Kazalo 
Sprejeta besedila
Torek, 4. februar 2014 - StrasbourgKončna izdaja
Vključitev Grenlandije v izvajanje sistema potrjevanja procesa Kimberley ***I
  Resolucija
  Prečiščeno besedilo
 Udeležba Grenlandije v sistemu potrjevanja procesa Kimberley *
 Prehod na kreditne prenose in direktne bremenitve po vsej Uniji ***I
  Resolucija
  Prečiščeno besedilo
 Capetownski sporazum iz leta 2012 o izvajanju določb Protokola iz leta 1993, ki se nanaša na Mednarodno konvencijo iz Torremolinosa o varnosti ribiških plovil iz leta 1977 ***
 29.letno poročilo o spremljanju uporabe prava EU (2011)
 Zahteva za zaščito poslanske imunitete Lare Comi
 Zahteva za odvzem poslanske imunitete Zbigniewu Ziobru
 Spodbujanje prostega gibanja s poenostavitvijo sprejemanja nekaterih javnih listin ***I
  Resolucija
  Prečiščeno besedilo
 Razvrščanje, označevanje in pakiranje snovi ter zmesi ***I
  Resolucija
  Prečiščeno besedilo
 Avtorske in sorodne pravice ter izdajanje večozemeljskih licenc za pravice za glasbena dela za spletno uporabo ***I
  Resolucija
  Prečiščeno besedilo
 Kazenske sankcije za trgovanje na podlagi notranjih informacij in tržno manipulacijo ***I
  Resolucija
  Prečiščeno besedilo
 Investicijski projekti na področju energetske infrastrukture ***I
  Resolucija
  Prečiščeno besedilo
 Imenovanje člana Računskega sodišča (Klaus-Heiner LEHNE - DE)
 Računsko sodišče
 Ustreznost predpisov, subsidiarnost in sorazmernost v EU
 Časovni načrt za boj proti homofobiji in diskriminaciji na podlagi spolne usmerjenosti in spolne identitete
 Uporaba Direktive o nepoštenih poslovnih praksah podjetij
 Pregled stanja na področju pravosodja v EU
 Lokalne in regionalne posledice razvoja pametnih omrežij
 Mala kmetijska gospodarstva
 Integriran trg dostave paketov za rast elektronskega poslovanja
 Priseljenke brez dokumentov v Evropski uniji
 Jeklarska industrija v Evropi

Vključitev Grenlandije v izvajanje sistema potrjevanja procesa Kimberley ***I
PDF 269k   DOC 36k
Resolucija
Prečiščeno besedilo
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 4. februarja 2014 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 2368/2002 zaradi vključitve Grenlandije v izvajanje sistema potrjevanja procesa Kimberley (COM(2013)0427 – C7-0179/2013 – 2013/0198(COD) ) (Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)
P7_TA(2014)0047 A7-0467/2013

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2013)0427 ),

–   ob upoštevanju člena 294(2) in člena 207 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7-0179/2013 ),

–   ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–   ob upoštevanju zaveze predstavnika Sveta v pismu z dne 16. januarja 2014, da bo odobril stališče Evropskega parlamenta v skladu s členom 294(4) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–   ob upoštevanju člena 55 Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za mednarodno trgovino (A7-0467/2013 ),

1.   sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.   poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.   naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 4. februarja 2014 z namenom sprejetja Uredbe (EU) št. …/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 2368/2002 zaradi vključitve Grenlandije v izvajanje sistema potrjevanja procesa Kimberley

P7_TC1-COD(2013)0198


(Ker je bil dosežen sporazum med Parlamentom in Svetom, je stališče Parlamenta enako končnemu zakonodajnemu aktu, Uredbi (EU) št. 257/2014.)


Udeležba Grenlandije v sistemu potrjevanja procesa Kimberley *
PDF 188k   DOC 35k
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 4. februarja 2014 o predlogu sklepa Sveta o določitvi pravil in postopkov, ki omogočajo udeležbo Grenlandije v sistemu potrjevanja procesa Kimberley (COM(2013)0429 – C7-0232/2013 – 2013/0201(CNS) ) (Posebni zakonodajni postopek – posvetovanje)
P7_TA(2014)0048 A7-0466/2013

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (COM(2013)0429 ),

–   ob upoštevanju člena 203 Pogodbe o delovanju Evropske unije, v skladu s katerim se je Svet posvetoval s Parlamentom (C7‑0232/2013 ),

–   ob upoštevanju člena 55 Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za mednarodno trgovino (A7-0466/2013 ),

1.   odobri predlog Komisije;

2.   poziva Svet, naj obvesti Parlament, če namerava odstopati od besedila, ki ga je odobril Parlament;

3.   poziva Svet, naj se ponovno posvetuje s Parlamentom, če namerava bistveno spremeniti besedilo, ki ga je odobril Parlament;

4.   naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.


Prehod na kreditne prenose in direktne bremenitve po vsej Uniji ***I
PDF 271k   DOC 38k
Resolucija
Prečiščeno besedilo
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 4. februarja 2014 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 260/2012 v zvezi s prehodom na kreditne prenose in direktne bremenitve po vsej Uniji (COM(2013)0937 – C7-0008/2014 – 2013/0449(COD) ) (Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)
P7_TA(2014)0049 A7-0036/2014

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2013)0937 ),

–   ob upoštevanju člena 294(2) in člena 114 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7‑0008/2014 ),

–   ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–   ob upoštevanju mnenja Evropske centralne banke z dne 22. januarja 2014(1) ,

–   ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 21. januarja 2014(2) ,

–   ob upoštevanju zaveze predstavnika Sveta v pismu z dne 22. januarja 2014, da bo odobril stališče Parlamenta v skladu s členom 294(4) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–   ob upoštevanju člena 55 in člena 46(1) Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (A7‑0036/2014 ),

A.   ker je zaradi nujnosti zadeve upravičeno izvesti glasovanje pred iztekom osemtedenskega roka, določenega v členu 6 Protokola št. 2 o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti;

1.   sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.   poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.   naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 4. februarja 2014 z namenom sprejetja Uredbe (EU) št. …/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 260/2012 v zvezi s prehodom na kreditne prenose in direktne bremenitve v celotni Uniji

P7_TC1-COD(2013)0449


(Ker je bil dosežen sporazum med Parlamentom in Svetom, je stališče Parlamenta enako končnemu zakonodajnemu aktu, Uredbi (EU) št. 248/2014.)

(1) Še ni objavljeno v Uradnem listu.
(2) Še ni objavljeno v Uradnem listu.


Capetownski sporazum iz leta 2012 o izvajanju določb Protokola iz leta 1993, ki se nanaša na Mednarodno konvencijo iz Torremolinosa o varnosti ribiških plovil iz leta 1977 ***
PDF 191k   DOC 35k
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 4. februarja 2014 o osnutku sklepa Sveta o pooblastitvi držav članic, da podpišejo, ratificirajo ali pristopijo k Capetownskemu sporazumu iz leta 2012 o izvajanju določb Protokola iz Torremolinosa iz leta 1993, ki se nanaša na Mednarodno konvencijo iz Torremolinosa o varnosti ribiških plovil iz leta 1977 (13408/2013 – C7-0389/2013 – 2013/0020(NLE)) (Odobritev)
P7_TA(2014)0050 A7-0040/2014

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta (13408/2013),

–   ob upoštevanju Capetownskega sporazuma iz leta 2012 o izvajanju določb Protokola iz leta 1993, ki se nanaša na Mednarodno konvencijo iz Torremolinosa o varnosti ribiških plovil iz leta 1977,

–   ob upoštevanju zahteve za odobritev, ki jo je Svet predložil v skladu s členoma 100(2) in 218(5), točko (a)(v) drugega pododstavka člena 218(6) in členom 218(8) Pogodbe o delovanju Evropske unije (C7–0389/2013 ),

–   ob upoštevanju členov 81 in 90(7) Poslovnika,

–   ob upoštevanju priporočila Odbora za promet in turizem (A7–0040/2014 ),

1.   odobri osnutek sklepa Sveta;

2.   naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic.


29.letno poročilo o spremljanju uporabe prava EU (2011)
PDF 293k   DOC 61k
Resolucija Evropskega parlamenta z dne 4. februarja 2014 o 29. letnem poročilu o spremljanju uporabe prava EU (2011) (2013/2119(INI) )
P7_TA(2014)0051 A7-0055/2014

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju 29. letnega poročila o spremljanju uporabe prava EU (2011) (COM(2012)0714 ),

–   ob upoštevanju ocenjevalnega poročila Komisije o sistemu EU Pilot (COM(2010)0070 ),

–   ob upoštevanju drugega ocenjevalnega poročila Komisije o sistemu EU Pilot (COM(2011)0930 ),

–   ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 5. septembra 2007 z naslovom „Evropa rezultatov – uporaba prava Skupnosti“ (COM(2007)0502 ),

–   ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 20. marca 2002 o odnosih s pritožnikom v zvezi s kršitvami prava Skupnosti (COM(2002)0141 ),

–   ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 2. aprila 2012 z naslovom „Posodobitev načina urejanja odnosov s pritožnikom glede uporabe prava Unije“ (COM(2012)0154 ),

–   ob upoštevanju svoje resolucije z dne 14. septembra 2011 o 27. letnem poročilu o spremljanju uporabe prava EU (2009)(1) ,

–   ob upoštevanju mnenja pravne službe Evropskega parlamenta z dne 26. novembra 2013 o dostopu do informacij o zadevah, v zvezi s katerimi še ni bil sprožen formalni postopek za ugotavljanje kršitev, v okviru sistema EU Pilot in letnega poročila o spremljanju uporabe prava EU,

–   ob upoštevanju delovnih dokumentov služb Komisije, priloženih 29. letnemu poročilu o spremljanju uporabe prava EU (SWD(2012)0399 in SWD(2012)0400 ),

–   ob upoštevanju člena 48 Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za pravne zadeve ter mnenj Odbora za ustavne zadeve in Odbora za peticije (A7-0055/2014 ),

A.   ker je Lizbonska pogodba uvedla številne nove pravne podlage, katerih namen je olajšati izvajanje, uporabo in izvrševanje prava EU;

B.   ker člen 41 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah opredeljuje pravico do dobrega upravljanja kot pravico vsakogar, da institucije njegove zadeve obravnavajo nepristransko, pravično in v razumnem roku;

C.   ker v skladu s členom 298 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) institucije, organe, urade in agencije Unije pri izvajanju njihovih nalog podpira odprta, učinkovita in neodvisna evropska uprava,

D.   ker pravna služba Evropskega parlamenta meni, da EU Pilot – spletna platforma, ki jo države članice in Komisija uporabljajo za razjasnitev dejanskega stanja in pravnega okvira v zvezi s težavami, ki nastajajo pri uporabi prava EU, nima nobenega pravnega statusa, in ker mora Komisija na podlagi Okvirnega sporazuma o odnosih med Evropskim parlamentom in Evropsko komisijo Parlamentu dati na razpolago strnjene informacije v zvezi z vsemi postopki za ugotavljanje kršitev od uradnega opomina, tudi za vsak primer posebej, pri čemer lahko v okviru sistema EU Pilot zavrne le dostop do osebnih podatkov;

1.   ponavlja svoje stališče, da člen 17 Pogodbe o Evropski uniji (PEU) opredeljuje temeljno vlogo Komisije kot „varuhinje Pogodb“; v tem okviru ugotavlja, da sta pristojnost in dolžnost Komisije, da nadzoruje uporabo prava EU ter da med drugim začne postopek za ugotavljanje kršitev zoper državo članico, ki ni izpolnila obveznosti na podlagi Pogodb(2) , temelj pravnega reda Unije in sta kot taki skladni s konceptom Unije, ki temelji na načelu pravne države;

2.   ugotavlja, da iz letnega poročila Komisije(3) izhaja, da se je število novih postopkov za ugotavljanje kršitev, ki jih je ta začela v zadnjih letih, zmanjšalo, in sicer z 2900 takih postopkov leta 2009 na 2100 leta 2010 in na 1775 leta 2011; nadalje ugotavlja, da iz letnega poročila izhaja še, da se v zadnjih letih povečuje število postopkov za ugotavljanje kršitev zaradi poznega prenosa (1185 leta 2011, 855 leta 2010 in 531 leta 2009), in da so štiri politična področja, na katerih je bilo zabeleženih največ kršitev, okolje (17 %), notranji trg (15 %), promet (15 %) in davki (12 %);

3.   je seznanjen z upadom deleža primerov kršitev, ki so bili zaključeni, preden so bili predloženi Sodišču Evropske unije (60,4 % leta 2011 v primerjavi z 88 % leta 2010); meni, da je bistvenega pomena, da se ukrepi držav članic še naprej pozorno spremljajo, pri čemer je treba upoštevati, da se nekatere peticije, naslovljene na Parlament, in pritožbe, naslovljene na Komisijo, nanašajo na težave, ki ne izginejo niti potem, ko se zadeva zaključi;

4.   ugotavlja, da je bilo skupno zaključenih 399 postopkov za ugotavljanje kršitev, ker so države članice dokazale, da spoštujejo pravo EU, pri čemer so vložile veliko naporov v to, da se kršitve odpravijo brez sodnih postopkov; ugotavlja tudi, da je Sodišče leta 2011 izdalo 62 sodb v skladu s členom 258 PDEU, od katerih jih je bilo 53 (85 %) v korist Komisije;

5.   je zaskrbljen nad stalnim naraščanjem števila kršitev zaradi poznega prenosa s strani držav članic, saj je bilo ob koncu leta 2011 še vedno odprtih kar 763 primerov poznega prenosa, kar je za 60 % več kot prejšnje leto;

6.   ugotavlja, da je Komisija prvo zadevo v zvezi z poznim prenosom, v kateri je zahtevala finančne sankcije v skladu s členom 260(3) PDEU, predložila Sodišču proti koncu leta 2011;

7.   vendar kljub vsemu meni, da ti statistični podatki ne dajejo točne slike o dejanskem primanjkljaju na področju skladnosti s pravom EU, temveč predstavljajo le najresnejše kršitve ali pritožbe najglasnejših posameznikov ali subjektov; ugotavlja, da Komisija trenutno nima niti politike niti sredstev, s katerimi bi lahko sistematično opredeljevala in preganjala vse primere neizvajanja(4) ;

8.   opozarja na dejstvo, da je dogovor med institucijami EU o izjavah, ki določajo odnos med elementi direktive in ustreznimi deli nacionalnih instrumentov za prenos („korelacijske tabele“), začel veljati 1. novembra 2011, zato v tem letnem poročilu ni bilo mogoče oceniti njegovega izvajanja;

9.   pričakuje, da bo Komisija začetni pregled teh izjav pripravila do 1. novembra 2014, kot je obljubila v svojem letnem poročilu;

10.   meni, da bi morala Komisija v zvezi z delovanjem postopkov za ugotavljanje kršitev po členih 258 in 260 PDEU zagotoviti enako obravnavo peticij, ki so naslovljene na Parlament, in pritožb, ki so naslovljene na Komisijo;

11.   poudarja, da se peticije, ki so jih vložili državljani EU, nanašajo na kršitve prava EU, zlasti na področju temeljnih pravic, okolja, notranjega trga in lastninskih pravic; meni, da te peticije pričajo o tem, da sta nepopoln prenos prava EU ali njegova napačna uporaba še vedno pogosta in razširjena pojava;

12.   poziva Komisijo, naj skladnost s pravom EU obravnava kot resnično prednostno politično nalogo, ki jo je treba izvajati v sodelovanju s Parlamentom, katerega dolžnost je (a) zagotavljati politično odgovornost Komisije in (b) si kot sozakonodajalec zagotavljati polno obveščenost, da lahko tako ves čas izboljšuje svoje zakonodajno delo;

13.   ugotavlja, da je treba v postopkih za obravnavanje pritožb sistematično uporabljati orodja za spodbujanje skladnosti in izvajati pravico do nadzora, ki jo ima Evropski parlament;

14.   ugotavlja, da je postopek za ugotavljanje kršitev sestavljen iz dveh faz: upravnega postopka (preiskava) in sodnega postopka pred Sodiščem; ugotavlja, da Komisija priznava, da „državljani, podjetja in organizacije zainteresiranih strani [pomembno prispevajo], s tem ko poročajo o pomanjkljivostih pri prenosu in/ali uporabi prava EU s strani organov držav članic“; dalje še ugotavlja, da se nato „ugotovljene težave […] obravnavajo v okviru dvostranskih pogovorov med Komisijo in zadevno državo članico, da bi se, kolikor je to mogoče, odpravile z uporabo platforme EU Pilot“(5) ;

15.   v zvezi s tem ugotavlja, da je EU Pilot opredeljen kot platforma za „dvostranske razprave med Komisijo in državami članicami“(6) , ki „nima nobenega pravnega statusa, ampak je le delovno orodje v okviru upravne avtonomije Komisije“(7) v postopku v zadevah, v zvezi s katerimi še ni bil sprožen formalni postopek za ugotavljanje kršitev;

16.   obžaluje, da EU Pilot nima pravnega statusa, in meni, da „je mogoče legitimnost zagotoviti le tako, da se omogočita preglednost ter udeležba pritožnikov in Evropskega parlamenta v okviru platforme EU Pilot, zakonitost pa je mogoče zagotoviti s čimprejšnjim sprejetjem pravno zavezujočega akta, ki bo vključeval pravila v zvezi s celotnim postopkom v zadevah, v zvezi s katerimi še ni bil sprožen formalni postopek za ugotavljanje kršitev, in postopkom za ugotavljanje kršitev“, kot je navedeno v nedavni študiji Parlamenta(8) ; meni, da bi moral tak pravno zavezujoč akt razjasniti zakonite pravice in obveznosti posameznih pritožnikov in Komisije ter da bi si moral hkrati prizadevati za to, da se omogoči čim večja udeležba pritožnikov v platformi EU Pilot, vsaj z zagotovitvijo, da so ti obveščeni o različnih fazah postopka;

17.   s tem v zvezi obžaluje, da niso bili sprejeti nadaljnji ukrepi v zvezi z njegovimi predhodnimi resolucijami, zlasti v zvezi s pozivom k sprejetju zavezujočih pravil v obliki uredbe na podlagi člena 298 PDEU, ki bi določala različne vidike postopka za ugotavljanje kršitev in postopka v zadevah, v zvezi s katerimi še ni bil sprožen formalni postopek za ugotavljanje kršitev – vključno z obveščanjem, zavezujočimi roki, pravico do zaslišanja, obveznostjo navedbe razlogov ter pravico vsakega posameznika, da dostopa do svojega spisa – da bi se tako okrepile pravice državljanov in zagotovila preglednost;

18.   meni, da je treba, kar zadeva preglednost v odnosu do pritožnikov, izboljšati izvajanje platforme EU Pilot; zahteva dostop do zbirke podatkov, v kateri so zbrane vse pritožbe, da bo lahko izvajal svojo pristojnost nadzora vloge Komisije kot varuhinje pogodb;

19.   poudarja pomen dobre upravne prakse in poziva k uvedbi „postopkovnih pravil“ v obliki uredbe, katere pravna podlaga je člen 298 PDEU in ki določa različne vidike postopka za ugotavljanje kršitev;

20.   zato še enkrat poziva Komisijo, naj predlaga zavezujoča pravila v obliki uredbe na novi pravni podlagi, ki jo omogoča člen 298 PDEU, da bi tako zagotovili polno spoštovanje pravice državljanov do dobrega upravljanja, kot je določena v členu 41 Listine o temeljnih pravicah;

21.   opozarja, da se v revidiranem okvirnem sporazumu o odnosih s Parlamentom Komisija zavezuje, da bo dala „Parlamentu na razpolago strnjene informacije v zvezi z vsemi postopki [za ugotavljanje kršitev] od uradnega opomina […], pa tudi podatke o vprašanjih, ki so povezana s postopkom o [za ugotavljanje kršitev], če Parlament to zahteva“, ter pričakuje, da se bo ta določba dobroverno uporabljala v praksi;

22.   zato ponavlja, da ima Parlament pravico prejeti „podrobne informacije o posebnih aktih ali določbah, pri katerih so nastale težave pri prenosu, in o številu pritožb za posebne akte ali določbe“(9) ter da „lahko Komisija Evropskemu parlamentu sicer zavrne dostop do osebnih podatkov iz zbirke podatkov sistema EU Pilot“, vendar lahko Parlament „zahteva informacije v anonimni obliki, da se tako v celoti seznani z vsemi ustreznimi vidiki izvajanja in uporabe prava Unije“(10) ;

23.   pozdravlja dejstvo, da vse države članice sodelujejo v sistemu EU Pilot; upa, da se bo zaradi tega nadalje zmanjšalo število postopkov za ugotavljanje kršitev; poziva k boljšemu obveščanju državljanov o sistemu EU Pilot;

24.   meni, da je vprašanje platforme EU Pilot ter, splošneje, vprašanje kršitev prava EU in dostopa Parlamenta do ustreznih informacij, povezanih s postopkom v zadevah, v zvezi s katerimi še ni bil sprožen formalni postopek za ugotavljanje kršitev, in s postopkom za ugotavljanje kršitev, bistvena točka za uvrstitev na dnevni red prihodnjega medinstitucionalnega dogovora;

25.   naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, Sodišču Evropske unije, Evropskemu varuhu človekovih pravic in parlamentom držav članic.

(1) UL C 51 E, 22.2.2013, str. 66.
(2) Člena 258 in 260 PDEU opredeljujeta pooblastila Komisije za začetek postopkov za ugotavljanje kršitev zoper državo članico. Člen 258 podrobneje predpisuje, da poda Komisija obrazloženo mnenje, če meni, da država članica ni izpolnila obveznosti iz Pogodb.
(3)29.letno poročilo Komisije o spremljanju uporabe prava EU (2011) (COM(2012)0714 ), str. 2 in 3.
(4) Študija, ki jo je naročil tematski oddelek C Parlamenta, z naslovom „Tools for Ensuring Implementation and Application of EU Law and Evaluation of their Effectiveness“ (Orodja za zagotavljanje izvajanja in uporabe prava EU ter ocena njihove učinkovitosti), Bruselj, 2013, str. 11.
(5) Poročilo Komisije (COM(2012)0714 ), str. 7.
(6) Glej odlomek, citiran v predhodnem odstavku.
(7) Mnenje pravne službe Evropskega parlamenta z dne 26. novembra 2013 o dostopu do informacij o zadevah, v zvezi s katerimi še ni bil sprožen formalni postopek za ugotavljanje kršitev, v okviru platforme EU Pilot in letnega poročila o spremljanju uporabe prava EU.
(8) „Tools for Ensuring Implementation and Application of EU Law and Evaluation of their Effectiveness“ (Orodja za zagotavljanje izvajanja in uporabe prava EU ter ocena njihove učinkovitosti), str. 13.
(9) Mnenje o dostopu do informacij o zadevah, v zvezi s katerimi še ni bil sprožen formalni postopek za ugotavljanje kršitev, v okviru platforme EU Pilot in letnega poročila o spremljanju uporabe prava EU, str. 4.
(10) Prav tam. Komisija veliko informacij že objavlja v svojem letnem poročilu o spremljanju uporabe prava EU.


Zahteva za zaščito poslanske imunitete Lare Comi
PDF 198k   DOC 43k
Sklep Evropskega parlamenta z dne 4. februarja 2014 o zahtevi za zaščito imunitete in privilegijev Lare Comi (2014/2014(IMM) )
P7_TA(2014)0052 A7-0067/2014

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju zahteve Lare Comi z dne 16. oktobra 2013 za zaščito imunitete v okviru postopka pred sodiščem v Ferrari,

–   po zagovoru Lare Comi 5. novembra 2013 v skladu s členom 7(3) Poslovnika,

–   ob upoštevanju členov 8 in 9 Protokola št. 7 o privilegijih in imunitetah Evropske unije ter člena 6(2) Akta o volitvah poslancev Evropskega parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvami z dne 20. septembra 1976,

–   ob upoštevanju sodb Sodišča Evropske unije z 12. maja 1964, 10. julija 1986, 15. in 21. oktobra 2008, 19. marca 2010 in 6. septembra 2011(1) ,

–   ob upoštevanju svojega sklepa z dne 14. januarja 2014 o zahtevi za zaščito imunitete in privilegijev Lare Comi,

–   ob upoštevanju člena 6(3) in člena 7 Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za pravne zadeve (A7‑0067/2014 ),

A.   ker je Lara Comi, poslanka Evropskega parlamenta, zahtevala zaščito svoje poslanske imunitete v zvezi z vročitvijo sodnega poziva pred sodišče v Ferrari, ki ji je bil vročen 1. oktobra 2013 in ki zadeva zahtevo po plačilu odškodnine za škodo, ki naj bi nastala zaradi njenih izjav, ki jih je podala med politično razpravo v televizijski oddaji;

B.   ker je Lara Comi 30. julija 2013 že zahtevala zaščito svoje poslanske imunitete v zvezi s sodnim postopkom, ki ga je sprožilo državno tožilstvo iz Ferrare vsled prijave kaznivega dejanja obrekovanja, za iste izjave, kot so tiste, ki so predmet tega sklepa;

C.   ker člen 8 Protokola o privilegijih in imunitetah Evropske unije, na katerega se izrecno sklicuje Lara Comi v svoji zahtevi po zaščiti imunitete, določa, da se zoper poslance Evropskega parlamenta ne sme začeti preiskava, ne smejo biti priprti niti se zoper njih ne sme začeti sodni postopek zaradi mnenja ali glasu, ki so ga izrekli pri opravljanju svojih dolžnosti;

D.   Parlament si pri izvajanju svojih pooblastil v zvezi s privilegiji in imunitetami predvsem prizadeva ohranjati integriteto kot demokratična zakonodajna skupščina in zagotoviti neodvisnost poslancev pri opravljanju njihovih nalog;

E.   ker ima Parlament široko diskrecijsko pravico, kar zadeva odločitve, ki jih sprejme v zvezi z zahtevami svojih poslancev po zaščiti parlamentarne imunitete;

F.   ker je Sodišče priznalo, da izjava, ki jo poslanec poda izven Evropskega parlamenta, lahko predstavlja mnenje, izraženo pri opravljanju njegovih dolžnosti v smislu člena 8 Protokola, s čimer je pomen pripisalo značaju in vsebini izjave, ne pa kraju, na katerem je bila ta podana;

G.   ker imuniteta pred sodnimi postopki, ki jo uživajo poslanci Evropskega parlamenta, zajema tudi civilne postopke;

H.   ker je bila Lara Comi v zadevno televizijsko oddajo povabljena v vlogi poslanke Evropskega parlamenta in ne kot nacionalna predstavnica stranke, katero je sicer že predstavljal drugi gost oddaje, ob spoštovanju nacionalnih predpisov, katerih namen je zagotavljanje uravnotežene navzočnosti političnih predstavnikov v televizijskih razpravah v času volilnih kampanj, kot je bilo tudi v tem primeru;

I.   ker se v modernih demokracijah politična razprava ne odvija zgolj v parlamentu, temveč tudi prek občil, kamor sodijo vse od izjav za tisk do interneta;

J.   ker je v omenjeni televizijski oddaji Lara Comi nastopala kot poslanka Evropskega parlamenta, da bi razpravljala o političnih vprašanjih, povezanih tudi z javnimi naročili in organiziranim kriminalom, s katerimi se že ves čas ukvarja v evropskem okviru;

K.   ker se je dan po oddaji poslanka Comi opravičila prizadetemu in opravičilo pozneje ponovila v drugi nacionalni televizijski oddaji;

L.   ker gre pri obravnavani zadevi za iste izjave, kot so tiste, glede katerih se je Evropski parlament s sklepom z dne 14. januarja 2014 že odločil zaščititi imuniteto poslanke Comi v okviru kazenskega sodnega postopka pred istim sodiščem v Ferrari;

1.   se odloči zaščititi imuniteto in privilegije Lare Comi;

2.   naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in poročilo pristojnega odbora nemudoma posreduje pristojnim organom Republike Italije in Lari Comi.

(1) Sodba z dne 12. maja 1964 v zadevi Wagner proti Fohrmann in Krier (101/63, Recueil, str. 387); sodba z dne 10. julija 1986 v zadevi Wybot proti Faure in drugi (149/85, Recueil, str. 2391); sodba z dne 15. oktobra 2008 v zadevi Mote proti Parlamentu (T-345/05, ZOdl., str. II-2849); sodba z dne 21. oktobra 2008 v združenih zadevah Marra proti De Gregorio in Clemente (C-200/07 in C-201/07, ZOdl., str. I-7929); sodba z dne 19. marca 2010 v zadevi Gollnisch proti Parlamentu (T-42/06, ZOdl., str. II-1135); sodba z dne 6. septembra 2014 v zadevi Patriciello (C-163/10, ZOdl., str. I-7565).


Zahteva za odvzem poslanske imunitete Zbigniewu Ziobru
PDF 114k   DOC 43k
Sklep Evropskega parlamenta z dne 4. februarja 2014 o zahtevi za odvzem imunitete Zbigniewu Ziobru (2013/2189(IMM) )
P7_TA(2014)0053 A7-0045/2014

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju zahteve za odvzem imunitete Zbigniewu Ziobru, ki jo je predložil državni tožilec Republike Poljske 24. junija 2013 v zvezi s kazenskim postopkom pred okrožnim sodiščem v Varšavi, oddelek V (kazenski oddelek) [referenca št. V K199/12] in je bila razglašena na plenarnem zasedanju 9. septembra 2013,

–   ob upoštevanju zagovora Zbigniewa Ziobra v skladu s členom 7(5) Poslovnika,

–   ob upoštevanju členov 8 in 9 Protokola št. 7 o privilegijih in imunitetah Evropske unije ter člena 6(2) Akta o volitvah poslancev Evropskega parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvami z dne 20. septembra 1976,

–   ob upoštevanju sodb Sodišča Evropske unije z dne 12. maja 1964, 10. julija 1986, 15. in 21. oktobra 2008, 19. marca 2010 in 6. septembra 2011(1) ,

–   ob upoštevanju člena 105 ustave Republike Poljske,

–   ob upoštevanju člena 6(2) in člena 7 Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za pravne zadeve (A7-0045/2014 ),

A.   ker je državni tožilec Republike Poljske zahteval odvzem poslanske imunitete poslancu Evropskega parlamenta Zbigniewu Ziobru v povezavi s sodnim postopkom glede domnevnega kaznivega dejanja;

B.   ker je zahteva državnega tožilca povezana s kaznivim dejanjem, ki se v skladu s členom 212(1) in (2) poljskega kazenskega zakonika preganja na zasebno tožbo;

C.   ker se v skladu s členom 8 Protokola o privilegijih in imunitetah Evropske unije zoper poslanca Evropskega parlamenta ne sme začeti preiskava, ne sme biti priprt niti se zoper njega ne sme začeti sodni postopek zaradi mnenja ali glasu, ki ga je izrekel pri opravljanju svojih dolžnosti;

D.   ker v skladu s členom 9 Protokola o privilegijih in imunitetah Evropske unije poslanci Evropskega parlamenta uživajo na ozemlju svoje države imunitete, priznane poslancem parlamenta te države;

E.   ker v skladu s členom 105 ustave Republike Poljske „poslanec ne odgovarja za dejavnosti, ki jih izvaja v okviru svojega mandata v obdobju trajanja mandata in po njegovem izteku. Glede teh dejavnosti lahko poslanec odgovarja le pred sejmom, v primeru pa, da je kršil pravice tretjih oseb, se lahko proti njemu uvede sodni postopek le s privolitvijo sejma”.

F.   ker lahko zgolj Parlament odloča o tem, ali se v določeni zadevi odvzame imuniteta ali ne; ker lahko Parlament pri odločanju, ali poslancu odvzeti imuniteto ali ne, razumno upošteva stališče poslanca(2) ;

G.   ker domnevno kaznivo dejanje nima neposredne in očitne zveze z opravljanjem dolžnosti Zbigniewa Ziobra kot poslanca Evropskega parlamenta niti ne predstavlja mnenja ali glasu, ki bi ga izrekel pri opravljanju svojih dolžnosti kot član Evropskega parlamenta iz člena 8 Protokola št. 7 o privilegijih in imunitetah Evropske unije;

H.   ker kazenski postopek zoper Zbigniewa Ziobra ni povezan z njegovim položajem poslanca Evropskega parlamenta;

I.   ker v tem primeru Parlament ni našel dokaza za fumus persecutionis , torej dovolj resnega in utemeljenega suma, da je bil primer sprožen z namenom, da bi se poslancu politično škodovalo;

J.   ker je zahteva posledica nasprotne tožbe in bi zato odločitev ne odvzeti imunitete poslancu preprečila drugi zasebni stranki v postopku vložiti tožbo pred sodiščem kot del svoje obrambe;

1.   se odloči odvzeti imuniteto Zbigniewu Ziobru;

2.   naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in poročilo pristojnega odbora nemudoma posreduje pristojnemu organu Republike Poljske in Zbigniewu Ziobru.

(1) Sodba z dne 12. maja 1964 v zadevi Wagner proti Fohrmann in Krier (101/63, Recueil, str. 387); sodba z dne 10. julija 1986 v zadevi Wybot proti Faure in drugi (149/85, Recueil, str. 2391); sodba z dne 15. oktobra 2008 v zadevi Mote proti Parlamentu (T-345/05, ZOdl., str. II-2849); sodba z dne 21. oktobra 2008 v združenih zadevah Marra proti De Gregorio in Clemente (C-200/07 in C-201/07, ZOdl., str. I-7929); sodba z dne 19. marca 2010 v zadevi Gollnisch proti Parlamentu (T-42/06, ZOdl., str. II-1135); sodba z dne 6. septembra 2014 v zadevi Patriciello (C-163/10, ZOdl., str. I-7565).
(2) Zadeva T-345/05 Mote proti Parlamentu, Zodl. 2008, str. II-2849, odstavek 28;


Spodbujanje prostega gibanja s poenostavitvijo sprejemanja nekaterih javnih listin ***I
PDF 1646k   DOC 1637k
Resolucija
Prečiščeno besedilo
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 4. februarja 2014 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spodbujanju prostega gibanja državljanov in podjetij s poenostavitvijo sprejemanja nekaterih javnih listin v Evropski uniji in o spremembi Uredbe (EU) št. 1024/2012 (COM(2013)0228 – C7-0111/2013 – 2013/0119(COD) ) (Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)
P7_TA(2014)0054 A7-0017/2014

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2013)0228 ),

–   ob upoštevanju člena 294(2) ter člena 21(2) in člena 114(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7‑0111/2013 ),

–   ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–   ob upoštevanju obrazloženega mnenja romunskega senata v skladu s Protokolom št. 2 o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti, v katerem izjavlja, da osnutek zakonodajnega akta ni v skladu z načelom subsidiarnosti,

–   ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 11. julija 2013(1) ,

–   ob upoštevanju člena 55 Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za pravne zadeve (A7-0017/2014 ),

1.   sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.   poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.   naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 4. februarja 2014 z namenom sprejetja Uredbe (EU) št. .../2014 Evropskega parlamenta in Sveta o spodbujanju prostega gibanja državljanov in podjetij s poenostavitvijo sprejemanja nekaterih javnih listin v Evropski uniji ter o spremembi Uredbe (EU) št. 1024/2012

P7_TC1-COD(2013)0119


EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije, zlasti členov 21(2) in 114(1) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora(2) ,

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom(3) ,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)   Unija si je zastavila cilj ohranjanja in razvijanja območja svobode, varnosti in pravice brez notranjih meja, na katerem je zajamčeno prosto gibanje oseb. Unija si je tudi zastavila cilj, da vzpostavi in zagotovi delovanje notranjega trga. Unija bi za zagotovitev uresničevanja pravic svojih državljanov in podjetij do prostega gibanja znotraj notranjega trga morala sprejeti konkretne ukrepe za poenostavitev obstoječih upravnih formalnosti, povezanih s čezmejnim sprejemanjem nekaterih javnih listin.

(2)   Legalizacija listine in potrditev z žigom Apostille sta upravni formalnosti, ki ju je trenutno treba nujno opraviti, da bi se javna listina, izdana v eni državi članici, lahko uporabila za uradne namene v drugi državi članici.

(3)   To sta zastarela in nesorazmerna mehanizma za ugotavljanje oziroma potrditev verodostojnosti javnih listin. Treba bi bilo vzpostaviti enostavnejši okvir. Hkrati bi moral biti na voljo učinkovitejši mehanizem za upravno sodelovanje med državami članicami za primere, ko obstaja upravičen dvom o verodostojnosti javne listine. Ta mehanizem naj bi okrepil medsebojno zaupanje med državami članicami na notranjem trgu.

(4)   Ugotavljanje in Potrditev verodostojnosti javnih listin med državami članicami urejajo različne mednarodne konvencije in sporazumi. Te konvencije in sporazumi so bili sklenjeni pred uvedbo upravnega in pravosodnega sodelovanja na ravni Unije, tudi pred sprejetjem sektorskih instrumentov prava Unije, ki urejajo vprašanje čezmejnega sprejemanja specifičnih javnih listin. Vsekakor so lahko zahteve, ki jih določajo ti instrumenti, obremenjujoče za državljane in gospodarske družbe oziroma druge oblike podjetij ter ne zagotavljajo zadovoljivih rešitev za enostavnejše sprejemanje javnih listin med državami članicami.

(5)   Področje uporabe te uredbe bi moralo zajemati določene javne listine, ki so jih izdali organi držav članic ter imajo uradno dokazno vrednost v zvezi z rojstvom, smrtjo, imenom, sklenitvijo zakonske zveze ali registracijo partnerske skupnosti, starševstvom, posvojitvijo, stalnim prebivališčem, državljanstvom, nacionalnostjo, nepremičninami, pravnim statusom in zastopanjem gospodarskih družb oziroma drugih oblik podjetij, pravicami intelektualne lastnine in odsotnostjo kazenske evidence . Poenostavitev sprejemanja teh kategorij javnih listin med državami članicami bi morala prinesti oprijemljive koristi za državljane in gospodarske družbe oziroma druge oblike podjetij iz Unije. Listine, ki jih izdajo fizične osebe, bi bilo treba zaradi svoje drugačne pravne narave izključiti iz njenega področja uporabe. Listine, ki jih sestavijo organi tretjih držav, prav tako ne bi smeli spadati na področje uporabe te uredbe. Področje uporabe te uredbe ne bi smelo zajemati dokumentov, ki vsebujejo dogovor med dvema ali več stranmi. [Sprememba 2]

(6)   Cilj te uredbe ni spreminjanje Ta uredba ne spreminja materialnega prava držav članic o rojstvu, smrti, imenu, sklenitvi zakonske zveze, registraciji partnerske skupnosti, starševstu, posvojitvi, stalnem prebivališču, državljanstvu ali nacionalnosti, nepremičninah, različnih pravnih dejstvih ter pravnem statusu gospodarskih družb oziroma drugih oblik podjetij, pravicah intelektualne lastnine ali odsotnosti kazenske evidence fizičnih ali pravnih oseb . Dokumenti, ki vsebujejo dogovor med dvema ali več stranmi, bi morali biti izvzeti . [Sprememba 3]

(7)   Da bi se spodbudil prost pretok državljanov in gospodarskih družb oziroma drugih oblik podjetij v Uniji, bi bilo treba za opredeljene kategorije javnih listin določiti, da zanje ni potrebna nobena oblika legalizacije ali podoben postopek potrditev Apostille .

(8)   Druge formalnosti, povezane s čezmejnim pretokom javnih listin, namreč zahteva o predložitvi overjenih kopij in overjenih prevodov, bi bilo treba prav tako poenostaviti, da se še bolj poenostavi sprejemanje javnih listin med državami članicami.

(9)   Določiti bi bilo treba ustrezne zaščitne ukrepe za preprečevanje goljufij in ponarejanja javnih listin, ki so v pretoku med državami članicami, da se zagotovi pravna varnost v Uniji . [Sprememba 4]

(10)   Za hitro in varno čezmejno izmenjavo informacij in za lažjo medsebojno pomoč bi bilo treba s to uredbo vzpostaviti upravno sodelovanje med organi, ki jih določijo države članice. To upravno sodelovanje bi moralo temeljiti na informacijskem sistemu za notranji trg (v nadaljnjem besedilu: IMI), ki je bil ustanovljen z Uredbo (EU) št. 1024/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(4) .

(11)   Uredbo (EU) št. 1024/2012 bi bilo zato treba spremeniti tako, da se to uredbo doda na seznam določb, ki se izvajajo prek informacijskega sistema za notranji trg.

(12)   Organi države članice, v katerih je predložena javna listina ali njena overjena kopija, bi morali imeti možnost vložiti zahtevo za informacije pri pristojnih organih države članice, v kateri so bile te listine izdane, bodisi neposredno z uporabo informacijskega sistema za notranji trg ali pri osrednjem organu njihove države članice, če upravičeno dvomijo o verodostojnosti teh listin. Enako možnost bi bilo treba zagotoviti subjektom, ki so na podlagi akta ali upravne odločbe pristojni za izvajanje javnih nalog. Zaprošeni organi naj bi na tako zahtevo odgovorili v najkrajšem možnem času in v vsakem primeru najpozneje v enem mesecu. Če z odgovorom zaprošenih organov ni potrjena verodostojnost javne listine ali njene overjene kopije, organ, ki je vložil zahtevo za informacije, ni zavezan, da sprejme to listino.

(13)   Organi bi morali imeti možnost uporabe obstoječih funkcij IMI, tudi glede zagotavljanja večjezičnega sistema za komunikacije, uporabe predhodno prevedenih in standardnih vprašanj in odgovorov ter iz repozitorija vzorcev javnih listin, ki se uporabljajo na notranjem trgu.

(14)   Ob vložitvi zahteve za informacije bi morali osrednji organi držav članic zagotoviti pomoč organom, zlasti pri posredovanju in prejemu takšnih zahtev in predložitvi vseh informacij, ki so potrebne v zvezi s takimi zahtevami.

(15)   Osrednji organi bi morali sprejeti vse druge potrebne ukrepe za lažjo uporabo te uredbe, zlasti za izmenjavo najboljših praks v zvezi s sprejemanjem javnih listin med državami članicami, da se razvijejo in redno posodabljajo najboljše prakse glede preprečevanja goljufij v zvezi z javnimi listinami in glede spodbujanja uporabe elektronskih različic javnih listin. Določiti bi morali tudi vzorce nacionalnih javnih listin prek repozitorija v informacijskem sistemu za notranji trg. V ta namen bi bilo treba uporabiti Evropsko pravosodno mrežo v civilnih in gospodarskih zadevah, ki je bila ustanovljena z Odločbo Sveta 2001/470/ES(5) .

(15a)   Komisija bi morala čim prej začeti prevajati standardno besedilo javnih listin, ki se splošno uporabljajo v državah članicah, da bi dodatno spodbudila njihov čezmejni pretok. Te prevode bi lahko nato dali na voljo javnosti in javnim organom, da bi preprečili nesporazume in olajšali komunikacijo, po zgledu podatkovne zbirke PRADO, ki se že uporablja za osebne dokumente. V mnogih primerih bodo tudi pospešili uporabo sistema IMI za komunikacijo med centralnimi oblastmi v primeru dvoma. [Sprememba 5]

(16)   Večjezične standardne obrazce Unije bi bilo treba določiti v vseh uradnih jezikih Unije za javne listine o rojstvu, smrti, sklenitvi zakonske zveze, registraciji partnerske skupnosti različnih pravnih dejstvih ter pravnem statusu in zastopanju gospodarskih družb oziroma drugih oblik podjetij fizičnih ali pravnih oseb , da državljanom in gospodarskim družbam oziroma drugim oblikam podjetij iz Unije ne bi bilo treba predložiti prevodov v primerih, ko bi se to od njih sicer zahtevalo. [Sprememba 6]

(17)   Večjezične standardne obrazce Unije bi bilo treba na zahtevo izdati državljanom in gospodarskim družbam oziroma drugim oblikam podjetij, ki imajo pravico prejeti enakovredne javne listine, kot obstajajo v državi članici izdajateljici, in javno listino države članice izdajateljice , ki potrjuje posamezna pravna dejanja in posle, navedene v listini, in sicer pod enakimi pogoji. Standardni obrazci bi morali imeti enako uradno dokazno vrednost kot enakovredne javne listine, ki jih pripravijo organi države članice izdajateljice, in omogočati državljanom in gospodarskim družbam oziroma drugim oblikam podjetij iz Unije, da v vsakem posameznem primeru izberejo med njihovo uporabo ali uporabo enakovredne nacionalne listine. Večjezični standardni obrazci Unije ne bi smeli imeti pravnih učinkov glede priznavanja njihove vsebine v državah članicah, v katerih se predložijo. Komisija bi morala pripraviti podrobna navodila za njihovo uporabo, z vključitvijo osrednjih organov v ta namen. [Sprememba 7]

(18)   Komisija bi morala za uporabo sodobnih komunikacijskih tehnologij razviti elektronske različice večjezičnih standardnih obrazcev Unije ali druge obrazce, primerne za elektronsko izmenjavo.

(19)   Pojasniti bi bilo treba razmerje med to uredbo in veljavno zakonodajo Unije. V zvezi s tem ta uredba ne bi smela vplivati na uporabo zakonodaje Unije, ki vsebuje določbe o legalizaciji, podobnem postopku potrditvi Apostille ali drugih formalnostih, ampak jih mora dopolnjevati. Ta uredba prav tako ne bi smela posegati v uporabo zakonodaje Unije o elektronskih podpisih in elektronski identifikaciji. Ta uredba ne bi smela posegati v uporabo drugih sistemov upravnega sodelovanja, ki so bili vzpostavljeni z zakonodajo Unije in zagotavljajo izmenjavo informacij med državami članicami na specifičnih področjih. Ta uredba se lahko uporablja v sinergiji s takimi specifičnimi sistemi.

(20)   Skladnost s splošnimi cilji te uredbe zahteva, da bi morala ta imeti med državami članicami prednost pred dvostranskimi ali večstranskimi konvencijami, katerih pogodbenice so države članice in ki se nanašajo na zadeve, ki jih ta zajema.

(21)   Države članice bi morale za namene lažje uporabe te uredbe Komisijo obvestiti o kontaktnih podatkih svojih osrednjih organov. Te informacije bi bilo treba dati na voljo javnosti, zlasti prek Evropske pravosodne mreže v civilnih in gospodarskih zadevah.

(21a)   Ker imajo organi, ustanove in drugi subjekti Unije ter evropske šole vedno pogosteje tudi neposredno upravno vlogo, bi morali biti pri izdajanju in sprejemanju javnih listih enakovredni javnim organom držav članic. [Sprememba 8]

(22)   Ta uredba spoštuje temeljne pravice in upošteva načela, priznana z Listino Evropske unije o temeljnih pravicah, zlasti pravico do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja (člen 7), pravico do varstva osebnih podatkov (člen 8), pravico do sklenitve zakonske zveze in ustvarjanja družine (člen 9), svobodo izbire poklica in dela (člen 15), svobodo gospodarske pobude (člen 16) in svobodo gibanja in prebivanja (člen 45). To uredbo bi bilo treba uporabljati v skladu z navedenimi pravicami in načeli.

(23)   Direktiva 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta(6) ureja obdelavo osebnih podatkov, ki se v državah članicah izvaja v okviru te uredbe in pod nadzorom neodvisnih javnih organov, ki jih imenujejo države članice. Vsaka izmenjava ali prenos informacij in listin s strani organov držav članic bi morala biti v skladu z Direktivo 95/46/ES. Poleg tega bi morale takšne izmenjave in prenosi služiti posebnemu namenu preverjanja verodostojnosti javnih listin s strani organov prek informacijskega sistema za notranji trg in le v okviru njihovih pristojnosti za vsak posamezen primer.

(24)   Ker države članice ne morejo zadovoljivo doseči ciljev te uredbe, ki jih je lažje doseči na ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o Evropski uniji. V skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta uredba ne prekoračuje okvirov, ki so potrebni za doseganje navedenih ciljev –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Poglavje I

Predmet urejanja, področje uporabe in opredelitev pojmov

Člen 1

Predmet urejanja

Ta uredba določa odpravo obveznosti legalizacije ali podobnega postopka potrditev Apostille za javne listine, ki jih izdajo organi držav članic, ter poenostavitev drugih formalnosti v zvezi s sprejemanjem nekaterih takih javnih listin.

Uvaja tudi večjezične standardne obrazce Unije o rojstvu, smrti, sklenitvi zakonske zveze, registraciji partnerske skupnosti pravnih dejstvih ter pravnem statusu in zastopanju gospodarskih družb oziroma drugih oblik podjetij fizičnih ali pravnih oseb . [Sprememba 9]

Člen 2

Področje uporabe

1.   Ta uredba se uporablja za sprejemanje javnih listin, ki jih je treba predložiti se predložijo organom druge države članice. [Sprememba ne zadeva vseh jezikov]

2.   Ta uredba se ne uporablja za priznavanje vsebine javnih listin, ki so jih izdali organi drugih držav članic.

Člen 3

Opredelitev pojmov

V tej uredbi:

(1)   „javne listine“ pomenijo listine, ki jih izdajo organi države članice ali organi Unije, vključno z večjezičnimi standardnimi obrazci Unije v skladu s členom 11, in imajo uradno dokazno vrednost glede:

(a)   rojstva identitete fizične osebe ;

(b)   smrti podpisa fizične osebe ;

(c)   imena osebnega stanja in družinskih vezi fizične osebe ;

(d)   sklenitve zakonske zveze in registracije partnerske skupnosti;

(e)   starševstva;

(f)   posvojitve;

(g)   stalnega prebivališča;

(ga)   državljanskih pravic in volilne pravice;

(gb)   statusa priseljenca;

(gc)   kvalifikacij in listin o šolanju in nadaljnjem izobraževanju;

(gd)   zdravja, vključno z uradno priznano invalidnostjo;

(ge)   vozniškega dovoljenja ali dovoljenja za upravljanje kopenskih vozil ter zračnih in morskih plovil;

(h)   državljanstva in nacionalnosti;

(i)   nepremičnin;

(j)   pravnega statusa in zastopanja gospodarskih družb oziroma drugih oblik podjetij;

(ja)   pravnega statusa in zastopanja drugih pravnih oseb;

(jb)   davčnih obveznosti in statusa fizične ali pravne osebe;

(jc)   davčnega in carinskega statusa premoženja;

(jd)   vseh pravic, ki izhajajo iz socialnega zavarovanja;

(k)   pravic intelektualne lastnine;

(l)   nekaznovanosti oziroma odsotnosti oziroma vpisov v kazensko evidenco ; [Sprememba 11]

(2)   „organ“ pomeni javni organ države članice ali subjekt, ki je na podlagi akta ali upravne odločbe pooblaščen za izvajanje javnih nalog, vključno s sodišči ali notarji, ki v skladu s točko 1 izdajajo javne listine, ali organ Unije ; [Sprememba 12]

(2a)   „organi Unije“ pomeni institucije, organe, urade in agencije Unije ter evropske šole [Sprememba 13]

(3)   „legalizacija“ pomeni uradni postopek potrditve verodostojnosti podpisa nosilca javne funkcije, pristojnosti, v okviru katere je deloval podpisnik listine, in, če je primerno, istovetnost pečata ali žiga, ki ga ima listina;

(4)   „podoben postopek potrditev Apostille “ pomeni postopek dodatnega potrdila, določenega s Haaško konvencijo iz leta 1961 o odpravi legalizacije tujih javnih listin;

(5)   „druge formalnosti“ pomenijo izdajo overjenih kopij in overjenih prevodov javnih listin;

(6)   „osrednji organ“ pomeni organ, ki ga v skladu s členom 9 imenujejo države članice za izpolnjevanje nalog v zvezi z uporabo te uredbe.

Poglavje II

Opustitev obveznosti legalizacije, poenostavitev drugih formalnosti ter zahteva za informacije

Člen 4

Opustitev obveznosti legalizacije in podobnega postopka potrditve Apostille

Organi sprejemajo predložene javne listine , ki so oproščene vseh oblik jih izdali organi druge države članice ali organi Unije, brez legalizacije in podobnega postopka ali potrditve Apostille . [Sprememba 15]

Člen 5

Overjene kopije in izvirniki javnih listin

1.   Organi ne smejo zahtevati, da se hkrati predložita izvirnik sprejemajo namesto izvirnika javne listine in njegova overjena kopija , ki so ju jo izdali organi drugih držav članic druge države članice ali organi Unije, njegovo overjeno ali neoverjeno kopijo . [Sprememba 16]

2.   Če se izvirnik organ v določenem primeru upravičeno dvomi o verodostojnosti predložene neoverjene kopije izvirnika javne listine, ki ga izdajo organi ene države članice, predloži skupaj z njegovo kopijo, organi druge države članice sprejmejo tako ali organi Unije, lahko zahteva, da vlagatelj predloži izvirnik ali overjeno kopijo brez overitve te listine, pri čemer se vlagatelj odloči, kaj bo predložil .

Če se v javno evidenco predloži neoverjena kopija takšne javne listine v zvezi z registracijo pravnega dejstva ali pravnega posla, katere pravilnost potrjuje javno finančno jamstvo, lahko javni organ, tudi če ne obstaja upravičen dvom o verodostojnosti kopije, zahteva, da vlagatelj predloži izvirnik ali overjeno kopije te listine. [Sprememba 17]

3.   Organi sprejmejo overjene kopije, ki so bile izdane v drugih državah članicah.

Člen 6

Neoverjeni prevodi

1.   Organi sprejmejo neoverjene prevode javnih listin, ki jih izdajo pristojni organi drugih držav članic ali organi Unije .

1a.   Z odstopanjem od odstavka 1 lahko organi zahtevajo, da se javne listine iz točk (i), (j) in (ja) točke (1) člena 3, razen večjezičnih standardnih obrazcev Unije, predložijo skupaj z njihovim overjenim prevodom.

2.   Kadar organ upravičeno dvomi o pravilnosti ali kakovosti prevoda javne listine, ki mu je bila predložena v posamezni zadevi, lahko zahteva overjen prevod naroči izdelavo overjenega ali uradnega prevoda te javne listine. V takem primeru mora Če so med prevodom in overjenim ali uradnim prevodom, ki ga je naročil organ sprejeti overjene prevode, pripravljene v drugih državah članicah , velike razlike, se pravi, če je prevod nepopoln, nerazumljiv ali zavajajoč, lahko organ zahteva, da stroške prevoda krije vlagatelj .

2a.   Organi sprejemajo overjene prevode, izdelane v drugih državah članicah. [Sprememba 18]

Člen 7

Zahteva za informacije v primeru upravičenega dvoma

1.   Če organi države članice, v kateri se predloži javna listina ali njena overjena ali neoverjena kopija, na podlagi temeljitega in objektivnega pregleda upravičeno dvomijo o njeni verodostojnosti in dvoma ni mogoče drugače razrešiti javne listine , lahko pri pristojnih organih države članice, v kateri so bile te listine izdane je bila ta listina izdana , vložijo zahtevo za informacije bodisi neposredno prek informacijskega sistema za notranji trg, kot je določeno v členu 8, ali prek osrednjega organa svoje države članice. [Sprememba 19]

2.   Upravičen dvom na podlagi temeljitega in objektivnega pregleda iz odstavka 1 se lahko nanaša zlasti na: [Sprememba 20]

(a)   verodostojnost podpisa;

(b)   pristojnost, v okviru katere je deloval podpisnik listine;

(c)   istovetnost pečata ali žiga.

3.   V zahtevi za informacije se navedejo razlogi za zahtevo v vsakem posameznem primeru. Ti razlogi morajo biti neposredno povezani z okoliščinami zadeve in se ne smejo opirati na splošne ugotovitve.

4.   Zahtevam za informacije mora biti priložena skenirana kopija zadevne javne listine ali njena overjena kopija. Za navedene zahteve in katere koli odgovore na te zahteve se ne sme zaračunavati davka, pristojbine ali takse. [Sprememba 21]

5.   Organi morajo na take zahteve odgovoriti v najkrajšem možnem času in v vsakem primeru najpozneje v enem mesecu. Če odgovora ni, se to šteje kot potrditev pristnosti javne listine ali njene overjene kopije. [Sprememba 22]

6.   Če z odgovorom organa na zahtevo za informacije ni potrjena verodostojnost javne listine ali njene overjene kopije , organ, ki je vložil zahtevo, ni zavezan sprejeti listine oziroma njene kopije. [Sprememba 23]

Poglavje III

Upravno sodelovanje

Člen 8

Informacijski sistem za notranji trg

Informacijski sistem za notranji trg, uveden z Uredbo (EU) št. 1024/2012, se uporablja za namene iz člena 7.

Komisija zagotovi, da Informacijski sistem za notranji trg izpolnjuje tehnične in kadrovske zahteve za izmenjavo informacij iz člena 7. [Sprememba 24]

Člen 9

Imenovanje osrednjih organov

1.   Vsaka država članica imenuje vsaj en osrednji organ.

2.   Če je država članica imenovala več osrednjih organov, določi osrednji organ, kateremu se lahko pošiljajo vsi dopisi, da jih ta nato posreduje ustreznemu osrednjemu organu v tej državi članici.

3.   Vsaka država članica v skladu s členom 20 Komisiji pošlje podatke o imenovanju enega ali več osrednjih organov in njihove kontaktne podatke. [Sprememba 25]

Člen 10

Funkcije osrednjih organov

1.   Osrednji organi v skladu s členom 7 zagotovijo pomoč v zvezi z zahtevami za informacije in še zlasti:

(a)   posredujejo in prejemajo takšne zahteve;

(b)   zagotavljajo vse informacije, ki so potrebne v zvezi s temi zahtevami.

2.   Osrednji organi sprejmejo vse druge ukrepe, ki so potrebni za lažjo uporabo te uredbe, in še zlasti:

(a)   izmenjujejo najboljše prakse glede sprejemanja javnih listin med državami članicami;

(b)   zagotavljajo in redno posodabljajo najboljše prakse glede preprečevanja goljufij v zvezi z javnimi listinami, overjenimi kopijami in overjenimi prevodi;

(c)   zagotavljajo in redno posodabljajo najboljše prakse glede spodbujanja uporabe elektronskih različic javnih listin;

(d)   določijo vzorce javnih listin prek repozitorija v informacijskem sistemu za notranji trg.

3.   Za namene odstavka 2 se uporablja Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah, ustanovljena z Odločbo 2001/470/ES.

Poglavje IV

Večjezični standardni obrazci Unije

Člen 11

Večjezični standardni obrazci Unije o rojstvu, smrti, sklenitvi zakonske zveze, registraciji partnerske skupnosti pravnih dejstvih ter pravnem statusu in zastopanju gospodarskih družb oziroma drugih oblik podjetij fizičnih ali pravnih oseb

V tej uredbi so določeni večjezični standardni obrazci Unije o rojstvu, smrti, sklenitvi zakonske zveze, registraciji partnerske skupnosti pravnih dejstvih ter pravnem statusu in zastopanju gospodarskih družb oziroma drugih oblik podjetij fizičnih ali pravnih oseb .

Večjezični standardni obrazci Unije so navedeni v prilogah. [Sprememba 26]

Člen 12

Izdajanje večjezičnih standardnih obrazcev Unije

1.   Organi držav članic omogočijo državljanom in gospodarskim družbam oziroma drugim oblikam podjetij uporabo večjezičnih standardnih obrazcev Unije kot alternativo enakovrednim javnim listinam, ki že obstajajo v tej državi članici.

2.   Večjezični standardni obrazci Unije se na zahtevo izdajo državljanom in gospodarskim družbam oziroma drugim oblikam podjetij, ki imajo pravico prejeti enakovredne javne listine, kot obstajajo v državi članici izdajateljici, in pod enakimi pogoji. Pristojbina za izdajo standardnega obrazca Unije ne sme biti višja od pristojbine za izdajo ustrezne običajne javne listine v isti državi članici. [Sprememba 27]

3.   Organi države članice izdajo večjezične standardne obrazce Unije le, če v tej državi članici že obstaja enakovredna javna listina. organ, ki je pristojen za potrjevanje pravilnosti zadevnih informacij. Večjezični standardni obrazci Unije se izdajo ne glede na poimenovanje enakovrednih javnih listin v tej državi članici. [Sprememba 28]

3a.   Države članice obvestijo Komisijo v zvezi z vsakim večjezičnim standardnim obrazcem Unije o tem, kateri organ je pristojen za izdajo. Komisijo prav tako obvestijo, katerih obrazcev v skladu z odstavkom 3 ni mogoče izdati. Komisijo obveščajo o naknadnih spremembah navedenih podatkov.

Komisija na ustrezen način objavi posredovane informacije. [Sprememba 29]

4.   Na večjezičnih standardnih obrazcih Unije so navedeni datum izdaje ter podpis in žig organa, ki izdaja dovoljenje.

Člen 13

Navodila za uporabo večjezičnih standardnih obrazcev Unije

Komisija pripravi podrobna navodila o uporabi večjezičnih standardnih obrazcev Unije in se z osrednjimi organi v ta namen poveže prek sredstev, navedenih v členu 10.

Člen 14

Elektronske različice večjezičnih standardnih obrazcev Unije

Komisija razvije elektronske različice večjezičnih standardnih obrazcev Unije ali druge oblike obrazcev, ki so primerne za elektronsko izmenjavo.

Člen 15

Uporaba in sprejemanje večjezičnih standardnih obrazcev Unije

1.   Večjezični standardni obrazci Unije imajo enako uradno dokazno vrednost kot enakovredne javne listine, ki jih izdajo organi države članice izdajateljice.

2.   Ne glede na odstavek 1 večjezični standardni obrazci Unije nimajo pravnih učinkov glede priznavanja njihove vsebine, če se predložijo v državi članici, ki ni država članica izdajateljica. [Sprememba 30]

3.   Organi držav članic morajo brez legalizacije ali podobnega postopka sprejeti sprejmejo večjezične standardne obrazce Unije, ki so jim predloženi, brez prevoda njihove vsebine . [Sprememba 31]

4.   Uporaba večjezičnih standardnih obrazcev Unije ni obvezna in ne sme posegati v uporabo enakovrednih javnih listin, ki jih izdajo organi države članice izdajateljice, ali drugih javnih listin oziroma dokazil.

Poglavje V

Razmerja z drugimi instrumenti

Člen 16

Razmerja z drugimi določbami zakonodaje Unije

1.   Ta uredba ne sme posegati posega v uporabo zakonodaje Unije, ki v zvezi s posameznimi področji vsebuje posebne določbe o legalizaciji, podobnem postopku potrditvi Apostille ali drugih formalnostih, ampak jo dopolnjuje . [Sprememba 32]

2.   Ta uredba prav tako ne sme posegati v uporabo zakonodaje Unije o elektronskih podpisih in elektronski identifikaciji.

3.   Ta uredba ne sme posegati v uporabo drugih sistemov upravnega sodelovanja, ki so bili vzpostavljeni z zakonodajo Unije in zagotavljajo izmenjavo informacij med državami članicami na specifičnih področjih.

Člen 17

Sprememba Uredbe (EU) št. 1024/2012

Prilogi k Uredbi (EU) št. 1024/2012 se doda naslednja točka 6:"

„6. Uredba (EU) št..../2014* Evropskega parlamenta in Sveta z dne ... (7) o spodbujanju prostega gibanja državljanov in podjetij s poenostavitvijo sprejemanja nekaterih javnih listin v Evropski uniji in o spremembi Uredbe (EU) št. 1024/2012: Člen 7.“

"

_____________

*   UL L ..., …, str. . (8) +

Člen 18

Razmerje z obstoječimi mednarodnimi konvencijami

1.   Ta uredba ne vpliva na uporabo mednarodnih konvencij, katerih pogodbenice so ena ali več držav članic v času sprejetja te uredbe in ki se nanašajo na zadeve, urejene s to uredbo.

2.   Ne glede na odstavek 1 pa ta uredba v razmerjih med državami članicami prevlada nad konvencijami, sklenjenimi med njimi, če se te konvencije nanašajo na zadeve, ki jih ureja ta uredba.

Poglavje VI

Splošne in končne določbe

Člen 19

Varstvo podatkov

Izmenjava in posredovanje informacij in listin s strani držav članic v skladu s to uredbo ima poseben namen vzpostavitve možnosti preverjanja verodostojnosti javnih listin s strani organov prek informacijskega sistema za notranji trg, in sicer le v okviru njihovih pristojnosti za vsak posamezen primer.

Člen 20

Informacije o osrednjih organih in kontaktni podatki

1.   Države članice do...(9) Komisiji sporočijo imenovanje enega ali več osrednjih organov in njihove kontaktne podatke iz člena 9(3) . Države članice obveščajo Komisijo o naknadnih spremembah navedenih podatkov. [Sprememba 33]

2.   Komisija poskrbi, da so vse informacije iz odstavka 1 javne in na voljo prek ustreznih sredstev, zlasti prek Evropske pravosodne mreže v civilnih in gospodarskih zadevah.

