Index 
Antagna texter
Tisdagen den 4 februari 2014 - StrasbourgSlutlig utgåva
Grönlands deltagande i genomförandet av Kimberleyprocessens certifieringssystem ***I
  Resolution
  Konsoliderad text
 Grönlands deltagande i Kimberleyprocessens certifieringssystem *
 Övergång till EU-omfattande betalningar och autogireringar ***I
  Resolution
  Konsoliderad text
 Kapstadenavtalet från 2012 om tillämpningen av bestämmelserna i 1993 års protokoll om Internationella Torremolinoskonventionen om säkerhet på fiskefartyg från 1977 ***
 Den tjugonionde årsrapporten om kontrollen av EU-rättens tillämpning
 Begäran om fastställande av Lara Comis immunitet
 Begäran om upphävande av Zbigniew Ziobros parlamentariska immunitet
 Främjande av fri rörlighet genom förenkling av godtagandet av vissa officiella handlingar ***I
  Resolution
  Konsoliderad text
 Klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar ***I
  Resolution
  Konsoliderad text
 Upphovsrätt och närstående rättigheter och gränsöverskridande rättigheter till musikaliska verk för användning på nätet ***I
  Resolution
  Konsoliderad text
 Straffrättsliga påföljder för insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan ***I
  Resolution
  Konsoliderad text
 Projekt för investeringar i energiinfrastruktur ***I
  Resolution
  Konsoliderad text
 Utnämning av en ledamot av revisionsrätten (Klaus-Heiner LEHNE – DE)
 Revisionsrätten
 EU-lagstiftningens ändamålsenlighet, subsidiaritet och proportionalitet – bättre lagstiftning
 Färdplan mot homofobi och diskriminering på grund av sexuell läggning och könsidentitet
 Tillämpningen av direktivet om otillbörliga affärsmetoder
 Resultattavla för rättskipningen i EU
 Lokala och regionala konsekvenser av utvecklingen av intelligenta nät
 Små jordbruksföretag
 En integrerad marknad för leverans av paket i syfte att främja e-handeln
 Papperslösa invandrarkvinnor i Europeiska unionen
 Stålindustrin i Europa

Grönlands deltagande i genomförandet av Kimberleyprocessens certifieringssystem ***I
PDF 193k   DOC 36k
Resolution
Konsoliderad text
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 4 februari 2014 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 2368/2002 vad gäller Grönlands deltagande i genomförandet av Kimberleyprocessens certifieringssystem (COM(2013)0427 – C7-0179/2013 – 2013/0198(COD) ) (Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)
P7_TA(2014)0047 A7-0467/2013

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2013)0427 ),

–   med beaktande av artiklarna 294.2 och 207 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7‑0179/2013 ),

–   med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 16 januari 2014 att godkänna Europaparlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för internationell handel (A7‑0467/2013 ).

1.   Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.   Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.   Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 4 februari 2014 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr .../2014om ändring av rådets förordning (EG) nr 2368/2002 vad gäller Grönlands deltagande i genomförandet av Kimberleyprocessens certifieringssystem

P7_TC1-COD(2013)0198


(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, förordning (EU) nr 257/2014/.)


Grönlands deltagande i Kimberleyprocessens certifieringssystem *
PDF 190k   DOC 33k
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 4 februari 2014 om förslaget till rådets beslut om regler och förfaranden för att möjliggöra Grönlands deltagande i Kimberleyprocessens certifieringssystem (COM(2013)0429 – C7-0232/2013 – 2013/0201(CNS) ) (Särskilt lagstiftningsförfarande – samråd)
P7_TA(2014)0048 A7-0466/2013

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till rådet (COM(2013)0429 ),

–   med beaktande av artikel 203 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilken Europaparlamentet har hörts av rådet (C7‑0232/2013 ),

–   med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för internationell handel (A7-0466/2013 ).

1.   Europaparlamentet godkänner rådets utkast.

2.   Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

3.   Rådet uppmanas att höra parlamentet på nytt om rådet har för avsikt att väsentligt ändra den text som parlamentet har godkänt.

4.   Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.


Övergång till EU-omfattande betalningar och autogireringar ***I
PDF 194k   DOC 36k
Resolution
Konsoliderad text
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 4 februari 2014 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 260/2012 när det gäller övergången till EU-omfattande betalningar och autogireringar (COM(2013)0937 – C7-0008/2014 – 2013/0449(COD) ) (Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)
P7_TA(2014)0049 A7-0036/2014

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2013)0937 ),

–   med beaktande av artiklarna 294.2 och 114 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7‑0008/2014 ),

–   med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av Europeiska centralbankens yttrande av den 22 januari 2014(1) ,

–   med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 21 januari 2014(2) ,

–   med beaktande av det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 22 januari 2014, att godkänna Europaparlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av artiklarna 55 och 46.1 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A7‑0036/2014 ).

A.   Ärendets brådska gör det befogat att gå vidare till omröstning före utgången av den tidsfrist på åtta veckor som fastställs i artikel 6 i protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna.

1.   Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.   Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.   Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 4 februari 2014 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr .../2014 om ändring av förordning (EU) nr 260/2012 när det gäller övergången till unionsomfattande betalningar och autogireringar

P7_TC1-COD(2013)0449


(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, förordning (EU) nr 248/2014.)

(1) Ännu ej offentliggjort i EUT.
(2) Ännu ej offentliggjort i EUT.


Kapstadenavtalet från 2012 om tillämpningen av bestämmelserna i 1993 års protokoll om Internationella Torremolinoskonventionen om säkerhet på fiskefartyg från 1977 ***
PDF 190k   DOC 34k
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 4 februari 2014 om utkastet till rådets beslut om att bemyndiga medlemsstaterna att underteckna, ratificera eller ansluta sig till 2012 års Kapstadenavtal om tillämpningen av bestämmelserna i 1993 års Torremolinosprotokoll om internationella Torremolinoskonventionen om säkerhet på fiskefartyg från 1977 (13408/2013 – C7-0389/2013 – 2013/0020(NLE)) (Godkännande)
P7_TA(2014)0050 A7-0040/2014

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av utkastet till rådets beslut (13408/2013),

–   med beaktande av Kapstadenavtalet från 2012 om tillämpningen av bestämmelserna i 1993 års protokoll om Internationella Torremolinoskonventionen om säkerhet på fiskefartyg från 1977,

–   med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artiklarna 100.2 och 218.5 samt artikel 218.6 andra stycket a led v och 218. 8 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C7‑0389/2013 ),

–   med beaktande av artiklarna 81 och 90.7 i arbetsordningen,

–   med beaktande av rekommendationen från utskottet för transport och turism (A7‑0040/2014 ).

1.   Europaparlamentet godkänner utkastet till rådets beslut.

2.   Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna.


Den tjugonionde årsrapporten om kontrollen av EU-rättens tillämpning
PDF 290k   DOC 48k
Europaparlamentets resolution av den 4 februari 2014 om den tjugonionde årsrapporten om kontrollen av EU-rättens tillämpning (2011) (2013/2119(INI) )
P7_TA(2014)0051 A7-0055/2014

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av Tjugonionde årsrapporten om kontrollen av EU-rättens tillämpning (2011) (COM(2012)0714 ),

–   med beaktande av kommissionens Utvärderingsrapport för projektet ”EU pilot” (COM(2010)0070 ),

–   med beaktande av Andra utvärderingsrapporten för EU pilot-projektet , vilken lagts fram av kommissionen (COM(2011)0930 ),

–   med beaktande av kommissionens meddelande av den 5 september 2007 En Europeisk Union som bygger på resultat – tillämpningen av gemenskapsrätten (COM(2007)0502 ),

–   med beaktande av kommissionens meddelande av den 20 mars 2002 om klagandens ställning i ärenden om överträdelser av gemenskapsrätten (COM(2002)0141 ),

–   med beaktande av kommissionens meddelande av den 2 april 2012 Uppdatering av klagandens ställning i ärenden om unionsrättens tillämpning (COM(2012)0154 ),

–   med beaktande av sin resolution av den 14 september 2011 om den tjugosjunde årsrapporten om kontroll av gemenskapsrättens tillämpning (2009)(1)

–   med beaktande av det rättsliga yttrandet av den 26 november 2013 från Europaparlamentets rättstjänst Access to information about pre-infringement cases in the context of the EU Pilot and the annual report on the monitoring of the application of EU law ,

–   med beaktande av kommissionens arbetsdokument som åtföljer den tjugonionde årsrapporten om kontrollen av EU-rättens tillämpning (SWD(2012)0399 och SWD(2012)0400 ),

–   med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor och yttrandena från utskottet för konstitutionella frågor och utskottet för framställningar (A7-0055/2014 ), och av följande skäl:

A.   Med Lissabonfördraget infördes en rad nya rättsliga grunder som hade till syfte att underlätta genomförandet, tillämpningen och efterlevnaden av EU-rätten.

B.   Rätten till god förvaltning definieras i artikel 41 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna som rätten för var och en att få sina angelägenheter behandlade opartiskt, rättvist och inom skälig tid av unionens institutioner.

C.   Enligt artikel 298 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) ska unionens institutioner, organ och byråer när de fullgör sina uppgifter stödja sig på en öppen, effektiv och oberoende europeisk administration.

D.   Enligt Europaparlamentets rättstjänst har EU Pilot – en internetplattform som används av medlemsstaterna och kommissionen för att klargöra den faktiska och rättsliga bakgrunden till de problem som uppstår i samband med EU-rättens tillämpning – inte någon rättslig status och enligt ramavtalet om förbindelserna mellan Europaparlamentet och Europeiska kommissionen ska kommissionen i varje enskilt fall ge parlamentet kortfattad information om samtliga överträdelseförfaranden från det att en formell underrättelse översänds. Kommissionen får bara neka tillgång till personuppgifter i EU Pilot.

1.   Europaparlamentet upprepar sin uppfattning att det i artikel 17 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget) fastställs att kommissionens grundläggande roll är att vara ”fördragens väktare”. I detta sammanhang noterar parlamentet att kommissionens befogenhet och skyldighet att övervaka tillämpningen av EU-rätten och bland annat inleda överträdelseförfaranden mot en medlemsstat som underlåtit att uppfylla en skyldighet enligt fördragen(2) är en hörnsten i unionens rättsordning och därmed i linje med idén om en union baserad på rättsstatsprincipen.

2.   Europaparlamentet noterar att det av kommissionens årsrapport(3) framgår att kommissionen på senare år har minskat antalet nya överträdelseförfaranden. Under 2009, 2010 och 2011 inleddes det nämligen 2 900, 2 100 respektive 1 775 sådana förfaranden Årsrapporten visar även att antalet ärenden om försenat införlivande har stigit på senare år (1 185 under 2011, 855 under 2010, 531 under 2009) och att de fyra politikområden där det begås flest överträdelser är följande: miljö (17 %), inre marknaden (15 %), transport (15 %) och beskattning (12 %).

3.   Europaparlamentet noterar den minskade andelen överträdelseärenden (60,4 procent) som avslutades under 2011 innan de nådde domstolen, att jämföra med 88 procent av fallen under 2010. Det är av avgörande betydelse att medlemsstaternas åtgärder fortsatt kontrolleras noggrant med tanke på att vissa av framställningarna till parlamentet och klagomålen till kommissionen avser problem som kvarstår även efter det att ett ärende avslutats.

4.   Europaparlamentet konstaterar att sammanlagt 399 överträdelseförfaranden avslutades därför att medlemsstaten påvisat att EU:s lagstiftning följts och man har gjort stora ansträngningar för att åtgärda överträdelsen utan rättegång. Domstolen hade meddelat 62 domar enligt artikel 258 i EUF-fördraget under 2011, varav 53 domar (85 procent) som var till kommissionens fördel.

5.   Europaparlamentet uttrycker oro över den konstanta ökningen av sent införlivade direktiv från medlemsstaternas sida, med tanke på att 763 ärenden om försenat införlivande var under behandling i slutet av 2011, vilket innebar en ökning med 60 procent jämfört med föregående år.

6.   Europaparlamentet noterar att kommissionen i slutet av 2011 hänsköt det första ärendet avseende försent införlivande till domstolen, med en begäran om ekonomiska sanktioner enligt artikel 260.3 i EUF-fördraget.

7.   Europaparlamentet anser dock att denna statistik inte ger en korrekt bild av det faktiska underskottet när det gäller efterlevnaden av EU-rätten utan bara avspeglar de allvarligaste överträdelserna eller klagomålen från de mest högröstade personerna eller enheterna. Kommissionen har för närvarande varken politik eller resurser för att systematiskt kartlägga och hantera alla fall av bristande genomförande(4) .

8.   Europaparlamentet uppmärksammar att överenskommelsen mellan EU-institutionerna om tillkännagivanden som fastställer förhållandet mellan de olika delarna i ett direktiv och motsvarande delar i de nationella införlivanderättsakterna (”jämförelsetabeller”) trädde i kraft den 1 november 2011 och att det därför inte har varit möjligt att utvärdera dess genomförande i denna årsrapport.

9.   Europaparlamentet förväntar sig att kommissionen ska komma med en första översyn av dessa tillkännagivanden senast den 1 november 2014, vilket utlovades i årsrapporten.

10.   När det gäller funktionen av överträdelseförfarandena enligt artiklarna 258 och 260 i EUF-fördraget anser Europaparlamentet att kommissionen bör garantera att framställningar till parlamentet och klagomål till kommissionen tillmäts lika stor betydelse.

11.   Europaparlamentet påpekar att det enligt framställningar som ingetts av EU-medborgare – framför allt med avseende på grundläggande rättigheter, miljön, den inre marknaden och äganderättigheter – förekommer överträdelser av EU-rätten. Dessa framställningar visar klart och tydligt att det fortfarande i många fall och på många ställen förekommer ofullständigt införlivande eller bristfällig tillämpning av EU-rätten.

12.   Europaparlamentet uppmanar kommissionen att göra efterlevnaden av EU-rätten till en verklig politisk prioritering som ska fullföljas i nära samarbete med parlamentet, som är skyldigt att a) hålla kommissionen politiskt ansvarig och b) som medlagstiftare se till att det självt är fullt informerat och därmed i stånd att ständigt förbättra sitt lagstiftningsarbete.

13.   Europaparlamentet konstaterar att det i förfaranden för hantering av klagomål är nödvändigt att systematiskt använda verktyg som främjar efterlevnaden och att parlamentet alltid måste utöva sin kontrollrätt.

14.   Europaparlamentet konstaterar att överträdelseförfarandet består av två faser: den administrativa (utredande) fasen och den rättsliga fasen inför domstolen. Kommissionen erkänner att ”enskilda, företag och andra aktörer och organisationer ger ett viktigt bidrag … genom att rapportera problem när medlemsstaternas myndigheter införlivar eller tillämpar EU-lagstiftningen”. När problem upptäcks inleds det bilaterala diskussioner mellan kommissionen och den berörda medlemsstaten för att i möjligaste mån lösa dem via plattformen för EU Pilot-projektet(5) .

15.   Europaparlamentet noterar i detta sammanhang att EU Pilot definieras som en plattform för ”bilaterala diskussioner mellan kommissionen och den berörda medlemsstaten”(6) som inte har någon rättslig status utan bara är ett arbetsredskap inom ramen för kommissionens administrativa självständighet(7) under de inledande faserna av ett överträdelseförfarande.

16.   Europaparlamentet beklagar djupt att EU Pilot saknar rättslig status, och anser att legitimitet kan säkerställas endast genom att möjliggöra öppenhet och se till att klagande och [Europaparlamentet] görs delaktiga i EU Pilot. En rättslig status kan uppnås genom att snarast anta en rättsligt bindande akt som reglerar alla de inledande faserna av ett överträdelseförfarande liksom själva överträdelseförfarandet, vilket angavs i en studie som parlamentet nyligen offentliggjort(8) . En sådan rättsligt bindande akt bör klargöra de klagandes respektive kommissionens rättigheter och skyldigheter och bör sträva efter att i möjligaste mån göra de klagande delaktiga i EU Pilot, åtminstone genom att se till att de informeras om de olika faserna av förfarandet.

17.   Europaparlamentet beklagar i detta sammanhang djupt att det inte har gjorts någon uppföljning av dess tidigare resolutioner, särskilt dess efterlysning av bindande regler i form av en förordning enligt artikel 298 i EUF-fördraget där man fastställer de olika aspekterna av överträdelseförfarandet och de inledande faserna av ett överträdelseförfarande – inklusive underrättelser, bindande tidsfrister, rätten att höras, motiveringsskyldigheten och rätten för varje person att kunna ta del av de handlingar som rör honom eller henne – så att de medborgerliga rättigheterna stärks och öppenhet och insyn säkerställs.

18.   Europaparlamentet anser att genomförandet av EU Pilot-plattformen behöver förbättras när det gäller transparens gentemot dem som lämnar in klagomål. Parlamentet önskar få tillgång till den databas där alla klagomål registreras för att kunna fullgöra sin uppgift att övervaka kommissionens roll som fördragens väktare.

19.   Europaparlamentet betonar vikten av god förvaltningspraxis och efterlyser förfaranderegler i form av en förordning, med artikel 298 i EUF‑fördraget som rättslig grund, där de olika aspekterna av överträdelseförfarandet presenteras.

20.   Europaparlamentet uppmanar därför återigen kommissionen att föreslå bindande regler i form av en förordning enligt den nya rättsliga grunden, dvs. artikel 298 i EUF-fördraget, för att säkerställa full respekt för medborgarnas rätt till god förvaltning, vilken fastställs i artikel 41 i stadgan om de grundläggande rättigheterna.

21.   Europaparlamentet påminner om att kommissionen i enlighet med det reviderade ramavtalet om sina förbindelser med parlamentet ska ”ge parlamentet kortfattad information om samtliga överträdelseförfaranden från det att en formell underrättelse översänds, inklusive, om parlamentet begär det […] om de frågor som överträdelseförfarandet rör”, och förväntar sig att denna klausul ska tillämpas med ärligt uppsåt i praktiken.

22.   Europaparlamentet vidhåller därför att parlamentet har rätt till detaljerad information om specifika akter eller bestämmelser som orsakar införlivandeproblem och om antalet klagomål när det gäller specifika akter eller bestämmelser(9) . Kommissionen har visserligen rätt att neka parlamentet tillgång till personuppgifter i EU Pilot-databasen, men parlamentet har rätt att begära information i anonym form för att få full kännedom om alla relevanta aspekter i samband med genomförandet och tillämpningen av unionslagstiftningen(10) .

23.   Europaparlamentet välkomnar att samtliga medlemsstater deltar i EU Pilot och hoppas på att detta resulterar i en ytterligare minskning av antalet överträdelseförfaranden. Parlamentet vill att medborgarna ska få mer information om EU Pilot.

