARODENIA / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA / FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT

11

Nom postérieur à l'établissemnt de l'acte / Name nach dem Eintrag / ФАМИЛНО ИМЕ СЛЕД РЕГИСТРИРАНЕ НА ПАРТНЬОРСТВОТО / APELLIDO(S) TRAS EL CONTRATO DE UNIÓN / PŘÍJMENÍ PO UZAVŘENÍ PARTNERSTVÍ / NAVN EFTER ACT / PEREKONNANIMI PÄRAST REGISTREERIMIST / ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ / SLOINNE TAR ÉIS AN CHLÁRAITHE / PREZIME NAKON SKLAPANJA PARTNERSTVA / COGNOME DOPO L'ATTO / UZVĀRDS PĒC AKTA / PAVARDĖ PO SUDARYMO / BEJEGYZETT ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT LÉTESÍTÉSE UTÁNI NÉV / KUNJOM WARA L-ATT / NAAM VÓÓR PARTNERSCHAP / NAZWISKO PO ZAREJESTROWANIU ZWIĄZKU / APELIDO POSTERIOR AO ATO / NUMELE DOBÂNDIT DUPĂ ÎNREGISTRARE / PRIEZVISKO PO UZAVRETÍ PARTNERSTVA / PRIIMEK PO REGISTRACIJI PARTNERSKE SKUPNOSTI / NIMI REKISTERÖINNIN JÄLKEEN / EFTERNAMN EFTER REGISTRERINGEN

12

Résidence habituelle / Ort des gewöhnlichen Aufenthalts / ОБИЧАЙНО МЕСТОПРЕБИВАВАНЕ / DOMICILIO HABITUAL / OBVYKLÉ BYDLIŠTĚ / SÆDVANLIG BOPÆLSADRESSE / ALALINE ELUKOHT / ΣΥΝΗΘΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗ / GNÁTHÁIT CHÓNAITHE / MJESTO PREBIVALIŠTA / RESIDENZA ABITUALE / PASTĀVĪGĀ DZĪVESVIETA / NUOLATINĖ GYVENAMOJI VIETA / SZOKÁSOS TARTÓZKODÁSI HELY / RESIDENZA NORMALI / WOONPLAATS / MIEJSCE ZWYKŁEGO POBYTU / RESIDÊNCIA HABITUAL / REŞEDINŢA OBIŞNUITĂ / MIESTO OBVYKLÉHO POBYTU / OBIČAJNO PREBIVALIŠČE / ASUINPAIKKA / HEMVIST

13

Autres informations figurant dans l'acte / Andere Angaben aus dem Eintrag / ДРУГИ БЕЛЕЖКИ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕГИСТРАЦИЯТА / OTROS DATOS DEL REGISTRO / DALŠÍ ÚDAJE O ZÁPISU / ANDRE BEMÆRKNINGER TIL REGISTRERINGEN / MUU TEAVE / ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ / SONRAÍ EILE A BHAINEANN LEIS AN gCLÁRÚCHÁN / OSTALE INFORMACIJE ZA PRIJAVU / ALTRI ELEMENTI PARTICOLARI DELLA REGISTRAZIONE / CITAS ZIŅAS PAR REĢISTRĀCIJU/ KITI REGISTRACIJOS DUOMENYS / EGYÉB ANYAKÖNYVI ADATOK / PARTIKOLARITAJIET OĦRA TAR-REĠISTRAZZJONI / ANDERE BIJZONDERHEDEN VAN DE REGISTRATIE / INNE OKOLICZNOŚCI SZCZEGÓLNE ZWIĄZANE Z REJESTRACJĄ / OUTROS ELEMENTOS PARTICULARES DO REGISTO / ALTE CARACTERISTICI PRIVIND ÎNREGISTRAREA / INÉ OSOBITNÉ ÚDAJE V SÚVISLOSTI S REGISTRÁCIOU / DRUGE POSEBNOSTI PRIJAVE / MUITA REKISTERÖINTIIN LIITTYVIÄ SEIKKOJA / ANDRA UPPGIFTER I REGISTRERINGEN

14

Date de délivrance, signature, sceau / Tag der Ausstellung, Unterschrift, Siegel / ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI / UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL

IVa lisa

EUROOPA LIIT

MITMEKEELNE STANDARDVORM

REGISTREERITUD PARTNERLUSE LÕPPEMISE KOHTA

Määruse (EL) nr [lisada käesoleva määruse number ja pealkiri] artikkel 11

p0000014.png

1

LIIKMESRIIK:

2

VÄLJAANDJA ASUTUS

3

ELi MITMEKEELNE STANDARDVORM REGISTREERITUD PARTNERLUSE LÕPPEMISE KOHTA

4

PARTNERLUSE LÕPPEMISE KUUPÄEV JA KOHT PP KK AA

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

5

PARTNER A

6

PARTNER B

7

PARTNERLUSE LÕPPEMISE EELNE PEREKONNANIMI

8

EESNIMED

9

SUGU

10

SÜNNIAEG JA -KOHT

PP KK AA

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

PP KK AA

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

11

PEREKONNANIMI PÄRAST PARTNERLUSE LÕPPEMIST

12

ALALINE ELUKOHT

13

MUU TEAVE

14

VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, PP KK AA

ALLKIRI, PITSER |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Õiguslik märkus: Käesolevat ELi mitmekeelset standardvormi pakuvad väljaandja liikmesriigi ametiasutused ja seda võib taotleda alternatiivina kõnealuses liikmesriigis kehtivale samaväärsele avalikule dokumendile. Standardvorm ei piira väljaandja liikmesriigi ametiasutuste koostatud samaväärsete dokumentide kasutamist. Vormil on samaväärne formaalne tõendusjõud nagu väljaandja liikmesriigi samaväärsel avalikul dokumendil ja selle kasutamine ei piira liikmesriigis elukohaga seotud õigusaktide kohaldamist.

SÜMBOLID / SYMBOLS / SYMBOLES / ZEICHEN / СИМВОЛИ / SÍMBOLOS / SYMBOLY / SYMBOLER / ΣΥΜΒΟΛΑ / NODA / SIMBOLI / SIMBOLI / APZĪMĒJUMI / SIMBOLIAI / JELMAGYARÁZAT / SIMBOLI / AFKORTINGEN / SKRÓT / SÍMBOLOS / SIMBOLURI / SYMBOLY / KRATICE / SYMBOLIT/ FÖRKLARINGAR

—   Da: Päev / Day / Jour / Tag / ден / Día / Den / Dag / Ημέρα / Lá / Dan / Giorno / diena / diena / Nap / Jum / dag / dzień / Dia / Ziua / Deň / Dan / Päivä / Dag

—   Mo: Kuu / Month / Mois / Monat / месец / Mes / Měsíc / Måned / Μήνας / Mí / Mjesec / Mese / mēnesis / mėnuo / Hónap / Xahar / maand / miesiąc / Mês / Luna / Mesiac / Mesec / Kuukausi / Månad

—   Ye: Aasta / Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Έτος / Bliain / Godina / Anno / gads / metai / Év / Sena / jaar/ rok / Ano / Anul / Rok / Leto / Vuosi / År

—   M: Mees / Masculine / Masculin / Männlich / мъжки / Masculino / Mužské / Mand / Άρρεν / Fireann / Muško / Maschile / Vīrietis / Vyras / Férfi / Maskil / man / mężczyzna / Masculino / Masculin / Muž / Moški / Mies / Manligt

—   F: Naine / Feminine / Féminin / Weiblich / женски / Femenino / Ženské / Kvinde / Θήλυ / Baineann / Žensko / Femminile / Sieviete / Moteris / Nő / Femminil / vrouw / kobieta / Feminino / Feminin / Žena / Ženska / Nainen / Kvinnligt

—   Mar : Abielu / Marriage / Mariage / Eheschlieβung / брак / Matrimonio / Manželství / Gift / Γάμος / Pósadh / Brak / Matrimonio / Laulība / Santuoka / Házasság / Żwieġ / huwelijk / związek małżeński / Casamento / Căsătorie / Manželstvo / Zakonska zveza / Avioliitto / Giftermål

—   Reg: Registreeritud partnerlus / Registered Partnership / Partenariat enregistré / Eingetragene Partnerschaft / регистрирано партньорство / Unión registrada / Registrované partnerství / Registreret partnerskab / Καταχωρισμένη συμβίωση / Páirtnéireacht Chláraithe / Registrirano partnerstvo / Unione registrata / Reģistrētas partnerattiecības / Registruota partnerystė / Bejegyzett élettársi kapcsolat / Unjoni Rreġistrata / geregistreerd partnerschap / zarejestrowany związek partnerski / Parceria registada / Parteneriat înregistrat / Registrované partnerstvo / Registrirana partnerska skupnost / Rekisteröity parisuhde / Registrerat partnerskap

—   Ls : Lahuselu / Legal separation / Séparation de corps / Trennung ohne Auflösung des Ehebandes / законна раздяла / Separación judicial / Rozluka / Separeret / Δικαστικός χωρισμός / Scaradh Dlíthiúil / Zakonska rastava / Separazione personale / Laulāto atšķiršana / Gyvenimas skyrium (separacija) / Különválás / Separazzjoni legali / scheiding van tafel en bed / separacja prawna / Separação legal / Separare de drept / Súdna rozluka / Prenehanje življenjske skupnosti / Asumusero / Hemskillnad

—   Div: Lahutus / Divorce / Divorce / Scheidung / развод / Divorcio / Rozvod / Skilt / Διαζύγιο / Colscaradh / Razvod / Divorzio / Laulības šķiršana / Santuokos nutraukimas / Házasság felbontása / Divorzju / echtscheiding / rozwód / Divórcio / Divorț / Rozvod / Razveza zakonske zveze / Avioero / Skilsmässa

—   A: Tühistamine / Annulment / Annulation / Nichtigerklärung / унищожаване / Anulación / Zrušení / Ophævelse af ægteskab / Ακύρωση / Neamhniú pósta / Poništenje / Annullamento / Laulības atzīšana par neesošu / Pripažinimas negaliojančia / Érvénytelenítés / Annullament / nietigverklaring / anulowanie / Anulação / Anulare / Anulovanie / Razveljavitev zakonske zveze / Mitätöinti / Annullering

—   D: Surm / Death / Décès / Tod / смърт / Defunción / Úmrtí / Død / Θάνατος / Bás / Smrt / Decesso / Nāve / Mirtis / Halál / Mewt / overlijden / zgon / Óbito / Deces / Úmrtie / Smrt / Kuolema / Dödsfall

1

MEMBER STATE / ÉTAT MEMBRE / MITGLIEDSTAAT / ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁT / MEDLEMSSTAT / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA / STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / STAT MEMBRU / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / JÄSENVALTIO / MEDLEMSSTAT

2

ISSUING AUTHORITY / AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE / AUSSTELLUNGSBEHÖRDE / ИЗДАВАЩ ОРГАН / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / AUTORITATEA EMITENTĂ / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / ANTAVA VIRANOMAINEN / UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

EUROPEAN UNION MULTILINGUAL STANDARD FORM CONCERNING THE DISSOLUTION OF A REGISTERED PARTNERSHIP / Formulaire type multilingue de l'UE relatif à la dissolution d'un partenariat enregistré / MEHRSPRACHIGES EU-FORMULAR - AUFHEBUNG EINER EINGETRAGENEN PARTNERSCHAFT / МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РЕГИСТРИРАНО ПАРТНЬОРСТВО / UE FORMULARIO NORMALIZADO MULTILINGÜE RELATIVO A LA DISOLUCIÓN DE UNA PAREJA DE HECHO INSCRITA EN UN REGISTRO / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU TÝKAJÍCÍ SE ZÁNIKU REGISTROVANÉHO PARTNERSTVÍ / FLERSPROGET EU-STANDARDFORMULAR VEDRØRENDE OPLØSNING AF REGISTRERET PARTNERSKAB / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AE MAIDIR LE SCAOILEADH PÁIRTNÉIREACHTA CLÁRAITHE / VIŠEJEZIČNI OBRAZAC EUROPSKE UNIJE – RAZVRGNUĆE REGISTRIRANOG PARTNERSTVA / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UNIONE EUROPEA RELATIVO ALLO SCIOGLIMENTO DI UN'UNIONE REGISTRATA / ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL REGISTRUOTOS PARTNERYSTĖS NUTRAUKIMO / EIROPAS SAVIENĪBAS DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ REĢISTRĒTU PARTNERATTIECĪBU IZBEIGŠANU / TÖBBNYELVŰ EURÓPAI UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY BEJEGYZETT ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT FELBONTÁSA TEKINTETÉBEN / FORMOLA STANDARD MULTILINGWALI TAL-UE DWAR IX-XOLJIMENT TA' UNJONI REĠISTRATA / MEERTALIG MODELFORMULIER VAN DE EUROPESE UNIE BETREFFENDE ONTBINDING VAN EEN GEREGISTREERD PARTNERSCHAP / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY ROZWIĄZANIA ZAREJESTROWANEGO ZWIĄZKU PARTNERSKIEGO / FORMULÁRIO MULTILINGUE NORMALIZADO DA UE RELATIVO À DISSOLUÇÃO DE PARCERIA REGISTADA / FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND DESFACEREA PARTENERIATULUI ÎNREGISTRAT / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA ZRUŠENIA REGISTROVANÉHO PARTNERSTVA / VEČJEZIČNI STANDARDNI OBRAZEC EU O PRENEHANJU REGISTRIRANE PARTNERSKE SKUPNOSTI / EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE – REKISTERÖIDYN PARISUHTEEN PURKAMINEN / FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE UPPLÖSNING AV REGISTRERAT PARTNERSKAP

4

DATE AND PLACE OF DISSOLUTION / Date et lieu de la dissolution / TAG UND ORT DER AUFHEBUNG / ДАТА И МЯСТО НА ПРЕКРАТЯВАНЕ / FECHA Y LUGAR DE LA DISOLUCIÓN / DATUM A MÍSTO ZÁNIKU REGISTROVANÉHO PARTNERSTVÍ / DATO OG STED FOR OPLØSNINGEN / HΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΛΥΣΗΣ / DÁTA AGUS ÁIT AN SCAOILTE / DATUM I MJESTO RAZVRGNUĆA / DATA E LUOGO DELLO SCIOGLIMENTO / NUTRAUKIMO DATA IR VIETA / IZBEIGŠANAS DATUMS UN VIETA / FELBONTÁS HELYE ÉS IDEJE / DATA U POST TAX-XOLJIMENT / DATUM EN PLAATS VAN DE ONTBINDING / DATA I MIEJSCE ROZWIĄZANIA ZAREJESTROWANEGO ZWIĄZKU PARTNERSKIEGO / DATA E LOCAL DA DISSOLUÇÃO / DATA ŞI LOCUL DESFACERII / DÁTUM A MIESTO ZRUŠENIA REGISTROVANÉHO PARTNERSTVA / DATUM IN KRAJ PRENEHANJA / PARISUHTEEN PURKAMISEN VOIMAANTULOPÄIVÄ JA PAIKKA / DATUM OCH ORT FÖR UPPLÖSNING

5

Partner A / Partenaire A / Partner A / ПАРТНЬОР A / PAREJA A / PARTNER A / PARTNER A / ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ A / PÁIRTÍ A / PARTNER A / PARTNER A / PARTNERIS A / "A" ÉLETTÁRS / SIEĦEB A / PARTNER A / PARTNER A / PARCEIRO A / PARTENERUL A / PARTNER A / PARTNER A / PUOLISO A / PARTNER A

6

Partner B / Partenaire B / Partner B / ПАРТНЬОР В / PAREJA B / PARTNER B / PARTNER B / ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ B / PÁIRTÍ B / PARTNER B / PARTNER B / PARTNERIS B / "B" ÉLETTÁRS / SIEĦEB B / PARTNER B / PARTNER B / PARCEIRO B / PARTENERUL B / PARTNER B / PARTNER B / PUOLISO B / PARTNER B

7

NAME BEFORE DISSOLUTION / Nom antérieur à la dissolution / NAME VOR DER AUFHEBUNG / ИМЕ ПРЕДИ ПРЕКРАТЯВАНЕТО НА РЕГИСТРИРАНОТО ПАРТНЬОРСТВОG / NOMBRE ANTES DE LA DISOLUCIÓN / JMÉNO PŘED ZÁNIKEM REGISTROVANÉHO PARTNERSTVÍ / NAVN FØR OPLØSNINGEN / ΄OΝΟΜΑ ΠΡΙΝ ΤΗ ΔΙΑΛΥΣΗ / SLOINNE ROIMH AN SCAOILEADH / PREZIME PRIJE RAZVRGNUĆA / NOME ANTERIORMENTE ALLO SCIOGLIMENTO / PAVARDĖ PRIEŠ NUTRAUKIMĄ / VĀRDS PIRMS IZBEIGŠANAS / FELBONTÁS ELŐTTI NÉV / ISEM QABEL IX-XOLJIMENT / NAAM VOOR DE ONTBINDING / NAZWISKO PRZED ROZWIĄZANIEM ZAREJESTROWANEGO ZWIĄZKU PARTNERSKIEGO / APELIDO ANTERIOR À DISSOLUÇÃO / NUMELE ÎNAINTE DE DESFACERE / MENO PRED ZRUŠENÍM REGISTROVANÉHO PARTNERSTVA / IME PRED PRENEHANJEM / SUKUNIMI ENNEN PARISUHTEEN PURKAMISTA / EFTERNAMN FÖRE UPPLÖSNING

8

FORENAME(S) / PRÉNOM(S) / VORNAME(N) / СОБСТВЕНО ИМЕ / NOMBRE(S) / JMÉNO (JMÉNA) / FORNAVN/-E / ΟΝΟΜΑ / CÉADAINM(NEACHA) / IME(NA) / NOME/I / VĀRDS(-I) / VARDAS (-AI) / UTÓNÉV (UTÓNEVEK) / ISEM (ISMIJIET) / VOORNAMEN / IMIĘ (IMIONA) / NOME PRÓPRIO / PRENUME / MENO(Á) / IME(NA) / ETUNIMET / FÖRNAMN

9

SEX / SEXE / GESCHLECHT / ПОЛ / SEXO / POHLAVÍ / KØN / ΦΥΛΟ / GNÉAS / SPOL / SESSO / DZIMUMS / LYTIS / NEM / SESS / GESLACHT / PŁEĆ / SEXO / SEX / POHLAVIE / SPOL / SUKUPUOLI / KÖN

10

DAY AND PLACE OF BIRTH / DATE ET LIEU DE NAISSANCE / DATE ET LIEU DE NAISSANCE / TAG UND ORT DER GEBURT / ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATUM A MÍSTO NAROZENÍ / FØDSELSDATO OG -STED / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / DATUM I MJESTO ROĐENJA / DATA E LUOGO DI NASCITA / DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA / GIMIMO DATA IR VIETA / SZÜLETÉS IDEJE ÉS HELYE / POST U DATA TAT-TWELID / GEBOORTEPLAATS EN –DATUM / DATA I MIEJSCE URODZENIA / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DATA ŞI LOCUL NAŞTERII / DÁTUM A MIESTO NARODENIA / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA / FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT

11

NAME AFTER DISSOLUTION / Nom postérieur à la dissolution / NAME NACH DER AUFHEBUNG / ИМЕ СЛЕД ПРЕКРАТЯВАНЕТО НА РЕГИСТРИРАНОТО ПАРТНЬОРСТВО / NOMBRE DESPUÉS DE LA DISOLUCIÓN / JMÉNO PO ZÁNIKEM REGISTROVANÉHO PARTNERSTVÍ / NAVN EFTER OPLØSNINGEN / ΄OΝΟΜΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΛΥΣΗ / SLOINNE I NDIAIDH AN SCAOILTE / PREZIME NAKON RAZVRGNUĆA / NOME SUCCESSIVAMENTE ALLO SCIOGLIMENTO / PAVARDĖ PO NUTRAUKIMO / VĀRDS PĒC IZBEIGŠANAS / FELBONTÁS UTÁNI NÉV / ISEM WARA IX-XOLJIMENT / NAAM NA DE ONTBINDING / NAZWISKO PO ROZWIĄZANIU ZAREJESTROWANEGO ZWIĄZKU PARTNERSKIEGO / APELIDO POSTERIOR À DISSOLUÇÃO / NUMELE DUPĂ DESFACERE / MENO PO ZRUŠENÍ REGISTROVANÉHO PARTNERSTVA / IME PO PRENEHANJU / SUKUNIMI PARISUHTEEN PURKAMISEN JÄLKEEN / EFTERNAMN EFTER UPPLÖSNING

12

HABITUAL RESIDENCE / Résidence habituelle / ORT DES GEWÖHNLICHEN AUFENTHALTS / ОБИЧАЙНО МЕСТОПРЕБИВАВАНЕ / DOMICILIO HABITUAL / OBVYKLÉ BYDLIŠTĚ / SÆDVANLIG BOPÆLSADRESSE / ΣΥΝΗΘΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗ / GNÁTHÁIT CHÓNAITHE / MJESTO PREBIVALIŠTA / RESIDENZA ABITUALE / PASTĀVĪGĀ DZĪVESVIETA / NUOLATINĖ GYVENAMOJI VIETA / SZOKÁSOS TARTÓZKODÁSI HELY / RESIDENZA NORMALI / WOONPLAATS / MIEJSCE ZWYKŁEGO POBYTU / RESIDÊNCIA HABITUAL / REŞEDINŢA OBIŞNUITĂ / MIESTO OBVYKLÉHO POBYTU / OBIČAJNO PREBIVALIŠČE / ASUINPAIKKA / HEMVIST

13

OTHER PARTICULARS OF THE ACT / Autres informations figurant dans l'acte / ANDERE ANGABEN AUS DEM EINTRAG / ДРУГИ БЕЛЕЖКИ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕГИСТРАЦИЯТА / OTROS DATOS DEL REGISTRO / DALŠÍ ÚDAJE O ZÁPISU / ANDRE BEMÆRKNINGER TIL REGISTRERINGEN / ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ / SONRAÍ EILE A BHAINEANN LEIS AN gCLÁRÚCHÁN / OSTALE INFORMACIJE ZA PRIJAVU / ALTRI ELEMENTI PARTICOLARI DELLA REGISTRAZIONE / CITAS ZIŅAS PAR REĢISTRĀCIJU / KITI REGISTRACIJOS DUOMENYS / EGYÉB ANYAKÖNYVI ADATOK / PARTIKOLARITAJIET OĦRA TAR-REĠISTRAZZJONI / ANDERE BIJZONDERHEDEN VAN DE REGISTRATIE / INNE OKOLICZNOŚCI SZCZEGÓLNE ZWIĄZANE Z REJESTRACJĄ / OUTROS ELEMENTOS PARTICULARES DO REGISTO / ALTE CARACTERISTICI PRIVIND ÎNREGISTRAREA / INÉ OSOBITNÉ ÚDAJE V SÚVISLOSTI S REGISTRÁCIOU / DRUGE POSEBNOSTI PRIJAVE / MUITA REKISTERÖINTIIN LIITTYVIÄ SEIKKOJA / ANDRA UPPGIFTER I REGISTRERINGEN

14

DATE OF ISSUE, SIGNATURE, SEAL / DATE DE DÉLIVRANCE, SIGNATURE, SCEAU / TAG DER AUSSTELLUNG, UNTERSCHRIFT, SIEGEL / ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI / UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL

[ME 44]

IVb lisa

EUROOPA LIIT

MITMEKEELNE STANDARDVORMLIIDU KODAKONDSUSE JA LIIKMESRIIGI KODAKONDSUSE KOHTA

Määruse (EL) nr [lisada käesoleva määruse number ja pealkiri] artikkel 11

p0000015.png

1

LIIKMESRIIK:

2

VÄLJAANDJA ASUTUS

3

ELi MITMEKEELNE STANDARDVORM LIIDU KODAKONDSUSE JA LIIKMESRIIGI KODAKONDSUSE KOHTA

4

PEREKONNANIMI

5

EESNIMED

6

SÜNNIAEG JA -KOHT PP KK AA

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

7

SUGU

8

ELi KODANIK; LIIKMESRIIGI KODAKONDSUS:

(ISO 3166-1 alpha-3)

9

VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, PP KK AA

ALLKIRI, PITSER |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Õiguslik märkus: Käesolevat ELi mitmekeelset standardvormi pakuvad väljaandja liikmesriigi ametiasutused ja seda võib taotleda alternatiivina kõnealuses liikmesriigis kehtivale samaväärsele avalikule dokumendile. Standardvorm ei piira väljaandja liikmesriigi ametiasutuste koostatud samaväärsete dokumentide kasutamist. Vormil on samaväärne formaalne tõendusjõud nagu väljaandja liikmesriigi samaväärsel avalikul dokumendil ja selle kasutamine ei piira liikmesriigis elukohaga seotud õigusaktide kohaldamist.

SÜMBOLID / SYMBOLS / SYMBOLES / ZEICHEN / СИМВОЛИ / SÍMBOLOS / SYMBOLY / SYMBOLER / ΣΥΜΒΟΛΑ / NODA / SIMBOLI / SIMBOLI / APZĪMĒJUMI / SIMBOLIAI / JELMAGYARÁZAT / SIMBOLI / AFKORTINGEN / SKRÓT / SÍMBOLOS / SIMBOLURI / SYMBOLY / KRATICE / SYMBOLIT/ FÖRKLARINGAR

—   Da: Päev / Day / Jour / Tag / ден / Día / Den / Dag / Ημέρα / Lá / Dan / Giorno / diena / diena / Nap / Jum / dag / dzień / Dia / Ziua / Deň / Dan / Päivä / Dag

—   Mo: Kuu / Month / Mois / Monat / месец / Mes / Měsíc / Måned / Μήνας / Mí / Mjesec / Mese / mēnesis / mėnuo / Hónap / Xahar / maand / miesiąc / Mês / Luna / Mesiac / Mesec / Kuukausi / Månad

—   Ye: Aasta / Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Έτος / Bliain / Godina / Anno / gads / metai / Év / Sena / jaar/ rok / Ano / Anul / Rok / Leto / Vuosi / År

—   M: Mees / Masculine / Masculin / Männlich / мъжки / Masculino / Mužské / Mand / Άρρεν / Fireann / Muško / Maschile / Vīrietis / Vyras / Férfi / Maskil / man / mężczyzna / Masculino / Masculin / Muž / Moški / Mies / Manligt

—   F: Naine / Feminine / Féminin / Weiblich / женски / Femenino / Ženské / Kvinde / Θήλυ / Baineann / Žensko / Femminile / Sieviete / Moteris / Nő / Femminil / vrouw / kobieta / Feminino / Feminin / Žena / Ženska / Nainen / Kvinnligt

1

MEMBER STATE / ÉTAT MEMBRE / MITGLIEDSTAAT / ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁT / MEDLEMSSTAT / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA / STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / STAT MEMBRU / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / JÄSENVALTIO / MEDLEMSSTAT

2

ISSUING AUTHORITY / AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE / AUSSTELLUNGSBEHÖRDE / ИЗДАВАЩ ОРГАН / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / AUTORITATEA EMITENTĂ / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / ANTAVA VIRANOMAINEN / UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

EUROPEAN UNION MULTILINGUAL STANDARD FORM CONCERNING UNION CITIZENSHIP AND NATIONALITY / Formulaire type multilingue de l'UE relatif à la citoyenneté de l'Union et à la nationaLité / MEHRSPRACHIGES EU-FORMULAR - UNIONSBÜRGERSCHAFT UND STAATSANGEHÖRIGKEIT / МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ГРАЖДАНСТВО НА СЪЮЗА И НАЦИОНАЛНА ПРИНАДЛЕЖНОСТ / UE FORMULARIO NORMALIZADO MULTILINGÜE RELATIVO A LA CIUDADANÍA DE LA UNIÓN Y A LA NACIONALIDAD / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU TÝKAJÍCÍ SE OBČANSTVÍ UNIE A STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOSTI / FLERSPROGET EU-STANDARDFORMULAR VEDRØRENDE UNIONSBORGERSKAB OG STATSBORGERSKAB / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΈΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AE MAIDIR LE SAORÁNACHT AN AONTAIS AGUS NÁISIÚNTACHT / VIŠEJEZIČNI STANDARDNI OBRAZAC EUROPSKE UNIJE – GRAĐANSTVO UNIJE I DRŽAVLJANSTVO / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UNIONE EUROPEA RELATIVO ALLA CITTADINANZA DELL'UNIONE E ALLA NAZIONALITÀ / ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL SĄJUNGOS PILIETYBĖS IR TAUTYBĖS / EIROPAS SAVIENĪBAS DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ SAVIENĪBAS PILSONĪBU UN VALSTSPIEDERĪBU / TÖBBNYELVŰ EURÓPAI UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY UNIÓS POLGÁRSÁG ÉS ÁLLAMPOLGÁRSÁG TEKINTETÉBEN / FORMOLA STANDARD MULTILINGWALI TAL-UE DWAR IĊ-ĊITTADINANZA U N-NAZZJONALITÀ TAL-UNJONI / MEERTALIG MODELFORMULIER VAN DE EUROPESE UNIE BETREFFENDE BURGERSCHAP VAN DE UNIE EN NATIONALITEIT / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY OBYWATELSTWA UNII I OBYWATELSTWA KRAJOWEGO / FORMULÁRIO MULTILINGUE NORMALIZADO DA UE RELATIVO À CIDADANIA DA UNIÃO E NACIONALIDADE / FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND CETĂŢENIA UNIUNII ŞI NAŢIONALITATEA / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA OBČIANSTVA ÚNIE A ŠTÁTNEJ PRÍSLUŠNOSTI / VEČJEZIČNI STANDARDNI OBRAZEC EU O DRŽAVLJANSTVU UNIJE IN NARODNOSTI / EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE – UNIONIN KANSALAISUUS JA KANSALLISUUS / FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE UNIONSMEDBORGARSKAP OCH NATIONALITET

4

NAME / NOM / NAME / ФАМИЛНО ИМЕ / APELLIDO(S) / PŘÍJMENÍ / EFTERNAVN / ΕΠΩΝΥΜΟ / SLOINNE / PREZIME / COGNOME / UZVĀRDS / PAVARDĖ / CSALÁDI NÉV / KUNJOM / NAAM / NAZWISKO / APELIDO / NUME / PRIEZVISKO / PRIIMEK / SUKUNIMI / EFTERNAMN

5

FORENAME(S) / PRÉNOM(S) / VORNAME(N) / СОБСТВЕНО ИМЕ / NOMBRE(S) / JMÉNO (JMÉNA) / FORNAVN/-E / ΟΝΟΜΑ / CÉADAINM(NEACHA) / IME(NA) / NOME/I / VĀRDS(-I) / VARDAS (-AI) / UTÓNÉV (UTÓNEVEK) / ISEM (ISMIJIET) / VOORNAMEN / IMIĘ (IMIONA) / NOME PRÓPRIO / PRENUME / MENO(Á) / IME(NA) / ETUNIMET / FÖRNAMN

6

DAY AND PLACE OF BIRTH / DATE ET LIEU DE NAISSANCE / DATE ET LIEU DE NAISSANCE / TAG UND ORT DER GEBURT / ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATUM A MÍSTO NAROZENÍ / FØDSELSDATO OG -STED / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / DATUM I MJESTO ROĐENJA / DATA E LUOGO DI NASCITA / DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA / GIMIMO DATA IR VIETA / SZÜLETÉS IDEJE ÉS HELYE / POST U DATA TAT-TWELID / GEBOORTEPLAATS EN –DATUM / DATA I MIEJSCE URODZENIA / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DATA ŞI LOCUL NAŞTERII / DÁTUM A MIESTO NARODENIA / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA / FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT

7

SEX / SEXE / GESCHLECHT / ПОЛ / SEXO / POHLAVÍ / KØN / ΦΥΛΟ / GNÉAS / SPOL / SESSO / DZIMUMS / LYTIS / NEM / SESS / GESLACHT / PŁEĆ / SEXO / SEX / POHLAVIE / SPOL / SUKUPUOLI / KÖN

8

UNION CITIZEN; NATIONALITY: (ISO 3166-1 ALPHA-3) / Citoyen de l'Union; nationalité (ISO 3166-1 alpha-3) / UNIONSBÜRGER; STAATSANGEHÖRIGKEIT: ( ISO 3166-1 alpha-3) / ГРАЖДАНИН НА СЪЮЗА, ГРАЖДАНСТВО (ISO 3166-1 ALPHA-3) / CIUDADANÍA DE LA UNIÓN, NACIONALIDAD (ISO 3166-1 ALPHA-3) / OBČANSTVÍ UNIE; STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST (ISO 3166-1 ALPHA-3) / UNIONSBORGERSKAB; STATSBORGERSKAB (ISO 3166-1 ALPHA-3) / ΠΟΛΙΤΗΣ ΤΗΣ ΈΝΩΣΗΣ• ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ (ISO 3166-1 ALPHA-3) / SAORÁNACHT AN AONTAIS; NÁISIÚNTACHT (ISO 3166-1 ALPHA-3) / GRAĐANIN UNIJE; DRŽAVLJANSTVO: (ISO 3166-1 ALPHA-3) / CITTADINO DELL'UNIONE; NAZIONALITÀ (ISO 3166-1 ALPHA-3) / SĄJUNGOS PILIETYBĖ; TAUTYBĖ (ISO 3166-1 ALPHA-3) / SAVIENĪBAS PILSONIS; VALSTSPIEDRĪBA (ISO 3166-1 ALPHA-3) / UNIÓS POLGÁR, ÁLLAMPOLGÁR (ISO 3166-1 ALPHA-3) / ĊITTADIN TAL-UNJONI; NAZZJONALITÀ (ISO 3166-1 ALPHA-3) / BURGER VAN DE UNIE; NATIONALITEIT (ISO 3166-1 ALPHA-3) / OBYWATEL UNII; OBYWATELSTWO KRAJOWE (ISO 3166-1 ALFA-3) / CIDADANIA DA UNIÃO; NACIONALIDADE (ISO 3166-1 ALPHA -3) / CETĂŢEAN AL UNIUNII; NAŢIONALITATE (ISO 3166-1 ALPHA-3) / OBČAN ÚNIE; ŠTÁTNA PRÍSLUŠNSOŤ (ISO 3166-1 ALPHA-3) / DRŽAVLJANSTVO UNIJE, NARODNOST (ISO 3166-1 ALPHA-3) / UNIONIN KANSALAINEN; KANSALLISUUS (ISO 3166-1 ALPHA-3) / UNIONSMEDBORGARE; NATIONALITET (ISO 3166-1 ALPHA-3)

9

DATE OF ISSUE, SIGNATURE, SEAL / DATE DE DÉLIVRANCE, SIGNATURE, SCEAU / TAG DER AUSSTELLUNG, UNTERSCHRIFT, SIEGEL / ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI / UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL

[ME 45]

IVc lisa

EUROOPA LIIT

MITMEKEELNE STANDARDVORM karistusregistrikande puudumiSe KOHTA

Määruse (EL) nr [lisada käesoleva määruse number ja pealkiri] artikkel 11

p0000016.png

1

LIIKMESRIIK:

2

VÄLJAANDJA ASUTUS

3

ELi MITMEKEELNE STANDARDVORM karistusregistrikande puudumiSe KOHTA

4

PEREKONNANIMI

5

EESNIMED

6

SÜNNIAEG JA -KOHT PP KK AA

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

7

SUGU

8

VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, PP KK AA

ALLKIRI, PITSER |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Õiguslik märkus: Käesolevat ELi mitmekeelset standardvormi pakuvad väljaandja liikmesriigi ametiasutused ja seda võib taotleda alternatiivina kõnealuses liikmesriigis kehtivale samaväärsele avalikule dokumendile. Standardvorm ei piira väljaandja liikmesriigi ametiasutuste koostatud samaväärsete dokumentide kasutamist. Vormil on samaväärne formaalne tõendusjõud nagu väljaandja liikmesriigi samaväärsel avalikul dokumendil ja selle kasutamine ei piira liikmesriigis elukohaga seotud õigusaktide kohaldamist.

SÜMBOLID / SYMBOLS / SYMBOLES / ZEICHEN / СИМВОЛИ / SÍMBOLOS / SYMBOLY / SYMBOLER / ΣΥΜΒΟΛΑ / NODA / SIMBOLI / SIMBOLI / APZĪMĒJUMI / SIMBOLIAI / JELMAGYARÁZAT / SIMBOLI / AFKORTINGEN / SKRÓT / SÍMBOLOS / SIMBOLURI / SYMBOLY / KRATICE / SYMBOLIT/ FÖRKLARINGAR

—   Da: Päev / Day / Jour / Tag / ден / Día / Den / Dag / Ημέρα / Lá / Dan / Giorno / diena / diena / Nap / Jum / dag / dzień / Dia / Ziua / Deň / Dan / Päivä / Dag

—   Mo: Kuu / Month / Mois / Monat / месец / Mes / Měsíc / Måned / Μήνας / Mí / Mjesec / Mese / mēnesis / mėnuo / Hónap / Xahar / maand / miesiąc / Mês / Luna / Mesiac / Mesec / Kuukausi / Månad

—   Ye: Aasta / Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Έτος / Bliain / Godina / Anno / gads / metai / Év / Sena / jaar/ rok / Ano / Anul / Rok / Leto / Vuosi / År

—   M: Mees / Masculine / Masculin / Männlich / мъжки / Masculino / Mužské / Mand / Άρρεν / Fireann / Muško / Maschile / Vīrietis / Vyras / Férfi / Maskil / man / mężczyzna / Masculino / Masculin / Muž / Moški / Mies / Manligt

—   F: Naine / Feminine / Féminin / Weiblich / женски / Femenino / Ženské / Kvinde / Θήλυ / Baineann / Žensko / Femminile / Sieviete / Moteris / Nő / Femminil / vrouw / kobieta / Feminino / Feminin / Žena / Ženska / Nainen / Kvinnligt

1

MEMBER STATE / ÉTAT MEMBRE / MITGLIEDSTAAT / ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁT / MEDLEMSSTAT / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA / STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / STAT MEMBRU / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / JÄSENVALTIO / MEDLEMSSTAT

2

ISSUING AUTHORITY / AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE / AUSSTELLUNGSBEHÖRDE / ИЗДАВАЩ ОРГАН / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / AUTORITATEA EMITENTĂ / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / ANTAVA VIRANOMAINEN / UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

EUROPEAN UNION MULTILINGUAL STANDARD FORM CONCERNING THE ABSENCE OF A CRIMINAL RECORD / Formulaire type multilingue de l'UE relatif à l'absence d'un casier judiciaire / MEHRSPRACHIGES EU-FORMULAR - VORSTRAFENFREIHEIT / МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ЛИПСА НА СЪДЕБНО МИНАЛО / UE FORMULARIO NORMALIZADO MULTILINGÜE RELATIVO A LA CARENCIA DE ANTECEDENTES PENALES / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU TÝKAJÍCÍ SE NEEXISTENCE ZÁZNAMU V TRESTNÍM REJSTŘÍKU / FLERSPROGET EU-STANDARDFORMULAR VEDRØRENDE REN STRAFFEATTEST / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΥΣΙΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AE MAIDIR LE HÉAGMAIS TAIFID CHOIRIÚIL / VIŠEJEZIČNI STANDARDNI OBRAZAC EUROPSKE UNIJE – UVJERENJE O NEKAŽNJAVANJU / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UNIONE EUROPEA RELATIVO ALL'ASSENZA DI PRECEDENTI PENALI / ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL NETEISTUMO / EIROPAS SAVIENĪBAS DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ KRIMINĀLAS SODAMĪBAS NEESAMĪBU / TÖBBNYELVŰ EURÓPAI UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY BÜNTETLEN ELŐÉLET TEKINTETÉBEN / FORMOLA STANDARD MULTILINGWALI TAL-UE DWAR IN-NUQQAS TA' REKORD KRIMINALI / MEERTALIG MODELFORMULIER VAN DE EUROPESE UNIE BETREFFENDE DE AFWEZIGHEID VAN EEN STRAFBLAD / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY NIEKARALNOŚCI / FORMULÁRIO MULTILINGUE NORMALIZADO DA UE RELATIVO À INEXISTÊNCIA DE REGISTO CRIMINAL / FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND ABSENŢA CAZIERULUI JUDICIAR / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA VÝPISU Z REGISTRA TRESTOV BEZ ZÁZNAMU / VEČJEZIČNI STANDARDNI OBRAZEC EU O NEKAZNOVANOSTI / EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE – MERKINNÄTÖN RIKOSREKISTERIOTE / FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE FRÅNVARO AV NOTERINGAR I BELASTNINGSREGISTER

4

NAME / NOM / NAME / ФАМИЛНО ИМЕ / APELLIDO(S) / PŘÍJMENÍ / EFTERNAVN / ΕΠΩΝΥΜΟ / SLOINNE / PREZIME / COGNOME / UZVĀRDS / PAVARDĖ / CSALÁDI NÉV / KUNJOM / NAAM / NAZWISKO / APELIDO / NUME / PRIEZVISKO / PRIIMEK / SUKUNIMI / EFTERNAMN

5

FORENAME(S) / PRÉNOM(S) / VORNAME(N) / СОБСТВЕНО ИМЕ / NOMBRE(S) / JMÉNO (JMÉNA) / FORNAVN/-E / ΟΝΟΜΑ / CÉADAINM(NEACHA) / IME(NA) / NOME/I / VĀRDS(-I) / VARDAS (-AI) / UTÓNÉV (UTÓNEVEK) / ISEM (ISMIJIET) / VOORNAMEN / IMIĘ (IMIONA) / NOME PRÓPRIO / PRENUME / MENO(Á) / IME(NA) / ETUNIMET / FÖRNAMN

6

DAY AND PLACE OF BIRTH / DATE ET LIEU DE NAISSANCE / TAG UND ORT DER GEBURT / ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATUM A MÍSTO NAROZENÍ / FØDSELSDATO OG -STED / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / DATUM I MJESTO ROĐENJA / DATA E LUOGO DI NASCITA / DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA / GIMIMO DATA IR VIETA / SZÜLETÉS IDEJE ÉS HELYE / POST U DATA TAT-TWELID / GEBOORTEPLAATS EN –DATUM / DATA I MIEJSCE URODZENIA / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DATA ŞI LOCUL NAŞTERII / DÁTUM A MIESTO NARODENIA / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA / FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT

7

SEX / SEXE / GESCHLECHT / ПОЛ / SEXO / POHLAVÍ / KØN / ΦΥΛΟ / GNÉAS / SPOL / SESSO / DZIMUMS / LYTIS / NEM / SESS / GESLACHT / PŁEĆ / SEXO / SEX / POHLAVIE / SPOL / SUKUPUOLI / KÖN

8

DATE OF ISSUE, SIGNATURE, SEAL / DATE DE DÉLIVRANCE, SIGNATURE, SCEAU / TAG DER AUSSTELLUNG, UNTERSCHRIFT, SIEGEL / ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI / UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL

[ME 46]

IVd lisa

EUROOPA LIIT

MITMEKEELNE STANDARDVORM

ELUKOHA KOHTA

Määruse (EL) nr [lisada käesoleva määruse number ja pealkiri] artikkel 11

p0000017.png

1

LIIKMESRIIK:

2

VÄLJAANDJA ASUTUS

3

ELi MITMEKEELNE STANDARDVORM ELUKOHA KOHTA

4

PEREKONNANIMI

5

EESNIMED

6

SÜNNIAEG JA -KOHT PP KK AA

   |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

7

SUGU

8

ELUKOHT

9

VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, PP KK AA

ALLKIRI, PITSER |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Õiguslik märkus: Käesolevat ELi mitmekeelset standardvormi pakuvad väljaandja liikmesriigi ametiasutused ja seda võib taotleda alternatiivina kõnealuses liikmesriigis kehtivale samaväärsele avalikule dokumendile. Standardvorm ei piira väljaandja liikmesriigi ametiasutuste koostatud samaväärsete dokumentide kasutamist. Vormil on samaväärne formaalne tõendusjõud nagu väljaandja liikmesriigi samaväärsel avalikul dokumendil ja selle kasutamine ei piira liikmesriigis elukohaga seotud õigusaktide kohaldamist.