Člen 21

Pregled

1.   Do...(10) in nato najmanj vsaka tri leta Komisija predloži Evropskemu parlamentu, Svetu in Ekonomsko-socialnemu odboru poročilo o uporabi te uredbe, vključno z oceno vseh praktičnih izkušenj glede sodelovanja med osrednjimi organi. To poročilo vsebuje tudi oceno potreb za

(a)   razširitev področja uporabe te uredbe na javne druge listine, ki se nanašajo na kategorije, ki niso določene v točkah od (a) do (1) prvega odstavka člena 3 ; [Sprememba 34]

(b)   uvedbo drugih večjezičnih standardnih obrazcev Unije v zvezi s starševstvom, posvojitvijo, stalnim prebiališčem, državljanstvom in nacionalnostjo, nepremičninami, pravicami intelektualne lastnine in odsotnostjo kazenske evidence ; [Sprememba 35]

(c)   v primeru razširitve področja uporabe iz točke (a), uvedbo večjezičnih standardnih obrazcev Unije v zvezi z drugimi kategorijami javnih listin odpravo odstopanja iz člena 6(1) . [Sprememba 36]

2.   Poročilu se priložijo, če je primerno, predlogi za prilagoditve, zlasti glede razširitve področja uporabe te uredbe na javne listine v zvezi z novimi kategorijami iz odstavka 1(a) ali za uvedbo novih večjezičnih standardnih obrazcev Unije ali spremembe obstoječih, kakor je določeno v odstavku 1(b) in (c).

Člen 22

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije .

Uporablja se od …(11) , razen člena 20, ki se uporablja od …(12) * .

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V ...,

Za Evropski parlament Za Svet

Predsednik Predsednik

Priloga I

VEČJEZIČNI STANDARDNI OBRAZEC

EVROPSKE UNIJE

O ROJSTVU

Člen 11 Uredbe (EU) [Dodaj številko in naslov te uredbe]

p0000001.png

p0000002.png

Pravno pojasnilo: Ta večjezični standardni obrazec EU izdajo organi države članice izdajateljice in se lahko zahteva namesto enakovredne javne listine, ki obstaja v tej državi članici. Izdaja takega obrazca ne sme posegati v uporabo katere koli enakovredne nacionalne javne listine, ki jo sestavijo organi države članice izdajateljice. Ima enako uradno dokazno vrednost kot enakovredna nacionalna listina države članice izdajateljice in njegova uporaba ne posega v materialno pravo držav članic o rojstvu.

SYMBOLS / SYMBOLES / ZEICHEN / СИМВОЛИ / SÍMBOLOS / SYMBOLY / SYMBOLER / SÜMBOLID / ΣΥΜΒΟΛΑ / NODA / SIMBOLI / SIMBOLI / APZĪMĒJUMI / SIMBOLIAI / JELMAGYARÁZAT / SIMBOLI / AFKORTINGEN / SKRÓT / SÍMBOLOS / SIMBOLURI / SYMBOLY / KRATICE / SYMBOLIT / FÖRKLARINGAR

—   Da: Day / Jour / Tag / ден / Día / Den / Dag / Päev / Ημέρα / Lá / Dan / Giorno / diena / diena / Nap / Jum / dag / dzień / Dia / Ziua / Deň / Dan / Päivä / Dag

—   Mo: Month / Mois / Monat / месец / Mes / Měsíc / Måned / Kuu / Μήνας / Mí / Mjesec / Mese / mēnesis / mėnuo / Hónap / Xahar / maand / miesiąc / Mês / Luna / Mesiac / Mesec / Kuukausi / Månad

—   Ye: Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Aasta / Έτος / Bliain / Godina / Anno / gads / metai / Év / Sena / jaar / rok / Ano / Anul / Rok / Leto / Vuosi / År

—   M: Masculine / Masculin / Männlich / мъжки / Masculino / Mužské / Mand / Mees / Άρρεν / Fireann / Muško / Maschile / Vīrietis / Vyras / Férfi / Maskil / man / mężczyzna / Masculino / Masculin / Muž / Moški / Mies / Manligt

—   F: Feminine / Féminin / Weiblich / женски / Femenino / Ženské / Kvinde / Naine / Θήλυ / Baineann / Žensko / Femminile / Sieviete / Moteris / Nő / Femminil / vrouw / kobieta / Feminino / Feminin / Žena / Ženska / Nainen / Kvinnligt

—   Mar : Marriage / Mariage / Eheschlieβung / брак / Matrimonio / Manželství / Gift / Abielu / Γάμος / Pósadh / Brak / Matrimonio / Laulība / Santuoka / Házasság / Żwieġ / huwelijk / związek małżeński / Casamento / Căsătorie / Manželstvo / Zakonska zveza / Avioliitto / Giftermål

—   Reg: Registered Partnership / Partenariat enregistré / Eingetragene Partnerschaft / регистрирано партньорство / Unión registrada / Registrované partnerství / Registreret partnerskab / Registreeritud partnerlus / Καταχωρισμένη συμβίωση / Páirtnéireacht Chláraithe / Registrirano partnerstvo / Unione registrata / Reģistrētas partnerattiecības / Registruota partnerystė / Bejegyzett élettársi kapcsolat / Unjoni Rreġistrata / geregistreerd partnerschap / zarejestrowany związek partnerski / Parceria registada / Parteneriat înregistrat / Registrované partnerstvo / Registrirana partnerska skupnost / Rekisteröity parisuhde / Registrerat partnerskap

—   Ls : Legal separation / Séparation de corps / Trennung ohne Auflösung des Ehebandes / законна раздяла / Separación judicial / Rozluka / Separeret / Lahuselu / Δικαστικός χωρισμός / Scaradh Dlíthiúil / Zakonska rastava / Separazione personale / Laulāto atšķiršana / Gyvenimas skyrium (separacija) / Különválás / Separazzjoni legali / scheiding van tafel en bed / separacja prawna / Separação legal / Separare de drept / Súdna rozluka / Prenehanje življenjske skupnosti / Asumusero / Hemskillnad

—   Div: Divorce / Divorce / Scheidung / развод / Divorcio / Rozvod / Skilt / Lahutus / Διαζύγιο / Colscaradh / Razvod / Divorzio / Laulības šķiršana / Santuokos nutraukimas / Házasság felbontása / Divorzju / echtscheiding / rozwód / Divórcio / Divorț / Rozvod / Razveza zakonske zveze / Avioero / Skilsmässa

—   A: Annulment / Annulation / Nichtigerklärung / унищожаване / Anulación / Zrušení / Ophævelse af ægteskab / Tühistamine / Ακύρωση / Neamhniú pósta / Poništenje / Annullamento / Laulības atzīšana par neesošu / Pripažinimas negaliojančia / Érvénytelenítés / Annullament / nietigverklaring / anulowanie / Anulação / Anulare / Anulovanie / Razveljavitev zakonske zveze / Mitätöinti / Annullering

—   D: Death / Décès / Tod / смърт / Defunción / Úmrtí / Død / Surm / Θάνατος / Bás / Smrt / Decesso / Nāve / Mirtis / Halál / Mewt / overlijden / zgon / Óbito / Deces / Úmrtie / Smrt / Kuolema / Dödsfall

—   Dh: Death of the husband / Décès du mari / Tod des Ehemanns / смърт на съпруга / Defunción del esposo / Úmrtí manžela / Ægtefælles (mand) død / Abikaasa surm (M) / Θάνατος του συζύγου / Bás an fhir chéile / Smrt supruga / Decesso del marito / Vīra nāve / Vyro mirtis / Férj halála / : Mewt tar-raġel / overlijden van echtgenoot / zgon współmałżonka / Óbito do cônjuge masculino / Decesul soțului / Úmrtie manžela / Smrt moža / Aviomiehen kuolema / Makes dödsfall

—   Dw: Death of the Wife / Décès de la femme / Tod der Ehefrau / смърт на съпругата / Defunción de la esposa / Úmrtí manželky / Ægtefælles (kone) død / Abikaasa surm (F) / Θάνατος της συζύγου / Bás na mná céile / Smrt supruge / Decesso della moglie / Sievas nāve / žmonos mirtis / Feleség halála / Mewt tal-mara / overlijden van echtgenote / zgon współmałżonki / Óbito do cônjuge feminino / Decesul soției / Úmrtie manželky / Smrt žene / Vaimon kuolema / Makas dödsfall

1

État membre / Mitgliedstaat / ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁ / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA / STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / STAT MEMBRU / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / JÄSENVALTIO / MEDLEMSSTAT

2

autorité de délivrance / Ausstellungsbehörde / ИЗДАВАЩ ОРГАН / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / AUTORITATEA EMITENTĂ / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / ANTAVA VIRANOMAINEN / UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

Formulaire type multilingue de l'UE concernant la naissance / Mehrsprachiges EU-Formular - Geburt / МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕС ЗА РАЖДАНЕ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AN AE MAIDIR LE BREITH / IMPRESO ESTÁNDAR MULTILINGÜE DE LA UE RELATIVO AL NACIMIENTO / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU PRO NAROZENÍ / FLERSPROGET EU-STANDARDFØDSELSATTEST / ELi MITMEKEELNE STANDARDVORM SÜNNI KOHTA / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ / VIŠEJEZIČNI STANDARDNI OBRAZAC EU-a – RODNI LIST / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UE RELATIVO ALLA NASCITA / ES DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ DZIMŠANAS FAKTU / ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL GIMIMO / TÖBBNYELVŰ UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY SZÜLETÉS TEKINTETÉBEN / FORMOLA MULTILINGWA STANDARD TAL-UE DWAR IT-TWELID / MEERTALIG EU-MODELFORMULIER BETREFFENDE GEBOORTE / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY NARODZIN / FORMULÁRIO MULTILINGUE DA UE RELATIVO AO NASCIMENTO / FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND NAŞTEREA / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA NARODENIA / STANDARDNI VEČJEZIČNI OBRAZEC EU V ZVEZI Z ROJSTVOM / EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE – SYNTYMÄ / FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE FÖDELSE

4

Date et lieu de naissance / Tag und Ort der Geburt / ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATUM A MÍSTO NAROZENÍ / FØDSELSDATO OG -STED / SÜNNIAEG JA –KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / DATUM I MJESTO ROĐENJA / DATA E LUOGO DI NASCITA / DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA / GIMIMO DATA IR VIETA / SZÜLETÉS IDEJE ÉS HELYE / POST U DATA TAT-TWELID / GEBOORTEPLAATS EN –DATUM / DATA I MIEJSCE URODZENIA / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DATA ŞI LOCUL NAŞTERII / DÁTUM A MIESTO NARODENIA / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA / FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT

5

Nom / Name / ФАМИЛНО ИМЕ / APELLIDO(S) / PŘÍJMENÍ / EFTERNAVN / PEREKONNANIMI / ΕΠΩΝΥΜΟ / SLOINNE / PREZIME / COGNOME / UZVĀRDS / PAVARDĖ / CSALÁDI NÉV / KUNJOM / NAAM / NAZWISKO / APELIDO / NUME / PRIEZVISKO / PRIIMEK / SUKUNIMI / EFTERNAMN

6

Prénom(s) / Vorname(n) / СОБСТВЕНО ИМЕ / NOMBRE(S) / JMÉNO (JMÉNA) / FORNAVN/-E / EESNIMED / ΟΝΟΜΑ / CÉADAINM(NEACHA) / IME(NA) / NOME/I / VĀRDS(-I) / VARDAS (-AI) / UTÓNÉV (UTÓNEVEK) / ISEM (ISMIJIET) / VOORNAMEN / IMIĘ (IMIONA) / NOME PRÓPRIO / PRENUME / MENO(Á) / IME(NA) / ETUNIMET / FÖRNAMN

7

Sexe / Geschlecht / ПОЛ / SEXO / POHLAVÍ / KØN / SUGU / ΦΥΛΟ / GNÉAS / SPOL / SESSO / DZIMUMS / LYTIS / NEM / SESS / GESLACHT / PŁEĆ / SEXO / SEX / POHLAVIE / SPOL / SUKUPUOLI / KÖN

8

Père / Vater / БАЩА / PADRE / OTEC / FAR / ISA / ΠΑΤΕΡΑΣ / ATHAIR / OTAC / PADRE / TĒVS / TĖVAS / APA / MISSIER / VADER / OJCIEC / PAI / TATĂL / OTEC / OČE / ISÄ / FADER

9

Mère / Mutter / МАЙКА / MADRE / MATKA / MOR/ EMA / ΜΗΤΕΡΑ / MÁTHAIR / MAJKA / MADRE / MĀTE / MOTINA / ANYA / OMM / MOEDER / MATKA / MÃE / MAMA / MATKA / MATI / ÄITI / MODER

10

Autres INFORMATIONS FIGURANT DANS l'acte / Andere Angaben aus dem Eintrag / ДРУГИ БЕЛЕЖКИ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕГИСТРАЦИЯТА / OTROS DATOS DEL REGISTRO / DALŠÍ ÚDAJE O ZÁPISU / ANDRE BEMÆRKNINGER TIL REGISTRERINGEN / MUU TEAVE / ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ / SONRAÍ EILE A BHAINEANN LEIS AN gCLÁRÚCHÁN / OSTALE INFORMACIJE ZA PRIJAVU / ALTRI ELEMENTI PARTICOLARI DELLA REGISTRAZIONE / CITAS ZIŅAS PAR REĢISTRĀCIJU / KITI REGISTRACIJOS DUOMENYS / EGYÉB ANYAKÖNYVI ADATOK / PARTIKOLARITAJIET OĦRA TAR-REĠISTRAZZJONI / ANDERE BIJZONDERHEDEN VAN DE REGISTRATIE / INNE OKOLICZNOŚCI SZCZEGÓLNE ZWIĄZANE Z REJESTRACJĄ / OUTROS ELEMENTOS PARTICULARES DO REGISTO / ALTE CARACTERISTICI PRIVIND ÎNREGISTRAREA / INÉ OSOBITNÉ ÚDAJE V SÚVISLOSTI S REGISTRÁCIOU / DRUGE POSEBNOSTI PRIJAVE / MUITA REKISTERÖINTIIN LIITTYVIÄ SEIKKOJA / ANDRA UPPGIFTER I REGISTRERINGEN

11

Date de délivrance, signature, sceau / Tag der Ausstellung, Unterschrift, Siegel / ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI / UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL

Priloga Ia

VEČJEZIČNI STANDARDNI OBRAZEC EVROPSKE UNIJE

O IMENU

Člen 11 Uredbe (EU) [Dodaj številko in naslov te uredbe]

p0000003.png

1

DRŽAVA ČLANICA:

2

ORGAN IZDAJATELJ

3

VEČJEZIČNI STANDARDNI OBRAZEC EU O IMENU

4

PRIIMEK

5

IME(NA)

6

DATUM IN KRAJ ROJSTVA Da Me Le

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

7

SPOL

8

DATUM IZDAJE, Da Me Le

PODPIS, ŽIG |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Pravno pojasnilo: Ta večjezični standardni obrazec EU izdajo organi države članice izdajateljice in se lahko zahteva namesto enakovredne javne listine, ki obstaja v tej državi članici. Izdaja takega obrazca ne sme posegati v uporabo katere koli enakovredne nacionalne javne listine, ki jo sestavijo organi države članice izdajateljice. Ima enako uradno dokazno vrednost kot enakovredna nacionalna listina države članice izdajateljice in njegova uporaba ne posega v materialno pravo držav članic o stalnem prebivališču.

SYMBOLS / SYMBOLES / ZEICHEN / СИМВОЛИ / SÍMBOLOS / SYMBOLY / SYMBOLER / SÜMBOLID / ΣΥΜΒΟΛΑ / NODA / SIMBOLI / SIMBOLI / APZĪMĒJUMI / SIMBOLIAI / JELMAGYARÁZAT / SIMBOLI / AFKORTINGEN / SKRÓT / SÍMBOLOS / SIMBOLURI / SYMBOLY / KRATICE / SYMBOLIT/ FÖRKLARINGAR

—   Da: Day / Jour / Tag / ден / Día / Den / Dag / Päev / Ημέρα / Lá / Dan / Giorno / diena / diena / Nap / Jum / dag / dzień / Dia / Ziua / Deň / Dan / Päivä / Dag

—   Mo: Month / Mois / Monat / месец / Mes / Měsíc / Måned / Kuu / Μήνας / Mí / Mjesec / Mese / mēnesis / mėnuo / Hónap / Xahar / maand / miesiąc / Mês / Luna / Mesiac / Mesec / Kuukausi / Månad

—   Ye: Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Aasta / Έτος / Bliain / Godina / Anno / gads / metai / Év / Sena / jaar/ rok / Ano / Anul / Rok / Leto / Vuosi / År

—   M: Masculine / Masculin / Männlich / мъжки / Masculino / Mužské / Mand / Mees / Άρρεν / Fireann / Muško / Maschile / Vīrietis / Vyras / Férfi / Maskil / man / mężczyzna / Masculino / Masculin / Muž / Moški / Mies / Manligt

—   F: Feminine / Féminin / Weiblich / женски / Femenino / Ženské / Kvinde / Naine / Θήλυ / Baineann / Žensko / Femminile / Sieviete / Moteris / Nő / Femminil / vrouw / kobieta / Feminino / Feminin / Žena / Ženska / Nainen / Kvinnligt

1

ÉTAT MEMBRE / MITGLIEDSTAAT / ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁT / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA / STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / STAT MEMBRU / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / JÄSENVALTIO / MEDLEMSSTAT

2

AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE / AUSSTELLUNGSBEHÖRDE/ ИЗДАВАЩ ОРГАН / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / AUTORITATEA EMITENTĂ / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / ANTAVA VIRANOMAINEN / UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

Formulaire type multilingue de l'UE relatif au nom / MEHRSPRACHIGES EU-FORMULAR - NAME / МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ИМЕ / UE FORMULARIO NORMALIZADO MULTILINGÜE RELATIVO AL NOMBRE / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU TÝKAJÍCÍ SE JMÉNA / FLERSPROGET EU-STANDARDFORMULAR VEDRØRENDE NAVN / NIME PUUDUTAV MITMEKEELNE ELI STANDARDVORM / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AE MAIDIR LE HAINM / VIŠEJEZIČNI STANDARDNI OBRAZAC EUROPSKE UNIJE – IME / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UNIONE EUROPEA RELATIVO AL NOME / ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL VARDO/PAVARDĖS / EIROPAS SAVIENĪBAS DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ VĀRDU / TÖBBNYELVŰ EURÓPAI UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY NÉV TEKINTETÉBEN / FORMOLA STANDARD MULTILINGWALI TAL-UE DWAR L-ISEM / MEERTALIG MODELFORMULIER VAN DE EUROPESE UNIE BETREFFENDE NAAM / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY NAZWISKA / FORMULÁRIO MULTILINGUE NORMALIZADO DA UE RELATIVO AO NOME / FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND NUMELE / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA MENA / VEČJEZIČNI STANDARDNI OBRAZEC EU O IMENU / EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE – NIMI / FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE NAMN

4

NOM / NAME / ФАМИЛНО ИМЕ / APELLIDO(S) / PŘÍJMENÍ / EFTERNAVN / PEREKONNANIMI / ΕΠΩΝΥΜΟ / SLOINNE / PREZIME / COGNOME / UZVĀRDS / PAVARDĖ / CSALÁDI NÉV / KUNJOM / NAAM / NAZWISKO / APELIDO / NUME / PRIEZVISKO / PRIIMEK / SUKUNIMI / EFTERNAMN

5

PRÉNOM(S) / VORNAME(N) / СОБСТВЕНО ИМЕ / NOMBRE(S) / JMÉNO (JMÉNA) / FORNAVN/-E / EESNIMED / ΟΝΟΜΑ / CÉADAINM(NEACHA) / IME(NA) / NOME/I / VĀRDS(-I) / VARDAS (-AI) / UTÓNÉV (UTÓNEVEK) / ISEM (ISMIJIET) / VOORNAMEN / IMIĘ (IMIONA) / NOME PRÓPRIO / PRENUME / MENO(Á) / IME(NA) / ETUNIMET / FÖRNAMN

6

DATE ET LIEU DE NAISSANCE / TAG UND ORT DER GEBURT / ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATUM A MÍSTO NAROZENÍ / FØDSELSDATO OG -STED / SÜNNIAEG JA –KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / DATUM I MJESTO ROĐENJA / DATA E LUOGO DI NASCITA / DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA / GIMIMO DATA IR VIETA / SZÜLETÉS IDEJE ÉS HELYE / POST U DATA TAT-TWELID / GEBOORTEPLAATS EN –DATUM / DATA I MIEJSCE URODZENIA / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DATA ŞI LOCUL NAŞTERII / DÁTUM A MIESTO NARODENIA / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA / FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT

7

SEXE / GESCHLECHT / ПОЛ / SEXO / POHLAVÍ / KØN / SUGU / ΦΥΛΟ / GNÉAS / SPOL / SESSO / DZIMUMS / LYTIS / NEM / SESS / GESLACHT / PŁEĆ / SEXO / SEX / POHLAVIE / SPOL / SUKUPUOLI / KÖN

8

DATE DE DÉLIVRANCE, SIGNATURE, SCEAU / TAG DER AUSSTELLUNG, UNTERSCHRIFT, SIEGEL / ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI / UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL

[Sprememba 37]

Priloga Ib

VEČJEZIČNI STANDARDNI OBRAZEC EVROPSKE UNIJE O POREKLU

Člen 11 Uredbe (EU) [Dodaj številko in naslov te uredbe]

p0000004.png

1

DRŽAVA ČLANICA:

2

ORGAN IZDAJATELJ

3

VEČJEZIČNI STANDARDNI OBRAZEC EU O POREKLU

4

PRIIMEK

5

IME(NA)

6

DATUM IN KRAJ ROJSTVA Da Me Le

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

7

SPOL

8

STARŠ 1

9

STARŠ 2

4

PRIIMEK

5

IME(NA)

10

DATUM IZDAJE, Da Me Le

PODPIS, ŽIG |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Pravno pojasnilo: Ta večjezični standardni obrazec EU izdajo organi države članice izdajateljice in se lahko zahteva namesto enakovredne javne listine, ki obstaja v tej državi članici. Izdaja takega obrazca ne sme posegati v uporabo katere koli enakovredne nacionalne javne listine, ki jo sestavijo organi države članice izdajateljice. Ima enako uradno dokazno vrednost kot enakovredna nacionalna listina države članice izdajateljice in njegova uporaba ne posega v materialno pravo držav članic o stalnem prebivališču.

SYMBOLS / SYMBOLES / ZEICHEN / СИМВОЛИ / SÍMBOLOS / SYMBOLY / SYMBOLER / SÜMBOLID / ΣΥΜΒΟΛΑ / NODA / SIMBOLI / SIMBOLI / APZĪMĒJUMI / SIMBOLIAI / JELMAGYARÁZAT / SIMBOLI / AFKORTINGEN / SKRÓT / SÍMBOLOS / SIMBOLURI / SYMBOLY / KRATICE / SYMBOLIT/ FÖRKLARINGAR

—   Da: Day / Jour / Tag / ден / Día / Den / Dag / Päev / Ημέρα / Lá / Dan / Giorno / diena / diena / Nap / Jum / dag / dzień / Dia / Ziua / Deň / Dan / Päivä / Dag

—   Mo: Month / Mois / Monat / месец / Mes / Měsíc / Måned / Kuu / Μήνας / Mí / Mjesec / Mese / mēnesis / mėnuo / Hónap / Xahar / maand / miesiąc / Mês / Luna / Mesiac / Mesec / Kuukausi / Månad

—   Ye: Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Aasta / Έτος / Bliain / Godina / Anno / gads / metai / Év / Sena / jaar/ rok / Ano / Anul / Rok / Leto / Vuosi / År

—   M: Masculine / Masculin / Männlich / мъжки / Masculino / Mužské / Mand / Mees / Άρρεν / Fireann / Muško / Maschile / Vīrietis / Vyras / Férfi / Maskil / man / mężczyzna / Masculino / Masculin / Muž / Moški / Mies / Manligt

—   F: Feminine / Féminin / Weiblich / женски / Femenino / Ženské / Kvinde / Naine / Θήλυ / Baineann / Žensko / Femminile / Sieviete / Moteris / Nő / Femminil / vrouw / kobieta / Feminino / Feminin / Žena / Ženska / Nainen / Kvinnligt

1

ÉTAT MEMBRE / MITGLIEDSTAAT / ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁT / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA / STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / STAT MEMBRU / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / JÄSENVALTIO / MEDLEMSSTAT

2

AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE / AUSSTELLUNGSBEHÖRDE/ ИЗДАВАЩ ОРГАН / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / AUTORITATEA EMITENTĂ / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / ANTAVA VIRANOMAINEN / UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

Formulaire type multilingue de l'UE relatif à la filiation / MEHRSPRACHIGES EU-FORMULAR - ABSTAMMUNG / МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА РОДСТВО / UE FORMULARIO NORMALIZADO MULTILINGÜE RELATIVO A LA FILIACIÓN / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU TÝKAJÍCÍ SE PŮVODU / FLERSPROGET EU-STANDARDFORMULAR VEDRØRENDE AFSTAMNING / PÕLVNEMIST PUUDUTAV MITMEKEELNE ELI STANDARDVORM / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΠΟΓΟΝΟΥΣ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AE MAIDIR LE GINEALACH / VIŠEJEZIČNI STANDARDNI OBRAZAC EUROPSKE UNIJE – PODRIJETLO / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UNIONE EUROPEA RELATIVO ALLA FILIAZIONE / ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL PAVELDĖJIMO / EIROPAS SAVIENĪBAS DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ IZCELSMI / TÖBBNYELVŰ EURÓPAI UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY SZÁRMAZÁS TEKINTETÉBEN / FORMOLA STANDARD MULTILINGWALI TAL-UE DWAR ID-DIXXENDENZA / MEERTALIG MODELFORMULIER VAN DE EUROPESE UNIE BETREFFENDE AFSTAMMING / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY RODZICÓW / FORMULÁRIO MULTILINGUE NORMALIZADO DA UE RELATIVO À FILIAÇÃO / FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND FILIAŢIA / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA RODOVÉHO PÔVODU / VEČJEZIČNI STANDARDNI OBRAZEC EU O POREKLU / EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE – SYNTYPERÄ /FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE SLÄKTSKAP

4

NOM / NAME / ФАМИЛНО ИМЕ / APELLIDO(S) / PŘÍJMENÍ / EFTERNAVN / PEREKONNANIMI / ΕΠΩΝΥΜΟ / SLOINNE / PREZIME / COGNOME / UZVĀRDS / PAVARDĖ / CSALÁDI NÉV / KUNJOM / NAAM / NAZWISKO / APELIDO / NUME / PRIEZVISKO / PRIIMEK / SUKUNIMI / EFTERNAMN

5

PRÉNOM(S) / VORNAME(N) / СОБСТВЕНО ИМЕ / NOMBRE(S) / JMÉNO (JMÉNA) / FORNAVN/-E / EESNIMED / ΟΝΟΜΑ / CÉADAINM(NEACHA) / IME(NA) / NOME/I / VĀRDS(-I) / VARDAS (-AI) / UTÓNÉV (UTÓNEVEK) / ISEM (ISMIJIET) / VOORNAMEN / IMIĘ (IMIONA) / NOME PRÓPRIO / PRENUME / MENO(Á) / IME(NA) / ETUNIMET / FÖRNAMN

6

DATE ET LIEU DE NAISSANCE / TAG UND ORT DER GEBURT / ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATUM A MÍSTO NAROZENÍ / FØDSELSDATO OG -STED / SÜNNIAEG JA –KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / DATUM I MJESTO ROĐENJA / DATA E LUOGO DI NASCITA / DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA / GIMIMO DATA IR VIETA / SZÜLETÉS IDEJE ÉS HELYE / POST U DATA TAT-TWELID / GEBOORTEPLAATS EN –DATUM / DATA I MIEJSCE URODZENIA / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DATA ŞI LOCUL NAŞTERII / DÁTUM A MIESTO NARODENIA / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA / FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT

7

SEXE / GESCHLECHT / ПОЛ / SEXO / POHLAVÍ / KØN / SUGU / ΦΥΛΟ / GNÉAS / SPOL / SESSO / DZIMUMS / LYTIS / NEM / SESS / GESLACHT / PŁEĆ / SEXO / SEX / POHLAVIE / SPOL / SUKUPUOLI / KÖN

8

Parent 1 / ELTERNTEIL 1 / РОДИТЕЛ 1 / PADRE 1 / RODIČ 1 / FORÆLDER 1 / 1. VANEM / ΓΟΝΕΑΣ 1 / TUISMITHEOIR 1 / RODITELJ 1 / GENITORE 1 / TĖVAS/MOTINA 1 / 1. VECĀKS / 1. SZÜLŐ / ĠENITUR 1 / OUDER 1 / PRZYSPOSABIAJĄCY 1 / PROGENITOR 1 / PĂRINTE 1 / RODIČ 1 / STARŠ 1 / VANHEMPI 1 / FÖRÄLDER 1

9

Parent 2 / ELTERNTEIL 2 / РОДИТЕЛ 2 / PADRE 2 / RODIČ 2 / FORÆLDER 2 / 2. VANEM / ΓΟΝΕΑΣ 2 / TUISMITHEOIR 2 / RODITELJ 2 / GENITORE 2 / TĖVAS/MOTINA 2 / 2. VECĀKS / 2. SZÜLŐ / ĠENITUR 2 / OUDER 2 / PRZYSPOSABIAJĄCY 2 / PROGENITOR 2 / PĂRINTE 2 / RODIČ 2 / STARŠ 2 / VANHEMPI 2 / FÖRÄLDER 2

10

DATE DE DÉLIVRANCE, SIGNATURE, SCEAU / TAG DER AUSSTELLUNG, UNTERSCHRIFT, SIEGEL / ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI / UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL

[Sprememba 38]

Priloga Ic

VEČJEZIČNI STANDARDNI OBRAZEC EVROPSKE UNIJE

O POSVOJITVI

Člen 11 Uredbe (EU) [Dodaj številko te uredbe]

p0000005.png

1

DRŽAVA ČLANICA:

2

ORGAN IZDAJATELJ

3

VEČJEZIČNI STANDARDNI OBRAZEC EU O POSVOJITVI

4

DATUM IN KRAJ POSVOJITVE Da Me Le

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

5

PRIIMEK

6

IME(NA)

7

DATUM IN KRAJ ROJSTVA Da Me Le

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

8

SPOL

9

STARŠ 1

10

STARŠ 2

5

PRIIMEK

6

IME(NA)

11

DATUM IZDAJE, Da Me Le

PODPIS, ŽIG |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Pravno pojasnilo: Ta večjezični standardni obrazec EU izdajo organi države članice izdajateljice in se lahko zahteva namesto enakovredne javne listine, ki obstaja v tej državi članici. Izdaja takega obrazca ne sme posegati v uporabo katere koli enakovredne nacionalne javne listine, ki jo sestavijo organi države članice izdajateljice. Ima enako uradno dokazno vrednost kot enakovredna nacionalna listina države članice izdajateljice in njegova uporaba ne posega v materialno pravo držav članic o stalnem prebivališču.

SYMBOLS / SYMBOLES / ZEICHEN / СИМВОЛИ / SÍMBOLOS / SYMBOLY / SYMBOLER / SÜMBOLID / ΣΥΜΒΟΛΑ / NODA / SIMBOLI / SIMBOLI / APZĪMĒJUMI / SIMBOLIAI / JELMAGYARÁZAT / SIMBOLI / AFKORTINGEN / SKRÓT / SÍMBOLOS / SIMBOLURI / SYMBOLY / KRATICE / SYMBOLIT/ FÖRKLARINGAR

—   Da: Day / Jour / Tag / ден / Día / Den / Dag / Päev / Ημέρα / Lá / Dan / Giorno / diena / diena / Nap / Jum / dag / dzień / Dia / Ziua / Deň / Dan / Päivä / Dag

—   Mo: Month / Mois / Monat / месец / Mes / Měsíc / Måned / Kuu / Μήνας / Mí / Mjesec / Mese / mēnesis / mėnuo / Hónap / Xahar / maand / miesiąc / Mês / Luna / Mesiac / Mesec / Kuukausi / Månad

—   Ye: Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Aasta / Έτος / Bliain / Godina / Anno / gads / metai / Év / Sena / jaar/ rok / Ano / Anul / Rok / Leto / Vuosi / År

—   M: Masculine / Masculin / Männlich / мъжки / Masculino / Mužské / Mand / Mees / Άρρεν / Fireann / Muško / Maschile / Vīrietis / Vyras / Férfi / Maskil / man / mężczyzna / Masculino / Masculin / Muž / Moški / Mies / Manligt

—   F: Feminine / Féminin / Weiblich / женски / Femenino / Ženské / Kvinde / Naine / Θήλυ / Baineann / Žensko / Femminile / Sieviete / Moteris / Nő / Femminil / vrouw / kobieta / Feminino / Feminin / Žena / Ženska / Nainen / Kvinnligt

1

ÉTAT MEMBRE / MITGLIEDSTAAT / ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁT / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA / STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / STAT MEMBRU / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / JÄSENVALTIO / MEDLEMSSTAT

2

AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE / AUSSTELLUNGSBEHÖRDE/ ИЗДАВАЩ ОРГАН / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / AUTORITATEA EMITENTĂ / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / ANTAVA VIRANOMAINEN / UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

Formulaire type multilingue de l'UE relatif à l'adoption / MEHRSPRACHIGES EU-FORMULAR - ADOPTION / МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ОСИНОВЯВАНЕ / UE FORMULARIO NORMALIZADO MULTILINGÜE RELATIVO A LA ADOPCIÓN / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU TÝKAJÍCÍ SE ADOPCE / FLERSPROGET EU-STANDARDFORMULAR VEDRØRENDE ADOPTION / LAPSENDAMIST PUUDUTAV MITMEKEELNE EL STANDARDVORM / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΙΟΘΕΣΙΑ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AE MAIDIR LE HUCHTÚ / VIŠEJEZIČNI STANDARDNI OBRAZAC EUROPSKE UNIJE – POSVOJENJE / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UNIONE EUROPEA RELATIVO ALL'ADOZIONE / ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL ĮVAIKINIMO / EIROPAS SAVIENĪBAS DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ ADOPCIJU / TÖBBNYELVŰ EURÓPAI UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY ÖRÖKBEFOGADÁS TEKINTETÉBEN / FORMOLA STANDARD MULTILINGWALI TAL-UE DWAR L-ADOZZJONI / MEERTALIG MODELFORMULIER VAN DE EUROPESE UNIE BETREFFENDE ADOPTIE / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY PRZYSPOSOBIENIA / FORMULÁRIO MULTILINGUE NORMALIZADO DA UE RELATIVO À ADOÇÃO / FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND ADOPŢIA / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA ADOPCIE / VEČJEZIČNI STANDARDNI OBRAZEC EU O POSVOJITVI / EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE – LAPSEKSI OTTAMINEN / FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE ADOPTION

4

Date et lieu de l'adoption / TAG UND ORT DER ADOPTION / ДАТА И МЯСТО ДА ОСИНОВЯВАНЕ / FECHA Y LUGAR DE LA ADOPCIÓN / DATUM A MÍSTO ADOPCE / DATO OG STED FOR ADOPTIONEN / LAPSENDAMISE KUUPÄEV JA KOHT / HΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΙΟΘΕΣΙΑΣ / DÁTA AGUS ÁIT AN UCHTAITHE / DATUM I MJESTO POSVOJENJA / DATA E LUOGO DELL'ADOZIONE / ĮVAIKINIMO DATA IR VIETA / ADOPCIJAS DATUMS UN VIETA / ÖRÖKBEFOGADÁS IDEJE ÉS HELYE / DATA U POST TAL-ADOZZJONI / DATUM EN PLAATS VAN ADOPTIE / DATA I MIEJSCE PRZYSPOSOBIENIA / DATA E LOCAL DA ADOÇÃO / DATA ŞI LOCUL ADOPŢIEI / DÁTUM A MIESTO ADOPCIE / DATUM IN KRAJ POSVOJITVE / LAPSEKSI OTTAMISEN AIKA JA PAIKKA / DATUM OCH ORT FÖR ADOPTION

5

NOM / NAME / ФАМИЛНО ИМЕ / APELLIDO(S) / PŘÍJMENÍ / EFTERNAVN / PEREKONNANIMI / ΕΠΩΝΥΜΟ / SLOINNE / PREZIME / COGNOME / UZVĀRDS / PAVARDĖ / CSALÁDI NÉV / KUNJOM / NAAM / NAZWISKO / APELIDO / NUME / PRIEZVISKO / PRIIMEK / SUKUNIMI / EFTERNAMN

6

PRÉNOM(S) / VORNAME(N) / СОБСТВЕНО ИМЕ / NOMBRE(S) / JMÉNO (JMÉNA) / FORNAVN/-E / EESNIMED / ΟΝΟΜΑ / CÉADAINM(NEACHA) / IME(NA) / NOME/I / VĀRDS(-I) / VARDAS (-AI) / UTÓNÉV (UTÓNEVEK) / ISEM (ISMIJIET) / VOORNAMEN / IMIĘ (IMIONA) / NOME PRÓPRIO / PRENUME / MENO(Á) / IME(NA) / ETUNIMET / FÖRNAMN

7

DATE ET LIEU DE NAISSANCE / TAG UND ORT DER GEBURT / ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATUM A MÍSTO NAROZENÍ / FØDSELSDATO OG -STED / SÜNNIAEG JA –KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / DATUM I MJESTO ROĐENJA / DATA E LUOGO DI NASCITA / DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA / GIMIMO DATA IR VIETA / SZÜLETÉS IDEJE ÉS HELYE / POST U DATA TAT-TWELID / GEBOORTEPLAATS EN –DATUM / DATA I MIEJSCE URODZENIA / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DATA ŞI LOCUL NAŞTERII / DÁTUM A MIESTO NARODENIA / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA / FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT

8

SEXE / GESCHLECHT / ПОЛ / SEXO / POHLAVÍ / KØN / SUGU / ΦΥΛΟ / GNÉAS / SPOL / SESSO / DZIMUMS / LYTIS / NEM / SESS / GESLACHT / PŁEĆ / SEXO / SEX / POHLAVIE / SPOL / SUKUPUOLI / KÖN

9

Parent 1 / ELTERNTEIL 1 / РОДИТЕЛ 1 / PADRE 1 / RODIČ 1 / FORÆLDER 1 / 1. VANEM / ΓΟΝΕΑΣ 1 / TUISMITHEOIR 1 / RODITELJ 1 / GENITORE 1 / TĖVAS/MOTINA 1 / 1. VECĀKS / 1. SZÜLŐ / ĠENITUR 1 / OUDER 1 / PRZYSPOSABIAJĄCY 1 / PROGENITOR 1 / PĂRINTE 1 / RODIČ 1 / STARŠ 1 / VANHEMPI 1 / FÖRÄLDER 1

10

Parent 2 / ELTERNTEIL 2 / РОДИТЕЛ 2 / PADRE 2 / RODIČ 2 / FORÆLDER 2 / 2. VANEM / ΓΟΝΕΑΣ 2 / TUISMITHEOIR 2 / RODITELJ 2 / GENITORE 2 / TĖVAS/MOTINA 2 / 2. VECĀKS / 2. SZÜLŐ / ĠENITUR 2 / OUDER 2 / PRZYSPOSABIAJĄCY 2 / PROGENITOR 2 / PĂRINTE 2 / RODIČ 2 / STARŠ 2 / VANHEMPI 2 / FÖRÄLDER 2

11

DATE DE DÉLIVRANCE, SIGNATURE, SCEAU / TAG DER AUSSTELLUNG, UNTERSCHRIFT, SIEGEL / ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI / UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL

[Sprememba 39]

Priloga II

VEČJEZIČNI STANDARDNI OBRAZEC

EVROPSKE UNIJE

O SMRTI

Člen 11 Uredbe (EU) [Dodaj številko in naslov te uredbe]

p0000006.png

p0000007.png

Pravno pojasnilo: Ta večjezični standardni obrazec EU izdajo organi države članice izdajateljice in se lahko zahteva namesto enakovredne javne listine, ki obstaja v tej državi članici. Izdaja takega obrazca ne sme posegati v uporabo katere koli enakovredne nacionalne javne listine, ki jo sestavijo organi države članice izdajateljice. Ima enako uradno dokazno vrednost kot enakovredna nacionalna listina države članice izdajateljice in njegova uporaba ne posega v materialno pravo držav članic o smrti.

SYMBOLS / SYMBOLES / ZEICHEN / СИМВОЛИ / SÍMBOLOS / SYMBOLY / SYMBOLER / SÜMBOLID / ΣΥΜΒΟΛΑ / NODA / SIMBOLI / SIMBOLI / APZĪMĒJUMI / SIMBOLIAI / JELMAGYARÁZAT / SIMBOLI / AFKORTINGEN / SKRÓT / SÍMBOLOS / SIMBOLURI / SYMBOLY / KRATICE / SYMBOLIT / FÖRKLARINGAR

—   Da: Day / Jour / Tag / ден / Día / Den / Dag / Päev / Ημέρα / Lá / Dan / Giorno / diena / diena / Nap / Jum / dag / dzień / Dia / Ziua / Deň / Dan / Päivä / Dag

—   Mo: Month / Mois / Monat / месец / Mes / Měsíc / Måned / Kuu / Μήνας / Mí / Mjesec / Mese / mēnesis / mėnuo / Hónap / Xahar / maand / miesiąc / Mês / Luna / Mesiac / Mesec / Kuukausi / Månad

—   Ye: Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Aasta / Έτος / Bliain / Godina / Anno / gads / metai / Év / Sena / jaar / rok / Ano / Anul / Rok / Leto / Vuosi / År

—   M: Masculine / Masculin / Männlich / мъжки / Masculino / Mužské / Mand / Mees / Άρρεν / Fireann / Muško / Maschile / Vīrietis / Vyras / Férfi / Maskil / man / mężczyzna / Masculino / Masculin / Muž / Moški / Mies / Manligt

—   F: Feminine / Féminin / Weiblich / женски / Femenino / Ženské / Kvinde / Naine / Θήλυ / Baineann / Žensko / Femminile / Sieviete / Moteris / Nő / Femminil / vrouw / kobieta / Feminino / Feminin / Žena / Ženska / Nainen / Kvinnligt

1

État membre / Mitgliedstaat / ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁ / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA / STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / STAT MEMBRU / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / JÄSENVALTIO / MEDLEMSSTAT

2

autorité de délivrance / Ausstellungsbehörde / ИЗДАВАЩ ОРГАН / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / AUTORITATEA EMITENTĂ / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / ANTAVA VIRANOMAINEN / UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

Formulaire type multilingue de l'UE concernant le décès / mehrsprachiges EU-Formular - Tod / МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕС ЗА СМЪРТ / IMPRESO ESTÁNDAR MULTILINGÜE DE LA UE RELATIVO A LA DEFUNCIÓN / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU PRO ÚMRTÍ / FLERSPROGET EU-STANDARDDØDSATTEST / ELi MITMEKEELNE STANDARDVORM SURMA KOHTA / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AN AE MAIDIR LE BÁS / VIŠEJEZIČNI STANDARDNI OBRAZAC EU-a KOJI SE ODNOSI NA SMRT / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UE RELATIVO AL DECESSO / ES DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ MIRŠANAS FAKTU / ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL MIRTIES / TÖBBNYELVŰ UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY HALÁLESET TEKINTETÉBEN / FORMOLA MULTILINGWA STANDARD TAL-UE DWAR MEWT / MEERTALIG EU-MODELFORMULIER BETREFFENDE OVERLIJDEN / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY ZGONU / FORMULÁRIO MULTILINGUE DA UE RELATIVO AO ÓBITO / FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND DECESUL / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA ÚMRTIA / STANDARDNI VEČJEZIČNI OBRAZEC EU V ZVEZI S SMRTJO / EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE – KUOLEMA / FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE DÖDSFALL

4

Date et lieu dU décès / Tag und Ort des Todes / ДАТА И МЯСТО НА СМЪРТТА / FECHA Y LUGAR DE DEFUNCIÓN / DATUM A MÍSTO ÚMRTÍ / DØDSDATO OG DØDSSTED / SURMAAEG JA –KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΘΑΝΑΤΟΥ / DÁTA AGUS IONAD AN BHÁIS / DATUM I MJESTO SMRTI / DATA E LUOGO DEL DECESSO / MIRŠANAS DATUMS UN VIETA / MIRTIES DATA IR VIETA / HALÁL BEKÖVETKEZÉSÉNEK IDEJE ÉS HELYE / POST U DATA TAL-MEWT / DATUM EN PLAATS VAN OVERLIJDEN / DATA I MIEJSCE ZGONU / DATA E LOCAL DO ÓBITO / DATA ŞI LOCUL DECESULUI / DÁTUM A MIESTO ÚMRTIA / DATUM IN KRAJ SMRTI / KUOLINAIKA JA –PAIKKA / DÖDSDATUM OCH DÖDSORT

5

Nom / Name / ФАМИЛНО ИМЕ / APELLIDO(S) / PŘÍJMENÍ / EFTERNAVN / PEREKONNANIMI / ΕΠΩΝΥΜΟ / SLOINNE / PREZIME / COGNOME / UZVĀRDS / PAVARDĖ / CSALÁDI NÉV / KUNJOM / NAAM / NAZWISKO / APELIDO / NUME / PRIEZVISKO / PRIIMEK / SUKUNIMI / EFTERNAMN

6

Prénom(s) / Vorname(n) / СОБСТВЕНО ИМЕ / NOMBRE(S) / JMÉNO (JMÉNA) / FORNAVN/-E / EESNIMED / ΟΝΟΜΑ / CÉADAINM(NEACHA) / IME(NA) / NOME/I / VĀRDS(-I) / VARDAS (-AI) / UTÓNÉV (UTÓNEVEK) / ISEM (ISMIJIET) / VOORNAMEN / IMIĘ (IMIONA) / NOME PRÓPRIO / PRENUME / MENO(Á) / IME(NA) / ETUNIMET / FÖRNAMN

7

Sexe / Geschlecht / ПОЛ / SEXO / POHLAVÍ / KØN / SUGU / ΦΥΛΟ / GNÉAS / SPOL / SESSO / DZIMUMS / LYTIS / NEM / SESS / GESLACHT / PŁEĆ / SEXO / SEX / POHLAVIE / SPOL / SUKUPUOLI / KÖN

8

Date et lieu de naissance / Tag und Ort der Geburt / ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATUM A MÍSTO NAROZENÍ / FØDSELSDATO OG -STED / SÜNNIAEG JA –KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / DATUM I MJESTO ROĐENJA / DATA E LUOGO DI NASCITA / DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA / GIMIMO DATA IR VIETA / SZÜLETÉS IDEJE ÉS HELYE / POST U DATA TAT-TWELID / GEBOORTEPLAATS EN –DATUM / DATA I MIEJSCE URODZENIA / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DATA ŞI LOCUL NAŞTERII / DÁTUM A MIESTO NARODENIA / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA / FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT

9

Nom du dernier conjoint / Name des letzten Ehepartners / ФАМИЛНО ИМЕ НА ПОСЛЕДНИЯ СЪПРУГ / APELLIDO(S) DEL ÚLTIMO CÓNYUGE / PŘÍJMENÍ POSLEDNÍHO MANŽELA/MANŽELKY / SIDSTE ÆGTEFÆLLES EFTERNAVN / VIIMASE ABIKAASA PEREKONNANIMI / ΕΠΩΝΥΜΟ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ/ΑΣ ΣΥΖΥΓΟΥ / SLOINNE AN CHÉILE DHEIREANAIGH / PREZIME POSLJEDNJEG BRAČNOG DRUGA / COGNOME DELL'ULTIMO CONIUGE / PĒDĒJĀ(-S) LAULĀTĀ(-S) UZVĀRDS / PASKUTINIO SUTUOKTINIO PAVARDĖ / UTOLSÓ HÁZASTÁRS CSALÁDI NEVE / KUNJOM L-AĦĦAR KONJUGI / NAAM VAN LAATSTE ECHTGENOOT/-GENOTE / NAZWISKO OSTATNIEGO MAŁŻONKA / APELIDO DO ÚLTIMO CÔNJUGE / NUMELE ULTIMULUI SOŢ/ULTIMEI SOŢII / PRIEZVISKO POSLEDNÉHO MANŽELA/POSLEDNEJ MANŽELKY / PRIIMEK ZADNJEGA ZAKONCA / VIIMEISIMMÄN PUOLISON SUKUNIMI / SISTA MAKENS/MAKANS EFTERNAMN

10

Prénom(s) du dernier conjoint / Vorname(n) des letzten Ehepartners / СОБСТВЕНО ИМЕ НА ПОСЛЕДНИЯ СЪПРУГ / NOMBRE(S) DEL ÚLTIMO CÓNYUGE / JMÉNO (JMÉNA) POSLEDNÍHO MANŽELA/MANŽELKY / Sidste ægtefælles fornavn/-e / VIIMASE ABIKAASA EESNIMED / ΟΝΟΜΑ/ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ/ΑΣ ΣΥΖΥΓΟΥ / CÉADAINM(NEACHA) AN CHÉILE DHEIREANAIGH / IME(NA) POSLJEDNJEG BRAČNOG DRUGA / NOME/I DELL'ULTIMO CONIUGE / PĒDĒJĀ(-S) LAULĀTĀ(-S) VĀRDS(-I) / PASKUTINIO SUTUOKTINIO VARDAS (-AI) / UTOLSÓ HÁZASTÁRS UTÓNEVE(I) / ISEM (ISMIJIET) L-AĦĦAR KONJUĠI / VOORNAMEN VAN LAATSTE ECHTGENOOT/-GENOTE / IMIĘ (IMIONA) OSTATNIEGO MAŁŻONKA / NOME PRÓPRIO DO ÚLTIMO CÕNJUGE / PRENUMELE ULTIMULUI SOŢ/ULTIMEI SOŢII / MENO POSLEDNÉHO MANŽELA/POSLEDNEJ MANŽELKY / (IME)NA ZADNJEGA ZAKONCA / VIIMEISIMMÄN PUOLISON ETUNIMET / SISTA MAKENS/MAKANS FÖRNAMN

11

Date de délivrance, signature, sceau / Tag der Ausstellung, Unterschrift, Siegel / ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI / UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL

12

Père / Vater / БАЩА / PADRE / OTEC / FAR / ISA / ΠΑΤΕΡΑΣ / ATHAIR / OTAC / PADRE / TĒVS / TĖVAS / APA / MISSIER / VADER / OJCIEC / PAI / TATĂL / OTEC / OČE / ISÄ / FADER

13

Mère / Mutter / МАЙКА / MADRE / MATKA / MOR/ EMA / ΜΗΤΕΡΑ / MÁTHAIR / MAJKA / MADRE / MĀTE / MOTINA / ANYA / OMM / MOEDER / MATKA / MÃE / MAMA / MATKA / MATI / ÄITI / MODER

Priloga IIa

VEČJEZIČNI STANDARDNI OBRAZEC

EVROPSKE UNIJE

O SAMSKEM STANU

Člen 11 Uredbe (EU) [Dodaj številko in naslov te uredbe]

p0000008.png

1

DRŽAVA ČLANICA:

2

ORGAN IZDAJATELJ

3

VEČJEZIČNI STANDARDNI OBRAZEC EU O SAMSKEM STANU

4

PRIIMEK

5

IME(NA)

6

SPOL

7

DATUM IN KRAJ ROJSTVA

Da Me Le

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

8

DATUM IZDAJE, Da Me Le

PODPIS, ŽIG |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Pravno pojasnilo: Ta večjezični standardni obrazec EU izdajo organi države članice izdajateljice in se lahko zahteva namesto enakovredne javne listine, ki obstaja v tej državi članici. Izdaja takega obrazca ne sme posegati v uporabo katere koli enakovredne nacionalne javne listine, ki jo sestavijo organi države članice izdajateljice. Ima enako uradno dokazno vrednost kot enakovredna nacionalna listina države članice izdajateljice in njegova uporaba ne posega v materialno pravo držav članic o samskem stanu.

SYMBOLS / SYMBOLES / ZEICHEN / СИМВОЛИ / SÍMBOLOS / SYMBOLY / SYMBOLER / SÜMBOLID / ΣΥΜΒΟΛΑ / NODA / SIMBOLI / SIMBOLI / APZĪMĒJUMI / SIMBOLIAI / JELMAGYARÁZAT / SIMBOLI / AFKORTINGEN / SKRÓT / SÍMBOLOS / SIMBOLURI / SYMBOLY / KRATICE / SYMBOLIT/ FÖRKLARINGAR

—   Da: Day / Jour / Tag / ден / Día / Den / Dag / Päev / Ημέρα / Lá / Dan / Giorno / diena / diena / Nap / Jum / dag / dzień / Dia / Ziua / Deň / Dan / Päivä / Dag

—   Mo: Month / Mois / Monat / месец / Mes / Měsíc / Måned / Kuu / Μήνας / Mí / Mjesec / Mese / mēnesis / mėnuo / Hónap / Xahar / maand / miesiąc / Mês / Luna / Mesiac / Mesec / Kuukausi / Månad

—   Ye: Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Aasta / Έτος / Bliain / Godina / Anno / gads / metai / Év / Sena / jaar/ rok / Ano / Anul / Rok / Leto / Vuosi / År

—   M: Masculine / Masculin / Männlich / мъжки / Masculino / Mužské / Mand / Mees / Άρρεν / Fireann / Muško / Maschile / Vīrietis / Vyras / Férfi / Maskil / man / mężczyzna / Masculino / Masculin / Muž / Moški / Mies / Manligt

—   F: Feminine / Féminin / Weiblich / женски / Femenino / Ženské / Kvinde / Naine / Θήλυ / Baineann / Žensko / Femminile / Sieviete / Moteris / Nő / Femminil / vrouw / kobieta / Feminino / Feminin / Žena / Ženska / Nainen / Kvinnligt

1

ÉTAT MEMBRE / MITGLIEDSTAAT/ ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁT / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA / STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / STAT MEMBRU / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / JÄSENVALTIO / MEDLEMSSTAT

2

AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE / AUSSTELLUNGSBEHÖRDE / ИЗДАВАЩ ОРГАН / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / AUTORITATEA EMITENTĂ / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / ANTAVA VIRANOMAINEN / UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

Formulaire type multilingue de l'UE confirmant le statut non marié / MEHRSPRACHIGES EU-FORMULAR ZUR BESTÄTIGUNG DER LEDIGKEITSBESCHEINIGUNG / МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ЛИПСА НА СКЛЮЧЕН БРАК / IMPRESO ESTÁNDAR MULTILINGÜE DE LA UNIÓN EUROPEA QUE ACREDITA EL ESTADO DE SOLTERÍA / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EVROPSKÉ UNIE PRO RODINNÝ STAV „SVOBODNÝ/Á“ / FLERSPROGET EU-STANDARDFORMULAR TIL BEKRÆFTELSE AF STATUS SOM UGIFT / / ELi MITMEKEELNE STANDARDVORM VALLALISE STAATUSE KOHTA / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΓΑΜΙΑΣ / Foirm chaighdeánach ilteangach de chuid an Aontais Eorpaigh lena ndaingnítear stádas neamhphósta / VIŠEJEZIČNI STANDARDNI OBRAZAC EUROPSKE UNIJE KOJIM SE POTVRĐUJE SLOBODNO BRAČNO STANJE / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UE PER LA CONFERMA DELLO STATUS DI NON CONIUGATO/A / EIROPAS SAVIENĪBAS DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA (APLIECINA NEPRECĒTAS PERSONAS ĢIMENES STĀVOKLI) / EUROPOS SĄJUNGOS DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA, KURIA PATVIRTINAMAS NESUSITUOKUSIO ASMENS SATUSAS / TÖBBNYELVŰ EURÓPAI UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY NŐTLEN/HAJADON CSALÁDI ÁLLAPOT TEKINTETÉBEN / FORMOLA STANDARD MULTILINGWI TAL-UNJONI EWROPEA LI TIKKONFERMA STATUS MHUX MIŻŻEWWEĠ / MEERTALIG EU-MODELFORMULIER TER STAVING VAN ONGEHUWDE STAAT / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UNII EUROPEJSKIEJ POTWIERDZAJĄCY STAN WOLNY / FORMULÁRIO MULTILINGUE DA UNIÃO EUROPEIA RELATIVO AO ESTADO DE SOLTEIRO / FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND STAREA CIVILĂ A UNEI PERSOANE NECĂSĂTORITE / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA NEUZAVRETIA MANŽELSTVA / VEČJEZIČNI STANDARDNI OBRAZEC EU O SAMSKEM STANU / EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE, JOLLA VAHVISTETAAN SIVIILISÄÄDYKSI NAIMATON /FLERSPRÅKIGT EU STANDARDFORMULÄR FÖR INTYGANDE AV ATT EN PERSON ÄR OGIFT

4

NOM / NAME / ФАМИЛНО ИМЕ / APELLIDO(S) / PŘÍJMENÍ / EFTERNAVN / PEREKONNANIMI / ΕΠΩΝΥΜΟ / SLOINNE / PREZIME / COGNOME / UZVĀRDS / PAVARDĖ / CSALÁDI NÉV / KUNJOM / NAAM / NAZWISKO / APELIDO / NUME / PRIEZVISKO / PRIIMEK / SUKUNIMI / EFTERNAMN

5

PRÉNOM(S) / VORNAME(N) / СОБСТВЕНО ИМЕ / NOMBRE(S) / JMÉNO (JMÉNA) / FORNAVN/-E / EESNIMED / ΟΝΟΜΑ / CÉADAINM(NEACHA) / IME(NA) / NOME/I / VĀRDS(-I) / VARDAS (-AI) / UTÓNÉV (UTÓNEVEK) / ISEM (ISMIJIET) / VOORNAMEN / IMIĘ (IMIONA) / NOME PRÓPRIO / PRENUME / MENO(Á) / IME(NA) / ETUNIMET / FÖRNAMN

6

SEXE / GESCHLECHT / ПОЛ / SEXO / POHLAVÍ / KØN / SUGU / ΦΥΛΟ / GNÉAS / SPOL / SESSO / DZIMUMS / LYTIS / NEM / SESS / GESLACHT / PŁEĆ / SEXO / SEX / POHLAVIE / SPOL / SUKUPUOLI / KÖN

7

DATE ET LIEU DE NAISSANCE / TAG UND ORT DER GEBURT / ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATUM A MÍSTO NAROZENÍ / FØDSELSDATO OG -STED / SÜNNIAEG JA –KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / DATUM I MJESTO ROĐENJA / DATA E LUOGO DI NASCITA / DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA / GIMIMO DATA IR VIETA / SZÜLETÉS IDEJE ÉS HELYE / POST U DATA TAT-TWELID / GEBOORTEPLAATS EN –DATUM / DATA I MIEJSCE URODZENIA / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DATA ŞI LOCUL NAŞTERII / DÁTUM A MIESTO NARODENIA / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA / FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT

8

DATE DE DÉLIVRANCE, SIGNATURE, SCEAU / TAG DER AUSSTELLUNG, UNTERSCHRIFT, SIEGEL / ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI / UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL

[Sprememba 40]

Priloga III

VEČJEZIČNI STANDARDNI OBRAZEC

EVROPSKE UNIJE

O SKLENITVI ZAKONSKE ZVEZE

Člen 11 Uredbe (EU) [Dodaj številko in naslov te uredbe]

p0000009.png

p0000010.png

[Spremembi 41 in 42 ]

Pravno pojasnilo: Ta večjezični standardni obrazec EU izdajo organi države članice izdajateljice in se lahko zahteva namesto enakovredne javne listine, ki obstaja v tej državi članici. Izdaja takega obrazca ne sme posegati v uporabo katere koli enakovredne nacionalne javne listine, ki jo sestavijo organi države članice izdajateljice. Ima enako uradno dokazno vrednost kot enakovredna nacionalna listina države članice izdajateljice in njegova uporaba ne posega v materialno pravo držav članic o sklenitvi zakonske zveze.