24.   Europaparlamentet anser att frågan om EU Pilot och mer generellt om överträdelser av EU-rätten och parlamentets tillgång till relevant information om de inledande faserna av ett överträdelseförfarande och själva överträdelseförfarandet är en mycket viktig fråga som måste föras upp på dagordningen för ett kommande interinstitutionellt avtal.

25.   Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, domstolen, Europeiska ombudsmannen och medlemsstaternas parlament.

(1) EUT C 51 E , 22.2.2013, s. 66.
(2) I artiklarna 258 och 260 i EUF-fördraget fastställs kommissionens befogenhet att inleda överträdelseförfaranden mot en medlemsstat. I artikel 258 anges det mer specifikt att kommissionen ska avge ett motiverat yttrande om den anser att en medlemsstat har underlåtit att uppfylla en skyldighet i enlighet med fördragen.
(3) Kommissionens tjugonionde årsrapport om kontrollen av EU-rättens tillämpning (2011) (COM(2012)0714 ), s. 2–3.
(4) Studie som beställts av parlamentet, utredningsavdelning C, Tools for Ensuring Implementation and Application of EU Law and Evaluation of their Effectiveness , Bryssel 2013, s. 11.
(5) Kommissionens rapport (COM(2012)0714 ), s. 7.
(6) Se den formulering som citeras i den ovannämnda punkten.
(7) Access to information about pre-infringement cases in the context of the EU Pilot and the annual report on the monitoring of the application of EU law , rättsligt yttrande av den 26 november 2013 från Europaparlamentets rättstjänst.
(8) Tools for Ensuring Implementation and Application of EU Law and Evaluation of their Effectiveness , s. 13.
(9) Access to information about pre-infringement cases in the context of the EU Pilot and the annual report on the monitoring of the application of EU law , s. 4.
(10)Ibid.Kommissionen offentliggör redan mycket information i sin årsrapport om kontrollen av EU-rättens tillämpning.


Begäran om fastställande av Lara Comis immunitet
PDF 112k   DOC 39k
Europaparlamentets beslut av den 4 februari 2014 om begäran om fastställelse av Lara Comis immunitet och privilegier (2014/2014(IMM) )
P7_TA(2014)0052 A7-0067/2014

Europaparlamentet fattar detta beslut

–   med beaktande av Lara Comis begäran, daterad den 16 oktober 2013, om fastställelse av hennes immunitet med anledning av det pågående rättsliga förfarandet vid domstolen i Ferrara,

–   efter att ha hört Lara Comi den 5 november 2013 i enlighet med artikel 7.3 i arbetsordningen,

–   med beaktande av artiklarna 8 och 9 i protokoll nr 7 om Europeiska unionens immunitet och privilegier och artikel 6.2 i akten av den 20 september 1976 om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet,

–   med beaktande av Europeiska unionens domstols domar av den 12 maj 1964, 10 juli 1986, 15 och 21 oktober 2008, 19 mars 2010 och 6 september 2011(1) ,

–   med beaktande av sitt beslut av den 14 januari 2014 om begäran om fastställelse av Lara Comis immunitet och privilegier,

–   med beaktande av artiklarna 6.3 och 7 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor (A7‑0067/2014 ), och av följande skäl:

A.   Lara Comi, ledamot av Europaparlamentet, har begärt fastställelse av sin parlamentariska immunitet, med anledning av att hon delgivits en stämningsansökan inför domstolen i Ferrara (Italien). I denna stämningsansökan, som delgavs henne den 1 oktober 2013, framfördes krav på skadestånd för den skada som hon påstås ha orsakat genom sina uttalanden i en tv-sänd politisk debatt.

B.   Redan den 30 juli 2013 begärde Lara Comi fastställelse av sin parlamentariska immunitet i samband med ett rättsligt förfarande som allmänna åklagarmyndigheten i Ferrara inlett med anledning av de uttalanden som är föremål för detta beslut och som ansågs utgöra grovt förtal.

C.   Artikel 8 i protokollet om Europeiska unionens immunitet och privilegier, som Lara Comi uttryckligen åberopar i sin begäran om fastställelse, föreskriver att Europaparlamentets ledamöter inte får förhöras, kvarhållas eller lagföras på grund av yttranden de gjort eller röster de avlagt under utövandet av sitt ämbete.

D.   Parlamentet bör vid utövandet av sina befogenheter i frågor som rör immunitet och privilegier i första hand försöka upprätthålla parlamentets integritet som en demokratisk lagstiftande församling och befästa ledamöternas oberoende när dessa fullgör sina åligganden.

E.   Parlamentet har ett stort utrymme för skönsmässig bedömning när det gäller vilken linje det avser att följa i ett beslut till följd av en begäran om fastställelse av parlamentarisk immunitet från en av sina ledamöter.

F.   Europeiska unionens domstol har medgett att ett uttalande från en ledamot av Europaparlamentet utanför parlamentet kan utgöra ett yttrande som denne avgett under utövandet av sitt ämbete i enlighet med artikel 8 i protokollet, men det som spelar roll är inte var yttrandet gjorts utan dess art och innehåll.

G.   Den rättsliga immunitet som Europaparlamentets ledamöter åtnjuter gäller även civilrättsliga förfaranden.

H.   Lara Comi hade bjudits in till det berörda tv-programmet i sin egenskap av ledamot av Europaparlamentet och inte som nationell företrädare för sitt parti, vilket för övrigt redan var företrätt av en annan gäst, i enlighet med de nationella bestämmelserna om att säkerställa en balans när det gäller politiska företrädares deltagande i tv-sända debatter som hålls under valkampanjer, just som i detta fall.

I.   I moderna demokratier sker den politiska debatten inte bara inom parlamenten utan även via kommunikationskanaler som uttalanden i pressen och på internet.

J.   I tv-programmet i fråga deltog Lara Comi i egenskap av ledamot av Europaparlamentet för att diskutera politiska frågor, även inom området för offentlig upphandling och organiserad brottslighet, som Lara Comi fortfarande arbetar med på EU-nivå.

K.   Dagen därpå bad Lara Comi själv den skadelidande parten om ursäkt, och ursäkten upprepades senare i ett annat nationellt tv-program.

L.   I det berörda fallet förekommer samma uttalanden som de som låg till grund för Europaparlamentets beslut av den 14 januari 2014, i vilket Comis immunitet fastställdes inom ramen för ett pågående straffrättsligt förfarande inför just domstolen i Ferrara.

1.   Europaparlamentet beslutar att fastställa Lara Comis immunitet och privilegier.

2.   Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att omedelbart översända detta beslut och det ansvariga utskottets betänkande till de behöriga myndigheterna i Italien och till Lara Comi.

(1) Mål 101/63 av den 12 maj 1964, Albert Wagner mot Jean Fohrmann och Antoine Krier, REG 1964, svensk specialutgåva s. 203, mål 149/85 av den 10 juli 1986, Roger Wybot mot Edgar Faure m.fl., REG 1986, s. 2391, mål T-345/05 av den 15 oktober 2008, Ashley Neil Mote mot Europaparlamentet, REG 2008, s. II-2849, förenade målen C-200/07 och C-201/07 av den 21 oktober 2008 av den 19 mars 2010, Luigi Marra mot Eduardo De Gregorio och Antonio Clemente, REG 2008, s. I-7929, mål T-42/06 av den 19 mars 2010, Bruno Gollnisch mot Europaparlamentet, REG 2010, s. II-1135 och mål C-163/10 6 september 2011, brottmål mot Patriciello (ännu ej offentliggjort i rättsfallssamlingen).


Begäran om upphävande av Zbigniew Ziobros parlamentariska immunitet
PDF 131k   DOC 40k
Europaparlamentets beslut av den 4 februari 2014 om begäran om upphävande av Zbigniew Ziobros immunitet (2013/2189(IMM) )
P7_TA(2014)0053 A7-0045/2014

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

—   med beaktande av den begäran om upphävande av Zbigniew Ziobros immunitet, som gjorts av Republiken Polens allmänna åklagare den 24 juni 2013, i samband med ett vid en polsk domstol anhängigt brottmål (Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia (distriktsdomstolen för stadsdelen Warszawa centrum), femte avdelningen (brottmål)) [Referensnr V K199/12] som tillkännagavs i kammaren den 9 september 2013,

—   med beaktande av utfrågningen av Zbigniew Ziobro, i enlighet med artikel 7.5 i arbetsordningen,

—   med beaktande av artiklarna 8 och 9 i protokoll nr 7 om Europeiska unionens immunitet och privilegier och artikel 6.2 i akten av den 20 september 1976 om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet,

—   med beaktande av Europeiska unionens domstols domar av den 12 maj 1964, 10 juli 1986, 15 och 21 oktober 2008, 19 mars 2010 samt 6 september 2011(1) ,

—   med beaktande av artikel 105 i Republiken Polens författning,

—   med beaktande av artiklarna 6.1 och 7 i arbetsordningen,

—   med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor (A7-0045/2014 ), och av följande skäl:

A.   Republiken Polens allmänna åklagare har begärt att den parlamentariska immuniteten för Zbigniew Ziobro, ledamot av Europaparlamentet, ska upphävas med anledning av rättsliga åtgärder som gäller ett påstått brott.

B.   Begäran från den allmänna åklagaren gäller ett brott som är föremål för enskilt åtal enligt artikel 212.1 och 212.2 i den polska strafflagen.

C.   Enligt artikel 8 i protokollet om Europeiska unionens immunitet och privilegier får ledamöter av Europaparlamentet inte förhöras, kvarhållas eller lagföras på grund av yttranden de gjort eller röster de avlagt under utövandet av sitt ämbete.

D.   Enligt artikel 9 i protokollet om Europeiska unionens immunitet och privilegier ska ledamöterna av Europaparlamentet på sin egen stats territorium åtnjuta den immunitet som beviljas parlamentsledamöter i deras stat.

E.   Enligt artikel 105 i Republiken Polens författning gäller att ansvar inte får utkrävas för gärningar som en ledamot utfört inom ramen för sitt ledamotsmandat vare sig under mandatperioden eller efter mandatperiodens utgång. För sådana gärningar får endast sejmen utkräva ansvar av ledamoten. Om ledamoten har kränkt utomstående parts rättigheter får talan endast väckas mot ledamoten med sejmens medgivande.

F.   Det är parlamentets ensak att besluta om huruvida immuniteten ska upphävas eller inte i varje enskilt fall. Parlamentet kan rimligen beakta ledamotens ståndpunkt när det beslutar om huruvida ledamotens immunitet ska upphävas eller inte.(2)

G.   Det påstådda brottet har inte något direkt eller uppenbart samband med Zbigniew Ziobros utövande av sitt ämbete som ledamot av Europaparlamentet, och utgör inte heller ett yttrande som gjorts eller en röst som avlagts under utövandet av ämbetet som ledamot av Europaparlamentet enligt vad som avses i artikel 8 i protokoll nr 7 om Europeiska unionens immunitet och privilegier.

H.   Brottmålet mot Zbigniew Ziobro har inget samband med hans ställning som ledamot av Europaparlamentet.

I.   I det aktuella fallet har parlamentet inte funnit några belägg för att det rör sig om fumus persecutionis, det vill säga en tillräckligt allvarlig och exakt misstanke om att ärendet anhängiggjorts i avsikt att vålla den berörda ledamoten politisk skada.

J.   Begäran görs till följd av ett genkäromål, och i ett sådant sammanhang skulle ett beslut att inte upphäva en ledamots immunitet förhindra den andra enskilda parten från att driva sitt mål vid domstolen som del av sitt försvar.

1.   Europaparlamentet beslutar att upphäva Zbigniew Ziobros immunitet.

2.   Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att omedelbart översända detta beslut och det ansvariga utskottets betänkande till den behöriga myndigheten i Republiken Polen och till Zbigniew Ziobro.

(1) Mål 101/63 av den 12 maj 1964, Albert Wagner mot Jean Fohrmann och Antoine Krier, REG 1964, svensk specialutgåva s. 203, mål 149/85 av den 10 juli 1986, Roger Wybot mot Edgar Faure m.fl., REG 1986, s. 2391, mål T-345/05 av den 15 oktober 2008, Ashley Neil Mote mot Europaparlamentet, REG 2008, s. II-2849, förenade målen C-200/07 och C-201/07 av den 21 oktober 2008 av den 19 mars 2010, Luigi Marra mot Eduardo De Gregorio och Antonio Clemente, REG 2008, s. I-7929, mål T-42/06 av den 19 mars 2010, Bruno Gollnisch mot Europaparlamentet, REG 2010, s. II-1135 och mål C-163/10 6 september 2011, brottmål mot Patriciello (ännu ej offentliggjort i rättsfallssamlingen).
(2) Mål T‑345/05, Mote mot parlamentet, REG 2008, s. II‑2849, punkt 28.


Främjande av fri rörlighet genom förenkling av godtagandet av vissa officiella handlingar ***I
PDF 1632k   DOC 1621k
Resolution
Konsoliderad text
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 4 februari 2014 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om främjande av medborgares och företags fria rörlighet genom förenkling av godtagandet av vissa officiella handlingar i Europeiska unionen och om ändring av förordning (EU) nr 1024/2012 (COM(2013)0228 – C7-0111/2013 – 2013/0119(COD) ) (Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)
P7_TA(2014)0054 A7-0017/2014

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet COM(2013)0228 ),

–   med beaktande av artiklarna 294.2, 21.2 och 114.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7-0111/2013 ),

–   med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av det motiverade yttrande från den rumänska senaten som lagts fram i enlighet med protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna, och enligt vilket utkastet till lagstiftningsakt inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen,

–   med beaktande av yttrandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor av den 11 juli 2013(1) ,

–   med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor (A7-0017/2014 ).

1.   Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.   Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.   Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 4 februari 2014 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr .../2014 om främjande av medborgares och företags fria rörlighet genom förenkling av godtagandet av vissa officiella handlingar i Europeiska unionen och om ändring av förordning (EU) nr 1024/2012

P7_TC1-COD(2013)0119


EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 21.2 och artikel 114.1,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(2) ,

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet(3) , och

av följande skäl:

(1)   Unionen har satt som mål att upprätthålla och utveckla ett område med frihet, säkerhet och rättvisa utan inre gränser, där personers fria rörlighet är säkerställd. Unionen har också satt som mål att upprätta och säkerställa den inre marknadens funktion. För att unionsmedborgarna och bolag och andra företag i unionen ska kunna utöva sin rätt till fri rörlighet på den inre marknaden bör unionen anta konkreta åtgärder för att förenkla de gällande administrativa formaliteterna i samband med gränsöverskridande godtagande av vissa officiella handlingar.

(2)   Legalisering och apostill är administrativa formaliteter som för närvarande måste uppfyllas för att en officiell handling som utfärdas i en medlemsstat ska kunna användas för officiella ändamål i en annan medlemsstat.

(3)   Dessa metoder för att fastställa officiella handlingars äkthet är omoderna och oproportionerliga. En enklare ram bör införas. Samtidigt bör det finnas en bättre metod för att administrera samarbetet mellan medlemsstaterna vid rimligt tvivel om en officiell handlings äkthet. Den bör stärka det ömsesidiga förtroendet mellan medlemsstaterna inom den inre marknaden.

(4)   Autentiseringen Kontrollen av äktheten av officiella handlingar mellan medlemsstaterna regleras av olika internationella konventioner och överenskommelser. Dessa föregick inrättandet av administrativt och rättsligt samarbete på unionsnivå, bland annat antagandet av unionsrättsakter på sektorsnivå som gäller gränsöverskridande godtagande av vissa officiella handlingar. I vilket fall kan de krav dessa instrument medför vara betungande för medborgare och för bolag och andra företag och erbjuder inte tillfredsställande lösningar som främjar godtagande av officiella handlingar mellan medlemsstaterna. [Ändr. 1]

(5)   Denna förordning bör omfatta officiella handlingar som upprättats av medlemsstaternas myndigheter och som har formellt bevisvärde gällande födelse, dödsfall, namn, äktenskap eller registrerat partnerskap, föräldraskap, adoption, bostadsort, medborgarskap, nationalitet, fast egendom, rättslig status och företrädarskap av ett bolag eller annan form av företag, immateriella rättigheter och frånvaro av noteringar i belastningsregister . Förenklat godtagande av dessa kategorier av officiella handlingar mellan medlemsstaterna bör ge konkreta fördelar för unionens medborgare och för bolag eller andra företag i unionen. Eftersom handlingar som upprättas av privatpersoner har en annan rättslig karaktär bör dessa inte omfattas av förordningen. Inte heller handlingar som upprättas av myndigheter i tredjeländer bör omfattas av denna förordning. Denna förordning bör inte omfatta handlingar som innehåller ett avtal mellan två eller fler parter. [Ändr. 2]

(6)   Syftet med Genom denna förordning är ändras inte att ändra medlemsstaternas materiella rätt när det gäller födelse, dödsfall, namn, äktenskap, registrerat partnerskap, föräldraskap, adoption, bostadsort, medborgarskap, nationalitet, fast egendom, rättslig olika rättsliga förhållanden och fysiska eller juridiska personers rättsliga status. och företrädarskap för ett bolag eller annan form av företag, immateriella rättigheter och frånvaro av noteringar i belastningsregister . Handlingar som innehåller ett avtal mellan två eller fler parter bör inte omfattas. [Ändr. 3]

(7)   För att främja den fria rörligheten för medborgare och för bolag och andra företag i unionen bör de identifierade kategorierna av officiella handlingar undantas från alla former av legalisering eller liknande förfarande.

(8)   Även övriga förfaranden i samband med gränsöverskridande rörlighet för officiella handlingar, dvs. kravet på att tillhandahålla bestyrkta kopior och auktoriserade översättningar, bör förenklas för att ytterligare underlätta godtagandet av officiella handlingar mellan medlemsstaterna.

(9)   I syfte att säkerställa rättssäkerheten i unionen bör lämpliga skyddsåtgärder bör införas för att förebygga bedrägerier och förfalskning som rör officiella handlingar som rör sig mellan medlemsstaterna. [Ändr. 4]

(10)   För att möjliggöra snabba och säkra gränsöverskridande informationsutbyten och för att underlätta ömsesidigt bistånd bör denna förordning inrätta ett administrativt samarbete mellan de myndigheter som medlemsstaterna utser. Detta administrativa samarbete bör bygga på det informationssystem för den inre marknaden (nedan kallat IMI-systemet ) som upprättas genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1024/2012(4) .

(11)   Förordning (EU) nr 1024/2012 bör därför ändras genom att den här förordningen läggs till i förteckningen över bestämmelser som genomförs genom IMI-systemet.

(12)   Myndigheterna i en medlemsstat i vilken en officiell handling eller dess bestyrkta kopia läggs fram bör ha möjlighet att begära information från berörda myndigheter i den medlemsstat där dessa handlingar utfärdades, antingen direkt via IMI-systemet eller genom kontakt med den centrala myndigheten i sin medlemsstat, om de hyser rimliga tvivel om handlingarnas äkthet. Samma möjlighet bör ges för enheter som genom en akt eller ett administrativt beslut är behöriga att utföra offentliga uppgifter. De myndigheter till vilka begäran riktas ska besvara denna inom kortast möjliga tidsperiod, som inte får överstiga en månad. Om svaret från de myndigheter till vilka begäran riktas inte bekräftar den officiella handlingens eller dess bestyrkta kopias äkthet bör den myndighet som gjort begäran inte ha skyldighet att godta handlingarna.