SÜMBOLID / SYMBOLS / SYMBOLES / ZEICHEN / СИМВОЛИ / SÍMBOLOS / SYMBOLY / SYMBOLER / ΣΥΜΒΟΛΑ / NODA / SIMBOLI / SIMBOLI / APZĪMĒJUMI / SIMBOLIAI / JELMAGYARÁZAT / SIMBOLI / AFKORTINGEN / SKRÓT / SÍMBOLOS / SIMBOLURI / SYMBOLY / KRATICE / SYMBOLIT/ FÖRKLARINGAR

—   Da: Päev / Day / Jour / Tag / ден / Día / Den / Dag / Ημέρα / Lá / Dan / Giorno / diena / diena / Nap / Jum / dag / dzień / Dia / Ziua / Deň / Dan / Päivä / Dag

—   Mo: Kuu / Month / Mois / Monat / месец / Mes / Měsíc / Måned / Μήνας / Mí / Mjesec / Mese / mēnesis / mėnuo / Hónap / Xahar / maand / miesiąc / Mês / Luna / Mesiac / Mesec / Kuukausi / Månad

—   Ye: Aasta / Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Έτος / Bliain / Godina / Anno / gads / metai / Év / Sena / jaar/ rok / Ano / Anul / Rok / Leto / Vuosi / År

—   M: Mees / Masculine / Masculin / Männlich / мъжки / Masculino / Mužské / Mand / Άρρεν / Fireann / Muško / Maschile / Vīrietis / Vyras / Férfi / Maskil / man / mężczyzna / Masculino / Masculin / Muž / Moški / Mies / Manligt

—   F: Naine / Feminine / Féminin / Weiblich / женски / Femenino / Ženské / Kvinde / Θήλυ / Baineann / Žensko / Femminile / Sieviete / Moteris / Nő / Femminil / vrouw / kobieta / Feminino / Feminin / Žena / Ženska / Nainen / Kvinnligt

1

MEMBER STATE / ÉTAT MEMBRE / MITGLIEDSTAAT / ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁT / MEDLEMSSTAT / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA / STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / STAT MEMBRU / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / JÄSENVALTIO / MEDLEMSSTAT

2

ISSUING AUTHORITY / AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE / AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE / AUSSTELLUNGSBEHÖRDE / ИЗДАВАЩ ОРГАН / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / AUTORITATEA EMITENTĂ / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / ANTAVA VIRANOMAINEN / UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

EUROPEAN UNION MULTILINGUAL STANDARD FORM CONCERNING RESIDENCE / Formulaire type multilingue de l'UE relatif au domicile / MEHRSPRACHIGES EU-FORMULAR - WOHNSITZ / МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА МЕСТОПРЕБИВАВАНЕ / UE FORMULARIO NORMALIZADO MULTILINGÜE RELATIVO A LA RESIDENCIA / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU TÝKAJÍCÍ SE BYDLIŠTĚ / FLERSPROGET EU-STANDARDFORMULAR VEDRØRENDE BOPÆL / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AE MAIDIR LE CÓNAÍ / VIŠEJEZIČNI STANDARDNI OBRAZAC EUROPSKE UNIJE – BORAVIŠTE / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UNIONE EUROPEA RELATIVO ALLA RESIDENZA / ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL GYVENAMOSIOS VIETOS / EIROPAS SAVIENĪBAS DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ DZĪVES VIETU / TÖBBNYELVŰ EURÓPAI UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY LAKÓHELY TEKINTETÉBEN / FORMOLA STANDARD MULTILINGWALI TAL-UE DWAR IR-RESIDENZA / MEERTALIG MODELFORMULIER VAN DE EUROPESE UNIE BETREFFENDE WOONPLAATS / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY MIEJSCA ZAMIESZKANIA / FORMULÁRIO MULTILINGUE NORMALIZADO DA UE RELATIVO À RESIDÊNCIA / FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND REŞEDINŢA / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA POBYTU / VEČJEZIČNI STANDARDNI OBRAZEC EU O STALNEM PREBIVALIŠČU / EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE – ASUINPAIKKA / FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE HEMVIST

4

NAME / NOM / NAME / ФАМИЛНО ИМЕ / APELLIDO(S) / PŘÍJMENÍ / EFTERNAVN / ΕΠΩΝΥΜΟ / SLOINNE / PREZIME / COGNOME / UZVĀRDS / PAVARDĖ / CSALÁDI NÉV / KUNJOM / NAAM / NAZWISKO / APELIDO / NUME / PRIEZVISKO / PRIIMEK / SUKUNIMI / EFTERNAMN

5

FORENAME(S) / PRÉNOM(S) / VORNAME(N) / СОБСТВЕНО ИМЕ / NOMBRE(S) / JMÉNO (JMÉNA) / FORNAVN/-E / ΟΝΟΜΑ / CÉADAINM(NEACHA) / IME(NA) / NOME/I / VĀRDS(-I) / VARDAS (-AI) / UTÓNÉV (UTÓNEVEK) / ISEM (ISMIJIET) / VOORNAMEN / IMIĘ (IMIONA) / NOME PRÓPRIO / PRENUME / MENO(Á) / IME(NA) / ETUNIMET / FÖRNAMN

6

DAY AND PLACE OF BIRTH / DATE ET LIEU DE NAISSANCE / DATE ET LIEU DE NAISSANCE / TAG UND ORT DER GEBURT / ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATUM A MÍSTO NAROZENÍ / FØDSELSDATO OG -STED / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / DATUM I MJESTO ROĐENJA / DATA E LUOGO DI NASCITA / DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA / GIMIMO DATA IR VIETA / SZÜLETÉS IDEJE ÉS HELYE / POST U DATA TAT-TWELID / GEBOORTEPLAATS EN –DATUM / DATA I MIEJSCE URODZENIA / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DATA ŞI LOCUL NAŞTERII / DÁTUM A MIESTO NARODENIA / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA / FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT

7

SEX / SEXE / GESCHLECHT / ПОЛ / SEXO / POHLAVÍ / KØN / ΦΥΛΟ / GNÉAS / SPOL / SESSO / DZIMUMS / LYTIS / NEM / SESS / GESLACHT / PŁEĆ / SEXO / SEX / POHLAVIE / SPOL / SUKUPUOLI / KÖN

8

RESIDENCE / DOMICILE / WOHNSITZ / МЕСТОПРЕБИВАВАНЕ / RESIDENCIA / BYDLIŠTĚ / BOPÆL / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ / CÓNAÍ / INDIRIZZO DI RESIDENZA / GYVENAMOJI VIETA / DZĪVES VIETA / LAKCÍM / BORAVIŠTE / RESIDENZA / WOONPLAATS / MIEJSCE ZAMIESZKANIA / RESIDÊNCIA / REŞEDINŢA / POBYT / STALNO PREBIVALIŠČE / ASUINPAIKKA / HEMVIST

9

DATE OF ISSUE, SIGNATURE, SEAL / DATE DE DÉLIVRANCE, SIGNATURE, SCEAU / TAG DER AUSSTELLUNG, UNTERSCHRIFT, SIEGEL / ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI / UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL

[ME 47]

IVe lisa

EUROOPA LIIT

MITMEKEELNE STANDARDVORM

HARIDUST TÕENDAVA DOKUMENDI KOHTA

Määruse (EL) nr [lisada käesoleva määruse number ja pealkiri] artikkel 11

p0000018.png

1

LIIKMESRIIK:

2

VÄLJAANDJA ASUTUS

3

ELi MITMEKEELNE STANDARDVORM HARIDUST TÕENDAVA DOKUMENDI KOHTA

4

PEREKONNANIMI

5

EESNIMED

6

SÜNNIAEG JA -KOHT PP KK AA

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

7

SUGU

8

HARIDUST TÕENDAVA DOKUMENDI KLASS

(UNESCO ISCED 2011 lisa II)

9

HARIDUST TÕENDAVA DOKUMENDI VALDKOND

(UNESCO ISCED-F 2013 lisa I)

10

VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, PP KK AA

ALLKIRI, PITSER |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Õiguslik märkus: Käesolevat ELi mitmekeelset standardvormi pakuvad väljaandja liikmesriigi ametiasutused ja seda võib taotleda alternatiivina kõnealuses liikmesriigis kehtivale samaväärsele avalikule dokumendile. Standardvorm ei piira väljaandja liikmesriigi ametiasutuste koostatud samaväärsete dokumentide kasutamist. Vormil on samaväärne formaalne tõendusjõud nagu väljaandja liikmesriigi samaväärsel avalikul dokumendil ja selle kasutamine ei piira liikmesriigis elukohaga seotud õigusaktide kohaldamist.

SÜMBOLID / SYMBOLS / SYMBOLES / ZEICHEN / СИМВОЛИ / SÍMBOLOS / SYMBOLY / SYMBOLER / ΣΥΜΒΟΛΑ / NODA / SIMBOLI / SIMBOLI / APZĪMĒJUMI / SIMBOLIAI / JELMAGYARÁZAT / SIMBOLI / AFKORTINGEN / SKRÓT / SÍMBOLOS / SIMBOLURI / SYMBOLY / KRATICE / SYMBOLIT/ FÖRKLARINGAR

—   Da: Päev / Day / Jour / Tag / ден / Día / Den / Dag / Ημέρα / Lá / Dan / Giorno / diena / diena / Nap / Jum / dag / dzień / Dia / Ziua / Deň / Dan / Päivä / Dag

—   Mo: Kuu / Month / Mois / Monat / месец / Mes / Měsíc / Måned / Μήνας / Mí / Mjesec / Mese / mēnesis / mėnuo / Hónap / Xahar / maand / miesiąc / Mês / Luna / Mesiac / Mesec / Kuukausi / Månad

—   Ye: Aasta / Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Έτος / Bliain / Godina / Anno / gads / metai / Év / Sena / jaar/ rok / Ano / Anul / Rok / Leto / Vuosi / År

—   M: Mees / Masculine / Masculin / Männlich / мъжки / Masculino / Mužské / Mand / Άρρεν / Fireann / Muško / Maschile / Vīrietis / Vyras / Férfi / Maskil / man / mężczyzna / Masculino / Masculin / Muž / Moški / Mies / Manligt

—   F: Naine / Feminine / Féminin / Weiblich / женски / Femenino / Ženské / Kvinde / Θήλυ / Baineann / Žensko / Femminile / Sieviete / Moteris / Nő / Femminil / vrouw / kobieta / Feminino / Feminin / Žena / Ženska / Nainen / Kvinnligt

1

MEMBER STATE / ÉTAT MEMBRE / MITGLIEDSTAAT / ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁT / MEDLEMSSTAT / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA / STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / STAT MEMBRU / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / JÄSENVALTIO / MEDLEMSSTAT

2

ISSUING AUTHORITY / AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE / AUSSTELLUNGSBEHÖRDE / ИЗДАВАЩ ОРГАН / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / AUTORITATEA EMITENTĂ / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / ANTAVA VIRANOMAINEN / UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

EUROPEAN UNION MULTILINGUAL STANDARD FORM CONCERNING AN EDUCATIONAL CERTIFICATE / Formulaire type multilingue de l'UE relatif au diplôme / MEHRSPRACHIGES EU-FORMULAR - BILDUNGSABSCHLUSS / МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ / UE FORMULARIO NORMALIZADO MULTILINGÜE RELATIVO AL CERTIFICADO DE ESTUDIOS / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU TÝKAJÍCÍ SE OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ STUDIA / FLERSPROGET EU-STANDARDFORMULAR VEDRØRENDE ET EKSAMENSBEVIS / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΠΟΥΔΩΝ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AE MAIDIR LE TEASTAS OIDEACHAIS / VIŠEJEZIČNI STANDARDNI OBRAZAC EUROPSKE UNIJE – POTVRDA O OBRAZOVANJU / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UNIONE EUROPEA RELATIVO A UN CERTIFICATO DI STUDI / ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL IŠSILAVINIMO PAŽYMĖJIMO / EIROPAS SAVIENĪBAS DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ IZGLĪTĪBAS APLIECĪBU / TÖBBNYELVŰ EURÓPAI UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY KÉPESÍTÉS TEKINTETÉBEN / FORMOLA STANDARD MULTILINGWALI TAL-UE DWAR IĊ-ĊERTIFIKAT TA' EDUKAZZJONI / MEERTALIG MODELFORMULIER VAN DE EUROPESE UNIE BETREFFENDE EEN VOOR ONDERWIJS OF OPLEIDING BEHAALD GETUIGSCHRIFT / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY ŚWIADECTWA POTWIERDZAJĄCEGO WYKSZTAŁCENIE / FORMULÁRIO MULTILINGUE NORMALIZADO DA UE RELATIVO A UM CERTIFICADO DE ESTUDOS / FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND DIPLOMELE DE STUDII / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA POTVRDENIA O ŠTÚDIU / VEČJEZIČNI STANDARDNI OBRAZEC EU O POTRDILU O IZOBRAZBI / EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE – KOULUTUSTODISTUS / FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE UTBILDNINGSCERTIFIKAT

4

NAME / NOM / NAME / ФАМИЛНО ИМЕ / APELLIDO(S) / PŘÍJMENÍ / EFTERNAVN / ΕΠΩΝΥΜΟ / SLOINNE / PREZIME / COGNOME / UZVĀRDS / PAVARDĖ / CSALÁDI NÉV / KUNJOM / NAAM / NAZWISKO / APELIDO / NUME / PRIEZVISKO / PRIIMEK / SUKUNIMI / EFTERNAMN

5

FORENAME(S) / PRÉNOM(S) / VORNAME(N) / СОБСТВЕНО ИМЕ / NOMBRE(S) / JMÉNO (JMÉNA) / FORNAVN/-E / ΟΝΟΜΑ / CÉADAINM(NEACHA) / IME(NA) / NOME/I / VĀRDS(-I) / VARDAS (-AI) / UTÓNÉV (UTÓNEVEK) / ISEM (ISMIJIET) / VOORNAMEN / IMIĘ (IMIONA) / NOME PRÓPRIO / PRENUME / MENO(Á) / IME(NA) / ETUNIMET / FÖRNAMN

6

DAY AND PLACE OF BIRTH / DATE ET LIEU DE NAISSANCE / TAG UND ORT DER GEBURT / ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATUM A MÍSTO NAROZENÍ / FØDSELSDATO OG -STED / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / DATUM I MJESTO ROĐENJA / DATA E LUOGO DI NASCITA / DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA / GIMIMO DATA IR VIETA / SZÜLETÉS IDEJE ÉS HELYE / POST U DATA TAT-TWELID / GEBOORTEPLAATS EN –DATUM / DATA I MIEJSCE URODZENIA / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DATA ŞI LOCUL NAŞTERII / DÁTUM A MIESTO NARODENIA / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA / FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT

7

SEX / SEXE / GESCHLECHT / ПОЛ / SEXO / POHLAVÍ / KØN / ΦΥΛΟ / GNÉAS / SPOL / SESSO / DZIMUMS / LYTIS / NEM / SESS / GESLACHT / PŁEĆ / SEXO / SEX / POHLAVIE / SPOL / SUKUPUOLI / KÖN

8

LEVEL OF EDUCATIONAL CERTIFICATE (UNESCO ISCED 2011 APPENDIX II) / Niveau du diplôme (UNESCO CITE 2011, annexe II) / NIVEAU DES ABSCHLUSSES (UNESCO ISCED 2011 ANHANG II) / СТЕПЕН НА ПРИДОБИТО ОБРАЗОВАНИЕ (UNESCO ISCED 2011 ANNEXE II) / NIVEL DEL CERTIFICADO DE ESTUDIOS (UNESCO ISCED 2011 ANEXO II) / ÚROVEŇ OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ STUDIA (UNESCO ISCED 2011 PŘÍLOHA II) / EKSAMENSBEVISETS NIVEAU (UNESCO ISCED 2011 BILAG II) / ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ (UNESCO ISCED 2011 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II) / LEIBHÉAL AN TEASTAIS OIDEACHAIS (UNESCO ISCED 2011 IARSCRÍBHINN II) / RAZINA OBRAZOVANJA (UNESCO ISCED 2011. PRILOG II.) / LIVELLO DEL CERTIFICATO DI STUDI (UNESCO ISCED 2011 ALLEGATO II) / IŠSILAVINIMO PAŽYMĖJIMO LYGIS (2011 M. UNESCO ISCED II PRIEDAS) / IZGLĪTĪBAS APLIECĪBAS LĪMENIS (UNESCO ISCED 2011 II PIELIKUMS) / KÉPESÍTÉS SZINTJE (UNESCO ISCED 2011 ANNEXE II) / LIVELL TAĊ-ĊERTIFIKAT TA' EDUKAZZJONI (UNESCO ISCED 2011 ANNEXE II) / NIVEAU VAN EEN VOOR ONDERWIJS OF OPLEIDING BEHAALD GETUIGSCHRIFT (UNESCO ISCED 2011 ANNEX II) / POZIOM WSKAZANY NA ŚWIADECTWIE POTWIERDZAJĄCYM WYKSZTAŁCENIE (UNESCO ISCED 2011 ZAŁĄCZNIK II) / NÍVEL DO CERTIFICADO DE ESTUDOS (UNESCO ISCED 2011 ANEXO II) / NIVELUL DIPLOMELOR DE STUDII (UNESCO ISCED 2011 ANEXA II) / ÚROVEŇ POTVRDENIA O ŠTÚDIU (UNESCO ISCED 2011 PRÍLOHA II) / POTRDILO O STOPNJI IZOBRAZBE (UNESCO ISCED 2011 PRILOGA II) / KOULUTUSTODISTUKSEN TASO (UNESCO ISCED 2011 LIITE II) / NIVÅ PÅ STUDIEINTYG (UNESCO ISCED 2011 BILAGA II)

9

FIELD OF EDUCATIONAL CERTIFICATE (UNESCO ISCED-F 2013 APPENDIX I) / Domaine du diplôme (UNESCO CITE-F 2013, annexe I) / GEBIET DES ABSCHLUSSES (UNESCO ISCED-F 2013 ANHANG I) / ОБЛАСТ НА ПРИДОБИТОТО ОБРАЗОВАНИЕ (UNESCO ISCED-F 2013 APPENDIX I) / RAMA DEL CERTIFICADO DE ESTUDIOS (UNESCO ISCED-F 2013 APÉNDICE I) / OBLAST OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ STUDIA (UNESCO ISCED-F 2013 DODATEK I) / EKSAMENSBEVISETS OMRÅDE (UNESCO ISCED-F 2013 APPENDIX I) / TΟΜΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ (UNESCO ISCED-F 2013 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ I) / RÉIMSE AN TEASTAIS OIDEACHAIS (UNESCO ISCED-F 2013 FOSCRÍBHINN I) / PODRUČJE OBRAZOVANJA (UNESCO ISCED-F 2013. PRILOG I.) / SETTORE DEL CERTIFICATO DI STUDI (UNESCO ISCED-F 2013 APPENDICE I) / IŠSILAVINIMO PAŽYMĖJIMO SRITIS (2013 M. UNESCO ISCED-F I PRIEDĖLIS) / IZGLĪTĪBAS APLIECĪBAS JOMA (UNESCO ISCED-F 2011 II PIELIKUMS) / KÉPESÍTÉS SZAKTERÜLETE (UNESCO ISCED-F 2013 APPENDIX I) / QASAM TAĊ-ĊERTIFIKAT TA' EDUKAZZJONI (UNESCO ISCED-F 2013 APPENDIĊI I) / STUDIERICHTING VAN EEN VOOR ONDERWIJS OF OPLEIDING BEHAALD GETUIGSCHRIFT (UNESCO ISCED-F 2013 APPENDIX I) / DZIEDZINA WSKAZANA NA ŚWIADECTWIE POTWIERDZAJĄCYM WYKSZTAŁCENIE (UNESCO ISCED-F 2013 DODATEK I) / ÁREA DO CERTIFICADO DE ESTUDOS (UNESCO ISCED-F 2013 APÊNDICE I) / DOMENIILE ÎN CARE AU FOST ACORDATE DIPLOMELE DE STUDII (UNESCO ISCED-F 2013 ANEXA I) / OBLASŤ POTVRDENIA O ŠTÚDIU (UNESCO ISCED-F 2013 DODATOK I) / POTRDILO O PODROČJU IZOBRAZBE (UNESCO ISCED-F 2013 DODATEK I) / KOULUTUSTODISTUKSEN ALA (UNESCO ISCED-F 2013 LISÄYS I) / OMRÅDE FÖR STUDIEINTYG (UNESCO ISCED-F 2013 TILLÄGG I)

10

DATE OF ISSUE, SIGNATURE, SEAL / DATE DE DÉLIVRANCE, SIGNATURE, SCEAU / TAG DER AUSSTELLUNG, UNTERSCHRIFT, SIEGEL / ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI / UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL

[ME 48]

IVf lisa

EUROOPA LIIT

MITMEKEELNE STANDARDVORM

PUUDE KOHTA

Määruse (EL) nr [lisada käesoleva määruse number ja pealkiri] artikkel 11

p0000019.png

1

LIIKMESRIIK:

2

VÄLJAANDJA ASUTUS

3

ELi MITMEKEELNE STANDARDVORM PUUDE KOHTA

4

PEREKONNANIMI

5

EESNIMED

6

SÜNNIAEG JA -KOHT PP KK AA

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

7

SUGU

8

PUUDE ASTE VÕI OLEMUS VASTAVALT RAHVUSVAHELISELE KLASSIFIKATSIOONILE

9

VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, PP KK AA

ALLKIRI, PITSER |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Õiguslik märkus: Käesolevat ELi mitmekeelset standardvormi pakuvad väljaandja liikmesriigi ametiasutused ja seda võib taotleda alternatiivina kõnealuses liikmesriigis kehtivale samaväärsele avalikule dokumendile. Standardvorm ei piira väljaandja liikmesriigi ametiasutuste koostatud samaväärsete dokumentide kasutamist. Vormil on samaväärne formaalne tõendusjõud nagu väljaandja liikmesriigi samaväärsel avalikul dokumendil ja selle kasutamine ei piira liikmesriigis elukohaga seotud õigusaktide kohaldamist.

SÜMBOLID / SYMBOLS / SYMBOLES / ZEICHEN / СИМВОЛИ / SÍMBOLOS / SYMBOLY / SYMBOLER / ΣΥΜΒΟΛΑ / NODA / SIMBOLI / SIMBOLI / APZĪMĒJUMI / SIMBOLIAI / JELMAGYARÁZAT / SIMBOLI / AFKORTINGEN / SKRÓT / SÍMBOLOS / SIMBOLURI / SYMBOLY / KRATICE / SYMBOLIT/ FÖRKLARINGAR

—   Da: Päev / Day / Jour / Tag / ден / Día / Den / Dag / Ημέρα / Lá / Dan / Giorno / diena / diena / Nap / Jum / dag / dzień / Dia / Ziua / Deň / Dan / Päivä / Dag

—   Mo: Kuu / Month / Mois / Monat / месец / Mes / Měsíc / Måned / Μήνας / Mí / Mjesec / Mese / mēnesis / mėnuo / Hónap / Xahar / maand / miesiąc / Mês / Luna / Mesiac / Mesec / Kuukausi / Månad

—   Ye: Aasta / Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Έτος / Bliain / Godina / Anno / gads / metai / Év / Sena / jaar/ rok / Ano / Anul / Rok / Leto / Vuosi / År

—   M: Mees / Masculine / Masculin / Männlich / мъжки / Masculino / Mužské / Mand / Άρρεν / Fireann / Muško / Maschile / Vīrietis / Vyras / Férfi / Maskil / man / mężczyzna / Masculino / Masculin / Muž / Moški / Mies / Manligt

—   F: Naine / Feminine / Féminin / Weiblich / женски / Femenino / Ženské / Kvinde / Θήλυ / Baineann / Žensko / Femminile / Sieviete / Moteris / Nő / Femminil / vrouw / kobieta / Feminino / Feminin / Žena / Ženska / Nainen / Kvinnligt

1

MEMBER STATE / ÉTAT MEMBRE / MITGLIEDSTAAT / ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁT / MEDLEMSSTAT / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA / STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / STAT MEMBRU / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / JÄSENVALTIO / MEDLEMSSTAT

2

ISSUING AUTHORITY / AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE / AUSSTELLUNGSBEHÖRDE / ИЗДАВАЩ ОРГАН / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / AUTORITATEA EMITENTĂ / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / ANTAVA VIRANOMAINEN / UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

EUROPEAN UNION MULTILINGUAL STANDARD FORM CONCERNING DISABILITY / Formulaire type multilingue de l'UE relatif au handicap / MEHRSPRACHIGES EU-FORMULAR - BEHINDERUNG / МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА УВРЕЖДАНЕ / UE FORMULARIO NORMALIZADO MULTILINGÜE RELATIVO A LA INVALIDEZ / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU TÝKAJÍCÍ SE ZDRAVOTNÍHO POSTIŽENÍ / FLERSPROGET EU-STANDARDFORMULAR VEDRØRENDE HANDICAP / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AE MAIDIR LE MÍCHUMAS / VIŠEJEZIČNI STANDARDNI OBRAZAC EUROPSKE UNIJE – INVALIDNOST / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UNIONE EUROPEA RELATIVO ALLA DISABILITÀ / ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL NEGALIOS / EIROPAS SAVIENĪBAS DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ INVALIDITĀTI / TÖBBNYELVŰ EURÓPAI UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY FOGYATÉKOSSÁG TEKINTETÉBEN / FORMOLA STANDARD MULTILINGWALI TAL-UE DWAR ID-DIŻABILITÀ / MEERTALIG MODELFORMULIER VAN DE EUROPESE UNIE BETREFFENDE INVALIDITEIT / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI / FORMULÁRIO MULTILINGUE NORMALIZADO DA UE RELATIVO À DEFICIÊNCIA / FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND HANDICAPUL / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA ZDRAVOTNÉHO POSTIHNUTIA / VEČJEZIČNI STANDARDNI OBRAZEC EU O INVALIDNOSTI / EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE – VAMMAISUUS / FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE FUNKTIONSHINDER

4

NAME / NOM / NAME / ФАМИЛНО ИМЕ / APELLIDO(S) / PŘÍJMENÍ / EFTERNAVN / ΕΠΩΝΥΜΟ / SLOINNE / PREZIME / COGNOME / UZVĀRDS / PAVARDĖ / CSALÁDI NÉV / KUNJOM / NAAM / NAZWISKO / APELIDO / NUME / PRIEZVISKO / PRIIMEK / SUKUNIMI / EFTERNAMN

5

FORENAME(S) / PRÉNOM(S) / VORNAME(N) / СОБСТВЕНО ИМЕ / NOMBRE(S) / JMÉNO (JMÉNA) / FORNAVN/-E / ΟΝΟΜΑ / CÉADAINM(NEACHA) / IME(NA) / NOME/I / VĀRDS(-I) / VARDAS (-AI) / UTÓNÉV (UTÓNEVEK) / ISEM (ISMIJIET) / VOORNAMEN / IMIĘ (IMIONA) / NOME PRÓPRIO / PRENUME / MENO(Á) / IME(NA) / ETUNIMET / FÖRNAMN

6

DAY AND PLACE OF BIRTH / DATE ET LIEU DE NAISSANCE / TAG UND ORT DER GEBURT / ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATUM A MÍSTO NAROZENÍ / FØDSELSDATO OG -STED / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / DATUM I MJESTO ROĐENJA / DATA E LUOGO DI NASCITA / DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA / GIMIMO DATA IR VIETA / SZÜLETÉS IDEJE ÉS HELYE / POST U DATA TAT-TWELID / GEBOORTEPLAATS EN –DATUM / DATA I MIEJSCE URODZENIA / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DATA ŞI LOCUL NAŞTERII / DÁTUM A MIESTO NARODENIA / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA / FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT

7

SEX / SEXE / GESCHLECHT / ПОЛ / SEXO / POHLAVÍ / KØN / ΦΥΛΟ / GNÉAS / SPOL / SESSO / DZIMUMS / LYTIS / NEM / SESS / GESLACHT / PŁEĆ / SEXO / SEX / POHLAVIE / SPOL / SUKUPUOLI / KÖN

8

DEGREE OR NATURE OF DISABILITY ACCORDING TO THE NATIONAL CLASSIFICATION / Degré ou type du handicap selon la classification nationale / GRAD ODER ART DER BEHINDERUNG IM NATIONALEN SYSTEM / СТЕПЕН ИЛИ ЕСТЕСТВО НА УВРЕЖДАНЕТО СПОРЕД НАЦИОНАЛНАТА КЛАСИФИКАЦИЯ / GRADO O NATURALEZA DE LA INVALIDEZ DE ACUERDO LA CLASIFICACIÓN NACIONAL / STUPEŇ NEBO POVAHA ZDRAVOTNÍHO POSTIŽENÍ PODLE VNITROSTÁTNÍ KLASIFIKACE / HANDICAPPETS GRAD OG ART EFTER NATIONAL KLASSIFICERING / / BΑΘΜΟΣ Η ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ / GRÁD NÓ CINEÁL AN MHÍCHUMAIS DE RÉIR AN AICMIÚCHÁIN NÁISIÚNTA / STUPANJ ILI VRSTA INVALIDNOSTI PREMA NACIONALNOJ KLASIFIKACIJI / LIVELLO O NATURA DELLA DISABILITÀ SECONDO LA CLASSIFICAZIONE NAZIONALE / NEGALIOS LAIPSNIS AR POBŪDIS PAGAL NACIONALINĘ KLASIFIKACIJĄ / INVALIDITĀTES PAKĀPE VAI VEIDS ATBILSTĪGI VALSTS KLASIFIKĀCIJAI / FOGYATÉKOSSÁG MÉRTÉKE VAGY JELLEGE A NEMZETI BESOROLÁS SZERINT / GRAD JEW IN-NATURA TAD-DIŻABBILTÀ SKONT IL-KLASSIFIKAZZJONI NAZZJONALI / MATE EN AARD VAN INVALIDITEIT VOLGENS DE NATIONALE CLASSIFICATIE / STOPIEŃ LUB RODZAJ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI ZGODNIE Z KLASYFIKACJA KRAJOWĄ / GRAU OU NATUREZA DA DEFICIÊNCIA SEGUNDO O SISTEMA NACIONAL DE CLASSIFICAÇÃO / GRADUL ŞI NATURA HANDICAPULUI PORIVIT CLASIFICĂRII NAŢIONALEO / STUPEŇ ALEBO POVAHA ZDRAVOTNÉHO POSTIHNUTIA PODĽA VNÚTROŠTÁTNEJ KLASIFIKÁCIE / STOPNJA ALI VRSTA INVALIDNOSTI GLEDE NA NACIONALNO KLASIFIKACIJO / KANSALLISEN LUOKITUKSEN MUKAINEN VAMMAISUUDEN TASO TAI LUONNE / GRAD ELLER SLAG AV FUNKTIONSHINDER ENLIGT NATIONELL KLASSIFIKATION

9

DATE OF ISSUE, SIGNATURE, SEAL / DATE DE DÉLIVRANCE, SIGNATURE, SCEAU / TAG DER AUSSTELLUNG, UNTERSCHRIFT, SIEGEL / ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI / UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL

[ME 49]

V lisa

EUROOPA LIIT

MITMEKEELNE STANDARDVORM

ÄRIÜHINGU VÕI MUU ETTEVÕTJA ÕIGUSLIKU SEISUNDI

JA ESINDAMISE KOHTA

Määruse (EL) [lisada käesoleva määruse number ja pealkiri] artikkel 11

p0000020.png

p0000021.png

Õiguslik märkus: Käesolevat ELi mitmekeelset standardvormi pakuvad väljaandja liikmesriigi ametiasutused ja seda võib taotleda alternatiivina kõnealuses liikmesriigis kehtivale samaväärsele avalikule dokumendile. Standardvorm ei piira väljaandja liikmesriigi ametiasutuste koostatud samaväärsete dokumentide kasutamist. Vormil on samaväärne formaalne tõendusjõud nagu väljaandja liikmesriigi samaväärsel avalikul dokumendil ja selle kasutamine ei piira liikmesriigis äriühingu või muu ettevõtja õigusliku seisundi ja esindamisega seotud õigusaktide kohaldamist.

SÜMBOLID / SYMBOLS / SYMBOLES / ZEICHEN / СИМВОЛИ / SÍMBOLOS / SYMBOLY / SYMBOLER / ΣΥΜΒΟΛΑ / NODA / SIMBOLI / SIMBOLI / APZĪMĒJUMI / SIMBOLIAI / JELMAGYARÁZAT / SIMBOLI / AFKORTINGEN / SKRÓT / SÍMBOLOS / SIMBOLURI / SYMBOLY / KRATICE / SYMBOLIT / FÖRKLARINGAR

—   PP: Päev / Day / Jour / Tag / ден / Día / Den / Dag / Ημέρα / Lá / Dan / Giorno / diena / diena / Nap / Jum / dag / dzień / Dia / Ziua / Deň / Dan / Päivä / Dag

—   KK: Kuu / Month / Mois / Monat / месец / Mes / Měsíc / Måned / Μήνας / Mí / Mjesec / Mese / mēnesis / mėnuo / Hónap / Xahar / maand / miesiąc / Mês / Luna / Mesiac / Mesec / Kuukausi / Månad

—   AA: Aasta / Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Έτος / Bliain / Godina / Anno / gads / metai / Év / Sena / jaar / rok / Ano / Anul / Rok / Leto / Vuosi / År

1

État membre / Mitgliedstaat / ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁT / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA / STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / STAT MEMBRU / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / JÄSENVALTIO / MEDLEMSSTAT

2

autorité de délivrance / Ausstellungsbehörde / ИЗДАВАЩ ОРГАН / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / AUTORITATEA EMITENTĂ / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / ANTAVA VIRANOMAINEN / UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

Formulaire type multilingue de l'UE concernant le statut et la représentation juridique de la société ou autre forme d'entreprise / mehrsprachiges EU-Formular zur Rechtsform einer Gesellschaft/eines Unternehmens und zur Vertretungsbefugnis / МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕС ЗА ПРАВНИЯ СТАТУС И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО НА ДРУЖЕСТВО ИЛИ НА ДРУГ ВИД ПРЕДПРИЯТИЕ / IMPRESO ESTÁNDAR MULTILINGÜE DE LA UE RELATIVO A LA PERSONALIDAD JURÍDICA Y LA REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD O EMPRESA / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU TÝKAJÍCÍ SE PRÁVNÍHO POSTAVENÍ A ZASTUPOVÁNÍ SPOLEČNOSTI NEBO JINÉHO PODNIKU / FLERSPROGET EU-STANDARDFORMULAR VEDRØRENDE ET SELSKABS ELLER ET ANDET FORETAGENDES RETLIGE STATUS OG REPRÆSENTATION / ELi MITMEKEELNE STANDARDVORM ÄRIÜHINGU VÕI MUU ETTEVÕTJA ÕIGUSLIKU SEISUNDI JA ESINDAMISE KOHTA / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ή ΑΛΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AN AE MAIDIR LE STÁDAS DLÍTHIÚIL AGUS IONADAÍOCHT CUIDEACHTA NÓ GNÓTHAIS EILE / VIŠEJEZIČNI STANDARDNI FORMULAR EU-a KOJI SE ODNOSI NA PRAVNI STATUS I ZASTUPANJE TRGOVAČKIH DRUŠTAVA I DRUGIH VRSTA PODUZEĆA / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UE RELATIVO ALLO STATUS GIURIDICO E ALLA RAPPRESENTANZA DI UNA SOCIETÀ O ALTRA IMPRESA / ES DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ UZŅĒMUMA VAI CITA VEIDA KOMERSANTA JURIDISKO STATUSU UN PĀRSTĀVĪBU / ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL BENDROVĖS AR KITOKIOS ĮMONĖS TEISINIO STATUSO IR ATSTOVAVIMO / TÖBBNYELVŰ UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY TÁRSASÁG VAGY EGYÉB VÁLLALKOZÁS JOGÁLLÁSA ÉS KÉPVISELETE TEKINTETÉBEN / FORMOLA STANDARD MULTILINGWA TAL-UE DWAR L-ISTATUS LEGALI U R-RAPPREŻENTAZZJONI TA' KUMPANIJA JEW TA' IMPRIŻA / MEERVOUDIG EU-MODELFORMULIER BETREFFENDE DE RECHTSVORM EN VERTEGENWOORDIGING VAN EEN VENNOOTSCHAP OF ANDERE ONDERNEMING / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY STATUSU PRAWNEGO I REPREZENTACJI SPÓŁKI LUB INNYCH PRZEDSIĘBIORSTW / FORMULÁRIO MULTILINGUE DA UE RELATIVO AO ESTATUTO JURÍDICO E À REPRESENTAÇÃO DE UMA EMPRESA OU OUTRA SOCIEDADE / FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND STATUTUL LEGAL ŞI REPREZENTAREA UNEI SOCIETĂŢI SAU A UNEI ALTE ÎNTREPRINDERI / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA PRÁVNEHO POSTAVENIA A ZASTÚPENIA SPOLOČNOSTI ALEBO INÉHO PODNIKU / STANDARDNI VEČJEZIČNI OBRAZEC EU V ZVEZI S PRAVNO OBLIKO IN ZASTOPSTVOM GOSPODARSKE DRUŽBE ALI DRUGEGA PODJETJA / EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE - YHTIÖN TAI MUUN YRITYKSEN OIKEUDELLINEN MUOTO JA EDUSTAJAT / FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE ETT BOLAGS ELLER ANNAT FÖRETAGS RÄTTSLIGA STATUS OCH REPRESENTATION

4

Nom de la société ou autre forme d'entreprise /

Firma der Gesellschaft/des Unternehmens / НАИМЕНОВАНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО/ДРУГИЯ ВИД ПРЕДПРИЯТИЕ / NOMBRE DE LA SOCIEDAD O EMPRESA / NÁZEV SPOLEČNOSTI NEBO JINÉHO PODNIKU / SELSKABETS ELLER FORETAGENDETS NAVN / ÄRIÜHINGU VÕI MUU ETTEVÕTJA NIMI / ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ή ΑΛΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ / AINM NA CUIDEACHTA NÓ GNÓTHAIS EILE / TVRTKA DRUŠTVA/PODUZEĆA / DENOMINAZIONE DELLA SOCIETÀ O IMPRESA / UZŅĒMUMA VAI CITA VEIDA KOMERSANTA NOSAUKUMS / BENDROVĖS AR KITOKIOS ĮMONĖS PAVADINIMAS / A TÁRSASÁG VAGY EGYÉB VÁLLALKOZÁS NEVE / ISEM TAL-KUMPANIJA JEW TA' IMPRIŻA OĦRA / NAAM VAN DE VENNOOTSCHAP OF ANDERE ONDERNEMING / NAZWA SPÓŁKI LUB INNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA / NOME DE UMA EMPRESA OU OUTRA SOCIEDADE / NUMELE SOCIETĂŢII SAU AL ÎNTREPRINDERII / MENO SPOLOČNOSTI ALEBO INÉHO PODNIKU / IME GOSPODARSKE DRUŽBE ALI DRUGEGA PODJETJA / YHTIÖN TAI MUUN YRITYKSEN NIMI / FÖRETAGETS NAMN

5

Forme juridique / Rechtsform / ПРАВНА ФОРМА / FORMA JURÍDICA / PRÁVNÍ FORMA / RETLIG STATUS / ÕIGUSLIK VORM / ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ / FOIRM DHLÍTHIÚIL / PRAVNI OBLIK / FORMA GIURIDICA / JURIDISKĀ FORMA / TEISINĖ FORMA / JOGI FORMA / FORMA ĠURIDIKA / RECHTSVORM / FORMA PRAWNA / FORMA JURÍDICA / FORMA JURIDICĂ / PRÁVNA FORMA / PRAVNA OBLIKA / OIKEUDELLINEN MUOTO / RÄTTSLIG FORM

6

National / National / НАЦИОНАЛНА / NACIONAL / VNITROSTÁTNÍ / NATIONALT / RIIKLIK / ΕΘΝΙΚΗ / NÁISIÚNTA / DRŽAVNA / NAZIONALE / VALSTS / NACIONALINĖ / BELFÖLDI / NAZZJONALI / NATIONAAL / KRAJOWA / NACIONAL / NAŢIONAL / VNÚTROŠTÁTNA / V DRŽAVI / KANSALLINEN / NATIONELL

7

Européen / Europäisch / ЕВРОПЕЙСКА / EUROPEA / EVROPSKÁ / EUROPÆISK / EUROOPA / ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ / EORPACH / EUROPSKA / EUROPEA / EIROPAS / EUROPOS / EURÓPAI / EWROPEA / EUROPEES / EUROPEJSKA / EUROPEIA / EUROPEAN / EURÓPSKA / V EU / EUROOPPALAINEN / EUROPEISK

8

Siège social / Sitz der Gesellschaft/des Unternehmens / СЕДАЛИЩЕ / SEDE SOCIAL / SÍDLO / HJEMSTED / REGISTRIJÄRGNE ASUKOHT / ΕΔΡΑ / OIFIG CHLÁRAITHE / SJEDIŠTE DRUŠTVA / SEDE LEGALE / JURIDISKĀ ADRESE / BUVEINĖ / SZÉKHELY / UFFIĊĊJU REĠISTRAT / STATUTAIRE ZETEL / ZAREJESTROWANA SIEDZIBA / SEDE SOCIAL / SEDIUL SOCIAL / OFICIÁLNE SÍDLO / STATUTARNI SEDEŽ / TOIMIPAIKKA / SÄTE

9

date et lieu de l'immatriculation / Tag und Ort der Eintragung / ДАТА И МЯСТО НА РЕГИСТРИРАНЕ / FECHA Y LUGAR DE REGISTRO / DATUM A MÍSTO ZÁPISU / DATO OG STED / REGISTRISSE KANDMISE KUUPÄEV JA KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD AN CHLÁRAITHE / DATUM I MJESTO UPISA / DATA E LUOGO DI REGISTRAZIONE / REĢISTRĀCIJAS DATUMS UN VIETA / REGISTRACIJOS DATA IR VIETA / BEJEGYZÉS IDEJE ÉS HELYE / DATA U POST TA' REĠISTRAZZJONI / DATUM EN PLAATS VAN REGISTRATIE / DATA I MIEJSCE REJESTRACJI / DATA E LOCAL DE REGISTO / DATA ŞI LOCUL ÎNREGISTRĂRII / DÁTUM A MIESTO REGISTRÁCIE / DATUM IN KRAJ REGISTRACIJE / REKISTERÖINTIAIKA JA –PAIKKA / REGISTRERINGSDATUM OCH REGISTRERINGSORT

10

Numéro d'immatriculation / Eintragungsnummer / НОМЕР В РЕГИСТЪРА / NÚMERO DE REGISTRO / IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO / REGISTRERINGSNUMMER / REGISTRINUMBER / ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ / UIMHIR CHLÁRAITHE / BROJ UPISA / NUMERO DI REGISTRAZIONE / REĢISTRĀCIJAS NUMURS / REGISTRACIJOS NUMERIS / CÉGJEGYZÉKSZÁM / NUMRU TA' REĠISTRAZZJONI / REGISTRATIENUMMER / NUMER REJESTRACYJNY / NÚMERO DE REGISTO / NUMĂRUL DE ÎNREGISTRARE / REGISTRAČNÉ ČÍSLO / REGISTRSKA ŠTEVILKA / REKISTERÖINTINUMERO / REGISTRERINGSNUMMER

11

Nom du/des représentant(s) habilité(s) / name des (der) Vertretungsbefugten / ФАМИЛНО(И) ИМЕ(НА) НА УПЪЛНОМОЩЕНИЯ(ТЕ) ПРЕДСТАВИТЕЛ(И) / APELLIDO(S) DEL REPRESENTANTE O LOS REPRESENTANTES AUTORIZADOS / PŘÍJMENÍ POVĚŘENÉHO ZÁSTUPCE (POVĚŘENÝCH ZÁSTUPCŮ) / EFTERNAVN/-E FOR DE BEMYNDIGEDE REPRÆSENTANTER/-ER / VOLITATUD ESINDAJA(TE) PEREKONNANIMI/NIMED / ΕΠΩNΥΜΟ ΤΟΥ Ή ΤΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ / SLOINNE AN IONADAÍ ÚDARAITHE / NA nIONADAITHE ÚDARAITHE / PREZIME OVLAŠTENOG ZASTUPNIKA / COGNOME/I DEL/I RAPPRESENTANTE/I AUTORIZZATO/I / PILNVAROTĀ(-O) PĀRSTĀVJA(-U) UZVĀRDS(-I) / ĮGALIOTO (-Ų) ATSTOVO (-Ų) PAVARDĖ (-ĖS) / KÉPVISELETRE JOGOSULT(AK) CSALÁDI NEVE(I) / KUNJOM(IJIET) TAR-RAPPREŻENTANT(I) AWTORIZZAT(I) / NAAM VAN DE GEMACHTIGDE VERTEGENWOORDIGER(S) / NAZWISKO (NAZWISKA) UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA (UPOWAŻNIONYCH PRZEDSTAWICIELI) / APELIDO DO OU DOS REPRESENTANTES AUTORIZADOS / NUMELE REPREZENTANTULUI AUTORIZAT/REPREZENTANŢILOR AUTORIZAŢI / PRIEZVISKO(Á) OPRÁVNENÉHO ZÁSTUPCU (OPRÁVNENÝCH ZÁSTUPCOV) / PRIIMEK ZAKONITEGA ZASTOPNIKA / PRIIMKI ZAKONITIH ZASTOPNIKOV / VALTUUTETTUJEN EDUSTAJIEN SUKUNIMET / BEMYNDIGAD(E) FÖRETRÄDARES EFTERNAMN

12

Prénom(s) du/des représentant(s) habilité(s) / Vorname(n) des (der) Vertretungsbefugten / СОБСТВЕНО(И) ИМЕ(НА) НА УПЪЛНОМОЩЕНИЯ(ТЕ) ПРЕДСТАВИТЕЛ(И) / NOMBRE(S) DEL REPRESENTANTE O LOS REPRESENTANTES AUTORIZADOS / JMÉNO (JMÉNA) POVĚŘENÉHO ZÁSTUPCE ( POVĚŘENÝCH ZÁSTUPCŮ) / FORNAVN/-E FOR DE BEMYNDIGEDE REPRÆSENTANT/-ER / VOLITATUD ESINDAJA(TE) EESNIMED / ΟΝΟΜΑ/ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΟΥ Ή ΤΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ / CÉADAINM(NEACHA) AN IONADAÍ ÚDARAITHE / NA nIONADAITHE ÚDARAITHE / IME OVLAŠTENOG ZASTUPNIKA / NOME/I DEL/I RAPPRESENTANTE/I AUTORIZZATO/I / PILNVAROTĀ(-O) PĀRSTĀVJA(-U) VĀRDS(-I) / ĮGALIOTO (-Ų) ATSTOVO (-Ų) VARDAS (-AI) / KÉPVISELETRE JOGOSULT(AK) UTÓNEVE(I) / ISEM (ISMIJIET) TAR-RAPPREŻENTANT(I) AWTORIZZAT(I) / VOORNAMEN VAN DE GEMACHTIGDE VERTEGENWOORDIGER(S) / IMIĘ (IMIONA) UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA (UPOWAŻNIONYCH PRZEDSTAWICIELI) / NOME PRÓPRIO DO OU DOS REPRESENTANTES AUTORIZADOS / PRENUMELE REPREZENTANTULUI AUTORIZAT/REPREZENTANŢILOR AUTORIZAŢI / MENO(Á) OPRÁVNENÉHO ZÁSTUPCU (OPRÁVNENÝCH ZASTUPCOV) / IME(NA) ZAKONITEGA ZASTOPNIKA / IMENA ZAKONITIH ZASTOPNIKOV / VALTUUTETTUJEN EDUSTAJIEN ETUNIMET / BEMYNDIGAD(E) FÖRETRÄDARES FÖRNAMN

13

Fonction du/des répresentant(s) HABILITÉ(S) / Funktion des (der) Vertretungsbefugten / ДЛЪЖНОСТ НА УПЪЛНОМОЩЕНИЯ(ТЕ) ПРЕДСТАВИТЕЛ(И) / CARGO DEL REPRESENTANTE O LOS REPRESENTANTES AUTORIZADOS / FUNKCE POVĚŘENÉHO ZÁSTUPCE (ZÁSTUPCŮ) / DE BEMYNDIGEDE REPRÆSENTANTERS STILLING / VOLITATUD ESINDAJA(TE) ÜLESANDED / ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ Ή ΤΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ / FEIDHM AN IONADAÍ ÚDARAITHE / NA nIONADAITHE ÚDARAITHE / FUNKCIJA OVLAŠTENOG ZASTUPNIKA / FUNZIONE DEL/I RAPPRESENTANTE/I AUTORIZZATO/I / PILNVAROTĀ(-O) PĀRSTĀVJA(-U) PILNVARAS / ĮGALIOTO (-Ų) ATSTOVO (-Ų) PAREIGOS / KÉPVISELETRE JOGOSULT(AK) TISZTSÉGE(I) / IL-FUNZJONI TAR-RAPPREŻENTANT(I) AWTORIZZAT(I) / FUNCTIE VAN DE GEMACHTIGDE VERTEGENWOORDIGER(S) / FUNKCJA UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA (UPOWAŻNIONYCH PRZEDSTAWICIELI) / CARGO DO OU DOS REPRESENTANTES AUTORIZADOS / FUNCŢIA REPREZENTANTULUI AUTORIZAT/REPREZENTANŢILOR AUTORIZAŢI / FUNKCIA OPRÁVNENÉHO ZÁSTUPCU (OPRÁVNENÝCH ZASTUPCOV) / FUNKCIJA ZAKONITEGA ZASTOPNIKA / FUNKCIJE ZAKONITIH ZASTOPNIKOV / VALTUUTETTUJEN EDUSTAJIEN TEHTÄVÄ / BEMYNDIGAD(E) FÖRETRÄDARES FUNKTION

14

est (sont) hablité(s) à représenter / Ist (sind) vertretungsbefugt / УПЪЛНОМОЩЕН(И) Е(СА) ДА ПРЕДСТАВЛЯВА(Т) / ESTÁ(N) AUTORIZADO(S) PARA ASUMIR LA REPRESENTACIÓN / JE (JSOU) POVĚŘEN(I) ZASTUPOVAT / ER BEMYNDIGETET TIL AT REPRÆSENTERE / ON VOLITATUD ESINDAMA / ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙ/ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΝ / ATÁ ÚDARAITHE IONADAÍOCHT A DHÉANAMH / OVLAŠTEN(I) ZA ZASTUPANJE / È/SONO AUTORIZZATO/I A RAPPRESENTARE / PĀRSTĀVĪBAS PILNVARAS / YRA ĮGALIOJAMAS (-I) ATSTOVAUTI / KÉPVISELETI JOG FAJTÁJA / HUWA (HUMA) AWTORIZZAT(I) JIRRAPPREŻENTA(W) / IS (ZIJN) GEMACHTIGD TE VERTEGENWOORDIGEN, EN WEL / JEST (SĄ) UPOWAŻNIONY (UPOWAŻNIENI) DO REPREZENTOWANIA / HABILITADO(S) A ASSUMIR A REPRESENTAÇÃO / ESTE (SUNT) AUTORIZAT (AUTORIZAȚI) SĂ REPREZINTE / JE (SÚ) OPRÁVNENÝ(Í) ZASTUPOVAŤ / POOBLAŠČEN(-I) ZA ZASTOPANJE / ON VALTUUTETTU / OVAT VALTUUTETTUJA EDUSTAMAAN / ÄR BEMYNDIGAD(E) ATT FÖRETRÄDA FÖRETAGET

15

seul / allein / САМОСТОЯТЕЛНО / SOLO(S) / SAMOSTATNĚ / ALENE / ERALDI / ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ / INA AONAR / SAMOSTALNO / DA SOLO / ATSEVIŠĶI / ATSKIRAI / ÖNÁLLÓ / WAĦDU / ZELFSTANDIG / SAMODZIELNIE / SÓZINHO(S) / INDIVIDUAL / JEDNOTLIVO / SAMOSTOJNO / YKSIN / ENSAM(MA)

16

conjointement / gemeinschaftlich / СЪВМЕСТНО / CONJUNTAMENTE / SPOLEČNĚ / SAMMEN / KOOS / ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ / LE CHÉILE / ZAJEDNIČKI / CONGIUNTAMENTE / KOPĪGI / KARTU / EGYÜTTES / IN SOLIDUM / GEZAMENLIJK / ŁĄCZNIE / CONJUNTAMENTE / SOLIDAR / SPOLOČNE / SKUPAJ / YHDESSÄ / TILLSAMMANS

17

Date de délivrance, signature, sceau / Tag der Ausstellung, Unterschrift, Siegel / ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / Udstedelsesdato, underskrift, stempel / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI / UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL

(1) ELT C 327, 12.11.2013, lk 52.
(2)ELT C 327, 12.11.2013, lk 52.
(3) Euroopa Parlamendi 4. veebruari 2014. aasta seisukoht.
(4)Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrus (EL) nr 1024/2012, mis käsitleb siseturu infosüsteemi kaudu tehtavat halduskoostööd ning millega tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2008/49/EÜ (ELT L 316, 14.11.2012, lk 1).
(5)Nõukogu 28. mai 2001. aasta otsus, millega luuakse tsiviil- ja kaubandusasju käsitlev Euroopa kohtute võrk (EÜT L 174, 27.6.2001, lk 25).
(6)Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 1995. aasta direktiiv 95/46/EÜ üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta (EÜT L 281, 23.11.1995, lk 319).
(7) Dokumendis 2013/0119(COD) sisalduva määruse number ja vastuvõtmise kuupäev.
(8)+ Dokumendis 2013/0119(COD) sisalduva määruse avaldamisviide.
(9) Kuus kuud enne käesoleva määruse kohaldamise alguskuupäeva.
(10) Kolm aastat pärast käesoleva määruse kohaldamise kuupäeva.
(11) Üks aasta pärast käesoleva määruse jõustumist.
(12)* Kuus kuud enne käesoleva määruse kohaldamise alguskuupäeva.


