Rodyklė 
Priimti tekstai
Antradienis, 2014 m. vasario 4 d. - StrasbūrasGalutinė teksto versija
Grenlandijos dalyvavimas Kimberlio proceso sertifikavimo schemoje ***I
  Rezoliucija
  Jungtinis tekstas
 Grenlandijos dalyvavimas Kimberlio proceso sertifikavimo schemoje *
 Perėjimas prie Sąjungos kredito pervedimų ir tiesioginio debeto operacijų ***I
  Rezoliucija
  Jungtinis tekstas
 2012 m. Keiptauno susitarimas dėl 1977 m. Tarptautinės Toremolinoso konvencijos dėl žvejybos laivų saugos 1993 m. Toremolinoso protokolo nuostatų įgyvendinimo ***
 29-oji metinė ES teisės taikymo stebėjimo ataskaita (2011 m.)
 Prašymas ginti Parlamento narės Laros Comi umunitetą
 Prašymas atšaukti Parlamento nario Zbigniewo Ziobro imunitetą
 Laisvo judėjimo skatinimas supaprastinant tam tikrų viešųjų dokumentų pripažinimą ***I
  Rezoliucija
  Jungtinis tekstas
 Cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimas, ženklinimas ir pakavimas ***I
  Rezoliucija
  Jungtinis tekstas
 Autorių teisės, gretutinės teisės ir daugiateritorių licencijų naudoti muzikos kūrinius internete teikimas ***I
  Rezoliucija
  Jungtinis tekstas
 Baudžiamosios sankcijos už prekybą vertybiniais popieriais naudojantis viešai neatskleista informacija ir už manipuliavimą rinka ***I
  Rezoliucija
  Jungtinis tekstas
 Energetikos infastruktūros investiciniai projektai ***I
  Rezoliucija
  Jungtinis tekstas
 Audito Rūmų nario skyrimas (Klaus Heiner LEHNE, DE)
 Audito Rūmai
 ES reglamentavimo kokybė, subsidiarumas ir proporcingumas. Geresnė teisėkūra
 Homofobija ir diskriminacija dėl seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės
 Nesąžiningos komercinės veiklos direktyvos taikymas
 ES teisingumo rezultatų suvestinė
 Pažangiųjų elektros energijos tinklų kūrimo pasekmės vietos ir regioniniu lygmenimis
 Mažos žemės ūkio valdos
 Integruota siuntinių pristatymo rinka ES e. prekybos augimui paskatinti
 Dokumentų neturinčios migrantės Europos Sąjungoje
 Europos plieno pramonė

Grenlandijos dalyvavimas Kimberlio proceso sertifikavimo schemoje ***I
PDF 274k   DOC 39k
Rezoliucija
Jungtinis tekstas
2014 m. vasario 4 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl Grenlandijos dalyvavimo Kimberlio proceso sertifikavimo schemoje iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2368/2002 (COM(2013)0427 – C7-0179/2013 – 2013/0198(COD) ) (Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)
P7_TA(2014)0047 A7-0467/2013

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2013)0427 ),

–   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir į 207 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7-0179/2013 ),

–   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–   atsižvelgdamas į Tarybos atstovo 2014 m. sausio 16 d. laišku prisiimtą įsipareigojimą pritarti Parlamento pozicijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 4 dalį,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Tarptautinės prekybos komiteto pranešimą (A7-0467/2013 ),

1.   priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.   ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3.   paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Europos Parlamento pozicija, priimta 2014 m. vasario 4 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. .../2014, kuriuo dėl Grenlandijos dalyvavimo Kimberlio proceso sertifikavimo schemoje iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2368/2002

P7_TC1-COD(2013)0198


(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija atitinka galutinį teisės aktą, Reglamentą (ES) Nr. 257/2014.)


Grenlandijos dalyvavimas Kimberlio proceso sertifikavimo schemoje *
PDF 191k   DOC 34k
2014 m. vasario 4 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, kuriuo nustatomos taisyklės ir tvarka, kad Grenlandija galėtų dalyvauti Kimberlio proceso sertifikavimo schemoje (COM(2013)0429 – C7-0232/2013 – 2013/0201(CNS) ) (Speciali teisėkūros procedūra: konsultavimasis)
P7_TA(2014)0048 A7-0466/2013

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2013)0429 ),

–   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 203 straipsnį, pagal kurį Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C7-0232/2013 ),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Tarptautinės prekybos komiteto pranešimą (A7–0466/2013 ),

1.   pritaria Komisijos pasiūlymui;

2.   ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

3.   ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Parlamento patvirtintą tekstą;

4.   paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.


Perėjimas prie Sąjungos kredito pervedimų ir tiesioginio debeto operacijų ***I
PDF 277k   DOC 38k
Rezoliucija
Jungtinis tekstas
2014 m. vasario 4 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl perėjimo prie Sąjungos kredito pervedimų ir tiesioginio debeto operacijų iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 260/2012 (COM(2013)0937 – C7-0008/2014 – 2013/0449(COD) ) (Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)
P7_TA(2014)0049 A7-0036/2014

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2013)0937 ),

–   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 114 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7-0008/2014 ),

–   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–   atsižvelgdamas į 2014 m. sausio 22 d. Europos Centrinio Banko nuomonę,(1)

–   atsižvelgdamas į 2014 m. sausio 21 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(2) ,

–   atsižvelgdamas į Tarybos atstovo 2014 m. sausio 22 d. laišku prisiimtą įsipareigojimą pritarti Parlamento pozicijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 4 dalį,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį ir 46 straipsnio 1 dalį,

–   atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą (A7-0036/2014 ),

A.   kadangi dėl skubos priežasčių yra pateisinama balsuoti prieš pasibaigiant Protokolo Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo 6 straipsnyje numatytam aštuonių savaičių terminui;

1.   priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.   ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3.   paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Europos Parlamento pozicija, priimta 2014 m. vasario 4 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. .../2014, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 260/2012, kiek tai susiję su perėjimu prie Sąjungos kredito pervedimų ir tiesioginio debeto operacijų

P7_TC1-COD(2013)0449


(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija atitinka galutinį teisės aktą, Reglamentą (ES) Nr. 248/2014.)

(1) Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
(2) Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.


2012 m. Keiptauno susitarimas dėl 1977 m. Tarptautinės Toremolinoso konvencijos dėl žvejybos laivų saugos 1993 m. Toremolinoso protokolo nuostatų įgyvendinimo ***
PDF 191k   DOC 36k
2014 m. vasario 4 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Tarybos sprendimo, kuriuo valstybėms narėms leidžiama pasirašyti ir ratifikuoti 2012 m. Keiptauno susitarimą dėl 1977 m. Tarptautinės Toremolinoso konvencijos dėl žvejybos laivų saugos 1993 m. Protokolo nuostatų įgyvendinimo arba prie šio Susitarimo prisijungti, projekto (13408/2013 – C7-0389/2013 – 2013/0020(NLE)) (Pritarimo procedūra)
P7_TA(2014)0050 A7-0040/2014

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą (13408/2013),

–   atsižvelgdamas į 2012 m. Keiptauno susitarimą dėl 1977 m. Tarptautinės Toremolinoso konvencijos dėl žvejybos laivų saugos 1993 m. Toremolinoso protokolo nuostatų įgyvendinimo,

–   atsižvelgdamas į prašymą dėl pritarimo, kurį Taryba pateikė pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 100 straipsnio 2 dalį, 218 straipsnio 5 dalį ir 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a punkto v papunktį ir 218 straipsnio 8 dalį (C7‑0389/2013 ),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 81 straipsnį ir 90 straipsnio 7 dalį,

–   atsižvelgdamas į Transporto ir turizmo komiteto rekomendaciją (A7-0040/2014 ),

1.   pritaria Tarybos sprendimo projektui;

2.   paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams.


29-oji metinė ES teisės taikymo stebėjimo ataskaita (2011 m.)
PDF 362k   DOC 62k
2014 m. vasario 4 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl 29-osios metinės ES teisės taikymo stebėjimo ataskaitos (2011 m.) (2013/2119(INI) )
P7_TA(2014)0051 A7-0055/2014

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į 29-ąją metinę Europos Sąjungos teisės taikymo stebėjimo ataskaitą (2011 m.) (COM(2012)0714 ),

–   atsižvelgdamas į Komisijos ataskaitą „EU Pilot“ vertinimo ataskaita“ (COM(2010)0070 ),

–   atsižvelgdamas į Komisijos ataskaitą „Antroji „EU Pilot“ vertinimo ataskaita“ (COM(2011)0930 ),

–   atsižvelgdamas į 2007 m. rugsėjo 5 d. Komisijos komunikatą „Rezultatų siekianti Europa – Bendrijos teisės taikymas“ (COM(2007)0502 ),

–   atsižvelgdamas į 2002 m. kovo 20 d. Komisijos komunikatą dėl santykių su skundų dėl Bendrijos teisės pažeidimų teikėju (COM(2002)0141 ),

–   atsižvelgdamas į 2012 m. balandžio 2 d. Komisijos komunikatą „Santykių su skundų dėl Sąjungos teisės taikymo pateikėjais administravimo nuostatų atnaujinimas“ (COM(2012)0154 ),

–   atsižvelgdamas į savo 2011 m. rugsėjo 14 d. rezoliuciją dėl 27-osios metinės Europos Sąjungos teisės taikymo stebėsenos ataskaitos (2009 m.)(1) ,

–   atsižvelgdamas į 2013 m. lapkričio 26 d. Europos Parlamento teisės tarnybos teisinę nuomonę dėl galimybės, pasinaudojant „EU Pilot“ sistema, susipažinti su informacija dar prieš pradedant pažeidimo procedūrą ir ES teisės taikymo stebėjimo metine ataskaita,

–   atsižvelgdamas į Komisijos tarnybų darbinius dokumentus, pridėtus prie 29-osios metinės ES teisės taikymo stebėjimo ataskaitos (SWD(2012)0399 ir SWD(2012)0400 ),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pranešimą ir Konstitucinių reikalų komiteto bei Peticijų komiteto nuomones (A7-0055/2014 ),

A.   kadangi Lisabonos sutartimi nustatyta keletas naujų teisinių pagrindų, kuriais siekiama supaprastinti ES teisės įgyvendinimą, taikymą ir vykdymą;

B.   kadangi Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 41 straipsnyje teisė į gerą administravimą apibrėžiama kaip kiekvieno asmens teisė, kad institucijos jo reikalus tvarkytų nešališkai, teisingai ir per kuo trumpesnį laiką;

C.   kadangi, vadovaudamiesi Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 298 straipsniu, Sąjungos institucijos, organai, įstaigos ir agentūros, vykdydami savo užduotis, remiasi atvira, veiksmingu ir nepriklausoma Europos administracija,

D.   kadangi, kaip nurodė Europos Parlamento teisės tarnyba, „EU Pilot“ sistema, t. y. interneto platforma, kurią valstybės narės ir Komisija naudoja problemų, kylančių taikant ES teisės aktus, faktinėms ir teisinėms aplinkybėms išaiškinti, neturi jokio teisinio statuso, ir kadangi pagal Pagrindų susitarimą dėl Europos Parlamento ir Europos Komisijos santykių pastaroji turi pateikti Parlamentui apibendrintą informaciją apie visas procedūras dėl įsipareigojimų nevykdymo, pradedant oficialiais įspėjimais, įskaitant atskirai apie kiekvieną atvejį, ir gali tik nesuteikti galimybės susipažinti su „EU Pilot“ sistemoje laikomais asmeniniais duomenimis;

1.   pakartoja savo nuomonę, kad Europos Sąjungos (ES) sutarties 17 straipsnyje Komisijai priskiriamas pagrindinis Sutarčių sergėtojos vaidmuo; šiomis aplinkybėmis pažymi, kad Komisijos įgaliojimai ir pareiga prižiūrėti ES teisės taikymą ir, be kita ko, pradėti pažeidimo nagrinėjimo procedūrą prieš valstybę narę, neįvykdžiusią savo įsipareigojimų pagal Sutartis(2) , yra Sąjungos teisinės tvarkos kertinis aspektas ir atitinka teisinės valstybės principais grindžiamos Sąjungos sampratą;

2.   pažymi, kad, remiantis Komisijos metine ataskaita(3) , Komisija per pastaruosius metus sumažino naujų pažeidimo nagrinėjimo procedūrų skaičių: 2009 m. ji pradėjo 2 900 tokias procedūras, 2010 m. – 2 100, o 2011 m. – 1 775; be to, atkreipia dėmesį, kad iš metinės ataskaitos taip pat matyti, jog per kelerius pastaruosius metus padaugėjo pavėluoto perkėlimo į nacionalinę teisę atvejų (2011 m. tokių atvejų buvo 1 185, 2010 m. – 855, 2009 m. – 531) ir kad keturios politikos sritys, kuriose linkstama daryti daugiausia pažeidimų, yra aplinka (17 proc.), vidaus rinka (15 proc.), transportas (15 proc.) ir mokesčiai (12 proc.);

3.   pažymi, kad sumažėjo 2011 m. baigtų nagrinėti pažeidimų atvejų procentinė dalis (60,4 proc.), prieš perduodant juos Teisingumo Teismui (palyginti su 88 proc. tokių atvejų skaičiumi 2010 m.); mano, kad ypač svarbu ir toliau atidžiai stebėti valstybių narių veiksmus, atsižvelgiant į tai, kad kai kuriose peticijose Parlamentui ir skunduose Komisijai nurodomos problemos, kurios išlieka netgi po to, kai atvejo nagrinėjimas baigiamas;

4.   pažymi, kad iš viso buvo baigti nagrinėti 399 pažeidimų atvejai, nes atitinkama valstybė narė įrodė, kad laikosi ES teisės ir deda rimtas pastangas siekdama pašalinti pažeidimą be teisminio proceso; be to, pažymi, kad Teismas 2011 m. pagal SESV 258 straipsnį priėmė 62 sprendimus, iš kurių 53 sprendimai (85 proc.) buvo palankūs Komisijai;

5.   reiškia susirūpinimą dėl nuolat didėjančio pažeidimų, susijusių su tuo, kad valstybės narės vėluoja perkelti teisės aktus į nacionalinę teisę, skaičiaus turint omenyje, kad 2011 m. pabaigoje tebebuvo nebaigtos nagrinėti 763 bylos dėl vėlavimo perkelti teisės aktus į nacionalinę teisę ir kad šis skaičius 60 proc. viršija atitinkamą ankstesnių metų rodiklį;

6.   pažymi, kad 2011 m. pabaigoje Komisija, vadovaudamasi SESV 260 straipsnio 3 dalimi, pirmą kartą kreipėsi į Teismą dėl pažeidimo, susijusio su vėluojančiu perkėlimu į nacionalinę teisę, prašydama pritaikyti finansines sankcijas;

7.   vis dėlto mano, kad šie statistiniai duomenys tiksliai neatspindi faktinės padėties, kokiu mastu nesilaikoma ES teisės reikalavimų, ir tik parodo didžiausius pažeidimus ar aktyviausių asmenų arba organizacijų skundus; pažymi, kad Komisija šiuo metu nevykdo jokios politikos ir neturi išteklių, kad galėtų sistemingai nustatyti visus neįgyvendinimo atvejus ir užtikrinti jų privalomą įgyvendinimą(4) ;

8.   atkreipia dėmesį į tai, kad ES institucijų susitarimas dėl deklaracijų, kuriomis nustatomas direktyvos sudedamųjų dalių ir atitinkamų nacionalinių perkėlimo į valstybės narės teisę priemonių dalių ryšys (atitikties lentelės), įsigaliojo 2011 m. lapkričio 1 d., taigi šioje metinėje ataskaitoje nebuvo įmanoma įvertinti, kaip jis įgyvendinamas;

9.   tikisi, kad pirminę šių deklaracijų apžvalgą Komisija pateiks iki 2014 m. lapkričio 1 d., kaip žadėta jos metinėje ataskaitoje;

10.   mano, kad pažeidimo nagrinėjimo procedūrų taikymo pagal SESV 258 ir 260 straipsnius atveju Komisija turėtų užtikrinti, jog Parlamentui pateikiamos peticijos ir Komisijai pateikiami skundai būtų nagrinėjami vienodai dėmesingai;

11.   pabrėžia, kad ES piliečių pateiktose peticijose kalbama apie ES teisės pažeidimus, ypač pagrindinių teisių, aplinkos, vidaus rinkos ir nuosavybės teisių srityse; mano, kad peticijos parodo, jog vis dar dažnai ir plačiu mastu pasitaiko nevisiško ES teisės perkėlimo į nacionalinę teisę arba netinkamo jos taikymo atvejų;

12.   ragina Komisiją ES teisės laikymąsi padaryti tikru politikos prioritetu, kurio būtų siekiama glaudžiai bendradarbiaujant su Parlamentu; pastarasis privalo: a) laikyti Komisiją politiškai atskaitinga ir b) užtikrinti, jog jis, kaip viena iš teisėkūros institucijų, pats būtų išsamiai informuojamas, kad galėtų nuolat gerinti savo teisėkūros darbą;

13.   pažymi, kad vykdant skundų nagrinėjimo procedūras būtina sistemingai naudoti atitiktį skatinančias priemones ir Parlamentas turi naudotis teise tikrinti;

14.   pažymi, kad pažeidimo nagrinėjimo procedūra sudaryta iš dviejų etapų: administracinio (tyrimų) etapo ir teisminio etapo Teisingumo Teisme; pažymi, jog Komisija pripažįsta, kad „piliečiai, įmonės ir suinteresuotųjų subjektų organizacijos labai padeda <...> pranešdami apie valstybių narių valdžios institucijų ES teisės perkėlimo į nacionalinę teisę ir (arba) jos taikymo trūkumus“; taip pat pažymi, kad, nustačius problemas, dėl jų tarp Komisijos ir atitinkamų valstybių narių vyksta dvišalės diskusijos problemoms pašalinti, kiek įmanoma, plačiau taikant „EU Pilot“ platformą(5) ;

15.   šiomis aplinkybėmis pažymi, kad „EU Pilot“ sistema laikoma „Komisijos ir valstybių narių dvišalių diskusijų“ platforma(6) , kuri „neturi teisinio statuso, tačiau yra tik darbo priemonė, Komisijai įgyvendinant administracinę autonomiją“(7) procedūros prieš pradedant pažeidimo nagrinėjimą etapu;

16.   apgailestauja, kad „EU Pilot“ sistema neturi teisinio statuso, ir mano, kad „legitimumą galima užtikrinti tik sudarius sąlygas skaidrumui, skundo pateikėjų ir [Europos Parlamento] <...> dalyvavimui „EU Pilot“ sistemoje“ ir kad teisėtumą galima užtikrinti kuo greičiau patvirtinus teisiškai privalomą aktą, kuriame būtų taisyklės, reglamentuojančios visą procesą iki pažeidimo nagrinėjimo procedūros ir pačią pažeidimo nagrinėjimo procedūrą, kaip nurodoma nesenai atliktame Parlamento tyrime(8) ; mano, kad tokiame teisiškai privalomame akte reikėtų atitinkamai patikslinti pavienių skundo pateikėjų ir Komisijos turimas teisės aktuose įtvirtintas teises bei pareigas ir siekti leisti skundų pateikėjams kuo daugiau naudotis „EU Pilot“ sistema, bent jau užtikrinant, kad jie gautų skirtingų procedūros etapų informaciją;

17.   šiomis aplinkybėmis apgailestauja, kad nebuvo imtasi jokių tolesnių priemonių, atsižvelgiant į ankstesnes Parlamento rezoliucijas, ypač į jo raginimą, remiantis SESV 298 straipsniu, priimti privalomąsias taisykles, kurios būtų numatytos reglamente, išdėstant jame įvairius pažeidimo nagrinėjimo procedūros ir procedūros prieš pradedant pažeidimo nagrinėjimą aspektus, įskaitant pranešimo reikalavimą, privalomus terminus, teisę būti išklausytam, įpareigojimą motyvuoti ir kiekvieno asmens teisę turėti galimybę susipažinti su savo byla, taip siekiant stiprinti piliečių teises ir užtikrinti skaidrumą;

18.   laikosi nuomonės, kad turi būti sustiprintas platformos „EU Pilot“ įgyvendinimas siekiant užtikrinti skaidrumą skundo pateikėjams; prašo suteikti prieigą prie duomenų bazės, kurioje sukaupti visi skundai, kad Parlamentas turėtų galimybę atlikti savo funkciją tikrinti, kaip Komisija atlieka savo Sutarčių sergėtojos vaidmenį;

19.   pabrėžia geros administravimo praktikos svarbą ir ragina kaip teisiniu pagrindu remiantis SESV 298 straipsniu parengti procedūrų kodeksą, t. y. reglamentą, kuriuo būtų nustatyti įvairūs pažeidimo nagrinėjimo procedūros aspektai;

20.   todėl dar kartą ragina Komisiją, remiantis naujuoju SESV 298 straipsnyje numatytu teisiniu pagrindu, pasiūlyti privalomąsias taisykles, kurios būtų išdėstytos reglamente ir kuriomis būtų užtikrintas visapusiškas piliečių teisės į gerą administravimą, įtvirtintos Pagrindinių teisių chartijos 41 straipsnyje, paisymas;

21.   primena, kad persvarstytame Pagrindų susitarime dėl Parlamento ir Komisijos santykių Komisija įsipareigoja pateikti „Parlamentui apibendrintą informaciją apie visas procedūras dėl įsipareigojimų nevykdymo, pradedant oficialiais įspėjimais, įskaitant, jei to paprašo Parlamentas, <...> klausimais, susijusiais su procedūra dėl įsipareigojimų nevykdymo“, ir tikisi, kad ši sąlyga bus tinkamai taikoma praktiškai;

22.   todėl dar kartą pakartoja, kad Parlamentas turi teisę gauti „išsamią informaciją apie konkrečius aktus ar nuostatas, dėl kurių kyla perkėlimo į nacionalinę teisę problemų, taip pat apie skundų dėl konkrečių aktų ar nuostatų skaičių“(9) , be to, nors „Komisija turi teisę nesuteikti Europos Parlamentui galimybės susipažinti su „EU Pilot“ duomenų bazės asmens duomenimis“, Parlamentas „turi teisę prašyti pateikti anoniminę informaciją, kad išsamiai žinotų visus atitinkamus Sąjungos teisės įgyvendinimo ir taikymo aspektus“(10) ;

23.   džiaugiasi, kad visos valstybės narės dalyvauja projekte „EU Pilot“; tikisi, kad dėl to dar labiau sumažės pažeidimo nagrinėjimo procedūrų skaičius; ragina piliečiams teikti daugiau informacijos apie „EU Pilot“ sistemą;

24.   mano, kad „EU Pilot“ sistema ir apskritai ES teisės pažeidimų bei Parlamento galimybės gauti atitinkamą informaciją, susijusią su etapu iki pažeidimo nagrinėjimo procedūros pradėjimo ir su pačia pažeidimo nagrinėjimo procedūra, klausimas kaip esminis aspektas turi būti įtrauktas į darbotvarkę dėl būsimo tarpinstitucinio susitarimo;

25.   paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Teisingumo Teismui, Europos ombudsmenui ir valstybių narių parlamentams.

(1) OL C 51 E, 2013 2 22, p. 66.
(2) SESV 258 ir 260 straipsniuose apibrėžtos Komisijos galios pradėti pažeidimo nagrinėjimo procedūrą prieš valstybę narę. 258 straipsnyje nurodoma, kad Komisija „pareiškia pagrįstą savo nuomonę“ , jei mano, kad valstybė narė nevykdė savo pareigos pagal Sutartis.
(3) Komisijos ataskaita „29-oji metinė ES teisės taikymo stebėjimo ataskaita (2011 m.)“ (COM(2012)0714 ), p. 2–3.
(4) Parlamento C teminio skyriaus užsakytas tyrimas „ES teisės įgyvendinimo ir taikymo užtikrinimo priemonės ir jų veiksmingumo vertinimas“, Briuselis, 2013 m., p. 11.
(5) Komisijos ataskaita (COM(2012)0714 ), p. 7.
(6) Žr. ankstesnėje dalyje cituotą ištrauką.
(7) 2013 m. lapkričio 26 d. Europos Parlamento teisės tarnybos teisinė išvada dėl galimybės, pasinaudojant „EU Pilot“ sistema, susipažinti su informacija dar prieš pradedant pažeidimo procedūrą ir ES teisės taikymo stebėjimo metine ataskaita.
(8) „ES teisės įgyvendinimo ir taikymo užtikrinimo priemonės ir jų veiksmingumo vertinimas“, p. 13.
(9) „Galimybė susipažinti su informacija apie bylas, pradėtas prieš pažeidimo procedūrą pagal „EU Pilot“ ir ES teisės taikymo stebėjimo metinė ataskaita“, p. 4.
(10) Žr. ten pat. Komisija savo metinėje ES teisės taikymo stebėjimo ataskaitoje jau skelbia didelę dalį informacijos.


Prašymas ginti Parlamento narės Laros Comi umunitetą
PDF 194k   DOC 44k
2014 m. vasario 4 d. Europos Parlamento sprendimas dėl prašymo ginti Laros Comi privilegijas ir imunitetą (2014/2014(IMM) )
P7_TA(2014)0052 A7-0067/2014

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į 2013 m. spalio 16 d. Laros Comi pateiktą prašymą ginti jos imunitetą Feraros teismo nagrinėjamoje byloje,

–   2013 m. lapkričio 5 d. išklausęs Laros Comi paaiškinimų, kaip nurodyta Darbo tvarkos taisyklių 7 straipsnio 3 dalyje,

–   atsižvelgdamas į Protokolo Nr. 7 dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų 8 ir 9 straipsnius bei 1976 m. rugsėjo 20 d. Akto dėl atstovų į Europos Parlamentą rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise 6 straipsnio 2 dalį,

–   atsižvelgdamas į Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 1964 m. gegužės 12 d., 1986 m. liepos 10 d., 2008 m. spalio 15 d. ir 21 d., 2010 m. kovo 19 d. ir 2011 m. rugsėjo 6 d. sprendimus(1) ,

–   atsižvelgdamas į savo 2014 m. sausio 14 d. sprendimą dėl prašymo ginti Laros Comi imunitetą ir privilegijas,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 6 straipsnio 3 dalį ir 7 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pranešimą (A7-0067/2014 ),

A.   kadangi Europos Parlamento narė Lara Comi paprašė ginti jos, kaip EP narės, imunitetą, nes 2013 m. spalio 1 d. gavo šaukimą atvykti į Feraros teismą, kuriame pateiktas prašymas atlyginti žalą, kuri galėjo būti padaryta jos pareiškimais, padarytais per televiziją transliuojamų politinių debatų metu;

B.   kadangi 2013 m. liepos 30 d. Lara Comi jau buvo prašiusi gintos jos, kaip EP narės, imunitetą Feraros teismo prokuratūroje nagrinėjamoje byloje dėl prieš ją pateikto skundo dėl didelio masto šmeižto, remiantis pareiškimais, kurie yra šio sprendimo objektas;

C.   kadangi Protokolo dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų 8 straipsnyje, kuris aiškiai nurodomas Laros Comi prašyme ginti imunitetą, numatoma, kad Europos Parlamento nariai negali būti apklausiami, sulaikomi ar traukiami atsakomybėn dėl einant pareigas pareikštos nuomonės ar balsavimo;

D.   kadangi Parlamentas, vykdydamas savo įgaliojimus, susijusius su privilegijomis ir imunitetais, pirmiausia siekia išlikti principinga demokratiška teisėkūros asamblėja ir užtikrinti Parlamento narių nepriklausomumą, einant savo pareigas.

E.   kadangi Parlamentas turi didelę diskreciją kalbant apie kryptį, kurią jis nori suteikti sprendimui, priimtam dėl vieno iš savo nario pateikto prašymo ginti imunitetą;

F.   kadangi Teisingumo Teismas pripažino, kad nario už Parlamento ribų padarytas pareiškimas gali būti einant pareigas pareikšta nuomonė, kaip tai suprantama pagal Protokolo 8 straipsnį, nes tokios nuomonės egzistavimas priklauso ne nuo vietos, kur padarytas pareiškimas, o nuo jo pobūdžio ir turinio;

G.   kadangi imunitetas nuo teismo proceso, kuriuo naudojasi Europos Parlamento nariai, apima ir imunitetą nuo civilinio proceso;

H.   kadangi Lara Comi buvo pakviesta į televizijos laidą kaip Europos Parlamento narė, o ne kaip nacionalinės partijos, kuriai jau atstovavo kita viešnia, narė, remiantis nacionalinėmis nuostatomis, kuriomis siekiama užtikrinti televizijos debatuose dalyvaujančių politikos atstovų pusiausvyrą rinkimų kampanijų metu, kaip ir buvo šiuo atveju;

I.   kadangi šiuolaikinės demokratijos šalyse politiniai debatai vyksta ne tik parlamente, bet ir pasitelkiant įvairias komunikacijos priemones – nuo pranešimų spaudai iki interneto;

J.   kadangi minėtoje televizijos laidoje Lara Comi kalbėjo kaip Europos Parlamento narė, norėdama aptarti politikos problemas, įskaitant viešuosius pirkimus ir organizuotą nusikalstamumą, kuriomis ji visuomet domėjosi Europos lygmeniu;

K.   kadangi kitą dieną L. Comi perdavė atsiprašymą įžeistajam asmeniui, kuris vėliau buvo pakartotas kitos nacionalinės televizijos laidos metu;

L.   kadangi nagrinėjamas atvejis susijęs su tais pačiais pareiškimais, dėl kurių Europos Parlamentas 2014 m. sausio 14 d. sprendimu jau nusprendė ginti L. Comi imunitetą Feraros teisme nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje;

1.   nusprendžia ginti Laros Comi imunitetą ir privilegijas;

2.   paveda Pirmininkui nedelsiant perduoti šį sprendimą ir atsakingo komiteto pranešimą kompetentingoms Italijos Respublikos valdžios institucijoms ir Larai Comi.

(1) 1964 m. gegužės 12 d. Sprendimas Wagner / Fohrmann ir Krier (101/63, [1964], Rink. p. 195); 1986 m. liepos 10 d. Sprendimas Wybot / Faure ir kt. (149/85, [1986], Rink. p. 2391); 2008 m. spalio 15 d. Sprendimas Mote / Parlamentas (T-345/05, [2008], Rink. p. II-2849); 2008 m. spalio 21 d. Sprendimas Marra / De Gregorio ir Clemente (sujungtos bylos C-200/07 ir C-201/07, [2008], Rink. p. I-7929); 2010 m. kovo 19 d. Sprendimas Gollnisch / Parlamentas (T-42/06, [2010], Rink. p. II-1135); 2011 m. rugsėjo 6 d. Sprendimas Patriciello (C-163/10, [2011], Rink. p. I-7565).


Prašymas atšaukti Parlamento nario Zbigniewo Ziobro imunitetą
PDF 277k   DOC 43k
2014 m. vasario 4 d. Europos Parlamento sprendimas dėl prašymo atšaukti Zbigniewo Ziobro imunitetą (2013/2189(IMM) )
P7_TA(2014)0053 A7-0045/2014

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į prašymą atšaukti Zbigniewo Ziobro imunitetą, kurį Lenkijos Respublikos generalinis prokuroras 2013 m. birželio 24 d. pateikė remdamasis Varšuvos miesto centro apygardos teismo V (baudžiamųjų bylų) skyriuje nagrinėjama baudžiamąja byla [bylos Nr. V K199/12] ir kuris buvo paskelbtas per 2013 m. rugsėjo 9 d. plenarinį posėdį,

–   atsižvelgdamas į Zbigniewo Ziobro paaiškinimus, kaip nurodyta Darbo tvarkos taisyklių 7 straipsnio 5 dalyje,

–   atsižvelgdamas į Protokolo Nr. 7 dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų 8 ir 9 straipsnius ir į 1976 m. rugsėjo 20 d. Akto dėl atstovų į Europos Parlamentą rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise 6 straipsnio 2 dalį,

–   atsižvelgdamas į Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 1964 m. gegužės 12 d., 1986 m. liepos 10 d., 2008 m. spalio 15 ir 21 d., 2010 m. kovo 19 d. ir 2011 m. rugsėjo 6 d. sprendimus(1) ,

–   atsižvelgdamas į Lenkijos Respublikos konstitucijos 105 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 6 straipsnio 1 dalį ir 7 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pranešimą (A7-0045/2014 ),

A.   kadangi Lenkijos Respublikos generalinis prokuroras, atsižvelgdamas į teisinius veiksmus, susijusius su tariama nusikalstama veika, yra pateikęs prašymą atšaukti Europos Parlamento nario Zbigniewo Ziobro parlamentinį imunitetą;

B.   kadangi generalinio prokuroro prašymas susijęs su veika, už kurią pagal Lenkijos baudžiamojo kodekso 212 straipsnio 1 ir 2 dalis keliama baudžiamoji byla remiantis nukentėjusiojo skundu;

C.   kadangi, remiantis Protokolo dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų 8 straipsniu, Europos Parlamento nariai negali būti apklausiami, sulaikomi ar traukiami atsakomybėn dėl einant pareigas pareikštos nuomonės ar balsavimo;

D.   kadangi, remiantis Protokolo dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų 9 straipsniu, Europos Parlamento nariai savo valstybės teritorijoje naudojasi imunitetais, kurie toje valstybėje yra suteikiami parlamento nariams;

E.   kadangi, remiantis Lenkijos Respublikos konstitucijos 105 straipsniu, Seimo narys negali būti traukiamas atsakomybėn už savo veiklą, kuri naudojantis Seimo nario mandatu buvo vykdoma šio mandato galiojimo laikotarpiu ar jam pasibaigus. Už tokią veiklą Seimo narys gali būti atskaitingas tik Seimui, o tuo atveju, kai jis pažeidžia trečiųjų šalių teises, byla teisme jam gali būti iškelta tik pritarus Seimui;

F.   kadangi konkrečiu atveju dėl to, ar atšaukti imunitetą, sprendžia tik Parlamentas; kadangi Parlamentas, priimdamas sprendimą dėl to, ar atšaukti Parlamento nario imunitetą, gali racionaliai atsižvelgti į jo poziciją (2) ;

G.   kadangi tariama veika nėra tiesiogiai ir akivaizdžiai susijusi su Zbigniewo Ziobro atliekamomis Europos Parlamento nario pareigomis ir nėra nuomonė, kuri buvo pareikšta, ar balsas, atiduotas jam einant Europos Parlamento nario pareigas, kaip numatyta Protokolo Nr. 7 dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų 8 straipsnyje;

H.   kadangi Zbigniewui Ziobro iškelta baudžiamoji byla nesusijusi su jo, kaip Europos Parlamento nario, pozicija;

I.   kadangi šiuo atveju Parlamentas nerado jokių fumus persecutionis įrodymų, t. y. nesama pakankamai rimtų ir tikslių įtarimų, kad byla iškelta siekiant atitinkamam Parlamento nariui pakenkti politiškai;

J.   kadangi prašymas pateiktas priešieškinio pagrindu ir kadangi tokiame kontekste priėmus sprendimą neatšaukti Parlamento nario imuniteto kita privati šalis negalėtų siekti bylos nagrinėjimo teisme, kad apsigintų;

1.   nusprendžia atšaukti Zbigniewo Ziobro imunitetą;

2.   paveda Pirmininkui nedelsiant perduoti šį sprendimą ir savo kompetentingo komiteto pranešimą kompetentingai Lenkijos Respublikos valdžios institucijai ir Zbigniewui Ziobro.

(1) 1964 m. gegužės 12 d. Sprendimas Wagner / Fohrmann ir Krier (101/63, [1964], Rink. p. 195); 1986 m. liepos 10 d. Sprendimas Wybot / Faure ir kt. (149/85, [1986], Rink. p. 2391); 2008 m. spalio 15 d. Sprendimas Mote / Parlamentas (T-345/05, [2008], Rink. p. II-2849); 2008 m. spalio 21 d. Sprendimas Marra / De Gregorio ir Clemente (sujungtos bylos C-200/07 ir C-201/07, [2008], Rink. p. I-7929); 2010 m. kovo 19 d. Sprendimas Gollnisch / Parlamentas (T-42/06, [2010], Rink. p. II-1135); 2011 m. rugsėjo 6 d. Sprendimas Patriciello (C-163/10, [2011], Rink. p. I-7565).
(2) Byla T-345/05 Mote prieš Parlamentą [2008], rink. p. II-2849, 28 punktas.


Laisvo judėjimo skatinimas supaprastinant tam tikrų viešųjų dokumentų pripažinimą ***I
PDF 1702k   DOC 1568k
Rezoliucija
Jungtinis tekstas
2014 m. vasario 4 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo skatinamas laisvas piliečių ir įmonių judėjimas supaprastinant tam tikrų viešųjų dokumentų pripažinimą Europos Sąjungoje ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012 (COM(2013)0228 – C7-0111/2013 – 2013/0119(COD) ) (Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)
P7_TA(2014)0054 A7-0017/2014

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2013)0228 ),

–   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį, 21 straipsnio 2 dalį ir 114 straipsnio 1 dalį, pagal kurias Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7-0111/2013 ),

–   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–   atsižvelgdamas į Rumunijos Senato pagal Protokolą Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo pateiktą pagrįstą nuomonę, kurioje tvirtinama, jog teisėkūros procedūra priimamo akto projektas neatitinka subsidiarumo principo,

–   atsižvelgdamas į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto 2013 m. liepos 11 d. priimtą nuomonę(1) ,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pranešimą (A7-0017/2014 ),

1.   priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.   ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3.   paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Europos Parlamento pozicija, priimta 2014 m. vasario 4 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. .../2014, kuriuo skatinamas laisvas piliečių ir įmonių judėjimas supaprastinant tam tikrų viešųjų dokumentų pripažinimą Europos Sąjungoje ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012

P7_TC1-COD(2013)0119


EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 21 straipsnio 2 dalį ir 114 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(2) ,

taikydami įprastą teisėkūros procedūrą(3) ,

kadangi:

(1)   Sąjunga nustatė sau tikslą puoselėti bei plėtoti laisvės, saugumo ir teisingumo erdvę, kurioje būtų užtikrintas laisvas asmenų judėjimas. Sąjunga taip pat užsibrėžė tikslą sukurti vidaus rinką ir užtikrinti jos veikimą. Kad Sąjungos piliečiai ir bendrovės ar kitos įmonės galėtų naudotis savo teise laisvai judėti vidaus rinkoje, Sąjunga turėtų priimti konkrečias priemones, kuriomis supaprastinami egzistuojantys administraciniai formalumai, susiję su tam tikrų viešųjų dokumentų tarpvalstybiniu pripažinimu;

(2)   legalizavimas ir tvirtinimas pažyma (Apostille ) yra administraciniai formalumai, kuriuos šiuo metu reikia atlikti, kad vienoje valstybėje narėje išduotas viešasis dokumentas galėtų būti panaudotas oficialiais tikslais kitoje valstybėje narėje.

(3)   tai yra pasenę ir neproporcingi mechanizmai viešųjų dokumentų autentiškumui užtikrinti. Turėtų būti nustatyta paprastesnė sistema. Be to, turėtų būti galimybė naudotis veiksmingesniu administracinio bendradarbiavimo tarp valstybių narių mechanizmu, jeigu kylą pagrįstų abejonių dėl viešojo dokumento autentiškumo. Tas mechanizmas turėtų sustiprinti abipusį valstybių narių pasitikėjimą vidaus rinkoje;

(4)   viešųjų dokumentų autentiškumo patvirtinimą tikrumo patikrinimą tarp valstybių narių reglamentuoja įvairios tarptautinės konvencijos ir susitarimai. Tos konvencijos ir susitarimai sudaryti anksčiau nei sukurtas administracinis ir teisminis bendradarbiavimas Sąjungos lygmeniu, įskaitant tam tikrų sektorių Sąjungos teisės priemonių, kuriomis sprendžiami tam tikrų viešųjų dokumentų tarpvalstybinio pripažinimo klausimai, priėmimą. Bet kuriuo atveju tomis priemonėmis nustatyti reikalavimai gali būti apsunkinantys piliečiams ir bendrovėms ar kitoms įmonėms ir nepateikia patenkinamo sprendimo dėl paprastesnio viešųjų dokumentų pripažinimo tarp valstybių narių; [1 pakeit.]

(5)   šio reglamento taikymo sritis turėtų aprėpti tam tikrus viešuosius dokumentus, kuriuos išduoda valstybių narių institucijos ir kurie turi oficialią įrodomąją galią bei kuriais įrodomas gimimas, mirtis, vardas ir pavardė, santuoka, registruota partnerystė, tėvystė, įvaikinimas, gyvenamoji vieta, pilietybė, tautybė, nekilnojamasis turtas, bendrovės ar kitokios įmonės teisinis statusas ir atstovavimas, intelektinės nuosavybės teisės ir neteistumas. Šių kategorijų viešųjų dokumentų pripažinimo tarp valstybių narių supaprastinimas turėtų duoti realios naudos Sąjungos piliečiams ir bendrovėms ar kitokioms įmonėms. Dėl kitokio teisinio jų pobūdžio į reglamento taikymo sritį neturėtų būti įtraukti privačių asmenų išduodami dokumentai. Į šio reglamento taikymo sritį taip pat neturėtų būti įtraukti trečiųjų šalių institucijų parengti dokumentai. Šis reglamentas neturėtų būti taikomas dokumentams, kuriuose pateikiami susitarimai tarp dviejų ir daugiau šalių ; [2 pakeit.]

(6)   šiuo reglamentu nesiekiama pakeisti nėra keičiami valstybių narių materialinės teisės aktų aktai dėl gimimo, mirties, vardo ir pavardės, santuokos, registruotos partnerystės, tėvystės, įvaikinimo, gyvenamosios vietos, pilietybės ar tautybės, nekilnojamojo turto, bendrovės ar kitokios įmonės įvairių teisinių aplinkybių ir fizinių arba juridinių asmenų teisinio statuso, intelektinės nuosavybės teisių ar neteistumo . Nėra įtraukiami dokumentai, kuriuose pateikiami susitarimai tarp dviejų ir daugiau šalių ; [3 pakeit.]

(7)   siekiant skatinti laisvą piliečių ir bendrovių ar kitokių įmonių judėjimą Sąjungoje, nustatytų kategorijų viešiesiems dokumentams turėtų būti netaikomi visų formų legalizavimas ar panašūs formalumai apostilė ;

(8)   be to, turėtų būti supaprastinti kiti formalumai, susiję su viešųjų dokumentų tarpvalstybiniu judėjimu, visų pirma reikalavimas pateikti patvirtintas kopijas ir patvirtintus vertimus, siekiant palengvinti viešųjų dokumentų pripažinimą tarp valstybių narių;

(9)   turėtų būti nustatytos tinkamos apsaugos nuostatos dėl sukčiavimo, susijusio su viešaisiais dokumentais, judančiais tarp valstybių narių, ir tokių dokumentų klastojimo, siekiant Sąjungoje užtikrinti teisinį apibrėžtumą ; [4 pakeit.]

(10)   siekiant sudaryti sąlygas greitai ir saugiai keistis informacija tarp valstybių ir lengviau teikti abipusę pagalbą, reglamentu turėtų būti nustatytas administracinis bendradarbiavimas tarp valstybių narių paskirtų institucijų. Toks administracinis bendradarbiavimas turėtų būti pagrįstas Vidaus rinkos informacine sistema (VRI), kuri nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1024/2012(4) ;

(11)   todėl Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012 turėtų būti iš dalies pakeistas, kad šis reglamentas būtų įrašytas į nuostatų, kurios įgyvendinamos naudojantis Vidaus rinkos informacine sistema, sąrašą;

(12)   valstybės narės, kurioje viešasis dokumentas ar patvirtinta jo kopija pateikiamas, institucijos turėtų turėti galimybę teikti prašymus pateikti informacijos atitinkamoms valstybės narės, kurioje šie dokumentai išduoti, institucijoms naudojantis Vidaus rinkos informacine sistema tiesiogiai arba kreipiantis į centrinę jų valstybės narės instituciją, jeigu joms kyla pagrįstų abejonių dėl šių dokumentų autentiškumo. Tokia pati galimybė turėtų būti numatyta subjektams, kurie aktu ar administraciniu sprendimu įgalioti vykdyti viešąsias pareigas. Prašymą gavusios institucijos turėtų pateikti atsakymą per kuo trumpesnį laikotarpį, kuris bet kuriuo atveju turėtų būti ne ilgesnis kaip vienas mėnuo. Jeigu institucijos, kurioms pateiktas prašymas, nepatvirtina viešojo dokumento ar patvirtintos jo kopijos autentiškumo, prašymą pateikusi institucija neturėtų būti įpareigota juos pripažinti;

(13)   Institucijos turėtų galėti naudotis esamomis VRI funkcijomis, įskaitant daugiakalbę susižinojimo sistemą, iš anksto išverstus ir standartinius klausimus bei atsakymus, taip pat pateiktais viešųjų dokumentų, naudojamų vidaus rinkoje, šablonais;

(14)   valstybių narių centrinės institucijos turėtų teikti pagalbą dėl prašymų pateikti informacijos, visų pirma perduoti ir gauti tokius prašymus ir pateikti visą informaciją, kurios reikia atsakyti į šiuos prašymus;

(15)   centrinės institucijos turėtų imtis bet kokių kitų priemonių, būtinų siekiant sudaryti sąlygas taikyti šį reglamentą, visų pirma keistis geriausia praktika dėl viešųjų dokumentų pripažinimo tarp valstybių narių, dalytis ir reguliariai atnaujinti geriausią praktiką dėl kovos su sukčiavimu viešųjų dokumentų srityje ir dėl viešųjų dokumentų elektroninių versijų skatinimo. Jos taip pat turėtų pateikti nacionalinių viešųjų dokumentų šablonus Vidaus rinkos informacinės sistemos saugykloje. Šiuo tikslu turėtų būti naudojamasi Tarybos sprendimu 2001/470/EB(5) įsteigtu Europos teisminiu tinklu civilinėse ir komercinėse bylose;

(15a)   Komisija kaip galima greičiau turėtų pradėti versti standartines bendrojo naudojimo valstybių narių viešųjų dokumentų formuluotes, siekiant palengvinti jų naudojimą tarpvalstybiniu mastu. Tokie vertimai galėtų būti pateikiami visuomenei ir valdžios institucijoms, siekiant išvengti nesusipratimų ir palengvinti bendravimą, vadovaujantis PRADO duomenų bazės pavyzdžiu, kuri jau yra naudojama asmens tapatybės dokumentų atveju. Tokiais vertimais daugeliu atveju būtų paspartintas VRI sistemos panaudojimas palaikant ryšį tarp centrinių valdžios institucijų, jeigu kyla tam tikrų abejonių; [5 pakeit.]

(16)   visomis oficialiosiomis Sąjungos kalbomis turėtų būti nustatytos Sąjungos daugiakalbės standartinės formos dėl viešųjų dokumentų, susijusių su gimimu, mirtimi, santuoka, registruota partneryste ir bendrovės ar kitokios įmonės įvairiomis teisinėmis aplinkybėmis ir teisiniu fizinių arba juridinių asmenų statusu ir atstovavimu , siekiant, kad Sąjungos piliečiams ir bendrovėms ar kitokioms įmonėms nereikėtų pateikti vertimų tuomet, kai priešingu atveju jų būtų reikalaujama; [6 pakeit.]

(17)   Sąjungos daugiakalbės standartinės formos piliečių ir bendrovių ar kitokių įmonių, kurie turi teisę gauti lygiaverčius viešuosius išduodančiosios valstybės narės dokumentus, egzistuojančius išduodančioje valstybėje narėje, įrodančius atitinkamas teisines aplinkybes ir juose nurodomus teisinius sandorius, prašymu turėtų būti jiems pateikiamos tokiomis pačiomis sąlygomis. Standartinės formos turėtų turėti tą pačią oficialią įrodomąją galią kaip ir išduodančios valstybės narės institucijų parengti lygiaverčiai dokumentai, paliekant Sąjungos piliečiams ir bendrovėms ar kitoms įmonėms teisę kiekvienu atskiru atveju pasirinkti naudoti jas ar lygiaverčius nacionalinius dokumentus. Sąjungos daugiakalbės standartinės formos neturėtų turėti teisinio poveikio, susijusio su jų turinio pripažinimu valstybėse narėse, kuriose šie dokumentai pateikiami. Komisija, šiuo tikslu pasitarusi su centrinėmis institucijomis, turėtų parengti išsamias jų naudojimo gaires; [7 pakeit.]

(18)   tam, kad būtų galima naudotis šiuolaikinėmis ryšių technologijomis, Komisija turėtų parengti Sąjungos daugiakalbių standartinių formų elektronines ar kitokias versijas, tinkamas jas perduoti elektroniniu būdu;

(19)   turėtų būti paaiškintas šio reglamento ir esamų Sąjungos teisės aktų santykis. Šiuo atžvilgiu šiuo reglamentu neturėtų būti trukdoma taikyti Sąjungos teisės aktų, į kuriuos įtrauktos nuostatos dėl legalizavimo, panašių apostilės ar kitų formalumų − tokie aktai turėtų būti papildyti. Šiuo reglamentu taip pat neturėtų būti pažeistas Sąjungos teisės aktų dėl elektroninio parašo ir elektroninės atpažinties taikymas. Galiausiai reglamentu neturėtų būti trukdoma naudotis kitomis administracinio bendradarbiavimo sistemomis, nustatytomis Sąjungos teisės aktais, kuriuose numatyti valstybių narių informacijos mainai konkrečiose srityse. Šis reglamentas galėtų būti taikomas atsižvelgiant į tokias konkrečias sistemas;

(20)   atsižvelgiant į šio reglamento bendruosius tikslus būtina, kad valstybėse narėse jis turėtų viršenybę prieš dviejų ar daugiau valstybių narių sudarytus susitarimus, kurie susiję su šiuo reglamentu reguliuojamais klausimais;

(21)   siekiant sudaryti palankesnes sąlygas taikyti šį reglamentą, valstybės narės turėtų pateikti Komisijai savo centrinių institucijų kontaktinius duomenis. Ta informacija turėtų būti paviešinta visų pirma Europos teisminiame tinkle civilinėse ir komercinėse bylose;

(21a)   kadangi Sąjungos institucijos, įstaigos, organai ir agentūros bei Europos mokyklos įgyja vis didesnį administracinį vaidmenį, išduodant ir priimant viešuosius dokumentus jos turėtų būti prilygintos valstybių narių institucijoms; [8 pakeit.]

(22)   reglamentu nepažeidžiamos pagrindinės teisės ir laikomasi Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos pripažįstamų principų, visų pirma teisės į asmeninį ir šeimos gyvenimą (7 straipsnis), teisės į asmeninių duomenų apsaugą (8 straipsnis), teisės tuoktis ir kurti šeimą (9 straipsnis), laisvės pasirinkti profesiją ir teisės dirbti (15 straipsnis), laisvės užsiimti verslu (16 straipsnis) bei apsigyvenimo ir judėjimo laisvės (45 straipsnis). Šį reglamentą reikėtų taikyti atsižvelgiant į šias teises ir principus;

(23)   Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB(6) yra reglamentuojamas valstybėse narėse atliekamas asmens duomenų tvarkymas taikant šį reglamentą ir prižiūrint valstybių narių paskirtoms nepriklausomoms viešosioms institucijoms. Bet koks valstybių narių institucijų keitimasis informacija ir dokumentais ar jų perdavimas turėtų atitikti Direktyvą 95/46/EB. Be to, toks keitimasis ar perdavimas turėtų padėti siekti konkretaus tikslo patikrinti institucijų išduotų viešųjų dokumentų autentiškumą naudojantis Vidaus rinkos informacine sistema ir turėtų būti atliekamas tik atsižvelgiant į jų kompetenciją kiekvienu atskiru atveju;

(24)   kadangi šio reglamento tikslo valstybės narės negali deramai pasiekti ir kadangi to tikslo būtų geriau siekti Sąjungos lygiu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali priimti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina tiems tikslams pasiekti,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I skyrius

Dalykas, taikymo sritis ir terminų apibrėžtys

1 straipsnis

Dalykas

Šiuo reglamentu nustatomas atleidimas nuo legalizavimo ar panašių formalumų, taip pat nustatomas kitų formalumų, susijusių su valstybių narių institucijų išduotų tam tikrų viešųjų dokumentų pripažinimu, supaprastinimas.

Juo taip pat nustatomos Sąjungos daugiakalbės standartinės formos dėl gimimo, mirties, santuokos, registruotos partnerystės, bendrovės ar kitokios įmonės teisinių aplinkybių ir fizinių arba juridinių asmenų teisinio statuso ir atstovavimo . [9 pakeit.]

2 straipsnis

Taikymo sritis

1.   Reglamentas taikomas viešųjų dokumentų, kurie turi būti kuriuos reikia pateikti kitos valstybės narės institucijoms, pripažinimui. [Pakeit. taikomas tekstui ne visomis kalbomis]

2.   Reglamentas netaikomas kitų valstybių narių institucijų išduodamų viešųjų dokumentų turinio pripažinimui.

3 straipsnis

Terminų apibrėžtys

Šiame reglamente:

1)   viešieji dokumentai − valstybės narės institucijų arba Sąjungos įstaigų , išduoti dokumentai, įskaitant daugiakalbes Sąjungos formas, kaip nurodyta 11 straipsnyje, turintys oficialią įrodomąją galią dėl:

a)   gimimo fizinio asmens tapatybės ;

b)   mirties fizinio asmens parašo ;

c)   vardo ir pavardės fizinio asmens civilinės būklės ir šeimyninių ryšių ;

d)   santuokos ir registruotos partnerystės;

e)   tėvystės;

f)   įvaikinimo;

g)   gyvenamosios vietos;

ga)   pilietinių teisių ir balsavimo teisės;

gb)   migracijos statuso;

gc)   kvalifikacijų ir mokyklos baigimo atestatų bei tolesnio išsilavinimo liudijimų;

gd)   sveikatos būklės, įskaitant oficialiai pripažintą negalią;

ge)   vairavimo teisių arba teisių valdyti žemės, oro ir jūros transporto priemones;

h)   pilietybės ir tautybės;

i)   nekilnojamojo turto;

j)   bendrovės ar kitokios įmonės teisinio statuso ir atstovavimo;

ja)   teisinio statuso ir atstovavimo kitiems juridiniams asmenims;

jb)   fizinio arba juridinio asmens mokestinių prievolių ir mokestinio statuso;

jc)   turto mokestinio statuso ir muitinio statuso;

jd)   bet kokios rūšies teisių į socialinę apsaugą;

k)   intelektinės nuosavybės teisių;

l)   neteistumo ir (arba) įrašų teistumo registre . [11 pakeit.]

2)   institucija − viešoji valstybės narės institucija ar subjektas, aktu ar administraciniu sprendimu įgaliotas vykdyti viešąsias pareigas, įskaitant teismus arba notarus, išduodančius 1 punkte minimus dokumentus, arba Sąjungos įstaiga; [12 pakeit.]

2a)   Sąjungos įstaigos – Sąjungos institucijos, organai ir agentūros bei Europos mokyklos; [13 pakeit.]

3)   legalizavimas − oficiali procedūra viešąsias pareigas einančio asmens parašo autentiškumui, įgaliojimams, kuriais naudodamasis veikė dokumentą pasirašęs asmuo, ir, jei reikia, antspaudo, kuris ant jo uždėtas, tikrumui patvirtinti;

4)   panašus formalumas apostilė − 1961 m. Hagos konvencijoje dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo numatytos pažymos uždėjimas; [14 pakeit.; šis pakeitimas taikomas visame tekste]

5)   kitas formalumas − viešųjų dokumentų patvirtintų kopijų ir patvirtintų vertimų pateikimas;

6)   centrinė institucija − valstybių narių pagal 9 straipsnį paskirta institucija su šio reglamento taikymu susijusioms funkcijoms atlikti.

II skyrius

Legalizavimo reikalavimo panaikinimas, kitų formalumų supaprastinimas ir prašymai pateikti informacijos

4 straipsnis

Legalizavimo ir panašių formalumų apostilės reikalavimo panaikinimas

Viešiesiems dokumentams netaikomas visų formų legalizavimo ir panašių formalumų reikalavimas Įstaigos priima joms pateiktus viešuosius dokumentus, kuriuos išdavė kitos valstybės narės institucijos arba Sąjungos įstaigos, netaikydamos legalizavimo reikalavimo ir nereikalaudamos apostilės . [15 pakeit.]

5 straipsnis

Viešųjų dokumentų patvirtintos kopijos ir originalai

1.   Institucijos nereikalauja kartu pateikti ir vietoje kitų valstybių narių institucijų išduotą arba Sąjungos įstaigų išduoto viešojo dokumento originalą, ir originalo priima jo patvirtintą arba nepatvirtintą kopiją. [16 pakeit.]

2.   Jeigu tam tikru atveju institucijai kyla pagrįstų įtarimų dėl vienos valstybės narės institucijų arba Sąjungos įstaigų išduoto viešojo dokumento originalas pateikiamas kartu su jo kopija, kitų valstybių narių institucijos priima tokią kopiją be patvirtinimo pateiktos nepatvirtintos kopijos tikrumo , ji gali pareikalauti pasirinktinai pateikti originalą arba šio dokumento patvirtintą kopiją .

Jei tokia nepatvirtinta viešojo dokumento kopija pateikiama siekiant įtraukti teisinę aplinkybę arba teisinį sandorį į viešąjį registrą, už kurių tikrumą taikoma finansinė atsakomybė, net ir nesant pagristų abejonių dėl dokumento kopijos tikrumo, institucija gali reikalauti pasirinktinai pateikti originalą arba šio dokumento patvirtintą kopiją. [17 pakeit.]

3.   Institucijos pripažįsta kitose valstybėse narėse išduotas patvirtintas kopijas.

6 straipsnis

Nepatvirtinti vertimai

1.   Institucijos pripažįsta kitų valstybių narių institucijų arba Sąjungos įstaigų išduotų viešųjų dokumentų patvirtintus vertimus.

1a.   Nukrypstant nuo 1 dalies, valdžios institucijos gali pareikalauti, kad tam tikri viešieji dokumentai (ne Sąjungos daugiakalbės standartinės formos), nurodyti 3 straipsnio 1 dalies i, j, ir ja punktuose, būtų pateikiami kartu su patvirtintu vertimu.

2.   Jeigu institucijai kyla pagrįstų abejonių dėl konkrečiu atveju jai pateikto viešojo dokumento vertimo teisingumo ar kokybės, ji gali pareikalauti pateikti užsakyti parengti tokio viešojo dokumento patvirtintą arba oficialų vertimą. Tokiu atveju institucija pripažįsta kitose valstybėse narėse išduotus patvirtintus vertimus . Jeigu tarp vertimo ir institucijos užsakyto patvirtinto arba oficialaus vertimo egzistuoja didelių skirtumų, t. y. jei vertimas yra nebaigtas, nesuprantamas arba klaidingas, įstaiga gali pareikalauti iš pateikiančiojo asmens padengti vertimo išlaidas.

2a.   Institucijos priima kitose valstybėse narėse atliktus patvirtintus vertimus. [18 pakeit.]

7 straipsnis

Prašymas pateikti informacijos kilus pagrįstoms abejonėms

1.   Jeigu valstybės narės, kurioje viešasis dokumentas ar patvirtinta arba nepatvirtinta jo kopija pateikiamas, institucijoms kyla pagrįstų abejonių dėl autentiškumo ir jų negalima kitaip išsklaidyti , po išsamaus ir objektyvaus viešojo dokumento tikrumo patikrinimo jos gali pateikti prašymą pateikti informacijos atitinkamoms valstybės narės, kurioje šie dokumentai buvo išduoti, institucijoms naudojantis 8 straipsnyje nurodyta Vidaus rinkos informacine sistema tiesiogiai arba kreipiantis į centrinę jų valstybės narės instituciją. [19 pakeit.]

2.   1 dalyje nurodyta pagrįsta abejonė, kuri paremta išsamiu ir objektyviu patikrinimu, visų pirma gali būti dėl: [20 pakeit.]

a)   parašo autentiškumo;

b)   dokumentą pasirašiusio asmens įgaliojimų tai padaryti;

c)   antspaudo ar spaudo tikrumo.

3.   Kiekvienu atskiru atveju prašymuose pateikti informacijos išdėstomi pagrindai. Šie pagrindai turi būti tiesiogiai susiję konkretaus atvejo aplinkybėmis ir tai negali būti bendro pobūdžio pastabos.

4.   Prie prašymų pateikti informacijos pridedama atitinkamo viešojo dokumento ar patvirtintos jo kopijos skenuota kopija. Prašymai ir atsakymai į tokius prašymus neapmokestinami. [21 pakeit.]

5.   Institucijos turėtų atsakyti į tokius prašymus per kuo trumpesnį laikotarpį, kuris bet kuriuo atveju ne ilgesnis kaip vienas mėnuo. Atsakymo nebuvimas laikomas viešojo dokumento arba patvirtintos jo kopijos autentiškumo patvirtinimu. [22 pakeit.]

6.   Jeigu institucijų, kurioms pateiktas prašymas pateikti informacijos, atsakymas nepatvirtina viešojo dokumento ar patvirtintos jo kopijos autentiškumo, prašymą pateikusi institucija neįpareigojama juos jo ar jo kopijos pripažinti. [23 pakeit.]

III skyrius

Administracinis bendradarbiavimas

8 straipsnis

Vidaus rinkos informacinė sistema

7 straipsnio tikslais naudojamasi Vidaus rinkos informacine sistema, sukurta Reglamentu (ES) Nr. 1024/2012.

Komisija užtikrina, kad užduotys, kurių reikalaujama 7 straipsnyje, atitiktų Vidaus rinkos informacinės sistemos techninius ir taikymo asmenims reikalavimus. [24 pakeit.]

9 straipsnis

Centrinių institucijų paskyrimas

1.   Kiekviena valstybė narė paskiria bent vieną centrinę instituciją.

2.   Valstybė narė, paskyrusi kelias centrines institucijas, turi nurodyti vieną centrinę instituciją, kuriai galima perduoti visą informaciją, kad pastaroji ją perduotų atitinkamai tos valstybės narės centrinei institucijai.

3.   Kiekviena valstybė narė pagal 20 straipsnį praneša Komisijai apie vienos ar kelių centrinių institucijų paskyrimą ir jų kontaktinius duomenis. [25 pakeit.]

10 straipsnis

Centrinių institucijų funkcijos

1.   Centrinės institucijos teikia pagalbą dėl prašymų pateikti informacijos pagal 7 straipsnį ir visų pirma:

a)   persiunčia ir priima tokius prašymus;

b)   teikia visą reikalingą informaciją dėl tokių prašymų.

2.   Centrinės institucijos imasi bet kokių kitų priemonių, būtinų sudaryti sąlygas taikyti šį reglamentą, ir visų pirma:

a)   keičiasi geriausia praktika dėl viešųjų dokumentų pripažinimo tarp valstybių narių;

b)   dalijasi geriausia patirtimi kovos su viešaisiais dokumentais, patvirtintomis kopijomis ir patvirtintais vertimais susijusio sukčiavimo srityje ir reguliariai atnaujina tokią informaciją;

c)   dalijasi geriausia patirtimi dėl viešųjų dokumentų elektroninių versijų naudojimo skatinimo ir reguliariai atnaujina tokią informaciją;

d)   pateikia viešųjų dokumentų šablonus Vidaus rinkos informacinės sistemos saugykloje.

3.   2 dalies tikslais naudojamasi Sprendimu 2001/470/EB įsteigtu Europos teisminiu tinklu civilinėse ir komercinėse bylose.

IV skyrius

Sąjungos daugiakalbės standartinės formos

11 straipsnis

Sąjungos daugiakalbės standartinės formos dėl gimimo, mirties, santuokos, registruotos partnerystės, bendrovės ar kitokios įmonės teisinių aplinkybių ir fizinių arba juridinių asmenų teisinio statuso ir atstovavimo

Nustatomos Sąjungos daugiakalbės standartinės formos dėl gimimo, mirties, santuokos, registruotos partnerystės, bendrovės ar kitokios įmonės teisinių aplinkybių ir fizinių arba juridinių asmenų teisinio statuso ir atstovavimo . [26 pakeit.]

Tos Sąjungos daugiakalbės standartinės formos yra tokios, kaip išdėstyta prieduose.

12 straipsnis

Sąjungos daugiakalbių standartinių formų išdavimas

1.   Sąjungos daugiakalbes standartines formas piliečiai ir bendrovės ar kitos įmonės gali gauti iš valstybės narės institucijų ir jos yra alternatyva lygiaverčiams viešiesiems dokumentams, egzistuojantiems toje valstybėje narėje.

2.   Sąjungos daugiakalbės standartinės formos piliečių ir bendrovių ar kitokių įmonių, kurie turi teisę gauti lygiaverčius viešuosius dokumentus, egzistuojančius išduodančioje valstybėje narėje, prašymu jiems išduodamos tokiomis pačiomis sąlygomis. Mokestis už Sąjungos formos išdavimą neturėtų būti didesnis nei mokestis už atitinkamo viešojo dokumento išdavimą valstybėje narėje. [27 pakeit.]

3.   Valstybės narės institucijos išduoda Sąjungos daugiakalbę standartinę formą, jeigu toje valstybėje narėje egzistuoja lygiavertis viešasis dokumentas institucija, galinti patikrinti atitinkamos informacijos teisingumą . Sąjungos daugiakalbės standartinės formos išduodamos neatsižvelgiant į tai, kaip toje valstybėje narėje lygiavertis viešasis dokumentas vadinamas. [28 pakeit.]

3a.   Valstybės narės informuoja Komisiją apie tai, kokia institucija yra atsakinga už kiekvieną daugiakalbę standartinę Sąjungos formą. Jos esant reikalui informuoja Komisiją kokios formos pagal 3 dalį negali būti išduotos. Valstybės narės informuoja Komisiją apie visus vėlesnius pasikeitimus tuo klausimu.

Komisija tinkamu būdu supažindina visuomenę su pateikta informacija. [29 pakeit.]

4.   Sąjungos daugiakalbėse standartinėse formose turi būti jų išdavimo data, taip pat parašas ir išduodančios institucijos antspaudas.

13 straipsnis

Sąjungos daugiakalbių standartinių formų naudojimo gairės

Komisija parengia išsamias gaires dėl Sąjungos daugiakalbių standartinių formų naudojimo ir šiuo tikslu bendradarbiauja su centrinėmis institucijomis 10 straipsnyje numatytomis priemonėmis.

14 straipsnis

Sąjungos daugiakalbių standartinių formų elektroninės versijos

Komisija parengia Sąjungos daugiakalbių standartinių formų elektronines ar kitokias versijas, tinkamas keistis jomis elektroniniu būdu.

15 straipsnis

Sąjungos daugiakalbių standartinių formų naudojimas ir pripažinimas

1.   Sąjungos daugiakalbės standartinės formos turi tokią pačią oficialią įrodomąją galią kaip ir lygiaverčiai viešieji dokumentai, kuriuos išduoda išduodančios valstybės narės institucijos.

2.   Nepaisant 1 dalies, Sąjungos daugiakalbės standartinės formos neturi teisinio poveikio dėl jų turinio pripažinimo, kai jos pateikiamos kitoje valstybėje narėje nei valstybė narė, kurioje šios formos išduotos. [30 pakeit.]

3.   Valstybių narių institucijos pripažįsta Sąjungos daugiakalbes standartines formas, jei jos pateikiamos be legalizavimo ar panašių formalumų be turinio vertimo . [31 pakeit.]

4.   Sąjungos daugiakalbių standartinių formų naudojimas neprivalomas ir neatimama galimybė naudoti lygiaverčius viešuosius dokumentus, kuriuos išduoda išduodančios valstybės narės institucijos, arba kitus viešuosius dokumentus ar įrodinėjimo priemones.

V SKYRIUS

Santykis su kitomis priemonėmis

16 straipsnis

Santykis su kitomis Sąjungos teisės nuostatomis

1.   Šiuo reglamentu nedaromas poveikis Sąjungos teisės aktų, į kuriuos įtrauktos konkrečių sričių nuostatos dėl legalizavimo, panašių formalumų , apostilės arba kitų formalumų − tokie aktai šiuo reglamentu papildomi , taikymui. [32 pakeit.]

2.   Šiuo reglamentu taip pat nedaromas poveikis Sąjungos teisės aktų dėl elektroninio parašo ir elektroninės atpažinties taikymui.

3.   Šiuo reglamentu nedaromas poveikis naudojimuisi kitomis administracinio bendradarbiavimo sistemomis, nustatytomis Sąjungos teisės aktais, kuriuose numatyti valstybių narių informacijos mainai konkrečiose srityse.

17 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 1024/2012 dalinis pakeitimas

Reglamento (EB) Nr. 1024/2012 priedas papildomas šiuo 6 punktu:"

„6. ...(7) Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (ES) Nr. ...2014+* , kuriuo skatinamas laisvas piliečių ir įmonių judėjimas supaprastinant tam tikrų viešųjų dokumentų pripažinimą Europos Sąjungoje ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012: 7 straipsnis.“

"

_____________

*   OL L .., ..., p. .(8) + “.

18 straipsnis

Santykis su galiojančiomis tarptautinėmis konvencijomis

1.   Šis reglamentas nedaro poveikio tarptautinių konvencijų, kurių Šalys šio reglamento priėmimo metu yra viena ar kelios valstybės narės ir kurios yra susijusios su šiuo reglamentu reglamentuojamais klausimais, taikymui.

2.   Nepaisant 1 dalies, tarp valstybių narių šis reglamentas turi viršenybę prieš jų sudarytas konvencijas, kiek tokios konvencijos susijusios su šiuo reglamentu reguliuojamais klausimais.

VI skyrius

Bendrosios ir baigiamosios nuostatos

19 straipsnis

Duomenų apsauga

Valstybių narių keitimasis informacija ir dokumentais bei jų perdavimas pagal šį reglamentą padeda siekti konkretaus tikslo patikrinti institucijų išduotų viešųjų dokumentų autentiškumą naudojantis Vidaus rinkos informacine sistema ir atliekamas tik atsižvelgiant į jų kompetenciją kiekvienu atskiru atveju.