(13)   Myndigheterna bör ha nytta av att ha tillgång till IMI-funktionerna, bland annat tillhandahållandet av ett flerspråkigt system för kommunikation, användningen av översatta standardfrågor och standardsvar samt ett arkiv med mallar för officiella handlingar som används på den inre marknaden.

(14)   Medlemsstaternas centrala myndigheter bör tillhandahålla stöd i samband med begäranden om information, särskilt med att överföra och ta emot sådana begäranden och att tillhandahålla alla uppgifter som krävs i samband med dessa.

(15)   De centrala myndigheterna bör vidta alla övriga åtgärder som krävs för att underlätta tillämpningen av denna förordning, särskilt när det gäller utbyte av god praxis för godtagande av officiella handlingar mellan medlemsstaterna, att tillhandahålla och uppdatera god praxis för att förebygga bedrägerier som rör officiella handlingar och att främja användning av elektroniska versioner av officiella handlingar. De bör också upprätta mallar för nationella officiella handlingar via arkivet i IMI. Det europeiska rättsliga nätverket på privaträttens område som inrättades genom rådets beslut 2001/470/EG(5) bör användas för detta ändamål.

(15a)   Kommissionen bör snarast möjligt inleda arbetet med att översätta standardlydelsen i officiella handlingar som är vanligt förekommande i medlemsstaterna för att underlätta deras gränsöverskridande rörlighet. Översättningarna i fråga skulle sedan kunna göras tillgängliga för både allmänheten och myndigheterna, för att undvika missförstånd och underlätta kommunikation, på samma sätt som man gjort i det offentliga registret över äkta identitets- och resehandlingar online (Prado), som redan används för identitetshandlingar. Översättningarna kommer även i många fall att påskynda användningen av informationssystemet för den inre marknaden (IMI) för kommunikation mellan centrala myndigheter i tveksamma fall. [Ändr. 5]

(16)   Flerspråkiga unionsstandardformulär bör upprättas på alla unionens officiella språk för officiella handlingar som rör födelse, dödsfall, äktenskap, registrerat partnerskap och rättslig olika rättsliga förhållanden och fysiska eller juridiska personers rättsliga status och företrädarskap för ett bolag eller andra företag för att unionsmedborgare och bolag eller andra företag ska slippa ta fram översättningar i fall där sådana i annat fall skulle krävas. [Ändr. 6]

(17)   De flerspråkiga unionsstandardformulären bör på begäran, och på samma villkor, utfärdas till medborgare och till bolag eller andra företag som har rätt att få motsvarande officiella handlingar som finns i en officiell handling från den utfärdande medlemsstaten och på samma villkor som bevis för de rättsliga förhållandena och transaktionerna i handlingen . Standardformulären bör ha samma formella bevisvärde som motsvarande officiella handlingar som upprättas av myndigheterna i den utfärdande medlemsstaten, så att unionsmedborgare och bolag eller andra företag i unionen i varje enskilt fall kan välja att använda antingen dem eller motsvarande nationella handlingar. Unionsstandardformulären bör inte få någon rättsverkan när det gäller erkännande av deras innehåll i de medlemsstater där de läggs fram. Kommissionen bör utarbeta en detaljerad vägledning för användningen i samarbete med centrala myndigheter. [Ändr. 7]

(18)   För att göra det möjligt att använda modern kommunikationsteknik bör kommissionen utarbeta elektroniska versioner av de flerspråkiga unionsstandardformulären eller andra format som lämpar sig för elektroniskt utbyte.

(19)   Förhållandet mellan denna förordning och befintlig unionslagstiftning bör klargöras. I det avseendet bör denna förordning inte påverka tillämpningen av unionslagstiftning som innehåller bestämmelser om legalisering, liknande förfarande apostill eller andra förfaranden utan komplettera den. Förordningen bör inte heller påverka tillämpningen av unionslagstiftningen om elektroniska signaturer och elektronisk identifiering. Slutligen bör denna förordning inte påverka användningen av andra system för administrativt samarbete som upprättas genom unionslagstiftning och ger möjlighet till informationsutbyte mellan medlemsstaterna inom specifika områden. Denna förordning kan tillämpas i synergi med sådana specifika system.

(20)   Förenlighet med de allmänna målen för denna förordning kräver att den mellan medlemsstaterna får företräde framför bilaterala eller multilaterala konventioner till vilka medlemsstaterna är part och som rör frågor denna förordning omfattar.

(21)   För att underlätta tillämpningen av denna förordning bör medlemsstaterna förse kommissionen med kontaktuppgifter till sina centrala myndigheter. Den informationen bör göras tillgänglig för allmänheten, bland annat via det europeiska rättsliga nätverket på privaträttens område.

(21a)   Eftersom unionens institutioner, organ och byråer samt Europaskolorna i allt högre grad också fått en direkt förvaltande roll, bör de i samband med utfärdande och godtagande av officiella handlingar jämställas med medlemsstaternas myndigheter. [Ändr. 8]

(22)   Denna förordning respekterar grundläggande rättigheter och följer de principer som erkänns genom Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, särskilt respekten för privatliv och familjeliv (artikel 7), rätten till skydd av personuppgifter (artikel 8), rätten att ingå äktenskap och bilda familj (artikel 9), rätten att välja yrke fritt och att arbeta (artikel 15), näringsfriheten (artikel 16) och rörelse- och uppehållsfriheten (artikel 45). Denna förordning bör tillämpas i enlighet med dessa rättigheter och principer.

(23)   Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG(6) reglerar den behandling av personuppgifter som genomförs i medlemsstaterna inom ramen för denna förordning och under övervakning av offentliga oberoende myndigheter som utses av medlemsstaterna. Alla utbyten eller överföringar av information och handlingar som genomförs av medlemsstaternas myndigheter bör följa direktiv 95/46/EG. Vidare bör sådana utbyten och överföringar ha till specifikt ändamål att via IMI-systemet användas av myndigheter för att kontrollera officiella handlingars äkthet och endast inom deras behörighet i varje enskilt fall.

(24)   Eftersom målen för denna förordning inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna och bättre kan uppnås på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Kapitel I

Syfte, tillämpningsområde och definitioner

Artikel 1

Syfte

Denna förordning föreskriver undantag från legalisering eller liknande förfaranden och förenkling av andra förfaranden i samband med godtagandet av vissa officiella handlingar utfärdade av medlemsstaternas myndigheter.

Dessutom upprättas flerspråkiga unionsstandardformulär gällande födelse, dödsfall, äktenskap rättsliga förhållanden och fysiska eller registrerat partnerskap samt rättslig juridiska personers rättsliga status och företrädarskap för ett bolag eller annan form av företag . [Ändr. 9]

Artikel 2

Tillämpningsområde

1.   Denna förordning gäller godtagandet av offentliga officiella handlingar som måste ska läggas fram för myndigheterna i en annan medlemsstat. [Ändr. berör ej samtliga språkversioner]

2.   Denna förordning gäller inte erkännande av innehållet i officiella handlingar utfärdade av myndigheterna i andra medlemsstater.

Artikel 3

Definitioner

I denna förordning avses med

(1)   officiella handlingar: handlingar som har utfärdats av myndigheter i en medlemsstat eller av unionsmyndigheter – däribland flerspråkiga unionsstandardformulär enligt artikel 11 – och har formellt bevisvärde gällande

a)   födelse, en fysisk persons identitet,

b)   dödsfall, en fysisk persons underskrift,

c)   namn, en fysisk persons civilstånd och släktskapsförhållanden,

d)   äktenskap eller registrerat partnerskap,

e)   föräldraskap,

f)   adoption,

g)   bosättning,

ga)   medborgerliga rättigheter och rösträtt,

gb)   immigrationsstatus,

gc)   kvalifikationer och intyg från skolgång och högre utbildning,

gd)   hälsa, inbegripet officiellt erkänd funktionsnedsättning,

ge)   tillstånd att framföra eller manövrera markgående fordon, luftfartyg eller vattenburna fartyg,

h)   medborgarskap och nationalitet,

i)   fast egendom,

j)   rättslig status och företrädarskap för ett bolag eller annan form av företag,

ja)   rättslig status och företrädarskap för andra juridiska personer,

jb)   en fysisk eller juridisk persons skattskyldighet och skattestatus,

jc)   skatte- och tullstatus med avseende på tillgångar,

jd)   socialförsäkringsförmåner av alla slag,

k)   immateriella rättigheter,

l)   frånvaro av noteringar i belastningsregister och/eller förekommande noteringar i belastningsregister , [Ändr. 11]

(2)   myndighet: en offentlig myndighet i en medlemsstat eller en enhet som genom en akt eller ett administrativt beslut är behöriga att utföra offentliga uppgifter, inklusive domstolar och notarier som utfärdar officiella handlingar enligt led 1, eller en unionsmyndighet, [Ändr. 12]

(2a)   unionsmyndigheter: unionens institutioner, organ och byråer samt Europaskolorna, [Ändr. 13]

(3)   legalisering: det formella förfarandet för att intyga äktheten av en underskrift från en person som innehar ett offentligt ämbete, i vilken egenskap den som har undertecknat handlingen har agerat och, i tillämpliga fall, identiteten för den stämpel handlingen är försedd med,

(4)   liknande förfarande apostill : tillägg av det intyg som föreskrevs i 1961 års Haagkonvention om avskaffande av kravet på legalisering av utländska officiella handlingar, [Ändr. 14]

(5)   annat förfarande: utfärdande av bestyrkta kopior och auktoriserade översättningar av officiella handlingar,

(6)   central myndighet: den myndighet som av medlemsstaterna har utsetts i enlighet med artikel 9 för att uppfylla funktioner som rör tillämpningen av denna förordning.

Kapitel II

Undantag från legalisering, förenkling av andra förfaranden och begäranden om information

Artikel 4

Undantag från legalisering och liknande förfaranden

Myndigheter ska utan legalisering eller apostill godta framlagda officiella handlingar ska vara undantagna från alla former av legalisering och liknande förfaranden som myndigheter i en annan medlemsstat eller unionsmyndigheter utfärdat . [Ändr. 15]

Artikel 5

Bestyrkta kopior och original av officiella handlingar

1.   Myndigheter ska inte kräva parallellt uppvisande av i stället för originalet av en officiell handling och utfärdad av myndigheter i andra medlemsstater eller av unionsmyndigheter godta dess bestyrkta eller obestyrkta kopia utfärdad av myndigheterna i andra medlemsstater . [Ändr. 16]

2.   Om originalet till en myndighet i ett enskilt fall hyser rimliga tvivel om äktheten hos en framlagd obestyrkt kopia av en officiell handling utfärdad av myndigheterna myndigheter i en medlemsstat läggs fram tillsammans med sin eller av unionsmyndigheter, får den kräva att antingen originalet eller en bestyrkt kopia ska myndigheterna i den andra medlemsstaten godta en sådan kopia utan bestyrkande av handlingen läggs fram, beroende på vad den framläggande parten väljer .

Om en obestyrkt kopia av en sådan officiell handling läggs fram i syfte att föra in rättsliga förhållanden eller transaktioner i ett offentligt register i samband med vilket det råder ett offentligt finansiellt ansvar för korrektheten, får myndigheten i fråga även när det inte föreligger rimliga tvivel om kopians äkthet kräva att antingen originalet eller en bestyrkt kopia av handlingen läggs fram, beroende på vad den framläggande parten väljer. [Ändr. 17]

3.   Myndigheter ska godta bestyrkta kopior som har utfärdats i andra medlemsstater.

Artikel 6

Icke auktoriserade översättningar

1.   Myndigheter ska godta icke auktoriserade översättningar av officiella handlingar utfärdade av myndigheter i andra medlemsstater eller av unionsmyndigheter .

1a.   Genom undantag från punkt 1 får myndigheter kräva att de specifika officiella handlingar som omfattas av artikel 3.1 i, j och ja, med undantag för flerspråkiga unionsstandardformulär, läggs fram tillsammans med en auktoriserad översättning av handlingarna.

2.   Om en myndighet hyser rimliga tvivel på att översättningen av en officiell handling som läggs fram i ett enskilt fall är korrekt eller på dess kvalitet, kan myndigheten kräva låta upprätta en auktoriserad eller officiell översättning av den officiella handlingen. I så fall ska myndigheten godta auktoriserade översättningar som upprättas i andra medlemsstater . Om det förekommer betydande avvikelser mellan översättningen och den auktoriserade eller officiella översättning som myndigheten låtit upprätta, dvs. om översättningen är ofullständig, obegriplig eller vilseledande, får myndigheten ålägga den framläggande parten att stå för översättningskostnaderna.

2a.   Myndigheter ska godta auktoriserade översättningar som har upprättats i andra medlemsstater. [Ändr. 18]

Artikel 7

Begäran om information vid fall av rimligt tvivel

1.   Om myndigheterna i en medlemsstat där en officiell handling eller dess bestyrkta eller obestyrkta kopia läggs fram hyser rimliga tvivel – efter en grundlig och oberoende granskning – om dess den officiella handlingens äkthet som inte kan undanröjas på annat sätt får de lämna en begäran om information till relevanta myndigheter i den medlemsstat där dessa handlingar handlingen utfärdades, antingen direkt via det informationssystem som avses i artikel 8 eller genom kontakt med den centrala myndigheten i sin medlemsstat. [Ändr. 19]

2.   De rimliga tvivel efter en grundlig och oberoende granskning som det hänvisas till i punkt kan bland annat gälla [Ändr. 20]

a)   underskriftens äkthet,

b)   i vilken egenskap den som har undertecknat en handling har agerat,

c)   stämpelns identitet.

3.   I begäranden om information ska det i varje enskilt fall anges på vilka grunder de bygger. Dessa grunder ska vara direkt förknippade med omständigheterna i ärendet och ska inte bygga på allmänna överväganden.

4.   Begäranden om information ska åtföljas av en inskannad kopia av den berörda officiella handlingen eller en bestyrkt kopia av denna. Begäranden och eventuella svar på dessa ska inte vara föremål för någon skatt, tull eller avgift. [Ändr. 21]

5.   Myndigheterna ska besvara sådana begäranden inom kortast möjliga tidsperiod, som inte får överstiga en månad. Uteblivet svar ska betraktas som en bekräftelse av den officiella handlingens eller dess bestyrkta kopias äkthet. [Ändr. 22]

6.   Om svaret från myndigheterna på begäranden om information inte bekräftar den officiella handlingens eller dess bestyrkta kopias äkthet, ska den myndighet som gjort begäran inte ha skyldighet att godta handlingarna vare sig handlingen eller en kopia av den . [Ändr. 23]

Kapitel III

Administrativt samarbete

Artikel 8

Informationssystem för den inre marknaden

Det informationssystem för den inre marknaden (IMI) som upprättas genom förordning (EU) nr 1024/2012 ska användas för ändamålen enligt artikel 7.

Kommissionen ska se till att informationssystemet för den inre marknaden överensstämmer med de tekniska och personliga kraven för det informationsutbyte som avses i artikel 7. [Ändr. 24]

Artikel 9

Utnämning av centrala myndigheter

1.   Varje medlemsstat ska utse minst en central myndighet.

2.   Om en medlemsstat har utsett mer än en central myndighet ska den utse den centrala myndighet till vilken all kommunikation kan ställas för överföring till lämplig central myndighet i den medlemsstaten.

3.   Utnämningen av en eller flera centrala myndigheter och deras kontaktuppgifter ska förmedlas från varje medlemsstat till kommissionen i enlighet med artikel 20. [Ändr. 25]

Artikel 10

De centrala myndigheternas funktion

1.   De centrala myndigheterna ska tillhandahålla stöd i samband med begäranden om information enligt artikel 7, och ska särskilt

a)   överföra och ta emot sådana begäranden,

b)   tillhandahålla all information som behövs när det gäller dessa begäranden.

2.   De centrala myndigheterna ska vidta alla övriga åtgärder som behövs för att underlätta tillämpningen av denna förordning, och ska särskilt

a)   utbyta god praxis när det gäller godtagande av officiella handlingar mellan medlemsstaterna,

b)   tillhandahålla och regelbundet uppdatera god praxis om att förebygga bedrägeri rörande officiella handlingar, bestyrkta kopior och auktoriserade översättningar,

c)   tillhandahålla och regelbundet uppdatera god praxis för att främja användningen av elektroniska versioner av officiella handlingar,

d)   upprätta mallar för nationella officiella handlingar via arkivet i IMI-systemet.

3.   Med avseende på tillämpningen av punkt 2 ska det europeiska rättsliga nätverket på privaträttens område som inrättades genom beslut 2001/470/EG användas.

Kapitel IV

flerspråkiga unionsstandardformulär

Artikel 11

Flerspråkiga unionsstandardformulär gällande födelse, dödsfall, äktenskap rättsliga förhållanden och fysiska eller registrerat partnerskap samt rättslig juridiska personers rättsliga status och företrädarskap för ett bolag eller annan form av företag

Härigenom upprättas flerspråkiga unionsstandardformulär gällande födelse, dödsfall, äktenskap rättsliga förhållanden och fysiska eller registrerat partnerskap samt rättslig juridiska personers rättsliga status och företrädarskap för ett bolag eller annan form av företag . [Ändr. 26]

Dessa flerspråkiga unionsstandardformulär ska vara de som anges i bilagorna.

Artikel 12

Utfärdande av flerspråkiga unionsstandardformulär

1.   Flerspråkiga unionsstandardformulär ska göras tillgängliga av myndigheterna i en medlemsstat för medborgare och för bolag och andra företag som ett alternativ till motsvarande officiella handlingar som finns i den medlemsstaten.

2.   Flerspråkiga unionsstandardformulär bör på begäran utfärdas till medborgare och till bolag eller andra företag som har rätt att få motsvarande officiella handlingar som finns i den utfärdande medlemsstaten och på samma villkor. Avgiften för utfärdande av ett unionsstandardformulär får inte vara högre än avgiften för utfärdande av motsvarande vanliga officiella handling i medlemsstaten i fråga. [Ändr. 27]

3.   Myndigheterna i en medlemsstat ska utfärda ett flerspråkigt unionsstandardformulär om motsvarande officiella handling finns det i den medlemsstaten finns en myndighet som kan bekräfta att uppgifterna i fråga är korrekta . Flerspråkiga unionsstandardformulär ska utfärdas oavsett beteckningen på de officiella handlingarna i den medlemsstaten. [Ändr. 28]

3a.   Medlemsstaterna ska för varje unionsstandardformulär underrätta kommissionen om vilken myndighet som ansvarar för att utfärda det. I förekommande fall ska de även underrätta kommissionen om vilka formulär som inte kan utfärdas enligt punkt 3. Vidare ska de utan dröjsmål underrätta kommissionen om alla eventuella ändringar av dessa uppgifter.