Ainete ja segude klassifitseerimine, märgistamine ja pakendamine ***I
PDF 192k   DOC 40k
Resolutsioon
Terviktekst
Euroopa Parlamendi 4. veebruari 2014. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse nõukogu direktiive 92/58/EMÜ, 92/85/EMÜ, 94/33/EÜ ja 98/24/EÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2004/37/EÜ, et kohandada neid määrusega (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist (COM(2013)0102 – C7-0047/2013 – 2013/0062(COD) ) (Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)
P7_TA(2014)0055 A7-0319/2013

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2013)0102 ),

–   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 153 lõiget 2, mille alusel komisjon esitas Euroopa Parlamendile ettepaneku (C7‑0047/2013 ),

–   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–   võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 12. märtsi 2008. aasta arvamust(1) ,

–   olles konsulteerinud Regioonide Komiteega,

–   võttes arvesse nõukogu esindaja poolt 4. detsembri 2013. aasta kirjas võetud kohustust kiita Euroopa Parlamendi seisukoht heaks vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõikele 4,

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

–   võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni raportit (A7-0319/2013 ),

1.   võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.   palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3.   teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 4. veebruaril 2014. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/…/EL, millega muudetakse nõukogu direktiive 92/58/EMÜ, 92/85/EMÜ, 94/33/EÜ ja 98/24/EÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2004/37/EÜ, et kohandada neid määrusega (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist

P7_TC1-COD(2013)0062


(Kuna Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele, vastab Euroopa Parlamendi seisukoht õigusakti (direktiiv 2014/27/EL) lõplikule kujule).

(1) ELT C 204, 9.8.2008, lk 47.


Autoriõigus ja sellega kaasnevad õigused ning muusikateoste internetiõiguste multiterritoriaalne litsentsimine ***I
PDF 190k   DOC 61k
Resolutsioon
Terviktekst
Euroopa Parlamendi 4. veebruari 2014. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste kollektiivse teostamise ning muusikateoste internetiõiguste multiterritoriaalse litsentsimise kohta siseturul (COM(2012)0372 – C7-0183/2012 – 2012/0180(COD) ) (Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)
P7_TA(2014)0056 A7-0281/2013

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni aruannet Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2012)0372 ),

–   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2, artikli 50 lõike 2 punkti g ja artikleid 53 ja 62, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C7–0183/2012 ),

–   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3 ja artikli 50 lõiget 1, artikli 53 lõiget 1 ja artiklit 62,

–   võttes arvesse Prantsusmaa senati, Luksemburgi esindajatekoja, Poola seimi ja Rootsi parlamendi poolt subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamist käsitleva protokolli nr 2 alusel esitatud põhjendatud arvamusi, mille kohaselt õigusakti eelnõu ei vasta subsidiaarsuse põhimõttele,

–   võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 12. detsembri 2012. aasta arvamust(1) ,

–   võttes arvesse nõukogu esindaja poolt 6. novembri 2013. aasta kirjas võetud kohustust kiita Euroopa Parlamendi seisukoht heaks vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõikele 4,

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

–   võttes arvesse õiguskomisjoni raportit ja rahvusvahelise kaubanduse komisjoni, tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni, siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni ning kultuuri- ja hariduskomisjoni arvamusi (A7-0281/2013 ),

1.   võtab esimesel lugemisel vastu allpool toodud seisukoha;

2.   palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3.   teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning riikide parlamentidele.

Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 4. veebruaril 2014. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/…/EL autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste kollektiivse teostamise ning muusikateose internetis kasutamise õiguse multiterritoriaalse litsentsimise kohta siseturul

P7_TC1-COD(2012)0180


(Kuna Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele, vastab Euroopa Parlamendi seisukoht õigusakti (direktiiv 2014/26/EL) lõplikule kujule).

(1) ELT C 44, 15.2.2013, lk 104.


Siseteabe alusel kauplemise ja turuga manipuleerimise korral kohaldatavad kriminaalkaristused ***I
PDF 189k   DOC 38k
Resolutsioon
Terviktekst
Euroopa Parlamendi 4. veebruari 2014. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv siseteabe alusel kauplemise ja turuga manipuleerimise korral kohaldatavate kriminaalkaristuste kohta (COM(2011)0654 – C7-0358/2011 – 2011/0297(COD) ) (Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)
P7_TA(2014)0057 A7-0344/2012

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2011)0654 ) ning muudetud ettepanekut (COM(2012)0420 ),

–   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 83 lõiget 2, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C7‑0358/2011 ),

–   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–   võttes arvesse subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamist käsitleva protokolli nr 2 alusel Saksamaa Liidunõukogu esitatud põhjendatud arvamust, milles kinnitatakse, et õigusakti eelnõu ei vasta subsidiaarsuse põhimõttele,

–   võttes arvesse Euroopa Keskpanga 22. märtsi 2012. aasta arvamust(1) ,

–   võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 28. märtsi 2012. aasta arvamust(2) ,

–   võttes arvesse nõukogu esindaja poolt 20. detsembri 2013. aasta kirjas võetud kohustust kiita Euroopa Parlamendi seisukoht heaks vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõikele 4,

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

–   võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit ning kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni ja õiguskomisjoni arvamusi (A7-0344/2012 ),

1.   võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.   palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3.   teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 4. veebruaril 2014. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/…/EL turukuritarvituse korral kohaldatavate kriminaalkaristuste kohta (turukuritarvituse direktiiv)

P7_TC1-COD(2011)0297


(Kuna Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele, vastab Euroopa Parlamendi seisukoht õigusakti (direktiiv 2014/57/EL) lõplikule kujule).

(1) ELT C 161, 7.6.2012, lk 3.
(2) ELT C 181, 21.6.2012, lk 64.


Energeetikataristu investeerimisprojektid ***I
PDF 189k   DOC 38k
Resolutsioon
Terviktekst
Euroopa Parlamendi 4. veebruari 2014. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse komisjoni teavitamist Euroopa Liidu energeetikataristu investeerimisprojektidest ning millega asendatakse määrus (EL, Euratom) nr 617/2010 (COM(2013)0153 – C7-0075/2013 – 2013/0082(COD) ) (Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)
P7_TA(2014)0058 A7-0323/2013

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2013)0153 ),

–   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 194, mille alusel komisjon esitas Euroopa Parlamendile ettepaneku (C7‑0075/2013 ),

–   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–   võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 22. mai 2013. aasta arvamust(1) ,

–   olles konsulteerinud Regioonide Komiteega,

–   võttes arvesse nõukogu esindaja poolt 13. novembri 2013. aasta kirjas võetud kohustust kiita Euroopa Parlamendi seisukoht heaks vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõikele 4,

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

–   võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni raportit (A7-0323/2013 ),

1.   võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.   palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3.   teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 4. veebruaril 2014. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr …/2014, milles käsitletakse komisjoni teavitamist Euroopa Liidu energeetikataristu investeerimisprojektidest ning millega asendatakse nõukogu määrus (EL, Euratom) nr 617/2010 ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 736/96

P7_TC1-COD(2013)0082


(Kuna Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele, vastab Euroopa Parlamendi seisukoht õigusakti (määrus (EL) nr 256/2014) lõplikule kujule).

(1) ELT C 271, 19.9.2013, lk 153.


Kontrollikoja liikme ametisse nimetamine (Klaus-Heiner LEHNE - DE)
PDF 185k   DOC 33k
Euroopa Parlamendi 4. veebruari 2014. aasta otsus ettepaneku kohta nimetada Klaus Heiner Lehne kontrollikoja liikmeks (C7-0423/2013 – 2013/0813(NLE)) (Konsulteerimine)
P7_TA(2014)0059 A7-0050/2014

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 286 lõiget 2, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C7-0423/2013 ),

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 108,

–   võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A7-0050/2014 ),

A.   arvestades, et eelarvekontrollikomisjon hindas kandidaadi kvalifikatsiooni tõendavaid dokumente, pidades eelkõige silmas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 286 lõikes 1 esitatud tingimusi;

B.   arvestades, et eelarvekontrollikomisjon kuulas oma 23. jaanuari 2014. aasta koosolekul ära nõukogu nimetatud kontrollikoja liikme kandidaadi;

1.   toetab nõukogu ettepanekut nimetada Klaus Heiner Lehne kontrollikoja liikmeks;

2.   teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus nõukogule ja teavitamise eesmärgil kontrollikojale, Euroopa Liidu muudele institutsioonidele ja liikmesriikide kontrolliasutustele.


Kontrollikoda
PDF 145k   DOC 65k
Euroopa Parlamendi 4. veebruari 2014. aasta resolutsioon kontrollikoja tulevase rolli kohta. Kontrollikoja liikmete ametisse määramise menetlus: konsulteerimine Euroopa Parlamendiga (2012/2064(INI) )
P7_TA(2014)0060 A7-0014/2014

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 286,

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 108,

–   võttes arvesse Euroopa Kontrollikoja arvamust nr 2/2004 nn ühtse auditi mudeli kohta (ja ettepanekut ühenduse sisekontrolliraamistiku kohta)(1) ,

–   võttes arvesse oma 17. novembri 1992. aasta resolutsiooni Euroopa Parlamendiga konsulteerimise kohta kontrollikoja liikmete ametisse määramisel(2) ,

–   võttes arvesse oma 19. jaanuari 1995. aasta resolutsiooni järgitava menetluse kohta Euroopa Parlamendiga konsulteerimisel seoses kontrollikoja liikmete ametisse määramisega(3) ,

–   võttes arvesse oma 3. juuli 2013. aasta resolutsiooni ühtse sisekontrolliraamistiku kohta(4) ,

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 48,

–   võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A7-0014/2014 ),

I.Kontrollikoja tulevane roll

A.   arvestades, et kõrgeimate kontrolliasutuste rahvusvahelise organisatsiooni Lima ja Mehhiko deklaratsioonis on sätestatud sõltumatu auditiasutuse põhisambad ning kinnitatakse, et ELi liikmesriikide kõrgeimad kontrolliasutused võivad tõlgendada deklaratsiooni põhimõtteid üsna vabalt;

B.   arvestades, et Euroopa Kontrollikoda peab kutselise auditiasutusena kohaldama erasektorile kohaldatavaid rahvusvahelisi auditeerimise standardeid;

C.   arvestades, et Euroopa Kontrollikoda asutati 1975. aasta eelarvelepinguga, et auditeerida ELi rahaasju, ning arvestades, et ELi välisaudiitorina annab ta panuse liidu finantsjuhtimise parandamisse, tegutsedes samal ajal ELi kodanike finantshuvide sõltumatu kaitsjana;

D.   arvestades, et praegune kiiresti muutuv finants- ja majandusolukord nõuab moodsas ja väljakutseid esitavad Euroopa Liidus tõhusat mikro- ja makrotasandi usaldatavusjärelevalvet, mis lähtub majanduse, tõhususe ja tulemuslikkuse põhimõtetest;

E.   arvestades, et avalikud audiitorid, nagu kontrollikoda ja liikmesriikide kõrgeimad kontrolliasutused, mängivad olulist rolli ELi usaldusväärsuse taastamisel ja avaliku aruandluse parandamisel; arvestades, et seetõttu on tähtis asetada iga arutelu kontrollikoja võimalike reformide üle ELi avaliku aruandluse parandamise laiemasse konteksti;

F.   arvestades, et Lissaboni lepingus kinnitati kontrollikoja õigusraamistikku avaliku aruandluse edendamisel ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu aitamisel seoses ELi eelarve täitmise järelevalvega, mis aitab parandada ELi finantsjuhtimist ja kodanike finantshuvide kaitset;

II.Kontrollikoja liikmete ametisse määramise menetlus: konsulteerimine Euroopa Parlamendiga

G.   arvestades, et Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 286 kohaselt valitakse kontrollikoja liikmed isikute hulgast, kes oma riigis kuuluvad või on kuulunud organisatsioonivälistesse auditeerimisasutustesse või kes on eriti pädevad selle ametikoha jaoks ja kelle sõltumatus on väljaspool kahtlust;

H.   arvestades, et on väga oluline, et kontrollikoda koosneb liikmetest, kes pakuvad suurimal määral ametialase pädevuse ja sõltumatuse tagatist, nagu nõuab alusleping, vältides kontrollikoja maine kahjustamist;

I.   arvestades, et ametisse määramisel on olnud Euroopa Parlamendi ja nõukogu vahel eriarvamusi, mille püsimine võib seada ohtu kontrollikoja head töösuhted nimetatud institutsioonidega ning millel võivad olla ka tõsised negatiivsed tagajärjed kontrollikoja usaldusväärsusele ja seega tõhususele;

J.   arvestades, et nõukogu otsus määrata kontrollikotta liikmeid, kelle puhul parlament on korraldanud kuulamised ja väljendanud negatiivset arvamust, on arusaamatu ning näitab vähest lugupidamist parlamendi vastu;

K.   arvestades, et parlamendi arvamus on meedia suure tähelepanu all; arvestades, et juhul, kui kontrollikoja liikmeks saavad isikud, kelle kandidatuuri parlament on varem avalikult ja ametlikult tagasi lükanud, vähendab see usaldust asjaomaste institutsioonide vastu;

L.   arvestades, et kontrollikoja tõhusust otsuste langetamisel ja tegutsemisel suurendaksid auditeerimisalaste kutseteadmiste ja mitmekesisema ametialase taustaga liikmed, kes tagavad mitmekesise perspektiivi ja pädevusala; arvestades, et sobiva soolise tasakaalu puudumine on praegusel ajal lubamatu;

M.   arvestades, et kontrollikoja ja parlamendi vahelist koostööd, mis on ELi eelarvekontrollisüsteemi keskne osa, mõjutab negatiivselt see, kui mõned kontrollikoja liikmed ei ole pälvinud parlamendi heakskiitu;

N.   arvestades, et 2013. aasta vastastikuses hindamises nõutakse kontrollikoja lühemaid sisemenetlusi, väliste sidusrühmadega seotud rolli ja mandaadi selgitamist ning rõhutatakse, et auditeeritavad mõjutavad kontrollikoja järeldusi ja auditiarvamusi liiga palju;

O.   arvestades, et parlament keskendub peamiselt ettepanekutele, mis väldivad aluslepingu muutmise vajadust;

P.   arvestades, et nõukogu on alati järginud ELi toimimise lepingu artikli 255 kohaselt asutatud komitee soovitusi, mille eesmärk on esitada arvamus Euroopa Kohtu ja üldkohtu kohtujuristi kandidaatide sobivuse kohta, kuigi aluslepingus ei ole sätestatud selget kohustust seda teha;

I.Parlamendi ettekujutus Euroopa Kontrollikojast: kontrollikoja tulevane roll

1.   leiab, et Euroopa Kontrollikoda võib liidu institutsioonide välisaudiitorina esitada seadusandjatele mitte üksnes kinnitava avalduse raamatupidamisaruannete usaldusväärsuse ja nende aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta vastaval eelarveaastal, vaid et kontrollikojal on ka silmapaistev positsioon, esitamaks seadusandjale ja eelarvepädevatele institutsioonidele, eelkõige parlamendi eelarvekontrollikomisjonile väärtuslikke arvamusi liidu poliitikavaldkondades saavutatud tulemuste kohta, et parandada liidu rahastatavate tegevuste tulemuslikkust ja tõhusust, teha kindlaks mastaabi- ja mitmekülgsussääst ning liikmesriikide riikliku poliitika ülekanduvad mõjud ja esitada parlamendile välishinnangud komisjoni poolt liikmesriikide riigirahanduse kohta koostatud hinnangule;

2.   on seisukohal, et kontrollikoda peaks jätkuvalt olema pühendunud sõltumatusele, usaldusväärsusele, erapooletusele ja professionaalsusele, luues samal ajal tugevad töösuhted oma partneritega, eelkõige Euroopa Parlamendiga, ning konkreetsemalt selle eelarvekontrollikomisjoni ning ka erikomisjonidega, ELi institutsioonide aruandlusprotsessi raames;

Traditsiooniline kinnitava avalduse mudel

3.   märgib, et kontrollikoda on aluslepingu alusel (Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 287 lõike 1 lõik 2) kohustatud esitama parlamendile ja nõukogule kinnitava avalduse (DAS(5) ) maksete seaduslikkuse ja korrektsuse kohta pärast liidu eelarve korrektsuse, seaduslikkuse ja tulemuste kontrollimist ning lisaks esitab kontrollikoda aluslepingu alusel eriaruandeid ja arvamusi; märgib, et suur osa kontrollikoja inimressurssidest tegeleb iga-aastase kinnitava avalduse koostamisega;

4.   on arvamusel, et kontrollikoja sõltumatus, usaldusväärsus, erapooletus ja professionaalsus on keskse tähtsusega kontrollikoja usaldusväärsuse jaoks parlamendi ja nõukogu abistamisel ELi finantsjuhtimise järelevalve ja parandamise ning kodanike finantshuvide kaitsmise eesmärgil alates kavandamisetappidest kuni raamatupidamiskontode sulgemiseni;

5.   peab kahetsusväärseks, et 18. aastat järjest ei lubanud kontrollikoja auditi tulemused kontrollikojal teha positiivset kinnitavat avaldust (DAS) maksete seaduslikkuse ja korrektsuse kohta; toonitab ühtlasi asjaolu, et veamäär kui selline annab ainult osaliselt tervikliku ülevaate liidu poliitika mõjususest;

6.   tuletab meelde, et Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 287 on sätestatud, et kontrollikoda teeb Euroopa Parlamendile ja nõukogule avalduse, mis kinnitab raamatupidamiskontode usaldatavust ja nende aluseks olevate tehingute seaduslikkust ja korrektsust; märgib, et ühe kinnitava avalduse tegemise asemel raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta esitas kontrollikoda 2012. aastal neli arvamust: ühe raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja kolm aruande aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta (ühe tulude, ühe kohustuste ja ühe maksete kohta); on seisukohal, et sellise arvamuste paljususe tõttu on komisjoni eelarve täitmise kohta raskem hinnangut anda;

7.   märgib, et kinnitav avaldus on mitmeaastase kulutuste kava iga-aastane indikaator, mistõttu on selles keeruline tabada mitmeaastase korra tsüklilist iseloomu ja mõju, ning seetõttu on juhtimis- ja kontrollisüsteemide kogumõju ja tulemuslikkust võimalik hinnata osaliselt vaid kulutuste perioodi lõpus; on seepärast seisukohal, et kontrollikojal peaks olema võimalik esitada eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile vahearuanne ja kokkuvõtlik aruanne lisaks iga-aastasele kinnitavale avaldusele programmiperioodi lõpptulemuste kohta;

8.   väljendab heameelt asjaolu üle, et alates 2009. aastast on kontrollikoda teinud märkimisväärseid jõupingutusi oma toodete ja teenuste ning aastaaruande edasiarendamiseks; on siiski veendunud, et tuleks teha suuremaid jõupingutusi ja kasutada rohkem vahendeid, et tõsta veelgi kvaliteeti, peamiselt kontrollikoja audititöös, mis annab teavet ELi eelarve tulemuste kohta; on seisukohal, et kontrollikoda peaks ära kasutama kinnitava avalduse mudelit, et hinnata, kas tulemused on saavutatud, ning selgitada, kuidas nad on saavutatud, et saadud õppetunde muus kontekstis ära kasutada;

Kontrollikoja uued mõõtmed ja väljakutsed

9.   märgib, et kinnitava avalduse andmise ajalooline ja konstruktiivne roll keskendub seaduslikkuse ja korrektsuse mõistetele, mis on kasulikud näitajad hea finantstegevuse ja juhtimistegevuse kohta liidu kulutuste kõikidel tasanditel, ning selle näitamisele, mil viisil on ELi vahendeid kasutatud kooskõlas seadusandja ja eelarvepädeva institutsioonina tegutseva parlamendi otsustega; rõhutab siiski, et praegu ja edaspidi peaks kontrollikoda eraldama rohkem vahendeid selleks, et hinnata, kas komisjonile usaldatud avalikke vahendeid kasutatakse ökonoomselt, tõhusalt ja tulemuslikult; on arvamusel, et eriaruannete kohta tehtud järelduste tulemused peaksid tooma kaasa vastavad kohandused ELi programmides;

10.   rõhutab asjaolu, et kontrollikojale aluslepinguga antud volitused annavad talle raamistiku tema ülesannete täitmiseks liidu sõltumatu välise auditiasutusena; märgib, et need volitused pakuvad märkimisväärset paindlikkust, mis võimaldab kontrollikojal täita ülesandeid ka väljaspool kinnitava avalduse raamistikku; tuletab meelde, et volitused võimaldavad kontrollikojal esitada oma auditite tulemused eriaruannetes, mis pakuvad märkimisväärset lisandväärtuse võimalust, keskendudes suure riskiga valdkondadele ja neid uurides; lisaks annavad need aruanded Euroopa kodanikele teavet ELi toimimise ja Euroopa rahaliste vahendite kasutamise kohta paljudes sektorites, mis aitab lähendada Euroopat kodanikele ning muuta see läbipaistvamaks ja mõistetavamaks;

11.   tuletab meelde, et üks parimaid viise Euroopa Liidu raamatupidamisarvestuse parandamiseks ja ELi kulutuste tulemuslikkuse ja tõhususe suurendamiseks on heakskiidu andmise üle hääletamine enne kontrollitud eelarveaastale järgneva aasta 31. detsembrit; rõhutab, et see sunniks kontrollikoda esitama oma aastaaruande 30. juuniks;

12.   teeb kontrollikoja sõltumatust kahtluse alla seadmata ettepaneku, et kontrollikoda tugineks oma arvamuses olulisuse piirmäärale ega piirduks aktsepteeritava veamääraga, kuna selline meetod tundub olevat paremas kooskõlas ka rahvusvaheliste auditeerimisstandarditega;

13.   teeb ettepaneku, et Euroopa Parlament pühendaks oma iga-aastases eelarve täitmisele heakskiidu andmise aruandes eraldi jaotise kontrollikoja erinevate tulemusauditite käigus esitatud soovituste järelmeetmetele, et motiveerida komisjoni ja liikmesriikide neid soovitusi rakendama; on seisukohal, et samuti peaks parlament märkima, millistele peamistele järelmeetmetele võib kontrollikoda oma aastaaruandes eraldi tähelepanu pöörata;

14.   märgib, et kontrollikoda kavandab oma tööprogrammi mitmeaastasel ja iga-aastasel alusel; märgib, et mitmeaastane kava võimaldab koostada ja ajakohastada kontrollikoja strateegiat ning iga-aastases kavas nimetatakse kõnealusel aastal täidetavad konkreetsed ülesanded; väljendab heameelt asjaolu üle, et kontrollikoda esitab igal aastal eelarvekontrollikomisjonile aasta tööprogrammi, milles on loetletud prioriteetsed auditiülesanded ja nende täitmiseks eraldatavad vahendid;

15.   on veendunud, et kontrollikoja praegune kohtumiste vorm parlamendi ja nõukoguga annab väärtuslikke nõuandeid kontrollikoja iga-aastase tööprogrammi koostamiseks; rõhutab, et kõnealused arutelud aitavad suuresti saavutada tõhusat ja demokraatlikku vastutust kodanike ees ELi eesmärkide saavutamiseks kasutatud avalike vahendite eest; rõhutab, et vaatamata tihedamale nõuandvale koostööle parlamendi ja nõukoguga peaks kontrollikoda poliitilistest või riiklikest mõjutustest sõltumata tegema ise otsuse oma iga-aastase tööprogrammi kohta;

16.   märgib, et välistele sidusrühmadele, näiteks Euroopa Parlamendile peamist huvi pakkuvaid küsimusi ning järgnevaid audititaotlusi ei koguta struktureeritud viisil ja neile ei saa osaks igakülgne eeliskäsitlemine; on seisukohal, et see on kontrollikoja audititulemuste asjakohasusele ja mõjule kahjulik; märgib lisaks, et kontrollikoja pakutav lisandväärtus on otseselt seotud sellega, kuivõrd parlament ja teised sidusrühmad tema tööd aruandlusprotsessis ära kasutavad; kutsub seetõttu kontrollikoda võtma oma iga-aastases tööprogrammis arvesse seadusandjate poliitilisi prioriteete ning ELi kodanikele peamist huvi pakkuvaid küsimusi, mida edastab parlamendi eelarvekontrollikomisjon ELi kodanike probleemide edastamise kanalina;

Koostöö ELi liikmesriikide kõrgeimate kontrolliasutustega

17.   ootab tihedamat koostööd Euroopa Kontrollikoja ja liikmesriikide kõrgeimate kontrolliasutuste vahel, millel on konkreetsed tulemused seoses Euroopa Kontrollikoja iga-aastase töö jagamisega; ootab lisaks konkreetseid metodoloogilisi samme ja kokkuleppeid auditeerimiskalendrite kohta; ootab, et komisjon esitaks õigusliku uuringu alusel ettepanekud liikmesriikide kõrgeimate kontrolliasutuste auditeerimistöö integreerimiseks kontrollikoja audititesse, mis käsitlevad koostöös liikmesriikidega täidetavat eelarvet vastavas liikmesriigis;

18.   rõhutab, et kontrollikoda peaks aitama määratleda töömeetodit, et liikmesriikide kõrgeimad kontrolliasutused ja kontrollikoda tugevdaksid oma vahendite koordineerimist, et hinnata ELi eelarve kulusid ja tulemusi, vältida topelttööd kontrolli valdkonnas ning jagada vastavat teavet, määrates ühisauditite tegemisega või liikmesriikide kõrgeimate kontrolliasutuste lähemalt kaasamisega Euroopa Kontrollikoja auditimissioonidesse kindlaks riskivaldkonnad, mis võimaldab välja arendada ühised töömeetodid ja saavutada suurema tõhususe kõikidel kontrollitasanditel; märgib, et auditi- ja kontrolliandmete ning parimate tavade jagamine kontrollikoja ja kõrgeimate kontrolliasutuste vahel on võtmetähtsusega auditi- ja kontrollitöö parema sihipärasuse seisukohast; märgib, et praegu on liiga palju kontrollitasandeid ja et seda topelttööd tuleks vältida, et vähendada korraldusasutuste ja abisaajate koormust;

19.   nõuab seetõttu vastavalt ELi toimimise lepingu artikli 287 lõikele 3, et liikmesriikide kontrolliasutused ja Euroopa Kontrollikoda teeksid tihedamat koostööd selles osas, mis puudutab koos liikmesriikidega täidetava eelarve auditeerimist;

20.   teeb ettepaneku kaaluda võimalust, et liikmesriikide kontrolliasutused kui sõltumatud välisaudiitorid väljastaksid rahvusvahelisi auditeerimisstandardeid nõuetekohaselt järgides liidu vahendite haldamise kohta riiklikke kontrollitõendeid, mis esitatakse liikmesriikide valitsustele, kes saaksid neid kehtestatava nõuetekohase institutsioonidevahelise korra kohaselt kasutada eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluses;

21.   rõhutab, kui tähtis on arvestada Euroopa programmidega liikmesriikide kõrgeimate kontrolliasutuste poolt läbiviidava kontrolli kavandamisel ning pöörata erilist tähelepanu koostööle eelarve täitmisel, milles liikmesriikide parlamentidel peab olema põhiroll, kuna nad saavad taotleda oma vastavatelt kõrgeimatelt kontrolliasutustelt Euroopa vahendite ja programmide auditeerimist; märgib, et kõnealuse kontrolli institutsionaliseerimine ja regulariseerimine võimaldab esitada selle kontrolli tulemusi kord aastas liikmesriigi parlamendile;

Kontrollikoja uus tegevuskeskkond

22.   märgib, et õigusnormid, mis hõlmavad peamisi kuluvaldkondi aastatel 2014–2020, on märkimisväärselt muutnud ELi eelarve täitmist reguleerivaid finants- ja õigusraamistikke; märgib, et need reformid eeldavad märkimisväärseid muudatusi, mis muudavad finantsjuhtimise riski keskkonda, lihtsustades rahastamiseeskirju, suurendades tingimuslikkust ning võimendades ELi eelarvet; nõuab seetõttu, et kontrollikoda keskenduks rohkem tulemustele, pakkudes asjakohast aruandlust uute instrumentide riskide ja tulemuste kohta;

23.   teeb kontrollikojale ettepaneku sünkroonida oma mitmeaastane tööprogramm mitmeaastase finantsraamistikuga ja lisada sellele vahearuanne ning kõikehõlmav ülevaade komisjoni raamatupidamiskontode sulgemisest seoses mitmeaastase finantsraamistikuga;

24.   märgib, et tulemusauditites puudub sageli selge analüüs auditi järelduste põhjuste kohta; märgib lisaks, et ei ole kehtestatud süsteemi, mis tagaks, et audiitoritel, kellele on tehtud ülesandeks konkreetse auditi läbiviimine, on auditi läbiviimiseks vajalikud tehnilised teadmised ja metoodilised oskused, ilma et nad peaksid ühegi auditi teemaga alustama tööd nullist; on seisukohal, et need asjaolud vähendavad kontrollikoja järelduste tõhusust ja mõjusust tulemusauditites;

25.  ootab kontrollikojalt täielikku läbipaistvust selles osas, kui palju aega kontrollikoda oma toodete jaoks vajab, ja palub kontrollikojal avaldada igas tulemusauditis asjaomase toote väljaarendamise ajakava ja erinevad etapid, s.t aja, mis oli vajalik iga erineva kehtestatud etapi läbimiseks, praegu on need etapid järgmised:

   ettevalmistav uuring
   valdkonna analüüs
   auditi kavandamise memorandum
   esialgsete tulemuste aruanne (aruanded)
   järelduste koostamine
   raporti projekt
   ärakuulamismenetlus;

26.   märgib, et tulemusauditid koos kontrollikoja eeluuringuga võtavad kaks aastat aega, mille tõttu olid auditi järeldused mitmel juhul aegunud ja mis takistas nõuetekohaste meetmete rakendamist; ootab, et kontrollikoda muudaks tulemusauditite koostamise sujuvamaks ja vähendaks üleliigseid menetlusetappe;

27.   väljendab soovi, et kontrollikoda avaldaks tulevikus mitte üksnes komisjoni kommentaarid tema leidude, järelduste ja soovituste kohta, vaid esitaks vajaduse korral selge lõppvastuse;

28.   on arvamusel, et kontrollikoda peaks edastama parlamendi eelarvekontrollikomisjonile korrapäraselt statistikat oma liikmete kohalviibimise kohta kontrollikoja asukohas Luxembourgis; ootab kontrollikojalt selles osas parlamendi ees täielikku läbipaistvust; soovib saada komisjonilt teostatavusanalüüsi kontrollikoja liikmete töötasu osalise asendamise kohta päevarahaga;

29.   rõhutab, et hoolimata vajadusest olla õiglane ja osutada asjaomases aruandes auditeeritava argumentidele, ei ole vaja jõuda auditeeritavaga konsensusele;

30.   märgib, et mõningatel juhtudel olid parlamendi arutelud eriaruannetes käsitletud küsimustes juba lõppenud, seetõttu ei olnud võimalik kontrollikoja auditi tulemusi tõhusalt ära kasutada; märgib lisaks, et mõningatel juhtudel oli komisjon kontrollikoja peamised soovitused kontrollikoja aruande esitamise ajaks juba rakendanud; ootab, et kontrollikoda peaks oma auditite läbiviimisel silmas kõiki väliseid ajapiiranguid ja arenguid;

31.   ootab, et kontrollikoda esitaks oma aruannetes selgelt liikmesriikide ametiasutuste nõrgad küljed ja parimad tavad, avalikustades neid järjepidevalt;

32.   on veendunud, et mastaabi- ja mitmekülgsussääst oleks võimalik saavutada kontrollikoja liikmete ressursivajaduste põhjaliku analüüsimise kaudu; ootab, et kontrollikoda kaaluks sellise säästu tegemist muu hulgas liikmete ühist autojuhiteenust ning kabinettide ja personali jagamist silmas pidades;

33.   taunib asjaolu, et väljaspool ELi lepingu raamistikku võetud valitsustevahelised meetmed, nt Euroopa Finantsstabiilsuse Fondi (EFSF) ja Euroopa stabiilsusmehhanismi (ESM) loomine, tekitavad avaliku aruandluse ja auditeerimise jaoks samuti suuri probleeme, nõrgestades samal ajal kontrollikoja hädavajalikku rolli;

34.   taunib asjaolu, et EFSFi kohta ei ole seni kehtestatud mitte mingisuguseid sõltumatu avaliku väliskontrolli eeskirju, ja peab kahetsusväärseks, et isegi kui kontrollikoda on nimetanud ESMi auditinõukogu liikme, ei tehta auditinõukogu iga-aastast auditiaruannet kättesaadavaks ei Euroopa Parlamendile ega üldsusele; palub kontrollikojal esitada parlamendile korrapäraselt auditinõukogu iga-aastane auditiaruanne ja kogu muu vajalik teave kontrollikoja asjaomaste tegevuste kohta, nii et parlament saaks kontrollikoja tööd eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse käigus kontrollida;

Kontrollikoja struktuuri ümberkujundamine

35.   rõhutab, et kontrollikoja koosseis ja liikmete ametisse määramine on sätestatud aluslepingu artiklites 285 ja 286; rõhutab siiski aluslepingu muutmise vajadust viisil, mis seaks nõukogu ja parlamendi kontrollikoja liikmete määramisel võrdsesse seisu, et tagada demokraatlik legitiimsus, läbipaistvus ja kontrollikoja liikmete täielik sõltumatus;

36.   taunib asjaolu, et mõned ametisse määramise menetlused on lõppenud parlamendi ja nõukogu vahelise konfliktiga kandidaatide üle, vaatamata asjaolule, et aluslepingus ei ole sellist konflikti sätestatud; rõhutab, et vastavalt aluslepingu sätetele on kandidaatide kontrollimine parlamendi kohustus; on arvamusel, et nõukogu peaks Euroopa institutsioonide hea koostöö vaimus austama otsuseid, mille parlament on pärast kuulamist vastu võtnud;

37.   nõuab, et Euroopa Liidu lepingu järgmisel läbivaatamisel muudetaks kontrollikoja liikmete valimine nõukogu ettepaneku alusel Euroopa Parlamendi kohustuseks; rõhutab, et selline menetlus suurendaks kontrollikoja liikmete sõltumatust liikmesriikidest;

38.   väljendab heameelt asjaolu üle, et kontrollikoda võttis 2010. aastal vastu uue kodukorra, mis võimaldab kontrollikojal praeguse õigusraamistiku raames muuta oma otsustamisprotsessi sujuvamaks, nii et auditiaruanded ja arvamused võtavad nüüd vastu 5–6 kontrollikoja liiget, mitte kogu 28-liikmeline kolleegium;

39.   on seisukohal, et praegune geograafilise esindatuse nõue seoses kõrgema juhtkonnaga, mille kohaselt võib seal igast liikmesriigist olla üks liige, on oma algse kasulikkuse ja usaldusväärsuse ammu minetanud, ning et selle võiks asendada väiksema juhtimisstruktuuriga, mis sobiks paremini laiemate aruandluse volitustega, ning et sobivad sätted tagaksid sõltumatuse kontrollikoja kõigis tegemistes;

40.   teeb seetõttu ettepaneku, et kontrollikojal peaks olema sama arv liikmeid nagu komisjonil; on seisukohal, et liikmetel peaks olema erialane kogemus vähemalt auditi ja juhtimise valdkonnas; on arvamusel, et kontrollikoja liikmed peaksid olema oma töökohustusteks eriti hästi kvalifitseeritud ja nende sõltumatus peab olema täielikult tagatud;

41.   teeb ettepaneku läbi vaadata kontrollikoja liikmete tasustamise meetod ja igale liikmele otseselt ja isiklikult eraldatavad vahendid, et see oleks vastavuses riiklike ja rahvusvaheliste tavadega sarnaste ülesannete täitmisel ja võimaldaks kontrollikoja liikmetel oma kohustusi sõltumatult täita;

II.Kontrollikoja liikmete ametisse määramise menetlus: konsulteerimine Euroopa Parlamendiga

42.  võtab vastu järgmised põhimõtted, valikukriteeriumid ja menetluse kontrollikoja liikme kandidaatide kohta arvamuse avaldamiseks:

   a) parlamendile tuleb kaalumiseks anda piisavalt aega, et kandidaate oleks võimalik eelarvekontrollikomisjonis kuulata ning komisjon saaks pärast kuulamist toimuval koosolekul hääletada;
   b) otsuse langetamisel, jättes poliitilised kriteeriumid kõrvale, hääletatakse eelarvekontrollikomisjonis ja täiskogus salajasel hääletusel;
   c) eelarvekontrollikomisjonis toimuvad kuulamised on avalikud ning arutelu kantakse videona üle;
   d) parlament langetab otsused täiskogus antud häälte enamuse alusel ning nõukogu peab parlamendi seisukohta arvestama; kandidaadid viibivad hääletuse ajal kohal ning Euroopa Parlamendi president küsib neilt pärast negatiivset hääletustulemust, kas nad soovivad end kandidaadi kohalt taandada;

43.  on seisukohal, et kontrollikoja liikmete ametisse määramise kriteeriume tuleks Euroopa Liidu lepingu artikli 286 alusel täiendavalt täpsustada, ja rõhutab, et parlament lähtub hinnangu andmisel peamiselt järgmistest kriteeriumidest:

   a) kõrgetasemeline erialane kogemus, mis on saadud avalike finantside, auditi ja juhtimise valdkonnas, samuti asjakohased teadmised Euroopa institutsioonide juhtimisest;
   b) hea auditialane käitumine ja tõend vähemalt ühe Euroopa Liidu töökeele väga hea oskuse kohta;
   c) vajaduse korral tõend kandidaadi vabastamise kohta varem täidetud juhtimiskohustustest;
   d) kandidaadid ei tohi alates ametisse määramise kuupäevast töötada ühelgi valitaval ametikohal ning neil ei tohi olla kohustusi ühegi erakonna ees;
   e) kandidaadi kõrged aususe ja kõlbelisuse standardid;
   f) arvestades töö iseloomu, võetakse arvesse ka kandidaatide vanust, kuivõrd on näiteks asjakohane sätestada, et liikmed ei tohiks olla oma ametisse määramise ajal vanemad kui 67-aastased;
   g) kontrollikoja liikmed ei teeni kontrollikojas üle kahe ametiaja;
   h) lisaks võtab parlament väga tõsiselt kontrollikoja liikmete soolise tasakaalu küsimust;

44.  palub nõukogul teha järgmist:

   a) esitada parlamendile igast liikmesriigist vähemalt kaks kandidaati, kellest üks on naine ja teine mees;
   b) esitada oma ettepanekud viisil, millega järgitakse täielikult parlamendi resolutsioonides sätestatud kriteeriume, lähtudes teadmisest, et parlament omalt poolt tagab nende kriteeriumide range järgimise;
   c) esitada kandidaatide nimesid märkides ka asjakohased üksikasjad nende karjääri kohta ning kogu teabe ja kõik arvamused, mis ta on liikmesriikide siseste otsustamisprotsesside käigus saanud;
   d) edastada kandidaatide kohta kogu liikmesriikidelt saadud teave, sest kui ta seda teavet ei edasta, peab parlament selle teabe ise hankima, mis toob paratamatult kaasa viivitusi liikmete ametisse määramise menetluses;
   e) võtta ühendust liikmesriikide asjaomaste ametiasutustega, kes peavad nimetama kontrollikoja liikme kandidaadid, ning juhtida nende asutuste tähelepanu parlamendi kehtestatud kriteeriumidele ja menetlusele;
   f) vältida kandidaatide tagasi võtmist ja uute esitamist, võttes arvesse liikmesriikide tehtud uusi ettepanekuid, mis lähtuvad üksnes poliitilistest kriteeriumidest;
   g) võtta eespool nimetatud juhul arvesse parlamendi negatiivset seisukohta ja esitada uus kandidaat või uued kandidaadid;

45.  sätestab seoses eelarvekontrollikomisjoni ja täiskogu menetlusega järgmist:

   a) iga soovitus iga kandidaadi kohta esitatakse raporti kujul, mis võetakse vastu antud häälte enamusega, ning raport näitab üksnes kandidaadiks määramist;
   b) raport koosneb järgmistest osadest:
   i) volitused, mis võtavad kokku parlamendiga konsulteerimise asjaolud;
   ii) põhjendused, mis kirjeldavad menetlust pädevale komisjonile;
   iii) regulatiivosa, mis võib hõlmata üksnes:
   positiivne arvamus või
   negatiivne arvamus;
   c) volituste ja põhjenduste üle ei hääletata;
   d) raportile lisatakse elulookirjeldus ja vastused küsimustikule;
   e) eelarvekontrollikomisjon ja täiskogu hääletavad kõnealuse kandidaadi ametisse määramise üle;

o
o   o

46.   teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja kontrollikojale ning teavitamise eesmärgil Euroopa Liidu teistele institutsioonidele ning liikmesriikide parlamentidele ja kontrolliasutustele.