YMBOLS / SYMBOLES / ZEICHEN / СИМВОЛИ / SÍMBOLOS / SYMBOLY / SYMBOLER / SÜMBOLID / ΣΥΜΒΟΛΑ / NODA / SIMBOLI / SIMBOLI / APZĪMĒJUMI / SIMBOLIAI / JELMAGYARÁZAT / SIMBOLI / AFKORTINGEN / SKRÓT / SÍMBOLOS / SIMBOLURI / SYMBOLY / KRATICE / SYMBOLIT / FÖRKLARINGAR

—   Da: Day / Jour / Tag / ден / Día / Den / Dag / Päev / Ημέρα / Lá / Dan / Giorno / diena / diena / Nap / Jum / dag / dzień / Dia / Ziua / Deň / Dan / Päivä / Dag

—   Mo: Month / Mois / Monat / месец / Mes / Měsíc / Måned / Kuu / Μήνας / Mí / Mjesec / Mese / mēnesis / mėnuo / Hónap / Xahar / maand / miesiąc / Mês / Luna / Mesiac / Mesec / Kuukausi / Månad

—   Ye: Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Aasta / Έτος / Bliain / Godina / Anno / gads / metai / Év / Sena / jaar / rok / Ano / Anul / Rok / Leto / Vuosi / År

—   Mar : Marriage / Mariage / Eheschlieβung / брак / Matrimonio / Manželství / Gift / Abielu / Γάμος / Pósadh / Brak / Matrimonio / Laulība / Santuoka / Házasság / Żwieġ / huwelijk / związek małżeński / Casamento / Căsătorie / Manželstvo / Zakonska zveza / Avioliitto / Giftermål

—   Reg: Registered Partnership / Partenariat enregistré / Eingetragene Partnerschaft / регистрирано партньорство / Unión registrada / Registrované partnerství / Registreret partnerskab / Registreeritud partnerlus / Καταχωρισμένη συμβίωση / Páirtnéireacht Chláraithe / Registrirano partnerstvo / Unione registrata / Reģistrētas partnerattiecības / Registruota partnerystė / Bejegyzett élettársi kapcsolat / Unjoni Rreġistrata / geregistreerd partnerschap / zarejestrowany związek partnerski / Parceria registada / Parteneriat înregistrat / Registrované partnerstvo / Registrirana partnerska skupnost / Rekisteröity parisuhde / Registrerat partnerskap

—   Ls : Legal separation / Séparation de corps / Trennung ohne Auflösung des Ehebandes / законна раздяла / Separación judicial / Rozluka / Separeret / Lahuselu / Δικαστικός χωρισμός / Scaradh Dlíthiúil / Zakonska rastava / Separazione personale / Laulāto atšķiršana / Gyvenimas skyrium (separacija) / Különválás / Separazzjoni legali / scheiding van tafel en bed / separacja prawna / Separação legal / Separare de drept / Súdna rozluka / Prenehanje življenjske skupnosti / Asumusero / Hemskillnad

—   Div: Divorce / Divorce / Scheidung / развод / Divorcio / Rozvod / Skilt / Lahutus / Διαζύγιο / Colscaradh / Razvod / Divorzio / Laulības šķiršana / Santuokos nutraukimas / Házasság felbontása / Divorzju / echtscheiding / rozwód / Divórcio / Divorț / Rozvod / Razveza zakonske zveze / Avioero / Skilsmässa

—   A: Annulment / Annulation / Nichtigerklärung / унищожаване / Anulación / Zrušení / Ophævelse af ægteskab / Tühistamine / Ακύρωση / Neamhniú pósta / Poništenje / Annullamento / Laulības atzīšana par neesošu / Pripažinimas negaliojančia / Érvénytelenítés / Annullament / nietigverklaring / anulowanie / Anulação / Anulare / Anulovanie / Razveljavitev zakonske zveze / Mitätöinti / Annullering

—   D: Death / Décès / Tod / смърт / Defunción / Úmrtí / Død / Surm / Θάνατος / Bás / Smrt / Decesso / Nāve / Mirtis / Halál / Mewt / overlijden / zgon / Óbito / Deces / Úmrtie / Smrt / Kuolema / Dödsfall

—   Dh: Death of the husband / Décès du mari / Tod des Ehemanns / смърт на съпруга / Defunción del esposo / Úmrtí manžela / Ægtefælles (mand) død / Abikaasa surm (M) / Θάνατος του συζύγου / Bás an fhir chéile / Smrt supruga / Decesso del marito / Vīra nāve / Vyro mirtis / Férj halála / : Mewt tar-raġel / overlijden van echtgenoot / zgon współmałżonka / Óbito do cônjuge masculino / Decesul soțului / Úmrtie manžela / Smrt moža / Aviomiehen kuolema / Makes dödsfall

—   Dw: Death of the Wife / Décès de la femme / Tod der Ehefrau / смърт на съпругата / Defunción de la esposa / Úmrtí manželky / Ægtefælles (kone) død / Abikaasa surm (F) / Θάνατος της συζύγου / Bás na mná céile / Smrt supruge / Decesso della moglie / Sievas nāve / Žmonos mirtis / Feleség halála / Mewt tal-mara / overlijden van echtgenote / zgon współmałżonki / Óbito do cônjuge feminino / Decesul soției / Úmrtie manželky / Smrt žene / Vaimon kuolema / Makas dödsfall

1

État membre / Mitgliedstaat / ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁT / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA / STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / STAT MEMBRU / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / JÄSENVALTIO / MEDLEMSSTAT

2

autorité de délivrance / Ausstellungsbehörde / ИЗДАВАЩ ОРГАН / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / AUTORITATEA EMITENTĂ / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / ANTAVA VIRANOMAINEN / UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

Formulaire type multilingue de l'UE concernant le mariage /

mehrsprachiges EU-Formular - Eheschließung / МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕС ЗА БРАК / IMPRESO ESTÁNDAR MULTILINGÜE DE LA UE RELATIVO AL MATRIMONIO / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU PRO MANŽELSTVÍ / FLERSPROGET EU-STANDARDVIELSESATTEST / ELi MITMEKEELNE STANDARDVORM ABIELU KOHTA / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΑΜΟ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AN AE MAIDIR LE PÓSADH / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UE RELATIVO AL MATRIMONIO / ES DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ LAULĪBU / ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL SANTUOKOS / TÖBBNYELVŰ UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY HÁZASSÁG TEKINTETÉBEN / FORMOLA MULTILINGWA STANDARD TAL-UE DWAR ŻWIEĠ / MEERTALIG EU-MODELFORMULIER BETREFFENDE HUWELIJK / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY ZAWARCIA ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO / VIŠEJEZIČNI STANDARDNI FORMULAR EU-a KOJI SE ODNOSI NA BRAK / FORMULÁRIO MULTILINGUE DA UE RELATIVO AO CASAMENTO / FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND CĂSĂTORIA / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA UZAVRETIA MANŽELSTVA / STANDARDNI VEČJEZIČNI OBRAZEC EU V ZVEZI S SKLENITVIJO ZAKONSKE ZVEZE / EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE – AVIOLIITTO / FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE GIFTERMÅL

4

Date et lieu dU MARIAGE / Tag und Ort des Eintrags / ДАТА И МЯСТО НА СКЛЮЧВАНЕ НА БРАКА / FECHA Y LUGAR DE MATRIMONIO / DATUM A MÍSTO UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ / VIELSESDATO- OG STED / ABIELLUMISE KUUPÄEV JA KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ / DÁTA AGUS IONAD AN PHÓSTA / DAN I MJESTO SKLAPANJA BRAKA / DATA E LUOGO DI MATRIMONIO / LAULĪBAS NOSLĒGŠANAS DATUMS UN VIETA / SANTUOKOS DATA IR VIETA / HÁZASSÁGKÖTÉS IDEJE ÉS HELYE / DATA U POST TAŻ-ŻWIEĠ / DATUM EN PLAATS VAN HUWELIJK / DATA I MIEJSCE ZAWARCIA ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO / DATA E LOCAL DO CASAMENTO / DATA ŞI LOCUL CĂSĂTORIEI / DÁTUM A MIESTO UZAVRETIA MANŽELSTVA / DATUM IN KRAJ SKLENITVE ZAKONSKE ZVEZE / AVIOLIITON SOLMIMISAIKA JA –PAIKKA / GIFTERMÅLSDATUM OCH GIFTERMÅLSORT

5

époux A / Ehepartner A / СЪПРУГ A / CÓNYUGE A / MANŽEL/KA A / ÆGTEFÆLLE A / ABIKAASA A / ΣΥΖΥΓΟΣ Α / CÉILE A / BRAČNI DRUG A / CONIUGE A / LAULĀTAIS A / SUTUOKTINIS A / "A" HÁZASTÁRS / KONJUĠI A / ECHTGENOOT/-GENOTE A / MAŁŻONEK A / COÕNJUGE A / SOŢUL/SOŢIA A / MANŽEL A / ZAKONEC A / PUOLISO A / MAKE A

6

époux B / Ehepartner B / / СЪПРУГ В / CÓNYUGE B / MANŽEL/KA B / ÆGTEFÆLLE B / ABIKAASA B / ΣΥΖΥΓΟΣ Β / CÉILE B / BRAČNI DRUG B / CONIUGE B / LAULĀTAIS B / SUTUOKTINIS B / "B" HÁZASTÁRS / KONJUĠI B / ECHTGENOOT/-GENOTE B / MAŁŻONEK B / CÕNJUGE B / SOŢUL/SOŢIA B / MANŽEL B / ZAKONEC B / PUOLISO B / MAKE B

7

Nom aNTérieur au mariage / Name vor der Eheschließung / ФАМИЛНО ИМЕ ПРЕДИ БРАКА / APELLIDO(S) ANTES DEL MATRIMONIO / PŘÍJMENÍ PŘED UZAVŘENÍM MANŽELSTVÍ / EFTERNAVN FØR INDGÅELSE AF ÆGTESKAB / PEREKONNANIMI ENNE ABIELLUMIST / ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ ΓΑΜΟ / SLOINNE ROIMH PHÓSADH / DJEVOJAČKO PREZIME / COGNOME PRIMA DEL MATRIMONIO / UZVĀRDS PIRMS LAULĪBAS NOSLĒGŠANAS / PAVARDĖ IKI SANTUOKOS SUDARYMO / HÁZASSÁGKÖTÉS ELŐTTI CSALÁDI NÉV / KUNJOM QABEL IŻ-ŻWIEĠ / NAAM VÓÓR HET HUWELIJK / NAZWISKO PRZED ZAWARCIEM ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO / APELIDO ANTERIOR AO CASAMENTO / NUMELE DINAINTEA CĂSĂTORIEI / PRIEZVISKO ZA SLOBODNA / PRIIMEK PRED SKLENITVIJO ZAKONSKE ZVEZE / SUKUNIMI ENNEN AVIOLIITTOA / EFTERNAMN FÖRE GIFTERMÅLET

8

Prénom(s) / Vorname(n) / СОБСТВЕНО ИМЕ / NOMBRE(S) / JMÉNO (JMÉNA) / FORNAVN/-E / EESNIMED / ΟΝΟΜΑ/ΟΝΟΜΑΤΑ / CÉADAINM(NEACHA) / IME(NA) / NOME/I / VĀRDS(-I) / VARDAS (-AI) / UTÓNÉV (UTÓNEVEK) / ISEM (ISMIJIET) / VOORNAMEN / IMIĘ (IMIONA) / NOME´PRÓPRIO / PRENUME / MENO(Á) / IME(NA) / ETUNIMET / FÖRNAMN

9

Sexe / Geschlecht / ПОЛ / SEXO / POHLAVÍ / KØN / SUGU / ΦΥΛΟ / GNÉAS / SPOL / SESSO / DZIMUMS / LYTIS / NEM / SESS / GESLACHT / PŁEĆ / SEXO / SEX / POHLAVIE / SPOL / SUKUPUOLI / KÖN

10

Date et lieu de naissance / Tag und Ort der Geburt / ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATUM A MÍSTO NAROZENÍ / FØDSELSDATO OG –STED / KUUPÄEV JA KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / DATUM I MJESTO ROĐENJA / DATA E LUOGO DI NASCITA / DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA / GIMIMO DATA IR VIETA / SZÜLETÉSI HELY ÉS IDŐ / DATA U POST TAT-TWELID / GEBOORTEDATUM EN –PLAATS / DATA I MIEJSCE URODZIN / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DATA ŞI LOCUL NAŞTERII / DÁTUM A MIESTO NARODENIA / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA / FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT

11

Nom postérieur au mariage / Name nach der Eheschließung / ФАМИЛНО ИМЕ СЛЕД СКЛЮЧВАНЕ НА БРАКА / APELLIDO(S) TRAS EL MATRIMONIO / PŘÍJMENÍ PO UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ / EFTERNAVN EFTER INDGÅELSE AF ÆGTESKAB / PEREKONNANIMI PÄRAST ABIELLUMIST / ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΓΑΜΟ / SLOINNE TAR ÉIS AN PHÓSTA / PREZIME NAKON SKLAPANJA BRAKA / COGNOME DOPO IL MATRIMONIO / UZVĀRDS PĒC LAULĪBAS NOSLĒGŠANAS / PAVARDĖ PO SANTUOKOS SUDARYMO / HÁZASSÁGKÖTÉS UTÁNI NÉV / KUNJOM WARA Ż-ŻWIEĠ / NAAM NA HET HUWELIJK / NAZWISKO PO ZAWARCIU ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO / APELIDO POSTERIOR AO CASAMENTO / NUMELE DUPĂ CĂSĂTORIE / PRIEZVISKO PO UZAVRETÍ MANŽELSTVA / PRIIMEK PO SKLENITVI ZAKONSKE ZVEZE / SUKUNIMI AVIOLIITON SOLMIMISEN JÄLKEEN / EFTERNAMN EFTER GIFTERMÅLET

12

Résidence habituelle / Ort des gewöhnlichen Aufenthalts / ОБИЧАЙНО МЕСТОПРЕБИВАВАНЕ / DOMICILIO HABITUAL / OBVYKLÉ BYDLIŠTĚ / SÆDVANLIG BOPÆLSADRESSE / ALALINE ELUKOHT / ΣΥΝΗΘΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗ / GNÁTHÁIT CHÓNAITHE / MJESTO PREBIVALIŠTA / RESIDENZA ABITUALE / PASTĀVĪGĀ DZĪVESVIETA / NUOLATINĖ GYVENAMOJI VIETA / SZOKÁSOS TARTÓZKODÁSI HELY / RESIDENZA NORMALI / WOONPLAATS / MIEJSCE ZWYKŁEGO POBYTU / RESIDÊNCIA HABITUAL / REŞEDINŢA OBIŞNUITĂ / MIESTO OBVYKLÉHO POBYTU / OBIČAJNO PREBIVALIŠČE / ASUINPAIKKA / HEMVIST

13

Autres informations figurant dans l'acte / Andere Angaben aus dem Eintrag / ДРУГИ БЕЛЕЖКИ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕГИСТРАЦИЯТА / OTROS DATOS DEL REGISTRO / DALŠÍ ÚDAJE O ZÁPISU / ANDRE BEMÆRKNINGER TIL REGISTRERINGEN / MUU TEAVE / ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ / SONRAÍ EILE A BHAINEANN LEIS AN gCLÁRÚCHÁN / OSTALE INFORMACIJE ZA PRIJAVU / ALTRI ELEMENTI PARTICOLARI DELLA REGISTRAZIONE / CITAS ZIŅAS PAR REĢISTRĀCIJU / KITI REGISTRACIJOS DUOMENYS / EGYÉB ANYAKÖNYVI ADATOK / PARTIKOLARITAJIET OĦRA TAR-REĠISTRAZZJONI / ANDERE BIJZONDERHEDEN VAN DE REGISTRATIE / INNE OKOLICZNOŚCI SZCZEGÓLNE ZWIĄZANE Z REJESTRACJĄ / OUTROS ELEMENTOS PARTICULARES DO REGISTO / ALTE CARACTERISTICI PRIVIND ÎNREGISTRAREA / INÉ OSOBITNÉ ÚDAJE V SÚVISLOSTI S REGISTRÁCIOU / DRUGE POSEBNOSTI PRIJAVE / MUITA REKISTERÖINTIIN LIITTYVIÄ SEIKKOJA / ANDRA UPPGIFTER I REGISTRERINGEN

14

Date de délivrance, signature, sceau / Tag der Ausstellung, Unterschrift, Siegel / ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI / UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL

Priloga IIIa

VEČJEZIČNI STANDARDNI OBRAZEC EVROPSKE UNIJE

O RAZVEZI ZAKONSKE ZVEZE

Člen 11 Uredbe (EU) [Dodaj številko te uredbe]

p0000011.png

1

DRŽAVA ČLANICA:

2

ORGAN IZDAJATELJ

3

VEČJEZIČNI STANDARDNI OBRAZEC EU O RAZVEZI ZAKONSKE ZVEZE

4

DATUM IN KRAJ RAZVEZE Da Me Le

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

5

ZAKONEC A

6

ZAKONEC B

7

PRIIMEK PRED RAZVEZO

8

IME(NA)

9

SPOL

10

DATUM IN KRAJ ROJSTVA

Da Me Le

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Da Me Le

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

11

PRIIMEK PRED RAZVEZO

12

OBIČAJNO PREBIVALIŠČE

13

DRUGE POSEBNOSTI PRIJAVE

14

DATUM IZDAJE, Da Me Le

PODPIS, ŽIG |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Pravno pojasnilo: Ta večjezični standardni obrazec EU izdajo organi države članice izdajateljice in se lahko zahteva namesto enakovredne javne listine, ki obstaja v tej državi članici. Izdaja takega obrazca ne sme posegati v uporabo katere koli enakovredne nacionalne javne listine, ki jo sestavijo organi države članice izdajateljice. Ima enako uradno dokazno vrednost kot enakovredna nacionalna listina države članice izdajateljice in njegova uporaba ne posega v materialno pravo držav članic o stalnem prebivališču.

SYMBOLS / SYMBOLES / ZEICHEN / СИМВОЛИ / SÍMBOLOS / SYMBOLY / SYMBOLER / SÜMBOLID / ΣΥΜΒΟΛΑ / NODA / SIMBOLI / SIMBOLI / APZĪMĒJUMI / SIMBOLIAI / JELMAGYARÁZAT / SIMBOLI / AFKORTINGEN / SKRÓT / SÍMBOLOS / SIMBOLURI / SYMBOLY / KRATICE / SYMBOLIT/ FÖRKLARINGAR

—   Da: Day / Jour / Tag / ден / Día / Den / Dag / Päev / Ημέρα / Lá / Dan / Giorno / diena / diena / Nap / Jum / dag / dzień / Dia / Ziua / Deň / Dan / Päivä / Dag

—   Mo: Month / Mois / Monat / месец / Mes / Měsíc / Måned / Kuu / Μήνας / Mí / Mjesec / Mese / mēnesis / mėnuo / Hónap / Xahar / maand / miesiąc / Mês / Luna / Mesiac / Mesec / Kuukausi / Månad

—   Ye: Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Aasta / Έτος / Bliain / Godina / Anno / gads / metai / Év / Sena / jaar/ rok / Ano / Anul / Rok / Leto / Vuosi / År

—   M: Masculine / Masculin / Männlich / мъжки / Masculino / Mužské / Mand / Mees / Άρρεν / Fireann / Muško / Maschile / Vīrietis / Vyras / Férfi / Maskil / man / mężczyzna / Masculino / Masculin / Muž / Moški / Mies / Manligt

—   F: Feminine / Féminin / Weiblich / женски / Femenino / Ženské / Kvinde / Naine / Θήλυ / Baineann / Žensko / Femminile / Sieviete / Moteris / Nő / Femminil / vrouw / kobieta / Feminino / Feminin / Žena / Ženska / Nainen / Kvinnligt

—   Mar : Marriage / Mariage / Eheschlieβung / брак / Matrimonio / Manželství / Gift / Abielu / Γάμος / Pósadh / Brak / Matrimonio / Laulība / Santuoka / Házasság / Żwieġ / huwelijk / związek małżeński / Casamento / Căsătorie / Manželstvo / Zakonska zveza / Avioliitto / Giftermål

—   Reg: Registered Partnership / Partenariat enregistré / Eingetragene Partnerschaft / регистрирано партньорство / Unión registrada / Registrované partnerství / Registreret partnerskab / Registreeritud partnerlus / Καταχωρισμένη συμβίωση / Páirtnéireacht Chláraithe / Registrirano partnerstvo / Unione registrata / Reģistrētas partnerattiecības / Registruota partnerystė / Bejegyzett élettársi kapcsolat / Unjoni Rreġistrata / geregistreerd partnerschap / zarejestrowany związek partnerski / Parceria registada / Parteneriat înregistrat / Registrované partnerstvo / Registrirana partnerska skupnost / Rekisteröity parisuhde / Registrerat partnerskap

—   Ls: Legal separation / Séparation de corps / Trennung ohne Auflösung des Ehebandes / законна раздяла / Separación judicial / Rozluka / Separeret / Lahuselu / Δικαστικός χωρισμός / Scaradh Dlíthiúil / Zakonska rastava / Separazione personale / Laulāto atšķiršana / Gyvenimas skyrium (separacija) / Különválás / Separazzjoni legali / scheiding van tafel en bed / separacja prawna / Separação legal / Separare de drept / Súdna rozluka / Prenehanje življenjske skupnosti / Asumusero / Hemskillnad

—   Div: Divorce / Divorce / Scheidung / развод / Divorcio / Rozvod / Skilt / Lahutus / Διαζύγιο / Colscaradh / Razvod / Divorzio / Laulības šķiršana / Santuokos nutraukimas / Házasság felbontása / Divorzju / echtscheiding / rozwód / Divórcio / Divorț / Rozvod / Razveza zakonske zveze / Avioero / Skilsmässa

—   A: Annulment / Annulation / Nichtigerklärung / унищожаване / Anulación / Zrušení / Ophævelse af ægteskab / Tühistamine / Ακύρωση / Neamhniú pósta / Poništenje / Annullamento / Laulības atzīšana par neesošu / Pripažinimas negaliojančia / Érvénytelenítés / Annullament / nietigverklaring / anulowanie / Anulação / Anulare / Anulovanie / Razveljavitev zakonske zveze / Mitätöinti / Annullering

—   D: Death / Décès / Tod / смърт / Defunción / Úmrtí / Død / Surm / Θάνατος / Bás / Smrt / Decesso / Nāve / Mirtis / Halál / Mewt / overlijden / zgon / Óbito / Deces / Úmrtie / Smrt / Kuolema / Dödsfall

—   Dh: Death of the husband / Décès du mari / Tod des Ehemanns / смърт на съпруга / Defunción del esposo / Úmrtí manžela / Ægtefælles (mand) død / Abikaasa surm (M) / Θάνατος του συζύγου / Bás an fhir chéile / Smrt supruga / Decesso del marito / Vīra nāve / Vyro mirtis / Férj halála / : Mewt tar-raġel / overlijden van echtgenoot / zgon współmałżonka / Óbito do cônjuge masculino / Decesul soțului / Úmrtie manžela / Smrt moža / Aviomiehen kuolema / Makes dödsfall

—   Dw: Death of the Wife / Décès de la femme / Tod der Ehefrau / смърт на съпругата / Defunción de la esposa / Úmrtí manželky / Ægtefælles (kone) død / Abikaasa surm (F) / Θάνατος της συζύγου / Bás na mná céile / Smrt supruge / Decesso della moglie / Sievas nāve / Žmonos mirtis / Feleség halála / Mewt tal-mara / overlijden van echtgenote / zgon współmałżonki / Óbito do cônjuge feminino / Decesul soției / Úmrtie manželky / Smrt žene / Vaimon kuolema / Makas dödsfall

1

ÉTAT MEMBRE / MITGLIEDSTAAT / ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁT / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA / STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / STAT MEMBRU / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / JÄSENVALTIO / MEDLEMSSTAT

2

AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE / AUSSTELLUNGSBEHÖRDE / ИЗДАВАЩ ОРГАН / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / AUTORITATEA EMITENTĂ / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / ANTAVA VIRANOMAINEN / UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

Formulaire type multilingue de l'UE relatif au divorce / MEHRSPRACHIGES EU-FORMULAR - SCHEIDUNG / МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА РАЗВОД / UE FORMULARIO NORMALIZADO MULTILINGÜE RELATIVO AL DIVORCIO / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU TÝKAJÍCÍ SE ROZVODU / FLERSPROGET EU-STANDARDFORMULAR VEDRØRENDE SKILSMISSE / LAHUTUST PUUDUTAV MITMEKEELNE ELI STANDARDVORM / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AE MAIDIR LE COLSCARADH / VIŠEJEZIČNI STANDARDNI OBRAZAC EUROPSKE UNIJE – RAZVOD / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UNIONE EUROPEA RELATIVO AL DIVORZIO / ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL SKYRYBŲ / EIROPAS SAVIENĪBAS DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ LAULĪBAS ŠĶIRŠANU / TÖBBNYELVŰ EURÓPAI UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY VÁLÁS TEKINTETÉBEN / FORMOLA STANDARD MULTILINGWALI TAL-UE DWAR ID-DIVORZJU / MEERTALIG MODELFORMULIER VAN DE EUROPESE UNIE BETREFFENDE ECHTSCHEIDING / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY ROZWODU / FORMULÁRIO MULTILINGUE NORMALIZADO DA UE RELATIVO AO DIVÓRCIO / FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND DIVORŢUL / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA ROZVODU / VEČJEZIČNI STANDARDNI OBRAZEC EU O RAZVEZI ZAKONSKE ZVEZE / EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE – AVIOERO / FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE SKILSMÄSSA

4

Date et lieu du divorce / TAG UND ORT DER SCHEIDUNG / ДАТА И МЯСТО НА РАЗВОДА / FECHA Y LUGAR DEL DIVORCIO / DATUM A MÍSTO ROZVODU / DATO OG STED FOR SKILSMISSEN / LAHUTUSE KUUPÄEV JA KOHT / HΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ / DÁTA AGUS ÁIT AN CHOLSCARTHA / DATUM I MJESTO RAZVODA / DATA E LUOGO DEL DIVORZIO / SKYRYBŲ DATA IR VIETA / LAULĪBAS ŠĶIRŠANAS DATUMS UN VIETA / VÁLÁS IDEJE ÉS HELYE / DATA U POST TAD-DIVORZJU / DATUM EN PLAATS VAN DE ECHTSCHEIDING / DATA I MIEJSCE ROZWODU / DATA E LOCAL DO DIVÓRCIO / DATA ŞI LOCUL DIVORŢULUI / DÁTUM A MIESTO ROZVODU / DATUM IN KRAJ RAZVEZE / AVIOERON VOIMAANTULOPÄIVÄ JA PAIKKA / DATUM OCH ORT FÖR SKILSMÄSSA

5

Conjoint A / EHEPARTNER A / СЪПРУГ A / CÓNYUGE A / MANŽEL / ÆGTEFÆLLE A / ABIKAASA A / ΣΥΖΥΓΟΣ Α / CÉILE A / BRAČNI PARTNER A / CONIUGE A / LAULĀTAIS A / SUTUOKTINIS A / "A" HÁZASTÁRS / KONJUĠI A / ECHTGENOOT/-GENOTE A / MAŁŻONEK A / COÕNJUGE A / SOŢUL/SOŢIA A / MANŽEL A / ZAKONEC A / PUOLISO A / MAKE A

6

Conjoint B / EHEPARTNER B / СЪПРУГ В / CÓNYUGE B / MANŽELKA / ÆGTEFÆLLE B / ABIKAASA B / ΣΥΖΥΓΟΣ Β / CÉILE B / BRAČNI PARTNER B / CONIUGE B / LAULĀTAIS B / SUTUOKTINIS B / "B" HÁZASTÁRS / KONJUĠI B / ECHTGENOOT/-GENOTE B / MAŁŻONEK B / CÕNJUGE B / SOŢUL/SOŢIA B / MANŽEL B / ZAKONEC B / PUOLISO B / MAKE B

7

Nom antérieur au divorce / NAME VOR DER SCHEIDUNG / ИМЕ ПРЕДИ РАЗВОДА / NOMBRE ANTES DEL DIVORCIO / JMÉNO PŘED ROZVODEM / NAVN FØR SKILSMISSEN / LAHUTUSE-EELNE NIMI / ΄OΝΟΜΑ ΠΡΙΝ ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ / SLOINNE ROIMH AN GCOLSCARADH / PREZIME PRIJE RAZVODA / NOME ANTERIORMENTE AL DIVORZIO / PAVARDĖ PRIEŠ SKYRYBAS / VĀRDS PIRMS LAULĪBAS ŠĶIRŠANAS / VÁLÁS ELŐTTI NÉV / ISEM QABEL ID-DIVORZJU / NAAM VOOR DE ECHTSCHEIDING / NAZWISKO PRZED ROZWODEM / APELIDO ANTERIOR AO DIVÓRCIO / NUMELE ÎNAINTE DE DIVORŢ / MENO PRED ROZVODOM / IME PRED RAZVEZO / SUKUNIMI ENNEN AVIOEROA / EFTERNAMN FÖRE SKILSMÄSSA

8

PRÉNOM(S) / VORNAME(N) / СОБСТВЕНО ИМЕ / NOMBRE(S) / JMÉNO (JMÉNA) / FORNAVN/-E / EESNIMED / ΟΝΟΜΑ / CÉADAINM(NEACHA) / IME(NA) / NOME/I / VĀRDS(-I) / VARDAS (-AI) / UTÓNÉV (UTÓNEVEK) / ISEM (ISMIJIET) / VOORNAMEN / IMIĘ (IMIONA) / NOME PRÓPRIO / PRENUME / MENO(Á) / IME(NA) / ETUNIMET / FÖRNAMN

9

SEXE / GESCHLECHT / ПОЛ / SEXO / POHLAVÍ / KØN / SUGU / ΦΥΛΟ / GNÉAS / SESSO / DZIMUMS / LYTIS / NEM / SESS / GESLACHT / PŁEĆ / SPOL / SEXO / SEX / POHLAVIE / SPOL / SUKUPUOLI / KÖN

10

DATE ET LIEU DE NAISSANCE / TAG UND ORT DER GEBURT / ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATUM A MÍSTO NAROZENÍ / FØDSELSDATO OG -STED / SÜNNIAEG JA –KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / DATUM I MJESTO ROĐENJA / DATA E LUOGO DI NASCITA / DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA / GIMIMO DATA IR VIETA / SZÜLETÉS IDEJE ÉS HELYE / POST U DATA TAT-TWELID / GEBOORTEPLAATS EN –DATUM / DATA I MIEJSCE URODZENIA / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DATA ŞI LOCUL NAŞTERII / DÁTUM A MIESTO NARODENIA / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA / FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT

11

Nom postérieur au divorce / NAME NACH DER SCHEIDUNG / ИМЕ СЛЕД РАЗВОДА / NOMBRE DESPUÉS DEL DIVORCIO / JMÉNO PO ROZVODU / NAVN EFTER SKILSMISSEN/ LAHUTUSEJÄRGNE NIMI / ΄OΝΟΜΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ / SLOINNE I NDIAIDH AN CHOLSCARTHA / PREZIME NAKON RAZVODA / NOME SUCCESSIVAMENTE AL DIVORZIO / PAVARDĖ PO SKYRYBŲ / VĀRDS PĒC LAULĪBAS ŠĶIRŠANAS / VÁLÁS UTÁNI NÉV / ISEM WARA D-DIVORZJU / NAAM NA DE ECHTSCHEIDING / NAZWISKO PO ROZWODZIE / APELIDO POSTERIOR AO DIVÓRCIO / NUMELE DUPĂ DIVORŢ / MENO PO ROZVODE / IME PO RAZVEZI / SUKUNIMI AVIOERON JÄLKEEN / EFTERNAMN EFTER SKILSMÄSSA

12

Résidence habituelle / ORT DES GEWÖHNLICHEN AUFENTHALTS / ОБИЧАЙНО МЕСТОПРЕБИВАВАНЕ / DOMICILIO HABITUAL / OBVYKLÉ BYDLIŠTĚ / SÆDVANLIG BOPÆLSADRESSE / ALALINE ELUKOHT / ΣΥΝΗΘΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗ / GNÁTHÁIT CHÓNAITHE / MJESTO PREBIVALIŠTA / RESIDENZA ABITUALE / PASTĀVĪGĀ DZĪVESVIETA / NUOLATINĖ GYVENAMOJI VIETA / SZOKÁSOS TARTÓZKODÁSI HELY / RESIDENZA NORMALI / WOONPLAATS / MIEJSCE ZWYKŁEGO POBYTU / RESIDÊNCIA HABITUAL / REŞEDINŢA OBIŞNUITĂ / MIESTO OBVYKLÉHO POBYTU / OBIČAJNO PREBIVALIŠČE / ASUINPAIKKA / HEMVIST

13

Autres informations figurant dans l'acte / ANDERE ANGABEN AUS DEM EINTRAG / ДРУГИ БЕЛЕЖКИ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕГИСТРАЦИЯТА / OTROS DATOS DEL REGISTRO / DALŠÍ ÚDAJE O ZÁPISU / ANDRE BEMÆRKNINGER TIL REGISTRERINGEN / MUU TEAVE / ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ / SONRAÍ EILE A BHAINEANN LEIS AN gCLÁRÚCHÁN / OSTALE INFORMACIJE ZA PRIJAVU / ALTRI ELEMENTI PARTICOLARI DELLA REGISTRAZIONE / CITAS ZIŅAS PAR REĢISTRĀCIJU / KITI REGISTRACIJOS DUOMENYS / EGYÉB ANYAKÖNYVI ADATOK / PARTIKOLARITAJIET OĦRA TAR-REĠISTRAZZJONI / ANDERE BIJZONDERHEDEN VAN DE REGISTRATIE / INNE OKOLICZNOŚCI SZCZEGÓLNE ZWIĄZANE Z REJESTRACJĄ / OUTROS ELEMENTOS PARTICULARES DO REGISTO / ALTE CARACTERISTICI PRIVIND ÎNREGISTRAREA / INÉ OSOBITNÉ ÚDAJE V SÚVISLOSTI S REGISTRÁCIOU / DRUGE POSEBNOSTI PRIJAVE / MUITA REKISTERÖINTIIN LIITTYVIÄ SEIKKOJA / ANDRA UPPGIFTER I REGISTRERINGEN

14

DATE DE DÉLIVRANCE, SIGNATURE, SCEAU / TAG DER AUSSTELLUNG, UNTERSCHRIFT, SIEGEL / ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI / UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL

[Sprememba 43]

Priloga IV

VEČJEZIČNI STANDARDNI OBRAZEC

EVROPSKE UNIJE

O REGISTRACIJI PARTNERSKE SKUPNOSTI

Člen 11 Uredbe (EU) [Dodaj številko in naslov te uredbe]

p0000012.png

p0000013.png

Pravno pojasnilo: Ta večjezični standardni obrazec EU izdajo organi države članice izdajateljice in se lahko zahteva namesto enakovredne javne listine, ki obstaja v tej državi članici. Izdaja takega obrazca ne sme posegati v uporabo katere koli enakovredne nacionalne javne listine, ki jo sestavijo organi države članice izdajateljice. Ima enako uradno dokazno vrednost kot enakovredna nacionalna listina države članice izdajateljice in njegova uporaba ne posega v materialno pravo držav članic o registraciji partnerske skupnosti.

SYMBOLS / SYMBOLES / ZEICHEN / СИМВОЛИ / SÍMBOLOS / SYMBOLY / SYMBOLER / SÜMBOLID / ΣΥΜΒΟΛΑ / NODA / SIMBOLI / SIMBOLI / APZĪMĒJUMI / SIMBOLIAI / JELMAGYARÁZAT / SIMBOLI / AFKORTINGEN / SKRÓT / SÍMBOLOS / SIMBOLURI / SYMBOLY / KRATICE / SYMBOLIT / FÖRKLARINGAR

—   Da: Day / Jour / Tag / ден / Día / Den / Dag / Päev / Ημέρα / Lá / Dan / Giorno / diena / diena / Nap / Jum / dag / dzień / Dia / Ziua / Deň / Dan / Päivä / Dag

—   Mo: Month / Mois / Monat / месец / Mes / Měsíc / Måned / Kuu / Μήνας / Mí / Mjesec / Mese / mēnesis / mėnuo / Hónap / Xahar / maand / miesiąc / Mês / Luna / Mesiac / Mesec / Kuukausi / Månad

—   Ye: Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Aasta / Έτος / Bliain / Godina / Anno / gads / metai / Év / Sena / jaar / rok / Ano / Anul / Rok / Leto / Vuosi / År

—   Mar : Marriage / Mariage / Eheschlieβung / брак / Matrimonio / Manželství / Gift / Abielu / Γάμος / Pósadh/ Brak / Matrimonio / Laulība / Santuoka / Házasság / Żwieġ / huwelijk / związek małżeński / Casamento / Căsătorie / Manželstvo / Zakonska zveza / Avioliitto / Giftermål

—   Reg: Registered Partnership / Partenariat enregistré / Eingetragene Partnerschaft / регистрирано партньорство / Unión registrada / Registrované partnerství / Registreret partnerskab / Registreeritud partnerlus / Καταχωρισμένη συμβίωση / Páirtnéireacht Chláraithe / Registrirano partnerstvo / Unione registrata / Reģistrētas partnerattiecības / Registruota partnerystė / Bejegyzett élettársi kapcsolat / Unjoni Rreġistrata / geregistreerd partnerschap / zarejestrowany związek partnerski / Parceria registada / Parteneriat înregistrat / Registrované partnerstvo / Registrirana partnerska skupnost / Rekisteröity parisuhde / Registrerat partnerskap

—   Ls : Legal separation / Séparation de corps / Trennung ohne Auflösung des Ehebandes / законна раздяла / Separación judicial / Rozluka / Separeret / Lahuselu / Δικαστικός χωρισμός / Scaradh Dlíthiúil / Zakonska rastava / Separazione personale / Laulāto atšķiršana / Gyvenimas skyrium (separacija) / Különválás / Separazzjoni legali / scheiding van tafel en bed / separacja prawna / Separação legal / Separare de drept / Súdna rozluka / Prenehanje življenjske skupnosti / Asumusero / Hemskillnad

—   Div: Divorce / Divorce / Scheidung / развод / Divorcio / Rozvod / Skilt / Lahutus / Διαζύγιο / Colscaradh / Razvod / Divorzio / Laulības šķiršana / Santuokos nutraukimas / Házasság felbontása / Divorzju / echtscheiding / rozwód / Divórcio / Divorț / Rozvod / Razveza zakonske zveze / Avioero / Skilsmässa

—   A: Annulment / Annulation / Nichtigerklärung / унищожаване / Anulación / Zrušení / Ophævelse af ægteskab / Tühistamine / Ακύρωση / Neamhniú pósta / Poništenje / Annullamento / Laulības atzīšana par neesošu / Pripažinimas negaliojančia / Érvénytelenítés / Annullament / nietigverklaring / anulowanie / Anulação / Anulare / Anulovanie / Razveljavitev zakonske zveze / Mitätöinti / Annullering

—   D: Death / Décès / Tod / смърт / Defunción / Úmrtí / Død / Surm / Θάνατος / Bás / Smrt / Decesso / Nāve / Mirtis / Halál / Mewt / overlijden / zgon / Óbito / Deces / Úmrtie / Smrt / Kuolema / Dödsfall

—   Dh: Death of the husband / Décès du mari / Tod des Ehemanns / смърт на съпруга / Defunción del esposo / Úmrtí manžela / Ægtefælles (mand) død / Abikaasa surm (M) / Θάνατος του συζύγου / Bás an fhir chéile / Smrt supruga / Decesso del marito / Vīra nāve / Vyro mirtis / Férj halála / : Mewt tar-raġel / overlijden van echtgenoot / zgon współmałżonka / Óbito do cônjuge masculino / Decesul soțului / Úmrtie manžela / Smrt moža / Aviomiehen kuolema / Makes dödsfall

—   Dw: Death of the Wife / Décès de la femme / Tod der Ehefrau / смърт на съпругата / Defunción de la esposa / Úmrtí manželky / Ægtefælles (kone) død / Abikaasa surm (F) / Θάνατος της συζύγου / Bás na mná céile / Smrt supruge / Decesso della moglie / Sievas nāve / Žmonos mirtis / Feleség halála / Mewt tal-mara / overlijden van echtgenote / zgon współmałżonki / Óbito do cônjuge feminino / Decesul soției / Úmrtie manželky / Smrt žene / Vaimon kuolema / Makas dödsfall

1

État membre / Mitgliedstaat / ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁT / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA / STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / STAT MEMBRU / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / JÄSENVALTIO / MEDLEMSSTAT

2

autorité de délivrance / Ausstellungsbehörde / ИЗДАВАЩ ОРГАН / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / AUTORITATEA EMITENTĂ / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / ANTAVA VIRANOMAINEN / UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

Formulaire type multilingue de l'UE concernant le partenariat enregistré / mehrsprachiges EU-Formular - eingetragene Partnerschaft / МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕС ЗА РЕГИСТРИРАНО ПАРТНЬОРСТВО / IMPRESO ESTÁNDAR MULTILINGÜE DE LA UE RELATIVO A LA UNIÓN REGISTRADA / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU PRO REGISTROVANÉ PARTNERSTVÍ / FLERSPROGET EU-STANDARFORMULAR FOR REGISTRERET PARTNERSKAB / ELi MITMEKEELNE STANDARDVORM REGISTREERITUD PARTNRELUSE KOHTA / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΜΕΝΗ ΣΥΜΒΙΩΣΗ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AN AE MAIDIR LE PÁIRTNÉIREACHT CHLÁRAITHE / . VIŠEJEZIČNI STANDARDNI FORMULAR EU-a KOJI SE ODNOSI NA REGISTRIRANO PARTNERSTVO / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UE RELATIVO ALL'UNIONE REGISTRATA / ES DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ REĢISTRĒTĀM PARTNERATTIECĪBĀM / ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL REGISTRUOTOS PARTNERYSTĖS / TÖBBNYELVŰ UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY BEJEGYZETT ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT TEKINTETÉBEN / FORMOLA MULTILINGWA STANDARD TAL-UE DWAR SĦUBIJA REĠISTRATA / MEERTALIG EU-MODELFORMULIER BETREFFENDE GEREGISTREERD PARTNERSCHAP / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY ZAREJESTROWANIA ZWIĄZKU PARTNERSKIEGO / FORMULÁRIO MULTILINGUE DA UE RELATIVO À PARCERIA REGISTADA / FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND PARTENERIATUL ÎNREGISTRAT / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA REGISTROVANÉHO PARTNERSTVA / STANDARDNI VEČJEZIČNI OBRAZEC EU V ZVEZI Z REGISTRACIJO PARTNERSKE SKUPNOSTI / EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE - REKISTERÖITY PARISUHDE / FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE REGISTRERAT PARTNERSKAP

4

Date et lieu de l'établissement de l'acte / Tag und Ort des Eintrags / ДАТА И МЯСТО НА РЕГИСТРИРАНЕ НА ПАРТНЬОРСТВОТО / FECHA Y LUGAR DE MATRIMONIO / DATUM A MÍSTO UZAVŘENÍ PARTNERSTVÍ / Dato og sted for registreringen / PARTNERLUSE REGISTREERIMISE KUUPÄEV JA KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ / DÁTA AGUS IONAD CHLÁRÚ NA PÁIRTNÉIREACHTA / DATUM I MJESTO SKLAPANJA PARTNERSTVA / DATA E LUOGO DELL'ATTO / AKTA DATUMS UN VIETA / SUDARYMO DATA IR VIETA / CSELEKMÉNY IDEJE ÉS HELYE / DATA U POST TAL-ATT / DATUM EN PLAATS VAN REGISTRATIE / DATA I MIEJSCE ZAREJESTROWANIA ZWIĄZKU / DATA E LOCAL DO ATO / DATA ŞI LOCUL ÎNREGISTRĂRII PARTENERIATULUI / DÁTUM A MIESTO UZAVRETIA PARTNERSTVA / DATUM IN KRAJ REGISTRACIJE / REKISTERÖINTIAIKA JA –PAIKKA / DATUM OCH ORT FÖR REGISTRERINGEN

5

Partenaire A / Partner A / ПАРТНЬОР A / PAREJA A / PARTNER A / PARTNER A / PARTNER A / ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ A / PÁIRTÍ A / PARTNER A / PARTNER A / PARTNERIS A / "A" ÉLETTÁRS / SIEĦEB A / PARTNER A / PARTNER A / PARCEIRO A / PARTENERUL A / PARTNER A / PARTNER A / PUOLISO A / PARTNER A

6

Partenaire B / Partner B / ПАРТНЬОР В / PAREJA B / PARTNER B / PARTNER B / PARTNER B / ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ B / PÁIRTÍ B / PARTNER B / PARTNER B / PARTNERIS B / "B" ÉLETTÁRS / SIEĦEB B / PARTNER B / PARTNER B / PARCEIRO B / PARTENERUL B / PARTNER B / PARTNER B / PUOLISO B / PARTNER B

7

Nom antérieur à l'établisssement de l'acte / Name vor dem Eintrag / ФАМИЛНО ИМЕ ПРЕДИ РЕГИСТРИРАНЕ НА ПАРТНЬОРСТВОТО / APELLIDO(S) ANTES DEL CONTRATO DE UNIÓN / PŘÍJMENÍ PŘED UZAVŘENÍM PARTNERSTVÍ / EFTERNAVN FØR INDGÅELSE AF PARTNERSKABET / PEREKONNANIMI ENNE REGISTREERIMIST / ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΡΙΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ / SLOINNE ROIMH AN gCLÁRÚ / PREZIME PRIJE SKLAPANJA PARTNERSTVA / COGNOME PRIMA DELL'ATTO / UZVĀRDS PIRMS AKTA / PAVARDĖ IKI SUDARYMO / BEJEGYZETT ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT LÉTESÍTÉSE ELŐTTI CSALÁDI NÉV / KUNJOM QABEL L-ATT / NAAM VÓÓR REGISTRATIE VAN HET PARTNERSCHAP / NAZWISKO PRZED ZAREJESTROWANIEM ZWIĄZKU / APELIDO ANTERIOR AO ATO / NUMELE AVUT ÎNAINTE DE ÎNREGISTRAREA PARTENERIATULUI / PRIEZVISKO PRED UZAVRETÍM PARTNERSTVA / PRIIMEK PRED REGISTRACIJO PARTNERSKE SKUPNOSTI / SUKUNIMI ENNEN REKISTERÖINTIÄ / EFTERNAMN FÖRE REGISTRERINGEN

8

Prénom(s) / Vorname(n) / СОБСТВЕНО ИМЕ / NOMBRE(S) / JMÉNO (JMÉNA) / FORNAVN/-E / EESNIMED / ΟΝΟΜΑ/ΟΝΟΜΑΤΑ / CÉADAINM(NEACHA) / IME(NA) / NOME/I / VĀRDS(-I) / VARDAS (-AI) / UTÓNÉV (UTÓNEVEK) / ISEM (ISMIJIET) / VOORNAMEN / IMIĘ (IMIONA) / NOME´PRÓPRIO / PRENUME / MENO(Á) / IME(NA) / ETUNIMET / FÖRNAMN

9

Sexe / Geschlecht / ПОЛ / SEXO / POHLAVÍ / KØN / SUGU / ΦΥΛΟ / GNÉAS / SPOL / SESSO / DZIMUMS / LYTIS / NEM / SESS / GESLACHT / PŁEĆ / SEXO / SEX / POHLAVIE / SPOL / SUKUPUOLI / KÖN

10

Date et lieu de naissance / Tag und Ort der Geburt / ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATUM A MÍSTO NAROZENÍ / FØDSELSDATO OG –STED / KUUPÄEV JA KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / DATUM I MJESTO ROĐENJA / DATA E LUOGO DI NASCITA / DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA / GIMIMO DATA IR VIETA / SZÜLETÉSI HELY ÉS IDŐ / DATA U POST TAT-TWELID / GEBOORTEDATUM EN –PLAATS / DATA I MIEJSCE URODZIN / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DATA ŞI LOCUL NAŞTERII / DÁTUM A MIESTO NARODENIA / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA / FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT

11

Nom postérieur à l'établissemnt de l'acte / Name nach dem Eintrag / ФАМИЛНО ИМЕ СЛЕД РЕГИСТРИРАНЕ НА ПАРТНЬОРСТВОТО / APELLIDO(S) TRAS EL CONTRATO DE UNIÓN / PŘÍJMENÍ PO UZAVŘENÍ PARTNERSTVÍ / NAVN EFTER ACT / PEREKONNANIMI PÄRAST REGISTREERIMIST / ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ / SLOINNE TAR ÉIS AN CHLÁRAITHE / PREZIME NAKON SKLAPANJA PARTNERSTVA / COGNOME DOPO L'ATTO / UZVĀRDS PĒC AKTA / PAVARDĖ PO SUDARYMO / BEJEGYZETT ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT LÉTESÍTÉSE UTÁNI NÉV / KUNJOM WARA L-ATT / NAAM VÓÓR PARTNERSCHAP / NAZWISKO PO ZAREJESTROWANIU ZWIĄZKU / APELIDO POSTERIOR AO ATO / NUMELE DOBÂNDIT DUPĂ ÎNREGISTRARE / PRIEZVISKO PO UZAVRETÍ PARTNERSTVA / PRIIMEK PO REGISTRACIJI PARTNERSKE SKUPNOSTI / NIMI REKISTERÖINNIN JÄLKEEN / EFTERNAMN EFTER REGISTRERINGEN

12

Résidence habituelle / Ort des gewöhnlichen Aufenthalts / ОБИЧАЙНО МЕСТОПРЕБИВАВАНЕ / DOMICILIO HABITUAL / OBVYKLÉ BYDLIŠTĚ / SÆDVANLIG BOPÆLSADRESSE / ALALINE ELUKOHT / ΣΥΝΗΘΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗ / GNÁTHÁIT CHÓNAITHE / MJESTO PREBIVALIŠTA / RESIDENZA ABITUALE / PASTĀVĪGĀ DZĪVESVIETA / NUOLATINĖ GYVENAMOJI VIETA / SZOKÁSOS TARTÓZKODÁSI HELY / RESIDENZA NORMALI / WOONPLAATS / MIEJSCE ZWYKŁEGO POBYTU / RESIDÊNCIA HABITUAL / REŞEDINŢA OBIŞNUITĂ / MIESTO OBVYKLÉHO POBYTU / OBIČAJNO PREBIVALIŠČE / ASUINPAIKKA / HEMVIST

13

Autres informations figurant dans l'acte / Andere Angaben aus dem Eintrag / ДРУГИ БЕЛЕЖКИ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕГИСТРАЦИЯТА / OTROS DATOS DEL REGISTRO / DALŠÍ ÚDAJE O ZÁPISU / ANDRE BEMÆRKNINGER TIL REGISTRERINGEN / MUU TEAVE / ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ / SONRAÍ EILE A BHAINEANN LEIS AN gCLÁRÚCHÁN / OSTALE INFORMACIJE ZA PRIJAVU / ALTRI ELEMENTI PARTICOLARI DELLA REGISTRAZIONE / CITAS ZIŅAS PAR REĢISTRĀCIJU/ KITI REGISTRACIJOS DUOMENYS / EGYÉB ANYAKÖNYVI ADATOK / PARTIKOLARITAJIET OĦRA TAR-REĠISTRAZZJONI / ANDERE BIJZONDERHEDEN VAN DE REGISTRATIE / INNE OKOLICZNOŚCI SZCZEGÓLNE ZWIĄZANE Z REJESTRACJĄ / OUTROS ELEMENTOS PARTICULARES DO REGISTO / ALTE CARACTERISTICI PRIVIND ÎNREGISTRAREA / INÉ OSOBITNÉ ÚDAJE V SÚVISLOSTI S REGISTRÁCIOU / DRUGE POSEBNOSTI PRIJAVE / MUITA REKISTERÖINTIIN LIITTYVIÄ SEIKKOJA / ANDRA UPPGIFTER I REGISTRERINGEN

14

Date de délivrance, signature, sceau / Tag der Ausstellung, Unterschrift, Siegel / ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI / UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL

Priloga IVa

VEČJEZIČNI STANDARDNI OBRAZEC EVROPSKE UNIJE

O PRENEHANJU REGISTRIRANE PARTNERSKE SKUPNOSTI

Člen 11 Uredbe (EU) [Dodaj številko te uredbe]

p0000014.png

1

DRŽAVA ČLANICA:

2

ORGAN IZDAJATELJ

3

VEČJEZIČNI STANDARDNI OBRAZEC EU O PRENEHANJU REGISTRIRANE PARTNERSKE SKUPNOSTI

4

DATUM IN KRAJ PRENEHANJA Da Me Le

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

5

PARTNER A

6

PARTNER B

7

PRIIMEK PRED PRENEHANJEM

8

IME(NA)

9

SPOL

10

DATUM IN KRAJ ROJSTVA

Da Me Le

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Da Me Le

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

11

PRIIMEK PO PRENEHANJU

12

OBIČAJNO PREBIVALIŠČE

13

DRUGE POSEBNOSTI PRIJAVE

14

DATUM IZDAJE, Da Me Le

PODPIS, ŽIG |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Pravno pojasnilo: Ta večjezični standardni obrazec EU izdajo organi države članice izdajateljice in se lahko zahteva namesto enakovredne javne listine, ki obstaja v tej državi članici. Izdaja takega obrazca ne sme posegati v uporabo katere koli enakovredne nacionalne javne listine, ki jo sestavijo organi države članice izdajateljice. Ima enako uradno dokazno vrednost kot enakovredna nacionalna listina države članice izdajateljice in njegova uporaba ne posega v materialno pravo držav članic o stalnem prebivališču.

SYMBOLS / SYMBOLES / ZEICHEN / СИМВОЛИ / SÍMBOLOS / SYMBOLY / SYMBOLER / SÜMBOLID / ΣΥΜΒΟΛΑ / NODA / SIMBOLI / SIMBOLI / APZĪMĒJUMI / SIMBOLIAI / JELMAGYARÁZAT / SIMBOLI / AFKORTINGEN / SKRÓT / SÍMBOLOS / SIMBOLURI / SYMBOLY / KRATICE / SYMBOLIT/ FÖRKLARINGAR

—   Da: Day / Jour / Tag / ден / Día / Den / Dag / Päev / Ημέρα / Lá / Dan / Giorno / diena / diena / Nap / Jum / dag / dzień / Dia / Ziua / Deň / Dan / Päivä / Dag

—   Mo: Month / Mois / Monat / месец / Mes / Měsíc / Måned / Kuu / Μήνας / Mí / Mjesec / Mese / mēnesis / mėnuo / Hónap / Xahar / maand / miesiąc / Mês / Luna / Mesiac / Mesec / Kuukausi / Månad

—   Ye: Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Aasta / Έτος / Bliain / Godina / Anno / gads / metai / Év / Sena / jaar/ rok / Ano / Anul / Rok / Leto / Vuosi / År

—   M: Masculine / Masculin / Männlich / мъжки / Masculino / Mužské / Mand / Mees / Άρρεν / Fireann / Muško / Maschile / Vīrietis / Vyras / Férfi / Maskil / man / mężczyzna / Masculino / Masculin / Muž / Moški / Mies / Manligt

—   F: Feminine / Féminin / Weiblich / женски / Femenino / Ženské / Kvinde / Naine / Θήλυ / Baineann / Žensko / Femminile / Sieviete / Moteris / Nő / Femminil / vrouw / kobieta / Feminino / Feminin / Žena / Ženska / Nainen / Kvinnligt

—   Mar : Marriage / Mariage / Eheschlieβung / брак / Matrimonio / Manželství / Gift / Abielu / Γάμος / Pósadh / Brak / Matrimonio / Laulība / Santuoka / Házasság / Żwieġ / huwelijk / związek małżeński / Casamento / Căsătorie / Manželstvo / Zakonska zveza / Avioliitto / Giftermål

—   Reg: Registered Partnership / Partenariat enregistré / Eingetragene Partnerschaft / регистрирано партньорство / Unión registrada / Registrované partnerství / Registreret partnerskab / Registreeritud partnerlus / Καταχωρισμένη συμβίωση / Páirtnéireacht Chláraithe / Registrirano partnerstvo / Unione registrata / Reģistrētas partnerattiecības / Registruota partnerystė / Bejegyzett élettársi kapcsolat / Unjoni Rreġistrata / geregistreerd partnerschap / zarejestrowany związek partnerski / Parceria registada / Parteneriat înregistrat / Registrované partnerstvo / Registrirana partnerska skupnost / Rekisteröity parisuhde / Registrerat partnerskap

—   Ls : Legal separation / Séparation de corps / Trennung ohne Auflösung des Ehebandes / законна раздяла / Separación judicial / Rozluka / Separeret / Lahuselu / Δικαστικός χωρισμός / Scaradh Dlíthiúil / Separazione personale / Laulāto atšķiršana / Gyvenimas skyrium (separacija) / Különválás / Zakonska rastava / Separazzjoni legali / scheiding van tafel en bed / separacja prawna / Separação legal / Separare de drept / Súdna rozluka / Prenehanje življenjske skupnosti / Asumusero / Hemskillnad

—   Div: Divorce / Divorce / Scheidung / развод / Divorcio / Rozvod / Skilt / Lahutus / Διαζύγιο / Colscaradh / Razvod / Divorzio / Laulības šķiršana / Santuokos nutraukimas / Házasság felbontása / Divorzju / echtscheiding / rozwód / Divórcio / Divorț / Rozvod / Razveza zakonske zveze / Avioero / Skilsmässa

—   A: Annulment / Annulation / Nichtigerklärung / унищожаване / Anulación / Zrušení / Ophævelse af ægteskab / Tühistamine / Ακύρωση / Neamhniú pósta / Poništenje / Annullamento / Laulības atzīšana par neesošu / Pripažinimas negaliojančia / Érvénytelenítés / Annullament / nietigverklaring / anulowanie / Anulação / Anulare / Anulovanie / Razveljavitev zakonske zveze / Mitätöinti / Annullering

—   D: Death / Décès / Tod / смърт / Defunción / Úmrtí / Død / Surm / Θάνατος / Bás / Smrt / Decesso / Nāve / Mirtis / Halál / Mewt / overlijden / zgon / Óbito / Deces / Úmrtie / Smrt / Kuolema / Dödsfall

1

ÉTAT MEMBRE / MITGLIEDSTAAT / ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁT / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA / STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / STAT MEMBRU / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / JÄSENVALTIO / MEDLEMSSTAT

2

AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE / AUSSTELLUNGSBEHÖRDE / ИЗДАВАЩ ОРГАН / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / AUTORITATEA EMITENTĂ / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / ANTAVA VIRANOMAINEN / UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

Formulaire type multilingue de l'UE relatif à la dissolution d'un partenariat enregistré / MEHRSPRACHIGES EU-FORMULAR - AUFHEBUNG EINER EINGETRAGENEN PARTNERSCHAFT / МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РЕГИСТРИРАНО ПАРТНЬОРСТВО / UE FORMULARIO NORMALIZADO MULTILINGÜE RELATIVO A LA DISOLUCIÓN DE UNA PAREJA DE HECHO INSCRITA EN UN REGISTRO / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU TÝKAJÍCÍ SE ZÁNIKU REGISTROVANÉHO PARTNERSTVÍ / FLERSPROGET EU-STANDARDFORMULAR VEDRØRENDE OPLØSNING AF REGISTRERET PARTNERSKAB / REGISTREERITUD PARTNERLUSE LÕPPEMIST PUUDUTAV MITMEKEELNE ELI STANDARDVORM / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AE MAIDIR LE SCAOILEADH PÁIRTNÉIREACHTA CLÁRAITHE / VIŠEJEZIČNI OBRAZAC EUROPSKE UNIJE – RAZVRGNUĆE REGISTRIRANOG PARTNERSTVA / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UNIONE EUROPEA RELATIVO ALLO SCIOGLIMENTO DI UN'UNIONE REGISTRATA / ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL REGISTRUOTOS PARTNERYSTĖS NUTRAUKIMO / EIROPAS SAVIENĪBAS DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ REĢISTRĒTU PARTNERATTIECĪBU IZBEIGŠANU / TÖBBNYELVŰ EURÓPAI UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY BEJEGYZETT ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT FELBONTÁSA TEKINTETÉBEN / FORMOLA STANDARD MULTILINGWALI TAL-UE DWAR IX-XOLJIMENT TA' UNJONI REĠISTRATA / MEERTALIG MODELFORMULIER VAN DE EUROPESE UNIE BETREFFENDE ONTBINDING VAN EEN GEREGISTREERD PARTNERSCHAP / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY ROZWIĄZANIA ZAREJESTROWANEGO ZWIĄZKU PARTNERSKIEGO / FORMULÁRIO MULTILINGUE NORMALIZADO DA UE RELATIVO À DISSOLUÇÃO DE PARCERIA REGISTADA / FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND DESFACEREA PARTENERIATULUI ÎNREGISTRAT / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA ZRUŠENIA REGISTROVANÉHO PARTNERSTVA / VEČJEZIČNI STANDARDNI OBRAZEC EU O PRENEHANJU REGISTRIRANE PARTNERSKE SKUPNOSTI / EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE – REKISTERÖIDYN PARISUHTEEN PURKAMINEN / FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE UPPLÖSNING AV REGISTRERAT PARTNERSKAP

4

Date et lieu de la dissolution / TAG UND ORT DER AUFHEBUNG / ДАТА И МЯСТО НА ПРЕКРАТЯВАНЕ / FECHA Y LUGAR DE LA DISOLUCIÓN / DATUM A MÍSTO ZÁNIKU REGISTROVANÉHO PARTNERSTVÍ / DATO OG STED FOR OPLØSNINGEN / LÕPPEMISE KUUPÄEV JA KOHT / HΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΛΥΣΗΣ / DÁTA AGUS ÁIT AN SCAOILTE / DATUM I MJESTO RAZVRGNUĆA / DATA E LUOGO DELLO SCIOGLIMENTO / NUTRAUKIMO DATA IR VIETA / IZBEIGŠANAS DATUMS UN VIETA / FELBONTÁS HELYE ÉS IDEJE / DATA U POST TAX-XOLJIMENT / DATUM EN PLAATS VAN DE ONTBINDING / DATA I MIEJSCE ROZWIĄZANIA ZAREJESTROWANEGO ZWIĄZKU PARTNERSKIEGO / DATA E LOCAL DA DISSOLUÇÃO / DATA ŞI LOCUL DESFACERII / DÁTUM A MIESTO ZRUŠENIA REGISTROVANÉHO PARTNERSTVA / DATUM IN KRAJ PRENEHANJA / PARISUHTEEN PURKAMISEN VOIMAANTULOPÄIVÄ JA PAIKKA / DATUM OCH ORT FÖR UPPLÖSNING

5

Partenaire A / Partner A / ПАРТНЬОР A / PAREJA A / PARTNER A / PARTNER A / PARTNER A / ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ A / PÁIRTÍ A / PARTNER A / PARTNER A / PARTNERIS A / "A" ÉLETTÁRS / SIEĦEB A / PARTNER A / PARTNER A / PARCEIRO A / PARTENERUL A / PARTNER A / PARTNER A / PUOLISO A / PARTNER A

6

Partenaire B / Partner B / ПАРТНЬОР В / PAREJA B / PARTNER B / PARTNER B / PARTNER B / ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ B / PÁIRTÍ B / PARTNER B / PARTNER B / PARTNERIS B / "B" ÉLETTÁRS / SIEĦEB B / PARTNER B / PARTNER B / PARCEIRO B / PARTENERUL B / PARTNER B / PARTNER B / PUOLISO B / PARTNER B

7

Nom antérieur à la dissolution / NAME VOR DER AUFHEBUNG / ИМЕ ПРЕДИ ПРЕКРАТЯВАНЕТО НА РЕГИСТРИРАНОТО ПАРТНЬОРСТВОG / NOMBRE ANTES DE LA DISOLUCIÓN / JMÉNO PŘED ZÁNIKEM REGISTROVANÉHO PARTNERSTVÍ / NAVN FØR OPLØSNINGEN / PARTNERLUSE LÕPPEMISE EELNE NIMI / ΄OΝΟΜΑ ΠΡΙΝ ΤΗ ΔΙΑΛΥΣΗ / SLOINNE ROIMH AN SCAOILEADH / PREZIME PRIJE RAZVRGNUĆA / NOME ANTERIORMENTE ALLO SCIOGLIMENTO / PAVARDĖ PRIEŠ NUTRAUKIMĄ / VĀRDS PIRMS IZBEIGŠANAS / FELBONTÁS ELŐTTI NÉV / ISEM QABEL IX-XOLJIMENT / NAAM VOOR DE ONTBINDING / NAZWISKO PRZED ROZWIĄZANIEM ZAREJESTROWANEGO ZWIĄZKU PARTNERSKIEGO / APELIDO ANTERIOR À DISSOLUÇÃO / NUMELE ÎNAINTE DE DESFACERE / MENO PRED ZRUŠENÍM REGISTROVANÉHO PARTNERSTVA / IME PRED PRENEHANJEM / SUKUNIMI ENNEN PARISUHTEEN PURKAMISTA / EFTERNAMN FÖRE UPPLÖSNING

8

PRÉNOM(S) / VORNAME(N) / СОБСТВЕНО ИМЕ / NOMBRE(S) / JMÉNO (JMÉNA) / FORNAVN/-E / EESNIMED / ΟΝΟΜΑ / CÉADAINM(NEACHA) / IME(NA) / NOME/I / VĀRDS(-I) / VARDAS (-AI) / UTÓNÉV (UTÓNEVEK) / ISEM (ISMIJIET) / VOORNAMEN / IMIĘ (IMIONA) / NOME PRÓPRIO / PRENUME / MENO(Á) / IME(NA) / ETUNIMET / FÖRNAMN

9

SEXE / GESCHLECHT / ПОЛ / SEXO / POHLAVÍ / KØN / SUGU / ΦΥΛΟ / GNÉAS / SPOL / SESSO / DZIMUMS / LYTIS / NEM / SESS / GESLACHT / PŁEĆ / SEXO / SEX / POHLAVIE / SPOL / SUKUPUOLI / KÖN

10

DATE ET LIEU DE NAISSANCE / TAG UND ORT DER GEBURT / ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATUM A MÍSTO NAROZENÍ / FØDSELSDATO OG -STED / SÜNNIAEG JA –KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / DATUM I MJESTO ROĐENJA / DATA E LUOGO DI NASCITA / DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA / GIMIMO DATA IR VIETA / SZÜLETÉS IDEJE ÉS HELYE / POST U DATA TAT-TWELID / GEBOORTEPLAATS EN –DATUM / DATA I MIEJSCE URODZENIA / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DATA ŞI LOCUL NAŞTERII / DÁTUM A MIESTO NARODENIA / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA / FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT

11

Nom postérieur à la dissolution / NAME NACH DER AUFHEBUNG / ИМЕ СЛЕД ПРЕКРАТЯВАНЕТО НА РЕГИСТРИРАНОТО ПАРТНЬОРСТВО / NOMBRE DESPUÉS DE LA DISOLUCIÓN / JMÉNO PO ZÁNIKEM REGISTROVANÉHO PARTNERSTVÍ / NAVN EFTER OPLØSNINGEN / PARTNERLUSE LÕPPEMISE JÄRGNE NIMI / ΄OΝΟΜΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΛΥΣΗ / SLOINNE I NDIAIDH AN SCAOILTE / PREZIME NAKON RAZVRGNUĆA / NOME SUCCESSIVAMENTE ALLO SCIOGLIMENTO / PAVARDĖ PO NUTRAUKIMO / VĀRDS PĒC IZBEIGŠANAS / FELBONTÁS UTÁNI NÉV / ISEM WARA IX-XOLJIMENT / NAAM NA DE ONTBINDING / NAZWISKO PO ROZWIĄZANIU ZAREJESTROWANEGO ZWIĄZKU PARTNERSKIEGO / APELIDO POSTERIOR À DISSOLUÇÃO / NUMELE DUPĂ DESFACERE / MENO PO ZRUŠENÍ REGISTROVANÉHO PARTNERSTVA / IME PO PRENEHANJU / SUKUNIMI PARISUHTEEN PURKAMISEN JÄLKEEN / EFTERNAMN EFTER UPPLÖSNING

12

Résidence habituelle / ORT DES GEWÖHNLICHEN AUFENTHALTS / ОБИЧАЙНО МЕСТОПРЕБИВАВАНЕ / DOMICILIO HABITUAL / OBVYKLÉ BYDLIŠTĚ / SÆDVANLIG BOPÆLSADRESSE / ALALINE ELUKOHT / ΣΥΝΗΘΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗ / GNÁTHÁIT CHÓNAITHE / MJESTO PREBIVALIŠTA / RESIDENZA ABITUALE / PASTĀVĪGĀ DZĪVESVIETA / NUOLATINĖ GYVENAMOJI VIETA / SZOKÁSOS TARTÓZKODÁSI HELY / RESIDENZA NORMALI / WOONPLAATS / MIEJSCE ZWYKŁEGO POBYTU / RESIDÊNCIA HABITUAL / REŞEDINŢA OBIŞNUITĂ / MIESTO OBVYKLÉHO POBYTU / OBIČAJNO PREBIVALIŠČE / ASUINPAIKKA / HEMVIST

13

Autres informations figurant dans l'acte / ANDERE ANGABEN AUS DEM EINTRAG / ДРУГИ БЕЛЕЖКИ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕГИСТРАЦИЯТА / OTROS DATOS DEL REGISTRO / DALŠÍ ÚDAJE O ZÁPISU / ANDRE BEMÆRKNINGER TIL REGISTRERINGEN / MUU TEAVE / ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ / SONRAÍ EILE A BHAINEANN LEIS AN gCLÁRÚCHÁN / OSTALE INFORMACIJE ZA PRIJAVU / ALTRI ELEMENTI PARTICOLARI DELLA REGISTRAZIONE / CITAS ZIŅAS PAR REĢISTRĀCIJU / KITI REGISTRACIJOS DUOMENYS / EGYÉB ANYAKÖNYVI ADATOK / PARTIKOLARITAJIET OĦRA TAR-REĠISTRAZZJONI / ANDERE BIJZONDERHEDEN VAN DE REGISTRATIE / INNE OKOLICZNOŚCI SZCZEGÓLNE ZWIĄZANE Z REJESTRACJĄ / OUTROS ELEMENTOS PARTICULARES DO REGISTO / ALTE CARACTERISTICI PRIVIND ÎNREGISTRAREA / INÉ OSOBITNÉ ÚDAJE V SÚVISLOSTI S REGISTRÁCIOU / DRUGE POSEBNOSTI PRIJAVE / MUITA REKISTERÖINTIIN LIITTYVIÄ SEIKKOJA / ANDRA UPPGIFTER I REGISTRERINGEN

14

DATE DE DÉLIVRANCE, SIGNATURE, SCEAU / TAG DER AUSSTELLUNG, UNTERSCHRIFT, SIEGEL / ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI / UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL

[Sprememba 44]

Priloga IVb

VEČJEZIČNI STANDARDNI OBRAZEC EVROPSKE UNIJE

O DRŽAVLJANSTVU IN NACIONALNOSTI

Člen 11 Uredbe (EU) [Dodaj številko te uredbe]

p0000015.png

1

DRŽAVA ČLANICA:

2

ORGAN IZDAJATELJ

3

VEČJEZIČNI STANDARDNI OBRAZEC EU O DRŽAVLJANSTVU IN NARODNOSTI

4

PRIIMEK

5

IME(NA)

6

DATUM IN KRAJ ROJSTVA Da Me Le

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

7

SPOL

8

DRŽAVLJANSTVO UNIJE, NACIONALNOST:

(ISO 3166-1 alpha-3)

9

DATUM IZDAJE, Da Me Le

PODPIS, ŽIG |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Pravno pojasnilo: Ta večjezični standardni obrazec EU izdajo organi države članice izdajateljice in se lahko zahteva namesto enakovredne javne listine, ki obstaja v tej državi članici. Izdaja takega obrazca ne sme posegati v uporabo katere koli enakovredne nacionalne javne listine, ki jo sestavijo organi države članice izdajateljice. Ima enako uradno dokazno vrednost kot enakovredna nacionalna listina države članice izdajateljice in njegova uporaba ne posega v materialno pravo držav članic o stalnem prebivališču.