Kommissionen ska på lämpligt sätt offentliggöra de uppgifter som den underrättats om. [Ändr. 29]

4.   Flerspråkiga unionsstandardformulär ska vara försedda med datum för utfärdande samt den utfärdande myndighetens underskrift och stämpel.

Artikel 13

Vägledning till användning av flerspråkiga unionsstandardformulär

Kommissionen ska utarbeta en detaljerad vägledning för användning av flerspråkiga unionsstandardformulär och ska samarbeta med centrala myndigheter för detta ändamål med de medel som det hänvisas till i artikel 10.

Artikel 14

Elektroniska versioner av flerspråkiga unionsstandardformulär

Kommissionen ska utarbeta elektroniska versioner av flerspråkiga unionsstandardformulär eller andra format som lämpar sig för elektroniska utbyten.

Artikel 15

Användning och godtagande av flerspråkiga unionsstandardformulär

1.   Flerspråkiga unionsstandardformulär ska ha samma formella bevisvärde som motsvarande officiella handlingar som utfärdas av myndigheterna i den utfärdande medlemsstaten.

2.   Utan att detta påverkar punkt 1 ska flerspråkiga unionsstandarformulär inte ha någon rättsverkan när det gäller erkännandet av deras innehåll när de läggs fram i en annan medlemsstat än den där de utfärdades. [Ändr. 30]

3.   Flerspråkiga unionsstandardformulär ska utan legalisering eller annat förfarande en översättning av innehållet godtas av myndigheterna i de medlemsstater där de läggs fram. [Ändr. 31]

4.   Det ska inte vara obligatoriskt att använda flerspråkiga unionsstandardformulär och deras användning ska inte inverka på användningen av motsvarande officiella handlingar som utfärdas av myndigheter i den utfärdande medlemsstaten, eller av andra officiella handlingar eller bevismedel.

Kapitel V

Förhållande till andra instrument

Artikel 16

Förhållande till andra bestämmelser i unionslagstiftningen

1.   Denna förordning ska inte påverka tillämpningen av unionslagstiftning som med avseende på enskilda områden innehåller särskilda bestämmelser om legalisering, liknande förfaranden apostill eller andra förfaranden utan komplettera den . [Ändr. 32]

2.   Förordningen ska inte heller påverka tillämpningen av unionslagstiftningen om elektroniska signaturer och elektronisk identifiering.

3.   Denna förordning ska inte påverka användningen av andra system för administrativt samarbete som upprättas genom unionslagstiftning och ger möjlighet till informationsutbyte mellan medlemsstaterna inom specifika områden.

Artikel 17

Ändringar av förordning (EU) nr 1024/2012

I bilagan till förordning (EU) nr 1024/2012 ska följande punkt 6 läggas till:"

”6. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr …/2014* av den ...(7) förordning om främjande av medborgares och företags fria rörlighet genom förenkling av godtagandet av vissa officiella handlingar i Europeiska unionen och om ändring av förordning (EU) nr 1024/2012. Artikel 7.”

"

_____________

*   EUT L .., …, s. .(8) +

Artikel 18

Förhållanden till befintliga internationella konventioner

1.   Denna förordning ska inte påverka tillämpningen av internationella konventioner till vilka en eller flera medlemsstater är part vid tidpunkten för antagande av denna förordning och som gäller frågor som omfattas av denna förordning.

2.   Utan att det påverkar punkt 1 ska denna förordning mellan medlemsstaterna ha företräde framför konventioner som slutits av dem om sådana konventioner gäller frågor som regleras i denna förordning.

Kapitel VI

Allmänna bestämmelser och slutbestämmelser

Artikel 19

Uppgiftsskydd

Utbyte och överföring av information och handlingar i enlighet med denna förordning ska ha till specifikt ändamål att via informationssystemet för den inre marknaden användas av myndigheter för att kontrollera officiella handlingars äkthet och endast inom deras behörighet i varje enskilt fall.

Artikel 20

Information om centrala myndigheter och kontaktuppgifter

1.   Senast den…(9) ska medlemsstaterna underrätta kommissionen om vilken eller vilka centrala myndigheter de har utsett och om deras kontaktuppgifter i enlighet med artikel 9.3 . Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om alla eventuella ändringar av dessa uppgifter. [Ändr. 33]

2.   Kommissionen ska göra alla uppgifter som det hänvisas till i punkt 1 offentligt tillgängliga med lämpliga medel, särskilt genom det europeiska rättsliga nätverket på privaträttens område.

Artikel 21

Översyn

1.   Senast den …(10) och senast vart tredje år därefter ska kommissionen för Europaparlamentet, rådet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén lägga fram en rapport om tillämpningen av förordningen, inklusive en utvärdering av eventuella praktiska erfarenheter av samarbetet mellan centrala myndigheter. Rapporten ska också innehålla en bedömning av behovet av att

a)   utsträcka denna förordnings räckvidd till officiella ytterligare handlingar som gäller andra kategorier än de som definieras i artikel 3.1 a-c , [Ändr. 34]

b)   upprätta ytterligare flerspråkiga unionsstandarformulär gällande föräldraskap, adoption, bosättning, medborgarskap och nationalitet, fast egendom, immateriella rättigheter och frånvaro av noteringar i belastningsregister . [Ändr. 35]

c)   vid utsträckning av räckvidden enligt led a, upprätta flerspråkiga unionsstandardformulär gällande andra kategorier av officiella handlingar låta det undantag som anges i artikel 6.1a utgå . [Ändr. 36]

2.   Rapporten ska i tillämpliga fall åtföljas av förslag till anpassningar, särskilt när det gäller utsträckning av denna förordnings räckvidd till officiella handlingar gällande nya kategorier i enlighet med punkt 1 a eller upprättande av nya flerspråkiga unionsstandardformulär eller ändring av befintliga, i enlighet med punkterna 1 b och 1 c.

Artikel 22

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning .

Den ska tillämpas från och med den …(11) , med undantag av artikel 20, som ska tillämpas från och med den …(12) *

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i ... den

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar

Ordförande Ordförande

Bilaga I

FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE FÖDELSE

Artikel 11 i förordning (EU) [Nummer och titel på denna förordning]

p0000001.png

p0000002.png

Rättsligt meddelande: Detta flerspråkiga EU-standardformulär görs tillgängligt av myndigheterna i den utfärdande medlemsstaten och kan begäras som alternativ till motsvarande officiella handling i den medlemsstaten. Formuläret påverkar inte användningen av motsvarande nationell handling. Det har samma formella bevisvärde som motsvarande nationell handling i den utfärdande medlemsstaten och påverkar inte tillämpningen av medlemsstaternas materiella lagstiftning om barns födelse.

FÖRKLARINGAR /SYMBOLS / SYMBOLES / ZEICHEN / СИМВОЛИ / SÍMBOLOS / SYMBOLY / SYMBOLER / SÜMBOLID / ΣΥΜΒΟΛΑ / NODA / SIMBOLI / SIMBOLI / APZĪMĒJUMI / SIMBOLIAI / JELMAGYARÁZAT / SIMBOLI / AFKORTINGEN / SKRÓT / SÍMBOLOS / SIMBOLURI / SYMBOLY / KRATICE / SYMBOLIT /

—   Da: Dag /Day / Jour / Tag / ден / Día / Den / Dag / Päev / Ημέρα / Lá / / Dan /Giorno / diena / diena / Nap / Jum / dag / dzień / Dia / Ziua / Deň / Dan / Päivä

—   Må: Månad /Month / Mois / Monat / месец / Mes / Měsíc / Måned / Kuu / Μήνας / Mí / / Mjesec /Mese / mēnesis / mėnuo / Hónap / Xahar / maand / miesiąc / Mês / Luna / Mesiac / Mesec / Kuukausi

—   År: År/ Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Aasta / Έτος / Bliain / / Godina / Anno / gads / metai / Év / Sena / jaar / rok / Ano / Anul / Rok / Leto / Vuosi

—   Man: Manligt /Masculine / Masculin / Männlich / мъжки / Masculino / Mužské / Mand / Mees / Άρρεν / Fireann / Muško / Maschile / Vīrietis / Vyras / Férfi / Maskil / man / mężczyzna / Masculino / Masculin / Muž / Moški / Mies

—   Kv: Kvinnligt / Feminine / Féminin / Weiblich / женски / Femenino / Ženské / Kvinde / Naine / Θήλυ / Baineann / Žensko / Femminile / Sieviete / Moteris / Nő / Femminil / vrouw / kobieta / Feminino / Feminin / Žena / Ženska / Nainen

—   Äkt : Giftermål /Marriage / Mariage / Eheschlieβung / брак / Matrimonio / Manželství / Gift / Abielu / Γάμος / Pósadh / / Brak / Matrimonio / Laulība / Santuoka / Házasság / Żwieġ / huwelijk / związek małżeński / Casamento / Căsătorie / Manželstvo / Zakonska zveza / Avioliitto

—   Reg: Registrerat partnerskap / Registered Partnership / Partenariat enregistré / Eingetragene Partnerschaft / регистрирано партньорство / Unión registrada / Registrované partnerství / Registreret partnerskab / Registreeritud partnerlus / Καταχωρισμένη συμβίωση / Páirtnéireacht Chláraithe / Registrirano partnerstvo / Unione registrata / Reģistrētas partnerattiecības / Registruota partnerystė / Bejegyzett élettársi kapcsolat / Unjoni Rreġistrata / geregistreerd partnerschap / zarejestrowany związek partnerski / Parceria registada / Parteneriat înregistrat / Registrované partnerstvo / Registrirana partnerska skupnost / Rekisteröity parisuhde /

—   Ls : Legal separation / Séparation de corps / Trennung ohne Auflösung des Ehebandes / законна раздяла / Separación judicial / Rozluka / Separeret / Lahuselu / Δικαστικός χωρισμός / Scaradh Dlíthiúil / Zakonska rastava / Separazione personale / Laulāto atšķiršana / Gyvenimas skyrium (separacija) / Különválás / Separazzjoni legali / scheiding van tafel en bed / separacja prawna / Separação legal / Separare de drept / Súdna rozluka / Prenehanje življenjske skupnosti / Asumusero / Hemskillnad

—   Sk: Skilsmässa / Divorce / Divorce / Scheidung / развод / Divorcio / Rozvod / Skilt / Lahutus / Διαζύγιο / Colscaradh / Razvod / Divorzio / Laulības šķiršana / Santuokos nutraukimas / Házasság felbontása / Divorzju / echtscheiding / rozwód / Divórcio / Divorț / Rozvod / Razveza zakonske zveze / Avioero

—   Ann: Annullering / Annulment / Annulation / Nichtigerklärung / унищожаване / Anulación / Zrušení / Ophævelse af ægteskab / Tühistamine / Ακύρωση / Neamhniú pósta / Poništenje / Annullamento / Laulības atzīšana par neesošu / Pripažinimas negaliojančia / Érvénytelenítés / Annullament / nietigverklaring / anulowanie / Anulação / Anulare / Anulovanie / Razveljavitev zakonske zveze / Mitätöinti

—   Död: Dödsfall / Death / Décès / Tod / смърт / Defunción / Úmrtí / Død / Surm / Θάνατος / Bás / Smrt / Decesso / Nāve / Mirtis / Halál / Mewt / overlijden / zgon / Óbito / Deces / Úmrtie / Smrt / Kuolema /

—   Dh: Makes dödsfall / Death of the husband / Décès du mari / Tod des Ehemanns / смърт на съпруга / Defunción del esposo / Úmrtí manžela / Ægtefælles (mand) død / Abikaasa surm (M) / Θάνατος του συζύγου / Bás an fhir chéile / Smrt supruga / Decesso del marito / Vīra nāve / Vyro mirtis / Férj halála / : Mewt tar-raġel / overlijden van echtgenoot / zgon współmałżonka / Óbito do cônjuge masculino / Decesul soțului / Úmrtie manžela / Smrt moža / Aviomiehen kuolema /

—   Dw: Makas dödsfall / Death of the Wife / Décès de la femme / Tod der Ehefrau / смърт на съпругата / Defunción de la esposa / Úmrtí manželky / Ægtefælles (kone) død / Abikaasa surm (F) / Θάνατος της συζύγου / Bás na mná céile / Smrt supruge / Decesso della moglie / Sievas nāve / žmonos mirtis / Feleség halála / Mewt tal-mara / overlijden van echtgenote / zgon współmałżonki / Óbito do cônjuge feminino / Decesul soției / Úmrtie manželky / Smrt žene / Vaimon kuolema

1

État membre / Mitgliedstaat / ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁ / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA / STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / STAT MEMBRU / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / JÄSENVALTIO /

2

autorité de délivrance / Ausstellungsbehörde / ИЗДАВАЩ ОРГАН / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / AUTORITATEA EMITENTĂ / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / ANTAVA VIRANOMAINEN

3

Formulaire type multilingue de l'UE concernant la naissance / Mehrsprachiges EU-Formular - Geburt / МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕС ЗА РАЖДАНЕ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AN AE MAIDIR LE BREITH / IMPRESO ESTÁNDAR MULTILINGÜE DE LA UE RELATIVO AL NACIMIENTO / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU PRO NAROZENÍ / FLERSPROGET EU-STANDARDFØDSELSATTEST / ELi MITMEKEELNE STANDARDVORM SÜNNI KOHTA / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ / VIŠEJEZIČNI STANDARDNI OBRAZAC EU-a – RODNI LIST / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UE RELATIVO ALLA NASCITA / ES DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ DZIMŠANAS FAKTU / ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL GIMIMO / TÖBBNYELVŰ UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY SZÜLETÉS TEKINTETÉBEN / FORMOLA MULTILINGWA STANDARD TAL-UE DWAR IT-TWELID / MEERTALIG EU-MODELFORMULIER BETREFFENDE GEBOORTE / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY NARODZIN / FORMULÁRIO MULTILINGUE DA UE RELATIVO AO NASCIMENTO / FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND NAŞTEREA / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA NARODENIA / STANDARDNI VEČJEZIČNI OBRAZEC EU V ZVEZI Z ROJSTVOM / EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE – SYNTYMÄ

4

Date et lieu de naissance / Tag und Ort der Geburt / ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATUM A MÍSTO NAROZENÍ / FØDSELSDATO OG -STED / SÜNNIAEG JA –KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / DATUM I MJESTO ROĐENJA / DATA E LUOGO DI NASCITA / DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA / GIMIMO DATA IR VIETA / SZÜLETÉS IDEJE ÉS HELYE / POST U DATA TAT-TWELID / GEBOORTEPLAATS EN –DATUM / DATA I MIEJSCE URODZENIA / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DATA ŞI LOCUL NAŞTERII / DÁTUM A MIESTO NARODENIA / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA

5

Nom / Name / ФАМИЛНО ИМЕ / APELLIDO(S) / PŘÍJMENÍ / EFTERNAVN / PEREKONNANIMI / ΕΠΩΝΥΜΟ / SLOINNE / PREZIME / COGNOME / UZVĀRDS / PAVARDĖ / CSALÁDI NÉV / KUNJOM / NAAM / NAZWISKO / APELIDO / NUME / PRIEZVISKO / PRIIMEK / SUKUNIMI

6

Prénom(s) / Vorname(n) / СОБСТВЕНО ИМЕ / NOMBRE(S) / JMÉNO (JMÉNA) / FORNAVN/-E / EESNIMED / ΟΝΟΜΑ / CÉADAINM(NEACHA) / IME(NA) / NOME/I / VĀRDS(-I) / VARDAS (-AI) / UTÓNÉV (UTÓNEVEK) / ISEM (ISMIJIET) / VOORNAMEN / IMIĘ (IMIONA) / NOME PRÓPRIO / PRENUME / MENO(Á) / IME(NA) / ETUNIMET

7

Sexe / Geschlecht / ПОЛ / SEXO / POHLAVÍ / KØN / SUGU / ΦΥΛΟ / GNÉAS / SPOL / SESSO / DZIMUMS / LYTIS / NEM / SESS / GESLACHT / PŁEĆ / SEXO / SEX / POHLAVIE / SPOL / SUKUPUOLI

8

Père / Vater / БАЩА / PADRE / OTEC / FAR / ISA / ΠΑΤΕΡΑΣ / ATHAIR / OTAC / PADRE / TĒVS / TĖVAS / APA / MISSIER / VADER / OJCIEC / PAI / TATĂL / OTEC / OČE / ISÄ

9

Mère / Mutter / МАЙКА / MADRE / MATKA / MOR/ EMA / ΜΗΤΕΡΑ / MÁTHAIR / MAJKA / MADRE / MĀTE / MOTINA / ANYA / OMM / MOEDER / MATKA / MÃE / MAMA / MATKA / MATI / ÄITI

10

Autres INFORMATIONS FIGURANT DANS l'acte / Andere Angaben aus dem Eintrag / ДРУГИ БЕЛЕЖКИ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕГИСТРАЦИЯТА / OTROS DATOS DEL REGISTRO / DALŠÍ ÚDAJE O ZÁPISU / ANDRE BEMÆRKNINGER TIL REGISTRERINGEN / MUU TEAVE / ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ / SONRAÍ EILE A BHAINEANN LEIS AN gCLÁRÚCHÁN / OSTALE INFORMACIJE ZA PRIJAVU / ALTRI ELEMENTI PARTICOLARI DELLA REGISTRAZIONE / CITAS ZIŅAS PAR REĢISTRĀCIJU / KITI REGISTRACIJOS DUOMENYS / EGYÉB ANYAKÖNYVI ADATOK / PARTIKOLARITAJIET OĦRA TAR-REĠISTRAZZJONI / ANDERE BIJZONDERHEDEN VAN DE REGISTRATIE / INNE OKOLICZNOŚCI SZCZEGÓLNE ZWIĄZANE Z REJESTRACJĄ / OUTROS ELEMENTOS PARTICULARES DO REGISTO / ALTE CARACTERISTICI PRIVIND ÎNREGISTRAREA / INÉ OSOBITNÉ ÚDAJE V SÚVISLOSTI S REGISTRÁCIOU / DRUGE POSEBNOSTI PRIJAVE / MUITA REKISTERÖINTIIN LIITTYVIÄ SEIKKOJA

11

Date de délivrance, signature, sceau / Tag der Ausstellung, Unterschrift, Siegel / ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI

Bilaga Ia

FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE

NAMN

Artikel 11 i förordning (EU) [Nummer och titel på denna förordning]

p0000003.png

1

MEDLEMSSTAT

2

UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE NAMN

4

EFTERNAMN

5

FÖRNAMN

6

FÖDELSEDATUM OCH PLATS Da Må År

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

7

KÖN

8

UTFÄRDANDEDATUM Da Må År

UNDERSKRIFT, STÄMPEL |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Rättsligt meddelande: Detta flerspråkiga EU-standardformulär görs tillgängligt av myndigheterna i den utfärdande medlemsstaten och kan begäras som alternativ till motsvarande officiella handling i den medlemsstaten. Formuläret påverkar inte användningen av motsvarande nationell handling. Det har samma formella bevisvärde som motsvarande nationell handling i den utfärdande medlemsstaten och påverkar inte tillämpningen av medlemsstaternas materiella lagstiftning om hemvist.