(1) ELT C 107, 30.4.2004, lk 1.
(2) EÜT C 337, 21.12.1992, lk 51.
(3) EÜT C 43, 20.2.1995, lk 75.
(4) Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2013)0319 .
(5) Prantsuskeelse termini déclaration d'assurance lühend.


ELi õigusloome kvaliteet ning subsidiaarsus ja proportsionaalsus - parem õigusloome
PDF 227k   DOC 62k
Euroopa Parlamendi 4. veebruari 2014. aasta resolutsioon ELi õigusloome kvaliteedi ning subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse kohta seoses 19. aruandega „Parem õigusloome”, mis käsitleb aastat 2011 (2013/2077(INI) )
P7_TA(2014)0061 A7-0056/2014

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse paremat õigusloomet käsitlevat institutsioonidevahelist kokkulepet(1) ,

–   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingule lisatud subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamist käsitlevat protokolli nr 2, eriti selle artikleid 4, 6 ja 7,

–   võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu pädevate talituste 22. juulil 2011. aastal kokku lepitud Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõike 4 rakendamise praktilist korda esimese lugemise kokkulepete korral,

–   võttes arvesse Euroopa Parlamendi 13. septembri 2012. aasta resolutsiooni subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamist (2010) käsitleva 18. aruande „Parem õigusloome” kohta(2) ,

–   võttes arvesse oma 14. septembri 2011. aasta resolutsiooni parema õigusloome, subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse ning aruka õigusliku reguleerimise kohta(3) ,

–   võttes arvesse oma 8. juuni 2011. aasta resolutsiooni mõjuhinnangute sõltumatuse tagamise kohta(4) ,

–   võttes arvesse komisjoni aruannet subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse kohta (19. aruanne „Parem õigusloome”, mis hõlmab aastat 2011) (COM(2012)0373 ),

–   võttes arvesse komisjoni teatisi ELi õigusloome kvaliteedi kohta (COM(2012)0746 ) ja (COM(2013)0685 ),

–   võttes arvesse komisjoni teatist „Arukas reguleerimine – väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate vajaduste rahuldamine” (COM(2013)0122 ),

–   võttes arvesse komisjoni talituste töödokumenti VKEde aruka reguleerimise järelevalve ja konsulteerimise kohta (SWD(2013)0060 ),

–   võttes arvesse komisjoni teatist „Arukas reguleerimine Euroopa Liidus” (COM(2010)0543 ),

–   võttes arvesse nõukogu 30. mai 2013. aasta järeldusi aruka reguleerimise kohta,

–   võttes arvesse halduskoormust käsitleva sõltumatute huvirühmade kõrgetasemelise töörühma 15. novembri 2011. aasta aruannet „Euroopa on võimeline enamaks: aruanne liikmesriikide parimate tavade kohta ELi õigusaktide rakendamisel kõige vähem koormaval viisil”,

–   võttes arvesse Regioonide Komitee 30. mai 2013. aasta arvamust(5) ,

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 48,

–   võttes arvesse õiguskomisjoni raportit ja põhiseaduskomisjoni arvamust (A7-0056/2014 ),

A.   arvestades, et aruka reguleerimise tegevuskava näitab püüdlust konsolideerida jõupingutusi parema õigusloome, ELi õiguse lihtsustamise ning halduskoormuse vähendamise valdkonnas ning aitab sillutada teed headele valitsemistavadele, mis tuginevad tõenditel põhinevale poliitika kujundamisele ja milles on tähtsal kohal mõjuhinnangud ning järelkontroll;

B.   arvestades, et riikide parlamendid peaksid olema kaasatud selliste uute õigusaktide järelhindamisse, mis hiljem oleksid aluseks komisjoni aruannetele ja üldisemalt Euroopa küsimuste tõhusamale arutamisele riikide parlamentides;

C.   arvestades, et 2003. aastal sõlmitud paremat õigusloomet käsitlev institutsioonidevaheline kokkulepe ei sobi enam praegusesse Lissaboni lepinguga loodud õiguskeskkonda, eriti arvestades ELi institutsioonide killustatud lähenemisviisi selgitavate dokumentide kohta ühiste poliitiliste deklaratsioonide vastuvõtmisel ning sekretariaadi tasandil praktilist korda ELi toimimise lepingu artikli 294 rakendamisel;

Üldised märkused

1.   rõhutab, et Euroopa tasandil esitatud ja vastu võetud õigusaktid peavad olema lihtsad, tulemuslikud ja tõhusad, andma selget lisandväärtust, olema kergesti arusaadavad ja kättesaadavad kõigis liikmesriikide ametlikes keeltes ning andma vähimate kulutustega suurimat võimalikku kasu; tunnistab, et majanduskriis on suurendanud survet liikmesriikide ametiasutuste ressurssidele, ja usub, et keskendumine selgete ja kergelt ülevõetavate õigusaktide loomisele aitaks survet liikmesriikide ametiasutustele ja üksikisikutele, kes peavad õigusakte järgima, mõningal määral leevendada; rõhutab, et Euroopa institutsioonidel on vastutus tagada, et õigusaktid on selged ja kergesti arusaadavad ning ei põhjusta asjatut halduskoormust kodanikele ega ettevõtjatele;

2.   rõhutab, et uute õigusaktide VKEdele või suurettevõtetele avalduva mõju hindamine ei tohi põhjustada töötajate diskrimineerimist neile tööd andva ettevõtte suuruse alusel ega kahjustada töötajate põhiõigusi, sealhulgas nende teavitamise ja nendega konsulteerimise õigust, töötingimusi, tööalast heaolu ja õigust sotsiaalkindlustusele, samuti ei tohi see takistada kõnealuste õiguste suurendamist või nende kaitse parandamist töökohal, kui seistakse silmitsi tööga seotud vanade ja uute riskidega;

3.   rõhutab, et Euroopa Liidu institutsioonid peavad seadusandlikus tegevuses austama subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtet;

4.   tuletab meelde oma varasemaid kommentaare, mille kohaselt on mõjuhindamiskomitee ja liikmesriikide parlamendid korduvalt tõdenud, et neid põhimõtteid on komisjoni mõjuhinnangutes ebapiisavalt käsitletud; väljendab veel kord pettumust, et selline kriitika on kordunud veel ühel aastal;

5.   on veendunud, et parema õigusloome poole tuleks pürgida mitmetasandilise valitsemise vaimus, st toetudes ELi, riiklike institutsioonide ning kohalike ja piirkondlike omavalitsuste koordineeritud tegevusele;

6.   nõuab veel kord uute läbirääkimiste pidamist paremat õigusloomet käsitleva 2003. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe üle, et võtta arvesse Lissaboni lepinguga loodud uut õiguskeskkonda, tugevdada praeguseid parimaid tavasid ning ajakohastada kokkulepet ja viia see vastavusse parema õigusloome tegevuskavaga; soovitab kõik uued kokkulepped vastu võtta Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 295 alusel ja need peaksid oma olemuselt olema siduvad;

7.   nõuab tungivalt, et komisjon ja nõukogu alustaksid läbirääkimisi Euroopa Parlamendiga Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 290 ja 291 nõuetekohase kohaldamise kriteeriumide üle; on seisukohal, et seda on võimalik saavutada paremat õigusloomet käsitleva institutsioonidevahelise kokkuleppe läbivaatamisega, mis hõlmaks muu hulgas selliseid kriteeriume;

8.   on seisukohal, et mitmekesised kavade pealkirjad, mida komisjon kasutab vastuvõetud õigusaktide hindamiseks ja halduskoormuse vähendamiseks, on segadust tekitavad ja tarbetult keerulised; soovitab parema õigusloome teema puhul ühtse pealkirja kasutuselevõtmist ja kordab nõudmist, et selle eest vastutaks üks volinik;

9.   palub komisjonil kiirendada proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamise läbivaatamist, eriti seoses delegeeritud õigusakte ja rakendusakte käsitlevate ELi toimimise lepingu artiklite 290 ja 291 kasutamisega;

10.   on seisukohal, et demokraatliku legitiimsuse suurendamise raames tuleks suurt tähelepanu pöörata varajase hoiatamise süsteemile;

Subsidiaarsuse mehhanism liikmesriikide parlamentidele

11.   märgib, et kuigi majandus- ja finantskriis nõuab paljudes valdkondades poliitika paremat koordineerimist ja ELi pädevuste tugevdamist, on samas oluline säilitada selge arusaam pädevuste jaotuse kohta Euroopa Liidu mitmetasandilises juhtimissüsteemis ning võtta pärast läbipaistvat arutelu vastu läbipaistvaid otsuseid kõige asjakohasemal tasandil ja bürokraatiat vähendades;

12.   rõhutab, et Euroopa institutsioonid peavad järgima Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 ja Euroopa Liidu toimimise lepingu protokollis nr 2 sätestatud subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtteid, mis on üleüldised ning institutsioonide jaoks liidu pädevuste teostamisel siduvad; erandina ei kohaldata subsidiaarsuse põhimõtet liidu ainupädevusse kuuluvates valdkondades;

13.   soovitab hinnata, kas nõuetekohased kriteeriumid subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte järgimise hindamiseks on sobiv määrata kindlaks ELi tasandil;

14.   märgib, et protokoll nr 2 annab riikide parlamentidele ametliku võimaluse esitada ELi seadusandjale arvamus selle kohta, kas uus seadusandliku akti eelnõu ei sobi kokku subsidiaarsuse põhimõttega, kuna selle eesmärke ei saaks kas nende ulatuse või mõju tõttu paremini saavutada liidu kui liikmesriikide tasandil;

15.   märgib, et mõjuhinnangutel on seadusandlikus protsessis otsustamise abivahendina suur tähtsus, ning juhib sellega seoses tähelepanu vajadusele subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse alaseid küsimusi nõuetekohaselt kaaluda;

16.   väljendab heameelt selle üle, et riikide parlamendid osalevad rohkem ELi õigusloome protsessis, ning võtab teadmiseks, et liikmesriikide parlamendid näitavad üles järjest suurenevat huvi nende põhimõtete nõuetekohase kohaldamise vastu liidu institutsioonide poolt; seda iseloomustab asjaolu, et 2011. aastal sai Euroopa Parlament 77 põhjendatud arvamust, milles väideti, et seadusandliku akti eelnõu ei vasta subsidiaarsuse põhimõttele, ja 523 muud kirja seaduseelnõu väärtuse kohta, samas kui 2010. aastal olid vastavad arvud 41 ja 299; väljendab oma valmisolekut jätkata ja tugevdada koostööd ja parlamentidevahelist dialoogi riikide parlamentidega;

17.   rõhutab nii Euroopa Parlamendi kui ka riikide parlamentide teostatava parlamentaarse kontrolli tähtsust; ergutab andma riikide parlamentidele ulatuslikku abi, et nad saaksid oma kontrolliga seotud ülesandeid teostada; soovitab teha riikide parlamentidele kättesaadavaks juhendi, mille abil on võimalik subsidiaarsuse põhimõtte järgimise hindamist lihtsustada;

18.   toonitab, et Euroopa Kohus on Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 263 kohaselt pädev kontrollima seadusandlike aktide seaduslikkust seoses subsidiaarsuse põhimõtte järgmisega, ning et see põhimõte kujutab endast poliitilist suunist pädevuste kasutamise kohta liidu tasandil;

19.   märgib, et Euroopa Kohtul on aluslepingutest lähtuvalt jurisdiktsioon arutada kohtuasju, mille aluseks on aluslepingute või mõne nende kohaldamist puudutava õigusnormi rikkumine, ning et Euroopa Liidu lepingu kohaselt kuuluvad subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtted nende normide alla; märgib, et seetõttu hõlmab liidu õigusaktide kehtivuse kohtulik läbivaatamine ka nende põhimõtete järgimist;

20.   rõhutab, et Euroopa Kohus märgib oma 12. mai 2011. aasta otsuses kohtuasja C-176/09 (Luksemburgi Suurhertsogiriik versus Euroopa Parlament ja Euroopa Liidu Nõukogu) kohta, et proportsionaalsuse põhimõte nõuab, et „liidu õigusnormidega rakendatavad meetmed oleksid vastava õigusaktiga taotletavate õiguspäraste eesmärkide saavutamiseks sobivad ega läheks kaugemale sellest, mis on nende saavutamiseks vajalik”, ning et „valdkondades, kus liidu seadusandjal on lai seadusandlik pädevus” saab selle valdkonna meetme seaduslikkust mõjutada vaid see, kui kõnealune meede on pädeva institutsiooni taotletud eesmärgi saavutamiseks ilmselgelt ebasobiv, kuigi liidu seadusandja peab sellegipoolest „võtma tehtava valiku puhul aluseks objektiivsed kriteeriumid” ning erinevate võimalike meetmetega seotud piiranguid hinnates „uurima, kas meede, mille ta on otsustanud võtta, võib taotletavaid eesmärke arvestades õigustada ka arvestatavate negatiivsete majanduslike tagajärgede tekkimist osadele ettevõtjatele”;

21.   märgib, et subsidiaarsuse põhimõte, nii nagu see on aluslepingutes sõnastatud, lubab liidul valdkondades, mis ei kuulu liidu ainupädevusse, võtta meetmeid ainult „niisuguses ulatuses ja siis, kui liikmesriigid ei suuda riigi, piirkonna või kohalikul tasandil piisavalt saavutada kavandatava meetme eesmärke, kuid kavandatud meetme ulatuse või toime tõttu saab neid paremini saavutada liidu tasandil”, samas kui proportsionaalsuse põhimõte näeb ette, et liidu tegevus ei tohi sisult ja vormilt minna kaugemale kui on aluslepingutes sätestatud eesmärkide saavutamiseks vajalik; tuletab meelde, et subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõte on omavahel tihedalt seotud, kuid erinevad: kui esimene seondub liidu meetme sobivusega valdkondades, mis ei ole liidu ainupädevuses, siis teine seondub seadusandja poolt ette nähtud vahendite ja tema taotletavate eesmärkide vahelise proportsionaalsusega ning toimib liidu pädevuste teostamise üldreeglina; märgib, et seadusandliku akti eelnõu proportsionaalsuse kontrollimine toimub loogiliselt pärast selle subsidiaarsuse kontrollimist, samas kui subsidiaarsuse kontroll ei ole piisavalt tõhus, kui ei viida läbi ka proportsionaalsuse kontrolli;

22.   märgib, et ainult 32 küsimust 2011. aastal parlamendi poolt komisjonile esitatud küsimustest (koguarv üle 12 000) puudutasid subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtete järgimist;

23.   rõhutab asjaolu, et komisjon sai 2011. aastal 64 põhjendatud arvamust subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtete kohaldamise kohta protokolli nr 2 tähenduses, mis on võrreldes 2010. aastaga märgatavalt rohkem; märgib siiski, et need 64 põhjendatud arvamust moodustasid vaid umbes 10% kõigist 2011. aastal riikide parlamentide poolt vastava poliitilise dialoogi raames komisjonile saadetud 622 arvamusest; juhib ühtlasi tähelepanu asjaolule, et mitte ükski komisjoni ettepanek ei saanud piisaval arvul põhjendatud arvamusi selleks, et selle kohta oleks pidanud protokolli alusel alustama nn kollase või oranži kaardi menetlusi; täheldab samas, et 22. mail 2012 algatati esimest korda komisjoni ettepaneku (ettepanek võtta vastu nõukogu määrus kollektiivse tegutsemise õiguse kasutamise kohta asutamisvabaduse ja teenuste osutamise vabaduse kontekstis, nn Monti II määruse ettepanek) vastu nn kollase kaardi menetlus; rõhutab, et komisjon võttis määruse ettepaneku tagasi mitte seetõttu, et ta oleks pidanud seda subsidiaarsuse põhimõtet rikkuvaks, vaid seepärast, et ta täheldas, et ettepanek oleks vaevalt leidnud Euroopa Parlamendis ja nõukogus selle vastuvõtmiseks vajalikku poliitilist toetust;

24.   on seisukohal, et subsidiaarsuse põhimõtte kontrollimehhanism peab olema mõeldud ja seda tuleb kasutada Euroopa institutsioonide ja riikide institutsioonide vahelise koostöö tähtsa vahendina; väljendab heameelt, et seda vahendit kasutatakse praktikas Euroopa mitmetasandilise süsteemi eri institutsiooniliste tasandite vahelises suhtluses ja koostöödialoogis;

25.   märgib murega asjaolu, et mõnes põhjendatud arvamuses on riikide parlamendid rõhutanud, et teatud hulk komisjoni seadusandlikest ettepanekutest ei ole subsidiaarsuse põhimõtte seisukohast piisavalt või üldse õigustatud;

26.   ergutab seetõttu kindlaks tegema põhjuseid, miks on riikide parlamentide esitatud ametlike põhjendatud arvamuste arv väike, ja uurima, kas see tuleneb asjaolust, et subsidiaarsuse põhimõttest peetakse kõikjal kinni, või sellest, et riikide parlamendid ei tule kõnealuse põhimõtte järgimisega puuduvate ressursside või liiga lühikese tähtaja tõttu toime; peab soovitavaks, et komisjon viiks läbi analüüsi;

27.   rõhutab vajadust, et Euroopa institutsioonid looksid tingimused selleks, et riikide parlamendid saaksid teostada seadusandlike ettepanekute üle kontrolli, tagades, et komisjon põhjendab oma seadusandlikke otsuseid üksikasjalikult ja kõikehõlmavalt subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte aspektist kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingule lisatud protokolli nr 2 artikliga 5;

28.   märgib ühtlasi, et praegu riikide parlamentidele kehtivaid tähtaegu subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõttele vastavuse kontrollimiseks on sageli peetud ebapiisavaks;

29.   on seisukohal, et ajapuudus ja ressursside vähesus, millega liikmesriikide parlamendid õigusaktide eelnõudele reageerimisel peavad toime tulema, soodustab demokraatia defitsiidi tajumist ELis;

30.   tuletab meelde oma varasemaid palveid täpsemalt uurida neid probleeme, millega liikmesriikide parlamendid kokku puutuvad, et parandada olemasolevate mehhanismide toimimist; on seisukohal, et tasuks ühtlasi kaaluda mooduseid, kuidas tugevdada seda mehhanismi, mis – võib-olla aluslepingu tulevase muutmise raames – võiks anda rohkem õigusi liikmesriikide parlamentidele; soovitab, et sellise läbivaatamise puhul tuleks kaaluda, milline on sobiv arv liikmesriikide parlamentide vastuseid sellise menetluse käivitamiseks, kas see peaks piirduma subsidiaarsusega ning milline peaks olema selle mehhanismi mõju, arvestades eelkõige hiljutisi kogemusi nn kollase kaardi menetlusega; näeb selles arutelus kasulikku etappi liikmesriikide parlamentidele antud õiguste arengus, kusjuures Euroopa tasandil tuleks ühtlustada stiimuleid mõju kontrollimiseks;

31.  on seisukohal, et vahepeal võiks kasutusele võtta mitmeid algatusi, et parandada Euroopa tasandi küsimuste hindamist liikmesriikide parlamentides, eelkõige:

   soovitab, et iga Euroopa Liidu Teatajas avaldatud õigusakt peaks sisaldama märkust, milles on üksikasjalikult ära toodud need liikmesriikide parlamendid, kes on vastanud, ja need, kes on tõstatanud subsidiaarsuse probleemi;
   teeb ettepaneku, et liikmesriikide parlamentide põhjendatud arvamused, mis on esitatud ELi lepingule ja ELi toimimise lepingule lisatud protokolli nr 2 artikli 6 kohaselt, edastataks viivitamatult kaasseadusandjatele;
   soovitab, et subsidiaarsuse küsimust puudutavate põhjendatud arvamuste kriteeriumite jaoks tuleks välja töötada suunised;
   teeb ettepaneku ergutada riikide parlamente võrdlevalt analüüsima oma eelhindamisi Euroopa Komisjoni järelhindamistega;

Parem õigusloome

32.   usub, et tulemuslik lähenemisviis parema õigusloome küsimustele, mis puudutab nii kehtivaid seadusi kui ka tulevasi õigusakte, aitab Euroopa institutsioonidel reageerida kriisile; on seisukohal, et Euroopa seadusandluse ja seadusandlike tavade reformimine on oluline vahend Euroopa majanduskasvu, konkurentsivõime ja inimväärsete töökohtade tagamisel;

33.   tervitab komisjoni suuremat keskendumist poliitilisele tsüklile, kusjuures ELi õigusaktide algatamist, mõjuhindamist, konsulteerimist, jõustumist, rakendamist ja hindamist nähakse sidusa protsessi osadena; on selles kontekstis veendunud, et põhimõtet „kõigepealt mõtle väikestele” tuleks rakendada läbiva elemendina ning uute õigusaktide eelhindamist tuleks parandada, nii et kujuneks arusaadav ja läbipaistev protsess, et stimuleerida majanduskasvu ja konkurentsivõimet Euroopas;

34.   tervitab sellega seoses komisjoni teatisi aruka reguleerimise ja ELi õigusloome kvaliteedi kohta ning töödokumenti „10 kõige koormavamat õigusakti VKEde jaoks”; on seisukohal, et need dokumendid esindavad parema õigusloome tegevuskava arvestatavaid edusamme ning nendes kajastuvad paljud Euroopa Parlamendi poolt varem esitatud soovitused;

35.  leiab, et kõlavatele lubadustele peaksid nüüd järgnema konkreetsed meetmed; nõuab seepärast tungivalt, et komisjon esitaks konkreetsed ettepanekud ELi üldise regulatiivse koormuse vähendamiseks, kahjustamata seejuures töötervishoidu ja -ohutust, eelkõige nõuab järgmist:

   võtma meetmeid, et võimalikult kiiresti vähendada koormust, mille kogu Euroopa VKEd töödokumendi „10 kõige koormavamat õigusakti” konsultatsioonide käigus kindlaks tegid;
   suurendama uute õigusaktide ettepanekutes vajaduse korral erandite või leebema korra kohaldamist mikroettevõtjatele ja VKEdele ning muutma ELi avaliku sektori hangete eeskirjad VKE-sõbralikumaks;
   viivitamata rakendama oma kohustusi, mis on sätestatud komisjoni 2. oktoobri 2013. aasta teatises õigusloome kvaliteedi kohta (COM(2013)0685 ), ning lõpule viima hindamised olulistes poliitikavaldkondades enne Euroopa Parlamendi praeguse ametiaja lõppu, sealhulgas hindama kõigi valitsemistasandite panust neisse põhivaldkondadesse, mis on olulised kohalike ja piirkondlike omavalitsuste jaoks;
   alustama sihiteadlikumat töökohtade ja kasvu loomist ELis, vähendades regulatiivseid kulusid ettevõtetele;
   koostama aastaaruande, mis keskendub laiemalt parema õigusloome tegevuskavale ja sisaldab komisjoni algatuste eduaruannet, kaasa arvatud andmed selle kohta, milline on olnud komisjonis eelneva 12 kuu jooksul vastu võetud uute ettepanekutega kaasnenud netokulu ja ka sotsiaalsed kulud ettevõtete jaoks;

36.   rõhutab, et töötervishoiu ja tööohutuse ning töötajate teavitamise ja nendega konsulteerimise parandamine on kaks olulist tegurit Euroopa majanduse tootlikkuse ja konkurentsivõime tugevdamisel; rõhutab, et nende valdkondade tugev ja stabiilne reguleerimine ei takista kasvu, vaid pigem aitab sellele kaasa;

37.   on seisukohal, et komisjon peaks põhjalikumalt uurima võimalust võtta kasutusele valge raamatu etapp õigusloome protsessis; usub, et kui anda sidusrühmadele võimalus kommenteerida ettepanekute eelnõusid ja neile lisatud esialgseid mõjuhinnanguid, siis parandaks see komisjoni esitatavate õigusaktide eelnõude kvaliteeti, lisamata liigset aega kavandatavate õigusaktide ettevalmistamisele;

38.   tuletab ühtlasi meelde parlamendi üleskutset komisjonile esitada ettepanekud regulatiivsete tasakaalustusmeetmete rakendamise kohta, mis nõuaksid, et enne uute, kulutusi kaasa toovate õigusaktide vastuvõtmist tuleb kindlaks teha võimalused vastavate kulutuste vähendamiseks; märgib, et ELi õigusakt ei tähenda tingimata 28 riikliku seaduse kõrvaleheitmist, et asendada need ühe Euroopa seadusega, samuti ei tähenda see seda, et uus Euroopa seadus vähendaks kohe halduskoormust võrreldes vastavate riiklike seadustega; nõuab seepärast tungivalt, et komisjon vaataks selle ettepaneku põhjalikult läbi ja esitaks selle mõjuhinnangu enne Euroopa Parlamendi praeguse ametiaja lõppu 2014. aastal;

39.   peab kahetsusväärseks tõsiasja, et komisjon kavatseb tagasi võtta oma ettepaneku Euroopa osaühingu põhikirja kohta, mille esitamist parlament on seadusandlikus algatusraportis nõudnud; palub komisjonil parlamendiga konsulteerida, enne kui ta võtab tagasi parlamendi sellisel raportil põhineva ettepaneku;

40.   rõhutab lihtsustamise olulisust õiguskeskkonna ühtlustamisel, eelkõige on see tähtis kohalike ja piirkondlike omavalitsuste jaoks, kelle ressursid õigusaktide kohaldamiseks on sageli piiratud ja järjest kahanemas;

41.   mõistab ülereguleerimise all olukorda, kus liikmesriigid lähevad ELi direktiivide ülevõtmisel riigi õigusesse kaugemale direktiivides sätestatud miinimumnõuetest; kinnitab, et toetab meetmeid tarbetu ülereguleerimise vastu, ning seepärast palub liikmesriikidel selgitada põhjuseid, kui sellist ülereguleerimist rakendatakse;

Mõjuhinnangud ja Euroopa lisaväärtus

42.   tervitab asjaolu, et komisjoni mõjuhinnangutes üritatakse hõlmata laialt ja ulatuslikult erinevaid võimalikke mõjusid, kuid usub, et süsteemi on võimalik siiski mitmel viisil veelgi tugevdada, näiteks lisades territoriaalse mõõtme (finants- ja haldusmõju riigi, piirkondliku või kohaliku tasandi asutustele); sellega seoses tunneb heameelt komisjoni otsusese üle mõju hindamise suunised 2014. aasta juuniks ajakohastada, konsolideerida ja läbi vaadata ning jätab endale õiguse esitada lähikuudel üksikasjalikud omapoolsed ettepanekud nende suuniste võimalike parandustega; rõhutab, et nendes mõjuhinnangutes, mis on avaliku ja poliitilise arvamuse kujundamisel ülitähtsad, tuleks järgida mitmekeelsuse põhimõtet;

43.   palub komisjonil analüüsida mõjuhinnangute koostamisel kasutatud metoodikat, et hinnata võimalusi, kuidas parandada nii kvalitatiivseid näitajaid kui ka konsulteerimisprotsessi üldist toimimist, arvestades eelkõige asjaomaste sidusrühmade kaasamist;

44.   on seisukohal, et komisjoni avaldatud mõjuhinnangu ja volinike kolleegiumi poolt vastu võetud seadusandliku ettepaneku sisu vahel peab olema täielik kooskõla; nõuab, et mõjuhinnanguid ettepanekute kohta, mida volinike kolleegium on muutnud, tuleb koheselt uuendada, et neis kajastuksid volinike tehtud muudatused;

45.   kutsub komisjoni üles tugevdama mõjuhindamiskomitee rolli ja sõltumatust ning esitama seadusandlikud ettepanekud lõplikul kujul üksnes siis, kui mõjuhindamiskomitee on need pooldava arvamusega heaks kiitnud; nõuab tungivalt, et mõjuhindamiskomitee toetuks tööturu osapoolte teadmistele;

46.   usub, et praegune vastutuse välistamine, mille kohaselt komisjoni mõjuhinnang on kohustuseks üksnes komisjoni talitustele, kes on seotud selle koostamisega, ning see ei mõjuta komisjoni tehtava otsuse lõplikku vormi, rõhutab praeguse süsteemi olulist nõrkust;

47.   väljendab heameelt selle üle, et Euroopa Parlamendis on tööd alustanud mõjuhinnangute ja Euroopa lisaväärtuse direktoraat; on seisukohal, et süsteemset lähenemisviisi mõjuhinnangute arvesse võtmisel tuleks kasutada kogu parlamendis; toob positiivselt esile asjaolu, et mõjuhinnangute direktoraat valmistab ette lühikokkuvõtted komisjoni ettepanekutega kaasnevatest mõjuhinnangutest, ning on seisukohal, et need peaksid olema olulisel kohal parlamendikomisjonide aruteludes seadusandlike ettepanekute üle; teeb ettepaneku, et Euroopa Parlamendi mõjuhinnangud peaksid vajaduse korral sisaldama territoriaalset mõõdet; soovitab komisjonide esimeeste konverentsil kaaluda, kuidas seda soovitust paremini rakendada;

48.   tuletab meelde kohustust, mille parlament ja nõukogu võtsid 2005. aastal institutsioonidevahelises ühises lähenemisviisis mõjuhinnangule, et mõjuhinnanguid tehakse enne sisuliste muudatuste vastuvõtmist, kui ollakse seisukohal, et see on õigusloome protsessi jaoks asjakohane ja vajalik; kutsub parlamendikomisjone üles kasutama mõjuhinnangute üksust selle kohustuse täitmisel;

49.   tuletab meelde 2003. aastal sõlmitud paremat õigusloomet käsitlevat institutsioonidevahelist kokkulepet ning ergutab nõukogu vastavalt 2003. aasta kokkuleppega võetud kohustustele looma oma mehhanismi, mis võimaldaks nõukogul põhjendamatu viivituseta viia mõjuhinnanguid läbi oma sisuliste muudatusettepanekutega seoses;

50.   nõuab, et komisjon kaaluks tõsiselt seadusandlikele algatusraportitele lisatud Euroopa lisaväärtuse hinnanguid ning tooks üksikasjalikult välja põhjused, miks ta ei arvesta või ei pea oluliseks Euroopa Parlamendi esitatud argumente;

o
o   o

51.   teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

(1) ELT C 321, 31.12.2003, lk 1.
(2) ELT C 353 E, 3.12.2013, lk 117.
(3) ELT C 51 E, 22.2.2013, lk 87.
(4) ELT C 380 E, 11.12.2012, lk 31.
(5) ELT C 218, 30.7.2013, lk 22.


Homofoobia ning seksuaalse sättumuse ja sooidentiteedi alusel toimuv diskrimineerimine
PDF 138k   DOC 57k
Euroopa Parlamendi 4. veebruari 2014. aasta resolutsioon homofoobia ning seksuaalse sättumuse ja sooidentiteedi alusel toimuva diskrimineerimise vastu võitlemise ELi tegevuskava kohta (2013/2183(INI) )
P7_TA(2014)0062 A7-0009/2014

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu artiklit 2,

–   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikleid 8 ja 10,

–   võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste hartat, eriti selle artiklit 21,

–   võttes arvesse inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni,

–   võttes arvesse 31. märtsil 2010. aastal vastu võetud Euroopa Nõukogu ministrite komitee soovitust liikmesriikidele seksuaalse sättumuse ja sooidentiteedi alusel toimuva diskrimineerimise vastaste meetmete kohta (CM/Rec(2010)5),

–   võttes arvesse komisjoni teatist „Euroopa Liidu strateegia põhiõiguste harta rakendamiseks” (COM(2010)0573 ),

–   võttes arvesse komisjoni 2012. aasta aruannet ELi põhiõiguste harta rakendamise kohta (COM(2013)0271 ) ja sellega seotud töödokumente,

–   võttes arvesse ettepanekut võtta vastu nõukogu direktiiv, millega rakendatakse võrdse kohtlemise põhimõtet sõltumata isikute usutunnistusest või veendumustest, puudest, vanusest või seksuaalsest sättumusest (COM(2008)0426 ), ning võttes arvesse parlamendi 2. aprilli 2009. aasta seisukohta nimetatud ettepaneku suhtes(1) ,

–   võttes arvesse Euroopa Liidu Nõukogu poolt 24. juunil 2013. aastal vastu võetud suuniseid lesbide, geide, biseksuaalide, trans- ja intersooliste inimeste (LGBTI-inimesed) kõikide inimõiguste edendamiseks ja kaitsmiseks,

–   võttes arvesse Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti 2010. aasta novembri aruannet homofoobia, transfoobia ning seksuaalse sättumuse ja sooidentiteedi alusel toimuva diskrimineerimise kohta,

–   võttes arvesse Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti poolt korraldatud lesbisid, geisid, biseksuaale ja trans-inimesi käsitleva uuringu tulemusi, mis avaldati 17. mail 2013. aastal,

–   võttes arvesse Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti 1. oktoobri 2013. aasta arvamust võrdõiguslikkuse olukorra kohta Euroopa Liidus 10 aastat pärast võrdõiguslikkust käsitlevate direktiivide rakendama hakkamist,

–   võttes arvesse oma 24. mai 2012. aasta resolutsiooni homofoobiavastase võitluse kohta Euroopas,(2)

–   võttes arvesse oma 12. detsembri 2012. aasta resolutsiooni põhiõiguste olukorra kohta Euroopa Liidus (2010–2011),(3)

–   võttes arvesse oma 14. märtsi 2013. aasta resolutsiooni rassismi, ksenofoobia ja vihakuritegude vastase võitluse tugevdamise kohta,(4)

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 48,

–   võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit ja naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni arvamust (A7‑0009/2014 ),

A.   arvestades, et Euroopa Liit rajaneb sellistel väärtustel nagu inimväärikuse austamine, vabadus, demokraatia, võrdsus, õigusriik ja inimõiguste, kaasa arvatud vähemuste hulka kuuluvate isikute õiguste austamine;

B.   arvestades, et oma poliitika ja meetmete määratlemisel ja rakendamisel püüab Euroopa Liit võidelda diskrimineerimisega soo, rassilise või etnilise päritolu, usutunnistuse või veendumuste, puuete, vanuse või seksuaalse sättumuse alusel;

C.   arvestades, et 2013. aasta juunis võttis Euroopa Liidu Nõukogu vastu ranged suunised, mille abil edendada ja kaitsta lesbide, geide, biseksuaalide, trans- ja intersooliste inimeste (LGBTI-inimesed) kõiki inimõigusi väljaspool Euroopa Liitu, ning arvestades, et tagada tuleks ka nende tõhus kaitse liidus sees;

D.   arvestades, et Euroopa Liit koordineerib oma tegevust juba mitmekülgse poliitikaga – võrdõiguslikkuse ja mittediskrimineerimise valdkonnas mittediskrimineerimise ja kõigile võrdsete võimaluste tagamise raamstrateegiaga, soolise võrdõiguslikkuse valdkonnas naiste ja meeste võrdõiguslikkuse strateegiaga aastateks 2010–2015, puuetega inimeste valdkonnas Euroopa puuetega inimeste strateegiaga aastateks 2010–2020 ning romade võrdõiguslikkuse küsimuses romasid käsitlevate riiklike integratsioonistrateegiate ELi raamistikuga aastani 2020;

E.   arvestades, et dokumendis „Euroopa Liidu strateegia põhiõiguste harta rakendamiseks” tunnistas komisjon vajadust arendada konkreetseid põhiõigusi käsitlevaid ja aluslepingutel põhinevaid poliitikavaldkondi;

F.   arvestades, et 2013. aastal läbi viidud LGBT-inimesi käsitlevas üleeuroopalises uuringus leidis Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet, et uuringu läbiviimisele eelneva aasta jooksul tundis Euroopa Liidus iga teine LGBT-inimeste sekka kuuluv isik, et teda diskrimineeritakse või ahistatakse seksuaalse sättumuse alusel, iga kolmas tajus diskrimineerimist kaupadele või teenustele juurdepääsul, iga neljas langes kehalise rünnaku ohvriks ning iga viiendat diskrimineeriti töökohal või ametis;

G.   arvestades, et Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet soovitas ELil ja liikmesriikidel töötada välja tegevuskavad LGBT-inimeste austamise edendamiseks ja nende põhiõiguste kaitseks;

H.   arvestades, et 2013. aasta mais kutsusid üheteistkümne riigi(5) võrdõiguslikkusega tegelevad ministrid komisjoni üles töötama välja põhjaliku ELi poliitika LGBT-inimeste võrdõiguslikkuse tagamiseks, ning arvestades, et kümnes liikmesriigis(6) on selline poliitika liikmesriigi või piirkonna tasandil juba kehtestatud või arutamisel;

I.   arvestades, et Euroopa Parlament on nõudnud kümme korda laiaulatusliku ELi poliitikainstrumendi kehtestamist võrdõiguslikkuse tagamiseks seksuaalse sättumuse ja sooidentiteedi seisukohast;

Üldised kaalutlused

1.   mõistab sügavalt hukka seksuaalse sättumuse ja sooidentiteedi alusel toimuva igasuguse diskrimineerimise ning peab äärmiselt kahetsusväärseks, et Euroopa Liidus ei ole lesbide, geide, biseksuaalide, trans- ja intersooliste inimeste (LGBTI-inimesed) põhiõigused veel alati ja täielikult tagatud;

2.   on veendunud, et Euroopa Liidul puudub praegu LGBTI-inimeste põhiõiguste kaitse küsimuses terviklik poliitika;

3.   märgib, et komisjon ja liikmesriigid vastutavad põhiõiguste kaitse eest ühiselt; kutsub komisjoni üles kasutama täiel määral oma pädevusi, hõlbustades muu hulgas liikmesriikidevahelist heade tavade vahetamist; kutsub liikmesriike üles täitma oma kohustusi, mis tulenevad ELi õigusest ja Euroopa Nõukogu soovitusest, milles käsitletakse seksuaalse sättumuse ja sooidentiteedi alusel toimuva diskrimineerimise vastaseid meetmeid;

Tegevuskava sisu

4.  kutsub komisjoni, liikmesriike ja asjaomaseid asutusi üles tegema koostööd, et töötada välja LGBTI-inimeste põhiõiguste kaitse igakülgne mitmeaastane poliitika, st tegevuskava, strateegia või plaan, milles käsitletaks järgmisi teemasid ja eesmärke:

  A. Tegevuskava rakendamise horisontaalsed meetmed
   i) komisjon peaks tegema jõupingutusi, et kindlustada oma töös ja kõikides pädevusvaldkondades õiguste tagamine, edendades LGBTI-inimeste põhiõigustega seotud küsimusi kogu asjaomases tegevuses, näiteks tulevase poliitika ja ettepanekute kavandamisel või ELi õiguse rakendamise järelevalves;
   ii) komisjon peaks hõlbustama, koordineerima ja jälgima liikmesriikidevahelist heade tavade vahetamist (avatud koordinatsiooni meetodi abil);
   iii) asjaomased Euroopa Liidu asutused, sh Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet, Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut, Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond, Euroopa Politseikolledž, Euroopa Õigusalase Koostöö Üksus, Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ja Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet, peaksid edendama kogu oma töös seksuaalse sättumuse ja sooidentiteediga seotud küsimusi ning andma komisjonile ja liikmesriikidele jätkuvalt LGBTI-inimeste põhiõiguste teemal tõenditel põhinevat nõu;
   iv) komisjoni ja liikmesriike tuleks ergutada koguma koos asjaomaste asutuste ja Eurostatiga korrapäraselt asjakohaseid ja võrreldavaid andmeid LGBTI-inimeste olukorra kohta ELis, järgides täielikult ELi andmekaitse-eeskirju;
   v) komisjon ja liikmesriigid peaksid koos asjaomaste asutustega ergutama võrdõiguslikkusega tegelevate riiklike organite, inimõigustega tegelevate riiklike asutuste ja muude LGBTI-inimeste põhiõiguste edendamise ja kaitsega tegelevate organisatsioonide töötajate koolitamist ja suutlikkuse suurendamist;
   vi) komisjon ja liikmesriigid koos asjaomaste asutustega peaksid püüdma suurendada kodanike teadlikkust LGBTI-inimeste õigustest;
  B. Mittediskrimineerimise alased üldsätted
   i) liikmesriigid peaksid konsolideerima kehtivat ELi õigusraamistikku, tegutsedes selle nimel, et võtta vastu kavandatav direktiiv, millega rakendatakse võrdse kohtlemise põhimõtet sõltumata isikute usutunnistusest või veendumustest, puudest, vanusest või seksuaalsest sättumusest, ning ühtlasi tuleks täpsustada selle sätete kohaldamisala ja nendega kaasnevaid kulusid;
   ii) komisjon, liikmesriigid ja asjaomased asutused peaksid pöörama erilist tähelepanu lesbide kogemustele seoses mitmekordse diskrimineerimise (nii soo kui ka seksuaalse sättumuse alusel) ja vägivallaga, töötama välja vastava diskrimineerimisvastase poliitika ja rakendama seda;
  C. Diskrimineerimine töökohal
   i) komisjon peaks pöörama direktiivi 2000/78/EÜ (millega kehtestatakse üldine raamistik võrdseks kohtlemiseks töö saamisel ja kutsealale pääsemisel)(7) rakendamist kontrollides erilist tähelepanu seksuaalsele sättumusele ning direktiivi 2006/54/EÜ (meeste ja naiste võrdsete võimaluste ja võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamise kohta tööhõive ja elukutse küsimustes)(8) rakendamist kontrollides sooidentiteedile;
   ii) komisjon peaks koos asjaomaste asutustega andma välja suunised, milles täpsustatakse, et direktiivis 2006/54/EÜ (meeste ja naiste võrdsete võimaluste ja võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamise kohta tööhõive ja elukutse küsimustes) on mõistega „sugu” hõlmatud ka trans- ja intersoolised inimesed;
   iii) võrdõiguslikkusega tegelevaid organeid tuleks ergutada teavitama LGBTI-inimesi (ning ka ametiühinguid ja tööandjate organisatsioone) nende õigustest;
  D. Diskrimineerimine hariduses
   i) komisjon peaks edendama võrdõiguslikkust ning seksuaalse sättumuse ja sooidentiteedi alusel diskrimineerimise keeldu kõigis oma noorte- ja haridusprogrammides;
   ii) komisjon peaks mittesiduva avatud koordinatsiooni meetodi abil hõlbustama liikmesriikidevahelist heade tavade jagamist formaalhariduses, muu hulgas seoses õppematerjalide ning kiusamis- ja diskrimineerimisvastase poliitikaga;
   iii) komisjon peaks mittesiduva avatud koordinatsiooni meetodi abil hõlbustama liikmesriikidevahelist heade tavade jagamist liikmesriikide kõikides noorsootöö- ja haridusvaldkondades, sealhulgas noorte hoolekandeteenuste ja sotsiaaltöö alal;
  E. Diskrimineerimine tervishoius
   i) komisjon peaks käsitlema LGBTI-inimeste tervishoiuküsimusi laiema strateegilise tervishoiupoliitika raamistikus, hõlmates ka tervishoiuteenuste kättesaadavust, võrdõiguslikkust tervishoiu valdkonnas ja ELi ülemaailmset mõjuvõimu tervishoiualastes küsimustes;
   ii) komisjon peaks jätkama Maailma Terviseorganisatsiooni raames tööd selle nimel, et kõrvaldada sooidentiteedi küsimused vaimsete ja käitumishäirete nimekirjast ning tagada rahvusvahelise haiguste klassifikatsiooni 11. versiooni üle käivatel läbirääkimistel nende ümberklassifitseerimine mittepatoloogiliseks;
   iii) komisjon peaks toetama liikmesriike tervishoiutöötajate koolitamisel;
   iv) komisjon ja liikmesriigid peaksid korraldama teadusuuringuid LGBTI-inimeste spetsiifiliste tervishoiuküsimuste teemal;
   v) liikmesriigid peaksid arvestama LGBTI-inimestega oma riiklikes tervishoiukavades ja -poliitikas ning tagama, et koolitusprogrammid, tervishoiupoliitika ja terviseuuringud hõlmavad ka LGBTI-inimeste spetsiifilisi tervishoiuküsimusi;
   vi) liikmesriigid peaksid kehtestama või läbi vaatama sootunnustamise õiguslikud menetlused, et võtta igakülgselt arvesse trans-inimeste õigust väärikusele ja kehalisele puutumatusele;
  F. Diskrimineerimine seoses juurdepääsuga kaupadele ja teenustele
   i) komisjon peaks pöörama direktiivi 2004/113/EÜ (meeste ja naiste võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamise kohta seoses kaupade ja teenuste kättesaadavuse ja pakkumisega)(9) rakendamist kontrollides erilist tähelepanu kaupade ja teenuste kättesaadavusele trans-inimeste jaoks;
  G. Trans-inimestele ja intersoolistele isikutele suunatud konkreetsed meetmed
   i) komisjon peaks tagama, et sooidentiteedi alusel diskrimineerimise keeld lisatakse kõikidesse tulevastesse võrdõiguslikkuse alastesse õigusaktidesse ja nende võimalikesse uuesti sõnastatavatesse versioonidesse;
   ii) komisjon peaks arvestama trans- ja intersooliste inimeste spetsiifiliste probleemidega kõigis asjaomastes ELi poliitikavaldkondades, lähtudes soolise võrdõiguslikkuse strateegias kasutusele võetud lähenemisviisist;
   iii) liikmesriigid peaksid tagama, et võrdõiguslikkusega tegelevate organite töötajad oleksid teadlikud trans- ja intersooliste inimeste õigustest ja spetsiifilistest probleemidest ning saaksid vastavat koolitust;
   iv) komisjon, liikmesriigid ja asjaomased asutused peaksid tegelema intersooliste inimeste inimõigusi puudutavate teadmiste, uuringute ja asjaomaste õigusaktide puudumise probleemiga;
  H. Kodakondsus, perekond ja liikumisvabadus
   i) komisjon peaks koostama suunised, et tagada direktiivi 2004/38/EÜ (mis käsitleb Euroopa Liidu kodanike ja nende pereliikmete õigust liikuda ja elada vabalt liikmesriikide territooriumil)(10) ja direktiivi 2003/86/EÜ (perekonna taasühinemise õiguse kohta)(11) rakendamise viisil, mis võtaks arvesse kõiki liikmesriikide siseriiklike õigusaktide alusel juriidiliselt tunnustatud perekonnavorme;
   ii) komisjon peaks esitama ettepanekud kõigi perekonnaseisuaktide mõju vastastikuse tunnustamise kohta kogu ELis, et vähendada diskrimineerivate õiguslike ja haldustakistuste tekitamist oma vaba liikumise õigust kasutavate kodanike ja nende perekondade jaoks;
   iii) komisjon ja liikmesriigid peaksid uurima, kas praegu trans-inimeste perekonnaseisu ja isikut tõendavate dokumentide vahetamisel kehtivad piirangud takistavad vaba liikumise õiguse kasutamist;
   iv) liikmesriigid, kes on vastu võtnud samasooliste paaride kooselu, registreeritud partnerlust või abielu käsitlevad õigusaktid, peaksid tunnustama teiste liikmesriikide samasuguseid õigusnorme;
  I. Kogunemis- ja sõnavabadus
   i) liikmesriigid peaksid tagama sõna- ja kogunemisvabaduse õiguse, eelkõige seoses geiparaadide ja muude sarnaste üritustega, hoolitsedes selle eest, et need üritused toimuksid seadusega kooskõlas ja et tagatud oleks ka nendel osalejate tõhus kaitse;
   ii) liikmesriigid peaksid hoiduma selliste õigusaktide vastuvõtmisest ja vaatama läbi sellised kehtivad õigusaktid, millega piiratakse sõnavabadust seksuaalse sättumuse ja sooidentiteedi küsimuses;
   iii) komisjon ja Euroopa Liidu Nõukogu peaksid meeles pidama, et liikmesriigid, kes võtavad vastu õigusakte, millega piiratakse sõnavabadust seksuaalse sättumuse ja sooidentiteedi küsimuses, rikuvad Euroopa Liidu aluspõhimõtteid, ja reageerima sellele vastavalt;
  J. Vihkamist õhutavad avaldused ja vihakuriteod
   i) komisjon peaks direktiivi 2012/29/EL (millega kehtestatakse kuriteoohvrite õiguste ning neile pakutava toe ja kaitse miinimumnõuded)(12) rakendamisel jälgima seksuaalse sättumuse, sooidentiteedi ja sooväljendusega seotud küsimusi ning pakkuma liikmesriikidele selles valdkonnas abi, eriti kui kuriteo ajendiks on eelarvamused või diskrimineerimine, mis võib olla seotud ohvri isikuomadustega;
   ii) komisjon peaks esitama ettepaneku sõnastada uuesti asjaomane nõukogu raamotsus (teatud rassismi ja ksenofoobia vormide ja ilmingute vastu võitlemise kohta kriminaalõiguse vahenditega), et hõlmata ka muud liiki eelarvamuskuriteod ja viha õhutamine, sealhulgas seksuaalse sättumuse ja sooidentiteedi alusel;
   iii) komisjon peaks koos asjaomaste asutustega hõlbustama liikmesriikidevahelist heade tavade vahetamist politseitöötajate, riigiprokuratuuri personali, kohtunike ja ohvriabiteenuste osutajate koolituse ja väljaõppe alal;
   iv) Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet peaks aitama liikmesriikidel tõhustada võrreldavate andmete kogumist homofoobsete ja transfoobsete vihakuritegude kohta;
   v) liikmesriigid peaksid LGBTI-inimeste vastu suunatud vihakuriteod registreerima ja neid uurima ning võtma vastu kriminaalõigusaktid, millega keelatakse viha õhutamine seksuaalse sättumuse ja sooidentiteedi alusel;
  K. Varjupaigaküsimused
   i) komisjon peaks koos Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti ja asjaomaste asutustega ning ELi kehtivate õigusaktide ja kohtupraktika raames arvestama seksuaalse sättumuse ja sooidentiteediga seonduvaid spetsiifilisi küsimusi nii varjupaigaalaste õigusaktide, sh direktiivi 2013/32/EL (rahvusvahelise kaitse seisundi andmise ja äravõtmise menetluse ühiste nõuete kohta)(13) ja direktiivi 2011/95/EL (mis käsitleb nõudeid, millele kolmandate riikide kodanikud ja kodakondsuseta isikud peavad vastama, et kvalifitseeruda rahvusvahelise kaitse saajaks)(14) rakendamisel kui ka järelevalves;
   ii) komisjon ja liikmesriigid peaksid koos asjaomaste asutustega tagama, et varjupaigaküsimustega tegelevad ametnikud, sealhulgas vestluste läbiviijad ja tõlgid, saavad LGBTI-inimeste spetsiifiliste küsimustega tegelemiseks piisavat koolitust (kaasa arvatud juba pakutav koolitus);
   iii) komisjon ja liikmesriigid peaksid koos Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti ja Euroopa välisteenistusega tagama LGBTI-inimeste õigusliku ja sotsiaalse seisundi süstemaatilise dokumenteerimise nende päritoluriigis ning sellise teabe kättesaadavaks tegemise varjupaigaotsuste tegijatele päritoluriiki käsitleva teabe raames;
  L. Laienemine ja välistegevus
   i) komisjon peaks jätkama seksuaalse sättumuse ja sooidentiteediga seotud küsimuste jälgimist läbirääkijariikides;
   ii) komisjon, Euroopa välisteenistus, Euroopa Liidu inimõiguste eriesindaja ja liikmesriigid peaksid süstemaatiliselt kasutama nõukogu suuniseid LGBTI-inimeste kõikide inimõiguste edendamiseks ja kaitsmiseks ning reageerima nende õiguste rikkumistele ühtselt;
   iii) komisjon ja Euroopa välisteenistus peaksid edastama Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiametile ja liikmesriikidele teavet, mida nad saavad ELi delegatsioonidelt LGBTI-inimeste olukorra kohta kolmandates riikides;

5.   rõhutab, et selles laiaulatuslikus poliitikavaldkonnas tuleb arvestada Euroopa Liidu, selle asutuste ja liikmesriikide pädevusi;

6.   tuletab meelde, et oma veendumuste ja seisukohtade väljendamise vabadus on kooskõlas ideede paljususe põhimõttega ning seda tuleks austada, kui sellega ei õhutata viha, vägivalda ega diskrimineerimist;

o
o   o

7.   teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, Euroopa Komisjonile, Euroopa välisteenistusele, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, kõikidele dokumendis nimetatud asutustele ja Euroopa Nõukogule.