20 straipsnis

Informacija apie centrines institucijas ir kontaktiniai duomenys

1.   Ne vėliau kaip …(9) valstybės narės praneša Komisijai apie vienos ar kelių centrinių institucijų paskyrimą ir jų kontaktinius duomenis, nurodytus 9 straipsnio 3 dalyje . Valstybės narės informuoja Komisiją apie visus vėlesnius tokios informacijos pakeitimus. [33 pakeit.]

2.   Komisija bet kokiomis tinkamomis priemonėmis paviešina visą tokią informaciją, nurodytą 1 dalyje, visų pirma Europos teisminiame tinkle civilinėse ir komercinėse bylose.

21 straipsnis

Peržiūra

1.   Ne vėliau kaip …(10) ir po to nė vėliau kaip kas trejus metus Komisija pateikia Europos Parlamentui, Tarybai ir Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui reglamento taikymo ataskaitą, į kurią įtraukiamas bet kokios centrinių institucijų bendradarbiavimo patirties vertinimas. Toje ataskaitoje taip pat pateikiamas poreikių vertinimas dėl:

a)   šio reglamento taikymo srities išplėtimo įvairių rūšių viešiesiems dokumentams, susijusiems su kitomis kategorijomis nei nustatyta 3 straipsnio 1 dalies a−l punktuose ; [34 pakeit.]

b)   įvairesnių Sąjungos daugiakalbių standartinių formų dėl tėvystės, įvaikinimo, gyvenamosios vietos, pilietybės ir tautybės, nekilnojamojo turto, intelektinės nuosavybės teisių ir neteistumo nustatymo; [35 pakeit.]

c)   jeigu taikymo sritis būtų išplėsta, kaip nurodyta a punkte, Sąjungos daugiakalbių standartinių formų, susijusių su kitų kategorijų viešaisiais dokumentais, nustatymo 6 straipsnio 1a dalyje numatytos nukrypti leidžiančios nuostatos panaikinimo . [36 pakeit.]

2.   Prie ataskaitos, jei reikia, pridedami koregavimo pasiūlymai, visų pirma dėl šio reglamento taikymo srities išplėtimo viešiesiems dokumentams, susijusiems su naujomis kategorijomis, kaip nurodyta 1 dalies a punkte, arba naujų Sąjungos daugiakalbių standartinių formų nustatymu arba esamų formų pakeitimu, kaip nurodyta 1 dalies b ir c punktuose.

22 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtąją dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje .

Jis taikomas nuo …(11) , išskyrus 20 straipsnį, kuris taikomas nuo …(12) * .

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta

Europos Parlamento vardu Tarybos vardu

Pirmininkas Pirmininkas

I priedas

EUROPOS SĄJUNGOS

DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL

GIMIMO

Reglamento (ES) [Įrašyti šio reglamento numerį ir pavadinimą] 11 straipsnis

p0000001.png

p0000002.png

Teisinė pastaba. Šią ES daugiakalbę standartinę formą pateikia išduodančios valstybės narės institucijos ir jos galima reikalauti vietoje lygiaverčio viešojo dokumento, egzistuojančio toje valstybėje narėje . Išduodančios valstybės narės institucijų parengto lygiaverčio nacionalinio viešojo dokumento naudojimas neapribojamas. Minėta forma turi tą pačią oficialią įrodomąją galią kaip ir išduodančios valstybės narės nacionalinis ekvivalentas ir ji naudojama nepažeidžiant valstybių narių materialinės teisės dėl gimimo.

SYMBOLS / SYMBOLES / ZEICHEN / СИМВОЛИ / SÍMBOLOS / SYMBOLY / SYMBOLER / SÜMBOLID / ΣΥΜΒΟΛΑ / NODA / SIMBOLI / SIMBOLI / APZĪMĒJUMI / SIMBOLIAI / JELMAGYARÁZAT / SIMBOLI / AFKORTINGEN / SKRÓT / SÍMBOLOS / SIMBOLURI / SYMBOLY / KRATICE / SYMBOLIT / FÖRKLARINGAR

—   Da: Day / Jour / Tag / ден / Día / Den / Dag / Päev / Ημέρα / Lá / Dan / Giorno / diena / diena / Nap / Jum / dag / dzień / Dia / Ziua / Deň / Dan / Päivä / Dag

—   Mo: Month / Mois / Monat / месец / Mes / Měsíc / Måned / Kuu / Μήνας / Mí / Mjesec / Mese / mēnesis / mėnuo / Hónap / Xahar / maand / miesiąc / Mês / Luna / Mesiac / Mesec / Kuukausi / Månad

—   Ye: Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Aasta / Έτος / Bliain / Godina / Anno / gads / metai / Év / Sena / jaar / rok / Ano / Anul / Rok / Leto / Vuosi / År

—   M: Masculine / Masculin / Männlich / мъжки / Masculino / Mužské / Mand / Mees / Άρρεν / Fireann / Muško / Maschile / Vīrietis / Vyras / Férfi / Maskil / man / mężczyzna / Masculino / Masculin / Muž / Moški / Mies / Manligt

—   F: Feminine / Féminin / Weiblich / женски / Femenino / Ženské / Kvinde / Naine / Θήλυ / Baineann / Žensko / Femminile / Sieviete / Moteris / Nő / Femminil / vrouw / kobieta / Feminino / Feminin / Žena / Ženska / Nainen / Kvinnligt

—   Mar : Marriage / Mariage / Eheschlieβung / брак / Matrimonio / Manželství / Gift / Abielu / Γάμος / Pósadh / Brak / Matrimonio / Laulība / Santuoka / Házasság / Żwieġ / huwelijk / związek małżeński / Casamento / Căsătorie / Manželstvo / Zakonska zveza / Avioliitto / Giftermål

—   Reg: Registered Partnership / Partenariat enregistré / Eingetragene Partnerschaft / регистрирано партньорство / Unión registrada / Registrované partnerství / Registreret partnerskab / Registreeritud partnerlus / Καταχωρισμένη συμβίωση / Páirtnéireacht Chláraithe / Registrirano partnerstvo / Unione registrata / Reģistrētas partnerattiecības / Registruota partnerystė / Bejegyzett élettársi kapcsolat / Unjoni Rreġistrata / geregistreerd partnerschap / zarejestrowany związek partnerski / Parceria registada / Parteneriat înregistrat / Registrované partnerstvo / Registrirana partnerska skupnost / Rekisteröity parisuhde / Registrerat partnerskap

—   Ls : Legal separation / Séparation de corps / Trennung ohne Auflösung des Ehebandes / законна раздяла / Separación judicial / Rozluka / Separeret / Lahuselu / Δικαστικός χωρισμός / Scaradh Dlíthiúil / Zakonska rastava / Separazione personale / Laulāto atšķiršana / Gyvenimas skyrium (separacija) / Különválás / Separazzjoni legali / scheiding van tafel en bed / separacja prawna / Separação legal / Separare de drept / Súdna rozluka / Prenehanje življenjske skupnosti / Asumusero / Hemskillnad

—   Div: Divorce / Divorce / Scheidung / развод / Divorcio / Rozvod / Skilt / Lahutus / Διαζύγιο / Colscaradh / Razvod / Divorzio / Laulības šķiršana / Santuokos nutraukimas / Házasság felbontása / Divorzju / echtscheiding / rozwód / Divórcio / Divorț / Rozvod / Razveza zakonske zveze / Avioero / Skilsmässa

—   A: Annulment / Annulation / Nichtigerklärung / унищожаване / Anulación / Zrušení / Ophævelse af ægteskab / Tühistamine / Ακύρωση / Neamhniú pósta / Poništenje / Annullamento / Laulības atzīšana par neesošu / Pripažinimas negaliojančia / Érvénytelenítés / Annullament / nietigverklaring / anulowanie / Anulação / Anulare / Anulovanie / Razveljavitev zakonske zveze / Mitätöinti / Annullering

—   D: Death / Décès / Tod / смърт / Defunción / Úmrtí / Død / Surm / Θάνατος / Bás / Smrt / Decesso / Nāve / Mirtis / Halál / Mewt / overlijden / zgon / Óbito / Deces / Úmrtie / Smrt / Kuolema / Dödsfall

—   Dh: Death of the husband / Décès du mari / Tod des Ehemanns / смърт на съпруга / Defunción del esposo / Úmrtí manžela / Ægtefælles (mand) død / Abikaasa surm (M) / Θάνατος του συζύγου / Bás an fhir chéile / Smrt supruga / Decesso del marito / Vīra nāve / Vyro mirtis / Férj halála / : Mewt tar-raġel / overlijden van echtgenoot / zgon współmałżonka / Óbito do cônjuge masculino / Decesul soțului / Úmrtie manžela / Smrt moža / Aviomiehen kuolema / Makes dödsfall

—   Dw: Death of the Wife / Décès de la femme / Tod der Ehefrau / смърт на съпругата / Defunción de la esposa / Úmrtí manželky / Ægtefælles (kone) død / Abikaasa surm (F) / Θάνατος της συζύγου / Bás na mná céile / Smrt supruge / Decesso della moglie / Sievas nāve / žmonos mirtis / Feleség halála / Mewt tal-mara / overlijden van echtgenote / zgon współmałżonki / Óbito do cônjuge feminino / Decesul soției / Úmrtie manželky / Smrt žene / Vaimon kuolema / Makas dödsfall

1

État membre / Mitgliedstaat / ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁ / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA / STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / STAT MEMBRU / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / JÄSENVALTIO / MEDLEMSSTAT

2

autorité de délivrance / Ausstellungsbehörde / ИЗДАВАЩ ОРГАН / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / AUTORITATEA EMITENTĂ / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / ANTAVA VIRANOMAINEN / UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

Formulaire type multilingue de l'UE concernant la naissance / Mehrsprachiges EU-Formular - Geburt / МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕС ЗА РАЖДАНЕ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AN AE MAIDIR LE BREITH / IMPRESO ESTÁNDAR MULTILINGÜE DE LA UE RELATIVO AL NACIMIENTO / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU PRO NAROZENÍ / FLERSPROGET EU-STANDARDFØDSELSATTEST / ELi MITMEKEELNE STANDARDVORM SÜNNI KOHTA / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ / VIŠEJEZIČNI STANDARDNI OBRAZAC EU-a – RODNI LIST / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UE RELATIVO ALLA NASCITA / ES DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ DZIMŠANAS FAKTU / ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL GIMIMO / TÖBBNYELVŰ UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY SZÜLETÉS TEKINTETÉBEN / FORMOLA MULTILINGWA STANDARD TAL-UE DWAR IT-TWELID / MEERTALIG EU-MODELFORMULIER BETREFFENDE GEBOORTE / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY NARODZIN / FORMULÁRIO MULTILINGUE DA UE RELATIVO AO NASCIMENTO / FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND NAŞTEREA / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA NARODENIA / STANDARDNI VEČJEZIČNI OBRAZEC EU V ZVEZI Z ROJSTVOM / EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE – SYNTYMÄ / FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE FÖDELSE

4

Date et lieu de naissance / Tag und Ort der Geburt / ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATUM A MÍSTO NAROZENÍ / FØDSELSDATO OG -STED / SÜNNIAEG JA –KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / DATUM I MJESTO ROĐENJA / DATA E LUOGO DI NASCITA / DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA / GIMIMO DATA IR VIETA / SZÜLETÉS IDEJE ÉS HELYE / POST U DATA TAT-TWELID / GEBOORTEPLAATS EN –DATUM / DATA I MIEJSCE URODZENIA / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DATA ŞI LOCUL NAŞTERII / DÁTUM A MIESTO NARODENIA / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA / FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT

5

Nom / Name / ФАМИЛНО ИМЕ / APELLIDO(S) / PŘÍJMENÍ / EFTERNAVN / PEREKONNANIMI / ΕΠΩΝΥΜΟ / SLOINNE / PREZIME / COGNOME / UZVĀRDS / PAVARDĖ / CSALÁDI NÉV / KUNJOM / NAAM / NAZWISKO / APELIDO / NUME / PRIEZVISKO / PRIIMEK / SUKUNIMI / EFTERNAMN

6

Prénom(s) / Vorname(n) / СОБСТВЕНО ИМЕ / NOMBRE(S) / JMÉNO (JMÉNA) / FORNAVN/-E / EESNIMED / ΟΝΟΜΑ / CÉADAINM(NEACHA) / IME(NA) / NOME/I / VĀRDS(-I) / VARDAS (-AI) / UTÓNÉV (UTÓNEVEK) / ISEM (ISMIJIET) / VOORNAMEN / IMIĘ (IMIONA) / NOME PRÓPRIO / PRENUME / MENO(Á) / IME(NA) / ETUNIMET / FÖRNAMN

7

Sexe / Geschlecht / ПОЛ / SEXO / POHLAVÍ / KØN / SUGU / ΦΥΛΟ / GNÉAS / SPOL / SESSO / DZIMUMS / LYTIS / NEM / SESS / GESLACHT / PŁEĆ / SEXO / SEX / POHLAVIE / SPOL / SUKUPUOLI / KÖN

8

Père / Vater / БАЩА / PADRE / OTEC / FAR / ISA / ΠΑΤΕΡΑΣ / ATHAIR / OTAC / PADRE / TĒVS / TĖVAS / APA / MISSIER / VADER / OJCIEC / PAI / TATĂL / OTEC / OČE / ISÄ / FADER

9

Mère / Mutter / МАЙКА / MADRE / MATKA / MOR/ EMA / ΜΗΤΕΡΑ / MÁTHAIR / MAJKA / MADRE / MĀTE / MOTINA / ANYA / OMM / MOEDER / MATKA / MÃE / MAMA / MATKA / MATI / ÄITI / MODER

10

Autres INFORMATIONS FIGURANT DANS l'acte / Andere Angaben aus dem Eintrag / ДРУГИ БЕЛЕЖКИ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕГИСТРАЦИЯТА / OTROS DATOS DEL REGISTRO / DALŠÍ ÚDAJE O ZÁPISU / ANDRE BEMÆRKNINGER TIL REGISTRERINGEN / MUU TEAVE / ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ / SONRAÍ EILE A BHAINEANN LEIS AN gCLÁRÚCHÁN / OSTALE INFORMACIJE ZA PRIJAVU / ALTRI ELEMENTI PARTICOLARI DELLA REGISTRAZIONE / CITAS ZIŅAS PAR REĢISTRĀCIJU / KITI REGISTRACIJOS DUOMENYS / EGYÉB ANYAKÖNYVI ADATOK / PARTIKOLARITAJIET OĦRA TAR-REĠISTRAZZJONI / ANDERE BIJZONDERHEDEN VAN DE REGISTRATIE / INNE OKOLICZNOŚCI SZCZEGÓLNE ZWIĄZANE Z REJESTRACJĄ / OUTROS ELEMENTOS PARTICULARES DO REGISTO / ALTE CARACTERISTICI PRIVIND ÎNREGISTRAREA / INÉ OSOBITNÉ ÚDAJE V SÚVISLOSTI S REGISTRÁCIOU / DRUGE POSEBNOSTI PRIJAVE / MUITA REKISTERÖINTIIN LIITTYVIÄ SEIKKOJA / ANDRA UPPGIFTER I REGISTRERINGEN

11

Date de délivrance, signature, sceau / Tag der Ausstellung, Unterschrift, Siegel / ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI / UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL

Ia prieda s

EUROPOS SĄJUNGOS DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL

PAVARDĖS

Reglamento (ES) [Įrašyti šio reglamento numerį ir pavadinimą] 11 straipsnis

p0000003.png

1

VALSTYBĖ NARĖ:

2

IŠDUODANTI INSTITUCIJA

3

EUROPOS SĄJUNGOS DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL PAVARDĖS

4

PAVARDĖ

5

VARDAS (-AI)

6

GIMIMO DATA IR VIETA d. mėn. m.

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

7

LYTIS

8

IŠDAVIMO DATA d. mėn. m.

PARAŠAS, ANTSPAUDAS |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Teisinė pastaba. Šią ES daugiakalbę standartinę formą pateikia išduodančios valstybės narės institucijos ir jos galima reikalauti vietoje lygiaverčio viešojo dokumento, egzistuojančio toje valstybėje narėje. Išduodančios valstybės narės institucijų parengto lygiaverčio nacionalinio viešojo dokumento naudojimas neapribojamas. Minėta forma turi tą pačią oficialią įrodomąją galią kaip ir išduodančios valstybės narės nacionalinis ekvivalentas ir ji naudojama nepažeidžiant valstybių narių materialinės teisės dėl santuokos.

SIMBOLIAI / SYMBOLS / SYMBOLES / ZEICHEN / СИМВОЛИ / SÍMBOLOS / SYMBOLY / SYMBOLER / SÜMBOLID / ΣΥΜΒΟΛΑ / NODA / SIMBOLI / SIMBOLI / APZĪMĒJUMI / JELMAGYARÁZAT / SIMBOLI / AFKORTINGEN / SKRÓT / SÍMBOLOS / SIMBOLURI / SYMBOLY / KRATICE / SYMBOLIT/ FÖRKLARINGAR

—   d.: diena / Day / Jour / Tag / ден / Día / Den / Dag / Päev / Ημέρα / Lá / Dan / Giorno / diena / Nap / Jum / dag / dzień / Dia / Ziua / Deň / Dan / Päivä / Dag

—   mėn.: mėnuo / Month / Mois / Monat / месец / Mes / Měsíc / Måned / Kuu / Μήνας / Mí / Mjesec / Mese / mēnesis / Hónap / Xahar / maand / miesiąc / Mês / Luna / Mesiac / Mesec / Kuukausi / Månad

—   m.: metai / Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Aasta / Έτος / Bliain / Godina / Anno / gads / Év / Sena / jaar/ rok / Ano / Anul / Rok / Leto / Vuosi / År

—   M: Vyras / Masculine / Masculin / Männlich / мъжки / Masculino / Mužské / Mand / Mees / Άρρεν / Fireann / Muško / Maschile / Vīrietis / Férfi / Maskil / man / mężczyzna / Masculino / Masculin / Muž / Moški / Mies / Manligt

—   F: Moteris / Feminine / Féminin / Weiblich / женски / Femenino / Ženské / Kvinde / Naine / Θήλυ / Baineann / Žensko / Femminile / Sieviete / Nő / Femminil / vrouw / kobieta / Feminino / Feminin / Žena / Ženska / Nainen / Kvinnligt

1

MEMBER STATE / ÉTAT MEMBRE / MITGLIEDSTAAT / ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁT / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA / STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / TAGÁLLAM / STAT MEMBRU / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / JÄSENVALTIO / MEDLEMSSTAT

2

ISSUING AUTHORITY / AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE / AUSSTELLUNGSBEHÖRDE/ ИЗДАВАЩ ОРГАН / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / AUTORITATEA EMITENTĂ / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / ANTAVA VIRANOMAINEN / UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

EUROPEAN UNION MULTILINGUAL STANDARD FORM - NAME / Formulaire type multilingue de l'UE relatif au nom / MEHRSPRACHIGES EU-FORMULAR - NAME / МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ИМЕ / UE FORMULARIO NORMALIZADO MULTILINGÜE RELATIVO AL NOMBRE / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU TÝKAJÍCÍ SE JMÉNA / FLERSPROGET EU-STANDARDFORMULAR VEDRØRENDE NAVN / NIME PUUDUTAV MITMEKEELNE ELI STANDARDVORM / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AE MAIDIR LE HAINM / VIŠEJEZIČNI STANDARDNI OBRAZAC EUROPSKE UNIJE – IME / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UNIONE EUROPEA RELATIVO AL NOME / EIROPAS SAVIENĪBAS DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ VĀRDU / TÖBBNYELVŰ EURÓPAI UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY NÉV TEKINTETÉBEN / FORMOLA STANDARD MULTILINGWALI TAL-UE DWAR L-ISEM / MEERTALIG MODELFORMULIER VAN DE EUROPESE UNIE BETREFFENDE NAAM / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY NAZWISKA / FORMULÁRIO MULTILINGUE NORMALIZADO DA UE RELATIVO AO NOME / FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND NUMELE / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA MENA / VEČJEZIČNI STANDARDNI OBRAZEC EU O IMENU / EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE – NIMI / FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE NAMN

4

NAME / NOM / NAME / ФАМИЛНО ИМЕ / APELLIDO(S) / PŘÍJMENÍ / EFTERNAVN / PEREKONNANIMI / ΕΠΩΝΥΜΟ / SLOINNE / PREZIME / COGNOME / UZVĀRDS / CSALÁDI NÉV / KUNJOM / NAAM / NAZWISKO / APELIDO / NUME / PRIEZVISKO / PRIIMEK / SUKUNIMI / EFTERNAMN

5

FORENAME(S) / PRÉNOM(S) / VORNAME(N) / СОБСТВЕНО ИМЕ / NOMBRE(S) / JMÉNO (JMÉNA) / FORNAVN/-E / EESNIMED / ΟΝΟΜΑ / CÉADAINM(NEACHA) / IME(NA) / NOME/I / VĀRDS(-I) / UTÓNÉV (UTÓNEVEK) / ISEM (ISMIJIET) / VOORNAMEN / IMIĘ (IMIONA) / NOME PRÓPRIO / PRENUME / MENO(Á) / IME(NA) / ETUNIMET / FÖRNAMN

6

DATE AND PLACE OF BIRTH / DATE ET LIEU DE NAISSANCE / TAG UND ORT DER GEBURT / ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATUM A MÍSTO NAROZENÍ / FØDSELSDATO OG -STED / SÜNNIAEG JA –KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / DATUM I MJESTO ROĐENJA / DATA E LUOGO DI NASCITA / DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA / SZÜLETÉS IDEJE ÉS HELYE / POST U DATA TAT-TWELID / GEBOORTEPLAATS EN –DATUM / DATA I MIEJSCE URODZENIA / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DATA ŞI LOCUL NAŞTERII / DÁTUM A MIESTO NARODENIA / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA / FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT

7

SEX / SEXE / GESCHLECHT / ПОЛ / SEXO / POHLAVÍ / KØN / SUGU / ΦΥΛΟ / GNÉAS / SPOL / SESSO / DZIMUMS / NEM / SESS / GESLACHT / PŁEĆ / SEXO / SEX / POHLAVIE / SPOL / SUKUPUOLI / KÖN

8

DATE OF ISSUE, SIGNATURE, SEAL / DATE DE DÉLIVRANCE, SIGNATURE, SCEAU / TAG DER AUSSTELLUNG, UNTERSCHRIFT, SIEGEL / ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI / UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL

[37 pakeit.]

Ib priedas

EUROPOS SĄJUNGOS DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL

TĖVYSTĖS

Reglamento (ES) [Įrašyti šio reglamento numerį ir pavadinimą] 11 straipsnis

p0000004.png

1

VALSTYBĖ NARĖ:

2

IŠDUODANTI INSTITUCIJA

3

EUROPOS SĄJUNGOS DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL TĖVYSTĖS

4

PAVARDĖ

5

VARDAS (-AI)

6

GIMIMO DATA IR VIETA d. mėn. m.

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

7

LYTIS

8

TĖVAS/MOTINA 1

9

TĖVAS/MOTINA 2

4

PAVARDĖ

5

VARDAS (-AI)

10

IŠDAVIMO DATA d. mėn. m.

PARAŠAS, ANTSPAUDAS |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Teisinė pastaba. Šią ES daugiakalbę standartinę formą pateikia išduodančios valstybės narės institucijos ir jos galima reikalauti vietoje lygiaverčio viešojo dokumento, egzistuojančio toje valstybėje narėje. Išduodančios valstybės narės institucijų parengto lygiaverčio nacionalinio viešojo dokumento naudojimas neapribojamas. Minėta forma turi tą pačią oficialią įrodomąją galią kaip ir išduodančios valstybės narės nacionalinis ekvivalentas ir ji naudojama nepažeidžiant valstybių narių materialinės teisės dėl santuokos.

SIMBOLIAI / SYMBOLS / SYMBOLES / ZEICHEN / СИМВОЛИ / SÍMBOLOS / SYMBOLY / SYMBOLER / SÜMBOLID / ΣΥΜΒΟΛΑ / NODA / SIMBOLI / SIMBOLI / APZĪMĒJUMI / JELMAGYARÁZAT / SIMBOLI / AFKORTINGEN / SKRÓT / SÍMBOLOS / SIMBOLURI / SYMBOLY / KRATICE / SYMBOLIT/ FÖRKLARINGAR

—   d.: diena / Day / Jour / Tag / ден / Día / Den / Dag / Päev / Ημέρα / Lá / Dan / Giorno / diena / Nap / Jum / dag / dzień / Dia / Ziua / Deň / Dan / Päivä / Dag

—   mėn.: mėnuo / Month / Mois / Monat / месец / Mes / Měsíc / Måned / Kuu / Μήνας / Mí / Mjesec / Mese / mēnesis / Hónap / Xahar / maand / miesiąc / Mês / Luna / Mesiac / Mesec / Kuukausi / Månad

—   m.: metai / Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Aasta / Έτος / Bliain / Godina / Anno / gads / Év / Sena / jaar/ rok / Ano / Anul / Rok / Leto / Vuosi / År

—   M: Vyras / Masculine / Masculin / Männlich / мъжки / Masculino / Mužské / Mand / Mees / Άρρεν / Fireann / Muško / Maschile / Vīrietis / Férfi / Maskil / man / mężczyzna / Masculino / Masculin / Muž / Moški / Mies / Manligt

—   F: Moteris / Feminine / Féminin / Weiblich / женски / Femenino / Ženské / Kvinde / Naine / Θήλυ / Baineann / Žensko/ Femminile / Sieviete / Nő / Femminil / vrouw / kobieta / Feminino / Feminin / Žena / Ženska / Nainen / Kvinnligt

1

MEMBER STATE / ÉTAT MEMBRE / MITGLIEDSTAAT / ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁT / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA / STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / TAGÁLLAM / STAT MEMBRU / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / JÄSENVALTIO / MEDLEMSSTAT

2

ISSUING AUTHORITY / AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE / AUSSTELLUNGSBEHÖRDE/ ИЗДАВАЩ ОРГАН / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / AUTORITATEA EMITENTĂ / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / ANTAVA VIRANOMAINEN / UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

EUROPEAN UNION MULTILINGUAL STANDARD FORM - DESCENT / Formulaire type multilingue de l'UE relatif à la filiation / MEHRSPRACHIGES EU-FORMULAR - ABSTAMMUNG / МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА РОДСТВО / UE FORMULARIO NORMALIZADO MULTILINGÜE RELATIVO A LA FILIACIÓN / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU TÝKAJÍCÍ SE PŮVODU / FLERSPROGET EU-STANDARDFORMULAR VEDRØRENDE AFSTAMNING / PÕLVNEMIST PUUDUTAV MITMEKEELNE ELI STANDARDVORM / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΠΟΓΟΝΟΥΣ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AE MAIDIR LE GINEALACH / VIŠEJEZIČNI STANDARDNI OBRAZAC EUROPSKE UNIJE – PODRIJETLO / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UNIONE EUROPEA RELATIVO ALLA FILIAZIONE / EIROPAS SAVIENĪBAS DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ IZCELSMI / TÖBBNYELVŰ EURÓPAI UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY SZÁRMAZÁS TEKINTETÉBEN / FORMOLA STANDARD MULTILINGWALI TAL-UE DWAR ID-DIXXENDENZA / MEERTALIG MODELFORMULIER VAN DE EUROPESE UNIE BETREFFENDE AFSTAMMING / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY RODZICÓW / FORMULÁRIO MULTILINGUE NORMALIZADO DA UE RELATIVO À FILIAÇÃO / FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND FILIAŢIA / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA RODOVÉHO PÔVODU / VEČJEZIČNI STANDARDNI OBRAZEC EU O POREKLU / EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE – SYNTYPERÄ /FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE SLÄKTSKAP

4

NAME / NOM / NAME / ФАМИЛНО ИМЕ / APELLIDO(S) / PŘÍJMENÍ / EFTERNAVN / PEREKONNANIMI / ΕΠΩΝΥΜΟ / SLOINNE / PREZIME / COGNOME / UZVĀRDS / CSALÁDI NÉV / KUNJOM / NAAM / NAZWISKO / APELIDO / NUME / PRIEZVISKO / PRIIMEK / SUKUNIMI / EFTERNAMN

5

FORENAME(S) / PRÉNOM(S) / VORNAME(N) / СОБСТВЕНО ИМЕ / NOMBRE(S) / JMÉNO (JMÉNA) / FORNAVN/-E / EESNIMED / ΟΝΟΜΑ / CÉADAINM(NEACHA) / IME(NA) / NOME/I / VĀRDS(-I) / UTÓNÉV (UTÓNEVEK) / ISEM (ISMIJIET) / VOORNAMEN / IMIĘ (IMIONA) / NOME PRÓPRIO / PRENUME / MENO(Á) / IME(NA) / ETUNIMET / FÖRNAMN

6

DATE AND PLACE OF BIRTH / DATE ET LIEU DE NAISSANCE / TAG UND ORT DER GEBURT / ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATUM A MÍSTO NAROZENÍ / FØDSELSDATO OG -STED / SÜNNIAEG JA –KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / DATUM I MJESTO ROĐENJA/ DATA E LUOGO DI NASCITA / DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA / SZÜLETÉS IDEJE ÉS HELYE / POST U DATA TAT-TWELID / GEBOORTEPLAATS EN –DATUM / DATA I MIEJSCE URODZENIA / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DATA ŞI LOCUL NAŞTERII / DÁTUM A MIESTO NARODENIA / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA / FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT

7

SEX / SEXE / GESCHLECHT / ПОЛ / SEXO / POHLAVÍ / KØN / SUGU / ΦΥΛΟ / GNÉAS / SPOL / SESSO / DZIMUMS / NEM / SESS / GESLACHT / PŁEĆ / SEXO / SEX / POHLAVIE / SPOL / SUKUPUOLI / KÖN

8

PARENT 1 / Parent 1 / ELTERNTEIL 1 / РОДИТЕЛ 1 / PADRE 1 / RODIČ 1 / FORÆLDER 1 / 1. VANEM / ΓΟΝΕΑΣ 1 / TUISMITHEOIR 1 / RODITELJ 1 / GENITORE 1 / VECĀKS / 1. SZÜLŐ / ĠENITUR 1 / OUDER 1 / PRZYSPOSABIAJĄCY 1 / PROGENITOR 1 / PĂRINTE 1 / RODIČ 1 / STARŠ 1 / VANHEMPI 1 / FÖRÄLDER 1

9

PARENT 2 / Parent 2 / ELTERNTEIL 2 / РОДИТЕЛ 2 / PADRE 2 / RODIČ 2 / FORÆLDER 2 / 2. VANEM / ΓΟΝΕΑΣ 2 / TUISMITHEOIR 2 / RODITELJ 2 / GENITORE 2 / VECĀKS / 2. SZÜLŐ / ĠENITUR 2 / OUDER 2 / PRZYSPOSABIAJĄCY 2 / PROGENITOR 2 / PĂRINTE 2 / RODIČ 2 / STARŠ 2 / VANHEMPI 2 / FÖRÄLDER 2

10

DATE OF ISSUE, SIGNATURE, SEAL / DATE DE DÉLIVRANCE, SIGNATURE, SCEAU / TAG DER AUSSTELLUNG, UNTERSCHRIFT, SIEGEL / ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI / UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL

[38 pakeit.]

Ic priedas

EUROPOS SĄJUNGOS DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL

ĮVAIKINIMO

Reglamento (ES) [Įrašyti šio reglamento numerį ir pavadinimą] 11 straipsnis

p0000005.png

1

VALSTYBĖ NARĖ:

2

IŠDUODANTI INSTITUCIJA

3

EUROPOS SĄJUNGOS DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL ĮVAIKINIMO

4

ĮVAIKINIMO DATA IR VIETA d. mėn. m.

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

5

PAVARDĖ

6

VARDAS (-AI)

7

GIMIMO DATA IR VIETA d. mėn. m.

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

8

LYTIS

9

TĖVAS/MOTINA 1

10

TĖVAS/MOTINA 2

5

PAVARDĖ

6

VARDAS (-AI)

11

IŠDAVIMO DATA d. mėn. m.

PARAŠAS, ANTSPAUDAS |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Teisinė pastaba. Šią ES daugiakalbę standartinę formą pateikia išduodančios valstybės narės institucijos ir jos galima reikalauti vietoje lygiaverčio viešojo dokumento, egzistuojančio toje valstybėje narėje. Išduodančios valstybės narės institucijų parengto lygiaverčio nacionalinio viešojo dokumento naudojimas neapribojamas. Minėta forma turi tą pačią oficialią įrodomąją galią kaip ir išduodančios valstybės narės nacionalinis ekvivalentas ir ji naudojama nepažeidžiant valstybių narių materialinės teisės dėl santuokos.

SIMBOLIAI / SYMBOLS / SYMBOLES / ZEICHEN / СИМВОЛИ / SÍMBOLOS / SYMBOLY / SYMBOLER / SÜMBOLID / ΣΥΜΒΟΛΑ / NODA / SIMBOLI / SIMBOLI / APZĪMĒJUMI / JELMAGYARÁZAT / SIMBOLI / AFKORTINGEN / SKRÓT / SÍMBOLOS / SIMBOLURI / SYMBOLY / KRATICE / SYMBOLIT/ FÖRKLARINGAR

—   d.: diena / Day / Jour / Tag / ден / Día / Den / Dag / Päev / Ημέρα / Lá / Dan / Giorno / diena / Nap / Jum / dag / dzień / Dia / Ziua / Deň / Dan / Päivä / Dag

—   mėn.: mėnuo / Month / Mois / Monat / месец / Mes / Měsíc / Måned / Kuu / Μήνας / Mí / Mjesec / Mese / mēnesis / Hónap / Xahar / maand / miesiąc / Mês / Luna / Mesiac / Mesec / Kuukausi / Månad

—   m.: metai / Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Aasta / Έτος / Bliain / Godina / Anno / gads / Év / Sena / jaar/ rok / Ano / Anul / Rok / Leto / Vuosi / År

—   M: Vyras / Masculine / Masculin / Männlich / мъжки / Masculino / Mužské / Mand / Mees / Άρρεν / Fireann / Muško/ Maschile / Vīrietis / Férfi / Maskil / man / mężczyzna / Masculino / Masculin / Muž / Moški / Mies / Manligt

—   F: Moteris / Feminine / Féminin / Weiblich / женски / Femenino / Ženské / Kvinde / Naine / Θήλυ / Baineann / Žensko/ Femminile / Sieviete / Nő / Femminil / vrouw / kobieta / Feminino / Feminin / Žena / Ženska / Nainen / Kvinnligt

1

MEMBER STATE / ÉTAT MEMBRE / MITGLIEDSTAAT / ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁT / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA / STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / TAGÁLLAM / STAT MEMBRU / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / JÄSENVALTIO / MEDLEMSSTAT

2

ISSUING AUTHORITY / AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE / AUSSTELLUNGSBEHÖRDE/ ИЗДАВАЩ ОРГАН / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / AUTORITATEA EMITENTĂ / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / ANTAVA VIRANOMAINEN / UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

Formulaire type multilingue de l'UE relatif à l'adoption / MEHRSPRACHIGES EU-FORMULAR - ADOPTION / МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ОСИНОВЯВАНЕ / UE FORMULARIO NORMALIZADO MULTILINGÜE RELATIVO A LA ADOPCIÓN / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU TÝKAJÍCÍ SE ADOPCE / FLERSPROGET EU-STANDARDFORMULAR VEDRØRENDE ADOPTION / LAPSENDAMIST PUUDUTAV MITMEKEELNE EL STANDARDVORM / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΙΟΘΕΣΙΑ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AE MAIDIR LE HUCHTÚ / VIŠEJEZIČNI STANDARDNI OBRAZAC EUROPSKE UNIJE – POSVOJENJE / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UNIONE EUROPEA RELATIVO ALL'ADOZIONE / ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL ĮVAIKINIMO / EIROPAS SAVIENĪBAS DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ ADOPCIJU / TÖBBNYELVŰ EURÓPAI UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY ÖRÖKBEFOGADÁS TEKINTETÉBEN / FORMOLA STANDARD MULTILINGWALI TAL-UE DWAR L-ADOZZJONI / MEERTALIG MODELFORMULIER VAN DE EUROPESE UNIE BETREFFENDE ADOPTIE / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY PRZYSPOSOBIENIA / FORMULÁRIO MULTILINGUE NORMALIZADO DA UE RELATIVO À ADOÇÃO / FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND ADOPŢIA / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA ADOPCIE / VEČJEZIČNI STANDARDNI OBRAZEC EU O POSVOJITVI / EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE – LAPSEKSI OTTAMINEN / FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE ADOPTION

4

Date et lieu de l'adoption / TAG UND ORT DER ADOPTION / ДАТА И МЯСТО ДА ОСИНОВЯВАНЕ / FECHA Y LUGAR DE LA ADOPCIÓN / DATUM A MÍSTO ADOPCE / DATO OG STED FOR ADOPTIONEN / LAPSENDAMISE KUUPÄEV JA KOHT / HΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΙΟΘΕΣΙΑΣ / DÁTA AGUS ÁIT AN UCHTAITHE / DATUM POSVOJENJA / DATA E LUOGO DELL'ADOZIONE / ĮVAIKINIMO DATA IR VIETA / ADOPCIJAS DATUMS UN VIETA / ÖRÖKBEFOGADÁS IDEJE ÉS HELYE / DATA U POST TAL-ADOZZJONI / DATUM EN PLAATS VAN ADOPTIE / DATA I MIEJSCE PRZYSPOSOBIENIA / DATA E LOCAL DA ADOÇÃO / DATA ŞI LOCUL ADOPŢIEI / DÁTUM A MIESTO ADOPCIE / DATUM IN KRAJ POSVOJITVE / LAPSEKSI OTTAMISEN AIKA JA PAIKKA / DATUM OCH ORT FÖR ADOPTION

5

NAME / NOM / NAME /ФАМИЛНО ИМЕ / APELLIDO(S) / PŘÍJMENÍ / EFTERNAVN / PEREKONNANIMI / ΕΠΩΝΥΜΟ / SLOINNE / PREZIME / COGNOME / UZVĀRDS / CSALÁDI NÉV / KUNJOM / NAAM / NAZWISKO / APELIDO / NUME / PRIEZVISKO / PRIIMEK / SUKUNIMI / EFTERNAMN

6

FORENAME(S) / PRÉNOM(S) / VORNAME(N) / СОБСТВЕНО ИМЕ / NOMBRE(S) / JMÉNO (JMÉNA) / FORNAVN/-E / EESNIMED / ΟΝΟΜΑ / CÉADAINM(NEACHA) / IME(NA) / NOME/I / VĀRDS(-I) / UTÓNÉV (UTÓNEVEK) / ISEM (ISMIJIET) / VOORNAMEN / IMIĘ (IMIONA) / NOME PRÓPRIO / PRENUME / MENO(Á) / IME(NA) / ETUNIMET / FÖRNAMN

7

DATE AND PLACE OF BIRTH / DATE ET LIEU DE NAISSANCE / TAG UND ORT DER GEBURT / ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATUM A MÍSTO NAROZENÍ / FØDSELSDATO OG -STED / SÜNNIAEG JA –KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / DATUM I MJESTO ROĐENJA / DATA E LUOGO DI NASCITA / DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA / SZÜLETÉS IDEJE ÉS HELYE / POST U DATA TAT-TWELID / GEBOORTEPLAATS EN –DATUM / DATA I MIEJSCE URODZENIA / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DATA ŞI LOCUL NAŞTERII / DÁTUM A MIESTO NARODENIA / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA / FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT

8

SEX / SEXE / GESCHLECHT / ПОЛ / SEXO / POHLAVÍ / KØN / SUGU / ΦΥΛΟ / GNÉAS / SPOL / SESSO / DZIMUMS / NEM / SESS / GESLACHT / PŁEĆ / SEXO / SEX / POHLAVIE / SPOL / SUKUPUOLI / KÖN

9

PARENT 1 / Parent 1 / ELTERNTEIL 1 / РОДИТЕЛ 1 / PADRE 1 / RODIČ 1 / FORÆLDER 1 / 1. VANEM / ΓΟΝΕΑΣ 1 / TUISMITHEOIR 1 / RODITELJ 1 / GENITORE 1 / VECĀKS / 1. SZÜLŐ / ĠENITUR 1 / OUDER 1 / PRZYSPOSABIAJĄCY 1 / PROGENITOR 1 / PĂRINTE 1 / RODIČ 1 / STARŠ 1 / VANHEMPI 1 / FÖRÄLDER 1

10

PARENT 2 / Parent 2 / ELTERNTEIL 2 / РОДИТЕЛ 2 / PADRE 2 / RODIČ 2 / FORÆLDER 2 / 2. VANEM / ΓΟΝΕΑΣ 2 / TUISMITHEOIR 2 / RODITELJ 2 / GENITORE 2 / VECĀKS / 2. SZÜLŐ / ĠENITUR 2 / OUDER 2 / PRZYSPOSABIAJĄCY 2 / PROGENITOR 2 / PĂRINTE 2 / RODIČ 2 / STARŠ 2 / VANHEMPI 2 / FÖRÄLDER 2

11

DATE OF ISSUE, SIGNATURE, SEAL / DATE DE DÉLIVRANCE, SIGNATURE, SCEAU / TAG DER AUSSTELLUNG, UNTERSCHRIFT, SIEGEL / ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI / UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL

[39 pakeit.]

II priedas

EUROPOS SĄJUNGOS

DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL

MIRTIES

Reglamento (ES) [Įrašyti šio reglamento numerį ir pavadinimą] 11 straipsnis

p0000006.png

p0000007.png

Teisinė pastaba. Šią ES daugiakalbę standartinę formą pateikia išduodančios valstybės narės institucijos ir jos galima reikalauti vietoje lygiaverčio viešojo dokumento, egzistuojančio toje valstybėje narėje. Išduodančios valstybės narės institucijų parengto lygiaverčio nacionalinio viešojo dokumento naudojimas neapribojamas. Minėta forma turi tą pačią oficialią įrodomąją galią kaip ir išduodančios valstybės narės nacionalinis ekvivalentas ir ji naudojama nepažeidžiant valstybių narių materialinės teisės dėl mirties.

SYMBOLS / SYMBOLES / ZEICHEN / СИМВОЛИ / SÍMBOLOS / SYMBOLY / SYMBOLER / SÜMBOLID / ΣΥΜΒΟΛΑ / NODA / SIMBOLI / SIMBOLI / APZĪMĒJUMI / SIMBOLIAI / JELMAGYARÁZAT / SIMBOLI / AFKORTINGEN / SKRÓT / SÍMBOLOS / SIMBOLURI / SYMBOLY / KRATICE / SYMBOLIT / FÖRKLARINGAR

—   Da: Day / Jour / Tag / ден / Día / Den / Dag / Päev / Ημέρα / Lá / Dan / Giorno / diena / diena / Nap / Jum / dag / dzień / Dia / Ziua / Deň / Dan / Päivä / Dag

—   Mo: Month / Mois / Monat / месец / Mes / Měsíc / Måned / Kuu / Μήνας / Mí / Mjesec / Mese / mēnesis / mėnuo / Hónap / Xahar / maand / miesiąc / Mês / Luna / Mesiac / Mesec / Kuukausi / Månad

—   Ye: Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Aasta / Έτος / Bliain / Godina / Anno / gads / metai / Év / Sena / jaar / rok / Ano / Anul / Rok / Leto / Vuosi / År

—   M: Masculine / Masculin / Männlich / мъжки / Masculino / Mužské / Mand / Mees / Άρρεν / Fireann / Muško / Maschile / Vīrietis / Vyras / Férfi / Maskil / man / mężczyzna / Masculino / Masculin / Muž / Moški / Mies / Manligt

—   F: Feminine / Féminin / Weiblich / женски / Femenino / Ženské / Kvinde / Naine / Θήλυ / Baineann / Žensko / Femminile / Sieviete / Moteris / Nő / Femminil / vrouw / kobieta / Feminino / Feminin / Žena / Ženska / Nainen / Kvinnligt

1

État membre / Mitgliedstaat / ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁ / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA / STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / STAT MEMBRU / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / JÄSENVALTIO / MEDLEMSSTAT

2

autorité de délivrance / Ausstellungsbehörde / ИЗДАВАЩ ОРГАН / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / AUTORITATEA EMITENTĂ / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / ANTAVA VIRANOMAINEN / UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

Formulaire type multilingue de l'UE concernant le décès / mehrsprachiges EU-Formular - Tod / МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕС ЗА СМЪРТ / IMPRESO ESTÁNDAR MULTILINGÜE DE LA UE RELATIVO A LA DEFUNCIÓN / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU PRO ÚMRTÍ / FLERSPROGET EU-STANDARDDØDSATTEST / ELi MITMEKEELNE STANDARDVORM SURMA KOHTA / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AN AE MAIDIR LE BÁS / VIŠEJEZIČNI STANDARDNI OBRAZAC EU-a KOJI SE ODNOSI NA SMRT / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UE RELATIVO AL DECESSO / ES DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ MIRŠANAS FAKTU / ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL MIRTIES / TÖBBNYELVŰ UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY HALÁLESET TEKINTETÉBEN / FORMOLA MULTILINGWA STANDARD TAL-UE DWAR MEWT / MEERTALIG EU-MODELFORMULIER BETREFFENDE OVERLIJDEN / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY ZGONU / FORMULÁRIO MULTILINGUE DA UE RELATIVO AO ÓBITO / FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND DECESUL / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA ÚMRTIA / STANDARDNI VEČJEZIČNI OBRAZEC EU V ZVEZI S SMRTJO / EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE – KUOLEMA / FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE DÖDSFALL

4

Date et lieu dU décès / Tag und Ort des Todes / ДАТА И МЯСТО НА СМЪРТТА / FECHA Y LUGAR DE DEFUNCIÓN / DATUM A MÍSTO ÚMRTÍ / DØDSDATO OG DØDSSTED / SURMAAEG JA –KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΘΑΝΑΤΟΥ / DÁTA AGUS IONAD AN BHÁIS / DATUM I MJESTO SMRTI / DATA E LUOGO DEL DECESSO / MIRŠANAS DATUMS UN VIETA / MIRTIES DATA IR VIETA / HALÁL BEKÖVETKEZÉSÉNEK IDEJE ÉS HELYE / POST U DATA TAL-MEWT / DATUM EN PLAATS VAN OVERLIJDEN / DATA I MIEJSCE ZGONU / DATA E LOCAL DO ÓBITO / DATA ŞI LOCUL DECESULUI / DÁTUM A MIESTO ÚMRTIA / DATUM IN KRAJ SMRTI / KUOLINAIKA JA –PAIKKA / DÖDSDATUM OCH DÖDSORT

5

Nom / Name / ФАМИЛНО ИМЕ / APELLIDO(S) / PŘÍJMENÍ / EFTERNAVN / PEREKONNANIMI / ΕΠΩΝΥΜΟ / SLOINNE / PREZIME / COGNOME / UZVĀRDS / PAVARDĖ / CSALÁDI NÉV / KUNJOM / NAAM / NAZWISKO / APELIDO / NUME / PRIEZVISKO / PRIIMEK / SUKUNIMI / EFTERNAMN

6

Prénom(s) / Vorname(n) / СОБСТВЕНО ИМЕ / NOMBRE(S) / JMÉNO (JMÉNA) / FORNAVN/-E / EESNIMED / ΟΝΟΜΑ / CÉADAINM(NEACHA) / IME(NA) / NOME/I / VĀRDS(-I) / VARDAS (-AI) / UTÓNÉV (UTÓNEVEK) / ISEM (ISMIJIET) / VOORNAMEN / IMIĘ (IMIONA) / NOME PRÓPRIO / PRENUME / MENO(Á) / IME(NA) / ETUNIMET / FÖRNAMN

7

Sexe / Geschlecht / ПОЛ / SEXO / POHLAVÍ / KØN / SUGU / ΦΥΛΟ / GNÉAS / SPOL / SESSO / DZIMUMS / LYTIS / NEM / SESS / GESLACHT / PŁEĆ / SEXO / SEX / POHLAVIE / SPOL / SUKUPUOLI / KÖN

8

Date et lieu de naissance / Tag und Ort der Geburt / ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATUM A MÍSTO NAROZENÍ / FØDSELSDATO OG -STED / SÜNNIAEG JA –KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / DATUM I MJESTO ROĐENJA / DATA E LUOGO DI NASCITA / DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA / GIMIMO DATA IR VIETA / SZÜLETÉS IDEJE ÉS HELYE / POST U DATA TAT-TWELID / GEBOORTEPLAATS EN –DATUM / DATA I MIEJSCE URODZENIA / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DATA ŞI LOCUL NAŞTERII / DÁTUM A MIESTO NARODENIA / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA / FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT

9

Nom du dernier conjoint / Name des letzten Ehepartners / ФАМИЛНО ИМЕ НА ПОСЛЕДНИЯ СЪПРУГ / APELLIDO(S) DEL ÚLTIMO CÓNYUGE / PŘÍJMENÍ POSLEDNÍHO MANŽELA/MANŽELKY / SIDSTE ÆGTEFÆLLES EFTERNAVN / VIIMASE ABIKAASA PEREKONNANIMI / ΕΠΩΝΥΜΟ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ/ΑΣ ΣΥΖΥΓΟΥ / SLOINNE AN CHÉILE DHEIREANAIGH / PREZIME POSLJEDNJEG BRAČNOG DRUGA / COGNOME DELL'ULTIMO CONIUGE / PĒDĒJĀ(-S) LAULĀTĀ(-S) UZVĀRDS / PASKUTINIO SUTUOKTINIO PAVARDĖ / UTOLSÓ HÁZASTÁRS CSALÁDI NEVE / KUNJOM L-AĦĦAR KONJUGI / NAAM VAN LAATSTE ECHTGENOOT/-GENOTE / NAZWISKO OSTATNIEGO MAŁŻONKA / APELIDO DO ÚLTIMO CÔNJUGE / NUMELE ULTIMULUI SOŢ/ULTIMEI SOŢII / PRIEZVISKO POSLEDNÉHO MANŽELA/POSLEDNEJ MANŽELKY / PRIIMEK ZADNJEGA ZAKONCA / VIIMEISIMMÄN PUOLISON SUKUNIMI / SISTA MAKENS/MAKANS EFTERNAMN

10

Prénom(s) du dernier conjoint / Vorname(n) des letzten Ehepartners / СОБСТВЕНО ИМЕ НА ПОСЛЕДНИЯ СЪПРУГ / NOMBRE(S) DEL ÚLTIMO CÓNYUGE / JMÉNO (JMÉNA) POSLEDNÍHO MANŽELA/MANŽELKY / Sidste ægtefælles fornavn/-e / VIIMASE ABIKAASA EESNIMED / ΟΝΟΜΑ/ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ/ΑΣ ΣΥΖΥΓΟΥ / CÉADAINM(NEACHA) AN CHÉILE DHEIREANAIGH / IME(NA) POSLJEDNJEG BRAČNOG DRUGA / NOME/I DELL'ULTIMO CONIUGE / PĒDĒJĀ(-S) LAULĀTĀ(-S) VĀRDS(-I) / PASKUTINIO SUTUOKTINIO VARDAS (-AI) / UTOLSÓ HÁZASTÁRS UTÓNEVE(I) / ISEM (ISMIJIET) L-AĦĦAR KONJUĠI / VOORNAMEN VAN LAATSTE ECHTGENOOT/-GENOTE / IMIĘ (IMIONA) OSTATNIEGO MAŁŻONKA / NOME PRÓPRIO DO ÚLTIMO CÕNJUGE / PRENUMELE ULTIMULUI SOŢ/ULTIMEI SOŢII / MENO POSLEDNÉHO MANŽELA/POSLEDNEJ MANŽELKY / (IME)NA ZADNJEGA ZAKONCA / VIIMEISIMMÄN PUOLISON ETUNIMET / SISTA MAKENS/MAKANS FÖRNAMN

11

Date de délivrance, signature, sceau / Tag der Ausstellung, Unterschrift, Siegel / ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI / UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL

12

Père / Vater / БАЩА / PADRE / OTEC / FAR / ISA / ΠΑΤΕΡΑΣ / ATHAIR / OTAC / PADRE / TĒVS / TĖVAS / APA / MISSIER / VADER / OJCIEC / PAI / TATĂL / OTEC / OČE / ISÄ / FADER

13

Mère / Mutter / МАЙКА / MADRE / MATKA / MOR/ EMA / ΜΗΤΕΡΑ / MÁTHAIR / MAJKA / MADRE / MĀTE / MOTINA / ANYA / OMM / MOEDER / MATKA / MÃE / MAMA / MATKA / MATI / ÄITI / MODER

IIa priedas

EUROPOS SĄJUNGOS

DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA, KURIA PATVIRTINAMAS

NESUSITUOKUSIO ASMENS STATUSAS

Reglamento (ES) [Įrašyti šio reglamento numerį ir pavadinimą] 11 straipsnis

p0000008.png

1

VALSTYBĖ NARĖ:

2

IŠDUODANTI INSTITUCIJA

3

EUROPOS SĄJUNGOS DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA, KURIA PATVIRTINAMAS NESUSITUOKUSIO ASMENS SATUSAS

4

PAVARDĖ

5

VARDAS (-AI)

6

LYTIS

7

GIMIMO DATA IR VIETA

d.   mėn. m.

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

8

IŠDAVIMO DATA d. mėn. m.

PARAŠAS, ANTSPAUDAS |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Teisinė pastaba. Šią ES daugiakalbę standartinę formą pateikia išduodančios valstybės narės institucijos ir jos galima reikalauti vietoje lygiaverčio viešojo dokumento, egzistuojančio toje valstybėje narėje. Išduodančios valstybės narės institucijų parengto lygiaverčio nacionalinio viešojo dokumento naudojimas neapribojamas. Minėta forma turi tą pačią oficialią įrodomąją galią kaip ir išduodančios valstybės narės nacionalinis ekvivalentas ir ji naudojama nedarant poveikio valstybių narių materialinei teisei.

SIMBOLIAI / SYMBOLS / SYMBOLES / ZEICHEN / СИМВОЛИ / SÍMBOLOS / SYMBOLY / SYMBOLER / SÜMBOLID / ΣΥΜΒΟΛΑ / NODA / SIMBOLI / SIMBOLI / APZĪMĒJUMI / JELMAGYARÁZAT / SIMBOLI / AFKORTINGEN / SKRÓT / SÍMBOLOS / SIMBOLURI / SYMBOLY / KRATICE / SYMBOLIT/ FÖRKLARINGAR

—   d.: diena / Day / Jour / Tag / ден / Día / Den / Dag / Päev / Ημέρα / Lá / Dan / Giorno / diena / Nap / Jum / dag / dzień / Dia / Ziua / Deň / Dan / Päivä / Dag

—   mėn.: mėnuo / Month / Mois / Monat / месец / Mes / Měsíc / Måned / Kuu / Μήνας / Mí / Mjesec / Mese / mēnesis / Hónap / Xahar / maand / miesiąc / Mês / Luna / Mesiac / Mesec / Kuukausi / Månad

—   m.: metai / Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Aasta / Έτος / Bliain / Godina / Anno / gads / Év / Sena / jaar/ rok / Ano / Anul / Rok / Leto / Vuosi / År

—   M: Vyras / Masculine / Masculin / Männlich / мъжки / Masculino / Mužské / Mand / Mees / Άρρεν / Fireann / Muško/ Maschile / Vīrietis / Férfi / Maskil / man / mężczyzna / Masculino / Masculin / Muž / Moški / Mies / Manligt

—   F: Moteris / Feminine / Féminin / Weiblich / женски / Femenino / Ženské / Kvinde / Naine / Θήλυ / Baineann / Žensko/ Femminile / Sieviete / Nő / Femminil / vrouw / kobieta / Feminino / Feminin / Žena / Ženska / Nainen / Kvinnligt

1

MEMBER STATE / ÉTAT MEMBRE / MITGLIEDSTAAT / ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁT / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA / STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / TAGÁLLAM / STAT MEMBRU / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / JÄSENVALTIO / MEDLEMSSTAT

2

ISSUING AUTHORITY / AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE / AUSSTELLUNGSBEHÖRDE/ ИЗДАВАЩ ОРГАН / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / AUTORITATEA EMITENTĂ / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / ANTAVA VIRANOMAINEN / UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

EUROPEAN UNION MULTILINGUAL STANDARD FORM CONFIRMING NON-MARRIED STATUS / Formulaire type multilingue de l'UE confirmant le statut non marié / MEHRSPRACHIGES EU-FORMULAR ZUR BESTÄTIGUNG DER LEDIGKEITSBESCHEINIGUNG / МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ЛИПСА НА СКЛЮЧЕН БРАК / IMPRESO ESTÁNDAR MULTILINGÜE DE LA UNIÓN EUROPEA QUE ACREDITA EL ESTADO DE SOLTERÍA / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EVROPSKÉ UNIE PRO RODINNÝ STAV „SVOBODNÝ/Á“ / FLERSPROGET EU-STANDARDFORMULAR TIL BEKRÆFTELSE AF STATUS SOM UGIFT / / ELi MITMEKEELNE STANDARDVORM VALLALISE STAATUSE KOHTA / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΓΑΜΙΑΣ / Foirm chaighdeánach ilteangach de chuid an Aontais Eorpaigh lena ndaingnítear stádas neamhphósta / VIŠEJEZIČNI STANDARDNI OBRAZAC EUROPSKE UNIJE KOJIM SE POTVRĐUJE SLOBODNO BRAČNO STANJE / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UE PER LA CONFERMA DELLO STATUS DI NON CONIUGATO/A / EIROPAS SAVIENĪBAS DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA (APLIECINA NEPRECĒTAS PERSONAS ĢIMENES STĀVOKLI) / TÖBBNYELVŰ EURÓPAI UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY NŐTLEN/HAJADON CSALÁDI ÁLLAPOT TEKINTETÉBEN / FORMOLA STANDARD MULTILINGWI TAL-UNJONI EWROPEA LI TIKKONFERMA STATUS MHUX MIŻŻEWWEĠ / MEERTALIG EU-MODELFORMULIER TER STAVING VAN ONGEHUWDE STAAT / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UNII EUROPEJSKIEJ POTWIERDZAJĄCY STAN WOLNY / FORMULÁRIO MULTILINGUE DA UNIÃO EUROPEIA RELATIVO AO ESTADO DE SOLTEIRO / FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND STAREA CIVILĂ A UNEI PERSOANE NECĂSĂTORITE / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA NEUZAVRETIA MANŽELSTVA / VEČJEZIČNI STANDARDNI OBRAZEC EU O SAMSKEM STANU / EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE, JOLLA VAHVISTETAAN SIVIILISÄÄDYKSI NAIMATON /FLERSPRÅKIGT EU STANDARDFORMULÄR FÖR INTYGANDE AV ATT EN PERSON ÄR OGIFT

4

NAME / NOM / NAME / ФАМИЛНО ИМЕ / APELLIDO(S) / PŘÍJMENÍ / EFTERNAVN / PEREKONNANIMI / ΕΠΩΝΥΜΟ / SLOINNE / PREZIME / COGNOME / UZVĀRDS / CSALÁDI NÉV / KUNJOM / NAAM / NAZWISKO / APELIDO / NUME / PRIEZVISKO / PRIIMEK / SUKUNIMI / EFTERNAMN

5

FORENAME(S) / PRÉNOM(S) / VORNAME(N) / СОБСТВЕНО ИМЕ / NOMBRE(S) / JMÉNO (JMÉNA) / FORNAVN/-E / EESNIMED / ΟΝΟΜΑ / CÉADAINM(NEACHA) / IME(NA) / NOME/I / VĀRDS(-I) / UTÓNÉV (UTÓNEVEK) / ISEM (ISMIJIET) / VOORNAMEN / IMIĘ (IMIONA) / NOME PRÓPRIO / PRENUME / MENO(Á) / IME(NA) / ETUNIMET / FÖRNAMN

6

SEX / SEXE / GESCHLECHT / ПОЛ / SEXO / POHLAVÍ / KØN / SUGU / ΦΥΛΟ / GNÉAS / SPOL / SESSO / DZIMUMS / NEM / SESS / GESLACHT / PŁEĆ / SEXO / SEX / POHLAVIE / SPOL / SUKUPUOLI / KÖN

7

DATE AND PLACE OF BIRTH / DATE ET LIEU DE NAISSANCE / TAG UND ORT DER GEBURT / ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATUM A MÍSTO NAROZENÍ / FØDSELSDATO OG -STED / SÜNNIAEG JA –KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / DATUM I MJESTO ROĐENJA / DATA E LUOGO DI NASCITA / DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA / SZÜLETÉS IDEJE ÉS HELYE / POST U DATA TAT-TWELID / GEBOORTEPLAATS EN –DATUM / DATA I MIEJSCE URODZENIA / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DATA ŞI LOCUL NAŞTERII / DÁTUM A MIESTO NARODENIA / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA / FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT

8

DATE OF ISSUE, SIGNATURE, SEAL / DATE DE DÉLIVRANCE, SIGNATURE, SCEAU / TAG DER AUSSTELLUNG, UNTERSCHRIFT, SIEGEL / ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI / UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL

[40 pakeit.]

III priedas

EUROPOS SĄJUNGOS

DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL

SANTUOKOS

Reglamento (ES) [Įrašyti šio reglamento numerį ir pavadinimą] 11 straipsnis

p0000009.png

p0000010.png

Teisinė pastaba. Šią ES daugiakalbę standartinę formą pateikia išduodančios valstybės narės institucijos ir jos galima reikalauti vietoje lygiaverčio viešojo dokumento, egzistuojančio toje valstybėje narėje. Išduodančios valstybės narės institucijų parengto lygiaverčio nacionalinio viešojo dokumento naudojimas neapribojamas. Minėta forma turi tą pačią oficialią įrodomąją galią kaip ir išduodančios valstybės narės nacionalinis ekvivalentas ir ji naudojama nepažeidžiant valstybių narių materialinės teisės dėl santuokos.