SYMBOLS / SYMBOLES / ZEICHEN / СИМВОЛИ / SÍMBOLOS / SYMBOLY / SYMBOLER / SÜMBOLID / ΣΥΜΒΟΛΑ / NODA / SIMBOLI / SIMBOLI / APZĪMĒJUMI / SIMBOLIAI / JELMAGYARÁZAT / SIMBOLI / AFKORTINGEN / SKRÓT / SÍMBOLOS / SIMBOLURI / SYMBOLY / KRATICE / SYMBOLIT/ FÖRKLARINGAR

—   Da: Day / Jour / Tag / ден / Día / Den / Dag / Päev / Ημέρα / Lá / Dan / Giorno / diena / diena / Nap / Jum / dag / dzień / Dia / Ziua / Deň / Dan / Päivä / Dag

—   Mo: Month / Mois / Monat / месец / Mes / Měsíc / Måned / Kuu / Μήνας / Mí / Mjesec / Mese / mēnesis / mėnuo / Hónap / Xahar / maand / miesiąc / Mês / Luna / Mesiac / Mesec / Kuukausi / Månad

—   Ye: Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Aasta / Έτος / Bliain / Godina / Anno / gads / metai / Év / Sena / jaar/ rok / Ano / Anul / Rok / Leto / Vuosi / År

—   M: Masculine / Masculin / Männlich / мъжки / Masculino / Mužské / Mand / Mees / Άρρεν / Fireann / Muško / Maschile / Vīrietis / Vyras / Férfi / Maskil / man / mężczyzna / Masculino / Masculin / Muž / Moški / Mies / Manligt

—   F: Feminine / Féminin / Weiblich / женски / Femenino / Ženské / Kvinde / Naine / Θήλυ / Baineann / Žensko / Femminile / Sieviete / Moteris / Nő / Femminil / vrouw / kobieta / Feminino / Feminin / Žena / Ženska / Nainen / Kvinnligt

1

ÉTAT MEMBRE / MITGLIEDSTAAT / ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁT / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA / STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / STAT MEMBRU / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / JÄSENVALTIO / MEDLEMSSTAT

2

AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE / AUSSTELLUNGSBEHÖRDE / ИЗДАВАЩ ОРГАН / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / AUTORITATEA EMITENTĂ / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / ANTAVA VIRANOMAINEN / UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

Formulaire type multilingue de l'UE relatif à la citoyenneté de l'Union et à la nationaLité / MEHRSPRACHIGES EU-FORMULAR - UNIONSBÜRGERSCHAFT UND STAATSANGEHÖRIGKEIT / МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ГРАЖДАНСТВО НА СЪЮЗА И НАЦИОНАЛНА ПРИНАДЛЕЖНОСТ / UE FORMULARIO NORMALIZADO MULTILINGÜE RELATIVO A LA CIUDADANÍA DE LA UNIÓN Y A LA NACIONALIDAD / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU TÝKAJÍCÍ SE OBČANSTVÍ UNIE A STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOSTI / FLERSPROGET EU-STANDARDFORMULAR VEDRØRENDE UNIONSBORGERSKAB OG STATSBORGERSKAB / LIIDU KODAKONDSUST JA RAHVUST PUUDUTAV MITMEKEELNE ELI STANDARDVORM / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΈΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AE MAIDIR LE SAORÁNACHT AN AONTAIS AGUS NÁISIÚNTACHT / VIŠEJEZIČNI STANDARDNI OBRAZAC EUROPSKE UNIJE – GRAĐANSTVO UNIJE I DRŽAVLJANSTVO / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UNIONE EUROPEA RELATIVO ALLA CITTADINANZA DELL'UNIONE E ALLA NAZIONALITÀ / ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL SĄJUNGOS PILIETYBĖS IR TAUTYBĖS / EIROPAS SAVIENĪBAS DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ SAVIENĪBAS PILSONĪBU UN VALSTSPIEDERĪBU / TÖBBNYELVŰ EURÓPAI UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY UNIÓS POLGÁRSÁG ÉS ÁLLAMPOLGÁRSÁG TEKINTETÉBEN / FORMOLA STANDARD MULTILINGWALI TAL-UE DWAR IĊ-ĊITTADINANZA U N-NAZZJONALITÀ TAL-UNJONI / MEERTALIG MODELFORMULIER VAN DE EUROPESE UNIE BETREFFENDE BURGERSCHAP VAN DE UNIE EN NATIONALITEIT / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY OBYWATELSTWA UNII I OBYWATELSTWA KRAJOWEGO / FORMULÁRIO MULTILINGUE NORMALIZADO DA UE RELATIVO À CIDADANIA DA UNIÃO E NACIONALIDADE / FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND CETĂŢENIA UNIUNII ŞI NAŢIONALITATEA / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA OBČIANSTVA ÚNIE A ŠTÁTNEJ PRÍSLUŠNOSTI / VEČJEZIČNI STANDARDNI OBRAZEC EU O DRŽAVLJANSTVU UNIJE IN NARODNOSTI / EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE – UNIONIN KANSALAISUUS JA KANSALLISUUS / FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE UNIONSMEDBORGARSKAP OCH NATIONALITET

4

NOM / NAME / ФАМИЛНО ИМЕ / APELLIDO(S) / PŘÍJMENÍ / EFTERNAVN / PEREKONNANIMI / ΕΠΩΝΥΜΟ / SLOINNE / PREZIME / COGNOME / UZVĀRDS / PAVARDĖ / CSALÁDI NÉV / KUNJOM / NAAM / NAZWISKO / APELIDO / NUME / PRIEZVISKO / PRIIMEK / SUKUNIMI / EFTERNAMN

5

PRÉNOM(S) / VORNAME(N) / СОБСТВЕНО ИМЕ / NOMBRE(S) / JMÉNO (JMÉNA) / FORNAVN/-E / EESNIMED / ΟΝΟΜΑ / CÉADAINM(NEACHA) / IME(NA) / NOME/I / VĀRDS(-I) / VARDAS (-AI) / UTÓNÉV (UTÓNEVEK) / ISEM (ISMIJIET) / VOORNAMEN / IMIĘ (IMIONA) / NOME PRÓPRIO / PRENUME / MENO(Á) / IME(NA) / ETUNIMET / FÖRNAMN

6

DATE ET LIEU DE NAISSANCE / TAG UND ORT DER GEBURT / ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATUM A MÍSTO NAROZENÍ / FØDSELSDATO OG -STED / SÜNNIAEG JA –KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / DATUM I MJESTO ROĐENJA / DATA E LUOGO DI NASCITA / DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA / GIMIMO DATA IR VIETA / SZÜLETÉS IDEJE ÉS HELYE / POST U DATA TAT-TWELID / GEBOORTEPLAATS EN –DATUM / DATA I MIEJSCE URODZENIA / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DATA ŞI LOCUL NAŞTERII / DÁTUM A MIESTO NARODENIA / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA / FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT

7

SEXE / GESCHLECHT / ПОЛ / SEXO / POHLAVÍ / KØN / SUGU / ΦΥΛΟ / GNÉAS / SPOL / SESSO / DZIMUMS / LYTIS / NEM / SESS / GESLACHT / PŁEĆ / SEXO / SEX / POHLAVIE / SPOL / SUKUPUOLI / KÖN

8

Citoyen de l'Union; nationalité (ISO 3166-1 alpha-3) / UNIONSBÜRGER; STAATSANGEHÖRIGKEIT: ( ISO 3166-1 alpha-3) / ГРАЖДАНИН НА СЪЮЗА, ГРАЖДАНСТВО (ISO 3166-1 ALPHA-3) / CIUDADANÍA DE LA UNIÓN, NACIONALIDAD (ISO 3166-1 ALPHA-3) / OBČANSTVÍ UNIE; STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST (ISO 3166-1 ALPHA-3) / UNIONSBORGERSKAB; STATSBORGERSKAB (ISO 3166-1 ALPHA-3) / LIIDU KODAKONDSUS; RAHVUS (ISO 3166-1 ALPHA-3) / ΠΟΛΙΤΗΣ ΤΗΣ ΈΝΩΣΗΣ• ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ (ISO 3166-1 ALPHA-3) / SAORÁNACHT AN AONTAIS; NÁISIÚNTACHT (ISO 3166-1 ALPHA-3) / GRAĐANIN UNIJE; DRŽAVLJANSTVO: (ISO 3166-1 ALPHA-3) / CITTADINO DELL'UNIONE; NAZIONALITÀ (ISO 3166-1 ALPHA-3) / SĄJUNGOS PILIETYBĖ; TAUTYBĖ (ISO 3166-1 ALPHA-3) / SAVIENĪBAS PILSONIS; VALSTSPIEDRĪBA (ISO 3166-1 ALPHA-3) / UNIÓS POLGÁR, ÁLLAMPOLGÁR (ISO 3166-1 ALPHA-3) / ĊITTADIN TAL-UNJONI; NAZZJONALITÀ (ISO 3166-1 ALPHA-3) / BURGER VAN DE UNIE; NATIONALITEIT (ISO 3166-1 ALPHA-3) / OBYWATEL UNII; OBYWATELSTWO KRAJOWE (ISO 3166-1 ALFA-3) / CIDADANIA DA UNIÃO; NACIONALIDADE (ISO 3166-1 ALPHA -3) / CETĂŢEAN AL UNIUNII; NAŢIONALITATE (ISO 3166-1 ALPHA-3) / OBČAN ÚNIE; ŠTÁTNA PRÍSLUŠNSOŤ (ISO 3166-1 ALPHA-3) / DRŽAVLJANSTVO UNIJE, NARODNOST (ISO 3166-1 ALPHA-3) / UNIONIN KANSALAINEN; KANSALLISUUS (ISO 3166-1 ALPHA-3) / UNIONSMEDBORGARE; NATIONALITET (ISO 3166-1 ALPHA-3)

9

DATE DE DÉLIVRANCE, SIGNATURE, SCEAU / TAG DER AUSSTELLUNG, UNTERSCHRIFT, SIEGEL / ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI / UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL

[Sprememba 45]

Priloga IVc

VEČJEZIČNI STANDARDNI OBRAZEC EVROPSKE UNIJE

O NEKAZNOVANOSTI

Člen 11 Uredbe (EU) [Dodaj številko in naslov te uredbe]

p0000016.png

1

DRŽAVA ČLANICA:

2

ORGAN IZDAJATELJ

3

VEČJEZIČNI STANDARDNI OBRAZEC EU O NEKAZNOVANOSTI

4

PRIIMEK

5

IME(NA)

6

DATUM IN KRAJ ROJSTVA Da Me Le

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

7

SPOL

8

DATUM IZDAJE, Da Me Le

PODPIS, ŽIG |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Pravno pojasnilo: Ta večjezični standardni obrazec EU izdajo organi države članice izdajateljice in se lahko zahteva namesto enakovredne javne listine, ki obstaja v tej državi članici. Izdaja takega obrazca ne sme posegati v uporabo katere koli enakovredne nacionalne javne listine, ki jo sestavijo organi države članice izdajateljice. Ima enako uradno dokazno vrednost kot enakovredna nacionalna listina države članice izdajateljice in njegova uporaba ne posega v materialno pravo držav članic o stalnem prebivališču.

SYMBOLS / SYMBOLES / ZEICHEN / СИМВОЛИ / SÍMBOLOS / SYMBOLY / SYMBOLER / SÜMBOLID / ΣΥΜΒΟΛΑ / NODA / SIMBOLI / SIMBOLI / APZĪMĒJUMI / SIMBOLIAI / JELMAGYARÁZAT / SIMBOLI / AFKORTINGEN / SKRÓT / SÍMBOLOS / SIMBOLURI / SYMBOLY / KRATICE / SYMBOLIT/ FÖRKLARINGAR

—   Da: Day / Jour / Tag / ден / Día / Den / Dag / Päev / Ημέρα / Lá / Dan / Giorno / diena / diena / Nap / Jum / dag / dzień / Dia / Ziua / Deň / Dan / Päivä / Dag

—   Mo: Month / Mois / Monat / месец / Mes / Měsíc / Måned / Kuu / Μήνας / Mí / Mjesec / Mese / mēnesis / mėnuo / Hónap / Xahar / maand / miesiąc / Mês / Luna / Mesiac / Mesec / Kuukausi / Månad

—   Ye: Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Aasta / Έτος / Bliain / Godina / Anno / gads / metai / Év / Sena / jaar/ rok / Ano / Anul / Rok / Leto / Vuosi / År

—   M: Masculine / Masculin / Männlich / мъжки / Masculino / Mužské / Mand / Mees / Άρρεν / Fireann / Muško / Maschile / Vīrietis / Vyras / Férfi / Maskil / man / mężczyzna / Masculino / Masculin / Muž / Moški / Mies / Manligt

—   F: Feminine / Féminin / Weiblich / женски / Femenino / Ženské / Kvinde / Naine / Θήλυ / Baineann / Žensko / Femminile / Sieviete / Moteris / Nő / Femminil / vrouw / kobieta / Feminino / Feminin / Žena / Ženska / Nainen / Kvinnligt

1

ÉTAT MEMBRE / MITGLIEDSTAAT / ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁT / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA / STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / STAT MEMBRU / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / JÄSENVALTIO / MEDLEMSSTAT

2

AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE / AUSSTELLUNGSBEHÖRDE / ИЗДАВАЩ ОРГАН / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / AUTORITATEA EMITENTĂ / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / ANTAVA VIRANOMAINEN / UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

Formulaire type multilingue de l'UE relatif à l'absence d'un casier judiciaire / MEHRSPRACHIGES EU-FORMULAR - VORSTRAFENFREIHEIT / МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ЛИПСА НА СЪДЕБНО МИНАЛО / UE FORMULARIO NORMALIZADO MULTILINGÜE RELATIVO A LA CARENCIA DE ANTECEDENTES PENALES / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU TÝKAJÍCÍ SE NEEXISTENCE ZÁZNAMU V TRESTNÍM REJSTŘÍKU / FLERSPROGET EU-STANDARDFORMULAR VEDRØRENDE REN STRAFFEATTEST / KRIMINAALKARISTUSE PUUDUMIST PUUDUTAV MITMEKEELNE ELI STANDARDVORM / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΥΣΙΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AE MAIDIR LE HÉAGMAIS TAIFID CHOIRIÚIL / VIŠEJEZIČNI STANDARDNI OBRAZAC EUROPSKE UNIJE – UVJERENJE O NEKAŽNJAVANJU / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UNIONE EUROPEA RELATIVO ALL'ASSENZA DI PRECEDENTI PENALI / ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL NETEISTUMO / EIROPAS SAVIENĪBAS DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ KRIMINĀLAS SODAMĪBAS NEESAMĪBU / TÖBBNYELVŰ EURÓPAI UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY BÜNTETLEN ELŐÉLET TEKINTETÉBEN / FORMOLA STANDARD MULTILINGWALI TAL-UE DWAR IN-NUQQAS TA' REKORD KRIMINALI / MEERTALIG MODELFORMULIER VAN DE EUROPESE UNIE BETREFFENDE DE AFWEZIGHEID VAN EEN STRAFBLAD / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY NIEKARALNOŚCI / FORMULÁRIO MULTILINGUE NORMALIZADO DA UE RELATIVO À INEXISTÊNCIA DE REGISTO CRIMINAL / FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND ABSENŢA CAZIERULUI JUDICIAR / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA VÝPISU Z REGISTRA TRESTOV BEZ ZÁZNAMU / VEČJEZIČNI STANDARDNI OBRAZEC EU O NEKAZNOVANOSTI / EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE – MERKINNÄTÖN RIKOSREKISTERIOTE / FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE FRÅNVARO AV NOTERINGAR I BELASTNINGSREGISTER

4

NOM / NAME / ФАМИЛНО ИМЕ / APELLIDO(S) / PŘÍJMENÍ / EFTERNAVN / PEREKONNANIMI / ΕΠΩΝΥΜΟ / SLOINNE / PREZIME / COGNOME / UZVĀRDS / PAVARDĖ / CSALÁDI NÉV / KUNJOM / NAAM / NAZWISKO / APELIDO / NUME / PRIEZVISKO / PRIIMEK / SUKUNIMI / EFTERNAMN

5

PRÉNOM(S) / VORNAME(N) / СОБСТВЕНО ИМЕ / NOMBRE(S) / JMÉNO (JMÉNA) / FORNAVN/-E / EESNIMED / ΟΝΟΜΑ / CÉADAINM(NEACHA) / IME(NA) / NOME/I / VĀRDS(-I) / VARDAS (-AI) / UTÓNÉV (UTÓNEVEK) / ISEM (ISMIJIET) / VOORNAMEN / IMIĘ (IMIONA) / NOME PRÓPRIO / PRENUME / MENO(Á) / IME(NA) / ETUNIMET / FÖRNAMN

6

DATE ET LIEU DE NAISSANCE / TAG UND ORT DER GEBURT / ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATUM A MÍSTO NAROZENÍ / FØDSELSDATO OG -STED / SÜNNIAEG JA –KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / DATUM I MJESTO ROĐENJA / DATA E LUOGO DI NASCITA / DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA / GIMIMO DATA IR VIETA / SZÜLETÉS IDEJE ÉS HELYE / POST U DATA TAT-TWELID / GEBOORTEPLAATS EN –DATUM / DATA I MIEJSCE URODZENIA / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DATA ŞI LOCUL NAŞTERII / DÁTUM A MIESTO NARODENIA / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA / FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT

7

SEXE / GESCHLECHT / ПОЛ / SEXO / POHLAVÍ / KØN / SUGU / ΦΥΛΟ / GNÉAS / SPOL / SESSO / DZIMUMS / LYTIS / NEM / SESS / GESLACHT / PŁEĆ / SEXO / SEX / POHLAVIE / SPOL / SUKUPUOLI / KÖN

8

DATE DE DÉLIVRANCE, SIGNATURE, SCEAU / TAG DER AUSSTELLUNG, UNTERSCHRIFT, SIEGEL / ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI / UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL

[Sprememba 46]

Priloga IVd

VEČJEZIČNI STANDARDNI OBRAZEC EVROPSKE UNIJE

O STALNEM PREBIVALIŠČU

Člen 11 Uredbe (EU) [Dodaj številko in naslov te uredbe]

p0000017.png

1

DRŽAVA ČLANICA:

2

ORGAN IZDAJATELJ

3

VEČJEZIČNI STANDARDNI OBRAZEC EU O STALNEM PREBIVALIŠČU

4

PRIIMEK

5

IME(NA)

6

DATUM IN KRAJ ROJSTVA Da Me Le

   |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

7

SPOL

8

STALNO PREBIVALIŠČE

9

DATUM IZDAJE, Da Me Le

PODPIS, ŽIG |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Pravno pojasnilo: Ta večjezični standardni obrazec EU izdajo organi države članice izdajateljice in se lahko zahteva namesto enakovredne javne listine, ki obstaja v tej državi članici. Izdaja takega obrazca ne sme posegati v uporabo katere koli enakovredne nacionalne javne listine, ki jo sestavijo organi države članice izdajateljice. Ima enako uradno dokazno vrednost kot enakovredna nacionalna listina države članice izdajateljice in njegova uporaba ne posega v materialno pravo držav članic o stalnem prebivališču.

SYMBOLS / SYMBOLES / ZEICHEN / СИМВОЛИ / SÍMBOLOS / SYMBOLY / SYMBOLER / SÜMBOLID / ΣΥΜΒΟΛΑ / NODA / SIMBOLI / SIMBOLI / APZĪMĒJUMI / SIMBOLIAI / JELMAGYARÁZAT / SIMBOLI / AFKORTINGEN / SKRÓT / SÍMBOLOS / SIMBOLURI / SYMBOLY / KRATICE / SYMBOLIT/ FÖRKLARINGAR

—   Da: Day / Jour / Tag / ден / Día / Den / Dag / Päev / Ημέρα / Lá / Dan / Giorno / diena / diena / Nap / Jum / dag / dzień / Dia / Ziua / Deň / Dan / Päivä / Dag

—   Mo: Month / Mois / Monat / месец / Mes / Měsíc / Måned / Kuu / Μήνας / Mí / Mjesec / Mese / mēnesis / mėnuo / Hónap / Xahar / maand / miesiąc / Mês / Luna / Mesiac / Mesec / Kuukausi / Månad

—   Ye: Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Aasta / Έτος / Bliain / Godina / Anno / gads / metai / Év / Sena / jaar/ rok / Ano / Anul / Rok / Leto / Vuosi / År

—   M: Masculine / Masculin / Männlich / мъжки / Masculino / Mužské / Mand / Mees / Άρρεν / Fireann / Muško / Maschile / Vīrietis / Vyras / Férfi / Maskil / man / mężczyzna / Masculino / Masculin / Muž / Moški / Mies / Manligt

—   F: Feminine / Féminin / Weiblich / женски / Femenino / Ženské / Kvinde / Naine / Θήλυ / Baineann / Žensko / Femminile / Sieviete / Moteris / Nő / Femminil / vrouw / kobieta / Feminino / Feminin / Žena / Ženska / Nainen / Kvinnligt

1

ÉTAT MEMBRE / MITGLIEDSTAAT / ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁT / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA / STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / STAT MEMBRU / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / JÄSENVALTIO / MEDLEMSSTAT

2

AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE / AUSSTELLUNGSBEHÖRDE / ИЗДАВАЩ ОРГАН / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / AUTORITATEA EMITENTĂ / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / ANTAVA VIRANOMAINEN / UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

Formulaire type multilingue de l'UE relatif au domicile / MEHRSPRACHIGES EU-FORMULAR - WOHNSITZ / МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА МЕСТОПРЕБИВАВАНЕ / UE FORMULARIO NORMALIZADO MULTILINGÜE RELATIVO A LA RESIDENCIA / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU TÝKAJÍCÍ SE BYDLIŠTĚ / FLERSPROGET EU-STANDARDFORMULAR VEDRØRENDE BOPÆL / ELUKOHTA PUUDUTAV MITMEKEELNE ELI STANDARDVORM / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AE MAIDIR LE CÓNAÍ / VIŠEJEZIČNI STANDARDNI OBRAZAC EUROPSKE UNIJE – BORAVIŠTE / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UNIONE EUROPEA RELATIVO ALLA RESIDENZA / ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL GYVENAMOSIOS VIETOS / EIROPAS SAVIENĪBAS DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ DZĪVES VIETU / TÖBBNYELVŰ EURÓPAI UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY LAKÓHELY TEKINTETÉBEN / FORMOLA STANDARD MULTILINGWALI TAL-UE DWAR IR-RESIDENZA / MEERTALIG MODELFORMULIER VAN DE EUROPESE UNIE BETREFFENDE WOONPLAATS / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY MIEJSCA ZAMIESZKANIA / FORMULÁRIO MULTILINGUE NORMALIZADO DA UE RELATIVO À RESIDÊNCIA / FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND REŞEDINŢA / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA POBYTU / VEČJEZIČNI STANDARDNI OBRAZEC EU O STALNEM PREBIVALIŠČU / EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE – ASUINPAIKKA / FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE HEMVIST

4

NOM / NAME / ФАМИЛНО ИМЕ / APELLIDO(S) / PŘÍJMENÍ / EFTERNAVN / PEREKONNANIMI / ΕΠΩΝΥΜΟ / SLOINNE / PREZIME / COGNOME / UZVĀRDS / PAVARDĖ / CSALÁDI NÉV / KUNJOM / NAAM / NAZWISKO / APELIDO / NUME / PRIEZVISKO / PRIIMEK / SUKUNIMI / EFTERNAMN

5

PRÉNOM(S) / VORNAME(N) / СОБСТВЕНО ИМЕ / NOMBRE(S) / JMÉNO (JMÉNA) / FORNAVN/-E / EESNIMED / ΟΝΟΜΑ / CÉADAINM(NEACHA) / IME(NA) / NOME/I / VĀRDS(-I) / VARDAS (-AI) / UTÓNÉV (UTÓNEVEK) / ISEM (ISMIJIET) / VOORNAMEN / IMIĘ (IMIONA) / NOME PRÓPRIO / PRENUME / MENO(Á) / IME(NA) / ETUNIMET / FÖRNAMN

6

DATE ET LIEU DE NAISSANCE / TAG UND ORT DER GEBURT / ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATUM A MÍSTO NAROZENÍ / FØDSELSDATO OG -STED / SÜNNIAEG JA –KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / DATUM I MJESTO ROĐENJA / DATA E LUOGO DI NASCITA / DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA / GIMIMO DATA IR VIETA / SZÜLETÉS IDEJE ÉS HELYE / POST U DATA TAT-TWELID / GEBOORTEPLAATS EN –DATUM / DATA I MIEJSCE URODZENIA / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DATA ŞI LOCUL NAŞTERII / DÁTUM A MIESTO NARODENIA / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA / FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT

7

SEXE / GESCHLECHT / ПОЛ / SEXO / POHLAVÍ / KØN / SUGU / ΦΥΛΟ / GNÉAS / SPOL / SESSO / DZIMUMS / LYTIS / NEM / SESS / GESLACHT / PŁEĆ / SEXO / SEX / POHLAVIE / SPOL / SUKUPUOLI / KÖN

8

DOMICILE / WOHNSITZ / МЕСТОПРЕБИВАВАНЕ / RESIDENCIA / BYDLIŠTĚ / BOPÆL / ELUKOHT / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ / CÓNAÍ / INDIRIZZO DI RESIDENZA / GYVENAMOJI VIETA / DZĪVES VIETA / LAKCÍM / BORAVIŠTE / RESIDENZA / WOONPLAATS / MIEJSCE ZAMIESZKANIA / RESIDÊNCIA / REŞEDINŢA / POBYT / STALNO PREBIVALIŠČE / ASUINPAIKKA / HEMVIST

9

DATE DE DÉLIVRANCE, SIGNATURE, SCEAU / TAG DER AUSSTELLUNG, UNTERSCHRIFT, SIEGEL / ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI / UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL

[Sprememba 47]

Priloga IVe

VEČJEZIČNI STANDARDNI OBRAZEC EVROPSKE UNIJE

O POTRDILU O IZOBRAZBI

Člen 11 Uredbe (EU) [Dodaj številko te uredbe]

p0000018.png

1

DRŽAVA ČLANICA:

2

ORGAN IZDAJATELJ

3

VEČJEZIČNI STANDARDNI OBRAZEC EU O POTRDILU O IZOBRAZBI

4

PRIIMEK

5

IME(NA)

6

DATUM IN KRAJ ROJSTVA Da Me Le

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

7

SPOL

8

POTRDILO O STOPNJI IZOBRAZBE

(UNESCO ISCED 2011 PRILOGA II)

9

POTRDILO O PODROČJU IZOBRAZBE

(UNESCO ISCED-F 2013 DODATEK I)

10

DATUM IZDAJE, Da Me Le

PODPIS, ŽIG |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Pravno pojasnilo: Ta večjezični standardni obrazec EU izdajo organi države članice izdajateljice in se lahko zahteva namesto enakovredne javne listine, ki obstaja v tej državi članici. Izdaja takega obrazca ne sme posegati v uporabo katere koli enakovredne nacionalne javne listine, ki jo sestavijo organi države članice izdajateljice. Ima enako uradno dokazno vrednost kot enakovredna nacionalna listina države članice izdajateljice in njegova uporaba ne posega v materialno pravo držav članic o stalnem prebivališču.

SYMBOLS / SYMBOLES / ZEICHEN / СИМВОЛИ / SÍMBOLOS / SYMBOLY / SYMBOLER / SÜMBOLID / ΣΥΜΒΟΛΑ / NODA / SIMBOLI / SIMBOLI / APZĪMĒJUMI / SIMBOLIAI / JELMAGYARÁZAT / SIMBOLI / AFKORTINGEN / SKRÓT / SÍMBOLOS / SIMBOLURI / SYMBOLY / KRATICE / SYMBOLIT/ FÖRKLARINGAR

—   Da: Day / Jour / Tag / ден / Día / Den / Dag / Päev / Ημέρα / Lá / Dan / Giorno / diena / diena / Nap / Jum / dag / dzień / Dia / Ziua / Deň / Dan / Päivä / Dag

—   Mo: Month / Mois / Monat / месец / Mes / Měsíc / Måned / Kuu / Μήνας / Mí / Mjesec / Mese / mēnesis / mėnuo / Hónap / Xahar / maand / miesiąc / Mês / Luna / Mesiac / Mesec / Kuukausi / Månad

—   Ye: Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Aasta / Έτος / Bliain / Godina / Anno / gads / metai / Év / Sena / jaar/ rok / Ano / Anul / Rok / Leto / Vuosi / År

—   M: Masculine / Masculin / Männlich / мъжки / Masculino / Mužské / Mand / Mees / Άρρεν / Fireann / Muško / Maschile / Vīrietis / Vyras / Férfi / Maskil / man / mężczyzna / Masculino / Masculin / Muž / Moški / Mies / Manligt

—   F: Feminine / Féminin / Weiblich / женски / Femenino / Ženské / Kvinde / Naine / Θήλυ / Baineann / Žensko / Femminile / Sieviete / Moteris / Nő / Femminil / vrouw / kobieta / Feminino / Feminin / Žena / Ženska / Nainen / Kvinnligt

1

ÉTAT MEMBRE / MITGLIEDSTAAT / ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁT / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA / STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / STAT MEMBRU / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / JÄSENVALTIO / MEDLEMSSTAT

2

AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE / AUSSTELLUNGSBEHÖRDE / ИЗДАВАЩ ОРГАН / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / AUTORITATEA EMITENTĂ / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / ANTAVA VIRANOMAINEN / UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

Formulaire type multilingue de l'UE relatif au diplôme / MEHRSPRACHIGES EU-FORMULAR - BILDUNGSABSCHLUSS / МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ / UE FORMULARIO NORMALIZADO MULTILINGÜE RELATIVO AL CERTIFICADO DE ESTUDIOS / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU TÝKAJÍCÍ SE OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ STUDIA / FLERSPROGET EU-STANDARDFORMULAR VEDRØRENDE ET EKSAMENSBEVIS / HARIDUST TÕENDAVAT DOKUMENTI PUUDUTAV MITMEKEELNE ELI STANDARDVORM / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΠΟΥΔΩΝ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AE MAIDIR LE TEASTAS OIDEACHAIS / VIŠEJEZIČNI STANDARDNI OBRAZAC EUROPSKE UNIJE – POTVRDA O OBRAZOVANJU / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UNIONE EUROPEA RELATIVO A UN CERTIFICATO DI STUDI / ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL IŠSILAVINIMO PAŽYMĖJIMO / EIROPAS SAVIENĪBAS DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ IZGLĪTĪBAS APLIECĪBU / TÖBBNYELVŰ EURÓPAI UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY KÉPESÍTÉS TEKINTETÉBEN / FORMOLA STANDARD MULTILINGWALI TAL-UE DWAR IĊ-ĊERTIFIKAT TA' EDUKAZZJONI / MEERTALIG MODELFORMULIER VAN DE EUROPESE UNIE BETREFFENDE EEN VOOR ONDERWIJS OF OPLEIDING BEHAALD GETUIGSCHRIFT / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY ŚWIADECTWA POTWIERDZAJĄCEGO WYKSZTAŁCENIE / FORMULÁRIO MULTILINGUE NORMALIZADO DA UE RELATIVO A UM CERTIFICADO DE ESTUDOS / FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND DIPLOMELE DE STUDII / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA POTVRDENIA O ŠTÚDIU / VEČJEZIČNI STANDARDNI OBRAZEC EU O POTRDILU O IZOBRAZBI / EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE – KOULUTUSTODISTUS / FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE UTBILDNINGSCERTIFIKAT

4

NOM / NAME / ФАМИЛНО ИМЕ / APELLIDO(S) / PŘÍJMENÍ / EFTERNAVN / PEREKONNANIMI / ΕΠΩΝΥΜΟ / SLOINNE / PREZIME / COGNOME / UZVĀRDS / PAVARDĖ / CSALÁDI NÉV / KUNJOM / NAAM / NAZWISKO / APELIDO / NUME / PRIEZVISKO / PRIIMEK / SUKUNIMI / EFTERNAMN

5

PRÉNOM(S) / VORNAME(N) / СОБСТВЕНО ИМЕ / NOMBRE(S) / JMÉNO (JMÉNA) / FORNAVN/-E / EESNIMED / ΟΝΟΜΑ / CÉADAINM(NEACHA) / IME(NA) / NOME/I / VĀRDS(-I) / VARDAS (-AI) / UTÓNÉV (UTÓNEVEK) / ISEM (ISMIJIET) / VOORNAMEN / IMIĘ (IMIONA) / NOME PRÓPRIO / PRENUME / MENO(Á) / IME(NA) / ETUNIMET / FÖRNAMN

6

DATE ET LIEU DE NAISSANCE / TAG UND ORT DER GEBURT / ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATUM A MÍSTO NAROZENÍ / FØDSELSDATO OG -STED / SÜNNIAEG JA –KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / DATUM I MJESTO ROĐENJA / DATA E LUOGO DI NASCITA / DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA / GIMIMO DATA IR VIETA / SZÜLETÉS IDEJE ÉS HELYE / POST U DATA TAT-TWELID / GEBOORTEPLAATS EN –DATUM / DATA I MIEJSCE URODZENIA / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DATA ŞI LOCUL NAŞTERII / DÁTUM A MIESTO NARODENIA / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA / FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT

7

SEXE / GESCHLECHT / ПОЛ / SEXO / POHLAVÍ / KØN / SUGU / ΦΥΛΟ / GNÉAS / SPOL / SESSO / DZIMUMS / LYTIS / NEM / SESS / GESLACHT / PŁEĆ / SEXO / SEX / POHLAVIE / SPOL / SUKUPUOLI / KÖN

8

Niveau du diplôme (UNESCO CITE 2011, annexe II) / NIVEAU DES ABSCHLUSSES (UNESCO ISCED 2011 ANHANG II) / СТЕПЕН НА ПРИДОБИТО ОБРАЗОВАНИЕ (UNESCO ISCED 2011 ANNEXE II) / NIVEL DEL CERTIFICADO DE ESTUDIOS (UNESCO ISCED 2011 ANEXO II) / ÚROVEŇ OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ STUDIA (UNESCO ISCED 2011 PŘÍLOHA II) / EKSAMENSBEVISETS NIVEAU (UNESCO ISCED 2011 BILAG II) / HARIDUST TÕENDAVA DOKUMENDI KLASS (UNESCO ISCED 2011 LISA II) / ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ (UNESCO ISCED 2011 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II) / LEIBHÉAL AN TEASTAIS OIDEACHAIS (UNESCO ISCED 2011 IARSCRÍBHINN II) / RAZINA OBRAZOVANJA (UNESCO ISCED 2011. PRILOG II.) / LIVELLO DEL CERTIFICATO DI STUDI (UNESCO ISCED 2011 ALLEGATO II) / IŠSILAVINIMO PAŽYMĖJIMO LYGIS (2011 M. UNESCO ISCED II PRIEDAS) / IZGLĪTĪBAS APLIECĪBAS LĪMENIS (UNESCO ISCED 2011 II PIELIKUMS) / KÉPESÍTÉS SZINTJE (UNESCO ISCED 2011 ANNEXE II) / LIVELL TAĊ-ĊERTIFIKAT TA' EDUKAZZJONI (UNESCO ISCED 2011 ANNEXE II) / NIVEAU VAN EEN VOOR ONDERWIJS OF OPLEIDING BEHAALD GETUIGSCHRIFT (UNESCO ISCED 2011 ANNEX II) / POZIOM WSKAZANY NA ŚWIADECTWIE POTWIERDZAJĄCYM WYKSZTAŁCENIE (UNESCO ISCED 2011 ZAŁĄCZNIK II) / NÍVEL DO CERTIFICADO DE ESTUDOS (UNESCO ISCED 2011 ANEXO II) / NIVELUL DIPLOMELOR DE STUDII (UNESCO ISCED 2011 ANEXA II) / ÚROVEŇ POTVRDENIA O ŠTÚDIU (UNESCO ISCED 2011 PRÍLOHA II) / POTRDILO O STOPNJI IZOBRAZBE (UNESCO ISCED 2011 PRILOGA II) / KOULUTUSTODISTUKSEN TASO (UNESCO ISCED 2011 LIITE II) / NIVÅ PÅ STUDIEINTYG (UNESCO ISCED 2011 BILAGA II)

9

Domaine du diplôme (UNESCO CITE-F 2013, annexe I) / GEBIET DES ABSCHLUSSES (UNESCO ISCED-F 2013 ANHANG I) / ОБЛАСТ НА ПРИДОБИТОТО ОБРАЗОВАНИЕ (UNESCO ISCED-F 2013 APPENDIX I) / RAMA DEL CERTIFICADO DE ESTUDIOS (UNESCO ISCED-F 2013 APÉNDICE I) / OBLAST OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ STUDIA (UNESCO ISCED-F 2013 DODATEK I) / EKSAMENSBEVISETS OMRÅDE (UNESCO ISCED-F 2013 APPENDIX I) / HARIDUST TÕENDAVA DOKUMENDI VALDKOND (UNESCO ISCED-F 2013 LISA I) / TΟΜΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ (UNESCO ISCED-F 2013 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ I) / RÉIMSE AN TEASTAIS OIDEACHAIS (UNESCO ISCED-F 2013 FOSCRÍBHINN I) / PODRUČJE OBRAZOVANJA (UNESCO ISCED-F 2013. PRILOG I.) / SETTORE DEL CERTIFICATO DI STUDI (UNESCO ISCED-F 2013 APPENDICE I) / IŠSILAVINIMO PAŽYMĖJIMO SRITIS (2013 M. UNESCO ISCED-F I PRIEDĖLIS) / IZGLĪTĪBAS APLIECĪBAS JOMA (UNESCO ISCED-F 2011 II PIELIKUMS) / KÉPESÍTÉS SZAKTERÜLETE (UNESCO ISCED-F 2013 APPENDIX I) / QASAM TAĊ-ĊERTIFIKAT TA' EDUKAZZJONI (UNESCO ISCED-F 2013 APPENDIĊI I) / STUDIERICHTING VAN EEN VOOR ONDERWIJS OF OPLEIDING BEHAALD GETUIGSCHRIFT (UNESCO ISCED-F 2013 APPENDIX I) / DZIEDZINA WSKAZANA NA ŚWIADECTWIE POTWIERDZAJĄCYM WYKSZTAŁCENIE (UNESCO ISCED-F 2013 DODATEK I) / ÁREA DO CERTIFICADO DE ESTUDOS (UNESCO ISCED-F 2013 APÊNDICE I) / DOMENIILE ÎN CARE AU FOST ACORDATE DIPLOMELE DE STUDII (UNESCO ISCED-F 2013 ANEXA I) / OBLASŤ POTVRDENIA O ŠTÚDIU (UNESCO ISCED-F 2013 DODATOK I) / POTRDILO O PODROČJU IZOBRAZBE (UNESCO ISCED-F 2013 DODATEK I) / KOULUTUSTODISTUKSEN ALA (UNESCO ISCED-F 2013 LISÄYS I) / OMRÅDE FÖR STUDIEINTYG (UNESCO ISCED-F 2013 TILLÄGG I)

10

DATE DE DÉLIVRANCE, SIGNATURE, SCEAU / TAG DER AUSSTELLUNG, UNTERSCHRIFT, SIEGEL / ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI / UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL

[Sprememba 48]

Priloga IVf

VEČJEZIČNI STANDARDNI OBRAZEC EVROPSKE UNIJE

O INVALIDNOSTI

Člen 11 Uredbe (EU) [Dodaj številko in naslov te uredbe]

p0000019.png

1

DRŽAVA ČLANICA:

2

ORGAN IZDAJATELJ

3

VEČJEZIČNI STANDARDNI OBRAZEC EU O INVALIDNOSTI

4

PRIIMEK

5

IME(NA)

6

DATUM IN KRAJ ROJSTVA Da Me Le

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

7

SPOL

8

STOPNJA ALI VRSTA INVALIDNOSTI GLEDE NA NACIONALNO KLASIFIKACIJO

9

DATUM IZDAJE, Da Me Le

PODPIS, ŽIG |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Pravno pojasnilo: Ta večjezični standardni obrazec EU izdajo organi države članice izdajateljice in se lahko zahteva namesto enakovredne javne listine, ki obstaja v tej državi članici. Izdaja takega obrazca ne sme posegati v uporabo katere koli enakovredne nacionalne javne listine, ki jo sestavijo organi države članice izdajateljice. Ima enako uradno dokazno vrednost kot enakovredna nacionalna listina države članice izdajateljice in njegova uporaba ne posega v materialno pravo držav članic o stalnem prebivališču.

SYMBOLS / SYMBOLES / ZEICHEN / СИМВОЛИ / SÍMBOLOS / SYMBOLY / SYMBOLER / SÜMBOLID / ΣΥΜΒΟΛΑ / NODA / SIMBOLI / SIMBOLI / APZĪMĒJUMI / SIMBOLIAI / JELMAGYARÁZAT / SIMBOLI / AFKORTINGEN / SKRÓT / SÍMBOLOS / SIMBOLURI / SYMBOLY / KRATICE / SYMBOLIT/ FÖRKLARINGAR

—   Da: Day / Jour / Tag / ден / Día / Den / Dag / Päev / Ημέρα / Lá / Dan / Giorno / diena / diena / Nap / Jum / dag / dzień / Dia / Ziua / Deň / Dan / Päivä / Dag

—   Mo: Month / Mois / Monat / месец / Mes / Měsíc / Måned / Kuu / Μήνας / Mí / Mjesec / Mese / mēnesis / mėnuo / Hónap / Xahar / maand / miesiąc / Mês / Luna / Mesiac / Mesec / Kuukausi / Månad

—   Ye: Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Aasta / Έτος / Bliain / Godina / Anno / gads / metai / Év / Sena / jaar/ rok / Ano / Anul / Rok / Leto / Vuosi / År

—   M: Masculine / Masculin / Männlich / мъжки / Masculino / Mužské / Mand / Mees / Άρρεν / Fireann / Muško / Maschile / Vīrietis / Vyras / Férfi / Maskil / man / mężczyzna / Masculino / Masculin / Muž / Moški / Mies / Manligt

—   F: Feminine / Féminin / Weiblich / женски / Femenino / Ženské / Kvinde / Naine / Θήλυ / Baineann / Žensko / Femminile / Sieviete / Moteris / Nő / Femminil / vrouw / kobieta / Feminino / Feminin / Žena / Ženska / Nainen / Kvinnligt

1

ÉTAT MEMBRE / MITGLIEDSTAAT / ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁT / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA / STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / STAT MEMBRU / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / JÄSENVALTIO / MEDLEMSSTAT

2

AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE / AUSSTELLUNGSBEHÖRDE / ИЗДАВАЩ ОРГАН / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / AUTORITATEA EMITENTĂ / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / ANTAVA VIRANOMAINEN / UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

Formulaire type multilingue de l'UE relatif au handicap / MEHRSPRACHIGES EU-FORMULAR - BEHINDERUNG / МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА УВРЕЖДАНЕ / UE FORMULARIO NORMALIZADO MULTILINGÜE RELATIVO A LA INVALIDEZ / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU TÝKAJÍCÍ SE ZDRAVOTNÍHO POSTIŽENÍ / FLERSPROGET EU-STANDARDFORMULAR VEDRØRENDE HANDICAP / PUUET PUUDUTAV MITMEKEELNE ELI STANDARDVORM / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AE MAIDIR LE MÍCHUMAS / VIŠEJEZIČNI STANDARDNI OBRAZAC EUROPSKE UNIJE – INVALIDNOST / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UNIONE EUROPEA RELATIVO ALLA DISABILITÀ / ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL NEGALIOS / EIROPAS SAVIENĪBAS DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ INVALIDITĀTI / TÖBBNYELVŰ EURÓPAI UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY FOGYATÉKOSSÁG TEKINTETÉBEN / FORMOLA STANDARD MULTILINGWALI TAL-UE DWAR ID-DIŻABILITÀ / MEERTALIG MODELFORMULIER VAN DE EUROPESE UNIE BETREFFENDE INVALIDITEIT / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI / FORMULÁRIO MULTILINGUE NORMALIZADO DA UE RELATIVO À DEFICIÊNCIA / FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND HANDICAPUL / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA ZDRAVOTNÉHO POSTIHNUTIA / VEČJEZIČNI STANDARDNI OBRAZEC EU O INVALIDNOSTI / EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE – VAMMAISUUS / FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE FUNKTIONSHINDER

4

NOM / NAME / ФАМИЛНО ИМЕ / APELLIDO(S) / PŘÍJMENÍ / EFTERNAVN / PEREKONNANIMI / ΕΠΩΝΥΜΟ / SLOINNE / PREZIME / COGNOME / UZVĀRDS / PAVARDĖ / CSALÁDI NÉV / KUNJOM / NAAM / NAZWISKO / APELIDO / NUME / PRIEZVISKO / PRIIMEK / SUKUNIMI / EFTERNAMN

5

PRÉNOM(S) / VORNAME(N) / СОБСТВЕНО ИМЕ / NOMBRE(S) / JMÉNO (JMÉNA) / FORNAVN/-E / EESNIMED / ΟΝΟΜΑ / CÉADAINM(NEACHA) / IME(NA) / NOME/I / VĀRDS(-I) / VARDAS (-AI) / UTÓNÉV (UTÓNEVEK) / ISEM (ISMIJIET) / VOORNAMEN / IMIĘ (IMIONA) / NOME PRÓPRIO / PRENUME / MENO(Á) / IME(NA) / ETUNIMET / FÖRNAMN

6

DATE ET LIEU DE NAISSANCE / TAG UND ORT DER GEBURT / ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATUM A MÍSTO NAROZENÍ / FØDSELSDATO OG -STED / SÜNNIAEG JA –KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / DATUM I MJESTO ROĐENJA / DATA E LUOGO DI NASCITA / DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA / GIMIMO DATA IR VIETA / SZÜLETÉS IDEJE ÉS HELYE / POST U DATA TAT-TWELID / GEBOORTEPLAATS EN –DATUM / DATA I MIEJSCE URODZENIA / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DATA ŞI LOCUL NAŞTERII / DÁTUM A MIESTO NARODENIA / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA / FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT

7

SEXE / GESCHLECHT / ПОЛ / SEXO / POHLAVÍ / KØN / SUGU / ΦΥΛΟ / GNÉAS / SPOL / SESSO / DZIMUMS / LYTIS / NEM / SESS / GESLACHT / PŁEĆ / SEXO / SEX / POHLAVIE / SPOL / SUKUPUOLI / KÖN

8

Degré ou type du handicap selon la classification nationale / GRAD ODER ART DER BEHINDERUNG IM NATIONALEN SYSTEM / СТЕПЕН ИЛИ ЕСТЕСТВО НА УВРЕЖДАНЕТО СПОРЕД НАЦИОНАЛНАТА КЛАСИФИКАЦИЯ / GRADO O NATURALEZA DE LA INVALIDEZ DE ACUERDO LA CLASIFICACIÓN NACIONAL / STUPEŇ NEBO POVAHA ZDRAVOTNÍHO POSTIŽENÍ PODLE VNITROSTÁTNÍ KLASIFIKACE / HANDICAPPETS GRAD OG ART EFTER NATIONAL KLASSIFICERING / PUUDE ASTE VÕI OLEMUS VASTAVALT RAHVUSVAHELISELE KLASSIFIKATSIOONILE / BΑΘΜΟΣ Η ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ / GRÁD NÓ CINEÁL AN MHÍCHUMAIS DE RÉIR AN AICMIÚCHÁIN NÁISIÚNTA / STUPANJ ILI VRSTA INVALIDNOSTI PREMA NACIONALNOJ KLASIFIKACIJI / LIVELLO O NATURA DELLA DISABILITÀ SECONDO LA CLASSIFICAZIONE NAZIONALE / NEGALIOS LAIPSNIS AR POBŪDIS PAGAL NACIONALINĘ KLASIFIKACIJĄ / INVALIDITĀTES PAKĀPE VAI VEIDS ATBILSTĪGI VALSTS KLASIFIKĀCIJAI / FOGYATÉKOSSÁG MÉRTÉKE VAGY JELLEGE A NEMZETI BESOROLÁS SZERINT / GRAD JEW IN-NATURA TAD-DIŻABBILTÀ SKONT IL-KLASSIFIKAZZJONI NAZZJONALI / MATE EN AARD VAN INVALIDITEIT VOLGENS DE NATIONALE CLASSIFICATIE / STOPIEŃ LUB RODZAJ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI ZGODNIE Z KLASYFIKACJA KRAJOWĄ / GRAU OU NATUREZA DA DEFICIÊNCIA SEGUNDO O SISTEMA NACIONAL DE CLASSIFICAÇÃO / GRADUL ŞI NATURA HANDICAPULUI PORIVIT CLASIFICĂRII NAŢIONALEO / STUPEŇ ALEBO POVAHA ZDRAVOTNÉHO POSTIHNUTIA PODĽA VNÚTROŠTÁTNEJ KLASIFIKÁCIE / STOPNJA ALI VRSTA INVALIDNOSTI GLEDE NA NACIONALNO KLASIFIKACIJO / KANSALLISEN LUOKITUKSEN MUKAINEN VAMMAISUUDEN TASO TAI LUONNE / GRAD ELLER SLAG AV FUNKTIONSHINDER ENLIGT NATIONELL KLASSIFIKATION

9

DATE DE DÉLIVRANCE, SIGNATURE, SCEAU / TAG DER AUSSTELLUNG, UNTERSCHRIFT, SIEGEL / ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI / UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL

[Sprememba 49]

Priloga V

VEČJEZIČNI STANDARDNI OBRAZEC

EVROPSKE UNIJE

O PRAVNEM STATUSU IN ZASTOPANJU

GOSPODARSKIH DRUŽB OZIROMA DRUGIH OBLIK PODJETIJ

Člen 11 Uredbe (EU) [Dodaj številko in naslov te uredbe]

p0000020.png

p0000021.png

Pravno pojasnilo: Ta večjezični standardni obrazec EU izdajo organi države članice izdajateljice in se lahko zahteva namesto enakovredne javne listine, ki obstaja v tej državi članici. Izdaja takega obrazca ne sme posegati v uporabo katere koli enakovredne nacionalne javne listine, ki jo sestavijo organi države članice izdajateljice. Ima enako uradno dokazno vrednost kot enakovredna nacionalna listina države članice izdajateljice in njegova uporaba ne posega v materialno pravo držav članic o pravnem statusu in zastopanju gospodarskih družb oziroma drugih oblik podjetij.

SYMBOLS / SYMBOLES / ZEICHEN / СИМВОЛИ / SÍMBOLOS / SYMBOLY / SYMBOLER / SÜMBOLID / ΣΥΜΒΟΛΑ / NODA / SIMBOLI / SIMBOLI / APZĪMĒJUMI / SIMBOLIAI / JELMAGYARÁZAT / SIMBOLI / AFKORTINGEN / SKRÓT / SÍMBOLOS / SIMBOLURI / SYMBOLY / KRATICE / SYMBOLIT / FÖRKLARINGAR

—   Da: Day / Jour / Tag / ден / Día / Den / Dag / Päev / Ημέρα / Lá / Dan / Giorno / diena / diena / Nap / Jum / dag / dzień / Dia / Ziua / Deň / Dan / Päivä / Dag

—   Mo: Month / Mois / Monat / месец / Mes / Měsíc / Måned / Kuu / Μήνας / Mí / Mjesec / Mese / mēnesis / mėnuo / Hónap / Xahar / maand / miesiąc / Mês / Luna / Mesiac / Mesec / Kuukausi / Månad

—   Ye: Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Aasta / Έτος / Bliain / Godina / Anno / gads / metai / Év / Sena / jaar / rok / Ano / Anul / Rok / Leto / Vuosi / År

1

État membre / Mitgliedstaat / ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁT / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA / STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / STAT MEMBRU / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / JÄSENVALTIO / MEDLEMSSTAT

2

autorité de délivrance / Ausstellungsbehörde / ИЗДАВАЩ ОРГАН / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / AUTORITATEA EMITENTĂ / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / ANTAVA VIRANOMAINEN / UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

Formulaire type multilingue de l'UE concernant le statut et la représentation juridique de la société ou autre forme d'entreprise / mehrsprachiges EU-Formular zur Rechtsform einer Gesellschaft/eines Unternehmens und zur Vertretungsbefugnis / МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕС ЗА ПРАВНИЯ СТАТУС И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО НА ДРУЖЕСТВО ИЛИ НА ДРУГ ВИД ПРЕДПРИЯТИЕ / IMPRESO ESTÁNDAR MULTILINGÜE DE LA UE RELATIVO A LA PERSONALIDAD JURÍDICA Y LA REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD O EMPRESA / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU TÝKAJÍCÍ SE PRÁVNÍHO POSTAVENÍ A ZASTUPOVÁNÍ SPOLEČNOSTI NEBO JINÉHO PODNIKU / FLERSPROGET EU-STANDARDFORMULAR VEDRØRENDE ET SELSKABS ELLER ET ANDET FORETAGENDES RETLIGE STATUS OG REPRÆSENTATION / ELi MITMEKEELNE STANDARDVORM ÄRIÜHINGU VÕI MUU ETTEVÕTJA ÕIGUSLIKU SEISUNDI JA ESINDAMISE KOHTA / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ή ΑΛΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AN AE MAIDIR LE STÁDAS DLÍTHIÚIL AGUS IONADAÍOCHT CUIDEACHTA NÓ GNÓTHAIS EILE / VIŠEJEZIČNI STANDARDNI FORMULAR EU-a KOJI SE ODNOSI NA PRAVNI STATUS I ZASTUPANJE TRGOVAČKIH DRUŠTAVA I DRUGIH VRSTA PODUZEĆA / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UE RELATIVO ALLO STATUS GIURIDICO E ALLA RAPPRESENTANZA DI UNA SOCIETÀ O ALTRA IMPRESA / ES DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ UZŅĒMUMA VAI CITA VEIDA KOMERSANTA JURIDISKO STATUSU UN PĀRSTĀVĪBU / ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL BENDROVĖS AR KITOKIOS ĮMONĖS TEISINIO STATUSO IR ATSTOVAVIMO / TÖBBNYELVŰ UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY TÁRSASÁG VAGY EGYÉB VÁLLALKOZÁS JOGÁLLÁSA ÉS KÉPVISELETE TEKINTETÉBEN / FORMOLA STANDARD MULTILINGWA TAL-UE DWAR L-ISTATUS LEGALI U R-RAPPREŻENTAZZJONI TA' KUMPANIJA JEW TA' IMPRIŻA / MEERVOUDIG EU-MODELFORMULIER BETREFFENDE DE RECHTSVORM EN VERTEGENWOORDIGING VAN EEN VENNOOTSCHAP OF ANDERE ONDERNEMING / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY STATUSU PRAWNEGO I REPREZENTACJI SPÓŁKI LUB INNYCH PRZEDSIĘBIORSTW / FORMULÁRIO MULTILINGUE DA UE RELATIVO AO ESTATUTO JURÍDICO E À REPRESENTAÇÃO DE UMA EMPRESA OU OUTRA SOCIEDADE / FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND STATUTUL LEGAL ŞI REPREZENTAREA UNEI SOCIETĂŢI SAU A UNEI ALTE ÎNTREPRINDERI / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA PRÁVNEHO POSTAVENIA A ZASTÚPENIA SPOLOČNOSTI ALEBO INÉHO PODNIKU / STANDARDNI VEČJEZIČNI OBRAZEC EU V ZVEZI S PRAVNO OBLIKO IN ZASTOPSTVOM GOSPODARSKE DRUŽBE ALI DRUGEGA PODJETJA / EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE - YHTIÖN TAI MUUN YRITYKSEN OIKEUDELLINEN MUOTO JA EDUSTAJAT / FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE ETT BOLAGS ELLER ANNAT FÖRETAGS RÄTTSLIGA STATUS OCH REPRESENTATION

4

Nom de la société ou autre forme d'entreprise /

Firma der Gesellschaft/des Unternehmens / НАИМЕНОВАНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО/ДРУГИЯ ВИД ПРЕДПРИЯТИЕ / NOMBRE DE LA SOCIEDAD O EMPRESA / NÁZEV SPOLEČNOSTI NEBO JINÉHO PODNIKU / SELSKABETS ELLER FORETAGENDETS NAVN / ÄRIÜHINGU VÕI MUU ETTEVÕTJA NIMI / ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ή ΑΛΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ / AINM NA CUIDEACHTA NÓ GNÓTHAIS EILE / TVRTKA DRUŠTVA/PODUZEĆA / DENOMINAZIONE DELLA SOCIETÀ O IMPRESA / UZŅĒMUMA VAI CITA VEIDA KOMERSANTA NOSAUKUMS / BENDROVĖS AR KITOKIOS ĮMONĖS PAVADINIMAS / A TÁRSASÁG VAGY EGYÉB VÁLLALKOZÁS NEVE / ISEM TAL-KUMPANIJA JEW TA' IMPRIŻA OĦRA / NAAM VAN DE VENNOOTSCHAP OF ANDERE ONDERNEMING / NAZWA SPÓŁKI LUB INNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA / NOME DE UMA EMPRESA OU OUTRA SOCIEDADE / NUMELE SOCIETĂŢII SAU AL ÎNTREPRINDERII / MENO SPOLOČNOSTI ALEBO INÉHO PODNIKU / IME GOSPODARSKE DRUŽBE ALI DRUGEGA PODJETJA / YHTIÖN TAI MUUN YRITYKSEN NIMI / FÖRETAGETS NAMN

5

Forme juridique / Rechtsform / ПРАВНА ФОРМА / FORMA JURÍDICA / PRÁVNÍ FORMA / RETLIG STATUS / ÕIGUSLIK VORM / ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ / FOIRM DHLÍTHIÚIL / PRAVNI OBLIK / FORMA GIURIDICA / JURIDISKĀ FORMA / TEISINĖ FORMA / JOGI FORMA / FORMA ĠURIDIKA / RECHTSVORM / FORMA PRAWNA / FORMA JURÍDICA / FORMA JURIDICĂ / PRÁVNA FORMA / PRAVNA OBLIKA / OIKEUDELLINEN MUOTO / RÄTTSLIG FORM

6

National / National / НАЦИОНАЛНА / NACIONAL / VNITROSTÁTNÍ / NATIONALT / RIIKLIK / ΕΘΝΙΚΗ / NÁISIÚNTA / DRŽAVNA / NAZIONALE / VALSTS / NACIONALINĖ / BELFÖLDI / NAZZJONALI / NATIONAAL / KRAJOWA / NACIONAL / NAŢIONAL / VNÚTROŠTÁTNA / V DRŽAVI / KANSALLINEN / NATIONELL

7

Européen / Europäisch / ЕВРОПЕЙСКА / EUROPEA / EVROPSKÁ / EUROPÆISK / EUROOPA / ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ / EORPACH / EUROPSKA / EUROPEA / EIROPAS / EUROPOS / EURÓPAI / EWROPEA / EUROPEES / EUROPEJSKA / EUROPEIA / EUROPEAN / EURÓPSKA / V EU / EUROOPPALAINEN / EUROPEISK

8

Siège social / Sitz der Gesellschaft/des Unternehmens / СЕДАЛИЩЕ / SEDE SOCIAL / SÍDLO / HJEMSTED / REGISTRIJÄRGNE ASUKOHT / ΕΔΡΑ / OIFIG CHLÁRAITHE / SJEDIŠTE DRUŠTVA / SEDE LEGALE / JURIDISKĀ ADRESE / BUVEINĖ / SZÉKHELY / UFFIĊĊJU REĠISTRAT / STATUTAIRE ZETEL / ZAREJESTROWANA SIEDZIBA / SEDE SOCIAL / SEDIUL SOCIAL / OFICIÁLNE SÍDLO / STATUTARNI SEDEŽ / TOIMIPAIKKA / SÄTE

9

date et lieu de l'immatriculation / Tag und Ort der Eintragung / ДАТА И МЯСТО НА РЕГИСТРИРАНЕ / FECHA Y LUGAR DE REGISTRO / DATUM A MÍSTO ZÁPISU / DATO OG STED / REGISTRISSE KANDMISE KUUPÄEV JA KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD AN CHLÁRAITHE / DATUM I MJESTO UPISA / DATA E LUOGO DI REGISTRAZIONE / REĢISTRĀCIJAS DATUMS UN VIETA / REGISTRACIJOS DATA IR VIETA / BEJEGYZÉS IDEJE ÉS HELYE / DATA U POST TA' REĠISTRAZZJONI / DATUM EN PLAATS VAN REGISTRATIE / DATA I MIEJSCE REJESTRACJI / DATA E LOCAL DE REGISTO / DATA ŞI LOCUL ÎNREGISTRĂRII / DÁTUM A MIESTO REGISTRÁCIE / DATUM IN KRAJ REGISTRACIJE / REKISTERÖINTIAIKA JA –PAIKKA / REGISTRERINGSDATUM OCH REGISTRERINGSORT

10

Numéro d'immatriculation / Eintragungsnummer / НОМЕР В РЕГИСТЪРА / NÚMERO DE REGISTRO / IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO / REGISTRERINGSNUMMER / REGISTRINUMBER / ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ / UIMHIR CHLÁRAITHE / BROJ UPISA / NUMERO DI REGISTRAZIONE / REĢISTRĀCIJAS NUMURS / REGISTRACIJOS NUMERIS / CÉGJEGYZÉKSZÁM / NUMRU TA' REĠISTRAZZJONI / REGISTRATIENUMMER / NUMER REJESTRACYJNY / NÚMERO DE REGISTO / NUMĂRUL DE ÎNREGISTRARE / REGISTRAČNÉ ČÍSLO / REGISTRSKA ŠTEVILKA / REKISTERÖINTINUMERO / REGISTRERINGSNUMMER

11

Nom du/des représentant(s) habilité(s) / name des (der) Vertretungsbefugten / ФАМИЛНО(И) ИМЕ(НА) НА УПЪЛНОМОЩЕНИЯ(ТЕ) ПРЕДСТАВИТЕЛ(И) / APELLIDO(S) DEL REPRESENTANTE O LOS REPRESENTANTES AUTORIZADOS / PŘÍJMENÍ POVĚŘENÉHO ZÁSTUPCE (POVĚŘENÝCH ZÁSTUPCŮ) / EFTERNAVN/-E FOR DE BEMYNDIGEDE REPRÆSENTANTER/-ER / VOLITATUD ESINDAJA(TE) PEREKONNANIMI/NIMED / ΕΠΩNΥΜΟ ΤΟΥ Ή ΤΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ / SLOINNE AN IONADAÍ ÚDARAITHE / NA nIONADAITHE ÚDARAITHE / PREZIME OVLAŠTENOG ZASTUPNIKA / COGNOME/I DEL/I RAPPRESENTANTE/I AUTORIZZATO/I / PILNVAROTĀ(-O) PĀRSTĀVJA(-U) UZVĀRDS(-I) / ĮGALIOTO (-Ų) ATSTOVO (-Ų) PAVARDĖ (-ĖS) / KÉPVISELETRE JOGOSULT(AK) CSALÁDI NEVE(I) / KUNJOM(IJIET) TAR-RAPPREŻENTANT(I) AWTORIZZAT(I) / NAAM VAN DE GEMACHTIGDE VERTEGENWOORDIGER(S) / NAZWISKO (NAZWISKA) UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA (UPOWAŻNIONYCH PRZEDSTAWICIELI) / APELIDO DO OU DOS REPRESENTANTES AUTORIZADOS / NUMELE REPREZENTANTULUI AUTORIZAT/REPREZENTANŢILOR AUTORIZAŢI / PRIEZVISKO(Á) OPRÁVNENÉHO ZÁSTUPCU (OPRÁVNENÝCH ZÁSTUPCOV) / PRIIMEK ZAKONITEGA ZASTOPNIKA / PRIIMKI ZAKONITIH ZASTOPNIKOV / VALTUUTETTUJEN EDUSTAJIEN SUKUNIMET / BEMYNDIGAD(E) FÖRETRÄDARES EFTERNAMN

12

Prénom(s) du/des représentant(s) habilité(s) / Vorname(n) des (der) Vertretungsbefugten / СОБСТВЕНО(И) ИМЕ(НА) НА УПЪЛНОМОЩЕНИЯ(ТЕ) ПРЕДСТАВИТЕЛ(И) / NOMBRE(S) DEL REPRESENTANTE O LOS REPRESENTANTES AUTORIZADOS / JMÉNO (JMÉNA) POVĚŘENÉHO ZÁSTUPCE ( POVĚŘENÝCH ZÁSTUPCŮ) / FORNAVN/-E FOR DE BEMYNDIGEDE REPRÆSENTANT/-ER / VOLITATUD ESINDAJA(TE) EESNIMED / ΟΝΟΜΑ/ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΟΥ Ή ΤΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ / CÉADAINM(NEACHA) AN IONADAÍ ÚDARAITHE / NA nIONADAITHE ÚDARAITHE / IME OVLAŠTENOG ZASTUPNIKA / NOME/I DEL/I RAPPRESENTANTE/I AUTORIZZATO/I / PILNVAROTĀ(-O) PĀRSTĀVJA(-U) VĀRDS(-I) / ĮGALIOTO (-Ų) ATSTOVO (-Ų) VARDAS (-AI) / KÉPVISELETRE JOGOSULT(AK) UTÓNEVE(I) / ISEM (ISMIJIET) TAR-RAPPREŻENTANT(I) AWTORIZZAT(I) / VOORNAMEN VAN DE GEMACHTIGDE VERTEGENWOORDIGER(S) / IMIĘ (IMIONA) UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA (UPOWAŻNIONYCH PRZEDSTAWICIELI) / NOME PRÓPRIO DO OU DOS REPRESENTANTES AUTORIZADOS / PRENUMELE REPREZENTANTULUI AUTORIZAT/REPREZENTANŢILOR AUTORIZAŢI / MENO(Á) OPRÁVNENÉHO ZÁSTUPCU (OPRÁVNENÝCH ZASTUPCOV) / IME(NA) ZAKONITEGA ZASTOPNIKA / IMENA ZAKONITIH ZASTOPNIKOV / VALTUUTETTUJEN EDUSTAJIEN ETUNIMET / BEMYNDIGAD(E) FÖRETRÄDARES FÖRNAMN

13

Fonction du/des répresentant(s) HABILITÉ(S) / Funktion des (der) Vertretungsbefugten / ДЛЪЖНОСТ НА УПЪЛНОМОЩЕНИЯ(ТЕ) ПРЕДСТАВИТЕЛ(И) / CARGO DEL REPRESENTANTE O LOS REPRESENTANTES AUTORIZADOS / FUNKCE POVĚŘENÉHO ZÁSTUPCE (ZÁSTUPCŮ) / DE BEMYNDIGEDE REPRÆSENTANTERS STILLING / VOLITATUD ESINDAJA(TE) ÜLESANDED / ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ Ή ΤΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ / FEIDHM AN IONADAÍ ÚDARAITHE / NA nIONADAITHE ÚDARAITHE / FUNKCIJA OVLAŠTENOG ZASTUPNIKA / FUNZIONE DEL/I RAPPRESENTANTE/I AUTORIZZATO/I / PILNVAROTĀ(-O) PĀRSTĀVJA(-U) PILNVARAS / ĮGALIOTO (-Ų) ATSTOVO (-Ų) PAREIGOS / KÉPVISELETRE JOGOSULT(AK) TISZTSÉGE(I) / IL-FUNZJONI TAR-RAPPREŻENTANT(I) AWTORIZZAT(I) / FUNCTIE VAN DE GEMACHTIGDE VERTEGENWOORDIGER(S) / FUNKCJA UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA (UPOWAŻNIONYCH PRZEDSTAWICIELI) / CARGO DO OU DOS REPRESENTANTES AUTORIZADOS / FUNCŢIA REPREZENTANTULUI AUTORIZAT/REPREZENTANŢILOR AUTORIZAŢI / FUNKCIA OPRÁVNENÉHO ZÁSTUPCU (OPRÁVNENÝCH ZASTUPCOV) / FUNKCIJA ZAKONITEGA ZASTOPNIKA / FUNKCIJE ZAKONITIH ZASTOPNIKOV / VALTUUTETTUJEN EDUSTAJIEN TEHTÄVÄ / BEMYNDIGAD(E) FÖRETRÄDARES FUNKTION

14

est (sont) hablité(s) à représenter / Ist (sind) vertretungsbefugt / УПЪЛНОМОЩЕН(И) Е(СА) ДА ПРЕДСТАВЛЯВА(Т) / ESTÁ(N) AUTORIZADO(S) PARA ASUMIR LA REPRESENTACIÓN / JE (JSOU) POVĚŘEN(I) ZASTUPOVAT / ER BEMYNDIGETET TIL AT REPRÆSENTERE / ON VOLITATUD ESINDAMA / ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙ/ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΝ / ATÁ ÚDARAITHE IONADAÍOCHT A DHÉANAMH / OVLAŠTEN(I) ZA ZASTUPANJE / È/SONO AUTORIZZATO/I A RAPPRESENTARE / PĀRSTĀVĪBAS PILNVARAS / YRA ĮGALIOJAMAS (-I) ATSTOVAUTI / KÉPVISELETI JOG FAJTÁJA / HUWA (HUMA) AWTORIZZAT(I) JIRRAPPREŻENTA(W) / IS (ZIJN) GEMACHTIGD TE VERTEGENWOORDIGEN, EN WEL / JEST (SĄ) UPOWAŻNIONY (UPOWAŻNIENI) DO REPREZENTOWANIA / HABILITADO(S) A ASSUMIR A REPRESENTAÇÃO / ESTE (SUNT) AUTORIZAT (AUTORIZAȚI) SĂ REPREZINTE / JE (SÚ) OPRÁVNENÝ(Í) ZASTUPOVAŤ / POOBLAŠČEN(-I) ZA ZASTOPANJE / ON VALTUUTETTU / OVAT VALTUUTETTUJA EDUSTAMAAN / ÄR BEMYNDIGAD(E) ATT FÖRETRÄDA FÖRETAGET

15

seul / allein / САМОСТОЯТЕЛНО / SOLO(S) / SAMOSTATNĚ / ALENE / ERALDI / ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ / INA AONAR / SAMOSTALNO / DA SOLO / ATSEVIŠĶI / ATSKIRAI / ÖNÁLLÓ / WAĦDU / ZELFSTANDIG / SAMODZIELNIE / SÓZINHO(S) / INDIVIDUAL / JEDNOTLIVO / SAMOSTOJNO / YKSIN / ENSAM(MA)

16

conjointement / gemeinschaftlich / СЪВМЕСТНО / CONJUNTAMENTE / SPOLEČNĚ / SAMMEN / KOOS / ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ / LE CHÉILE / ZAJEDNIČKI / CONGIUNTAMENTE / KOPĪGI / KARTU / EGYÜTTES / IN SOLIDUM / GEZAMENLIJK / ŁĄCZNIE / CONJUNTAMENTE / SOLIDAR / SPOLOČNE / SKUPAJ / YHDESSÄ / TILLSAMMANS

17

Date de délivrance, signature, sceau / Tag der Ausstellung, Unterschrift, Siegel / ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / Udstedelsesdato, underskrift, stempel / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI / UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL

(1) UL C 327, 12.11.2013, str. 52.
(2)UL C 327, 12.11.2013, str. 52.
(3) Stališče Evropskega parlamenta z dne 4. februarja 2014.
(4)Uredba (EU) št. 1024/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o upravnem sodelovanju prek informacijskega sistema za notranji trg in razveljavitvi Odločbe Komisije 2008/49/ES (uredba IMI) (UL L 316, 14.11.2012, str. 1).
(5)Odločba Sveta z dne 28. maja 2001 o ustanovitvi Evropske pravosodne mreže v civilnih in gospodarskih zadevah (UL L 174, 27.6.2001, str. 25).
(6)Direktiva 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (UL L 281, 23.11.1995, str. 319).
(7) Številka in datum sprejetja uredbe iz dokumenta COD (2013/0119).
(8)+ Sklic na Uradni list uredbe iz dokumenta COD (2013/0119).
(9) Datum: šest mesecev pred začetkom uporabe te uredbe.
(10) Datum: tri leta po datumu začetka uporabe te uredbe.
(11) Datum: eno leto po začetku veljavnosti te uredbe.
(12)* Datum: šest mesecev pred začetkom uporabe te uredbe.