FÖRKLARINGAR/ SYMBOLS / SYMBOLES / ZEICHEN / СИМВОЛИ / SÍMBOLOS / SYMBOLY / SYMBOLER / SÜMBOLID / ΣΥΜΒΟΛΑ / NODA / SIMBOLI / SIMBOLI / APZĪMĒJUMI / SIMBOLIAI / JELMAGYARÁZAT / SIMBOLI / AFKORTINGEN / SKRÓT / SÍMBOLOS / SIMBOLURI / SYMBOLY / KRATICE / SYMBOLIT

—   Da: Dag/ Day / Jour / Tag / ден / Día / Den / Dag / Päev / Ημέρα / Lá / Dan / Giorno / diena / diena / Nap / Jum / dag / dzień / Dia / Ziua / Deň / Dan / Päivä

—   Må: Månad/ Month / Mois / Monat / месец / Mes / Měsíc / Måned / Kuu / Μήνας / Mí / Mjesec / Mese / mēnesis / mėnuo / Hónap / Xahar / maand / miesiąc / Mês / Luna / Mesiac / Mesec / Kuukausi

—   År: År/ Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Aasta / Έτος / Bliain / Godina / Anno / gads / metai / Év / Sena / jaar/ rok / Ano / Anul / Rok / Leto / Vuosi

—   M: Manligt/ Masculine / Masculin / Männlich / мъжки / Masculino / Mužské / Mand / Mees / Άρρεν / Fireann / Muško / Maschile / Vīrietis / Vyras / Férfi / Maskil / man / mężczyzna / Masculino / Masculin / Muž / Moški / Mies

—   F: Kvinnligt/ Feminine / Féminin / Weiblich / женски / Femenino / Ženské / Kvinde / Naine / Θήλυ / Baineann / Žensko / Femminile / Sieviete / Moteris / Nő / Femminil / vrouw / kobieta / Feminino / Feminin / Žena / Ženska / Nainen

1

MEMBER STATE/ ÉTAT MEMBRE / MITGLIEDSTAAT / ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁT / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA / STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / STAT MEMBRU / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / JÄSENVALTIO

2

ISSUING AUTHORITY/ AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE / AUSSTELLUNGSBEHÖRDE/ ИЗДАВАЩ ОРГАН / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / AUTORITATEA EMITENTĂ / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / ANTAVA VIRANOMAINEN

3

EU MULTILINGUAL STANDARD FORM CONCERNING NAME/ Formulaire type multilingue de l'UE relatif au nom / MEHRSPRACHIGES EU-FORMULAR - NAME / МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ИМЕ / UE FORMULARIO NORMALIZADO MULTILINGÜE RELATIVO AL NOMBRE / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU TÝKAJÍCÍ SE JMÉNA / FLERSPROGET EU-STANDARDFORMULAR VEDRØRENDE NAVN / NIME PUUDUTAV MITMEKEELNE ELI STANDARDVORM / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AE MAIDIR LE HAINM / VIŠEJEZIČNI STANDARDNI OBRAZAC EUROPSKE UNIJE – IME / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UNIONE EUROPEA RELATIVO AL NOME / ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL VARDO/PAVARDĖS / EIROPAS SAVIENĪBAS DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ VĀRDU / TÖBBNYELVŰ EURÓPAI UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY NÉV TEKINTETÉBEN / FORMOLA STANDARD MULTILINGWALI TAL-UE DWAR L-ISEM / MEERTALIG MODELFORMULIER VAN DE EUROPESE UNIE BETREFFENDE NAAM / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY NAZWISKA / FORMULÁRIO MULTILINGUE NORMALIZADO DA UE RELATIVO AO NOME / FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND NUMELE / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA MENA / VEČJEZIČNI STANDARDNI OBRAZEC EU O IMENU / EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE – NIMI

4

NAME/ NOM / NAME / ФАМИЛНО ИМЕ / APELLIDO(S) / PŘÍJMENÍ / EFTERNAVN / PEREKONNANIMI / ΕΠΩΝΥΜΟ / SLOINNE / PREZIME / COGNOME / UZVĀRDS / PAVARDĖ / CSALÁDI NÉV / KUNJOM / NAAM / NAZWISKO / APELIDO / NUME / PRIEZVISKO / PRIIMEK / SUKUNIMI

5

FORENAME(S) / PRÉNOM(S) / VORNAME(N) / СОБСТВЕНО ИМЕ / NOMBRE(S) / JMÉNO (JMÉNA) / FORNAVN/-E / EESNIMED / ΟΝΟΜΑ / CÉADAINM(NEACHA) / IME(NA) / NOME/I / VĀRDS(-I) / VARDAS (-AI) / UTÓNÉV (UTÓNEVEK) / ISEM (ISMIJIET) / VOORNAMEN / IMIĘ (IMIONA) / NOME PRÓPRIO / PRENUME / MENO(Á) / IME(NA) / ETUNIMET

6

DATE AND PLACE OF BIRTH/ DATE ET LIEU DE NAISSANCE / TAG UND ORT DER GEBURT / ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATUM A MÍSTO NAROZENÍ / FØDSELSDATO OG -STED / SÜNNIAEG JA –KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / DATUM I MJESTO ROĐENJA / DATA E LUOGO DI NASCITA / DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA / GIMIMO DATA IR VIETA / SZÜLETÉS IDEJE ÉS HELYE / POST U DATA TAT-TWELID / GEBOORTEPLAATS EN –DATUM / DATA I MIEJSCE URODZENIA / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DATA ŞI LOCUL NAŞTERII / DÁTUM A MIESTO NARODENIA / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA

7

SEX/ SEXE / GESCHLECHT / ПОЛ / SEXO / POHLAVÍ / KØN / SUGU / ΦΥΛΟ / GNÉAS / SPOL / SESSO / DZIMUMS / LYTIS / NEM / SESS / GESLACHT / PŁEĆ / SEXO / SEX / POHLAVIE / SPOL / SUKUPUOLI

8

DATE OF ISSUE, SIGNATURE, SEAL/ DATE DE DÉLIVRANCE, SIGNATURE, SCEAU / TAG DER AUSSTELLUNG, UNTERSCHRIFT, SIEGEL / ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI

[Ändr. 37]

Bilaga Ib

FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE SLÄKTSKAP

Artikel 11 i förordning (EU) [Nummer och titel på denna förordning]

 

p0000004.png

1

MEDLEMSSTAT

2

UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE SLÄKTSKAP

4

EFTERNAMN

5

FÖRNAMN

6

FÖDELSEDATUM OCH PLATS Da Må År

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

7

KÖN

8

FÖRÄLDER 1

9

FÖRÄLDER 2

4

EFTERNAMN

5

FÖRNAMN

10

UTFÄRDANDEDATUM Da Må År

UNDERSKRIFT, STÄMPEL |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Rättsligt meddelande: Detta flerspråkiga EU-standardformulär görs tillgängligt av myndigheterna i den utfärdande medlemsstaten och kan begäras som alternativ till motsvarande officiella handling i den medlemsstaten. Formuläret påverkar inte användningen av motsvarande nationell handling. Det har samma formella bevisvärde som motsvarande nationell handling i den utfärdande medlemsstaten och påverkar inte tillämpningen av medlemsstaternas materiella lagstiftning om hemvist.

FÖRKLARINGAR/ SYMBOLS / SYMBOLES / ZEICHEN / СИМВОЛИ / SÍMBOLOS / SYMBOLY / SYMBOLER / SÜMBOLID / ΣΥΜΒΟΛΑ / NODA / SIMBOLI / SIMBOLI / APZĪMĒJUMI / SIMBOLIAI / JELMAGYARÁZAT / SIMBOLI / AFKORTINGEN / SKRÓT / SÍMBOLOS / SIMBOLURI / SYMBOLY / KRATICE / SYMBOLIT

—   Da: Dag/ Day / Jour / Tag / ден / Día / Den / Dag / Päev / Ημέρα / Lá / Dan / Giorno / diena / diena / Nap / Jum / dag / dzień / Dia / Ziua / Deň / Dan / Päivä

—   Må: Månad/ Month / Mois / Monat / месец / Mes / Měsíc / Måned / Kuu / Μήνας / Mí / Mjesec / Mese / mēnesis / mėnuo / Hónap / Xahar / maand / miesiąc / Mês / Luna / Mesiac / Mesec / Kuukausi

—   År: År/ Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Aasta / Έτος / Bliain / Godina / Anno / gads / metai / Év / Sena / jaar/ rok / Ano / Anul / Rok / Leto / Vuosi

—   M: Manligt/ Masculine / Masculin / Männlich / мъжки / Masculino / Mužské / Mand / Mees / Άρρεν / Fireann / Muško / Maschile / Vīrietis / Vyras / Férfi / Maskil / man / mężczyzna / Masculino / Masculin / Muž / Moški / Mies

—   F: Kvinnligt/ Feminine / Féminin / Weiblich / женски / Femenino / Ženské / Kvinde / Naine / Θήλυ / Baineann / Žensko / Femminile / Sieviete / Moteris / Nő / Femminil / vrouw / kobieta / Feminino / Feminin / Žena / Ženska / Nainen

1

MEMBER STATE/ ÉTAT MEMBRE / MITGLIEDSTAAT / ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁT / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA / STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / STAT MEMBRU / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / JÄSENVALTIO

2

ISSUING AUTHORITY/ AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE / AUSSTELLUNGSBEHÖRDE/ ИЗДАВАЩ ОРГАН / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / AUTORITATEA EMITENTĂ / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / ANTAVA VIRANOMAINEN

3

AU MULTILINGUAL STANDARD FORM CONCERNING ADOPTION/ Formulaire type multilingue de l'UE relatif à la filiation / MEHRSPRACHIGES EU-FORMULAR - ABSTAMMUNG / МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА РОДСТВО / UE FORMULARIO NORMALIZADO MULTILINGÜE RELATIVO A LA FILIACIÓN / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU TÝKAJÍCÍ SE PŮVODU / FLERSPROGET EU-STANDARDFORMULAR VEDRØRENDE AFSTAMNING / PÕLVNEMIST PUUDUTAV MITMEKEELNE ELI STANDARDVORM / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΠΟΓΟΝΟΥΣ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AE MAIDIR LE GINEALACH / VIŠEJEZIČNI STANDARDNI OBRAZAC EUROPSKE UNIJE – PODRIJETLO / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UNIONE EUROPEA RELATIVO ALLA FILIAZIONE / ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL PAVELDĖJIMO / EIROPAS SAVIENĪBAS DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ IZCELSMI / TÖBBNYELVŰ EURÓPAI UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY SZÁRMAZÁS TEKINTETÉBEN / FORMOLA STANDARD MULTILINGWALI TAL-UE DWAR ID-DIXXENDENZA / MEERTALIG MODELFORMULIER VAN DE EUROPESE UNIE BETREFFENDE AFSTAMMING / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY RODZICÓW / FORMULÁRIO MULTILINGUE NORMALIZADO DA UE RELATIVO À FILIAÇÃO / FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND FILIAŢIA / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA RODOVÉHO PÔVODU / VEČJEZIČNI STANDARDNI OBRAZEC EU O POREKLU / EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE – SYNTYPERÄ

4

NAME/NOM / NAME / ФАМИЛНО ИМЕ / APELLIDO(S) / PŘÍJMENÍ / EFTERNAVN / PEREKONNANIMI / ΕΠΩΝΥΜΟ / SLOINNE / PREZIME / COGNOME / UZVĀRDS / PAVARDĖ / CSALÁDI NÉV / KUNJOM / NAAM / NAZWISKO / APELIDO / NUME / PRIEZVISKO / PRIIMEK / SUKUNIMI

5

FORENAME(S)/ PRÉNOM(S) / VORNAME(N) / СОБСТВЕНО ИМЕ / NOMBRE(S) / JMÉNO (JMÉNA) / FORNAVN/-E / EESNIMED / ΟΝΟΜΑ / CÉADAINM(NEACHA) / IME(NA) / NOME/I / VĀRDS(-I) / VARDAS (-AI) / UTÓNÉV (UTÓNEVEK) / ISEM (ISMIJIET) / VOORNAMEN / IMIĘ (IMIONA) / NOME PRÓPRIO / PRENUME / MENO(Á) / IME(NA) / ETUNIMET

6

DATE AND PLACE OF BIRTH/ DATE ET LIEU DE NAISSANCE / TAG UND ORT DER GEBURT / ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATUM A MÍSTO NAROZENÍ / FØDSELSDATO OG -STED / SÜNNIAEG JA –KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / DATUM I MJESTO ROĐENJA / DATA E LUOGO DI NASCITA / DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA / GIMIMO DATA IR VIETA / SZÜLETÉS IDEJE ÉS HELYE / POST U DATA TAT-TWELID / GEBOORTEPLAATS EN –DATUM / DATA I MIEJSCE URODZENIA / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DATA ŞI LOCUL NAŞTERII / DÁTUM A MIESTO NARODENIA / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA

7

SEX/ SEXE / GESCHLECHT / ПОЛ / SEXO / POHLAVÍ / KØN / SUGU / ΦΥΛΟ / GNÉAS / SPOL / SESSO / DZIMUMS / LYTIS / NEM / SESS / GESLACHT / PŁEĆ / SEXO / SEX / POHLAVIE / SPOL / SUKUPUOLI

8

Parent 1 / Parent 1 / ELTERNTEIL 1 / РОДИТЕЛ 1 / PADRE 1 / RODIČ 1 / FORÆLDER 1 / 1. VANEM / ΓΟΝΕΑΣ 1 / TUISMITHEOIR 1 / RODITELJ 1 / GENITORE 1 / TĖVAS/MOTINA 1 / 1. VECĀKS / 1. SZÜLŐ / ĠENITUR 1 / OUDER 1 / PRZYSPOSABIAJĄCY 1 / PROGENITOR 1 / PĂRINTE 1 / RODIČ 1 / STARŠ 1 / VANHEMPI 1

9

Parent 2 / Parent 2 / ELTERNTEIL 2 / РОДИТЕЛ 2 / PADRE 2 / RODIČ 2 / FORÆLDER 2 / 2. VANEM / ΓΟΝΕΑΣ 2 / TUISMITHEOIR 2 / RODITELJ 2 / GENITORE 2 / TĖVAS/MOTINA 2 / 2. VECĀKS / 2. SZÜLŐ / ĠENITUR 2 / OUDER 2 / PRZYSPOSABIAJĄCY 2 / PROGENITOR 2 / PĂRINTE 2 / RODIČ 2 / STARŠ 2 / VANHEMPI 2

10

DATE OF ISSUE, SIGNATURE, SEAL/ DATE DE DÉLIVRANCE, SIGNATURE, SCEAU / TAG DER AUSSTELLUNG, UNTERSCHRIFT, SIEGEL / ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI

[Ändr. 38]

Bilaga Ic

FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE

ADOPTION

Artikel 11 i förordning (EU) [Nummer och titel på denna förordning]

p0000005.png

1

MEDLEMSSTAT

2

UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE ADOPTION

4

DATUM OCH ORT FÖR ADOPTION Da Må År

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

5

EFTERNAMN

6

FÖRNAMN

7

FÖDELSEDATUM OCH PLATS Da Må År

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

8

KÖN

9

FÖRÄLDER 1

10

FÖRÄLDER 2

5

EFTERNAMN

6

FÖRNAMN

11

UTFÄRDANDEDATUM Da Må År

UNDERSKRIFT, STÄMPEL |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Rättsligt meddelande: Detta flerspråkiga EU-standardformulär görs tillgängligt av myndigheterna i den utfärdande medlemsstaten och kan begäras som alternativ till motsvarande officiella handling i den medlemsstaten. Formuläret påverkar inte användningen av motsvarande nationell handling. Det har samma formella bevisvärde som motsvarande nationell handling i den utfärdande medlemsstaten och påverkar inte tillämpningen av medlemsstaternas materiella lagstiftning om hemvist.