SYMBOLS / SYMBOLES / ZEICHEN / СИМВОЛИ / SÍMBOLOS / SYMBOLY / SYMBOLER / SÜMBOLID / ΣΥΜΒΟΛΑ / NODA / SIMBOLI / SIMBOLI / APZĪMĒJUMI / SIMBOLIAI / JELMAGYARÁZAT / SIMBOLI / AFKORTINGEN / SKRÓT / SÍMBOLOS / SIMBOLURI / SYMBOLY / KRATICE / SYMBOLIT / FÖRKLARINGAR

—   Da: Day / Jour / Tag / ден / Día / Den / Dag / Päev / Ημέρα / Lá / Dan / Giorno / diena / diena / Nap / Jum / dag / dzień / Dia / Ziua / Deň / Dan / Päivä / Dag

—   Mo: Month / Mois / Monat / месец / Mes / Měsíc / Måned / Kuu / Μήνας / Mí / Mjesec / Mese / mēnesis / mėnuo / Hónap / Xahar / maand / miesiąc / Mês / Luna / Mesiac / Mesec / Kuukausi / Månad

—   Ye: Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Aasta / Έτος / Bliain / Godina / Anno / gads / metai / Év / Sena / jaar / rok / Ano / Anul / Rok / Leto / Vuosi / År

—   Mar : Marriage / Mariage / Eheschlieβung / брак / Matrimonio / Manželství / Gift / Abielu / Γάμος / Pósadh / Brak / Matrimonio / Laulība / Santuoka / Házasság / Żwieġ / huwelijk / związek małżeński / Casamento / Căsătorie / Manželstvo / Zakonska zveza / Avioliitto / Giftermål

—   Reg: Registered Partnership / Partenariat enregistré / Eingetragene Partnerschaft / регистрирано партньорство / Unión registrada / Registrované partnerství / Registreret partnerskab / Registreeritud partnerlus / Καταχωρισμένη συμβίωση / Páirtnéireacht Chláraithe / Registrirano partnerstvo / Unione registrata / Reģistrētas partnerattiecības / Registruota partnerystė / Bejegyzett élettársi kapcsolat / Unjoni Rreġistrata / geregistreerd partnerschap / zarejestrowany związek partnerski / Parceria registada / Parteneriat înregistrat / Registrované partnerstvo / Registrirana partnerska skupnost / Rekisteröity parisuhde / Registrerat partnerskap

—   Ls : Legal separation / Séparation de corps / Trennung ohne Auflösung des Ehebandes / законна раздяла / Separación judicial / Rozluka / Separeret / Lahuselu / Δικαστικός χωρισμός / Scaradh Dlíthiúil / Zakonska rastava / Separazione personale / Laulāto atšķiršana / Gyvenimas skyrium (separacija) / Különválás / Separazzjoni legali / scheiding van tafel en bed / separacja prawna / Separação legal / Separare de drept / Súdna rozluka / Prenehanje življenjske skupnosti / Asumusero / Hemskillnad

—   Div: Divorce / Divorce / Scheidung / развод / Divorcio / Rozvod / Skilt / Lahutus / Διαζύγιο / Colscaradh / Razvod / Divorzio / Laulības šķiršana / Santuokos nutraukimas / Házasság felbontása / Divorzju / echtscheiding / rozwód / Divórcio / Divorț / Rozvod / Razveza zakonske zveze / Avioero / Skilsmässa

—   A: Annulment / Annulation / Nichtigerklärung / унищожаване / Anulación / Zrušení / Ophævelse af ægteskab / Tühistamine / Ακύρωση / Neamhniú pósta / Poništenje / Annullamento / Laulības atzīšana par neesošu / Pripažinimas negaliojančia / Érvénytelenítés / Annullament / nietigverklaring / anulowanie / Anulação / Anulare / Anulovanie / Razveljavitev zakonske zveze / Mitätöinti / Annullering

—   D: Death / Décès / Tod / смърт / Defunción / Úmrtí / Død / Surm / Θάνατος / Bás / Smrt / Decesso / Nāve / Mirtis / Halál / Mewt / overlijden / zgon / Óbito / Deces / Úmrtie / Smrt / Kuolema / Dödsfall

—   Dh: Death of the husband / Décès du mari / Tod des Ehemanns / смърт на съпруга / Defunción del esposo / Úmrtí manžela / Ægtefælles (mand) død / Abikaasa surm (M) / Θάνατος του συζύγου / Bás an fhir chéile / Smrt supruga / Decesso del marito / Vīra nāve / Vyro mirtis / Férj halála / : Mewt tar-raġel / overlijden van echtgenoot / zgon współmałżonka / Óbito do cônjuge masculino / Decesul soțului / Úmrtie manžela / Smrt moža / Aviomiehen kuolema / Makes dödsfall

—   Dw: Death of the Wife / Décès de la femme / Tod der Ehefrau / смърт на съпругата / Defunción de la esposa / Úmrtí manželky / Ægtefælles (kone) død / Abikaasa surm (F) / Θάνατος της συζύγου / Bás na mná céile / Smrt supruge / Decesso della moglie / Sievas nāve / Žmonos mirtis / Feleség halála / Mewt tal-mara / overlijden van echtgenote / zgon współmałżonki / Óbito do cônjuge feminino / Decesul soției / Úmrtie manželky / Smrt žene / Vaimon kuolema / Makas dödsfall

1

État membre / Mitgliedstaat / ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁT / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA / STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / STAT MEMBRU / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / JÄSENVALTIO / MEDLEMSSTAT

2

autorité de délivrance / Ausstellungsbehörde / ИЗДАВАЩ ОРГАН / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / AUTORITATEA EMITENTĂ / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / ANTAVA VIRANOMAINEN / UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

Formulaire type multilingue de l'UE concernant le mariage /

mehrsprachiges EU-Formular - Eheschließung / МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕС ЗА БРАК / IMPRESO ESTÁNDAR MULTILINGÜE DE LA UE RELATIVO AL MATRIMONIO / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU PRO MANŽELSTVÍ / FLERSPROGET EU-STANDARDVIELSESATTEST / ELi MITMEKEELNE STANDARDVORM ABIELU KOHTA / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΑΜΟ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AN AE MAIDIR LE PÓSADH / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UE RELATIVO AL MATRIMONIO / ES DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ LAULĪBU / ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL SANTUOKOS / TÖBBNYELVŰ UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY HÁZASSÁG TEKINTETÉBEN / FORMOLA MULTILINGWA STANDARD TAL-UE DWAR ŻWIEĠ / MEERTALIG EU-MODELFORMULIER BETREFFENDE HUWELIJK / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY ZAWARCIA ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO / VIŠEJEZIČNI STANDARDNI FORMULAR EU-a KOJI SE ODNOSI NA BRAK / FORMULÁRIO MULTILINGUE DA UE RELATIVO AO CASAMENTO / FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND CĂSĂTORIA / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA UZAVRETIA MANŽELSTVA / STANDARDNI VEČJEZIČNI OBRAZEC EU V ZVEZI S SKLENITVIJO ZAKONSKE ZVEZE / EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE – AVIOLIITTO / FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE GIFTERMÅL

4

Date et lieu dU MARIAGE / Tag und Ort des Eintrags / ДАТА И МЯСТО НА СКЛЮЧВАНЕ НА БРАКА / FECHA Y LUGAR DE MATRIMONIO / DATUM A MÍSTO UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ / VIELSESDATO- OG STED / ABIELLUMISE KUUPÄEV JA KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ / DÁTA AGUS IONAD AN PHÓSTA / DAN I MJESTO SKLAPANJA BRAKA / DATA E LUOGO DI MATRIMONIO / LAULĪBAS NOSLĒGŠANAS DATUMS UN VIETA / SANTUOKOS DATA IR VIETA / HÁZASSÁGKÖTÉS IDEJE ÉS HELYE / DATA U POST TAŻ-ŻWIEĠ / DATUM EN PLAATS VAN HUWELIJK / DATA I MIEJSCE ZAWARCIA ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO / DATA E LOCAL DO CASAMENTO / DATA ŞI LOCUL CĂSĂTORIEI / DÁTUM A MIESTO UZAVRETIA MANŽELSTVA / DATUM IN KRAJ SKLENITVE ZAKONSKE ZVEZE / AVIOLIITON SOLMIMISAIKA JA –PAIKKA / GIFTERMÅLSDATUM OCH GIFTERMÅLSORT

5

époux A / Ehepartner A / СЪПРУГ A / CÓNYUGE A / MANŽEL/KA A / ÆGTEFÆLLE A / ABIKAASA A / ΣΥΖΥΓΟΣ Α / CÉILE A / BRAČNI DRUG A / CONIUGE A / LAULĀTAIS A / SUTUOKTINIS A / "A" HÁZASTÁRS / KONJUĠI A / ECHTGENOOT/-GENOTE A / MAŁŻONEK A / COÕNJUGE A / SOŢUL/SOŢIA A / MANŽEL A / ZAKONEC A / PUOLISO A / MAKE A

6

époux B / Ehepartner B / / СЪПРУГ В / CÓNYUGE B / MANŽEL/KA B / ÆGTEFÆLLE B / ABIKAASA B / ΣΥΖΥΓΟΣ Β / CÉILE B / BRAČNI DRUG B / CONIUGE B / LAULĀTAIS B / SUTUOKTINIS B / "B" HÁZASTÁRS / KONJUĠI B / ECHTGENOOT/-GENOTE B / MAŁŻONEK B / CÕNJUGE B / SOŢUL/SOŢIA B / MANŽEL B / ZAKONEC B / PUOLISO B / MAKE B

7

Nom aNTérieur au mariage / Name vor der Eheschließung / ФАМИЛНО ИМЕ ПРЕДИ БРАКА / APELLIDO(S) ANTES DEL MATRIMONIO / PŘÍJMENÍ PŘED UZAVŘENÍM MANŽELSTVÍ / EFTERNAVN FØR INDGÅELSE AF ÆGTESKAB / PEREKONNANIMI ENNE ABIELLUMIST / ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ ΓΑΜΟ / SLOINNE ROIMH PHÓSADH / DJEVOJAČKO PREZIME / COGNOME PRIMA DEL MATRIMONIO / UZVĀRDS PIRMS LAULĪBAS NOSLĒGŠANAS / PAVARDĖ IKI SANTUOKOS SUDARYMO / HÁZASSÁGKÖTÉS ELŐTTI CSALÁDI NÉV / KUNJOM QABEL IŻ-ŻWIEĠ / NAAM VÓÓR HET HUWELIJK / NAZWISKO PRZED ZAWARCIEM ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO / APELIDO ANTERIOR AO CASAMENTO / NUMELE DINAINTEA CĂSĂTORIEI / PRIEZVISKO ZA SLOBODNA / PRIIMEK PRED SKLENITVIJO ZAKONSKE ZVEZE / SUKUNIMI ENNEN AVIOLIITTOA / EFTERNAMN FÖRE GIFTERMÅLET

8

Prénom(s) / Vorname(n) / СОБСТВЕНО ИМЕ / NOMBRE(S) / JMÉNO (JMÉNA) / FORNAVN/-E / EESNIMED / ΟΝΟΜΑ/ΟΝΟΜΑΤΑ / CÉADAINM(NEACHA) / IME(NA) / NOME/I / VĀRDS(-I) / VARDAS (-AI) / UTÓNÉV (UTÓNEVEK) / ISEM (ISMIJIET) / VOORNAMEN / IMIĘ (IMIONA) / NOME´PRÓPRIO / PRENUME / MENO(Á) / IME(NA) / ETUNIMET / FÖRNAMN

9

Sexe / Geschlecht / ПОЛ / SEXO / POHLAVÍ / KØN / SUGU / ΦΥΛΟ / GNÉAS / SPOL / SESSO / DZIMUMS / LYTIS / NEM / SESS / GESLACHT / PŁEĆ / SEXO / SEX / POHLAVIE / SPOL / SUKUPUOLI / KÖN

10

Date et lieu de naissance / Tag und Ort der Geburt / ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATUM A MÍSTO NAROZENÍ / FØDSELSDATO OG –STED / KUUPÄEV JA KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / DATUM I MJESTO ROĐENJA / DATA E LUOGO DI NASCITA / DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA / GIMIMO DATA IR VIETA / SZÜLETÉSI HELY ÉS IDŐ / DATA U POST TAT-TWELID / GEBOORTEDATUM EN –PLAATS / DATA I MIEJSCE URODZIN / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DATA ŞI LOCUL NAŞTERII / DÁTUM A MIESTO NARODENIA / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA / FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT

11

Nom postérieur au mariage / Name nach der Eheschließung / ФАМИЛНО ИМЕ СЛЕД СКЛЮЧВАНЕ НА БРАКА / APELLIDO(S) TRAS EL MATRIMONIO / PŘÍJMENÍ PO UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ / EFTERNAVN EFTER INDGÅELSE AF ÆGTESKAB / PEREKONNANIMI PÄRAST ABIELLUMIST / ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΓΑΜΟ / SLOINNE TAR ÉIS AN PHÓSTA / PREZIME NAKON SKLAPANJA BRAKA / COGNOME DOPO IL MATRIMONIO / UZVĀRDS PĒC LAULĪBAS NOSLĒGŠANAS / PAVARDĖ PO SANTUOKOS SUDARYMO / HÁZASSÁGKÖTÉS UTÁNI NÉV / KUNJOM WARA Ż-ŻWIEĠ / NAAM NA HET HUWELIJK / NAZWISKO PO ZAWARCIU ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO / APELIDO POSTERIOR AO CASAMENTO / NUMELE DUPĂ CĂSĂTORIE / PRIEZVISKO PO UZAVRETÍ MANŽELSTVA / PRIIMEK PO SKLENITVI ZAKONSKE ZVEZE / SUKUNIMI AVIOLIITON SOLMIMISEN JÄLKEEN / EFTERNAMN EFTER GIFTERMÅLET

12

Résidence habituelle / Ort des gewöhnlichen Aufenthalts / ОБИЧАЙНО МЕСТОПРЕБИВАВАНЕ / DOMICILIO HABITUAL / OBVYKLÉ BYDLIŠTĚ / SÆDVANLIG BOPÆLSADRESSE / ALALINE ELUKOHT / ΣΥΝΗΘΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗ / GNÁTHÁIT CHÓNAITHE / MJESTO PREBIVALIŠTA / RESIDENZA ABITUALE / PASTĀVĪGĀ DZĪVESVIETA / NUOLATINĖ GYVENAMOJI VIETA / SZOKÁSOS TARTÓZKODÁSI HELY / RESIDENZA NORMALI / WOONPLAATS / MIEJSCE ZWYKŁEGO POBYTU / RESIDÊNCIA HABITUAL / REŞEDINŢA OBIŞNUITĂ / MIESTO OBVYKLÉHO POBYTU / OBIČAJNO PREBIVALIŠČE / ASUINPAIKKA / HEMVIST

13

Autres informations figurant dans l'acte / Andere Angaben aus dem Eintrag / ДРУГИ БЕЛЕЖКИ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕГИСТРАЦИЯТА / OTROS DATOS DEL REGISTRO / DALŠÍ ÚDAJE O ZÁPISU / ANDRE BEMÆRKNINGER TIL REGISTRERINGEN / MUU TEAVE / ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ / SONRAÍ EILE A BHAINEANN LEIS AN gCLÁRÚCHÁN / OSTALE INFORMACIJE ZA PRIJAVU / ALTRI ELEMENTI PARTICOLARI DELLA REGISTRAZIONE / CITAS ZIŅAS PAR REĢISTRĀCIJU / KITI REGISTRACIJOS DUOMENYS / EGYÉB ANYAKÖNYVI ADATOK / PARTIKOLARITAJIET OĦRA TAR-REĠISTRAZZJONI / ANDERE BIJZONDERHEDEN VAN DE REGISTRATIE / INNE OKOLICZNOŚCI SZCZEGÓLNE ZWIĄZANE Z REJESTRACJĄ / OUTROS ELEMENTOS PARTICULARES DO REGISTO / ALTE CARACTERISTICI PRIVIND ÎNREGISTRAREA / INÉ OSOBITNÉ ÚDAJE V SÚVISLOSTI S REGISTRÁCIOU / DRUGE POSEBNOSTI PRIJAVE / MUITA REKISTERÖINTIIN LIITTYVIÄ SEIKKOJA / ANDRA UPPGIFTER I REGISTRERINGEN

14

Date de délivrance, signature, sceau / Tag der Ausstellung, Unterschrift, Siegel / ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI / UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL

IIIa priedas

EUROPOS SĄJUNGOS DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL

SKYRYBŲ

Reglamento (ES) [Įrašyti šio reglamento numerį ir pavadinimą] 11 straipsnis

p0000011.png

1

VALSTYBĖ NARĖ:

2

IŠDUODANTI INSTITUCIJA

3

EUROPOS SĄJUNGOS DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL SKYRYBŲ

4

SKYRYBŲ DATA IR VIETA d. mėn. m.

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

5

SUTUOKTINIS A

6

SUTUOKTINIS B

7

PAVARDĖ PRIEŠ SKYRYBAS

8

VARDAS (-AI)

9

LYTIS

10

GIMIMO DATA IR VIETA

d.   mėn. m.

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

d.   mėn. m.

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

11

PAVARDĖ PO SKYRYBŲ

12

NUOLATINĖ GYVENAMOJI VIETA

13

KITI REGISTRACIJOS DUOMENYS

14

IŠDAVIMO DATA d. mėn. m.

PARAŠAS, ANTSPAUDAS |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Teisinė pastaba. Šią ES daugiakalbę standartinę formą pateikia išduodančios valstybės narės institucijos ir jos galima reikalauti vietoje lygiaverčio viešojo dokumento, egzistuojančio toje valstybėje narėje. Išduodančios valstybės narės institucijų parengto lygiaverčio nacionalinio viešojo dokumento naudojimas neapribojamas. Minėta forma turi tą pačią oficialią įrodomąją galią kaip ir išduodančios valstybės narės nacionalinis ekvivalentas ir ji naudojama nepažeidžiant valstybių narių materialinės teisės dėl santuokos .

SIMBOLIAI / SYMBOLS / SYMBOLES / ZEICHEN / СИМВОЛИ / SÍMBOLOS / SYMBOLY / SYMBOLER / SÜMBOLID / ΣΥΜΒΟΛΑ / NODA / SIMBOLI / SIMBOLI / APZĪMĒJUMI / JELMAGYARÁZAT / SIMBOLI / AFKORTINGEN / SKRÓT / SÍMBOLOS / SIMBOLURI / SYMBOLY / KRATICE / SYMBOLIT/ FÖRKLARINGAR

—   d.: diena / Day / Jour / Tag / ден / Día / Den / Dag / Päev / Ημέρα / Lá / Dan / Giorno / diena / Nap / Jum / dag / dzień / Dia / Ziua / Deň / Dan / Päivä / Dag

—   mėn.: mėnuo / Month / Mois / Monat / месец / Mes / Měsíc / Måned / Kuu / Μήνας / Mí / Mjesec / Mese / mēnesis / Hónap / Xahar / maand / miesiąc / Mês / Luna / Mesiac / Mesec / Kuukausi / Månad

—   m.: metai / Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Aasta / Έτος / Bliain / Godina / Anno / gads / Év / Sena / jaar/ rok / Ano / Anul / Rok / Leto / Vuosi / År

—   M: Vyras / Masculine / Masculin / Männlich / мъжки / Masculino / Mužské / Mand / Mees / Άρρεν / Fireann / Muško / Maschile / Vīrietis / Férfi / Maskil / man / mężczyzna / Masculino / Masculin / Muž / Moški / Mies / Manligt

—   F: Moteris / Feminine / Féminin / Weiblich / женски / Femenino / Ženské / Kvinde / Naine / Θήλυ / Baineann / Žensko / Femminile / Sieviete / Nő / Femminil / vrouw / kobieta / Feminino / Feminin / Žena / Ženska / Nainen / Kvinnligt

—   Mar : Santuoka / Marriage / Mariage / Eheschlieβung / брак / Matrimonio / Manželství / Gift / Abielu / Γάμος / Pósadh / Brak / Matrimonio / Laulība / Házasság / Żwieġ / huwelijk / związek małżeński / Casamento / Căsătorie / Manželstvo / Zakonska zveza / Avioliitto / Giftermål

—   Reg: Registruota partnerystė / Registered Partnership / Partenariat enregistré / Eingetragene Partnerschaft / регистрирано партньорство / Unión registrada / Registrované partnerství / Registreret partnerskab / Registreeritud partnerlus / Καταχωρισμένη συμβίωση / Páirtnéireacht Chláraithe / Registrirano partnerstvo / Unione registrata / Reģistrētas partnerattiecības / Bejegyzett élettársi kapcsolat / Unjoni Rreġistrata / geregistreerd partnerschap / zarejestrowany związek partnerski / Parceria registada / Parteneriat înregistrat / Registrované partnerstvo / Registrirana partnerska skupnost / Rekisteröity parisuhde / Registrerat partnerskap

—   Ls : Gyvenimas skyrium (separacija) / Legal separation / Séparation de corps / Trennung ohne Auflösung des Ehebandes / законна раздяла / Separación judicial / Rozluka / Separeret / Lahuselu / Δικαστικός χωρισμός / Scaradh Dlíthiúil / Zakonska rastava / Separazione personale / Laulāto atšķiršana / Különválás / Separazzjoni legali / scheiding van tafel en bed / separacja prawna / Separação legal / Separare de drept / Súdna rozluka / Prenehanje življenjske skupnosti / Asumusero / Hemskillnad

—   Div: Santuokos nutraukimas / Divorce / Divorce / Scheidung / развод / Divorcio / Rozvod / Skilt / Lahutus / Διαζύγιο / Colscaradh / Razvod / Divorzio / Laulības šķiršana / Házasság felbontása / Divorzju / echtscheiding / rozwód / Divórcio / Divorț / Rozvod / Razveza zakonske zveze / Avioero / Skilsmässa

—   A: Pripažinimas negaliojančia / Annulment / Annulation / Nichtigerklärung / унищожаване / Anulación / Zrušení / Ophævelse af ægteskab / Tühistamine / Ακύρωση / Neamhniú pósta / Poništenje / Annullamento / Laulības atzīšana par neesošu / Érvénytelenítés / Annullament / nietigverklaring / anulowanie / Anulação / Anulare / Anulovanie / Razveljavitev zakonske zveze / Mitätöinti / Annullering

—   D: Mirtis / Death / Décès / Tod / смърт / Defunción / Úmrtí / Død / Surm / Θάνατος / Bás / Smrt / Decesso / Nāve / Halál / Mewt / overlijden / zgon / Óbito / Deces / Úmrtie / Smrt / Kuolema / Dödsfall

—   Dh: Vyro mirtis / Death of the husband / Décès du mari / Tod des Ehemanns / смърт на съпруга / Defunción del esposo / Úmrtí manžela / Ægtefælles (mand) død / Abikaasa surm (M) / Θάνατος του συζύγου / Bás an fhir chéile / Smrt supruga / Decesso del marito / Vīra nāve / Férj halála / Mewt tar-raġel / overlijden van echtgenoot / zgon współmałżonka / Óbito do cônjuge masculino / Decesul soțului / Úmrtie manžela / Smrt moža / Aviomiehen kuolema / Makes dödsfall

—   Dw: Žmonos mirtis / Death of the Wife / Décès de la femme / Tod der Ehefrau / смърт на съпругата / Defunción de la esposa / Úmrtí manželky / Ægtefælles (kone) død / Abikaasa surm (F) / Θάνατος της συζύγου / Bás na mná céile / Smrt supruge / Decesso della moglie / Sievas nāve / Feleség halála / Mewt tal-mara / overlijden van echtgenote / zgon współmałżonki / Óbito do cônjuge feminino / Decesul soției / Úmrtie manželky / Smrt žene / Vaimon kuolema / Makas dödsfall

1

MEMBER STATE / ÉTAT MEMBRE / MITGLIEDSTAAT / ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁT / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA / STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / TAGÁLLAM / STAT MEMBRU / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / JÄSENVALTIO / MEDLEMSSTAT

2

ISSUING AUTHORITY / AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE / AUSSTELLUNGSBEHÖRDE/ ИЗДАВАЩ ОРГАН / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / AUTORITATEA EMITENTĂ / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / ANTAVA VIRANOMAINEN / UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

EUROPEAN UNION MULTILINGUAL STANDARD FORM - DIVORCE / Formulaire type multilingue de l'UE relatif au divorce / MEHRSPRACHIGES EU-FORMULAR - SCHEIDUNG / МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА РАЗВОД / UE FORMULARIO NORMALIZADO MULTILINGÜE RELATIVO AL DIVORCIO / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU TÝKAJÍCÍ SE ROZVODU / FLERSPROGET EU-STANDARDFORMULAR VEDRØRENDE SKILSMISSE / LAHUTUST PUUDUTAV MITMEKEELNE ELI STANDARDVORM / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AE MAIDIR LE COLSCARADH / VIŠEJEZIČNI STANDARDNI OBRAZAC EUROPSKE UNIJE – RAZVOD / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UNIONE EUROPEA RELATIVO AL DIVORZIO / EIROPAS SAVIENĪBAS DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ LAULĪBAS ŠĶIRŠANU / TÖBBNYELVŰ EURÓPAI UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY VÁLÁS TEKINTETÉBEN / FORMOLA STANDARD MULTILINGWALI TAL-UE DWAR ID-DIVORZJU / MEERTALIG MODELFORMULIER VAN DE EUROPESE UNIE BETREFFENDE ECHTSCHEIDING / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY ROZWODU / FORMULÁRIO MULTILINGUE NORMALIZADO DA UE RELATIVO AO DIVÓRCIO / FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND DIVORŢUL / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA ROZVODU / VEČJEZIČNI STANDARDNI OBRAZEC EU O RAZVEZI ZAKONSKE ZVEZE / EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE – AVIOERO / FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE SKILSMÄSSA

4

DATE AND PLACE OF DIVORCE / Date et lieu du divorce / TAG UND ORT DER SCHEIDUNG / ДАТА И МЯСТО НА РАЗВОДА / FECHA Y LUGAR DEL DIVORCIO / DATUM A MÍSTO ROZVODU / DATO OG STED FOR SKILSMISSEN / LAHUTUSE KUUPÄEV JA KOHT / HΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ / DÁTA AGUS ÁIT AN CHOLSCARTHA / DATUM I MJESTO RAZVODA / DATA E LUOGO DEL DIVORZIO / LAULĪBAS ŠĶIRŠANAS DATUMS UN VIETA / VÁLÁS IDEJE ÉS HELYE / DATA U POST TAD-DIVORZJU / DATUM EN PLAATS VAN DE ECHTSCHEIDING / DATA I MIEJSCE ROZWODU / DATA E LOCAL DO DIVÓRCIO / DATA ŞI LOCUL DIVORŢULUI / DÁTUM A MIESTO ROZVODU / DATUM IN KRAJ RAZVEZE / AVIOERON VOIMAANTULOPÄIVÄ JA PAIKKA / DATUM OCH ORT FÖR SKILSMÄSSA

5

SPOUSE A / Conjoint A / EHEPARTNER A / СЪПРУГ A / CÓNYUGE A / MANŽEL / ÆGTEFÆLLE A / ABIKAASA A / ΣΥΖΥΓΟΣ Α / CÉILE A / BRAČNI PARTNER A / CONIUGE A / LAULĀTAIS A / "A" HÁZASTÁRS / KONJUĠI A / ECHTGENOOT/-GENOTE A / MAŁŻONEK A / COÕNJUGE A / SOŢUL/SOŢIA A / MANŽEL A / ZAKONEC A / PUOLISO A / MAKE A

6

SPOUSE B / Conjoint B / EHEPARTNER B / СЪПРУГ В / CÓNYUGE B / MANŽELKA / ÆGTEFÆLLE B / ABIKAASA B / ΣΥΖΥΓΟΣ Β / CÉILE B / BRAČNI PARTNER B / CONIUGE B / LAULĀTAIS B / "B" HÁZASTÁRS / KONJUĠI B / ECHTGENOOT/-GENOTE B / MAŁŻONEK B / CÕNJUGE B / SOŢUL/SOŢIA B / MANŽEL B / ZAKONEC B / PUOLISO B / MAKE B

7

NAME BEFORE DIVORCE / Nom antérieur au divorce / NAME VOR DER SCHEIDUNG / ИМЕ ПРЕДИ РАЗВОДА / NOMBRE ANTES DEL DIVORCIO / JMÉNO PŘED ROZVODEM / NAVN FØR SKILSMISSEN / LAHUTUSE-EELNE NIMI / ΄OΝΟΜΑ ΠΡΙΝ ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ / SLOINNE ROIMH AN GCOLSCARADH / PREZIME PRIJE RAZVODA / NOME ANTERIORMENTE AL DIVORZIO / VĀRDS PIRMS LAULĪBAS ŠĶIRŠANAS / VÁLÁS ELŐTTI NÉV / ISEM QABEL ID-DIVORZJU / NAAM VOOR DE ECHTSCHEIDING / NAZWISKO PRZED ROZWODEM / APELIDO ANTERIOR AO DIVÓRCIO / NUMELE ÎNAINTE DE DIVORŢ / MENO PRED ROZVODOM / IME PRED RAZVEZO / SUKUNIMI ENNEN AVIOEROA / EFTERNAMN FÖRE SKILSMÄSSA

8

FORENAME(S) / PRÉNOM(S) / VORNAME(N) / СОБСТВЕНО ИМЕ / NOMBRE(S) / JMÉNO (JMÉNA) / FORNAVN/-E / EESNIMED / ΟΝΟΜΑ / CÉADAINM(NEACHA) / IME(NA) / NOME/I / VĀRDS(-I) / UTÓNÉV (UTÓNEVEK) / ISEM (ISMIJIET) / VOORNAMEN / IMIĘ (IMIONA) / NOME PRÓPRIO / PRENUME / MENO(Á) / IME(NA) / ETUNIMET / FÖRNAMN

9

SEX / SEXE / GESCHLECHT / ПОЛ / SEXO / POHLAVÍ / KØN / SUGU / ΦΥΛΟ / GNÉAS / SESSO / DZIMUMS / NEM / SESS / GESLACHT / PŁEĆ / SPOL / SEXO / SEX / POHLAVIE / SPOL / SUKUPUOLI / KÖN

10

DATE AND PLACE OF BIRTH / DATE ET LIEU DE NAISSANCE / TAG UND ORT DER GEBURT / ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATUM A MÍSTO NAROZENÍ / FØDSELSDATO OG -STED / SÜNNIAEG JA –KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / DATUM I MJESTO ROĐENJA / DATA E LUOGO DI NASCITA / DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA / SZÜLETÉS IDEJE ÉS HELYE / POST U DATA TAT-TWELID / GEBOORTEPLAATS EN –DATUM / DATA I MIEJSCE URODZENIA / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DATA ŞI LOCUL NAŞTERII / DÁTUM A MIESTO NARODENIA / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA / FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT

11

NAME AFTER DIVORCE / Nom postérieur au divorce / NAME NACH DER SCHEIDUNG / ИМЕ СЛЕД РАЗВОДА / NOMBRE DESPUÉS DEL DIVORCIO / JMÉNO PO ROZVODU / NAVN EFTER SKILSMISSEN/ LAHUTUSEJÄRGNE NIMI / ΄OΝΟΜΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ / SLOINNE I NDIAIDH AN CHOLSCARTHA / PREZIME NAKON RAZVODA / NOME SUCCESSIVAMENTE AL DIVORZIO / VĀRDS PĒC LAULĪBAS ŠĶIRŠANAS / VÁLÁS UTÁNI NÉV / ISEM WARA D-DIVORZJU / NAAM NA DE ECHTSCHEIDING / NAZWISKO PO ROZWODZIE / APELIDO POSTERIOR AO DIVÓRCIO / NUMELE DUPĂ DIVORŢ / MENO PO ROZVODE / IME PO RAZVEZI / SUKUNIMI AVIOERON JÄLKEEN / EFTERNAMN EFTER SKILSMÄSSA

12

HABITUAL RESIDENCE / Résidence habituelle / ORT DES GEWÖHNLICHEN AUFENTHALTS / ОБИЧАЙНО МЕСТОПРЕБИВАВАНЕ / DOMICILIO HABITUAL / OBVYKLÉ BYDLIŠTĚ / SÆDVANLIG BOPÆLSADRESSE / ALALINE ELUKOHT / ΣΥΝΗΘΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗ / GNÁTHÁIT CHÓNAITHE / MJESTO PREBIVALIŠTA / RESIDENZA ABITUALE / PASTĀVĪGĀ DZĪVESVIETA / SZOKÁSOS TARTÓZKODÁSI HELY / RESIDENZA NORMALI / WOONPLAATS / MIEJSCE ZWYKŁEGO POBYTU / RESIDÊNCIA HABITUAL / REŞEDINŢA OBIŞNUITĂ / MIESTO OBVYKLÉHO POBYTU / OBIČAJNO PREBIVALIŠČE / ASUINPAIKKA / HEMVIST

13

OTHER PARTICULARS OF THE ACT / Autres informations figurant dans l'acte / ANDERE ANGABEN AUS DEM EINTRAG / ДРУГИ БЕЛЕЖКИ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕГИСТРАЦИЯТА / OTROS DATOS DEL REGISTRO / DALŠÍ ÚDAJE O ZÁPISU / ANDRE BEMÆRKNINGER TIL REGISTRERINGEN / MUU TEAVE / ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ / SONRAÍ EILE A BHAINEANN LEIS AN gCLÁRÚCHÁN / OSTALE INFORMACIJE ZA PRIJAVU / ALTRI ELEMENTI PARTICOLARI DELLA REGISTRAZIONE / CITAS ZIŅAS PAR REĢISTRĀCIJU / EGYÉB ANYAKÖNYVI ADATOK / PARTIKOLARITAJIET OĦRA TAR-REĠISTRAZZJONI / ANDERE BIJZONDERHEDEN VAN DE REGISTRATIE / INNE OKOLICZNOŚCI SZCZEGÓLNE ZWIĄZANE Z REJESTRACJĄ / OUTROS ELEMENTOS PARTICULARES DO REGISTO / ALTE CARACTERISTICI PRIVIND ÎNREGISTRAREA / INÉ OSOBITNÉ ÚDAJE V SÚVISLOSTI S REGISTRÁCIOU / DRUGE POSEBNOSTI PRIJAVE / MUITA REKISTERÖINTIIN LIITTYVIÄ SEIKKOJA / ANDRA UPPGIFTER I REGISTRERINGEN

14

DATE OF ISSUE, SIGNATURE, SEAL / DATE DE DÉLIVRANCE, SIGNATURE, SCEAU / TAG DER AUSSTELLUNG, UNTERSCHRIFT, SIEGEL / ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI / UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL

[43 pakeit.]

IV priedas

EUROPOS SĄJUNGOS

DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL

REGISTRUOTOS PARTNERYSTĖS

Reglamento (ES) [Įrašyti šio reglamento numerį ir pavadinimą] 11 straipsnis

p0000012.png

p0000013.png

Teisinė pastaba. Šią ES daugiakalbę standartinę formą pateikia išduodančios valstybės narės institucijos ir jos galima reikalauti vietoje lygiaverčio viešojo dokumento, egzistuojančio toje valstybėje narėje. Išduodančios valstybės narės institucijų parengto lygiaverčio nacionalinio viešojo dokumento naudojimas neapribojamas. Minėta forma turi tą pačią oficialią įrodomąją galią kaip ir išduodančios valstybės narės nacionalinis ekvivalentas ir ji naudojama nepažeidžiant valstybių narių materialinės teisės dėl registruotos partnerystės.

SYMBOLS / SYMBOLES / ZEICHEN / СИМВОЛИ / SÍMBOLOS / SYMBOLY / SYMBOLER / SÜMBOLID / ΣΥΜΒΟΛΑ / NODA / SIMBOLI / SIMBOLI / APZĪMĒJUMI / SIMBOLIAI / JELMAGYARÁZAT / SIMBOLI / AFKORTINGEN / SKRÓT / SÍMBOLOS / SIMBOLURI / SYMBOLY / KRATICE / SYMBOLIT / FÖRKLARINGAR

—   Da: Day / Jour / Tag / ден / Día / Den / Dag / Päev / Ημέρα / Lá / Dan / Giorno / diena / diena / Nap / Jum / dag / dzień / Dia / Ziua / Deň / Dan / Päivä / Dag

—   Mo: Month / Mois / Monat / месец / Mes / Měsíc / Måned / Kuu / Μήνας / Mí / Mjesec / Mese / mēnesis / mėnuo / Hónap / Xahar / maand / miesiąc / Mês / Luna / Mesiac / Mesec / Kuukausi / Månad

—   Ye: Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Aasta / Έτος / Bliain / Godina / Anno / gads / metai / Év / Sena / jaar / rok / Ano / Anul / Rok / Leto / Vuosi / År

—   Mar : Marriage / Mariage / Eheschlieβung / брак / Matrimonio / Manželství / Gift / Abielu / Γάμος / Pósadh/ Brak / Matrimonio / Laulība / Santuoka / Házasság / Żwieġ / huwelijk / związek małżeński / Casamento / Căsătorie / Manželstvo / Zakonska zveza / Avioliitto / Giftermål

—   Reg: Registered Partnership / Partenariat enregistré / Eingetragene Partnerschaft / регистрирано партньорство / Unión registrada / Registrované partnerství / Registreret partnerskab / Registreeritud partnerlus / Καταχωρισμένη συμβίωση / Páirtnéireacht Chláraithe / Registrirano partnerstvo / Unione registrata / Reģistrētas partnerattiecības / Registruota partnerystė / Bejegyzett élettársi kapcsolat / Unjoni Rreġistrata / geregistreerd partnerschap / zarejestrowany związek partnerski / Parceria registada / Parteneriat înregistrat / Registrované partnerstvo / Registrirana partnerska skupnost / Rekisteröity parisuhde / Registrerat partnerskap

—   Ls : Legal separation / Séparation de corps / Trennung ohne Auflösung des Ehebandes / законна раздяла / Separación judicial / Rozluka / Separeret / Lahuselu / Δικαστικός χωρισμός / Scaradh Dlíthiúil / Zakonska rastava / Separazione personale / Laulāto atšķiršana / Gyvenimas skyrium (separacija) / Különválás / Separazzjoni legali / scheiding van tafel en bed / separacja prawna / Separação legal / Separare de drept / Súdna rozluka / Prenehanje življenjske skupnosti / Asumusero / Hemskillnad

—   Div: Divorce / Divorce / Scheidung / развод / Divorcio / Rozvod / Skilt / Lahutus / Διαζύγιο / Colscaradh / Razvod / Divorzio / Laulības šķiršana / Santuokos nutraukimas / Házasság felbontása / Divorzju / echtscheiding / rozwód / Divórcio / Divorț / Rozvod / Razveza zakonske zveze / Avioero / Skilsmässa

—   A: Annulment / Annulation / Nichtigerklärung / унищожаване / Anulación / Zrušení / Ophævelse af ægteskab / Tühistamine / Ακύρωση / Neamhniú pósta / Poništenje / Annullamento / Laulības atzīšana par neesošu / Pripažinimas negaliojančia / Érvénytelenítés / Annullament / nietigverklaring / anulowanie / Anulação / Anulare / Anulovanie / Razveljavitev zakonske zveze / Mitätöinti / Annullering

—   D: Death / Décès / Tod / смърт / Defunción / Úmrtí / Død / Surm / Θάνατος / Bás / Smrt / Decesso / Nāve / Mirtis / Halál / Mewt / overlijden / zgon / Óbito / Deces / Úmrtie / Smrt / Kuolema / Dödsfall

—   Dh: Death of the husband / Décès du mari / Tod des Ehemanns / смърт на съпруга / Defunción del esposo / Úmrtí manžela / Ægtefælles (mand) død / Abikaasa surm (M) / Θάνατος του συζύγου / Bás an fhir chéile / Smrt supruga / Decesso del marito / Vīra nāve / Vyro mirtis / Férj halála / : Mewt tar-raġel / overlijden van echtgenoot / zgon współmałżonka / Óbito do cônjuge masculino / Decesul soțului / Úmrtie manžela / Smrt moža / Aviomiehen kuolema / Makes dödsfall

—   Dw: Death of the Wife / Décès de la femme / Tod der Ehefrau / смърт на съпругата / Defunción de la esposa / Úmrtí manželky / Ægtefælles (kone) død / Abikaasa surm (F) / Θάνατος της συζύγου / Bás na mná céile / Smrt supruge / Decesso della moglie / Sievas nāve / Žmonos mirtis / Feleség halála / Mewt tal-mara / overlijden van echtgenote / zgon współmałżonki / Óbito do cônjuge feminino / Decesul soției / Úmrtie manželky / Smrt žene / Vaimon kuolema / Makas dödsfall

1

État membre / Mitgliedstaat / ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁT / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA / STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / STAT MEMBRU / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / JÄSENVALTIO / MEDLEMSSTAT

2

autorité de délivrance / Ausstellungsbehörde / ИЗДАВАЩ ОРГАН / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / AUTORITATEA EMITENTĂ / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / ANTAVA VIRANOMAINEN / UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

Formulaire type multilingue de l'UE concernant le partenariat enregistré / mehrsprachiges EU-Formular - eingetragene Partnerschaft / МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕС ЗА РЕГИСТРИРАНО ПАРТНЬОРСТВО / IMPRESO ESTÁNDAR MULTILINGÜE DE LA UE RELATIVO A LA UNIÓN REGISTRADA / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU PRO REGISTROVANÉ PARTNERSTVÍ / FLERSPROGET EU-STANDARFORMULAR FOR REGISTRERET PARTNERSKAB / ELi MITMEKEELNE STANDARDVORM REGISTREERITUD PARTNRELUSE KOHTA / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΜΕΝΗ ΣΥΜΒΙΩΣΗ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AN AE MAIDIR LE PÁIRTNÉIREACHT CHLÁRAITHE / VIŠEJEZIČNI STANDARDNI FORMULAR EU-a KOJI SE ODNOSI NA REGISTRIRANO PARTNERSTVO / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UE RELATIVO ALL'UNIONE REGISTRATA / ES DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ REĢISTRĒTĀM PARTNERATTIECĪBĀM / ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL REGISTRUOTOS PARTNERYSTĖS / TÖBBNYELVŰ UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY BEJEGYZETT ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT TEKINTETÉBEN / FORMOLA MULTILINGWA STANDARD TAL-UE DWAR SĦUBIJA REĠISTRATA / MEERTALIG EU-MODELFORMULIER BETREFFENDE GEREGISTREERD PARTNERSCHAP / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY ZAREJESTROWANIA ZWIĄZKU PARTNERSKIEGO / FORMULÁRIO MULTILINGUE DA UE RELATIVO À PARCERIA REGISTADA / FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND PARTENERIATUL ÎNREGISTRAT / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA REGISTROVANÉHO PARTNERSTVA / STANDARDNI VEČJEZIČNI OBRAZEC EU V ZVEZI Z REGISTRACIJO PARTNERSKE SKUPNOSTI / EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE - REKISTERÖITY PARISUHDE / FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE REGISTRERAT PARTNERSKAP

4

Date et lieu de l'établissement de l'acte / Tag und Ort des Eintrags / ДАТА И МЯСТО НА РЕГИСТРИРАНЕ НА ПАРТНЬОРСТВОТО / FECHA Y LUGAR DE MATRIMONIO / DATUM A MÍSTO UZAVŘENÍ PARTNERSTVÍ / Dato og sted for registreringen / PARTNERLUSE REGISTREERIMISE KUUPÄEV JA KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ / DÁTA AGUS IONAD CHLÁRÚ NA PÁIRTNÉIREACHTA / DATUM I MJESTO SKLAPANJA PARTNERSTVA / DATA E LUOGO DELL'ATTO / AKTA DATUMS UN VIETA / SUDARYMO DATA IR VIETA / CSELEKMÉNY IDEJE ÉS HELYE / DATA U POST TAL-ATT / DATUM EN PLAATS VAN REGISTRATIE / DATA I MIEJSCE ZAREJESTROWANIA ZWIĄZKU / DATA E LOCAL DO ATO / DATA ŞI LOCUL ÎNREGISTRĂRII PARTENERIATULUI / DÁTUM A MIESTO UZAVRETIA PARTNERSTVA / DATUM IN KRAJ REGISTRACIJE / REKISTERÖINTIAIKA JA –PAIKKA / DATUM OCH ORT FÖR REGISTRERINGEN

5

Partenaire A / Partner A / ПАРТНЬОР A / PAREJA A / PARTNER A / PARTNER A / PARTNER A / ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ A / PÁIRTÍ A / PARTNER A / PARTNER A / PARTNERIS A / "A" ÉLETTÁRS / SIEĦEB A / PARTNER A / PARTNER A / PARCEIRO A / PARTENERUL A / PARTNER A / PARTNER A / PUOLISO A / PARTNER A

6

Partenaire B / Partner B / ПАРТНЬОР В / PAREJA B / PARTNER B / PARTNER B / PARTNER B / ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ B / PÁIRTÍ B / PARTNER B / PARTNER B / PARTNERIS B / "B" ÉLETTÁRS / SIEĦEB B / PARTNER B / PARTNER B / PARCEIRO B / PARTENERUL B / PARTNER B / PARTNER B / PUOLISO B / PARTNER B

7

Nom antérieur à l'établisssement de l'acte / Name vor dem Eintrag / ФАМИЛНО ИМЕ ПРЕДИ РЕГИСТРИРАНЕ НА ПАРТНЬОРСТВОТО / APELLIDO(S) ANTES DEL CONTRATO DE UNIÓN / PŘÍJMENÍ PŘED UZAVŘENÍM PARTNERSTVÍ / EFTERNAVN FØR INDGÅELSE AF PARTNERSKABET / PEREKONNANIMI ENNE REGISTREERIMIST / ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΡΙΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ / SLOINNE ROIMH AN gCLÁRÚ / PREZIME PRIJE SKLAPANJA PARTNERSTVA / COGNOME PRIMA DELL'ATTO / UZVĀRDS PIRMS AKTA / PAVARDĖ IKI SUDARYMO / BEJEGYZETT ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT LÉTESÍTÉSE ELŐTTI CSALÁDI NÉV / KUNJOM QABEL L-ATT / NAAM VÓÓR REGISTRATIE VAN HET PARTNERSCHAP / NAZWISKO PRZED ZAREJESTROWANIEM ZWIĄZKU / APELIDO ANTERIOR AO ATO / NUMELE AVUT ÎNAINTE DE ÎNREGISTRAREA PARTENERIATULUI / PRIEZVISKO PRED UZAVRETÍM PARTNERSTVA / PRIIMEK PRED REGISTRACIJO PARTNERSKE SKUPNOSTI / SUKUNIMI ENNEN REKISTERÖINTIÄ / EFTERNAMN FÖRE REGISTRERINGEN

8

Prénom(s) / Vorname(n) / СОБСТВЕНО ИМЕ / NOMBRE(S) / JMÉNO (JMÉNA) / FORNAVN/-E / EESNIMED / ΟΝΟΜΑ/ΟΝΟΜΑΤΑ / CÉADAINM(NEACHA) / IME(NA) / NOME/I / VĀRDS(-I) / VARDAS (-AI) / UTÓNÉV (UTÓNEVEK) / ISEM (ISMIJIET) / VOORNAMEN / IMIĘ (IMIONA) / NOME´PRÓPRIO / PRENUME / MENO(Á) / IME(NA) / ETUNIMET / FÖRNAMN

9

Sexe / Geschlecht / ПОЛ / SEXO / POHLAVÍ / KØN / SUGU / ΦΥΛΟ / GNÉAS / SPOL / SESSO / DZIMUMS / LYTIS / NEM / SESS / GESLACHT / PŁEĆ / SEXO / SEX / POHLAVIE / SPOL / SUKUPUOLI / KÖN

10

Date et lieu de naissance / Tag und Ort der Geburt / ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATUM A MÍSTO NAROZENÍ / FØDSELSDATO OG –STED / KUUPÄEV JA KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / DATUM I MJESTO ROĐENJA / DATA E LUOGO DI NASCITA / DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA / GIMIMO DATA IR VIETA / SZÜLETÉSI HELY ÉS IDŐ / DATA U POST TAT-TWELID / GEBOORTEDATUM EN –PLAATS / DATA I MIEJSCE URODZIN / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DATA ŞI LOCUL NAŞTERII / DÁTUM A MIESTO NARODENIA / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA / FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT

11

Nom postérieur à l'établissemnt de l'acte / Name nach dem Eintrag / ФАМИЛНО ИМЕ СЛЕД РЕГИСТРИРАНЕ НА ПАРТНЬОРСТВОТО / APELLIDO(S) TRAS EL CONTRATO DE UNIÓN / PŘÍJMENÍ PO UZAVŘENÍ PARTNERSTVÍ / NAVN EFTER ACT / PEREKONNANIMI PÄRAST REGISTREERIMIST / ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ / SLOINNE TAR ÉIS AN CHLÁRAITHE / PREZIME NAKON SKLAPANJA PARTNERSTVA / COGNOME DOPO L'ATTO / UZVĀRDS PĒC AKTA / PAVARDĖ PO SUDARYMO / BEJEGYZETT ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT LÉTESÍTÉSE UTÁNI NÉV / KUNJOM WARA L-ATT / NAAM VÓÓR PARTNERSCHAP / NAZWISKO PO ZAREJESTROWANIU ZWIĄZKU / APELIDO POSTERIOR AO ATO / NUMELE DOBÂNDIT DUPĂ ÎNREGISTRARE / PRIEZVISKO PO UZAVRETÍ PARTNERSTVA / PRIIMEK PO REGISTRACIJI PARTNERSKE SKUPNOSTI / NIMI REKISTERÖINNIN JÄLKEEN / EFTERNAMN EFTER REGISTRERINGEN

12

Résidence habituelle / Ort des gewöhnlichen Aufenthalts / ОБИЧАЙНО МЕСТОПРЕБИВАВАНЕ / DOMICILIO HABITUAL / OBVYKLÉ BYDLIŠTĚ / SÆDVANLIG BOPÆLSADRESSE / ALALINE ELUKOHT / ΣΥΝΗΘΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗ / GNÁTHÁIT CHÓNAITHE / MJESTO PREBIVALIŠTA / RESIDENZA ABITUALE / PASTĀVĪGĀ DZĪVESVIETA / NUOLATINĖ GYVENAMOJI VIETA / SZOKÁSOS TARTÓZKODÁSI HELY / RESIDENZA NORMALI / WOONPLAATS / MIEJSCE ZWYKŁEGO POBYTU / RESIDÊNCIA HABITUAL / REŞEDINŢA OBIŞNUITĂ / MIESTO OBVYKLÉHO POBYTU / OBIČAJNO PREBIVALIŠČE / ASUINPAIKKA / HEMVIST

13

Autres informations figurant dans l'acte / Andere Angaben aus dem Eintrag / ДРУГИ БЕЛЕЖКИ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕГИСТРАЦИЯТА / OTROS DATOS DEL REGISTRO / DALŠÍ ÚDAJE O ZÁPISU / ANDRE BEMÆRKNINGER TIL REGISTRERINGEN / MUU TEAVE / ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ / SONRAÍ EILE A BHAINEANN LEIS AN gCLÁRÚCHÁN / OSTALE INFORMACIJE ZA PRIJAVU / ALTRI ELEMENTI PARTICOLARI DELLA REGISTRAZIONE / CITAS ZIŅAS PAR REĢISTRĀCIJU/ KITI REGISTRACIJOS DUOMENYS / EGYÉB ANYAKÖNYVI ADATOK / PARTIKOLARITAJIET OĦRA TAR-REĠISTRAZZJONI / ANDERE BIJZONDERHEDEN VAN DE REGISTRATIE / INNE OKOLICZNOŚCI SZCZEGÓLNE ZWIĄZANE Z REJESTRACJĄ / OUTROS ELEMENTOS PARTICULARES DO REGISTO / ALTE CARACTERISTICI PRIVIND ÎNREGISTRAREA / INÉ OSOBITNÉ ÚDAJE V SÚVISLOSTI S REGISTRÁCIOU / DRUGE POSEBNOSTI PRIJAVE / MUITA REKISTERÖINTIIN LIITTYVIÄ SEIKKOJA / ANDRA UPPGIFTER I REGISTRERINGEN

14

Date de délivrance, signature, sceau / Tag der Ausstellung, Unterschrift, Siegel / ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI / UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL

IVa priedas

EUROPOS SĄJUNGOS DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL

REGISTRUOTOS PARTNERYSTĖS NUTRAUKIMO

Reglamento (ES) [Įrašyti šio reglamento numerį ir pavadinimą] 11 straipsnis

p0000014.png

1

VALSTYBĖ NARĖ:

2

IŠDUODANTI INSTITUCIJA

3

EUROPOS SĄJUNGOS DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL REGISTRUOTOS PARTNERYSTĖS NUTRAUKIMO

4

NUTRAUKIMO DATA IR VIETA d. mėn. m.

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

5

PARTNERIS A

6

PARTNERIS B

7

PAVARDĖ PRIEŠ NUTRAUKIMĄ

8

VARDAS (-AI)

9

LYTIS

10

GIMIMO DATA IR VIETA

d.   mėn. m.

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

d.   mėn. m.

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

11

PAVARDĖ PO NUTRAUKIMO

12

NUOLATINĖ GYVENAMOJI VIETA

13

KITI REGISTRACIJOS DUOMENYS

14

IŠDAVIMO DATA d. mėn. m.

PARAŠAS, ANTSPAUDAS |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Teisinė pastaba. Šią ES daugiakalbę standartinę formą pateikia išduodančios valstybės narės institucijos ir jos galima reikalauti vietoje lygiaverčio viešojo dokumento, egzistuojančio toje valstybėje narėje. Išduodančios valstybės narės institucijų parengto lygiaverčio nacionalinio viešojo dokumento naudojimas neapribojamas. Minėta forma turi tą pačią oficialią įrodomąją galią kaip ir išduodančios valstybės narės nacionalinis ekvivalentas ir ji naudojama nepažeidžiant valstybių narių materialinės teisės dėl santuokos.

SIMBOLIAI / SYMBOLS / SYMBOLES / ZEICHEN / СИМВОЛИ / SÍMBOLOS / SYMBOLY / SYMBOLER / SÜMBOLID / ΣΥΜΒΟΛΑ / NODA / SIMBOLI / SIMBOLI / APZĪMĒJUMI / JELMAGYARÁZAT / SIMBOLI / AFKORTINGEN / SKRÓT / SÍMBOLOS / SIMBOLURI / SYMBOLY / KRATICE / SYMBOLIT/ FÖRKLARINGAR

—   d.: diena / Day / Jour / Tag / ден / Día / Den / Dag / Päev / Ημέρα / Lá / Dan / Giorno / diena / Nap / Jum / dag / dzień / Dia / Ziua / Deň / Dan / Päivä / Dag

—   mėn.: mėnuo / Month / Mois / Monat / месец / Mes / Měsíc / Måned / Kuu / Μήνας / Mí / Mjesec / Mese / mēnesis / Hónap / Xahar / maand / miesiąc / Mês / Luna / Mesiac / Mesec / Kuukausi / Månad

—   m.: metai / Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Aasta / Έτος / Bliain / Godina / Anno / gads / Év / Sena / jaar/ rok / Ano / Anul / Rok / Leto / Vuosi / År

—   M: Vyras / Masculine / Masculin / Männlich / мъжки / Masculino / Mužské / Mand / Mees / Άρρεν / Fireann / Muško / Maschile / Vīrietis / Férfi / Maskil / man / mężczyzna / Masculino / Masculin / Muž / Moški / Mies / Manligt

—   F: Moteris / Feminine / Féminin / Weiblich / женски / Femenino / Ženské / Kvinde / Naine / Θήλυ / Baineann / Žensko / Femminile / Sieviete / Nő / Femminil / vrouw / kobieta / Feminino / Feminin / Žena / Ženska / Nainen / Kvinnligt

—   Mar : Santuoka / Marriage / Mariage / Eheschlieβung / брак / Matrimonio / Manželství / Gift / Abielu / Γάμος / Pósadh / Brak / Matrimonio / Laulība / Házasság / Żwieġ / huwelijk / związek małżeński / Casamento / Căsătorie / Manželstvo / Zakonska zveza / Avioliitto / Giftermål

—   Reg: Registruota partnerystė / Registered Partnership / Partenariat enregistré / Eingetragene Partnerschaft / регистрирано партньорство / Unión registrada / Registrované partnerství / Registreret partnerskab / Registreeritud partnerlus / Καταχωρισμένη συμβίωση / Páirtnéireacht Chláraithe / Registrirano partnerstvo / Unione registrata / Reģistrētas partnerattiecības / Bejegyzett élettársi kapcsolat / Unjoni Rreġistrata / geregistreerd partnerschap / zarejestrowany związek partnerski / Parceria registada / Parteneriat înregistrat / Registrované partnerstvo / Registrirana partnerska skupnost / Rekisteröity parisuhde / Registrerat partnerskap

—   Ls : Gyvenimas skyrium (separacija) / Legal separation / Séparation de corps / Trennung ohne Auflösung des Ehebandes / законна раздяла / Separación judicial / Rozluka / Separeret / Lahuselu / Δικαστικός χωρισμός / Scaradh Dlíthiúil / Separazione personale / Laulāto atšķiršana / Gyvenimas skyrium (separacija) / Különválás / Zakonska rastava / Separazzjoni legali / scheiding van tafel en bed / separacja prawna / Separação legal / Separare de drept / Súdna rozluka / Prenehanje življenjske skupnosti / Asumusero / Hemskillnad

—   Div: Santuokos nutraukimas / Divorce / Divorce / Scheidung / развод / Divorcio / Rozvod / Skilt / Lahutus / Διαζύγιο / Colscaradh / Razvod / Divorzio / Laulības šķiršana / Házasság felbontása / Divorzju / echtscheiding / rozwód / Divórcio / Divorț / Rozvod / Razveza zakonske zveze / Avioero / Skilsmässa

—   A: Pripažinimas negaliojančia / Annulment / Annulation / Nichtigerklärung / унищожаване / Anulación / Zrušení / Ophævelse af ægteskab / Tühistamine / Ακύρωση / Neamhniú pósta / Poništenje / Annullamento / Laulības atzīšana par neesošu / Érvénytelenítés / Annullament / nietigverklaring / anulowanie / Anulação / Anulare / Anulovanie / Razveljavitev zakonske zveze / Mitätöinti / Annullering

—   D: Mirtis / Death / Décès / Tod / смърт / Defunción / Úmrtí / Død / Surm / Θάνατος / Bás / Smrt / Decesso / Nāve / Halál / Mewt / overlijden / zgon / Óbito / Deces / Úmrtie / Smrt / Kuolema / Dödsfall

1

MEMBER STATE / ÉTAT MEMBRE / MITGLIEDSTAAT / ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁT / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA / STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / TAGÁLLAM / STAT MEMBRU / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / JÄSENVALTIO / MEDLEMSSTAT

2

ISSUING AUTHORITY / AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE / AUSSTELLUNGSBEHÖRDE/ ИЗДАВАЩ ОРГАН / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / AUTORITATEA EMITENTĂ / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / ANTAVA VIRANOMAINEN / UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

EUROPEAN UNION MULTILINGUAL STANDARD FORM - DISSOLUTION OF A REGISTERED PARTNERSHIP / Formulaire type multilingue de l'UE relatif à la dissolution d'un partenariat enregistré / MEHRSPRACHIGES EU-FORMULAR - AUFHEBUNG EINER EINGETRAGENEN PARTNERSCHAFT / МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РЕГИСТРИРАНО ПАРТНЬОРСТВО / UE FORMULARIO NORMALIZADO MULTILINGÜE RELATIVO A LA DISOLUCIÓN DE UNA PAREJA DE HECHO INSCRITA EN UN REGISTRO / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU TÝKAJÍCÍ SE ZÁNIKU REGISTROVANÉHO PARTNERSTVÍ / FLERSPROGET EU-STANDARDFORMULAR VEDRØRENDE OPLØSNING AF REGISTRERET PARTNERSKAB / REGISTREERITUD PARTNERLUSE LÕPPEMIST PUUDUTAV MITMEKEELNE ELI STANDARDVORM / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AE MAIDIR LE SCAOILEADH PÁIRTNÉIREACHTA CLÁRAITHE / VIŠEJEZIČNI OBRAZAC EUROPSKE UNIJE – RAZVRGNUĆE REGISTRIRANOG PARTNERSTVA / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UNIONE EUROPEA RELATIVO ALLO SCIOGLIMENTO DI UN'UNIONE REGISTRATA / ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL REGISTRUOTOS PARTNERYSTĖS NUTRAUKIMO / EIROPAS SAVIENĪBAS DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ REĢISTRĒTU PARTNERATTIECĪBU IZBEIGŠANU / TÖBBNYELVŰ EURÓPAI UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY BEJEGYZETT ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT FELBONTÁSA TEKINTETÉBEN / FORMOLA STANDARD MULTILINGWALI TAL-UE DWAR IX-XOLJIMENT TA' UNJONI REĠISTRATA / MEERTALIG MODELFORMULIER VAN DE EUROPESE UNIE BETREFFENDE ONTBINDING VAN EEN GEREGISTREERD PARTNERSCHAP / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY ROZWIĄZANIA ZAREJESTROWANEGO ZWIĄZKU PARTNERSKIEGO / FORMULÁRIO MULTILINGUE NORMALIZADO DA UE RELATIVO À DISSOLUÇÃO DE PARCERIA REGISTADA / FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND DESFACEREA PARTENERIATULUI ÎNREGISTRAT / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA ZRUŠENIA REGISTROVANÉHO PARTNERSTVA / VEČJEZIČNI STANDARDNI OBRAZEC EU O PRENEHANJU REGISTRIRANE PARTNERSKE SKUPNOSTI / EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE – REKISTERÖIDYN PARISUHTEEN PURKAMINEN / FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE UPPLÖSNING AV REGISTRERAT PARTNERSKAP

4

DATE AND PLACE OF DISSOLUTION / Date et lieu de la dissolution / TAG UND ORT DER AUFHEBUNG / ДАТА И МЯСТО НА ПРЕКРАТЯВАНЕ / FECHA Y LUGAR DE LA DISOLUCIÓN / DATUM A MÍSTO ZÁNIKU REGISTROVANÉHO PARTNERSTVÍ / DATO OG STED FOR OPLØSNINGEN / LÕPPEMISE KUUPÄEV JA KOHT / HΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΛΥΣΗΣ / DÁTA AGUS ÁIT AN SCAOILTE / DATUM I MJESTO RAZVRGNUĆA / DATA E LUOGO DELLO SCIOGLIMENTO / FELBONTÁS HELYE ÉS IDEJE / DATA U POST TAX-XOLJIMENT / DATUM EN PLAATS VAN DE ONTBINDING / DATA I MIEJSCE ROZWIĄZANIA ZAREJESTROWANEGO ZWIĄZKU PARTNERSKIEGO / DATA E LOCAL DA DISSOLUÇÃO / DATA ŞI LOCUL DESFACERII / DÁTUM A MIESTO ZRUŠENIA REGISTROVANÉHO PARTNERSTVA / DATUM IN KRAJ PRENEHANJA / PARISUHTEEN PURKAMISEN VOIMAANTULOPÄIVÄ JA PAIKKA / DATUM OCH ORT FÖR UPPLÖSNING

5

PARTNER A / Partenaire A / Partner A / ПАРТНЬОР A / PAREJA A / PARTNER A / PARTNER A / PARTNER A / ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ A / PÁIRTÍ A / PARTNER A / PARTNER A / "A" ÉLETTÁRS / SIEĦEB A / PARTNER A / PARTNER A / PARCEIRO A / PARTENERUL A / PARTNER A / PARTNER A / PUOLISO A / PARTNER A

6

PARTNER B / Partenaire B / Partner B / ПАРТНЬОР В / PAREJA B / PARTNER B / PARTNER B / PARTNER B / ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ B / PÁIRTÍ B / PARTNER B / PARTNER B / "B" ÉLETTÁRS / SIEĦEB B / PARTNER B / PARTNER B / PARCEIRO B / PARTENERUL B / PARTNER B / PARTNER B / PUOLISO B / PARTNER B

7

NAME BEFORE DISSOLUTION / Nom antérieur à la dissolution / NAME VOR DER AUFHEBUNG / ИМЕ ПРЕДИ ПРЕКРАТЯВАНЕТО НА РЕГИСТРИРАНОТО ПАРТНЬОРСТВОG / NOMBRE ANTES DE LA DISOLUCIÓN / JMÉNO PŘED ZÁNIKEM REGISTROVANÉHO PARTNERSTVÍ / NAVN FØR OPLØSNINGEN / PARTNERLUSE LÕPPEMISE EELNE NIMI / ΄OΝΟΜΑ ΠΡΙΝ ΤΗ ΔΙΑΛΥΣΗ / SLOINNE ROIMH AN SCAOILEADH / PREZIME PRIJE RAZVRGNUĆA / NOME ANTERIORMENTE ALLO SCIOGLIMENTO / VĀRDS PIRMS IZBEIGŠANAS / FELBONTÁS ELŐTTI NÉV / ISEM QABEL IX-XOLJIMENT / NAAM VOOR DE ONTBINDING / NAZWISKO PRZED ROZWIĄZANIEM ZAREJESTROWANEGO ZWIĄZKU PARTNERSKIEGO / APELIDO ANTERIOR À DISSOLUÇÃO / NUMELE ÎNAINTE DE DESFACERE / MENO PRED ZRUŠENÍM REGISTROVANÉHO PARTNERSTVA / IME PRED PRENEHANJEM / SUKUNIMI ENNEN PARISUHTEEN PURKAMISTA / EFTERNAMN FÖRE UPPLÖSNING

8

FORENAME(S) / PRÉNOM(S) / VORNAME(N) / СОБСТВЕНО ИМЕ / NOMBRE(S) / JMÉNO (JMÉNA) / FORNAVN/-E / EESNIMED / ΟΝΟΜΑ / CÉADAINM(NEACHA) / IME(NA) / NOME/I / VĀRDS(-I) / UTÓNÉV (UTÓNEVEK) / ISEM (ISMIJIET) / VOORNAMEN / IMIĘ (IMIONA) / NOME PRÓPRIO / PRENUME / MENO(Á) / IME(NA) / ETUNIMET / FÖRNAMN

9

SEX / SEXE / GESCHLECHT / ПОЛ / SEXO / POHLAVÍ / KØN / SUGU / ΦΥΛΟ / GNÉAS / SPOL / SESSO / DZIMUMS / NEM / SESS / GESLACHT / PŁEĆ / SEXO / SEX / POHLAVIE / SPOL / SUKUPUOLI / KÖN

10

DATE AND PLACE OF BIRTH / DATE ET LIEU DE NAISSANCE / TAG UND ORT DER GEBURT / ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATUM A MÍSTO NAROZENÍ / FØDSELSDATO OG -STED / SÜNNIAEG JA –KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / DATUM I MJESTO ROĐENJA / DATA E LUOGO DI NASCITA / DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA / SZÜLETÉS IDEJE ÉS HELYE / POST U DATA TAT-TWELID / GEBOORTEPLAATS EN –DATUM / DATA I MIEJSCE URODZENIA / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DATA ŞI LOCUL NAŞTERII / DÁTUM A MIESTO NARODENIA / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA / FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT

11

NAME BEFORE DISSOLUTION / Nom postérieur à la dissolution / NAME NACH DER AUFHEBUNG / ИМЕ СЛЕД ПРЕКРАТЯВАНЕТО НА РЕГИСТРИРАНОТО ПАРТНЬОРСТВО / NOMBRE DESPUÉS DE LA DISOLUCIÓN / JMÉNO PO ZÁNIKEM REGISTROVANÉHO PARTNERSTVÍ / NAVN EFTER OPLØSNINGEN / PARTNERLUSE LÕPPEMISE JÄRGNE NIMI / ΄OΝΟΜΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΛΥΣΗ / SLOINNE I NDIAIDH AN SCAOILTE / PREZIME NAKON RAZVRGNUĆA / NOME SUCCESSIVAMENTE ALLO SCIOGLIMENTO / VĀRDS PĒC IZBEIGŠANAS / FELBONTÁS UTÁNI NÉV / ISEM WARA IX-XOLJIMENT / NAAM NA DE ONTBINDING / NAZWISKO PO ROZWIĄZANIU ZAREJESTROWANEGO ZWIĄZKU PARTNERSKIEGO / APELIDO POSTERIOR À DISSOLUÇÃO / NUMELE DUPĂ DESFACERE / MENO PO ZRUŠENÍ REGISTROVANÉHO PARTNERSTVA / IME PO PRENEHANJU / SUKUNIMI PARISUHTEEN PURKAMISEN JÄLKEEN / EFTERNAMN EFTER UPPLÖSNING

12

HABITUAL RESIDENCE / Résidence habituelle / ORT DES GEWÖHNLICHEN AUFENTHALTS / ОБИЧАЙНО МЕСТОПРЕБИВАВАНЕ / DOMICILIO HABITUAL / OBVYKLÉ BYDLIŠTĚ / SÆDVANLIG BOPÆLSADRESSE / ALALINE ELUKOHT / ΣΥΝΗΘΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗ / GNÁTHÁIT CHÓNAITHE / MJESTO PREBIVALIŠTA / RESIDENZA ABITUALE / PASTĀVĪGĀ DZĪVESVIETA / SZOKÁSOS TARTÓZKODÁSI HELY / RESIDENZA NORMALI / WOONPLAATS / MIEJSCE ZWYKŁEGO POBYTU / RESIDÊNCIA HABITUAL / REŞEDINŢA OBIŞNUITĂ / MIESTO OBVYKLÉHO POBYTU / OBIČAJNO PREBIVALIŠČE / ASUINPAIKKA / HEMVIST

13

OTHER PARTICULARS OF THE ACT / Autres informations figurant dans l'acte / ANDERE ANGABEN AUS DEM EINTRAG / ДРУГИ БЕЛЕЖКИ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕГИСТРАЦИЯТА / OTROS DATOS DEL REGISTRO / DALŠÍ ÚDAJE O ZÁPISU / ANDRE BEMÆRKNINGER TIL REGISTRERINGEN / MUU TEAVE / ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ / SONRAÍ EILE A BHAINEANN LEIS AN gCLÁRÚCHÁN / OSTALE INFORMACIJE ZA PRIJAVU / ALTRI ELEMENTI PARTICOLARI DELLA REGISTRAZIONE / CITAS ZIŅAS PAR REĢISTRĀCIJU / EGYÉB ANYAKÖNYVI ADATOK / PARTIKOLARITAJIET OĦRA TAR-REĠISTRAZZJONI / ANDERE BIJZONDERHEDEN VAN DE REGISTRATIE / INNE OKOLICZNOŚCI SZCZEGÓLNE ZWIĄZANE Z REJESTRACJĄ / OUTROS ELEMENTOS PARTICULARES DO REGISTO / ALTE CARACTERISTICI PRIVIND ÎNREGISTRAREA / INÉ OSOBITNÉ ÚDAJE V SÚVISLOSTI S REGISTRÁCIOU / DRUGE POSEBNOSTI PRIJAVE / MUITA REKISTERÖINTIIN LIITTYVIÄ SEIKKOJA / ANDRA UPPGIFTER I REGISTRERINGEN

14

DATE OF ISSUE, SIGNATURE, SEAL / DATE DE DÉLIVRANCE, SIGNATURE, SCEAU / TAG DER AUSSTELLUNG, UNTERSCHRIFT, SIEGEL / ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI / UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL

[44 pakeit.]

IVb priedas

EUROPOS SĄJUNGOS DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL

SĄJUNGOS PILIETYBĖS IR TAUTYBĖS

Reglamento (ES) [Įrašyti šio reglamento numerį ir pavadinimą] 11 straipsnis

p0000015.png

1

VALSTYBĖ NARĖ:

2

IŠDUODANTI INSTITUCIJA

3

EUROPOS SĄJUNGOS DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL SĄJUNGOS PILIETYBĖS IR TAUTYBĖS

4

PAVARDĖ

5

VARDAS (-AI)

6

GIMIMO DATA IR VIETA d. mėn. m.

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

7

LYTIS

8

SĄJUNGOS PILIETYBĖ; TAUTYBĖ

(ISO 3166-1 alpha-3)

9

IŠDAVIMO DATA d. mėn. m.

PARAŠAS, ANTSPAUDAS |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Teisinė pastaba. Šią ES daugiakalbę standartinę formą pateikia išduodančios valstybės narės institucijos ir jos galima reikalauti vietoje lygiaverčio viešojo dokumento, egzistuojančio toje valstybėje narėje. Išduodančios valstybės narės institucijų parengto lygiaverčio nacionalinio viešojo dokumento naudojimas neapribojamas. Minėta forma turi tą pačią oficialią įrodomąją galią kaip ir išduodančios valstybės narės nacionalinis ekvivalentas ir ji naudojama nepažeidžiant valstybių narių materialinės teisės dėl santuokos.

SIMBOLIAI / SYMBOLS / SYMBOLES / ZEICHEN / СИМВОЛИ / SÍMBOLOS / SYMBOLY / SYMBOLER / SÜMBOLID / ΣΥΜΒΟΛΑ / NODA / SIMBOLI / SIMBOLI / APZĪMĒJUMI / JELMAGYARÁZAT / SIMBOLI / AFKORTINGEN / SKRÓT / SÍMBOLOS / SIMBOLURI / SYMBOLY / KRATICE / SYMBOLIT/ FÖRKLARINGAR

—   d.: diena / Day / Jour / Tag / ден / Día / Den / Dag / Päev / Ημέρα / Lá / Dan / Giorno / diena / Nap / Jum / dag / dzień / Dia / Ziua / Deň / Dan / Päivä / Dag

—   mėn.: mėnuo / Month / Mois / Monat / месец / Mes / Měsíc / Måned / Kuu / Μήνας / Mí / Mjesec / Mese / mēnesis / Hónap / Xahar / maand / miesiąc / Mês / Luna / Mesiac / Mesec / Kuukausi / Månad

—   m.: metai / Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Aasta / Έτος / Bliain / Godina / Anno / gads / Év / Sena / jaar/ rok / Ano / Anul / Rok / Leto / Vuosi / År

—   M: Vyras / Masculine / Masculin / Männlich / мъжки / Masculino / Mužské / Mand / Mees / Άρρεν / Fireann / Muško / Maschile / Vīrietis / Férfi / Maskil / man / mężczyzna / Masculino / Masculin / Muž / Moški / Mies / Manligt

—   F: Moteris / Feminine / Féminin / Weiblich / женски / Femenino / Ženské / Kvinde / Naine / Θήλυ / Baineann / Žensko / Femminile / Sieviete / Nő / Femminil / vrouw / kobieta / Feminino / Feminin / Žena / Ženska / Nainen / Kvinnligt

1

MEMBER STATE / ÉTAT MEMBRE / MITGLIEDSTAAT / ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁT / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA / STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / TAGÁLLAM / STAT MEMBRU / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / JÄSENVALTIO / MEDLEMSSTAT

2

ISSUING AUTHORITY / AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE / AUSSTELLUNGSBEHÖRDE/ ИЗДАВАЩ ОРГАН / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / AUTORITATEA EMITENTĂ / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / ANTAVA VIRANOMAINEN / UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

EUROPEAN UNION MULTILINGUAL STANDARD FORM - UNION CITIZENSHIP AND NATIONALITY / Formulaire type multilingue de l'UE relatif à la citoyenneté de l'Union et à la nationaLité / MEHRSPRACHIGES EU-FORMULAR - UNIONSBÜRGERSCHAFT UND STAATSANGEHÖRIGKEIT / МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ГРАЖДАНСТВО НА СЪЮЗА И НАЦИОНАЛНА ПРИНАДЛЕЖНОСТ / UE FORMULARIO NORMALIZADO MULTILINGÜE RELATIVO A LA CIUDADANÍA DE LA UNIÓN Y A LA NACIONALIDAD / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU TÝKAJÍCÍ SE OBČANSTVÍ UNIE A STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOSTI / FLERSPROGET EU-STANDARDFORMULAR VEDRØRENDE UNIONSBORGERSKAB OG STATSBORGERSKAB / LIIDU KODAKONDSUST JA RAHVUST PUUDUTAV MITMEKEELNE ELI STANDARDVORM / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΈΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AE MAIDIR LE SAORÁNACHT AN AONTAIS AGUS NÁISIÚNTACHT / VIŠEJEZIČNI STANDARDNI OBRAZAC EUROPSKE UNIJE – GRAĐANSTVO UNIJE I DRŽAVLJANSTVO / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UNIONE EUROPEA RELATIVO ALLA CITTADINANZA DELL'UNIONE E ALLA NAZIONALITÀ / EIROPAS SAVIENĪBAS DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ SAVIENĪBAS PILSONĪBU UN VALSTSPIEDERĪBU / TÖBBNYELVŰ EURÓPAI UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY UNIÓS POLGÁRSÁG ÉS ÁLLAMPOLGÁRSÁG TEKINTETÉBEN / FORMOLA STANDARD MULTILINGWALI TAL-UE DWAR IĊ-ĊITTADINANZA U N-NAZZJONALITÀ TAL-UNJONI / MEERTALIG MODELFORMULIER VAN DE EUROPESE UNIE BETREFFENDE BURGERSCHAP VAN DE UNIE EN NATIONALITEIT / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY OBYWATELSTWA UNII I OBYWATELSTWA KRAJOWEGO / FORMULÁRIO MULTILINGUE NORMALIZADO DA UE RELATIVO À CIDADANIA DA UNIÃO E NACIONALIDADE / FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND CETĂŢENIA UNIUNII ŞI NAŢIONALITATEA / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA OBČIANSTVA ÚNIE A ŠTÁTNEJ PRÍSLUŠNOSTI / VEČJEZIČNI STANDARDNI OBRAZEC EU O DRŽAVLJANSTVU UNIJE IN NARODNOSTI / EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE – UNIONIN KANSALAISUUS JA KANSALLISUUS / FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE UNIONSMEDBORGARSKAP OCH NATIONALITET

4

NAME / NOM / NAME / ФАМИЛНО ИМЕ / APELLIDO(S) / PŘÍJMENÍ / EFTERNAVN / PEREKONNANIMI / ΕΠΩΝΥΜΟ / SLOINNE / PREZIME / COGNOME / UZVĀRDS / CSALÁDI NÉV / KUNJOM / NAAM / NAZWISKO / APELIDO / NUME / PRIEZVISKO / PRIIMEK / SUKUNIMI / EFTERNAMN

5

FORENAME(S) / PRÉNOM(S) / VORNAME(N) / СОБСТВЕНО ИМЕ / NOMBRE(S) / JMÉNO (JMÉNA) / FORNAVN/-E / EESNIMED / ΟΝΟΜΑ / CÉADAINM(NEACHA) / IME(NA) / NOME/I / VĀRDS(-I) / UTÓNÉV (UTÓNEVEK) / ISEM (ISMIJIET) / VOORNAMEN / IMIĘ (IMIONA) / NOME PRÓPRIO / PRENUME / MENO(Á) / IME(NA) / ETUNIMET / FÖRNAMN

6

DATE AND PLACE OF BIRTH / DATE ET LIEU DE NAISSANCE / TAG UND ORT DER GEBURT / ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATUM A MÍSTO NAROZENÍ / FØDSELSDATO OG -STED / SÜNNIAEG JA –KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / DATUM I MJESTO ROĐENJA / DATA E LUOGO DI NASCITA / DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA / SZÜLETÉS IDEJE ÉS HELYE / POST U DATA TAT-TWELID / GEBOORTEPLAATS EN –DATUM / DATA I MIEJSCE URODZENIA / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DATA ŞI LOCUL NAŞTERII / DÁTUM A MIESTO NARODENIA / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA / FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT

7

SEX / SEXE / GESCHLECHT / ПОЛ / SEXO / POHLAVÍ / KØN / SUGU / ΦΥΛΟ / GNÉAS / SPOL / SESSO / DZIMUMS / NEM / SESS / GESLACHT / PŁEĆ / SEXO / SEX / POHLAVIE / SPOL / SUKUPUOLI / KÖN

8

UNION CITIZEN; NATIONALITY: (ISO 3166-1 alpha-3) / Citoyen de l'Union; nationalité (ISO 3166-1 alpha-3) / UNIONSBÜRGER; STAATSANGEHÖRIGKEIT: ( ISO 3166-1 alpha-3) / ГРАЖДАНИН НА СЪЮЗА, ГРАЖДАНСТВО (ISO 3166-1 ALPHA-3) / CIUDADANÍA DE LA UNIÓN, NACIONALIDAD (ISO 3166-1 ALPHA-3) / OBČANSTVÍ UNIE; STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST (ISO 3166-1 ALPHA-3) / UNIONSBORGERSKAB; STATSBORGERSKAB (ISO 3166-1 ALPHA-3) / LIIDU KODAKONDSUS; RAHVUS (ISO 3166-1 ALPHA-3) / ΠΟΛΙΤΗΣ ΤΗΣ ΈΝΩΣΗΣ• ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ (ISO 3166-1 ALPHA-3) / SAORÁNACHT AN AONTAIS; NÁISIÚNTACHT (ISO 3166-1 ALPHA-3) / GRAĐANIN UNIJE; DRŽAVLJANSTVO: (ISO 3166-1 ALPHA-3) / CITTADINO DELL'UNIONE; NAZIONALITÀ (ISO 3166-1 ALPHA-3) / SAVIENĪBAS PILSONIS; VALSTSPIEDRĪBA (ISO 3166-1 ALPHA-3) / UNIÓS POLGÁR, ÁLLAMPOLGÁR (ISO 3166-1 ALPHA-3) / ĊITTADIN TAL-UNJONI; NAZZJONALITÀ (ISO 3166-1 ALPHA-3) / BURGER VAN DE UNIE; NATIONALITEIT (ISO 3166-1 ALPHA-3) / OBYWATEL UNII; OBYWATELSTWO KRAJOWE (ISO 3166-1 ALFA-3) / CIDADANIA DA UNIÃO; NACIONALIDADE (ISO 3166-1 ALPHA -3) / CETĂŢEAN AL UNIUNII; NAŢIONALITATE (ISO 3166-1 ALPHA-3) / OBČAN ÚNIE; ŠTÁTNA PRÍSLUŠNSOŤ (ISO 3166-1 ALPHA-3) / DRŽAVLJANSTVO UNIJE, NARODNOST (ISO 3166-1 ALPHA-3) / UNIONIN KANSALAINEN; KANSALLISUUS (ISO 3166-1 ALPHA-3) / UNIONSMEDBORGARE; NATIONALITET (ISO 3166-1 ALPHA-3)

9

DATE OF ISSUE, SIGNATURE, SEAL / DATE DE DÉLIVRANCE, SIGNATURE, SCEAU / TAG DER AUSSTELLUNG, UNTERSCHRIFT, SIEGEL / ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI / UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL

[45 pakeit.]