(1) ELT C 137 E, 27.5.2010, lk. 68.
(2) ELT C 264 E, 13.9.2013, lk 54.
(3) Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2012)0500 .
(4) Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2013)0090 .
(5) Austria, Belgia, Holland, Horvaatia, Itaalia, Luksemburg, Malta, Prantsusmaa, Rootsi, Soome ja Taani.
(6) Belgia, Hispaania, Holland, Horvaatia, Itaalia, Malta, Portugal, Prantsusmaa, Saksamaa ja Ühendkuningriik.
(7) EÜT L 303, 2.12.2000, lk 16.
(8) ELT L 204, 26.7.2006, lk 23.
(9) ELT L 373, 21.12.2004, lk 37.
(10) ELT L 158, 30.4.2004, lk 77.
(11) ELT L 251, 3.10.2003, lk 12.
(12) ELT L 315, 14.11.2012, lk 57.
(13) ELT L 180, 29.6.2013, lk 60.
(14) ELT L 337, 20.12.2011, lk 9.


Ebaausaid kaubandustavasid käsitleva direktiivi rakendamine
PDF 129k   DOC 53k
Euroopa Parlamendi 4. veebruari 2014. aasta resolutsioon ebaausaid kaubandustavasid käsitleva direktiivi 2005/29/EÜ kohaldamise kohta (2013/2116(INI) )
P7_TA(2014)0063 A7-0474/2013

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. mai 2005. aasta direktiivi 2005/29/EÜ, mis käsitleb ettevõtja ja tarbija vaheliste tehingutega seotud ebaausaid kaubandustavasid siseturul (ebaausate kaubandustavade direktiiv)(1) ,

–   võttes arvesse komisjoni aruannet Euroopa Parlamendile, nõukogule ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele „Esimene aruanne ebaausate kaubandustavade direktiivi kohaldamise kohta” (COM(2013)0139 ),

–   võttes arvesse komisjoni teatist Euroopa Parlamendile, nõukogule ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele „Ebaausaid kaubandusvõtteid käsitleva direktiivi kohaldamine” (COM(2013)0138 ),

–   võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. oktoobri 2004. aasta määrust (EÜ) nr 2006/2004 tarbijakaitseseaduse jõustamise eest vastutavate siseriiklike asutuste vahelise koostöö kohta (tarbijakaitsealase koostöö määrus)(2) ,

–   võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. mai 1998. aasta direktiivi 98/27/EÜ tarbijate huve kaitsvate ettekirjutuste kohta(3) ,

–   võttes arvesse oma 13. jaanuari 2009. aasta resolutsiooni direktiivi 2005/29/EÜ, mis käsitleb ettevõtja ja tarbija vaheliste tehingutega seotud ebaausaid kaubandustavasid siseturul, ja direktiivi 2006/114/EÜ eksitava ja võrdleva reklaami kohta ülevõtmise, rakendamise ja jõustamise kohta(4) ,

–   võttes arvesse oma 15. detsembri 2010. aasta resolutsiooni reklaami mõju kohta tarbija käitumisele(5) , ja komisjoni 30. märtsil 2011 vastu võetud vastust;

–   võttes arvesse siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni tellimusel läbiviidud uuringut „Ebaausate kaubandustavade direktiivi (2005/29/EÜ) ning eksitavat ja võrdlevat reklaami käsitleva direktiivi (2006/114/EÜ) ülevõtmine ja jõustamine”(6) ,

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 48,

–   võttes arvesse siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni raportit ning õiguskomisjoni arvamust (A7-0474/2013 ),

A.   arvestades, et tarbimine on üks olulisi majanduskasvu edendajaid liidus ning sellega seoses on tarbijatel Euroopa majanduses esmatähtis roll;

B.   arvestades, et tarbijate ja nende õiguste kaitse on üks liidu põhiväärtusi;

C.   arvestades, et direktiiv 2005/29/EÜ ebaausate kaubandustavade kohta on peamine ELi õigusakt, millega reguleeritakse eksitava reklaami ja muude ebaausate tavade kasutamist ettevõtjate ja tarbijate vahelistes tehingutes;

D.   arvestades, et ühtset turgu käsitleva klausli kaudu on nimetatud direktiivi eesmärk tagada tarbijakaitse kõrge tase kogu liidus ja suurendada tarbijate usaldust ühtse turu vastu, kindlustades samal ajal ettevõtjatele olulise õiguskindluse ja vähendades piiriülest kaubandust piiravaid takistusi;

E.   arvestades, et direktiivi 2005/29/EÜ kohaldamine tekitab olulisi erinevusi liikmesriikide vahel;

F.   arvestades, et ajutiste erandite kehtivus, mis võimaldab liikmesriikidel jätkata direktiivi sätetest piiravamate või rangemate siseriiklike sätete kohaldamist ja muudes liidu õigusaktides sisalduvate minimaalse ühtlustamise klauslite rakendamist, lõppes 12. juunil 2013;

G.   arvestades, et liikmesriigid võivad soovi korral laiendada nimetatud direktiivi kohaldamist ka ettevõtjatevahelistele tehingutele ning et praeguseks on kõigest neli neist otsustanud sellise valiku kasuks;

H.   arvestades, et komisjon on teatanud, et esitab lähiajal ettepaneku direktiivi 2006/114/EÜ eksitava ja võrdleva reklaami kohta läbivaatamiseks seoses ettevõtjatevaheliste tehingutega;

I.   arvestades, et digitaalmajanduse areng ja kõik selle tehnoloogilised rakendused on põhjalikult muutnud seda, kuidas tarbijad oste sooritavad ja ettevõtjad oma tooteid ja teenuseid reklaamivad ning müüvad;

J.   arvestades, et õigused, mis on Euroopa tarbijatel, on jäetud endiselt tähelepanuta teatud ettevõtete, eriti väiksemate ettevõtete ja paljude tarbijate poolt;

K.   arvestades, et on vaja tugevdada tarbijaorganisatsioonide rolli ja võimaldada neil suurendada oma suutlikkust;

1.   rõhutab nimetatud direktiiviga kehtestatud õigusakti tõhusust ning selle olulisust tarbijate ja ettevõtjate enesekindlamaks muutumisel siseturu tehingute suhtes, eelkõige seoses piiriüleste tehingutega, ning ettevõtjatele suurema õiguskindluse tagamisel ja tarbijakaitse tugevdamisele kaasa aitamisel Euroopa Liidus; tuletab meelde, et direktiivi erineva kohaldamisega kaasneb oht vähendada direktiivi reguleerimisala ulatust;

2.   avaldab kahetsust, et hoolimata direktiivi 2006/114/EÜ sätetest, mille eesmärk on võidelda reklaamiga seotud eksitavate tavade vastu ettevõtjatevaheliste tehingute valdkonnas, on teatud sellised tavad, näiteks eelkõige nn kataloogipettused, endiselt kasutusel; võtab teadmiseks komisjoni kavatsuse esitada lähiajal ettepanek direktiivi 2006/114/EÜ muutmiseks seoses ettevõtjatevaheliste tehingutega, et nende tavade vastu tõhusamini võidelda; soovitab, et komisjon võiks seda arvestades kaaluda direktiivi 2006/114/EÜ jaoks sellise eesmärgistatud musta nimekirja plusse, mis hõlmab kaubandustavasid, mida tuleb ettevõtjatevahelistes tehingutes pidada igal juhul ebaausateks, sarnaselt nimekirjaga, mis on juba olemas direktiivis 2005/29/EÜ; ei pea siiski asjakohaseks, et direktiivi 2005/29/EÜ, mis käsitleb ettevõtjate ja tarbijate vahelisi tehinguid, reguleerimisala laiendatakse automaatselt ettevõtjatevahelistele ebaausatele kaubandustavadele;

3.   palub komisjonil selgitada direktiivide 2005/29/EÜ ja 2006/114/EÜ omavahelist seost, et tagada kõigi liidu ettevõtjate, eelkõige tarbijate ja VKEde kõrgetasemeline kaitse eksitavate või ebaausate tavade vastu ja seega suurendada usaldust siseturul;

4.   on seisukohal, et kinnisvara- ja finantsteenuste sektori jaoks ettenähtud erandid on õigustatud ja on asjakohane, et need säilitatakse;

5.   on seisukohal, et praeguses etapis ei oleks asjakohane laiendada I lisas toodud musta nimekirja; kutsub siiski komisjoni üles koostama nimekirja tavadest, mida siseriiklikud ametiasutused on direktiivi üldpõhimõtete mõistes määratlenud ebaõiglastena, et hinnata, kas selline laiendamine oleks tulevikus soovitav;

6.   märgib, et teatud tarbija ja ettevõtja vahelistes tehinguvormides võivad tarbijad olla ebaausa kaubandustava ohvrid, näiteks toote müümisel kauplejale; kutsub komisjoni üles sedalaadi probleeme uurima ja võtma vajaduse korral kasutusele eesmärgistatud ja praktilised abinõud, mis muu hulgas võivad sisaldada ebaausaid kaubandustavasid käsitleva direktiivi 2005/29/EÜ sätete paindlikumaid tõlgendusi, ja mida võiks selgitada komisjoni suunistes kõnealuse direktiivi kohaldamise kohta;

7.   tuletab meelde, et alates 12. juunist 2013 ei või liikmesriigid enam ajutiste erandite raamistikus säilitatud sätteid kasutada; kutsub sellega seoses liikmesriike üles hakkama võimalikult kiiresti järgima kõnealuse direktiivi sätteid; samal ajal kutsub komisjoni üles viima läbi uurimust, kuidas liikmesriigid on direktiivi üle võtnud eelkõige seoses riiklike keeldudega, mis ei ole kantud I lisasse, ja esitama 2 aasta jooksul Euroopa Parlamendile ja koostama nõukogule selle taotluse kohta uue põhjaliku raporti, mis sisaldab analüüsi ühenduse tarbijakaitsega seonduvate õigusaktide edasise ühtlustamise ja lihtsustamise ulatuse kohta ning ettepanekuid vajalike meetmete võtmise kohta ühenduse tasandil, et tagada kõrgetasemeline tarbijakaitse säilimine;

8.   kinnitab veel kord, kui oluline ja absoluutselt vajalik on, et liikmesriigid rakendaksid direktiivi täielikult, ühetaoliselt ja korrektselt, et kõrvaldada piiriüleselt tegutsevate ettevõtete jaoks õiguslik ja operatiivne ebakindlus; märgib murelikult, et seoses direktiivi ebaõige ülevõtmisega oleks komisjon pidanud 2011.–2012. aastal mitmes liikmesriigis kasutama konsulteerimissüsteemi „EU Pilot”; kutsub liikmesriike üles toetama jõustamist riiklikul tasandil kõikide kättesaadavate vahenditega, eriti piisavate ressurssidega; rõhutab käesoleva direktiivi rakendamise eest vastutavate riikide asutuste vahelise koostöö tõhustamise keskset rolli ning struktureeritud dialoogi arendamise olulisust riigiasutuste ja teiste sidusrühmade, eelkõige tarbijate ühenduste vahel;

9.   märgib, et pärast direktiivi jõustamistähtaega 2007. aastal on esinenud palju juhtumeid, mille puhul liikmesriigid põhilisi sätteid, eriti keelatud, eksitavate ja agressiivsete kaubandustavade musta nimekirja, ei rakenda või kohaldata nõuetekohaselt; ergutab seepärast komisjoni jätkama direktiivi kohaldamise tähelepanelikku jälgimist ning vajaduse korral kaebama vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingule kohtusse need liikmesriigid, kes seda direktiivi rikuvad, seda ei rakenda või ei kohalda seda nõuetekohaselt; nõuab eelkõige, et komisjon leiaks küsimustele, mis on seoses 2011. aastal alustatud konsultatsioonidega endiselt lahendamata, kiiresti lahenduse, tehes seda kas rikkumismenetluste lõpetamise või nendega seoses Euroopa Kohtusse pöördumise teel;

10.   toetab komisjoni kavatsust kehtestada loetelu näitajate kohta, mille alusel hinnata liikmesriikide poolt direktiivi rakendamise tõhusust;

11.   tunneb heameelt asjaolu üle, et pärast direktiivi ülevõtmist liikmesriikides on piiriülesed ostud kasvanud; tuletab siiski meelde, et oluline on komisjoni ja riiklike ametiasutuste tugevam koostöö ja koordineeritus, et edendada direktiivi rakendamisel tavade ühtlustamist ja et tagada kiire ja tõhus reageerimine; osutab, et erilist tähelepanu tuleks pöörata piiriülese internetimüügi käsitlemisele, eriti juhtudel, kui hinnavõrdluse veebilehel ei ole selgelt avalikustatud kaupleja isikut, kes lehte haldab;

12.   kinnitab veel kord, kui oluline on tõhustatud koostöö direktiivi kohaldamise eest vastutavate riiklike asutuste vahel, et saavutada selle täielik kohaldamine ja nõuetekohane rakendamine liikmesriikide poolt; kutsub sellega seoses komisjoni üles jätkama tarbijakaitsealase koostöö määruse reguleerimisala, tulemuslikkuse ja toimimismehhanismide põhjalikku uurimist, mille komisjon on võtnud omale ülesandeks viia lõpule 2014. aasta lõpuks; tunneb sellega seoses heameelt komisjoni hiljuti algatatud avaliku arutelu üle, mis puudutab kõnealuse määruse läbivaatamist ja konsulteerimise kättesaadavust kõigis ELi keeltes; kutsub kaasatud sidusrühmi üles võtma sellest konsulteerimisest osa võtma;

13.   rõhutab tarbijakaitsealase koostöö määruse raames läbiviidud lauskontrollide kasulikkust ning kutsub komisjoni üles neid kontrolle edasi arendama ja tugevdama ning laiendama nende ulatust; nõuab tungivalt, et komisjon analüüsiks kogutud andmeid ning komisjoni ja liikmesriikide poolt nende kontrollide tulemusel võetud meetmeid ning et komisjon teeks oma analüüsi avalikuks, võttes samal ajal arvesse vajadust kindlustada sellise teatud tundliku teabe konfidentsiaalsus, mida kasutatakse riikliku tasandi kohtumenetluse raames; kutsub komisjoni üles teavitama oma järeldustest parlamenti ja esitama täiendavalt vajaduse korral ettepanek lisameetmeteks, et parandada siseturu toimimist;

14.   nõustub, et tuleks teha edasisi jõupingutusi, et tugevdada ebaausate kaubandustavade direktiivi jõustamist nendest mõjutatud tarbijate suhtes;

15.   tunneb muret huvide konfliktide ja selle pärast, et mõningad ettevõtjad kasutavad eksitavalt klientidele ettenähtud kontrollivahendeid ja hinnavõrdluse veebisaite; väljendab sellega seoses heameelt komisjoni otsuse üle uurida võimalusi, kuidas sellistel platvormidel esitatavat teavet tarbijate jaoks selgemaks muuta;

16.   palub komisjoni ja liikmesriike tagada ebaausate kaubandustavade direktiivi nõuetekohane rakendamine eriti seoses eksitava „peidetud” internetireklaamiga sotsiaalvõrgustikes, foorumites või blogides postitatud kommentaaride kujul, mis näiliselt pärineb tarbijatelt endilt, kuid tegelikult on need sõnumid olemuselt reklaam, mille autorid või rahastajad on otseselt või kaudselt ettevõtjad; rõhutab sellise tava kahjulikku mõju tarbijate usaldusele ja konkurentsieeskirjadele; kutsub liikmesriike üles võtma asjakohaseid meetmeid selliste tavade leviku ärahoidmiseks, korraldades muu hulgas teabekampaaniaid, et tarbijaid niisuguste „peidetud” reklaamivormide eest hoiatada, või julgustades selliste foorumivaatlejate/moderaatorite esilekerkimist, kellel on eriväljaõpe ja kes märkavad „peidetud” reklaami;

17.   rõhutab, et internetireklaami kiire leviku tõttu tuleb välja töötada asjakohane meetod, mille abil jälgida haavatavate rühmade, eelkõige laste kaitset ja seda, kuidas reklaamifirmad nendeni jõuavad;

18.   avaldab kahetsust, et hoolimata kehtivatest ELi õigusaktidest, mis käsitlevad hindu lennutranspordi valdkonnas, ja arvestades 2007. aastal tarbijakaitsealase koostöö määruse raames läbiviidud lauskontrolle lennupileteid müüvate veebilehtede suhtes, on tarbijad selles sektoris endiselt arvukate eksitavate tavade ohvrid, näiteks ei näidata internetis broneerimisel selliseid vältimatuid kulutusi nagu krediit- ja deebetkaardi lisatasud; on mures selle pärast, et järjest rohkem on kaebusi, mis puudutavad internetist pileti ostnud inimesi, kes on langenud IP-aadressi jälgimise ohvriks, mida kasutatakse selleks, et teha kindlaks selle IP-aadressi kaudu internetikasutaja poolt loodud ühenduste arv ning viia hind mingi kauba vastu mitme ühesuguse otsingu kaudu üles näidatud huvi põhjal kunstlikult kõrgele; nõuab, et komisjon uuriks, kui levinud selline meetod on, mis põhjustab kõlvatut konkurentsi ja kujutab endast kasutaja isikuandmete väärkasutust, ja teeks vajaduse korral ettepaneku vastavate tarbijakaitseeeskirjade kohta;

19.   on seisukohal, et direktiivi mittejärgimise suhtes kehtestatavad karistused ei tohi olla väiksemad kui ebaausatena või eksitavatena käsitletavatest tavadest saadav kasu; tuletab liikmesriikidele meelde, et direktiivis sätestatakse, et karistused peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad; palub komisjonil koostada ja analüüsida andmeid karistuste kohta, mida liikmesriigid kohaldavad, samuti jõustamissüsteemide tõhususe kohta, eelkõige täitemenetluse keerukuse ja pikkuse osas; kutsub komisjoni üles esitama parlamendile selle analüüsi tulemused;

20.   tervitab jõupingutusi, mida komisjon on teinud, et abistada liikmesriike direktiivi ülevõtmisel ja kohaldamisel;

21.   tunneb heameelt komisjoni poolt välja töötatud ebaausaid kaubandustavasid käsitlevate siseriiklike õigusaktide ja kohtupraktika andmebaasi üle ja tunnistab, et see on kasulik vahend, mis aitab tarbijatele kättesaadavat teavet täiendada; avaldab kahetsust, et see on kättesaadav üksnes ingliskeelsena; kutsub komisjoni üles suurendama järk-järgult keelte arvu, milles see andmebaas on kättesaadav, ning suurendama selle nähtavust eelkõige ettevõtjate hulgas; kutsub komisjoni üles kaaluma ka lisavahendeid VKEde teadlikkuse parandamiseks ebaausate kaubandustavade kohta;

22.   rõhutab komisjoni poolt direktiivi kohaldamise kohta koostatud suuniste olulisust; tervitab komisjoni kavatsust vaadata need suunised läbi 2014. aastaks; julgustab komisjoni töötama läbipaistvalt, konsulteerides sidusrühmade laia ringiga kogu protsessi vältel; kutsub komisjoni üles jätkama selle dokumendi ajakohastamist ja selgitamist edaspidi väga regulaarselt; kutsub liikmesriike üles võtma neid suuniseid arvesse nii palju kui võimalik ja vahetada parimaid tavasid selle täitmise kohta; kutsub komisjoni üles esitama hinnangut tõlgendamis- ja rakendamisraskuste kohta, millega riiklikud asutused ning sidusrühmad direktiivi sätete rakendamisel regulaarselt kokku puutuvad, et hinnata, milliseid aspekte oleks juhendis vaja parandada;

23.   rõhutab, et kõnealuse direktiiviga sätestatud maksimaalse ühtlustamise põhimõte tähendab, et siseriiklikud õigusaktid ei tohi kehtestada rangemaid sätteid kui need, mida näeb ette kõnealune direktiiv; rõhutab, et Euroopa Kohus on tõlgendanud seda põhimõtet nii, et komplektina müüki ja muid kaubanduslikke soodustusi, mida Euroopa Kohus käsitleb ebaausate kaubandustavadena ning mis ei esine I lisa mustas nimekirjas, võib keelustada ainult üksikjuhtumite kaupa; rõhutab, et õiguskindluse huvides ning kõrgetasemelise tarbijakaitse tagamiseks peaks komisjon täpsustama suuniste läbivaatamise raames, millist komplektina müüki ja muid kaubanduslikke soodustusi tuleks pidada ebaseaduslikuks; kutsub komisjoni üles kaaluma müügiedendusele pühendatud seadusandliku ettepaneku vajadust;

24.   rõhutab, et valede keskkonnaalaste väidete esitamine on ebaaus tegevus, mis kipub laienema; julgustab komisjoni laiendama suuniste osa, milles selgitatakse ettevõtjatele põhjalikumalt direktiivi kohaldamist; kutsub paralleelselt komisjoni üles uurima algatusi, mida võiks ette võtta, et paremini kaitsta tarbijaid selliste tavade eest;

25.   kutsub komisjoni ja liikmesriike üles parandama ettevõtjate ja tarbijate teadlikkust oma õiguste kohta, et suurendada lugupidamist nende suhtes majandustegevuses osalejate poolt;

26.   tuletab meelde, et paljud tarbijad suhtuvad hüvitise nõudmisse vastumeelselt, kui nende makstud summa tundub neile väga väike; rõhutab vajadust suurendada tarbijate teadlikkust toetuse kohta, mida neile võivad pakkuda nii tarbijaühingud kui ka Euroopa tarbijakeskuste võrgustik; rõhutab tarbijaorganisatsioonide tähtsust ennetava meetmena teadlikkuse parandamisel olemasolevate ebaausate kaubandustavade suhtes ning nende organisatsioonide osa ebaausate tavade ohvrite abistamisel, võimaldades tarbijatel nii oma õigused korralikult maksma panna; nõuab tarbijaorganisatsioonide koordineeritud tegevust riiklikul ja Euroopa tasandil, samuti kooskõla riiklike ametiasutuste ja komisjoniga;

27.   rõhutab, et tarbijate jaoks on äärmiselt oluline saada kasu tõhusatest, kiiretest ja odavatest õiguskaitsevahenditest; kutsub sellega seoses liikmesriike üles täielikult rakendama direktiivi alternatiivsete vaidluste lahendamise mehhanismide kohta ja määrust internetivaidluste kohtuvälise lahendamise kohta;

28.   tuletab meelde kollektiivse hüvitamise mehhanismide tähtsust tarbijate jaoks ja tunneb heameelt komisjoni hiljuti avaldatud soovituse C(2013)3539 ja teatise COM(2013)0401 üle; nõustub, et kollektiivse hüvitamise horisontaalne raamistik väldiks kooskõlastamata ELi valdkonnapõhiste algatuste riski; kutsub liikmesriike üles järgima komisjoni soovitusi kehtestada ühised horisontaalsed põhimõtted, mille rakendamine liikmesriikides aitaks eelkõige piiriüleste juhtumite puhul hinnata, kas on vaja täiendavaid meetmeid, muu hulgas seadusandlikku algatust; rõhutab asjaolu, et ükski lähenemisviis kollektiivsele hüvitamisele ei tohi anda mingit majanduslikku ajendit kuritahtlikuks ühistegevuseks ning iga selline lähenemisviis peab sisaldama asjakohased kaitsemeetmed, et vältida põhjendamatuid nõudeid;

29.   teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.

(1) ELT L 149, 11.6.2005, lk 22.
(2) ELT L 364, 9.12.2004, lk 1.
(3) EÜT L 166, 11.6.1998, lk 51.
(4) ELT C 46 E, 24.2.2010, lk 26.
(5) ELT C 169 E, 15.6.2012, lk 58.
(6) IP/A/IMCO/NT/2008-16.


ELi õiguskaitse tulemustabel
PDF 112k   DOC 39k
Euroopa Parlamendi 4. veebruari 2014. aasta resolutsioon ELi õiguskaitse tulemustabeli ning tsiviil- ja haldusõiguse kohta liikmesriikides (2013/2117(INI) )
P7_TA(2014)0064 A7-0442/2013

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni 27. märtsi 2013. aasta teatist Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Keskpangale, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele pealkirjaga ,,ELi õiguskaitse tulemustabel. Tõhusa õiguskaitse ja majanduskasvu edendamise vahend” (COM(2013)0160 ),

–   võttes arvesse Euroopa Nõukogu kohtute efektiivsust hindava komisjoni (CEPEJ) poolt kaks korda aastas koostatavaid Euroopa kohtusüsteeme käsitlevaid hindamisaruandeid,

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 48 ja artikli 119 lõiget 2,

–   võttes arvesse õiguskomisjoni raportit (A7-0442/2013 ),

A.   arvestades, et komisjon on andnud välja ELi õiguskaitse tulemustabeli, mis on riikide õigussüsteemide tulemuslikkuse hindamise mittesiduv võrdlusvahend, mille eesmärk on paremini määratleda õiguspoliitikat ning keskenduda sellistele kohtusüsteemi parameetritele, mis aitavad parandada ettevõtlus- ja investeerimiskeskkonda Euroopa Liidus;

B.   arvestades, et ELi õiguskaitse tulemustabelis võrreldakse liikmesriikide kohtusüsteeme konkreetsete näitajate alusel, kuid selles ei esitata liikmesriikide kohtusüsteemide üldist paremusjärjestust;

C.   arvestades, et 2013. aasta õiguskaitse tulemustabelis keskendutakse üksnes tsiviil-, kaubandus- ja haldusõigusele;

D.   arvestades, et mittesiduva võrdlusega on võimalik teha kindlaks edusammud ja puudused ning püüelda heade tavade vahetamise poole kogu liidus, jättes samas puutumata riikide õigus- ja kohtusüsteemide autonoomsuse;

1.   võtab suure huviga teadmiseks ELi õiguskaitse tulemustabeli; palub komisjonil seda algatust vastavalt aluslepingutele ja liikmesriikidega konsulteerides edasi arendada, pidades silmas vajadust vältida tarbetut ülesannete kattumist teiste organitega;

2.   toetab heade tavade vahetamise eesmärki, et tagada tõhus ja sõltumatu õigussüsteem, mis võiks kaasa aidata majanduskasvule Euroopas ja suurendada konkurentsivõimet; rõhutab, et tulemuslik ja usaldusväärne õigussüsteem annab äriühingutele stiimulid riiklikul ja piiriülesel tasandil areneda ja investeerida;

3.   märgib, kui tähtis on kohtusüsteemide võrdlus piiriülese vastastikuse usalduse, õigusasutuste tulemusliku koostöö ning ühise õigusruumi ja Euroopa õiguskultuuri loomise jaoks;

4.   usub, et mis tahes riikide õigussüsteemide võrdlus eeskätt varasema olukorraga peaks rajanema objektiivsetel kriteeriumidel ja objektiivselt kogutud, võrreldud ja analüüsitud tõenditel; märgib, kui tähtis on hinnata õigussüsteemide toimimist tervikuna, eraldamata neid liikmesriikide sotsiaalsest, ajaloolisest ja majanduslikust kontekstist või konstitutsioonilisest traditsioonist, millest õigussüsteem tuleneb; rõhutab, kui oluline on kohelda liikmesriike erapooletult, tagades seeläbi õigussüsteemide hindamisel kõigi liikmesriikide võrdse kohtlemise;

5.   palub, et komisjon arutaks kavandatud meetodit aegsasti läbipaistva menetluse raames, millesse oleks kaasatud ka liikmesriigid;

6.   märgib, et võrdlusalused riikide õigussüsteemide kohta tuleb kehtestada enne teabe kogumist, et luua ühine arusaam metoodikast ja näitajatest;

7.   kiidab komisjoni tema jõupingutuste eest mõõdetavate andmete esitamisel; juhib siiski tähelepanu asjaolule, et teatavaid eesmärke, näiteks kohtumõistmise kvaliteeti ja õigussüsteemi erapooletust on väga raske objektiivselt hinnata;

8.   märgib, et kohtusüsteemide tõhusust ei saa mõõta üksnes statistiliste parameetritega, vaid arvesse tuleks samuti võtta liikmesriikide struktuurilist eripära ja ühiskonnas käibivaid eri traditsioone; kutsub sellega seoses komisjoni üles pöörama tulevikus andmete kogumisel ja võrdlusaluste kehtestamisel suuremat tähelepanu liikmesriikide kohtusüsteemide erinevustele;

9.   palub, et komisjon kohtleks äriühinguõiguse puhul ühe- ja kahetasandilist süsteemi võrdselt;

10.   palub liikmesriikidel uurida hoolikalt 2013. aasta õiguskaitse tulemustabeli tulemusi ja otsustada, kas sellest oleks vaja teha järeldusi oma tsiviil-, kaubandus- ja haldusõiguse süsteemi korralduse ja täiustamise kohta;

11.   ergutab liikmesriike koguma asjakohaseid andmeid selliste küsimuste kohta nagu kohtumenetluste kulud, lepitusjuhtumid ja täitemenetlused; peab kahetsusväärseks, et mõned liikmesriigid ei ole õiguskaitse tulemustabeli teatavate kategooriate kohta esitanud mingeid andmeid; on siiski arvamusel, et komisjon oleks pidanud eristama selliseid juhtumeid, kus andmed puudusid, ja neid juhtumeid, kus näitajad ei olnud asjakohased või konkreetse liikmesriigi suhtes kohaldatavad;

12.   palub komisjonil ja liikmesriikidel ergutada riikide kohtusüsteemide vahelist vastastikust mõistmist ja koostööd, sh kontaktkohtunike võrgustike kaudu;

13.   nõuab kohtunike, kohtutöötajate ja muude õigusala töötajate koolitusprogrammidele suurema tähtsuse omistamist, eelkõige Euroopa ja võrdleva õiguse valdkonnas; rõhutab, et keeleõpe on õigusalase koolituse ülioluline komponent;

14.   väljendab huvi andmete saamiseks piiriüleste kohtuasjade kohta, mis on sageli hoopis keerukamad kui ühte riiki hõlmavad kohtuasjad ja toovad välja takistused, millega ELi kodanikud oma ELi ühtsest turust tulenevate õiguste teostamisel kokku puutuvad, eelkõige ELi õigusaktide kohaldamisel;

15.   viitab vaidluste kohtuvälise lahendamise tähtsusele kohtute töökoormuse vähendamisel ja kõigi osapoolte raha säästmisel;

16.   palub komisjonil oma järgmises taolises tulemustabelis võtta arvesse ka piiriüleseid lepitusmenetlusi; julgustab liikmesriike lepitusmenetlusi aktiivselt edendama ja pöörama sealjuures erilist tähelepanu ELi tasandil reguleeritavatele kaubandus- ja perekonnaasjadele (nagu Rooma III ja Brüssel II puhul);

17.   rõhutab, et liikmesriikide info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) süsteemide areng on väga ebaühtlane; märgib, et uute tehnoloogiate kasutamine võib aidata tõhusalt kaasa kulude vähendamisele ja kohtumenetluste kiirendamisele, eelkõige arvutipõhiste rakenduste kasutamise ning kohtuasjade haldamise ja kommunikatsioonivahendite abil;

18.   märgib, et väikeste nõuete menetluste ja vaidlustamata nõuetega saaks tegeleda kiiremini IKT vahendeid kasutades;

19.   rõhutab CEPEJ juhtivat rolli asjakohaste andmete kogumisel ja esitlemisel riiklikul ja piirkondlikul tasandil; on arvamusel, et ELi institutsioonid peaksid püüdma teha CEPEJ-ga koostööd, kuna see loob suurepärase aluse parimate tavade vahetamiseks, ja et ühtlasi tuleb vältida topelttööd;

20.   tuletab meelde Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku juhtivat rolli tsiviil- ja kaubandusasjades ning e-õiguskeskkonna portaali juhtivat rolli ELi ja riikide tsiviil- ja kaubandusõigust puudutavate teadmiste kättesaadavuse edendamisel;

21.   teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ning liikmesriikidele.


Nutivõrkude arendamise kohalikud ja piirkondlikud tagajärjed
PDF 225k   DOC 71k
Euroopa Parlamendi 4. veebruari 2014. aasta resolutsioon nutivõrkude arendamise kohalike ja piirkondlike tagajärgede kohta (2013/2128(INI) )
P7_TA(2014)0065 A7-0019/2014

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikleid 174, 175, 176, 177, 178 ja 191,

–   võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklit 37,

–   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu protokolli nr 26,

–   võttes arvesse komisjoni 3. märtsi 2010. aasta teatist „Euroopa 2020. aastal. Aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu strateegia” (COM(2010)2020 ),

–   võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1303/2013, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006(1) ,

–   võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1301/2013, milles käsitletakse Euroopa Regionaalarengu Fondi ning erisätteid majanduskasvu ja tööhõivesse investeerimise eesmärgi kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1080/2006(2) ,

–   võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1300/2013, mis käsitleb Ühtekuuluvusfondi ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1084/2006(3) ,

–   võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1298/2013, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1083/2006 seoses teatavatele liikmesriikidele Euroopa Sotsiaalfondist eraldatavate rahaliste vahenditega(4) ,

–   võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1299/2013 erisätete kohta, mis käsitlevad Euroopa Regionaalarengu Fondist toetuse andmist Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgil(5) ,

–   võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1302/2013, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1082/2006 Euroopa territoriaalse koostöö rühmituse (ETKR) kohta, et selgitada, lihtsustada ja parandada nende rühmituste asutamist ja toimimist(6) ,

–   võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. juuli 2009. aasta direktiivi 2009/72/EÜ, mis käsitleb elektrienergia siseturu ühiseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2003/54/EÜ(7) ,

–   võttes arvesse ühenduse suuniseid keskkonnakaitsele antava riigiabi kohta(8) ,

–   võttes arvesse nõukogu 22. juuli 2013. aasta määrust (EL) nr 734/2013, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 659/1999, millega kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad EÜ asutamislepingu artikli 93 kohaldamiseks(9) ,

–   võttes arvesse komisjoni teatist „ELi suunised riigiabieeskirjade kohaldamiseks seoses lairibavõrkude kiire kasutuselevõtuga”(10) ,

–   võttes arvesse komisjoni 12. aprilli 2011. aasta teatist „Arukad võrgud – innovatsioonist kasutuselevõtuni”(COM(2011)0202 ),

–   võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2009. aasta direktiivi 2009/28/EÜ taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamise kohta ning direktiivide 2001/77/EÜ ja 2003/30/EÜ muutmise ja hilisema kehtetuks tunnistamise kohta(11) ,

–   võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta direktiivi 2012/27/EL, milles käsitletakse energiatõhusust, muudetakse direktiive 2009/125/EÜ ja 2010/30/EL ning tunnistatakse kehtetuks direktiivid 2004/8/EÜ ja 2006/32/EÜ(12) ,

–   võttes arvesse komisjoni 8. märtsi 2011. aasta teatist „Konkurentsivõimeline vähese CO2 -heitega majandus aastaks 2050 – edenemiskava” (COM(2011)0112 ),

–   võttes arvesse komisjoni 15. november 2012. aasta teatist „Toimiv energiaturg” (COM(2012)0663 ),

–   võttes arvesse komisjoni 6. juuni 2012. aasta teatist „Taastuvenergia, Euroopa energiaturu oluline osaline” (COM(2012)0271 ),

–   võttes arvesse komisjoni 27. märtsi 2013. aasta rohelist raamatut „Kliima- ja energiapoliitika raamistik aastani 2030” (COM(2013)0169 ),

–   võttes arvesse oma 12. septembri 2013. aasta resolutsiooni mikrotootmise – väikesemahulise elektri- ja soojatootmise kohta(13) ,

–   võttes arvesse oma 16. jaanuari 2013. aasta resolutsiooni ELi ühtekuuluvuspoliitika ja selles osalejate rolli kohta Euroopa uue energiapoliitika rakendamisel(14) ,

–   võttes arvesse oma 10. septembri 2013. aasta resolutsiooni energiatõhususe meetmete rakendamise ja mõju kohta ühtekuuluvuspoliitikas(15) ,

–   võttes arvesse 25. jaanuari 2012. aasta ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) (COM(2012)0011 ),

–   võttes arvesse komisjoni talituste 14. novembri 2008. aasta töödokumenti „Piirkonnad 2020 – ELi piirkondade tulevaste väljakutsete analüüs” (SEC(2008)2868 ),

–   võttes arvesse komisjoni 6. oktoobri 2010. aasta teatist „Regionaalpoliitika panus aruka majanduskasvu saavutamisse Euroopa 2020. aasta strateegia raames” (COM(2010)0553 ),

–   võttes arvesse aruteludokumenti, mis sisaldab eelnõu komisjoni XXX määrusele (EL) nr .../… ELi aluslepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi tunnistatakse siseturuga kokkusobivaks,

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 48,

–   võttes arvesse regionaalarengukomisjoni raportit ning tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni arvamust (A7-0019/2014 ),

A.   arvestades, et mitmed tõhusa energiakasutuse ja detsentraliseeritud energiatootmise parimate tavade näited, nagu Burgenlandi piirkond, projektid „MaReS” (Macaronesia Research Strategy) ja „Green Islands”, nn energiaorg Madalmaades, taastuvenergia mudelpiirkond Harzis Saksamaal, Hostětín Tšehhi Vabariigis, projekt „Orkney Micro Renewables” Šotimaal ning komisjoni algatusega CONCERTO või algatusega CO-POWER hõlmatud katseprojektilinnad ja -kogukonnad, tõendavad, et kohalikud kogukonnad ja kodanikud võivad saada korraga nii tootjaks kui ka tarbijaks (prosumers ), tootes energiat enda energiavajaduse rahuldamiseks, kuid samal ajal seda ka elektrivõrgule müües või saades oma elektrienergia ülejäägi eest krediiti ja kasutades netomõõtmist, toimides virtuaalsetes elektrijaamades koos teiste osalejatega, saavutades maksimaalse kasu, kaasates kõik osapooled piirkondlike meetmete kavandamisse ja rakendamisse, edendades aktiivset kaasatust ja teabevahetust ning arendades terviklikku lähenemisviisi, kaasates teisi energeetikaga seotud sektoreid, nagu transpordi- ja elamusektor, kasutades arukaid rahalise toetamise mehhanisme ja luues uusi töökohti;

B.   arvestades, et Euroopa Parlament on vastu võtnud raportid ELi ühtekuuluvuspoliitika ja selles osalejate rolli kohta Euroopa uue energiapoliitika rakendamisel ning energiatõhususe meetmete rakendamise ja mõju kohta ühtekuuluvuspoliitikas;

C.   arvestades, et arukate energiasüsteemide toimimisega seoses kogutavad isikuandmed on väga tundlikud, kuna need võimaldavad teha järeldusi kasutaja käitumise kohta, ja seetõttu on vaja tagada nende andmete eriline kaitse;

Piirkondliku majanduse uued võimalused

1.   hindab positiivselt piirkondades energia tootmise ja tarbimise viisis toimuvat paradigma muutust – üleminekut traditsiooniliselt paindumatult mudelilt, mille toimimise aluseks on nn põhikoormusloogika, muutuvale, detsentraliseeritud ja kohalikule tootmisele, milles on suur osakaal väikemahulisel taastuvenergia tootmisel, mis on paindlik ja nõudlusele vastav ning mille puhul energia salvestamine on jaotatud; tunnistab, et säästva arengu säilitamiseks ja tulevase nõudluse rahuldamiseks tuleks edendada energia tootmise ja tarbimise uusi mudeleid, mis põhinevad detsentraliseeritud ja kohalikul tootmisel; rõhutab, et nutivõrk on sellise paradigmanihke lahutamatu osa ning nutivõrkude rakendamine tuleks integreerida piirkondliku arengu valdkonnaülesesse ja terviklikku käsitusse, et piirkondade kasu ja turuvõimalusi maksimaalselt suurendada ning saavutada jätkusuutlikkus, majanduskasv ja innovatsioon;

2.   juhib tähelepanu sellele, et paljud Euroopa piirkonnad on arendanud ELi olemasolevas raamistikus projekte, millega ühelt poolt on edendatud koostoimet valitud valdkondades ja teiselt poolt energiasäästvust ja taastuvenergiat ning milles avaliku ja erasektori partnerid teevad ühiselt jõupingutusi piirkondliku majanduskasvu võimaluste uurimiseks energiasektoris, rakendades selleks Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide vahendite varajast kaasamist ja kindla eesmärgiga partnerlusi kohalikul, piirkondlikul, riiklikul ja Euroopa tasandil ning kohalike energiaressursside tulemusliku detsentraliseeritud kasutuselevõtu strateegiaid;