Razvrščanje, označevanje in pakiranje snovi ter zmesi ***I
PDF 270k   DOC 51k
Resolucija
Prečiščeno besedilo
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 4. februarja 2014 o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi direktiv Sveta 92/58/EGS, 92/85/EGS, 94/33/ES, 98/24/ES ter Direktive 2004/37/ES Evropskega parlamenta in Sveta z namenom prilagoditve Uredbi (ES) št. 1272/2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi (COM(2013)0102 – C7-0047/2013 – 2013/0062(COD) ) (Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)
P7_TA-PROV(2014)0055 A7-0319/2013

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2013)0102 ),

–   ob upoštevanju člena 294(2) in člena 153(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija Parlamentu podala predlog (C7‑0047/2013 ),

–   ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–   ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 12. marca 2008(1) ,

–   po posvetovanju z Odborom regij,

–   ob upoštevanju zaveze predstavnika Sveta v pismu z dne 4. decembra 2013, da bo odobril stališče Evropskega parlamenta v skladu s členom 294(4) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–   ob upoštevanju člena 55 Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve (A7-0319/2013 ),

1.   sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.   poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.   naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 4. februarja 2014 z namenom sprejetja Direktive 2014/…/EU Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi direktiv Sveta 92/58/EGS, 92/85/EGS, 94/33/ES, 98/24/ES ter Direktive 2004/37/ES Evropskega parlamenta in Sveta z namenom prilagoditve Uredbi (ES) št. 1272/2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi

P7_TC1-COD(2013)0062


(Ker je bil dosežen sporazum med Parlamentom in Svetom, je stališče Parlamenta enako končnemu zakonodajnemu aktu, Direktivi 2014/27/EU.)

(1) UL C 204, 9.8.2008, str. 47.


Avtorske in sorodne pravice ter izdajanje večozemeljskih licenc za pravice za glasbena dela za spletno uporabo ***I
PDF 274k   DOC 56k
Resolucija
Prečiščeno besedilo
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 4. februarja 2014 o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o kolektivnem upravljanju avtorskih in sorodnih pravic ter izdajanju večozemeljskih licenc za pravice za glasbena dela za spletno uporabo na notranjem trgu (COM(2012)0372 – C7-0183/2012 – 2012/0180(COD) ) (Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)
P7_TA(2014)0056 A7-0281/2013

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Parlamentu in Svetu (COM(2012)0372 ),

–   ob upoštevanju člena 294(2), člena 50(2)(g) ter členov 53 in 62 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7-0183/2012 ),

–   ob upoštevanju člena 294(3) ter členov 50(1), 53(1) in 62 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–   ob upoštevanju obrazloženih mnenj francoskega senata, luksemburške poslanske zbornice, poljskega sejma in švedskega parlamenta v skladu s Protokolom (št. 2) o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti, v katerih izjavljajo, da osnutek zakonodajnega predloga ni v skladu z načelom subsidiarnosti,

–   ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 12. decembra 2012(1) ,

–   ob upoštevanju zaveze predstavnika Sveta v pismu z dne 6. novembra 2013, da bo odobril stališče Evropskega parlamenta v skladu s členom 294(4) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–   ob upoštevanju člena 55 Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za pravne zadeve in mnenj Odbora za mednarodno trgovino, Odbora za industrijo, raziskave in energetiko, Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov ter Odbora za kulturo in izobraževanje (A7-0281/2013 ),

1.   sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.   poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.   naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 4. februarja 2014 z namenom sprejetja Direktive 2014/…/EU Evropskega parlamenta in Sveta o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic ter izdajanju večozemeljskih licenc za pravice za glasbena dela za spletno uporabo na notranjem trgu

P7_TC1-COD(2012)0180


(Ker je bil dosežen sporazum med Parlamentom in Svetom, je stališče Parlamenta enako končnemu zakonodajnemu aktu, Direktivi 2014/26/EU.)

(1) UL C 44, 15.2.2013, str. 104.


Kazenske sankcije za trgovanje na podlagi notranjih informacij in tržno manipulacijo ***I
PDF 272k   DOC 40k
Resolucija
Prečiščeno besedilo
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 4. februarja 2014 o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o kazenskih sankcijah za trgovanje z notranjimi informacijami in tržno manipulacijo (COM(2011)0654 – C7-0358/2011 – 2011/0297(COD) ) (Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)
P7_TA(2014)0057 A7-0344/2012

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2011)0654 ) in spremenjenega predloga (COM(2012)0420 ),

–   ob upoštevanju člena 294(2) in člena 83(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7‑0358/2011 ),

–   ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–   ob upoštevanju obrazloženega mnenja nemškega zveznega sveta v okviru Protokola (št. 2) o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti, v katerem izjavlja, da osnutek zakonodajnega akta ni v skladu z načelom subsidiarnosti,

–   ob upoštevanju mnenja Evropske centralne banke z dne 22. marca 2012(1) ,

–   ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 28. marca 2012(2) ,

–   ob upoštevanju zaveze predstavnika Sveta v pismu z dne 20. decembra 2013, da bo odobril stališče Evropskega parlamenta v skladu s členom 294(4) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–   ob upoštevanju člena 55 Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za ekonomske in monetarne zadeve in mnenj Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve ter Odbora za pravne zadeve (A7-0344/2012 ),

1.   sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.   poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.   naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 4. februarja 2014 z namenom sprejetja Direktive 2014/…/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o kazenskih sankcijah za zlorabo trga (direktiva o zlorabi trga)

P7_TC1-COD(2011)0297


(Ker je bil dosežen sporazum med Parlamentom in Svetom, je stališče Parlamenta enako končnemu zakonodajnemu aktu, Direktivi 2014/57/EU.)

(1) UL C 161, 7.6.2012, str. 3.
(2) UL C 181, 21.6.2012, str. 64.


Investicijski projekti na področju energetske infrastrukture ***I
PDF 270k   DOC 46k
Resolucija
Prečiščeno besedilo
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 4. februarja 2014 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o obveščanju Komisije o investicijskih projektih na področju energetske infrastrukture v Evropski uniji in nadomestitvi Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 617/2010 (COM(2013)0153 – C7-0075/2013 – 2013/0082(COD) ) (Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)
P7_TA(2014)0058 A7-0323/2013

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2013)0153 ),

–   ob upoštevanju člena 294(2) in člena 194 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7‑0075/2013 ),

–   ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–   ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 22. maja 2013(1) ,

–   po posvetovanju z Odborom regij,

–   ob upoštevanju zaveze predstavnika Sveta v pismu z dne 13. novembra 2013, da bo odobril stališče Evropskega parlamenta v skladu s členom 294(4) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–   ob upoštevanju člena 55 Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za industrijo, raziskave in energetiko (A7-0323/2013 ),

1.   sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.   poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.   naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 4. februarja 2014 z namenom sprejetja Uredbe (EU) št. …/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o uradnem obveščanju Komisije o investicijskih projektih na področju energetske infrastrukture v Evropski uniji, nadomestitvi Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 617/2010 in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 736/96

P7_TC1-COD(2013)0082


(Ker je bil dosežen sporazum med Parlamentom in Svetom, je stališče Parlamenta enako končnemu zakonodajnemu aktu, Uredbi (EU) št. 256/2014.)

(1) UL C 271, 19.9.2013, str. 153.


Imenovanje člana Računskega sodišča (Klaus-Heiner LEHNE - DE)
PDF 190k   DOC 35k
Sklep Evropskega parlamenta z dne 4. februarja 2014 o imenovanju Klausa Heinerja Lehneja za člana Računskega sodišča (C7-0423/2013 – 2013/0813(NLE)) (Posvetovanje)
P7_TA(2014)0059 A7-0050/2014

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju člena 286(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, v skladu s katerim se je Svet posvetoval s Parlamentom (C7-0423/2013 ),

–   ob upoštevanju člena 108 Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A7-0050/2014 ),

A.   ker je Odbor za proračunski nadzor ocenil kandidatova priporočila, zlasti glede na zahteve iz člena 286(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije;

B.   ker je Odbor za proračunski nadzor na seji 23. januarja 2014 poslušal predstavitev kandidata Sveta za člana Računskega sodišča;

1.   odobri predlog Sveta, da se Klaus Heiner Lehne imenuje za člana Računskega sodišča;

2.   naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje Svetu in v vednost Računskemu sodišču, drugim institucijam Evropske unije in revizorskim organom držav članic.


Računsko sodišče
PDF 387k   DOC 93k
Resolucija Evropskega parlamenta z dne 4. februarja 2014 o vlogi Evropskega računskega sodišča v prihodnosti: postopek imenovanja članov Računskega sodišča: posvetovanje z Evropskim parlamentom (2012/2064(INI) )
P7_TA(2014)0060 A7-0014/2014

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije, zlasti člena 286,

–   ob upoštevanju člena 108 Poslovnika,

–   ob upoštevanju Mnenja Evropskega računskega sodišča št. 2/2004 o modelu enotne revizije (in predlogu za okvir notranje kontrole Skupnosti)(1) ,

–   ob upoštevanju svoje resolucije z dne 17. novembra 1992 o postopku posvetovanja z Evropskim parlamentom o imenovanju članov Računskega sodišča (2) ,

–   ob upoštevanju svoje resolucije z dne 19. januarja 1995 o postopkih, ki veljajo za posvetovanje s Parlamentom v zvezi z imenovanjem članov Računskega sodišča(3) ,

–   ob upoštevanju svoje resolucije z dne 3. julija 2013 o integriranem okviru notranje kontrole(4) ,

–   ob upoštevanju člena 48 Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A7-0014/2014 ).

I.Vloga Računskega sodišča v prihodnosti

A.   ker deklaraciji Mednarodne organizacije vrhovnih revizijskih institucij iz Lime in Ciudad de Mexica določata glavne stebre neodvisne revizijske institucije in potrjujeta, da lahko nacionalne vrhovne revizijske institucije tolmačijo načela iz deklaracije precej svobodno;

B.   ker mora Evropsko računsko sodišče kot strokovna revizijska institucija med drugim uporabljati mednarodne standarde revidiranja, ki veljajo za javni sektor;

C.   ker je bilo Evropsko računsko sodišče ustanovljeno s proračunsko pogodbo iz leta 1975, da bi revidiralo finance EU in ker kot zunanji revizor EU prispeva k izboljšanju finančnega poslovodenja Unije in hkrati deluje kot neodvisen varuh finančnih interesov državljanov EU;

D.   ker sedanje hitro spreminjajoče se finančne in gospodarske razmere zahtevajo učinkovit mikro in makrobonitetni nadzor, skladen z načeli gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti, v sodobni Evropski uniji, polni izzivov;

E.   ker javni revizorji, kot so Računsko sodišče in vrhovne revizijske institucije držav članic, igrajo bistveno vlogo pri povrnitvi zaupanja ter izboljšanju javne odgovornosti EU; ker je zato pomembno, da se vse razprave o morebitnih reformah Računskega sodišča umesti v širši okvir izziva, kako izboljšati javno odgovornost EU;

F.   ker je bil z Lizbonsko pogodbo ponovno potrjen pravni okvir Računskega sodišča za spodbujanje javne odgovornosti in pomoč Parlamentu in Svetu pri nadzoru izvajanja proračuna EU, s čimer sodišče prispeva k izboljšanju finančnega poslovodenja EU in zaščiti finančnih interesov državljanov;

II.Postopek imenovanja članov Računskega sodišča: posvetovanje z Evropskim parlamentom

G.   ker morajo biti člani Računskega sodišča v skladu s členom 286 Pogodbe o delovanju Evropske unije izbrani med posamezniki, ki v svoji državi članici pripadajo zunanjim revizijskim organom ali so njihovi nekdanji člani, ali pa so posebej usposobljeni za zadevno službo in katerih neodvisnost mora biti nedvoumno zagotovljena;

H.   ker je bistvenega pomena, da je Računsko sodišče sestavljeno iz članov, ki v kar največji meri zagotavljajo strokovno usposobljenost in neodvisnost, ki ju zahteva Pogodba, hkrati pa se izogibajo vsakršnemu tveganju za sloves sodišča;

I.   ker so nekatera imenovanja sprožila razhajanja v mnenjih Parlamenta in Sveta, nadaljnja prisotnost le-teh pa lahko škoduje dobrim delovnim odnosom Računskega sodišča z omenjenima institucijama in morda celo resno negativno vpliva na verodostojnost in posledično učinkovitost sodišča;

J.   ker je odločitev Sveta, da imenuje člane Računskega sodišča v primerih, ko jih je Parlament zaslišal in izrazil negativno mnenje, nerazumljiva in kaže na pomanjkanje spoštovanja do Parlamenta;

K.   ker za mnenje Parlamenta vlada veliko zanimanje medijev; ker bi zaupanje v zadevne institucije v primeru, da bi posamezniki, katerih kandidaturo je Parlament prej javno in uradno zavrnil, nastopili službo kot člani Računskega sodišča, oslabilo;

L.   ker bodo člani s strokovnim revizijskim znanjem in širšim in bolj raznolikim funkcionalnim ozadjem, ki zagotavlja različne pristope in večji nabor sposobnosti, izboljšali učinkovitost Računskega sodišča pri presojanju in delovanju; ker je dandanes nedopustno, da ne bi našli ustreznega ravnovesja med spoloma;

M.   ker v primerih, ko Parlament ne odobri določenih članov Računskega sodišča, to negativno vpliva na sodelovanje med Računskim sodiščem in Parlamentom, ki je bistveno za sistem proračunskega nadzora EU;

N.   ker dokument o medsebojnem pregledu iz leta 2013 poziva h krajšim notranjim postopkom na Računskem sodišču in k pojasnitvi njegove vloge in mandata zunanjim deležnikom ter poudarja, da revidiranci preveč vplivajo na ugotovitve in revizijska mnenja Računskega sodišča;

O.   ker se Parlament osredotoča predvsem na predloge, ki ne zahtevajo spreminjanja Pogodbe;

P.   ker je Svet vedno spoštoval priporočila, ki jih je odbor, oblikovan v skladu s členom 255 PDEU, pripravil z namenom, da poda mnenje o primernosti kandidatov za generalnega pravobranilca Sodišča Evropske unije in Splošnega sodišča, čeprav Pogodba Sveta k temu izrecno ne zavezuje;

I.Vizija Parlamenta za Evropsko računsko sodišče: prihodnja vloga sodišča

1.   meni, da lahko Evropsko računsko sodišče kot zunanji revizor institucij Unije zakonodajalcema zagotovi ne le izjavo o zanesljivosti računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij v ustreznem proračunskem letu, temveč je Računsko sodišče tudi v izjemnem položaju, da lahko zakonodajalcu in proračunskemu organu, zlasti parlamentarnemu Odboru za proračunski nadzor, poda dragocena mnenja o rezultatih politik Unije z namenom izboljšati uspešnost in učinkovitost dejavnosti, ki jih financira Unija, opredeliti ekonomije obsega in povezanosti ter učinke prelivanja med nacionalnimi politikami držav članic ter Parlamentu zagotoviti zunanje vrednotenje ocen Komisije o javnih financah v državah članicah;

2.   meni, da bi moralo Računsko sodišče ostati zavezano neodvisnosti, integriteti, nepristranskosti in strokovnosti, hkrati pa graditi trdne delovne odnose s svojimi partnerji, to je z Evropskim parlamentom, natančneje Odborom za proračunski nadzor, pa tudi s posebnimi odbori, v postopku odgovornosti Institucij EU;

Tradicionalni model izjave o zanesljivosti (DAS)

3.   ugotavlja, da Pogodba (člen 287 I (2) (PDEU)) zavezuje Računsko sodišče, da Parlamentu in Svetu zagotovi izjavo o zanesljivosti (DAS(5) ) glede zakonitosti in pravilnosti plačil, potem ko je pregledalo pravilnost, zakonitost in rezultate proračuna Unije, poleg tega pa v skladu s Pogodbo pripravlja posebna poročila in mnenja; ugotavlja, da se velik del človeških virov Računskega sodišča ukvarja z letno izjavo o zanesljivosti;

4.   meni, da so neodvisnost, integriteta, nepristranskost in strokovnost Računskega sodišča ključne za verodostojnost sodišča pri pomoči Parlamentu in Svetu pri nadzoru in prispevanju k izboljšavam finančnega poslovodenja EU ter zaščiti finančnih interesov Unije od faze načrtovanja pa vse do priprave zaključnega računa;

5.   obžaluje, da rezultati revizije Računskega sodišča že osemnajsto leto zapored sodišču niso omogočili, da bi dalo pozitivno izjavo o zanesljivosti (DAS) glede zakonitosti in pravilnosti plačil; poudarja dejstvo, da stopnja napake sama le delno ponuja pregled nad učinkovitostjo politik Unije;

6.   opozarja, da člen 287 PDEU določa, da Računsko sodišče predloži Evropskemu parlamentu in Svetu izjavo o zanesljivosti računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij; opozarja, da je Računsko sodišče leta 2012 namesto ene izjave o zanesljivosti računovodskih izkazov in zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij izdalo štiri mnenja: enega o zanesljivosti računovodskih izkazov in tri o zakonitosti in pravilnosti z izkazi povezanih transakcij (mnenje o prihodkih, mnenje o obveznostih in mnenje o plačilih); meni, da to otežuje oceno izvrševanja proračuna s strani Komisije;

7.   poudarja, da je izjava o zanesljivosti letni kazalnik večletnega načrta porabe, zato težko zajame ciklično naravo in učinke večletnih dogovorov, in iz tega razloga je mogoče skupne učinke in uspešnost sistemov upravljanja in nadzora le delno izmeriti ob koncu obdobja porabe; zato meni, da bi moralo imeti Računsko sodišče možnost, da organu, pristojnemu za podelitev razrešnice, poleg letne izjave o zanesljivosti predstavi vmesni pregled in zbirno poročilo o končni uspešnosti programskega obdobja;

8.   pozdravlja dejstvo, da si Računsko sodišče od leta 2009 precej prizadeva razvijati svoje proizvode in storitve ter letna poročila; vendar meni, da bi bilo treba storiti več in uporabiti več virov za nadaljnje izboljšanje kakovosti, predvsem glede dela Računskega sodišča na področju revizij uspešnosti, ki zagotavlja podatke o rezultatih proračuna EU; meni, da bi moralo Računsko sodišče izhajati iz modela DAS, da bi ugotovilo, ali so bili rezultati doseženi, in pojasnilo, na kakšen način, tako da se bo mogoče iz tega kaj naučiti in znanje uporabiti v drugih okvirih;

Nove razsežnosti in izzivi Računskega sodišča:

9.   priznava konstruktivno in zgodovinsko vlogo izjave o zanesljivosti, saj se osredotoča na pojma zakonitosti in pravilnosti kot koristna kazalnika dobrih finančnih praks in uspešnosti upravljanja na vseh ravneh porabe v Uniji ter kažeta, kako so bila sredstva EU porabljena v skladu z odločitvami Parlamenta, ki deluje kot zakonodajalec in proračunski organ; vendar poudarja, da bi moralo Računsko sodišče na tej točki in v prihodnosti posvetiti več virov preverjanju, ali so bile pri uporabi javnih sredstev, zaupanih Komisiji, dosežene gospodarnost, učinkovitost in uspešnost; rezultati ugotovitev iz posebnih poročil bi se morali odražati v ustreznih prilagoditvah programov EU;

10.   poudarja, da mandat Računskega sodišča, kot je določen s Pogodbo, zagotavlja referenčni okvir za to, da sodišče opravlja nalogo neodvisnega zunanjega revizijskega organa Unije; ugotavlja, da mandat dovoljuje znatno prožnost, ki Računskemu sodišču omogoča, da pri opravljanju svojih nalog preseže področje uporabe izjave o zanesljivosti; opozarja, da mandat Računskemu sodišču omogoča predložitev rezultatov revizij uspešnosti poslovanja v posebnih poročilih, ki so pomembna priložnost za višjo dodano vrednost, če se osredotočijo na visoko tvegana področja in jih preučujejo; poleg tega ugotavlja, da ta poročila evropskim državljanom zagotavljajo podatke o delovanju Unije in uporabi evropskih sredstev v številnih sektorjih, s tem pa pomagajo približati Evropo državljanom in jo narediti preglednejšo ter lažje razumljivo;

11.   opozarja, da je glasovanje o razrešnici pred 31. decembrom naslednjega leta po finančnem letu, ki se pregleduje, eden najboljših načinov za izboljšanje nadzora nad računovodskimi izkazi Evropske unije ter izboljšanje uspešnosti in učinkovitosti porabe EU; poudarja, da bi to Računsko sodišče prisililo, da svoje letno poročilo predloži do 30. junija;

12.   priporoča, naj si Evropsko računsko sodišče, ne da bi to vplivalo na njegovo neodvisnost, oblikuje mnenje na podlagi praga bistvenosti namesto zgolj na osnovi sprejemljive stopnje napak, saj se zdi, da je to bolj skladno z mednarodnimi revizijskimi standardi;

13.   predlaga, naj Evropski parlament posveti poseben razdelek svojega letnega poročila o razrešnici nadaljnjim ukrepom po priporočilih, ki jih je izdalo Računsko sodišče v različnih revizijah uspešnosti, da bi spodbudil Komisijo in države članice, naj ta priporočila izvajajo; Parlament bi moral tudi navesti, katerim nadaljnjim ukrepom lahko sodišče v svojih letnih poročilih posveti posebno pozornost;

14.   ugotavlja, da se Računsko sodišče loteva načrtovanja svojega delovnega programa na večletni in letni osnovi; ugotavlja, da večletni načrt omogoča opredeljevanje in posodabljanje strategije sodišča, letni načrt pa določa konkretne naloge, ki se jih je treba lotiti v zadevnem letu; pozdravlja dejstvo, da Računsko sodišče vsako leto predstavi letni delovni načrt odboru za proračunski nadzor, v njem pa našteje prednostne revizijske naloge in vire, ki so dodeljeni za njihovo izvajanje;

15.   meni, da sedanja oblika srečanj Računskega sodišča s Parlamentom in Svetom zagotavlja dragocene nasvete v zvezi z oblikovanjem letnega delovnega načrta sodišča; poudarja, da tak strukturiran pripravljalni dialog veliko pripomore k zagotavljanju učinkovite in demokratične odgovornosti državljanom glede javnih sredstev, ki se zagotavljajo za doseganje ciljev EU; poudarja, da bi moralo Računsko sodišče kljub povečanemu posvetovalnemu sodelovanju s Parlamentom in Svetom o svojem letnem delovnem načrtu odločati neodvisno od političnih ali nacionalnih vplivov;

16.   ugotavlja, da se vprašanja, ki zunanje zainteresirane strani, kot je Evropski parlament, najbolj zanimajo, in posledične prošnje za revizije ne zbirajo strukturirano niti niso v celoti prednostno obravnavana; meni, da to škoduje ustreznosti in učinku rezultatov revizij sodišča; poleg tega ugotavlja, da je dodana vrednost Računskega sodišča neposredno povezana s tem, kako Parlament in druge zainteresirane strani uporabijo delo sodišča v postopku odgovornosti; zato poziva Računsko sodišče, naj v svojem letnem delovnem načrtu upošteva politične prednostne naloge zakonodajalcev in vprašanja, ki so pomembna za državljane EU in jih sporoča parlamentarni Odbor za proračunski nadzor kot komunikacijski kanal za skrbi državljanov;

Sodelovanje z nacionalnimi vrhovnimi revizijskimi institucijami

17.   pričakuje vzpostavitev tesnejšega sodelovanja med Evropskim računskim sodiščem in vrhovnimi revizijskimi institucijami držav članic s konkretnimi rezultati, kar zadeva delež letnega dela Evropskega računskega sodišča; poleg tega pričakuje konkretne metodološke korake in dogovore o časovnem razporedu revizijskega dela; pričakuje, da bo Komisija na podlagi pravne študije podala predloge za vključitev revizijskega dela vrhovnih revizijskih institucij držav članic v revizije Računskega sodišča o deljenem upravljanju v ustrezni državi članici;

18.   poudarja, da bi moralo biti Računsko sodišče v ospredju pri opredelitvi metode dela, po kateri bi vrhovne revizijske institucije in Računsko sodišče povečale usklajevanje svojih virov pri ocenjevanju odhodkov in uspešnosti proračuna EU ter se tako izognile podvajanju nadzornega dela in si delile podatke o nadzoru, ugotavljale področja tveganj ter izvajale skupne revizije, vrhovne revizijske institucije pa bi tesneje sodelovale pri revizijskih nalogah Evropskega računskega sodišča, kar bi prineslo razvoj skupnih metod dela in večjo učinkovitost na vseh stopnjah nadzora; ugotavlja, da je izmenjava podatkov o revizijah in nadzoru ter najboljših praks med Računskim sodiščem in vrhovnimi revizijskimi institucijami ključ do izboljšanja ciljne usmerjenosti revizijskih in nadzornih prizadevanj; ugotavlja, da je ravni nadzora preveč in se je treba takemu podvajanju izogibati, da se razbremenijo organi upravljanja in uporabniki;

19.   zato zahteva tesnejše sodelovanje med nacionalnimi revizijskimi organi in Računskim sodiščem pri revidiranju deljenega upravljanja v skladu s členom 287(3) PDEU;

20.   predlaga preučitev možnosti, da bi nacionalne revizijske institucije v vlogi zunanjih neodvisnih revizorjev in ob spoštovanju mednarodnih revizijskih standardov izdajale nacionalna revizijska potrdila o upravljanju sredstev Unije in jih posredovale vladam držav članic z namenom, da se predložijo med postopkom razrešnice v skladu z ustreznim medinstitucionalnim postopkom, ki ga je treba uvesti;

21.   poudarja pomembnost vključevanja evropskih programov v načrtovanje nadzora, ki ga izvajajo vrhovne revizijske institucije, s posebnim poudarkom na deljenem upravljanju, pri čemer morajo nacionalni parlamenti odigrati ključno vlogo v tem okviru, saj morajo biti zmožni od ustrezne vrhovne revizijske institucije zahtevati, da izvaja nadzor nad evropskimi sredstvi in programi; ugotavlja, da bi lahko ob institucionalizaciji in ureditvi tega nadzora rezultate enkrat letno predstavili nacionalnemu parlamentu;

Nove razmere za delovanje Računskega sodišča

22.   ugotavlja, da so uredbe, ki obravnavajo glavna področja odhodkov za obdobje 2014–2020, znatno spremenile finančne in pravne okvire, ki urejajo izvrševanje proračuna EU; opozarja, da te reforme prinašajo znatne spremembe, ki bodo spremenile področje tveganj finančnega upravljanja s poenostavitvijo pravil o financiranju, povečano uporabo pogojev in izkoriščanjem proračuna EU za pritegnitev drugih sredstev; zato vztraja, naj se Računsko sodišče bolj osredotoči na rezultate, tako da zagotovi ustrezno poročanje o tveganjih in uspešnosti takšnih novih instrumentov;

23.   predlaga Računskemu sodišču, naj uskladi svoj večletni delovni načrt z večletnim finančnim okvirom in vključi vmesni pregled in celovit pregled zaključnega računa Komisije za ustrezni večletni finančni okvir;

24.   ugotavlja, da revizije uspešnosti pogosto ne vsebujejo jasne analize vzrokov za revizijske ugotovitve; poleg tega ugotavlja, da ni sistema za zagotavljanje, da bi revizorji, ki so jim dodeljene konkretne revizije, imeli tehnično znanje in metodološke spretnosti, ki so potrebne za izvajanje revizije, da jim ne bi bilo treba pri vsaki revizijski zadevi začeti iz nič; meni, da te okoliščine povečujejo neučinkovitost in neuspešnost ugotovitev Računskega sodišča pri revizijah uspešnosti;

25.  od Računskega sodišča pričakuje popolno preglednost glede časa, ki ga sodišče potrebuje za pripravo svojih izdelkov, in poziva Računsko sodišče, naj v vsaki reviziji uspešnosti objavi časovni razpored in različne faze, v katerih se je delo odvijalo, tj. čas, ki je bil porabljen za vsako izmed ustaljenih faz, ki so trenutno:

   predhodna študija,
   analiza vprašanja,
   Memorandum revizijskega načrtovanja
   izjava (izjave) o predhodnih ugotovitvah,
   sklep,
   osnutek poročila
   kontradiktorni postopek;

26.   ugotavlja, da revizije uspešnosti, vključno s predhodno študijo Računskega sodišča, trajajo dve leti, zato so ugotovitve revizij v številnih primerih zastarele in ne omogočajo izvajanja ustreznih ukrepov; pričakuje, da bo Računsko sodišče poenostavilo pripravo revizij uspešnosti in odpravilo odvečne postopkovne korake;

27.   izraža željo, da Računsko sodišče v prihodnje ne bi objavljalo le pripomb Komisije na svoje ugotovitve, zaključke in priporočila, temveč bi jasno izrazilo svoj končni odgovor, kadar je to primerno;

28.   meni, da bi moralo Računsko sodišče parlamentarnemu Odboru za proračunski nadzor redno sporočati statistične podatke o prisotnosti članov na svojem sedežu v Luksemburgu; v zvezi s tem pričakuje popolno preglednost sodišča v razmerju do Parlamenta; od Komisije želi dobiti analizo izvedljivosti glede zamenjave dela prejemkov članov Računskega sodišča z dnevnicami;

29.   poudarja, da kljub potrebi po pravičnosti in sklicevanju na argumente revidiranca v zadevnem poročilu ni treba doseči soglasja z revidirancem;

30.   ugotavlja, da so bila v nekaterih primerih parlamentarna posvetovanja o vprašanjih, ki jih obravnavajo posebna poročila, že zaključena, zato rezultatov revizije Računskega sodišča ni bilo mogoče učinkovito uporabiti; poleg tega ugotavlja, da je Komisija v nekaterih primerih že izvedla ključna priporočila Računskega sodišča, preden je bilo predstavljeno poročilo sodišča; pričakuje, da Računsko sodišče pri izvajanju revizij upošteva vse zunanje časovne omejitve in dogodke;

31.   pričakuje, da Računsko sodišče v svojih poročilih jasno poroča o slabostih in najboljših praksah organov držav članic, tako da jih dosledno razkriva;

32.   je prepričan, da je mogoče z analizo potreb članov Računskega sodišča po virih doseči ekonomijo obsega in povezanosti; pričakuje, da bo Računsko sodišče raziskalo takšno ekonomijo, med drugim v zvezi s skupno vozniško službo za člane sodišča in skupnimi kabineti in osebjem;

33.   obžaluje, da medvladni ukrepi zunaj okvira Pogodbe EU, kot je tisti za ustanovitev evropskega mehanizma za finančno stabilnost (EFSF) in evropskega mehanizma za stabilnost (ESM), prav tako predstavljajo resne izzive za javno odgovornost in revizijo, hkrati pa slabijo prvotno vlogo Računskega sodišča;

34.   obžaluje dejstvo, da doslej še ni bilo nobenih dogovorov o neodvisnem javnem zunanjem nadzoru Evropskega instrumenta za finančno stabilnosti in da letno revizijsko poročilo sveta ESM ne bo na voljo Parlamentu niti širši javnosti, tudi če bo Računsko sodišče imenovalo člana revizijskega sveta ESM; poziva Računsko sodišče, naj Parlamentu redno zagotavlja letna revizijska poročila sveta in vse druge potrebne informacije o dejavnostih sodišča v zvezi s tem, da bo Parlament lahko preveril delo Računskega sodišča v postopku razrešnice;

Preoblikovanje strukture Računskega sodišča

35.   ugotavlja, da sta sestava in postopek imenovanja Računskega sodišča določena s členoma 285 in 286 PDEU; vendar poudarja potrebo po spremembi Pogodbe, po kateri bosta Svet in Parlament enakopravna pri imenovanju članov Računskega sodišča, da se zagotovijo demokratična legitimnost, preglednost in popolna neodvisnost članov Računskega sodišča;

36.   obžaluje, da so nekateri postopki imenovanja povzročili spor o kandidatih med Parlamentom in Svetom kljub dejstvu, da Pogodba ne predvideva takšnih nasprotij; poudarja, da je v skladu z določili Pogodbe Parlament dolžan preveriti kandidate; meni, da bi moral Svet v duhu dobrega sodelovanja med evropskimi institucijami spoštovati odločitev, ki jo Parlament sprejme po zaslišanju;

37.   zahteva, naj Evropski parlament ob naslednji spremembi Pogodbe EU postane odgovoren za izbor članov Evropskega računskega sodišča na predlog Sveta; meni, da bi tak postopek okrepil neodvisnost članov Evropskega računskega sodišča v odnosu do držav članic;

38.   pozdravlja dejstvo, da je Računsko sodišče leta 2010 sprejelo nov poslovnik, ki je sodišču v sedanjem pravnem okviru omogočil poenostavitev postopka odločanja, tako da revizijska poročila in mnenja zdaj sprejema senat petih do šestih članov in ne celoten kolegij 28 članov;

39.   meni, da sta prvotna koristnost in verodostojnost sedanjega pravila o geografski zastopanosti v zvezi z visoko ravnijo uprave, po katerem vsako državo članico lahko zastopa en član, že zdavnaj preživeti, zato bi bilo treba ta sistem nadomestiti s preprosto strukturo upravljanja, prirejeno širšim nalogam odgovornosti, z ustreznimi določbami, ki bi zagotavljale neodvisnost pri vseh dejavnostih sodišča;

40.   zato predlaga, naj ima Računsko sodišče enako število članov kot Komisija; člani bi morali imeti poklicne izkušnje vsaj na področju revizij in upravljanja; člani Računskega sodišča bi morali biti posebej usposobljeni za svojo nalogo, njihova neodvisnost pa mora biti nedvoumno zagotovljena;

41.   predlaga ponoven pregled načina plačila članov Računskega sodišča in virov, ki so neposredno in osebno dodeljeni vsakemu članu, da se ti uskladijo z nacionalnimi in mednarodnimi praksami za podobne funkcije ter omogočijo članom Računskega sodišča neodvisno opravljanje njihovih nalog;

II.Postopek imenovanja članov Računskega sodišča: posvetovanje z Evropskim parlamentom

42.  sprejme naslednja načela, izbirna merila in postopke za izdajo mnenja o kandidatih za člane Računskega sodišča:

   (a) Parlamentu je treba omogočiti razumen čas za razmislek, da lahko Odbor za proračunski nadzor zasliši kandidate in po zaslišanju o njih glasuje na seji;
   (b) ko je treba sprejeti odločitev brez upoštevanja političnih meril, Odbor za proračunski nadzor in plenum glasujeta tajno;
   (c) zaslišanja pred Odborom za parlamentarni nadzor so javna in se prenašajo po video zvezi;
   (d) Parlament sprejema odločitve na podlagi večine glasov, oddanih na plenarnem zasedanju, Svet pa mora njegovo mnenje spoštovati; kandidati so prisotni na glasovanju in v primeru negativnega izida glasovanja jih predsednik Evropskega parlamenta prosi, naj umaknejo svojo kandidaturo;

43.  meni, da je treba merila za imenovanje članov Evropskega računskega sodišča dodatno opredeliti na podlagi člena 286 PDEU, in poudarja, da oceno Parlamenta vodijo predvsem naslednja merila:

   (a) strokovne izkušnje na visoki ravni, pridobljene na področju javnih financ, revizije in upravljanja, ter temeljito poznavanje upravljanja evropskih institucij;
   (b) dobra revizijska evidenca in dokazilo o zelo dobrem znanju vsaj enega delovnega jezika Evropske unije;
   (c) kadar je to potrebno, dokaz o predhodni razrešnici za naloge upravljanja, ki so jih kandidati prej izvajali;
   (d) kandidati ne smejo imeti izvoljene funkcije ali kakršnih koli odgovornosti v politični stranki od datuma imenovanja;
   (e) priznani visoki standardi integritete in morale kandidata;
   (f) glede na naravo dela, ki ga bodo opravljali, se upošteva tudi starost kandidatov, pri čemer se na primer šteje kot razumno določiti, da člani Računskega sodišča ob imenovanju ne bi smeli biti starejši od 67 let;
   (g) člani ne opravljajo več kot dveh mandatov;
   (h) nazadnje bo Parlament zelo resno upošteval vprašanje uravnotežene zastopanosti spolov med člani Računskega sodišča;

44.  poziva Svet, naj se zaveže, da bo:

   (a) Parlamentu predstavil vsaj dva kandidata iz vsake države članice, od tega po eno žensko in enega moškega;
   (b) predloge pripravil tako, da bodo v celoti skladni z merili, ki so določena v resolucijah Parlamenta, pod pogojem, da bo Parlament zagotovil natančno spoštovanje teh meril s svoje strani;
   (c) zagotovil ustrezne podatke o karieri ob navedbi imen kandidatov in vse informacije in mnenja, ki jih je prejel, medtem ko potekajo notranji postopki odločanja v državah članicah;
   (d) posredoval vse podatke v zvezi s kandidaturami, ki jih je prejel od držav članic, saj bi moral Parlament v primeru, da Svet informacij ne bi predložil, izvajati lastne poizvedbe, kar bi neizogibno privedlo do zamud v postopku;
   (e) vzpostavil stik z ustreznimi organi držav članic, ki bodo pozvani, naj predlagajo kandidate za člane Računskega sodišča, in opozoril te organe na merila in postopke, ki jih je določil Parlament;
   (f) se izogibal umikanju kandidatur in predlaganju novih, ki bi upoštevale nove predloge držav članic, povezane zgolj s političnimi merili;
   (g) v primeru, da bi do omenjene situacije prišlo, spoštoval negativno mnenje Parlamenta o razmerah in predlagal novega kandidata ali kandidate;

45.  kar zadeva postopke pred Odborom za proračunski nadzor in na plenarnem zasedanju, določa naslednje:

   (a) vsako priporočilo o posamezni kandidaturi se odda v obliki poročila, ki mora biti sprejeto z večino oddanih glasov, in kandidatura je v njem zgolj navedena;
   (b) poročilo sestavljajo:
   (i) navedbe, ki povzemajo okoliščine posredovanja Parlamentu;
   (ii) uvodne izjave, ki opišejo postopek pristojnemu odboru;
   (iii) operativno besedilo, ki je lahko sestavljeno iz:
   pozitivnega mnenja ali
   negativnega mnenja;
   (c) o navedbah in uvodnih izjavah se ne glasuje;
   (d) življenjepis in odgovori na vprašalnik so priloženi poročilu kot priloga;
   (e) Odbor za proračunski nadzor in plenum glasujeta o imenovanju zadevnega kandidata;

o
o   o

46.   naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Računskemu sodišču, v vednost pa tudi drugim institucijam Evropske unije ter parlamentom in revizorskim organom držav članic.

(1) UL C 107, 30.4.2004, str. 1.
(2) UL C 337, 21.12.1992, str. 51.
(3) UL C 43, 20.2.1995, str. 75.
(4) Sprejeta besedila, P7_TA(2013)0319 .
(5) Kratica za francoski izraz „Déclaration d'assurance“.


Ustreznost predpisov, subsidiarnost in sorazmernost v EU
PDF 305k   DOC 91k
Resolucija Evropskega parlamenta z dne 4. februarja 2014 o ustreznosti predpisov, subsidiarnosti in sorazmernosti v EU – 19. poročilo o boljši pripravi zakonodaje za leto 2011 (2013/2077(INI) )
P7_TA(2014)0061 A7-0056/2014

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma o boljši pripravi zakonodaje(1) ,

–   ob upoštevanju Protokola št. 2 Pogodbe o delovanju Evropske unije o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti, zlasti členov 4, 6 in 7 Protokola,

–   ob upoštevanju praktičnih ureditev za izvajanje člena 294(4) PDEU v primeru sporazuma v prvi obravnavi, o katerih sta se 22. julija 2011 sporazumeli pristojni službi Evropskega parlamenta in Sveta,

–   ob upoštevanju svoje resolucije z dne 13. septembra 2012 o osemnajstem poročilu o boljši pripravi zakonodaje – uporaba načel subsidiarnosti in sorazmernosti (2010)(2) ,

–   ob upoštevanju svoje resolucije z dne 14. septembra 2011 o boljši zakonodaji, subsidiarnosti, sorazmernosti in pametnih predpisih(3) ,

–   ob upoštevanju svoje resolucije z dne 8. junija 2011 o zagotavljanju neodvisnih ocen učinka(4) ,

–   ob upoštevanju poročila Komisije o subsidiarnosti in sorazmernosti (Devetnajsto poročilo o boljši pripravi zakonodaje, leto 2011) (COM(2012)0373 ),

–   ob upoštevanju sporočil Komisije o programu ustreznosti in uspešnosti predpisov (COM(2012)0746 ) in (COM(2013)0685 ),

–   ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom „Pametna pravna ureditev – odziv na potrebe malih in srednjih podjetij“ (COM(2013)0122 ),

–   ob upoštevanju delovnega dokumenta služb Komisije o spremljanju pametne pravne ureditve za MSP in posvetovanju o njej (SWD(2013)0060 ),

–   ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom „Pametna pravna ureditev v Evropski uniji“ (COM(2010)0543 ),

–   ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 30. maja 2013 o pametni pravni ureditvi,

–   ob upoštevanju poročila skupine neodvisnih zainteresiranih strani na visoki ravni za upravne obremenitve z dne 15. novembra 2011 z naslovom „Evropa je lahko uspešnejša: Poročilo o najboljših praksah držav članic za izvajanje zakonodaje EU z najmanj obremenitvami“,

–   ob upoštevanju mnenja Odbora regij z dne 30. maja 2013(5) ,

–   ob upoštevanju člena 48 Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za pravne zadeve in mnenja Odbora za ustavne zadeve (A7-0056/2014 ),

A.   ker agenda za pametno pravno ureditev predstavlja poskus združitve prizadevanj za boljšo pripravo zakonodaje, poenostavitev prava EU in zmanjšanje upravnih bremen ter za napredek v smeri dobrega upravljanja na podlagi oblikovanja politike, ki temelji na dokazih in vključuje ocene učinka in naknadni nadzor kot bistvena elementa;

B.   meni, da bi morali biti nacionalni parlamenti vključeni v naknadne ocene novih uredb, kar bi bilo Komisiji v pomoč pri poročilih ter bi na splošno izboljšalo ocene nacionalnih parlamentov o evropskih vprašanjih;

C.   ker Medinstitucionalni sporazum o boljši pripravi zakonodaje iz leta 2003 ne ustreza več sedanjemu zakonodajnemu okolju, ki ga prinaša Lizbonska pogodba, med drugim zaradi polovičarskega pristopa institucij EU, ki postopno sprejemajo skupne politične izjave o obrazložitvenih dokumentih in praktične ureditve na ravni sekretariatov za izvajanje člena 294 PDEU;

Splošne ugotovitve

1.   poudarja, da bi na evropski ravni predložena in sprejeta zakonodaja morala biti preprosta, uspešna in učinkovita, morala bi zagotavljati jasno dodano vrednost, biti lahko razumljiva in dostopna v vseh uradnih jezikih držav članic ter prinašati obsežne koristi ob minimalnih stroških; priznava, da je gospodarska kriza povečala pritisk na vire nacionalnih uprav, in meni, da bi zaveza k pripravi jasne in enostavno prenosljive zakonodaje pripomogla k ublažitvi dela bremena za nacionalne uprave in posameznike, ki morajo ravnati v skladu s pravom; poudarja dejstvo, da so evropske institucije odgovorne, da zagotovijo, da je zakonodaja jasna in lahko razumljiva ter ne obremenjuje po nepotrebnem državljanov ali podjetij;

2.   poudarja, da ocena učinka nove ureditve na MSP ter na velika podjetja ne sme povzročiti diskriminacije delavcev na podlagi velikosti podjetja, ki jih zaposluje, ali ogrožati temeljnih pravic delavcev, vključno s pravico do obveščenosti in posvetovanja, delovnih pogojev, dobrim počutjem pri delu in pravicami na področju socialne varnosti, ter ne sme ovirati izboljšanja teh pravic ali varstva delavcev na delovnem mestu pred starimi in novimi tveganji, povezanimi z delom;

3.   poudarja, da morajo evropske institucije pri zakonodajnem delu spoštovati načeli subsidiarnosti in sorazmernosti;

4.   opozarja na svoje predhodne pripombe, da ti dve načeli v ocenah učinka, ki jih je izvedla Komisija, po ugotovitvah odbora za oceno učinka in nacionalnih parlamentov v številnih primerih nista bili ustrezno obravnavani; znova izraža svoje razočaranje, ker so se takšne kritike ponovile še za naslednje leto;

5.   meni, da si je za boljšo zakonodajo treba prizadevati v duhu upravljanja na več ravneh, torej z usklajenim ukrepanjem Evropske unije, nacionalnih institucij ter lokalnih in regionalnih organov;

6.   znova poziva k pogajanjem o spremembi Medinstitucionalnega sporazuma o boljši pripravi zakonodaje iz leta 2003, da bi tako upoštevali novo zakonodajno okolje, ki ga prinaša Lizbonska pogodba, utrdili obstoječe najboljše prakse in posodobili sporazum v skladu s programom za boljšo pripravo zakonodaje; priporoča, da se morebitni novi sporazumi sprejmejo na podlagi člena 295 PDEU in so zavezujoče narave;

7.   poziva Komisijo in Svet, naj Parlament vključita v pogajanja o merilih za ustrezno uporabo členov 290 in 291 PDEU; meni, da bi bilo to mogoče doseči v okviru revizije Medinstitucionalnega sporazuma o boljši pripravi zakonodaje, kamor bi bila med drugim vključena taka merila;

8.   meni, da so različni nazivi, ki se uporabljajo za programe, s katerimi Komisija vrednoti sprejeto zakonodajo in zagotavlja zmanjšanje bremena, begajoči in po nepotrebnem zapleteni; priporoča, da se sprejme enoten naziv za „boljšo pripravo zakonodaje“, in ponovno poziva k imenovanju komisarja, ki bo odgovoren za to nalogo;

9.   poziva Komisijo, naj obširneje revidira uporabo načela sorazmernosti, zlasti glede uporabe členov 290 in 291 PDEU o delegiranih in izvedbenih aktih;

10.   meni, da je treba v kontekstu širše demokratične legitimnosti posebno pozornost nameniti sistemu zgodnjega obveščanja.

Mehanizem subsidiarnosti za nacionalne parlamente

11.   opozarja, da je zaradi gospodarske in finančne krize sicer potrebno boljše usklajevanje politik in okrepitev pooblastil Unije na številnih področjih, vendar je treba v sistemu upravljanja Evropske unije na več ravneh ohraniti jasno delitev pristojnosti in po pregledni razpravi sprejemati odločitve na pregleden način na najbolj ustrezni stopnji ter zmanjševati birokracijo;

12.   poudarja, da morajo evropske institucije spoštovati, da načeli subsidiarnosti in sorazmernosti, zapisani v členu 5 Pogodbe o Evropski uniji in protokolu št. 2 k Pogodbi o delovanju Evropske unije, ki sta splošne narave, zavezujeta institucije pri izvajanju pooblastil Unije, z izjemo, da se načelo subsidiarnosti ne uporablja na področjih, ki spadajo v izključno pristojnost Unije;

13.   predlaga, naj se oceni, ali je treba določiti ustrezna merila na ravni EU za ocenjevanje skladnosti z načeli subsidiarnosti in sorazmernosti;

14.   je seznanjen, da protokol št. 2 nacionalnim parlamentom formalno omogoča, da zakonodajalcu EU podajo svoje mnenje o tem, da novi zakonodajni predlog ne izpolnjuje merila subsidiarnosti, saj se njegovi cilji zaradi njihovega obsega ali učinkov ne morejo lažje doseči na ravni Unije kot na ravni države članice;

15.   je seznanjen s ključnim pomenom, ki ga ima ocena učinka kot orodje, ki pomaga pri odločanju v zakonodajnem postopku in poudarja, da je treba v tem okviru ustrezno obravnavati vprašanja, povezana s subsidiarnostjo in sorazmernostjo;

16.   pozdravlja tesnejše sodelovanje nacionalnih parlamentov v sklopu evropskega zakonodajnega postopka in ugotavlja, da parlamenti držav članic kažejo še večji interes, da institucije Unije pravilno uporabljajo ta načela; da je temu tako kaže dejstvo, da je Evropski parlament leta 2011 prejel 77 obrazloženih mnenj, ki ugotavljajo, da osnutek zakonodajnega akta ne izpolnjuje načela subsidiarnosti, in 523 drugih prispevkov o prednostih zakonskega osnutka. Za leto 2010 sta bili ti številki 41 in 299; izraža pripravljenost, da nadaljuje sodelovanje in medparlamentarni dialog z nacionalnimi parlamenti in ju okrepi;

17.   odločno poudarja pomen parlamentarnega nadzora tako Evropskega parlamenta kot nacionalnih parlamentov; priporoča, naj se nacionalnim parlamentom odobri znatna pomoč, ki jim bo omogočila izvajanje njihovih nalog nadzora; predlaga, da se nacionalnim parlamentom zagotovijo smernice, ki jim bodo pomagale pri ocenjevanju skladnosti z načelom subsidiarnosti;

18.   poudarja, da je Sodišče Evropske unije v skladu s členom 263 PDEU pristojno za pregled zakonitosti zakonodajnih aktov glede skladnosti z načelom subsidiarnosti in da to načelo predstavlja politično smernico o izvajanju pooblastil na ravni Unije;

19.   vendar opozarja, da je Sodišče Evropske unije na podlagi pogodb pristojno, da odloča o tožbah v zvezi s kršitvijo pogodb ali katerega koli pravnega pravila, ki se nanaša na njihovo uporabo, in da načeli subsidiarnosti in sorazmernosti v skladu s Pogodbo o Evropski uniji sodita med ta pravila; ugotavlja torej, da sodni nadzor nad veljavnostjo aktov Evropske unije zajema tudi preverjanje skladnosti s tema dvema načeloma;

20.   poudarja, da je Sodišče v svoji sodbi z dne 12. maja 2011 v zadevi C–176/09 Luxembourg proti Evropskemu parlamentu in Svetu odločil, da načelo subsidiarnosti „zahteva, da so ukrepi, sprejeti v skladu s pravom Unije, primerni za uresničenje legitimnih ciljev, ki jim sledi zadevna ureditev, in ne smejo prekoračiti okvirov, ki so potrebni za njihovo doseganje‟ in da se lahko „na področjih, na katerih ima zakonodajalec Unije široka zakonodajna pooblastila‟ na zakonitost sprejetega ukrepa v tem okviru vpliva le če je ukrep očitno neustrezen glede na cilj, ki ga pristojne institucije želijo izpolniti, čeprav mora evropski zakonodajalec vseeno „svojo izbiro utemeljiti na objektivnih merilih‟ in pri ocenjevanju bremen, povezanih z različnimi možnimi ukrepi „preučiti, ali cilji sprejetega ukrepa upravičujejo negativne gospodarske posledice, celo precejšnje, za posamezne operaterje‟;

21.   opaža, da načelo subsidiarnosti, kot je opredeljen v Pogodbah, Uniji dovoljuje ukrepanje na področjih, ki ne spadajo v izključno pristojnost Unije le „če in kolikor države članice ciljev predlaganih ukrepov ne morejo zadovoljivo doseči na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni, temveč se zaradi obsega ali učinkov predlaganih ukrepov lažje dosežejo na ravni Unije‟, medtem ko v skladu z načelom sorazmernosti vsebina in oblika ukrepov Unije ne smeta presegati, kar je nujno za doseganje ciljev Pogodb; poudarja, da sta subsidiarnost in sorazmernost tesno povezani, vendar različni: medtem ko se prvi nanaša na ustreznost ukrepov Unije v sektorjih, ki ne spadajo v njeno izključno pristojnost, se drugi nanaša na sorazmernost med sredstvi in cilji, ki jih določi zakonodajalec, in je splošno pravilo, ki ureja izvajanje pooblastil Unije; ugotavlja, da mora obravnavi subsidiarnosti logično slediti obravnava sorazmernosti osnutka zakonodajnega akta, hkrati pa da preverjanje subsidiarnosti ne bi bilo dovolj učinkovito brez preverjanja sorazmernosti;

22.   ugotavlja, da je Komisija leta 2011 prejela le majhno število parlamentarnih vprašanj (32 od več kot 12,000) o vprašanjih, ki se nanašajo na skladnost z načeli subsidiarnosti in sorazmernosti;

23.   poudarja dejstvo, da je leta 2011 Komisija prejela 64 obrazloženih mnenj v smislu protokola št. 2 o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti, kar predstavlja znatno povečanje v primerjavi z letom 2010; seznanjen pa je, da teh 64 obrazloženih mnenj predstavlja komajda 10 % od skupno 622, ki so jih nacionalni parlamenti poslali Komisiji leta 2011 v sklopu omenjenega političnega dialoga; opozarja tudi na dejstvo, da ni bilo v zvezi z nobenim predlogom Komisije predloženih dovolj obrazloženih mnenj, da bi se v skladu s protokolom sprožil postopek z „rumenim ali oranžnim kartonom‟; vendar je seznanjen, da je bil 22. maja 2012 prvič sprožen postopek z „rumenim kartonom‟ zaradi predloga Komisije (osnutek uredbe Sveta o uveljavljanju pravice do kolektivnih ukrepov v okviru svobode ustanavljanja in svobode opravljanja storitev oz. t.i. uredba Monti II); poudarja, da je Komisija predlog umaknila, pa ne zato, ker bi menila, da je bilo kršeno načelo subsidiarnosti, temveč ker je ugotovila, da predlog verjetno ne bo imel dovolj politične podpore v Parlamentu in Svetu, da bi bilo njegovo sprejetje zagotovljeno;

24.   meni, da je treba oblikovati mehanizem za preverjanje načela subsidiarnosti in ga začeti uporabljati kot glavni instrument za sodelovanje med evropskimi in nacionalnimi institucijami; z zadovoljstvom ugotavlja, da se ta instrument v praksi uporablja kot sredstvo komunikacije in skupnega dialoga med različnimi institucionalnimi ravnmi v evropskem večplastnem sistemu;

25.   z zaskrbljenostjo ugotavlja, da nekatera obrazložena mnenja nacionalnih parlamentov poudarjajo, da v številnih zakonodajnih predlogih Komisije subsidiarnost ni zadostno utemeljena ali sploh ni utemeljena;

26.   priporoča, naj se razišče, zakaj nacionalni parlamenti predložijo tako malo uradnih obrazloženih mnenj in ugotovi, ali je to zato, ker vse strani spoštujejo načelo subsidiarnosti ali pa zato, ker nacionalni parlamenti ne morejo izvajati načela zaradi pomanjkanja sredstev ali kratkih rokov; meni, da je zaželeno, da Komisija naredi analizo;

27.   poudarja, da morajo institucije EU nacionalnim parlamentom omogočiti pregled osnutkov zakonodajnih predlogov, tako da zagotovijo, da Komisija podrobno in izčrpno utemelji svoje odločitve o načelih subsidiarnosti in sorazmernosti v skladu s členom 5 protokola št. 2 k Pogodbi o delovanju Evropske unije;

28.   v zvezi s tem ugotavlja, da se zdijo veljavni časovni roki za izvajanje mehanizmov za preverjanje subsidiarnosti in sorazmernosti za nacionalne parlamente pogosto prekratki;

29.   meni, da časovna stiska in pritisk na vire, s katerima se ob odzivanju na zakonodajne osnutke soočajo nacionalni parlamenti, prispevata k zaznanemu demokratičnemu primanjkljaju v EU;

30.   opozarja na svoje prejšnje zahteve po podrobnejši preučitvi težav, s katerimi se srečujejo nacionalni parlamenti, da bi tako izboljšali delovanje sedanjega sistema; meni tudi, da bi bilo dobro preučiti ukrepe za okrepitev tega mehanizma, ki bi, zlasti ob morebitnem prihodnjem pregledu pogodb, lahko nacionalnem parlamentom dal več pravic; predlaga, da bi bilo ob takem morebitnem pregledu dobro razmisliti o tem, kakšno bilo primerno število odgovorov s strani nacionalnih parlamentov, da se sproži takšen postopek, ali bi slednji moral biti omejen na razloge, povezane zgolj s subsidiarnostjo, in kakšen naj bi bil njegov učinek, zlasti ob upoštevanju nedavnih izkušenj s postopkom z rumenim kartonom; meni, da je takšna razprava koristna faza pri spreminjanju pristojnosti, ki je dodeljena nacionalnim parlamentom, saj usklajuje spodbude za izvajanje nadzora z učinki na evropski ravni;