IVc priedas

EUROPOS SĄJUNGOS DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL

NETEISTUMO

Reglamento (ES) [Įrašyti šio reglamento numerį ir pavadinimą] 11 straipsnis

p0000016.png

1

VALSTYBĖ NARĖ:

2

IŠDUODANTI INSTITUCIJA

3

EUROPOS SĄJUNGOS DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL NETEISTUMO

4

PAVARDĖ

5

VARDAS (-AI)

6

GIMIMO DATA IR VIETA d. mėn. m.

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

7

LYTIS

8

IŠDAVIMO DATA d. mėn. m.

PARAŠAS, ANTSPAUDAS |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Teisinė pastaba. Šią ES daugiakalbę standartinę formą pateikia išduodančios valstybės narės institucijos ir jos galima reikalauti vietoje lygiaverčio viešojo dokumento, egzistuojančio toje valstybėje narėje. Išduodančios valstybės narės institucijų parengto lygiaverčio nacionalinio viešojo dokumento naudojimas neapribojamas. Minėta forma turi tą pačią oficialią įrodomąją galią kaip ir išduodančios valstybės narės nacionalinis ekvivalentas ir ji naudojama nepažeidžiant valstybių narių materialinės teisės dėl santuokos.

SIMBOLIAI / SYMBOLS / SYMBOLES / ZEICHEN / СИМВОЛИ / SÍMBOLOS / SYMBOLY / SYMBOLER / SÜMBOLID / ΣΥΜΒΟΛΑ / NODA / SIMBOLI / SIMBOLI / APZĪMĒJUMI / JELMAGYARÁZAT / SIMBOLI / AFKORTINGEN / SKRÓT / SÍMBOLOS / SIMBOLURI / SYMBOLY / KRATICE / SYMBOLIT/ FÖRKLARINGAR

—   d.: diena / Day / Jour / Tag / ден / Día / Den / Dag / Päev / Ημέρα / Lá / Dan / Giorno / diena / Nap / Jum / dag / dzień / Dia / Ziua / Deň / Dan / Päivä / Dag

—   mėn.: mėnuo / Month / Mois / Monat / месец / Mes / Měsíc / Måned / Kuu / Μήνας / Mí / Mjesec / Mese / mēnesis / Hónap / Xahar / maand / miesiąc / Mês / Luna / Mesiac / Mesec / Kuukausi / Månad

—   m.: metai / Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Aasta / Έτος / Bliain / Godina / Anno / gads / Év / Sena / jaar/ rok / Ano / Anul / Rok / Leto / Vuosi / År

—   M: Vyras / Masculine / Masculin / Männlich / мъжки / Masculino / Mužské / Mand / Mees / Άρρεν / Fireann / Muško / Maschile / Vīrietis / Férfi / Maskil / man / mężczyzna / Masculino / Masculin / Muž / Moški / Mies / Manligt

—   F: Moteris / Feminine / Féminin / Weiblich / женски / Femenino / Ženské / Kvinde / Naine / Θήλυ / Baineann / Žensko / Femminile / Sieviete / Nő / Femminil / vrouw / kobieta / Feminino / Feminin / Žena / Ženska / Nainen / Kvinnligt

1

MEMBER STATE / ÉTAT MEMBRE / MITGLIEDSTAAT / ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁT / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA / STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / TAGÁLLAM / STAT MEMBRU / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / JÄSENVALTIO / MEDLEMSSTAT

2

ISSUING AUTHORITY / AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE / AUSSTELLUNGSBEHÖRDE/ ИЗДАВАЩ ОРГАН / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / AUTORITATEA EMITENTĂ / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / ANTAVA VIRANOMAINEN / UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

EUROPEAN UNION MULTILINGUAL STANDARD FORM - ABSENCE OF A CRIMINAL RECORD / Formulaire type multilingue de l'UE relatif à l'absence d'un casier judiciaire / MEHRSPRACHIGES EU-FORMULAR - VORSTRAFENFREIHEIT / МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ЛИПСА НА СЪДЕБНО МИНАЛО / UE FORMULARIO NORMALIZADO MULTILINGÜE RELATIVO A LA CARENCIA DE ANTECEDENTES PENALES / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU TÝKAJÍCÍ SE NEEXISTENCE ZÁZNAMU V TRESTNÍM REJSTŘÍKU / FLERSPROGET EU-STANDARDFORMULAR VEDRØRENDE REN STRAFFEATTEST / KRIMINAALKARISTUSE PUUDUMIST PUUDUTAV MITMEKEELNE ELI STANDARDVORM / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΥΣΙΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AE MAIDIR LE HÉAGMAIS TAIFID CHOIRIÚIL / VIŠEJEZIČNI STANDARDNI OBRAZAC EUROPSKE UNIJE – UVJERENJE O NEKAŽNJAVANJU / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UNIONE EUROPEA RELATIVO ALL'ASSENZA DI PRECEDENTI PENALI / EIROPAS SAVIENĪBAS DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ KRIMINĀLAS SODAMĪBAS NEESAMĪBU / TÖBBNYELVŰ EURÓPAI UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY BÜNTETLEN ELŐÉLET TEKINTETÉBEN / FORMOLA STANDARD MULTILINGWALI TAL-UE DWAR IN-NUQQAS TA' REKORD KRIMINALI / MEERTALIG MODELFORMULIER VAN DE EUROPESE UNIE BETREFFENDE DE AFWEZIGHEID VAN EEN STRAFBLAD / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY NIEKARALNOŚCI / FORMULÁRIO MULTILINGUE NORMALIZADO DA UE RELATIVO À INEXISTÊNCIA DE REGISTO CRIMINAL / FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND ABSENŢA CAZIERULUI JUDICIAR / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA VÝPISU Z REGISTRA TRESTOV BEZ ZÁZNAMU / VEČJEZIČNI STANDARDNI OBRAZEC EU O NEKAZNOVANOSTI / EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE – MERKINNÄTÖN RIKOSREKISTERIOTE / FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE FRÅNVARO AV NOTERINGAR I BELASTNINGSREGISTER

4

NAME / NOM / NAME / ФАМИЛНО ИМЕ / APELLIDO(S) / PŘÍJMENÍ / EFTERNAVN / PEREKONNANIMI / ΕΠΩΝΥΜΟ / SLOINNE / PREZIME / COGNOME / UZVĀRDS / CSALÁDI NÉV / KUNJOM / NAAM / NAZWISKO / APELIDO / NUME / PRIEZVISKO / PRIIMEK / SUKUNIMI / EFTERNAMN

5

FORENAME(S) / PRÉNOM(S) / VORNAME(N) / СОБСТВЕНО ИМЕ / NOMBRE(S) / JMÉNO (JMÉNA) / FORNAVN/-E / EESNIMED / ΟΝΟΜΑ / CÉADAINM(NEACHA) / IME(NA) / NOME/I / VĀRDS(-I) / UTÓNÉV (UTÓNEVEK) / ISEM (ISMIJIET) / VOORNAMEN / IMIĘ (IMIONA) / NOME PRÓPRIO / PRENUME / MENO(Á) / IME(NA) / ETUNIMET / FÖRNAMN

6

DATE AND PLACE OF BIRTH / DATE ET LIEU DE NAISSANCE / TAG UND ORT DER GEBURT / ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATUM A MÍSTO NAROZENÍ / FØDSELSDATO OG -STED / SÜNNIAEG JA –KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / DATUM I MJESTO ROĐENJA / DATA E LUOGO DI NASCITA / DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA / SZÜLETÉS IDEJE ÉS HELYE / POST U DATA TAT-TWELID / GEBOORTEPLAATS EN –DATUM / DATA I MIEJSCE URODZENIA / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DATA ŞI LOCUL NAŞTERII / DÁTUM A MIESTO NARODENIA / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA / FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT

7

SEX / SEXE / GESCHLECHT / ПОЛ / SEXO / POHLAVÍ / KØN / SUGU / ΦΥΛΟ / GNÉAS / SPOL / SESSO / DZIMUMS / NEM / SESS / GESLACHT / PŁEĆ / SEXO / SEX / POHLAVIE / SPOL / SUKUPUOLI / KÖN

8

DATE OF ISSUE, SIGNATURE, SEAL / DATE DE DÉLIVRANCE, SIGNATURE, SCEAU / TAG DER AUSSTELLUNG, UNTERSCHRIFT, SIEGEL / ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI / UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL

[46 pakeit.]

IVd priedas

EUROPOS SĄJUNGOS DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL

GYVENAMOSIOS VIETOS

Reglamento (ES) [Įrašyti šio reglamento numerį ir pavadinimą] 11 straipsnis

p0000017.png

1

VALSTYBĖ NARĖ:

2

IŠDUODANTI INSTITUCIJA

3

EUROPOS SĄJUNGOS DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL GYVENAMOSIOS VIETOS

4

PAVARDĖ

5

VARDAS (-AI)

6

GIMIMO DATA IR VIETA d. mėn. m.

   |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

7

LYTIS

8

GYVENAMOJI VIETA

9

IŠDAVIMO DATA d. mėn. m.

PARAŠAS, ANTSPAUDAS |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Teisinė pastaba. Šią ES daugiakalbę standartinę formą pateikia išduodančios valstybės narės institucijos ir jos galima reikalauti vietoje lygiaverčio viešojo dokumento, egzistuojančio toje valstybėje narėje. Išduodančios valstybės narės institucijų parengto lygiaverčio nacionalinio viešojo dokumento naudojimas neapribojamas. Minėta forma turi tą pačią oficialią įrodomąją galią kaip ir išduodančios valstybės narės nacionalinis ekvivalentas ir ji naudojama nepažeidžiant valstybių narių materialinės teisės dėl santuokos.

SIMBOLIAI / SYMBOLS / SYMBOLES / ZEICHEN / СИМВОЛИ / SÍMBOLOS / SYMBOLY / SYMBOLER / SÜMBOLID / ΣΥΜΒΟΛΑ / NODA / SIMBOLI / SIMBOLI / APZĪMĒJUMI / JELMAGYARÁZAT / SIMBOLI / AFKORTINGEN / SKRÓT / SÍMBOLOS / SIMBOLURI / SYMBOLY / KRATICE / SYMBOLIT/ FÖRKLARINGAR

—   d.: diena / Day / Jour / Tag / ден / Día / Den / Dag / Päev / Ημέρα / Lá / Dan / Giorno / diena / Nap / Jum / dag / dzień / Dia / Ziua / Deň / Dan / Päivä / Dag

—   mėn.: mėnuo / Month / Mois / Monat / месец / Mes / Měsíc / Måned / Kuu / Μήνας / Mí / Mjesec / Mese / mēnesis / Hónap / Xahar / maand / miesiąc / Mês / Luna / Mesiac / Mesec / Kuukausi / Månad

—   m.: metai / Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Aasta / Έτος / Bliain / Godina / Anno / gads / Év / Sena / jaar/ rok / Ano / Anul / Rok / Leto / Vuosi / År

—   M: Vyras / Masculine / Masculin / Männlich / мъжки / Masculino / Mužské / Mand / Mees / Άρρεν / Fireann / Muško / Maschile / Vīrietis / Férfi / Maskil / man / mężczyzna / Masculino / Masculin / Muž / Moški / Mies / Manligt

—   F: Moteris / Feminine / Féminin / Weiblich / женски / Femenino / Ženské / Kvinde / Naine / Θήλυ / Baineann / Žensko / Femminile / Sieviete / Nő / Femminil / vrouw / kobieta / Feminino / Feminin / Žena / Ženska / Nainen / Kvinnligt

1

MEMBER STATE / ÉTAT MEMBRE / MITGLIEDSTAAT / ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁT / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA / STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / TAGÁLLAM / STAT MEMBRU / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / JÄSENVALTIO / MEDLEMSSTAT

2

ISSUING AUTHORITY / AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE / AUSSTELLUNGSBEHÖRDE/ ИЗДАВАЩ ОРГАН / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / AUTORITATEA EMITENTĂ / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / ANTAVA VIRANOMAINEN / UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

UROPEAN UNION MULTILINGUAL STANDARD FORM - RESIDENCE / Formulaire type multilingue de l'UE relatif au domicile / MEHRSPRACHIGES EU-FORMULAR - WOHNSITZ / МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА МЕСТОПРЕБИВАВАНЕ / UE FORMULARIO NORMALIZADO MULTILINGÜE RELATIVO A LA RESIDENCIA / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU TÝKAJÍCÍ SE BYDLIŠTĚ / FLERSPROGET EU-STANDARDFORMULAR VEDRØRENDE BOPÆL / ELUKOHTA PUUDUTAV MITMEKEELNE ELI STANDARDVORM / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AE MAIDIR LE CÓNAÍ / VIŠEJEZIČNI STANDARDNI OBRAZAC EUROPSKE UNIJE – BORAVIŠTE / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UNIONE EUROPEA RELATIVO ALLA RESIDENZA / EIROPAS SAVIENĪBAS DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ DZĪVES VIETU / TÖBBNYELVŰ EURÓPAI UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY LAKÓHELY TEKINTETÉBEN / FORMOLA STANDARD MULTILINGWALI TAL-UE DWAR IR-RESIDENZA / MEERTALIG MODELFORMULIER VAN DE EUROPESE UNIE BETREFFENDE WOONPLAATS / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY MIEJSCA ZAMIESZKANIA / FORMULÁRIO MULTILINGUE NORMALIZADO DA UE RELATIVO À RESIDÊNCIA / FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND REŞEDINŢA / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA POBYTU / VEČJEZIČNI STANDARDNI OBRAZEC EU O STALNEM PREBIVALIŠČU / EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE – ASUINPAIKKA / FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE HEMVIST

4

NAME / NOM / NAME / ФАМИЛНО ИМЕ / APELLIDO(S) / PŘÍJMENÍ / EFTERNAVN / PEREKONNANIMI / ΕΠΩΝΥΜΟ / SLOINNE/ PREZIME / COGNOME / UZVĀRDS / CSALÁDI NÉV / KUNJOM / NAAM / NAZWISKO / APELIDO / NUME / PRIEZVISKO / PRIIMEK / SUKUNIMI / EFTERNAMN

5

FORENAME(S) / PRÉNOM(S) / VORNAME(N) / СОБСТВЕНО ИМЕ / NOMBRE(S) / JMÉNO (JMÉNA) / FORNAVN/-E / EESNIMED / ΟΝΟΜΑ / CÉADAINM(NEACHA) / IME(NA) / NOME/I / VĀRDS(-I) / UTÓNÉV (UTÓNEVEK) / ISEM (ISMIJIET) / VOORNAMEN / IMIĘ (IMIONA) / NOME PRÓPRIO / PRENUME / MENO(Á) / IME(NA) / ETUNIMET / FÖRNAMN

6

DATE AND PLACE OF BIRTH / DATE ET LIEU DE NAISSANCE / TAG UND ORT DER GEBURT / ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATUM A MÍSTO NAROZENÍ / FØDSELSDATO OG -STED / SÜNNIAEG JA –KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / DATUM I MJESTO ROĐENJA / DATA E LUOGO DI NASCITA / DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA / SZÜLETÉS IDEJE ÉS HELYE / POST U DATA TAT-TWELID / GEBOORTEPLAATS EN –DATUM / DATA I MIEJSCE URODZENIA / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DATA ŞI LOCUL NAŞTERII / DÁTUM A MIESTO NARODENIA / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA / FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT

7

SEX / SEXE / GESCHLECHT / ПОЛ / SEXO / POHLAVÍ / KØN / SUGU / ΦΥΛΟ / GNÉAS / SPOL / SESSO / DZIMUMS / NEM / SESS / GESLACHT / PŁEĆ / SEXO / SEX / POHLAVIE / SPOL / SUKUPUOLI / KÖN

8

RESIDENCE / DOMICILE / WOHNSITZ / МЕСТОПРЕБИВАВАНЕ / RESIDENCIA / BYDLIŠTĚ / BOPÆL / ELUKOHT / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ / CÓNAÍ / INDIRIZZO DI RESIDENZA / DZĪVES VIETA / LAKCÍM / BORAVIŠTE / RESIDENZA / WOONPLAATS / MIEJSCE ZAMIESZKANIA / RESIDÊNCIA / REŞEDINŢA / POBYT / STALNO PREBIVALIŠČE / ASUINPAIKKA / HEMVIST

9

DATE OF ISSUE, SIGNATURE, SEAL / DATE DE DÉLIVRANCE, SIGNATURE, SCEAU / TAG DER AUSSTELLUNG, UNTERSCHRIFT, SIEGEL / ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI / UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL

[47 pakeit.]

IVe priedas

EUROPOS SĄJUNGOS DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL

IŠSILAVINIMO PAŽYMĖJIMO

Reglamento (ES) [Įrašyti šio reglamento numerį ir pavadinimą] 11 straipsnis

p0000018.png

1

VALSTYBĖ NARĖ:

2

IŠDUODANTI INSTITUCIJA

3

EUROPOS SĄJUNGOS DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL IŠSILAVINIMO PAŽYMĖJIMO

4

PAVARDĖ

5

VARDAS (-AI)

6

GIMIMO DATA IR VIETA d. mėn. m.

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

7

LYTIS

8

IŠSILAVINIMO LYGIS

(UNCESCO ISCED 2011 m. II priedas)

9

IŠSILAVINIMO SRITIS

(UNCESCO ISCED 2013 m. I priedas)

10

IŠDAVIMO DATA d. mėn. m.

PARAŠAS, ANTSPAUDAS |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Teisinė pastaba. Šią ES daugiakalbę standartinę formą pateikia išduodančios valstybės narės institucijos ir jos galima reikalauti vietoje lygiaverčio viešojo dokumento, egzistuojančio toje valstybėje narėje. Išduodančios valstybės narės institucijų parengto lygiaverčio nacionalinio viešojo dokumento naudojimas neapribojamas. Minėta forma turi tą pačią oficialią įrodomąją galią kaip ir išduodančios valstybės narės nacionalinis ekvivalentas ir ji naudojama nepažeidžiant valstybių narių materialinės teisės dėl santuokos.

SIMBOLIAI / SYMBOLS / SYMBOLES / ZEICHEN / СИМВОЛИ / SÍMBOLOS / SYMBOLY / SYMBOLER / SÜMBOLID / ΣΥΜΒΟΛΑ / NODA / SIMBOLI / SIMBOLI / APZĪMĒJUMI / JELMAGYARÁZAT / SIMBOLI / AFKORTINGEN / SKRÓT / SÍMBOLOS / SIMBOLURI / SYMBOLY / KRATICE / SYMBOLIT/ FÖRKLARINGAR

—   d.: diena / Day / Jour / Tag / ден / Día / Den / Dag / Päev / Ημέρα / Lá / Dan / Giorno / diena / Nap / Jum / dag / dzień / Dia / Ziua / Deň / Dan / Päivä / Dag

—   mėn.: mėnuo / Month / Mois / Monat / месец / Mes / Měsíc / Måned / Kuu / Μήνας / Mí / Mjesec / Mese / mēnesis / Hónap / Xahar / maand / miesiąc / Mês / Luna / Mesiac / Mesec / Kuukausi / Månad

—   m.: metai / Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Aasta / Έτος / Bliain / Godina / Anno / gads / Év / Sena / jaar/ rok / Ano / Anul / Rok / Leto / Vuosi / År

—   M: Vyras / Masculine / Masculin / Männlich / мъжки / Masculino / Mužské / Mand / Mees / Άρρεν / Fireann / Muško / Maschile / Vīrietis / Férfi / Maskil / man / mężczyzna / Masculino / Masculin / Muž / Moški / Mies / Manligt

—   F: Moteris / Feminine / Féminin / Weiblich / женски / Femenino / Ženské / Kvinde / Naine / Θήλυ / Baineann / Žensko / Femminile / Sieviete / Nő / Femminil / vrouw / kobieta / Feminino / Feminin / Žena / Ženska / Nainen / Kvinnligt

1

MEMBER STATE / ÉTAT MEMBRE / MITGLIEDSTAAT / ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁT / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA / STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / TAGÁLLAM / STAT MEMBRU / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / JÄSENVALTIO / MEDLEMSSTAT

2

ISSUING AUTHORITY / AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE / AUSSTELLUNGSBEHÖRDE/ ИЗДАВАЩ ОРГАН / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / AUTORITATEA EMITENTĂ / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / ANTAVA VIRANOMAINEN / UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

UROPEAN UNION MULTILINGUAL STANDARD FORM - EDUCATIONAL CERTIFICATE / Formulaire type multilingue de l'UE relatif au diplôme / MEHRSPRACHIGES EU-FORMULAR - BILDUNGSABSCHLUSS / МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ / UE FORMULARIO NORMALIZADO MULTILINGÜE RELATIVO AL CERTIFICADO DE ESTUDIOS / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU TÝKAJÍCÍ SE OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ STUDIA / FLERSPROGET EU-STANDARDFORMULAR VEDRØRENDE ET EKSAMENSBEVIS / HARIDUST TÕENDAVAT DOKUMENTI PUUDUTAV MITMEKEELNE ELI STANDARDVORM / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΠΟΥΔΩΝ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AE MAIDIR LE TEASTAS OIDEACHAIS / VIŠEJEZIČNI STANDARDNI OBRAZAC EUROPSKE UNIJE – POTVRDA O OBRAZOVANJU / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UNIONE EUROPEA RELATIVO A UN CERTIFICATO DI STUDI / EIROPAS SAVIENĪBAS DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ IZGLĪTĪBAS APLIECĪBU / TÖBBNYELVŰ EURÓPAI UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY KÉPESÍTÉS TEKINTETÉBEN / FORMOLA STANDARD MULTILINGWALI TAL-UE DWAR IĊ-ĊERTIFIKAT TA' EDUKAZZJONI / MEERTALIG MODELFORMULIER VAN DE EUROPESE UNIE BETREFFENDE EEN VOOR ONDERWIJS OF OPLEIDING BEHAALD GETUIGSCHRIFT / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY ŚWIADECTWA POTWIERDZAJĄCEGO WYKSZTAŁCENIE / FORMULÁRIO MULTILINGUE NORMALIZADO DA UE RELATIVO A UM CERTIFICADO DE ESTUDOS / FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND DIPLOMELE DE STUDII / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA POTVRDENIA O ŠTÚDIU / VEČJEZIČNI STANDARDNI OBRAZEC EU O POTRDILU O IZOBRAZBI / EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE – KOULUTUSTODISTUS / FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE UTBILDNINGSCERTIFIKAT

4

NAME / NOM / NAME / ФАМИЛНО ИМЕ / APELLIDO(S) / PŘÍJMENÍ / EFTERNAVN / PEREKONNANIMI / ΕΠΩΝΥΜΟ / SLOINNE / PREZIME / COGNOME / UZVĀRDS / CSALÁDI NÉV / KUNJOM / NAAM / NAZWISKO / APELIDO / NUME / PRIEZVISKO / PRIIMEK / SUKUNIMI / EFTERNAMN

5

FORENAME(S) / PRÉNOM(S) / VORNAME(N) / СОБСТВЕНО ИМЕ / NOMBRE(S) / JMÉNO (JMÉNA) / FORNAVN/-E / EESNIMED / ΟΝΟΜΑ / CÉADAINM(NEACHA) / IME(NA) / NOME/I / VĀRDS(-I) / UTÓNÉV (UTÓNEVEK) / ISEM (ISMIJIET) / VOORNAMEN / IMIĘ (IMIONA) / NOME PRÓPRIO / PRENUME / MENO(Á) / IME(NA) / ETUNIMET / FÖRNAMN

6

DATE AND PLACE OF BIRTH / DATE ET LIEU DE NAISSANCE / TAG UND ORT DER GEBURT / ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATUM A MÍSTO NAROZENÍ / FØDSELSDATO OG -STED / SÜNNIAEG JA –KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / DATUM I MJESTO ROĐENJA / DATA E LUOGO DI NASCITA / DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA / SZÜLETÉS IDEJE ÉS HELYE / POST U DATA TAT-TWELID / GEBOORTEPLAATS EN –DATUM / DATA I MIEJSCE URODZENIA / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DATA ŞI LOCUL NAŞTERII / DÁTUM A MIESTO NARODENIA / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA / FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT

7

SEX / SEXE / GESCHLECHT / ПОЛ / SEXO / POHLAVÍ / KØN / SUGU / ΦΥΛΟ / GNÉAS / SPOL / SESSO / DZIMUMS / NEM / SESS / GESLACHT / PŁEĆ / SEXO / SEX / POHLAVIE / SPOL / SUKUPUOLI / KÖN

8

LEVEL OF EDUCATIONAL CERTIFICATE (UNESCO CITE 2011 Annex II) / Niveau du diplôme (UNESCO CITE 2011, annexe II) / NIVEAU DES ABSCHLUSSES (UNESCO ISCED 2011 ANHANG II) / СТЕПЕН НА ПРИДОБИТО ОБРАЗОВАНИЕ (UNESCO ISCED 2011 ANNEXE II) / NIVEL DEL CERTIFICADO DE ESTUDIOS (UNESCO ISCED 2011 ANEXO II) / ÚROVEŇ OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ STUDIA (UNESCO ISCED 2011 PŘÍLOHA II) / EKSAMENSBEVISETS NIVEAU (UNESCO ISCED 2011 BILAG II) / HARIDUST TÕENDAVA DOKUMENDI KLASS (UNESCO ISCED 2011 LISA II) / ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ (UNESCO ISCED 2011 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II) / LEIBHÉAL AN TEASTAIS OIDEACHAIS (UNESCO ISCED 2011 IARSCRÍBHINN II) / RAZINA OBRAZOVANJA (UNESCO ISCED 2011. PRILOG II.) / LIVELLO DEL CERTIFICATO DI STUDI (UNESCO ISCED 2011 ALLEGATO II) / IZGLĪTĪBAS APLIECĪBAS LĪMENIS (UNESCO ISCED 2011 II PIELIKUMS) / KÉPESÍTÉS SZINTJE (UNESCO ISCED 2011 ANNEXE II) / LIVELL TAĊ-ĊERTIFIKAT TA' EDUKAZZJONI (UNESCO ISCED 2011 ANNEXE II) / NIVEAU VAN EEN VOOR ONDERWIJS OF OPLEIDING BEHAALD GETUIGSCHRIFT (UNESCO ISCED 2011 ANNEX II) / POZIOM WSKAZANY NA ŚWIADECTWIE POTWIERDZAJĄCYM WYKSZTAŁCENIE (UNESCO ISCED 2011 ZAŁĄCZNIK II) / NÍVEL DO CERTIFICADO DE ESTUDOS (UNESCO ISCED 2011 ANEXO II) / NIVELUL DIPLOMELOR DE STUDII (UNESCO ISCED 2011 ANEXA II) / ÚROVEŇ POTVRDENIA O ŠTÚDIU (UNESCO ISCED 2011 PRÍLOHA II) / POTRDILO O STOPNJI IZOBRAZBE (UNESCO ISCED 2011 PRILOGA II) / KOULUTUSTODISTUKSEN TASO (UNESCO ISCED 2011 LIITE II) / NIVÅ PÅ STUDIEINTYG (UNESCO ISCED 2011 BILAGA II)

9

FIELD OF EDUCATIONAL CERTIFICATE (UNESCO CITE-F 2013 Annex I) / Domaine du diplôme (UNESCO CITE-F 2013, annexe I) / GEBIET DES ABSCHLUSSES (UNESCO ISCED-F 2013 ANHANG I) / ОБЛАСТ НА ПРИДОБИТОТО ОБРАЗОВАНИЕ (UNESCO ISCED-F 2013 APPENDIX I) / RAMA DEL CERTIFICADO DE ESTUDIOS (UNESCO ISCED-F 2013 APÉNDICE I) / OBLAST OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ STUDIA (UNESCO ISCED-F 2013 DODATEK I) / EKSAMENSBEVISETS OMRÅDE (UNESCO ISCED-F 2013 APPENDIX I) / HARIDUST TÕENDAVA DOKUMENDI VALDKOND (UNESCO ISCED-F 2013 LISA I) / TΟΜΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ (UNESCO ISCED-F 2013 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ I) / RÉIMSE AN TEASTAIS OIDEACHAIS (UNESCO ISCED-F 2013 FOSCRÍBHINN I) / PODRUČJE OBRAZOVANJA (UNESCO ISCED-F 2013. PRILOG I.) / SETTORE DEL CERTIFICATO DI STUDI (UNESCO ISCED-F 2013 APPENDICE I) / IZGLĪTĪBAS APLIECĪBAS JOMA (UNESCO ISCED-F 2011 II PIELIKUMS) / KÉPESÍTÉS SZAKTERÜLETE (UNESCO ISCED-F 2013 APPENDIX I) / QASAM TAĊ-ĊERTIFIKAT TA' EDUKAZZJONI (UNESCO ISCED-F 2013 APPENDIĊI I) / STUDIERICHTING VAN EEN VOOR ONDERWIJS OF OPLEIDING BEHAALD GETUIGSCHRIFT (UNESCO ISCED-F 2013 APPENDIX I) / DZIEDZINA WSKAZANA NA ŚWIADECTWIE POTWIERDZAJĄCYM WYKSZTAŁCENIE (UNESCO ISCED-F 2013 DODATEK I) / ÁREA DO CERTIFICADO DE ESTUDOS (UNESCO ISCED-F 2013 APÊNDICE I) / DOMENIILE ÎN CARE AU FOST ACORDATE DIPLOMELE DE STUDII (UNESCO ISCED-F 2013 ANEXA I) / OBLASŤ POTVRDENIA O ŠTÚDIU (UNESCO ISCED-F 2013 DODATOK I) / POTRDILO O PODROČJU IZOBRAZBE (UNESCO ISCED-F 2013 DODATEK I) / KOULUTUSTODISTUKSEN ALA (UNESCO ISCED-F 2013 LISÄYS I) / OMRÅDE FÖR STUDIEINTYG (UNESCO ISCED-F 2013 TILLÄGG I)

10

DATE OF ISSUE, SIGNATURE, SEAL / DATE DE DÉLIVRANCE, SIGNATURE, SCEAU / TAG DER AUSSTELLUNG, UNTERSCHRIFT, SIEGEL / ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI / UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL

[48 pakeit.]

IVf priedas

EUROPOS SĄJUNGOS DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL

NEGALIOS

Reglamento (ES) [Įrašyti šio reglamento numerį ir pavadinimą] 11 straipsnis

p0000019.png

1

VALSTYBĖ NARĖ:

2

IŠDUODANTI INSTITUCIJA

3

EUROPOS SĄJUNGOS DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL NEĮGALUMO

4

PAVARDĖ

5

VARDAS (-AI)

6

GIMIMO DATA IR VIETA d. mėn. m.

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

7

LYTIS

8

NEGALIOS LAIPSNIS ARBA TIPAS NACIONALINĖJE SISTEMOJE

9

IŠDAVIMO DATA d. mėn. m.

PARAŠAS, ANTSPAUDAS |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Teisinė pastaba. Šią ES daugiakalbę standartinę formą pateikia išduodančios valstybės narės institucijos ir jos galima reikalauti vietoje lygiaverčio viešojo dokumento, egzistuojančio toje valstybėje narėje. Išduodančios valstybės narės institucijų parengto lygiaverčio nacionalinio viešojo dokumento naudojimas neapribojamas. Minėta forma turi tą pačią oficialią įrodomąją galią kaip ir išduodančios valstybės narės nacionalinis ekvivalentas ir ji naudojama nepažeidžiant valstybių narių materialinės teisės dėl santuokos.

SIMBOLIAI / SYMBOLS / SYMBOLES / ZEICHEN / СИМВОЛИ / SÍMBOLOS / SYMBOLY / SYMBOLER / SÜMBOLID / ΣΥΜΒΟΛΑ / NODA / SIMBOLI / SIMBOLI / APZĪMĒJUMI / JELMAGYARÁZAT / SIMBOLI / AFKORTINGEN / SKRÓT / SÍMBOLOS / SIMBOLURI / SYMBOLY / KRATICE / SYMBOLIT/ FÖRKLARINGAR

—   d.: diena / Day / Jour / Tag / ден / Día / Den / Dag / Päev / Ημέρα / Lá / Dan / Giorno / diena / Nap / Jum / dag / dzień / Dia / Ziua / Deň / Dan / Päivä / Dag

—   mėn.: mėnuo / Month / Mois / Monat / месец / Mes / Měsíc / Måned / Kuu / Μήνας / Mí / Mjesec / Mese / mēnesis / Hónap / Xahar / maand / miesiąc / Mês / Luna / Mesiac / Mesec / Kuukausi / Månad

—   m.: metai / Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Aasta / Έτος / Bliain / Godina / Anno / gads / Év / Sena / jaar/ rok / Ano / Anul / Rok / Leto / Vuosi / År

—   M: Vyras / Masculine / Masculin / Männlich / мъжки / Masculino / Mužské / Mand / Mees / Άρρεν / Fireann / Muško / Maschile / Vīrietis / Férfi / Maskil / man / mężczyzna / Masculino / Masculin / Muž / Moški / Mies / Manligt

—   F: Moteris / Feminine / Féminin / Weiblich / женски / Femenino / Ženské / Kvinde / Naine / Θήλυ / Baineann / Žensko / Femminile / Sieviete / Nő / Femminil / vrouw / kobieta / Feminino / Feminin / Žena / Ženska / Nainen / Kvinnligt

1

MEMBER STATE / ÉTAT MEMBRE / MITGLIEDSTAAT / ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁT / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA / STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / TAGÁLLAM / STAT MEMBRU / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / JÄSENVALTIO / MEDLEMSSTAT

2

ISSUING AUTHORITY / AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE / AUSSTELLUNGSBEHÖRDE/ ИЗДАВАЩ ОРГАН / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / AUTORITATEA EMITENTĂ / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / ANTAVA VIRANOMAINEN / UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

EUROPEAN UNION MULTILINGUAL STANDARD FORM - DISABILITY / Formulaire type multilingue de l'UE relatif au handicap / MEHRSPRACHIGES EU-FORMULAR - BEHINDERUNG / МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА УВРЕЖДАНЕ / UE FORMULARIO NORMALIZADO MULTILINGÜE RELATIVO A LA INVALIDEZ / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU TÝKAJÍCÍ SE ZDRAVOTNÍHO POSTIŽENÍ / FLERSPROGET EU-STANDARDFORMULAR VEDRØRENDE HANDICAP / PUUET PUUDUTAV MITMEKEELNE ELI STANDARDVORM / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AE MAIDIR LE MÍCHUMAS / VIŠEJEZIČNI STANDARDNI OBRAZAC EUROPSKE UNIJE – INVALIDNOST / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UNIONE EUROPEA RELATIVO ALLA DISABILITÀ / EIROPAS SAVIENĪBAS DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ INVALIDITĀTI / TÖBBNYELVŰ EURÓPAI UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY FOGYATÉKOSSÁG TEKINTETÉBEN / FORMOLA STANDARD MULTILINGWALI TAL-UE DWAR ID-DIŻABILITÀ / MEERTALIG MODELFORMULIER VAN DE EUROPESE UNIE BETREFFENDE INVALIDITEIT / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI / FORMULÁRIO MULTILINGUE NORMALIZADO DA UE RELATIVO À DEFICIÊNCIA / FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND HANDICAPUL / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA ZDRAVOTNÉHO POSTIHNUTIA / VEČJEZIČNI STANDARDNI OBRAZEC EU O INVALIDNOSTI / EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE – VAMMAISUUS / FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE FUNKTIONSHINDER

4

NAME / NOM / NAME / ФАМИЛНО ИМЕ / APELLIDO(S) / PŘÍJMENÍ / EFTERNAVN / PEREKONNANIMI / ΕΠΩΝΥΜΟ / SLOINNE / PREZIME / COGNOME / UZVĀRDS / CSALÁDI NÉV / KUNJOM / NAAM / NAZWISKO / APELIDO / NUME / PRIEZVISKO / PRIIMEK / SUKUNIMI / EFTERNAMN

5

FORENAME(S) / PRÉNOM(S) / VORNAME(N) / СОБСТВЕНО ИМЕ / NOMBRE(S) / JMÉNO (JMÉNA) / FORNAVN/-E / EESNIMED / ΟΝΟΜΑ / CÉADAINM(NEACHA) / IME(NA) / NOME/I / VĀRDS(-I) / UTÓNÉV (UTÓNEVEK) / ISEM (ISMIJIET) / VOORNAMEN / IMIĘ (IMIONA) / NOME PRÓPRIO / PRENUME / MENO(Á) / IME(NA) / ETUNIMET / FÖRNAMN

6

DATE AND PLACE OF BIRTH / DATE ET LIEU DE NAISSANCE / TAG UND ORT DER GEBURT / ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATUM A MÍSTO NAROZENÍ / FØDSELSDATO OG -STED / SÜNNIAEG JA –KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / DATUM I MJESTO ROĐENJA / DATA E LUOGO DI NASCITA / DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA / SZÜLETÉS IDEJE ÉS HELYE / POST U DATA TAT-TWELID / GEBOORTEPLAATS EN –DATUM / DATA I MIEJSCE URODZENIA / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DATA ŞI LOCUL NAŞTERII / DÁTUM A MIESTO NARODENIA / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA / FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT

7

SEX / SEXE / GESCHLECHT / ПОЛ / SEXO / POHLAVÍ / KØN / SUGU / ΦΥΛΟ / GNÉAS / SPOL / SESSO / DZIMUMS / NEM / SESS / GESLACHT / PŁEĆ / SEXO / SEX / POHLAVIE / SPOL / SUKUPUOLI / KÖN

8

DEGREE OR NATURE OF DISABILITY ACCORDING TO THE NATIONAL CLASSIFICATION / Degré ou type du handicap selon la classification nationale / GRAD ODER ART DER BEHINDERUNG IM NATIONALEN SYSTEM / СТЕПЕН ИЛИ ЕСТЕСТВО НА УВРЕЖДАНЕТО СПОРЕД НАЦИОНАЛНАТА КЛАСИФИКАЦИЯ / GRADO O NATURALEZA DE LA INVALIDEZ DE ACUERDO LA CLASIFICACIÓN NACIONAL / STUPEŇ NEBO POVAHA ZDRAVOTNÍHO POSTIŽENÍ PODLE VNITROSTÁTNÍ KLASIFIKACE / HANDICAPPETS GRAD OG ART EFTER NATIONAL KLASSIFICERING / PUUDE ASTE VÕI OLEMUS VASTAVALT RAHVUSVAHELISELE KLASSIFIKATSIOONILE / BΑΘΜΟΣ Η ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ / GRÁD NÓ CINEÁL AN MHÍCHUMAIS DE RÉIR AN AICMIÚCHÁIN NÁISIÚNTA / STUPANJ ILI VRSTA INVALIDNOSTI PREMA NACIONALNOJ KLASIFIKACIJI / LIVELLO O NATURA DELLA DISABILITÀ SECONDO LA CLASSIFICAZIONE NAZIONALE / INVALIDITĀTES PAKĀPE VAI VEIDS ATBILSTĪGI VALSTS KLASIFIKĀCIJAI / FOGYATÉKOSSÁG MÉRTÉKE VAGY JELLEGE A NEMZETI BESOROLÁS SZERINT / GRAD JEW IN-NATURA TAD-DIŻABBILTÀ SKONT IL-KLASSIFIKAZZJONI NAZZJONALI / MATE EN AARD VAN INVALIDITEIT VOLGENS DE NATIONALE CLASSIFICATIE / STOPIEŃ LUB RODZAJ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI ZGODNIE Z KLASYFIKACJA KRAJOWĄ / GRAU OU NATUREZA DA DEFICIÊNCIA SEGUNDO O SISTEMA NACIONAL DE CLASSIFICAÇÃO / GRADUL ŞI NATURA HANDICAPULUI PORIVIT CLASIFICĂRII NAŢIONALEO / STUPEŇ ALEBO POVAHA ZDRAVOTNÉHO POSTIHNUTIA PODĽA VNÚTROŠTÁTNEJ KLASIFIKÁCIE / STOPNJA ALI VRSTA INVALIDNOSTI GLEDE NA NACIONALNO KLASIFIKACIJO / KANSALLISEN LUOKITUKSEN MUKAINEN VAMMAISUUDEN TASO TAI LUONNE / GRAD ELLER SLAG AV FUNKTIONSHINDER ENLIGT NATIONELL KLASSIFIKATION

9

DATE OF ISSUE, SIGNATURE, SEAL / DATE DE DÉLIVRANCE, SIGNATURE, SCEAU / TAG DER AUSSTELLUNG, UNTERSCHRIFT, SIEGEL / ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI / UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL

[49 pakeit.]

V priedas

EUROPOS SĄJUNGOS

DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL

BENDROVĖS AR KITOKIOS ĮMONĖS TEISINIO STATUSO IR ATSTOVAVIMO

Reglamento (ES) [Įrašyti šio reglamento numerį ir pavadinimą] 11 straipsnis

p0000020.png

p0000021.png

Teisinė pastaba. Šią ES daugiakalbę standartinę formą pateikia išduodančios valstybės narės institucijos ir jos galima reikalauti vietoje lygiaverčio viešojo dokumento, egzistuojančio toje valstybėje narėje. Išduodančios valstybės narės institucijų parengto lygiaverčio nacionalinio viešojo dokumento naudojimas neapribojamas. Minėta forma turi tą pačią oficialią įrodomąją galią kaip ir išduodančios valstybės narės nacionalinis ekvivalentas ir ji naudojama nepažeidžiant valstybių narių materialinės teisės dėl bendrovės ar kitokios įmonės teisinio statuso ir atstovavimo.

SYMBOLS / SYMBOLES / ZEICHEN / СИМВОЛИ / SÍMBOLOS / SYMBOLY / SYMBOLER / SÜMBOLID / ΣΥΜΒΟΛΑ / NODA / SIMBOLI / SIMBOLI / APZĪMĒJUMI / SIMBOLIAI / JELMAGYARÁZAT / SIMBOLI / AFKORTINGEN / SKRÓT / SÍMBOLOS / SIMBOLURI / SYMBOLY / KRATICE / SYMBOLIT / FÖRKLARINGAR

—   Da: Day / Jour / Tag / ден / Día / Den / Dag / Päev / Ημέρα / Lá / Dan / Giorno / diena / diena / Nap / Jum / dag / dzień / Dia / Ziua / Deň / Dan / Päivä / Dag

—   Mo: Month / Mois / Monat / месец / Mes / Měsíc / Måned / Kuu / Μήνας / Mí / Mjesec / Mese / mēnesis / mėnuo / Hónap / Xahar / maand / miesiąc / Mês / Luna / Mesiac / Mesec / Kuukausi / Månad

—   Ye: Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Aasta / Έτος / Bliain / Godina / Anno / gads / metai / Év / Sena / jaar / rok / Ano / Anul / Rok / Leto / Vuosi / År

1

État membre / Mitgliedstaat / ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁT / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA / STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / STAT MEMBRU / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / JÄSENVALTIO / MEDLEMSSTAT

2

autorité de délivrance / Ausstellungsbehörde / ИЗДАВАЩ ОРГАН / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / AUTORITATEA EMITENTĂ / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / ANTAVA VIRANOMAINEN / UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

Formulaire type multilingue de l'UE concernant le statut et la représentation juridique de la société ou autre forme d'entreprise / mehrsprachiges EU-Formular zur Rechtsform einer Gesellschaft/eines Unternehmens und zur Vertretungsbefugnis / МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕС ЗА ПРАВНИЯ СТАТУС И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО НА ДРУЖЕСТВО ИЛИ НА ДРУГ ВИД ПРЕДПРИЯТИЕ / IMPRESO ESTÁNDAR MULTILINGÜE DE LA UE RELATIVO A LA PERSONALIDAD JURÍDICA Y LA REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD O EMPRESA / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU TÝKAJÍCÍ SE PRÁVNÍHO POSTAVENÍ A ZASTUPOVÁNÍ SPOLEČNOSTI NEBO JINÉHO PODNIKU / FLERSPROGET EU-STANDARDFORMULAR VEDRØRENDE ET SELSKABS ELLER ET ANDET FORETAGENDES RETLIGE STATUS OG REPRÆSENTATION / ELi MITMEKEELNE STANDARDVORM ÄRIÜHINGU VÕI MUU ETTEVÕTJA ÕIGUSLIKU SEISUNDI JA ESINDAMISE KOHTA / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ή ΑΛΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AN AE MAIDIR LE STÁDAS DLÍTHIÚIL AGUS IONADAÍOCHT CUIDEACHTA NÓ GNÓTHAIS EILE / VIŠEJEZIČNI STANDARDNI FORMULAR EU-a KOJI SE ODNOSI NA PRAVNI STATUS I ZASTUPANJE TRGOVAČKIH DRUŠTAVA I DRUGIH VRSTA PODUZEĆA / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UE RELATIVO ALLO STATUS GIURIDICO E ALLA RAPPRESENTANZA DI UNA SOCIETÀ O ALTRA IMPRESA / ES DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ UZŅĒMUMA VAI CITA VEIDA KOMERSANTA JURIDISKO STATUSU UN PĀRSTĀVĪBU / ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL BENDROVĖS AR KITOKIOS ĮMONĖS TEISINIO STATUSO IR ATSTOVAVIMO / TÖBBNYELVŰ UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY TÁRSASÁG VAGY EGYÉB VÁLLALKOZÁS JOGÁLLÁSA ÉS KÉPVISELETE TEKINTETÉBEN / FORMOLA STANDARD MULTILINGWA TAL-UE DWAR L-ISTATUS LEGALI U R-RAPPREŻENTAZZJONI TA' KUMPANIJA JEW TA' IMPRIŻA / MEERVOUDIG EU-MODELFORMULIER BETREFFENDE DE RECHTSVORM EN VERTEGENWOORDIGING VAN EEN VENNOOTSCHAP OF ANDERE ONDERNEMING / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY STATUSU PRAWNEGO I REPREZENTACJI SPÓŁKI LUB INNYCH PRZEDSIĘBIORSTW / FORMULÁRIO MULTILINGUE DA UE RELATIVO AO ESTATUTO JURÍDICO E À REPRESENTAÇÃO DE UMA EMPRESA OU OUTRA SOCIEDADE / FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND STATUTUL LEGAL ŞI REPREZENTAREA UNEI SOCIETĂŢI SAU A UNEI ALTE ÎNTREPRINDERI / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA PRÁVNEHO POSTAVENIA A ZASTÚPENIA SPOLOČNOSTI ALEBO INÉHO PODNIKU / STANDARDNI VEČJEZIČNI OBRAZEC EU V ZVEZI S PRAVNO OBLIKO IN ZASTOPSTVOM GOSPODARSKE DRUŽBE ALI DRUGEGA PODJETJA / EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE - YHTIÖN TAI MUUN YRITYKSEN OIKEUDELLINEN MUOTO JA EDUSTAJAT / FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE ETT BOLAGS ELLER ANNAT FÖRETAGS RÄTTSLIGA STATUS OCH REPRESENTATION

4

Nom de la société ou autre forme d'entreprise /

Firma der Gesellschaft/des Unternehmens / НАИМЕНОВАНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО/ДРУГИЯ ВИД ПРЕДПРИЯТИЕ / NOMBRE DE LA SOCIEDAD O EMPRESA / NÁZEV SPOLEČNOSTI NEBO JINÉHO PODNIKU / SELSKABETS ELLER FORETAGENDETS NAVN / ÄRIÜHINGU VÕI MUU ETTEVÕTJA NIMI / ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ή ΑΛΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ / AINM NA CUIDEACHTA NÓ GNÓTHAIS EILE / TVRTKA DRUŠTVA/PODUZEĆA / DENOMINAZIONE DELLA SOCIETÀ O IMPRESA / UZŅĒMUMA VAI CITA VEIDA KOMERSANTA NOSAUKUMS / BENDROVĖS AR KITOKIOS ĮMONĖS PAVADINIMAS / A TÁRSASÁG VAGY EGYÉB VÁLLALKOZÁS NEVE / ISEM TAL-KUMPANIJA JEW TA' IMPRIŻA OĦRA / NAAM VAN DE VENNOOTSCHAP OF ANDERE ONDERNEMING / NAZWA SPÓŁKI LUB INNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA / NOME DE UMA EMPRESA OU OUTRA SOCIEDADE / NUMELE SOCIETĂŢII SAU AL ÎNTREPRINDERII / MENO SPOLOČNOSTI ALEBO INÉHO PODNIKU / IME GOSPODARSKE DRUŽBE ALI DRUGEGA PODJETJA / YHTIÖN TAI MUUN YRITYKSEN NIMI / FÖRETAGETS NAMN

5

Forme juridique / Rechtsform / ПРАВНА ФОРМА / FORMA JURÍDICA / PRÁVNÍ FORMA / RETLIG STATUS / ÕIGUSLIK VORM / ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ / FOIRM DHLÍTHIÚIL / PRAVNI OBLIK / FORMA GIURIDICA / JURIDISKĀ FORMA / TEISINĖ FORMA / JOGI FORMA / FORMA ĠURIDIKA / RECHTSVORM / FORMA PRAWNA / FORMA JURÍDICA / FORMA JURIDICĂ / PRÁVNA FORMA / PRAVNA OBLIKA / OIKEUDELLINEN MUOTO / RÄTTSLIG FORM

6

National / National / НАЦИОНАЛНА / NACIONAL / VNITROSTÁTNÍ / NATIONALT / RIIKLIK / ΕΘΝΙΚΗ / NÁISIÚNTA / DRŽAVNA / NAZIONALE / VALSTS / NACIONALINĖ / BELFÖLDI / NAZZJONALI / NATIONAAL / KRAJOWA / NACIONAL / NAŢIONAL / VNÚTROŠTÁTNA / V DRŽAVI / KANSALLINEN / NATIONELL

7

Européen / Europäisch / ЕВРОПЕЙСКА / EUROPEA / EVROPSKÁ / EUROPÆISK / EUROOPA / ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ / EORPACH / EUROPSKA / EUROPEA / EIROPAS / EUROPOS / EURÓPAI / EWROPEA / EUROPEES / EUROPEJSKA / EUROPEIA / EUROPEAN / EURÓPSKA / V EU / EUROOPPALAINEN / EUROPEISK

8

Siège social / Sitz der Gesellschaft/des Unternehmens / СЕДАЛИЩЕ / SEDE SOCIAL / SÍDLO / HJEMSTED / REGISTRIJÄRGNE ASUKOHT / ΕΔΡΑ / OIFIG CHLÁRAITHE / SJEDIŠTE DRUŠTVA / SEDE LEGALE / JURIDISKĀ ADRESE / BUVEINĖ / SZÉKHELY / UFFIĊĊJU REĠISTRAT / STATUTAIRE ZETEL / ZAREJESTROWANA SIEDZIBA / SEDE SOCIAL / SEDIUL SOCIAL / OFICIÁLNE SÍDLO / STATUTARNI SEDEŽ / TOIMIPAIKKA / SÄTE

9

date et lieu de l'immatriculation / Tag und Ort der Eintragung / ДАТА И МЯСТО НА РЕГИСТРИРАНЕ / FECHA Y LUGAR DE REGISTRO / DATUM A MÍSTO ZÁPISU / DATO OG STED / REGISTRISSE KANDMISE KUUPÄEV JA KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD AN CHLÁRAITHE / DATUM I MJESTO UPISA / DATA E LUOGO DI REGISTRAZIONE / REĢISTRĀCIJAS DATUMS UN VIETA / REGISTRACIJOS DATA IR VIETA / BEJEGYZÉS IDEJE ÉS HELYE / DATA U POST TA' REĠISTRAZZJONI / DATUM EN PLAATS VAN REGISTRATIE / DATA I MIEJSCE REJESTRACJI / DATA E LOCAL DE REGISTO / DATA ŞI LOCUL ÎNREGISTRĂRII / DÁTUM A MIESTO REGISTRÁCIE / DATUM IN KRAJ REGISTRACIJE / REKISTERÖINTIAIKA JA –PAIKKA / REGISTRERINGSDATUM OCH REGISTRERINGSORT

10

Numéro d'immatriculation / Eintragungsnummer / НОМЕР В РЕГИСТЪРА / NÚMERO DE REGISTRO / IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO / REGISTRERINGSNUMMER / REGISTRINUMBER / ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ / UIMHIR CHLÁRAITHE / BROJ UPISA / NUMERO DI REGISTRAZIONE / REĢISTRĀCIJAS NUMURS / REGISTRACIJOS NUMERIS / CÉGJEGYZÉKSZÁM / NUMRU TA' REĠISTRAZZJONI / REGISTRATIENUMMER / NUMER REJESTRACYJNY / NÚMERO DE REGISTO / NUMĂRUL DE ÎNREGISTRARE / REGISTRAČNÉ ČÍSLO / REGISTRSKA ŠTEVILKA / REKISTERÖINTINUMERO / REGISTRERINGSNUMMER

11

Nom du/des représentant(s) habilité(s) / name des (der) Vertretungsbefugten / ФАМИЛНО(И) ИМЕ(НА) НА УПЪЛНОМОЩЕНИЯ(ТЕ) ПРЕДСТАВИТЕЛ(И) / APELLIDO(S) DEL REPRESENTANTE O LOS REPRESENTANTES AUTORIZADOS / PŘÍJMENÍ POVĚŘENÉHO ZÁSTUPCE (POVĚŘENÝCH ZÁSTUPCŮ) / EFTERNAVN/-E FOR DE BEMYNDIGEDE REPRÆSENTANTER/-ER / VOLITATUD ESINDAJA(TE) PEREKONNANIMI/NIMED / ΕΠΩNΥΜΟ ΤΟΥ Ή ΤΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ / SLOINNE AN IONADAÍ ÚDARAITHE / NA nIONADAITHE ÚDARAITHE / PREZIME OVLAŠTENOG ZASTUPNIKA / COGNOME/I DEL/I RAPPRESENTANTE/I AUTORIZZATO/I / PILNVAROTĀ(-O) PĀRSTĀVJA(-U) UZVĀRDS(-I) / ĮGALIOTO (-Ų) ATSTOVO (-Ų) PAVARDĖ (-ĖS) / KÉPVISELETRE JOGOSULT(AK) CSALÁDI NEVE(I) / KUNJOM(IJIET) TAR-RAPPREŻENTANT(I) AWTORIZZAT(I) / NAAM VAN DE GEMACHTIGDE VERTEGENWOORDIGER(S) / NAZWISKO (NAZWISKA) UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA (UPOWAŻNIONYCH PRZEDSTAWICIELI) / APELIDO DO OU DOS REPRESENTANTES AUTORIZADOS / NUMELE REPREZENTANTULUI AUTORIZAT/REPREZENTANŢILOR AUTORIZAŢI / PRIEZVISKO(Á) OPRÁVNENÉHO ZÁSTUPCU (OPRÁVNENÝCH ZÁSTUPCOV) / PRIIMEK ZAKONITEGA ZASTOPNIKA / PRIIMKI ZAKONITIH ZASTOPNIKOV / VALTUUTETTUJEN EDUSTAJIEN SUKUNIMET / BEMYNDIGAD(E) FÖRETRÄDARES EFTERNAMN

12

Prénom(s) du/des représentant(s) habilité(s) / Vorname(n) des (der) Vertretungsbefugten / СОБСТВЕНО(И) ИМЕ(НА) НА УПЪЛНОМОЩЕНИЯ(ТЕ) ПРЕДСТАВИТЕЛ(И) / NOMBRE(S) DEL REPRESENTANTE O LOS REPRESENTANTES AUTORIZADOS / JMÉNO (JMÉNA) POVĚŘENÉHO ZÁSTUPCE ( POVĚŘENÝCH ZÁSTUPCŮ) / FORNAVN/-E FOR DE BEMYNDIGEDE REPRÆSENTANT/-ER / VOLITATUD ESINDAJA(TE) EESNIMED / ΟΝΟΜΑ/ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΟΥ Ή ΤΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ / CÉADAINM(NEACHA) AN IONADAÍ ÚDARAITHE / NA nIONADAITHE ÚDARAITHE / IME OVLAŠTENOG ZASTUPNIKA / NOME/I DEL/I RAPPRESENTANTE/I AUTORIZZATO/I / PILNVAROTĀ(-O) PĀRSTĀVJA(-U) VĀRDS(-I) / ĮGALIOTO (-Ų) ATSTOVO (-Ų) VARDAS (-AI) / KÉPVISELETRE JOGOSULT(AK) UTÓNEVE(I) / ISEM (ISMIJIET) TAR-RAPPREŻENTANT(I) AWTORIZZAT(I) / VOORNAMEN VAN DE GEMACHTIGDE VERTEGENWOORDIGER(S) / IMIĘ (IMIONA) UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA (UPOWAŻNIONYCH PRZEDSTAWICIELI) / NOME PRÓPRIO DO OU DOS REPRESENTANTES AUTORIZADOS / PRENUMELE REPREZENTANTULUI AUTORIZAT/REPREZENTANŢILOR AUTORIZAŢI / MENO(Á) OPRÁVNENÉHO ZÁSTUPCU (OPRÁVNENÝCH ZASTUPCOV) / IME(NA) ZAKONITEGA ZASTOPNIKA / IMENA ZAKONITIH ZASTOPNIKOV / VALTUUTETTUJEN EDUSTAJIEN ETUNIMET / BEMYNDIGAD(E) FÖRETRÄDARES FÖRNAMN

13

Fonction du/des répresentant(s) HABILITÉ(S) / Funktion des (der) Vertretungsbefugten / ДЛЪЖНОСТ НА УПЪЛНОМОЩЕНИЯ(ТЕ) ПРЕДСТАВИТЕЛ(И) / CARGO DEL REPRESENTANTE O LOS REPRESENTANTES AUTORIZADOS / FUNKCE POVĚŘENÉHO ZÁSTUPCE (ZÁSTUPCŮ) / DE BEMYNDIGEDE REPRÆSENTANTERS STILLING / VOLITATUD ESINDAJA(TE) ÜLESANDED / ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ Ή ΤΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ / FEIDHM AN IONADAÍ ÚDARAITHE / NA nIONADAITHE ÚDARAITHE / FUNKCIJA OVLAŠTENOG ZASTUPNIKA / FUNZIONE DEL/I RAPPRESENTANTE/I AUTORIZZATO/I / PILNVAROTĀ(-O) PĀRSTĀVJA(-U) PILNVARAS / ĮGALIOTO (-Ų) ATSTOVO (-Ų) PAREIGOS / KÉPVISELETRE JOGOSULT(AK) TISZTSÉGE(I) / IL-FUNZJONI TAR-RAPPREŻENTANT(I) AWTORIZZAT(I) / FUNCTIE VAN DE GEMACHTIGDE VERTEGENWOORDIGER(S) / FUNKCJA UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA (UPOWAŻNIONYCH PRZEDSTAWICIELI) / CARGO DO OU DOS REPRESENTANTES AUTORIZADOS / FUNCŢIA REPREZENTANTULUI AUTORIZAT/REPREZENTANŢILOR AUTORIZAŢI / FUNKCIA OPRÁVNENÉHO ZÁSTUPCU (OPRÁVNENÝCH ZASTUPCOV) / FUNKCIJA ZAKONITEGA ZASTOPNIKA / FUNKCIJE ZAKONITIH ZASTOPNIKOV / VALTUUTETTUJEN EDUSTAJIEN TEHTÄVÄ / BEMYNDIGAD(E) FÖRETRÄDARES FUNKTION

14

est (sont) hablité(s) à représenter / Ist (sind) vertretungsbefugt / УПЪЛНОМОЩЕН(И) Е(СА) ДА ПРЕДСТАВЛЯВА(Т) / ESTÁ(N) AUTORIZADO(S) PARA ASUMIR LA REPRESENTACIÓN / JE (JSOU) POVĚŘEN(I) ZASTUPOVAT / ER BEMYNDIGETET TIL AT REPRÆSENTERE / ON VOLITATUD ESINDAMA / ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙ/ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΝ / ATÁ ÚDARAITHE IONADAÍOCHT A DHÉANAMH / OVLAŠTEN(I) ZA ZASTUPANJE / È/SONO AUTORIZZATO/I A RAPPRESENTARE / PĀRSTĀVĪBAS PILNVARAS / YRA ĮGALIOJAMAS (-I) ATSTOVAUTI / KÉPVISELETI JOG FAJTÁJA / HUWA (HUMA) AWTORIZZAT(I) JIRRAPPREŻENTA(W) / IS (ZIJN) GEMACHTIGD TE VERTEGENWOORDIGEN, EN WEL / JEST (SĄ) UPOWAŻNIONY (UPOWAŻNIENI) DO REPREZENTOWANIA / HABILITADO(S) A ASSUMIR A REPRESENTAÇÃO / ESTE (SUNT) AUTORIZAT (AUTORIZAȚI) SĂ REPREZINTE / JE (SÚ) OPRÁVNENÝ(Í) ZASTUPOVAŤ / POOBLAŠČEN(-I) ZA ZASTOPANJE / ON VALTUUTETTU / OVAT VALTUUTETTUJA EDUSTAMAAN / ÄR BEMYNDIGAD(E) ATT FÖRETRÄDA FÖRETAGET

15

seul / allein / САМОСТОЯТЕЛНО / SOLO(S) / SAMOSTATNĚ / ALENE / ERALDI / ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ / INA AONAR / SAMOSTALNO / DA SOLO / ATSEVIŠĶI / ATSKIRAI / ÖNÁLLÓ / WAĦDU / ZELFSTANDIG / SAMODZIELNIE / SÓZINHO(S) / INDIVIDUAL / JEDNOTLIVO / SAMOSTOJNO / YKSIN / ENSAM(MA)

16

conjointement / gemeinschaftlich / СЪВМЕСТНО / CONJUNTAMENTE / SPOLEČNĚ / SAMMEN / KOOS / ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ / LE CHÉILE / ZAJEDNIČKI / CONGIUNTAMENTE / KOPĪGI / KARTU / EGYÜTTES / IN SOLIDUM / GEZAMENLIJK / ŁĄCZNIE / CONJUNTAMENTE / SOLIDAR / SPOLOČNE / SKUPAJ / YHDESSÄ / TILLSAMMANS

17

Date de délivrance, signature, sceau / Tag der Ausstellung, Unterschrift, Siegel / ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / Udstedelsesdato, underskrift, stempel / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI / UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL

(1) OL C 327, 2013 11 12, p. 52.
(2) OL C 327, 2013 11 12, p. 52.
(3) 2014 m. vasario 4 d. Europos Parlamento pozicija.
(4)2012 m. spalio 25 d.Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1024/2012 dėl administracinio bendradarbiavimo per Vidaus rinkos informacinę sistemą, kuriuo panaikinamas Komisijos sprendimas 2008/49/EB (OL L 316, 2012 11 14, p. 1).
(5)2001 m. gegužės 28 d. Tarybos sprendimas 2001/470/EB, sukuriantis Europos teisminį tinklą civilinėse ir komercinėse bylose (OL L 174, 2001 6 27, p. 25).
(6)1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 281, 1995 11 23, p. 319).
(7) Reglamento numeris ir priėmimo data procedūroje 2013/0119(COD) .
(8)+ Reglamento OL nuoroda procedūroje 2013/0119(COD) .
(9) Šeši mėnesiai iki šio reglamento taikymo pradžios datos.
(10) Treji metai po šio reglamento taikymo pradžios datos.
(11) Vieni metai po šio reglamento įsigaliojimo.
(12)* Šeši mėnesiai iki šio reglamento taikymo pradžios datos.


Cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimas, ženklinimas ir pakavimas ***I
PDF 276k   DOC 39k
Rezoliucija
Jungtinis tekstas
2014 m. vasario 4 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria, siekiant suderinti su Reglamentu (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiamos Tarybos direktyvos 92/58/EEB, 92/85/EEB, 94/33/EB, 98/24/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/37/EB (COM(2013)0102 – C7-0047/2013 – 2013/0062(COD) ) (Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)
P7_TA(2014)0055 A7-0319/2013

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2013)0102 ),

–   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 153 straipsnio 2 dalį, pagal kurias Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7‑0047/2013 ),

–   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–   atsižvelgdamas į 2008 m. kovo 12 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1) ,

–   pasikonsultavęs su Regionų komitetu,

–   atsižvelgdamas į Tarybos atstovo 2013 m. gruodžio 4 d. laišku prisiimtą įsipareigojimą pritarti Parlamento pozicijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 4 dalį,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto pranešimą (A7-0319/2013 ),

1.   priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.   ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3.   paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Europos Parlamento pozicija, priimta 2014 m. vasario 4 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/.../ES, kuria iš dalies keičiamos Tarybos direktyvos 92/58/EEB, 92/85/EEB, 94/33/EB, 98/24/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/37/EB, siekiant suderinti jas su Reglamentu (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo

P7_TC1-COD(2013)0062


(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija atitinka galutinį teisės aktą, Direktyvą 2014/27/ES.)

(1) OL C 204, 2008 8 9, p. 47.