3.   rõhutab, et nutivõrgud toovad mitut moodi kasu, aidates vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid, suurendada taastuvenergia ja hajatootmise osakaalu, tagada majapidamiste energiavarustuse kindlust, luua nõutavaid tingimusi elektrienergia tõhusaks kasutamiseks transpordisektoris, anda tarbijatele võimaluse kohandada oma tarbimist, et nad saaksid kasu kõige madalamatest hindadest ja säästaksid samal ajal energiat, parandada energiatõhusust, hoida kokku elektrienergiat, vähendada kulukaid investeeringuid elektri nutivõrkudesse, kasutades energiat väljaspool tippkoormuse aegu, ning anda hoogu ELi tehnoloogiainnovatsioonile ja -arendusele; rõhutab, et kodanikud peavad olema osalised igas etapis, sealhulgas nn arukate arvestite infrastruktuuri juurutamisel, millega luuakse kahesuunaline teabevoog, ning ka jaotusvõrguettevõtjate ja nutivõrgutehnoloogiate käitajate kavandatud meetmetes; juhib ka tähelepanu asjaolule, et nutivõrkude arendamine ja kasutamine vähendab märkimisväärselt edastamisel ja jaotamisel tekkivaid energiakadusid; rõhutab, et võrgu automaatset ümberseadistamist saab võrgu eneseparandamise võimest tulenevalt kasutada katkestuste ärahoidmiseks või parandamiseks; märgib aga, et eri piirkondade riiklikes toetussüsteemides sageli ei tähtsustata taastuvenergia tehnoloogiate kõige tõhusama rakendamise mooduseid kodumajapidamistes;

4.   rõhutab sellega seoses energiavõrgu geograafilise (või territoriaalse) muutmise ja nutivõrkude edendamise võimalusi ebasoodsas olukorras olevates piirkondades, sealhulgas äärepoolseimates ja perifeersetes piirkondades ja saartel, mis võivad areneda energiatarbijatest energiatootjateks ning saada sellest suurt majanduslikku kasu ja kasu oma konkurentsivõimele, kindlustades endale ühtlasi turvalise energiavarustuse ning nutivõrkude kasutuselevõtu ja käitamise; märgib, et eelkõige nutivõrkude kasutuselevõtt ja käitamine pakub nendele piirkondadele soodsaid võimalusi, kuna nad saavad sellega vähendada oma energiakulusid;

5.   juhib tähelepanu asjaolule, et võrgu infrastruktuur, võrguhaldus ja turueeskirjad on praegu kohandatud fossiilkütuseid ja tuumaenergiat kasutavate elektrijaamade vajadustele ja võimalustele, mistõttu uuemad tehnoloogiad, näiteks taastuvenergia, on ebasoodsas konkurentsiolukorras;

6.   kutsub liikmesriike ning piirkondlikke ja kohalikke ametivõime üles investeerima võimalikult varakult kohalikesse nutivõrkudesse, kaaludes põhjalikult investeeringute suurendamist Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide vahendite kasutamisega, sealhulgas rahaliste vahendite kasutamisega erainvesteeringute võimendamiseks, võttes arvesse konkreetse piirkonna keskkonnavajadusi ning majanduslikke, sotsiaalseid ja territoriaalseid vajadusi ja iseärasusi, sest ei ole olemas ühte lahendust kõigi piirkondade jaoks; nõuab paindlikku suhtumist kohalikul ja piirkondlikul tasandil, et vähendada tõkkeid, mis segavad energia tootmise ja salvestamise meetmete, sealhulgas piiriüleste meetmete, samuti energiatõhususe meetmete kombineerimist, ning teha koostööd teiste sektoritega, nagu info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) ja transpordisektor; rõhutab sellega seoses pumpelektrijaamade tähtsust taastuvate energiaallikate kasutamisel;

7.   rõhutab, et nutivõrkude kasutuselevõtt nõuab stabiilset ja pikaajalist poliitilist raamistikku; palub komisjonil esitada ettepanekud 2030. aastani ulatuvate ambitsioonikate strateegiate, meetmete ja eesmärkide kindlaksmääramiseks energiatõhususe ja taastuvenergia vallas ning kasvuhoonegaaside heitkoguste osas, et anda investoritele ja omavahel seotud majandusharudele tulevikukindlust ja edendada arukat energiasüsteemi;

8.   tuletab meelde, et enamiku stsenaariumide kohaselt, mis sisalduvad energia tegevuskavas aastani 2050, ei ole taastuvate energiaallikate hajatootmise nõuetekohane integreerimine teostatav ilma kohalike ja piirkondlike arukate elektrijaotusvõrkude arendamiseta, kuna nendega luuakse teabeühendused ja elektrivarustuse ühendused kohalike sotsiaal-majandusliku arengu piirkondade vahel, mis võimaldab neid muutuvaid energiaallikaid paindlikult hallata ja luua vajalikud varuvõimsused; nõuab seetõttu suurema tähelepanu pööramist jaotusvõrkudele; rõhutab siiski, et nutivõrkude arendamise eesmärk on energia tõhus transportimine tootmiskohast lõppkasutuskohta; juhib veel tähelepanu sellele, et nutivõrkude lisandväärtus on seda tugevam, et need on omavahel seotud laiemas ulatuses laiemas, näiteks riigi või isegi Euroopa tasandil, ning et elektrienergia nõudluse juhtimine sellel tasandil loob nõudluse jaotumise kaudu uusi võimalusi tarbimise (tarbimisallikate) kaotamiseks, kui kohapealne tootmine on liiga väike (või liiga suur);

9.   nõuab paindlikumat hoiakut ELi siseturgu reguleerivates määrustes ja direktiivides, et soodustada piirkonnaspetsiifilisi lahendusi seoses energiatootmise ja -varustuse, energia salvestamise ja energiatõhususe meetmetega ning selliste meetmete kombinatsiooniga, kaasa arvatud avaliku ja erasektori partnerlused ning piiriülesed projektid;

Arukad energiasüsteemid

10.   rõhutab, et selleks, et nutivõrke saaks edukalt rakendada, tuleks välja töötada piirkondade ja kohalike kogukondade arukaid energiasüsteeme käsitlev strateegia, milles nutivõrgud muutuksid piirkondliku energiasüsteemi osaks ja hõlmaksid suure osa taastuvatest energiaallikatest toodetud energiast ning milles sisalduksid ka detsentraliseeritud tootmisvõimsused seostatuna nõudluse juhtimisega, energiatõhususe meetmetega, energiasäästu suurendamisega, aruka salvestamise lahendustega, transpordisektoriga (e-transport) ja naabervõrkude vahelise suurema teabevahetusega;

11.   võtab teadmiseks arukate arvestite rolli kahesuunalise suhtluse võimaldamisel, mis lubab esitada tarbijatele täpseid arveid ja suurendada nn nõudluspoole osalemist, mille puhul tarbijad kohandavad oma tarbimisharjumusi vastavalt energiatootmise tippudele ja madalseisudele; rõhutab, et kodanikud peavad saama arukast energiasüsteemist igakülgset kasu ja et kodanike omanikuvastutus suurendab nende käitumise tõhusust ja seega kokkuvõttes energia säästmist nn avatud protokollide abil; rõhutab, et jaotusvõrguettevõtjad, kes osutavad teenuseid kohalikele, piirkondlikele või riiklikele ametiasutustele, vastutavad selle eest, et kõikidele inimestele oleks tagatud selle üldhuviteenuse kättesaadavus, ning tagavad selleks võrgu turvalisuse ja stabiilsuse; rõhutab, et igal kodanikul peaks olema vahetu juurdepääs tarbimis- ja tootmisandmetele, et tagada nutivõrkude tõhus, ohutu ja turvaline toimimine; kutsub komisjoni astuma samme, et elektriseadmed (eelkõige pesumasinad, nõudepesumasinad, soojuspumbad, akumuleerivad küttseadmed jm) saaksid töötada automaatselt koostoimes arukate mõõteseadetega, kusjuures tarbijatele võimaldataks kõige soodsamaid hindu;

12.   kutsub komisjoni ja selle arukate võrkude töörühma ajakohastama ja laiendama olemasolevat arukate võrkude määratlust, nii et see hõlmaks arukat energiasüsteemi; kutsub kohalikke ja piirkondlikke ametiasutusi üles juhtima energia tarbimist ja koormuse jagamist ning töötama välja ja võtma vastu arukal energiasüsteemil põhinevad piirkondlikud strateegiad;

13.   toonitab, et selleks, et tagada piirkondade nutivõrkude majanduslik tõhusus, on vaja kombineerida otseseid ja kaudseid eeliseid ning seondada energiasektor mitme muu sektoriga, eelkõige elamu- ja transpordisektoriga, aga ka keskkonna-, linnaplaneerimise, sotsiaalse kaasamise, jäätmekäitluse ja ehitussektoriga, et saavutada energia säästmise eesmärgid, viies samas maksimumini majandusliku kasu ning tasakaalustades piirkonnas energia pakkumise ja nõudluse;

14.   nõuab innovatsiooni info- ja kommunikatsioonitehnoloogia sektoris ja suuremaid investeeringuid sellesse sektorisse, et lahendada nutitehnoloogiaid pärssivad peamised probleemid, mis hõlmavad tehnoloogiate koostalitlusvõimet olemasoleva võrguga ja õiguslikke probleeme; kutsub komisjoni ning riiklikke ning piirkondlikke toimijaid üles looma positiivseid õigus- ja investeerimisraamistikke, et võimaldada koostalitlusvõimeliste IKT lahenduste arendamist;

Soodne mõju kohalikule tööhõivele

15.   soovitab kõikidel piirkondlikel ja kohalikel ametiasutustel kaaluda arukate energiasüsteemide kasulikkust kohalike keskkonnasõbralike ja püsivate töökohtade võimaliku allikana ning soovitab nendesse süsteemidesse investeerida; toonitab, et ehitustööstus on üks peamisi valdkondi, kus luuakse töökohti mitte ainult otseinvesteeringutega arukatesse energiavõrkudesse, vaid ka ELi tehnoloogilise arengu, innovatsiooni ja VKEde konkurentsivõime hoogustamise ning investeeringute kaudu energiatõhusatesse meetmetesse ja renoveerimisse, näiteks eluasemesektoris, ja energiatõhusate hoonete ehitamiseks soovitatavate uute tehnoloogiliste lahenduste omaksvõtmise kaudu;

16.   rõhutab, et nutivõrkude kasutuselevõtt annab ka võimaluse suurendada ELi tehnoloogiatootjate konkurentsivõimet ja ülemaailmset tehnoloogilist juhtrolli, näiteks ELi elektri- ja elektroonikaseadmete tööstuse osas, mis koosneb valdavalt VKEdest;

17.   kutsub kõiki piirkondi üles kaaluma investeeringuid nende uute töökohtade erialaoskustesse ja koolitusse, võttes arvesse asjaolu, et märkimisväärse arvu uusi kohalikke töökohti saab luua ka IKT teenistustes, transpordisektoris ja sektorites, mis varustavad nutiseadmete ning vastava infrastruktuuri ja vastavate teenustega, näiteks uute seadmetega, samuti vältima spetsialistide nappust ja võimaldada kohanemist vastavates valdkondades uute kutsealade tekkimisest põhjustatud vajadustega; kutsub liikmesriike ja piirkondi üles toetama kõrg- ja kutsehariduse tasandi koolitusalgatusi taastuvenergia valdkonnas, näiteks tehniliste keskkonnauuringute ja uute praktikavõimaluste, sealhulgas solaartehnikute praktika väljatöötamise osas; rõhutab, et piirkondadel, mis rakendavad edukalt arukat energiasüsteemi, on võimalik erikoolitusega tuua piirkonda täiendavaid töökohti, kui nad asutavad sellele valdkonnale spetsialiseeruvaid tehnikaülikoole ja kolledžeid; kutsub piirkondi üles tegema aruka spetsialiseerimise alal koostööd ja kiidab heaks kavad, mille raames jagatakse teadmisi piirkondade vahel ja piiriüleselt; juhib tähelepanu algatustele, millega Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut (EIT) tegeleb teadmis- ja innovaatikakogukonnas InnoEnergy ja mille sisuks on teadus- ja arendustegevus nutivõrkude ja kõnealuse sektori spetsialistide koolitamise valdkonnas; juhib tähelepanu ka piirkondlike innovatsioonisüsteemide loomise uuele ulatusele,

18.   toonitab, et avaliku sektori investeeringutega arukatesse energiasüsteemidesse, sealhulgas investeeringutega Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide kaudu, saab edendada kohalikke säästvaid tööhõivevõimalusi, luua tööhõives sünergiamõju ja ülekanduvat mõju ning majandus-, sotsiaal- ja keskkonnavaldkonnas pikaajalist kohalikku kasu piirkondadele ning neid saab kasutada ka majandusraskuste ületamise vahendina, eriti kriisist haaratud riikide piirkondades;

Kodanike roll

19.   toonitab, et parimate tavade ja juhtivate näidete uuringud on näidanud, et arukate energiavõrkude edu põhineb sageli kohaliku tasandi omanikuvastutusel, mida kannavad üksikkodanikud, ühistud, konkreetne kohalik kogukond või nende toimijate ühendused; tunnistab, et selline omanikuvastutus suurendab kõikidesse arukate energiasüsteemide elementidesse tehtavate investeeringute aktsepteerimist; rõhutab, et kodanikele tuleks anda paremat teavet ning pakkuda stiimuleid, näiteks dünaamilisi hinnakujundusmehhanisme ja IKT vahendeid, et kodanikud saaksid osaleda aruka energia infrastruktuuri, energiatootmise ning energia ja võrkude kavandamise ja energiajaotuse kõikides etappides;

20.   rõhutab, et nutivõrkude tehnilist olemust arvestades on tähtis teavitada ja harida kasutajaid, et neist saaksid „tootvad tarbijad” (prosumers ), kes on teadlikud võimalustest, mida need võrgud pakuvad, ja eriti nende võrkude seosest arukate arvestitega; rõhutab, et oluline on tõsta noorte sellekohast teadlikkust, kasutades keskharidust ja kutseharidust omandavatele õpilastele suunatud haridusprogramme;

21.   kutsub komisjoni üles kõrvaldama olemasolevatest ELi õigusaktidest ja eelkõige riigiabi eeskirjadest tõkked ning regulatiivsed ja õiguslikud probleemid, mis pärsivad kohaliku tasandi omanikuvastutust; kutsub liikmesriike toetama kohaliku energia soodustamise (feed-in ) võimalusi ja kohaliku energia jagamist mitte ainult kahesuunaliselt, võrgu ja lõpptarbija vahel, vaid ka piiriüleselt ja lõpptarbija üksuste vahel, ergutades kohaliku tasandi energiatootmises omanikuvastutust ja kohapeal toodetud energia jagamist;

22.   rõhutab, et arukate energiasüsteemide rakendamine muudab oluliselt era- ja avaliku sfääri, sest elektriga varustamine seotakse andmete kogumise ja teabeedastusega reaalajas; nõuab seetõttu kõigil tasanditel läbipaistvaid menetlusi, mis hõlmavad kõiki osalejaid, sealhulgas kodanikke, ettevõtjaid, tööstust, kohalikke ametiasutusi, jaotusvõrguettevõtjaid, ülekandesüsteemi haldureid, kohalikke ja piirkondlikke andmekaitseametnikke või ombudsmane ning nutivõrgutehnoloogiate pakkujaid;

Andmekaitse ja isikuandmete kaitse

23.   toonitab, et arukaid energiasüsteeme käitatakse suure hulga isikuandmete ja paljude profiilidega ning see kätkeb endas suurt andmeohutuse rikkumise ohtu; rõhutab, et arukate arvestite puhul on vaja järgida kõrgeid andmekaitse ja andmeohutuse norme ning kodanikel peab olema võimalik otsustada võrguettevõtjatele edastatavate andmete üle ja neid kontrollida, kui tegemist on andmetega, mis ületavad energia varustamiseks tingimata vajalike andmete hulga; märgib, et probleeme on seoses nutivõrkude süsteemide julgeoleku ja arukate arvestite kasulikkusega tarbijale, ning nõuab kõnealuse valdkonna paremat hindamist ja edasisi teadusuuringuid arukate arvestite andmekaitse ja andmeohutusega seoses; rõhutab seetõttu, et isikuandmed peavad olema kaitstud ilma eranditeta, nii et need jääksid kaitstuks ja turvatuks; rõhutab lisaks, et andmete turvalisus tuleb võtta nutivõrkude arendamise strateegia koostisosaks;

24.   rõhutab vajadust andmekaitse ja privaatsuse parema reguleerimise ning tava järele, kui arukate arvestite süsteeme paigaldatakse; toonitab, et andmekaitse ja andmeohutuse garanteerimine kõikidele võrguga ühendatud üksikisikutele ja majapidamistele on tingimatu nõue nutivõrkude toimimise ja kasutuselevõtmise jaoks; rõhutab, et kogutud andmeid tuleb kasutada ainult elektritarnete turvalisuse tagamiseks; kutsub liikmesriike üles jõustama andmekaitse eeskirju, hoides ja arendades samal ajal sünergiat kõikides telekommunikatsiooni- ja energiavõrkudes, ja kaitsma üksikisikute õigusi selles valdkonnas; rõhutab, et seoses andmete kogumisega arukate energiasüsteemide jaoks tuleks välja töötada normid tagamaks, et edastatakse ainult asjakohaseid andmeid, millega kindlustada elektritarnete turvalisus, tagamaks, et kolmandatele osapooltele andmeid ei edastata, tagamaks, et klientidel on õigus kogutud andmetega tutvuda ja need kustutada, kui need ei ole enam vajalikud sel otstarbel, milleks neid koguti või muul moel töödeldi, ning tagamaks, et kodanikel säilib omandiõigus oma andmetele ja kontrolli õigus nende suhtes, kellele nad võimaldavad juurdepääsu oma andmetele;

25.   palub komisjonil anda välja täiendavad suunised nutivõrkudega seotud isikuandmete ja isikustamata andmete kasutamise kohta, pidades silmas andmekaitset käsitlevaid ELi muudetud õigusakte ja kokkulepitud eeskirju selle kohta, millistel tingimustel jaotusvõrguettevõtjad, tarnijad või muud äriettevõtted kõnealuseid andmeid omavad ja haldavad;

Edukate arukate energiasüsteemide jaoks vajalik raamistik

26.   kutsub komisjoni üles astuma samme nutivõrkude kasutuselevõtu kiirendamiseks ja keskenduma järgmistele aspektidele: investeeringute ja rahaliste stiimulite soodustamine selles valdkonnas, tehniliste standardite väljatöötamine, millega tagatakse tarbijatele andmekaitse, õigusraamistiku loomine, millega stimuleerida arukate võrkude väljaarendamist, tarbijate huvides toimiva avatud ja konkurentsivõimelise jaeturu tagamine ning pideva toetuse andmine tehnoloogiate ja süsteemide uuendamiseks;

27.   toonitab, et uute, ajavahemikku 2014–2020 hõlmavate Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide määruste kohaselt on liikmesriigid kohustatud koondama Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide vahendeid investeeringuteks aruka, jätkusuutliku ja kaasava Euroopa ülesehitamiseks; märgib, et piirkondadele kehtestatakse miinimummäär – vähemalt 20% Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest, mis sõltuvalt nende majanduslikust arengust tuleb koondada investeeringuteks energiapöördesse, suure rõhuasetusega nutivõrkudele taastuvatest energiaallikatest pärit energia tootmisele ja jaotamisele, energiatõhususele, energia kokkuhoiule, soojus- ja elektrienergia koostootmisele, madala heitetasemega strateegiatele, seda eriti linnapiirkondades, ja nutivõrkudest saadava energia jaotusele; rõhutab, et avalikest vahenditest rahastamine etendab endiselt olulist osa erainvesteeringute suunamisel nutivõrkudega seotud teadus- ja arendustegevusse ja tutvustamisprojektidesse; juhib tähelepanu sellele, et ka Ühtekuuluvusfond võimaldab investeerimist sellesse valdkonda; palub liikmesriikidel kasutada seda uut võimalust parimal võimalikul viisil; rõhutab, et selliste investeeringute puhul, mis ei kuulu kohustusliku temaatilise kontsentratsiooni alla, võib Euroopa Regionaalarengu Fondi kaudu toetada ka arukate energia jaotamise, säilitamise ja edastamise süsteemide arendamist ning integreerida taastuvatel energiaallikatel põhinevat jaotatud energiatootmist;

28.   rõhutab, et Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid toimivad investeeringute katalüsaatorina ja et rahastamis- ja otsuste tegemise protsessi on kaasatud mitu territoriaalset tasandit ning mitmetasandiline juhtimine etendab olulist osa edukal rakendamisel; väljendab heameelt rahastamisvõimaluste üle Euroopa aruka energiakasutuse programmi raames;

29.   peab tervitatavaks seda, et Euroopa ühendamise rahastus on pandud suurt rõhku ühishuvi pakkuvatele aruka energia projektidele, avaldades samas kahetsust selle üle, et praegusesse kahe aasta loendisse lisati ainult kaks nutivõrgu projekti; rõhutab, et arvesse tuleb võtta nutivõrgu projekte elektrijaotussüsteemi tasandil; rõhutab, et infrastruktuuriprojektid peavad vastama jätkusuutlikkuse ja konkurentsivõime kriteeriumidele ja toetuma terviklikule lähenemisviisile, mis tagatakse jaotusvõrguettevõtjate kaasamisega; rõhutab samuti, kui oluline on arendada välja põhja-lõuna energiaühendused Vahemere piirkonnas;

30.   nõuab, et komisjon vähendaks takistusi investeeringutele arukatesse energiasüsteemidesse, eelkõige laiendades erandeid riigiabi ajakohastamise piires, et võimaldada avaliku sektori toetust kõigile piirkondlike ja kohalike arukate energiasüsteemide elementidele, sealhulgas valdkonnaülesed investeeringud ja toimingud; nõuab, et arukad energiasüsteemid lisataks eraldi liigina tulevasse komisjoni määrusesse ELi aluslepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi tunnistatakse siseturuga kokkusobivaks (üldine grupierandi määrus II) ja millega kohandatakse määrusi muude rühmaerandi liikide kohta, mis mõjutavad üksteist vastastikku arukate energiasüsteemide arendamisega;

31.   toonitab, et koostalitlusvõime on aruka infrastruktuuri puhul ülimalt tähtis, sest regulatiivne ebakindlus ja erinevad standardid aeglustavad aruka infrastruktuuri levikut; nõuab seetõttu tihedamat koostööd erinevate Euroopa tehniliste standardiorganisatsioonide vahel; toonitab avatud standardite vajalikkust koostalitlusvõime toetamiseks ning tehnoloogia arendamise ja kasutuselevõtu kiirendamiseks;

32.   kutsub komisjoni võtma meetmeid peamiste tõkete kõrvaldamiseks, milleks on näiteks koostalitluse ja standardite puudumine (standarditud isehäälestumine vähendaks kulusid ja võimaldaks ka väikeste hajutatud energiaallikate (või väikeste hajutatud energiaallikate rakenduste) ühenduvust), ebakindlus uute arukate võrgurakendustega seonduvate rollide ja vastutuse osas, ebakindlus seoses kulude ja tulude jagamise ja seega seoses uute ärimudelitega ning tarbijate tõrjuv suhtumine katsetes osalemisse; Euroopas kehtivad regulatiivsed nõuded võivad osutuda märkimisväärseks tõkkeks projektitulemuste kasutatavusele eri riikides;

33.   tuletab meelde Euroopas nutivõrkude kasutuselevõttu toetavat 2011. aasta standardimismandaati, mis pidi lõpule viidama 2012. aastal; kiidab heaks nimetatud mandaadi alusel tehtud edusammud, kuid rõhutab, et tööd on vaja jätkata; palub komisjonil suhelda standardimisasutustega, et kiirendada nende töö lõpuleviimist ja anda vajaduse korral uus mandaat;

34.   palub liikmesriikidel jätkata Euroopa energeetikasektorit reguleerivate asutuste nõukogu (CEER) foorumil koostööd ja parimate tavade jagamist riiklike jaotusvõrguettevõtjate reguleerimise kohta; võtab samal ajal teadmiseks jaotusvõrguettevõtjate korraldusliku mitmekesisuse, kus mõnedes liikmesriikides on ainult üks jaotusvõrguettevõtja ja teistes üle 800; soovitab liikmesriikidel teha tihedamat koostööd; kutsub liikmesriike ja komisjoni üles kokku leppima ühtse liigitussüsteemi, et määrata kindlaks, kas organisatsioon on põhivõrguettevõtja, jaotusvõrguettevõtja või ühendettevõtja;

35.   kutsub komisjoni üles hindama, kas kooskõlas kolmanda energia siseturu paketiga on vaja esitada ettepanekuid nutivõrkude arendamise ja edendamise kohta, mida komisjon peab tagama tõhusate meetmetega, kuna see võiks järjest enam võimaldada rohkemate turuosaliste kaasatust ning suurendada võimalikku koostoimet telekommunikatsiooni- ja energiavõrgu kasutamise, arendamise ja hooldamise vahel; rõhutab siiski, et need ettepanekud tuleks integreerida tõhustatud reguleerivasse raamistikku komisjoni kehtestatud põhimõtete kohaselt;

36.   nõuab, et nutivõrkude arendamisel tehtaks koostööd Euroopa, riiklikul ja piirkondlikul tasandil; on seisukohal, et nutivõrgud pakuvad olulist võimalust edendada innovatsiooni, teadus- ja arendustegevust, töökohtade loomist ja Euroopa tööstuse konkurentsivõimet kohalikul ja piirkondlikul tasandil, pidades eelkõige VKEsid;

37.   kutsub piirkondi üles looma võrgustikke ning jagama hüvesid, teadmisi ja parimaid tavasid ning tegema koostööd arukate energiasüsteemide tasuvusanalüüside koostamisel Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide territoriaalkoostöö eesmärgi raames; palub komisjonil luua arukate energiasüsteemidega piirkondade piiriülese võrgustiku; kutsub piiriüleseid piirkondi kasutama Euroopa territoriaalse koostöö rühmituse õiguslikku vahendit, et koos luua üldist majanduslikku huvi pakkuvad teenused taastuvenergia ja energiasäästu valdkonnas ning nutivõrkude infrastruktuur selles võrgustikus;

38.   rõhutab selliste algatuste tähtsust nagu Linnapeade pakt, mis on kohalikke ja piirkondlikke ametiasutusi kliimamuutuste vastasesse võitlusse kaasav peamine Euroopa liikumine ja mis põhineb allakirjutanute vabatahtlikul kohustusel täita ja ületada ELi eesmärk vähendada süsinikdioksiidi heiteid 20% võrra, suurendades selleks energiatõhusust ja arendades taastuvenergia allikaid, millega kinnitatakse ja toetatakse kohalike ametiasutuste jõupingutusi säästva energia poliitika rakendamisel; rõhutab, et kohalikud omavalitsused täidavad väga olulist rolli kliimamuutuste mõju leevendamisel, eriti kui arvestada, et 80% energia tarbimisest ja süsinikdioksiidiheidetest on seotud linnade tegevusega;

o
o   o

39.   teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ja Regioonide Komiteele.

(1) ELT L 347, 20.12.2013, lk 320.
(2) ELT L 347, 20.12.2013, lk 289.
(3) ELT L 347, 20.12.2013, lk 281.
(4) ELT L 347, 20.12.2013, lk 256.
(5) ELT L 347, 20.12.2013, lk 259.
(6) ELT L 347, 20.12.2013, lk 303.
(7) ELT L 211, 14.8.2009, lk 55.
(8) ELT C 82, 1.4.2008, lk 1.
(9) ELT L 204, 31.7.2013, lk 15.
(10) ELT C 25, 26.1.2013, lk 1.
(11) ELT L 140, 5.6.2009, lk 16.
(12) ELT L 315, 14.11.2012, lk 1.
(13) Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2013)0374 .
(14) Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2013)0017 .
(15) Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2013)0345 .


Väikesed põllumajandusettevõtted
PDF 186k   DOC 51k
Euroopa Parlamendi 4. veebruari 2014. aasta resolutsioon väikeste põllumajandusettevõtete tuleviku kohta (2013/2096(INI) )
P7_TA(2014)0066 A7-0029/2014

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse ühise põllumajanduspoliitika eesmärke, mis on sätestatud Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 39, eelkõige eesmärke „tõsta põllumajanduse tootlikkust tehnilise progressi edendamise ning põllumajandusliku tootmise ratsionaalse arengu tagamise ja tootmistegurite, eelkõige tööjõu optimaalse kasutamise teel” ja „[…] kindlustada põllumajandusega tegeleva rahvastikuosa rahuldav elatustase, eelkõige põllumajandusega tegelevate inimeste isikutulu suurendamise teel”,

–   võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1307/2013, millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames toetuskavade alusel põllumajandustootjatele makstavate otsetoetuste eeskirjad ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 637/2008 ja (EÜ) nr 73/2009,(1) eelkõige selle määruse artikleid 32 ja 61, milles käsitletakse vastavalt ümberjagamismakseid ja väikeste põllumajandustootjate süsteemi,

–   võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1305/2013 Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1698/2005,(2) eelkõige selle määruse artikleid 7 ja 19, milles käsitletakse vastavalt temaatilisi programme põllumajandusettevõtete arengut ning majandustegevust,

–   võttes arvesse komisjoni 3. mai 2011. aasta teatist „Meie elukindlustus, meie looduskapital: ELi bioloogilise mitmekesisuse strateegia aastani 2020” (COM(2011)0244 ),

–   võttes arvesse oma 7. septembri 2010. aasta resolutsiooni põllumajandustootjate õiglase sissetuleku ja toiduainete tarneahela parema toimimise kohta Euroopas(3) ,

–   võttes arvesse 2013. aasta analüüsi „Elatuspõllumajandus – selle väärtused ja arengusuunad”, mille tellis Euroopa Parlamendi poliitikaosakond B (struktuuri- ja ühtekuuluvuspoliitika),

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 48,

–   võttes arvesse põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni raportit (A7-0029/2014 ),

A.   arvestades, et väikesi põllumajandusettevõtteid mõjutab pidevalt demograafiline, kaubanduslik ja tehnoloogiline surve, mis viib järk-järgult põllumajandustegevusest loobumiseni ja elanikkonna lahkumiseni piirkondadest, kus kõige rohkem esineb selliseid ettevõtteid, ning mille tulemusel loobutakse väikesemahulisest kariloomakasvatusest ja lõpetatakse spetsiifiliste kohalike kultuuride kasvatamine;

B.   arvestades, et need väikesed ettevõtted on tänaseks ELis veel valdav sotsiaalne põllumajandusmudel, mis saab ja peab eksisteerima koos teiste suuremate ja rohkem turgudele orienteeritud põllumajandusmudelitega;

C.   arvestades, et väikesed põllumajandusettevõtted ei täida mitte ainult tootmisfunktsiooni, vaid ka olulisi avalike hüvede pakkumisega seotud funktsioone; arvestades, et nende hulka kuuluvad looduse ja paikkonnaga seotud funktsioonid (need aitavad hoida Euroopa maapiirkonna eripärasid ning kaitsevad maapiirkonna mitmekesisust), ühiskondlikud funktsioonid (miljonite inimeste ülalpidamine Euroopas, vaesuse ennetamine ja tööjõuvaru loomine tööstuse ja muude majandusharude, nagu turismisektori jaoks) ning kultuurialased funktsioonid (traditsioonide, rahvakommete ja muude mittemateriaalsete ajalooliste väärtuste säilitamine, piirkondlike ja traditsiooniliste toodete valmistamine);

D.   arvestades, et väikesed põllumajandusettevõtted loovad soodsad tingimused põllumajandustegevuseks, mis on keskkonnahoidlik ja tagab loomade heaolu;

E.   arvestades, et elanikkonna arvu vähenemine ja inimeste maapiirkondadest lahkumine mõjutavad oluliselt elutingimusi maapiirkondades – ning seetõttu ka põllumajandustootjate elukvaliteeti ja töötingimusi – ning need on sageli määravad tegurid otsustes hoida väike ettevõte alles või see kaotada; arvestades, et maapiirkonnas eelkõige noortele võimaluste loomine on väikeste põllumajandusettevõtete tuleviku jaoks määrava tähtsusega;

F.   arvestades, et mõnes piirkonnas tagab väikeste põllumajandusettevõtete kohalolek ja ellujäämine sissetuleku ning vähendab elanikkonna lahkumist;

G.   arvestades, et turuhindade suurt kõikumist muudavad veel hullemaks vahendajatena tegutsevad ostjad, kes dikteerivad hindu, kasutades ära tootjate haavatavust;

H.   arvestades, et väikesed põllumajandusettevõtted on enamasti paindlikumad ja kohanduvad paremini turu kriisiolukordadega;

I.   arvestades, et paljud Euroopa väikesed põllumajandusettevõtted on spetsialiseerunud ja moodustavad omavahel tootjaorganisatsioone, mistõttu on neil põhjendatud võimalus pakkuda toodangut toiduaineteturule suuremate ettevõtetega samadel tingimustel;

J.   arvestades, et väikeste põllumajandusettevõtete probleemid nõuavad laiemat lähenemisviisi; arvestades, et seejuures võimalike alternatiivsete sissetulekuallikate toetamine ja mitmekesistumise võimalus ning põllumajandussektori väliste töökohtade loomine ning avalike teenuste osutamine maapiirkondades on väikeste põllumajandusettevõtete tuleviku ja maapiirkondade arengu seisukohalt väga olulised;

K.   arvestades, et väikesi põllumajandusettevõtteid ei võeta ühise põllumajanduspoliitika raames piisavalt arvesse, ning arvestades, et see tuleneb muuhulgas ühise põllumajanduspoliitika toetuste struktuurist, mis põhineb suurel määral pinnapõhisel ja ajaloolisel tootmisel, mistõttu see ei ole võimeline olukorra ja väikeste põllumajandustootjate funktsiooniga sobivalt kohanduma, ning sellest, et mõned liikmesriigid on kehtestanud teises sambas abikõlblikkuse minimaalsed kriteeriumid ning sellest, et liikmesriigid ei ole võtnud kasutusele rakendusmeetmeid, mis aitaksid rahuldada kõnealuste ettevõtete vajadusi;

L.   arvestades, et väikesed põllumajandusettevõtted kogevad raskusi rahalise toetuse saamisel, kuna neil võib olla raske pääseda ligi ELi programmide finantsvahenditele, kuna nad ei suuda täita abikõlblikkust puudutavaid omaosalus- ja/või mahunõudeid või nende krediidivõime on madal või olematu;

M.   arvestades, et äärepoolseimate piirkondade väikesed põllumajandusettevõtted peaksid samuti saama erilist tähelepanu, arvestades kahekordsete piirangutega olusid, kus nad oma tegevust arendavad;

N.   arvestades, et täiendavatel ja kõrvaltegevustel on paljude väikeste põllumajandusettevõtete jaoks suur tähtsus;

O.   arvestades, et mõnda liiki väikesed põllumajandusettevõtted, nt elatustalud, toimivad täieliku puuduse vastase puhvrina, tagades vähesegi toidu ja sissetuleku;

P.   arvestades, et mõnel juhul puudub piisav haldustoetus ja kvaliteetne nõustamine, arvestades liikmesriikide sageli loodud tarbetut bürokraatiabarjääri, ning et mõnede väikeste põllumajandusettevõtete omanikel ei ole asjakohaseks tõhusaks haldamiseks vajalikke vahendeid ega kogemust;

Q.   arvestades, et väikestel põllumajandusettevõtetel on nende geograafilisest hajutatusest tulenevalt toiduahelas palju nõrgem läbirääkimispositsioon kui teistel turul osalejatel, ning arvestades, et see on väikeste põllumajandusettevõtete puhul eriti tõsine probleem;

R.   arvestades, et väikestel põllumajandusettevõtetel on eriline roll elu säilitamisel teatud piirkondades, nagu mägipiirkonnad, ebasoodsate majandamistingimustega piirkonnad ja ääremaad, rääkimata piirkondadest, kus põllumajandus on geograafiliste ja morfoloogiliste piirangute tõttu üks väheseid, kui mitte ainus, majanduslikult jätkusuutlik tegevusala;

S.   arvestades, et väikestes põllumajandusettevõtetes tegutsevate perekondade sissetulekute tase ja elatustase on palju madalamad kui kaubanduslikus põllumajanduses ja muudes majandussektorites hõivatud põllumajandustootjatel,

T.   arvestades, et paljud väiksemad põllumajandusettevõtted ei suuda üksnes põllumajandusest ära elada ja püsimajäämise tagamiseks on vaja alternatiivseid sissetulekuallikaid; arvestades aga ka seda, et väiksemad põllumajandusettevõtted peaksid üha rohkem keskenduma oma ettevõtte elujõulisusele ja kasumlikkusele;

U.   arvestades, et väikesed põllumajandusettevõtted tagavad paljudes piirkondades elatise perekondadele, kellel ei ole võimalik leida muid sissetulekuallikaid;

V.   arvestades, et puuduvad piisavad ja usaldusväärsed andmed väikeste põllumajandusettevõtete olukorra kohta ja ühise põllumajanduspoliitika meetmete mõju kohta sellele sektorile, ning et väikesed põllumajandusettevõtted on liikmesriigiti väga erinevalt määratletud;

W.   arvestades, et mõned väiksemad põllumajandustootjad, näiteks mesinikud, ei oma maad või ei kasuta seda, mis takistab nende kaasamist väikestele põllumajandusettevõtetele mõeldud korda;

X.   arvestades, et ÜRO Peaassamblee on kuulutanud 2014. aasta rahvusvaheliseks pere-põllumajandusettevõtete aastaks;

1.   kutsub liikmesriike ja Euroopa Komisoni üles võtma uue ühise põllumajanduspoliitika raames asjakohaseid meetmeid ja koostama suunised 2020. aastale järgnevaks perioodiks, pöörates rohkem tähelepanu väikeste pere-põllumajandusettevõtete erivajadustele, sest need põllumajandusettevõtted täidavad olulist rolli Euroopa põllumajandusmudelis ja aitavad kaasa maapiirkondade mitmefunktsioonilisele arengule ning piirkondade säästvale arengule üldiselt;

2.   kutsub jätkuvalt toetama põllumajandusmaade konsolideerimist ja maksma tasusid põllumeestele, kes osalevad väikeste põllumajandusettevõtete süsteemis ja kes on andnud oma maad lõplikult üle teistele põllumeestele tõhusa meetmena põllumajanduse tootmisstruktuuri parandamiseks;

3.   on arvamusel, et ainuüksi väikeste põllumajandusettevõtete arvu vähendamine ei tohiks olla restruktureerimismeetmete peamine eesmärk, sest see ei tõsta suurte põllumajandusettevõtete konkurentsivõimet; kutsub seetõttu liikmesriike üles pakkuma välja asjakohaseid lahendusi ja väikeste majapidamiste arengumudeleid, mis arvestaks asjaomase liikmesriigi ja piirkonna põllumajanduse eripärasid, et suurendada väikeste põllumajandusettevõtete konkurentsivõimet, elujõulisust ja kasumlikkust, edendada ettevõtlikkust, luua töökohti ja takistada maapiirkondade tühjenemist;

4.   on arvamusel, et inimeste maapiirkondadest lahkumist ja elanikkonna arvu vähenemist maapiirkondades tuleb viivitamatult takistada, et tagada väikestele põllumajandusettevõtetele sobivad tingimused ja jätkusuutlik perspektiiv; palub liikmesriikidel tõhusalt kasutada ELi olemasolevaid vahendeid, et edendada infrastruktuuri, haridusvõimalusi, ravi- ja hooldusvõimalusi, lapsehoiuteenust, kiire interneti kättesaadavust ning VKEde loomist ja arendamist maapiirkondades, et tagada võrdsed elutingimused linnas ja maal; soovitab keskenduda kestlike tulevikuväljavaadete loomisele noortele, hea haridusega inimestele ja naistele;

5.   julgustab suurendama otsemüüki, näiteks traditsiooniliste toodete otsemüüki kohalikel ja piirkondlikel turgudel, et arendada väikestes põllumajandusettevõtetes töötlemise vormi, mille puhul järgitaks jätkusuutlikkuse ja vastutuse põhimõtteid ning vajalikku ja proportsionaalset kontrollisüsteemi; kutsub komisjoni ja liikmesriike üles vaatama uuesti läbi toiduohutusega seotud kehtivad õigusaktid, et vähendada koormust ja kõrvaldada takistused, mida need õigusaktid võivad luua väikestele põllumajandusettevõtetele oma toodangu töötlemisel ja müümisel; kutsub komisjoni ja liikmesriike üles looma platvormi heade tavade vahetamiseks väikestes põllumajandusettevõtetes toimuva toiduainete töötlemise reguleerimise ja kontrollimise valdkonnas; kutsub samuti kohalikke omavalitusi üles olema aktiivsemad otsemüügi taristu loomisel, sh kohalike ja linnas paiknevate müügikohtade loomisel, lihtsustades sel viisil tarbijatele ligipääsu odavatele, tervislikele ja kvaliteetsetele põllumajandussaadustele;

6.   leiab, et peale ühise põllumajanduspoliitika tuleks väikeste põllumajandusettevõtete probleemide lahendamisse kaasata ka muid ELi poliitikasuundi, sh ühtekuuluvuspoliitikat, et parandada tehnilist taristut ja suurendada avalike teenuste kättesaadavust maapiirkondades, samal ajal tuleks Euroopa Ühtekuuluvusfondi vahenditest rahastada ühiskondlikke ja sotsiaalseid meetmeid, mis on seotud sotsiaalse kaasatuse, hariduse, koolituse ja teadmussiiret; on arvamusel, et kuna need väikesed põllumajandusettevõtted ei mõjuta turgu märkimisväärselt, võib Euroopa Komisjoniga kokkulepitud alustel lubada lisatoetusi riiklikest vahenditest eeldusel, et ei rikuta konkurentsi põhimõtteid;

7.   juhib tähelepanu survele tõsta põllumajandusmaa hindasid, mis tuleneb eelseisva maamüügi turu liberaliseerimisest uutes liikmesriikides; rõhutab, et maa hinna tõus mõjutab kõige rohkem väikeste põllumajandusettevõtete omanikke;

8.   kutsub liikmesriike üles tagama, et nende haridussüsteemis oleks asjakohane taristu põllumajandusalaseks kutseõppeks ja koolituseks;

9.   juhib tähelepanu survele, mida avaldatakse põllumajandusmaa hindadele valglinnastumise tagajärjel;

10.   väljendab suurt heameelt asjaolu üle, et uue ühise põllumajanduspoliitika esimese samba raames on kehtestatud toetused väikestele põllumajandustootjatele, on siiski arvamusel, et lihtsustatud on vaid ülekannete vormi ning väikesed otsetoetused ei anna arenguvõimalust, mistõttu nendest meetmetest ikkagi ei piisa väikeste põllumajandusettevõtete olukorra parandamiseks ELis; on arvamusel, et tuleks luua mehhanism, mis võimaldaks väikestel põllumajandusettevõtetel esitada mitmeaastaseid otsetoetuste taotlusi, mida tuleks uuendada vaid juhul, kui põllumajandusettevõttes tehakse muudatusi;

11.   juhib veel kord tähelepanu asjaolule, et liikmesriikides antavate põllumajandustoetuste vahel on märkimisväärne erinevus, mis tuleb uute liikmesriikide arvelt;

12.   rõhutab, et kuna väikeste põllumajandusettevõtete jaoks on ÜPP esimese samba kava vabatahtliku iseloomuga, tuleb kindlasti vaadata läbi kõik ühise põllumajanduspoliitika teises sambas väiketootjatele ette nähtud toetusvõimalused ja neid kasutada;

13.   on seisukohal, et lisaks kõnealustele meetmetele tuleb kindlasti leida tõhus viis nende väikeste põllumajandusettevõtete toetamiseks, kelle tegevus ja tooted ei ole seotud põllumajandusmaa omamise ja/või kasutamisega;

14.   kutsub liikmesriike üles kehtestama asjakohaseid rahastamisvahendeid, näiteks mikrokrediidi, laenuintresside subsideerimise, kapitalirendi, esimeste osamaksete tasumise või laenugarantiidena; on peale selle arvamusel, et selliste toetuste juurutamiseprotsessi tuleks kaasata piirkondlikud ja kohalikud omavalitsused;

15.   rõhutab, et ka väikeste põllumajandusettevõtete jaoks kehtivad hea põllumajandustava nõuded ning Euroopa ja vastava riigi õigusaktid, eelkõige seoses põllumajandusliku tootmise ning tarbijate ja keskkonna kaitsega, ning seetõttu on oluline põllumajandustootjate miinimumkvalifikatsioon; kutsub seetõttu komisjoni ja liikmesriike üles välja selgitama, kuidas oleks võimalik seda miinimumkvalifikatsiooni väikeettevõttele sobilikus vormis ulatuslikult korraldada;

16.   nõuab, et tasuta nõustamine vastaks paremini väikeste põllumajandusettevõtete vajadustele, et lihtsustaks menetlusi, mis on seotud teavitamise, koolituse, riski hindamise ja tervisekontrolliga, et käivitataks teabekampaaniad, et jagataks toiduainete lühikese tarneahela häid tavasid ning et pakutaks tehnilist abi ELi toetuste taotlemisel ja nõustamist, mis võimaldaks kohandada põllumajandusettevõtte tootmistegevuse profiili nende tootmis- ja keskkonnapotentsiaaliga;

17.   rõhutab, et väikesed põllumajandusettevõtted peavad koonduma organisatsioonidesse, tootjate rühmadesse või kooperatiividesse ning käivitama ühiseid turunduskampaaniaid; leiab, et kõik väikeste põllumajandusettevõtete koostöövormid ühistute, tootjaorganisatsioonide või tootmisvahendite, nt masinate ühiskasutuse näol peaksid saama ELi ja riiklike mehhanismide raames eritoetust;

18.   on arvamusel, et mägistel aladel ja ebasoodsate majandamistingimustega piirkondades ning äärealadel paiknevad väikesed põllumajandusettevõtted peaksid saama kasutada tootmisega seotud toetusi, näiteks loomakasvatuse jaoks, sest loomad täidavad muuhulgas ka keskkonnaga seotud funktsioone;

19.   on arvamusel, et põllumajandustegevuses on olulisem kui kunagi varem tegeleda strateegiaga, millele peaksid tähelepanu pöörama kõik liikmesriigid, leidmaks lahendusi väikeste põllumajandusettevõtete omanike jaoks nende tegevuse jätkamiseks, nii et põllumajandussaaduste müügihinnad ja tootmiskulud oleksid tasakaalus;

20.   kutsub liikmesriike üles lisama oma I ja II samba programmidesse väikestele põllumajandusettevõtetele suunatud allprogramme ja meetmeid; osutab asjaolule, et piisava sissetuleku tagamiseks peavad eelkõige väikesed ettevõtted arendama näiteks turismialaseid täiendavaid kõrvaltegevusi; rõhutab, et sellega seoses on oluline tagada, et ÜPP teisel sambal on piisavalt ressursse ning et maaelu arengu programmid on nõuetekohaselt keskendunud väikeettevõtete vajadustele;

21.   soovitab laiendada põllumajandusliku raamatupidamise andmevõrgu ulatust, et uurida väikeste põllumajandusettevõtete olukorda, ühise põllumajanduspoliitika mõju neile ja kavandada nende majapidamiste arengut;

22.   teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.