31.  meni, da bi medtem lahko uvedli več pobud za izboljšanje ocenjevanja evropskih zadev s strani nacionalnih parlamentov; zlasti:

   predlaga, da bi moral vsak zakonodajni akt, ki je objavljen v Uradnem listu, vsebovati opombo, v kateri bi bili navedeni nacionalni parlamenti, ki so se odzvali, in tisti, ki so izrazili pomisleke glede upoštevanja načela subsidiarnosti;
   predlaga, da se obrazložena mnenja, ki jih nacionalni parlamenti pošljejo na podlagi uporabe člena 6 protokola št. 2 k PEU in PDEU, nemudoma posredujejo sozakonodajalcema;
   predlaga, da se pripravijo smernice, v katerih bi začrtali merila za obrazložena mnenja o vprašanjih subsidiarnosti;
   predlaga, naj nacionalni parlamenti pripravijo primerjalna vrednotenja predhodnih ocen, ki so jih izvedli, ter naknadnih ocen, ki jih je pripravila Komisija;

Boljša priprava zakonodaje

32.   meni, da bo učinkovit pristop k izzivom na področju boljše priprave zakonodaje, tako z vidika obstoječih zakonov kot z vidika prihodnje zakonodaje, pripomogel k temu, da se bodo evropske institucije lažje odzivale na krizo; meni, da je reforma evropske zakonodaje in zakonodajnih praks bistveno orodje za zagotavljanje rasti, konkurenčnosti in dostojnih delovnih mest v Evropi;

33.   pozdravlja vse večji poudarek, ki ga Komisija namenja političnemu ciklusu, kjer se faze dajanja pobude, ocene učinka, posvetovanja, uzakonitve, izvajanja in vrednotenja zakonodaje EU obravnavajo kot del usklajenega procesa; v zvezi s tem meni, da bi načelo „Najprej pomisli na male“ moralo biti ključni element celotnega procesa ter da bilo treba izboljšati predhodno oceno nove zakonodaje in s tem vzpostaviti razumljiv in pregleden proces za spodbujanje rasti in konkurenčnosti v Evropi;

34.   v zvezi s tem pozdravlja sporočili Komisije o pametni pravni ureditvi in o ustreznosti predpisov EU ter delovni dokument služb Komisije o „10 predpisih, ki najbolj obremenjujejo MSP“; meni, da ti dokumenti predstavljajo verodostojen napredek v okviru programa za boljšo pripravo zakonodaje in odražajo številne predhodne zahteve Parlamenta;

35.  meni, da bi bilo treba ta retorični napredek sedaj utrditi s konkretnimi ukrepi; zato poziva Komisijo, naj predloži nadaljnje konkretne predloge za vsestransko zmanjšanje regulativnih bremen EU, ne da bi pri tem ogrozila zdravje in varnost pri delu, in zlasti naj:

   čim prej sprejme ukrepe za zmanjšanje bremen, ki so jih opredelila MSP po vsej Evropi v posvetovanju o 10 predpisih, ki najbolj obremenjujejo MSP;
   ob predlaganju nove zakonodaje po potrebi poveča uporabo izjem ali blažjih režimov za mikropodjetja in MSP ter poskrbi, da so predpisi o javnih naročilih EU bolj prijazni do MSP;
   čim prej izpolni zaveze iz svojega sporočila o ustreznosti predpisov (REFIT) z dne 2. oktobra 2013 (COM(2013)0685 ) ter opravi ocene na ključnih političnih področjih pred koncem tega zakonodajnega obdobja, vključno s prispevki z vseh ravni upravljanja v glavnih sektorjih, ki zadevajo lokalne in regionalne organe;
   si začne ambiciozneje prizadevati za ustvarjanje delovnih mest in rast v Evropski uniji, tako da zniža stroške, povezane s predpisi, za podjetja;
   pripravi letno poročilo, ki se bo osredotočalo na obsežnejši program za boljšo pripravo zakonodaje in bo vsebovalo predstavitev napredka na področju pobud Komisije ter vključevalo poročilo o neto stroških podjetij ter o socialnih stroških zaradi novih predlogov Komisije, sprejetih v predhodnih 12 mesecih;

36.   poudarja, da sta boljše zdravje in varnost pri delu ter obveščanje delavcev in posvetovanje z njimi pomembna dejavnika za povečanje produktivnosti in konkurenčnosti v evropskem gospodarstvu; poudarja, da trdna in stabilna ureditev na tem področju ne ovira rasti, ampak k njej prispeva;

37.   meni, da bi Komisija morala dodatno raziskati možnost uvedbe stopnje bele knjige v zakonodajni postopek; meni, da bi se s tem, ko bi zainteresiranim stranem dali možnost komentiranja osnutkov predlogov in priloženih začasnih ocen učinka, izboljšala kakovost zakonodajnih osnutkov, ki jih predloži Komisija, pri čemer se obdobje nastajanja prihodnje zakonodaje ne bi pretirano podaljšalo;

38.   še enkrat opozarja na poziv Parlamenta Komisiji, naj pripravi predloge za izvajanje regulativnega ravnovesja, v skladu s katerimi bi bilo treba pred sprejetjem nove zakonodaje, ki bi prinesla stroške, opredeliti enakovredna znižanja drugih stroškov; ugotavlja, da zakonodaja EU ne pomeni avtomatsko odprave 28 nacionalnih zakonov v korist enega evropskega zakona niti ne pomeni , da novi evropski zakon avtomatsko nalaga manjše breme kot zadevni nacionalni zakoni; zato poziva Komisijo, naj resno preuči ta predlog in predloži oceno njegovega učinka pred zaključkom sedanjega parlamentarnega obdobja leta 2014;

39.   obžaluje, da namerava Komisija umakniti svoj predlog o statutu evropske zasebne družbe, ki ga je Parlament zahteval v zakonodajnem samoiniciativnem poročilu, poziva Komisijo, naj se pred umikom katerega koli predloga, ki temelji na zakonodajnem samoiniciativnem sporočilu, posvetuje s Parlamentom;

40.   Poudarja, kako pomembna je poenostavitev za racionalizacijo regulativnega okolja, zlasti za lokalne in regionalne organe, ki imajo pogosto omejena in vse manjša sredstva za izvajanje zakonodaje;

41.   razume "čezmerno prenašanje" kot prakso držav članic, ki pri prenosu direktiv EU v nacionalno zakonodajo presežejo njihove minimalne zahteve; ponovno poudarja, da podpira ukrepe za preprečevanje čezmernega prenašanja in torej poziva države članice, naj v primerih čezmernega prenašajo obrazložijo razloge zanj;

Ocena učinka in evropska dodana vrednost

42.   pozdravlja dejstvo, da si Komisija s svojimi ocenami učinka prizadeva pokriti širok in obsežen razpon potencialnih učinkov, vendar meni, da bi sistem na številne načine lahko še dodatno okrepili, na primer z vključitvijo teritorialne razsežnosti (finančne in upravne posledice za nacionalne, regionalne in lokalne organe); v tem pogledu podpira odločitev Komisije, da do junija 2014 posodobi, utrdi in pregleda svoje smernice za oceno učinka, ter si pridržuje pravico, da v prihodnjih mesecih prispeva morebitne podrobne izboljšave teh smernic; zahteva, naj se pri ocenah učinka, ki so bistvene za oblikovanje javnega in političnega mnenja, spoštuje večjezičnost;

43.   poziva Komisijo, naj analizira metodologijo, ki jo uporablja pri pripravi ocen učinka, da bi ocenili, kako izboljšati kakovostne kazalnike in splošno ravnanje v procesu posvetovanja, zlasti sodelovanje ustreznih deležnikov;

44.   meni, da je potrebna popolna usklajenost med oceno učinka, ki jo objavi Komisija, in vsebino zakonodajnega predloga, ki ga sprejme kolegij komisarjev; zahteva, da se vsaka ocena učinka predloga, ki ga kolegij spremeni, samodejno posodobi, da odraža spremembe, ki so jih izvedli komisarji;

45.   poziva Komisijo, naj okrepi vlogo in neodvisnost odbora za oceno učinka in zlasti naj zakonodajne predloge dokonča in predstavi šele po tem, ko jih odbor odobri in izda pozitivno mnenje o njih; spodbuja odbor za oceno učinka, naj uporablja strokovno znanje socialnih partnerjev;

46.   meni, da sedanja izjava o omejitvi odgovornosti, ki določa, da je ocena učinka, ki jo izvede Komisija „zavezujoča le za službe Komisije, ki so sodelovale pri njeni pripravi, in ne vpliva na končno obliko odločitev, ki jih sprejme Komisija“, izpostavlja pomembno slabost obstoječega sistema;

47.   pozdravlja pozitiven napredek Direktorata za oceno učinka in evropsko dodano vrednost znotraj Parlamenta; meni, da bi celoten Parlament moral sprejeti bolj sistematičen pristop k upoštevanju ocen učinka; pozdravlja kratke povzetke ocen učinka, ki jih pripravlja Direktorat za oceno učinka in so priloženi predlogom Komisije, in meni, da bi morali biti za odbore bistveni element pri preučevanju zakonodajnih predlogov, ki so predmet razprave; predlaga, da bi morale ocene učinka Parlamenta vključevati teritorialno razsežnost, kjer je ustrezno; poziva konferenco predsednikov odborov, naj preuči, kateri bi bil najboljši način za izvedbo tega priporočila;

48.   opozarja na zavezo Parlamenta in Sveta iz skupnega medinstitucionalnega pristopa k pripravi ocen učinka iz leta 2005, da bosta pred sprejetjem kakršnega koli vsebinskega predloga sprememb izvajala ocene učinka, kadar bo to po njunem mnenju primerno in potrebno za zakonodajni proces, poziva odbore, naj pri uresničevanju te zaveze uporabljajo oddelek za oceno učinka;

49.   še enkrat opozarja na Medinstitucionalni sporazum o boljši pripravi zakonodaje iz leta 2003 in spodbuja Svet, naj čim prej dokonča delo glede razvoja lastnega mehanizma za izvajanje ocen učinka lastnih vsebinskih predlogov sprememb v skladu z obveznostmi iz sporazuma iz leta 2003;

50.   odločno poziva Komisijo, naj resno razmisli o evropski dodani vrednosti ocen, ki so priložene zakonodajnim samoiniciativnim poročilom,in naj podrobno opredeli razloge, zakaj zavrača argumente Parlamenta oziroma meni, da so neprimerni;

o
o   o

51.   naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji in nacionalnim parlamentom.

(1) UL C 321, 31.12.2003, str. 1.
(2) UL C 353 E, 3.12.2013, str. 117.
(3) UL C 51 E, 22.2.2013, str. 87.
(4) UL C 380 E, 11.12.2012, str. 31.
(5) UL C 218, 30.7.2013, str. 22.


Časovni načrt za boj proti homofobiji in diskriminaciji na podlagi spolne usmerjenosti in spolne identitete
PDF 380k   DOC 77k
Resolucija Evropskega parlamenta z dne 4. februarja 2014 o časovnem načrtu EU za boj proti homofobiji in diskriminaciji na podlagi spolne usmerjenosti in spolne identitete (2013/2183(INI) )
P7_TA(2014)0062 A7-0009/2014

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju člena 2 Pogodbe o Evropski uniji,

–   ob upoštevanju členov 8 in 10 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–   ob upoštevanju Listine Evropske unije o temeljnih pravicah in zlasti člena 21,

–   ob upoštevanju Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin,

–   ob upoštevanju priporočila CM/Rec(2010)5 Odbora ministrov Sveta Evrope državam članicam o ukrepih za boj proti diskriminaciji na podlagi spolne usmerjenosti ali identitete, sprejetega 31. marca 2010,

–   ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom „Strategija za učinkovito izvajanje Listine o temeljnih pravicah v Evropski uniji“ (COM(2010)0573 ),

–   ob upoštevanju poročila Komisije o izvajanju Listine EU o temeljnih pravicah za leto 2012 (COM(2013)0271 ) in priloženih delovnih dokumentov služb Komisije,

–   ob upoštevanju predloga direktive Sveta o izvajanju načela enakega obravnavanja oseb ne glede na vero ali prepričanje, invalidnost, starost ali spolno usmerjenost (COM(2008)0426 ) ter stališča Parlamenta o tem predlogu z dne 2. aprila 2009(1) ,

–   ob upoštevanju smernic za spodbujanje uresničevanja in varstvo vseh človekovih pravic LGBTI (lezbijk, gejev, biseksualcev, transseksualcev in interseksualcev), ki jih je sprejel Svet Evropske unije na svojem zasedanju 24. junija 2013,

–   ob upoštevanju poročila Agencije Evropske unije za temeljne pravice iz novembra 2010 o homofobiji, transfobiji in diskriminaciji na podlagi spolne usmerjenosti in spolne identitete,

–   ob upoštevanju rezultatov raziskave o lezbijkah, gejih, biseksualcih in transseksualcih v Evropski uniji, ki jo je izvedla Agencija za temeljne pravice in ki je bila objavljena 17. maja 2013,

–   ob upoštevanju mnenja Agencije za temeljne pravice z dne 1. oktobra 2013 o razmerah na področju enakosti v Evropski uniji 10 let po začetku izvajanja direktiv o enakosti,

–   ob upoštevanju svoje resolucije z dne 24. maja 2012 o boju proti homofobiji v Evropi(2) ,

–   ob upoštevanju svoje resolucije z dne 12. decembra 2012 o razmerah na področju temeljnih pravic v Evropski uniji (2010–2011)(3) ,

–   ob upoštevanju svoje resolucije z dne 14. marca 2013 o okrepitvi boja proti rasizmu, ksenofobiji in kaznivim dejanjem iz sovraštva(4) ,

–   ob upoštevanju člena 48 Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve ter mnenja Odbora za pravice žensk in enakost spolov (A7-0009/2014 ),

A.   ker Evropska unija temelji na vrednotah spoštovanja človekovega dostojanstva, svobode, demokracije, enakosti, pravne države in spoštovanja človekovih pravic, vključno s pravicami pripadnikov manjšin;

B.   ker si Evropska unija pri opredeljevanju in izvajanju svojih politik in dejavnosti prizadeva za boj proti diskriminaciji na podlagi spola, rase ali narodnosti, vere ali prepričanja, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti;

C.   ker je Svet Evropske unije junija 2013 sprejel trdne smernice za spodbujanje in varovanje uresničevanja vseh človekovih pravic lezbijk, gejev, biseksualcev, transseksualcev in interseksualcev zunaj Evropske unije ter bi moral zagotoviti, da bodo učinkovito varovane znotraj EU;

D.   ker Evropska unija svoje ukrepanje že usklajuje s celovitimi politikami, in sicer na področju enakosti in nediskriminacije z Okvirno strategijo na področju nediskriminacije in enakih možnosti za vse, na področju enakosti spolov s Strategijo za enakost žensk in moških 2010–2015, na področju invalidnosti z Evropsko strategijo o invalidnosti 2010–2020 in na področju enakosti Romov z Okvirom EU za nacionalne strategije vključevanja Romov do leta 2020;

E.   ker Komisija v svoji strategiji za učinkovito izvajanje Listine o temeljnih pravicah v Evropski uniji priznava potrebo po razvoju posameznih politik o nekaterih temeljnih pravicah na podlagi Pogodb;

F.   ker je Agencija Evropske unije za temeljne pravice v raziskavi iz leta 2013 o lezbijkah, gejih, biseksualcih in transseksualcih v Evropski uniji ugotovila, da je v letu pred raziskavo eden od dveh lezbijk, gejev, biseksualcev in transseksualcev, ki so sodelovali v raziskavi, občutil diskriminacijo ali nadlegovanje na podlagi spolne usmerjenosti, eden od treh je doživel diskriminacijo pri dostopu do blaga in storitev, eden od petih je bil telesno napaden in eden od petih diskriminiran pri zaposlovanju ali v poklicu;

G.   ker je Agencija Evropske unije za temeljne pravice Evropski uniji in državam članicam priporočila, naj razvijejo akcijske načrte za spodbujanje spoštovanja lezbijk, gejev, biseksualcev in transseksualcev ter za varstvo njihovih temeljnih pravic;

H.   ker je maja 2013 enajst ministrov za enakost med spoloma(5) pozvalo Komisijo, naj pripravi celovito politiko EU o enakosti lezbijk, gejev, biseksualcev in transseksualcev, in ker je deset držav članic(6) že sprejelo podobne politike na nacionalni in regionalni ravni ali o njih razpravljajo;

I.   ker je Evropski parlament desetkrat zahteval celovit politični instrument Evropske unije za enakost na podlagi spolne usmerjenosti in spolne identitete;

Splošne ugotovitve

1.   ostro obsoja vsakršno diskriminacijo na podlagi spolne usmerjenosti in identitete ter močno obžaluje, da temeljne pravice lezbijk, gejev, biseksualcev, transseksualcev in interseksualcev v Evropski uniji še vedno niso v celoti spoštovane;

2.   meni, da Evropska unija trenutno nima celovite politike za varstvo temeljnih pravic lezbijk, gejev, biseksualcev, transseksualcev in interseksualcev;

3.   priznava, da so za varstvo temeljnih pravic skupaj odgovorne Komisija in države članice; poziva Komisijo, naj v polni meri uporabi svoje pristojnosti, vključno z spodbujanjem izmenjave dobrih praks med državami članicami; poziva države članice, naj izpolnijo svoje obveznosti v okviru zakonodaje EU in priporočila Sveta Evrope o ukrepih za boj proti diskriminaciji na podlagi spolne usmerjenosti ali spolne identitete;

Vsebina načrta

4.  poziva Komisijo, države članice in ustrezne agencije, naj skupaj oblikujejo celovito večletno politiko za varstvo temeljnih pravic lezbijk, gejev, biseksualcev, transseksualcev in interseksualcev, tj. načrt, strategijo ali akcijski načrt, ki bo vseboval teme in cilje, navedene v nadaljevanju;

  A. Horizontalni ukrepi za izvajanje načrta
   (i) Komisija bi si morala pri vsem svojem delu in na vseh področjih svojih pristojnosti prizadevati za varovanje obstoječih pravic, in sicer z vključevanjem vprašanj, povezanih s temeljnimi pravicami lezbijk, gejev, biseksualcev, transseksualcev in interseksualcev – na primer med pripravo osnutkov prihodnjih politik in predlogov ali med spremljanjem izvajanja prava EU.
   (ii) Komisija bi morala olajšati, usklajevati in spremljati izmenjavo dobrih praks med državami članicami z uporabo odprte metode usklajevanja.
   (iii) Ustrezne agencije Evropske unije, vključno z Agencijo Evropske unije za temeljne pravice (FRA), Evropskim inštitutom za enakost spolov (EIGE), Evropsko fundacijo za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound), Evropsko policijsko akademijo (CEPOL), Evropskim uradom za pravosodno sodelovanje (Eurojust), Evropsko pravosodno mrežo (EJN) in Evropskim azilnim podpornim uradom (EASO), bi morale vprašanja, povezana s spolno usmerjenostjo in identiteto, vključevati v svoje delo ter Komisiji in državam članicam še naprej zagotavljati nasvete na podlagi dokazov o temeljnih pravicah lezbijk, gejev, biseksualcev, transseksualcev in interseksualcev.
   (iv) Komisijo in države članice bi bilo treba skupaj z ustreznimi agencijami in Eurostatom spodbujati k rednemu zbiranju ustreznih in primerljivih podatkov o položaju lezbijk, gejev, biseksualcev, transseksualcev in interseksualcev v Evropski uniji ob polnem spoštovanju pravil o varstvu osebnih podatkov v EU.
   (v) Skupaj z ustreznimi agencijami bi morale Komisija in države članice spodbujati usposabljanje in krepitev zmogljivosti nacionalnih organov za enakost, nacionalnih institucij za človekove pravice in drugih organizacij, zadolženih za spodbujanje in varstvo temeljnih pravic lezbijk, gejev, biseksualcev, transseksualcev in interseksualcev.
   (vi) Skupaj z ustreznimi agencijami bi si Komisija in države članice morale prizadevati za ozaveščanje državljanov o pravicah lezbijk, gejev, biseksualcev, transseksualcev in interseksualcev.
  B. Splošne določbe na področju nediskriminacije
   (i) Države članice bi morale utrditi veljavni pravni okvir EU s prizadevanji za sprejetje predlagane direktive o izvajanju načela enakega obravnavanja oseb ne glede na vero ali prepričanje, invalidnost, starost ali spolno usmerjenost ter pojasniti področje uporabe njenih določb in z njimi povezane stroške.
   (ii) Komisija, države članice in ustrezne agencije bi morale posebno pozornost nameniti izkušnji lezbijk z večplastno diskriminacijo in nasiljem (na podlagi spola in spolne usmerjenosti) ter temu ustrezno zasnovati in izvajati nediskriminacijske politike.
  C. Nediskriminacija pri zaposlovanju
   (i) Komisija bi se morala pri spremljanju izvajanja Direktive 2000/78/ES o splošnih okvirih enakega obravnavanja pri zaposlovanju in delu(7) posebej osredotočiti na spolno usmerjenost, pri spremljanju izvajanja Direktive 2006/54/ES o uresničevanju načela enakih možnosti ter enakega obravnavanja moških in žensk pri zaposlovanju in poklicnem delu(8) pa na spolno identiteto.
   (ii) Komisija bi morala skupaj z ustreznimi agencijami izdati smernice, ki bi določile vključitev transseksualcev in interseksualcev v določbe o spolu v Direktivi 2006/54/ES o uresničevanju načela enakih možnosti ter enakega obravnavanja moških in žensk pri zaposlovanju in poklicnem delu.
   (iii) Organe za enakost bi bilo treba spodbujati, naj lezbijke, geje, biseksualce, transseksualce in interseksualce obveščajo o njihovih pravicah, o teh pravicah pa naj obveščajo tudi sindikate in organizacije delodajalcev.
  D. Nediskriminacija v izobraževanju
   (i) Komisija bi morala spodbujati enakost in nediskriminacijo na podlagi spolne usmerjenosti in spolne identitete v okviru svojih programov za mlade in izobraževalnih programov.
   (ii) Komisija bi morala med državami članicami z neobvezno in odprto metodo usklajevanja spodbujati izmenjavo dobrih praks v formalnem izobraževanju, vključno z učnimi gradivi ter politikami proti ustrahovanju in protidiskriminacijskimi politikami.
   (iii) Komisija bi morala z neobvezno in odprto metodo usklajevanja med državami članicami spodbujati izmenjavo dobrih praks med sektorji držav članic za mlade in izobraževanje, vključno s socialnimi službami za mlade.
  E. Nediskriminacija v zdravstvu
   (i) Komisija bi morala zdravstvena vprašanja lezbijk, gejev, biseksualcev, transseksualcev in interseksualcev umestiti v ustrezne širše strateške zdravstvene politike, vključno s tistimi, ki opredeljujejo dostop do zdravstvenega varstva in enakost v zdravstvu, ter v stališča glede zadev, povezanih z zdravjem, ki jih EU izraža na svetovni ravni;
   (ii) Komisija bi si morala s Svetovno zdravstveno organizacijo še naprej prizadevati, da bi motnje spolne identitete umaknili s seznama duševnih in vedenjskih motenj ter v pogajanjih o 11. različici mednarodne klasifikacije bolezni (ICD-11) zagotovili prekvalifikacijo v nepatološko stanje.
   (iii) Komisija bi morala podpirati države članice pri usposabljanju zdravstvenih delavcev.
   (iv) Komisija in države članice bi morale izvajati raziskave o zdravstvenih vprašanjih, ki se posebej nanašajo na lezbijke, geje, biseksualce, transseksualce in interseksualce.
   (v) Države članice bi morale lezbijke, geje, biseksualce, transseksualce in interseksualce upoštevati v okviru nacionalnih zdravstvenih načrtov in politik ter zagotoviti učne načrte za usposabljanje, zdravstvene politike in zdravstvene raziskave, ki bi upoštevale posebna zdravstvena vprašanja lezbijk, gejev, biseksualcev, transseksualcev in interseksualcev.
   (vi) Države članice bi morale uvesti ali pregledati pravne postopke priznavanja spola, da bo v celoti spoštovana pravica transseksualcev do dostojanstva in telesne nedotakljivosti.
  F. Nediskriminacija pri blagu in storitvah
   (i) Komisija bi morala pri spremljanju izvajanja Direktive 2004/113/ES o izvajanju načela enakega obravnavanja moških in žensk pri dostopu do blaga in storitev ter oskrbi z njim dati poseben poudarek dostopu do blaga in storitev za transseksualce(9) .
  G. Specifični ukrepi za transseksualce in interseksualce
   (i) Komisija bi morala zagotoviti, da bo v prihodnji zakonodaji o enakosti, vključno z morebitnimi prenovitvami, spolna identiteta vključena med prepovedane razloge za diskriminacijo.
   (ii) Komisija bi morala vprašanja, ki posebej zadevajo transseksualce in interseksualce, vključevati v vse ustrezne politike EU in tako posnemati pristop, sprejet v strategiji za enakost spolov.
   (iii) Države članice bi morale zagotoviti, da so organi za enakost obveščeni in poučeni o pravicah in posebnih vprašanjih, povezanih s transseksualci in interseksualci.
   (iv) Komisija, države članice in ustrezne agencije bi morale obravnavati trenutno pomanjkanje znanja, raziskav in ustrezne zakonodaje o človekovih pravicah interseksualcev.
  H. Državljanstvo, družine in svoboda gibanja
   (i) Komisija bi morala pripraviti smernice, s katerimi bi zagotovila, da se Direktiva 2004/38/EC o pravici državljanov Unije in njihovih družinskih članov do prostega gibanja in prebivanja na ozemlju držav članic(10) ter Direktiva 2003/86/ES o pravici do združitve družine(11) izvajata v spoštovanju vseh oblik družin, ki so pravno priznane v skladu z nacionalno zakonodajo držav članic.
   (ii) Komisija bi morala pripraviti predloge za medsebojno priznavanje učinkov vseh listin o osebnem stanju po vsej EU, da bi se zmanjšale diskriminatorne pravne in upravne ovire za državljane in njihove družine, ki uveljavljajo svojo pravico do prostega gibanja.
   (iii) Komisija in države članice bi morale preučiti, ali veljavne omejitve za spremembo osebnega stanja in osebnih dokumentov transseksualcev omejujejo njihovo možnost uživanja pravice do prostega gibanja.
   (iv) Države članice, ki so sprejele zakonodajo o izvenzakonskih skupnostih, registriranih partnerstvih ali zakonskih zvezah istospolnih parov, bi morale priznati podobne določbe, sprejete v drugih državah članicah.
  I. Svoboda zbiranja in izražanja
   (i) Države članice bi morale zagotoviti pravico do svobode izražanja in zbiranja, zlasti pri paradah ponosa in podobnih dogodkih, tako da zagotovijo, da ti dogodki potekajo zakonito in da so udeleženci učinkovito zaščiteni.
   (ii) Države članice bi se morale vzdržati sprejemanja zakonov in preučiti veljavne zakone, ki omejujejo svobodo izražanja v zvezi s spolno usmerjenostjo in spolno identiteto.
   (iii) Komisija in Svet Evropske unije bi morala upoštevati, da države članice, ki sprejemajo zakone za omejevanje svobode izražanja v zvezi s spolno usmerjenostjo in spolno identiteto, kršijo vrednote, na katerih temelji Evropska unija, in se ustrezno odzvati.
  J. Sovražni govor in zločini iz sovraštva
   (i) Komisija bi morala spremljati in državam članicam zagotavljati pomoč glede specifičnih vprašanj o spolni usmerjenosti, spolni identiteti in spolnem izrazu pri izvajanju Direktive 2012/29/EU o določitvi minimalnih standardov na področju pravic, podpore in zaščite žrtev kaznivih dejanj(12) , zlasti kadar so ta dejanja storjena iz pristranskega ali diskriminatornega motiva, povezanega z osebnimi lastnostmi žrtev.
   (ii) Komisija bi morala predlagati prenovitev okvirnega sklepa Sveta o boju proti nekaterim oblikam in izrazom rasizma in ksenofobije s kazenskopravnimi sredstvi, da bo vključeval še druge oblike kaznivih dejanj zaradi sovraštva in spodbujanja k sovraštvu, tudi zaradi spolne usmerjenosti in spolne identitete.
   (iii) Komisija bi morala skupaj z ustreznimi agencijami spodbujati izmenjavo dobrih praks med državami članicami glede usposabljanja in izobraževanja policije, javnih tožilstev, sodnikov in služb za podporo žrtvam.
   (iv) Agencija za temeljne pravice bi morala državam članicam pomagati pri izboljšanju njihove zbirke primerljivih podatkov o homofobnih in transfobnih kaznivih dejanjih iz sovraštva.
   (v) Države članice bi morale evidentirati in preiskovati kazniva dejanja iz sovraštva proti lezbijkam, gejem, biseksualcem, transseksualcem in interseksualcem ter sprejeti kazensko zakonodajo o prepovedi spodbujanja k sovraštvu na podlagi spolne usmerjenosti in spolne identitete.
  K. Azil
   (i) Komisija bi morala skupaj z Evropskim azilnim podpornim uradom in ustreznimi agencijami ter v okviru veljavne zakonodaje in sodne prakse EU posebna vprašanja, povezana s spolno usmerjenostjo in spolno identiteto, vključevati v izvajanje in spremljanje zakonodaje o azilu, vključno z Direktivo 2013/32/EU o skupnih postopkih za priznanje ali odvzem mednarodne zaščite(13) in Direktivo 2011/95/EU o standardih, ki jih morajo izpolnjevati državljani tretjih držav ali osebe brez državljanstva, da so upravičeni do mednarodne zaščite(14) .
   (ii) Komisija in države članice bi morale skupaj z ustreznimi agencijami zagotoviti ustrezno usposabljanje, tudi že obstoječe, za strokovnjake za azil, vključno z osebami, ki vodijo pogovore, in tolmači, da bodo usposobljeni za obravnavo vprašanj, ki posebej zadevajo lezbijke, geje, biseksualce, transseksualce in interseksualce.
   (iii) Komisija in države članice bi morale skupaj z Evropskim azilnim podpornim uradom in v sodelovanju z Evropsko službo za zunanje delovanje zagotoviti, da bosta pravni in socialni položaj lezbijk, gejev, biseksualcev, transseksualcev in interseksualcev v matičnih državah sistematično dokumentirana in da bodo tovrstne informacije dostopne nosilcem odločanja o azilu kot del informacij o matičnih državah.
  L. Širitev in zunanje delovanje
   (i) Komisija bi morala nadaljevati sedanje spremljanje vprašanj, povezanih s spolno usmerjenostjo in spolno identiteto, v državah pristopnicah.
   (ii) Komisija, Evropska služba za zunanje delovanje, posebni predstavnik EU za človekove pravice in države članice bi morali sistematično uporabljati smernice Sveta za spodbujanje in varovanje uresničevanja vseh človekovih pravic lezbijk, gejev, biseksualcev, transseksualcev in interseksualcev ter ohranjati enotno stališče v odzivanju na kršitve teh pravic.
   (iii) Komisija in Evropska služba za zunanje delovanje bi morali informacije o položaju lezbijk, gejev, biseksualcev, transseksualcev in interseksualcev v tretjih državah, pridobljene od delegacij EU, posredovati Evropskemu azilnemu podpornemu uradu in državam članicam.

5.   poudarja, da mora ta celovita politika spoštovati pristojnosti Evropske unije, njenih agencij in držav članic;

6.   poudarja, da je treba spoštovati svobodo govora ter izražanja prepričanj ali mnenj, skladno z načelom pluralizma idej, v kolikor se s tem ne spodbuja sovraštva, nasilja ali diskriminacije.

o
o   o

7.   naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, Evropski službi za zunanje delovanje, vladam in parlamentom držav članic, vsem agencijam, navedenim v resoluciji, in Svetu Evrope.

(1) UL C 137 E, 27.5.2010, str. 68.
(2) UL C 264 E, 13.9.2013, str. 54.
(3) Sprejeta besedila, P7_TA(2012)0500 .
(4) Sprejeta besedila, P7_TA(2013)0090 .
(5) Avstrija, Belgija, Danska, Finska, Hrvaška, Francija, Italija, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Švedska.
(6) Belgija, Francija, Hrvaška, Italija, Malta, Nemčija, Nizozemska, Portugalska, Španija in Združeno kraljestvo.
(7) UL L 303, 2.12.2000, str. 16.
(8) UL L 204, 26.7.2006, str. 23.
(9) UL L 373, 21.12.2004, str. 37.
(10) UL L 158, 30.4.2004, str. 77.
(11) UL L 251, 3.10.2003, str. 12.
(12) UL L 315, 14.11.2012, str. 57.
(13) UL L 180, 29.6.2013, str. 60.
(14) UL L 337, 20.12.2011, str. 9.


Uporaba Direktive o nepoštenih poslovnih praksah podjetij
PDF 222k   DOC 71k
Resolucija Evropskega parlamenta z dne 4. februarja 2014 o uporabi Direktive 2005/29/ES o nepoštenih poslovnih praksah podjetij (2013/2116(INI) )
P7_TA(2014)0063 A7-0474/2013

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2005/29/ES z dne 11. maja 2005 o nepoštenih poslovnih praksah podjetij v razmerju do potrošnikov na notranjem trgu (direktiva o nepoštenih poslovnih praksah)(1) ,

–   ob upoštevanju prvega poročila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu in Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru z naslovom o uporabi direktive o nepoštenih poslovnih praksah podjetij (COM(2013)0139 ),

–   ob upoštevanju sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu in Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru o uporabi Direktive o nepoštenih poslovnih praksah (COM(2013)0138 ),

–   ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 2006/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. oktobra 2004 o sodelovanju med nacionalnimi organi, odgovornimi za izvrševanje zakonodaje o varstvu potrošnikov (uredba o sodelovanju na področju varstva potrošnikov)(2) ,

–   ob upoštevanju Direktive 98/27/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. maja 1998 o opustitvenih tožbah zaradi varstva interesov potrošnikov(3) ,

–   ob upoštevanju svoje resolucije z dne 13. januarja 2009 o prenosu, izvajanju in izvrševanju Direktive 2005/29/ES o nepoštenih poslovnih praksah podjetij v razmerju do potrošnikov na notranjem trgu ter Direktive 2006/114/ES o zavajajočem in primerjalnem oglaševanju(4) ,

–   ob upoštevanju svoje resolucije z dne 15. decembra 2010 o vplivu oglaševanja na vedenje potrošnikov(5) in odgovora Komisije, sprejetega dne 30. marca 2011;

–   ob upoštevanju študije z naslovom „Transposition and Enforcement of the Directive on unfair commercial practices (2005/29/EC) and the Directive concerning misleading and comparative advertising (2006/114/EC) “ (Prenos in izvrševanje direktive o nepoštenih poslovnih praksah podjetij (2005/29/ES) ter direktive o zavajajočem in primerjalnem oglaševanju (2006/114/ES), ni na voljo v slovenščini, op. prev.), ki jo je dal izvesti Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov(6) ,

–   ob upoštevanju člena 48 Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov ter mnenja Odbora za pravne zadeve (A7-0474/2013 ),

A.   ker je potrošnja eno od bistvenih gonil rasti v Uniji in imajo zato potrošniki zelo pomembno vlogo v evropskem gospodarstvu;

B.   ker je varstvo potrošnikov in njihovih pravic ena temeljnih vrednot Unije;

C.   ker je Direktiva 2005/29/ES o nepoštenih poslovnih praksah (Direktiva) glavni zakonodajni akt Unije na področju zavajajočega oglaševanja in drugih nepoštenih praks podjetij v razmerju do potrošnikov;

D.   ker je namen Direktive prek t. i. „klavzule o enotnem trgu“ potrošnikom v vsej Uniji zagotoviti visoko raven varstva in povečati njihovo zaupanje v enotni trg, podjetjem pa zagotoviti veliko pravno varnost in zmanjšanje ovir za čezmejno trgovino;

E.   ker posamezne države članice zelo različno uporabljajo Direktivo 2005/29/ES;

F.   ker sta začasni odstopanji, ki sta državam članicam omogočali, da še naprej uporabljajo nacionalne določbe, ki so bolj omejevalne ali strožje kot Direktiva, oziroma da izvajajo klavzule o minimalni uskladitvi iz drugih zakonodajnih instrumentov Unije, prenehali veljati 12. junija 2013;

G.   ker lahko države članice, ki to želijo, uporabo Direktive razširijo tudi na razmerja med podjetji, vendar so se doslej za to odločile le štiri države;

H.   ker je Evropska komisija napovedala, da bo v prihodnje predlagala revizijo Direktive 2006/114/ES o zavajajočem in primerjalnem oglaševanju, ki zadeva razmerja med podjetji;

I.   ker je razvoj digitalnega gospodarstva z vsemi tehnološkimi aplikacijami temeljito spremenil način, kako potrošniki nakupujejo ter kako podjetja oglašujejo in prodajajo blago in storitve;

J.   ker nekatera podjetja, zlasti manjša, in številni potrošniki še vedno ne poznajo pravic, ki jih imajo potrošniki v Evropi;

K.   ker je treba okrepiti vlogo združenj za varstvo potrošnikov in jim omogočiti okrepitev zmogljivosti;

1.   poudarja, da je zakonodajni okvir, vzpostavljen z Direktivo, učinkovit in pomemben z vidika povečanja zaupanja potrošnikov in trgovcev v zvezi s transakcijami na notranjem trgu (zlasti čezmejnimi), saj podjetjem zagotavlja večjo pravno varnost in pomaga krepiti varstvo potrošnikov v Uniji; opozarja, da se lahko zaradi različne uporabe Direktive zmanjša njena učinkovitost;

2.   obžaluje, da so kljub določbam Direktive 2006/114/ES, ki je bila sprejeta za boj proti zavajajočim praksam pri oglaševanju na področju razmerij med podjetji, še vedno razširjene nekatere prakse, zlasti goljufije s poslovnimi imeniki; je seznanjen z namero Komisije, da bo v kratkem predlagala spremembo Direktive 2006/114/ES, ki zadeva razmerja med podjetji, da bi omogočila učinkovitejši boj proti tovrstnim praksam; meni, da bi lahko Komisija v zvezi z Direktivo 2006/114/ES preučila koristi ciljno usmerjene „črnega seznama “ poslovnih praks, ki so v razmerjih med podjetji nepoštene v vseh okoliščinah, podobno kot tak seznam že obstaja za Direktivo 2005/29/ES; kljub temu meni, da še ni primerno, da bi področje uporabe Direktive 2005/29/ES, ki zadeva razmerja med podjetji in potrošniki, razširili na nepoštene poslovne prakse med podjetji;

3.   poziva Komisijo, naj pojasni povezanost direktiv 2005/29/ES in 2006/114/ES, da bi zagotovili visoko raven varstva vseh gospodarskih subjektov v Uniji, zlasti potrošnikov ter malih in srednjih podjetij, pred goljufivimi ali nepoštenimi praksami in da bi tako okrepili zaupanje na notranjem trgu;

4.   meni, da sta odstopanji za sektorja nepremičnin in finančnih storitev utemeljeni in bi ju bilo dobro ohraniti;

5.   meni, da razširitev „črnega seznama“ iz Priloge I v tej fazi ni primerna; hkrati pa Komisijo poziva, naj sestavi seznam praks, ki jih nacionalni organi opredeljujejo kot nepoštene v smislu splošnih načel Direktive, da bi lahko ocenili, ali bi bila razširitev seznama morda primerna v prihodnje;

6.   ugotavlja, da so lahko potrošniki pri nekaterih oblikah zavez med potrošnikom in podjetjem žrtev nepoštenih poslovnih praks, na primer ob nadaljnji prodaji proizvoda trgovcu; poziva Komisijo, naj preuči tovrstne težave in po potrebi razmisli o ciljno usmerjenih in praktičnih rešitvah, ki lahko med drugim zajemajo prožnejše razlage Direktive 2005/29/ES o nepoštenih poslovnih praksah in bi jih lahko Komisija pojasnila v smernicah za uporabo te direktive;

7.   opozarja, da države članice od 12. junija 2013 ne morejo več ohraniti določb, ki so jih dotlej uporabljale na podlagi začasnih odstopanj; zato jih poziva, naj svoje predpise čim prej uskladijo z besedilom direktive; obenem pa poziva Komisijo, naj čim prej razišče, kako so države članice prenesle Direktivo, predvsem v nacionalnih določbah, ki niso zajete v Prilogi I, in naj v dveh letih posreduje Parlamentu in Svetu izčrpno poročilo o uporabi Direktive, ki bo med drugim vsebovalo možnosti za nadaljnjo harmonizacijo in poenostavitev prava Skupnosti, zato da bomo ohranili visoko raven varstva potrošnikov;

8.   znova potrjuje, da je pomembno in nujno, da države članice Direktivo v celoti in poenoteno uporabljajo in pravilno izvajajo, da se odpravijo pravne in operativne negotovosti za podjetja, ki delujejo čezmejno; z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je morala Komisija v letih 2011 in 2012 za več držav članic uporabiti sistem posvetovanja „EU Pilot“ zaradi nepravilnega prenosa Direktive; poziva države članice, naj na nacionalni ravni podprejo njeno izvrševanje z vsemi razpoložljivimi sredstvi, zlasti z zadostnim financiranjem; poudarja, da je za uresničitev tega cilja bistveno okrepiti sodelovanje med nacionalnimi organi, pristojnimi za izvajanje Direktive, ter nadgraditi strukturiran dialog med javnimi izvršilnimi organi in drugimi zainteresiranimi stranmi, zlasti združenji za varstvo potrošnikov,

9.   ugotavlja, da od konca roka za prenos Direktive v letu 2007 države članice pogostoma niso pravilno prenesle ali uporabile ključnih določb, zlasti črnega seznama prepovedanih, zavajajočih in agresivnih poslovnih praks; zato poziva Komisijo, naj še naprej pozorno spremlja uporabo Direktive in v skladu s Pogodbo o delovanju Evropske unije po potrebi vloži tožbo zoper države članice, ki kršijo Direktivo, je ne izvajajo ali uporabljajo pravilno; poziva Komisijo, naj nujno razreši vsa nerešena vprašanja v zvezi s posvetovanjem, ki ga je začela leta 2011, tako da bodisi ustavi postopke za ugotavljanje kršitev bodisi posreduje zadeve Sodišču Evropske unije;

10.   podpira Komisijo pri prizadevanjih za oblikovanje seznama kazalnikov za oceno učinkovitosti mehanizma Direktive v državah članicah;

11.   pozdravlja, da so se po prenosu Direktive v državah članicah povečali čezmejni nakupi; vendar opozarja, da sta za spodbujanje zbliževanja praks pri izvajanju ter zagotovitev hitrega in učinkovitega odziva bistvena okrepljeno sodelovanje in usklajevanje med Komisijo in nacionalnimi organi; opozarja, da je treba posebno pozornost nameniti obravnavi čezmejnega spletnega nakupovanja, zlasti kadar na spletnih mestih za primerjavo cen ni jasno razkrita identiteta trgovca, ki upravlja spletno mesto;

12.   znova poudarja, da je za popolno uporabo in pravilno izvajanje Direktive pomembno okrepljeno sodelovanja med nacionalnimi organi, pristojnimi za njeno uporabo v zvezi s tem spodbuja Komisijo, naj poglobljeno preuči področje uporabe, učinkovitost in mehanizme delovanja uredbe o sodelovanju na področju varstva potrošnikov, saj se je zavezala, da bo to storila do konca leta 2014; v zvezi s tem pozdravlja, da je Komisija pred nedavnim začela javno posvetovanje v zvezi s pregledom te uredbe in da bo posvetovanje mogoče v vseh jezikih EU; poziva zainteresirane strani, ki jih to zadeva, naj se posvetovanja udeležijo;

13.   poudarja, da so skupne nadzorne preiskave, izvedene v okviru uredbe o sodelovanju na področju varstva potrošnikov, koristne, in Komisijo poziva, naj jih nadalje razvije in okrepi ter razširi njihovo področje uporabe; poziva Komisijo, naj pripravi povzetek zbranih podatkov in seznam ukrepov, ki so jih sprejele Komisija in države članice po teh preiskavah, ter naj objavi ugotovitve, pri čemer je treba zagotoviti zaupnost nekaterih občutljivih informacij, ki se uporabljajo v nacionalnih sodnih postopkih; poziva Komisijo, naj Evropskemu parlamentu poroča o svojih ugotovitvah in naj predlaga nadaljnje ukrepe, če je to potrebno za boljše delovanje notranjega trga;

14.   se strinja, da bi si bilo treba še naprej prizadevati za okrepitev izvrševanja direktive o nepoštenih poslovnih praksah v zvezi z ranljivimi potrošniki;

15.   izraža zaskrbljenost glede navzkrižij interesov in glede tega, da nekateri trgovci zavajajoče uporabljajo instrumente nadzora za stranke in spletna mesta za primerjavo cen; v zvezi s tem pozitivno ocenjuje odločitev Komisije, da bo preučila, kako bi lahko bile informacije na teh platformah jasnejše za potrošnike;

16.   poziva Komisijo in države članice, naj zagotovijo ustrezno uporabo direktive o nepoštenih poslovnih praksah, zlasti v zvezi z zavajajočim prikritim spletnim oglaševanjem v obliki komentarjev na socialnih omrežjih, forumih ali blogih, za katere je videti, kot da bi jih poslali potrošniki, v resnici pa gre za sporočila v komercialne ali oglaševalne namene, ki jih neposredno ali posredno pripravijo ali financirajo gospodarski subjekti; odločno poudarja, da take prakse negativno vplivajo na zaupanje potrošnikov in pravila konkurence; poziva države članice, naj sprejmejo ustrezne ukrepe za nadaljnje preprečevanje razvoja teh praks, vključno z obveščevalnimi kampanjami, s katerimi bi opozorili potrošnike na te prikrite oblike oglaševanja, ali s spodbujanjem delovanja posebej usposobljenih opazovalcev/moderatorjev forumov, ki bi bili pozorni na nevarnosti prikritega oglaševanja;

17.   opozarja, da je treba glede na hitro širjenje spletnega oglaševanja razviti ustrezne mehanizme za nadzor nad varstvom ranljivih skupin, zlasti otrok, in za spremljanje, kako oglaševalci dostopajo do njih;

18.   obžaluje, da so potrošniki kljub veljavni evropski zakonodaji, ki ureja cene letalskih prevozov, in izvedbi skupne nadzorne preiskave leta 2007 na podlagi uredbe o sodelovanju na področju varstva potrošnikov, med katero so se preverjale spletne strani, ki prodajajo letalske karte, še naprej žrtve številnih zavajajočih praks v tem sektorju, na primer z nevključevanjem neizogibnih stroškov, kot so dodatne dajatve za kreditne in debetne kartice pri rezervaciji prek spleta; je zaskrbljen zaradi naraščajočega števila pritožb med uporabniki spletnih strani za nakup vstopnic, ki so žrtve tako imenovanega sledenja IP-naslovom, s katerim se ugotavlja število povezav, ki jih internetni uporabnik vzpostavi z istega IP- naslova, da se umetno zviša cena izdelkov, za katere uporabnik pokaže zanimanje z več podobnimi iskanji; poziva Komisijo, naj razišče pogostost te prakse, ki povzroča nelojalno konkurenco in zlorablja osebne podatke uporabnikov, in po potrebi predlaga ustrezno zakonodajo za zaščito interesov uporabnikov;

19.   meni, da kazni, naložene za neupoštevanje Direktive, ne bi smele nikoli biti nižje od dobička, ustvarjenega s prakso, ki velja za nepošteno ali zavajajočo; želi spomniti države članice, da Direktiva določa, da morajo biti kazni učinkovite, sorazmerne in odvračalne; poziva Komisijo, naj zbere in analizira podatke o kaznih, ki jih uporabljajo države članice, in učinkovitosti režimov izvrševanja, predvsem z vidika kompleksnosti in trajanja postopkov; poziva Komisijo, naj mu posreduje rezultate teh analiz;

20.   pozdravlja prizadevanja Komisije za podporo državam članicam pri prenosu in uporabi Direktive;

21.   pozdravlja, da je Komisija vzpostavila podatkovno zbirko o nacionalni zakonodaji in sodni praksi na področju nepoštene poslovne prakse, in priznava, da je zbirka koristna, saj je tako potrošnikom na voljo več informacij; obžaluje, da je na voljo le v angleščini; poziva Komisijo, naj postopoma povečuje število jezikov, v katerih bo zbirka podatkov na voljo, in razvija njeno prepoznavnost, zlasti pri gospodarskih subjektih; poziva jo tudi, naj razmisli o dodatnih instrumentih za ozaveščanje malih in srednjih podjetij o nepoštenih poslovnih praksah;

22.   poudarja pomen smernic, ki jih je Komisija pripravila v zvezi z uporabo Direktive; pozdravlja njeno namero, da bo ta dokument do leta 2014 pregledala; spodbuja jo, naj v vsem procesu deluje pregledno in naj se posvetuje s širokim krogom zainteresiranih strani; poziva Komisijo, naj dokument v prihodnje še naprej redno posodablja in natančneje opredeljuje; poziva države članice, naj smernice čim bolj upoštevajo in si izmenjujejo najboljše prakse za njihovo izvajanje; poziva Komisijo, naj predloži oceno težav s tolmačenjem in izvajanjem, s katerimi se nacionalni organov in zainteresirane strani pri izvajanju določb Direktive redno srečujejo, da bi ocenili, katere vidike smernic je treba izboljšati;

23.   poudarja, da načelo maksimalne harmonizacije, določeno z Direktivo, pomeni, da z nacionalno zakonodajo ni mogoče določiti strožjih določb, kot jih predvideva Direktiva; poudarja, da Sodišče EU tolmači to načelo kot zahtevo, da se smejo vezana prodaja in druge promocijske prodaje, kar Sodišče ocenjuje kot nepošteno poslovno prakso, čeprav niso na črnem seznamu v Prilogi I, prepovedati samo za vsak primer posebej; poudarja, da bi morala Komisija zaradi pravne varnosti in zagotavljanja visoke ravni varstva potrošnikov v okviru pregleda smernic natančno opredeliti, v katerih primerih bi bilo treba vezano prodajo in druge promocijske prodaje šteti za nezakonito; poziva Komisijo, naj razmisli, ali bi bil potreben nov zakonodajni predlog za ureditev promocijskih prodaj;

24.   poudarja, da je uporaba neresničnih okoljskih trditev vse pogostejša nepoštena praksa; spodbuja Komisijo, naj razširi oddelek smernic o tem, da se gospodarskim subjektom zagotovijo pojasnila o uporabi Direktive; obenem Komisijo poziva, naj razmisli o pobudah, ki bi lahko pripomogle k boljšemu varstvu potrošnikov zoper te prakse;

25.   poziva Komisijo in države članice, naj podjetja bolje seznanijo s pravicami potrošnikov, s čimer bi gospodarske subjekte spodbudili k doslednejšemu spoštovanju teh pravic;

26.   opozarja, da veliko potrošnikov okleva z vložitvijo zahtevkov za povračilo škode, če se jim zdi znesek nizek; poudarja, da bi bilo treba potrošnike bolje seznaniti s podporo, ki jim jo lahko nudijo združenja za varstvo potrošnikov in evropska mreža centrov za varstvo potrošnikov; poudarja, da so potrošniške organizacije pomembne za preventivno ozaveščanje potrošnikov o obstoječih nepoštenih poslovnih praksah in da imajo pomembno vlogo pri pomoči žrtvam nepoštenih praks, kar potrošnikom omogoča ustrezno uveljavljanje njihovih pravic; poziva k usklajenemu ukrepanju potrošniških organizacij na nacionalni in evropski ravni ter k njihovemu sodelovanju z nacionalnimi organi in Komisijo;

27.   poudarja, da je za potrošnike pomembno, da imajo na voljo učinkovita, hitra in poceni pravna sredstva; v zvezi s tem poziva države članice, naj v celoti izvajajo direktivo o alternativnem reševanju sporov in zunajsodnem reševanju spletnih sporov;

28.   želi poudariti, kako pomembni so kolektivni pravni mehanizmi za potrošnike, in pozitivno ocenjuje pred kratkim objavljeno priporočilo Komisije C(2013)3539 in njeno sporočilo COM(2013)0401 ; se strinja, da bi se s horizontalnim okvirom za kolektivne pravne instrumente izognili tveganju neusklajenih sektorskih pobud EU; državam članicam priporoča, naj upoštevajo priporočila Komisije glede oblikovanja horizontalnih skupnih načel, saj bi lahko na podlagi njihovega izvajanja v državah članicah ocenili, ali so potrebni nadaljnji zakonodajni ukrepi, predvsem za čezmejne zadeve; vztraja, da različni pristopi h kolektivnim pravnim instrumentom nikakor ne bi smeli ekonomsko spodbujati zlorab kolektivnih tožb in da morajo vsebovati ustrezna varovala za preprečitev neupravičenih zahtevkov;

29.   naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.

(1) UL L 149, 11.6.2005, str. 22.
(2) UL L 364, 9.12.2004, str. 1.
(3) UL L 166, 11.6.1998, str. 51.
(4) UL C 46 E, 24.2.2010, str. 26.
(5) UL C 169 E, 15.6.2012, str. 58..
(6) IP/A/IMCO/NT/2008-16.


Pregled stanja na področju pravosodja v EU
PDF 202k   DOC 47k
Resolucija Evropskega parlamenta z dne 4. februarja 2014 o pregledu stanja na področju pravosodja v EU – civilno in upravno pravosodje v državah članicah (2013/2117(INI) )
P7_TA(2014)0064 A7-0442/2013

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 27. marca 2013 Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropski centralni banki, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij z naslovom „Pregled stanja na področju pravosodja v EU – Orodje za spodbujanje učinkovitega pravosodja in rasti“ (COM(2013)0160 ),

–   ob upoštevanju dvoletnih poročil o oceni evropskih pravosodnih sistemov, ki jih je pripravila komisija Sveta Evrope za učinkovitost pravosodja (CEPEJ),

–   ob upoštevanju člena 48 in člena 119(2) Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za pravne zadeve (A7-0442/2013 ),

A.   ker je Komisija pripravila pregled stanja na področju pravosodja v EU, ki je primerjalno, nezavezujoče orodje za oceno učinkovitosti nacionalnih pravosodnih sistemov, da bi se pravosodne politike lahko bolje opredelile, pri čemer ta pregled obsega predvsem parametre pravosodnih sistemov, ki prispevajo k izboljšanju poslovnega in naložbenega ozračja v Uniji;

B.   ker pregled stanja na področju pravosodja v EU temelji na primerjavi nacionalnih pravosodnih sistemov na podlagi posebnih kazalnikov, ne vključuje pa splošne razvrstitve nacionalnih pravosodnih sistemov;

C.   ker je v pregledu stanja na področju pravosodja za leto 2013 poudarek izključno na civilnem, gospodarskem in upravnem pravosodju;

D.   ker je namen nezavezujoče primerjave ugotoviti izboljšave in nazadovanja ter si prizadevati za izmenjavo najboljših praks v Uniji brez poseganja v avtonomijo nacionalnih pravnih in pravosodnih sistemov;

1.   se z velikim zanimanjem seznanja s pregledom stanja na področju pravosodja v EU; poziva Komisijo, naj ga v skladu s Pogodbama in v sodelovanju z državami članicami pripravlja tudi v prihodnje, pri čemer naj upošteva, da je treba preprečiti nepotrebno podvajanje dela na ravni drugih organov;

2.   podpira namen izmenjave najboljših praks, da bi zagotovili učinkovit in neodvisen pravosodni sistem, ki lahko prispeva h gospodarski rasti v Evropi in spodbudi konkurenčnost; poudarja, da učinkovit in zaupanja vreden pravosodni sistem spodbuja podjetja k razvoju in naložbam na nacionalni in čezmejni ravni;

3.   ugotavlja pomen primerjalnih analiz pravosodnih sistemov za čezmejno medsebojno zaupanje, učinkovito sodelovanje pravosodnih organov ter oblikovanje skupnega pravosodnega območja in evropske pravosodne kulture;

4.   meni, da mora vsaka primerjava nacionalnih pravosodnih sistemov, zlasti kar zadeva njihovo predhodno stanje, temeljiti na objektivnih merilih in objektivno pripravljenih, primerjanih in analiziranih dokazih; opozarja, da je treba ocenjevati delovanje pravosodnih sistemov kot celoto, ne da bi jih pri tem ločili od družbenega, zgodovinskega in gospodarskega položaja držav članic ali ustavne tradicije, iz katere izhajajo; poudarja pomen nepristranske in enake obravnave držav članic pri ocenjevanju njihovih pravosodnih sistemov;

5.   prosi Komisijo, naj v okviru preglednega postopka pravočasno začne razpravo o načrtovani metodi, v katero naj vključi tudi države članice;

6.   poudarja, da je treba merila uspešnosti določiti pred zbiranjem informacij o nacionalnih pravosodnih sistemih, da se doseže splošno razumevanje metodologije in kazalnikov;

7.   hvali prizadevanja Komisije za zagotovitev merljivih podatkov; vendar poudarja, da je nekatere cilje, kot sta na primer kakovost in nepristranskost pravosodja, zelo težko objektivno izmeriti;

8.   ugotavlja, da učinkovitosti pravosodnega sistema ni mogoče izmeriti samo z uporabo statistično merljivih parametrov, temveč bi bilo treba upoštevati tudi strukturne posebnosti in različne družbene tradicije držav članic; v zvezi s tem poziva Komisijo, naj pri zbiranju podatkov in določanju meril uspešnosti v prihodnje bolj upošteva razlike med nacionalnimi pravosodnimi sistemi;

9.   poziva Komisijo, naj na področju prava družb enako obravnava enotirni in dvotirni sistem upravljanja;

10.   poziva države članice, naj podrobno preučijo rezultate pregleda stanja na področju pravosodja za leto 2013 in ugotovijo, ali je treba na podlagi teh rezultatov kakor koli spremeniti organizacijo njihovih civilnih, gospodarskih in upravnih pravosodnih sistemov ali sprejeti ustrezne ukrepe glede njihovega napredka;

11.   spodbuja države članice, naj zberejo ustrezne podatke o vprašanjih, kot so stroški sodnih postopkov ter postopkov mediacije in izvršilnih postopkov; obžaluje, da nekatere države članice za nekatere kategorije iz pregleda stanja na področju pravosodja niso predložile podatkov; vendar meni, da bi morala Komisija različno obravnavati primere, v katerih podatki niso bili na voljo, in primere, v katerih kazalniki niso bili relevantni za posamezne države članice ali se zanje niso uporabljali;

12.   poziva Komisijo in države članice, naj spodbujajo medsebojno razumevanje in sodelovanje nacionalnih pravosodnih sistemov, med drugim tudi z mrežami za stike med sodniki;

13.   poziva, naj se več pozornosti nameni programom usposabljanja za sodnike, sodno osebje in druge delavce v pravni stroki, zlasti na področju evropskega in primerjalnega prava; poudarja, da mora biti jezikovno usposabljanje bistveni del študija prava;

14.   izraža zanimanje za podatke o čezmejnih zadevah, ki so pogosto bolj zapletene od državnih in kažejo, s katerimi ovirami se srečujejo državljani EU pri uveljavljanju svojih pravic, ki izhajajo iz enotnega trga EU, zlasti kar zadeva uporabo prava EU;

15.   opozarja na pomen alternativnih načinov reševanja sporov za zmanjšanje obremenitve pravosodnih sistemov in stroškov za vse zainteresirane strani;

16.   prosi Komisijo, naj v naslednjo primerjalno analizo vključi podatke o čezmejnih postopkih mediacije; spodbuja države članice, naj dejavno spodbujajo postopke mediacije, zlasti na področju trgovinskih in družinskih zadev, ki so urejene na ravni EU (na primer z uredbama Rim III in Bruselj II);

17.   poudarja, da so med državami članicami velike razlike glede razvoja sistemov IKT; poudarja, da lahko uporaba novih tehnologij učinkovito prispeva k zmanjšanju stroškov in pospešitvi sodnih postopkov, zlasti uporaba računalniških aplikacij ter orodij za upravljanje zadev in komunikacijo;

18.   poudarja, da se lahko spori majhne vrednosti in nesporni zahtevki obravnavajo hitreje z uporabo orodij IKT;

19.   poudarja vlogo CEPEJ pri zbiranju in predstavljanju ustreznih podatkov na nacionalni in na regionalni ravni; meni, da bi si morale institucije EU prizadevati za sodelovanje s CEPEJ, saj je odlična podlaga za izmenjavo najboljših praks, in da je treba podvajanje preprečiti;

20.   želi spomniti na vodilno vlogo Evropske pravosodne mreže v civilnih in gospodarskih zadevah pa tudi na vlogo portala e-pravosodje pri omogočanju dostopa do znanj o evropskem in nacionalnem civilnem in gospodarskem pravu za državljane EU;

21.   naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji in državam članicam.