Autorių teisės, gretutinės teisės ir daugiateritorių licencijų naudoti muzikos kūrinius internete teikimas ***I
PDF 273k   DOC 59k
Rezoliucija
Jungtinis tekstas
2014 m. vasario 4 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl kolektyvinio autorių teisių ir gretutinių teisių administravimo ir daugiateritorių licencijų naudoti muzikos kūrinius internete teikimo vidaus rinkoje (COM(2012)0372 – C7-0183/2012 – 2012/0180(COD) ) (Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)
P7_TA(2014)0056 A7-0281/2013

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2012)0372 ),

–   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį, 50 straipsnio 2 dalies g punktą ir 53 bei 62 straipsnius, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7‑0183/2012 ),

–   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį, 50 straipsnio 1 dalį, 53 straipsnio 1 dalį ir 62 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Prancūzijos Senato, Liuksemburgo Deputatų Rūmų, Lenkijos Seimo ir Švedijos Riksdago pagal Protokolą Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo pateiktas pagrįstas nuomones, kuriose tvirtinama, jog teisėkūros procedūra priimamo akto projektas neatitinka subsidiarumo principo,

–   atsižvelgdamas į 2012 m. gruodžio 12 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1) ,

–   atsižvelgdamas į Tarybos atstovo 2013 m. lapkričio 6 d. laišku prisiimtą įsipareigojimą pritarti Parlamento pozicijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 4 dalį,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pranešimą ir Tarptautinės prekybos komiteto, Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto, Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto bei Kultūros ir švietimo komiteto nuomones (A7-0281/2013 ),

1.   priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.   ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3.   paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Europos Parlamento pozicija, priimta 2014 m. vasario 4 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/.../ES dėl kolektyvinio autorių teisių ir gretutinių teisių administravimo ir daugiateritorių licencijų naudoti muzikos kūrinius internete teikimo vidaus rinkoje

P7_TC1-COD(2012)0180


(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija atitinka galutinį teisės aktą, Direktyvą 2014/26/ES.)

(1) OL C 44, 2013 2 15, p. 104.


Baudžiamosios sankcijos už prekybą vertybiniais popieriais naudojantis viešai neatskleista informacija ir už manipuliavimą rinka ***I
PDF 276k   DOC 41k
Rezoliucija
Jungtinis tekstas
2014 m. vasario 4 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl baudžiamųjų sankcijų už prekybą vertybiniais popieriais naudojantis viešai neatskleista informacija ir už manipuliavimą rinka (COM(2011)0654 – C7-0358/2011 – 2011/0297(COD) ) (Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)
P7_TA(2014)0057 A7-0344/2012

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2011)0654 ) ir į iš dalies pakeistą pasiūlymą (COM(2012)0420 ),

–   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 83 straipsnio 2 dalį, pagal kurias Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7–0358/2011 ),

–   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–   atsižvelgdamas į Vokietijos Bundesrato vadovaujantis Protokolu Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo pateiktą pagrįstą nuomonę, kurioje tvirtinama, teisėkūros procedūra priimamo akto projektas neatitinka subsidiarumo principo,

–   atsižvelgdamas į 2012 m. kovo 22 d. Europos Centrinio Banko nuomonę(1) ,

–   atsižvelgdamas į 2012 m. kovo 28 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(2) ,

–   atsižvelgdamas į Tarybos atstovo 2013 m. gruodžio 20 d. laišku prisiimtą įsipareigojimą pritarti Parlamento pozicijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 4 dalį,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą ir Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto bei Teisės reikalų komiteto nuomones (A7-0344/2012 ),

1.   priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.   ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3.   paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Europos Parlamento pozicija, priimta 2014 m. vasario 4 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/.../ES dėl baudžiamųjų sankcijų už manipuliavimą rinka (manipuliavimo rinka direktyva)

P7_TC1-COD(2011)0297


(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija atitinka galutinį teisės aktą, Direktyvą 2014/57/ES.)

(1) OL C 161, 2012 6 7, p. 3.
(2) OL C 181, 2012 6 21, p. 64.


Energetikos infastruktūros investiciniai projektai ***I
PDF 275k   DOC 39k
Rezoliucija
Jungtinis tekstas
2014 m. vasario 4 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl pranešimo Komisijai apie energetikos infrastruktūros investicinius projektus Europos Sąjungoje ir kuriuo pakeičiamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 617/2010 (COM(2013)0153 – C7-0075/2013 – 2013/0082(COD) ) (Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)
P7_TA(2014)0058 A7-0323/2013

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2013)0153 ),

–   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 194 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7‑0075/2013 ),

–   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–   atsižvelgdamas į 2013 m. gegužės 22 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1) ,

–   pasikonsultavęs su Regionų komitetu,

–   atsižvelgdamas į Tarybos atstovo 2013 m. lapkričio 13 d. laišku prisiimtą įsipareigojimą pritarti Parlamento pozicijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 4 dalį,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pranešimą (A7-0323/2013 ),

1.   priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.   ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3.   paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Europos Parlamento pozicija, priimta 2014 m. vasario 4 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. .../2014 dėl pranešimo Komisijai apie energetikos infrastruktūros investicinius projektus Europos Sąjungoje, kuriuo pakeičiamas Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 617/2010 ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 736/96

P7_TC1-COD(2013)0082


(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija atitinka galutinį teisės aktą, Reglamentą (ES) Nr. 256/2014.)

(1) OL C 271, 2013 9 19, p. 153.


Audito Rūmų nario skyrimas (Klaus Heiner LEHNE, DE)
PDF 192k   DOC 35k
2014 m. vasario 4 d. Europos Parlamento sprendimas skirti Klausą Heinerį Lehne Audito Rūmų nariu (C7-0423/2013 – 2013/0813(NLE)) (Konsultavimosi procedūra)
P7_TA(2014)0059 A7-0050/2014

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 286 straipsnio 2 dalį, pagal kurią Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C7-0423/2013 ),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 108 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A7-0050/2014 ),

A.   kadangi Parlamento Biudžeto kontrolės komitetas įvertino siūlomo kandidato kvalifikaciją, visų pirma atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 286 straipsnio 1 dalyje nustatytus reikalavimus;

B.   kadangi per 2014 m. sausio 23 d. Biudžeto kontrolės komiteto posėdį buvo surengtas kandidato, kurį Taryba siūlo skirti Audito Rūmų nariu, klausymas;

1.   teikia teigiamą nuomonę dėl Tarybos pasiūlymo skirti Klausą Heinerį Lehne Audito Rūmų nariu;

2.   paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Tarybai ir susipažinti – Audito Rūmams, kitoms Europos Sąjungos institucijoms ir valstybių narių audito institucijoms.


Audito Rūmai
PDF 388k   DOC 97k
2014 m. vasario 4 d. Europos Parlamento rezoliucija „Būsimas Europos Audito Rūmų vaidmuo. Audito Rūmų narių skyrimo procedūra: konsultavimasis su Europos Parlamentu“ (2012/2064(INI) )
P7_TA(2014)0060 A7-0014/2014

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 286 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 108 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Europos Audito Rūmų nuomonę Nr. 2/2004 dėl „vieno bendro audito“ modelio (ir pasiūlymo dėl Bendrijos vidaus kontrolės sistemos)(1) ,

–   atsižvelgdamas į savo 1992 m. lapkričio 17 d. rezoliuciją dėl konsultavimosi su Europos Parlamentu procedūros skiriant Audito Rūmų narius(2) ,

–   atsižvelgdamas į savo 1995 m. sausio 19 d. rezoliuciją dėl procedūros, kurios turi būti laikomasi, kai su Parlamentu konsultuojamasi dėl Audito Rūmų narių skyrimo(3) ,

–   atsižvelgdamas į savo 2013 m. liepos 3 d. rezoliuciją dėl integruotos vidaus kontrolės sistemos(4) ,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A7-0014/2014 ),

I.Būsimas Audito Rūmų vaidmuo

A.   kadangi Tarptautinės aukščiausiųjų audito institucijų organizacijos Limos ir Meksikos deklaracijose nustatyti pagrindiniai nepriklausomos audito institucijos ramsčiai ir patvirtinama, kad nacionalinės aukščiausiosios audito institucijos (AAI) gali gana laisvai aiškinti deklaracijų principus;

B.   kadangi Europos Audito Rūmai, kaip profesionali audito institucija, turi taikyti, be kitų, tarptautinius audito standartus, taikytinus viešajam sektoriui;

C.   kadangi Europos Audito Rūmai yra įsteigti pagal 1975 m. Sutartį ES finansų auditui vykdyti ir kadangi jie, kaip ES išorės auditorius, padeda tobulinti Sąjungos finansų valdymą ir kartu veikia kaip nepriklausomas ES piliečių finansinių interesų saugotojas;

D.   kadangi, remiantis ekonomiškumo, efektyvumo ir rezultatyvumo principais, modernioje ir su iššūkiais susiduriančioje Europos Sąjungoje sparčiai kintant esamai finansų ir ekonomikos padėčiai yra reikalinga veiksminga mikrolygio ir makrolygio riziką ribojanti priežiūra;

E.   kadangi viešieji auditoriai, pavyzdžiui, Audito Rūmai ir valstybių narių aukščiausiosios audito institucijos (AAI), atlieka ypač svarbų vaidmenį siekiant sugrąžinti pasitikėjimą ir tikėjimą ES viešąja atskaitomybe ir ją gerinti; kadangi dėl to visose diskusijose dėl galimų Audito Rūmų reformų reikia atsižvelgti į bendresnį uždavinio gerinti ES viešąją atskaitomybę įgyvendinimo kontekstą;

F.   kadangi Lisabonos sutartyje dar kartą teisiškai patvirtintas Audito Rūmų uždavinys skatinti viešąją atskaitomybę ir padėti Parlamentui ir Tarybai prižiūrėti, kaip vykdomas ES biudžetas, taip padedant gerinti ES finansų valdymą ir piliečių finansinių interesų apsaugą;

II.Audito Rūmų narių skyrimo procedūra: konsultavimasis su Europos Parlamentu

G.   kadangi pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 286 straipsnį Audito Rūmų nariai turi būti renkami iš asmenų, savo valstybėse priklausančių ar priklausiusių nepriklausomo audito įstaigoms arba turinčių šioms pareigoms ypač tinkamą kvalifikaciją, ir jų nepriklausomumas neturi kelti abejonių;

H.   kadangi būtina, kad Audito Rūmai būtų sudaryti iš narių, kurie garantuoja aukščiausio lygio profesinę kompetenciją ir nepriklausomumą, kaip to reikalaujama Sutartyje, ir kartu nekelia jokio pavojaus Audito Rūmų reputacijai;

I.   kadangi dėl kai kurių asmenų paskyrimo Parlamento ir Tarybos nuomonės išsiskyrė ir, jei taip tęsis toliau, kyla pavojus, kad gali būti pakenkta geriems Audito Rūmų ir pirmiau minėtų institucijų darbo santykiams ir kilti rimtų neigiamų padarinių Audito Rūmų patikimumui ir atitinkamai jų veiklos veiksmingumui;

J.   kadangi Tarybos sprendimas skirti Audito Rūmų narius tais atvejais, kai Parlamentas surengęs klausymus išreiškė nepalankią nuomonę, yra nesuprantamas ir rodo pagarbos Parlamentui stoką;

K.   kadangi Parlamento nuomone aktyviai domisi žiniasklaida; kadangi asmenims, kurių kandidatūroms Parlamentas viešai ir oficialiai nepritarė, užėmus Audito Rūmų narių pareigas būtų susilpnintas pasitikėjimas atitinkamomis institucijomis;

L.   kadangi profesionalių audito žinių ir platesnį bei įvairesnį funkcinį pagrindą, užtikrinantį įvairias perspektyvas ir kompetenciją, turintys nariai pagerins Audito Rūmų sprendimų ir veiklos efektyvumą; kadangi šiais laikais negalėjimo užtikrinti tinkamos lyčių pusiausvyros negalima toleruoti;

M.   kadangi Audito Rūmų ir Parlamento bendradarbiavimui, kuris yra svarbiausia ES biudžeto kontrolės sistemos grandis, labai kenkia tai, kad kai kuriems Audito Rūmų nariams nepavyko gauti Parlamento patvirtinimo;

N.   kadangi 2013 m. tarpusavio vertinime raginama trumpinti Audito Rūmų vidaus procedūras, aiškiau išdėstyti jų vaidmenį ir įgaliojimus išorės suinteresuotųjų subjektų atžvilgiu ir pabrėžiama, kad audituojami subjektai daro per didelę įtaką Audito Rūmų išvadoms ir nuomonėms;

O.   kadangi Parlamentas daugiausia dėmesio skiria pasiūlymams, kuriais vengiama sukurti tokią padėtį, kad reikėtų keisti Sutartis;

P.   kadangi Taryba visada laikėsi pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 255 straipsnį sudaryto komiteto rekomendacijos, išdėstytos nuomonėje dėl kandidatų tinkamumo eiti Europos Sąjungos Teisingumo Teismo ir Bendrojo Teismo generalinio advokato pareigas, nors Sutartyje nėra aiškaus įpareigojimo tai daryti;

I.Parlamento vizija Europos Audito Rūmams: Audito Rūmų vaidmuo ateityje

1.   mano, kad Europos Audito Rūmai, kaip Sąjungos institucijų išorės audito įstaiga, gali ne tik teikti teisės aktų leidėjams patikinimo pareiškimą dėl ataskaitų patikimumo ir jose atspindimų konkrečių biudžetinių metų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo, bet ir turi puikias galimybes teikti teisės aktų leidėjams ir biudžeto valdymo institucijai, ypač Parlamento Biudžeto kontrolės komitetui, vertingas nuomones apie Sąjungos politikos priemonėmis pasiektus rezultatus, kad būtų galima pagerinti Sąjungos finansuojamos veiklos rezultatyvumą ir veiksmingumą, nustatyti masto ekonomiją ir papildomą poveikį nacionalinės valstybių narių politikos priemonėms ir pateikti Parlamentui Komisijos atliekamo valstybių narių viešųjų finansų vertinimo išorines analizes;

2.   laikosi nuomonės, kad Audito Rūmai ir toliau turėtų siekti laikytis nepriklausomumo, sąžiningumo, nešališkumo ir profesionalumo principų ir kartu per ES institucijų atskaitomybės procesą stiprinti darbo santykius su savo partneriais, ypač su Europos Parlamentu, konkrečiau – su jo Biudžeto kontrolės komitetu, taip pat ir su specializuotais komitetais;

Tradicinis patikinimo pareiškimo (DAS) modelis

3.   atkreipia dėmesį į tai, kad Audito Rūmai privalo laikytis Sutarties (SESV 287 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos) ir išnagrinėję Sąjungos biudžeto tvarkingumą, teisėtumą ir rezultatus, pateikti Parlamentui ir Tarybai patikinimo pareiškimą (DAS(5) ) dėl mokėjimų teisėtumo ir tvarkingumo, be to, Audito Rūmai pagal Sutartį privalo teikti specialiąsias ataskaitas ir nuomones; pažymi, kad didelė Audito Rūmų žmogiškųjų išteklių dalis skiriama metiniam patikinimo pareiškimui;

4.   mano, kad Audito Rūmų nepriklausomumas, sąžiningumas, nešališkumas ir profesionalumas yra labai svarbios Audito Rūmų patikimumo sąlygos siekiant padėti Parlamentui ir Tarybai prižiūrėti ES finansų valdymą ir jį gerinti, saugoti Sąjungos finansinius interesus nuo programavimo etapo iki sąskaitų uždarymo;

5.   apgailestauja dėl to, kad aštuonioliktus metus iš eilės Audito Rūmų atlikto audito rezultatai neleido Audito Rūmams pateikti teigiamo patikinimo pareiškimo (DAS) dėl mokėjimų teisėtumo ir tvarkingumo; atkreipia dėmesį į tai, kad klaidų lygis leidžia susidaryti tik dalį išsamaus vaizdo, koks yra Sąjungos politikos sričių veiksmingumas;

6.   primena, jog SESV 287 straipsnyje nustatyta, kad Audito Rūmai teikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą; pažymi, kad užuot pateikę vieną patikinimo pareiškimą dėl ataskaitų patikimumo ir dėl tose ataskaitose atspindimų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo, 2012 m. Audito Rūmai pateikė keturias nuomones: vieną – dėl ataskaitų patikimumo ir tris – dėl tose ataskaitose atspindimų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo (vieną dėl pajamų, vieną – dėl įsipareigojimų ir vieną – dėl mokėjimų); mano, kad dėl tokio nuomonių teikimo yra sunkiau įvertinti, kaip Komisija vykdė biudžetą;

7.   atkreipia dėmesį į tai, kad DAS yra metinis daugiametės išlaidų programos rodiklis, pagal kurį sunku vertinti daugiamečių procedūrų cikliškumą ir poveikį, todėl bendrą valdymo ir kontrolės sistemų poveikį bei jų veiksmingumą galima tik iš dalies įvertinti išlaidų laikotarpio pabaigoje; todėl mano, kad Audito Rūmai turėtų gebėti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai pateikti ne tik metinį patikinimo pareiškimą, bet ir laikotarpio vidurio apžvalgą, taip pat galutinių programavimo laikotarpio rezultatų suvestinę ataskaitą;

8.   džiaugiasi, kad nuo 2009 m. Audito Rūmai daug dėmesio skyrė savo produktų ir paslaugų plėtojimui, taip pat savo metinei ataskaitai; tačiau yra įsitikinęs, kad daugiau pastangų ir išteklių reikėtų skirti kokybei, ypač Audito Rūmų atliekamo veiklos audito darbo, iš kurio gaunama informacija apie ES biudžeto vykdymo rezultatus, kokybei toliau gerinti; mano, kad Audito Rūmai, nustatydami, ar rezultatai pasiekti, ir paaiškindami, kaip tai padaryta, turėtų vadovautis DAS modeliu, kad iš klaidų būtų galima pasimokyti ir patirtį pritaikyti kitose srityse;

Nauji Audito Rūmų veiklos lygmenys ir uždaviniai

9.   pripažįsta, kad DAS procedūra atlieka istorinį konstruktyvų vaidmenį, nes ją vykdant dėmesys sutelkiamas į teisėtumą ir tvarkingumą, kaip naudingus geros finansinės praktikos ir valdymo rezultatyvumo visais Sąjungos lygmenimis rodiklius, ir į parodymą, kaip ES lėšos buvo naudojamos remiantis Parlamento, veikiančio kaip teisės aktų leidėjas ir kaip biudžeto valdymo institucija, sprendimais; tačiau pabrėžia, kad šiuo metu, taip pat ir ateityje Audito Rūmai turėtų skirti daugiau išteklių tam, kad galėtų vertinti, ar Komisija jai patikėtas viešąsias lėšas naudojo ekonomiškai, veiksmingai ir efektyviai; specialiosiose ataskaitose pateikiami išvadų rezultatai turėtų daryti įtaką atitinkamiems ES programų pakeitimams;

10.   tkreipia dėmesį į tai, kad Sutartyje įtvirtinti Audito Rūmų įgaliojimai yra Audito Rūmų, kaip Sąjungos nepriklausomos išorės audito institucijos, darbo pagrindas; konstatuoja, kad pagal įgaliojimus Audito Rūmams suteikiama gana daug lankstumo vykdyti savo platesnę misiją – ne tik rengti DAS; primena, kad pagal įgaliojimus Audito Rūmai gali pristatyti savo veiklos audito rezultatus specialiosiose ataskaitose, kurios yra svarbi priemonė, galinti duoti papildomos naudos, jei jose dėmesys bus sutelkiamas į didelės rizikos sritis ir į jų tyrimą; be to, šiose ataskaitose ES piliečiams pateikiama informacija apie Sąjungos veiklą ir ES lėšų panaudojimą įvairiuose sektoriuose – tai padeda priartinti Europą prie piliečių ir užtikrinti, kad Europa būtų skaidresnė ir lengviau suprantama;

11.   primena, kad vienas iš geriausių būdų tobulinti Europos Sąjungos ataskaitų auditą ir gerinti ES išlaidomis pasiekiamus rezultatus ir veiksmingumą – dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo balsuoti iki metų, einančių po audituojamų finansinių metų, gruodžio 31 d.; pabrėžia, kad tai priverstų Audito Rūmus iki birželio 30 d. pateikti savo metinę ataskaitą;

12.   siūlo, kad Audito Rūmai, nepažeisdami Audito Rūmų nepriklausomumo, savo nuomonę formuotų remdamiesi reikšmingumo riba, o ne tik toleruotinu klaidų lygiu, nes tai yra labiau suderinama su tarptautiniais audito standartais;

13.   siūlo, kad Europos Parlamentas savo metiniame pranešime dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo specialų skirsnį skirtų įvairių Audito Rūmų rezultatų auditų išvadose pateiktų rekomendacijų įgyvendinimui, siekdamas motyvuoti Komisiją ir valstybes nares, kad jos šias rekomendacijas įgyvendintų. Parlamentas taip pat turėtų nurodyti, į kokius pagrindinius rekomendacijų įgyvendinimo veiksmus Audito Rūmai, nepažeisdami savo nepriklausomumo, gali atkreipti ypatingą dėmesį savo metinėje ataskaitoje;

14.   konstatuoja, kad Audito Rūmai rengia ir daugiametę, ir metinę savo darbo programą; pažymi, kad daugiametis planas suteikia Audito Rūmams galimybę apibrėžti ir atnaujinti savo strategiją, o metiniame plane nustatomos konkrečios užduotys, kurias reikės atlikti tais metais; palankiai vertina tai, kad kasmet Audito Rūmai metinę darbo programą su išvardytomis prioritetinėmis audito užduotimis ir joms įgyvendinti paskirstytais ištekliais pateikia Biudžeto kontrolės komitetui;

15.   yra įsitikinęs, kad dabartinė Audito Rūmų susitikimų su Parlamentu ir Taryba forma leidžia suteikti vertingų konsultacijų dėl Audito Rūmų metinės darbo programos rengimo; pabrėžia, kad šio pobūdžio struktūruotas pasirengimo dialogas labai padeda užtikrinti veiksmingą ir demokratinę atskaitomybę piliečiams už ES tikslams siekti numatytų viešųjų lėšų panaudojimą; pabrėžia, kad, nepaisant aktyvesnio konsultacinio bendradarbiavimo su Parlamentu ir Taryba, Audito Rūmai dėl metinės darbo programos turėtų spręsti patys, neatsižvelgdami į politinę ar nacionalinę įtaką;

16.   atkreipia dėmesį į tai, kad išorės suinteresuotųjų subjektų, pvz., Europos Parlamento, svarbiausių interesų aspektai ir vėlesni prašymai atlikti auditus nerenkami struktūrizuotu būdu ir išsamiai nenagrinėjami kaip pirmenybiniai; mano, kad tai mažina Audito Rūmų auditų rezultatų reikšmę ir poveikį; taip pat konstatuoja, kad Audito Rūmų sukuriama papildoma nauda yra tiesiogiai susijusi su tuo, kaip jų darbu naudojasi Parlamentas ir kiti atskaitomybės proceso suinteresuotieji subjektai; todėl ragina Audito Rūmus savo metinėje darbo programoje atsižvelgti į politinius teisėkūros institucijų prioritetus ir į ES piliečiams labai svarbius klausimus, apie kuriuos praneša Parlamento Biudžeto kontrolės komitetas – kanalas ES piliečiams rūpimiems klausimams išdėstyti;

Bendradarbiavimas su nacionalinėmis aukščiausiomis audito institucijomis (AAI)

17.   tikisi, kad bus išplėtotas artimesnis Europos Audito Rūmų ir valstybių narių AAI bendradarbiavimas ir kad jis duos konkrečių rezultatų, susijusių su Audito Rūmų metinio darbo pasidalijimu; be to, tikisi, kad bus imtasi konkrečių metodinių veiksmų ir susitarimų audito tvarkaraščių srityje; tikisi, kad Komisija, remdamasi teisiniu tyrimu, pateiks pasiūlymų, kaip integruoti valstybių narių AAI audito srities darbą į Audito Rūmų auditus, kai audituojamas pasidalijamasis valdymas atitinkamoje valstybėje narėje;

18.   pabrėžia, kad Audito Rūmai turėtų vieni pirmųjų apibrėžti darbo metodą, kad nacionalinės AAI ir Audito Rūmai labiau koordinuotų savo išteklius vertindami ES biudžeto išlaidas ir vykdymo rezultatus, išvengtų kontrolės darbo dubliavimosi ir dalytųsi kontrolės informacija, nustatytų rizikos sritis, atliktų bendrus auditus arba glaudžiau įtrauktų AAI į Audito Rūmų atliekamo audito užduotis, taip sudarydami sąlygas plėtoti bendrus darbo metodus ir pasiekdami didesnį kiekvieno kontrolės lygmens veiksmingumą; pažymi, kad keitimasis audito ir kontrolės duomenimis bei gerąja praktika tarp Audito Rūmų ir AAI yra svarbiausia priemonė audito ir kontrolės darbo planavimui gerinti; pažymi, kad esama pernelyg daug kontrolės sluoksnių ir kad siekiant sumažinti valdymo institucijoms ir naudos gavėjams tenkančią naštą šio dubliavimosi turėtų būti išvengta;

19.   taigi ragina nacionalines audito institucijas ir Audito Rūmus pagal SESV 287 straipsnio 3 dalį glaudžiau bendradarbiauti atliekant pasidalijamojo valdymo auditą;

20.   siūlo apsvarstyti, ar nacionalinės audito institucijos, veikdamos kaip nepriklausomos išorės auditorės, pagal tarptautinius audito standartus turi galimybę išduoti Sąjungos lėšų valdymo nacionalinius audito sertifikatus, kurie būtų perduodami valstybių narių vyriausybėms ir pateikiami vykstant biudžeto įvykdymo tvirtinimo procesui, vadovaujantis atitinkama tarpinstitucine procedūra, kurią dar reikia patvirtinti;

21.   pabrėžia, kad į AAI atliekamų auditų planavimą svarbu įtraukti ES programas, ypatingą dėmesį skiriant pasidalijamajam valdymui – šioje srityje nacionaliniai parlamentai turi atlikti svarbiausią vaidmenį, nes jie gali prašyti savo atitinkamų AAI, kad šios atliktų ES lėšų ir programų auditus; pažymi, kad pavedus institucijoms atlikti šiuos auditus ir juos reglamentuojant būtų sudarytos sąlygos šių auditų rezultatus kartą per metus pateikti nacionaliniam parlamentui;

Nauja Audito Rūmų veiklos aplinka

22.   konstatuoja, kad reglamentais, taikomais pagrindinėms 2014–2020 m. laikotarpio išlaidų sritims, iš esmės pakeisti finansiniai ir teisiniai ES biudžeto vykdymo pagrindai; nurodo, kad šiomis reformomis padaryta svarbių pakeitimų, dėl kurių pakis finansinio valdymo rizikos struktūra, – bus supaprastintos finansavimo taisyklės, sugriežtintos ES biudžeto panaudojimo sąlygos ir padidintas ES biudžeto poveikis; todėl primygtinai ragina Audito Rūmus daugiau dėmesio sutelkti į rezultatus – teikti atitinkamas ataskaitas dėl tokio pobūdžio naujų priemonių rizikos ir veikimo;

23.   siūlo Audito Rūmams sinchronizuoti savo daugiametę darbo programą su daugiamete finansine programa (DFP) ir joje numatyti laikotarpio vidurio apžvalgą, taip pat išsamią apžvalgą, kaip Komisija uždaro atitinkamos DFP sąskaitas;

24.   atkreipia dėmesį, kad veiklos audituose dažnai aiškiai neišnagrinėjamos audito nustatytų faktų priežastys; be to, atkreipia dėmesį, jog nėra sistemos, pagal kurią būtų užtikrinama, kad konkrečiam auditui atlikti priskirti auditoriai turėtų techninių žinių ir metodinių gebėjimų, reikalingų auditui atlikti, kad jiems nereikėtų jokios audito medžiagos nagrinėti nuo nulio; mano, kad šios aplinkybės didina per veiklos auditus Audito Rūmų nustatytų faktų neveiksmingumą ir neefektyvumą;

25.  tikisi, kad Audito Rūmai visapusiškai skaidriai nurodys, kiek laiko jiems reikia savo paslaugoms suteikti, ir ragina Audito Rūmus atliekant kiekvieną atitinkamą veiklos auditą skelbti tvarkaraštį ir įvairius atitinkamos paslaugos raidos etapus, t. y. laiką, kuris buvo reikalingas pereiti kiekvieną skirtingą etapą, šiuo metu šie etapai yra:

   preliminarus tyrimas;
   problemos analizė;
   audito planavimo memorandumas;
   pareiškimai apie preliminariai nustatytus faktus;
   išvadų parengimas;
   ataskaitos projektas;
   prieštaravimo procedūra.

26.   atkreipia dėmesį į tai, kad veiklos auditai, apimantys Audito Rūmų preliminarų tyrimą, užtrunka dvejus metus, dėl to keletu atvejų audito nustatyti faktai per tą laiką paseno, todėl tinkamų priemonių įgyvendinti nebeįmanoma; tikisi, kad Audito Rūmai integruos savo veiklos auditų parengimą ir sumažins nereikalingų procedūrinių etapų skaičių;

27.   reiškia pageidavimą, kad Audito Rūmai ateityje ne tik skelbtų Komisijos pastabas apie jų nustatytus faktus, išvadas ir rekomendacijas, bet ir, kai aktualu, aiškiai pareikštų galutinį prieštaravimą;

28.   mano, kad Audito Rūmai turėtų Parlamento Biudžeto kontrolės komitetui reguliariai perduoti statistinius duomenis apie narių buvimą savo darbo vietoje Liuksemburge; šioje srityje tikisi iš Audito Rūmų visiško skaidrumo Parlamento atžvilgiu; pageidauja iš Komisijos gauti analizę, ar įmanoma dalį Audito Rūmų narių atlygio pakeisti dienpinigiais;

29.   pabrėžia, jog, nepaisant to, kad reikia būti sąžiningiems ir atitinkamoje ataskaitoje remtis audituojamo subjekto argumentais, nebūtina, kad su audituojamu subjektu būtų pasiektas sutarimas;

30.   pažymi, kad kai kuriais atvejais Parlamento svarstymai specialiosiose ataskaitose aptartomis temomis jau buvo baigti, todėl nebuvo įmanoma Audito Rūmų audito rezultatų veiksmingai panaudoti; be to, atkreipia dėmesį į tai, kad tam tikrais atvejais labai svarbias Audito Rūmų rekomendacijas Komisija jau buvo įgyvendinusi, kai tik buvo pateikta Audito Rūmų ataskaita; tikisi, kad Audito Rūmai, atlikdami auditus, atsižvelgs į visus išorinius laiko apribojimus ir įvykius;

31.   tikisi, kad Audito Rūmai savo ataskaitose aiškiai nurodys valstybių narių institucijų trūkumus ir geriausią patirtį, nuosekliai juos atskleisdami;

32.   yra įsitikinęs, kad masto ir įvairovės ekonomiją būtų galima pasiekti išsamiai išnagrinėjus Audito Rūmų narių poreikius, susijusius su ištekliais; tikisi, kad Audito Rūmai panaudos šią ekonomiją, inter alia , bendrai narių vairuotojų tarnybai ir bendriems kabinetams bei darbuotojams;

33.   apgailestauja dėl to, kad tai, jog ES sutartyje neaptartos tarpvyriausybinės priemonės, tokios kaip Europos finansinio stabilumo fondo (EFSF) ir Europos stabilumo mechanizmo (ESM) sukūrimas, taip pat sudaro didelių sunkumų viešajai atskaitomybei ir auditui ir kartu silpnina pagrindinį Audito Rūmų vaidmenį;

34.   apgailestauja, kad iki šiol dar nenumatyta jokia EFSF nepriklausomos viešosios išorės kontrolės tvarka, ir apgailestauja dėl to, kad net Audito Rūmams paskyrus ESM audito valdybos narį, metinė valdybos audito ataskaita nebus teikiama nei Parlamentui, nei plačiajai visuomenei; ragina Audito Rūmus reguliariai teikti Parlamentui metinę valdybos audito ataskaitą ir visą kitą reikiamą informaciją apie Audito Rūmų veiklą toje srityje, kad Parlamentas galėtų tikrinti Audito Rūmų darbą, kai atliekama biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra;

Audito Rūmų struktūros pertvarkymas

35.   pažymi, kad Audito Rūmų sudėtis ir narių skyrimo procedūra yra įtvirtinti SESV 285 ir 286 straipsniuose; tačiau pabrėžia, jog reikia keisti Sutartį, kad Taryba ir Parlamentas, skirdami Audito Rūmų narius, turėtų vienodas teises ir taip būtų užtikrintas demokratinis teisėtumas, skaidrumas ir visiškas Audito Rūmų narių nepriklausomumas;

36.   apgailestauja dėl to, kad dėl kai kurių skyrimo procedūrų kilo Parlamento ir Tarybos konfliktas dėl kandidatų, nors Sutartyje toks konfliktas nenumatytas; pabrėžia, kad, kaip numatyta Sutartyje, Parlamento pareiga yra patikrinti kandidatus; mano, kad Taryba, vadovaudamasi gero Europos institucijų bendradarbiavimo principu, turėtų laikytis Parlamento sprendimų, priimtų po jo klausymo;

37.   prašo kitą kartą atliekant ES sutarties peržiūrą nustatyti, kad už Audito Rūmų narių rinkimus būtų atsakingas Europos Parlamentas Tarybos siūlymu; pabrėžia, kad taikant tokią procedūrą būtų padidinama Audito Rūmų narių nepriklausomybė nuo valstybių narių;

38.   džiaugiasi tuo, kad Audito Rūmai 2010 m. priėmė naujas darbo tvarkos taisykles, pagal kurias Audito Rūmai, laikydamiesi dabartinio teisinio pagrindo, gali savo sprendimų priėmimo procesą sutvarkyti taip, kad audito ataskaitas ir nuomones dabar priimtų 5–6 narių kolegijos, o ne visi 28 nariai;

39.   laikosi nuomonės, kad dabartinė aukščiausiajai vadovybei taikoma geografinio atstovavimo taisyklė, pagal kurią iš vienos valstybės narės gali būti paskirtas tik vienas narys, yra seniai pasenusi ir neteko savo pradinio naudingumo ir patikimumo ir kad vietoj jos būtų galima nustatyti lengvesnę, prie platesnės atsakomybės pritaikytą valdymo struktūrą, kartu nustačius tinkamą tvarką nepriklausomumui visose Audito Rūmų veiklos srityse užtikrinti;

40.   todėl siūlo, kad Audito Rūmai turėtų turėti tiek pat narių, kiek ir Komisija; nariai turėtų turėti bent jau audito ir valdymo darbo patirties; Audito Rūmų nariai turėtų būti itin kvalifikuoti savo funkcijoms atlikti, o jų nepriklausomumas turi nekelti jokių abejonių;

41.   siūlo persvarstyti Audito Rūmų nariams skirto atlygio ir tiesiogiai bei asmeniškai kiekvienam atitinkamam nariui skiriamų išteklių nustatymo metodą, kad jis atitiktų nacionalinę ir tarptautinę panašių funkcijų vykdymo praktiką ir leistų Audito Rūmų nariams nepriklausomai atlikti savo pareigas;

II.Audito Rūmų narių skyrimo procedūra: konsultavimasis su Europos Parlamentu

42.  priima šiuos principus, atrankos kriterijus ir nuomonės dėl Audito Rūmų narių kandidatūrų pateikimo procedūras:

   a) Parlamentui turi būti duota pakankamai laiko svarstymams, kad Biudžeto kontrolės komitetas galėtų išklausyti kandidatus ir po klausymo posėdyje balsuoti;
   b) sprendimas turi būti priimtas atmetus politinius kriterijus, Biudžeto kontrolės komiteto ir plenariniame posėdyje balsuojama slaptai;
   c) Biudžeto kontrolės komitete klausymai bus vieši, o diskusijos transliuojamos;
   d) Parlamentas savo sprendimus priims balsų dauguma plenariniame posėdyje, jo nuomonės Taryba privalo paisyti; kandidatai dalyvaus per balsavimą ir po neigiamų balsavimo rezultatų EP pirmininkas jų pasiteiraus, ar jie atsiima savo kandidatūrą;

43.  mano, kad Europos Audito Rūmų narių skyrimo kriterijai turėtų būti išsamiau nurodyti remiantis SESV 286 straipsniu, ir pabrėžia, kad atlikdamas savo vertinimą Parlamentas remsis šiais pagrindiniais kriterijais:

   a) aukšto lygio profesinė patirtis, įgyta viešųjų finansų, audito ir valdymo srityse, išsamios Europos institucijų valdymo žinios;
   b) gera reputacija audito srityje ir labai gerų bent vienos darbinės Europos Sąjungos darbo kalbos žinių įrodymai;
   c) prireikus įrodymai, kaip pareiškėjai anksčiau atliko valdymo funkcijas;
   d) kandidatai nuo paskyrimo dienos neužims jokių pareigų, į kurias renkama, ir neturės jokių įsipareigojimų jokiai politinei partijai;
   e) pripažinti aukšti kandidato sąžiningumo ir moralės standartai;
   f) atsižvelgiant į darbo, kuris bus atliekamas, pobūdį, į kandidatų amžių taip pat bus atsižvelgiama; pavyzdžiui, manoma, jog pagrįstai galima nustatyti, kad nariai savo paskyrimo metu turėtų būti ne vyresni kaip 67 metų amžiaus;
   g) nariai nedirba ilgiau negu dvi kadencijas;
   h) pagaliau Parlamentas labai rimtai įvertins Audito Rūmų narių lyčių pusiausvyros klausimą;

44.  ragina Tarybą įsipareigoti:

   a) pateikti Parlamentui bent du kiekvienos valstybės narės kandidatus: vieną vyrą, vieną moterį;
   b) formuluojant savo pasiūlymą visapusiškai laikytis Parlamento rezoliucijose nustatytų kriterijų, suprantant, kad pats Parlamentas taip pat užtikrins, kad tų kriterijų būtų griežtai laikomasi;
   c) kartu su kandidatų vardais ir pavardėmis pateikti reikiamus jų darbo patirties duomenis, visą informaciją ir nuomones, kurios buvo jai pateiktos per valstybių narių vidines sprendimų priėmimo procedūras;
   d) perduoti visą informaciją apie paskyrimus, kuriuos kandidatas yra gavęs iš valstybių narių, ir turėti omenyje tai, kad, jei informacija nebus suteikta, Parlamentas bus priverstas pats pateikti užklausas, todėl paskyrimo procesas neišvengiamai užtruks;
   e) kreiptis į atitinkamas valstybių narių, kurių bus prašoma paskirti kandidatus į Audito Rūmų narius, institucijas ir atkreipti tų institucijų dėmesį į Parlamento nustatytus kriterijus ir procedūras;
   f) stengtis, kad būtų neatšaukiamos ir neteikiamos naujos kandidatūros pagal naujus valstybių narių pasiūlymus, pagrįstus vien politiniais kriterijais;
   g) jeigu iškiltų toks atvejis, paisyti nepalankios Parlamento nuomonės dėl tokios padėties ir pasiūlyti naują kandidatūrą (-as);

45.  nustato šias procedūras, kuriomis bus vadovaujamasi Biudžeto kontrolės komitete ir plenariniame posėdyje:

   a) kiekviena rekomendacija dėl kiekvieno kandidato pateikiama pranešimu, kuris priimamas balsų dauguma, pranešime nurodomas tik skiriamas kandidatas;
   b) pranešimą sudaro:
   i) nurodomosios dalys, kuriose apibendrinamos teikimo Parlamentui aplinkybės;
   ii) konstatuojamosios dalys, kuriose kompetentingam komitetui apibrėžiama procedūra;
   iii) dėstomoji dalis, kurią sudaro tik:
   palanki nuomonė arba
   nepalanki nuomonė;
   c) dėl nurodomųjų ir konstatuojamųjų dalių nebalsuojama;
   d) curriculum vitae ir atsakymai į klausimus prisegami prie pranešimo;
   e) Biudžeto kontrolės komitete ir plenariniame posėdyje balsuojama dėl atitinkamo kandidato paskyrimo;

o
o   o

46.   paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Audito Rūmams ir susipažinti – kitoms Europos Sąjungos institucijoms ir valstybių narių parlamentams bei audito institucijoms.

(1) OL C 107, 2004 4 30, p. 1.
(2) OL C 337, 1992 12 21, p. 51.
(3) OL C 43, 1995 2 20, p. 75.
(4) Priimti tekstai, P7_TA(2013)0319 .
(5) Prancūziško termino „Déclaration d'assurance“ santrumpa.


ES reglamentavimo kokybė, subsidiarumas ir proporcingumas. Geresnė teisėkūra
PDF 379k   DOC 91k
2014 m. vasario 4 d. Europos Parlamento rezoliucija „ES reglamentavimo kokybė, subsidiarumas ir proporcingumas. 19-oji ataskaita dėl geresnės teisėkūros (2011 m.)“ (2013/2077(INI) )
P7_TA(2014)0061 A7-0056/2014

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Tarpinstitucinį susitarimą dėl geresnės teisėkūros(1) ,

–   atsižvelgdamas į prie Sutarties dėl Europos Sąjungos (SESV) veikimo pridėtą Protokolą Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo, ypač į šio Protokolo 4, 6 ir 7 straipsnius,

–   atsižvelgdamas į praktines priemones, skirtas SESV 294 straipsnio 4 daliai įgyvendinti pasiekus susitarimą per pirmąjį svarstymą, dėl kurių 2011 m. liepos 22 d. susitarė kompetentingos Europos Parlamento ir Tarybos tarnybos,

–   atsižvelgdamas į savo 2012 m. rugsėjo 13 d. rezoliuciją „18-oji ataskaita dėl geresnės teisėkūros. Subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymas (2010 m.)“(2) ,

–   atsižvelgdamas į savo 2011 m. rugsėjo 14 d. rezoliuciją dėl geresnės teisėkūros, subsidiarumo ir proporcingumo principų bei sumanaus reguliavimo(3) ,

–   atsižvelgdamas į savo 2011 m. birželio 8 d. rezoliuciją dėl nepriklausomų poveikio vertinimų užtikrinimo(4) ,

–   atsižvelgdamas į Komisijos ataskaitą dėl subsidiarumo ir proporcingumo (19-ąją ataskaitą dėl geresnės teisėkūros 2011 m.) (COM(2012)0373 ),

–   atsižvelgdamas į Komisijos komunikatus dėl ES reglamentavimo kokybės (COM(2012)0746 ) ir COM(2013)0685 ),

–   atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Pažangus reglamentavimas – atsižvelgti į mažųjų ir vidutinių įmonių poreikius“ (COM(2013)0122 ),

–   atsižvelgdamas į Komisijos tarnybų darbinį dokumentą dėl MVĮ skirto pažangaus reglamentavimo stebėsenos ir konsultavimosi šiais klausimais (SWD(2013)0060 ),

–   atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Sumanus reguliavimas Europos Sąjungoje“ (COM(2010)0543 ),

–   atsižvelgdamas į 2013 m. gegužės 30 d. Tarybos išvadas dėl pažangaus reglamentavimo,

–   atsižvelgdamas į 2011 m. lapkričio 15 d. Aukšto lygio nepriklausomų suinteresuotųjų šalių grupės administracinei naštai mažinti ataskaitą „Europa gali geriau. ES teisės aktų įgyvendinimo užtikrinant kuo mažesnę naštą geriausios praktikos valstybėse narėse ataskaita“,

–   atsižvelgdamas į 2013 m. gegužės 30 d. Regionų komiteto nuomonę(5) ,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pranešimą ir Konstitucinių reikalų komiteto nuomonę (A7-0056/2014 ),

A.   kadangi pažangaus reglamentavimo darbotvarkė yra mėginimas sutvirtinti pastangas siekiant geresnės teisėkūros, ES teisės supaprastinimo ir administracinės naštos sumažinimo, taip pat imtis veiksmų siekiant užtikrinti gerą valdymą, kuris būtų paremtas faktais grindžiamu politikos formavimu ir pagal kurį esminis vaidmuo būtų skiriamas poveikio vertinimams ir ex post kontrolei;

B.   mano, kad nacionaliniai parlamentai turėtų dalyvauti atliekant naujų reglamentų baigiamuosius vertinimus, nes taip būtų padedama Komisijai rengti ataskaitas ir bendrai patobulintas nacionalinių parlamentų vykdomas su Europos Sąjunga susijusių klausimų vertinimas;

C.   kadangi 2003 m. sudarytas Tarpinstitucinis susitarimas dėl geresnės teisėkūros nebeatitinka dabartinių teisinių aplinkybių, susiklosčiusių patvirtinus Lisabonos sutartį, ypač atsižvelgiant į nenuoseklų ES institucijų požiūrį į bendrų politinių pareiškimų dėl aiškinamųjų dokumentų tvirtinimą ir sekretoriato lygmeniu taikomas praktines priemones, skirtas SESV 294 straipsniui įgyvendinti;

Bendrosios pastabos

1.   pabrėžia, kad Europos Sąjungos lygmeniu siūlomi ir priimami teisės aktai turėtų būti paprasti, efektyvūs ir veiksmingi, turėtų teikti akivaizdžią pridėtinę vertę, būti lengvai suprantami ir prieinami visomis oficialiosiomis valstybių narių kalbomis, taip pat turėtų teikti visapusišką naudą mažiausiomis sąnaudomis; pripažįsta, kad dėl ekonomikos krizės padidėjo nacionalinių administracijų ištekliams tenkanti našta, ir mano, kad įsipareigojimas rengti aiškius ir į nacionalinę teisę lengvai perkeliamus teisės aktus padėtų sumažinti dalį nacionalinių administracijų ir privačių asmenų, kurie turi laikytis teisės aktų, naštos; pabrėžia, kad Europos institucijos yra atsakingos už tai, kad būtų užtikrinta, kad teisės aktai būtų aiškūs, visiems suprantami ir netaptų papildoma nereikalinga administracine našta piliečiams ir įmonėms;

2.   pabrėžia, kad naujųjų reglamentų dėl MVĮ ar dėl stambių bendrovių poveikio vertinimas neturi būti nei darbuotojai diskriminacijos dėl juos įdarbinančių bendrovių dydžio priežastis, nei dėl to turi būti pažeidžiamos darbuotojų pagrindinės teisės, įskaitant teisę į informaciją ir konsultacijas, ar blogėti jų darbo sąlygos, gerovė darbe ir pažeidžiamos teisės į socialinę apsaugą, nei dėl to turi būti trukdoma tobulinti šias teises ar jas užtikrinti darbo vietoje atsižvelgiant į esamą ir naują riziką, susijusią su darbu;

3.   pabrėžia, kad ES institucijos, leisdamos teisės aktus, privalo laikytis subsidiarumo ir proporcingumo principų;

4.   primena savo ankstesnes pastabas, kuriose atkreipiamas dėmesys, jog Poveikio vertinimo valdyba ir nacionaliniai parlamentai ne kartą nustatė, kad Komisijos atliekamuose poveikio vertinimuose į šiuos principus atsižvelgiama nepakankamai; dar kartą reiškia nusivylimą, kad tokios kritinės pastabos buvo išsakytos dar vieniems metams;

5.   mano, kad geresnės teisėkūros turėtų būti siekiama laikantis daugiapakopio valdymo principo, t. y. suderintais ES, nacionalinių institucijų ir vietos bei regionų valdžios institucijų veiksmais;

6.   dar kartą ragina persvarstyti 2003 m. Tarpinstitucinį susitarimą dėl geresnės teisėkūros, siekiant atsižvelgti į naujas teisines aplinkybes, susiklosčiusias patvirtinus Lisabonos sutartį, sutvirtinti dabartinę geriausią praktiką ir atnaujinti šį susitarimą pagal geresnės teisėkūros darbotvarkę; rekomenduoja bet kokį naują susitarimą patvirtinti remiantis SESV 295 straipsniu ir užtikrinti, kad jis būtų privalomas;

7.   primygtinai ragina Komisiją ir Tarybą pradėti su Parlamentu derybas dėl tinkamo SESV 290 ir 291 straipsnių taikymo kriterijų; mano, kad tai galima padaryti persvarstant Tarpinstitucinį susitarimą dėl geresnės teisėkūros ir įtraukiant į jį, inter alia , tokius kriterijus;

8.   mano, kad programų, kuriomis Komisija naudojasi priimtiems teisės aktams įvertinti ir naštai sumažinti, pavadinimų įvairovė yra paini ir be reikalo sudėtinga; rekomenduoja pagal „geresnės teisėkūros“ kategoriją patvirtinti vieną pavadinimą ir dar kartą ragina paskirti vieną už šią sritį atsakingą Komisijos narį;

9.   ragina Komisiją didesniu mastu peržiūrėti, kaip taikomas proporcingumo principas, ypač taikant SESV 290 ir 291 straipsnius ir priimant deleguotuosius bei įgyvendinimo aktus;

10.   mano, kad siekiant demokratinio teisėtumo didelį dėmesį reikėtų atkreipti į išankstinio perspėjimo mechanizmą;

Nacionaliniams parlamentams skirtas subsidiarumo kontrolės mechanizmas

11.   pabrėžia, kad nors dėl ekonominės ir finansų krizės reikia geriau koordinuoti įvairiausių sričių politikas ir stiprinti Sąjungos įgaliojimus, taip pat labai svarbu ir toliau aiškiai suprasti kompetencijų pasidalijimą Europos Sąjungos daugiapakopio valdymo sistemoje ir priimti sprendimus tinkamiausiu lygmeniu ir mažinant biurokratines kliūtis;

12.   pabrėžia, kad Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo protokole Nr. 2 įtvirtinti subsidiarumo ir proporcingumo principai yra visuotiniai ir įpareigojantys Europos institucijas jų laikytis, joms vykdant Sąjungos suteiktus įgaliojimus, išskyrus vienintelę išimtį – subsidiarumo principas netaikomas tose srityse, kurios priklauso išimtinei Sąjungos kompetencijai;

13.   siūlo įvertinti, ar ES lygmeniu turėtų būti nustatyti tinkami kriterijai, pagal kuriuos būtų vertinama, ar laikomasi subsidiarumo ir proporcingumo principų;

14.   pažymi, kad protokolu Nr. 2 nacionaliniams parlamentams suteikiama oficiali galimybė patarti ES teisės aktų leidėjui dėl to, ar siūlomas teisės aktas atitinka subsidiarumo principą, kuriuo remiantis jo tikslai dėl masto ar poveikio lengviau būtų pasiekti Sąjungos, o ne valstybės narės lygmeniu;

15.   atkreipia dėmesį į didelę poveikio vertinimų, kaip sprendimų priėmimo teisėkūros procese skatinimo priemonės, svarbą, todėl atkreipia dėmesį į būtinybę tinkamai apsvarstyti klausimus, susijusius su subsidiarumo ir proporcingumo principais;

16.   palankiai vertina glaudesnį nacionalinių parlamentų bendradarbiavimą vykdant Europos teisėkūros procesą ir pastebi, kad valstybių narių parlamentai rodo vis didesnį susidomėjimą, kad Sąjungos institucijos tinkamai šiuos principus taikytų. Tai patvirtina faktas, kad 2011 m. Europos Parlamentas gavo 77 pagrįstas nuomones, kuriose teigiama, kad teisėkūros procedūra priimamo akto projektas neatitiko subsidiarumo principo, ir 523 kitus dokumentus dėl teisės akto projekto naudingumo, tuo tarpu 2010 m. gauta 41 pagrįsta nuomonė ir 299 kiti dokumentai. Išreiškia savo pasiryžimą tęsti ir stiprinti bendradarbiavimą ir tarpparlamentinį dialogą su nacionaliniais parlamentais;

17.   ypač akcentuoja parlamentinės kontrolės, tiek vykdomos Europos Parlamento, tiek nacionalinių parlamentų, svarbą; ragina nacionaliniams parlamentams teikti didelę pagalbą, kad jie galėtų pasinaudoti savo kontrolės galimybėmis; ragina nacionaliniams parlamentams parengti vadovą, kuriuo naudojantis būtų lengviau įvertinti, kaip laikomasi subsidiarumo principo;

18.   pabrėžia, kad pagal SESV 263 straipsnį Teisingumo Teismas turi teisę tikrinti teisės aktų teisėtumą subsidiarumo principo laikymosi požiūriu, ir kad šis principas yra politinė įgaliojimų vykdymo Sąjungos lygmeniu gairė;

19.   kita vertus, pabrėžia, kad pagal Sutartis Teisingumo Teismas turi jurisdikciją bylose, iškeltose dėl „Sutarčių ar kokios nors su jos taikymu susijusios teisės normos pažeidimo“, ir kad pagal Europos Sąjungos sutartį subsidiarumo ir proporcingumo principai priklauso šioms teisės normoms; pažymi, kad todėl teisminė Sąjungos aktų teisėtumo kontrolė apima šių principų laikymosi sritį;

20.   pabrėžia, kad Teisingumo Teismas savo 2011 m. gegužės 12 d. bylos C-176/09 Liuksemburgas prieš Europos Parlamentą ir Tarybą sprendime teigia, kad proporcingumo principas „įpareigoja, kad Sąjungos teisės nuostata numatytos priemonės būtų tinkamos atitinkamais teisės aktais siekiamiems teisėtiems tikslams įgyvendinti ir neviršytų to, kas būtina jiems pasiekti“ ir kad „srityse, kuriose Sąjungos teisės aktų leidėjas turi didelę normatyvinę galią“ šiomis aplinkybėmis priimamos priemonės teisėtumui įtaka gali būti daroma, tik jeigu priemonė akivaizdžiai netinkama kompetentingų institucijų ketinamo siekti tikslo atžvilgiu, vis dėlto Europos teisės aktų leidėjai privalo „pagrįsti pasirinkimą objektyviais kriterijais“ ir vertindami su įvairiomis galimomis priemonėmis susijusią naštą „išnagrinėti, ar pasirinkta priemone siekiami tikslai gali pateisinti neigiamas, ar net ypač neigiamas, ekonomines pasekmes tam tikriems operatoriams“;

21.   pastebi, kad pagal Sutartyse apibrėžtą subsidiarumo principą Sąjungos veiksmai leidžiami tose srityse, kurios nepriklauso išimtinei Sąjungos kompetencijai, ir „tik tada ir tik tokiu mastu, kai valstybės narės numatomo veiksmo tikslų negali deramai pasiekti centriniu, regioniniu ir vietos lygmeniu, o Sąjungos lygmeniu dėl numatomo veiksmo masto arba poveikio juos pasiekti būtų lengviau“, o pagal proporcingumo principą reikalaujama, kad Sąjungos veiksmų turinys ir forma neviršytų to, kas būtina siekiant Sutarties tikslų; primena, kad subsidiarumo ir proporcingumo principai yra glaudžiai susiję tarpusavyje, bet skirtingi: pirmasis principas yra susijęs su Sąjungos veiksmais tose srityse, kurios nepriklauso Sąjungos išimtinei kompetencijai, o antrasis principas yra susijęs su teisės aktų leidėjų numatytų priemonių ir siekiamų tikslų atitikimu ir taikomas kaip bendra taisyklė naudojantis Sąjungos suteiktais įgaliojimais; pažymi, kad teisėkūros procedūra priimto akto projekto atitikties proporcingumo principui tikrinimas loginiu požiūriu turi būti atliekamas po atitikties subsidiarumo principui tikrinimo, bet subsidiarumo principo kontrolė nebūtų pakankamai veiksminga, jei nebūtų atliekama ir atitikties proporcingumo principui kontrolė;

22.   pastebi, kad 2011 m. Komisija sulaukė tik nedaug parlamentinių klausimų, susijusių su subsidiarumo ir proporcingumo principų laikymusi (32 iš daugiau kaip 12 000);

23.   pabrėžia, kad 2011 m. Komisija gavo 64 pagrįstas nuomones, apibrėžtas protokole Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo, o tai yra žymiai daugiau nei 2010 m.; vis dėlto pažymi, kad šios 64 pagrįstos nuomonės sudarė tik 10 proc. visų 2011 m. Komisijai nacionalinių parlamentų perduotų 622 nuomonių, susijusių su šiuo politiniu dialogu; taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad nei vienas Komisijos pasiūlymas nesulaukė pakankamo pagrįstų nuomonių kiekio, kad pagal protokolą būtų pradėtos vadinamosios geltonosios ar oranžinės kortelės procedūros; tačiau pažymi, kad 2012 m. gegužės 22 d. pirmą kartą buvo taikyta vadinamoji geltonosios kortelės procedūra dėl Komisijos pasiūlymo (Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento dėl naudojimosi teise imtis kolektyvinių veiksmų atsižvelgiant į įsisteigimo ir paslaugų teikimo laisves, vadinamasis pasiūlymas dėl „Monti II“ reglamento); pabrėžia, kad Komisija atšaukė savo pasiūlymą dėl reglamento ne todėl, kad ji manė, jog buvo pažeistas subsidiarumo principas, o todėl, kad nustatė, jog nebūtų sulaukta reikiamos politinės paramos Europos Parlamente ir Taryboje pasiūlymui patvirtinti;

24.   mano, kad subsidiarumo principo kontrolės mechanizmas turėtų būti suvokiamas ir naudojamas kaip svarbi priemonė siekiant ES ir nacionalinių institucijų bendradarbiavimo; su pasitenkinimu pastebi, kad ši priemonė praktikoje naudojama kaip ryšių ir bendradarbiavimo priemonė vykdant dialogą skirtingais įvairių lygių Europos sistemos instituciniais lygmenimis;

25.   susirūpinęs pažymi, kad kai kuriose pagrįstose nacionalinių parlamentų nuomonėse pabrėžiama, jog įvairiuose Komisijos pasiūlymuose dėl teisėkūros procedūra priimamo akto pagrindimas dėl subsidiarumo principo taikymo yra nepakankamas arba jis nepateikiamas;

26.   todėl ragina apsvarstyti, kodėl nacionaliniai parlamentai pateikia mažai oficialių pagrįstų nuomonių ir ar tai sietina su tuo, kad subsidiarumo principo visuotinai laikomasi, ar su tuo, kad nacionaliniai parlamentai stokodami išteklių ar dėl per trumpų terminų negali pasinaudoti šiuo principu; mano, kad būtų tikslinga Komisijai atlikti tyrimą;

27.   pabrėžia, jog būtina, kad ES institucijos suteiktų nacionaliniams parlamentams galimybę kruopščiai išnagrinėti pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų, užtikrinant, kad Komisija išsamiai ir nuosekliai pagrįstų savo teisėkūros sprendimus dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų, atsižvelgdama į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo protokolo Nr. 2 5 straipsnį;

28.   šiuo klausimu taip pat pažymi, kad dabartinis nacionaliniams parlamentams numatytas laikotarpis patikrinti, ar laikomasi subsidiarumo ir proporcingumo principų, dažnai laikytas per trumpu;

29.   mano, kad spaudimas dėl laiko ir išteklių, kurį teikdami pastabas dėl teisės aktų projektų patiria nacionaliniai parlamentai, prisideda prie Europos Sąjungoje jaučiamos demokratijos stokos;

30.   primena savo ankstesnius prašymus išsamiau ištirti problemas, su kuriomis susiduria nacionaliniai parlamentai, siekiant pagerinti dabartinės sistemos veikimą, mano, kad būtų pageidautina išnagrinėti šio mechanizmo, kuris galėtų suteikti daugiau teisių nacionaliniams parlamentams, sustiprinimo priemones – tai būtų galima padaryti, pavyzdžiui, ateityje atliekant Sutarties peržiūrą; siūlo atliekant tokią peržiūrą apsvarstyti, koks turėtų būti atitinkamas nacionalinių parlamentų atsakymų skaičius, kad būtų galima pradėti taikyti tokią procedūrą, ar ji turėtų būti taikoma sprendžiant tik su subsidiarumu susijusius klausimus ir koks būtų jos poveikis, visų pirma remiantis naujausia patirtimi, susijusia su vadinamosios „geltonosios kortelės“ procedūra; mano, kad tokios diskusijos būtų naudingas nacionaliniams parlamentams suteiktų įgaliojimų raidos etapas, nes paskatos tikrinti būtų suderintos su padariniais Europos Sąjungos lygmeniu;

31.  mano, kad tuo pačiu metu būtų galima pradėti įgyvendinti kelias iniciatyvas, kuriomis būtų siekiama tobulinti nacionalinių parlamentų atliekamą Europos Sąjungos masto klausimų vertinimą; visų pirma siūlo:

   į kiekvieną Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbtą teisėkūros procedūra priimamą aktą įtraukti išnašą, kurioje būtų pateiktas išsamus pastabas pateikusių ir susirūpinimą dėl subsidiarumo išreiškusių nacionalinių parlamentų sąrašas;
   siūlo teisėkūros institucijoms nedelsiant perduoti nacionalinių parlamentų pagrįstas nuomones, siunčiamas pagal prie ES sutarties ir SESV pridėto Protokolo Nr. 2 6 straipsnį;
   parengti gaires, kuriose būtų nustatyti pagrįstų nuomonių subsidiarumo klausimais teikimo kriterijai;
   paraginti nacionalinius parlamentus atlikti lyginamuosius vertinimus, palyginant jų atliktus ex ante vertinimus ir Komisijos parengtus ex post vertinimus;

Geresnė teisėkūra

32.   mano, kad veiksmingas požiūris į geresnės teisėkūros srityje kylančius iššūkius tiek taikant galiojančius, tiek priimant būsimus teisės aktus padės Europos Sąjungos institucijoms reaguoti į krizę; mano, kad Europos Sąjungos teisės aktų ir teisėkūros praktikos reforma yra esminė priemonė Europos Sąjungos ekonomikos augimui, konkurencingumui ir deramam darbui užtikrinti;

33.   palankiai vertina tai, kad Komisija vis daugiau dėmesio skiria politikos ciklui, kuriame ES teisės aktų inicijavimo, poveikio vertinimo, konsultavimosi, tvirtinimo, įgyvendinimo ir įvertinimo etapai laikomi nuoseklaus proceso dalimi; atsižvelgdamas į tai mano, kad principas „Visų pirma galvokime apie mažuosius“ turėtų būti svarbiausia viso proceso dalis ir kad turėtų būti pagerintas naujų teisės aktų ex ante vertinimas, ir taip būtų kuriamas aiškus ir skaidrus procesas, kuriuo skatinamas augimas ir konkurencingumas Europoje;

34.   šiuo požiūriu palankiai vertina Komisijos komunikatus dėl pažangaus reglamentavimo ir ES reglamentavimo kokybės, taip pat jos tarnybų darbinį dokumentą „10 labiausiai MVĮ veiklą sunkinančių ES teisės aktų“; mano, kad šie dokumentai yra patikimos pažangos, padarytos įgyvendinant geresnės teisėkūros darbotvarkę, įrodymai ir kad jie atspindi daugelį Parlamento anksčiau pateiktų pageidavimų;

35.  mano, kad dabar šią retorinę pažangą reikėtų sutvirtinti konkrečiais veiksmais; todėl primygtinai ragina Komisiją pateikti daugiau konkrečių pasiūlymų, kaip būtų galima nekenkiant darbuotojų saugai ir sveikatai sumažinti bendrą ES reguliavimo naštą, ir visų pirma:

   imtis veiksmų, siekiant kuo greičiau visoje Europoje sumažinti konsultacijose dėl „10 labiausiai MVĮ veiklą sunkinančių ES teisės aktų“ MVĮ įvardytą naštą;
   siūlant priimti naujus teisės aktus prireikus dažniau numatyti labai mažoms įmonėms ir MVĮ taikytinas išimtis ar švelnesnę tvarką ir ES viešųjų pirkimų taisykles padaryti palankesnes MVĮ;
   greitai įgyvendinti įsipareigojimus, nustatytus jos 2013 m. spalio 2 d. komunikate „ES reglamentavimo kokybė“ (REFIT) (COM(2013)0685 ) ir iki dabartinės teisės aktų leidėjo kadencijos pabaigos svarbiausiose politikos srityse atlikti Reglamentavimo kokybės ir rezultatų programos (REFIT) vertinimus, įtraukiant duomenis apie valdymą visais lygmenimis vietos ir regionų valdžiai rūpimuose pagrindiniuose sektoriuose;
   pradėti didesniu užmoju skatinti darbo vietų kūrimą ir augimą ES mažinant įmonių dėl reglamentavimo patiriamas išlaidas;
   parengti metinę ataskaitą, kurioje daugiausia dėmesio būtų skiriama platesnio masto geresnės teisėkūros darbotvarkei ir į kurią būtų įtrauktas pareiškimas apie Komisijos pradėtų iniciatyvų srityje padarytą pažangą, įskaitant pareiškimą dėl verslo subjektų grynųjų sąnaudų ir socialinių sąnaudų, patirtų dėl per pastaruosius 12 mėnesių Komisijos patvirtintų naujų pasiūlymų;

36.   pabrėžia, kad darbuotojų saugos ir sveikatos ir darbuotojų informavimo ir konsultavimo gerinimas yra du svarbūs veiksniai siekiant padidinti Europos ekonomikos produktyvumą ir konkurencingumą; pabrėžia, kad tvirtas ir stabilus reglamentavimas tose srityse augimui netrukdo – priešingai, prie jo prisideda;

37.   mano, kad Komisija turėtų toliau nagrinėti galimybę teisėkūros procese nustatyti „baltosios knygos“ etapą; mano, kad, suteikiant galimybę suinteresuotosioms šalims teikti pastabas dėl pasiūlymų projektų ir negalutinių lydimųjų poveikio vertinimų, pernelyg neilginant būsimų teisės aktų rengimo etapo pagerėtų Komisijos teikiamų teisės aktų projektų kokybė;

38.   be to, primena savo raginimą Komisijai pateikti pasiūlymus dėl reguliavimo kompensavimo, pagal kurį prieš pateikiant naujus teisės aktus, dėl kurių taikymo būtų patiriama išlaidų, būtų reikalaujama nustatyti atitinkamą šių išlaidų kompensaciją; pažymi, kad ES teisės aktų priėmimo procesas savaime nereiškia, kad dėl vieno Europos Sąjungos lygmeniu priimamo teisės akto reikia panaikinti 28 nacionalinius įstatymus, taip pat kad pagal naujus Europos Sąjungos teisės aktus nustatoma mažesnė našta nei pagal atitinkamus nacionalinius įstatymus; todėl primygtinai ragina Komisiją rimtai apsvarstyti šį pasiūlymą ir iki dabartinės Parlamento kadencijos pabaigos 2014 m. pateikti jo poveikio vertinimą;

39.   apgailestauja, kad Komisija rengiasi atšaukti savo pasiūlymą dėl Europos privačiosios bendrovės statuto, kurį Parlamentas savo iniciatyva teikiamame pranešime paragino pateikti ir prašo Komisijos konsultuotis su Europos Parlamentu prieš atšaukiant bet kokį pasiūlymą, paremtą tokiu Parlamento pranešimu;

40.   pabrėžia supaprastinimo svarbą gerinant reglamentavimo aplinką, ypač vietos ir regionų valdžios institucijoms, kurių ištekliai, reikalingi taikant teisės aktus, dažnai yra riboti ir mažėja;

41.   mano, kad perteklinis reglamentavimas – tai tokia praktika, kai valstybės narės, perkeldamos ES direktyvas į nacionalinę teisę, nustato didesnius nei būtiniausi reikalavimai; dar kartą pakartoją remiąs priemones, kuriomis siekiama spręsti perteklinio reglamentavimo problemą, todėl ragina valstybes nares paaiškinti priežastis, dėl kurių jos ėmėsi perteklinio reglamentavimo;

Poveikio vertinimas ir Europos pridėtinė vertė

42.   palankiai vertina tai, kad Komisijos poveikio vertinimuose mėginama aprėpti daug ir įvairių galimų poveikių, tačiau mano, kad šią sistemą vis tiek būtų galima keliais būdais sustiprinti, pavyzdžiui, įtraukti teritorinį aspektą (finansinius ir administracinius padarinius nacionalinės, regioninėms ir vietos valdžios institucijoms); šiuo požiūriu džiaugiasi, kad Komisija nusprendė iki 2014 m. birželio mėn. atnaujinti, sutvirtinti ir persvarstyti savo Poveikio vertinimo gaires, ir pasilieka teisę svariai prisidėti prie šių pastangų, ateinančiais mėnesiais pateikdamas galimus šių gairių patobulinimus; prašo, kad poveikio vertinimai, kurie yra esminiai rengiant viešąsias ir politines nuomones, būtų atliekami laikantis daugiakalbystės principo;

43.   prašo Komisijos išnagrinėti rengiant poveikio vertinimus naudojamą metodiką siekiant įvertinti būdus, kaip pagerinti kokybinius rodiklius ir konsultavimosi proceso bendrą vykdymą, visų pirma atitinkamų suinteresuotųjų šalių įtraukimą;

44.   mano, kad reikia užtikrinti visapusį Komisijos skelbiamų poveikio vertinimų ir Komisijos narių kolegijos priimamų pasiūlymų dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų turinio nuoseklumą; prašo iš karto atnaujinti bet kokį Komisijos narių kolegijos iš dalies pakeisto pasiūlymo poveikio vertinimą, kad jis atspindėtų Komisijos narių padarytus pakeitimus;

45.   ragina Komisiją stiprinti Poveikio vertinimo valdybos (PVV) atliekamą vaidmenį ir didinti jos nepriklausomumą, visų pirma baigti rengti ir pateikti pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų, kuriuos PVV įvertino palankiai ir patvirtino; ragina PVV remtis socialinių partnerių ekspertinėmis žiniomis;

46.   mano, kad dabartinė atsakomybės išlyga, pagal kurią Komisijai atliekant poveikio vertinimus „Komisijos tarnybos įpareigojamos tik dalyvauti rengiant šiuos vertinimus ir nedaro įtakos jokiam galutiniam Komisijos priimamam sprendimui“, atspindi svarbų esamos sistemos trūkumą;

47.   palankiai vertina teigiamus pokyčius Parlamento Poveikio vertinimo ir Europos pridėtinės vertės direktorate; mano, kad visame Parlamente reikėtų įtvirtinti sisteminį požiūrį į poveikio vertinimų svarstymą; palankiai vertina tai, kad Poveikio vertinimo direktoratas rengia trumpas prie Komisijos teikiamų pasiūlymų pridedamų poveikio vertinimų santraukas, ir mano, kad šios santraukos turėtų būti esminė komitetų darbo svarstant diskutuotinus pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų dalis; siūlo atitinkamais atvejais į Parlamento poveikio vertinimus įtraukti teritorinį aspektą; prašo Komitetų pirmininkų sueigos apsvarstyti, kaip būtų galima geriausiai įgyvendinti šią rekomendaciją;

48.   primena 2005 m. patvirtintame Tarpinstituciniame bendrame požiūryje į poveikio vertinimą Parlamento ir Tarybos prisiimtą įsipareigojimą prieš tvirtinant bet kokį esminį pakeitimą atlikti poveikio vertinimus, kai mano, kad tai tikslinga ir būtina vykdant teisėkūros procesą, ir ragina komitetus įgyvendinant šį įsipareigojimą naudotis Poveikio vertinimo skyriaus paslaugomis;

49.   taip pat primena 2003 m. sudarytą Tarpinstitucinį susitarimą dėl geresnės teisėkūros ir ragina Tarybą vykdant pagal šį susitarimą prisiimtus įsipareigojimus baigti kurti savo mechanizmą, skirtą jos padarytų esminių pakeitimų poveikio vertinimams nedelsiant atlikti;

50.   primygtinai prašo Komisijos atidžiai apsvarstyti prie su teisėkūra susijusių savo iniciatyva teikiamų pranešimų pridedamus Europos pridėtinės vertės vertinimus, išsamiai išdėstant priežastis, kodėl ji nepritaria kokiems nors Parlamento pateiktiems argumentams ar jų nelaiko svarbiais;

o
o   o

51.   paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1) OL C 321, 2003 12 31, p. 1.
(2) OL C 353 E, 2013 12 3, p. 117.
(3) OL C 51 E, 2013 2 22, p. 87.
(4) OL C 380 E, 2012 12 11, p. 31.
(5) OL C 218, 2013 7 30, p. 22.