FÖRKLARINGAR/ SYMBOLS / SYMBOLES / ZEICHEN / СИМВОЛИ / SÍMBOLOS / SYMBOLY / SYMBOLER / SÜMBOLID / ΣΥΜΒΟΛΑ / NODA / SIMBOLI / SIMBOLI / APZĪMĒJUMI / SIMBOLIAI / JELMAGYARÁZAT / SIMBOLI / AFKORTINGEN / SKRÓT / SÍMBOLOS / SIMBOLURI / SYMBOLY / KRATICE / SYMBOLIT

—   Da: Dag/ Day / Jour / Tag / ден / Día / Den / Dag / Päev / Ημέρα / Lá / Dan / Giorno / diena / diena / Nap / Jum / dag / dzień / Dia / Ziua / Deň / Dan / Päivä

—   Må: Månad/ Month / Mois / Monat / месец / Mes / Měsíc / Måned / Kuu / Μήνας / Mí / Mjesec / Mese / mēnesis / mėnuo / Hónap / Xahar / maand / miesiąc / Mês / Luna / Mesiac / Mesec / Kuukausi

—   År: År/ Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Aasta / Έτος / Bliain / Godina / Anno / gads / metai / Év / Sena / jaar/ rok / Ano / Anul / Rok / Leto / Vuosi

—   M: Manligt/ Masculine / Masculin / Männlich / мъжки / Masculino / Mužské / Mand / Mees / Άρρεν / Fireann / Muško / Maschile / Vīrietis / Vyras / Férfi / Maskil / man / mężczyzna / Masculino / Masculin / Muž / Moški / Mies

—   F: Kvinnligt/ Feminine / Féminin / Weiblich / женски / Femenino / Ženské / Kvinde / Naine / Θήλυ / Baineann / Žensko / Femminile / Sieviete / Moteris / Nő / Femminil / vrouw / kobieta / Feminino / Feminin / Žena / Ženska / Nainen

1

MEMBER STATE/ ÉTAT MEMBRE / MITGLIEDSTAAT / ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁT / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA / STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / STAT MEMBRU / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / JÄSENVALTIO

2

ISSUING AUTHORITY/ AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE / AUSSTELLUNGSBEHÖRDE/ ИЗДАВАЩ ОРГАН / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / AUTORITATEA EMITENTĂ / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / ANTAVA VIRANOMAINEN

3

EU MULTILINGUAL STANDARD FORM CONCERNING DESCENT/ Formulaire type multilingue de l'UE relatif à l'adoption / MEHRSPRACHIGES EU-FORMULAR - ADOPTION / МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ОСИНОВЯВАНЕ / UE FORMULARIO NORMALIZADO MULTILINGÜE RELATIVO A LA ADOPCIÓN / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU TÝKAJÍCÍ SE ADOPCE / FLERSPROGET EU-STANDARDFORMULAR VEDRØRENDE ADOPTION / LAPSENDAMIST PUUDUTAV MITMEKEELNE EL STANDARDVORM / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΙΟΘΕΣΙΑ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AE MAIDIR LE HUCHTÚ / VIŠEJEZIČNI STANDARDNI OBRAZAC EUROPSKE UNIJE – POSVOJENJE / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UNIONE EUROPEA RELATIVO ALL'ADOZIONE / ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL ĮVAIKINIMO / EIROPAS SAVIENĪBAS DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ ADOPCIJU / TÖBBNYELVŰ EURÓPAI UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY ÖRÖKBEFOGADÁS TEKINTETÉBEN / FORMOLA STANDARD MULTILINGWALI TAL-UE DWAR L-ADOZZJONI / MEERTALIG MODELFORMULIER VAN DE EUROPESE UNIE BETREFFENDE ADOPTIE / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY PRZYSPOSOBIENIA / FORMULÁRIO MULTILINGUE NORMALIZADO DA UE RELATIVO À ADOÇÃO / FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND ADOPŢIA / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA ADOPCIE / VEČJEZIČNI STANDARDNI OBRAZEC EU O POSVOJITVI / EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE – LAPSEKSI OTTAMINEN

4

DATE AND PLACE OF THE ADOPTION/ Date et lieu de l'adoption / TAG UND ORT DER ADOPTION / ДАТА И МЯСТО ДА ОСИНОВЯВАНЕ / FECHA Y LUGAR DE LA ADOPCIÓN / DATUM A MÍSTO ADOPCE / DATO OG STED FOR ADOPTIONEN / LAPSENDAMISE KUUPÄEV JA KOHT / HΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΙΟΘΕΣΙΑΣ / DÁTA AGUS ÁIT AN UCHTAITHE / DATUM I MJESTO POSVOJENJA / DATA E LUOGO DELL'ADOZIONE / ĮVAIKINIMO DATA IR VIETA / ADOPCIJAS DATUMS UN VIETA / ÖRÖKBEFOGADÁS IDEJE ÉS HELYE / DATA U POST TAL-ADOZZJONI / DATUM EN PLAATS VAN ADOPTIE / DATA I MIEJSCE PRZYSPOSOBIENIA / DATA E LOCAL DA ADOÇÃO / DATA ŞI LOCUL ADOPŢIEI / DÁTUM A MIESTO ADOPCIE / DATUM IN KRAJ POSVOJITVE / LAPSEKSI OTTAMISEN AIKA JA PAIKKA

5

NAME/ NOM / NAME / ФАМИЛНО ИМЕ / APELLIDO(S) / PŘÍJMENÍ / EFTERNAVN / PEREKONNANIMI / ΕΠΩΝΥΜΟ / SLOINNE / PREZIME / COGNOME / UZVĀRDS / PAVARDĖ / CSALÁDI NÉV / KUNJOM / NAAM / NAZWISKO / APELIDO / NUME / PRIEZVISKO / PRIIMEK / SUKUNIMI

6

FORENAME(S)/ PRÉNOM(S) / VORNAME(N) / СОБСТВЕНО ИМЕ / NOMBRE(S) / JMÉNO (JMÉNA) / FORNAVN/-E / EESNIMED / ΟΝΟΜΑ / CÉADAINM(NEACHA) / IME(NA) / NOME/I / VĀRDS(-I) / VARDAS (-AI) / UTÓNÉV (UTÓNEVEK) / ISEM (ISMIJIET) / VOORNAMEN / IMIĘ (IMIONA) / NOME PRÓPRIO / PRENUME / MENO(Á) / IME(NA) / ETUNIMET

7

DATE AND PLACE OF BIRTH/ DATE ET LIEU DE NAISSANCE / TAG UND ORT DER GEBURT / ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATUM A MÍSTO NAROZENÍ / FØDSELSDATO OG -STED / SÜNNIAEG JA –KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / DATUM I MJESTO ROĐENJA / DATA E LUOGO DI NASCITA / DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA / GIMIMO DATA IR VIETA / SZÜLETÉS IDEJE ÉS HELYE / POST U DATA TAT-TWELID / GEBOORTEPLAATS EN –DATUM / DATA I MIEJSCE URODZENIA / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DATA ŞI LOCUL NAŞTERII / DÁTUM A MIESTO NARODENIA / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA

8

SEX/ SEXE / GESCHLECHT / ПОЛ / SEXO / POHLAVÍ / KØN / SUGU / ΦΥΛΟ / GNÉAS / SPOL / SESSO / DZIMUMS / LYTIS / NEM / SESS / GESLACHT / PŁEĆ / SEXO / SEX / POHLAVIE / SPOL / SUKUPUOLI

9

Parent 1 / Parent 1 / ELTERNTEIL 1 / РОДИТЕЛ 1 / PADRE 1 / RODIČ 1 / FORÆLDER 1 / 1. VANEM / ΓΟΝΕΑΣ 1 / TUISMITHEOIR 1 / RODITELJ 1 / GENITORE 1 / TĖVAS/MOTINA 1 / 1. VECĀKS / 1. SZÜLŐ / ĠENITUR 1 / OUDER 1 / PRZYSPOSABIAJĄCY 1 / PROGENITOR 1 / PĂRINTE 1 / RODIČ 1 / STARŠ 1 / VANHEMPI 1

10

Parent 2 / Parent 2 / ELTERNTEIL 2 / РОДИТЕЛ 2 / PADRE 2 / RODIČ 2 / FORÆLDER 2 / 2. VANEM / ΓΟΝΕΑΣ 2 / TUISMITHEOIR 2 / RODITELJ 2 / GENITORE 2 / TĖVAS/MOTINA 2 / 2. VECĀKS / 2. SZÜLŐ / ĠENITUR 2 / OUDER 2 / PRZYSPOSABIAJĄCY 2 / PROGENITOR 2 / PĂRINTE 2 / RODIČ 2 / STARŠ 2 / VANHEMPI 2

11

DATE OF ISSUE, SIGNATURE, SEAL/ DATE DE DÉLIVRANCE, SIGNATURE, SCEAU / TAG DER AUSSTELLUNG, UNTERSCHRIFT, SIEGEL / ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI

[Ändr. 39]

Bilaga II

FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE DÖDSFALL

Artikel 11 i förordning (EU) [Nummer och titel på denna förordning]

p0000006.png

p0000007.png

Rättsligt meddelande: Detta flerspråkiga EU-standardformulär görs tillgängligt av myndigheterna i den utfärdande medlemsstaten och kan begäras som alternativ till motsvarande officiella handling i den medlemsstaten. Formuläret påverkar inte användningen av motsvarande nationell handling. Det har samma formella bevisvärde som motsvarande nationell handling i den utfärdande medlemsstaten och påverkar inte tillämpningen av medlemsstaternas materiella lagstiftning om dödsfall.

FÖRKLARINGAR / SYMBOLS / SYMBOLES / ZEICHEN / СИМВОЛИ / SÍMBOLOS / SYMBOLY / SYMBOLER / SÜMBOLID / ΣΥΜΒΟΛΑ / NODA / SIMBOLI / SIMBOLI / APZĪMĒJUMI / SIMBOLIAI / JELMAGYARÁZAT / SIMBOLI / AFKORTINGEN / SKRÓT / SÍMBOLOS / SIMBOLURI / SYMBOLY / KRATICE / SYMBOLIT

—   Da: Dag /Day / Jour / Tag / ден / Día / Den / Dag / Päev / Ημέρα / Lá / Dan / Giorno / diena / diena / Nap / Jum / dag / dzień / Dia / Ziua / Deň / Dan / Päivä

—   Må: Månad /Month / Mois / Monat / месец / Mes / Měsíc / Måned / Kuu / Μήνας / Mí / Mjesec / Mese / mēnesis / mėnuo / Hónap / Xahar / maand / miesiąc / Mês / Luna / Mesiac / Mesec / Kuukausi /

—   År: År/ Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Aasta / Έτος / Bliain / Godina / Anno / gads / metai / Év / Sena / jaar / rok / Ano / Anul / Rok / Leto / Vuosi

—   Man: Manligt /Masculine / Masculin / Männlich / мъжки / Masculino / Mužské / Mand / Mees / Άρρεν / Fireann / Muško / Maschile / Vīrietis / Vyras / Férfi / Maskil / man / mężczyzna / Masculino / Masculin / Muž / Moški / Mies

—   Kv: Kvinnligt / Feminine / Féminin / Weiblich / женски / Femenino / Ženské / Kvinde / Naine / Θήλυ / Baineann / Žensko / Femminile / Sieviete / Moteris / Nő / Femminil / vrouw / kobieta / Feminino / Feminin / Žena / Ženska / Nainen /

1

État membre / Mitgliedstaat / ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁ / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA / STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / STAT MEMBRU / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / JÄSENVALTIO

2

autorité de délivrance / Ausstellungsbehörde / ИЗДАВАЩ ОРГАН / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / AUTORITATEA EMITENTĂ / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / ANTAVA VIRANOMAINEN

3

Formulaire type multilingue de l'UE concernant le décès / mehrsprachiges EU-Formular - Tod / МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕС ЗА СМЪРТ / IMPRESO ESTÁNDAR MULTILINGÜE DE LA UE RELATIVO A LA DEFUNCIÓN / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU PRO ÚMRTÍ / FLERSPROGET EU-STANDARDDØDSATTEST / ELi MITMEKEELNE STANDARDVORM SURMA KOHTA / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AN AE MAIDIR LE BÁS / VIŠEJEZIČNI STANDARDNI OBRAZAC EU-a KOJI SE ODNOSI NA SMRT / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UE RELATIVO AL DECESSO / ES DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ MIRŠANAS FAKTU / ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL MIRTIES / TÖBBNYELVŰ UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY HALÁLESET TEKINTETÉBEN / FORMOLA MULTILINGWA STANDARD TAL-UE DWAR MEWT / MEERTALIG EU-MODELFORMULIER BETREFFENDE OVERLIJDEN / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY ZGONU / FORMULÁRIO MULTILINGUE DA UE RELATIVO AO ÓBITO / FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND DECESUL / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA ÚMRTIA / STANDARDNI VEČJEZIČNI OBRAZEC EU V ZVEZI S SMRTJO / EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE – KUOLEMA

4

Date et lieu dU décès / Tag und Ort des Todes / ДАТА И МЯСТО НА СМЪРТТА / FECHA Y LUGAR DE DEFUNCIÓN / DATUM A MÍSTO ÚMRTÍ / DØDSDATO OG DØDSSTED / SURMAAEG JA –KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΘΑΝΑΤΟΥ / DÁTA AGUS IONAD AN BHÁIS / DATUM I MJESTO SMRTI / DATA E LUOGO DEL DECESSO / MIRŠANAS DATUMS UN VIETA / MIRTIES DATA IR VIETA / HALÁL BEKÖVETKEZÉSÉNEK IDEJE ÉS HELYE / POST U DATA TAL-MEWT / DATUM EN PLAATS VAN OVERLIJDEN / DATA I MIEJSCE ZGONU / DATA E LOCAL DO ÓBITO / DATA ŞI LOCUL DECESULUI / DÁTUM A MIESTO ÚMRTIA / DATUM IN KRAJ SMRTI / KUOLINAIKA JA –PAIKKA / DÖDSDATUM OCH DÖDSORT

5

Nom / Name / ФАМИЛНО ИМЕ / APELLIDO(S) / PŘÍJMENÍ / EFTERNAVN / PEREKONNANIMI / ΕΠΩΝΥΜΟ / SLOINNE / PREZIME / COGNOME / UZVĀRDS / PAVARDĖ / CSALÁDI NÉV / KUNJOM / NAAM / NAZWISKO / APELIDO / NUME / PRIEZVISKO / PRIIMEK / SUKUNIMI

6

Prénom(s) / Vorname(n) / СОБСТВЕНО ИМЕ / NOMBRE(S) / JMÉNO (JMÉNA) / FORNAVN/-E / EESNIMED / ΟΝΟΜΑ / CÉADAINM(NEACHA) / IME(NA) / NOME/I / VĀRDS(-I) / VARDAS (-AI) / UTÓNÉV (UTÓNEVEK) / ISEM (ISMIJIET) / VOORNAMEN / IMIĘ (IMIONA) / NOME PRÓPRIO / PRENUME / MENO(Á) / IME(NA) / ETUNIMET

7

Sexe / Geschlecht / ПОЛ / SEXO / POHLAVÍ / KØN / SUGU / ΦΥΛΟ / GNÉAS / SPOL / SESSO / DZIMUMS / LYTIS / NEM / SESS / GESLACHT / PŁEĆ / SEXO / SEX / POHLAVIE / SPOL / SUKUPUOLI

8

Date et lieu de naissance / Tag und Ort der Geburt / ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATUM A MÍSTO NAROZENÍ / FØDSELSDATO OG -STED / SÜNNIAEG JA –KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / DATUM I MJESTO ROĐENJA / DATA E LUOGO DI NASCITA / DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA / GIMIMO DATA IR VIETA / SZÜLETÉS IDEJE ÉS HELYE / POST U DATA TAT-TWELID / GEBOORTEPLAATS EN –DATUM / DATA I MIEJSCE URODZENIA / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DATA ŞI LOCUL NAŞTERII / DÁTUM A MIESTO NARODENIA / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA

9

Nom du dernier conjoint / Name des letzten Ehepartners / ФАМИЛНО ИМЕ НА ПОСЛЕДНИЯ СЪПРУГ / APELLIDO(S) DEL ÚLTIMO CÓNYUGE / PŘÍJMENÍ POSLEDNÍHO MANŽELA/MANŽELKY / SIDSTE ÆGTEFÆLLES EFTERNAVN / VIIMASE ABIKAASA PEREKONNANIMI / ΕΠΩΝΥΜΟ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ/ΑΣ ΣΥΖΥΓΟΥ / SLOINNE AN CHÉILE DHEIREANAIGH / PREZIME POSLJEDNJEG BRAČNOG DRUGA / COGNOME DELL'ULTIMO CONIUGE / PĒDĒJĀ(-S) LAULĀTĀ(-S) UZVĀRDS / PASKUTINIO SUTUOKTINIO PAVARDĖ / UTOLSÓ HÁZASTÁRS CSALÁDI NEVE / KUNJOM L-AĦĦAR KONJUGI / NAAM VAN LAATSTE ECHTGENOOT/-GENOTE / NAZWISKO OSTATNIEGO MAŁŻONKA / APELIDO DO ÚLTIMO CÔNJUGE / NUMELE ULTIMULUI SOŢ/ULTIMEI SOŢII / PRIEZVISKO POSLEDNÉHO MANŽELA/POSLEDNEJ MANŽELKY / PRIIMEK ZADNJEGA ZAKONCA / VIIMEISIMMÄN PUOLISON SUKUNIMI

10

Prénom(s) du dernier conjoint / Vorname(n) des letzten Ehepartners / СОБСТВЕНО ИМЕ НА ПОСЛЕДНИЯ СЪПРУГ / NOMBRE(S) DEL ÚLTIMO CÓNYUGE / JMÉNO (JMÉNA) POSLEDNÍHO MANŽELA/MANŽELKY / Sidste ægtefælles fornavn/-e / VIIMASE ABIKAASA EESNIMED / ΟΝΟΜΑ/ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ/ΑΣ ΣΥΖΥΓΟΥ / CÉADAINM(NEACHA) AN CHÉILE DHEIREANAIGH / IME(NA) POSLJEDNJEG BRAČNOG DRUGA / NOME/I DELL'ULTIMO CONIUGE / PĒDĒJĀ(-S) LAULĀTĀ(-S) VĀRDS(-I) / PASKUTINIO SUTUOKTINIO VARDAS (-AI) / UTOLSÓ HÁZASTÁRS UTÓNEVE(I) / ISEM (ISMIJIET) L-AĦĦAR KONJUĠI / VOORNAMEN VAN LAATSTE ECHTGENOOT/-GENOTE / IMIĘ (IMIONA) OSTATNIEGO MAŁŻONKA / NOME PRÓPRIO DO ÚLTIMO CÕNJUGE / PRENUMELE ULTIMULUI SOŢ/ULTIMEI SOŢII / MENO POSLEDNÉHO MANŽELA/POSLEDNEJ MANŽELKY / (IME)NA ZADNJEGA ZAKONCA / VIIMEISIMMÄN PUOLISON ETUNIMET

11

Date de délivrance, signature, sceau / Tag der Ausstellung, Unterschrift, Siegel / ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI

12

Père / Vater / БАЩА / PADRE / OTEC / FAR / ISA / ΠΑΤΕΡΑΣ / ATHAIR / OTAC / PADRE / TĒVS / TĖVAS / APA / MISSIER / VADER / OJCIEC / PAI / TATĂL / OTEC / OČE / ISÄ

13

Mère / Mutter / МАЙКА / MADRE / MATKA / MOR/ EMA / ΜΗΤΕΡΑ / MÁTHAIR / MAJKA / MADRE / MĀTE / MOTINA / ANYA / OMM / MOEDER / MATKA / MÃE / MAMA / MATKA / MATI / ÄITI

Bilaga IIa

FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR FÖR INTYGANDE AV

ATT EN PERSON ÄR OGIFT

Artikel 11 i förordning (EU) [Nummer och titel på denna förordning]

 

p0000008.png

1

MEDLEMSSTAT

2

UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR FÖR INTYGANDE AV ATT EN PERSON ÄR OGIFT

4

EFTERNAMN

5

FÖRNAMN

6

KÖN

7

FÖDELSEDATUM OCH PLATS

Da Må År

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

8

UTFÄRDANDEDATUM Da Må År

UNDERSKRIFT, STÄMPEL |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Rättsligt meddelande: Detta flerspråkiga EU-standardformulär görs tillgängligt av myndigheterna i den utfärdande medlemsstaten och kan begäras som alternativ till motsvarande officiella handling i den medlemsstaten. Formuläret påverkar inte användningen av motsvarande nationell handling. Det har samma formella bevisvärde som motsvarande nationell handling i den utfärdande medlemsstaten och påverkar inte tillämpningen av medlemsstaternas materiella lagstiftning.