Lokalne in regionalne posledice razvoja pametnih omrežij
PDF 318k   DOC 103k
Resolucija Evropskega parlamenta z dne 4. februarja 2014 o lokalnih in regionalnih posledicah razvoja pametnih omrežij (2013/2128(INI) )
P7_TA(2014)0065 A7-0019/2014

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju členov 174, 175, 176, 177, 178 in 191 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–   ob upoštevanju člena 37 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah,

–   ob upoštevanju Protokola št. 26 k Pogodbi o delovanju Evropske unije,

–   ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 3. marca 2010 z naslovom „Evropa 2020: strategija za pametno, trajnostno in vključujočo rast‟ (COM(2010)2020 ),

–   ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, ki zajema splošne določbe o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006(1) ,

–   ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za regionalni razvoj in posebnih določbah o cilju naložbe za rast in delovna mesta ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1080/2006(2) ,

–   ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1300/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1084/2006(3) ,

–   ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1298/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o spremembi Uredbe (ES) št. 1083/2006 glede finančnih sredstev za nekatere države članice iz Evropskega socialnega sklada(4) ,

–   ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1299/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o posebnih določbah za podporo Evropskega sklada za regionalni razvoj za cilj evropskega teritorialnega sodelovanja(5) ,

–   ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1302/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o spremembi Uredbe (ES) št. 1082/2006 o Evropskem združenju za teritorialno sodelovanje (EZTS), kar zadeva razjasnitev, poenostavitev in izboljšanje ustanavljanja in delovanja takih združenj(6) ,

–   ob upoštevanju Direktive 2009/72/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o skupnih pravilih notranjega trga z električno energijo in o razveljavitvi Direktive 2003/54/ES(7) ,

–   ob upoštevanju smernic Skupnosti o državni pomoči za varstvo okolja(8) ,

–   ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU) št. 734/2013 z dne 22. julija 2013 o spremembi Uredbe (ES) št. 659/1999 o določitvi podrobnih pravil za uporabo člena 93 Pogodbe ES(9) ,

–   ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom „Smernice Evropske unije za uporabo pravil o državni pomoči v zvezi s hitro postavitvijo širokopasovnih omrežij‟(10) ,

–   ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 12. aprila 2011 z naslovom „Pametna omrežja: od inovacij do uvedbe‟ (COM(2011)0202 ),

–   ob upoštevanju Direktive 2009/28/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov, spremembi in poznejši razveljavitvi direktiv 2001/77/ES in 2003/30/ES(11) ,

–   ob upoštevanju Direktive 2012/27/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o energetski učinkovitosti, spremembi direktiv 2009/125/ES in 2010/30/EU ter razveljavitvi direktiv 2004/8/ES in 2006/32/ES(12) ,

–   ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 8. marca 2011 z naslovom „Načrt za prehod na konkurenčno gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika do leta 2050“ (COM(2011)0112 ),

–   ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 15. novembra 2012 z naslovom „Za boljše delovanje notranjega energetskega trga“ (COM(2012)0663 ),

–   ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 6. junija 2012 z naslovom „Energija iz obnovljivih virov: glavni akter na evropskem energetskem trgu‟ (COM(2012)0271 ),

–   ob upoštevanju zelene knjige Komisije z dne 27. marca 2013 z naslovom „Okvir podnebne in energetske politike do leta 2030“ (COM(2013)0169 ),

–   ob upoštevanju svoje resolucije z dne 12. septembra 2013 on mikroproizvodnji – proizvodnja električne energije in toplote v manjšem obsegu(13) ,

–   ob upoštevanju svoje resolucije z dne 16. januarja 2013 o vlogi kohezijske politike EU in njenih akterjev pri izvajanju nove evropske energetske politike(14) ,

–   ob upoštevanju svoje resolucije z dne 10. septembra 2013 o izvajanju in vplivu ukrepov za energetsko učinkovitost v okviru kohezijske politike(15) ,

–   ob upoštevanju predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. januarja 2012 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (Splošna uredba o varstvu podatkov) (COM(2012)0011 ),

–   ob upoštevanju delovnega dokumenta služb Komisije z dne 14. novembra 2008 z naslovom „Regije 2020: Ocena prihodnjih izzivov za regije‟ (SEC(2008)2868 ),

–   ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 6. oktobra 2010 z naslovom „Prispevek regionalne politike k pametni rasti v okviru strategije Evropa 2020 (COM(2010)0553 ),

–   ob upoštevanju posvetovalnega dokumenta, ki vsebuje Uredbo Komisije (EU) št. …/… z dne XXX o razglasitvi nekaterih vrst pomoči, združljivih s skupnim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe,

–   ob upoštevanju člena 48 Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za regionalni razvoj ter mnenja Odbora za industrijo, raziskave in energetiko (A7-0019/2014 ),

A.   ker nekateri primeri najboljših praks, kot so avstrijska zvezna dežela Gradiščanska, projekta „MaRes‟ (Macaronesia Research Strategy) in „Green Islands‟, Energetska dolina na Nizozemskem, modelna regija za energetsko prenovo Harz v Nemčiji, Hostětín v Češki republiki, projekt Orkney Micro Renewables na Škotskem ter ostali pilotni projekti mest in skupnosti v okviru pobude Komisije CONCERTO ali pobude CO-POWER za učinkovito rabo energije in decentralizirane proizvodnje energije kažejo, da lahko lokalne skupnosti in državljani postanejo „potrošniki-proizvajalci‟, ki proizvajajo energijo za lastne potrebe ter jo obenem prodajajo omrežju ali pridobijo dobropis za svoje presežke elektrike in merijo neto porabo energije, delujejo v virtualnih elektrarnah skupaj z drugimi udeleženci, da se tako dosežejo kar največje koristi z vključevanjem vseh udeležencev v načrtovanje in izvajanje regionalnih ukrepov, spodbujanjem aktivnega sodelovanja in izmenjevanja informacij ter razvijanjem celovitega pristopa z vključevanjem drugih z energijo povezanih sektorjev, kot sta promet in stanovanjski sektor, z uporabo pametnih mehanizmov finančne podpore in ustvarjanjem novih delovnih mest;

B.   ker je Parlament sprejel poročila o vlogi kohezijske politike EU in njenih akterjev pri izvajanju nove evropske energetske politike ter o izvajanju in vplivu ukrepov za doseganje energetske učinkovitosti v okviru kohezijske politike;

C.   ker so osebni podatki, ki se zbirajo za uporabo pametnih energetskih sistemov, izredno občutljivi, saj je iz njih mogoče sklepati o vedenju uporabnikov, in je zato treba zagotoviti posebno zaščito teh podatkov;

Nove priložnosti za regionalno gospodarstvo

1.   pozdravlja spremembo paradigme v regijah, kar zadeva način proizvodnje in porabe energije, in sicer od togega tradicionalnega modela, ki deluje na logiki osnovne obremenitve, proti spremenljivi, decentralizirani in lokalni proizvodnji, ki velik delež majhnih proizvajalcev energije iz obnovljivih virov združuje s prilagodljivim in odzivnim povpraševanjem ter porazdeljenim shranjevanjem; priznava, da bi bilo treba za ohranitev trajnostnega razvoja in izpolnitev zahtev prihodnjega povpraševanja spodbujati nove modele proizvodnje in porabe energije na osnovi decentralizirane in lokalne proizvodnje; poudarja, da so pametna omrežja bistvenega pomena za tovrstno spremembo modela in da bi bilo treba uvajanje pametnih omrežij vključiti v medsektorski in celovit pristop k regionalnemu razvoju, da bi dosegli kar največje koristi in tržne priložnosti za regije ter zagotovili trajnost, rast in inovativnost;

2.   poudarja, da številne evropske regije v obstoječem okviru EU že izvajajo projekte, s katerimi se pospešujejo sinergije na izbranih področjih in hkrati spodbujajo energetsko trajnost in obnovljive vire energije, in kjer so javni in zasebni partnerji združili moči pri iskanju priložnosti za regionalno rast v energetskem sektorju z zgodnjo vključitvijo evropskih strukturnih in investicijskih skladov, ciljno usmerjenimi partnerstvi na lokalni, regionalni, nacionalni in evropski ravni, ter učinkovite, decentralizirane izvedbene strategije za izkoriščanje lokalnih virov energije;

3.   poudarja, da imajo pametna omrežja številne prednosti, saj omogočajo zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, večji delež energije iz obnovljivih virov in porazdeljene proizvodnje, ustvarjajo pogoje za učinkovito uporabo elektrike v prometu, potrošnikom omogočajo, da porabo prilagodijo in izkoristijo najnižje cene ter hkrati varčujejo z energijo, prispevajo k večji energijski učinkovitosti, gospodarni porabi električne energije, zmanjšanju dragih naložb v električna omrežja z uporabo energije zunaj obdobij največje obremenitve omrežij ter spodbujajo tehnološke inovacije in razvoj v Evropski uniji; podarja potrebo po sodelovanju državljanov na vseh stopnjah, vključno z uveljavitvijo napredne merilne infrastrukture, ki zagotavlja dvosmeren pretok informacij tudi pri dejavnostih, ki jih načrtujejo upravljavci distribucijskih omrežij in ponudniki tehnologij za pametna omrežja; poudarja, da se z razvojem in uporabo pametnih omrežij tudi bistveno zmanjša izguba energije pri prenosu in distribuciji; izpostavlja, da se z uporabo samodejne ponovne konfiguracije omrežja lahko preprečijo ali odpravijo izpadi zaradi njegovih samoobnovitvenih zmogljivosti; vendarle ugotavlja, da nacionalni sistemi podpore v različnih regijah pogosto ne dajejo prednosti najbolj učinkovitim načinom uporabe tehnologij obnovljive energije v zasebnih gospodinjstvih;

4.   v tem okviru izpostavlja možnosti za geografske (ali teritorialne) spremembe energetskih omrežij in spodbujanje pametnih omrežij v prikrajšanih regijah, vključno z najbolj oddaljenimi, obrobnimi in otoškimi regijami, ki se lahko iz porabnikov energije spremenijo v proizvajalce ter tako pridobijo velike gospodarske in konkurenčne koristi ter si obenem zagotovijo zanesljivo oskrbo z energijo ter uvedbo in delovanje pametnih omrežij; ugotavlja, da uvedba in delovanje pametnih omrežij še posebej nudi možnosti tistim regijam, ki bi lahko zmanjšale svoje stroške za energijo;

5.   poudarja, da so omrežna infrastruktura, upravljanje omrežja in tržna pravila trenutno prilagojeni potrebam in možnostim jedrskih elektrarn in elektrarn na fosilna goriva, kar slabša konkurenčni položaj novejših tehnologij, kot so obnovljivi viri energije;

6.   poziva države članice ter regionalne in lokalne oblasti, naj začnejo čim prej vlagati v lokalna pametna omrežja z uporabo evropskih strukturnih in investicijskih skladov, vključno s finančnimi instrumenti za spodbujanje zasebnih naložb, ob upoštevanju okoljskih, gospodarskih, družbenih in ozemeljskih potreb posameznih regij in njihovih posebnosti, saj ni enotne rešitve za vse regije; poziva k prilagodljivemu pristopu na lokalni in regionalni ravni, da se zmanjšajo ovire pri povezovanju ukrepov za proizvodnjo in shranjevanje energije, tudi čezmejno, ter energetsko učinkovitost in da se omogoči sodelovanje z drugimi sektorji, ko so informacijske in komunikacijske tehnologije ter promet; v zvezi s tem poudarja pomembnost črpalnih hidroelektrarn, ki so povezane z izkoriščanjem obnovljivih virov energije;

7.   poudarja, da je za uveljavljanje pametnih omrežji potreben stabilen in dolgoročen politični okvir; poziva Komisijo, naj predlaga ambiciozne strategije, politike in cilje za energetsko učinkovitost, energijo iz obnovljivih virov in emisije toplogrednih plinov do leta 2030 ter s tem vlagateljem in povezanim sektorjem zagotovi prihodnost in olajša razvoj pametnega energetskega sistema;

8.   poudarja, da pri večini scenarijev energetskega načrta za leto 2050 pravilna integracija porazdeljene proizvodnje energije iz obnovljivih virov ne bo izvedljiva brez razvoja lokalnih in regionalnih pametnih distribucijskih omrežij za električno energijo, saj se z njimi vzpostavita informacijska povezava in povezava za oskrbo z električno energijo med lokalnimi območji socialno-ekonomskega razvoja, ki bodo omogočala prožno upravljanje in potrebno rezervo za nestalne vire energije, zato poziva, naj se distribucijskim omrežjem pripisuje večji pomen; vendar hkrati poudarja, da se razvoj pametnih omrežij nanaša na učinkoviti prenos energije od kraja proizvodnje do kraja končne uporabe; polega tega poudarja, da postane dodana vrednost pametnih omrežij toliko večja, v kolikor širšem obsegu so povezana, na primer na nacionalni ali celo evropski ravni, saj usmerjanje povpraševanja po elektriki na tej ravni zaradi večjega obsega ponuja dodatne možnosti za omejitev porabe (ali virov), če je na lokalni ravni proizvodnja premajhna (ali prevelika);

9.   poziva, naj se v uredbah in direktivah EU v zvezi z notranjim trgom uporablja bolj prilagodljiv pristop, da se zmanjšajo ovire za posebne rešitve za posamezne regije glede ukrepov za proizvodnjo in shranjevanje energije, oskrbo z energijo in energetsko učinkovitost ter za povezovanje tovrstnih ukrepov, vključno z javno-zasebnimi partnerstvi in čezmejnimi projekti;

Pametni energetski sistemi

10.   poudarja, da je treba za uspešno uvajanje pametnih omrežij razviti strategijo „pametnih energetskih sistemov‟ za regije in lokalne skupnosti, pametna omrežja pa morajo postati del regionalnih energetskih sistemov, sprejemati velik delež energije iz obnovljivih virov ter vključevati decentralizirane proizvodne zmogljivosti v povezavi z upravljanjem povpraševanja, ukrepi za energetsko učinkovitost, povečanjem prihrankov energije in rešitvami za pametno shranjevanje, prometnim sektorjem (e-prometom) in večjo izmenjavo s sosednjimi omrežji;

11.   opozarja na vlogo pametnih števcev pri zagotavljanju dvosmerne komunikacije, saj se tako omogoči natančno zaračunavanje potrošnikom in povečano sodelovanje pri upravljanju povpraševanja, ko potrošniki svoje navade prilagodijo obdobjem največje in najmanjše proizvodnje energije; poudarja, da morajo imeti državljani možnost polno izkoristiti pametni energetski sistem in da lastništvo državljanov poveča učinkovitost zaradi vestnega ravnanja, kar pomeni večji prihranek energije s pomočjo odprtih protokolov; poudarja odgovornost operaterjev distribucijskih sistemov kot ponudnikov storitev lokalnim, regionalnim ali nacionalnim organom, da zagotovijo dostop do te storitve v splošnem interesu vseh z zagotavljanjem varnosti in stabilnosti omrežja; poudarja, da morajo vsi državljani neposredno dostopati do podatkov o porabi in proizvodnji, kar bo zagotovilo učinkovito, varno in zanesljivo delovanje pametnega omrežja; poziva Komisijo, naj z ustreznimi ukrepi zagotovi, da bodo električne naprave (zlasti pralni in pomivalni stroji, toplotne črpalke, akumulacijski grelniki itd.) lahko delovale samodejno v povezavi s pametnimi števci, da se potrošnikom omogočijo najbolj ugodne tarife;

12.   poziva Komisijo in njeno delovno skupino za pametna omrežja, naj posodobita in razširita obstoječo opredelitev pametnih omrežij, da bo vključevala pametni energetski sistem; poziva lokalne in regionalne organe, naj upravljajo porabo energije in omejevanje obremenitve ter oblikujejo in sprejmejo regionalne strategije, osnovane na pametnem energetskem sistemu;

13.   poudarja, da je treba za zagotavljanje gospodarske učinkovitosti pametnih omrežij v regijah združiti neposredne in posredne prednosti ter povezati energetski sektor s številnimi drugimi sektorji, zlasti stanovanjskim sektorjem in prometom, a tudi okoljem, urbanističnim načrtovanjem, socialnim vključevanjem, ravnanjem z odpadki in gradbeništvom, da se dosežejo cilji glede prihrankov energije in se obenem kar najbolj povečajo ekonomske koristi, hkrati pa se v regiji uravnovesita tudi oskrba z energijo in povpraševanje po njej;

14.   poziva k inovacijam in večjim naložbam v informacijske in komunikacijske tehnologije, da se premagajo glavni izzivi, s katerimi se soočajo pametne tehnologije, med njimi interoperabilnost tehnologij z obstoječim omrežjem, in regulativni izzivi; poziva Komisijo ter nacionalne in regionalne udeležence, naj oblikujejo pozitivne regulativne in naložbene okvire, ki bodo omogočali razvoj interoperabilnih rešitev informacijskih in komunikacijskih tehnologij;

Pozitivni vplivi na lokalno zaposlovanje

15.   spodbuja vse regije in lokalne organe, naj upoštevajo prednosti pametnih energetskih sistemov in naj vlagajo vanje kot potencialne vire lokalnih zelenih in trajnostnih delovnih mest; poudarja, da je gradbeništvo ena od glavnih panog, kjer se bodo ustvarjala delovna mesta, ne le z neposrednimi naložbami v pametna energetska omrežja, ampak tudi s krepitvijo tehnološkega razvoja EU, inovacij in konkurenčnosti malih in srednjih podjetij ter z vlaganji v ukrepe in prenove, na primer v stanovanjski sektor, in s prilagajanjem na nove tehnološke rešitve, predlagane za gradnjo energetsko učinkovitih hiš;

16.   poudarja, da je uvedba pametnih omrežij tudi priložnost za okrepitev konkurenčnosti in svetovne tehnološke vodilne vloge ponudnikov tehnologije v EU, kot sta električna in elektronska panoga, ki sta sestavljeni večinoma iz malih in srednjih podjetij;

17.   poziva vse regije, naj razmislijo o vlaganju v znanja in spretnosti ter usposabljanje za ta nova delovna mesta, ob tem pa naj upoštevajo, da je mogoče številna nova lokalna delovna mesta ustvariti tudi v storitvah informacijskih in komunikacijskih tehnologij, prometnem sektorju in sektorjih, ki zagotavljajo pametno opremo in storitve, na primer za nove obrate, ampak tudi da se prepreči morebitno pomanjkanje specializirane delovne sile in omogoči prilagajanje potrebam, nastalim zaradi pojava novih poklicev na zadevnih področjih; poziva države članice in regije, naj podpirajo pobude izobraževanja tako na akademski kot na obrtniški ravni na področju obnovljivih virov energije, na primer tako, da uvedejo okoljske študijske programe in oblikujejo nove programe vajeništva, na primer inštalater solarnih sistemov; poudarja, da lahko regije, ki uspešno uporabljajo pametni energetski sistem, na svojem ozemlju ustvarijo nova delovna mesta v obliki specializiranih usposabljanj z ustanavljanjem tehničnih univerz in visokih šol, specializiranih za to področje; poziva regije, naj sodelujejo pri pametni specializaciji, in pozdravlja sheme, v katerih se znanje izmenjuje med regijami in prek meja; opozarja na pobude, ki jih izvaja Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT) v okviru skupnosti znanja in inovacij za trajnostno energijo (KIC InnoEnergy), ki deluje na področju raziskav in razvoja v zvezi s pametnimi omrežji in usposabljanjem strokovnjakov v tem sektorju; prav tako opozarja na nov okvir za oblikovanje regionalnih shem za inovacije;

18.   poudarja, da lahko javne naložbe v pametne energetske sisteme, tudi prek evropskih strukturnih in investicijskih skladov, spodbujajo lokalne in trajnostne zaposlitvene priložnosti, ustvarjajo sinergijske učinke in učinke prelivanja na zaposlovanje ter dolgoročno koristijo regijam na ekonomskem, socialnem in okoljskem področju, poleg tega pa se lahko uporabljajo kot instrument za premagovanje gospodarskih izzivov, zlasti v regijah držav, ki jih je prizadela kriza;

Vloga državljanov

19.   poudarja, da raziskave najboljših praks in vodilnih primerov kažejo, da so uspešni pametni energetski sistemi pogosto rezultat lokalnega lastništva v rokah posameznih državljanov, zadruge, lokalne skupnosti ali kombinacije teh udeležencev; se zaveda, da zaradi tovrstnih lastništev javnost laže sprejema naložbe v vse elemente pametnih energetskih sistemov; poudarja, da je treba državljane bolje obveščati in jih spodbujati, na primer z mehanizmi za dinamično oblikovanje cen in ustreznimi orodji informacijske in komunikacijske tehnologije, da bi se lahko vključili v vse distribucijske faze pametne energetske infrastrukture, proizvodnje ter načrtovanja energije in omrežij;

20.   poudarja, da je treba zaradi tehnične narave pametnih omrežij uporabnike obveščati in ozaveščati, da bodo postali dobro obveščeni proizvajalci in potrošniki, ki se bodo zavedali priložnosti, ki jih ponujajo ta omrežja, zlasti z vidika njihove povezave s pametnimi števci; poudarja, da je treba tako ozaveščanje izvajati z izobraževalnimi programi, namenjenimi mladim, vključenim v srednješolska in poklicna izobraževanja.

21.   poziva Komisijo, naj odstrani ovire ter regulativne in pravne prepreke za lokalno lastništvo v obstoječi zakonodaji EU, zlasti v pravilih glede državne pomoči; poziva države članice, naj podpirajo možnosti za oddajo lokalne energije v omrežje in deljenje lokalne energije, ne samo dvosmerno med omrežjem in končnim uporabnikom, temveč tudi čezmejno in med enotami končnih uporabnikov, ter spodbujajo lokalna lastništva proizvodnje energije in deljenje lokalno proizvedene energije;

22.   poudarja, da bo uvajanje pametnih energetskih sistemov občutno spremenilo zasebno in javno sfero, saj bo oskrba z električno energijo povezana z zbiranjem podatkov in komunikacijo v realnem času; zato poziva k preglednim postopkom na vseh ravneh, pri katerih sodelujejo vsi udeleženci, vključno z državljani, podjetji, industrijo, lokalnimi organi, upravljavci distribucijskih omrežij, upravljavci prenosnih omrežij, lokalnimi in regionalnimi odgovornimi osebami za varstvo podatkov ali varuhi človekovih pravic in ponudniki tehnologij pametnih omrežij;

Varstvo in zasebnost podatkov

23.   poudarja, da bodo pametni energetski sistemi delovali z velikimi količinami osebnih podatkov in številnim profili, zato bodo pomenili veliko tveganje za kršitve varnosti podatkov; poudarja, da so potrebni visoki standardi za pametne števce, kar zadeva varstvo podatkov in njihovo zasebnost ter možnost za državljane, da odločajo o podatkih, ki so na voljo operaterjem omrežja in presegajo absolutni minimum podatkov, potrebnih za zagotavljanje energije, in te podatke tudi nadzirajo; opaža pomisleke zlasti v zvezi z varnostjo sistemov pametnih omrežij in koristmi pametnih števcev za potrošnike ter poziva k podrobnejši oceni tega področja in nadaljnji raziskavi varstva in zasebnosti podatkov pri pametnih števcih; zato poudarja, da je treba osebne podatke brez izjeme varovati, da so zaščiteni in zavarovani; podarja tudi, da je treba v strategije za uvedbo pametnih omrežij vključiti varnost podatkov;

24.   poudarja, da je treba izboljšati predpise o varstvu in zasebnosti podatkov ter njihovo izvajanje, ko so pametni merilni sistemi nameščeni; poudarja, da je zagotavljanje varstva in zasebnosti podatkov za vse posameznike in gospodinjstva, povezane z omrežjem, nujno potrebno za delovanje in uvedbo pametnih omrežij; poudarja, da se smejo zbrani podatki uporabljati samo za zagotavljanje zanesljive oskrbe z energijo; poziva države članice, naj izvajajo pravila o varstvu podatkov ter hkrati ohranjajo in razvijajo sinergije v celotnih telekomunikacijskih in energetskih omrežjih ter zagovarjajo pravice posameznikov na tem področju; poudarja, da je treba oblikovati standarde za zbiranje podatkov za inteligentne energetske sisteme, da bi zagotovili, da se prenašajo le ustrezni podatki za zagotavljanje zanesljivosti električne oskrbe, da se ti ne posredujejo tretjim osebam, da se zagotovi pravica strank do vpogleda in izbrisa zbranih podatkov, če ti niso več potrebni za namene, v katere so bili zbrani ali drugače obdelani, da se ohrani lastništvo njihovih podatkov in da jih nadzirajo z ozirom na strani, katerim se omogoča dostop do teh podatkov;

25.   poziva Komisijo, naj ob upoštevanju revidirane zakonodaje EU o varstvu podatkov poda dodatne smernice v zvezi z uporabo osebnih in neosebnih podatkov, ki se uporabljajo v pametnih omrežjih, ter v zvezi z dogovorjenimi pravili o lastništvu in upravljanju zadevnih podatkov s strani operaterjev distribucijskih sistemov, ponudnikov ali drugih gospodarskih subjektov;

Okvir za uspešne pametne energetske sisteme

26.   poziva Komisijo, naj z ukrepi pospeši uvedbo pametnih omrežij in naj se osredotoči na naslednje vidike: spodbujanje naložb in finančnih spodbud na tem področju, oblikovanje tehničnih standardov, zagotavljanje varstva podatkov za potrošnike, določitev regulativnega okvira za zagotavljanje spodbud za uvedbo pametnih omrežij, zagotavljanje odprtega in konkurenčnega maloprodajnega trga v interesu potrošnikov, ter nenehno podporo inovacijam na področju tehnologije in sistemov;

27.   poudarja, da morajo v skladu z novimi predpisi glede evropskih strukturnih in investicijskih skladov za obdobje 2014–2020 države članice sredstva iz teh skladov usmeriti v naložbe za pametno, trajnostno in vključujočo Evropo; ugotavlja, da bo določen minimalni delež, ki bi ga morale regije usmeriti, in sicer glede na njihovo raven gospodarske razvitosti vsaj 20 % sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj, v naložbe v energetski prehod, in sicer z izrazitim poudarkom na pametnih omrežjih, proizvodnji in distribuciji energije iz obnovljivih virov, energetski učinkovitosti, prihrankih energije, soproizvodnji toplote in električne energije ter nizkoogljičnih strategijah in se pri tem posebej posvetiti mestnim območjem in tudi energiji iz pametnih omrežij na ravni distribucije; poudarja, da ima javno financiranje še vedno bistveno vlogo pri spodbujanju zasebnih naložb v raziskave in razvoj na področju pametnih omrežij in v demonstracijske projekte; poudarja, da tudi Kohezijski sklad omogoča naložbe na tem področju; poziva države članice, naj čim bolje izkoristijo to novo priložnost; poudarja, da je mogoče Evropski sklad za regionalni razvoj pri naložbah, za katere ne velja obvezna tematska osredotočenost, uporabiti tudi za podporo razvoju pametnih sistemov za distribucijo, shranjevanje in prenos energije ter vključitev porazdeljene proizvodnje energije iz obnovljivih virov;

28.   poudarja, da sredstva iz strukturnih in investicijskih skladov služijo kot katalizator za naložbe in da ima upravljanje na več ravneh pomembno vlogo pri uspešnem izvajanju, saj financiranje in postopek odločanja potekata na različnih teritorialnih ravneh; pozdravlja dodatne priložnosti za financiranje v okviru programa Inteligentna energija –Evropa;

29.   pozdravlja velik poudarek, ki je v instrumentu za povezovanje Evrope namenjen projektom skupnega interesa na področju pametne energije, čeprav obžaluje, da sta bila na sedanji dvoletni seznam vključena le dva projekta pametnih omrežij; poudarja, da je treba pri tem upoštevati tudi projekte pametnih omrežij na distribucijski ravni; poudarja, da morajo infrastrukturni projekti izpolnjevati merila trajnosti in konkurenčnosti ter predstavljati osnovo za celosten pristop, ki bo zagotovil vključitev upravljavcev distribucijskih omrežij; poudarja velik pomen razvoja energetskih povezav med severom in jugom Sredozemlja;

30.   poziva Komisijo, naj zmanjša ovire za naložbe v pametne energetske sisteme, zlasti s povečanjem števila izjem v okviru posodobitve državne pomoči, da se dovoli javna podpora za vse elemente regionalnih in lokalnih pametnih energetskih sistemov, vključno z medsektorskimi naložbami in dejavnostmi; poziva, naj se pametni energetski sistemi kot kategorija vključijo v prihodnjo uredbo Komisije, ki bo določala nekatere kategorije pomoči, združljive z notranjim trgom v skladu s členoma 107 in 108 Pogodbe (Uredba o splošnih skupinskih izjemah), in prilagodila predpise o drugih kategorijah skupinskih izjem, ki vplivajo na razvoj pametnih energetskih sistemov;

31.   poudarja, da je interoperabilnost bistvenega pomena za pametno infrastrukturo, saj regulativna negotovost in različni standardi upočasnjujejo njeno širjenje; zato poziva k večjemu sodelovanju med različnimi evropskimi organizacijami za tehnične standarde; poudarja, da so za izboljšanje interoperabilnosti ter pospešitev razvoja in uveljavitve tehnologije potrebni odprti standardi;

32.   poziva Komisijo, naj sprejme ukrepe za odpravo ključnih ovir, kot so pomanjkanje interoperabilnosti in standardov – standardizirana priključitev in uporaba bi zmanjšali stroške in omogočili povezavo tudi za majhne razpršene vire energije (ali majhne naprave za prilagajanje odjema) –, negotovost glede vlog in pristojnosti pri novih oblikah uporabe pametnih omrežij, negotovost glede delitve stroškov in dobička ter s tem tudi novih poslovnih modelov, pa tudi odpor potrošnikov do sodelovanja v preizkusih; zaradi različnih regulativnih ureditev v Evropi bi bila lahko precej otežena ponovljivost rezultatov projektov v posameznih državah;

33.   opozarja na mandat za standardizacijo iz leta 2011, ki je bil izdan za podporo razvoju evropskega pametnega omrežja in ki naj bi se končal leta 2012; pozdravlja napredek, dosežen v okviru tega mandata, vendar poudarja, da je treba narediti še več; poziva Komisijo, naj pri organih za standardizacijo posreduje za pospešitev dokončanja njihovega dela in naj po potrebi izda nov mandat;

34.   poziva države članice, naj še naprej sodelujejo in naj si na forumu Sveta evropskih energetskih regulatorjev izmenjujejo najboljše prakse v zvezi z regulacijo nacionalnih operaterjev distribucijskih sistemov; hkrati opaža raznolikost organizacije operaterjev distribucijskih sistemov, saj imajo nekatere države članice samo enega, medtem ko jih je v drugih več kot 800; spodbuja države članice, naj tesneje sodelujejo; poziva države članice in Komisijo, naj dosežejo dogovor o poenoteni opredelitvi za ugotavljanje, ali je posamezna organizacija operater prenosnega, distribucijskega ali kombiniranega sistema;

35.   poziva Komisijo, naj oceni, ali je treba pripraviti predloge za razvoj in spodbujanje pametnih omrežij v skladu s tretjim svežnjem o notranjem energetskem trgu, katerega izvajanje mora Komisija z učinkovitim ravnanjem še naprej zagotavljati v vseh državah članicah, saj bi lahko to omogočilo povečano sodelovanje več udeležencev na trgu in spodbudilo morebitne sinergije med uvajanjem, razvojem in vzdrževanjem v vseh telekomunikacijskih in energetskih omrežjih; vendar hkrati poudarja, da bi bilo treba te predloge vključiti v usklajen in racionaliziran regulativni okvir v skladu z načeli, ki jih je izoblikovala Komisija;

36.   poziva k sodelovanju pri razvoju pametnih omrežij na evropski, nacionalni in regionalni ravni; meni, da pametna omrežja nudijo pomembno priložnost za krepitev inovacij, raziskav in razvoja, ustvarjanja delovnih mest in konkurenčnosti evropske industrije na lokalni in regionalni ravni, zlasti malih in srednjih podjetij;

37.   poziva regije, naj se mrežno povezujejo in z drugimi delijo koristi, znanje in najboljše prakse ter naj sodelujejo pri analizah stroškov in koristi v pametnih energetskih sistemih v okviru cilja evropskih strukturnih in investicijskih skladov, tj. teritorialnega sodelovanja; poziva Komisijo, naj vzpostavi nadnacionalno mrežo za regije s pametnimi energetskimi sistemi; poziva čezmejne regije, naj uporabijo pravni instrument evropskega združenja za teritorialno sodelovanje, da bi skupaj vzpostavile in upravljale storitve splošnega gospodarskega interesa na področju energije iz obnovljivih virov, varčevanja z energijo in infrastrukture za pametna omrežja v tovrstni mreži;

38.   poudarja pomen pobud, kot je na primer Konvencija županov, glavno evropsko gibanje, ki združuje lokalne in regionalne organe v boju proti podnebnim spremembam in temelji na prostovoljni zavezi podpisnikov, da bodo z večjo energetsko učinkovitostjo in razvojem obnovljivih virov energije uresničili in presegli cilj EU za zmanjšanje emisij CO2 za 20 %, s čimer potrjujejo in podpirajo prizadevanja lokalnih organov pri izvajanju trajnostnih energetskih politik; poudarja, da imajo lokalne oblasti ključno vlogo pri blaženju učinkov podnebnih sprememb, zlasti ob upoštevanju dejstva, da je 80 % porabe energije in emisij CO2 povezanih z dejavnostmi v mestih;

o
o   o

39.   naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji in Odboru regij.

(1) UL L 347, 20.12.2013, str. 320.
(2) UL L 347, 20.12.2013, str. 289.
(3) UL L 347, 20.12.2013, str. 281.
(4) UL L 347, 20.12.2013, str. 256.
(5) UL L 347, 20.12.2013, str. 259.
(6) UL L 347, 20.12.2013, str. 303.
(7) UL L 211, 14.8.2009, str. 55.
(8) UL C 82, 1.4.2008, str. 1.
(9) UL L 204, 31.7.2013, str. 15.
(10) UL C 25, 26.1.2013, str.1.
(11) UL L 140, 5.6.2009, str. 16.
(12) UL L 315, 14.11.2012, str. 1.
(13) Sprejeta besedila, P7_TA(2013)0374 .
(14) Sprejeta besedila, P7_TA(2013)0017 .
(15) Sprejeta besedila, P7_TA(2013)0345 .


Mala kmetijska gospodarstva
PDF 189k   DOC 65k
Resolucija Evropskega parlamenta z dne 4. februarja 2014 o prihodnosti malih kmetijskih gospodarstev (2013/2096(INI) )
P7_TA(2014)0066 A7-0029/2014

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju ciljev skupne kmetijske politike, navedenih v členu 39 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU), zlasti ciljev „povečati kmetijsko produktivnost s pospeševanjem tehničnega napredka in zagotavljanjem racionalnega razvoja kmetijske proizvodnje ter z optimalno uporabo proizvodnih dejavnikov, zlasti delovne sile“ in „zagotoviti primerno življenjsko raven kmetijske skupnosti, zlasti s povečanjem individualnega zaslužka oseb, ki se ukvarjajo skmetijstvom“,

–   ob upoštevanju Uredba (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013o pravilih za neposredna plačila kmetom na podlagi shem podpore v okviru skupne kmetijske politike ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 637/2008 in Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009(1) , zlasti členov 32 in 61 o prerazporeditvenih plačilih in shemah za male kmete;

–   ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005(2) , zlasti členov 7 in 19 o tematskih podprogramih oz. o razvoju kmetij in podjetij,

–   ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 3. maja 2011 z naslovom „Naše življenjsko zavarovanje, naš naravni kapital: strategija EU za biotsko raznovrstnost do leta 2020“ (COM(2011)0244 ),

–   ob upoštevanju svoje resolucije z dne 7. septembra 2010 z naslovom „Pošteni prihodki za kmete: bolje delujoča veriga preskrbe s hrano v Evropi“(3) ,

–   ob upoštevanju študije „Delno samooskrbno kmetovanje: vrednost in smeri razvoja“, ki jo je objavil Tematski sektor B (strukturna in kohezijska politika) Evropskega parlamenta leta 2013,

–   ob upoštevanju člena 48 Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja (A7–0029/2014 ),

A.   ker so male kmetije v Evropi pod stalnim demografskim, gospodarskim in tehnološkim pritiskom, ki povzroča počasno deagrarizacijo in izseljevanje prebivalstva iz vasi na območjih, kjer male kmetije prevladujejo, ter množično zapuščanje živinorejskih gospodarstev z malimi čredami in opuščanje gojenja posebnih lokalnih pridelkov;

B.   ker mala gospodarstva predstavljajo kmetijski model z družbenim značajem, ki je v EU še vedno najbolj razširjen, in ker lahko in morajo soobstajati z drugimi kmetijskimi modeli, ki so večji in bolj usmerjeni k velikim trgom;

C.   ker male kmetije ne zagotavljajo zgolj proizvodne funkcije, temveč tudi bistvene funkcije v povezavi z zagotavljanjem javnih dobrin: na področju narave in krajine – ker prispevajo k ohranjanju značilne pokrajine evropskih vasi in biološke raznovrstnosti podeželskih območij; na družbenem področju – ker milijonom ljudi v Evropi zagotavljajo sredstva za preživljanje in preprečujejo revščino, industriji in drugim gospodarskim panogam, kot je turizem, pa zagotavljajo veliko število delavcev; na področju kulture – ker ohranjajo lepe tradicije, ljudske običaje in drugo nematerialno zgodovinsko dediščino ter izdelujejo regionalne in tradicionalne proizvode;

D.   ker male kmetije ustvarjajo dobre pogoje za okolju prijazno kmetijstvo, usmerjeno v dobrobit živali;

E.   ker izseljevanje iz podeželja resno ogroža življenje na podeželju in s tem kakovost življenja in delovne pogoje kmetov ter je pogosto odločilnega pomena za ohranitev ali opustitev malih kmetij; ker ustvarjanje dolgoročne perspektive, zlasti za mlade, bistveno vpliva na prihodnost malih kmetij;

F.   ker male kmetije na nekaterih območjih s svojim obstojem in preživetjem zagotavljajo vir dohodkov in zavirajo izseljevanje prebivalstva;

G.   ker tržne cene močno nihajo, kar pa še poslabšuje dejstvo, da posredniki z izkoriščanjem slabega položaja pridelovalcev narekujejo cene;

H.   ker so male kmetije običajno bolj odzivne in se lažje prilagodijo krizam na trgu;

I.   ker se številne male kmetije specializirajo in povezujejo v organizacije proizvajalcev, kar jim upravičeno omogoča proizvodnjo za živilski trg pod enakimi pogoji, kot to velja za večja gospodarstva;

J.   ker je za težave malih kmetij potreben celovitejši pristop in ker so podpora morebitnim alternativnim virom dohodka, možnost diverzifikacije ter ustvarjanje nekmetijskih delovnih mest in javnih služb na podeželskih območjih ključnega pomena za prihodnost malih kmetij in podeželskih skupnosti;

K.   ker male kmetije v okviru skupne kmetijske politike niso obravnavane ustrezno, kar med drugim izhaja iz dejstva, da podporna struktura v okviru skupne kmetijske politike temelji pretežno na površini zemljišč in pretekli proizvodnji, zato se ni sposobna primerno odzivati na položaj in vlogo malih kmetij, ter tega, da nekatere države članice v drugem stebru določajo minimalne pragove upravičenosti in da države članice niso uvedle izvedbenih ukrepov, ki bi upoštevali potrebe malih kmetij;

L.   ker imajo male kmetije težave pri pridobivanju finančne pomoči, med drugim morda zato, ker jim je zaradi pomanjkanja lastnega kapitala in/ali potrebne zmogljivosti otežen dostop do finančnih sredstev iz programov EU, in zato, ker imajo nizko kreditno sposobnost oziroma je nimajo;

M.   ker je treba malim kmetijam v skrajno obrobnih regijah vpričo dvojnega pritiska, pod katerim delujejo, prav tako nameniti posebno pozornost;

N.   ker je dodatni zaslužek izredno pomemben za mnoge male kmetije;

O.   ker nekatere vrste malih kmetij, kot so samooskrbne kmetije, blažijo splošno pomanjkanje, saj zagotavljajo vsaj skromen obseg živil in dohodka;

P.   ker male kmetije v nekaterih primerih ne prejemajo dovolj administrativne podpore ali dobrega svetovanja; ker države članice pogosto postavljajo birokratske ovire in ker nekateri male kmetje nimajo zadostnega znanja in izkušenj, da bi uspešno sledili upravnim postopkom;

Q.   ker imajo kmetije zaradi svoje geografske razpršenosti precej slabši pogajalski položaj v prehrambni verigi kot drugi udeleženci na trgu, kar občutijo zlasti male kmetije;

R.   ker imajo male kmetije posebno vlogo pri ohranjanju sposobnosti preživetja nekaterih regij, kot so gorska območja, območja z omejenimi možnostmi in najbolj oddaljena območja ter tista območja, kjer je kmetijstvo zaradi geografskih in morfoloških omejitev ena redkih, če ne edina mogoča gospodarska panoga;

S.   ker imajo družine, ki se preživljajo z delom na malih kmetijah, precej nižji prihodek in življenjski standard kot kmetje, ki imajo velike kmetije ali so zaposleni v drugih gospodarskih panogah;

T.   ker številne manjše kmetije ne morejo živeti samo od kmetovanja in so alternativni viri dohodka nujni za njihovo preživetje; ker bi se morale manjše kmetije tudi okrepljeno usmeriti v donosnost in produktivnost svoje dejavnosti;

U.   ker male kmetije v številnih regijah zagotavljajo sredstva za preživljanje družinam, ki ne morejo najti drugega vira dohodka;

V.   ker ni na voljo dovolj zanesljivih podatkov o položaju malih kmetij in učinkih instrumentov skupne kmetijske politike na ta sektor in ker so male kmetije v posameznih državah članicah opredeljene zelo različno;

W.   ker nekateri mali kmetijski proizvajalci, kot na primer čebelarji, nimajo v lasti zemlje ali pa je ne obdelujejo, kar jim preprečuje vključitev v sheme za male kmete;

X.   ker je Generalna skupščina Združenih narodov leto 2014 razglasila za mednarodno leto družinskih kmetij;

1.   poziva države članice in Komisijo, naj v okviru nove skupne kmetijske politike in priprav direktiv za čas po letu 2020 sprejmejo ustrezne ukrepe, ki bodo bolje upoštevali posebne potrebe malih družinskih kmetij, saj slednje predstavljajo pomemben element evropskega kmetijskega modela ter jedro večfunkcionalnega razvoja podeželskih območij in trajnostnega razvoja regij na splošno;

2.   poziva k nadaljevanju politike, ki spodbuja krepitev kmetijskih zemljišč in dodeljevanje finančne pomoči kmetom, ki so vključeni v sheme za male kmete in so svoja kmetijska zemljišča dokončno prepustili drugim kmetom, kot učinkovitega sredstva za izboljšanje kmetijske proizvodne strukture;

3.   meni, da glavni namen ukrepov za prestrukturiranje ne sme biti preprosto zmanjšanje števila malih kmetij, ker se konkurenčnost večjih kmetij s tem ne bo povečala; zato poziva države članice, naj pripravijo ustrezne predloge rešitev in modele za razvoj malih kmetij ter pri tem upoštevajo posebne značilnosti kmetijstva v vsaki državi in regionalne razlike, da okrepijo njihovo konkurenčnost, donosnost in produktivnost, spodbujajo podjetništvo, ustvarjajo nova delovna mesta in omejijo proces izseljevanja prebivalstva iz podeželskih območij;

4.   meni, da se je treba nujno upreti procesu opuščanja zemljišč in izseljevanja prebivalstva iz podeželskih območij, da bi malim kmetijam zagotovili ustrezno okolje in s tem tudi dolgoročno perspektivo na njihovi lokaciji; zato poziva države članice, naj namensko spodbujajo infrastrukturo, izobraževalne možnosti, zdravstveno oskrbo in nego, varstvo otrok, hiter internetni dostop ter vzpostavitev in razvoj malih in srednjih podjetij na podeželju, tudi z uporabo razpoložljivih evropskih sredstev iz ustreznih skladov, da bi zagotovili enakovredne življenjske razmere med mesti in podeželjem; priporoča, da se ustvarjanje vitalnih možnosti za prihodnost mladih, dobro izobraženih in žensk obravnava prednostno;

5.   poziva k neposredni prodaji, med drugimi tradicionalnih proizvodov, na lokalnih in regionalnih trgih, da bi razvili obliko trajnostne obdelave ob spoštovanju načel odgovornosti in nujno potreben in sorazmeren sistem nadzora za male kmetije; spodbuja Komisijo in države članice, naj pregledajo veljavne predpise o varnosti preskrbe s hrano za zmanjšanje obremenitev in odpravljanje ovir, ki jih ti predpisi povzročajo malim kmetijam na področju razvoja predelave in prodaje živil; spodbuja Komisijo in države članice, naj ustanovijo platformo za izmenjavo najboljših praks v zvezi z ureditvijo in nadzorom nad predelavo na malih kmetijah; poleg tega poziva regionalne oblasti, naj okrepijo prizadevanja na področju razvoja infrastrukture za neposredno prodajo, vključno z lokalnimi in mestnimi trgi, s čimer bo potrošnikom omogočen dostop do cenovno ugodnih, svežih in kakovostnih kmetijskih proizvodov;

6.   meni, da je treba v postopek iskanja rešitev za težave malih kmetij v okviru skupne kmetijske politike vključiti tudi druga področja politike Unije, vključno s kohezijsko politiko, da bi prispevali k izboljšanju tehnične infrastrukture in dostopa do javnih storitev na podeželskih območjih, medtem ko je treba sredstva iz Evropskega socialnega sklada uporabiti za financiranje dejavnosti na ravni skupnosti in socialnih dejavnosti, ki se nanašajo na socialno vključenost, izobraževanje, usposabljanje in prenos znanja; poleg tega meni, da je treba odobriti dodatno podporo z nacionalnimi sredstvi, ob upoštevanju pogojev, dogovorjenih s Komisijo, ne da bi pri tem kršili načela konkurence, saj male kmetije nimajo velikega vpliva na trg;

7.   opozarja na pritisk, ki se odraža na cenah kmetijskih zemljišč zaradi bližnje liberalizacije nepremičninskega trga v novih državah članicah; razlaga, da bodo naraščajoče cene zemljišč najbolj prizadele male kmete;

8.   poziva države članice, naj z izobraževalnimi sistemi zagotovijo primerno infrastrukturo za poklicno izobraževanje in usposabljanje v kmetijstvu;

9.   opozarja na pritisk, ki se odraža v višanju cen kmetijskih zemljišč, zaradi širjenja mest;

10.   pozdravlja vzpostavitev podpornega mehanizma za male kmete v okviru prvega stebra skupne kmetijske politike, vendar meni, da je bila poenostavljena samo oblika prenosa, medtem ko nizke stopnje neposrednih plačil ne ponujajo nobenih možnosti za razvoj, in da ukrepi zaradi tega še vedno ne zadoščajo za izboljšanje položaja malih kmetij v EU; meni, da je treba uvesti mehanizem, ki malim kmetijam omogoča, da vložijo večletne zahtevke za neposredna plačila, ki se posodabljajo izključno v primeru sprememb na kmetiji;

11.   ponovno opozarja na bistvene razlike med kmetijskimi subvencijami, odobrenimi v posameznih državah članicah, ki škodijo novim državam članicam;

12.   poudarja, da je treba zaradi prostovoljnega značaja sheme za male kmete v prvem stebru skupne kmetijske politike ponovno preučiti in uporabiti vse možnosti financiranja za male proizvajalce, ki so predvidene v drugem stebru skupne kmetijske politike;

13.   meni, da je treba poleg omenjenih ukrepov poiskati učinkovit način podpore za tiste male kmetijske proizvajalce, katerih dejavnost in proizvodi niso vezani na lastništvo in/ali rabo kmetijskih zemljišč;

14.   poziva države članice, naj uvedejo ustrezne finančne instrumente, na primer v obliki mikrokreditov, posojil z ugodnimi obrestnimi merami, finančnih najemov, plačil prvih obrokov ali jamstev za posojila; poleg tega meni, da je v ta proces podpore treba vključiti organe na regionalni in lokalni ravni;

15.   poudarja, da zahteve dobre kmetijske prakse ter evropski in nacionalni predpisi, zlasti o kmetijski proizvodnji ter varstvu potrošnikov, veljajo tudi za male kmetije, zato morajo mali kmetje nujno izpolnjevati minimalne pogoje glede usposobljenosti; zato poziva Komisijo in države članice, naj preučijo, kako bi lahko to usposobljenost obsežno posredovali v obliki, prilagojeni malim kmetijam;

16.   poziva k boljši organizaciji brezplačnega svetovanja za potrebe malih kmetij, poenostavitvi postopkov v zvezi z informiranjem, usposabljanjem in zdravstvenim nadzorom, vzpostavitvi informacijskih dejavnosti, razširjanju dobre prakse na področju kratke prehrambne verige, zagotovitvi tehnične pomoči pri vlaganju prošenj za sredstva EU in k svetovanju, s pomočjo katerega bo mogoče proizvodno dejavnost malih kmetij prilagoditi proizvodnim in okoljskim možnostim;

17.   poudarja, da se morajo male kmetije združevati v organizacije, skupine proizvajalcev ali zadruge ter sprejeti skupne programe trženja; meni, da je treba v okviru evropskih in nacionalnih mehanizmov še posebej spodbujati vse oblike sodelovanja malih kmetij, kot so zadruge, organizacije proizvajalcev ali skupna uporaba obratovalnih sredstev, na primer strojev;

18.   meni, da je malim kmetijam na gorskih območjih, območjih z omejenimi možnostmi in v najbolj oddaljenih regijah treba zagotoviti možnost, da lahko pridobijo vezano podporo, na primer za živinorejo, kadar izpolnjujejo tudi določene okoljske naloge;

19.   meni, da so kmetijske dejavnosti bolj kot kdajkoli strateške dejavnosti, ki bi jim vse države članice morale posvečati pozornost, da bi poiskali rešitve za male kmete v zvezi z nadaljevanjem njihove dejavnosti in tako vzpostavili ravnovesje med prodajnimi cenami kmetijskih proizvodov in proizvodnimi stroški;

20.   poziva države članice, naj v svoje programe v okviru prvega in drugega stebra vključijo podprograme in ukrepe, namenjene malim kmetijam; poudarja, da morajo zlasti male kmetije začeti dodatne in pomožne dejavnosti, na primer na turističnem področju, da ustvarijo zadosten prihodek, zato so še posebej pomembna zadostna sredstva v ovkiru drugega stebra skupne kmetijske politike in programi za razvoj podeželja, ki so prilagojeni potrebam malih kmetij;

21.   priporoča razširitev obsega mrež računovodskih podatkov s kmetij, da bi ocenili položaj malih kmetij in učinke skupne kmetijske politike nanje, in predlaga načrtovanje njihovega nadaljnjega razvoja;

22.   naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.

(1) UL L 347, 20.12.2013, str. 608.
(2) UL L 347, 20.12.2013, str. 487.
(3) UL C 308 E, 20.10.2011, str. 22.


Integriran trg dostave paketov za rast elektronskega poslovanja
PDF 214k   DOC 80k
Resolucija Evropskega parlamenta z dne 4. februarja 2014 o integriranem trgu dostave paketov za rast elektronskega poslovanja v EU (2013/2043(INI) )
P7_TA(2014)0067 A7-0024/2014

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju člena 3(3) Pogodbe o Evropski uniji (PEU), ki Unijo zavezuje k prizadevanju „za visoko konkurenčno socialno tržno gospodarstvo, usmerjeno v polno zaposlenost in socialni napredek, ter za visoko raven varstva in izboljšanje kakovosti okolja“,

–   ob upoštevanju člena 9 PDEU, ki določa, da pri „opredeljevanju in izvajanju svojih politik in dejavnosti Unija upošteva zahteve, ki so povezane s spodbujanjem visoke stopnje zaposlenosti, zagotavljanjem ustrezne socialne zaščite, bojem proti socialni izključenosti in visoko stopnjo izobraževanja in usposabljanja ter varovanjem človekovega zdravja“,

–   ob upoštevanju člena 11 PDEU, ki določa, da je treba „zahteve varstva okolja [...] vključevati v opredelitve in izvajanje politik in dejavnosti Unije, zlasti zaradi spodbujanja trajnostnega razvoja“,

–   ob upoštevanju člena 12 PDEU, ki določa, da se pri „opredeljevanju in izvajanju drugih politik in dejavnosti Unije [...] upoštevajo zahteve varstva potrošnikov“,

–   ob upoštevanju člena 14 PDEU in protokola št. 26 k tej pogodbi o storitvah splošnega (gospodarskega) pomena,

–   ob upoštevanju člena 26 PDEU, ki določa, da notranji trg zajema območje brez notranjih meja, na katerem je v skladu z določbami pogodb zagotovljen prost pretok blaga, oseb, storitev in kapitala,

–   ob upoštevanju členov 49 in 56 PDEU o pravici do ustanavljanja in svobodi opravljanja storitev v Uniji,

–   ob upoštevanju členov 101 in 102 PDEU o pravilih o konkurenci, ki veljajo za podjetja,

–   ob upoštevanju člena 169 PDEU o podpiranju interesov potrošnikov in zagotavljanju visoke ravni varstva potrošnikov,

–   ob upoštevanju Direktive 97/67/ES Evropskega parlamenta in Sveta o poštnih storitvah, kakor je bila spremenjena z direktivama 2002/39/ES in 2008/6/ES,

–   ob upoštevanju Direktive 2000/31/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2000 o nekaterih pravnih vidikih storitev informacijske družbe, zlasti elektronskega poslovanja na notranjem trgu,

–   ob upoštevanju Direktive 2013/11/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2013 o alternativnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2006/2004 in Direktive 2009/22/ES,

–   ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2013 o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2006/2004 in Direktive 2009/22/ES,

–   ob upoštevanju Direktive 2011/83/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2011 o pravicah potrošnikov, spremembi Direktive Sveta 93/13/EGS in Direktive 1999/44/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive Sveta 85/577/EGS in Direktive 97/7/ES Evropskega parlamenta in Sveta,

–   ob upoštevanju zelene knjige Komisije z dne 29. novembra 2012 z naslovom „Integriran trg dostave paketov za rast elektronskega poslovanja v EU“ (COM(2012)0698 ),

–   ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 16. decembra 2013 z naslovom Načrt za izpopolnitev enotnega trga za dostavo paketnih pošiljk. Krepitev zaupanja v dostavne storitve in spodbujanje spletne prodaje (COM(2013)0886 ),

–   ob upoštevanju delovnega dokumenta služb Komisije z dne 23. aprila 2013 z naslovom „Akcijski načrt za e-poslovanje 2012–2015: stanje v letu 2013“ (SWD(2013)0153 ),

–   ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 11. januarja 2012 z naslovom „Skladen okvir za okrepitev zaupanja v enotni digitalni trg elektronskega poslovanja in spletnih storitev“ (COM(2011)0942 ),

–   ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 18. decembra 2012 z naslovom „Evropska digitalna agenda – digitalne spodbude za evropsko rast“ (COM(2012)0784 ),

–   ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 26. avgusta 2010 z naslovom „Evropska digitalna agenda“ (COM(2010)0245 ),

–   ob upoštevanju delovnega dokumenta služb Komisije z dne 7. decembra 2012 z naslovom „Pregled stanja potrošniških trgov – Zagotavljanje učinkovitosti trgov v korist potrošnikov – osma izdaja“ (SWD(2012)0432 ),

–   ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 22. maja 2012 Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij z naslovom „Evropska agenda za potrošnike – za krepitev zaupanja in rasti“ (COM(2012)0225 ),

–   ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 23. februarja 2011 z naslovom „Pregled akta za mala podjetja za Evropo“ (COM(2011)0078 ),

–   ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 9. januarja 2013 z naslovom „Akcijski načrt za podjetništvo 2020 – Oživitev podjetniškega duha v Evropi“ (COM(2012)0795 ),

–   ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 9. novembra 2011 z naslovom „Mala podjetja, velik svet – novo partnerstvo za pomoč MSP pri izkoriščanju priložnosti v svetu“ (COM(2011)0702 ),

–   ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 28. novembra 2012 z naslovom „Letni pregled rasti 2013“ (COM(2012)0750 ),

–   ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 3. marca 2010 z naslovom „Evropa 2020 – Strategija za pametno, trajnostno in vključujočo rast“ (COM(2010)2020 ),

–   ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 27. oktobra 2010 Parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij z naslovom „K aktu za enotni trg : za visokokonkurenčno socialno tržno gospodarstvo – 50 predlogov za izboljšanje skupnega dela, poslovanja in izmenjav“ (COM(2010)0608 ),

–   ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 3. oktobra 2012 Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij z naslovom „Akt za enotni trg II“ (COM(2012)0573 ),

–   ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 13. aprila 2011 Parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij z naslovom „Akt za enotni trg – Dvanajst pobud za okrepitev rasti in zaupanja“ (COM(2011)0206 ),

–   ob upoštevanju bele knjige Komisije z dne 28. marca 2011 z naslovom „Načrt za enotni evropski prometni prostor“ (COM(2011)0144 ),

–   ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 18. oktobra 2007 z naslovom „Agenda EU za tovorni promet – Izboljšanje učinkovitosti, povezanosti in trajnosti tovornega prometa v Evropi“ (COM(2007)0606 ),

–   ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 31. maja 2012 o enotnem digitalnem trgu in upravljanju enotnega trga,

–   ob upoštevanju svoje resolucije z dne 4. julija 2013 o dokončanju enotnega digitalnega trga(1) ,

–   ob upoštevanju svoje resolucije z dne 11. decembra 2012 o dokončanju enotnega digitalnega trga(2) ,

–   ob upoštevanju svoje resolucije z dne 21. septembra 2010 o dokončnem oblikovanju notranjega trga za elektronsko poslovanje(3) ,

–   ob upoštevanju svojih resolucij z dne 6. aprila 2011 o enotnem trgu za Evropejce(4) , o enotnem trgu za podjetja in rast(5) ter o upravljanju in partnerstvu na enotnem trgu(6) ,

–   ob upoštevanju svoje resolucije z dne 11. junija 2013 o novi agendi za evropsko potrošniško politiko(7) ,

–   ob upoštevanju člena 48 poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov ter mnenj Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve in Odbora za promet in turizem (A7-0024/2014 ),

A.   ker ima elektronsko poslovanje ogromen potencial za spopadanje z gospodarsko in finančno krizo, krepitev enotnega trga ter ustvarjanje gospodarske rasti in delovnih mest po celotni Evropski uniji; ker Komisija v svojem sporočilu o elektronskem poslovanju in spletnih storitvah iz januarja 2012 opredeljuje dostavo blaga, kupljenega prek spleta, kot eno izmed petih prednostnih nalog za okrepitev elektronskega poslovanja do leta 2015, njen pomen pa sta poudarila tudi Svet in Parlament;

B.   ker se je trg elektronskega poslovanja EU v letu 2012 povečal za več kot 20 %; ker se bo zlasti čezmejno elektronsko poslovanje predvidoma štirikratno povečalo; ker trg dostave paketov doživlja korenite spremembe, saj vanj vstopajo novi ponudniki storitev, naložbe so usmerjene v inovacije, pojavljajo pa se tudi nove storitve;

C.   ker so učinkovite in zanesljive storitve dostave odločilnega pomena za resničen in učinkovit digitalni enotni trg, saj znatno olajšujejo elektronsko poslovanje ter vzpostavljajo zaupanje med kupci in prodajalci;

D.   ker 57 % trgovcev na drobno obravnava čezmejno dostavo kot oviro, medtem ko vsakega drugega potrošnika skrbi dostava pri čezmejnih transakcijah; ker so pomisleki glede dostave (vključno z vračanjem kupljenega blaga) in visoki dostavni stroški dva najpogostejša razloga za zaskrbljenost potrošnikov v zvezi s spletnim nakupovanjem, ki prispevata k nizkemu zaupanju potrošnikov v čezmejno elektronsko poslovanje;

E.   ker bo mogoče te težave premostiti samo, če se bo povečalo zaupanje potrošnikov v dostavne službe, storitve in trg in če bodo bolje seznanjeni s svojimi pravicami in obveznostmi, kar pa bo mogoče doseči z izčrpnejšim obveščanjem ter večjo enostavnostjo in preglednostjo pogojev dostave;

F.   ker se mala in srednja podjetja, ki iščejo poslovne priložnosti po celotni EU, srečujejo z višjimi stroški, večjo kompleksnostjo in pomanjkanjem preglednosti, ko gre za čezmejno dostavo; ker so cene za čezmejno dostavo tri- do petkrat višje od cen za nacionalno dostavo; ker so učinkoviti, preprosti in cenovno dostopni sistemi dostave ključno gibalo za trajnost poslovnih modelov malih in srednjih podjetij ter njihove zmožnosti dostave proizvodov svojim strankam;

Integrirane storitve dostave v Evropi: pomemben steber digitalnega enotnega trga

1.   poudarja, da so dostopne, cenovno ugodne, učinkovite in visokokakovostne storitve dostave ključnega pomena pri spletnem nakupovanju blaga in jih je treba spodbujati z zagotavljanjem svobodne in poštene konkurence; ugotavlja, da je veliko potrošnikov zaradi negotovosti, povezanih z možnostmi dostave, končno dostavo, dostavnimi stroški ali zanesljivostjo, vendarle manj naklonjenih spletnemu nakupovanju, zlasti čezmejnemu;

2.   pozdravlja zeleno knjigo Komisije, katere namen je ugotoviti morebitne pomanjkljivosti na evropskem trgu dostave, in Komisijo poziva, naj sprejme primerne ukrepe za njihovo odpravo, in tako, da bodo lahko podjetja in potrošniki v celoti izkoristili priložnosti, ki jih ponuja digitalni enotni trg; poudarja, da morajo morebitni predlagani ukrepi upoštevati trajnostnost postopka dostave in stremeti k njegovemu čim manjšemu okoljskemu odtisu;

3.   ugotavlja, da je v nekaterih državah članicah konkurenca med izvajalci dostavnih storitev pri čezmejnem poslovanju šibka, in obžaluje, da cene pogojih in učinkovitost storitev niso pregledne; meni zlasti, da je treba uvesti instrumente, ki bodo omogočali pregled ponudb vseh dostavnih služb na evropski ravni;

Postavljanje interesov potrošnikov v središče postopka dostave

4.   poudarja, da je treba povečati zaupanje potrošnikov v postopek dostave; meni, da so večja preglednost in bolje primerljive informacije o razpoložljivih možnostih, cenah in pogojih dostave ključnega pomena za potrošnike, zlasti kar zadeva pogoje, ki veljajo za pošiljanje njihovih naročil, in postopke v primerih, ko se blago poškoduje ali izgubi ali pa pošlje oziroma vrne z zamudo;

5.   poudarja, da je treba spodbujati ukrepe, katerih namen je zagotavljanje potrošnikove izbire v času nakupa; ugotavlja, da obstaja precejšnja vrzel med pričakovanji potrošnikov in razpoložljivostjo praktičnih inovativnih storitev, kot so točke prevzema ali paketne postaje oziroma terminali, storitve, ki so na voljo ob vsakem času, rešitve iskanja in sledenja ali politike enostavnega vračanja;

6.   poudarja, da je pri dostavnih storitvah zanesljivost ključnega pomena in da je zagotavljanje učinkovitih sistemov, ki jamčijo, da paketi učinkovito in v razumnem roku dosežejo zahtevani kraj dostave, bistveno;

7.   opozarja, da je visok strošek čezmejne dostave in dostave na oddaljena območja ali v najbolj oddaljene regije eden od glavnih razlogov za nezadovoljstvo potrošnikov; poudarja, da so za povečanje prodaje in nakupov na daljavo ter praktično uresničitev enotnega trga nujno potrebne možnosti dostave, ki so cenovno dostopnejše za potrošnike in prodajalce, vključno z malimi in srednjimi podjetji;

8.   poudarja, da je treba izboljšati geografsko pokritost in dostop do univerzalne storitve za dostavo paketov na podeželskih in oddaljenih območjih;

9.   meni, da je za vzpostavitev integriranega enotnega trga paketne dostave nujna stabilna in celovita socialna razsežnost, tako da bodo dostavne storitve v skladu z delovnopravnimi pravicami, pogoji zaposlovanja in plačila ter socialnimi in okoljskimi standardi; ugotavlja, da zaposlovanje na črno in zlorabe lahko ogrozijo ta sektor in da sta odgovorno, kakovostno zaposlovanje ter nenehno in ustrezno usposabljanje zaposlenih pomembna doseganje visoke kakovosti dostavnih storitev; poudarja, da sta ohranjanje socialne razsežnosti in zadostna prožnost, ki bo dostavnemu trgu omogočila razvoj in prilagajanje tehnološkim inovacijam, ključnega pomena za zadostitev potrebam in pričakovanjem potrošnikov in bosta podjetjem omogočila, bodo ponudila boljše proizvode;

10.   opozarja na pomen pravne varnosti za zagotavljanje zaupanja potrošnikov; v zvezi s tem poudarja, kako pomembno je, da so potrošniki ustrezno obveščeni o veljavni zakonodaji;

11.   meni, da je razvoj čezmejnega spletnega trgovanja odvisen tudi od zaupanja potrošnikov in da bi vzpostavitev evropske mreže nacionalnih centrov za reševanje težav, kot je Solvit, pomagala zagotoviti zaupanje potrošnikov, enak učinek pa bi imel tudi sistem opozarjanja, kot je RAPEX, s katerim bi lahko potrošnike opozarjali na spletna mesta, ki uporabljajo goljufive prakse;

12.   ugotavlja, da vse več potrošnikov uporablja namenska spletna mesta za primerjavo cen in lastnosti izdelkov ter dostavnih storitev in pogojev, ki jih ponujajo dostavne službe, zlasti kar zadeva elektronsko poslovanje; poziva Komisijo, naj sprejme smernice EU o minimalnih standardih za primerjalna spletna mesta na osnovi temeljnih načel preglednosti, nepristranskosti, kakovosti, informativnosti in prijaznosti uporabniku;

13.   poziva Komisijo, naj skupaj s panogo in organizacijami potrošnikov pripravi skupne kazalnike za kakovost dostavnih storitev, ki bi potrošnikom olajšali primerjavo različnih ponudb;

Ustvarjanje enakih konkurenčnih pogojev za mala in srednja podjetja

14.   poudarja, da imajo mala in srednja podjetja poglavitno vlogo pri ustvarjanju rasti, inovacijah in odpravljanju brezposelnosti, predvsem med mladimi; poudarja, da so dostavne storitve za evropska mala in srednja podjetja izjemnega pomena in da je integriran in konkurenčen trg dostave, ki zagotavlja različne možnosti dostave in logistične podpore po dostopnih cenah, pogoj za dostop na nove trge in doseganje večjega števila potrošnikov znotraj EU; poudarja, da je treba izboljšati pretok informacij do malih in srednjih podjetij, kar zadeva možnosti za združevanje količin paketov ter inovativne rešitve dostave in prevzema, ki bi zmanjšale stroške v zadnji fazi dostave;

15.   poudarja, da morajo biti podjetja, zlasti mala in srednja, pri čezmejnem elektronskem poslovanju sposobna odzvati se na potrebe in pričakovanja potrošnikov s preprostejšimi, hitrejšimi, cenovno ugodnejšimi, preglednimi, zanesljivimi in učinkovitimi dostavnimi storitvami; poudarja, da možnosti dostave, ki ne izpolnjujejo pričakovanj potrošnikov, neposredno vplivajo na blagovno znamko, ugled in konkurenčnost podjetja;

16.   ugotavlja, da je razvoj čezmejnega elektronskega poslovanja malih in srednjih podjetij omejen; spodbuja sodelovanje med malimi in srednjimi podjetji, tudi prek njihovih predstavniških organov, pri pogajanjih o ugodnejših cenah dostave, predvsem z uvedbo skupnih spletnih platform, in za izboljšanje kakovosti storitev;

17.   izraža zaskrbljenost zaradi neugodnosti, s katerimi se srečujejo mala in srednja podjetja zaradi svoje majhnosti; poudarja, da se ta podjetja trenutno spopadajo z višjimi stroški, veliko kompleksnostjo zaradi razdrobljenega evropskega trga in pomanjkanjem informacij o razpoložljivih možnostih dostave in cenah;

Na poti k inovativnim in interoperabilnim rešitvam za resnično evropski trg dostave

18.   obžaluje razdrobljenost evropskega poštnega sektorja na nacionalna omrežja, ki so premalo interoperabilna, in nezadostno povezanost cestnega, železniškega in vodnega prometa; pozdravlja ukrepe, ki so jih sprejeli izvajalci storitev na trgu dostave, da bi se bolj prilagodili potrebam spletnim trgovcev na drobno in potrošnikom, kot so prožnejše možnosti dostave in vračila; poziva Komisijo, naj predlaga potrebne ukrepe, da bi sektor spodbudili k izboljšanju interoperabilnosti in pospešenemu uvajanju poenostavljenih postopkov, katerih namen je zmanjšanje stroškov, izboljšanje ekonomije obsega dostavnih storitev, združevanje več manjših dostav za spodbujanje količinskih popustov za manjše trgovce, povečanje razpoložljivosti in kakovosti dostavnih storitev ter zagotavljanje ugodnih in prilagodljivih cen dostave tako za potrošnike kot za podjetja;

19.   meni, da je v tem pogledu posebej pomembno sodelovanje znotraj sektorja na področju interoperabilnih čezmejnih sistemov iskanja in sledenja; poziva Komisijo, naj preuči nadaljnje možnosti razvoja evropskih standardov, ki bi lahko izboljšali integrirane sisteme sledenja ter prispevali h kakovosti, zanesljivosti in trajnosti integriranih logističnih rešitev, ki se uporabljajo pri elektronskem poslovanju;

20.   poudarja, da imajo rešitve za lažji prevzem in vračanje že pomembno vlogo pri rasti elektronskega poslovanja ter bi v prihodnje lahko vodile k nižjim cenam in večjemu zadovoljstvu potrošnikov, zlasti pri čezmejnih transakcijah; poziva k nadaljnjemu sodelovanju pri izboljšavah interoperabilnosti klicnih centrov za pritožbe potrošnikov;

21.   poziva Komisijo k vzpostavitvi platform za sodelovanje in izmenjavo informacij med dostavnimi službami, da se nemudoma odpravijo obstoječe vrzeli na trgu dostave v EU, kar zadeva inovacije, prožnost, upravljanje zalog, prevoz, prevzem in vračanje paketov, ob upoštevanju prava EU o konkurenci, in da se preuči možnost skupne uporabe infrastrukture s strani poštnih storitev in storitev hitre dostave, pri kateri bi bile koristi obojestranske;

22.   poziva Komisijo, naj si skupaj s podjetji prizadeva za sprejetje evropskih standardov na področju naslavljanja in označevanja ter standardov v zvezi z elektronskemu poslovanju prijaznimi poštnimi nabiralniki;

23.   poziva Komisijo, naj preuči, ali bi bilo mogoče uvesti vseevropsko oznako zaupanja za elektronsko poslovanje in ali bi ta lahko prispevala h kakovosti in zanesljivosti integriranih dostavnih storitev, kar bi izboljšalo zaupanje potrošnikov v čezmejno e-poslovanje, spodbudila trgovce na drobno, ki poslujejo elektronsko, in podjetja za dostavo paketov k večji preglednosti ter pravni varnosti za potrošnike in podjetja, pa tudi povečala konkurenčno prednost podjetij, zlasti malih in srednjih, s čimer bi prispevala k trdni gospodarski rasti in ustvarjanju delovnih mest; poudarja, da bo oznaka zaupanja učinkovita samo, če bo temeljila na sklopu minimalnih standardnih značilnosti in preglednih določb o varstvu in obveščanju potrošnikov, pa tudi na zahtevah za postopke za obravnavo pritožb in reševanje sporov;

24.   poudarja, da sta varstvo osebnih podatkov posameznika in varstvo podatkov na splošno izrednega pomena ter da bi morali biti vsi novi ukrepi v skladu z zakonodajo EU o varstvu podatkov, zlasti z Direktivo 95/46/ES.