Homofobija ir diskriminacija dėl seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės
PDF 381k   DOC 77k
2014 m. vasario 4 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl ES kovos su homofobija ir diskriminacija dėl seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės veiksmų plano (2013/2183(INI) )
P7_TA(2014)0062 A7-0009/2014

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties 2 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 8 ir 10 straipsnius,

–   atsižvelgdamas į ES pagrindinių teisių chartiją ir jos 21 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją,

–   atsižvelgdamas į 2010 m. kovo 31 d. patvirtintą Europos Tarybos Ministrų komiteto rekomendaciją valstybėms narėms CM/Rec(2010)5 dėl kovos su diskriminacija dėl seksualinės orientacijos ar lytinės tapatybės priemonių,

–   atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Veiksmingo Pagrindinių teisių chartijos įgyvendinimo Europos Sąjungoje strategija“ (COM(2010)0573 ),

–   atsižvelgdamas į Komisijos 2012 m. ES pagrindinių teisių chartijos taikymo ataskaitą (COM(2013)0271 ) ir prie jos pridėtus Komisijos tarnybų darbinius dokumentus,

–   atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl Tarybos direktyvos, kuria įgyvendinamas vienodo požiūrio į asmenis, nepaisant jų religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus arba seksualinės orientacijos, principas (COM(2008)0426 ) ir į savo 2009 m. balandžio 2 d. poziciją dėl šio pasiūlymo(1) ,

–   atsižvelgdamas į 2013 m. birželio 24 d. Europos Sąjungos Tarybos susitikime patvirtintas Lesbiečių, gėjų, biseksualių, translyčių ir interseksualių asmenų (LGBTI) naudojimosi visomis žmogaus teisėmis propagavimo ir gynimo gaires,

–   atsižvelgdamas į 2010 m. lapkričio mėn. Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros pranešimą „Homofobija, transfobija ir diskriminacija dėl seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės“,

–   atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros atliktos Europos Sąjungos lesbiečių, gėjų, biseksualių ir translyčių asmenų apklausos rezultatus, kurie buvo paskelbti 2013 m. gegužės 17 d.,

–   atsižvelgdamas į 2013 m. spalio 1 d. Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros nuomonę dėl lygybės padėties Europos Sąjungoje praėjus dešimčiai metų nuo lygybės direktyvų įgyvendinimo pradžios,

–   atsižvelgdamas į savo 2012 m. gegužės 24 d. rezoliuciją dėl kovos su homofobija Europoje(2) ,

–   atsižvelgdamas į savo 2012 m. gruodžio 12 d. rezoliuciją dėl pagrindinių teisių padėties Europos Sąjungoje 2010–2011 m.(3) ,

–   atsižvelgdamas į savo 2013 m. kovo 14 d. rezoliuciją dėl kovos prieš rasizmą, ksenofobiją ir neapykantos nusikaltimus stiprinimo(4) ,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą ir Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto nuomonę (A7-0009/2014 ),

A.   kadangi Europos Sąjunga grindžiama pagarbos žmogaus orumui, laisvės, demokratijos, lygybės, teisinės valstybės ir pagarbos žmogaus teisėms, įskaitant mažumoms priklausančių asmenų teises, vertybėmis;

B.   kadangi Europos Sąjunga, nustatydama ir įgyvendindama savo politikos kryptis ir veiksmus, siekia kovoti su diskriminacija dėl lyties, rasinės arba etninės kilmės, religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus arba seksualinės orientacijos;

C.   kadangi 2013 m. birželio mėn. Europos Sąjungos Taryba patvirtino svarias gaires, skirtas lesbiečių, gėjų, biseksualių, translyčių ir interseksualių asmenų naudojimuisi visomis žmogaus teisėmis propaguoti ir ginti už Europos Sąjungos ribų, ir turėtų užtikrinti, kad jos būtų veiksmingai ginamos pačioje ES;

D.   kadangi Europos Sąjunga jau koordinuoja savo veiksmus įgyvendindama visapusišką politiką: lygybės ir nediskriminavimo srityje – pagrindų strategiją „Nediskriminavimas ir lygios galimybės visiems“, lyčių lygybės srityje – 2010–2015 m. moterų ir vyrų lygybės strategiją, negalios srityje – 2010–2020 m. Europos strategiją dėl negalios ir romų lygybės srityje – ES romų integracijos nacionalinių strategijų planą iki 2020 m.;

E.   kadangi savo veiksmingo Pagrindinių teisių chartijos įgyvendinimo Europos Sąjungoje strategijoje Komisija pripažino, kad būtina plėtoti atskiras politikos sritis, susijusias su tam tikromis konkrečiomis pagrindinėmis teisėmis, remiantis Sutarčių nuostatomis;

F.   kadangi Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra, 2013 m. atlikusi ES lesbiečių, gėjų, biseksualių ir translyčių asmenų (LGBT) apklausą, nustatė, kad 2012 m. Europos Sąjungoje vienas iš dviejų LGBT respondentų jautėsi diskriminuojamas ar persekiojamas dėl seksualinės orientacijos, vienas iš trijų buvo diskriminuojamas, norėdamas gauti prekių ar paslaugų, vienas iš keturių buvo fiziškai užpultas ir vienas iš penkių buvo diskriminuojamas užimtumo ar profesinėje srityje;

G.   kadangi Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra rekomendavo Europos Sąjungai ir valstybėms narėms parengti veiksmų planus, pagal kuriuos būtų skatinama gerbti LGBT ir apsaugoti jų pagrindines teises;

H.   kadangi 2013 m. gegužės mėn. 11 už lygybę atsakingų ministrų(5) paragino Komisiją parengti visapusišką Europos Sąjungos LGBT lygybės užtikrinimo politiką, o 10 valstybių narių(6) jau patvirtino arba svarsto galimybę patvirtinti panašią politiką nacionaliniu ir regionų lygmenimis;

I.   kadangi Europos Parlamentas dešimt kartų prašė patvirtinti visapusišką Europos Sąjungos politikos priemonę, skirtą lygybei seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės požiūriais užtikrinti;

Bendrosios aplinkybės

1.   griežtai smerkia bet kokią diskriminaciją dėl seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės ir labai apgailestauja, kad Europos Sąjungoje dar ne visada visapusiškai laikomasi lesbiečių, gėjų, biseksualių, translyčių ir interseksualių asmenų (LGBTI) pagrindinių teisių;

2.   mano, kad šiuo metu Europos Sąjungoje trūksta visapusiškos LGBTI pagrindinių teisių apsaugos politikos;

3.   pripažįsta, kad atsakomybė už pagrindinių teisių apsaugą tenka bendrai Komisijai ir valstybėms narėms; ragina Komisiją kuo visapusiškiau naudotis savo kompetencija, be kita ko, sudarant palankesnes sąlygas valstybėms narėms keistis gerosios patirties pavyzdžiais; ragina valstybes nares vykdyti pagal ES teisės aktus ir Europos Tarybos rekomendaciją dėl kovos su diskriminacija dėl seksualinės orientacijos ar lytinės tapatybės priemonių prisiimtus įsipareigojimus;

Veiksmų plano turinys

4.  ragina Komisiją, valstybes nares ir atitinkamas agentūras kartu parengti visapusišką daugiametę LGBTI pagrindinių teisių apsaugos politiką, t. y. sukurti veiksmų planą ar strategiją, atspindinčius toliau išdėstytas temas ir tikslus;

  A. Horizontalūs veiksmų plano įgyvendinimo veiksmai
   i) Komisija turėtų stengtis visose savo darbo ir kompetencijos srityse užtikrinti esamas teises, į visą atitinkamą veiklą (pvz., į būsimos politikos formavimo ir pasiūlymų rengimo arba ES teisės aktų įgyvendinimo stebėsenos procesus) įtraukdama su LGBTI pagrindinėmis teisėmis susijusius klausimus;
   ii) Komisija, taikydama atvirąjį koordinavimo metodą, turėtų palengvinti, koordinuoti ir stebėti valstybių narių keitimosi gerosios patirties pavyzdžiais procesus;
   iii) atitinkamos Europos Sąjungos agentūros, įskaitant Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūrą (angl. FRA), Europos lyčių lygybės institutą (angl. EIGE), Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondą (angl. Eurofound), Europos policijos koledžą (angl. CEPOL), Europos teisminio bendradarbiavimo padalinį (Eurojustą), Europos teisminį tinklą (angl. EJN) ir Europos prieglobsčio paramos biurą (angl. EASO), turėtų įtraukti su seksualine orientacija ir lytine tapatybe susijusius klausimus į savo darbo sritis ir toliau teikti Komisijai bei valstybėms narėms įrodymais grindžiamas rekomendacijas dėl LGBTI pagrindinių teisių;
   iv) reikėtų skatinti Komisiją ir valstybes nares kartu su atitinkamomis agentūromis ir Eurostatu nuolat rinkti svarbius ir palyginamus duomenis apie LGBTI padėtį Europos Sąjungoje visapusiškai laikantis ES duomenų apsaugos nuostatų;
   v) Komisija ir valstybės narės kartu su atitinkamomis agentūromis turėtų skatinti nacionalinių lygybės užtikrinimo įstaigų, nacionalinių žmogaus teisių institucijų ir kitų organizacijų, kurioms pavesta skatinti ir ginti LGBTI pagrindines teises, darbuotojų mokymą ir gebėjimų stiprinimą;
   vi) Komisija ir valstybės narės kartu su atitinkamomis agentūromis turėtų siekti informuoti piliečius apie LGBTI teises;
  B. Nediskriminavimo srities bendrosios nuostatos
   i) valstybės narės turėtų sutvirtinti galiojančią ES teisinę sistemą ir siekti, kad būtų priimta pasiūlyta direktyva, kuria įgyvendinamas vienodo požiūrio į asmenis, nepaisant jų religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus arba seksualinės orientacijos, principas, taip pat patikslinta jos nuostatų taikymo sritis ir susijusios išlaidos;
   ii) Komisija, valstybės narės ir atitinkamos agentūros ypatingą dėmesį turėtų skirti daugialypei diskriminacijai ir smurtui, kuriuos dėl lyties ir seksualinės orientacijos patiria lesbietės, ir parengti bei įgyvendinti atitinkamą nediskriminavimo politiką;
  C. Nediskriminavimas užimtumo srityje
   i) Komisija, stebėdama Direktyvos 2000/78/EB, nustatančios vienodo požiūrio užimtumo ir profesinėje srityje bendruosius pagrindus(7) , įgyvendinimą, ypatingą dėmesį turėtų skirti seksualinei orientacijai, o stebėdama, kaip įgyvendinama Direktyva 2006/54/EB dėl moterų ir vyrų lygių galimybių ir vienodo požiūrio į moteris ir vyrus užimtumo bei profesinės veiklos srityje principo įgyvendinimo(8) – lytinei tapatybei;
   ii) Komisija kartu su atitinkamomis agentūromis turėtų išleisti gaires, kuriose būtų nurodoma, kad Direktyvoje 2006/54/EB dėl moterų ir vyrų lygių galimybių ir vienodo požiūrio į moteris ir vyrus užimtumo bei profesinės veiklos srityje principo įgyvendinimo translyčiams ir interseksualiems asmenims yra taikoma lyties apibrėžtis;
   iii) lygybės užtikrinimo įstaigos turėtų būti skatinamos informuoti LGBTI asmenis, taip pat profesines sąjungas ir darbdavių organizacijas apie šių asmenų teises;
  D. Nediskriminavimas švietimo srityje
   i) Komisija, įgyvendindama savo jaunimo ir švietimo programas, turėtų skatinti lygybę ir nediskriminavimą dėl seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės;
   ii) Komisija, taikydama neprivalomą atvirąjį koordinavimo metodą, turėtų sudaryti palankesnes sąlygas valstybėms narėms dalytis gerąja patirtimi formaliojo švietimo srityje, įskaitant mokymo medžiagą, kovos su priekabiavimu ir diskriminacija politiką;
   iii) Komisija, taikydama neprivalomą atvirąjį koordinavimo metodą, turėtų sudaryti palankesnes sąlygas valstybėms narėms dalytis gerąja patirtimi jų jaunimo ir švietimo sektoriuose, įskaitant jaunimo socialines tarnybas ir socialinį darbą;
  E. Nediskriminavimas sveikatos priežiūros srityje
   i) Komisija turėtų įtraukti su LGBTI sveikatos priežiūra susijusius klausimus į atitinkamą platesnę strateginę sveikatos priežiūros politiką, įskaitant galimybę pasinaudoti sveikatos priežiūros paslaugomis, vienodą sveikatos priežiūrą ir ES įtaką pasaulyje su sveikatos priežiūra susijusiais klausimais;
   ii) Komisija turėtų tęsti savo darbą Pasaulio sveikatos organizacijoje, siekiant iš psichikos ir elgesio sutrikimų sąrašo išbraukti lytinės tapatybės sutrikimus ir derybose dėl Tarptautinės ligų klasifikacijos 11-os versijos (TLK-11) užtikrinti, kad lytinei tapatybei būtų taikoma nauja nepatologinė klasifikacija;
   iii) Komisija turėtų remti valstybes nares joms rengiant sveikatos priežiūros specialistus;
   iv) Komisija ir valstybės narės turėtų pradėti tyrimą dėl sveikatos priežiūros problemų, susijusių su LGBTI asmenimis;
   v) valstybės narės turėtų atsižvelgti į LGBTI asmenis įgyvendindamos nacionalinės sveikatos priežiūros planus ir politiką, taip pat užtikrinti, kad rengiant mokymo programas, sveikatos priežiūros politiką ir sveikatos priežiūros tyrimus būtų atsižvelgiama į konkrečias LGBTI asmenų sveikatos priežiūros problemas;
   vi) valstybės narės turėtų nustatyti arba peržiūrėti teisines lyties pripažinimo procedūras, kad jomis būtų visapusiškai paisoma translyčių asmenų teisės į orumą ir fizinį neliečiamumą;
  F. Nediskriminavimas gaunant prekes ir paslaugas
   i) Komisija, stebėdama Direktyvos 2004/113/EB, įgyvendinančios vienodo požiūrio į moteris ir vyrus principą dėl galimybės naudotis prekėmis bei paslaugomis ir prekių tiekimo bei paslaugų teikimo(9) , įgyvendinimą, ypatingą dėmesį turėtų skirti translyčių asmenų galimybėms gauti prekes ir paslaugas;
  G. Konkretūs translyčiams ir interseksualiems asmenims skirti veiksmai
   i) Komisija turėtų užtikrinti, kad visuose būsimuose su lygybe susijusiuose teisės aktuose, įskaitant visas naujas redakcijas, lytinė tapatybė būtų priskirta prie uždraustų diskriminacijos pagrindų;
   ii) Komisija, perteikdama Lyčių lygybės strategija priimtą požiūrį, turėtų įtraukti problemas, susijusias su translyčiais ir interseksualiais asmenimis, į visas atitinkamas ES politikos sritis;
   iii) valstybės narės turėtų užtikrinti, kad lygybės užtikrinimo įstaigos būtų informuotos apie translyčių ir interseksualių asmenų teises ir su jais susijusius konkrečius klausimus ir būtų rengiamos šia tema;
   iv) Komisija, valstybės narės ir atitinkamos agentūros turėtų siekti panaikinti dabartinį informuotumo, tyrimų ir atitinkamų teisės aktų, susijusių su translyčių asmenų žmogaus teisėmis, trūkumą;
  H. Pilietiškumas, šeima ir judėjimo laisvė
   i) Komisija turėtų parengti gaires, kuriomis būtų užtikrinama, kad Direktyva 2004/38/EB dėl Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje(10) ir Direktyva 2003/86/EB dėl teisės į šeimos susijungimą(11) būtų įgyvendinamos paisant visų pagal valstybių narių nacionalinės teisės aktus teisiškai pripažįstamų formų šeimos statuso;
   ii) Komisija turėtų teikti pasiūlymus dėl visų civilinę būklę patvirtinančių dokumentų galiojimo savitarpio pripažinimo siekiant sumažinti diskriminuojančias teisines ir administracines kliūtis savo laisvo judėjimo teise besinaudojantiems piliečiams ir jų šeimos nariams;
   iii) Komisija ir valstybės narės turėtų išnagrinėti, ar translyčiams asmenims keičiant civilinės būklės ir tapatybės dokumentus taikomi apribojimai pažeidžia jų galimybes naudotis savo laisvo judėjimo teise;
   iv) valstybės narės, priėmusios teisės aktus dėl tos pačios lyties porų bendro gyvenimo faktinių santykių, registruotos partnerystės ar santuokos, turėtų pripažinti panašias nuostatas, priimtas kitų valstybių narių;
  I. Susirinkimų ir saviraiškos laisvė
   i) valstybės narės turėtų užtikrinti, kad būtų garantuojamos teisės naudotis saviraiškos ir susirinkimų laisve, visų pirma eitynių už lygybę ir panašių renginių atžvilgiu, užtikrinant, kad šie renginiai vyktų teisėtai ir kad būtų užtikrinama veiksminga dalyvių apsauga;
   ii) valstybės narės neturėtų priimti naujų teisės aktų, kuriais būtų apribojama saviraiškos laisvė seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės atžvilgiu, ir neturėtų keisti galiojančių teisės aktų, įtraukiant tokius apribojimus;
   iii) Komisija ir Europos Sąjungos Taryba turėtų atsižvelgti į tai, kad valstybės narės, priimančios teisės aktus, kuriais apribojama saviraiškos laisvė seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės atžvilgiu, pažeidžia vertybes, kuriomis grindžiama Europos Sąjunga, ir atitinkamai reaguoti;
  J. Neapykantą kurstančios kalbos ir neapykantos nusikaltimai
   i) Komisija turėtų stebėti, kaip įgyvendinama Direktyvą 2012/29/ES, kuria nustatomi būtiniausi nusikaltimų aukų teisių, paramos joms ir jų apsaugos standartai(12) , ir teikti valstybėms narėms pagalbą su seksualine orientacija, lytine tapatybe ir lyties raiška susijusiais aspektais įgyvendinant šią direktyvą, visų pirma tais atvejais, kai nusikaltimai vykdomi dėl išankstinių nuostatų ar diskriminacijos, kuri galėtų būti susijusi su aukų asmeninėmis savybėmis;
   ii) ragina Komisiją pasiūlyti nauja redakcija išdėstyti Tarybos pagrindų sprendimą dėl kovos su tam tikromis rasizmo ir ksenofobijos formomis bei apraiškomis baudžiamosios teisės priemonėmis, į jį įtraukiant kitų formų neapykantos nusikaltimus ir neapykantos kurstymą, įskaitant nusikaltimus dėl lytinės orientacijos ir lytinės tapatybės;
   iii) Komisija kartu su atitinkamomis agentūromis turėtų sudaryti valstybėms narėms palankesnes sąlygas keistis su policijos pajėgų, prokuratūros, teisėjų ir paramos nukentėjusiems asmenims tarnybų darbuotojų mokymu ir švietimu susijusia gerąja patirtimi;
   iv) Pagrindinių teisių agentūra turėtų padėti valstybėms narėms efektyviau rinkti palyginamus duomenis apie homofobiniais ir transfobiniais motyvais pagrįstus neapykantos nusikaltimus;
   v) valstybės narės turėtų registruoti ir nagrinėti neapykantos nusikaltimus prieš LGBTI asmenis ir priimti baudžiamuosius įstatymus, kuriais draudžiamas neapykantos kurstymas dėl seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės;
  K. Prieglobstis
   i) Komisija kartu su Europos prieglobsčio paramos biuru (EASO) ir atitinkamomis agentūromis pagal galiojančius ES teisės aktus ir teisminę praktiką turėtų įtraukti konkrečius su seksualine orientacija ir lytine tapatybe susijusius aspektus įgyvendinant prieglobsčio srities teisės aktus, įskaitant Direktyvą 2013/32/ES dėl tarptautinės apsaugos suteikimo ir panaikinimo bendros tvarkos(13) ir Direktyvą 2011/95/ES dėl trečiųjų šalių piliečių ar asmenų be pilietybės priskyrimo prie tarptautinės apsaugos gavėjų reikalavimų(14) , ir stebint, kaip šie aktai įgyvendinami;
   ii) Komisija ir valstybės narės kartu su atitinkamomis agentūromis turėtų užtikrinti, kad būtų rengiamas atitinkamas prieglobsčio srities specialistų, įskaitant apklausų atlikėjus ir vertėjus žodžiu, mokymas, įskaitant dabartinį mokymą, siekiant spręsti konkrečias su LGBTI asmenimis susijusias problemas;
   iii) Komisija ir valstybės narės kartu su EASO ir bendradarbiaudamos su Europos išorės veiksmų tarnyba turėtų užtikrinti, kad teisinė ir socialinė LGBTI asmenų padėtis jų kilmės šalyse būtų sistemingai registruojama ir kad su tokia informacija, kaip kilmės šalies informacijos dalimi, galėtų susipažinti sprendimus dėl prieglobsčio priimantys asmenys;
  L. Plėtra ir išorės veiksmai
   i) Komisija turėtų ir toliau stebėti problemas, susijusias su seksualine orientacija ir lytine tapatybe, narystės siekiančiose šalyse;
   ii) Komisija, Europos išorės veiksmų tarnyba, ES specialusis įgaliotinis žmogaus teisių klausimais ir valstybės narės turėtų sistemingai naudotis Tarybos gairėmis skatinant LGBTI asmenų naudojimąsi visomis žmogaus teisėmis ir užtikrinant jų apsaugą, taip pat išlaikant vieningą poziciją reaguojant į šių teisių pažeidimus;
   iii) Komisija ir Europos išorės veiksmų tarnyba turėtų teikti Europos prieglobsčio paramos biurui ir valstybėms narėms iš ES delegacijų gautą informaciją apie LGBTI asmenų padėtį trečiosiose šalyse;

5.   pabrėžia, kad nustatant šią visapusišką politiką turi būti paisoma Europos Sąjungos, jos agentūrų ir valstybių narių kompetencijos sričių;

6.   pabrėžia, kad reikėtų puoselėti saviraiškos laisvę ir laisvę demonstruoti įsitikinimus bei nuomones, laikantis idėjų pliuralizmo principo, su sąlyga, kad nebus kurstomi neapykanta, smurtas ar diskriminacija;

o
o   o

7.   paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Europos Sąjungos Tarybai, Europos Komisijai, Europos išorės veiksmų tarnybai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, visoms šioje rezoliucijoje minėtoms agentūroms ir Europos Tarybai.

(1) OL C 137 E, 2010 5 27, p. 68.
(2) OL C 264 E, 2013 9 13, p. 54.
(3) Priimti tekstai, P7_TA(2012)0500 .
(4) Priimti tekstai, P7_TA(2013)0090 .
(5) Austrijos, Belgijos, Kroatijos, Danijos, Suomijos, Prancūzijos, Italijos, Liuksemburgo, Maltos, Nyderlandų ir Švedijos.
(6) Belgija, Kroatija, Prancūzija, Vokietija, Italija, Malta, Nyderlandai, Portugalija, Ispanija ir Jungtinė Karalystė.
(7) OL L 303, 2000 12 2, p. 16.
(8) OL L 204, 2006 7 26, p. 23.
(9) OL L 373, 2004 12 21, p. 37.
(10) OL L 158, 2004 4 30, p. 77.
(11) OL L 251, 2003 10 3, p. 12.
(12) OL L 315, 2012 11 14, p. 57.
(13) OL L 180, 2013 6 29, p. 60.
(14) OL L 337, 2011 12 20, p. 9.


Nesąžiningos komercinės veiklos direktyvos taikymas
PDF 224k   DOC 74k
2014 m. vasario 4 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Direktyvos 2005/29/EB dėl nesąžiningos komercinės veiklos taikymo (2013/2116(INI) )
P7_TA(2014)0063 A7-0474/2013

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į 2005 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2005/29/EB dėl nesąžiningos įmonių komercinės veiklos vartotojų atžvilgiu vidaus rinkoje (Nesąžiningos komercinės veiklos direktyva)(1) ,

–   atsižvelgdamas į Komisijos ataskaitą Europos Parlamentui, Tarybai ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui „Pirmoji Nesąžiningos komercinės veiklos direktyvos taikymo ataskaita“ (COM(2013)0139 ),

–   atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą Europos Parlamentui, Tarybai ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui dėl Nesąžiningos komercinės veiklos direktyvos taikymo (COM(2013)0138 ),

–   atsižvelgdamas į 2004 m. spalio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2006/2004 dėl nacionalinių institucijų, atsakingų už vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymą, bendradarbiavimo (Reglamentas dėl bendradarbiavimo vartotojų apsaugos srityje)(2) ,

–   atsižvelgdamas į 1998 m. gegužės 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 98/27/EB dėl draudimų ginant vartotojų interesus(3) ,

–   atsižvelgdamas į savo 2009 m. sausio 13 d. rezoliuciją dėl Direktyvos 2005/29/EB dėl nesąžiningos įmonių komercinės veiklos vartotojų atžvilgiu vidaus rinkoje ir Direktyvos 2006/114/EB dėl klaidinančios ir lyginamosios reklamos perkėlimo, įgyvendinimo ir vykdymo užtikrinimo(4) ,

–   atsižvelgdamas į savo 2010 m. gruodžio 15 d. rezoliuciją dėl reklamos poveikio vartotojų elgsenai(5) ir į 2011 m. kovo 30 d. priimtą vėlesnį Komisijos atsakymą,

–   atsižvelgdamas į Europos Parlamento Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto užsakymu atliktą tyrimą „Nesąžiningos komercinės veiklos direktyvos (2005/29/EB) ir Direktyvos dėl klaidinančios ir lyginamosios reklamos (2006/114/EB) perkėlimas ir taikymas“(6) ,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto pranešimą ir Teisės reikalų komiteto nuomonę (A7-0474/2013 ),

A.   kadangi vartojimas yra vienas iš pagrindinių Europos Sąjungos augimo variklių, todėl vartotojai turi didžiausią įtaką ES ekonomikai;

B.   kadangi vartotojų ir jų teisių apsauga yra viena pagrindinių ES vertybių;

C.   kadangi Direktyva 2005/29/EB dėl nesąžiningos komercinės veiklos, kuria reglamentuojama klaidinanti reklama ir kita nesąžininga komercinė veikla įmonėms ir vartotojams sudarant sandorius, yra pagrindinė Sąjungos teisinė priemonė;

D.   kadangi taikant Direktyvos vidaus rinkos nuostatas siekiama visoje Europos Sąjungoje užtikrinti aukštą vartotojų apsaugos lygį ir sustiprinti jų pasitikėjimą bendrąja rinka, įmonėms tuo pat metu garantuojant didelį teisinį tikrumą ir mažinant tarpvalstybinės prekybos kliūtis;

E.   kadangi taikant Direktyvą 2005/29/EB išryškėjo dideli skirtumai valstybėse narėse;

F.   kadangi laikinos nukrypti leidžiančios nuostatos, kuriomis vadovaudamosi valstybės narės toliau taikydavo už pačią direktyvą labiau ribojančias ar griežtesnes nacionalinės teisės nuostatas ir kitų ES teisės aktų nuostatas dėl minimalaus suderinimo, neteko galios 2013 m. birželio 12 d.;

G.   kadangi to pageidaujančios valstybės narės gali išplėsti direktyvos taikymo sritį, į ją įtraukdamos įmonių tarpusavio santykius, ir kadangi iki šiol tą padarė tik keturios valstybės narės;

H.   kadangi Komisija paskelbė, jog netrukus ji siūlys persvarstyti įmonių tarpusavio santykiams reglamentuoti skirtą Direktyvą 2006/114/EB dėl klaidinančios ir lyginamosios reklamos;

I.   kadangi dėl skaitmeninės ekonomikos ir technologinių prietaikų plėtros iš esmės pasikeitė pirkimo būdai ir įmonių prekių bei paslaugų reklamos ir pardavimo būdai;

J.   kadangi kai kurios įmonės, ypač smulkesnės, taip pat daugelis vartotojų dar nepakankamai žino, kokias teises vartotojai turi Europoje;

K.   kadangi reikia stiprinti vartotojų asociacijų vaidmenį ir suteikti joms galimybes stiprinti savo pajėgumus;

1.   pabrėžia šia direktyva įgyvendinamo teisės akto veiksmingumą ir jo svarbą didinant vartotojų ir prekybininkų pasitikėjimą vidaus rinkoje sudaromais sandoriais, ypač tarpvalstybiniais sandoriais, įmonėms užtikrinant didesnį teisinį tikrumą, taip pat pabrėžia tai, kad ši direktyva stiprina vartotojų apsaugą Europoje; primena, kad nesuderintai įgyvendinant šią direktyvą būtų mažinamas jos veiksmingumas;

2.   apgailestauja, kad nepaisant Direktyvos 2006/114/EB, kuria siekiama kovoti su klaidinančia reklama įmonių tarpusavio santykių srityje, nuostatų, vis dar vykdoma tam tikra veikla, visų pirma su įmonių žinynais susijęs sukčiavimas; atkreipia dėmesį į Komisijos ketinimą netrukus pasiūlyti iš dalies keisti įmonių tarpusavio santykius reglamentuojančią Direktyvą 2006/114/EB, kad būtų galima veiksmingiau kovoti su tokia veikla; atsižvelgdamas į tai, siūlo Komisijai apsvarstyti, kokių privalumų Direktyvai 2006/114/EB suteiktų tikslinis komercinės veiklos, kuri visomis aplinkybėmis įmonių tarpusavio santykių srityje būtų laikoma nesąžininga, „juodasis sąrašas“, panašiai kaip Direktyvos 2005/29/EB atveju sudarytas sąrašas; vis dėlto nemano, kad šiuo metu būtų tikslinga išplėsti įmonių ir vartotojų santykius reglamentuojančios Direktyvos 2005/29/EB taikymo sritį, į ją įtraukiant ir nesąžiningą įmonių komercinę veiklą;

3.   prašo Komisijos patikslinti direktyvų 2005/29/EB ir 2006/114/EB tarpusavio ryšį siekiant užtikrinti tinkamą visų ekonominės veiklos vykdytojų apsaugą Sąjungoje, ypač vartotojų ir MVĮ, kad jie būtų apsaugoti nuo sukčiavimo ar nesąžiningos veiklos, ir taip sustiprinti pasitikėjimą bendrąja rinka;

4.   mano, kad nukrypti leidžiančios nuostatos, numatytos nekilnojamojo turto ir finansinių paslaugų sektoriams, yra pagrįstos, todėl reikėtų jas išsaugoti;

5.   mano, kad šiame etape netikslinga papildyti I priede pateikto juodojo sąrašo; vis dėlto ragina Komisiją sudaryti nesąžiningos veiklos rūšių, kurias, vadovaudamosi bendraisiais direktyvos principais įvardijo nacionalinės valdžios institucijos, sąrašą, siekiant įvertinti, ar būtų patartina jį papildyti ateityje;

6.   pažymi, kad tam tikrais vartotojų ir įmonių veiklos atvejais vartotojai gali nukentėti dėl nesąžiningos komercinės veiklos, pvz., parduodami produktą prekybininkui; ragina Komisiją išnagrinėti tokias problemas ir, jei tikslinga, išsiaiškinti, kokias tikslines ir praktines priemones būtų galima taikyti padėčiai ištaisyti; šios priemonės, be kita ko, galėtų apimti lankstesnį Direktyvos 2005/29/EB dėl nesąžiningos komercinės veiklos nuostatų interpretavimą ir galėtų būti išaiškintos Komisijos gairėse dėl šios direktyvos taikymo;

7.   primena, kad nuo 2013 m. birželio 12 d. valstybės narės nebegali toliau vadovautis iki šiol galiojusiomis laikinomis nukrypti leidžiančiomis nuostatomis; todėl ragina valstybes nares kuo skubiau suderinti savo teisės aktus su direktyvos tekstu; tuo pat metu ragina Komisiją atlikti tyrimą, kaip valstybės narės perkėlė direktyvą, ypač jos nuostatas dėl į I priedą neįtrauktų nacionalinių draudimų, ir per dvejus metus pateikti Parlamentui ir Tarybai naują išsamią direktyvos taikymo ataskaitą, kurioje visų pirma būtų pateikta tolesnio Bendrijos teisės aktų, susijusių su vartotojų apsauga, derinimo ir paprastinimo aprėpties analizė ir pasiūlymai dėl priemonių, kurių būtina imtis Bendrijos lygmeniu siekiant užtikrinti, kad būtų išlaikyta aukšto lygio vartotojų apsauga;

8.   dar kartą tvirtina, kad svarbu ir būtina, jog valstybės narės visapusiškai ir vienodai taikytų bei tinkamai įgyvendintų direktyvą, kad įmonės, kurios vykdo veiklą tarpvalstybiniu mastu, nepatirtų teisinio ir veiklos netikrumo; susirūpinęs atkreipia dėmesį į tai, kad 2011–2012 m. Komisijai dėl neteisingo direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę keleto valstybių narių atžvilgiu teko pasinaudoti konsultavimosi sistema „EU Pilot“; ragina valstybes nares remti įgyvendinimą nacionaliniu lygmeniu visomis turimomis priemonėmis, visų pirma skiriant pakankamai išteklių; pabrėžia, kad labai svarbu sustiprinti už šios direktyvos įgyvendinimą atsakingų nacionalinių institucijų bendradarbiavimą, taip pat svarbu užtikrinti struktūrinį dialogą tarp valstybinių institucijų ir kitų suinteresuotųjų subjektų, visų pirma vartotojų asociacijų;

9.   pažymi, kad nuo to laiko, kai 2007 m. pasibaigė direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę terminas, pasitaikė daugybė atvejų, kai valstybės narės neteisingai įgyvendina ar taiko pagrindines nuostatas, ypač dėl uždraustos, klaidinančios ir agresyvios komercinės veiklos juodojo sąrašo; todėl ragina Komisiją toliau atidžiai stebėti, kaip taikoma direktyva, ir prireikus patraukti atsakomybėn direktyvą pažeidusias, jos neįgyvendinusias ar neteisingai ją taikančias valstybes nares, vadovaujantis Sutartimi dėl Europos Sąjungos veikimo; ypač ragina Komisiją skubiai spręsti neišspręstas problemas, susijusias su 2011 m. pradėtomis konsultacijomis, t. y. arba užbaigti pažeidimų nagrinėjimo procedūras, arba jas perduoti Teisingumo Teismui;

10.   pritaria Komisijos siekiui sudaryti rodiklių, pagal kuriuos būtų galima vertinti direktyvos įgyvendinimo valstybėse narėse priemonės veiksmingumą, sąrašą;

11.   palankiai vertina tai, kad po direktyvos perkėlimo į valstybių narių teisę padidėjo tarpvalstybinė prekyba; vis dėlto primena, kad būtinas glaudesnis Komisijos ir nacionalinės valdžios institucijų bendradarbiavimas ir derinimas, kad būtų skatinama derinti taikomą praktiką įgyvendinant direktyvą ir greitai bei veiksmingai reaguoti; nurodo, kad ypatingą dėmesį reikėtų skirti tarptautinės prekybos internete klausimui, ypač kai kainų lyginimo interneto svetainėse aiškiai nenurodoma svetainę valdančio prekybininko tapatybė;

12.   dar kartą kartoja, kaip svarbu stiprinti už direktyvos taikymą atsakingų nacionalinių valdžios institucijų bendradarbiavimą, kad ši direktyva valstybėse narėse būtų visiškai taikoma ir tinkamai įgyvendinama; ragina Komisiją vykdyti savo įsipareigojimus ir iki 2014 m. pabaigos išsamiai išnagrinėti Reglamento dėl bendradarbiavimo vartotojų apsaugos srityje (BVAS reglamentas) taikymo sritį, jo veiksmingumą ir jame numatytos veiklos mechanizmus; šiomis aplinkybėmis palankiai vertina tai, kad Komisija neseniai pradėjo viešas konsultacijas dėl šio reglamento persvarstymo ir dėl galimybės, kad jos vyktų visomis ES kalbomis; ragina susijusias suinteresuotąsias šalis dalyvauti šiose konsultacijose;

13.   pabrėžia vadinamosios pertvarkos, atliekamos vykdant BVAS reglamentą, naudą ir ragina Komisiją plėtoti ir stiprinti tokius veiksmus ir išplėsti jų taikymo sritį; primygtinai ragina Komisiją susisteminti surinktus duomenis, sudaryti su tokia pertvarka susijusių veiksmų, kurių ėmėsi Komisija ir valstybės narės, sąrašą ir paviešinti gautus rezultatus, atsižvelgiant į poreikį užtikrinti tam tikros neskelbtinos informacijos, kuri naudojama nacionalinio lygmens teismo proceso sistemoje, konfidencialumą; ragina Komisiją pranešti Europos Parlamentui apie gautus rezultatus ir, jei reikia, pasiūlyti papildomų priemonių vidaus rinkos veikimui gerinti;

14.   pritaria tam, kad turėtų būti dedamos papildomos pastangos stiprinant Nesąžiningos komercinės veiklos direktyvos įgyvendinimą pažeidžiamų vartotojų požiūriu;

15.   reiškia susirūpinimą dėl to, kad kai kurie veiklos vykdytojai klaidinamai naudoja vartotojų atsiliepimus ir interneto svetaines, kuriose lyginamos kainos, ir dėl su tuo susijusių interesų konfliktų; teigiamai vertina Komisijos sprendimą apsvarstyti, kaip tokiose platformose pateikiamą informaciją padaryti aiškesnę vartotojams;

16.   ragina Komisiją ir valstybes nares užtikrinti tinkamą Nesąžiningos komercinės veiklos direktyvos taikymą, ypač kai tai susiję su paslėpta internetine reklama socialinių tinklų, forumų ir tinklaraščių komentaruose, kuriuos tariamai skleidžia patys vartotojai, tačiau kurie iš tikrųjų yra reklaminio ar komercinio pobūdžio žinutės, tiesiogiai ar netiesiogiai kuriamos ar finansuojamos ekonominės veiklos vykdytojų; atkakliai tvirtina, kad tokia praktika kenkia vartotojų pasitikėjimui ir konkurencijos taisyklėms; ragina valstybes nares imtis reikiamų priemonių, kad tokia praktika toliau nebūtų taikoma, įskaitant informacines kampanijas, kuriomis būtų siekiama įspėti vartotojus apie šias paslėptas reklamos formas, arba sudaryti palankias sąlygas, kad forumuose būtų stebėtojai ar moderatoriai, kurie būtų specialiai apmokyti ir galėtų įspėti apie pavojus, susijusius su paslėpta reklama;

17.   pabrėžia, kad, sparčiai plintant interneto reklamai, reikia sukurti tinkamus pažeidžiamų grupių, visų pirma vaikų, apsaugos ir reklamuotojų prieigos prie jų stebėsenos metodus;

18.   apgailestauja dėl to, kad, nepaisant dabar galiojančio oro transporto bilietų kainas reglamentuojančio Europos Sąjungos teisės akto ir vykdant BVAS reglamentą 2007 m. atliktos lėktuvo bilietus parduodančių interneto svetainių pertvarkos, vartotojai ir toliau nukenčia dėl to, kad šioje srityje labai dažnai teikiama klaidinanti informacija, pvz., neišvengiami mokesčiai (papildomi kreditinių ir debetinių kortelių mokesčiai užsakant internetu) neįtraukiami į kainą; yra susirūpinęs tuo, kad vis daugiau vartotojų, perkančių bilietus internetu, pateikia skundų, nes jaučiasi nukentėję dėl vadinamosios „IP sekimo“ (angl. „IP tracking “) praktikos. Tai metodas, padedantis nustatyti, kiek kartų interneto vartotojas iš to paties IP adreso prisijungė prie svetainės, po to dirbtinai padidinantis kainą atsižvelgiant į susidomėjimą, kurį atskleidžia kitos panašios paieškos; ragina Komisiją ištirti, kaip dažnai ši praktika, dėl kurios atsiranda nesąžininga konkurencija ir kuri yra piktnaudžiavimas vartotojų asmens duomenims, yra taikoma, ir prireikus pasiūlyti tinkamą teisės aktą, kad būtų apsaugoti vartotojų interesai;

19.   mano, kad už direktyvos nesilaikymą taikomos sankcijos visada turėtų būti didesnės už naudą, kuri gaunama vykdant nesąžiningą ar klaidinančią veiklą; primena valstybėms narėms, kad direktyvoje nustatyta, jog sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios; prašo Komisijos surinkti ir išnagrinėti duomenis apie valstybių narių taikomas sankcijas ir apie įgyvendinimo užtikrinimo sistemų veiksmingumą, visų pirma atsižvelgiant į vykdymo procedūrų sudėtingumą ir trukmę; ragina Komisiją teikti Europos Parlamentui šių tyrimų rezultatus;

20.   palankiai vertina Komisijos dedamas pastangas padėti valstybėms narėms perkelti direktyvą į nacionalinę teisę ir ją taikyti;

21.   palankiai vertina tai, kad Komisija įsteigė duomenų apie nacionalinės teisės aktų ir teismo praktikos, susijusios su nesąžininga komercine veikla, duomenų bazę, ir pripažįsta, kad tai yra naudinga papildomos informacijos suteikimo vartotojams priemonė; apgailestauja, kad joje skelbiama informacija yra tik anglų kalba; prašo Komisijos nuosekliai didinti skaičių kalbų, kuriomis būtų skelbiama informacija duomenų bazėje, ir didinti jos matomumą, ypač tarp ekonominės veikos vykdytojų; ragina Komisiją taip pat apsvarstyti papildomas priemones, kurias pasitelkus būtų galima didinti MVĮ informuotumą apie nesąžiningą komercinę veiklą;

22.   pabrėžia Komisijos nustatytų gairių svarbą taikant direktyvą; palankiai vertina Komisijos ketinimą persvarstyti šį dokumentą iki 2014 m.; ragina Komisiją dirbti skaidriai ir per visą dokumento rengimo procesą vykdyti plataus masto konsultacijas su suinteresuotaisiais subjektais; ragina Komisiją ateityje reguliariai atnaujinti ir aiškinti šį dokumentą; ragina valstybes nares kuo labiau atsižvelgti į šias gaires ir keistis geriausia patirtimi, susijusia su jų įgyvendinimu; ragina Komisiją pateikti interpretavimo ir įgyvendinimo problemų, su kuriomis nuolat susidūrė nacionalinės institucijos ir suinteresuotieji subjektai, įgyvendindami direktyvos nuostatas, vertinimą, kad būtų galima nustatyti, kuriuos gairių aspektus reikia patobulinti;

23.   pabrėžia, kad šioje direktyvoje nustatytas maksimalaus derinimo principas reiškia, jog nacionaliniuose teisės aktuose negali būti nustatyta griežtesnių nuostatų, nei numatyta šioje direktyvoje; pabrėžia, kad Teisingumo Teismas tą principą išaiškino kaip principą, kuriuo remiantis reikalaujama, jog susietus pardavimus ir kitą komercinę veiklą, kuriuos Teismas laiko nesąžininga komercine veikla ir kurie nėra įtraukti į I priede pateiktą juodąjį sąrašą, būtų galima uždrausti tik kiekvienu konkrečiu atveju; pabrėžia, kad, siekdama užtikrinti teisinį saugumą ir aukštą vartotojų apsaugos lygį, Komisija, atlikdama gairių persvarstymą, turėtų patikslinti, kokiais konkrečiais atvejais susieti pardavimai ir kitoks pardavimų skatinimas turėtų būti laikomi neteisėtais; ragina Komisiją apsvarstyti, ar būtų tikslinga pateikti pasiūlymą dėl naujo teisėkūros procedūra priimamo akto, skirto pardavimų skatinimui;

24.   pabrėžia, kad neteisingų ekologiškumo teiginių naudojimas yra nesąžininga veikla, kuri vis labiau plinta; ragina Komisiją papildyti gairių skyrių, kuris skirtas šiai praktikai, kad ekonominės veiklos vykdytojams būtų galima patikslinti šios direktyvos taikymo nuostatas; taip pat ragina Komisiją išsiaiškinti, kokių iniciatyvų ji galėtų imtis, kad geriau apsaugotų vartotojus nuo tokios veiklos;

25.   prašo Komisijos ir valstybių narių geriau informuoti įmones apie vartotojų teises siekiant, kad ekonominės veiklos vykdytojai labiau jas gerbtų;

26.   primena, kad daugelis vartotojų nedrįsta reikalauti nuostolių atlyginimo, jeigu susijusi suma jiems atrodo nelabai didelė; pabrėžia būtinybę geriau informuoti vartotojus apie paramą, kurią jiems gali suteikti ir vartotojų asociacijos, ir Europos vartotojų centrai; pabrėžia vartotojų organizacijų svarbą didinant informuotumą nesąžiningos komercinės veiklos srityje (tai galėtų būti prevencinė priemonė) ir pabrėžia jų vaidmenį padedant nukentėjusiems nuo nesąžiningos veiklos asmenims, taip suteikiant vartotojams galimybę tinkamai pasinaudoti savo teisėmis; ragina vartotojų organizacijas nacionaliniu ir Europos lygmenimis derinti savo veiksmus, taip pat ragina derinti šiuos veiksmus su nacionalinėmis valdžios institucijomis ir Komisija;

27.   pabrėžia, kaip svarbu, kad vartotojai galėtų pasinaudoti veiksmingomis, skubiomis ir nebrangiomis teisių gynimo priemonėmis; prašo valstybių narių šiuo klausimu visiškai įgyvendinti direktyvą dėl alternatyvių ginčų sprendimo būdų ir neteisminio ginčų sprendimo internetu;

28.   pabrėžia kolektyvinių ieškinių mechanizmų svarbą vartotojams ir palankiai vertina neseniai Komisijos paskelbtą rekomendaciją C(2013)3539 ir jos komunikatą COM(2013)0401 ; pritaria, kad įgyvendinus horizontaliąją kolektyvinių ieškinių sistemą būtų išvengta nesuderintų konkrečiam sektorių skirtų ES iniciatyvų pavojaus; ragina valstybes nares laikytis Komisijos rekomendacijų dėl bendrųjų horizontaliųjų principų, kurių įgyvendinimas valstybėse narėse padėtų įvertinti, ar reikalingos papildomos teisėkūros priemonės, nustatymo, visų pirma taikytinų tarpvalstybiniams atvejams; pabrėžia, kad įvairiais požiūriais traktuojant kolektyvinius ieškinius neturi būti jokios ekonominės paskatos piktnaudžiauti kolektyviniais veiksmais ir kad toks požiūris turi apimti atitinkamas apsaugos priemones, kad būtų išvengta nepagrįstų ieškinių;

29.   paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.

(1) OL L 149, 2005 6 11, p. 22.
(2) OL L 364, 2004 12 9, p. 1.
(3) OL L 166, 1998 6 11, p. 51.
(4) OL C 46 E, 2010 2 24, p. 26.
(5) OL C 169 E, 2012 6 15, p. 58.
(6) IP/A/IMCO/NT/2008-16.


ES teisingumo rezultatų suvestinė
PDF 202k   DOC 47k
2014 m. vasario 4 d. Europos Parlamento rezoliucija „ES teisingumo rezultatų suvestinė. Civilinės ir administracinės teisės sistemos valstybėse narėse“ (2013/2117(INI) )
P7_TA(2014)0064 A7-0442/2013

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į 2013 m. kovo 27 d. Komisijos komunikatą Europos Parlamentui, Tarybai, Europos Centriniam Bankui, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „ES teisingumo rezultatų suvestinė. Veiksmingo teisingumo ir plėtros skatinimo priemonė“ (COM(2013)0160 ),

–   atsižvelgdamas į Europos Tarybos Veiksmingo teisingumo komisijos (CEPEJ) dukart per metus rengiamas Europos teismų sistemų vertinimo ataskaitas,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį ir į 119 straipsnio 2 dalį,

–   atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pranešimą (A7-0442/2013 ),

A.   kadangi Komisija parengė ES teisingumo rezultatų suvestinę – lyginamąją neįpareigojamo pobūdžio priemonę, kurios tikslas – įvertinti nacionalinių teisingumo sistemų veiksmingumą siekiant geriau apibrėžti teisingumo politiką ir kurios akiratis pirmiausia apima teisingumo sistemų, kuriomis būtų prisidėta prie verslo ir investicijų klimato Sąjungoje gerinimo, kriterijus;

B.   kadangi ES teisingumo rezultatų suvestinėje naudojant konkrečius rodiklius lyginamos nacionalinės teisingumo sistemos, tačiau nepateikiamas bendras nacionalinių teisingumo sistemų klasifikavimas;

C.   kadangi 2013 m. teisingumo rezultatų suvestinėje dėmesys išimtinai skiriamas civiliniam, komerciniam ir administraciniam teisingumui;

D.   kadangi neįpareigojamo pobūdžio lyginamosios analizės privalumas yra tai, kad įvardijama, kas patobulinta ir kur atsiliekama, ir siekiama keistis geriausia praktika visoje Sąjungoje kartu paliekant nacionalinių teisės ir teismų sistemų autonomiją neliestą;

1.   su dideliu susidomėjimu atkreipia dėmesį į ES teisingumo rezultatų suvestinę; ragina Komisiją toliau įgyvendinti šią iniciatyvą remiantis Sutartimis ir konsultuojantis su valstybėmis narėmis ir kartu atsižvelgti į būtinybę vengti nereikalingo savo ir kitų institucijų darbo dubliavimosi;

2.   remia tikslą keistis geriausia praktika siekiant užtikrinti veiksmingą ir nepriklausomą teisingumo sistemą, kuria būtų prisidėta prie ekonomikos augimo Europoje ir būtų skatinamas konkurencingumas; pabrėžia, kad taikant veiksmingą ir patikimą teisingumo sistemą įmonėms teikiamos paskatos vystytis ir investuoti nacionaliniu ir tarpvalstybiniu lygmenimis;

3.   atkreipia dėmesį į lyginamosios analizės teismų srityje svarbą tarpvalstybiniam tarpusavio pasitikėjimui, veiksmingam teisingumo institucijų tarpusavio bendradarbiavimui, taip pat bendros teisminės erdvės ir Europos teismų kultūros kūrimui;

4.   mano, kad bet koks nacionalinių teisingumo sistemų lyginimas, ypač atsižvelgiant į jų ankstesnę padėtį, turi būti grindžiamas objektyviais kriterijais arba objektyviai surinktais, palygintais ir išanalizuotais įrodymais; pažymi, kad svarbu įvertinti teisingumo sistemų kaip visumos veiklą neatskiriant jų nuo valstybių narių socialinės, istorinės ir ekonominės padėties arba nuo konstitucinių tradicijų, kurių pagrindu jos formavosi; pabrėžia, kad svarbu į valstybes nares žiūrėti nešališkai ir taip užtikrinti vienodą požiūrį į visas valstybes nares vertinant jų teisingumo sistemas;

5.   ragina Komisiją siūlomą metodą aptarti iš anksto, taikant skaidrią procedūrą ir įtraukiant valstybes nares;

6.   pažymi, kad prieš renkant informaciją apie nacionalines teisingumo sistemas turi būti nustatyti lyginamieji standartai, kad būtų užtikrintas bendras metodikos ir rodiklių suvokimas;

7.   giria Komisiją už pastangas pateikti duomenis, kuriuos būtų įmanoma įvertinti; vis dėlto pažymi, kad kai kuriuos tikslus, pvz., teisingumo kokybę ir nešališkumą, labai sunku vertinti objektyviai;

8.   pažymi, kad teisingumo sistemos veiksmingumas negali būti vertinamas naudojant vien statistiškai įvertinamus parametrus, priešingai, turėtų būti atsižvelgta ir į struktūrinį savitumą bei skirtingas socialines tradicijas valstybėse narėse; šiuo požiūriu ragina Komisiją renkant duomenis ir nustatant lyginamuosius standartus ateityje labiau atsižvelgti į nacionalinių teismų sistemų skirtumus;

9.   ragina Komisiją vienodai atsižvelgti į monistinę ir dualistinę sistemas bendrovių teisės srityje;

10.   ragina valstybes nares atidžiai išnagrinėti 2013 m. teisingumo rezultatų suvestinės išvadas ir nuspręsti, ar į jas būtina atsižvelgti savo atitinkamoms civilinio, komercinio ir administracinio teisingumo sistemoms organizuoti ir jų pažangai užtikrinti;

11.   ragina valstybes nares rinkti aktualius duomenis, susijusius su tokiais klausimais, kaip procesinių veiksmų, tarpininkavimo bylų ir vykdymo procedūrų sąnaudos; apgailestauja, kad kai kurios valstybės narės nepateikė teisingumo rezultatų suvestinėje nurodytų tam tikrų kategorijų duomenų; tačiau yra įsitikinęs, kad Komisija turėjo skirti atvejus, kai duomenys nebuvo prieinami, ir atvejus, kai rodikliai nebuvo atskiroms valstybėms narėms aktualūs arba joms taikytini;

12.   ragina Komisiją ir valstybes nares skatinti nacionalinių teismų sistemų tarpusavio supratimą ir bendradarbiavimą, taip pat ir naudojantis kontaktinių teisėjų tinklais;

13.   ragina didesnę svarbą teikti teisėjams, teismų darbuotojams ir kitiems teisininkams skirtoms mokymo programoms, ypač Europos Sąjungos ir lyginamosios teisės srityse; pabrėžia, kad kalbų mokymo būtinybė – esminė teisės studijų dalis;

14.   pažymi, kad norėtų gauti duomenis apie tarpvalstybines bylas, kurios dažnai sudėtingesnės nei išimtinai šalies vidaus bylos ir parodo kliūtis, su kuriomis ES piliečiai susiduria naudodamiesi savo teisėmis, susijusiomis su ES bendrąja rinka, ypač taikant ES teisę;

15.   atkreipia dėmesį į tai, kad alternatyvus ginčų sprendimas svarbus visoms suinteresuotosiomis šalims, nes taip mažinama teismų sistemų našta ir taupomi pinigai;

16.   prašo Komisijos kitą kartą imantis šio pobūdžio veiklos išnagrinėti tarpvalstybinio tarpininkavimo procedūras; ragina valstybes nares aktyviai skatinti tarpininkavimo procedūras, ypač atsižvelgiant į ES lygmeniu reglamentuojamus komercinius ir šeimos klausimus (kaip daroma taikant reglamentus „Roma III“ ir „Briuselis II“);

17.   pabrėžia, kad valstybėse narėse esama didžiulių skirtumų, susijusių su informacinių ir ryšių technologijų (IRT) sistemų vystymu; pažymi, kad naudojantis naujomis technologijomis galima veiksmingai prisidėti prie teisminių procedūrų išlaidų mažinimo ir pagreitinimo, pirmiausia naudojantis kompiuterizuotomis taikomomis programomis, taip pat bylų tvarkymo ir komunikacijos priemonėmis;

18.   pažymi, kad ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūras galima greičiau vykdyti ir neginčytinus ieškinius greičiau nagrinėti naudojant IRT priemones;

19.   atkreipia dėmesį į CEPEJ vaidmenį renkant ir pateikiant svarbius duomenis nacionaliniu ir regioniniu lygmenimis; mano, kad ES institucijos turėtų siekti bendradarbiauti su CEPEJ, kadangi taip užtikrinamas puikus geriausios praktikos mainų pagrindas, ir kad būtina vengti dubliavimosi;

20.   primena, kad Europos teisminis tinklas civilinėse ir komercinėse bylose ir e. teisingumo portalas atlieka vadovaujamą vaidmenį suteikiant ES piliečiams lengvesnę prieigą prie žinių apie Europos, taip pat nacionalinę civilinę ir komercinę teisę;

21.   paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir valstybėms narėms.


Pažangiųjų elektros energijos tinklų kūrimo pasekmės vietos ir regioniniu lygmenimis
PDF 321k   DOC 107k
2014 m. vasario 4 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl pažangiųjų elektros energijos tinklų kūrimo pasekmių vietos ir regioniniu lygmenimis (2013/2128(INI) )
P7_TA(2014)0065 A7-0019/2014

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 174, 175, 176, 177, 178 ir 191 straipsnius,

–   atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 37 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į SESV protokolą Nr. 26,

–   atsižvelgdamas į 2010 m. kovo 3 d. Komisijos komunikatą „2020 m. Europa. Pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategija“ (COM(2010)2020 ),

–   atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos, ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006(1) ,

–   atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1301/2013 dėl konkrečių su Europos regioninės plėtros fondu ir investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslu susijusių nuostatų, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1080/2006(2) ,

–   atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1300/2013 dėl Europos socialinio fondo ir panaikinantį Reglamentą (EB) Nr. 1084/2006(3) ,

–   atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1298/2013 , kuriuo dėl finansinių asignavimų tam tikroms valstybėms narėms iš Europos socialinio fondo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006(4) ,

–   atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1299/2013 dėl konkrečių Europos regioninės plėtros fondo paramos Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslui nuostatų(5) ,

–   atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1302/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1082/2006 dėl Europos teritorinio bendradarbiavimo grupės (ETBG) atsižvelgiant į patikslintas, supaprastintas ir pagerintas tokių grupių steigimo ir jų veikimo sąlygas(6) ,

–   atsižvelgdamas į 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/72/EB dėl elektros energijos vidaus rinkos bendrųjų taisyklių, panaikinančią Direktyvą 2003/54/EB(7) ,

–   atsižvelgdamas į Bendrijos rekomendacijas dėl valstybės pagalbos aplinkos apsaugai(8) ,

–   atsižvelgdamas į 2013 m. liepos 22 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 734/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 659/1999, nustatantis išsamias EB sutarties 93 straipsnio taikymo taisykles(9) ,

–   atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Valstybės pagalbos taisyklių taikymo plačiajuosčio ryšio tinklų sparčiam diegimui ES gairės“(10) ,

–   atsižvelgdamas į 2011 m. balandžio 12 d. Komisijos komunikatą „Pažangieji tinklai. Nuo inovacijų iki diegimo“ (COM(2011)0202 ),

–   atsižvelgdamas į 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/28/EB dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją, iš dalies keičiančią ir vėliau panaikinančią Direktyvas 2001/77/EB ir 2003/30/EB(11) ,

–   atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2009/125/EB ir 2010/30/ES bei kuria panaikinamos direktyvos 2004/8/EB ir 2006/32/EB(12) ,

–   atsižvelgdamas į 2011 m. kovo 8 d. Komisijos komunikatą „Konkurencingos mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos sukūrimo iki 2050 m. planas“ (COM(2011)0112 ),

–   atsižvelgdamas į 2012 m. lapkričio 15 d. Komisijos komunikatą „Postūmis energijos vidaus rinkai“ (COM(2012)0663 ),

–   atsižvelgdamas į 2012 m. birželio 6 d. Komisijos komunikatą „Atsinaujinančioji energija – reikšmingas Europos energijos rinkos objektas“ (COM(2012)0271 ),

–   atsižvelgdamas į 2013 m. kovo 27 d. Komisijos žaliąją knygą „2030 m. klimato ir energetikos politikos strategija“ (COM(2013)0169 ),

–   atsižvelgdamas į savo 2013 m. rugsėjo 12 d. rezoliuciją „Mikrogeneravimas: mažo masto elektros energijos ir šilumos gamyba“(13) ,

–   atsižvelgdamas į savo 2013 m. sausio 16 d. rezoliuciją dėl ES sanglaudos politikos ir jos veikėjų vaidmens įgyvendinant naują Europos energetikos politiką(14) ,

–   atsižvelgdamas į savo 2013 m. rugsėjo 10 d. rezoliuciją dėl energijos vartojimo efektyvumo priemonių įgyvendinimo ir poveikio vykdant sanglaudos politiką(15) ,

–   atsižvelgdamas į 2012 m. sausio 25 d. pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (COM(2012)0011 ),

–   atsižvelgdamas į 2008 m. lapkričio 14 d. Komisijos tarnybų darbinį dokumentą „Regionai 2020 m. Būsimų iššūkių ES regionams vertinimas“ (SEC(2008)2868 ),

–   atsižvelgdamas į 2010 m. spalio 6 d. Komisijos komunikatą „Regioninės politikos įnašas į pažangų augimą 2020 m. Europoje“ (COM(2010)0553 ),

–   atsižvelgdamas į konsultacijų dokumentą, kuriame pateikiamas ...m ... mėn ... d. Komisijos reglamento (ES) Nr. .../... , kuriame būtų paskelbta, kad tam tikrų rūšių pagalba suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius, projektas,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Regioninės plėtros komiteto pranešimą ir Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto nuomonę (A7-0019/2014 ),

A.   kadangi keli gerosios praktikos atvejai, pavyzdžiui, Austrijos Burgenlando regionas, projektas „MaRes“ (Makaronezijos mokslinių tyrimų strategija) ir „Žaliųjų salų projektas“, Energetikos slėnis Nyderlanduose, Vokietijos Harco regione įgyvendinamas projektas „Regenerative Model Region Harz“, Hostětín Čekijos Respublikoje, Škotijoje įgyvendinamas Orknio labai mažų atsinaujinančiųjų energijos išteklių projektas, taip pat miestų ir bendruomenių bandomasis projektas pagal Komisijos programą CONCERTO, efektyvaus energijos vartojimo ir decentralizuotos energijos gamybos iniciatyva CO-POWER, parodo, kad vietos bendruomenės ir piliečiai gali tapti vartotojais-gamintojais, kurie gamina atsižvelgdami į savo energijos poreikius, taip pat parduoda energiją tinklui arba gauna kreditą už savo elektros energijos perteklių, taip pat pasinaudojant matavimu iš gauto energijos kiekio atimant į tinklą patiektą energiją, kartu su kitais dalyviais valdo virtualias elektrines, užtikrina didžiausią naudą į regioninių veiksmų planavimą ir įgyvendinimą įtraukdami visus dalyvius, skatina aktyvų dalyvavimą ir keitimąsi informacija ir taiko holistinį požiūrį, įtraukdami taip pat kitus su energija susijusius sektorius, pvz., transporto ir būstų, naudoja pažangius finansinės paramos mechanizmus ir kuria naujas darbo vietas;

B.   primena, kad Parlamentas priėmė pranešimus dėl ES sanglaudos politikos ir jos veikėjų vaidmens įgyvendinant naują Europos energetikos politiką ir dėl energijos vartojimo efektyvumo priemonių įgyvendinimo ir poveikio vykdant sanglaudos politiką;

C.   kadangi asmens duomenys, kurie renkami pažangiųjų elektros energijos sistemų naudojimo tikslais, yra griežtai neskelbtini, nes iš jų galima spręsti apie naudotojų elgseną, todėl turi būti užtikrinama ypatinga šių duomenų apsauga;

Naujos regionų ekonomikos galimybės

1.   palankiai vertina esminius regionų energijos gamybos ir vartojimo pokyčius pereinant nuo nelankstaus tradicinio modelio, pagrįsto bazinės apkrovos logika, prie kintamos, decentralizuotos ir vietinės gamybos, apimančios didelę dalį mažo masto atsinaujinančiosios energijos, kartu lanksčią ir nuo poreikių priklausančią paklausą ir paskirstytą kaupimą; pripažįsta, kad siekiant išsaugoti tvarų vystymąsi ir įvykdyti būsimų poreikių reikalavimus turėtų būti skatinami nauji energijos gamybos ir vartojimo modeliai, grindžiami decentralizuota ir vietine gamyba; pabrėžia, kad pažangieji tinklai yra labai svarbūs tokiam esminiam pokyčiui ir kad, siekiant padidinti regionams teikiamą naudą ir rinkos galimybes bei užtikrinti tvarumą, augimą ir inovacijas, į pažangiųjų tinklų įgyvendinimą reikėtų įtraukti tarpsektorinį visapusišką požiūrį į regioninę plėtrą;

2.   pažymi, kad daugelis Europos regionų vykdė projektus pagal esamą ES sistemą, kuriais buvo skatinama sąveika pasirinktose srityse ir tausus energijos vartojimas bei atsinaujinantieji energijos ištekiai, o viešojo ir privačiojo sektorių partneriai sujungę pastangas aiškinasi regioninio augimo galimybes energetikos sektoriuje, ankstyvuoju etapu naudodamiesi Europos struktūriniais ir investicijų fondais (ESIF), plėtodami tikslingą vietos, regionų, nacionalinio ir europinio lygmenų partnerystę, laikydamiesi veiksmingų decentralizuotų įgyvendinimo strategijų siekiant išgauti vietos energijos išteklius;

3.   pabrėžia įvairią pažangiųjų elektros energijos tinklų naudą mažinant šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą, didinant atsinaujinančiosios energijos ir paskirstytos gamybos dalį, užtikrinant tiekimo namų ūkiams saugumą, kuriant efektyvaus elektros energijos naudojimo transporto sektoriuje sąlygas, suteikiant vartotojams galimybę pritaikyti savo vartojimą, kad pasinaudotų žemiausiomis kainomis ir kartu taupytų energiją, gerinant energijos vartojimo efektyvumą, taupant elektros energiją, naudojant elektros energiją ne didžiausios apkrovos metu ir taip mažinant dideles investicijų į elektros energijos tinklus sąnaudas, skatinant ES technologijų inovacijas ir plėtrą; pabrėžia, kad reikia įtraukti piliečius į visus etapus, taip pat diegiant pažangią skaitiklių infrastruktūrą, suteikiančią dvikrypčio informacijos srauto galimybę, ir paskirstymo sistemų operatorių ir pažangiųjų elektros energijos tinklo technologijų teikėjų numatytuose veiksmuose; taip pat nurodo, kad plėtojant ir naudojant pažangiuosius elektros energijos tinklus labai sumažinami energijos nuostoliai transportavimo ir skirstymo etapuose; pabrėžia, kad naudojant savaiminį elektros energijos tiekimo tinklo pertvarkymą dėl jo atsikūrimo pajėgumų gali būti išvengta nuotėkių arba jie gali būti sugrąžinti; tačiau pažymi, kad įvairių regionų nacionalinėse paramos sistemose pirmenybė dažnai nebuvo teikiama efektyviausiems būdams naudoti atsinaujinančiuosius energijos išteklius privačiuose namų ūkiuose;

4.   šiuo atžvilgiu atkreipia dėmesį į geografinių (arba) teritorinių elektros energijos tinklų pokyčių galimybes ir pažangiųjų elektros energijos tinklų skatinimo mažiau palankiuose ūkininkauti regionuose, įskaitant atokiausius ir pakraščio regionus ir salas, kurie iš energijos vartotojų gali tapti energijos gamintojais ir gauti daug ekonominės naudos ir konkurencinių pranašumų, kartu užtikrindami patikimą energijos tiekimą, pažangiųjų tinklų diegimą ir eksploataciją; pažymi, kad pažangiųjų tinklų diegimas ir eksploatacija visų pirma siūlo galimybių regionams, kadangi tai galėtų sumažinti regionų patiriamas energijos išlaidas;

5.   atkreipia dėmesį į tai, kad šiuo metu tinklų infrastruktūra, tinklų valdymas ir rinkos taisyklės pritaikyti branduolinių ir iškastinio kuro elektrinių poreikiams ir galimybėms, todėl naujoms technologijoms, kaip antai atsinaujinančiųjų išteklių energijai, tai reiškia nepalankią konkurencinę padėtį;

6.   ragina valstybes nares ir vietos ir regiono valdžios institucijas kuo anksčiau investuoti į vietos pažangiuosius tinklus, tinkamai apsvarsčius investicijų apimties didinimą naudojantis Europos struktūriniais ir investicijų fondais (ESIF), įskaitant finansines priemones, kuriomis būtų galima pritraukti privačių investicijų, atsižvelgiant į konkrečių regionų aplinkos apsaugos, ekonominius, socialinius ir teritorinius poreikius ir jų ypatumus, nes nėra vieno visiems regionams tinkamo sprendimo; ragina vietos ir regioniniu lygmeniu taikyti lankstų požiūrį, siekiant pašalinti energijos gamybos, kaupimo (taip pat tarpvalstybiniu mastu) ir vartojimo efektyvumo priemonių derinimo kliūtis ir bendradarbiauti su kitais sektoriais, pvz., informacinių ir ryšių technologijų (IRT) ir transporto; šiomis aplinkybėmis pabrėžia reversinių siurblių saugyklų, susijusių su atsinaujinančiųjų energijos išteklių eksploatavimu, svarbą;

7.   pabrėžia stabilios, ilgalaikės politikos sistemos svarbą kuriant pažangiuosius tinklus; ragina Komisiją pasiūlyti plataus užmojo 2030 m. energijos vartojimo efektyvumo ir atsinaujinančiųjų energijos išteklių, taip pat su išmetamosiomis šiltnamio efektą sukeliančiomis dujomis susijusius tikslus, strategijas ir politines priemones, kad ateityje būtų galima suteikti tikrumo investuotojams ir susijusių pramonės šakų atstovams ir padėti kurti pažangiąją elektros energijos sistemą;