FÖRKLARINGAR/ SYMBOLS / SYMBOLES / ZEICHEN / СИМВОЛИ / SÍMBOLOS / SYMBOLY / SYMBOLER / SÜMBOLID / ΣΥΜΒΟΛΑ / NODA / SIMBOLI / SIMBOLI / APZĪMĒJUMI / SIMBOLIAI / JELMAGYARÁZAT / SIMBOLI / AFKORTINGEN / SKRÓT / SÍMBOLOS / SIMBOLURI / SYMBOLY / KRATICE / SYMBOLIT

—   Da: Dag/ Day / Jour / Tag / ден / Día / Den / Dag / Päev / Ημέρα / Lá / Dan / Giorno / diena / diena / Nap / Jum / dag / dzień / Dia / Ziua / Deň / Dan / Päivä

—   Må: Månad/ Month / Mois / Monat / месец / Mes / Měsíc / Måned / Kuu / Μήνας / Mí / Mjesec / Mese / mēnesis / mėnuo / Hónap / Xahar / maand / miesiąc / Mês / Luna / Mesiac / Mesec / Kuukausi

—   År: År/ Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Aasta / Έτος / Bliain / Godina / Anno / gads / metai / Év / Sena / jaar/ rok / Ano / Anul / Rok / Leto / Vuosi

—   M: Manligt/ Masculine / Masculin / Männlich / мъжки / Masculino / Mužské / Mand / Mees / Άρρεν / Fireann / Muško / Maschile / Vīrietis / Vyras / Férfi / Maskil / man / mężczyzna / Masculino / Masculin / Muž / Moški / Mies

—   F: Kvinnligt/ Feminine / Féminin / Weiblich / женски / Femenino / Ženské / Kvinde / Naine / Θήλυ / Baineann / Žensko / Femminile / Sieviete / Moteris / Nő / Femminil / vrouw / kobieta / Feminino / Feminin / Žena / Ženska / Nainen

1

MEMBER STATE/ ÉTAT MEMBRE / MITGLIEDSTAAT/ ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁT / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA / STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / STAT MEMBRU / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / JÄSENVALTIO

2

ISSUING AUTHORITY/ AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE / AUSSTELLUNGSBEHÖRDE / ИЗДАВАЩ ОРГАН / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / AUTORITATEA EMITENTĂ / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / ANTAVA VIRANOMAINEN

3

EU MULTILINGUAL STANDARD FORM CONFIRMING NON-MARRIED STATUS/Formulaire type multilingue de l'UE confirmant le statut non marié / MEHRSPRACHIGES EU-FORMULAR ZUR BESTÄTIGUNG DER LEDIGKEIT / МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ЛИПСА НА СКЛЮЧЕН БРАК / IMPRESO ESTÁNDAR MULTILINGÜE DE LA UNIÓN EUROPEA QUE ACREDITA EL ESTADO DE SOLTERÍA / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EVROPSKÉ UNIE PRO RODINNÝ STAV „SVOBODNÝ/Á“ / FLERSPROGET EU-STANDARDFORMULAR TIL BEKRÆFTELSE AF STATUS SOM UGIFT / / ELi MITMEKEELNE STANDARDVORM VALLALISE STAATUSE KOHTA / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΓΑΜΙΑΣ / Foirm chaighdeánach ilteangach de chuid an Aontais Eorpaigh lena ndaingnítear stádas neamhphósta / VIŠEJEZIČNI STANDARDNI OBRAZAC EUROPSKE UNIJE KOJIM SE POTVRĐUJE SLOBODNO BRAČNO STANJE / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UE PER LA CONFERMA DELLO STATUS DI NON CONIUGATO/A / EIROPAS SAVIENĪBAS DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA (APLIECINA NEPRECĒTAS PERSONAS ĢIMENES STĀVOKLI) / EUROPOS SĄJUNGOS DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA, KURIA PATVIRTINAMAS NESUSITUOKUSIO ASMENS SATUSAS / TÖBBNYELVŰ EURÓPAI UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY NŐTLEN/HAJADON CSALÁDI ÁLLAPOT TEKINTETÉBEN / FORMOLA STANDARD MULTILINGWI TAL-UNJONI EWROPEA LI TIKKONFERMA STATUS MHUX MIŻŻEWWEĠ / MEERTALIG EU-MODELFORMULIER TER STAVING VAN ONGEHUWDE STAAT / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UNII EUROPEJSKIEJ POTWIERDZAJĄCY STAN WOLNY / FORMULÁRIO MULTILINGUE DA UNIÃO EUROPEIA RELATIVO AO ESTADO DE SOLTEIRO / FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND STAREA CIVILĂ A UNEI PERSOANE NECĂSĂTORITE / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA NEUZAVRETIA MANŽELSTVA / VEČJEZIČNI STANDARDNI OBRAZEC EU O SAMSKEM STANU / EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE, JOLLA VAHVISTETAAN SIVIILISÄÄDYKSI NAIMATON

4

NAME/ NOM / NAME / ФАМИЛНО ИМЕ / APELLIDO(S) / PŘÍJMENÍ / EFTERNAVN / PEREKONNANIMI / ΕΠΩΝΥΜΟ / SLOINNE / PREZIME / COGNOME / UZVĀRDS / PAVARDĖ / CSALÁDI NÉV / KUNJOM / NAAM / NAZWISKO / APELIDO / NUME / PRIEZVISKO / PRIIMEK / SUKUNIMI

5

FORENAME(S)/ PRÉNOM(S) / VORNAME(N) / СОБСТВЕНО ИМЕ / NOMBRE(S) / JMÉNO (JMÉNA) / FORNAVN/-E / EESNIMED / ΟΝΟΜΑ / CÉADAINM(NEACHA) / IME(NA) / NOME/I / VĀRDS(-I) / VARDAS (-AI) / UTÓNÉV (UTÓNEVEK) / ISEM (ISMIJIET) / VOORNAMEN / IMIĘ (IMIONA) / NOME PRÓPRIO / PRENUME / MENO(Á) / IME(NA) / ETUNIMET

6

SEX/ SEXE / GESCHLECHT / ПОЛ / SEXO / POHLAVÍ / KØN / SUGU / ΦΥΛΟ / GNÉAS / SPOL / SESSO / DZIMUMS / LYTIS / NEM / SESS / GESLACHT / PŁEĆ / SEXO / SEX / POHLAVIE / SPOL / SUKUPUOLI / KÖN

7

DATE AND PLACE OF BIRTH/ DATE ET LIEU DE NAISSANCE / TAG UND ORT DER GEBURT / ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATUM A MÍSTO NAROZENÍ / FØDSELSDATO OG -STED / SÜNNIAEG JA –KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / DATUM I MJESTO ROĐENJA / DATA E LUOGO DI NASCITA / DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA / GIMIMO DATA IR VIETA / SZÜLETÉS IDEJE ÉS HELYE / POST U DATA TAT-TWELID / GEBOORTEPLAATS EN –DATUM / DATA I MIEJSCE URODZENIA / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DATA ŞI LOCUL NAŞTERII / DÁTUM A MIESTO NARODENIA / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA / FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT

8

DATE OF ISSUE, SIGNAUTRE, SEAL/ DATE DE DÉLIVRANCE, SIGNATURE, SCEAU / TAG DER AUSSTELLUNG, UNTERSCHRIFT, SIEGEL / ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI

[Ändr. 40]

Bilaga III

FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE

GIFTERMÅL

Artikel 11 i förordning (EU) [Nummer och titel på denna förordning]

p0000009.png

1

MEDLEMSSTAT

2

UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE GIFTERMÅL

4

DATUM OCH ORT FÖR GIFTERMÅL Da Må År

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

5

MAKE A / MAKE [Ändr. 41]

6

MAKE B / MAKA

[Ändr. 42]

7

EFTERNAMN FÖRE GIFTERMÅL

8

FÖRNAMN

9

KÖN

10

FÖDELSEDATUM OCH PLATS

Da Må År

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Da Må År

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

11

EFTERNAMN EFTER GIFTERMÅL

12

HEMVIST

13

ANDRA UPPGIFTER I REGISTRERINGEN

14

UTFÄRDANDEDATUM Da Må År

UNDERSKRIFT, STÄMPEL |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Rättsligt meddelande: Detta flerspråkiga EU-standardformulär görs tillgängligt av myndigheterna i den utfärdande medlemsstaten och kan begäras som alternativ till motsvarande officiella handling i den medlemsstaten. Formuläret påverkar inte användningen av motsvarande nationell handling. Det har samma formella bevisvärde som motsvarande nationell handling i den utfärdande medlemsstaten och påverkar inte tillämpningen av medlemsstaternas materiella lagstiftning om äktenskap.

FÖRKLARINGAR / SYMBOLS / SYMBOLES / ZEICHEN / СИМВОЛИ / SÍMBOLOS / SYMBOLY / SYMBOLER / SÜMBOLID / ΣΥΜΒΟΛΑ / NODA / SIMBOLI / SIMBOLI / APZĪMĒJUMI / SIMBOLIAI / JELMAGYARÁZAT / SIMBOLI / AFKORTINGEN / SKRÓT / SÍMBOLOS / SIMBOLURI / SYMBOLY / KRATICE / SYMBOLIT

—   Da: Dag / Day / Jour / Tag / ден / Día / Den / Dag / Päev / Ημέρα / Lá / Dan / Giorno / diena / diena / Nap / Jum / dag / dzień / Dia / Ziua / Deň / Dan / Päivä

—   Mån: Månad / Month / Mois / Monat / месец / Mes / Měsíc / Måned / Kuu / Μήνας / Mí / Mjesec / Mese / mēnesis / mėnuo / Hónap / Xahar / maand / miesiąc / Mês / Luna / Mesiac / Mesec / Kuukausi

—   År: År /Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Aasta / Έτος / Bliain / Godina / Anno / gads / metai / Év / Sena / jaar / rok / Ano / Anul / Rok / Leto / Vuosi

—   Äkt : Giftermål / Marriage / Mariage / Eheschlieβung / брак / Matrimonio / Manželství / Gift / Abielu / Γάμος / Pósadh / Brak / Matrimonio / Laulība / Santuoka / Házasság / Żwieġ / huwelijk / związek małżeński / Casamento / Căsătorie / Manželstvo / Zakonska zveza / Avioliitto

—   Reg: Registrerat partnerskap / Registered Partnership / Partenariat enregistré / Eingetragene Partnerschaft / регистрирано партньорство / Unión registrada / Registrované partnerství / Registreret partnerskab / Registreeritud partnerlus / Καταχωρισμένη συμβίωση / Páirtnéireacht Chláraithe / Registrirano partnerstvo / Unione registrata / Reģistrētas partnerattiecības / Registruota partnerystė / Bejegyzett élettársi kapcsolat / Unjoni Rreġistrata / geregistreerd partnerschap / zarejestrowany związek partnerski / Parceria registada / Parteneriat înregistrat / Registrované partnerstvo / Registrirana partnerska skupnost / Rekisteröity parisuhde

—   Hs : / Hemskillnad / Legal separation / Séparation de corps / Trennung ohne Auflösung des Ehebandes / законна раздяла / Separación judicial / Rozluka / Separeret / Lahuselu / Δικαστικός χωρισμός / Scaradh Dlíthiúil / Zakonska rastava / Separazione personale / Laulāto atšķiršana / Gyvenimas skyrium (separacija) / Különválás / Separazzjoni legali / scheiding van tafel en bed / separacja prawna / Separação legal / Separare de drept / Súdna rozluka / Prenehanje življenjske skupnosti / Asumusero

—   Sk: / Skilsmässa / Divorce / Divorce / Scheidung / развод / Divorcio / Rozvod / Skilt / Lahutus / Διαζύγιο / Colscaradh / Razvod / Divorzio / Laulības šķiršana / Santuokos nutraukimas / Házasság felbontása / Divorzju / echtscheiding / rozwód / Divórcio / Divorț / Rozvod / Razveza zakonske zveze / Avioero

—   Ann: / Annullering / Annulment / Annulation / Nichtigerklärung / унищожаване / Anulación / Zrušení / Ophævelse af ægteskab / Tühistamine / Ακύρωση / Neamhniú pósta / Poništenje / Annullamento / Laulības atzīšana par neesošu / Pripažinimas negaliojančia / Érvénytelenítés / Annullament / nietigverklaring / anulowanie / Anulação / Anulare / Anulovanie / Razveljavitev zakonske zveze / Mitätöinti

—   Död: Dödsfall / Death / Décès / Tod / смърт / Defunción / Úmrtí / Død / Surm / Θάνατος / Bás / Smrt / Decesso / Nāve / Mirtis / Halál / Mewt / overlijden / zgon / Óbito / Deces / Úmrtie / Smrt / Kuolema

—   Dh: Makes dödsfall / Death of the husband / Décès du mari / Tod des Ehemanns / смърт на съпруга / Defunción del esposo / Úmrtí manžela / Ægtefælles (mand) død / Abikaasa surm (M) / Θάνατος του συζύγου / Bás an fhir chéile / Smrt supruga / Decesso del marito / Vīra nāve / Vyro mirtis / Férj halála / : Mewt tar-raġel / overlijden van echtgenoot / zgon współmałżonka / Óbito do cônjuge masculino / Decesul soțului / Úmrtie manžela / Smrt moža / Aviomiehen kuolema

—   Dw: / Makas dödsfall / Death of the Wife / Décès de la femme / Tod der Ehefrau / смърт на съпругата / Defunción de la esposa / Úmrtí manželky / Ægtefælles (kone) død / Abikaasa surm (F) / Θάνατος της συζύγου / Bás na mná céile / Smrt supruge / Decesso della moglie / Sievas nāve / Žmonos mirtis / Feleség halála / Mewt tal-mara / overlijden van echtgenote / zgon współmałżonki / Óbito do cônjuge feminino / Decesul soției / Úmrtie manželky / Smrt žene / Vaimon kuolema

1

État membre / Mitgliedstaat / ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁT / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA / STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / STAT MEMBRU / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / JÄSENVALTIO

2

autorité de délivrance / Ausstellungsbehörde / ИЗДАВАЩ ОРГАН / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / AUTORITATEA EMITENTĂ / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / ANTAVA VIRANOMAINEN

3

Formulaire type multilingue de l'UE concernant le mariage /

mehrsprachiges EU-Formular - Eheschließung / МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕС ЗА БРАК / IMPRESO ESTÁNDAR MULTILINGÜE DE LA UE RELATIVO AL MATRIMONIO / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU PRO MANŽELSTVÍ / FLERSPROGET EU-STANDARDVIELSESATTEST / ELi MITMEKEELNE STANDARDVORM ABIELU KOHTA / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΑΜΟ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AN AE MAIDIR LE PÓSADH / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UE RELATIVO AL MATRIMONIO / ES DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ LAULĪBU / ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL SANTUOKOS / TÖBBNYELVŰ UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY HÁZASSÁG TEKINTETÉBEN / FORMOLA MULTILINGWA STANDARD TAL-UE DWAR ŻWIEĠ / MEERTALIG EU-MODELFORMULIER BETREFFENDE HUWELIJK / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY ZAWARCIA ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO / VIŠEJEZIČNI STANDARDNI FORMULAR EU-a KOJI SE ODNOSI NA BRAK / FORMULÁRIO MULTILINGUE DA UE RELATIVO AO CASAMENTO / FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND CĂSĂTORIA / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA UZAVRETIA MANŽELSTVA / STANDARDNI VEČJEZIČNI OBRAZEC EU V ZVEZI S SKLENITVIJO ZAKONSKE ZVEZE / EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE – AVIOLIITTO

4

Date et lieu dU MARIAGE / Tag und Ort des Eintrags / ДАТА И МЯСТО НА СКЛЮЧВАНЕ НА БРАКА / FECHA Y LUGAR DE MATRIMONIO / DATUM A MÍSTO UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ / VIELSESDATO- OG STED / ABIELLUMISE KUUPÄEV JA KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ / DÁTA AGUS IONAD AN PHÓSTA / DAN I MJESTO SKLAPANJA BRAKA / DATA E LUOGO DI MATRIMONIO / LAULĪBAS NOSLĒGŠANAS DATUMS UN VIETA / SANTUOKOS DATA IR VIETA / HÁZASSÁGKÖTÉS IDEJE ÉS HELYE / DATA U POST TAŻ-ŻWIEĠ / DATUM EN PLAATS VAN HUWELIJK / DATA I MIEJSCE ZAWARCIA ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO / DATA E LOCAL DO CASAMENTO / DATA ŞI LOCUL CĂSĂTORIEI / DÁTUM A MIESTO UZAVRETIA MANŽELSTVA / DATUM IN KRAJ SKLENITVE ZAKONSKE ZVEZE / AVIOLIITON SOLMIMISAIKA JA –PAIKKA

5

époux A / Ehepartner A / СЪПРУГ A / CÓNYUGE A / MANŽEL/KA A / ÆGTEFÆLLE A / ABIKAASA A / ΣΥΖΥΓΟΣ Α / CÉILE A / BRAČNI DRUG A / CONIUGE A / LAULĀTAIS A / SUTUOKTINIS A / "A" HÁZASTÁRS / KONJUĠI A / ECHTGENOOT/-GENOTE A / MAŁŻONEK A / COÕNJUGE A / SOŢUL/SOŢIA A / MANŽEL A / ZAKONEC A / PUOLISO A

6

époux B / Ehepartner B / / СЪПРУГ В / CÓNYUGE B / MANŽEL/KA B / ÆGTEFÆLLE B / ABIKAASA B / ΣΥΖΥΓΟΣ Β / CÉILE B / BRAČNI DRUG B / CONIUGE B / LAULĀTAIS B / SUTUOKTINIS B / "B" HÁZASTÁRS / KONJUĠI B / ECHTGENOOT/-GENOTE B / MAŁŻONEK B / CÕNJUGE B / SOŢUL/SOŢIA B / MANŽEL B / ZAKONEC B / PUOLISO B

7

Nom aNTérieur au mariage / Name vor der Eheschließung / ФАМИЛНО ИМЕ ПРЕДИ БРАКА / APELLIDO(S) ANTES DEL MATRIMONIO / PŘÍJMENÍ PŘED UZAVŘENÍM MANŽELSTVÍ / EFTERNAVN FØR INDGÅELSE AF ÆGTESKAB / PEREKONNANIMI ENNE ABIELLUMIST / ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ ΓΑΜΟ / SLOINNE ROIMH PHÓSADH / DJEVOJAČKO PREZIME / COGNOME PRIMA DEL MATRIMONIO / UZVĀRDS PIRMS LAULĪBAS NOSLĒGŠANAS / PAVARDĖ IKI SANTUOKOS SUDARYMO / HÁZASSÁGKÖTÉS ELŐTTI CSALÁDI NÉV / KUNJOM QABEL IŻ-ŻWIEĠ / NAAM VÓÓR HET HUWELIJK / NAZWISKO PRZED ZAWARCIEM ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO / APELIDO ANTERIOR AO CASAMENTO / NUMELE DINAINTEA CĂSĂTORIEI / PRIEZVISKO ZA SLOBODNA / PRIIMEK PRED SKLENITVIJO ZAKONSKE ZVEZE / SUKUNIMI ENNEN AVIOLIITTOA