Spremljanje razvoja trga in izboljšanje regulativnega nadzora

25.   se zaveda dinamične narave trga dostave paketov, na katerem se hitro pojavljajo nove storitve in novi ponudniki; ugotavlja, da bodo inovativne rešitve, ki se odzivajo na potrebe trgovcev na drobno, ki poslujejo elektronsko, in potrošnikov, verjetno postale ključni razlikovalni dejavnik za konkurenčnost; meni, da bi bilo treba morebitne zakonodajne ukrepe vnaprej natančno preučiti, da ne bi s prestrogimi zahtevami ovirali dinamične narave trga dostave paketov; poziva Komisijo, naj natančno spremlja razvoj trga, da se prepoznajo morebitne tržne nepopolnosti, kjer bodo v prihodnje morda potrebni dodatni ukrepi; v zvezi s tem poudarja, da nadzor trga ne bi smel zajemati le uveljavljenih, temveč tudi nove ponudnike poštnih storitev;

26.   poudarja, da ustrezen regulativni okvir že obstaja, in poziva države članice in Komisijo, naj zagotovijo, da se prenese, izvaja in uveljavi v celoti, pri čemer naj posebno pozornost namenijo direktivi o poštnih storitvah, pravu EU o konkurenci, direktivi o alternativnem reševanju sporov in direktivi o pravicah potrošnikov, zlasti kar zadeva formalne zahteve za pogodbe na daljavo;

27.   poudarja, da je učinkovito uveljavljanje pravnega okvira odvisno tudi od nadzora pravnih obveznosti izvajalcev poštnih storitev s strani nacionalnih regulativnih organov, zlasti kar zadeva obveznost univerzalne storitve iz Direktive 97/67/ES;

28.   opozarja, da zapleteni predpisi na področju davka na dodano vrednost predstavljajo znatno oviro za mala podjetja, ki poslujejo čezmejno; poziva Komisijo, naj čim prej predloži napovedani predlog za uvedbo enotne napovedi davka na dodano vrednost;

29.   poudarja, da bi neobvezno evropsko pogodbeno pravo za pogodbe med podjetji in potrošniki vodilo k znatni poenostavitvi, obenem pa k čezmejnemu pošiljanju paketov motiviralo več malih in srednjih podjetij; poziva države članice, naj na konstruktiven način prispevajo k potekajočim pogajanjem o evropskem prodajnem pravu;

o
o   o

30.   naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.

(1)Sprejeta besedila, P7_TA(2013)0327 .
(2) Sprejeta besedila, P7_TA(2012)0468 .
(3) UL C 50 E, 21.2.2012, str. 1.
(4) UL C 296 E, 2.10.2012, str. 59.
(5) UL C 296 E, 2.10.2012, str. 70.
(6) UL C 296 E, 2.10.2012, str. 51.
(7) Sprejeta besedila, P7_TA(2013)0239 .


Priseljenke brez dokumentov v Evropski uniji
PDF 202k   DOC 78k
Resolucija Evropskega parlamenta z dne 4. februarja 2014 o priseljenkah brez dokumentov v Evropski uniji (2013/2115(INI) )
P7_TA(2014)0068 A7-0001/2014

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju Konvencije ZN o otrokovih pravicah, zlasti členov 24 in 28,

–   ob upoštevanju Konvencije ZN o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk iz leta 1979,

–   ob upoštevanju poročila generalnega sekretarja ZN z dne 23. julija 2013 z naslovom „Violence against women migrant workers“ (Nasilje nad delavkami migrantkami),

–   ob upoštevanju člena 12 Mednarodnega pakta ZN o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah,

–   ob upoštevanju splošnega priporočila št. 26 o delavkah migrantkah odbora ZN za odpravo diskriminacije žensk z dne 5. decembra 2008,

–   ob upoštevanju Mednarodne konvencije ZN o varstvu pravic vseh delavcev migrantov in članov njihovih družin,

–   ob upoštevanju splošne pripombe št. 2 odbora ZN za delavce migrante o pravicah delavcev migrantov v nezakonitem položaju in pravicah njihovih družinskih članov,

–   ob upoštevanju Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin,

–   ob upoštevanju Konvencije Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter boju proti njima,

–   ob upoštevanju Konvencije Mednarodne organizacije dela (MOD) o dostojnem delu za delavce v gospodinjstvu,

–   ob upoštevanju členov 13 in 17 Evropske socialne listine, kot ju razlaga Evropski odbor za socialne pravice,

–   ob upoštevanju členov 79, 153 in 168 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–   ob upoštevanju Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, zlasti členov 1, 14, 31, 35 in 47,

–   ob upoštevanju stockholmskega programa z naslovom „Odprta in varna Evropa, ki služi državljanom in jih varuje“(1) ,

–   ob upoštevanju Direktive Sveta 2002/90/ES z dne 28. novembra 2002 o opredelitvi pomoči pri nedovoljenem vstopu, tranzitu in prebivanju(2) ,

–   ob upoštevanju Direktive 2009/52/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2009 o minimalnih standardih glede sankcij in ukrepov zoper delodajalce nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav(3) ,

–   ob upoštevanju Direktive 2008/115/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o skupnih standardih in postopkih v državah članicah za vračanje nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav(4) ,

–   ob upoštevanju Direktive Sveta 2004/81/ES z dne 29. aprila 2004 o dovoljenju za prebivanje, izdanem prebivalcem tretjih držav, ki so žrtve nedovoljene trgovine z ljudmi ali so bili predmet dejanj omogočanja nezakonitega priseljevanja, ki sodelujejo s pristojnimi organi(5) ,

–   ob upoštevanju poročila Agencije EU za temeljne pravice iz leta 2011 z naslovom „Temeljne pravice migrantov v nezakonitem položaju v Evropski uniji“,

–   ob upoštevanju smernic Agencije EU za temeljne pravice iz leta 2012 z naslovom „Apprehension of migrants in an irregular situation – fundamental rights considerations“ (Prijetje migrantov v nezakonitem položaju – vprašanja o temeljnih pravicah),

–   ob upoštevanju evropskega raziskovalnega projekta Clandestino in projekta „Undocumented Worker Transitions“ (Spremembe statusa delavcev brez dokumentov), ki ju je financirala Komisija v okviru šestega okvirnega programa za raziskave in tehnološki razvoj,

–   ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 17. junija 2013 z naslovom „Četrto letno poročilo o priseljevanju in azilu (2012)“ (COM(2013)0422 ),

–   ob upoštevanju svoje resolucije z dne 8. marca 2011 o zmanjšanju neenakosti na področju zdravja v EU(6) ,

–   ob upoštevanju svoje resolucije z dne 4. julija 2013 z naslovom „Vpliv krize na dostop ranljivih skupin do oskrbe“(7) ,

–   ob upoštevanju člena 48 Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za pravice žensk in enakost spolov ter mnenja Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve (A7-0001/2014 ),

A.   ker izraz „priseljenec brez dokumentov“ pomeni državljana tretje države, ki prebiva na ozemlju države članice in ne izpolnjuje oziroma ne izpolnjuje več pogojev za vstop iz člena 5 zakonika o schengenskih mejah ali drugih pogojev za vstop, začasno ali stalno prebivanje v tej državi članici(8) in ki bi bil vrnjen v matično državo oziroma izgnan, če bi ga odkrili organi za priseljevanje;

B.   ker kompleksne okoliščine, ki nastanejo zaradi vojn in ki jih še zaostrujejo svetovne humanitarne krize, prispevajo k porastu migracijskih tokov, v katerih so številne ženske in otroci brez dokumentov;

C.   ker imajo države članice pravico, da same odločajo o svoji politiki priseljevanja; ker pa morajo biti temeljne pravice priseljencev zagotovljene in zaščitene v skladu s pravom EU in mednarodnim pravom, ki zavezuje države članice;

D.   ker priseljenci brez dokumentov pogosto nimajo finančnih sredstev, zaradi česar jim grozita podhranjenost in slabšanje zdravja, kar pomeni, da morajo poiskati nesprejemljive rešitve, da si zagotovijo sredstva za preživljanje; ker ženske poleg tega pogosto spremljajo otroci, za katere morajo skrbeti, kar jih še dodatno spodbuja k iskanju možnosti za preživljanje in preživetje;

E.   ker priseljenci brez dokumentov zaradi svojega pravnega statusa pogosto niso deležni dostojnih stanovanj, osnovnih in nujnih zdravstvenih storitev ter šolanja; ker zaradi dejstva, da nimajo zakonsko predpisanih dokumentov, niso zaščiteni pred izkoriščanjem na delovnem mestu oziroma pred duševnimi in telesnimi zlorabami; ker zaradi svojega pravnega statusa ne morejo poiskati pravnega varstva;

F.   ker so priseljenke brez dokumentov s svojimi vzdrževanimi družinskimi člani zaradi omenjenega pravnega statusa še posebej ogrožene, saj so bolj kakor moški izpostavljene telesnim, spolnim in duševnim zlorabam, slabim delovnim razmeram, izkoriščanju s strani delodajalcev in dvojni diskriminaciji, tako zaradi rasne pripadnosti kot zaradi spola;

G.   ker so priseljenke brez dokumentov lahko še posebej izpostavljene trgovcem z ljudmi in lahko zato postanejo žrtve trgovine z ljudmi;

H.   ker imajo priseljenci brez dokumentov omejen dostop do socialnih stanovanj in so odvisni od zasebne ponudbe na nepremičninskem trgu; ker za priseljenke brez dokumentov obstaja največja nevarnost, da postanejo žrtve zlorab v obliki telesnega ali spolnega nasilja lastnikov stanovanj;

I.   ker je bolj verjetno, da bodo priseljenke brez dokumentov postale žrtve nasilja in zlorab, vključno s spolnimi zlorabami, in da bodo postale žrtve spolnega izkoriščanja ali trgovine z ljudmi nasploh; ker državna zatočišča za ženske od prosilk zahtevajo veljavni osebni dokument ali dovoljenje za prebivanje, zato žrtve nimajo druge izbire, kot da se pustijo še naprej zlorabljati ali pa se znajdejo na cesti; ker tvegajo, da bodo izgnane, če poiščejo pomoč policije;

J.   ker so stereotipi o spolih v priseljenskih skupnostih globlje zakoreninjeni in so migrantke pogosteje žrtve različnih vrst nasilja nad ženskami, zlasti prisilnih porok, pohabljanja ženskih spolnih organov, tako imenovanih zločinov iz časti, slabega ravnanja v odnosih z bližnjimi, spolnega nadlegovanja na delovnem mestu ter celo trgovine in spolnega izkoriščanja;

K.   ker se možnosti zdravstvenega varstva za nezakonite priseljence v državah članicah močno razlikujejo, prav tako kot zahteve, ki jih slednje med drugim postavljajo ponudnikom zdravstvenih storitev v zvezi s prijavljanjem priseljencev brez dokumentov;

L.   ker so ženske brez veljavnih dokumentov zaradi nujno potrebnega zdravstvenega varstva vse življenje izpostavljene nesorazmernemu tveganju, da bodo morale plačevati zelo visoke račune za bolnišnično oskrbo v državah, kjer niso upravičene do subvencionirane nege; ker številne ženske brez veljavnih dokumentov zaradi strahu pred takimi računi rodijo doma brez zdravniške pomoči;

M.   ker je dostop do najosnovnejšega zdravstvenega varstva, kot je nujna medicinska pomoč, za priseljence brez dokumentov zelo omejen, če ne celo nemogoč, ker se morajo identificirati, ker je zdravljene zelo drago in ker se bojijo, da jih bodo odkrili in prijavili oblastem; ker so priseljenke brez dokumentov še posebej ogrožene, saj niso deležne posebne nege za ženske, na primer pred porodom, med njim in po njem; ker nekateri priseljenci brez dokumentov sploh niso seznanjeni s pravicami do zdravstvenega varstva, ki jih imajo v ciljni državi;

N.   ker priseljenke brez dokumentov zaradi bojazni, da jih bodo odkrili in prijavili oblastem, ne poiščejo pomoči, če postanejo žrtve zlorabe, niti pri nevladnih organizacijah, specializiranih na pravne nasvete za priseljence, ne; ker je zato tem priseljenkam dejansko onemogočeno, da bi se seznanile s svojimi pravicami in da bi jim bile zagotovljene; ker imajo organizacije civilne družbe iz istega razloga težave pri nudenju pomoči in podpore;

O.   ker prostitucija in spolna industrija v Evropi v veliki meri izkoriščata ranljivost priseljenih žensk in deklet in ker številne prostitutke nimajo veljavnih dokumentov, kar še prispeva k obstoječim zlorabam in ranljivosti v tem sektorju;

P.   ker priseljenski otroci, tudi dekleta, iz družin, ki nimajo dokumentov, ne morejo hoditi v šolo, saj se bojijo, da bodo odkriti, in ne morejo pridobiti uradnih dokumentov za vpis; ker je mladostnicam brez dokumentov dostop do višje/terciarne izobrazbe in usposabljanja zelo otežen;

Q.   ker večje povpraševanje po gospodinjskih pomočnicah in negovalkah privlači veliko število priseljenk, od katerih mnogi nimajo ustreznih dokumentov; ker so priseljenke brez dokumentov, ki delajo v teh sektorjih, najbolj izpostavljene slabemu plačilu, duševnim zlorabam, neizplačevanju osebnih dohodkov, zasegu potnih listov in včasih celo fizičnim zlorabam s strani delodajalcev; ker je zelo malo verjetno, da bodo priseljenke brez dokumentov zaradi teh zlorab sprožile sodni postopek;

R.   ker priseljenke brez veljavnih dokumentov zaradi svoje ekonomske in družbene izolacije, nepoznavanja svojih osnovnih pravic in strahu pred izgonom zelo težko zahtevajo poštene delovne pogoje in plače;

S.   ker so priseljenci brez dokumentov v položaju pravne negotovosti(9) ;

T.   ker so priseljenke brez dokumentov ob aretaciji in v centrih za pridržanje še posebej izpostavljene telesnim, duševnim in spolnim zlorabam;

Priporočila

1.   spominja, da mednarodne organizacije, kot je parlamentarna skupščina Sveta Evrope, stalno opozarjajo, da je treba zaščititi temeljne pravice priseljencev brez dokumentov, to pa zahtevajo tudi mednarodni instrumenti ZN o človekovih pravicah in pravo EU; se v zvezi s tem sklicuje na Konvencijo Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter boju proti njima, ki prepoveduje diskriminacijo na osnovi spolne usmerjenosti, spolne identitete, statusa priseljenca ali begunca oziroma katerega koli drugega statusa;

2.   poudarja, da sta politika priseljevanja in upravljanje migracijskih tokov skupna in deljena odgovornost držav članic;

3.   poudarja, da so priseljenke brez dokumentov, ki so lezbijke, biseksualke ali transseksualke, žrtve dvojne diskriminacije, njihov že tako izpostavljeni položaj pa je zato, ker so tujke brez dokumentov, še toliko bolj zapleten;

4.   poudarja, da je priseljevanje zelo aktualen problem in da je potreben skupni pravni okvir za politike priseljevanja, da se zaščitijo priseljenci in morebitne žrtve, zlasti ženske in otroci, ki so izpostavljeni različnim oblikam organiziranega kriminala v okviru priseljevanja in trgovine z ljudmi;

5.   obsoja, da je veliko migrantk v svojih državah izvora zavedenih z obljubami o pogodbah o zaposlitvi v razvitih državah, pri čemer so nekatere celo ugrabljene z namenom spolnega izkoriščanja v okviru organiziranega kriminala in mrež trgovine z ljudmi; poziva države članice, naj okrepijo svoja prizadevanja za preprečevanje teh zlorab in nečloveških praks;

6.   spodbuja države članice, naj direktivo o pomoči pri vstopu izvajajo tako, da priseljencem brez dokumentov ne bo preprečevala najema stanovanja na prostem trgu, da bi tako omejile tveganje izkoriščanja in zlorab;

7.   opozarja na člen 8 Evropske konvencije o človekovih pravicah, ki govori o telesni nedotakljivosti posameznika, zato spodbuja države članice, naj od najbolj ogroženih priseljencev brez dokumentov ne zahtevajo dokumentov za vstop v državna zatočišča in naj še zlasti upoštevajo posebne potrebe nosečnic, mater z majhnimi otroki in žensk, ki skrbijo za druge;

8.   vztraja, da je treba upoštevati izjemno ranljivost oseb s posebnimi potrebami, kot so otroci in najstniki, starejši, invalidi, nepismeni, pripadniki manjšin, priseljenci, ki so v matičnih državah preganjani zaradi svojih prepričanj, spolne usmerjenosti, telesnih značilnosti itd., ter žensk, ki so žrtve spolnega nasilja;

9.   poudarja, da je pravica do zdravja temeljna človekova pravica in zato spodbuja države članice, naj zdravstveno politiko ločijo od nadzora priseljevanja in naj posledično od zdravstvenih delavcev ne zahtevajo, da priseljence brez dokumentov prijavijo; poleg tega spodbuja države članice, naj zagotovijo ustrezno oskrbo in pomoč, ki bo prilagojena potrebam glede na spol; jih nadalje spodbuja, naj zagotovijo posebno usposabljanje o vprašanjih spola za uradnike, ki imajo opravka s priseljenkami brez dokumentov, in naj ne zahtevajo, da šole prijavijo otroke priseljencev brez dokumentov;

10.   spodbuja države članice, naj ženskam brez dokumentov zagotovijo ustrezno psihološko, zdravstveno in pravno podporo;

11.   opozarja, da pravice iz direktive o žrtvah niso pogojene s statusom rezidenta žrtve(10) ; odločno spodbuja države članice, naj zato pregon nasilja nad priseljenkami brez dokumentov ločijo od nadzora nad priseljevanjem, da bodo lahko žrtve brez strahu prijavile kazniva dejanja;

12.   obsoja vse oblike nasilja, trgovine z ljudmi, zlorab in diskriminacije žensk brez dokumentov; poudarja, da je treba ženskam v takem položaju zagotoviti dostop do ustrezne pomoči, ne da bi jih moralo biti strah, da bodo zaradi tega izseljene;

13.   poziva k izvajanju Konvencije št. 29 Mednarodne organizacije dela o prisilnem delu; poziva, naj se upošteva poseben položaj žensk, ki prisilno delajo, kar ne vključuje samo prisilne prostitucije, ampak vsa neprostovoljna dela, tudi gospodinjska, in naj se zaščitijo zadevne priseljenke brez dokumentov;

14.   poziva države članice, naj sprejmejo potrebne ukrepe, da bi preprečile širjenje prostitucije in prisilnega dela med priseljenkami;

15.   poziva države članice, naj poskrbijo za pravilno izvajanje varovala iz člena 6 direktive o sankcijah zoper delodajalce, ki od njih zahteva, da uvedejo mehanizme, prek katerih bodo lahko priseljenci brez dokumentov od delodajalca terjali neizplačano plačo; poziva države članice, nevladne organizacije in vse druge organizacije civilne družbe, ki delajo s priseljenci brez dokumentov, naj slednje obveščajo o tej pravici;

16.   poziva države članice, naj odpravijo diskriminatorne prakse, se borijo proti delu na črno in izkoriščanju delavcev, med drugim z delovnimi inšpekcijami, in omogočijo dostop do osnovnih zdravstvenih storitev;

17.   poziva države članice, naj uvedejo primerno usposabljanje za policijo in druge državne službe, ki utegnejo imeti opravka s priseljenkami brez dokumentov, o nasilju na podlagi spola in spolnem izkoriščanju, katerih žrtve so lahko te ženske;

18.   toplo priporoča, naj Komisija med naslednjim pregledom direktive o sankcijah zoper delodajalce omogoči mehanizem, prek katerega bodo lahko nezakoniti priseljenci vlagali anonimne, vendar uradne pritožbe proti delodajalcem, ki jih zlorabljajo;

19.   poziva vse države članice, naj ratificirajo Konvencijo Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter o boju proti njima (Carigrajsko konvencijo) ter ustrezno izvajajo njene določbe, zlasti člen 59, ki jasno določa, da morajo pogodbenice sprejeti potrebne ukrepe za ustavitev postopka izgona in/ali izdajo samostojnega dovoljenja za prebivanje razvezanim priseljenkam, katerih status rezidenta je bil odvisen od soproga;

20.   državam članicam priporoča, naj poiščejo načine, kako priznati vrednost dela žensk, ki opravljajo koristno delo in prispevajo k delovanju družbe gostiteljice;

21.   poziva države članice, naj zagotovijo, da bodo vse priseljenke, tudi tiste brez dokumentov, ki so bile žrtve zlorabe ali nasilja na podlagi spola, vključno s priseljenkami, ki jih izkorišča spolna industrija, deležne zaščite in pomoči, ter naj upoštevajo posebne razloga za odobritev azila ali dovoljenja za prebivanje iz humanitarnih razlogov;

22.   poziva države članice, naj v celoti izvajajo direktivo o vračanju in izdajajo potrdila o odložitvi izgona, kot predpisuje direktiva, da bodo preprečile pravno negotovost;

23.   opozarja na pomen zbiranja podatkov o posebnih izkušnjah priseljenk brez dokumentov in odločno poudarja, da so potrebni zanesljivi, točni, pravočasni in primerljivi podatki o ranljivosti teh priseljenk zaradi njihovega spola in o njihovem pomanjkljivem dostopu do pravnega varstva in storitev v EU, saj bodo v pomoč pri razvoju in vodenju skladnih javnih politik;

24.   poziva Komisijo, naj direktivo o vračanju oceni in spremeni tako, da bo izboljšala varstvo temeljnih pravic pridržanih priseljencev;

25.   poudarja, da vidiki odkrivanja v okviru priseljenske politike nikoli ne smejo ogrožati človekovega dostojanstva in temeljnih pravic ali žensk izpostaviti povečanemu tveganju nasilja in zlorab; zato poziva Komisijo, naj spremeni direktivo o vračanju, da bi zagotovila spoštovanje človekovih pravic nezakonitih priseljencev, zlasti nosečnic in otrok;

26.   opominja, da direktiva o vračanju države članice obvezuje, da z državljani tretjih držav v centrih za pridržanje ravnajo „humano in dostojanstveno “ in ob tem v celoti spoštujejo njihove temeljne človekove pravice; obžaluje poročila o nasilju nad ženskami v centrih za pridržanje; zato poziva države članice, naj raziščejo vse navedbe o telesnem nasilju nad pridržanimi;

27.   poziva države članice, naj upoštevajo morebitna znamenja, da so priseljenke brez dokumentov izpostavljene prisili ali nehumanemu ravnanju;

28.   poziva države članice, naj pri reševanju tega vprašanja tesneje sodelujejo z nevladnimi organizacijami in organizacijami civilne družbe, da bi poiskale alternativno možnost za centre za pridržanje, in naj si prizadevajo za to, da priseljenk brez dokumentov ne bo treba biti strah stikov z ljudmi, ki naj bi jim pomagali;

29.   poziva Komisijo, naj zagotovi, da bodo standardi, ki jih uvaja Konvencija ZN o otrokovih pravicah, vedno v središču vseh ukrepov v zvezi s pravicami otrok in zato poziva države članice, naj v celoti in čim prej opustijo pridržanje otrok na podlagi njihovega statusa priseljenca, zaščitijo otroke pred zlorabami v okviru priseljenskih politik in postopkov ter uvedejo alternativne možnosti namesto pridržanja, da bodo otroci lahko ostali z družinskimi člani in/ali skrbniki;

30.   poziva Komisijo in države članice, naj prek bolj okrepljenih in celostnih raziskav odpravijo pomanjkljivosti v zvezi z zanesljivimi podatki in informacijami o številu oseb brez dokumentov v Evropi in o razmerah, v katerih živijo, naj pozornost Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound) usmerijo na položaj žensk brez dokumentov in naj ženske iz te kategorije bolj upoštevajo pri uresničevanju ciljev vključevanja iz strategije Evropa 2020;

31.   poziva Komisijo in države članice, naj pripravijo kampanje ozaveščanja po vsej EU, da bi priseljenke brez dokumentov poučile o njihovih pravicah;

32.   v zvezi s tem poziva, naj se z nudenjem razvojne pomoči državam izvora povečajo prizadevanja za preprečevanje priseljevanja, pozornost pa naj bo usmerjena v izobraževanje in pravice žensk;

33.   poziva Komisijo in države članice, naj zagotovijo dovolj ženskega kontaktnega osebja, poklicnih zdravstvenih delavk, uradnic, izvedenk in drugega osebja; poziva k takim ukrepom zaradi spoštovanja drugih ver in kultur ter potrebe po zaščiti pred diskriminacijo;

o
o   o

34.   naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.

(1) UL C 115, 4.5.2010, str.1.
(2) UL L 328, 5.12.2002, str. 17.
(3) UL L 168, 30.6.2009, str. 24.
(4) UL L 348, 24.12.2008, str. 98.
(5) UL L 261, 6.8.2004, str. 19.
(6) UL C 199 E, 7.7.2012, str. 25.
(7) Sprejeta besedila, P7_TA(2013)0328 .
(8) Člen 3 Direktive 2008/115/ES.
(9) Primeri, ko so nezakoniti priseljenci aretirani in jim organi za priseljevanje izdajo odločbo o izgonu, ki je nato odložena, vendar priseljenci nimajo dokumentov, s katerimi bi to dokazali.
(10) Uvodna izjava 10 Direktive 2012/29/EU Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi minimalnih standardov na področju pravic, podpore in zaščite žrtev kaznivih dejanj.


Jeklarska industrija v Evropi
PDF 396k   DOC 103k
Resolucija Evropskega parlamenta z dne 4. februarja 2014 o akcijskem načrtu za konkurenčno in trajnostno jeklarsko industrijo v Evropi (2013/2177(INI) )
P7_TA(2014)0069 A7-0028/2014

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju člena 173 iz naslova XVII Pogodbe o delovanju Evropske unije (prejšnji člen 157 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti), ki zajema industrijsko politiko EU in se med drugim nanaša na konkurenčnost industrije Unije,

–   ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 11. junija 2013 o akcijskem načrtu za jeklo z naslovom „Akcijski načrt za konkurenčno in trajnostno jeklarsko industrijo v Evropi“ (COM(2013)0407 ),

–   ob upoštevanju poročila z dne 10. junija 2013 z naslovom „Assessment of cumulative cost impact for the steel industry“ (Ocena učinka stroškov za jeklarsko industrijo)(1) , ki ga je po naročilu Komisije pripravil Center za evropske politične študije,

–   ob upoštevanju svoje resolucije z dne 21. maja 2013 o regionalnih strategijah za industrijska območja v Evropski uniji(2) ,

–   ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 27. marca 2013 z naslovom „Zelena knjiga – Okvir podnebne in energetske politike do 2030“ (COM(2013)0169 ),

–   ob upoštevanju priporočil okrogle mize na visoki ravni o prihodnosti evropske jeklarske industrije(3) z dne 12. februarja 2013,

–   ob upoštevanju svoje razprave z dne 4. februarja 2013, ki je sledila izjavi Komisije o oživitvi evropske industrije zaradi trenutnih težav (2013/2538(RSP) ),

–   ob upoštevanju svoje resolucije z dne 13. decembra 2012 o jeklarski industriji EU(4) ,

–   ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 10. oktobra 2012 z naslovom „Močnejša evropska industrija za rast in oživitev gospodarstva – Posodobitev sporočila o industrijski politiki“ (COM(2012)0582 ),

–   ob upoštevanju svoje resolucije z dne 14. junija 2012 o „Aktu za enotni trg – naslednji koraki za gospodarsko rast“(5) ,

–   ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 30. maja 2012 z naslovom „Ukrepi za stabilnost, rast in delovna mesta“ (COM(2012)0299 ),

–   ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 14. oktobra 2011 z naslovom „Industrijska politika: krepitev konkurenčnosti“ (COM(2011)0642 ),

–   ob upoštevanju svoje resolucije z dne 9. marca 2011 o industrijski politiki za dobo globalizacije(6) ,

–   ob upoštevanju svoje resolucije z dne 11. marca 2010 o vlaganju v razvoj tehnologij z nizkimi emisijami ogljika (načrt SET)(7) ,

–   ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 29. februarja 2012 z naslovom „Zagotavljanje surovin za blagostanje Evrope v prihodnosti – predlog za evropsko partnerstvo za inovacije glede surovin“ (COM(2012)0082 ),

–   ob upoštevanju delovnega dokumenta služb Komisije z dne 13. decembra 2011 z naslovom „Časovni načrt za materiale, ki omogočajo energetske tehnologije z nizkimi emisijami ogljika“ (SEC(2011)1609 ),

–   ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 8. marca 2011 z naslovom „Načrt za prehod na konkurenčno gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika do leta 2050“ (COM(2011)0112 ),

–   ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 11. decembra 2013(8) ,

–   ob upoštevanju mnenja Odbora regij z dne 28. novembra 2013(9) ,

–   ob upoštevanju študije Eurofounda o evropskih organizacijah socialnih partnerjev: jeklarska industrija,

–   ob upoštevanju člena 48 Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za industrijo, raziskave in energetiko ter mnenj Odbora za mednarodno trgovino in Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve (A7-0028/2014 ),

A.   ker evropski sektor premoga in jekla od izteka Pogodbe o ESPJ urejajo določbe Pogodbe o EU;

B.   ker ima evropski sektor premoga in jekla pomembno zgodovinsko vlogo za evropsko integracijo in predstavlja osnovo industrijske dodane vrednosti v Evropi;

C.   ker je evropska jeklarska industrija drugi največji proizvajalec jekla na svetu in je strateškega pomena za številne druge večje evropske industrijske sektorje, kot so kopenski in pomorski promet, gradbeništvo, strojništvo, gospodinjski aparati, energetika in obramba;

D.   ker se je delež EU v svetovni proizvodnji jekla v zadnjih desetih letih prepolovil, skoraj 50 % svetovne proizvodnje pa zdaj pripada Kitajski;

E.   ker je pričakovati, da se bo svetovno povpraševanje po jeklu dolgoročno povečalo in bo jeklo ostalo ključni material za evropske industrijske vrednostne verige, zaradi česar je v interesu Evropske unije, da ohrani domačo proizvodnjo;

F.   ker bi morala Evropska unija spodbujati politiko razvoja industrijske proizvodnje v vseh državah članicah, da bi ohranila delovna mesta v EU in zagotovila dvig deleža industrije z zdajšnjih 15,2 odstotka BDP na vsaj 20 % do leta 2020;

G.   ker jeklarska industrija zagotavlja veliko delovnih mest v EU, saj je v njej neposredno zaposlenih 350 tisoč ljudi in še več milijonov v povezanih industrijskih sektorjih, vključno z dobavno verigo na področju reciklaže; ker imajo vsi načini prestrukturiranja velike posledice za zadevno zemljepisno območje;

H.   ker so odnosi med delodajalci in delojemalci v jeklarski industriji v primerjavi z drugimi sektorji dobro organizirani; ker se to kaže v visoki stopnji sindikalne organiziranosti, velikem vplivu organizacij delodajalcev, ki so tudi zelo številne, in razširjene uporabe kolektivnih pogajanj; ker se to kaže na evropski ravni, saj je jeklarska industrija vodilna pri razvoju odnosov med socialnimi partnerji(10) ;

I.  ker je svetovna konkurenčnost evropske jeklarske industrije – kljub njenim prizadevanjem na področju raziskav in razvoja ter naložbam za zmanjšanje vpliva na okolje in učinkovito rabo virov – ogrožena zaradi posledic različnih dejavnikov:

   zaradi finančne in gospodarske krize in strukturnih sprememb v nekaterih sektorjih, ki uporabljajo jeklo, je povpraševanje po jeklu močno upadlo;
   stroški poslovanja so veliko večji kot pri tekmecih;
   konkurenca iz tretjih držav, kjer podjetja ne spoštujejo tako strogih regulativnih standardov kot v EU, je huda;

J.   ker rezultati kumulativne ocene stroškov kažejo, da spoštovanje predpisov EU pogojuje pomemben del stopnje dobička evropskih jeklarjev;

K.   ker opažamo, da okoljska in energetska politika EU ustvarjata težavno poslovno okolje za železarsko in jeklarsko industrijo, zlasti z zviševanjem cen energije, zaradi česar je proizvodnja EU nekonkurenčna na svetovnem trgu;

L.   ker stroški energije znašajo do 40 % vseh obratovalnih stroškov in ker cene elektrike za končne industrijske potrošnike v EU omejujejo konkurenčnost evropskih družb na globaliziranem trgu;

M.   ker je jeklarska industrija, zlasti proizvodnja posebnih jekel, navzoča po vsem svetu in ker se Evropa sooča s hudo konkurenco iz tretjih držav, ob tem pa so stroški evropske proizvodnje višji zaradi enostranskih stroškov znotraj EU, ki so posledica energetske in podnebne politike EU, zaradi česar so cene plina v EU tri- do štirikrat, cene elektrike pa dvakrat višje kot v ZDA;

N.   ker se iz EU izvozi več odpadnega jekla, kot se ga uvozi vanjo, zaradi česar EU izgublja veliko dragocene sekundarne surovine, pogosto v korist proizvodnje jekla v državah, kjer okoljska zakonodaja zaostaja za evropsko; ker je jeklarska industrija EU odvisna od uvoza surovin, za 40 % svetovnih industrijskih surovin pa veljajo izvozne omejitve, pri čemer Evropa izvaža veliko odpadnega jekla, medtem ko veliko držav omejuje njegov izvoz;

O.   ker so obeti zaposlovanja v jeklarskem sektorju zelo skrb zbujajoči, saj je v Evropi v zadnjih nekaj letih zaradi krčenja zmogljivosti ali zapiranja obratov delo izgubilo 65 tisoč ljudi;

P.   ker zdajšnja kriza delavce in regije, ki jih je prizadela, peha v izjemno socialno stisko in bi morale družbe, ki sodelujejo pri prestrukturiranju, ravnati dovolj družbeno odgovorno, saj izkušnje kažejo, da uspešnega prestrukturiranja ni mogoče doseči brez zadostnega socialnega dialoga;

Q.   ker je zaradi trenutne krize svetovna proizvodnja jekla prevelika; ker se kljub temu pričakuje, da bo leta 2050 poraba jekla in drugih osnovnih kovin dva- ali trikrat večja, kot je zdaj, zato mora evropska jeklarska industrija preživeti to obdobje suhih krav v prihodnjih letih, izpeljati naložbe in izboljšati svojo konkurenčnost;

R.   ker mora biti prestrukturiranje, če naj bo ekonomsko uspešno in družbeno odgovorno, del dolgoročne strategije, katere namen je zagotoviti in okrepiti dolgoročno trajnostnost in konkurenčnost družbe;

1.   pozdravlja akcijski načrt Komisije za jeklarsko industrijo v Evropi kot pomemben element preprečevanja selitve proizvodnje jekla iz Evrope;

2.   pozdravlja pristop Komisije, ki nadaljuje dialog med institucijami EU, izvršnimi direktorji v industriji in sindikati v obliki stalne okrogle mize na visoki ravni o jeklu, pa tudi v evropskih sektorskih odborih za socialni dialog;

3.   pozdravlja ustanovitev skupine na visoki ravni za jeklo, čeprav obžaluje dejstvo, da se sestaja preredko, to je le enkrat na leto; meni, da je za regionalne in lokalne organe bistvena dejavna udeležba, saj se tako poenostavi in spodbudi sodelovanje evropskih regij, kjer imajo jeklarske družbe sedež, pri delu skupine na visoki ravni za jeklo, da bi spodbudili sodelovanje ter izmenjavo informacij in najboljših praks med pomembnimi deležniki v državah članicah;

4.   poudarja, da obstoječa evropska zakonodaja na področju konkurence in pomoči zagotavlja stabilen okvir za sektor jekla; poziva Komisijo, naj še naprej spremlja in odločno preganja izkrivljanje konkurence;

I.Izboljšanje okvirnih pogojev

I.1. Povečevanje povpraševanja

5.   poudarja, da je trajnostna rast odvisna od močne evropske industrije, zato poziva Komisijo in države članice, naj podprejo strateški razvoj novih glavnih sektorjev, ki uporabljajo jeklo, z ustvarjanjem spodbudnih pogojev za naložbe, med drugim za raziskave in inovacije ter razvijanje znanja in veščin, spodbudami za učinkovite in pravične proizvodne procese (npr. s standardizacijo in politikami javnega naročanja), krepitvijo notranjega trga in pospeševanjem projektov za razvoj evropske infrastrukture v sodelovanju z vsemi pomembnimi sektorji;

6.   meni, da je gradbena industrija z vidika povpraševanja po jeklu ključni sektor, zato bi bilo treba na ravni EU temeljito preučiti načine, kako jo spodbuditi s postopno krepitvijo javnih del, ne le za razvoj prometne in komunikacijske infrastrukture, temveč tudi sektorjev, kot so izobraževanje, kultura in javna uprava ter trajnostna gradnja in energetska učinkovitost;

7.   poudarja pomen čezatlantskega trgovinskega in naložbenega partnerstva ter priložnosti, ki se ponujajo z njim, kar zadeva krepitev trgovine in povpraševanja v ključnih sektorjih, ki uporabljajo jeklo, zato vztraja, da je treba ta pogajanja izpeljati brez negativnih vplivov na industrijsko konkurenčnost EU v katerem koli od zadevnih sektorjev;

8.   poziva Komisijo, naj vzpostavi instrument za poglobljeno analizo trga jekla, ki bo lahko ponudil natančne podatke o ravnovesju med ponudbo in povpraševanjem po jeklu in recikliranju v Evropi in po svetu ter razlikoval med strukturnimi in cikličnimi komponentami razvoja tega trga; meni, da bi lahko s spremljanjem trga jekla občutno prispevali k preglednosti trga jekla in trga odpadkov ter pridobili dragocene podatke o popravljalnih in proaktivnih ukrepih, ki se jim zaradi ciklične narave jeklarske industrije ni mogoče izogniti;

9.   poziva Komisijo, naj ta instrument za analizo trga uporabi za predvidevanje tveganj in preučevanje posledic zapiranja obratov za okrevanje tega sektorja;

I.2. Zaposlovanje

10.   meni, da bi morali Komisija, države članice, industrija in sindikati združiti moči, da bi v jeklarskem sektorju zadržali in vanj privabili kvalificirane delavce, nadarjene visoko usposobljene znanstvenike in vodilne delavce kot tudi mlade talente prek programov vajeništva ter tako zagotovili dinamično in inovativno delovno silo; opozarja na vlogo regionalnih univerz in industrijskih raziskovalnih institutov, katerih odličnost veliko pripomore k ustvarjanju regionalnih pogojev za konkurenčno jeklarsko industrijo; poziva Komisijo in države članice, naj nemudoma ukrepajo, da bi se izognile izgubi strokovnega znanja in zmanjšale izgubo delovnih mest; poziva k boljšemu načrtovanju in upravljanju sprememb s pospeševanjem usposabljanja, posodabljanjem veščin in podpiranjem preusposabljanja; je zaskrbljen zaradi pomanjkanja sistemskih rešitev za menjavo generacij ter pomanjkanja veščin in izgube znanja in kompetenc v prihodnosti ter poudarja, da je treba obdržati delovno silo in veščine, ki so bistvenega pomena za prihodnost; poziva Komisijo, naj prek programov Erasmus za vse in Erasmus za podjetnike spodbuja koalicije sektorskih znanj in spretnosti, ki se bodo na podlagi podatkov o znanju in veščinah ter njihovem razvoju posvetile oblikovanju in izvajanju programov usposabljanja in splošnih metod, med drugim učenju na delovnem mestu; poziva k okrepitvi instrumentov za pomoč delavcem in spodbujanje poklicnega usposabljanja, s čimer bi poenostavili in podprli prerazporeditev zaposlenih v tem sektorju po prestrukturiranju družb;

11.   meni, da neobstoj ustrezne industrijske politike evropsko industrijo vodi v izgubo dolgoročne konkurenčnosti zaradi izjemno visokih stroškov energije; ugotavlja, da visoki stroški energije in surovin ne nastajajo le zaradi potrebe po uvozu takih proizvodov iz tretjih držav, temveč tudi zaradi notranjih dejavnikov; se strinja s Komisijo, da je zdajšnje prestrukturiranje jeklarske industrije privedlo do socialnih težav, saj se je zmanjšalo število delovnih mest;

12.   poziva, da je treba pri oblikovanju nove evropske strategije za zdravje in varnost pri delu in v smernicah o pokojninah in drugih socialnih prejemkih upoštevati težavnost in stresnost jeklarskega dela za zaposlene in podizvajalce, seveda odvisno od proizvodnega procesa(11) ; poudarja, da so delavci v jeklarskem sektorju bolj izpostavljeni službeni obremenjenosti, ker se soočajo s fizičnimi tveganji in imajo zaradi svojega dela več težav z zdravjem kot povprečni delavec v EU-28;

13.   pozdravlja obstoječi socialni dialog s predstavniki delavcev in dodatne (formalne in neformalne) strukture socialnega dialoga, kot so delovne skupine, usmerjevalni odbori in druge, ki spodbujajo okrepljene izmenjave med delavci in delodajalci;

14.   poudarja, da je treba za nadaljnje spodbujanje socialnega dialoga v evropski jeklarski industriji upoštevati njene posebnosti, kot so težavnost dela v proizvodnji jekla, lastnosti delovne sile, okoljska vprašanja, širjenje tehnoloških inovacij ter obsežno prestrukturiranje, ki se trenutno izvaja v evropskem jeklarskem sektorju;

15.   poudarja, da bi se morali pri izvajanju akcijskega načrta osredotočati tudi na kratkoročni vpliv gospodarske krize na delavce v sektorju in njegovo konkurenčnost, in poziva Komisijo, naj pozorno spremlja krčenje zmogljivosti in zapiranje obratov v Evropi; meni, da se sredstva EU ne bi smela uporabljati za vzdrževanje poslovanja nekaterih obratov, saj bi to izkrivilo konkurenco med proizvajalci jekla v EU, temveč samo za lajšanje posledic zapiranja ali zmanjšanja proizvodnje za prizadete delavce ter za spodbujanje zaposlovanja mladih v sektorju;

16.   poudarja, da zmanjševanje povpraševanja ne sme povzročiti nelojalne konkurence za delovna mesta med državami članicami EU; v zvezi s tem poziva k vseevropski rešitvi;

17.   poziva Komisijo k spodbujanju ukrepov za ohranjanje jeklarske proizvodnje v Evropi, da bi tako zagotovili ohranjanje ustreznih ravni zaposlovanja ter spodbudili ukrepe za preprečevanje zapiranja obratov v Evropi in izogibanje temu pojavu;

18.   poziva Komisijo, naj takoj in v celoti uporabi sredstva EU za zmanjševanje socialnih posledic prestrukturiranja industrije; poziva zlasti, da se polno izkoristita Evropski socialni sklad (ESS) in Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji (ESPG);

19.   je prepričan, da je udeležba delavcev pri ukrepih na področju inovacij in prestrukturiranja najboljše jamstvo za gospodarski uspeh;

20.   poudarja, da so za prehod k bolj trajnostnim proizvodnim procesom in izdelkom potrebni kvalificirani in usposobljeni ljudje, ter poziva k oblikovanju evropske strategije za usposabljanje in izobraževanje; pozdravlja projekt zelenega tehničnega poklicnega izobraževanja in usposabljanja za jeklarski sektor(12) , v katerem so jeklarska podjetja, raziskovalni inštituti in socialni partnerji skupaj preučevali potrebe po veščinah za okoljsko trajnost; poziva Komisijo, naj še naprej podpira izvajanje rezultatov tega projekta;

21.   poziva Komisijo EU, naj pripravi načrt prestrukturiranja, ki ohranja in ustvarja dobra delovna mesta in industrijsko dodano vrednost v evropskih regijah;

II.Ukrepi za izboljšanje konkurenčnosti evropske jeklarske industrije

II.1. Zanesljiva oskrba z energijo po dostopnih cenah

22.   ugotavlja, da so cene energije v EU v zadnjih letih zaradi dejstva, da so viri v Evropi zelo omejeni, skokovito narasle, zaradi česar se je konkurenčnost evropske industrije v svetu občutno poslabšala; se zaveda, da cene energije pomembno prispevajo k stroškom v jeklarski industriji in drugih energijsko intenzivnih industrijah; meni, da je uspešno delovanje enotnega energetskega trga, ki mora temeljiti zlasti na preglednosti cen, nujen pogoj za oskrbo jeklarske industrije z varno in trajnostno energijo po dostopnih cenah; poudarja, da je za izkoriščanje prednosti enotnega evropskega energetskega trga treba vzpostaviti manjkajoče čezmejne povezave in v celoti izvajati obstoječo zakonodajo; podpira obljubo Komisije, da si bo bolj prizadevala za zmanjšanje razlik v cenah in stroških energije med industrijo EU in njenimi glavnimi tekmeci, pri tem pa upoštevala strategije posameznih držav članic in jim omogočila, da bodo zadostile posebnim nacionalnim zahtevam; meni, da bi morala Komisija v ta namen v 12 mesecih pripraviti konkretne predloge;

23.   poudarja, da bi morala Komisija konkretneje in podrobneje obravnavati vprašanje selitve emisij CO2 ter da morajo biti cilji podnebne in energetske politike do leta 2030 tehnično in ekonomsko izvedljivi v industrijskih sektorjih EU, poleg tega pa najuspešnejši ne bi smeli imeti nobenih neposrednih ali posrednih dodatnih stroškov zaradi podnebne politike; poudarja, da bi morale določbe o selitvi emisij CO2 omogočati povsem brezplačno dodelitev za tehnično dosegljive referenčne vrednosti brez faktorja zmanjšanja za sektorje, kjer obstaja tveganje selitve;

24.   spodbuja Komisijo, naj razvije strategije za uporabo nizkoogljične energije, da bi jo lahko hitro vključili na energetski trg;

25.   meni, da je treba podpreti naložbe v tehnologije, ki omogočajo največji možen izkoristek energetskega vložka in energetsko predelavo, na primer z optimizacijo uporabe procesnih plinov in odpadne toplote, ki bi jih lahko uporabili za proizvodnjo pare in električne energije;

26.   meni, da se je treba bolj osredotočiti na dolgoročne pogodbe med dobavitelji energije in industrijskimi potrošniki, zmanjšati stroške energije in izboljšati mednarodna oskrbovalna omrežja, kar je ključnega pomena za oddaljene regije EU, s čimer bi prispevali k preprečevanju selitve industrije v tretje države in med posameznimi državami članicami; poudarja, da bi lahko s sklepanjem dolgoročnih pogodb o energiji ublažili nevarnost nestanovitnih cen energije in prispevali k znižanju cen električne energije za industrijske uporabnike; poziva Komisijo, naj pripravi navodila glede konkurenčnih vidikov dolgoročnih sporazumov o dobavi energije;

27.   poziva Komisijo, naj pripravi strategije za uporabo nizkoogljičnih energij na stroškovno učinkovit način in postopno ukinitev subvencij, da se spodbudi hitra vključitev teh oblik energije na trg električne energije; meni, da bi moralo biti v vmesnem času omogočeno prejemanje nadomestila za stroške skupnih doplačil za električno energijo za energijsko intenzivne panoge, če slednja pomenijo strošek, ki ga konkurenci zunaj EU ni treba plačevati;

28.   poudarja, da je zanesljivost oskrbe z energijo pomemben pogoj za jeklarsko industrijo; poziva države članice, naj v celoti izvajajo tretji energetski sveženj; poziva države članice, naj z razvojem potrebnih projektov na področju energetske infrastrukture zagotovijo zanesljivo oskrbo z energijo, hkrati pa naj poskrbijo za prave spodbude za vlagatelje, da se zmanjša odvisnost od uvoženih fosilnih goriv; spodbuja Komisijo, naj si prizadeva za diverzifikacijo virov in poti zemeljskega plina ter naj prevzame vodilno pobudo pri usklajevanju in podpori varovalnih ukrepov za oskrbovalne poti za utekočinjeni zemeljski plin; poziva Komisijo, naj izdela celovito oceno zadostnosti proizvodnje električne energije in pripravi navodila za ohranjanje prilagodljivosti električnih omrežij;

29.   poziva Komisijo, naj predloži poročilo o spremljanju dogajanja v obratih, katerih obstoj v sedanji obliki je pod vprašajem, k čemur jo je pozval Evropski parlament v resoluciji z dne 13. decembra 2012 o jeklarski industriji EU;

II.2. Varovanje podnebja, učinkovita raba virov in vpliv na okolje

30.   opozarja, da je evropska jeklarska industrija od leta 1990 zmanjšala skupne emisije za približno 25 %; ugotavlja, da je mogoče jeklo v celoti reciklirati brez izgube kakovosti; priznava, da imajo jekleni izdelki pomembno vlogo pri omogočanju prehoda na nizkoogljično gospodarstvo, ki temelji na znanju in je obenem gospodarno z viri; poudarja, da so prizadevanja za dodatno zmanjšanje skupnih emisij jeklarske industrije zelo pomembna;

31.   meni, da bi morala evropska proizvodnja jekla temeljiti na trajnostnem modelu proizvodnje jekla; poziva Komisijo, naj določi in spodbuja evropske trajnostne standarde, kot je znamka za jeklene gradbene izdelke (SustSteel);

32.   poudarja pomen logističnih stroškov, zlasti kar zadeva ladijski prevoz, oskrbo s surovinami, zanesljivost oskrbe in gospodarsko rast, povezano z razvojem pristanišč;

33.   meni, da mora EU diverzificirati lokacije za dobavo in distribucijo surovin, saj je za evropsko jeklarsko industrijo bistveno, da ne bo odvisna od ene same lokacije; meni, da bi bilo zato treba ustvariti vozlišče za distribucijo rudnin v južno in vzhodno Evropo;

34.   priznava, da ima primarna proizvodnja jekla v EU pomembno vlogo glede na vse večjo svetovno proizvodnjo jekla in za proizvodnjo izdelkov posebne kakovosti, ki so potrebni v več evropskih vrednostnih verigah; poudarja, da proizvodnja jekla iz odpadkov zmanjša porabo energije za 75 % in surovin za 80 %; zato poziva Komisijo, naj zagotovi uspešno delovanje evropskega trga odpadnega jekla, in sicer z izboljšanjem delovanja trgov za sekundarne kovine, preprečevanjem nezakonitega izvoza odpadkov, s čimer izgubljamo dragocene surovine, ki jih potrebuje evropsko gospodarstvo, in določitvijo kazni za izvoz, sorazmernih z dodatnimi stroški glede na delež CO2 , povezan z odpadki; spodbuja nadaljnji razvoj predelave odpadkov s čim večjim zbiranjem in boljšo kakovostjo odpadkov, kar bo povečalo dostopnost surovin, ublažilo energetsko odvisnost, zmanjšalo emisije in vodilo h krožnemu gospodarstvu; podpira pobudo Komisije o pregledovanju in nadzorovanju pošiljk odpadkov, da bi se izognili nezakonitemu izvozu odpadkov, pogosto v države, kjer okoljska zakonodaja ni primerljiva z okoljsko zakonodajo EU;

35.   poziva Komisijo, naj sprejme celovit pristop k podnebnim spremembam, okolju, energiji in konkurenčnosti, pri tem pa upošteva značilnosti sektorjev; meni, da bi morala Komisija pri pripravi zakonodaje iskati sinergije, ki bodo omogočile uresničitev ciljev na področju okolja, energije, konkurenčnosti in zaposlovanja ter zmanjšale tveganje selitve emisij CO2 in proizvodnje;

36.   poziva Komisijo, naj naslednji pregled seznama sektorjev, izpostavljenih selitvi emisij CO2 , opravi z odprto in pregledno metodologijo ter ob tem upošteva blažilno vlogo jekla, proizvedenega v Evropi, in neposredni vpliv cen električne energije na konkurenco; poziva Komisijo, naj zagotovi nadaljnjo veljavnost določb o selitvi emisij CO2 in jeklarsko industrijo ohrani na seznamu sektorjev, ki so ji izpostavljeni;

37.   poudarja, da bi bilo treba v podnebnem okviru do leta 2030 upoštevati razlike med sektorji, tehnološko izvedljivost in ekonomsko smiselnost, pri čemer bi se bilo treba ravnati po temeljnem načelu, da se ne povzročajo dodatni stroški za učinkovitejše industrijske obrate;

38.   je zaskrbljen zaradi učinka na industrijo, ki bi ga lahko imel nedavni sklep Komisije v zvezi z nacionalnimi izvedbenimi ukrepi držav članic za tretje obdobje trgovanja z emisijami, in sicer zaradi uporabe medsektorskega korekcijskega faktorja, ki dokazuje, da industrija cilja ne more doseči niti z najboljšimi razpoložljivimi tehnologijami, ki se trenutno uporabljajo v Evropi, zaradi česar lahko celo najbolj učinkoviti obrati v Evropi utrpijo dodatne stroške;

39.   poudarja pomen učinkovite in zanesljive infrastrukture za razvoj jeklarske industrije in opozarja, da 65 % svetovne proizvodnje jekla še vedno temelji na železovi rudi, zato na konkurenčnost, zlasti v redko poseljenih državah, bistveno vplivajo naložbe v ustrezno infrastrukturo, ki mora vključevati celotno verigo od rudarstva do jeklarstva in dalje do izvoznih trgov;

II.3. Enaki konkurenčni pogoji na mednarodni ravni

40.   meni, da bi bilo treba v sklopu trgovinskih pogajanj spodbujati gospodarske in strateške interese Unije in njenih držav članic, pri tem pa uporabiti vzajemen pristop, ki bo upošteval vidike, kot so dostop do novih trgov, dostop do surovin, nevarnost selitve emisij CO2 in naložb, enaki konkurenčni pogoji in uhajanje znanja; meni, da bi morale strategije odražati razlike med razvitimi državami, glavnimi državami v vzponu in najmanj razvitimi državami; poudarja, da bo dostop do novih izvoznih trgov v rastočih gospodarstvih, kjer bo mogoča prodaja evropskega jekla brez trgovinskih ovir, odločilno vplival na potencial evropske jeklarske industrije za rast in razvoj; obžaluje, da nekateri trgovinski partnerji uporabljajo nepoštene omejevalne ukrepe, kot so omejitve pri naložbah in dajanje prednosti pri javnih naročilih, ki ščitijo domačo jeklarsko industrijo, kar čezmerno ovira izvoz jekla iz EU; obžaluje tudi, da vse od začetka svetovne krize leta 2008 številne tretje države vse bolj krepijo zaščitne ukrepe, s katerimi podpirajo svojo jeklarsko industrijo;

41.   poziva Evropsko komisijo, naj v prihodnjih trgovinskih sporazumih zagotovi bistveno izboljšanje izvoznih priložnosti in možnosti dostopa na trg za evropska jekla in izdelke iz jekla;

42.   podpira predlog Komisije, da se pred podpisom sporazumov o prosti trgovini izdela ocena učinka, tudi na področju jekla, ki bo upoštevala proizvodno vrednostno verigo EU in evropsko industrijo v svetovnem kontekstu; poziva Komisijo, naj na podlagi specifičnih, opredeljenih meril redno ocenjuje skupni učinek sporazumov, tako veljavnih kot tistih v fazi pogajanj, med drugim z vključevanjem deležnikov;

43.   poziva Komisijo, naj zagotovi, da bodo vse zaveze, sklenjene v okviru obstoječih in prihodnjih trgovinskih pogajanj in sporazumov, res izpolnjene; poziva Komisijo, naj se z ustreznimi ukrepi, ki jih ima na voljo, na primer z instrumenti trgovinske zaščite in po potrebi z reševanjem sporov v STO, sorazmerno, hitro in učinkovito bori proti nelojalni konkurenci iz tretjih držav; poziva Komisijo, naj se bori proti nelojalnim protekcionističnim praksam, ki jih izvajajo tretje države, da bi tako zagotovila dostop do trga za evropske družbe in dostop do surovin;

44.   opozarja, da je jeklarska industrija najpogostejši uporabnik instrumentov trgovinske zaščite; je zaskrbljen zaradi časa – v povprečju dve leti – ,ki ga Evropska komisija potrebuje, da sproži protidampinške ukrepe, v ZDA pa to obdobje traja samo šest mesecev; poziva Komisijo, naj sprejme ukrepe, ki bodo zagotovili, da bo imela EU učinkovite instrumente trgovinske zaščite, ki jih je mogoče hitro uporabiti, da se bo lahko hitreje odzivala na primere dampinga, kar je nujno potrebno zaradi ostre konkurence, s katero se sooča evropska industrija v globaliziranem gospodarstvu;

45.   poziva Komisijo, naj preveri, ali sistem „Surveillance 2“ daje vsaj enaka zagotovila glede nadziranja in spremljanja za preprečevanje nepoštenih subvencij in dampinga kot sistem predhodnega nadzora uvoza nekaterih železnih in jeklenih izdelkov iz Uredbe Komisije (EU) št. 1241/2009;

46.   poudarja, da lahko pravična trgovina z jeklenimi izdelki deluje samo ob upoštevanju temeljnih pravic delavcev in okoljskih standardov;

47.   meni, da bi morale evropske družbe tudi v tretjih državah izvajati standarde EU na področju družbene odgovornosti podjetij in udeležbe zaposlenih ter da je treba spodbujati regionalni razvoj;

48.   spodbuja Komisijo, naj izvaja ukrepe, ki so bili predlagani za dostop do premoga za koksanje;

49.   poziva Komisijo, naj pospeši reformo regulativnega okvira za finančne trge, da bi preprečila špekulativno nestanovitnost cen jekla in surovin, zagotovila preglednost njihovega določanja ter izboljšala oskrbo z jeklom in surovinami;

50.   poziva Komisijo, naj zaščiti evropsko jeklo z zakonodajnimi instrumenti za certificiranje namena uporabe nerjavnega jekla ter njegove kemijske in fizikalne sestave, tudi z uvedbo certifikata kakovosti za izdelke, povezane z jeklom, s katerim bo mogoče proizvodnjo EU zaščititi pred necertificiranimi izdelki;

51.   podpira predlog Komisije za ukrepanje proti črnemu trgu jeklenih izdelkov; poziva Komisijo in države članice, naj preučijo možne ukrepe za boj proti utajam DDV;

II.4. Raziskave, razvoj in inovacije

52.   ugotavlja, da je obsežna uveljavitev prebojnih tehnologij bistvenega pomena za usklajenost s potekom zmanjševanja emisij CO2, predvidenim v načrtu do leta 2050; pozdravlja cilj programa ULCOS, to je odkriti in razviti inovativne tehnologije izdelave jekla z izjemno nizkimi emisijami CO2 , pa tudi program SPIRE in druge programe za razvoj novih vrst jekla, postopkov proizvodnje in recikliranja ter poslovnih modelov, ki bodo povečali vrednost, uspešnost in trajnostnost ter prek tega tudi konkurenčnost evropske jeklarske industrije;

53.   poziva Evropsko komisijo, naj vodi ambiciozno politiko na področju inovacij, ki omogoča visokokakovostne, energetsko učinkovite in inovativne proizvode ter dopušča EU, da se uveljavi v vse ostrejši svetovni konkurenci;

54.   pozdravlja rezultate, dosežene s posebnimi instrumenti za premog in jeklo, kot je Raziskovalni sklad za premog in jeklo, ter poziva Komisijo, naj nadaljuje to dejavnost, ki se izvaja od leta 2002;

55.   meni, da je treba razširiti podporo za inovacije na vse dejavnosti, povezane z jeklarsko industrijo, in tako v okviru programa Obzorje 2020 uporabiti sredstva Evropske investicijske banke za spodbujanje sodelovanja na področjih raziskav, razvoja in inovacij med jeklarskimi družbami in regijami, kjer delujejo, da bi spodbudili trajnostno gospodarsko dejavnost;

56.   se strinja s Komisijo, da bi se bilo treba v okviru programa Obzorje 2020 osredotočiti na predstavitvene in pilotne projekte za nove tehnologije ter čistejše in z viri in energijo bolj gospodarne tehnologije;

57.   meni, da je treba vzpostaviti spodbujevalne mehanizme, s katerimi bi velike multinacionalne skupine zavezali k naložbam v raziskave in razvoj na ozemljih, kjer izvajajo industrijske dejavnosti, da bi tako podprli delovna mesta in dinamičnost v zadevnih regijah;

58.   se zaveda velikih finančnih tveganj, povezanih z razvojem, nadgradnjo, predstavitvijo in uporabo prebojnih tehnologij; podpira ustanavljanje grozdov, sodelovanje na področju raziskav in javno-zasebna partnerstva, kot sta SPIRE in EMIRI; spodbuja uporabo inovativnih finančnih instrumentov, kot so skladi za financiranje na osnovi delitve tveganja, ki omogočajo prednostni dostop jeklarskim industrijskim panogam v krizi; poziva Evropsko investicijsko banko in Evropsko banko za obnovo in razvoj, naj pripravita dolgoročni okvir financiranja za jeklarske projekte;

59.   poziva Komisijo, naj še naprej uresničuje evropsko partnerstvo za inovacije glede surovin na področju jeklarske industrije in vzdolž vrednostne verige surovin, zlasti v zvezi z metodami recikliranja in novimi poslovnimi modeli;

o
o   o

60.   naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Komisiji, Svetu ter parlamentom in vladam držav članic.

(1) http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/metals-minerals/files/steel-cum-cost-imp_en.pdf
(2)Sprejeta besedila, P7_TA(2013)0199 .
(3) http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/metals-minerals/files/high-level-roundtable-recommendations_en.pdf
(4) Sprejeta besedila, P7_TA(2012)0509 .
(5) UL C 332 E, 15.11.13, str. 72.
(6) UL C 199 E, 7.7.2012, str. 131.
(7) UL C 349 E, 22.12.2010, str. 84.
(8) Še ni objavljeno v Uradnem listu.
(9) Še ni objavljeno v Uradnem listu.
(10) Eurofound (2009).
(11) Eurofound (januar 2014, še ni objavljeno).
(12) http://www.gt-vet.com/?page_id=18

Zadnja posodobitev: 30. maj 2017Pravno obvestilo