(1) ELT L 347, 20.12.2013, lk 608.
(2) ELT L 347, 20.12.2013, lk 487.
(3) ELT C 308 E, 20.10.2011, lk 22.


E-kaubanduse arengut toetav ühtne pakiveoturg
PDF 140k   DOC 62k
Euroopa Parlamendi 4. veebruari 2014. aasta resolutsioon ELi e-kaubanduse arengut toetava ühtse pakiveoturu kohta (2013/2043(INI) )
P7_TA(2014)0067 A7-0024/2014

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu artikli 3 lõiget 3, millega pannakse liidule kohustus töötada kõrge konkurentsivõimega sotsiaalse turumajanduse nimel, mille eesmärk on saavutada täielik tööhõive ja sotsiaalne progress, samuti kõrgetasemelise keskkonnakaitse ja keskkonna kvaliteedi parandamise nimel,

–   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 9, milles sätestatakse, et „oma poliitika ja meetmete määratlemisel ja rakendamisel võtab liit arvesse kõrge tööhõive taseme edendamise, piisava sotsiaalse kaitse tagamise, sotsiaalse tõrjutuse vastase võitluse ning hariduse, koolituse ja inimeste tervise kaitse kõrge tasemega seotud nõudeid”,

–   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 11, milles sätestatakse, et „[liidu] poliitika ja tegevuse määratlemisse ja rakendamisse peab integreerima keskkonnakaitse nõuded, eelkõige pidades silmas säästva arengu edendamist”,

–   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 12, milles sätestatakse, et „liidu ülejäänud poliitika ja meetmete määratlemisel ning rakendamisel võetakse arvesse tarbijakaitse nõudeid”,

–   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 14 ja selle protokolli nr 26 üldhuviteenuste (üldist majandushuvi pakkuvate teenuste) kohta,

–   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 26, milles sätestatakse, et „siseturg hõlmab sisepiirideta ala, mille ulatuses tagatakse kaupade, isikute, teenuste ja kapitali vaba liikumine vastavalt aluslepingute sätetele”,

–   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikleid 49 ja 56 asutamisvabaduse ja liidu piires teenuste osutamise vabaduse kohta,

–   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikleid 101 ja 102 ettevõtjate suhtes kohaldatavate konkurentsieeskirjade kohta,

–   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 169 tarbijate huvide edendamise ja kõrgetasemelise tarbijakaitse tagamise kohta,

–   võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 97/67/EÜ, mida on muudetud postiteenuseid käsitlevate direktiividega 2002/39/EÜ ja 2008/6/EÜ,

–   võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2000. aasta direktiivi 2000/31/EÜ infoühiskonna teenuste teatavate õiguslike aspektide, eriti elektroonilise kaubanduse kohta siseturul,

–   võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. mai 2013. aasta direktiivi 2013/11/EL tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise kohta, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2006/2004 ja direktiivi 2009/22/EÜ,

–   võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. mai 2013. aasta määrust (EL) nr 524/2013 tarbijavaidluste internetipõhise lahendamise kohta, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2006/2004 ja direktiivi 2009/22/EÜ,

–   võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2011. aasta direktiivi 2011/83/EL tarbija õiguste kohta, millega muudetakse nõukogu direktiivi 93/13/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 1999/44/EÜ ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 85/577/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 97/7/EÜ,

–   võttes arvesse komisjoni 29. novembri 2012. aasta rohelist raamatut „ELi e-kaubanduse arengut toetav ühtne pakiveoturg” (COM(2012)0698 ),

–   võttes arvesse komisjoni 16. detsembri 2013. aasta teatist „Tegevuskava postipakkide kättetoimetamise ühtse turu lõpuleviimiseks – usalduse kujundamine kättetoimetamisteenuste vastu ja internetimüügi ergutamine” (COM(2013)0886 ),

–   võttes arvesse komisjoni talituste 23. aprilli 2013. aasta töödokumenti „E-kaubanduse tegevuskava aastateks 2012–2015 – Olukord aastal 2013.” (SWD(2013)0153 ),

–   võttes arvesse komisjoni 11. jaanuari 2012. aasta teatist „Ühtne raamistik usalduse loomiseks digitaalse ühtse turu vastu seoses e-kaubanduse ja internetipõhiste teenustega” (COM(2011)0942 ),

–   võttes arvesse komisjoni 18. detsembri 2012. aasta teatist „Euroopa digitaalarengu tegevuskava – Euroopa majanduskasvu kiirendamine digitaalsete vahenditega” (COM(2012)0784 ),

–   võttes arvesse komisjoni 26. augusti 2010. aasta teatist „Euroopa digitaalne tegevuskava” (COM(2010)0245 ),

–   võttes arvesse komisjoni talituste 7. detsembri 2012. aasta töödokumenti „Tarbijaturgude tulemustabel – Turgude toimimine tarbijate huvides – Kaheksas väljaanne” (SWD(2012)0432 ),

–   võttes arvesse komisjoni 22. mai 2012. aasta teatist Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Euroopa tarbijakaitse tegevuskava – suurem usaldus ja kiirem kasv” (COM(2012)0225 ),

–   võttes arvesse komisjoni 23. veebruari 2011. aasta teatist „Euroopa väikeettevõtlusalgatuse „Small Business Act” läbivaatamine” (COM(2011) 0078),

–   võttes arvesse komisjoni 9. jaanuari 2013. aasta teatist „Tegevuskava „Ettevõtlus 2020” – Ettevõtlikkuse taaselavdamine Euroopas” (COM(2012)0795 ),

–   võttes arvesse komisjoni 9. novembri 2011. aasta teatist „Väike ettevõte, suured ideed – uus partnerlus, et aidata VKEdel saada osa üleilmsetest võimalustest” (COM(2011)0702 ),

–   võttes arvesse komisjoni 28. novembri 2012. aasta teatist „2013. aasta majanduskasvu analüüs” (COM(2012)0750 ),

–   võttes arvesse komisjoni 3. märtsi 2010. aasta teatist „Euroopa 2020. aastal. Aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu strateegia” (COM(2010)2020 );

–   võttes arvesse komisjoni 27. oktoobri 2010. aasta teatist Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Ühtse turu akt. Kõrge konkurentsivõimega sotsiaalne turumajandus. 50 ettepanekut ühise tööturu ja ettevõtlusmaastiku ning omavahelise kaubavahetuse parendamiseks” (COM(2010)0608 ),

–   võttes arvesse komisjoni 3. oktoobri 2012. aasta teatist Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Ühtse turu akt II” (COM(2012)0573 ),

–   võttes arvesse komisjoni 13. aprilli 2011. aasta teatist Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Ühtse turu akt. Kaksteist vahendit majanduskasvu edendamiseks ja usalduse suurendamiseks” (COM(2011)0206 ),

–   võttes arvesse komisjoni 28. märtsi 2011. aasta valget raamatut „Euroopa ühtse transpordipiirkonna tegevuskava” (COM(2011)0144 ),

–   võttes arvesse komisjoni 18. oktoobri 2007. aasta teatist „ELi kaubaveokava: kaubaveo tõhusamaks, integreeritumaks ja jätkusuutlikumaks muutmine Euroopas” (COM(2007)0606 ),

–   võttes arvesse nõukogu 31. mai 2012. aasta järeldusi digitaalse ühtse turu ja ühtse turu juhtimise kohta,

–   võttes arvesse oma 4. juuli 2013. aasta resolutsiooni digitaalse ühtse turu rajamise lõpuleviimise kohta(1) ,

–   võttes arvesse oma 11. detsembri 2012. aasta resolutsiooni digitaalse ühtse turu rajamise lõpuleviimise kohta(2) ,

–   võttes arvesse oma 21. septembri 2010. aasta resolutsiooni e-kaubanduse siseturu väljakujundamise kohta(3) ,

–   võttes arvesse oma 6. aprilli 2011. aasta resolutsioone ühtse turu kohta Euroopa kodanikele(4) , ühtse turu kohta ettevõtluse ja majanduskasvu edendajana(5) ning juhtimise ja partnerluse kohta ühtsel turul(6) ,

–   võttes arvesse oma 11. juuni 2013. aasta resolutsiooni Euroopa tarbijapoliitika uue tegevuskava kohta(7) ,

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 48,

–   võttes arvesse siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni raportit ning tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni ja transpordi- ja turismikomisjoni arvamusi (A7-0024/2014 ),

A.   arvestades, et e-kaubandus on kanal, millel on tohutu potentsiaal võidelda majandus- ja finantskriisi vastu, tugevdada ühtset turgu, elavdada majanduskasvu ja suurendada tööhõivet kogu Euroopa Liidus; arvestades, et komisjoni 2012. aasta jaanuari teatises e-kaubanduse ja internetipõhiste teenuste kohta nimetatakse internetist ostetud kaupade kättetoimetamist ühena viiest prioriteedist, mis aitaks e-kaubandust 2015. aastaks suurendada, ning selle valdkonna olulisust on rõhutanud ka nõukogu ja parlament;

B.   arvestades, et ELi e-kaubanduse turg kasvas 2012. aastal enam kui 20%; arvestades, et just piiriülesele e-kaubandusele ennustatakse neljakordset kasvu; arvestades, et pakiveoturul on toimumas põhjalikud muutused, turule sisenevad uued teenusepakkujad, panustatakse innovatsiooni ja tekivad uued teenused;

C.   arvestades, et tõhusad ja usaldusväärsed kättetoimetamisteenused on tõelise ja tõhusa digitaalse ühtse turu oluline tugisammas, millel on märkimisväärne mõju, kuna need lihtsustavad e-kaubandust ning loovad müüjate ja ostjate vahel usaldust;

D.   arvestades, et piiriülest kättetoimetamist peavad takistuseks 57% jaeettevõtjatest, ning ka pooled tarbijatest väidavad, et neid paneb muretsema saadetiste kättetoimetamine piiriüleste tehingute puhul; arvestades, et probleemid toodete kättetoimetamisel (sealhulgas toodete tagastamine) ja kõrged kättetoimetamiskulud on tarbijate kaks peamist internetiostudega seotud etteheidet, mis kahandavad tarbijate usaldust piiriülese e-kaubanduse vastu;

E.   arvestades, et selle olukorra parandamiseks on väga oluline suurendada tarbijate usaldust ettevõtjate vastu ja kindlustunnet kättetoimetamisteenuste suhtes, usaldust turu vastu ja teadlikkust oma õigustest ja kohustustest, ning seda tuleb teha, pakkudes kättetoimetamistingimuste kohta rohkem ja mõistetavamat teavet ning tagades nende suurema läbipaistvuse;

F.   arvestades, et VKEd, kes otsivad ärivõimalusi kogu ELis, seisavad piiriüleste vedude puhul silmitsi suuremate kuludega, keerulisemate olukordadega ja läbipaistvuse puudumisega; arvestades, et piiriülese pakiveo hinnad on kolm kuni viis korda kõrgemad kui riigisisese pakiveo hinnad; arvestades, et tõhusad, lihtsad ja taskukohased kättetoimetamissüsteemid mõjutavad väga oluliselt paljude VKEde ärimudelite jätkusuutlikkust ning nende võimet oma kliente teenindada;

Integreeritud kättetoimetamisteenused Euroopas: digitaalse ühtse turu alussammas

1.   rõhutab, et kättesaadavatel, taskukohastel, tõhusatel ja kvaliteetsetel kättetoimetamisteenustel on internetiostude tegemisel oluline roll ja neid teenuseid peab edendama, tagades vaba ja ausa konkurentsi; märgib siiski, et paljudele tarbijatele on kaupade ostmine internetist (eriti piiriüleste ostude tegemine) vastumeelne, kuna nad on ebakindlad nende käsutuses olevate kättetoimetamisvahendite, kauba kättesaamise, kättetoimetamise hinna või usaldusväärsuse suhtes;

2.   avaldab heameelt komisjoni algatatud rohelise raamatu üle, mille eesmärk on tuvastada võimalikud puudused Euroopa pakiveoturul, ja kutsub komisjoni üles võtma asjakohaseid meetmeid nimetatud puudustega tegelemiseks viisil, mis võimaldab nii ettevõtjatel kui ka tarbijatel saada suurimat võimalikku kasu digitaalse ühtse turu pakutavatest võimalustest; rõhutab, et meetmeid kavandades peaks võtma arvesse kättetoimetamisprotsessi jätkusuutlikkust ja püüdma vähendada selle keskkonnajalajälge;

3.   märgib, et pakiveoettevõtjate vaheline konkurents on mõne liikmesriigi piiriülesel turul puudulik, ning taunib läbipaistvuse puudumist asjaomaste teenuste tariifide kujunemises ja toimivuses; on arvamusel, et tuleks luua vahendid, mille abil saaks tutvuda kõikide pakiveoettevõtjate pakkumistega ELi tasandil;

Tarbijate huvide seadmine kättetoimetamisprotsessi keskmesse

4.   rõhutab, kui oluline on suurendada tarbijate usaldust kättetoimetamisprotsessi vastu; leiab, et tarbijate jaoks on kõige olulisemad suurem läbipaistvus ning põhjalikum ja hõlpsamini võrreldav teave võimalike kättetoimetamisviiside, hindade ja tingimuste kohta, eriti seoses tarbijate tellitud kaupade veotingimuste ja korraga, mida tuleb järgida toodete hilinemise, kaotsimineku või tagastamise korral või kui toode on kahjustatud;

5.   rõhutab, et on vaja edendada meetmeid, mille eesmärk on tagada tarbijatele valikuvõimalus ostu sooritamise ajal; märgib, et tarbijate ootuste ning mugavate ja uuenduslike teenuste (nagu üleandmispunktid või pakiautomaadid või -terminaalid, kellaajast sõltumatud teenused, teekonna jälgimise lahendused, tarbijale sobivas kohas ja sobival kellaajal kättetoimetamise võimalused või lihtne kord ostu tagastamiseks) kättesaadavuse vahel on märkimisväärne lõhe;

6.   rõhutab, et kättetoimetamisteenuste usaldusväärsus on äärmiselt oluline ja et on väga tähtis pakkuda tõhusaid süsteeme, mis tagavad pakkide jõudmise sihtkohta tõhusalt ja mõistliku aja jooksul;

7.   juhib tähelepanu asjaolule, et piiriülese pakiveo kõrge hind kaugetes või äärepoolseimates piirkondades on tarbijate rahulolematuse üks peamiseid põhjuseid; rõhutab, et piiriülese müügi ja ostu suurenemiseks ja selleks, et saaks rääkida tõelisest ühtsest turust, on igal juhul vaja tarbijatele ja müüjatele, eelkõige VKEdele taskukohasemaid kohaletoimetamise variante;

8.   rõhutab vajadust parandada pakiveo üldteenuse geograafilist ulatust ja kättesaadavust maapiirkondades ja äärealadel;

9.   on seisukohal, et pakiveo ühtse siseturu saavutamiseks on vaja stabiilset ja sidusat sotsiaalset mõõdet, mille puhul on pakiveoteenused seotud tööõiguste, töö- ja tasustamistingimuste ning sotsiaal- ja keskkonnanormidega; märgib sellega seoses, et deklareerimata töö ja selle kuritarvitamine on sektorile ohuks ning et töötajate vastutustundlik kõrgetasemeline töö ning nende pidev nõuetekohane koolitus on tähtis kvaliteetse kättetoimetamisteenuse saavutamiseks; rõhutab, et sotsiaalse mõõtme järgmine ja pakiveoturule piisava paindlikkuse andmine arenemiseks ja tehnoloogiliste uuendustega kohanemiseks on esmase tähtsusega klientide nõuete ja ootuste täielikuks täitmiseks, võimaldades ettevõtetel samal ajal pakkuda neile paremaid tooteid, mis vastavad täielikult nendele vajadustele ja ootustele;

10.   juhib tähelepanu õiguskindluse olulisusele tarbija kindlustunde tagamisel; rõhutab sellega seoses, kui tähtis on tarbijate nõuetekohane teavitamine kehtivatest õigusaktidest;

11.   on seisukohal, et piiriülese e-kaubanduse areng sõltub suurel määral klientide usaldusest, ning leiab, et Solviti-tüüpi probleemide lahendamise keskuste Euroopa võrgustiku loomine tagaks tarbijatele suurema kindlustunde ning RAPEXi-tüüpi hoiatussüsteem saaks neid hoiatada pettustega seotud veebilehtede eest;

12.   märgib, et järjest rohkem tarbijaid kasutab hinnavõrdlussaite, et võrrelda toodete kättetoimetamise ja teenuste hindu, omadusi või tingimusi, eriti seoses e-kaubandusega; kutsub komisjoni üles võtma vastu ELi suuniseid hinnavõrdlussaitide miinimumnõuete kohta, mille puhul on võetud aluseks läbipaistvuse, erapooletuse, kvaliteedi, teabe ja kasutajasõbralikkuse põhimõtted;

13.   kutsub komisjoni üles töötama koos tööstuse ja tarbijaorganisatsioonidega välja ühised kättetoimetamisteenuste kvaliteedinäitajad, mis võimaldavad tarbijatel erinevaid pakkumisi paremini üksteisega võrrelda;

VKEdele võrdsete võimaluste loomine

14.   toob esile VKEde olulise rolli majanduskasvu elavdamisel, innovatsiooni edendamisel ja tööhõive suurendamisel, eriti noorte hulgas; rõhutab, et kättetoimetamisteenused on Euroopa VKEdele äärmiselt olulised ja et ühtne konkurentsitihe pakiveoturg, mis tagab taskukohase hinnaga erinevad kättetoimetamisvõimalused ja logistika tugivõimalused, on uutele turgudele sisenemise ja ELi sees rohkemate tarbijateni jõudmise eeltingimus; rõhutab, kui tähtis on parandada teabevoogu VKEdele seoses võimalusega konsolideerida oma pakimahtusid ning innovatiivsete kohaletoimetamise ja pealevõtmise lahendustega, mis vähendaksid kohaletoimetamise viimase etapi kulusid;

15.   rõhutab, et piiriülese e-kaubanduse kontekstis peavad ettevõtjad, eelkõige VKEd olema võimelised vastama tarbijate vajadustele ja ootustele lihtsamate, kiiremate, taskukohasemate, läbipaistvate, usaldusväärsete ja tõhusate veoteenustega; rõhutab, et tarbijate ootustele mittevastavad kättetoimetamislahendused mõjutavad otseselt ettevõtja kaubamärki, mainet ja konkurentsivõimet;

16.   märgib, et e-kaubanduse VKEde piiriülene areng on piiratud; ergutab VKEsid tegema nii omavahel kui oma esindusorganite kaudu koostööd, et kaubelda välja kättetoimetamisteenuste soodsamad hinnad, näiteks ühiste internetipõhiste platvormide kasutuselevõtuga, ning parandama oma teenuste kvaliteeti;

17.   väljendab muret ebasoodsate asjaolude pärast, mille VKEd peavad ületama oma väiksuse tõttu; rõhutab, et VKEd seisavad praegu silmitsi kallima hinna, Euroopa turu killustatusest tingitud keerukusega ja teabe puudumisega kättesaadavate kättetoimetamise võimaluste ja hindade kohta;

Tõeliselt ühtse Euroopa pakiveoturu jaoks vajalike uuenduslike ja koostalitlusvõimeliste lahenduste suunas

18.   võtab teadmiseks, et ELi postisektor on killustunud riiklikeks võrgustikeks, millel on väike koostalitlusvõime, ning maantee-, raudtee- ja veetranspordi vähese integreerituse; väljendab heameelt algatuste üle, mida kättetoimetamisteenuste turul osalejad juba on võtnud tarbijate ja jaemüüjate vajadustega paremini sobivate lahenduste rakendamiseks elektroonilisel turul, nagu paindlikumad kättetoimetamisvõimalused ja kauba tagastamise võimalused; kutsub komisjoni üles jätkama meetmete esitamist, et innustada tööstust parandama koostalitlust ja kiirendama selliste saadetiste kohaletoimetamise ja kättesaamise ühtlustatud protsesside kasutuselevõttu, mille eesmärk on vähendada kulusid, suurendada kättetoimetamisteenuste mastaabisäästu, soodustada mitme väikese saadetise koos saatmist väiksematele ettevõtjatele tehtavaid koguselisi soodustusi silmas pidades, parandada kättetoimetamisteenuste kättesaadavust ja kvaliteeti ning pakkuda taskukohaseid ja paindlikke veoteenuse hindasid nii tarbijatele kui ka ettevõtjatele;

19.   usub, et sellega seoses on tööstusesisene koostöö koostalitlusvõimeliste piiriüleste teekonna jälgimise süsteemide valdkonnas eriti oluline; ergutab komisjoni kaaluma täiendavalt võimalust arendada Euroopa standardeid, et suurendada integreeritud asukoha jälgimise süsteemide toimimist ning e-kaubanduse suhtes kohaldatavate integreeritud logistikateenuste kvaliteedi, usaldusväärsuse ja jätkusuutlikkuse tagamist;

20.   toob esile, et lihtsamad järelemineku ja tagastamise lahendused, mida on juba rakendatud, mõjutavad märkimisväärselt e-kaubanduse arengut ja võivad tulevikus samuti hindu alandada ja tarbijate rahulolu suurendada, seda eriti piiriüleste tehingute puhul; ergutab edasist koostööd parandamaks tarbijakaebustega tegelevate kõnekeskuste koostalitlusvõimet;

21.   kutsub komisjoni üles looma pakiveoettevõtjate vahelisi koostöö- ja teabevahetusplatvorme, et tegeleda viivitamata ELi pakiveoturu olemasolevate puudustega innovatsiooni, paindlike lahenduste, laovarude haldamise, pakkide veo, järelemineku ja tagastamise valdkonnas, austades samal ajal ELi konkurentsiõigust, ja arutama võimalusi, kuidas kiirkullerfirmad ja postiettevõtted saaksid taristuid vastastikku kasulikul viisil ühiselt kasutada;

22.   kutsub komisjoni üles töötama koos ärikeskkonnaga selle nimel, et võtta vastu Euroopa standardid nii adresseerimise ja märgistuse kui ka e-kaubandusele sobilike postiveo normatiivide kohta;

23.   kutsub komisjoni üles uurima võimalusi Euroopa e-kaubanduse usaldusmärgi loomiseks ning seda, kas nimetatud usaldusmärk aitaks tagada ühtsete pakkide kättetoimetamisteenuste kvaliteedi ja usaldusväärsuse, mis võiks aidata parandada tarbijate usaldust e-kaubanduse vastu, stimuleerida e-jaemüüjaid ja pakiveoettevõtteid võtma rohkem vastutust kättetoimetamisahelas, suurendada läbipaistvust ja õiguskindlust nii tarbijate kui ka ettevõtjate jaoks ning suurendada ettevõtjate, eriti VKEde konkurentsieelist, aidates seega kaasa kindlale majanduskasvule ja töökohtade loomisele; rõhutab, et selleks, et Euroopa e-kaubanduse usaldusmärk oleks tõhus, on vaja, et see põhineks minimaalsete omaduste paketil, mis käsitleb tarbijakaitse ja teabe läbipaistvusnõudeid ning kaebuste käsitlemise ja vaidluste lahendamise menetluste nõudeid;

24.   rõhutab, et isikuandmete kaitse ja andmekaitse üldiselt on ülimalt tähtis ning et kõikide uute meetmete suhtes tuleks kohaldada ELi andmekaitset käsitlevaid õigusakte, eeskätt direktiivi 95/46/EÜ.

Turu arengu jälgimine ja regulatiivse järelevalve parandamine

25.   tunnistab pakiveoturu dünaamilist olemust, millega kaasneb uute teenuste ja ettevõtjate kiire sisenemine turule; märgib, et e-jaemüüjate ja klientide vajadustele vastavad innovaatilised lahendused muutuvad tõenäoliselt konkurentsis eristumiseks määravaks; usub, et võimalikke seadusandlikke meetmeid tuleks eelnevalt hoolikalt kontrollida, et ülereguleerimisega pakiveoturu dünaamilist olemust mitte kahjustada; kutsub komisjoni üles turu arengut tähelepanelikult jälgima, tuvastamaks võimalike turutõrgete valdkondi, kus võib tulevikus olla vajalik täiendavate meetmete rakendamine; rõhutab sellega seoses, et turujärelevalve käigus tuleks arvesse võtta mitte üksnes traditsioonilisi postiettevõtteid, vaid ka teist tüüpi teenusepakkujaid;

26.   tuletab meelde, et asjakohane õigusraamistik on olemas, ja kutsub liikmesriike ja komisjoni üles tagama selle täielik ülevõtmine, rakendamine ja täitmine, pöörates erilist tähelepanu postiteenuste direktiivile, ELi konkurentsiõigusele, vaidluste kohtuvälise lahendamise direktiivile ja tarbijaõiguste direktiivile, eriti seoses kauglepingutele kehtestatud ametlike nõuetega;

27.   toonitab, et õigusliku raamistiku tõhus jõustamine sõltub ka postiettevõtjate õiguslike kohustuste seiramisest riiklike reguleerivate asutuste poolt, eelkõige seoses direktiivi 97/67/EÜ kohase universaalteenuse kohustusega;

28.   juhib tähelepanu asjaolule, et keerulised käibemaksueeskirjad on piiriülese kaubandusega tegelevate väikeettevõtjate jaoks oluline takistus; kutsub komisjoni üles esitama võimalikult kiiresti teatatud ettepaneku ühtse käibemaksudeklaratsiooni kasutuselevõtu kohta;

29.   rõhutab, et ettevõtjate ja tarbijate vahelisi lepinguid käsitlev valikuline Euroopa lepinguõigus tooks kaasa tuntava lihtsustumise ja innustaks rohkem VKEsid piiriüleseid pakke saatma; kutsub liikmesriike üles jätkama konstruktiivselt käimasolevaid läbirääkimisi Euroopa müügiõiguse üle;

o
o   o

30.   teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.

(1) Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2013)0327 .
(2) Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2012)0468 .
(3) ELT C 50 E, 21.2.2012, lk 1.
(4) ELT C 296 E, 2.10.2012, lk 59.
(5) ELT C 296 E, 2.10.2012, lk 70.
(6) ELT C 296 E, 2.10.2012, lk 51.
(7) Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2013)0239 .


Ebaseaduslikult sisserännanud naised Euroopa Liidus
PDF 137k   DOC 59k
Euroopa Parlamendi 4. veebruari 2014. aasta resolutsioon ebaseaduslikult sisserännanud naiste kohta Euroopa Liidus (2013/2115(INI) )
P7_TA(2014)0068 A7-0001/2014

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse ÜRO lapse õiguste konventsiooni, eeskätt selle artikleid 24 ja 28,

–   võttes arvesse ÜRO 1979. aasta konventsiooni naiste diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimise kohta,

–   võttes arvesse ÜRO peasekretäri poolt ÜRO Peaassambleel 23. juulil 2013 esitatud aruannet sisserännanud naiste vastu suunatud vägivalla kohta,

–   võttes arvesse ÜRO majanduslike, sotsiaalsete ja kultuurialaste õiguste rahvusvahelise pakti artiklit 12,

–   võttes arvesse ÜRO naiste diskrimineerimise likvideerimise komitee 5. detsembri 2008. aasta üldsoovitust nr 26 naissoost võõrtöötajate kohta,

–   võttes arvesse ÜRO rahvusvahelist konventsiooni kõigi võõrtöötajate ja nende perekonnaliikmete õiguste kaitse kohta,

–   võttes arvesse ÜRO võõrtööliste komitee üldmärkust nr 2 ebaseaduslike võõrtöötajate ja nende perekonnaliikmete õiguste kohta,

–   võttes arvesse Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni,

–   võttes arvesse Euroopa Nõukogu naistevastase vägivalla ja perevägivalla tõkestamise ja sellega võitlemise konventsiooni,

–   võttes arvesse Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) koduabiliste inimväärse töö konventsiooni,

–   võttes arvesse Euroopa sotsiaalsete õiguste komitee tõlgendust Euroopa sotsiaalharta artiklite 13 ja 17 kohta,

–   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikleid 79, 153 ja 168,

–   võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste hartat, eriti selle artikleid 1, 14, 31, 35 ja 47,

–   võttes arvesse dokumenti „Stockholmi programm – avatud ja turvaline Euroopa kodanike teenistuses ja nende kaitsel”(1) ,

–   võttes arvesse nõukogu 28. novembri 2002. aasta direktiivi 2002/90/EÜ, millega määratletakse kaasaaitamine ebaseaduslikule piiriületamisele, läbisõidule ja elamisele(2) ,

–   võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18.juuni 2009. aasta direktiivi 2009/52/EÜ, millega sätestatakse ebaseaduslikult riigis viibivate kolmandate riikide kodanike tööandjatele kohaldatavate karistuste ja meetmete miinimumnõuded(3) ,

–   võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta direktiivi 2008/115/EÜ ühiste nõuete ja korra kohta liikmesriikides ebaseaduslikult viibivate kolmandate riikide kodanike tagasisaatmisel(4) ,

–   võttes arvesse nõukogu 29. aprilli 2004. aasta direktiivi 2004/81/EÜ elamisloa väljaandmise kohta pädevate asutustega koostööd tegevatele kolmandate riikide kodanikele, kes on inimkaubanduse ohvrid või kelle ebaseaduslikule sisserändele on kaasa aidatud(5) ,

–   võttes arvesse Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti 2011. aasta aruannet „Ebaseaduslike rändajate põhiõigused Euroopa Liidus” (Fundamental rights of migrants in an irregular situation in the European Union),

–   võttes arvesse Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti 2012. aasta suuniseid „Ebaseaduslike rändajate kinnipidamine – põhiõigustega seotud kaalutlused” (Apprehension of migrants in an irregular situation – fundamental rights considerations),

–   võttes arvesse Euroopa Clandestino teadusprojekti ja ebaseaduslike töötajate siirde projekti, mida mõlemat rahastab komisjon teadusuuringute ja tehnoloogiaarenduse kuuenda raamprogrammi alusel,

–   võttes arvesse komisjoni 17. juuni 2013. aasta teatist „Sisserände- ja varjupaigaalaste küsimuste neljas aastaaruanne (2012)” (COM(2013)0422 ),

–   võttes arvesse oma 8. märtsi 2011. aasta resolutsiooni tervisealase ebavõrdsuse vähendamise kohta ELis(6) ,

–   võttes arvesse oma 4. juuli 2013. aasta resolutsiooni kriisi mõju kohta ebasoodsas olukorras elanikerühmade tervishoiuteenuste kättesaadavusele(7) ,

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 48,

–   võttes arvesse naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni raportit ning tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni arvamust (A7-0001/2014 ),

A.   arvestades, et mõistega „ebaseaduslik sisserändaja” määratletakse kolmanda riigi kodanikku, kelle viibimine liikmesriigi territooriumil ei vasta või ei vasta enam Schengeni piirieeskirjade artiklis 5 sätestatud sisenemise tingimustele või muudele asjaomasesse liikmesriiki sisenemise, seal viibimise või elamise tingimustele(8) ning kelle avastamine immigratsiooniasutuste poolt tooks kaasa tagasisaatmisotsuse või väljasaatmise;

B.   arvestades, et keeruline olukord, mille põhjustasid sõjad ja mida võimendasid humanitaarkriisid kogu maailmas, aitavad suurendada pagulastevoogusid, mis hõlmavad ka suurt hulka ebaseaduslikult sisserännanud naisi ja lapsi;

C.   arvestades, et liikmesriigil on õigus kehtestada oma sisserändepoliitika; arvestades, et sisserändajate põhiõigused peavad olema siiski kaitstud ja tagatud kooskõlas liikmesriikide jaoks kohustusliku ELi ja rahvusvahelise õigusega;

D.   arvestades, et ebaseaduslikel sisserändajatel puuduvad sageli rahalised vahendid, mistõttu neid ohustab alatoitumine ja tervise halvenemine ja nad peavad otsima vastuvõetamatuid lahendusi, et tagada elatusvahendid; arvestades, et lisaks on ebaseaduslikult sisserännanud naistega sageli kaasas lapsed, kelle eest nad peavad hoolitsema, mis kannustab neid veelgi otsima võimalusi toimetulekuks ja ellujäämiseks;

E.   arvestades, et oma õigusliku seisundi tõttu puudub ebaseaduslikel sisserändajatel sageli juurdepääs inimväärsele eluasemele, põhilistele tervishoiuteenustele ja esmaabile ning haridusele; arvestades, et nende isikute registreerimata õiguslik seisund ei võimalda neile kaitset tööjõu ärakasutamise eest töökohal ega füüsilise ja vaimse kuritarvitamise eest; arvestades, et selline õiguslik seisund ei võimalda neil taotleda juurdepääsu õiguskaitsele;

F.   arvestades, et ebaseaduslikult sisserännanud naised ja nende ülalpeetavad on eriti kaitsetud sellisest õiguslikust seisundist tingitud ohtude eest, sest neid ohustab võimalik füüsiline, seksuaalne ja vaimne kuritarvitamine suuremal määral kui mehi, samuti halvad töötingimused, see, et tööandjad kasutavad tööjõudu ära ning kahekordne diskrimineerimine nii rassi kui ka soo alusel;

G.   arvestades, et ebaseaduslikult sisserännanud naised võivad olla iseäranis kaitsetud inimkaubitsejate ees ning võivad seega langeda inimkaubanduse ohvriks;

H.   arvestades, et ebaseaduslikel sisserändajatel on piiratud juurdepääs sotsiaalmajutusele ning nad sõltuvad jätkuvalt eluasemete eraturust; arvestades, et ebaseaduslikult sisserännanud naisi ohustab erasektori üürileandjate toimepandud füüsilise või seksuaalse vägivalla vormis kuritarvitamine kõige rohkem;

I.   arvestades, et ebaseaduslikult sisserännanud naised kannatavad tõenäolisemalt vägivalla ja kuritarvitamise, sealhulgas seksuaalse kuritarvitamise all ning on seksuaalse ärakasutamise ja üldiselt inimkaubanduse võimalikud ohvrid; arvestades, et riiklikesse naiste varjupaikadesse juurdepääsu suhtes kehtib seadusliku isikutunnistuse või elamisloa esitamise nõue ning arvestades, et sellest tulenevalt ei ole ohvritel muud võimalust kui jääda olukorda, kus neid kuritarvitatakse või põgeneda tänavale; arvestades, et politseiga ühendust võttes riskivad nad väljasaatmisega;

J.   arvestades, et soolised stereotüübid on sisserändajate kogukondades rohkem kinnistunud ning sisserändajatest naised on sagedamini mitmesuguse naistevastase vägivalla, eelkõige sundabielude, naiste suguelundite moonutamise, nn aukuritegude, lähisuhetes väärkohtlemise, töökohas seksuaalse ahistamise ning isegi inimkaubanduse ja seksuaalse ekspluateerimise ohvrid;

K.   arvestades, et ebaseaduslikele sisserändajatele osutatavate tervishoiuteenuste kättesaadavus ning tervishoiuteenuste pakkujatele kehtestatud tingimused ebaseaduslikest sisserändajatest teatamise või mitteteatamise kohta erinevad liikmesriigiti väga palju;

L.   arvestades, et ebaseaduslikult sisserännanud naised on kogu oma elu jooksul tugevalt ohustatud sellest, et nad peavad kiireloomulise meditsiiniabi saamise järel maksma erakordselt suuri haiglaarveid riikides, kus neil ei ole subsideeritud tervisekindlustussüsteemile juurdepääsu; arvestades, et hirm selliste arvete saamise ees sunnib paljusid ebaseaduslikult sisserännanud naisi sünnitama kodus ilma meditsiiniabi saamata;

M.   arvestades, et isikutunnistuse nõude, ravi kõrge hinna ning hirmu tõttu tabamise ja neist ametiasutustele teatamise ees on kõige põhilisemate tervishoiuteenuste, nagu esmaabi, kättesaadavus ebaseaduslike sisserändajate jaoks oluliselt piiratud, kui mitte võimatu; arvestades, et eriti suures ohus on ebaseaduslikult sisserännanud naised, sest neile ei osutata soopõhist hooldust, nagu sünnituseelsed, sünnitusaegsed ja sünnitusjärgsed teenused; arvestades, et mõned ebaseaduslikud sisserändajad ei ole isegi teadlikud oma tervisealastest õigustest sihtriigis;

N.   arvestades, et hirm tabamise ees ja neist ametiasutustele teatamise ees takistab ebaseaduslikult sisserännanud naisi tugevalt kuritarvitamise olukorras abi otsimast isegi sellistelt valitsusvälistelt organisatsioonidelt, mis on spetsialiseerunud sisserändajate õigusabile; arvestades, et selle tagajärjel puuduvad neil rändajatel tegelikult teadmised oma õiguste ja nende õiguste tagamise kohta; arvestades, et samadel põhjustel on kodanikuühiskonna organisatsioonidel keeruline abi ja toetust pakkuda;

O.   arvestades, et prostitutsiooniturud ja -tööstus Euroopas tugineb suurel määral sisserännanud naiste ja tüdrukute kaitsetusele, ning arvestades, et paljud prostitutsiooniga tegelevad naised viibivad riigis ebaseaduslikult, mis suurendab prostitutsioonitööstusele juba omast kuritarvitamist ja kaitsetust;

P.   arvestades, et ebaseaduslikult sisserännanud perekondadest pärit laste, sealhulgas tüdrukute kooliskäimist takistab hirm tabamise ees ja võimetus esitada registreerimiseks ametlikud dokumendid; arvestades, et riigis ebaseaduslikult viibivad noored tüdrukud peavad kõrgemale / kolmanda taseme haridusele ja koolitusele juurdepääsemisel oluliste takistustega toime tulema;

Q.   arvestades, et suurem nõudlus töötajate järele majapidamis- ja hooldusteenuste sektorites tõmbab ligi suurt hulka sisserännanud naisi, kelle seast paljud on ebaseaduslikud sisserändajad; arvestades, et selles sektoris töötavad ebaseaduslikult sisserännanud naised on kõige kaitsetumad selle ees, et tööandjad maksavad neile madalat töötasu, kuritarvitavad neid vaimselt, peavad kinni nende töötasu ja passe ja vahel isegi kuritarvitavad neid füüsiliselt; arvestades, et on ebatõenäoline, et ebaseaduslikult sisserännanud naised pöörduvad abi saamiseks kohtusse;

R.   arvestades, et töötavate ebaseaduslikult sisserännanud naiste käsutuses on väga vähe vahendeid õiglaste töötingimuste ja -tasu nõudmiseks, mille põhjusteks on nende sotsiaalne ja majanduslik isolatsioon, nende põhiõiguste eiramine ja hirm väljasaatmise ees;

S.   arvestades, et ebaseaduslikult sisserännanud isikud on õiguslikult ebaselges olukorras(9) ;

T.   arvestades, et ebaseaduslikult sisserännanud naised on eriti kaitsetud füüsilise, vaimse ja seksuaalse kuritarvitamise ees arreteerimise ajal ja kinnipidamiskeskustes;

Soovitused

1.   tuletab meelde, et rahvusvahelised organisatsioonid, näiteks Euroopa Nõukogu Parlamentaarne Assamblee, on korduvalt toonitanud vajadust kaitsta ebaseaduslike sisserändajate põhiõigusi ning seda on rõhutatud ÜRO rahvusvahelistes inimõiguste alastes vahendites ja ELi õigustikus; osutab sellega seoses Euroopa Nõukogu naistevastase vägivalla ja perevägivalla ennetamise ja tõkestamise konventsioonile, milles keelustatakse diskrimineerimine seksuaalse sättumuse, soolise identiteedi, migrandi või põgeniku staatuse või muu staatuse alusel;

2.   tuletab meelde, et sisserändepoliitika ja rändevoogude juhtimine on ELi liikmesriikide ühine ja solidaarne vastutus;

3.   rõhutab, et homo-, bi- ja transseksuaalsed ebaseaduslikud sisserändajad on kahekordse diskrimineerimise ohvrid ning nende nõrk staatus ebaseaduslikult riigis viibiva välismaalasena halvendab nende niigi keerulist olukorda;

4.   rõhutab, et kuna sisseränne on igati aktuaalne probleem, on sisserändepoliitika vallas vaja ühist õigusraamistikku, et kaitsta sisserändajaid ja võimalikke ohvreid, eriti naisi ja lapsi, kes on sisserände ja inimkaubanduse kontekstis kaitsetud eri vormides organiseeritud kuritegevuse suhtes;

5.   mõistab hukka asjaolu, et paljud sisserännanud naised saavad petta oma päritoluriigis, kus neile lubatakse töölepingut arenenud riikides, ning et neid röövivad seksuaalse ärakasutamise eesmärgil organiseeritud kuritegevuse ja inimkaubanduse võrgustikud; palub liikmesriikidel kahekordistada jõupingutusi selliste kuritarvituslike ja ebainimlike tegude vastu võitlemiseks;

6.   soovitab liikmesriikidel kohaldada kaasaaitamist käsitlevat direktiivi viisil, mis ei piira ebaseaduslike sisserändajate võimalust rentida vabal turul elamispinda, et vähendada ärakasutamise ja kuritarvitamise ohtu;

7.   tuletab meelde Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni artiklit 8, mis hõlmab isiku füüsilise puutumatuse austamist, ning seepärast julgustab liikmesriike loobuma kõige kaitsetumas olukorras olevate ebaseaduslike sisserändajate puhul nõudest esitada riiklikesse varjupaikadesse pääsemiseks dokumendid, pidades eelkõige silmas rasedate, väikeste lastega ja teisi isikuid hooldavate naiste erivajadusi;

8.   nõuab tungivalt, et võetaks arvesse selliste erivajadustega inimeste nagu laste ja alaealiste, eakate, puuetega inimeste, kirjaoskamatute inimeste, vähemustesse kuuluvate, oma päritoluriigis enda tõekspidamiste, seksuaalse sättumuse, füüsilise eripära jms tõttu tagakiusatud sisserändajate ja soolise vägivalla ohvritest naiste suuremat kaitsetust;

9.   juhib tähelepanu sellele, et õigus tervishoiuteenustele on põhiõigus, ning julgustab seetõttu liikmesriike kaotama sideme tervishoiupoliitika ja sisserändekontrolli vahelt ning seega hoiduma kehtestamast tervishoiutöötajatele kohustust ebaseaduslikest sisserändajatest teada anda; samuti ergutab liikmesriike tagama soopõhistele vajadustele kohandatud hoolduse ja abi osutamise; samamoodi julgustab liikmesriike andma nende inimestega kokkupuutuvatele ametnikele eriväljaõpet sooküsimustes, mitte kehtestama koolidele nõuet teatada ebaseaduslike sisserändajate kooliskäivatest lastest;

10.   ergutab liikmesriike tagama ebaseaduslikult riigis viibivatele naistele asjakohase psühholoogilise, tervishoiualase ja õigusabi;

11.   tuletab meelde, et ohvreid käsitlevad direktiivis ettenähtud õigused ei sõltu ohvri elanikustaatusest(10) ; seepärast julgustab liikmesriike tungivalt kaotama seose ebaseaduslikult sisserännanud naiste vastase vägivalla eest vastutusele võtmise ja immigratsioonikontrolli vahelt, et ohvritel oleks võimalus ohutult kuritegudest teada anda;

12.   mõistab hukka ebaseaduslikult riigis viibivate naiste vastu suunatud vägivalla, inimkaubanduse, väärkasutamise ja diskrimineerimise kõik vormid; rõhutab, et tuleb tagada juurdepääs vastavatele abipakkumistele, ilma et sellega kaasneks hirm sellest vahetult tulenevate riigist väljasaatmise meetmete ees;

13.   nõuab ILO sunniviisilise või kohustusliku töö konventsiooni nr 29 rakendamist; nõuab, et tähelepanu pöörataks sunniviisilist tööd tegevate naiste eriolukorrale, keskendudes mitte ainult sunniviisilisele prostitutsioonile, vaid kõiki mittevabatahtlikele töödele, sh kodumajapidamises, ja et asjaomastele ebaseaduslikult sisserännanud naistele tagataks kaitse;

14.   kutsub liikmesriike üles võtma vajalikke meetmeid prostitutsiooni ja sunniviisilise töö leviku tõkestamiseks sisserännanud naiste hulgas;

15.   palub liikmesriikidel tagada tööandjatele kohaldatavate karistuste direktiivi artiklis 6 – milles kohustatakse liikmesriike sätestama mehhanismid, mis võimaldavad ebaseaduslikel võõrtöötajatel esitada tööandja vastu nõuded maksmata jäänud töötasu kättesaamiseks – sisalduva kaitseabinõu nõuetekohane rakendamine; kutsub liikmesriike, valitsusväliseid organisatsioone ja kõiki teisi ebaseaduslike sisserändajatega tegelevaid kodanikuühiskonna organisatsioone üles korraldama teadlikkuse tõstmise kampaaniad, et ebaseaduslikke sisserändajaid sellest õigusest teavitada;

16.   kutsub liikmesriike üles kaotama diskrimineerivad tavad, võitlema mitteametliku töö ja tööjõu ärakasutamise vastu, muu hulgas tööinspektsioonide abil, ning võimaldama juurdepääsu põhilistele tervishoiuteenustele;

17.   kutsub liikmesriike üles seadma sisse politseiteenistustele ja muudele riigi teenistustele, kes võivad olla kohustatud tegelema ebaseaduslikult sisserännanud naistega, ettenähtud asjakohane väljaõpe seksuaalse vägivalla ning seksuaalse ärakasutamise vallas, mille ohvriks need naised võivad langeda;

18.   soovitab komisjonil sätestada tööandjatele kohaldatavate karistuste direktiivi tulevase läbivaatamise raames võimalus rakendada mehhanismi, mis võimaldab ebaseaduslikel sisserändajatel esitada kuritarvitava tööandja kohta anonüümseid ametlikke kaebusi;

19.   nõuab tungivalt, et kõik liikmesriigid ratifitseeriksid Euroopa Nõukogu naistevastase vägivalla ja perevägivalla ennetamise ja tõkestamise konventsiooni (Istanbuli konventsiooni) ning kohaldaksid selle sätteid nõuetekohaselt, eriti artiklit 59, milles märgitakse selgelt, et osalised peaksid võtma vajalikud meetmed, et peatada väljasaatmismenetlused ja/või anda autonoomne elamisluba abielu lõppemise korral neile sisserännanud naistele, kelle elanikustaatus sõltus nende abikaasast;

20.   soovitab, et liikmesriigid otsiksid võimalusi tunnustada selle töö väärtust, mida teevad naised, kes pakuvad kasulikke teenuseid ja aitavad kaasa vastuvõtva ühiskonna toimimisele;

21.   palub liikmesriikidel tagada, et kõikidele sisserännanud naistele, sealhulgas ebaseaduslikult sisserännanud naistele, kes on sattunud kuritarvitamise ja soopõhise vägivalla ohvriks, tagatakse kaitse ja toetus ning seda käsitletakse konkreetse põhjusena, mis peaks andma neile naistele humanitaarsete põhjuste alusel varjupaiga või alalise elamisloa;

22.   kutsub liikmesriike üles tagasisaatmisdirektiivi täiel määral rakendama ja väljastama direktiivis nõutud tõendeid väljasaatmise edasilükkamise kohta, et vältida õiguslikult segast olukorda;

23.   rõhutab, et on vaja koguda andmeid ebaseaduslikult riigis viibivate naiste konkreetsete kogemuste kohta, ning toonitab tungivalt, et sidusa avaliku sektori poliitika väljatöötamisele ja juhtimisele kaasaaitamiseks on vaja usaldusväärseid, täpseid, õigeaegseid ja võrreldavaid andmeid kõnealuste naiste sooga seonduva kaitsetuse kohta ning puuduva juurdepääsu kohta õigusemõistmisele ja teenustele ELis;

24.   palub komisjonil tagasisaatmisdirektiivi hindamise käigus direktiivi muuta ning tugevdada kinnipeetud sisserändajate põhiõiguste kaitset;

25.   rõhutab tõsiasja, et sisserändevaldkonna jõustamispoliitika tabamismeetmed ei tohi kunagi kahjustada inimväärikust ja põhiõigusi ega asetada naisi suurema vägivalla- ja kuritarvitamisohu tingimustesse; palub komisjonil seepärast muuta tagasisaatmisdirektiivi eesmärgiga tagada ebaseaduslike sisserändajate, eeskätt rasedate ja laste inimõiguste austamine;

26.   tuletab meelde, et tagasisaatmisdirektiivi kohaselt on liikmesriikidel kohustus kohelda kinnipidamisasutustes viibivaid kolmanda riigi kodanikke „inimlikul ja väärikal moel”, austades täiel määral kinnipeetute põhilisi inimõigusi; mõistab hukka teated naistevastase vägivalla kohta kinnipidamiskeskustes; palub seetõttu liikmesriikidel uurida kõiki väiteid kinnipeetavate suhtes toimepandud füüsilise kuritarvitamise kohta;

27.   innustab liikmesriike võtma arvesse mis tahes märke, et ebaseaduslikult sisserännanud naisi sunnitakse tööle või koheldakse ebainimlikult;

28.   kutsub liikmesriike üles tugevdama oma koostööd selles valdkonnas tegutsevate VVOdega ja kodanikuühiskonna organisatsioonidega, et leida kinnipidamiskeskustele alternatiive ja püüda tagada, et ebaseaduslikult sisserännanud naised ei karda suhelda isikutega, kes peaksid neid abistama;

29.   palub komisjonil tagada, et ÜRO lapse õiguste konventsioonis sätestatud standardid on jätkuvalt kõikide lapse õigustega seotud meetmete keskmes ning seega kutsub liikmesriike üles täiel määral ja viivitamata lõpetama laste kinnipidamine nende sisserändajastaatuse alusel, kaitsma neid sisserändepoliitika ja -menetluste raames toimuvate õiguste rikkumiste eest ning looma kinnipidamisele alternatiivid, mis võimaldavad lastel jääda oma vanemate ja/või hooldajatega;

30.   kutsub komisjoni ja liikmesriike üles tegema intensiivsemat ja koostööl põhinevat uurimustööd, et täita lüngad seoses usaldusväärsete andmete ja olemasolevate teadmistega ebaseaduslikult riigis viibivate inimeste arvu ja olukorra kohta Euroopas, juhtima Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi tähelepanu ebaseaduslikult riigis viibivate naiste olukorrale ning võtma kõnealuseid naisi senisest rohkem arvesse strateegia „Euroopa 2020” kaasamist käsitlevate eesmärkide rakendamisel;

31.   palub komisjonil ja liikmesriikidel töötada välja kogu ELi hõlmavad teadlikkuse suurendamise kampaaniad, et harida ebaseaduslikult sisserännanud naisi nende õiguste vallas;

32.   nõuab, et rändajate sisserände ennetamisel päritoluriikidele antava arenguabi kaudu pöörataks tähelepanu naiste olukorrale, haridusele ja õigustele;

33.   kutsub komisjoni ja liikmesriike üles tagama riigis ebaseaduslikult viibivate naiste jaoks piisavalt naissoost kontaktisikuid, hooldusspetsialiste, ametnikke, hindajaid ja muid töötajaid; nõuab, et sellised meetmed põhineksid muude religioonide ja kultuuride austamisel ning vajadusel kaitsta diskrimineerimise eest;

o
o   o

34.   teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.