8.   primena, kad pagal daugelį Energetikos veiksmų plano iki 2050 m. scenarijų tinkama paskirstytos atsinaujinančiosios energijos gamybos integracija nebus galima neplėtojant vietos ir regioniniu pažangiųjų elektros energijos paskirstymo tinklų, ypač atsižvelgiant į tai, kad jie kuria informacijos ryšius ir energijos tiekimo ryšius vietos socialinio ir ekonominio vystymosi zonose, sudarant sąlygas lanksčiam šių netolydžių energijos išteklių valdymui; todėl ragina paskirstymo tinklams teikti daugiau reikšmės; vis dėlto pabrėžia, kad pažangiųjų tinklų plėtra yra susijusi su veiksmingu energijos perdavimu iš gamybos vietos į galutinio vartojimo vietą; be to, pažymi, kad pažangiųjų tinklų pridėtinė vertė tampa dar didesnė, kai jie yra sujungti platesniu mastu, pvz., nacionaliniu ar net ES mastu, ir tokiu mastu kontroliuojama elektros energijos paklausa, nes išsklaidant paklausą suteikiama daugiau galimybių panaikinti eikvojimą (vartojimo šaltinius), kai vietos gamyba yra per silpna (ar per stipri);

9.   ragina ES reglamentuose ir direktyvose nustatyti lankstesnį požiūrį į vidaus rinką, siekiant sumažinti konkrečius regionų poreikius atitinkančių su energijos gamybos, tiekimo, kaupimo ir veiksmingumo priemonėmis ir šių priemonių derinimu susijusių sprendimų, įskaitant viešojo ir privačiojo sektorių partnerystę ir tarpvalstybinius projektus, įgyvendinimo kliūtis;

Pažangiosios elektros energijos sistemos

10.   pabrėžia, kad siekiant sėkmingai įgyvendinti pažangiuosius tinklus regionams ir vietos bendruomenėms reikėtų parengti strategiją, kuria būtų siekiama sukurti „pažangiąsias elektros energijos sistemas“, pagal kurią pažangieji tinklai taptų regioninės elektros energijos sistemos dalimi ir į juos būtų įtraukta didelė dalis elektros energijos iš atsinaujinančiųjų išteklių, taip pat jie apimtų decentralizuotus gamybos pajėgumus, būtų derinami su paklausos valdymu, efektyvaus energijos vartojimo priemonėmis, didesniu energijos taupymu, taip pat pažangiojo kaupimo sprendimais, transporto sektoriumi (elektra varomas transportas) ir intensyvesniais mainais su kaimyniniais tinklais;

11.   atkreipia dėmesį į vaidmenį, kurį pažangieji skaitikliai atlieka sudarant sąlygas dvikrypčiam ryšiui, leidžiančiam parengti tikslias sąskaitas vartotojams, ir didinant vartotojų dalyvavimą, kai vartotojai pritaiko savo įpročius prie energijos gamybos pikų ir atoslūgių; pabrėžia, kad piliečiai iš pažangiosios elektros energijos sistemos turėtų gauti visapusišką naudą ir kad savarankiška piliečių atsakomybė didina elgsenos efektyvumą ir atitinkamai padeda sutaupyti daugiau energijos pasitelkiant atvirus protokolus; pabrėžia, kad paskirstymo paslaugų teikėjai yra įpareigoti vietos, regiono ir nacionalinėms valdžios institucijų užtikrinti visiems tiesioginę prieigą prie šios visuotinės svarbos paslaugos palaikant tinklo saugumą ir stabilumą; pabrėžia, kad visi piliečiai turėtų turėti tiesioginę prieigą prie vartojimo ir gamybos duomenų, kad būtų užtikrintas efektyvus, saugus ir apsaugotas pažangiojo tinklo veikimas; primygtinai ragina Komisiją imtis veiksmų siekiant užtikrinti, kad elektros prietaisai (ypač skalbimo mašinos, indaplovės, šilumos siurbliai, saugyklų šildytuvai ir kt.) galėtų veikti automatiškai kartu su pažangiaisiais skaitikliais ir taip vartotojams būtų suteikiami ekonominiu požiūriu palankiausi tarifai;

12.   ragina Komisiją ir jos Pažangiųjų tinklų darbo grupę atnaujinti ir išplėsti esamą pažangiųjų tinklų apibrėžtį įtraukiant pažangiosios elektros energijos sistemą; ragina vietos ir regionų valdžios institucijas valdyti energijos vartojimą ir apkrovos išjungimą ir parengti bei patvirtinti regionines strategijas, pagrįstas pažangiąja elektros energijos sistema;

13.   pabrėžia, kad, siekiant užtikrinti ekonominį pažangiųjų tinklų efektyvumą regionuose, pasiekti energijos taupymo tikslus ir kartu didinti ekonominę naudą bei subalansuoti regiono energijos pasiūlą ir paklausą, būtina derinti tiesioginius ir netiesioginius pranašumus, susiejant energetikos sektorių su keliais kitais sektoriais, pirmiausia būstų ir transporto, taip pat su aplinkos apsauga, miestų planavimu, socialine įtrauktimi, atliekų tvarkymu ir statybos sektoriumi;

14.   ragina kurti inovacijas ir daugiau investuoti IRT sektoriuje siekiant įveikti pagrindinius su pažangiosiomis technologijomis susijusius sunkumus, įskaitant technologijų sąveikumą su esamu tinklu, ir reguliavimo sunkumus; ragina Komisiją ir nacionalinius bei regioninius subjektus sukurti palankias reguliavimo ir investavimo sistemas, kurias taikant būtų galima plėtoti sąveikius IRT sprendimus;

Teigiamas poveikis vietos užimtumui

15.   ragina visus regionus ir vietos valdžios institucijas apsvarstyti pažangiųjų elektros energijos sistemų privalumus ir investuoti į jas kaip į galimą tvarių darbo vietų kūrimo vietos lygmeniu šaltinį; pabrėžia, kad statybos pramonė yra viena iš pagrindinių sričių, kurioje bus kuriamos darbo vietos; jos bus kuriamos ne tik tiesiogiai investuojant į pažangiuosius elektros energijos tinklus, bet ir suteikiant postūmį ES technologinei plėtrai, inovacijoms bei mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ) konkurencingumui ir investuojant į energijos vartojimo efektyvumo priemones ir renovaciją, pvz., būstų sektoriuje, taip pat prisitaikant prie naujų technologinių sprendimų, siūlomų taupiai energiją vartojančių būstų statybai;

16.   pabrėžia, kad diegiant pažangiuosius tinklus taip pat bus įgyta galimybė padidinti ES technologijų teikėjų, tokių kaip elektros ir elektronikos inžinerijos pramonė, kurios didžiausią dalį sudaro MVĮ, konkurencingumą ir išlaikyti pasaulio lyderių technologijų srityje poziciją;

17.   ragina visus regionus apsvarstyti galimybę investuoti į gebėjimus ir mokymą, susijusius su šiomis naujomis darbo vietomis, atsižvelgiant į tai, kad daug naujų darbo vietų vietos mastu taip pat gali būti sukurta IRT paslaugų sektoriuje, transporto sektoriuje ir pažangiąją įrangą ir paslaugas, pvz., naujus įrenginius, teikiančiuose sektoriuose, taip išvengiant specializuotos darbo jėgos trūkumo ir sudarant sąlygas prisitaikyti prie poreikių, kylančių atitinkamose srityse atsirandant naujoms profesijoms; ragina valstybes nares ir regionus remti atsinaujinančiosios energijos srities mokymo iniciatyvas, tiek akademiniu, tiek amato įgijimo lygmenimis, pavyzdžiui, rengti aplinkosaugos technines studijas ir kurti naujas pameistrystės sritis, pvz., saulės energijos technologijų specialistų rengimas; pabrėžia, kad regionai, sėkmingai įgyvendinantys pažangiąją elektros energijos sistemą, gali pritraukti į regioną daugiau darbo vietų teikdami specializuotus mokymus – steigdami šios specializacijos techninius universitetus ir kolegijas; ragina regionus bendradarbiauti pažangiosios specializacijos srityje ir teigiamai vertina sistemas, pagal kurias regionai ir valstybės tarpusavyje keičiasi žiniomis; atkreipia dėmesį į EIT iniciatyvas žinių ir informacijos bendruomenėje „KIC InnoEnergy“, susijusias su pažangiųjų tinklų tyrimais ir plėtra, taip pat su šio sektoriaus specialistų rengimu; taip pat atkreipia dėmesį į naujas regioninių inovacijų planų (angl. RIS) sudarymo galimybes;

18.   pabrėžia, kad viešosiomis investicijomis į pažangiąsias elektros energijos sistemas, taip pat ir naudojantis Europos struktūriniais ir investicijų fondais (ESIF), galima didinti vietos tvaraus užimtumo galimybes, sukurti sąveikos efektus bei šalutinį poveikį užimtumui ir teikti ilgalaikę ekonominę, socialinę ir ekologinę vietos naudą regionams ir kad šiomis investicijomis taip pat galima naudotis kaip priemone ekonominiams sunkumams įveikti, pirmiausia nuo krizės nukentėjusių šalių regionuose;

Piliečių vaidmuo

19.   pabrėžia, kad, kaip matyti iš geriausios patirties ir geriausių pavyzdžių tyrimų rezultatų, pažangiosios elektros energijos sistemos sėkmę dažnai lemia vietos atsakomybė, kurią prisiima pavieniai piliečiai, kooperatyvai, vietos bendruomenė arba tokių dalyvių grupė; pripažįsta, kad tokia atsakomybe didinamas pritarimas investicijoms į visus pažangiųjų elektros energijos sistemų elementus; pabrėžia, kad piliečiams reikėtų suteikti geresnės informacijos ir paskatų, pvz., dinamiškos kainodaros mechanizmus ir tinkamas informacinių ir ryšių technologijų (IRT) priemones, kad jie galėtų įsitraukti į visus pažangiosios elektros energijos infrastruktūros, gamybos, energijos ir tinklų planavimo paskirstymo etapus;

20.   pabrėžia, kad, atsižvelgiant į pažangiųjų elektros energijos tinklų techninį pobūdį, svarbu informuoti naudotojus, kad šie gali tapti informuotais profesionaliais vartotojais, nusimanančiais apie šių tinklų teikiamas galimybes, ypač kalbant apie sąsajas su pažangiaisiais skaitikliais; pabrėžia, kad svarbu šiuo klausimu informuoti jaunimą kuriant švietimo programas, skirtas vidurinių ir profesinių mokyklų moksleiviams.

21.   ragina Komisiją esamuose ES teisės aktuose – pirmiausia valstybės pagalbos taisyklėse – panaikinti kliūtis vietos atsakomybei, taip pat su ja susijusias administracines ir teisines problemas; ragina valstybes nares remti vietos energijos supirkimo galimybes ir dalijimąsi vietos energija ne tik dviem kryptimis tarp tinklo ir galutinio vartotojo, bet ir tarpvalstybiniu lygmeniu ir tarp galutinių vartotojų vienetų, skatinant prisiimti atsakomybę už vietos energijos gamybą ir vietoje gaminamą energiją;

22.   pabrėžia, kad, įgyvendinant pažangiąsias elektros energijos sistemas, labai pasikeis privačioji ir viešoji erdvės, nes aprūpinimas elektros energija bus susietas su duomenų rinkimu ir informacija bus teikiama tikruoju laiku; todėl ragina visais lygmenimis taikyti skaidrias procedūras, apimančias visus subjektus, įskaitant piliečius, įmones, pramonės atstovus, vietos valdžios institucijas, skirstymo ir perdavimo sistemų operatorius, vietos ir regioninius duomenų apsaugos pareigūnus arba ombudsmeną ir pažangiųjų elektros energijos tinklo technologijų teikėjus;

Duomenų apsauga ir privatumas

23.   pabrėžia, kad veikiant pažangiosioms elektros energijos sistemoms bus naudojama daug asmens duomenų ir modelių, todėl kils didelė duomenų saugumo pažeidimo rizika; pabrėžia, kad pažangiesiems skaitikliams reikalingi aukšti duomenų apsaugos bei duomenų privatumo standartai ir galimybė piliečiams nuspręsti, kokie duomenys (be energijos tiekimui absoliučiai būtinų duomenų) bus perduodami tinklo operatoriams, bei tuos duomenis kontroliuoti; atkreipia dėmesį į susirūpinimą keliančius klausimus, konkrečiai susijusius su pažangiųjų tinklų sistemų saugumu ir pažangiųjų skaitiklių nauda vartotojams, ir ragina geriau įvertinti šią sritį ir atlikti tolesnius pažangiųjų skaitiklių duomenų apsaugos ir duomenų privatumo tyrimus; todėl pabrėžia, kad asmens duomenys turi būti saugomi be išimčių siekiant užtikrinti jų apsaugą ir saugumą; be to, pabrėžia, kad duomenų saugumas turi būti įtrauktas į pažangiųjų tinklų diegimo strategijas;

24.   pabrėžia, kad diegiant pažangiųjų skaitiklių sistemas reikia tobulinti duomenų apsaugos ir privatumo reglamentavimą bei praktiką; pabrėžia, kad visų prie tinklo prisijungusių pavienių asmenų ir namų ūkių duomenų apsaugos ir duomenų privatumo užtikrinimas yra būtina pažangiųjų tinklų veikimo ir diegimo sąlyga; pabrėžia, kad surinkti duomenys turėtų būti naudojami tik siekiant užtikrinti elektros energijos tiekimo saugumą; ragina valstybes nares užtikrinti duomenų apsaugos taisyklių laikymąsi kartu išlaikant ir kuriant sąveiką visuose telekomunikacijų ir energijos tinkluose ir ginti pavienių asmenų teises šioje srityje; pabrėžia, kad dėl duomenų rinkimo pažangiųjų elektros energijos sistemų naudojimo tikslais turėtų būti parengti standartai siekiant užtikrinti, kad būtų perduodami tik aktualūs duomenys ir taip būtų garantuotas elektros energijos tiekimo saugumas, taip pat siekiant užtikrinti, kad jokie duomenys nebūtų perduodami tretiesiems asmenims, kad klientai turėtų teisę patikrinti ir ištrinti duomenis, jei jie jau nebereikalingi tiems tikslams, kuriems jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi, ir kad piliečiai išlaikytų atsakomybę už savo duomenis ir galėtų kontroliuoti, kam jie suteikia prieigą prie šių duomenų;

25.   prašo Komisijos pateikti papildomas gaires, kaip naudotis asmeniniais ir neasmeniniais pažangiųjų tinklų duomenimis, atsižvelgiant į peržiūrėtus ES teisės aktus dėl duomenų apsaugos, taip pat dėl sutartų taisyklių, kuriomis reguliuojama šiuos duomenis gaunančių skirstymo sistemų operatorių, tiekėjų ar kitų komercinių įstaigų teisė į šių duomenų nuosavybę ir tvarkymą;

Sėkmingai veikiančių pažangiųjų elektros energijos sistemų pagrindas

26.   ragina Komisiją imtis veiksmų ir paspartinti pažangiojo tinklo diegimą ir sutelkti dėmesį į šiuos aspektus: šios srities investicijų ir finansinių paskatų skatinimą, techninių standartų rengimą, vartotojų duomenų apsaugos užtikrinimą, reguliavimo sistemos, kuria būtų skatinamas pažangiojo tinklo diegimas, kūrimą, atviros ir konkurencingos mažmeninės rinkos garantavimą, kad būtų užtikrinti vartotojų interesai, ir nuolatinę paramą technologijų ir sistemų inovacijoms;

27.   atkreipia dėmesį į tai, kad pagal naujuosius 2014–2020 m. Europos struktūrinių ir investicinių fondų reglamentus valstybės narės įpareigotos sutelkti šių fondų išteklius investicijoms į pažangią, tvarią ir įtraukią Europą; pažymi, kad regionams bus nustatyta mažiausia ERPF išteklių dalis (bent 20 proc.), kurią jie, atsižvelgdami į savo ekonominio išsivystymo lygį, turės investuoti į perėjimą prie tvaresnių energijos šaltinių, didelį dėmesį skiriant pažangiesiems energetikos tinklams, atsinaujinančiųjų šaltinių energijos gamybai ir paskirstymui, energijos vartojimo efektyvumui, energijos taupymui, bendrai šilumos ir elektros energijos gamybai ir mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančioms technologijoms, ypač miesto vietovėse, taip pat iš pažangiųjų tinklų gautai energijai paskirstymo lygmeniu; pabrėžia, kad valstybės finansavimas vis dar atlieka labai svarbų vaidmenį skatinant privačias investicijas į pažangiųjų elektros energijos tinklų mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą bei parodomuosius projektus; nurodo, kad Sanglaudos fondu taip pat sudaromos sąlygos investicijoms šioje srityje; ragina valstybes nares kuo geriau pasinaudoti šia nauja galimybe; pažymi, kad investicijomis, nepatenkančiomis į privalomąjį ERPF lėšų suskirstymą pagal temas, galima remti ir pažangiųjų energijos skirstymo, saugojimo ir perdavimo sistemų plėtrą bei paskirstytos energijos gamybos iš atsinaujinančiųjų išteklių integravimą;

28.   pabrėžia, kad ESI fondai veikia kaip investicijų skatinimo priemonės ir kad finansavimo ir sprendimų priėmimo procesas apima keletą teritorinių lygmenų, todėl įgyvendinimo sėkmei labai svarbus daugiapakopis valdymas; palankiai vertina papildomas finansavimo galimybes, numatytas Pažangios energetikos Europai programoje;

29.   palankiai vertina tai, kad Europos infrastruktūros tinklų priemonėje daug dėmesio skiriama visuotinės svarbos pažangiesiems energetikos projektams, tačiau apgailestauja, kad į dabartinį dvejų metų sąrašą buvo įtraukti tik du pažangiųjų elektros energijos tinklų projektai; pabrėžia, kad turi būti atsižvelgiama į skirstymo sistemos lygmeniu vykdomus pažangiųjų elektros energijos tinklų projektus; pabrėžia, kad infrastruktūros projektai turi atitikti tvarumo ir konkurencingumo kriterijus ir būti grindžiami integraciniu požiūriu, kuriuo užtikrinamas skirstymo sistemos operatorių įtraukimas; taip pat pabrėžia, kad svarbu kurti energetikos tinklus, jungiančius Viduržemio jūros regiono šiaurinę ir pietinę dalis;

30.   ragina Komisiją mažinti investavimo į pažangiąsias elektros energijos sistemas kliūtis, pirmiausia išplečiant valstybės pagalbos modernizavimo (VPM) išimčių taikymo sritį, kad viešąją paramą būtų galima teikti visiems regioninių ir vietos pažangiųjų elektros energijos sistemų elementams, įskaitant įvairius sektorius apimančias investicijas ir veiklą; ragina pažangiosios elektros energijos sistemas kaip kategoriją įtraukti į būsimą Komisijos reglamentą, kuriame būtų nurodyta, kad tam tikrų rūšių pagalba yra suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius (Bendrasis bendrosios išimties reglamentas – BBIR II) ir pritaikyti reglamentus dėl kitų bendrųjų išimčių kategorijų, kurios susijusios su pažangiųjų elektros energijos sistemų kūrimu;

31.   pabrėžia didelę pažangiosios infrastruktūros sąveikumo svarbą, nes reguliavimo neapibrėžtumas ir skirtingi standartai stabdo pažangiosios infrastruktūros diegimą; todėl ragina įvairias Europos techninių standartų organizacijas glaudžiau bendradarbiauti; pabrėžia, kad sąveikumui palengvinti ir technologinei plėtrai bei technologijų diegimui paspartinti reikia atvirųjų standartų;

32.   ragina Komisija imtis priemonių ir pašalinti pagrindines kliūtis, kaip antai sąveikumo ir standartų trūkumą (standartizuotas savaiminis įdiegimas (angl. plug and play ) sumažintų išlaidas ir sudarytų sąlygas taip pat prijungti mažus paskirstomus energijos išteklius (arba mažas paskirstomų išteklių prietaikas)); netikrumą dėl vaidmenų ir pareigų, susijusių su naujomis pažangiųjų elektros energijos tinklų prietaikomis; netikrumą dėl dalijimosi sąnaudomis ir nauda, vadinasi, ir dėl naujų verslo modelių, vartotojų nenorą dalyvauti tyrimuose; reguliavimo tvarkos įvairovę Europoje, kuri gali sudaryti didelių kliūčių projektų rezultatų atkartojamumui skirtingose šalyse;

33.   primena 2011 m. standartizacijos įgaliojimą remti Europos pažangiojo tinklo diegimą, kuris turėjo būti užbaigtas 2012 m.; palankiai vertina remiantis šiuo įgaliojimu pasiektą pažangą, tačiau pabrėžia, kad reikia tolesnių pastangų; prašo Komisijos bendradarbiauti su standartizacijos įstaigomis, siekiant paspartinti jų darbo pabaigą, ir prireikus suteikti naują įgaliojimą;

34.   prašo valstybių narių toliau bendradarbiauti ir dalytis geriausia patirtimi Europos energetikos reguliavimo institucijų tarybos (angl. CEER) forume dėl nacionalinių skirstymo sistemų operatorių reguliavimo; kartu atkreipia dėmesį į skirstymo sistemų operatorių veiklos organizavimo įvairovę, pvz., kai kurios valstybės narės turi vieną skirstymo sistemų operatorių, o kitos – daugiau kaip 800; ragina valstybes nares glaudžiau bendradarbiauti; ragina valstybes nares ir Komisiją susitarti dėl suvienodintos klasifikacijos sistemos, pagal kurią būtų nustatoma, ar organizacija yra perdavimo operatorius, skirstymo operatorius ar jungtinis operatorius;

35.   ragina Komisiją, vadovaujantis trečiuoju energijos vidaus rinkos dokumentų rinkiniu, įvertinti, ar reikia pateikti pasiūlymus dėl pažangiųjų elektros energijos tinklų kūrimo ir skatinimo – o tai turi būti ir toliau užtikrinama efektyviais Komisijos veiksmais, kadangi dėl to galėtų laipsniškai didėti galimybės įtraukti daugiau rinkos dalyvių ir galėtų būti sustiprinta galima telekomunikacijų ir energetikos tinkluose atliekamų diegimo, plėtros ir priežiūros darbų sinergija; tačiau pabrėžia, kad šie pasiūlymai turėtų būti įtraukti į supaprastintą reguliavimo sistemą, atsižvelgiant į Komisijos nustatytus principus;

36.   ragina bendradarbiauti plėtojant pažangiuosius elektros energijos tinklus Europos, nacionaliniu ir regioniniu lygmenimis; mano, kad naudojant pažangiuosius tinklus atsiranda reikšminga galimybė vietos ir regioniniu lygmeniu skatinti Europos pramonės, ypač MVĮ, inovacijas, mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą, darbo vietų kūrimą ir konkurencingumą;

37.   ragina regionus užmegzti ryšius ir dalytis nauda, žiniomis ir geriausia patirtimi ir, siekiant ESI fondų teritorinio bendradarbiavimo tikslo, bendradarbiauti atliekant pažangiųjų elektros energijos sistemų sąnaudų ir naudos analizes; ragina Komisiją sukurti tarptautinį pažangiąsias elektros energijos sistemas taikančių regionų tinklą; ragina pasienio regionus, naudojantis teisine Europos teritorinio bendradarbiavimo grupės priemone, bendrai kurti ir valdyti visuotinės svarbos paslaugas atsinaujinančiosios energijos ir energijos taupymo srityje, taip pat pažangiojo tinklo infrastruktūrą tokiame tinkle;

38.   pabrėžia, kokia svarbi Merų pakto iniciatyva, kuri yra pagrindinis Europos kovos su klimato kaita judėjimas, apimantis vietos ir regioninės valdžios institucijas, ir kuri grindžiama savanorišku pasirašiusių šalių įsipareigojimu pasiekti ir viršyti ES CO2 kiekio sumažinimo 20 proc. tikslą didinant energijos vartojimo efektyvumą, plėtojant atsinaujinančiuosius energijos išteklius ir taip reiškiant pritarimą vietos valdžios institucijų pastangoms įgyvendinti tvarios energetikos politiką ir šias pastangas remiant; pabrėžia, kad vietos valdžia atlieka itin svarbų vaidmenį siekiant sumažinti klimato kaitos poveikį, tuo labiau įvertinant tai, kad 80 proc. suvartojamos energijos kiekio ir išmetamo CO2 kiekio yra susiję su miestų veikla;

o
o   o

39.   paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir Regionų komitetui.

(1) OL L 347, 2013 12 20, p. 320.
(2) OL L 347, 2013 12 20, p. 289.
(3) OL L 347, 2013 12 20, p. 281.
(4) OL L 347, 2013 12 20, p. 256.
(5) OL L 347, 2013 12 20, p. 259.
(6) OL L 347, 2013 12 20, p. 303.
(7) OL L 211, 2009 8 14, p. 55.
(8) OL C 82, 2008 4 1, p. 1.
(9) OL L 204, 2013 7 31, p. 15.
(10) OL C 25, 2013 1 26, p. 1.
(11) OL L 140, 2009 6 5, p. 16.
(12) OL L 315, 2012 11 14, p. 1.
(13) Priimti tekstai, P7_TA(2013)0374 .
(14) Priimti tekstai, P7_TA(2013)0017 .
(15) Priimti tekstai, P7_TA(2013)0345 .


Mažos žemės ūkio valdos
PDF 276k   DOC 66k
2014 m. vasario 4 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl mažų žemės ūkio valdų ateities (2013/2096(INI) )
P7_TA(2014)0066 A7-0029/2014

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 39 straipsnyje nurodytus bendros žemės ūkio politikos tikslus, pirmiausia „didinti žemės ūkio našumą skatinant technikos pažangą bei užtikrinant racionalią žemės ūkio gamybos plėtotę ir kuo geresnį gamybos veiksnių, ypač darbo jėgos, panaudojimą“ ir „užtikrinti deramą žemės ūkiu besiverčiančios bendruomenės gyvenimo lygį, ypač didinant žemės ūkyje dirbančių asmenų asmenines pajamas“,

–   atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1307/2013, kuriuo nustatomos pagal bendros žemės ūkio politikos paramos sistemas ūkininkams skiriamų tiesioginių išmokų taisyklės ir panaikinami Tarybos reglamentas (EB) Nr. 637/2008 ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 73/2009(1) , ypač į 32 straipsnį ir 61 straipsnius, kuriuose atitinkamai numatytas įmokų perskirstymas ir schemos smulkiesiems ūkininkams,

–   atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1698/2005(2) , ypač į 7 straipsnį ir 19 straipsnius, kuriuose atitinkamai numatytos teminės ir kaimo plėtros bei ūkinės veiklos paprogramės,

–   atsižvelgdamas į 2011 m. gegužės 3 d. Komisijos komunikatą pavadinimu „Biologinė įvairovė – mūsų gyvybės draudimas ir gamtinis turtas. ES biologinės įvairovės strategija iki 2020 m.“ (COM(2011)0244 ),

–   atsižvelgdamas į savo 2010 m. rugsėjo 7 d. rezoliuciją „Sąžiningos pajamos ūkininkams: veiksmingesnė Europos maisto produktų tiekimo grandinė“(3) ,

–   atsižvelgdamas į Parlamento B teminio skyriaus (Struktūrinės paramos ir sanglaudos politika) tyrimą pavadinimu „Žemės ūkio produkcija iš dalies savo ūkio reikmėms – jos vertė ir plėtros kryptys“),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto pranešimą (A7-0029/2014 ),

A.   kadangi mažieji ūkiai nuolat patiria demografinį, komercinį ir technologinį spaudimą, dėl kurio kaimo vietovės laipsniškai tampa vis mažiau agrarinės ir mažėja jų gyventojų skaičius tuose regionuose, kuriuose jos sudaro didžiąją dalį, taip pat masiškai atsisakoma auginti gyvulius mažomis bandomis ir specifines vietines žemės ūkio kultūras;

B.   kadangi mažieji ūkiai – tai socialinis žemės ūkio modelis, kuris šiuo metu Europos Sąjungoje vis dar labiausiai paplitęs ir kuris gali ir turi būti plėtojamas kartu su kitais žemės ūkio modeliais, didesnio masto ir labiau nukreiptais į dideles rinkas;

C.   kadangi mažieji ūkiai atlieka ne vien gamybos funkcijas, bet ir svarbią funkciją teikdami viešąsias gėrybes: gamtos ir kraštovaizdžio – prisidėdami prie būdingo Europos kaimiškojo kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo kaimiškosiose teritorijose; visuomenės – užtikrindami išlaikymą milijonams žmonių Europoje ir užkirsdami kelią skurdui bei teikdami darbo jėgą pramonei ir kitoms ūkio šakoms, pvz., turizmui; kultūros – puoselėdami gražias tradicijas, žmonių papročius bei kitas nematerialias istorines vertybes ir gamindami regioninius bei tradicinius produktus;

D.   kadangi mažieji ūkiai kuria palankias sąlygas vykdyti žemės ūkio veiklą, nekenksmingą aplinkai ir gyvūnų gerovei;

E.   kadangi tokie veiksniai kaip gyventojų skaičiaus mažėjimas ir jų išvykimas iš kaimo labai blogina gyvenimo sąlygas kaimiškosiose teritorijose, taigi ir ūkininkų gyvenimo kokybę ir darbo sąlygas, ir dažnai nulemia sprendimus, ar mažąjį ūkį išlaikyti ar jo atsisakyti; kadangi ilgalaikės pasilikimo kaimiškosiose teritorijose perspektyvos, visų pirma jaunimui, daro didelę įtaką mažųjų ūkių ateičiai;

F.   kadangi tam tikrose teritorijose mažųjų ūkių buvimas ir išlikimas yra pajamų šaltinio garantija ir priemonė gyventojų skaičiaus mažėjimui apriboti;

G.   kadangi vyrauja kainų nestabilumas rinkoje, kurį dažnai apsunkina pirkėjų tarpininkų, nustatančių kainas naudojantis gamintojų pažeidžiamumu, dalyvavimas;

H.   kadangi mažieji ūkiai paprastai būna lankstesni ir lengviau prisitaiko prie rinkos krizių;

I.   kadangi daug mažųjų ūkių yra specializuoti tam tikroje srityje ir vienijasi į gamintojų organizacijas, todėl jie gali pagrįstai teigti gaminantys prekes maisto rinkai lygiomis sąlygomis su didesniaisiais ūkiais;

J.   kadangi į mažųjų ūkių sunkumus turi būti žvelgiama plačiau; kadangi galimų alternatyvių pajamų šaltinių rėmimas, įvairinimo perspektyvos ir darbo vietų ne ūkio valdoje kūrimas ir viešųjų paslaugų teikimas kaimiškosiose teritorijose yra labai svarbūs mažųjų ūkių ateičiai ir kaimo bendruomenių plėtrai;

K.   kadangi bendroje žemės ūkio politikoje (BŽŪP) mažiesiems ūkiams neteikiama pakankama svarba ir tai, be kita ko, lemia paramos pagal BŽŪP struktūra, daugiausia paremta plotu ir istoriniais gamybos rodikliais, todėl ji nepajėgi tinkamai atliepti mažųjų ūkių situacijos ir uždavinių bei reaguoti į tai, kad kai kurios valstybės narės pagal antrąjį ramstį nustato minimalius tinkamumo paramai gauti reikalavimus ir kad valstybės narės nenustatė įgyvendinimo priemonių, kurios atitiktų mažųjų ūkių poreikius;

L.   kadangi mažiesiems ūkiams sunku gauti finansinę paramą, nes jie gali, pvz., susidurti su sunkumais siekdami gauti finansavimą pagal ES programas todėl, kad negali atitikti savojo įnašo ir (arba) reikiamo pajėgumo reikalavimų, taikomų nustatant tinkamumą paramai gauti, arba dėl savo mažo ar visiškai jokio kreditingumo;

M.   kadangi ypatingą dėmesį taip pat reikėtų skirti mažiesiems ūkiams atokiausiuose regionuose, nes jie savo veiklą vykdo patirdami dvigubą spaudimą;

N.   kadangi daugeliui mažųjų ūkių labai svarbios papildomos ir šalutinės pajamos;

O.   kadangi tam tikrų rūšių mažieji ūkiai, kaip antai natūriniai ūkiai, apsaugo nuo visiško skurdo teikdami bent menką maisto ir pajamų lygį;

P.   kadangi tam tikrais atvejais mažųjų ūkių savininkai negauna pakankamos administracinės paramos arba kokybiškų konsultacijų; kadangi valstybės narės dažnai sudaro nereikalingas biurokratines kliūtis, o kai kurių mažųjų ūkių savininkai neturi reikalingų išteklių ir patirties, kad galėtų veiksmingai atlikti atitinkamas administracines procedūras;

Q.   kadangi dėl geografinio išsisklaidymo mažieji ūkiai turi kur kas menkesnes derybų pozicijas maisto produktų tiekimo grandinėje negu kiti rinkos dalyviai ir tai ypač būdinga mažiesiems ūkiams;

R.   kadangi mažiesiems ūkiams tenka ypatingas vaidmuo išlaikant gyvybingumą tam tikruose regionuose, kaip antai kalnų teritorijose, mažiau palankiose ūkininkauti vietovėse ir atokiausiuose regionuose, jau nekalbant apie regionus, kuriuose dėl geografinių ir morfologinių suvaržymų žemės ūkis yra viena iš nedaugelio, o gal net vienintelė ekonomiškai tvari veiklos rūšis;

S.   kadangi šeimų, gyvenančių iš darbo mažuosiuose ūkiuose, pajamų ir gyvenimo lygis yra daug žemesnis negu ūkininkų, dirbančių komerciniuose ūkiuose ar kituose ūkio sektoriuose;

T.   kadangi daug mažųjų ūkių negali išsilaikyti vien iš žemės ūkio ir savo išlikimui užtikrinti jiems reikalingi alternatyvūs pajamų šaltiniai; kadangi mažieji ūkiai vis dėlto turėtų labiau orientuotis į savo veiklos pelningumą ir pajamingumą;

U.   kadangi mažieji ūkiai daugelyje regionų užtikrina pragyvenimo šaltinį šeimoms, neturinčioms galimybės rasti kitų pajamų šaltinių;

V.   kadangi nėra pakankamų ir patikimų duomenų apie mažųjų ūkių padėtį ir BŽŪP priemonių įtaką šiam sektoriui, o valstybėse narėse mažieji ūkiai apibrėžti labai skirtingai;

W.   kadangi tam tikri smulkesni žemės ūkio gamintojai, pvz., bitininkai, arba neturi žemės, arba jos nedirba, todėl jiems negali būti taikoma paramos smulkiesiems ūkininkams schema;

X.   kadangi Jungtinių Tautų Generalinė Asamblėja 2014 metus paskelbė Tarptautiniais šeimos ūkininkavimo metais;

1.   ragina valstybes nares ir Komisiją imtis reikiamų veiksmų pagal naują bendrą žemės ūkio politiką ir parengti gaires laikotarpiui po 2020 m., kuriose būtų daugiau atsižvelgiama į specifinius mažųjų šeimos ūkių, kurie yra svarbi Europos žemės ūkio modelio dalis ir daugiafunkcės kaimo vietovių plėtros bei apskritai tvarios regionų plėtros pagrindas, poreikius;

2.   ragina tęsti žemės ūkio paskirties sklypų jungimo politiką ir skirti išmokas ūkininkams, kurie dalyvauja paramos smulkiesiems ūkininkams schemoje ir galutinai perleido savo žemę kitiems ūkininkams, nes tai veiksminga žemės ūkio produkcijos struktūros gerinimo priemonė;

3.   mano, kad pagrindinis restruktūrizacijos tikslas neturėtų būti tiesiog sumažinti mažųjų ūkių skaičių, nes tai nepadidins didesnių ūkių konkurencingumo; atsižvelgdamas į tai, ragina valstybes nares rasti tinkamus sprendimus ir parengti mažųjų ūkių plėtros modelius atsižvelgiant į konkrečios valstybės žemės ūkio specifiką ir regioninius skirtumus, didinti mažųjų ūkių konkurencingumą, pelningumą ir pajamingumą, plėtoti verslininkystę, kurti darbo vietas ir pažaboti gyventojų skaičiaus mažėjimą kaimiškosiose teritorijose;

4.   mano, kad būtina skubiai imtis priemonių gyventojų išvykimo iš kaimo ir gyventojų skaičiaus mažėjimo kaimiškosiose teritorijose procesui sustabdyti, siekiant mažiesiems ūkiams sukurti tinkamas sąlygas ir ilgalaikes perspektyvas dabartinėse jų vietose; ragina valstybes nares veiksmingai panaudojant esamą ES finansavimą kaimiškosiose teritorijose remti infrastruktūrą, švietimą, medicinos priežiūros ir slaugos galimybes, vaikų priežiūrą, prieigą prie spartaus interneto bei mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ) steigimą ir plėtrą kaimo vietovėse, siekiant užtikrinti vienodas gyvenimo sąlygas mieste ir kaime; rekomenduoja didžiausią dėmesį skirti ilgalaikių ateities perspektyvų jauniems, išsilavinusiems žmonėms ir moterims kūrimui;

5.   ragina didinti tiesioginį – pvz., tradicinių produktų – pardavimą vietos ir regioninėse rinkose, plėtoti mažuosiuose ūkiuose tvaraus ir atsakingo pobūdžio perdirbimą ir įdiegti būtiną bei proporcingą kontrolės sistemą; ragina Komisiją ir valstybes nares persvarstyti dabartines maisto saugos taisykles siekiant sumažinti naštą ir pašalinti kliūtis, kurias jos gali sukelti mažųjų ūkių vykdomos perdirbimo ir maisto produktų pardavimo veiklos plėtrai; ragina Komisiją ir valstybes nares sukurti keitimosi geriausia patirtimi, kaip reguliuoti ir kontroliuoti mažųjų ūkių vykdomą perdirbimo veiklą, platformą; be to, ragina regionines valdžios institucijas aktyviau veikti plėtojant tiesioginio pardavimo infrastruktūrą, įskaitant kaimo ir miesto prekyvietes, kad vartotojai galėtų lengviau įsigyti pigių, šviežių ir kokybiškų žemės ūkio produktų;

6.   mano, kad sprendžiant mažųjų ūkių problemas turi būti įtraukta ne tiktai BŽŪP, bet ir kitos ES politikos sritys, tarp jų sanglaudos politika, kad pagerėtų techninė infrastruktūra ir kaimiškųjų teritorijų gyventojai galėtų lengviau naudotis viešosiomis paslaugomis, o iš Europos socialinio fondo išteklių reikia finansuoti bendruomeninius ir socialinius veiksmus, susijusius su socialine įtrauktimi, švietimu, mokymu ir žinių perdavimu; be to, mano, kad, kadangi mažieji ūkiai neturi didesnės įtakos rinkai, reikėtų leisti papildomai juos remti nacionalinėmis lėšomis, atsižvelgiant į taisykles, dėl kurių susitarta su Europos Komisija ir nekliudant konkurencijai;

7.   atkreipia dėmesį į spaudimą didinti žemės ūkio paskirties žemės kainas, kuris atsirado dėl būsimo nekilnojamojo turto rinkos reguliavimo panaikinimo naujosiose valstybėse narėse; mano, kad labiausiai didėjančias žemės kainas pajus smulkieji ūkininkai;

8.   ragina valstybes nares užtikrinti, kad į jų švietimo sistemas būtų įtraukta tinkama švietimo profesinio mokymo žemės ūkio sektoriuje infrastruktūra;

9.   atkreipia dėmesį į spaudimą didinti žemės ūkio paskirties žemės kainas, kuris atsirado dėl miestų augimo;

10.   labai palankiai vertina pagal pirmąjį BŽŪP ramstį įdiegtą paramos smulkiesiems ūkininkams schemą, tačiau mano, kad buvo tiktai supaprastinta perdavimo forma, o mažos tiesioginių išmokų normos nesuteikia plėtros galimybių, tad šių veiksmų ir toliau nepakanka ES smulkiųjų ūkininkų padėčiai pagerinti; mano, kad reikėtų sukurti mechanizmą, kuris suteiktų mažiesiems ūkiams galimybę teikti daugiametes paraiškas tiesioginėms išmokoms gauti, kurios būtų atnaujinamas tik tada, jei ūkyje įvyktų permainų;

11.   vėl atkreipia dėmesį į didelius skirtingose valstybėse narėse skiriamų žemės ūkio subsidijų skirtumus ir į blogesnę naujųjų valstybių narių padėtį;

12.   pabrėžia, kad dėl savanoriško paramos smulkiesiems ūkininkams schemos pagal pirmąjį BŽŪP ramstį pobūdžio būtina peržvelgti visas pagal antrąjį ramstį numatytas paramos smulkiesiems gamintojams galimybes ir jas taikyti;

13.   mano, kad, be šių priemonių, labai svarbu rasti būdą, kaip veiksmingai remti smulkiuosius žemės ūkio gamintojus, kurių veikla ir gaminiai nesusiję su žemės ūkio paskirtis žemės nuosavybės turėjimu ar jos naudojimu;

14.   ragina valstybes nares nustatyti tinkamas finansines priemones, kaip antai mikrokreditai, paskolų palūkanų normų subsidijos, finansinė nuoma, pirmųjų įmokų sumokėjimas ar kredito garantijos; be to, mano, kad teikiant šią paramą turėtų dalyvauti regioninės ir vietos valdžios institucijos;

15.   pabrėžia, kad ir mažieji ūkiai turi laikytis geros žemės ūkio praktikos reikalavimų ir ypač ES bei nacionalinių reikalavimų, visų pirma dėl gamybos ir vartotojų apsaugos, todėl mažųjų ūkių savininkai privalo turėti būtinąją kvalifikaciją; todėl ragina Komisiją ir valstybes nares apsvarstyti, kaip būtų galima užtikrinti, kad mažųjų ūkių savininkai galėtų visuotinai įgyti šią būtinąją kvalifikaciją ir kaip ją būtų galima pritaikyti prie jų poreikių;

16.   ragina geriau pritaikyti nemokamą konsultavimą prie mažųjų ūkių reikmių, supaprastinti procedūras, susijusias su informavimu, mokymu, rizikos vertinimu ir sveikatos priežiūra, rengti informavimo kampanijas, dalytis geriausia patirtimi trumpos maisto produktų tiekimo grandinės srityje, užtikrinti techninę pagalbą teikiant paraiškas ES paramai gauti, taip pat konsultavimą, siekiant padėti mažiesiems ūkiams pritaikyti savo gamybinės veiklos profilį pagal gamybos pajėgumus ir aplinkos teikiamas galimybes;

17.   pabrėžia, kad mažieji ūkiai turi jungtis į organizacijas, gamintojų grupes arba kooperatyvus ir įgyvendinti bendras rinkodaros programas; mano, kad visoms mažųjų ūkių bendradarbiavimo formoms – kooperatyvams, gamintojų organizacijoms ar bendram gamybos išteklių, pvz., mašinų, naudojimui – pagal ES ir nacionalines priemones turėtų būti teikiama speciali parama;

18.   mano, kad mažieji ūkiai, įsikūrę kalnų teritorijose, mažiau palankiose ūkininkauti vietovėse ir atokiausiuose regionuose, turėtų galėti naudotis susietąja parama, pvz., auginti gyvuliams, jei jie atlieka ir tam tikras aplinkos funkcijas;

19.   mano, kad žemės ūkio veikla labiau nei bet kada turi strateginės svarbos, ir tam visos valstybės narės turėtų skirti atitinkamą dėmesį ieškodamos būdų sudaryti smulkiesiems ūkininkams sąlygas tęsti savo veiklą, kad būtų galima pasiekti žemės ūkio produktų kainų ir gamybos išlaidų pusiausvyrą;

20.   ragina valstybes nares įtraukti į savo programas, vykdomas pagal I ir II ramsčius, mažiesiems ūkiams skirtas paprogrames ir priemones; nurodo, kad mažieji ūkiai, norėdami užsitikrinti pakankamas pajamas, ypač turi imtis papildomos ir šalutinės veiklos, pvz., turizmo srityje; atsižvelgdamas į tai pabrėžia, kad todėl ypač svarbu užtikrinti, kad antrajam BŽŪP ramsčiui būtų skiriama pakankamai lėšų ir kad kaimo plėtros programos būtų deramai priderintos prie mažųjų ūkių poreikių;

21.   rekomenduoja išplėsti ūkių apskaitos duomenų tinklo (ŪADT) taikymo sritį, kad būtų galima tirti mažųjų ūkių padėtį, BŽŪP įtaką jiems ir planuoti jų plėtrą;

22.   paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.

(1) OL L 347, 2013 12  20, p. 608.
(2) OL L 347, 2013 12 20, p. 487.
(3) OL C 308E, 2011 10 20, p. 22.


Integruota siuntinių pristatymo rinka ES e. prekybos augimui paskatinti
PDF 305k   DOC 82k
2014 m. vasario 4 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl integruotos siuntinių pristatymo rinkos ES e. prekybos augimui paskatinti (2013/2043(INI) )
P7_TA(2014)0067 A7-0024/2014

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties (ESS) 3 straipsnio 3 dalį, kurioje Sąjunga įpareigojama siekti „didelio konkurencingumo socialinės rinkos ekonomikos, kuria siekiama visiško užimtumo ir socialinės pažangos, bei aukšto lygio aplinkos apsaugos ir aplinkos kokybės gerinimo“,

–   atsižvelgdamas į SESV 9 straipsnį, kuriame nurodoma, kad „nustatydama ir įgyvendindama savo politikos kryptis ir veiksmus, Sąjunga atsižvelgia į reikalavimus, susijusius su didelio užimtumo skatinimu, tinkamos socialinės apsaugos užtikrinimu, kova su socialine atskirtimi, aukšto lygio švietimu, mokymu ir žmonių sveikatos apsauga“,

–   atsižvelgdamas į SESV 11 straipsnį, kuriame nustatyta, kad „nustatant ir įgyvendinant Sąjungos politikos ir veiklos kryptis, ypač siekiant skatinti tvarią plėtrą, turi būti atsižvelgiama į aplinkos apsaugos reikalavimus“,

–   atsižvelgdamas į SESV 12 straipsnį, kuriame nustatyta, kad „į vartotojų apsaugos reikalavimus atsižvelgiama nustatant bei įgyvendinant kitas ES politikos ir veiklos kryptis“,

–   atsižvelgdamas į SESV 14 straipsnį ir 26 protokolą dėl bendrus ekonominius interesus tenkinančių paslaugų,

–   atsižvelgdamas į SESV 26 straipsnį, kuriame nustatyta, kad „vidaus rinką sudaro vidaus sienų neturinti erdvė, kurioje pagal Sutarčių nuostatas užtikrinamas laisvas prekių, asmenų, paslaugų ir kapitalo judėjimas“,

–   atsižvelgdamas į SESV 49 ir 56 straipsnius dėl įsisteigimo laisvės ir laisvės Sąjungoje teikti paslaugas,

–   atsižvelgdamas į SESV 101 ir 102 straipsnius dėl įmonėms taikomų konkurencijos taisyklių,

–   atsižvelgdamas į SESV 169 straipsnį dėl vartotojų interesų rėmimo ir vartotojų aukšto lygio apsaugos užtikrinimo,

–   atsižvelgdamas į Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 97/67/EB dėl Bendrijos pašto paslaugų, iš dalies pakeistą Direktyva 2002/39/EB ir Direktyva 2008/6/EB,

–   atsižvelgdamas į 2000 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2000/31/EB dėl kai kurių informacinės visuomenės paslaugų, ypač elektroninės komercijos, teisinių aspektų vidaus rinkoje,

–   atsižvelgdamas į 2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2013/11/ES dėl alternatyvaus vartotojų ginčų sprendimo, kuria iš dalies keičiami Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 ir Direktyva 2009/22/EB,

–   atsižvelgdamas į 2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 524/2013 dėl elektroninio vartotojų ginčų sprendimo, kuriuo iš dalies keičiami Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 ir Direktyva 2009/22/EB,

–   atsižvelgdamas į 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/83/ES dėl vartotojų teisių, kuria iš dalies keičiamos Tarybos direktyva 93/13/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 1999/44/EB bei panaikinamos Tarybos direktyva 85/577/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/7/EB,

–   atsižvelgdamas į 2012 m. lapkričio 29 d. Komisijos žaliąją knygą „Integruota siuntinių pristatymo rinka ES e. prekybos augimui paskatinti“ (COM(2012)0698 ),

–   atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 16 d. Komisijos komunikatą „Bendrosios siuntinių pristatymo rinkos sukūrimo veiksmų planas. Pasitikėjimo pristatymo paslaugomis didinimas ir pardavimo internetu skatinimas“ (COM(2013)0886 ),

–   atsižvelgdamas į 2013 m. balandžio 23 d. Komisijos tarnybų darbinį dokumentą „Elektroninės prekybos veiksmų planas 2012–2015 m. Dabartinė padėtis (2013 m.)“ (SWD(2013)0153 ),

–   atsižvelgdamas į 2012 m. sausio 11 d. Komisijos komunikatą „Darni sistema, kuria siekiama padidinti pasitikėjimą bendrąja skaitmenine elektroninės prekybos ir internetu teikiamų paslaugų rinka“ (COM(2011)0942 ),

–   atsižvelgdamas į 2012 m. gruodžio 18 d. Komisijos komunikatą „Europos skaitmeninė darbotvarkė. Skaitmeninėmis technologijomis grindžiamas Europos augimas“ (COM(2012)0784 ),

–   atsižvelgdamas į 2010 m. rugpjūčio 26 d. Komisijos komunikatą „Europos skaitmeninė darbotvarkė“ (COM(2010)0245 ),

–   atsižvelgdamas į 2012 m. gruodžio 7 d. Komisijos tarnybų darbinį dokumentą „Rinka turi būti naudinga vartotojams. Aštuntoji vartotojų rinkos rezultatų suvestinė“ (SWD(2012)0432 ),

–   atsižvelgdamas į 2012 m. gegužės 22 d. Komisijos komunikatą Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Europos vartotojų darbotvarkė pasitikėjimui ir ekonomikos augimui skatinti“ (COM(2012)0225 ),

–   atsižvelgdamas į 2011 m. vasario 23 d. Komisijos komunikatą „Smulkiojo verslo akto Europai apžvalga“ (COM(2011)0078 ),

–   atsižvelgdamas į 2013 m. sausio 9 d. Komisijos komunikatą „Veiksmų planas „Verslumas 2020“. Verslumo dvasios atkūrimas Europoje“ (COM(2012)0795 ),

–   atsižvelgdamas į 2011 m. lapkričio 9 d. Komisijos komunikatą „Smulkusis verslas dideliame pasaulyje – nauja partnerystė, kuria MVĮ padedama pasinaudoti pasaulinėmis galimybėmis“ (COM(2011)0702 ),

–   atsižvelgdamas į 2012 m. lapkričio 28 d. Komisijos komunikatą „2013 m. metinė augimo apžvalga“ (COM(2012)0750 ),

–   atsižvelgdamas į 2010 m. kovo 3 d. Komisijos komunikatą „2020 m. Europa. Pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategija“ (COM(2010)2020 ),

–   atsižvelgdamas į 2010 m. spalio 27 d. Komisijos komunikato Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Kuriamas Bendrosios rinkos aktas. Siekiant labai konkurencingos socialinės rinkos ekonomikos. 50 pasiūlymų, kaip pagerinti bendrą darbą, verslą ir prekybą“ (COM(2010)0608 ),

–   atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 3 d. Komisijos komunikatą Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „II bendrosios rinkos aktas“ (COM(2012)0573 ),

–   atsižvelgdamas į 2011 m. balandžio 13 d. Komisijos komunikatą Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Bendrosios rinkos aktas. Dvylika svertų augimui skatinti ir pasitikėjimui stiprinti“ (COM(2011)0206 ),

–   atsižvelgdamas į 2011 m. kovo 28 d. Komisijos baltąją knygą „Bendros Europos transporto erdvės kūrimo planas“ (COM(2011)0144 ),

–   atsižvelgdamas į 2007 m. spalio 18 d. Komisijos komunikatą „ES krovininio transporto darbotvarkė: našesnis, geriau integruotas ir tvaresnis krovininis transportas Europoje“ (COM(2007)0606 ),

–   atsižvelgdamas į 2012 m. gegužės 31 d. Tarybos išvadas dėl bendrosios skaitmeninės rinkos ir bendrosios rinkos valdymo,

–   atsižvelgdamas į savo 2013 m. liepos 4 d. rezoliuciją dėl bendrosios skaitmeninės rinkos kūrimo užbaigimo(1) ,

–   atsižvelgdamas į savo 2012 m. gruodžio 11 d. rezoliuciją dėl bendrosios skaitmeninės rinkos kūrimo užbaigimo(2) ,

–   atsižvelgdamas į savo 2010 m. rugsėjo 21 d. rezoliuciją dėl elektroninės prekybos vidaus rinkos kūrimo užbaigimo(3) ,

–   atsižvelgdamas į savo 2011 m. balandžio 6 d. rezoliucijas dėl bendrosios rinkos Europos gyventojams(4) , dėl bendrosios rinkos siekiant skatinti verslą ir augimą(5) ir dėl valdymo ir partnerystės bendrojoje rinkoje(6) ,

–   atsižvelgdamas į savo 2013 m. birželio 11 d. rezoliuciją dėl naujos Europos vartotojų politikos darbotvarkės(7) ,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto pranešimą ir į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto bei Transporto ir turizmo komiteto nuomones (A7-0024/2014 ),

A.   kadangi e. prekyba yra kanalas, teikiantis didžiulių galimybių kovoti su ekonomikos ir finansų krize, stiprinti bendrąją rinką ir skatinti ekonomikos augimą ir užimtumą visoje Europos Sąjungoje; kadangi 2012 m. sausio mėn. Komisijos komunikate dėl e. prekybos ir internetu teikiamų paslaugų nurodoma, kad internetu įsigytų prekių pristatymas yra vienas iš penkių pagrindinių prioritetų siekiant iki 2015 m. suteikti postūmį e. prekybai, ir šią svarbą dar kartą patvirtino Taryba bei Parlamentas;

B.   kadangi ES e. prekybos rinka 2012 m. išsiplėtė daugiau kaip 20 proc.; kadangi prognozuojama, jog būtent tarpvalstybinė e. prekyba išaugs keturis kartus; kadangi siuntinių pristatymo rinka radikaliai keičiasi, į ją ateina naujų paslaugų teikėjų, investicijos nukreipiamos į inovacijas ir atsiranda naujų paslaugų;

C.   kadangi veiksmingos ir patikimos pristatymo paslaugos yra itin svarbus tikros ir veiksmingos bendrosios skaitmeninės rinkos ramstis, turintis nemažą poveikį sudarant geresnes sąlygas e. prekybai ir kuriant pardavėjų bei pirkėjų tarpusavio pasitikėjimą;

D.   kadangi tarpvalstybinį pristatymą kliūtimi laiko 57 proc. mažmenininkų, o vienas iš dviejų vartotojų teigia, kad tarpvalstybinių sandorių atveju nerimauja dėl pristatymo; kadangi pristatymo problemos (įskaitant gaminių grąžinimą) ir didelės pristatymo išlaidos yra vartotojams daugiausia nerimo keliantys du pirkimo internetu aspektai, mažinantys pasitikėjimą tarpvalstybine e. prekyba;

E.   kadangi, siekiant pagerinti šią padėtį, gyvybiškai svarbu padidinti vartotojų pasitikėjimą pristatymo paslaugų teikėjais ir pristatymo paslaugomis, pasitikėjimą rinka ir pagerinti jų žinias apie savo teises ir pareigas, užtikrinant geresnį informavimą apie pristatymo sąlygas, lengvesnį jų supratimą ir didesnį jų skaidrumą;

F.   kadangi verslo galimybių visoje ES ieškančios mažosios ir vidutinės įmonės (MVĮ) tarpvalstybinio pristatymo srityje patiria didesnes išlaidas, susiduria su sudėtingesnėmis procedūromis ir nepakankamu skaidrumu; kadangi tarptautinio pristatymo kainos yra tris – penkis kartus didesnės negu kainos šalies viduje; kadangi veiksmingos, paprastos ir finansiškai prieinamos pristatymo sistemos yra vienas iš pagrindinių MVĮ verslo modelių tvarumo ir jų gebėjimo tiekti gaminius vartotojams varomosios jėgos aspektų;

Integruotos pristatymo paslaugos Europoje: bendrosios skaitmeninės rinkos ramstis

1.   pabrėžia, kad prieinamos, teikiamos už priimtiną kainą, veiksmingos ir aukštos kokybės pristatymo paslaugos yra esminis prekių pirkimo internetu elementas, šias paslaugas būtina skatinti užtikrinant laisvą ir sąžiningą konkurenciją; tačiau atkreipia dėmesį į tai, kad daugelis vartotojų vengia pirkti internetu, ypač tarpvalstybiniu mastu, nes nėra tikri dėl galimų pristatymo variantų, galutinio pristatymo aspektų, pristatymo išlaidų ar patikimumo;

2.   teigiamai vertina Komisijos paskelbtą žaliąją knygą, kurioje ji siekia nustatyti galimus Europos pristatymo paslaugų rinkos trūkumus, ir ragina Komisiją imtis tinkamų veiksmų šiems trūkumams pašalinti, kad tiek verslo subjektai, tiek vartotojai galėtų visapusiškai naudotis bendrosios skaitmeninės rinkos teikiamomis galimybėmis; pabrėžia, kad bet kokiais siūlomais veiksmais turėtų būti atsižvelgiama į pristatymo kainų tvarumą ir siekiama sumažinti jo aplinkosauginį pėdsaką;

3.   atkreipia dėmesį į tarpvalstybinius trūkumus, susijusius su siuntų pristatymo paslaugų teikėjų konkurencija kai kuriose valstybėse narėse, ir apgailestauja, kad trūksta skaidrumo kainodaros sąlygų ir atitinkamų paslaugų teikimo kokybės srityse; pirmiausia mano, kad turėtų būti parengtos priemonės, kuriomis būtų informuojama apie visų Europos siuntų pristatymo paslaugų teikėjų pasiūlymus;

Pristatymo procese svarbiausia – vartotojų interesai

4.   pabrėžia, kaip svarbu didinti vartotojų pasitikėjimą pristatymo procesu; mano, kad vartotojams itin didelę reikšmę turi didesnis skaidrumas ir geresnė ir paprasčiau palyginama informacija apie galimus pristatymo variantus, kainas ir sąlygas, ypač apie sąlygas, kuriomis pristatomos vartotojų užsakytos prekės, taip pat apie procedūras, kuriomis vadovaujamasi prekių apgadinimo ar praradimo atvejais arba tais atvejais, kai vėluojama prekes pristatyti arba grąžinti;

5.   pabrėžia, kad būtina skatinti priemones, kuriomis siekiama užtikrinti vartotojams galimybę rinktis pirkimo metu; atkreipia dėmesį į tai, kad egzistuoja nemažas atotrūkis tarp vartotojų lūkesčių ir patogių, naujoviškų paslaugų, kurios galėtų būti, pvz., siuntinių atsiėmimo punktai ar siuntinių kioskai arba terminalai, visą parą teikiamos paslaugos, sprendimai dėl siuntinių sekimo ir stebėjimo, vartotojams patogios pristatymo vietos ir laikas ar lengvo jų grąžinimo sąlygos, pasiūlos;

6.   pabrėžia, jog itin svarbu pristatymo paslaugų patikimumas ir būtina įdiegti veiksmingas sistemas, kuriomis būtų užtikrinama, kad siuntiniai per pagrįstą laikotarpį veiksmingai pasiektų nurodytą paskirties vietą;

7.   pažymi, kad didelės tarpvalstybinio pristatymo arba pristatymo į atokius ar atokiausius regionus kainos yra viena iš pagrindinių vartotojų nepasitenkinimo priežasčių; pabrėžia, kad jeigu norima didinti nuotolinio pardavimo ir pirkimo apimtį ir jeigu bus prasminga kalbėti apie tikrą bendrąją rinką, būtina vartotojams ir pardavėjams, įskaitant MVĮ, pateikti finansiškai prieinamų pristatymo variantų;

8.   pabrėžia, kad reikia tobulinti geografinę aprėptį ir galimybę visiems naudotis siuntinių pristatymo paslaugomis kaimo ir atokiuose regionuose;

9.   mano, kad kad siekiant sukurti integruotą bendrąją siutinių pristatymo rinką, gyvybiškai svarbu nuosekliai taikyti stabilų socialinį aspektą, pagal kurį siuntinių pristatymo paslaugos turėtų būti teikiamos įgyvendinant darbo teises ir laikantis nustatytų įdarbinimo ir atlyginimų mokėjimo sąlygų bei socialinių ir aplinkos standartų; atsižvelgdamas į tai pažymi, kad nedeklaruotas darbas ir piktnaudžiavimas kelia pavojų sektoriui ir kad atsakingas, aukštos kokybės užimtumas ir ir tęstinis tinkamas darbuotojų rengimas yra svarbūs siekiant teikti aukštos kokybės pristatymo paslaugas; pabrėžia, kad socialinio aspekto išsaugojimas ir tuo pat metu pakankamo lankstumo suteikimas siuntinių pristatymo rinkai plėtotis ir prisitaikyti prie technologinių naujovių yra labai svarbūs siekiant visapusiškai patenkinti vartotojų poreikius ir lūkesčius bendrovėms leidžiant jiems teikti geresnius produktus, kurie visiškai atitinka jų poreikius ir lūkesčius;

10.   atkreipia dėmesį į teisinio tikrumo svarbą norint užtikrinant vartotojų pasitikėjimą; atsižvelgdamas į tai pabrėžia, kad svarbu tinkamai informuoti vartotojus apie taikomus teisės aktus;

11.   laikosi nuomonės, kad tarpvalstybinės prekybos internetu plėtra priklauso ir nuo klientų pasitikėjimo ir kad sukūrus nacionalinių problemų sprendimo tinklą, kuris veiktų ES mastu, pvz., SOLVIT, vartotojai įgautų pasitikėjimo; tai pasakytina ir apie įspėjimo sistemą RAPEX – ja naudojantis vartotojams būtų galima pranešti apie svetaines, kurios, kaip nustatyta, užsiima nesąžininga veikla;

12.   pažymi, kad vis daugiau vartotojų naudojasi palyginamosiomis interneto svetainėmis, kad galėtų palyginti produktų ir paslaugų pristatymo, kurį siūlo siuntinių pristatymo įmonės, kainas, ypatumus ar sąlygas, ypač atsižvelgiant į e. prekybą; ragina Komisiją patvirtinti ES gaires dėl minimalių standartų, taikomų palyginimo svetainėms, susistemintų taikant pagrindinius skaidrumo, objektyvumo, kokybiškos informacijos ir patogumo vartotojui principais;

13.   ragina Komisiją kartu su pramonės atstovais ir vartotojų organizacijomis parengti bendrus pristatymo paslaugų kokybės rodiklius, kuriais remdamiesi vartotojai galėtų geriau palyginti įvairius pasiūlymus;

Vienodų sąlygų sudarymas MVĮ

14.   pabrėžia gyvybiškai svarbų MVĮ vaidmenį prisidedant prie ekonomikos augimo, inovacijų skatinimo ir užimtumo, ypač jaunimo užimtumo; pabrėžia, kad pristatymo paslaugos itin svarbios Europos mažosioms ir vidutinėms įmonėms, o integruota konkurencinga pristatymo paslaugų rinka, kurioje būtų užtikrintos įvairios pristatymo ir logistinės paramos prieinamomis kainomis galimybės, yra būtina sąlyga siekiant patekti į naujas rinkas ir pasiekti daugiau vartotojų Europos Sąjungoje; pabrėžia, kaip svarbu pagerinti informacijos srautą MVĮ, susijusį su galimybėmis sustiprinti jų siuntinių kiekius ir priimti naujoviškus sprendimus dėl pristatymo ir atsiėmimo, kuriais būtų galima sumažinti paskutiniojo pristatymo etapo išlaidas;

15.   pabrėžia, kad įmonės, pirmiausia MVĮ, turi turėti galimybę reaguoti į vartotojų poreikius ir lūkesčius tarpvalstybinėje e. prekyboje teikdamos paprastesnes, greitesnes, finansiškai prieinamesnes, skaidresnes, patikimesnes ir veiksmingesnes siuntinių gabenimo paslaugas; pabrėžia, kad vartotojų lūkesčių neatitinkantys pristatymo sprendimai turi tiesioginį poveikį verslo prekės ženklui, įvaizdžiui ir konkurencingumui;

16.   atkreipia dėmesį į tai, kad MVĮ ribotai plėtoja e. prekybą tarpvalstybiniu mastu; ragina MVĮ bendradarbiauti, taip pat ir pasitelkiant joms atstovaujančias įstaigas, kad būtų išsiderėtos palankesnės pristatymo kainos – pirmiausia pradedant taikyti bendras interneto platformas – ir gerinti savo paslaugų kokybę;

17.   yra susirūpinęs dėl trūkumų, su kuriais MVĮ susiduria dėl savo mažo dydžio; pabrėžia, kad MVĮ šiuo metu patiria didesnes išlaidas, susiduria su sudėtingesnėmis procedūromis dėl susiskaidžiusios Europos rinkos ir informacijos apie galimus pristatymo variantus ir kainas trūkumu;

Novatoriškų ir sąveikių sprendimų siekis, kad siuntinių pristatymo rinka taptų tikrai europinė

18.   pažymi, kad Europos pašto sektorius susiskaidęs į nacionalinius tinklus, kurių sąveikumas prastas, ir nepakankamai integruotas kelių, geležinkelių ir vandens transportas; palankiai vertina iniciatyvas, kurių pristatymo paslaugų rinkoje jau ėmėsi veiklos vykdytojai ir kurių tikslas yra sukurti sprendimus, geriau pritaikytus vartotojų ir mažmenininkų poreikiams elektroninėje rinkoje, pavyzdžiui, dėl lankstesnių pristatymo galimybių, prekių grąžinimo; ragina Komisiją toliau siūlyti priemones, kuriomis pramonė būtų skatinama gerinti sąveikumą ir sparčiau plėtoti integruotus siuntinių siuntimo ir atsiėmimo procesus, jais siekiant sumažinti išlaidas, padidinti pristatymo paslaugų masto ekonomiją, skatinti sutelkti kelias mažas siuntas į vieną mažiesiems prekybininkams suteikiant kiekio nuolaidų, padidinti pristatymo paslaugų prieinamumą bei kokybę, vartotojams ir verslo subjektams pasiūlyti vienodai prieinamus lanksčius siuntinių gabenimo tarifus;

19.   mano, kad šiuo klausimu itin svarbu bendradarbiauti su pramone kuriant sąveikias tarpvalstybines siuntinių sekimo ir stebėjimo sistemas; ragina Komisiją papildomai išnagrinėti galimybę parengti Europos standartus siekiant pagerinti integruotas sekimo sistemas ir skatinti elektroninėje prekyboje taikomų integruotų logistikos paslaugų kokybę, patikimumą ir tvarumą;

20.   pabrėžia, kad, taikant prekių atsiėmimo ir grąžinimo lengvesnių sąlygų sprendimus, jau dabar gerokai skatinama e. prekybos plėtra, o ateityje dėl to bus galima sumažinti kainas ir padidinti vartotojų pasitenkinimą, ypač tarpvalstybinių operacijų atvejais; ragina toliau bendradarbiauti, siekiant pagerinti vartotojų skundams nagrinėti skirtų skambučių centrų veiklos sąveikumą;

21.   ragina Komisiją sukurti pristatymo paslaugų teikėjų bendradarbiavimo ir keitimosi informacija platformas, kad būtų greitai panaikintos esamos ES pristatymo paslaugų rinkos spragos inovacijų, lankstumo, išteklių valdymo, transporto ir siuntinių atsiėmimo ir grąžinimo požiūriu, kartu laikantis ES konkurencijos teisės, ir apsvarstyti bendro infrastruktūros naudojimo galimybę – skubiųjų siuntų paslaugoms ir pašto paslaugoms, siekiant abipusės naudos;

22.   ragina Komisiją siekti, kartu su verslo aplinka, kad būtų patvirtinti Europos adresų nurodymo ir ženklinimo standartai, taip pat e. prekybai palankūs pašto dėžučių standartai;

23.   ragina Komisiją išnagrinėti galimybes sukurti visoje Europoje taikomą e. prekybos pasitikėjimo ženklo sistemą ir ištirti, ar tokia pasitikėjimo ženklo sistema taip pat galėtų būti prisidedama užtikrinant integruotų pristatymo paslaugų kokybę ir patikimumą, taip didinant vartotojų pasitikėjimą e. prekyba, e. mažmenininkai ir siuntinių pristatymo įmonės skatinamos padidinti skaidrumą ir teisinį tikrumą vartotojams ir įmonėms ir didinamas konkurencinis įmonių pranašumas, ypač MVĮ, taip prisidedant prie tvirto ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo; pabrėžia, kad tam, kad tokia visoje Europoje taikoma e. prekybos pasitikėjimo ženklo sistema būtų veiksminga, ji turėtų būti pagrįsta būtinosiomis standartizuotomis priemonėmis ir skaidrumo nuostatomis dėl vartotojų apsaugos ir informacijos, taip pat reikalavimais, taikytinais skundų ir ginčų nagrinėjimo procedūroms;

24.   pabrėžia, kad asmens duomenų apsauga ir duomenų apsauga apskritai labai svarbu ir kad imantis bet kokių naujų priemonių turėtų būti laikomasi ES duomenų apsaugos teisės aktų, pirmiausia Direktyvos 95/46/EB;

Rinkos raidos stebėjimas ir reguliavimo priežiūros gerinimas

25.   pripažįsta dinamišką siuntinių pristatymo paslaugų rinkos, kurioje greitai atsiranda naujų paslaugų ir įsisteigia nauji paslaugų teikėjai, pobūdį; atkreipia dėmesį į tai, jog tikėtina, kad novatoriški sprendimai, kuriais reaguojama į e. mažmenininkų ir vartotojų poreikius, taps vienu iš svarbiausių veiksnių, kuriais skiriasi konkurentai; mano, kad prieš priimant šios srities teisės aktus juos būtina atidžiai apsvarstyti, kad jie neturėtų neigiamo poveikio dinamiškam siuntinių pristatymo rinkos pobūdžiui, kuri neturėtų būti varžoma per dideliu reguliavimu; ragina Komisiją itin atidžiai stebėti rinkos raidą, kad būtų galima nustatyti visas sritis, kuriose gali susidaryti rinkos nepakankamumas, dėl kurio ateityje gali tekti imtis papildomų veiksmų; atsižvelgdamas į tai, pabrėžia, kad rinkos stebėsena turėtų apimti ne tik rinkoje įsitvirtinusius, bet ir naujų rūšių pristatymo paslaugų teikėjus;

26.   pažymi, kad jau esama tinkamos reglamentavimo sistemos ir ragina valstybes nares ir Komisiją užtikrinti, kad esama reglamentavimo sistema būtų iki galo perkelta į nacionalinę teisę, įgyvendinta ir užtikrintas jos vykdymas, ypatingą dėmesį skiriant Pašto paslaugų direktyvai, ES konkurencijos teisei, Direktyvai dėl ginčų alternatyvaus sprendimo ir Vartotojų teisių direktyvai, visų pirma oficialių reikalavimų, taikomų nuotolinės prekybos sutartims, aspektu;

27.   pabrėžia, kad veiksmingas teisinės sistemos taikymas taip pat priklauso nuo to, kaip nacionalinės reguliavimo institucijos prižiūri, kaip pašto paslaugų teikėjai laikosi teisinių įsipareigojimų, visų pirma Direktyvoje 97/67/EB nustatytų universaliųjų paslaugų įsipareigojimų;

28.   atkreipia dėmesį į tai, kad sudėtingos pridėtinės vertės mokesčio taisyklės yra rimta kliūtis mažosioms įmonėms, vykdančioms tarpvalstybinę prekybą; ragina Komisiją kuo greičiau pateikti pasiūlymą dėl vienodos pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos nustatymo, apie kurį ji yra paskelbusi;

29.   pabrėžia, kad pasirenkamoji Europos sutarčių teisė, taikoma įmonių ir vartotojų sutartims, būtų juntamas palengvinimas ir paskatintų daugiau MVĮ siųsti tarpvalstybines siuntas; ragina valstybes nares konstruktyviai spartinti vykstančias derybas dėl Europos pirkimo–pardavimo sutarčių teisės;

o
o   o

30.   paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.