(1) ELT C 115, 4.5.2010, lk 1.
(2) ELT L 328, 5.12.2002, lk 17.
(3) ELT L 168, 30.6.2009, lk 24.
(4) ELT L 348, 24.12.2008, lk 98.
(5) ELT L 261, 6.8.2004, lk 19.
(6) ELT C 199 E, 7.7.2012, lk 25.
(7) Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2013)0328 .
(8) Direktiivi 2008/115/EÜ artikkel 3.
(9) Kui immigratsiooniasutused arreteerivad ja identifitseerivad ebaseaduslikud sisserändajad ning nende kohta väljastatakse väljasaatmisotsus, mille täitmine seejärel edasi lükatakse, kuid ebaseaduslikel sisserändajatel puuduvad väljasaatmisotsuse täitmise edasilükkamist tõendavad dokumendid.
(10) Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2012/29/ELi (millega kehtestatakse kuriteoohvrite õiguste ning neile pakutava toe ja kaitse miinimumnõuded) põhjendus 10.


Euroopa terasetööstus
PDF 172k   DOC 70k
Euroopa Parlamendi 4. veebruari 2014. aasta resolutsioon Euroopa konkurentsivõimelise ja jätkusuutliku terasetööstuse tegevuskava kohta (2013/2177(INI) )
P7_TA(2014)0069 A7-0028/2014

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu XVII jaotise artiklit 173 (endine Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikkel 157), mis käsitleb ELi tööstuspoliitikat ja viitab muu hulgas liidu tööstuse konkurentsivõimele,

–   võttes arvesse komisjoni 11. juuni 2013. aasta teatist „Euroopa konkurentsivõimelise ja jätkusuutliku terasetööstuse tegevuskava” (COM(2013)0407 ),

–   võttes arvesse 10. juuni 2013. aasta aruannet „Assessment of cumulative cost impact for the steel industry” (terasetööstuse kumulatiivsete kulude mõjuhindamine), mille komisjon tellis Euroopa Poliitikauuringute Keskuselt(1) ,

–   võttes arvesse oma 21. mai 2013. aasta resolutsiooni Euroopa Liidu tööstuspiirkondade piirkondlike strateegiate kohta(2) ,

–   võttes arvesse komisjoni 27. märtsi 2013. aasta teatist „Roheline raamat. Kliima- ja energiapoliitika raamistik aastani 2030” (COM(2013)0169 ),

–   võttes arvesse 12. veebruari 2013. aasta kõrgetasemelise ümarlaua soovitusi Euroopa terasetööstuse tuleviku kohta(3) ,

–   võttes arvesse oma 4. veebruari 2013. aasta arutelu komisjoni avalduse üle Euroopa tööstuse taastumise teemal praeguste raskuste taustal (2013/2538(RSP) ),

–   võttes arvesse oma 13. detsembri 2012. aasta resolutsiooni ELi terasetööstuse kohta(4) ,

–   võttes arvesse komisjoni 10. oktoobri 2012. aasta teatist „Tugevam Euroopa tööstus majanduse kasvuks ja taastumiseks. Tööstuspoliitika ajakohastatud teatis” (COM(2012)0582 ),

–   võttes arvesse oma 14. juuni 2012. aasta resolutsiooni ühtse turu akti ja järgmiste sammude kohta majanduskasvuks(5) ,

–   võttes arvesse komisjoni 30. mai 2012. aasta teatist „Stabiilsus-, kasvu- ja tööhõivemeetmed” (COM(2012)0299 ),

–   võttes arvesse komisjoni 14. oktoobri 2011. aasta teatist „Tööstuspoliitika: suurendades konkurentsivõimet” (COM(2011)0642 ),

–   võttes arvesse oma 9. märtsi 2011. aasta resolutsiooni üleilmastumise ajastu uue tööstuspoliitika kohta(6) ,

–   võttes arvesse oma 11. märtsi 2010. aasta resolutsiooni vähese süsihappegaasiheitega tehnoloogia arendamisse investeerimise kohta (Euroopa energiatehnoloogia strateegiline kava)(7) ,

–   võttes arvesse komisjoni 29. veebruari 2012. aasta teatist „Toorainete kättesaadavus Euroopa heaoluks tulevikus. Ettepanek tooraineid käsitlevaks Euroopa innovatsioonipartnerluseks” (COM(2012)0082 ),

–   võttes arvesse komisjoni talituste 13. detsembri 2011. aasta töödokumenti, mis käsitleb vähese CO2 -heitega energiatehnoloogiate tegevuskava (SEC(2011)1609 ),

–   võttes arvesse komisjoni 8. märtsi 2011. aasta teatist „Konkurentsivõimeline vähese CO2 -heitega majandus aastaks 2050 – edenemiskava” (COM(2011)0112 ),

–   võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 11. detsembri 2013. aasta arvamust(8) ,

–   võttes arvesse Regioonide Komitee 28. novembri 2013. aasta arvamust(9) ,

–   võttes arvesse Eurofondi uuringut sotsiaalpartnerite organisatsioonide kohta terasetööstuses,

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 48,

–   võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni raportit ja rahvusvahelise kaubanduse komisjoni ning tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni arvamusi (A7-0028/2014 ),

A.   arvestades, et pärast ESTÜ asutamislepingu kehtivusaja lõppemist reguleeritakse Euroopa söe- ja terasetööstust ELi lepingu sätetega;

B.   arvestades, et Euroopa söe- ja terasesektor on täitnud ajalooliselt tähtsat rolli Euroopa integratsiooniprotsessis ning on Euroopa tööstuses loodava lisandväärtuse alus;

C.   arvestades, et Euroopa terasetööstus on maailmas suuruselt teisel kohal ja on strateegilise tähtsusega paljude Euroopa oluliste tööstusharude jaoks, nagu maismaa- ja meretransport, ehitus, masinatööstus, elektrilised kodumasinad, energeetika ja kaitsetööstus;

D.   arvestades, et ELi osakaal ülemaailmses terasetoodangus on viimase kümne aasta jooksul vähenenud poole võrra, kusjuures Hiinas toodetakse praegu ligi 50% maailma terasest;

E.   arvestades, et ülemaailmne nõudlus terase järele eeldatavasti suureneb pikas perspektiivis ja teras on Euroopa tööstuse väärtusahelates ka edaspidi väga oluline materjal ning seetõttu on Euroopa Liidu huvides säilitada selle omamaine tootmine;

F.   arvestades, et Euroopa Liit peaks edendama tööstustoodangu arendamise poliitikat kõigis liikmesriikides, et kaitsta töökohti ELis ja tagada, et praegune 15,2%-line tööstustoodangu osakaal SKPst tõuseb 2020. aastaks vähemalt 20%-le;

G.   arvestades, et ELi terasetööstus on oluline tööandja, tagades otseselt 350 000 töökohta ja mitu miljonit töökohta seotud tööstusharudes, sealhulgas ringlussevõtu tarneahelas; arvestades, et igat liiki restruktureerimine mõjutab suurel määral asjaomast geograafilist piirkonda;

H.   arvestades, et teiste sektoritega võrreldes on töösuhted terasetööstuses väga rangelt korraldatud; arvestades, et see omapära avaldub kõrges ametiühingutesse kuuluvuse tasemes, tugevates tööandjate organisatsioonides, milles on samuti palju osalejaid, ning kollektiivläbirääkimiste suures ulatuses; arvestades, et see kajastub Euroopa tasandil, kus terasetööstus on olnud sotsiaalsete partnerlussuhete arendamisel esirinnas(10) ;

I.  arvestades, et vaatamata Euroopa terasetööstuse jätkuvatele pingutustele teadus- ja arendustegevuse vallas ning tema investeeringutele eesmärgiga vähendada keskkonnamõju ja optimeerida ressursitõhusust, on Euroopa terasetööstuse ülemaailmne konkurentsivõime ohus mitme teguri koostoime tõttu:

   nõudlus terase järele on oluliselt vähenenud finants- ja majanduskriisi ning struktuurimuutuste tõttu, mis mõjutavad teatavaid terast kasutavaid sektoreid;
   tegevuskulud on oluliselt suuremad kui konkurentidel;
   teravat konkurentsi pakuvad kolmandad riigid, kus äriühingud ei tegutse seesuguste kindlate regulatiivsete standardite alusel nagu ELis;

J.   arvestades, et terasesektori kumulatiivsete kulude hindamise tulemused näitavad, et ELi eeskirjade täitmine mõjutab märkimisväärset osa ELi terasetootjate kasumimarginaalist;

K.   arvestades, et on näha, et ELi keskkonna- ja energiapoliitika loob raua- ja terasetööstuse jaoks keerulise ärikeskkonna, eelkõige seetõttu, et energia hind tõuseb ja ELi tootmine muutub maailmaturul konkurentsivõimetuks;

L.   arvestades, et energiakulud moodustavad kõigist tegevuskuludest kuni 40% ja et elektrienergia hinnad ELi tööstuslike lõpptarbijate jaoks piiravad Euroopa ettevõtete konkurentsivõimet globaliseerunud turul;

M.   arvestades, et terase- ja eelkõige eriteraste tööstus on täies ulatuses ülemaailmne ja kolmandad riigid pakuvad Euroopale tõsist konkurentsi, samal ajal kui Euroopas on tootmiskulud kõrgemad ELi ühepoolse kulukoormuse tõttu, mille põhjuseks on peamiselt ELi energia- ja kliimapoliitika, mille tagajärjeks on olukord, kus ELis on gaasihinnad kolm kuni neli korda ja elektrihinnad kaks korda kõrgemad kui USAs;

N.   arvestades, et EList eksporditakse terasejäätmeid rohkem kui sinna imporditakse ning seega jääb EL ilma olulisest kogusest väärtuslikust teisesest toorainest ja sageli saab sellest kasu nende riikide terasetööstus, kus keskkonnaalased õigusaktid jäävad ELi omadest maha; arvestades, et ELi terasetööstus sõltub toormaterjali impordist, samal ajal kui 40%-le ülemaailmsest tööstustoormest kehtivad ekspordipiirangud ning Euroopa ekspordib suuri terasejäätmete koguseid, kui paljud riigid terasejäätmete eksporti piiravad;

O.   arvestades, et terasesektori tööhõive väljavaated põhjustavad suurt muret, sest viimaste aastate jooksul on võimsuse vähenemise või tehaste sulgemise tõttu Euroopas kadunud rohkem kui 65 000 töökohta;

P.   arvestades, et praegune kriis põhjustab suuri sotsiaalseid raskusi töötajatele ja kriisis kannatada saanud piirkondadele, ning arvestades, et ettevõtted, kes viivad läbi ümberstruktureerimisi, peaksid toimima sotsiaalselt vastutustundlikult, sest kogemused on näidanud, et ilma piisava sotsiaaldialoogita ei ole suudetud ümberstruktureerimist edukalt läbi viia;

Q.   arvestades, et praegune kriis on toonud maailmas kaasa terase ületootmise; arvestades, et 2050. aastal eeldatavasti siiski suureneb terase ja muude metallide kasutamine kaks või kolm korda võrreldes praegusega ja Euroopa terasetööstus peab selles „surmaorus” järgmistel aastatel ellu jääma, investeerima ja suurendama oma konkurentsivõimet;

R.   arvestades, et selleks, et ümberstruktureerimine oleks majanduslikult edukas ja sotsiaalselt vastutustundlik, peab see kuuluma pikaajalisse strateegiasse, mille eesmärk on kindlustada ja tugevdada ettevõtte pikaajalist jätkusuutlikkust ja konkurentsivõimet;

1.   peab komisjoni Euroopa terasetööstuse tegevuskava kiiduväärseks, sest see aitab oluliselt vältida edaspidi terasetootmise ümberpaigutamist väljapoole Euroopat;

2.   peab kiiduväärseks komisjoni lähenemisviisi jätkata dialoogi ELi institutsioonide, tööstusharu tegevjuhtide ja ametiühingute vahel, kasutades selleks teraseküsimustega tegeleva kõrgetasemelise ümarlaua vormi ja Euroopa valdkondlikke sotsiaaldialoogi komiteesid;

3.   väljendab heameelt kõrgetasemelise terasetöörühma asutamise üle, ehkki avaldab kahetsust, et selle koosolekud ei toimu sageli, vaid ainult kord aastas; peab tingimata vajalikuks, et piirkondlikud ja kohalikud asutused osaleksid tihedalt kaasatud, see hõlbustaks ja toetaks kõrgetasemelise terasetöörühma töös Euroopa nende piirkondade osalemist, kus asuvad terasetootmisettevõtted, et edendada koostööd, teabevahetust ja parimate tavade jagamist liikmesriikide peamiste sidusrühmade vahel;

4.   rõhutab, et Euroopa kehtiv konkurentsi- ja riigiabiõigus tagab terasesektorile stabiilsed raamtingimused; kutsub komisjoni üles konkurentsimoonutusi ka edaspidi otsustavalt uurima ja nende eest karistama;

I.Raamtingimuste parandamine

I.1. Nõudluse suurendamine

5.   toonitab, et jätkusuutlik majanduskasv sõltub tugevast Euroopa tööstusest, ja nõuab seetõttu tungivalt, et komisjon ja liikmesriigid toetaksid peamiste terast kasutavate sektorite strateegilist arendamist, stimuleeriksid investeerimistingimusi, sh teaduse, innovatsiooni ja oskuste arendamiseks, looksid stiimuleid tõhusateks ja õiglasteks tootmisprotsessideks (nt kasutades standardimist ja riigihankepoliitikat), tugevdaksid siseturgu ja edendaksid Euroopa taristu arendusprojekte koostöös kõigi sidusrühmadega;

6.   on seisukohal, et ehitus on üks tähtsamaid terase tarbimise sektoreid, mistõttu on vaja teha ELi tasandil põhjalik uuring, kuidas ehitussektorit stimuleerida riiklike ehitustööde suurendamisega, arendada tuleks mitte ainult kommunikatsiooni- ja transporditaristut, vaid ka selliseid sektoreid nagu haridus, kultuur ja avalik haldus, samuti keskkonnasäästlikku ehitamist ja energiatõhusust;

7.   juhib tähelepanu, kui oluline ja soovitatav on sõlmida Atlandi-ülene kaubandus- ja investeerimispartnerlus, et suurendada terase kaubandust ja nõudlust peamistes sektorites, ning seetõttu rõhutab, et need partnerlusläbirääkimised ei tohiks ohustada ELi tööstuse konkurentsivõimet üheski neis sektorites;

8.   palub komisjonil luua teraseturu analüüsi põhjaliku vahendi, mille abil võiks saada täpset teavet terase ja ringlussevõtu pakkumise ja nõudluse tasakaalu kohta Euroopas ja maailmas ning mille puhul tehtaks vahet selle turu arengu struktuurilistel ja tsüklilistel osadel; on veendunud, et teraseturu järelevalve võib aidata märkimisväärselt parandada terase- ja terasejäätmete turu läbipaistvust ning olla väärtuslikuks sisendiks parandus- ja proaktiivsetele meetmetele, mis on terasetööstuse tsüklilise olemuse tõttu hädavajalikud;

9.   palub komisjonil kasutada seda turuanalüüsi vahendit, et ennetada riske ja uurida, kuidas tehaste sulgemine mõjutab sektori taastumist;

I.2. Tööhõive

10.   on veendunud, et komisjon, liikmesriigid, tööstussektor ja ametiühingud peaksid tegutsema koos, et terasesektoris jätkuks ja tuleks juurde kvalifitseeritud töötajaid, andekaid kõrgelt kvalifitseeritud teadlasi ja juhte, samuti praktikasüsteemide kaudu noori andekaid inimesi, see tagaks dünaamilise ja innovaatilise tööjõu; tuletab meelde, et piirkondade ülikoolide ja tööstusvaldkonna uurimisinstituutide tipptasemel pädevus on väga tähtis selleks, et luua konkurentsivõimelisele terasetööstusele piirkonnas vajalikud tingimused; nõuab tungivalt, et komisjon ja liikmesriigid võtaksid viivitamata meetmeid, et vältida eksperditeadmiste kadu ja minimeerida töökohtade arvu vähenemist; nõuab muutuste paremat kavandamist ja juhtimist, selleks tuleks edendada koolitust, ajakohastada oskusi ja toetada ümberõpet; väljendab muret selliste süsteemsete lahenduste puudumise pärast, mis oleksid suunatud põlvkondade vahetumisele ning oskuste nappusele tulevikus, samuti on mures oskusteabe ja pädevuse vähenemise pärast ning rõhutab, et vaja on hoida ja arendada tööjõudu ja oskusi, mis on väga olulised sektori tulevase konkurentsivõime jaoks; nõuab tungivalt, et komisjon edendaks programmi „Erasmus kõigile” ja „Erasmus ettevõtjatele” kaudu valdkondlike oskuste ühendusi, mis oskuste vajaduste ja nende edasiarendamise andmete põhjal võtavad endale kohustuse töötada välja ja rakendada koolitusprogramme ja ühised meetodid, mille hulka kuulub ka väljaõpe töökohal; nõuab meetmete võtmist, et tugevdada vahendeid, millega aidata töötajaid ja edendada kutseõpet, et pärast ettevõtete ümberstruktureerimist abistada sektori töötajaid ja hõlbustada neil uue töökoha leidmist;

11.   on arvamusel, et toimiva tööstuspoliitika puudumise tagajärjeks on see, et Euroopa tööstus kaotab erakordselt kõrgete energiakulude tõttu pikemas perspektiivis oma konkurentsivõime; märgib, et energia ja tooraine kõrged kulud ei ole tingitud ainult vajadusest importida neid tooteid kolmandatest riikidest, vaid ka sisemistest teguritest; nõustub komisjoniga, et käsilolev terasetööstuse rekonstrueerimine on kaasa toonud ühiskondlikke probleeme, mis tulenevad töökohtade vähenemisest;

12.   nõuab, et uues Euroopa töötervishoiu ja tööohutuse strateegias ning pensione ja muid sotsiaalhüvitisi käsitlevates poliitikadokumentides võetaks arvesse terasetööstuse tootmisprotsessist tulenevat töö raskust ja stressi töötajate ja alltöövõtjate jaoks(11) ; rõhutab, et terasesektori töötajatel on suurem tõenäosus kogeda oma töise tegevuse tagajärjel tööpinget, füüsilisi ohtusid ja terviseprobleeme kui ELi 28 riigi töötajatel keskmiselt;

13.   väljendab heameelt töötajate esindajatega toimuva sotsiaaldialoogi üle ja selle üle, et on olemas täiendavad sotsiaaldialoogi struktuurid (formaalsed ja mitteformaalsed), nagu töörühmad, juhtkomiteed jne, mis võimaldavad töötajate ja tööandja suuremat lävimist;

14.   rõhutab, et Euroopa terasesetööstuses sotsiaaldialoogi süvendamiseks tuleb arvesse võtta sektori eripära, nagu töö raskus terase tootmises, tööjõu omadused, keskkonnaprobleemid, tehnoloogilise innovatsiooni levik ja Euroopa terasetööstuses toimuv märkimisväärne ümberstruktureerimine;

15.   toonitab, et tegevuskava rakendamisel tuleks käsitleda ka majanduskriisi lühiajalist mõju sektori tööjõule ja konkurentsivõimele, ning kutsub komisjoni üles jälgima tähelepanelikult võimsuse vähenemist ja tehaste sulgemist Euroopas; on seisukohal, et ELi fonde ei tohiks kasutada teatavate käitiste äritegevuse säilitamiseks, sest see moonutaks terasetootjatevahelist konkurentsi ELis, vaid ainult selleks, et leevendada sulgemiste ja kärbete mõju töötajatele ning edendada noorte tööhõivet sektoris;

16.   rõhutab, et nõudluse vähenemine ei tohi liikmesriikide seas põhjustada kõlvatut konkurentsi töökohtade pärast; nõuab sellega seoses üleeuroopalist lahendust;

17.   kutsub komisjoni üles edendama meetmeid, mille eesmärk on säilitada terasetootmine Euroopas ja tagada vastav tööhõive tase, ning edendama meetmeid, et ennetada ja ära hoida tehaste sulgemist Euroopas;

18.   palub komisjonil kasutada viivitamatult ja täielikult ELi rahalisi vahendeid, et vähendada tööstuse ümberstruktureerimise sotsiaalset mõju; nõuab eelkõige Euroopa Sotsiaalfondi ja Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi täielikku kasutuselevõttu;

19.   on veendunud, et töötajate osalemine innovatsiooni- ja restruktureerimistegevuses on majandusedu parim tagatis;

20.   rõhutab vajadust kvalifitseeritud ja oskustega inimeste järele, et toime tulla üleminekuga säästvamatele tootmisprotsessidele ja toodetele, ning nõuab Euroopa koolitus- ja haridusstrateegia koostamist; tervitab tehnilise kutsehariduse ja koolituse projekti terasesektori keskkonnahoidlikumaks muutmise kohta(12) , mille raames terasetööstuse ettevõtted, teadusinstituudid ja sotsiaalpartnerid uurisid ühiselt, millised oskused on vajalikud keskkonnasäästlikkuse saavutamiseks; kutsub komisjoni üles toetama rohkem projekti tulemuste elluviimist;

21.   kutsub komisjoni üles koostama restruktureerimiskava, mis kindlustab ja loob häid töökohti ja tööstustegevust Euroopa piirkondades;

II.Euroopa terasetööstuse konkurentsivõime parandamise meetmed

II.1. Energiavarustuse kindlustamine jõukohase hinnaga

22.   täheldab, et asjaolu tõttu, et Euroopa on piiratud ressurssidega maailmajagu, on energiahinnad ELis viimastel aastatel järsult tõusnud, põhjustades ELi tööstuse ülemaailmse konkurentsivõime märgatavat langust; tunnistab, et energiahinnad on terasetööstuse ja muude energiamahukate tööstusharude kõige olulisem kuluartikkel; on veendunud, et ühtse energiaturu tõhus toimimine, mille aluseks on eelkõige hindade läbipaistvus, on vajalik eeltingimus, kui terasetööstust tahetakse varustada kindla ja säästva energiaga, millel on jõukohane hind; rõhutab tõsiasja, et puuduvad piiriülesed ühendused tuleks välja arendada ja kehtivaid õigusakte tuleb täielikult rakendada, et saada kasu Euroopa ühtsest energiaturust; toetab komisjoni lubadust teha jõupingutusi, et vähendada erinevust ELi tööstuse ja tema peamiste konkurentide vahel seoses energiahindade ja kulude lõhega, võttes arvesse üksikute liikmesriikide strateegiaid ja võimaldades riikidel täita oma konkreetseid riiklikke nõudeid; on seisukohal, et komisjon peaks sel eesmärgil esitama 12 kuu jooksul konkreetsed ettepanekud;

23.   rõhutab, et komisjon peaks konkreetsemalt ja üksikasjalikumalt käsitlema kasvuhoonegaaside heite ülekandumist ning et kliima- ja energiapoliitika eesmärgid aastaks 2030 peavad olema ELi tööstussektorite jaoks tehniliselt ja majanduslikult teostatavad ning et edukaimatel ei tohiks olla kliimapoliitikast tulenevaid otseseid ega kaudseid lisakulusid; rõhutab, et kasvuhoonegaaside heite ülekandumist käsitlevad sätted peaksid ette nägema 100% tasuta eralduse tehniliselt saavutavate sihteesmärkide raames, kohaldamata seejuures kasvuhoonegaaside heite ülekandumise sektorite suhtes vähendustegurit;

24.   innustab komisjoni välja töötama strateegiad vähese CO2 -heitega energialiikide kasutusele võtmiseks, et edendada nende kiiret lülitamist elektriturule;

25.   usub, et toetada tuleks investeeringuid tehnoloogiatesse, mis suurendavad sisendenergia ja energia tagasisaamise kasutust, näiteks optimeerides protsessigaaside ja heitsoojuse kasutust, neid võiks kasutada auru ja elektri tootmiseks;

26.   peab vajalikuks pöörata rohkem tähelepanu pikaajalistele lepingutele elektritarnijate ja tööstustarbijate vahel, vaja oleks alandada energiakulusid ja parandada rahvusvahelisi energiavõrke, mis on väga tähtis ELi ääremaade jaoks, et aidata vältida tootmise üleviimist kolmandatesse riikidesse ja ühes liikmesriigist teise; toonitab, et pikaajaliste energialepingute sõlmimine võib leevendada energiahindade kõikumise riski ja aidata alandada tööstustarbijate jaoks elektrihindu; kutsub komisjoni üles koostama suuniseid pikaajaliste energiavarustuse lepingute konkurentsiaspektide kohta;

27.   ergutab komisjoni töötama välja strateegiad, et kulutõhusal viisil kasutusele võtta vähese CO2 -heitega energiaallikad ja järk-järgult kaotada subsiidiumid, et soodustada selliste energialiikide kiiret integreerimist elektriturule; on seisukohal, et seni peaks olema võimalik energiamahukate tööstusharude üldised elektrilisamaksu kulud tasaarvestada, kui need on kulud, mida ei pea kandma konkurendid väljaspool ELi;

28.   toonitab, et energiavarustuse kindlus on terasetööstuse oluline eeltingimus; kutsub liikmesriike üles rakendama täiel määral kolmandat energiapaketti; kutsub liikmesriike üles tagama kindla energiavarustuse ning arendama sel eesmärgil vajalikke energiataristu projekte ja pakkuma investoritele asjakohaseid stiimuleid, et vähendada sõltuvust imporditud fossiilkütustest; julgustab komisjoni edendama maagaasi allikate ja tarneteede mitmekesistamist ning hakkama koordineerima ja toetama veeldatud maagaasi tarneteede ohutusmeetmeid; palub komisjonil viia läbi põhjaliku hindamise elektritootmise piisavuse kohta ja koostada suunised, kuidas säilitada elektrivõrkude paindlikkus;

29.   palub komisjonil esitada aruande, milles jälgitakse arengut üksustes, mille olemasolu on ohus, nagu nõuti Euroopa Parlamendi 13. detsembri 2012. aasta resolutsioonis ELi terasetööstuse kohta;

II.2. Kliimakaitse, ressursitõhusus ja keskkonnamõju

30.   tuletab meelde, et Euroopa terasetööstus on alates 1990. aastast vähendanud oma koguheidet 25%; märgib, et terase saab täielikult uuesti ringlusse võtta, ilma et kvaliteet langeks; tunnistab, et terasetoodetel on tähtis osa üleminekul teadmistepõhisele, vähese CO2 -heitega ja ressursitõhusale majandusele; rõhutab, et tähtis on püüda veelgi vähendada terasetööstuse koguheidet;

31.   on veendunud, et Euroopa terasetootmist tuleks jätkata terasetootmise kestliku mudeli abil; nõuab tungivalt, et komisjon koostaks Euroopa säästlikkuse standardid ja propageeriks neid, nagu näiteks terasest ehitustoodete märk SustSteel;

32.   rõhutab, kui tähtsal kohal on logistikakulud, eriti laevandussektoris, samuti toorainega varustamine, tarnekindlus ja majanduskasv seoses sadamaarendusega;

33.   on seisukohal, et EL peab mitmekesistama tooraine sisseveo- ja jaotuskohti, sest Euroopa terasetööstuse jaoks on ülitähtis vältida tooraine sisseveol sõltuvust ühest ainsast sadamast; on seisukohal, et tuleks luua jaotuspunkt mineraalide transportimiseks Lõuna- ja Ida-Euroopasse;

34.   tunnistab rauamaagist terase tootmise tähtsat rolli ELis, võttes arvesse terasetootmise kasvu maailmas ja paljudes Euroopa väärtusahelates vajamineva erikvaliteedi tootmist; rõhutab, et terase tootmine terasejäätmetest vähendab energiatarbimist ligikaudu 75 % ja aitab säästa ligikaudu 80 % sisendtoorainest; nõuab seepärast tungivalt, et komisjon tagaks Euroopa terasejäätmete turu tõhusa toimimise, parandades vanametalliturgude toimimist, võideldes ebaseadusliku vanametalliekspordi vastu, mille tõttu Euroopa majandus kaotab väärtuslikku toorainet, ning suurendades liikmesriikide suutlikkust kontrollida jäätmesaadetisi jäätmeveo määruse alusel; julgustab edasi arendama terasejäätmete ringlussevõttu, selleks tuleks terasejäätmeid maksimaalselt koguda ja kasutada ning parandada nende kvaliteeti, sest see aitab tagada tooraine kättesaadavuse, vähendada energiasõltuvust, vähendada heidet ja edendada ringmajandust; toetab komisjoni algatust uurida ja kontrollida jäätmesaadetisi, et vältida vanametalli ebaseaduslikku eksporti sageli riikidesse, kus keskkonnaõigus ei ole ELi omaga võrreldav;

35.   nõuab tungivalt, et komisjon võtaks tervikliku lähenemisviisi, mis puudutab kliimamuutuse, keskkonna-, energia- ja konkurentsivõimepoliitikat, arvestades seejuures sektoripõhiseid eripärasid; on seisukohal, et regulatsioonide väljatöötamisel peaks komisjon püüdma saavutada sünergiat, mis võimaldaks kliima- ja keskkonnaalaste eesmärkide saavutamist, toetades samal ajal konkurentsivõime ja tööhõive eesmärke ning vähendades kasvuhoonegaaside heite ülekandumise ja tootmise ümberpaigutamise riske;

36.   kutsub komisjoni üles viima kasvuhoonegaaside heite ülekandumise nimekirja järgmise läbivaatamise läbi avatud ja läbipaistval viisil, arvestades Euroopas toodetud terase rolli kliimamuutuse leevendamisel ja elektrihindade kaudset mõju konkurentsile; palub tungivalt komisjonil tagada, et kasvuhoonegaaside heite ülekandumist käsitlevad sätted kehtiksid ka edaspidi ning terasetööstus jääks kasvuhoonegaaside heite ülekandumise nimekirja;

37.   toonitab, et kliimapoliitika raamistikus aastani 2030 tuleb arvesse võtta sektorite erinevusi, tehnoloogilist teostatavust ja majanduslikku elujõulisust ning põhimõtteliselt ei tohiks sellega kaasneda tõhusamatele tööstusrajatistele lisakulusid;

38.   peab murettekitavaks mõju, mida komisjoni hiljutine otsus liikmesriikide rakendusmeetmete kohta kolmandal heitkogustega kauplemise perioodil võib avaldada tööstusele sektoriülese paranduskoefitsiendi kohaldamise tõttu, mis näitab, et tööstus ei suuda eesmärki saavutada isegi praegu Euroopas parima olemasoleva tehnoloogia kasutamise korral, nii et isegi Euroopa kõige tõhusamatel käitistel võib tekkida lisakulusid;

39.   rõhutab tõhusa ja usaldusväärse infrastruktuuri tähtsust terasetööstuse arengu jaoks ning tuletab meelde, et 65% maailma terasetoodangust põhineb jätkuvalt maagil, mistõttu investeeringud asjakohasesse infrastruktuuri, mis hõlmab kogu ahelat alates kaevandustest kuni terasetehaste ja eksporditurgudeni välja, mõjutavad märkimisväärselt konkurentsivõimet eriti hõreda asustusega riikides;

II.3. Võrdsed tingimused rahvusvahelisel tasandil

40.   on seisukohal, et kaubandusläbirääkimised peaksid edendama liidu ja liikmesriikide majanduslikke ja strateegilisi huve ning järgima vastastikkuse põhimõtet, mille kohaselt võetakse arvesse selliseid kaalutlusi nagu pääs uutele turgudele, tooraine kättesaadavus, kasvuhoonegaaside heite ja investeeringute ülekandumise oht, võrdsed tingimused ja oskusteabe leke; on seisukohal, et strateegiates tuleks kajastada erinevusi arenenud riikide, suurte areneva turumajandusega riikide ja vähim arenenud riikide majanduste vahel; rõhutab, et juurdepääs uutele eksporditurgudele kiire kasvuga majandusruumides, kus saab Euroopas toodetud terast müüa kaubandustõketeta, on määrava tähtsusega Euroopa terasetööstuse kasvu- ja arengupotentsiaali jaoks; taunib asjaolu, et mõned ELi kaubanduspartneritest rakendavad ebaõiglasi ja piiravaid meetmeid, nt investeerimispiirangud ja kodumaist terasetööstust kaitsvad eelistused riigihangetes, mis takistavad ebaõiglaselt ELi teraseeksporti; taunib samuti asjaolu, et alates ülemaailmse kriisi algusest 2008. aastal kasutavad paljud kolmandad riigid oma terasetööstuse toetamiseks üha tugevamaid protektsionistlikke meetmeid;

41.   kutsub komisjoni üles tagama, et tulevastes kaubanduslepingutes oleksid sätted, mis märgatavalt parandavad Euroopa terase ja terasetoodete ekspordi- ja turulepääsu võimalusi;

42.   toetab komisjoni ettepanekut viia enne vabakaubanduslepingute sõlmimist läbi mõjuhindamine, sh terase kohta, arvestades ELi tootmise väärtusahelat ja Euroopa tööstust ülemaailmses kontekstis; palub komisjonil korrapäraselt hinnata nii jõustunud kui ka läbirääkimisetapis olevate lepingute kumulatiivset mõju konkreetsete ja kindlaksmääratud kriteeriumide alusel, sh selles suhtes, kuidas on kaasatud sidusrühmad;

43.   nõuab, et komisjon tagaks, et kõigist käimasolevatel ja tulevastel kaubandusläbirääkimistel võetavatest ning kehtivates ja tulevastes kaubanduslepingutes fikseeritud kohustustest peetaks tõepoolest kinni; kutsub komisjoni üles võitlema kolmandatest riikidest lähtuva kõlvatu konkurentsi vastu ning kasutama komisjoni käsutuses olevaid asjakohaseid meetmeid, nagu kaubanduse kaitsevahendid või vajaduse korral WTO vaidluste lahendamise mehhanism, proportsionaalselt, kiiresti ja tõhusal viisil; kutsub komisjoni üles võitlema kolmandate riikide ebaõiglase protektsionismi vastu ning tagama Euroopa ettevõtete turulepääsu ja tooraine kättesaadavuse;

44.   juhib tähelepanu sellele, et terasetööstus on kaubanduse kaitsemeetmete kõige sagedasem kasutaja; väljendab muret seoses pika ajaga – keskmiselt kaks aastat –, mida komisjon vajab dumpinguvastaste meetmete algatamiseks, samal ajal kui USA puhul on selle ajavahemiku pikkuseks vaid kuus kuud; palub komisjonil võtta meetmeid tagamaks, et ELil oleksid tulemuslikud kaubanduse kaitsemeetmed, mida saab kiirelt kasutusele võtta ja mis võimaldavad ELil dumpingujuhtumite korral ruttu tegutseda, nagu seda nõuab halastamatu konkurents, millega Euroopa tööstus peab globaliseerunud majanduses toime tulema;

45.   nõuab tungivalt, et komisjon kontrolliks, et süsteem „Surveillance 2” pakub vähemalt samu järelevalve- ja kontrollitagatisi ebaausate subsiidiumide ja dumpingu vastu nagu teatavate raua- ja terasetoodete impordi eelneva järelevalve süsteem, mis on sätestatud komisjoni määruses (EL) nr 1241/2009;

46.   rõhutab, et terasetoodete õiglane kaubandus saab toimida üksnes peamisi töötajate õigusi ja keskkonnanorme järgides;

47.   on seisukohal, et Euroopa ettevõtted kolmandates riikides peaksid samuti rakendama ettevõtete sotsiaalse vastutuse ja töötajate kaasamisega seotud ELi standardeid ning et piirkondlikku arengut tuleks edendada;

48.   ergutab komisjoni rakendama esildatud meetmeid, et tagada juurdepääs koksisöele;

49.   palub komisjonil edendada finantsturge reguleeriva raamistiku reformi, et ära hoida spekulatiivseid hinnakõikumisi, tagada hinnakujunduse läbipaistvus ja parandada nii terase kui ka toormaterjali tarnekindlust;

50.   nõuab tungivalt, et komisjon kaitseks Euroopa terast õigusaktidega, et sertifitseerida roostevaba terase lõppkasutus ja selle keemiline ja füüsikaline koostis, muu hulgas kehtestades see tarvis terasega seotud toodete jaoks kvaliteedisertifikaadi, millega saab kaitsta Euroopa toodangut sertifitseerimata toodete eest;

51.   toetab komisjoni ettepanekut võtta meetmeid, et võidelda terasetoodete ebaseaduslike turgude vastu; nõuab tungivalt, et komisjon ja liikmesriigid uuriksid võimalikke meetmeid, kuidas võidelda käibemaksust kõrvalehoidumisega;

II.4. Teadus- ja arendustegevus ning innovatsioon

52.   märgib, et läbimurdetehnoloogiate ulatuslik levitamine on hädavajalik 2050. aasta tegevuskavas ette nähtud CO2 -heite vähendamise plaani täitmiseks; peab kiiduväärseks programmi ULCOS eesmärki, milleks on uuenduslike, väga vähese CO2 -heitega terasevalmistamise tehnoloogiate väljaselgitamine ja arendamine, samuti tõstab esile programmi SPIRE ja teisi programme, et välja töötada uued teraseklassid, tootmis- ja ringlussevõtu protsessid ning ärimudelid, mis parandavad väärtust, tõhusust ja säästlikkust, suurendades seeläbi Euroopa terasetööstuse konkurentsivõimet;

53.   kutsub komisjoni üles rakendama ambitsioonikat innovatsioonipoliitikat, mis aitab luua kvaliteetseid, energiatõhusaid ja innovaatilisi tooteid ning võimaldab ELil end kasvavas ülemaailmses konkurentsis maksma panna;

54.   hindab positiivselt tulemusi, mida on saavutatud söe ja terase jaoks ettenähtud erivahenditega, nagu söe ja terase teadusfond, ning innustab komisjoni jätkama seda tegevust, millega tehti algust 2002. aastal;

55.   peab vajalikuks laiendada innovatsioonitoetusi kõikidele terasetööstusega seotud tegevusaladele, seega tuleks programmi Horisont 2020 raames rakendada EIP rahastud, et toetada teadus-, arendus- ja innovatsioonialast koostööd terasetööstusettevõtete ja nende asukoha piirkondade vahel eesmärgiga edendada jätkusuutlikku majandustegevust;

56.   nõustub komisjoniga, et raamprogrammis Horisont 2020 tuleks keskenduda uute tehnoloogiate ning puhtamate ja ressursi- ja energiatõhusamate tehnoloogiate tutvustamistegevusele ja pilootprojektidele;

57.   peab asjakohaseks kehtestada stiimulimehhanismid, et panna rahvusvahelisi suurettevõtteid investeerima teadus- ja arendustegevusse piirkondades, kus nende tööstuslik tegevus toimub, et toetada tööhõivet ja asjaomaste piirkondade dünaamilisust;

58.   tunnistab, et läbimurdetehnoloogiate arendus-, edendus- ja tutvustamistegevus ning kasutuselevõtt on seotud suurte finantsriskidega; toetab klastrite, teaduskoostöö ning avaliku ja erasektori partnerluste, nagu SPIRE ja EMIRI loomist; julgustab kasutama uuenduslikke finantsinstrumente, nagu riskijagamisrahastu, mis annavad eelisjuurdepääsu kriisis olevatele terasetööstusettevõtetele; kutsub Euroopa Investeerimispanka ja Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupanka üles kavandama pikaajalist finantsraamistikku teraseprojektide jaoks;

59.   palub komisjonil jätkuvalt rakendada tooraineid käsitlevat Euroopa innovatsioonipartnerlust, eriti ringlussevõtu meetodeid ja uusi ärimudeleid, nii seoses terasetööstusega kui ka toorainete väärtusahelas;

o
o   o

60.   teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjonile, nõukogule ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.

(1) http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/metals-minerals/files/steel-cum-cost-imp_en.pdf.
(2) Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2013)0199 .
(3) http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/metals-minerals/files/high-level-roundtable-recommendations_en.pdf.
(4) Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2012)0509 .
(5) ELT C 332 E, 15.11.2013, lk 72.
(6) ELT C 199 E, 7.7.2012, lk 131.
(7) ELT C 349 E, 22.12.2010, lk 84.
(8) Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.
(9) Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.
(10) Eurofound (2009).
(11) Eurofound (peagi avaldatav, jaanuar 2014).
(12) http://www.gt-vet.com/?page_id=18

Viimane päevakajastamine: 30. mai 2017Õigusalane teave