(1) Priimti tekstai, P7_TA(2013)0327 .
(2) Priimti tekstai, P7_TA(2012)0468 .
(3) OL C 50 E, 2012 2 21, p. 1.
(4) OL C 296 E, 2012 10 2, p. 59.
(5) OL C 296 E, 2012 10 2, p. 70.
(6) OL C 296 E, 2012 10 2, p. 51.
(7) Priimti tekstai, P7_TA(2013)0239 .


Dokumentų neturinčios migrantės Europos Sąjungoje
PDF 308k   DOC 84k
2014 m. vasario 4 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl dokumentų neturinčių migrančių Europos Sąjungoje (2013/2115(INI) )
P7_TA(2014)0068 A7-0001/2014

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų vaiko teisių konvenciją, ypač į jos 24 ir 28 straipsnius,

–   atsižvelgdamas į 1979 m. JT konvenciją dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims,

–   atsižvelgdamas į 2013 m. liepos 23 d. JT Generalinėje Asamblėjoje pateiktą JT generalinio sekretoriaus ataskaitą „Smurtas prieš dirbančias migrantes“,

–   atsižvelgdamas į JT tarptautinio ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių pakto 12 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų Moterų diskriminacijos panaikinimo komiteto 2008 m. gruodžio 5 d. pateiktą Bendrąją rekomendaciją Nr. 26 dėl dirbančių migrančių,

–   atsižvelgdamas į JT tarptautinę konvenciją dėl visų darbuotojų migrantų ir jų šeimų narių teisių apsaugos,

–   atsižvelgdamas į JT Migruojančių darbuotojų komiteto pateiktą Bendrąją pastabą Nr. 2 dėl neteisėtai šalyje esančių darbuotojų migrantų ir jų šeimos narių teisių,

–   atsižvelgdamas į Europos žmogaus teisių konvenciją (EŽTK),

–   atsižvelgdamas į Europos Tarybos konvenciją dėl smurto prieš moteris ir smurto šeimoje prevencijos ir kovos su juo,

–   atsižvelgdamas į Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) konvenciją dėl deramo darbo namų ūkio darbuotojams,

–   atsižvelgdamas į Europos socialinių teisių komiteto Europos socialinės chartijos 13 ir 17 straipsnių išaiškinimą,

–   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 79, 153 ir 168 straipsnius,

–   atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją, ypač į jos 1, 14, 31, 35 ir 47 straipsnius,

–   atsižvelgdamas į Stokholmo programą „Atvira ir saugi Europa piliečių labui ir saugumui“(1) ,

–   atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvą 2002/90/EB, apibrėžiančią padėjimą neteisėtai atvykti, vykti tranzitu ir apsigyventi(2) ,

–   atsižvelgdamas į 2009 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/52/EB, kuria numatomi sankcijų ir priemonių nelegaliai šalyje esančių trečiųjų šalių piliečių darbdaviams būtiniausi standartai(3) ,

–   atsižvelgdamas į 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2008/115/EB dėl bendrų nelegaliai esančių trečiųjų šalių piliečių grąžinimo standartų ir tvarkos valstybėse narėse(4) ,

–   atsižvelgdamas į 2004 m. balandžio 29 d. Tarybos direktyvą 2004/81/EB dėl leidimo gyventi šalyje išdavimo trečiųjų šalių piliečiams, kurie yra prekybos žmonėmis aukos arba kurie dalyvavo vykdant nelegalios imigracijos padėjimo veiksmus, bendradarbiaujantiems su kompetentingomis institucijomis(5) ,

–   atsižvelgdamas į 2011 m. Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros parengtą ataskaitą „Pagrindinės nelegalių migrantų teisės Europos Sąjungoje“,

–   atsižvelgdamas į 2012 m. Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros parengtas gaires „Nelegalių migrantų sulaikymas – pagrindinių teisių aspektai“ (angl. Apprehension of migrants in an irregular situation – fundamental rights considerations ),

–   atsižvelgdamas į Europos mokslinių tyrimų projektą „Clandestino“ ir Dokumentų neturinčių darbuotojų judėjimo (angl. Undocumented Worker Transitions ) projektą, kuriuos Komisija finansuoja pagal mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros šeštąją bendrąją programą,

–   atsižvelgdamas į 2013 m. birželio 17 d. Komisijos komunikatą pavadinimu „Ketvirtoji metinė imigracijos ir prieglobsčio ataskaita (2012 m.)“ (COM(2013)0422 ),

–   atsižvelgdamas į savo 2011 m. kovo 8 d. rezoliuciją dėl sveikatos priežiūros skirtumų mažinimo ES(6) ,

–   atsižvelgdamas į savo 2013 m. liepos 4 d. rezoliuciją pavadinimu „Krizės poveikis pažeidžiamų grupių galimybėms gauti priežiūros paslaugas“(7) ,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto pranešimą ir į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (A7-0001/2014 ),

A.   kadangi sąvoka „dokumentų neturintis migrantas“ reiškia trečiosios šalies pilietį, kurio buvimas valstybėje narėje neatitinka arba nebeatitinka Šengeno sienų kodekso 5 straipsnyje nustatytų atvykimo sąlygų arba kitų atvykimo, buvimo ar gyvenimo toje valstybėje narėje sąlygų(8) , ir dėl kurio imigracijos tarnybos, nustačiusios tokią migranto padėtį, priimtų sprendimą grąžinti arba išsiųsti;

B.   kadangi dėl sudėtingų aplinkybių, kurias sukėlė karai ir padidino pasaulinės humanitarinės krizės, didėja pabėgėlių srautai, kuriuose yra daug dokumentų neturinčių moterų ir vaikų;

C.   kadangi valstybė narė turi teisę nustatyti savo imigracijos politiką; tačiau kadangi imigrantų pagrindinės teisės turi būti apsaugomos ir garantuojamos pagal ES ir tarptautinę teisę, kuri yra privaloma valstybėms narėms;

D.   kadangi dokumentų neturintiems migrantams dažnai trūksta finansinių išteklių, dėl ko jie susiduria su netinkamos mitybos ir blogėjančios sveikatos rizika, ir tai reiškia, kad siekdami užsitikrinti pragyvenimo lėšas šie migrantai turi ieškoti nepriimtinų sprendimų; be to, kadangi migrantės dažnai vyksta su vaikais, kuriais privalo rūpintis, o tai yra papildoma paskata joms ieškoti galimų pragyvenimo ir išlikimo būdų;

E.   kadangi dokumentų neturintys migrantai dėl savo teisinio statuso dažnai negali gauti deramo būsto, pagrindinių ir būtinųjų sveikatos priežiūros paslaugų ir užtikrinti mokyklinio lavinimo; kadangi jie dėl teisinį statusą patvirtinančių dokumentų neturėjimo negali apsisaugoti nuo išnaudojimo darbo vietoje arba fizinės ir psichologinės prievartos; kadangi dėl tokio teisinio statuso jie negali kreiptis į teismą;

F.   kadangi dokumentų neturinčios migrantės ir jų išlaikytiniai yra ypač pažeidžiami dėl tokio teisinio statuso keliamos rizikos, nes joms gresia didesnis pavojus nei vyrams patirti fizinę, seksualinę ir psichologinę prievartą, dirbti prastomis sąlygomis, būti išnaudojamoms darbdavių ir susidurti su dviguba diskriminacija – dėl rasės ir lyties;

G.   kadangi dokumentų neturinčios migrantės yra ypač neapsaugotos nuo prekiautojų, todėl gali tapti prekybos žmonėmis aukomis;

H.   kadangi dokumentų neturintys migrantai turi ribotas galimybes gauti socialinį būstą ir jie lieka priklausomi nuo privataus būsto rinkos; kadangi dokumentų neturinčioms migrantėms kyla didžiausia privačių būstų savininkų prievartos, susijusios su fiziniu ir seksualiniu smurtu, rizika;

I.   kadangi labiau tikėtina, jog dokumentų neturinčios migrantės nukentės nuo smurto ir išnaudojimo, įskaitant seksualinį išnaudojimą ir prekybą žmonėmis apskritai; kadangi norint pasinaudoti valstybinėmis moterų prieglaudomis reikalaujama užpildyti oficialią formą, kurioje reikia nurodyti tapatybę arba pateikti leidimą gyventi, ir kadangi galiausiai aukoms nelieka kitos išeities, kaip tik toliau kęsti prievartą arba tapti benamėmis; kadangi dokumentų neturinčios migrantės gali būti deportuotos, jei kreiptųsi į policiją;

J.   kadangi lyčių stereotipai giliau įsišakniję imigrantų bendruomenėse ir imigrantės dažniau tampa įvairaus pobūdžio smurto prieš moteris aukomis, ypač priverstinių santuokų, moters lytinių organų žalojimo, vadinamųjų garbės nusikaltimų, netinkamo asmenų, su kuriais jos palaiko artimus santykius, elgesio, seksualinio priekabiavimo darbo vietoje ir netgi prekybos žmonėmis ir seksualinio išnaudojimo atvejais;

K.   kadangi valstybėse narėse galimybės nelegaliems migrantams gauti sveikatos priežiūros paslaugas labai skiriasi, be to, skiriasi sąlygos, susijusios su pranešimu apie dokumentų neturinčius migrantus, kurias valstybės narės nustato sveikatos priežiūros paslaugų teikėjams;

L.   kadangi įvairiais gyvenimo etapais skubios sveikatos priežiūros poreikis dokumentų neturinčioms migrantėms sukelia neproporcingą riziką gauti itin dideles sąskaitas iš ligoninių tose šalyse, kuriose jos negali gauti subsidijuojamos sveikatos priežiūros paslaugų; kadangi baimė gauti tokias sąskaitas lemia tai, kad daug dokumentų neturinčių migrančių gimdo namuose be medicinos pagalbos;

M.   kadangi dokumentų neturinčių migrantų galimybės pasinaudoti pagrindinėmis sveikatos priežiūros paslaugomis, pvz., būtinąja pagalba, yra labai ribotos arba neįmanomos dėl poreikio nustatyti tapatybę, didelės gydymo kainos ir baimės, kad jie bus išaiškinti ir apie juos pranešta imigracijos tarnyboms; kadangi dokumentų neturinčioms migrantėms kyla ypač didelė rizika, nes joms nesuteikiama tik moterims būtina priežiūra, pvz., prieš gimdymą, gimdymo metu ir po gimdymo teikiamos priežiūros paslaugos; kadangi kai kurie dokumentų neturintys migrantai net nežino apie jiems kelionės tikslo šalyje suteikiamas teises, susijusias su sveikatos priežiūra;

N.   kadangi prievartą patiriančios dokumentų neturinčios migrantės būtent dėl baimės, kad jas išaiškins ir apie jas praneš valdžios institucijoms, nedrįsta ieškoti pagalbos net ir nevyriausybinėse organizacijose, kurių specializacija – teikti teisines konsultacijas imigrantams; kadangi dėl šios priežasties šioms migrantėms iš esmės atimama galimybė sužinoti apie savo teises ir užtikrinti jų apsaugą; kadangi dėl tų pačių priežasčių pilietinės visuomenės organizacijoms sudėtinga teikti pagalbą ir paramą;

O.   kadangi prostitucijos rinka ir pramonė Europoje iš esmės paremta migrančių moterų ir mergaičių pažeidžiamumu, ir kadangi daugelis prostitucija užsiimančių moterų neturi dokumentų, o tai sustiprina išnaudojimą ir pažeidžiamumą, kuris ir taip būdingas prostitucijos verslui;

P.   kadangi dokumentų neturinčių migrantų šeimos, baimindamosi, kad jas išaiškins, ir nesugebėdamos pasirūpinti oficialiais registracijos dokumentais, savo vaikams, įskaitant mergaites, neleidžia lankyti mokyklos; kadangi dokumentų neturinčios paauglės susiduria su didelėmis kliūtimis, trukdančiomis įgyti aukštąjį ir (arba) tretinį išsilavinimą ir mokymą;

Q.   kadangi dėl padidėjusios darbuotojų namų ir priežiūros sektoriuose paklausos sulaukiama didelio skaičiaus migrančių, daugelis kurių neturi dokumentų; kadangi šiame sektoriuje dirbančios dokumentų neturinčios moterys yra labiausiai pažeidžiamos, nes jų darbdaviai gali mokėti mažą užmokestį, naudoti psichologinę prievartą, užlaikyti atlyginimus ir atimti pasus, o kartais net naudoti fizinę prievartą; kadangi mažai tikėtina, kad dokumentų neturinčios moterys bandys apginti savo teises teisme;

R.   kadangi dokumentų neturinčios dirbančios migrantės dėl savo ekonominės ir socialinės atskirties, pagrindinių teisių nežinojimo ir deportavimo baimės beveik neturi galimybės reikalauti teisingų darbo sąlygų ar teisingo darbo užmokesčio;

S.   kadangi dokumentų neturintys migrantai yra teisiškai neapibrėžtoje padėtyje(9) ;

T.   kadangi dokumentų neturinčioms migrantėms, esančioms arešto ir sulaikymo centruose, kyla ypač didelis fizinės, psichologinės ir seksualinės prievartos pavojus;

Rekomendacijos

1.   primena, kad tarptautinės organizacijos, pvz., Europos Tarybos Parlamentinė Asamblėja, ir JT tarptautinėse žmogaus teisių priemonės, taip pat ES teisė ne kartą atkreipė dėmesys į būtinybę užtikrinti dokumentų neturinčių migrantų pagrindines teises; todėl nurodo Europos Tarybos konvenciją dėl smurto prieš moteris ir smurto šeimoje prevencijos ir kovos su juo, kurioje draudžiama diskriminacija dėl lytinės orientacijos, lytinės tapatybės, migranto ar pabėgėlio statuso arba kito statuso;

2.   primena, kad imigracijos politika ir migracijos srautų valdymas yra bendra ir svarbi valstybių narių atsakomybė;

3.   pabrėžia, kad legalių dokumentų neturinčios lesbietės, biseksualūs ir transseksualūs imigrantai kenčia nuo dvigubos diskriminacijos, ir jų, kaip dokumentų neturinčių užsieniečių, pažeidžiamumo statusas dar labiau apsunkina ir taip sudėtingą jų padėtį;

4.   pabrėžia, kad imigracija yra labai aktualus reiškinys ir kad reikia bendros imigracijos politikos teisinės sistemos siekiant apsaugoti imigrantus ir galimas aukas, ypač moteris ir vaikus, kurie yra pažeidžiami dėl įvairių formų organizuoto nusikalstamumo, susijusio su imigracija ir prekyba žmonėmis;

5.   apgailestauja, kad daug moterų imigrančių apgaunamos savo kilmės šalyse pažadant joms darbo sutartį išsivysčiusiose šalyse ir kad mafijos grupuotės ir prekybos žmonėmis tinklai kai kurias netgi pagrobia seksualinio išnaudojimo tikslais; ragina valstybes nares dėti daugiau pastangų kovojant su šia žiauria nežmoniška praktika;

6.   siekdamas mažinti išnaudojimo arba prievartos atvejų riziką, ragina valstybes nares taikyti Direktyvą, apibrėžiančią padėjimą neteisėtai atvykti, vykti tranzitu ir apsigyventi, taip, kad nebūtų apribota dokumentų neturinčių migrantų galimybė laisvoje rinkoje išsinuomoti būstą;

7.   primena EŽTK 8 straipsnį dėl asmens fizinės neliečiamybės ir todėl ragina valstybes nares panaikinti reikalavimą pateikti dokumentus labiausiai pažeidžiamoje padėtyje esantiems dokumentų neturintiems migrantams, norintiems pasinaudoti valstybinėmis prieglaudomis, ypač atsižvelgiant į specifinius nėščiųjų ir mažus vaikus ar kitus asmenis prižiūrinčių moterų poreikius;

8.   primygtinai ragina atsižvelgti į tai, kad labiau pažeidžiami yra ypatingų poreikių turintys asmenys, pavyzdžiui, vaikai ir paaugliai, pagyvenę asmenys, neįgalieji, neraštingi asmenys, mažumų nariai, imigrantai, kurie dėl savo minčių, lytinės orientacijos, fizinių ypatumų ir kt. persekiojami savo kilmės šalyse, ir smurtą dėl lyties patiriančios moterys;

9.   atkreipia dėmesį į tai, kad teisė į sveikatą yra pagrindinė žmogaus teisė, todėl ragina valstybes nares atskirti sveikatos politiką nuo imigracijos kontrolės, taigi nenustatyti sveikatos priežiūros specialistams pareigos pranešti apie dokumentų neturinčius migrantus; taip pat ragina valstybės nares užtikrinti tinkamą priežiūrą ir pagalbą, atsižvelgiant į konkrečius su lytimi susijusius poreikius; lygiai taip pat ragina valstybes nares rengti specialius mokymus lyčių klausimais su tokiais asmenims bendraujantiems valdininkams ir nereikalauti, kad mokyklos praneštų apie jas lankančius vaikus iš dokumentų neturinčių migrantų šeimų;

10.   ragina valstybes nares užtikrinti tinkamą psichologinę, sveikatos ir teisinę pagalbą dokumentų neturinčioms moterims;

11.   primena, kad Nusikaltimų aukų direktyvoje nustatytoms teisėms įtakos neturi aukos gyventojo statusas(10) ; todėl primygtinai ragina valstybes nares atskirti baudžiamąjį persekiojimą už smurtą prieš dokumentų neturinčias migrantes nuo imigracijos kontrolės, kad aukos galėtų saugiai pranešti apie nusikaltimus;

12.   smerkia bet kokios formos smurtą, prekybą žmonėmis, piktnaudžiavimą ir diskriminaciją, nukreiptą prieš dokumentų neturinčias moteris; pabrėžia būtinybę tokiais atvejais užtikrinti galimybę gauti tinkamą pagalbą nebijant, kad to tiesioginė pasekmė bus priemonės, kuriomis bus nutraukiamas jų buvimas šalyje;

13.   ragina įgyvendinti TDO Konvenciją Nr. 29 dėl priverstinio darbo; ragina apsvarstyti ypatingą prievartinį darbą dirbančių moterų padėtį, atsižvelgiant į tai, kad toks prievartinis darbas apima ne tik prievartinę prostituciją, bet ir visus kitus nesavanoriškus darbus, taip pat namų ūkyje, ir apsaugoti nuo to kenčiančias dokumentų neturinčias migrantes;

14.   ragina valstybes nares imtis reikiamų veiksmų siekiant užkirsti kelią prostitucijos plitimui ir priverstiniam migrančių darbui;

15.   ragina valstybes nares užtikrinti, kad būtų tinkamai įgyvendinama apsaugos priemonė, nustatyta Darbdaviams taikytinų sankcijų direktyvos 6 straipsnyje, kuriame reikalaujama, kad valstybės narės sukurtų mechanizmus, leidžiančius dirbantiems dokumentų neturintiems migrantams savo darbdavio atžvilgiu pateikti skundą dėl bet kokio priklausančio atlyginimo; ragina valstybes nares, nevyriausybines organizacijas ir kitas pilietinės visuomenės organizacijas, dirbančias su dokumentų neturinčiais migrantais, vykdyti informuotumo didinimo kampanijas, per kurias dokumentų neturintys migrantai būtų informuojami apie šią teisę;

16.   ragina valstybes nares nustoti taikyti diskriminacinę praktiką; kovoti su nedeklaruojamu darbu ir išnaudojimu darbe, be kita ko, įtraukiant darbo inspekcijas, ir suteikti prieigą prie pagrindinių sveikatos priežiūros paslaugų;

17.   ragina valstybes nares rengti tinkamus mokymus policijos tarnyboms ir kitoms valstybės tarnyboms, kurios gali būti įpareigotos pasirūpinti dokumentų neturinčiomis migrantėmis, kurios gali būti nukentėjusios nuo seksualinio smurto ir išnaudojimo;

18.   primygtinai rekomenduoja Komisijai ateityje persvarstant Darbdaviams taikytinų sankcijų direktyvą numatyti galimybę sukurti mechanizmus, leidžiančius nelegaliems migrantams pateikti anoniminius oficialius skundus prieš piktnaudžiaujančius darbdavius;

19.   primygtinai ragina visas valstybes nares ratifikuoti Europos Tarybos konvenciją dėl smurto prieš moteris ir smurto šeimoje prevencijos ir kovos su juo (Stambulo konvencija) ir tinkamai taikyti jos nuostatas, visų pirma 59 straipsnį, kuriame aiškiai nustatyta, kad šalys turėtų imtis reikiamų priemonių, siekdamos užtikrinti, kad būtų sustabdytas išsiuntimo procedūros taikymas ir (arba) išduotas atskiras leidimas gyventi pasibaigus santuokai toms moterims migrantėms, kurių gyvenamosios vietos statusas priklauso nuo jų sutuoktinio;

20.   rekomenduoja valstybėms narėms ieškoti priemonių, kaip pripažinti moterų, kurios teikia vertingas paslaugas ir prisideda prie priimančiosios visuomenės veikimo, atliekamo darbo vertę;

21.   ragina valstybes nares užtikrinti, kad visoms migrantėms, taip pat dokumentų neturinčioms migrantėms, patyrusioms prievartą ir smurtą dėl lyties, įskaitant prostitucijos versle išnaudotas moteris, būtų suteikta apsauga ir parama, ir tai būtų laikoma ypatingomis priežastimis, dėl kurių joms būtų suteiktas prieglobstis arba humanitariniais pagrindais išduotas nuolatinis leidimas gyventi;

22.   ragina valstybes nares visapusiškai įgyvendinti Grąžinimo direktyvą ir išduoti išsiuntimo atidėjimo pažymėjimą, kaip to reikalaujama pagal direktyvą, kad būtų išvengta teisiškai neapibrėžtos padėties;

23.   pabrėžia, kad svarbu rinkti duomenis apie konkrečius dokumentų neturinčių moterų patirtus atvejus, ir aiškiai pabrėžia, kad reikia patikimų, tikslių, laiku pateiktų ir palyginamų duomenų apie dokumentų neturinčių moterų su lytimi susijusį pažeidžiamumą, jų ribotas galimybes kreiptis į teismą ir naudotis paslaugomis Europos Sąjungoje, taip padedant plėtoti ir valdyti nuoseklias viešosios politikos kryptis;

24.   ragina Komisiją atliekant Grąžinimo direktyvos vertinimą persvarstyti ją ir padidinti sulaikytų migrantų pagrindinių teisių apsaugą;

25.   pabrėžia, kad asmenų nustatymo priemonėmis įgyvendinat imigracijos teisės aktų vykdymo užtikrinimo politiką niekada neturi būti pažeidžiamas žmogaus orumas ir pagrindinės teisės arba moterys neturi atsidurti tokioje aplinkoje, kurioje kyla didelis pavojus patirti smurtą ir prievartą; todėl ragina Europos Komisiją iš dalies pakeisti Grąžinimo direktyvą, siekiant užtikrinti pagarbą neteisėtų migrantų, visų pirma nėščių moterų ir vaikų, žmogaus teisėms;

26.   primena, kad pagal Grąžinimo direktyvą valstybės narės yra įpareigotos su trečiųjų šalių piliečiais, esančiais sulaikymo centruose, elgtis „humaniškai ir gerbiant jų orumą“ ir visapusiškai paisyti sulaikytųjų pagrindinių žmogaus teisių; apgailestauja dėl pranešimų apie smurtą prieš moteris sulaikymo centruose; todėl ragina valstybes nares ištirti visus skundus, susijusius su fizine prievarta prieš sulaikytuosius;

27.   primygtinai ragina valstybes nares atsižvelgti į bet kokius požymius, kurie rodo, kad dokumentų neturinčios migrantės patiria prievartą arba nežmonišką elgesį;

28.   ragina valstybes nares glaudžiau bendradarbiauti su šioje srityje veikiančiomis nevyriausybinėmis organizacijomis ir pilietinės visuomenės organizacijomis, kad būtų rastos alternatyvos sulaikymo centrams; siekti, kad dokumentų neturinčios migrantės galėtų atsikratyti baimės užmegzti ryšius su tais, kas turėtų joms teikti pagalbą;

29.   ragina Komisiją užtikrinti, kad JT vaiko teisų konvencijoje nustatytais standartais būtų grindžiamos bet kokios vaikams taikomos priemonės, todėl ragina valstybes nares visiškai ir skubiai nutraukti vaikų sulaikymo procedūras, vykdomas remiantis jų imigracijos statusu, saugoti vaikus nuo smurto, susijusio su migracijos politika, ir taikyti alternatyvas sulaikymui, kuriomis būtų sudarytos sąlygos vaikams likti su šeimos nariais ir (arba) globėjais;

30.   ragina Komisiją ir valstybes nares, vykdant išsamesnius ir labiau susietus tyrimus, užpildyti patikimų duomenų ir turimų žinių apie dokumentų neturinčių asmenų skaičių ir padėtį ES spragas, atkreipti Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo („Eurofound“) dėmesį į dokumentų neturinčių moterų padėtį ir labiau atsižvelgti į šias moteris siekiant strategijoje „Europa 2020“ keliamų įtraukties tikslų;

31.   ragina Komisiją ir valstybes nares plėsti informuotumo didinimo kampanijas ES mastu, kad dokumentų neturinčios migrantės būtų šviečiamos apie jų teises;

32.   ragina, imantis imigracijos prevencijos priemonių, teikiant paramą vystymuisi migrantų kilmės šalyse didžiausią dėmesį skirti moterų padėčiai, švietimui ir teisėms;

33.   ragina Komisiją ir valstybes nares užtikrinti, kad pakankamai referentų, slaugytojų, atsakingųjų asmenų, pareigūnų, ekspertų ir kito personalo, dirbančio su dokumentų neturinčiomis moterimis, būtų moterys; ragina taikyti tokias priemones iš pagarbos kitoms religijoms ir kultūroms bei siekiant apsaugoti nuo diskriminacijos;

o
o   o

34.   paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.

(1) OL C 115, 2010 5 24, p. 1.
(2) OL L 328, 2002 12 5, p. 17.
(3) OL L 168, 2009 6 30, p. 24.
(4) OL L 348, 2008 12 24, p. 98.
(5) OL L 261, 2004 8 6, p. 19.
(6) OL C 199, 2012 7 7, p. 25.
(7) Priimti tekstai, P7_TA(2013)0328 .
(8) Direktyvos 2008/115/EB 3 straipsnis.
(9) Taip yra tuo atveju, kai dokumentų neturinčius migrantus areštuoja ir jų tapatybę nustato imigracijos tarnybos, kurios dėl šių migrantų priima sprendimą išsiųsti jo vykdymą atidedant, o dokumentų neturintiems migrantams neišduodamas joks dokumentas, patvirtinantis, kad sprendimo išsiųsti vykdymas yra atidėtas.
(10) Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2012/29/ES, kuria nustatomi būtiniausi nusikaltimų aukų teisių, paramos joms ir jų apsaugos standartai, 10 konstatuojamoji dalis.


Europos plieno pramonė
PDF 415k   DOC 127k
2014 m. vasario 4 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Europos plieno pramonės konkurencingumo ir tvarumo veiksmų plano (2013/2177(INI) )
P7_TA(2014)0069 A7-0028/2014

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo XVII antraštinės dalies 173 straipsnį (buvęs Europos bendrijos steigimo sutarties 157 straipsnis), kuriame aptariama ES pramonės politika ir, be kita ko, minimas Sąjungos pramonės konkurencingumas,

–   atsižvelgdamas į 2013 m. birželio 11 d. Komisijos komunikatą dėl plieno pramonės veiksmų plano „Europos plieno pramonės konkurencingumo ir tvarumo veiksmų planas“ (COM(2013)0407 ),

–   atsižvelgdamas į 2013 m. birželio 10 d. ataskaitą „Plieno pramonės bendras sąnaudų poveikio vertinimas“, kurią Komisijos užsakymu atliko Europos politikos studijų centras(1) ,

–   atsižvelgdamas į savo 2013 m. gegužės 21 d. rezoliuciją dėl Europos Sąjungos pramoninių rajonų regioninių strategijų(2) ,

–   atsižvelgdamas į 2013 m. kovo 27 d. Komisijos komunikatą „Žalioji knyga „2030 m. klimato ir energetikos politikos strategija“ (COM(2013)0169 ),

–   atsižvelgdamas į 2013 m. vasario 12 d. Aukšto lygio apskritojo stalo rekomendacijas dėl Europos plieno pramonės ateities(3) ,

–   atsižvelgdamas į 2013 m. vasario 4 d. diskusijas Europos Parlamente dėl Komisijos pareiškimo „Europos pramonės atgaivinimas esant dabartiniams sunkumams“ (2013/2538(RSP) ),

–   atsižvelgdamas į savo 2012 m. gruodžio 13 d. rezoliuciją dėl ES plieno pramonės(4) ,

–   atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 10 d. Komisijos komunikatą „Stipresnė Europos pramonė ekonomikos augimui ir atsigavimui skatinti. Komunikato dėl pramonės politikos atnaujinimas“ (COM(2012)0582 ),

–   atsižvelgdamas į savo 2012 m. birželio 14 d. rezoliuciją „Bendrosios rinkos aktas. Tolesni augimo skatinimo veiksmai“(5) ,

–   atsižvelgdamas į 2012 m. gegužės 30 d. Komisijos komunikatą „Stabilumo, ekonomikos augimo ir darbo vietų užtikrinimo veiksmai“ (COM(2012)0299 ),

–   atsižvelgdamas į 2011 m. spalio 14 d. Komisijos komunikatą „Pramonės politika. Konkurencingumo gerinimas“ (COM(2011)0642 ),

–   atsižvelgdamas į savo 2011 m. kovo 9 d. rezoliuciją dėl globalizacijos erai pritaikytos pramonės politikos(6) ,

–   atsižvelgdamas į savo 2010 m. kovo 11 d. rezoliuciją dėl investavimo į mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančių technologijų kūrimą (SET planas)(7) ,

–   atsižvelgdamas į 2012 m. vasario 29 d. Komisijos komunikatą „Prieinamos žaliavos Europos ateities gerovei užtikrinti. Pasiūlymas dėl Europos inovacijų partnerystės žaliavų srityje“ (COM(2012)0082 ),

–   atsižvelgdamas į 2011 m. gruodžio 13 d. Komisijos tarnybų darbinį dokumentą „Mažo anglies dioksido kiekio energetikos technologijoms būtinų medžiagų planas“ (SEC(2011)1609 ),

–   atsižvelgdamas į 2011 m. kovo 8 d. Komisijos komunikatą „Konkurencingos mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos sukūrimo iki 2050 m. planas“ (COM(2011)0112 ),

–   atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 11 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(8) ,

–   atsižvelgdamas į 2013 m. lapkričio 28 d. Regionų komiteto nuomonę(9) ,

–   atsižvelgdamas į Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo (Eurofound) atliktą socialinių partnerių organizacijų tyrimą plieno pramonės srityje,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pranešimą ir Tarptautinės prekybos komiteto ir Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto nuomones (A7-0028/2014 ),

A.   kadangi, baigus galioti EAPB sutarčiai, Europos anglių ir plieno sektoriai yra reglamentuojami ES sutarties nuostatomis;

B.   kadangi Europos anglių ir plieno sektoriai turėjo esminės istorinės reikšmės Europos integracijos procesui ir yra Europos pramonės pridėtinės vertės kūrimo pagrindas;

C.   kadangi Europos plieno pramonė yra antra didžiausia plieno gamintoja pasaulyje ir turi strateginės reikšmės keliems svarbiems Europos pramonės sektoriams, pavyzdžiui, sausumos ir vandens transportui, statybai, mašinų pramonei, elektrinių buitinių prietaisų pramonei, energetikai ir gynybai;

D.   kadangi pasaulinės plieno gamybos ES dalis per paskutinius 10 metų sumažėjo perpus ir dabar maždaug 50 proc. plieno pasauliniu mastu pagamina Kinija;

E.   kadangi tikėtina, kad ilguoju laikotarpiu pasaulinė plieno paklausa didės, o plienas ir toliau bus Europos pramonės vertės grandinėms svarbi medžiaga, ir kadangi dėl šios priežasties Europos Sąjungos suinteresuota išlaikyti jo vietinę gamybą;

F.   kadangi Europos Sąjunga turėtų skatinti politiką, pagal kurią visose valstybėse narėse būtų plėtojama pramoninė gamyba – taip ES būtų išsaugotos darbo vietos ir būtų užtikrinta, kad dabartinė 15,2 proc. BVP dalis iki 2020 m. padidėtų bent iki 20 proc.

G.   kadangi ES plieno pramonė yra svarbus užimtumo šaltinis, sukuriantis 350 000 tiesioginių darbo vietų ir dar kelis milijonus darbo vietų susijusiuose pramonės sektoriuose, įskaitant perdirbti skirtų produktų tiekimo grandinę; kadangi bet koks restruktūrizavimas turi esminės įtakos atitinkamai geografinei teritorijai;

H.   kadangi, palyginti su kitais sektoriais, darbo santykiai plieno pramonėje yra griežtai organizuoti; kadangi šį ypatumą liudija didelis polinkis burtis į profesines sąjungas, stiprios ir tankiai išsidėsčiusios darbdavių organizacijos ir didelei pramonės daliai būdingos kolektyvinės derybos; kadangi tai atsispindi Europos lygmeniu, kur plieno pramonė pirmauja plėtojant socialinės partnerystės santykius(10) ;

I.  kadangi, nepaisant Europos plieno pramonės nuolatinių pastangų mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros srityje ir investicijų, kuriomis siekiama sumažinti poveikį aplinkai ir kuo efektyviau naudoti išteklius, jos konkurencingumui pasaulyje gresia pavojus dėl kelių veiksnių:

   plieno paklausa labai sumažėjo, be kita ko, dėl finansų ir ekonomikos krizės ir dėl struktūrinių pokyčių tam tikruose plieną naudojančiuose sektoriuose;
   jos veiklos sąnaudos, palyginti su konkurentų veiklos sąnaudomis, yra daug didesnės;
   ji patiria didžiulę konkurenciją su trečiosiomis šalimis, kuriose įmonės veikia ne pagal tokius pačius griežtus reguliavimo standartus kaip ES;

J.   kadangi plieno sektoriaus bendro sąnaudų vertinimo rezultatai atskleidė, kad didelė ES plieno gamintojų pelno dalis skiriama atitikčiai ES teisės aktų reikalavimams užtikrinti;

K.   kadangi matome, jog ES aplinkos ir energetikos politika geležies ir plieno pramonei sukuria sudėtingas verslo sąlygas – pirmiausia todėl, kad didėja energijos kaina ir ES gamyba tampa nekonkurencinga pasaulinėje rinkoje;

L.   kadangi energijos kaina sudaro iki 40 proc. visų veiklos sąnaudų ir kadangi ES galutiniams pramoniniams naudotojams taikomos elektros energijos kainos mažina šių Europos įmonių konkurencingumą globalizuotoje rinkoje;

M.   kadangi plieno, ypač specialiųjų plieno rūšių, pramonė yra visapusiškai pasaulinė ir Europa susiduria su nuožmia konkurencija iš trečiųjų šalių, o gamybos sąnaudos Europos Sąjungoje yra didesnės dėl vienašališkos tik ES būdingos sąnaudų naštos, kurią lėmė daugiausia ES energetikos ir klimato politika – susidarė tokia padėtis, kad dujų kainos ES yra tris–keturis kartus didesnės, o elektros energijos kainos – du kartus didesnės negu JAV;

N.   kadangi daugiau plieno laužo eksportuojama iš ES negu į ją importuojama ir todėl ES praranda didelį vertingos antrinės žaliavos kiekį, o tai dažnai naudinga plieno gamybai šalyse, kuriose aplinkos teisės aktai atsilieka nuo europinių; kadangi ES plieno pramonė priklauso nuo žaliavų importo, o 40 proc. pasaulinės pramonės žaliavų taikomi eksporto apribojimai, Europa eksportuoja daug metalo laužo, o daugelis šalių savo eksportą riboja;

O.   kadangi užimtumo plieno sektoriuje prognozės verčia labai sunerimti, nes per paskutinius kelerius metus dėl pajėgumų mažinimo ar gamyklų uždarymo Europoje prarasta daugiau kaip 65 000 darbo vietų;

P.   kadangi dabartinė krizė sukelia itin didelių socialinių sunkumų darbuotojams ir jos paveiktiems regionams ir kadangi restruktūrizavimą vykdančios bendrovės turėtų elgtis socialiniu požiūriu atsakingai, nes, kaip matyti iš patirties, sėkmingas restruktūrizavimas nepasiekiamas, jei nėra tinkamo socialinio dialogo;

Q.   kadangi dėl dabartinės krizės pasaulyje pagaminta per daug plieno, tačiau prognozuojama, kad 2050 m. plieno ir kitų pagrindinių metalų sunaudojimas padidės du ar tris kartus, palyginti su dabartiniu lygiu, ir Europos plieno pramonei reikia išgyventi šį ateinančių kelerių metų „mirties slėnį“, investuoti ir gerinti konkurencingumą;

R.   kadangi vykdant ekonomiškai sėkmingą ir socialiai atsakingą restruktūrizavimo procesą, jį būtina įtraukti į ilgalaikę strategiją, kuria būtų siekiama užtikrinti ir įtvirtinti įmonės ilgalaikį tvarumą ir konkurencingumą;

1.   pritaria Komisijos veiksmų planui dėl Europos plieno pramonės kaip svarbiai priemonei, padėsiančiai išvengti tolesnio plieno pramonės perkėlimo už Europos ribų;

2.   pritaria Komisijos siekiui tęsti ES institucijų, pramonės įmonių vadovų ir profesinių sąjungų dialogą per nuolatinius plieno pramonės aukšto lygio apskritojo stalo grupės susitikimus ir Europos sektorių socialinio dialogo komitetų posėdžius;

3.   palankiai vertina tai, kad sukurta aukšto lygio darbo grupė plieno klausimais, nors apgailestauja, kad ji retai rengia posėdžius – tik kartą per metus; mano, kad regioninės ir vietos valdžios institucijos privalo glaudžiai dalyvauti šios grupės darbe, taip palengvindamos ir skatindamos Europos regionų, kuriuose įsikūrusios plieno bendrovės, dalyvavimą aukšto lygio darbo grupės plieno klausimais veikloje, kad būtų skatinamas valstybių narių pagrindinių suinteresuotųjų subjektų bendradarbiavimas, keitimasis informacija ir gerąja praktika;

4.   pabrėžia, kad esamais konkurenciją ir valstybės pagalbą reglamentuojančiais ES teisės aktais plieno sektoriui užtikrinamos stabilios bendrosios sąlygos; ragina Komisiją ir toliau ryžtingai stebėti, ar neiškreipiama konkurencija, ir už tai bausti;

I.Pagrindinių sąlygų gerinimas

I.1. Paklausos didinimas

5.   pabrėžia, kad tvarus augimas priklauso nuo stiprios Europos pramonės, todėl ragina Komisiją ir valstybes nares remti pagrindinių plieną naudojančių sektorių strateginę plėtrą gerinant investavimo sąlygas (taip pat ir mokslinių tyrimų ir inovacijų bei įgūdžių lavinimo sritims), kuriant paskatas už efektyvius ir sąžiningus gamybos procesus (pvz., naudojant standartizavimo ir viešųjų pirkimų politiką), stiprinant vidaus rinką ir toliau vykdant Europos insfrastruktūros plėtros projektus bendradarbiaujant su atitinkamais veikėjais;

6.   mano, kad statybos sektorius – tai vienas iš pagrindinių sektorių, kuriuose naudojamas plienas, todėl, siekiant stiprinti šį sektorių, Europos Sąjungoje būtina atlikti išsamų tyrimą, susijusį su viešųjų darbų apimties didinimu ne tik transporto ir ryšių infrastruktūros srityje, bet ir tokiuose sektoriuose kaip švietimas, kultūra, viešasis administravimas, taip pat tvari statyba ir efektyvus energijos vartojimas;

7.   pabrėžia transatlantinės partnerystės prekybos ir investicijų srityje svarbą ir tikslingumą siekiant didinti plieno prekybą ir paklausą pagrindiniuose sektoriuose, ir todėl pabrėžia, kad vykstant deryboms dėl partnerystės neturėtų nukentėti ES pramonės konkurencingumas bet kuriame iš šių sektorių;

8.   prašo Komisijos sukurti išsamaus plieno rinkos analizavimo priemonę, kuria naudojantis būtų galima gauti tikslią informaciją apie plieno ir antrinio perdirbimo pasiūlos ir paklausos pusiausvyrą Europoje ir pasaulyje, struktūrinius šios rinkos raidos elementus atskiriant nuo ciklinių; mano, kad plieno rinkos stebėsena galėtų labai padėti užtikrinti plieno ir jo laužo rinkų skaidrumą ir suteikti vertingos informacijos apie taisomąsias ir aktyvias priemones, kurių imtis būtina dėl plieno pramonės cikliškumo;

9.   prašo Komisijos naudotis šia rinkos analizavimo priemone rizikai numatyti ir ištirti, kokį poveikį gamyklų uždarymas turi sektoriaus atsigavimui;

I.2. Užimtumas

10.   mano, kad Komisija, valstybės narės, pramonininkai ir profesinės sąjungos turėtų bendromis jėgomis plieno sektoriuje išlaikyti ir į jį pritraukti naujus kvalifikuotus darbuotojus, talentingus aukštos kvalifikacijos mokslininkus ir vadovus bei jaunus talentus pasitelkiant pameistrystės sistemas, taip užtikrindami dinamišką ir novatorišką darbo jėgą; primena regioninius universitetus ir pramonės mokslinių tyrimų institutus, kurių kompetencija labai padeda, kad regionuose būtų sudarytos sąlygos konkurencingai plieno pramonei; ragina Komisiją ir valstybes nares imtis skubių priemonių, kad būtų užkirstas kelias kompetencijos praradimui ir būtų prarasta kuo mažiau darbo vietų; ragina tobulinti pokyčių planavimą ir valdymą skatinant mainus, atnaujinant gebėjimus atnaujinimą ir remiant perkvalifikavimą; nerimauja, kad trūksta sisteminių sprendimų, kaip spręsti kartų kaitos, būsimo gebėjimų trūkumo, praktinės patirties ir kompetencijos praradimo problemas, ir pabrėžia, kad reikia išlaikyti darbuotojus ir gebėjimus, kurie yra labai svarbūs sektoriaus konkurencingumui ateityje; ragina Komisiją įgyvendinant programas „Erasmus visiems“ ir „Erasmus verslininkams“ remti sektorių įgūdžių sąjungas, kurios, remdamosi duomenimis apie gebėjimų poreikį ir raidą, įsipareigotų kurti ir įgyvendinti mokymo programas ir bendrus metodus, įskaitant ir darbu grindžiamą mokymąsi; ragima imtis veiksmų, kuriais būtų stiprinamos pagalbos šio sektoriaus darbuotojams ir jų profesinio mokymo priemones siekiant sudaryti palankesnes sąlygas sektoriaus darbuotojams po įmonių restruktūrizavimo pakeisti darbą ir juos remti;

11.   mano, kad nesant tinkamos pramonės politikos prarandamas ilgalaikis Europos pramonės konkurencingumas – taip įvyksta dėl neproporcingai didelių energijos sąnaudų; dideles energijos, o kartu ir žaliavų, sąnaudas lemia ne tik būtinybė importuoti ją iš trečiųjų šalių, bet ir vidinės priežastys; pritaria Komisijai, kad ankstesnis plieno pramonės restruktūrizavimas sukėlė socialinių problemų dėl sumažėjusio darbo vietų skaičiaus;

12.   ragina nustatant naują ES strategiją dėl darbuotojų sveikatos ir saugos ir rengiant strateginius dokumentus pensijų ir kitų socialinių išmokų klausimais atsižvelgti į tai, kad plieno pramonės samdomų darbuotojų ir subrangovų darbas yra labai sunkus ir kelia stresą, tai susiję su gamybos procesu(11) ; pabrėžia, kad plieno sektoriaus darbuotojai susiduria su didesne rizika patirti įtampą darbe, t. y. fizinius pavojus ir sveikatos problemas dėl savo darbo, negu 28 ES valstybių narių vidutinis darbuotojas;

13.   palankiai vertina vykstantį socialinį dialogą su darbuotojų atstovais ir tai, kad sukurtos papildomos socialinio dialogo struktūros (oficialios ir neoficialios), pavyzdžiui, darbo grupės, valdymo komitetai ir pan., kuriose darbuotojai ir verslininkai gali geriau keistis informacija;

14.   pažymi, kad, siekiant labiau skatinti socialinį dialogą Europos plieno sektoriuje, ypatingą dėmesį reikia skirti sektoriaus ypatumams, pavyzdžiui, tokiems kaip varginanti darbo aplinka gaminant plieną, darbo jėgos pobūdis, aplinkosaugos problemos, technologijų inovacijų sklaida ir esminis Europos plieno pramonės restruktūrizavimas;

15.   pabrėžia, kad įgyvendinant veiksmų planą taip pat reikėtų skirti daugiau dėmesio trumpalaikiam ekonomikos krizės poveikiui šio sektoriaus darbo jėgai bei konkurencingumui, ir ragina Komisiją atidžiai stebėti pajėgumų mažinimą ir gamyklų uždarymus Europoje; mano, kad ES lėšomis neturėtų būti išlaikoma tam tikrų įrenginių komercinė veikla, nes taip būtų iškreipiama ES plieno gamintojų konkurencija, ES lėšomis turėtų būti tik švelninamas gamyklų uždarymo ar atitinkamo darbuotojų skaičiaus mažinimo poveikis ir skatinamas jaunimo užimtumas šiame sektoriuje;

16.   pabrėžia, kad dėl paklausos mažėjimo neturi atsirasti nesąžiningos valstybių narių konkurencijos dėl darbo vietų; todėl ragina ieškoti visai Europos Sąjungai tinkančio sprendimo;

17.   ragina Komisiją paremti iniciatyvas, kuriomis siekiama išlaikyti plieno gamybą Europoje užtikrinant atitinkamą užimtumo lygį, ir iniciatyvas, kurios gali padėti išvengti gamyklų uždarymo;

18.   ragina Komisiją nedelsiant ir visapusiškai panaudoti ES lėšas socialiniam pramonės restruktūrizavimo poveikiui mažinti; visų pirma ragina iki galo išnaudoti Europos socialinio fondo (ESF) ir Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF) galimybes;

19.   yra įsitikinęs, kad darbuotojų dalyvavimas inovacijų ir restruktūrizavimo priemonėse yra geriausia ekonominės sėkmės garantija;

20.   pabrėžia, kad siekiant sėkmingai įveikti perėjimo prie tvarių gamybos procesų ir produktų laikotarpį reikia kvalifikuotų ir gerus gebėjimus turinčių darbuotojų, ir ragina parengti Europos mokymo ir švietimo strategiją; palankiai vertina techninio profesinio švietimo ir mokymo projektą plieno sektoriui ekologizuoti(12) , kurį vykdydamos plieno gamybos įmonės, mokslinių tyrimų institutai ir socialiniai partneriai kartu tyrė, kokių gebėjimų reikia ekologiniam tvarumui užtikrinti; ragina Komisiją toliau remti projekto rezultatų įgyvendinimą;

21.   ragina Komisiją parengti restruktūrizavimo planą, kuriuo Europos regionuose būtų išlaikomos esamos ir kuriamos naujos kokybiškos darbo vietos ir pramonės pridėtinės vertės grandinė;

II.Veiksmai, kuriais siekiama didinti europos plieno pramones konkurencinguma

II.1. Užtikrintas energijos tiekimas už prieinamą kainą

22.   pažymi, kad dėl to, jog Europos ištekliai yra riboti, energijos kainos ES pastaraisiais metais labai išaugo, o tai sukėlė didelį ES pramonės konkurencingumo pablogėjimą pasauliniu mastu; pripažįsta, kad energijos kainos yra svarbiausi veiksniai, nuo kurių priklauso sąnaudos plieno pramonėje ir kitose daug energijos vartojančiose pramonės šakose; todėl mano, kad efektyvus bendrosios energijos rinkos veikimas, paremtas visų pirma kainų skaidrumu, yra būtina sąlyga užtikrinant saugios ir tvarios energijos tiekimą plieno pramonei už prieinamą kainą; pabrėžia, kad siekiant pasinaudoti bendrosios Europos energijos rinkos pranašumais turi būti užbaigtos įrengti trūkstamos tarpvalstybinės jungtys, o galiojantys teisės aktai turi būti iki galo įgyvendinti; remia Komisijos pažadą dėti daugiau pastangų siekiant sumažinti ES pramonės ir jos pagrindinių konkurentų sumokamų energijos kainų ir sąnaudų atotrūkį, atsižvelgiant į kiekvienos valstybės narės strategiją ir leidžiant patenkinti specifines jų reikmes; mano, kad Komisija per 12 mėnesių turėtų pateikti konkrečių pasiūlymų šioje srityje;

23.   pabrėžia, kad Komisija turėtų konkrečiau ir išsamiau spręsti anglies dioksido nutekėjimo problemą ir kad 2030 m. klimato ir energetikos politikos tikslus ES pramonei turėtų būti techniškai ir ekonomiškai įmanoma pasiekti, o geriausių rezultatų pasiekiantys subjektai dėl klimato politikos neturėtų patirti tiesioginių ar netiesioginių papildomų išlaidų; pabrėžia, kad anglies dioksido nutekėjimo reglamentavimo nuostatomis turėtų būti numatyta 100 proc. nemokamai paskirti techniškai pasiekiamą standartą, netaikant jokio anglies dioksido nutekėjimo sektoriams skirto mažinimo koeficiento;

24.   ragina Komisiją plėtoti strategijas, pagal kurias būtų skatinama diegti mažo anglies dioksido kiekio energijos technologijas, siekiant tokią energiją greitai įtraukti į elektros energijos rinką;

25.   mano, kad parama turėtų būti teikiama investicijoms į technologijas, kuriomis būtų kuo labiau padidintas suvartojamos energijos naudingumas ir energijos atgavimas, pavyzdžiui, optimaliau naudojant procesuose susidarančias dujas ir atliekinę šilumą, kurią būtų galima naudoti garų ir elektros energijos gamybai;

26.   mano, kad būtina skatinti sudaryti ilgalaikes elektros tiekėjų ir pramonės vartotojų sutartis, mažinti energijos kainas ir skatinti tarptautines tarpusavio jungtis, kurios labai svarbios ES pakraščio regionams; mano, jog tai taip pat padės užtikrinti, kad veikla nebūtų perkeliama į trečiąsias šalis ir iš vienos valstybės narės į kitą; pabrėžia, kad sudarius ilgalaikes sutartis dėl energijos gali sumažėti energijos kainų svyravimo rizika ir gali būti lengviau sumažinti elektros energijos kainas pramonės vartotojams; ragina Komisiją pateikti gaires dėl ilgalaikių energijos tiekimo susitarimų konkurencinių aspektų;

27.   ragina Komisiją parengti strategijas, kaip ekonomiškai panaudoti mažaanglius energijos šaltinius ir laipsniškai panaikinti subsidijas siekiant skatinti, kad tokios energijos rūšys būtų sparčiai integruotos į elektros energijos rinką; mano, kad per tą laiką turėtų būti įmanoma kompensuoti daug energijos vartojančių pramonės šakų sąnaudas, susidarančias dėl elektros energijos kainos dalies, jei šių sąnaudų nepatiria už ES ribų veikiantys konkurentai;

28.   pabrėžia, kad energijos tiekimo saugumas yra svarbi plieno pramonės egzistavimo sąlyga; ragina visas valstybes nares visapusiškai įgyvendinti Trečiąjį energetikos teisės aktų rinkinį; ragina valstybes nares užtikrinti saugų energijos tiekimą rengiant projektus, kuriais sukuriama būtina energetikos infrastruktūra, ir suteikti tinkamų paskatų investuotojams, kad būtų užtikrinta mažesnė priklausomybė nuo importuojamo iškastinio kuro; ragina Komisiją skatinti gamtinių dujų tiekimo šaltinių ir maršrutų diversifikavimą bei imtis vadovaujamo vaidmens suskystintų gamtinių dujų tiekimo maršrutų saugos užtikrinimo priemonių koordinavimui ir rėmimui; prašo Komisijos visapusiškai įvertinti elektros energijos gamybos pakankamumą ir pateikti gaires, kaip išlaikyti elektros tinklų lankstumą;

29.   prašo Komisijos parengti įmonių, kurių išlikimui kyla pavojus, įvykių raidos stebėjimo ataskaitą, kaip raginama 2012 m. gruodžio 13 d. Parlamento rezoliucijoje dėl ES plieno pramonės;

II.2. Klimato apsauga, efektyvus išteklių naudojimas ir poveikis aplinkai

30.   primena, kad bendras Europos plieno pramonės išmetamųjų teršalų kiekis nuo 1990 m. sumažėjo apie 25 proc.; pažymi, kad plienas yra visiškai perdirbamas ir jo kokybė dėl to nesuprastėja; pripažįsta, kad plieno gaminiai yra svarbūs pereinant prie žinių, mažo anglies dioksido kiekio technologijų ir efektyvaus išteklių naudojimo ekonomikos; pabrėžia, kaip svarbu stengtis toliau mažinti bendrą plieno pramonės išmetamų teršalų kiekį;

31.   mano, kad Europos plieno pramonė turėtų būti pagrįsta tvariu plieno gamybos modeliu; ragina Komisiją parengti ir skatinti taikyti Europos tvarumo standartus, tokius kaip plieno konstrukcijų produktų žymuo (SustSteel);

32.   pabrėžia logistikos išlaidų, ypač jūrų transporto srityje, žaliavų tiekimo, tiekimo saugumo ir ekonominio vystymosi, susijusio su uostų plėtra, svarbą;

33.   mano, kad ES turi įvairinti žaliavų tiekimo ir skirstymo šaltinius, nes Europos plieno sektoriui gyvybiškai svarbu vengti priklausomybės nuo vienintelio žaliavų tiekėjo; mano, kad reikėtų atitinkamai sukurti mineralų skirstymo centrą, kad jie būtų tiekiami į Europos pietinę ir rytinę dalį;

34.   pripažįsta svarbų pirminės plieno gamybos vaidmenį ES atsižvelgiant į didėjantį pasaulinės plieno gamybos lygį ir gaminant konkrečiomis kokybės savybėmis pasižymintį plieną, kurio reikia daugelyje Europos vertės grandinių; pabrėžia, kad gaminant plieną iš laužo energijos sąnaudos yra mažesnės maždaug 75 proc., iš žaliavų – 80 proc.; todėl ragina Komisiją užtikrinti tinkamą Europos plieno laužo rinkos veikimą, garantuojant geresnį antrinių metalo gaminių rinkų veikimą, kovojant su nelegaliu metalo laužo eksportu, dėl kurio Europos ekonomika netenka brangių žaliavų, ir stiprinant valstybių narių galimybes vykdyti siunčiamų atliekų patikrinimus pagal šį reglamentą; ragina toliau plėtoti laužo perdirbimą užtikrinant kuo didesnį surinkimą ir jį panaudoti bei pagerinti jo kokybę, kadangi taip būtų geriau užtikrinama prieiga prie žaliavų, mažinama energetinė priklausomybė, mažinamas išmetamų teršalų kiekis ir skatinama žiedinė ekonomika; remia Komisijos iniciatyvą kontroliuoti siunčiamas atliekas ir vykdyti jų patikras, kad būtų galima išvengti nelegalaus metalo laužo eksporto, dažnai į šalis, kuriose galiojantys aplinkos teisės aktai negali prilygti ES teisės aktams;

35.   primygtinai ragina Komisiją laikytis holistinio požiūrio į klimato kaitą, aplinką, energetiką ir konkurencingumo politiką atsižvelgiant į sektorių specifiškumą; mano, kad reguliuodama Komisija turėtų ieškoti sričių, kur galima sinergija, kuri padėtų pasiekti klimato ir energijos tikslus, tuo pat metu remdama konkurencingumo ir užimtumo tikslus ir mažindama anglies dioksido nutekėjimo ir perskirstymo riziką;

36.   ragina Komisiją atlikti kitą anglies dioksido nutekėjimo sąrašo atnaujinimą vadovaujantis atvira ir skaidria metodika, atsižvelgiant į Europoje pagaminto plieno reikšmę mažinant anglies dioksido kiekį ir į netiesioginį elektros kainų poveikį konkurencijai; ragina Komisiją užtikrinti tolesnį anglies dioksido nutekėjimą reglamentuojančių nuostatų taikymą neišbraukiant plieno pramonės iš anglies dioksido nutekėjimo sąrašo;

37.   pabrėžia, kad pagal 2030 m. klimato politikos strategiją derėtų atsižvelgti į sektorių skirtumus, technologines galimybes ir ekonominį gyvybingumą ir nustatyti pagrindinį principą, kad efektyviausiai veikiančios pramonės gamyklos neturėtų patirti papildomų išlaidų;

38.   nerimauja dėl pastarojo Komisijos sprendimo dėl trečiajam apyvartinių taršos leidimų prekybos laikotarpiui skirtų valstybių narių nacionalinių įgyvendinimo priemonių galimo poveikio pramonei taikant tarpsektorinį korekcinį koeficientą, kuris rodo, kad pramonei neįmanoma pasiekti tikslinio rodiklio net ir naudojantis šio metu Europoje taikomomis geriausiomis turimomis technologijomis, o tai reiškia, kad net ir naudojant efektyviausius įrenginius Europoje galima patirti papildomų išlaidų;

39.   pabrėžia, jog plieno pramonės plėtrai svarbi veiksminga ir patikima infrastruktūra, ir primena, kad 65 proc. pasaulinės plieno gamybos vis dar grindžiama rūdomis, tad investicijos į tinkamą infrastruktūrą, apimančią visą grandinę nuo kasybos iki plieno gamyklų bei eksporto rinkų, turi didelį poveikį konkurencingumui, ypač šalyse, kuriose gyventojų tankumas nedidelis;

II.3. Vienodos sąlygos tarptautiniu lygmeniu

40.   mano, kad prekybos derybų turėtų būti imamasi siekiant skatinti ekonominius ir strateginius Sąjungos ir jos valstybių narių interesus, o jas vykdant turėtų būti vadovaujamasi abipusiu požiūriu, pagal kurį atsižvelgiama į tokius dalykus, kaip patekimas į naujas rinkas, žaliavų prieinamumas, anglies dioksido nutekėjimo rizika, vienodos sąlygos ir kompetencijos „nutekėjimas“; mano, kad šios strategijos turėtų atspindėti išsivysčiusių, didžiausių besivystančių ir mažiausiai išsivysčiusių šalių ekonomikos skirtumus; pabrėžia, kad naujų eksporto rinkų prieinamumas augančios ekonomikos šalyse, kuriose Europos plieną galima parduoti nesusiduriant su prekybos kliūtimis, turi lemiamą reikšmę Europos plieno pramonės galimybėms augti ir vystytis; apgailestauja, kad kai kurie prekybos partneriai taiko nesąžiningas, ribojamąsias priemones, kaip antai investicijų apribojimus ir viešųjų pirkimų srityje nustatytus pirmenybės teikimo reikalavimus, kuriuos taikant saugomos šalies plieno pramonės šakos, ir tai pernelyg varžo ES plieno eksportą; taip pat apgailestauja dėl to, kad nuo pasaulinės krizės pradžios 2008 m. vis labiau stiprinamos protekcionistinės priemonės, kurias daugelis trečiųjų šalių taiko siekdamos paremti savo plieno pramonę;

41.   ragina Komisiją rengiant būsimuosius prekybos susitarimus užtikrinti, kad būtų labai pagerintos ES plieno ir jo gaminių eksporto ir patekimo į rinką galimybės;

42.   pritaria Komisijos pasiūlymui prieš pasirašant laisvosios prekybos susitarimus poveikio vertinimą, taip pat poveikio plieno pramonei vertinimą, atsižvelgiant į ES gamybos vertės grandinę ir Europos pramonę pasauliniame kontekste; prašo Komisijos reguliariai vertinti bendrą ir šiuo metu galiojančių susitarimų, ir susitarimų, dėl kurių deramasi, poveikį remiantis konkrečiais apibrėžtais kriterijais, įskaitant suinteresuotųjų subjektų dalyvavimo būdą;

43.   ragina Komisiją užtikrinti, kad visi įsipareigojimai, prisiimti vykstančiose ir būsimose prekybos derybose ir įrašyti į galiojančius ir būsimus prekybos susitarimus, būtų veiksmingai vykdomi; ragina Komisiją, pasitelkus tinkamas jos turimas priemones, proporcingai, greitai ir veiksmingai kovoti su nesąžininga trečiųjų šalių konkurencija, pavyzdžiui, taikant prekybos apsaugos priemones, arba, prireikus, PPO ginčų sprendimo priemonę; ragina Komisiją kovoti su nesąžiningu trečiųjų šalių vykdomu protekcionizmu ir Europos įmonėms užtikrinti prieigą prie rinkos ir prie žaliavų;

44.   pažymi, kad plieno pramonė prekybos apsaugos priemonėmis naudojasi dažniausiai; išreiškia susirūpinimą, kad antidempingo priemonėms pradėti taikyti Komisijai reikia daug laiko – vidutiniškai dvejų metų, kai Jungtinėse Amerikos Valstijose šis laikotarpis yra tik šeši mėnesiai; todėl ragina Komisiją imtis veiksmų siekiant užtikrinti, kad ES būtų nustatytos veiksmingos prekybos apsaugos priemonės, kurias būtų galima nedelsiant taikyti ir kurios suteiktų galimybę sparčiau spręsti dempingo klausimus, nes to reikia atsižvelgiant į didelę konkurenciją, su kuria Europos pramonė susiduria pasaulio ekonomikoje;

45.   primygtinai ragina Komisiją patikrinti, ar pagal antrąją priežiūros sistemą užtikrinamos bent tokios pačios priežiūros ir stebėsenos garantijos saugant nuo nesąžiningų subsidijų ir dempingo, kaip ir pagal ankstesnę tam tikrų importuojamų geležies ir plieno produktų priežiūros sistemą, nustatytą Komisijos reglamente (ES) Nr. 1241/2009;

46.   pabrėžia, kad sąžininga prekyba plieno gaminiais galima tik gerbiant pagrindines darbuotojų teises ir laikantis aplinkosaugos standartų;

47.   mano, kad Europos įmonės trečiosiose šalyse turėtų įgyvendinti ES įmonių socialinės atsakomybės (ĮSA) standartus ir darbuotojų dalyvavimo įmonių valdyme reikalavimus ir kad turėtų būti skatinamas regionų vystymasis;

48.   ragina Komisiją įgyvendinti siūlomas priemones, kuriomis būtų užtikrintas koksinių anglių tiekimas;

49.   prašo Komisijos paspartinti finansų rinkų reglamentavimo sistemos reformą siekiant išvengti spekuliacinio kainų svyravimo, užtikrinti kainodaros skaidrumą ir pagerinti tiek plieno, tiek žaliavų tiekimo saugumą;

50.   ragina Komisiją saugoti Europos plieno pramonę teisinėmis priemonėmis, kuriomis remiantis būtų sertifikuojamas galutinis nerūdijančio plieno panaudojimas, jo cheminė ir fizinė sudėtis bei su plienu susijusių gaminių kokybė, siekiant apsaugoti ES pramonę nuo nesertifikuotų produktų;

51.   pritaria Komisijos pasiūlymui imtis priemonių prieš neteisėtas plieno gaminių prekybos rinkas; ragina Komisiją ir valstybes nares ištirti galimas kovos su sukčiavimu PVM priemones;

II.4. Moksliniai tyrimai, technologinė plėtra ir inovacijos

52.   pažymi, kad siekiant vykdyti CO2 kiekio mažinimą pagal veiksmų iki 2050 m. planą yra itin svarbu plačiai diegti pažangiąsias technologijas; pritaria programos ULCOS tikslui atrasti ir kurti novatoriškas itin mažo anglies dioksido kiekio plieno gamybos technologijas, taip pat pritaria SPIRE ir kitoms programoms, kurios vykdomos siekiant plėtoti naujas plieno savybes, gamybos ir perdirbimo procesus bei verslo modelius, kurie didintų vertę, efektyvumą ir tvarumą kartu didintų Europos plieno pramonės konkurencingumą;

53.   ragina Komisiją vykdyti plataus užmojo inovacijų politiką, kad būtų gaminami aukštos kokybės, energetiškai efektyvūs ir naujoviški gaminiai, o ES, didėjant pasaulinei konkurencijai, išlaikytų tvirtas pozicijas;

54.   palankiai vertina rezultatus, pasiektus taikant konkrečias su anglimis ir plienu susijusias priemones, pavyzdžiui, vykdant Anglių ir plieno mokslinių tyrimų fondo veiklą, ir ragina Komisiją tęsti šiuos nuo 2002 m. plėtojamus veiksmus;

55.   mano, kad pagalbą inovacijoms būtina išplėsti ir ją teikti visai veiklai, susijusiai su plieno pramone; taigi pagal programą „Horizontas 2020“ turi būti įgyvendinamos EIB finansinės priemonės, siekiant skatinti plieno bendrovių ir regionų, kuriuose šios bendrovės įsisteigusios, bendradarbiavimą mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir inovacijų srityse, kad būtų skatinama ekonominė veikla ir užtikrinamas šios veiklos skaidrumas;

56.   pritaria Komisijai, kad pagal iniciatyvą „Horizontas 2020“ daugiausia dėmesio reikėtų skirti parodomiesiems ir bandomiesiems projektams, susijusiems su naujomis, taip pat ekologiškesnėmis, labiau išteklius tausojančiomis ir efektyviau energiją vartojančiomis technologijomis;

57.   mano, kad reikėtų sukurti mechanizmą, kuriuo didelės tarpvalstybinės grupės būtų raginamos pradėti investuoti į mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą teritorijose, kuriose jos vykdo savo pramoninę veiklą, siekiant padidinti susijusių regionų užimtumą ir dinamiškumą;

58.   pripažįsta su pažangiųjų technologijų kūrimu, tobulinimu, demonstravimu ir diegimu susijusią didelę finansinę riziką; pritaria grupių sudarymui, tyrėjų bendradarbiavimui, viešojo ir privačiojo sektorių partnerystei, pvz., SPIRE ir EMIRI; ragina naudoti novatoriškas finansines priemones, pavyzdžiui, rizikos pasidalijimo finansines priemones, kurias būtų galima pirmenybės tvarka naudoti krizę patiriančios plieno pramonės labui; ragina Europos investicijų banką ir Europos rekonstrukcijos ir plėtros banką sukurti ilgalaikę plieno projektų finansavimo priemonę;

59.   ragina Komisiją toliau įgyvendinti žaliavų srities Europos inovacijų partnerystę plieno pramonėje ir visoje žaliavų vertės grandinėje, ypač kiek tai susiję su perdirbimo metodais ir naujais verslo modeliais;

o
o   o

60.   paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijai, Tarybai ir valstybių narių vyriausybėms bei parlamentams.

(1) http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/metals-minerals/files/steel-cum-cost-imp_en.pdf.
(2) Priimti tekstai, P7_TA(2013)0199 .
(3) http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/metals-minerals/files/high-level-roundtable-recommendations_en.pdf
(4) Priimti tekstai, P7_TA(2012)0509 .
(5) OL C 332 E, 2013 11 15, p. 72.
(6) OL C 199 E, 2012 7 7, p. 131.
(7) OL C 349 E, 2010 12 22, p. 84.
(8) Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
(9) Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
(10) Eurofound (2009).
(11) Eurofound (bus paskelbta 2014 m. sausio mėn.).
(12) http://www.gt-vet.com/?page_id=18

Atnaujinta: 2017 m. birželio 6 d.Teisinis pranešimas