8

Prénom(s) / Vorname(n) / СОБСТВЕНО ИМЕ / NOMBRE(S) / JMÉNO (JMÉNA) / FORNAVN/-E / EESNIMED / ΟΝΟΜΑ/ΟΝΟΜΑΤΑ / CÉADAINM(NEACHA) / IME(NA) / NOME/I / VĀRDS(-I) / VARDAS (-AI) / UTÓNÉV (UTÓNEVEK) / ISEM (ISMIJIET) / VOORNAMEN / IMIĘ (IMIONA) / NOME´PRÓPRIO / PRENUME / MENO(Á) / IME(NA) / ETUNIMET

9

Sexe / Geschlecht / ПОЛ / SEXO / POHLAVÍ / KØN / SUGU / ΦΥΛΟ / GNÉAS / / SPOL / SESSO / DZIMUMS / LYTIS / NEM / SESS / GESLACHT / PŁEĆ / SEXO / SEX / POHLAVIE / SPOL / SUKUPUOLI

10

Date et lieu de naissance / Tag und Ort der Geburt / ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATUM A MÍSTO NAROZENÍ / FØDSELSDATO OG –STED / KUUPÄEV JA KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / DATUM I MJESTO ROĐENJA / DATA E LUOGO DI NASCITA / DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA / GIMIMO DATA IR VIETA / SZÜLETÉSI HELY ÉS IDŐ / DATA U POST TAT-TWELID / GEBOORTEDATUM EN –PLAATS / DATA I MIEJSCE URODZIN / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DATA ŞI LOCUL NAŞTERII / DÁTUM A MIESTO NARODENIA / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA

11

Nom postérieur au mariage / Name nach der Eheschließung / ФАМИЛНО ИМЕ СЛЕД СКЛЮЧВАНЕ НА БРАКА / APELLIDO(S) TRAS EL MATRIMONIO / PŘÍJMENÍ PO UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ / EFTERNAVN EFTER INDGÅELSE AF ÆGTESKAB / PEREKONNANIMI PÄRAST ABIELLUMIST / ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΓΑΜΟ / SLOINNE TAR ÉIS AN PHÓSTA / PREZIME NAKON SKLAPANJA BRAKA / COGNOME DOPO IL MATRIMONIO / UZVĀRDS PĒC LAULĪBAS NOSLĒGŠANAS / PAVARDĖ PO SANTUOKOS SUDARYMO / HÁZASSÁGKÖTÉS UTÁNI NÉV / KUNJOM WARA Ż-ŻWIEĠ / NAAM NA HET HUWELIJK / NAZWISKO PO ZAWARCIU ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO / APELIDO POSTERIOR AO CASAMENTO / NUMELE DUPĂ CĂSĂTORIE / PRIEZVISKO PO UZAVRETÍ MANŽELSTVA / PRIIMEK PO SKLENITVI ZAKONSKE ZVEZE / SUKUNIMI AVIOLIITON SOLMIMISEN JÄLKEEN

12

Résidence habituelle / Ort des gewöhnlichen Aufenthalts / ОБИЧАЙНО МЕСТОПРЕБИВАВАНЕ / DOMICILIO HABITUAL / OBVYKLÉ BYDLIŠTĚ / SÆDVANLIG BOPÆLSADRESSE / ALALINE ELUKOHT / ΣΥΝΗΘΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗ / GNÁTHÁIT CHÓNAITHE / MJESTO PREBIVALIŠTA / RESIDENZA ABITUALE / PASTĀVĪGĀ DZĪVESVIETA / NUOLATINĖ GYVENAMOJI VIETA / SZOKÁSOS TARTÓZKODÁSI HELY / RESIDENZA NORMALI / WOONPLAATS / MIEJSCE ZWYKŁEGO POBYTU / RESIDÊNCIA HABITUAL / REŞEDINŢA OBIŞNUITĂ / MIESTO OBVYKLÉHO POBYTU / OBIČAJNO PREBIVALIŠČE / ASUINPAIKKA

13

Autres informations figurant dans l'acte / Andere Angaben aus dem Eintrag / ДРУГИ БЕЛЕЖКИ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕГИСТРАЦИЯТА / OTROS DATOS DEL REGISTRO / DALŠÍ ÚDAJE O ZÁPISU / ANDRE BEMÆRKNINGER TIL REGISTRERINGEN / MUU TEAVE / ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ / SONRAÍ EILE A BHAINEANN LEIS AN gCLÁRÚCHÁN / OSTALE INFORMACIJE ZA PRIJAVU / ALTRI ELEMENTI PARTICOLARI DELLA REGISTRAZIONE / CITAS ZIŅAS PAR REĢISTRĀCIJU / KITI REGISTRACIJOS DUOMENYS / EGYÉB ANYAKÖNYVI ADATOK / PARTIKOLARITAJIET OĦRA TAR-REĠISTRAZZJONI / ANDERE BIJZONDERHEDEN VAN DE REGISTRATIE / INNE OKOLICZNOŚCI SZCZEGÓLNE ZWIĄZANE Z REJESTRACJĄ / OUTROS ELEMENTOS PARTICULARES DO REGISTO / ALTE CARACTERISTICI PRIVIND ÎNREGISTRAREA / INÉ OSOBITNÉ ÚDAJE V SÚVISLOSTI S REGISTRÁCIOU / DRUGE POSEBNOSTI PRIJAVE / MUITA REKISTERÖINTIIN LIITTYVIÄ SEIKKOJA

14

Date de délivrance, signature, sceau / Tag der Ausstellung, Unterschrift, Siegel / ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI

Bilaga IIIa

FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE

SKILSMÄSSA

Artikel 11 i förordning (EU) [Nummer och titel på denna förordning]

 

p0000010.png

1

MEDLEMSSTAT

2

UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE SKILSMÄSSA

4

DATUM OCH ORT FÖR SKILSMÄSSA Da Må År

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

5

MAKE A

6

MAKE B

7

EFTERNAMN FÖRE SKILSMÄSSA

8

FÖRNAMN

9

KÖN

10

FÖDELSEDATUM OCH PLATS

Da Må År

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Da Må År

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

11

EFTERNAMN EFTER SKILSMÄSSA

12

HEMVIST

13

ANDRA UPPGIFTER I REGISTRERINGEN

14

UTFÄRDANDEDATUM Da Må År

UNDERSKRIFT, STÄMPEL |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Rättsligt meddelande: Detta flerspråkiga EU-standardformulär görs tillgängligt av myndigheterna i den utfärdande medlemsstaten och kan begäras som alternativ till motsvarande officiella handling i den medlemsstaten. Formuläret påverkar inte användningen av motsvarande nationell handling. Det har samma formella bevisvärde som motsvarande nationell handling i den utfärdande medlemsstaten och påverkar inte tillämpningen av medlemsstaternas materiella lagstiftning om hemvist.

FÖRKLARINGAR/ SYMBOLS / SYMBOLES / ZEICHEN / СИМВОЛИ / SÍMBOLOS / SYMBOLY / SYMBOLER / SÜMBOLID / ΣΥΜΒΟΛΑ / NODA / SIMBOLI / SIMBOLI / APZĪMĒJUMI / SIMBOLIAI / JELMAGYARÁZAT / SIMBOLI / AFKORTINGEN / SKRÓT / SÍMBOLOS / SIMBOLURI / SYMBOLY / KRATICE / SYMBOLIT

—   Da: Dag/ Day / Jour / Tag / ден / Día / Den / Dag / Päev / Ημέρα / Lá / Dan / Giorno / diena / diena / Nap / Jum / dag / dzień / Dia / Ziua / Deň / Dan / Päivä

—   Må: Månad/ Month / Mois / Monat / месец / Mes / Měsíc / Måned / Kuu / Μήνας / Mí / Mjesec / Mese / mēnesis / mėnuo / Hónap / Xahar / maand / miesiąc / Mês / Luna / Mesiac / Mesec / Kuukausi

—   År: År/ Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Aasta / Έτος / Bliain / Godina / Anno / gads / metai / Év / Sena / jaar/ rok / Ano / Anul / Rok / Leto / Vuosi

—   M: Manligt/ Masculine / Masculin / Männlich / мъжки / Masculino / Mužské / Mand / Mees / Άρρεν / Fireann / Muško / Maschile / Vīrietis / Vyras / Férfi / Maskil / man / mężczyzna / Masculino / Masculin / Muž / Moški / Mies

—   F: Kvinnligt/ Feminine / Féminin / Weiblich / женски / Femenino / Ženské / Kvinde / Naine / Θήλυ / Baineann / Žensko / Femminile / Sieviete / Moteris / Nő / Femminil / vrouw / kobieta / Feminino / Feminin / Žena / Ženska / Nainen

—   Mar : Giftermål/ Marriage / Mariage / Eheschlieβung / брак / Matrimonio / Manželství / Gift / Abielu / Γάμος / Pósadh / Brak / Matrimonio / Laulība / Santuoka / Házasság / Żwieġ / huwelijk / związek małżeński / Casamento / Căsătorie / Manželstvo / Zakonska zveza / Avioliitto

—   Reg: Registrerat partnerskap/ Registered Partnership / Partenariat enregistré / Eingetragene Partnerschaft / регистрирано партньорство / Unión registrada / Registrované partnerství / Registreret partnerskab / Registreeritud partnerlus / Καταχωρισμένη συμβίωση / Páirtnéireacht Chláraithe / Registrirano partnerstvo / Unione registrata / Reģistrētas partnerattiecības / Registruota partnerystė / Bejegyzett élettársi kapcsolat / Unjoni Rreġistrata / geregistreerd partnerschap / zarejestrowany związek partnerski / Parceria registada / Parteneriat înregistrat / Registrované partnerstvo / Registrirana partnerska skupnost / Rekisteröity parisuhde

—   Ls : Hemskillnad/ Legal separation / Séparation de corps / Trennung ohne Auflösung des Ehebandes / законна раздяла / Separación judicial / Rozluka / Separeret / Lahuselu / Δικαστικός χωρισμός / Scaradh Dlíthiúil / Zakonska rastava / Separazione personale / Laulāto atšķiršana / Gyvenimas skyrium (separacija) / Különválás / Separazzjoni legali / scheiding van tafel en bed / separacja prawna / Separação legal / Separare de drept / Súdna rozluka / Prenehanje življenjske skupnosti / Asumusero

—   Div: Skilsmässa/ Divorce / Divorce / Scheidung / развод / Divorcio / Rozvod / Skilt / Lahutus / Διαζύγιο / Colscaradh / Razvod / Divorzio / Laulības šķiršana / Santuokos nutraukimas / Házasság felbontása / Divorzju /echtscheiding / rozwód / Divórcio / Divorț / Rozvod / Razveza zakonske zveze / Avioero

—   A: Annullering/ Annulment / Annulation / Nichtigerklärung / унищожаване / Anulación / Zrušení / Ophævelse af ægteskab / Tühistamine / Ακύρωση / Neamhniú pósta / Poništenje / Annullamento / Laulības atzīšana par neesošu / Pripažinimas negaliojančia / Érvénytelenítés / Annullament / nietigverklaring / anulowanie / Anulação / Anulare / Anulovanie / Razveljavitev zakonske zveze / Mitätöinti

—   D: Dödsfall/ Death / Décès / Tod / смърт / Defunción / Úmrtí / Død / Surm / Θάνατος / Bás / Smrt / Decesso / Nāve / Mirtis / Halál / Mewt / overlijden / zgon / Óbito / Deces / Úmrtie / Smrt / Kuolema

—   Dh: Makes dödsfall/ Death of the husband / Décès du mari / Tod des Ehemanns / смърт на съпруга / Defunción del esposo / Úmrtí manžela / Ægtefælles (mand) død / Abikaasa surm (M) / Θάνατος του συζύγου / Bás an fhir chéile / Smrt supruga / Decesso del marito / Vīra nāve / Vyro mirtis / Férj halála / : Mewt tar-raġel / overlijden van echtgenoot / zgon współmałżonka / Óbito do cônjuge masculino / Decesul soțului / Úmrtie manžela / Smrt moža / Aviomiehen kuolema

—   Dw: Makas dödsfall/ Death of the Wife / Décès de la femme / Tod der Ehefrau / смърт на съпругата / Defunción de la esposa / Úmrtí manželky / Ægtefælles (kone) død / Abikaasa surm (F) / Θάνατος της συζύγου / Bás na mná céile / Smrt supruge / Decesso della moglie / Sievas nāve / Žmonos mirtis / Feleség halála / Mewt tal-mara / overlijden van echtgenote / zgon współmałżonki / Óbito do cônjuge feminino / Decesul soției / Úmrtie manželky / Smrt žene / Vaimon kuolema

1

MEMBER STATE/ ÉTAT MEMBRE / MITGLIEDSTAAT / ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁT / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA / STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / STAT MEMBRU / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / JÄSENVALTIO

2

ISSUING AUTHORITY/ AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE / AUSSTELLUNGSBEHÖRDE / ИЗДАВАЩ ОРГАН / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / AUTORITATEA EMITENTĂ / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / ANTAVA VIRANOMAINEN

3

EU MULTILINGUAL STANDARD FORM CONCERNING DIVORCE/ Formulaire type multilingue de l'UE relatif au divorce / MEHRSPRACHIGES EU-FORMULAR - SCHEIDUNG / МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА РАЗВОД / UE FORMULARIO NORMALIZADO MULTILINGÜE RELATIVO AL DIVORCIO / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU TÝKAJÍCÍ SE ROZVODU / FLERSPROGET EU-STANDARDFORMULAR VEDRØRENDE SKILSMISSE / LAHUTUST PUUDUTAV MITMEKEELNE ELI STANDARDVORM / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AE MAIDIR LE COLSCARADH / VIŠEJEZIČNI STANDARDNI OBRAZAC EUROPSKE UNIJE – RAZVOD / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UNIONE EUROPEA RELATIVO AL DIVORZIO / ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL SKYRYBŲ / EIROPAS SAVIENĪBAS DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ LAULĪBAS ŠĶIRŠANU / TÖBBNYELVŰ EURÓPAI UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY VÁLÁS TEKINTETÉBEN / FORMOLA STANDARD MULTILINGWALI TAL-UE DWAR ID-DIVORZJU / MEERTALIG MODELFORMULIER VAN DE EUROPESE UNIE BETREFFENDE ECHTSCHEIDING / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY ROZWODU / FORMULÁRIO MULTILINGUE NORMALIZADO DA UE RELATIVO AO DIVÓRCIO / FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND DIVORŢUL / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA ROZVODU / VEČJEZIČNI STANDARDNI OBRAZEC EU O RAZVEZI ZAKONSKE ZVEZE / EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE – AVIOERO

4

DATE AND PLACE OF DIVORCE/ Date et lieu du divorce / TAG UND ORT DER SCHEIDUNG / ДАТА И МЯСТО НА РАЗВОДА / FECHA Y LUGAR DEL DIVORCIO / DATUM A MÍSTO ROZVODU / DATO OG STED FOR SKILSMISSEN / LAHUTUSE KUUPÄEV JA KOHT / HΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ / DÁTA AGUS ÁIT AN CHOLSCARTHA / DATUM I MJESTO RAZVODA / DATA E LUOGO DEL DIVORZIO / SKYRYBŲ DATA IR VIETA / LAULĪBAS ŠĶIRŠANAS DATUMS UN VIETA / VÁLÁS IDEJE ÉS HELYE / DATA U POST TAD-DIVORZJU / DATUM EN PLAATS VAN DE ECHTSCHEIDING / DATA I MIEJSCE ROZWODU / DATA E LOCAL DO DIVÓRCIO / DATA ŞI LOCUL DIVORŢULUI / DÁTUM A MIESTO ROZVODU / DATUM IN KRAJ RAZVEZE / AVIOERON VOIMAANTULOPÄIVÄ JA PAIKKA

5

SPOUSE a/ Conjoint A / EHEPARTNER A / СЪПРУГ A / CÓNYUGE A / MANŽEL / ÆGTEFÆLLE A / ABIKAASA A / ΣΥΖΥΓΟΣ Α / CÉILE A / BRAČNI PARTNER A / CONIUGE A / LAULĀTAIS A / SUTUOKTINIS A / "A" HÁZASTÁRS / KONJUĠI A / ECHTGENOOT/-GENOTE A / MAŁŻONEK A / COÕNJUGE A / SOŢUL/SOŢIA A / MANŽEL A / ZAKONEC A / PUOLISO A

6

SPOUSE b/Conjoint B / EHEPARTNER B / СЪПРУГ В / CÓNYUGE B / MANŽELKA / ÆGTEFÆLLE B / ABIKAASA B / ΣΥΖΥΓΟΣ Β / CÉILE B / BRAČNI PARTNER B / CONIUGE B / LAULĀTAIS B / SUTUOKTINIS B / "B" HÁZASTÁRS / KONJUĠI B / ECHTGENOOT/-GENOTE B / MAŁŻONEK B / CÕNJUGE B / SOŢUL/SOŢIA B / MANŽEL B / ZAKONEC B / PUOLISO B

7

NAME BEFORE DIVORCE/ Nom antérieur au divorce / NAME VOR DER SCHEIDUNG / ИМЕ ПРЕДИ РАЗВОДА / NOMBRE ANTES DEL DIVORCIO / JMÉNO PŘED ROZVODEM / NAVN FØR SKILSMISSEN / LAHUTUSE-EELNE NIMI / ΄OΝΟΜΑ ΠΡΙΝ ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ / SLOINNE ROIMH AN GCOLSCARADH / PREZIME PRIJE RAZVODA / NOME ANTERIORMENTE AL DIVORZIO / PAVARDĖ PRIEŠ SKYRYBAS / VĀRDS PIRMS LAULĪBAS ŠĶIRŠANAS / VÁLÁS ELŐTTI NÉV / ISEM QABEL ID-DIVORZJU / NAAM VOOR DE ECHTSCHEIDING / NAZWISKO PRZED ROZWODEM / APELIDO ANTERIOR AO DIVÓRCIO / NUMELE ÎNAINTE DE DIVORŢ / MENO PRED ROZVODOM / IME PRED RAZVEZO / SUKUNIMI ENNEN AVIOEROA

8

FORENAME(S)/ PRÉNOM(S) / VORNAME(N) / СОБСТВЕНО ИМЕ / NOMBRE(S) / JMÉNO (JMÉNA) / FORNAVN/-E / EESNIMED / ΟΝΟΜΑ / CÉADAINM(NEACHA) / IME(NA) / NOME/I / VĀRDS(-I) / VARDAS (-AI) / UTÓNÉV (UTÓNEVEK) / ISEM (ISMIJIET) / VOORNAMEN / IMIĘ (IMIONA) / NOME PRÓPRIO / PRENUME / MENO(Á) / IME(NA) / ETUNIMET

9

SEX/ SEXE / GESCHLECHT / ПОЛ / SEXO / POHLAVÍ / KØN / SUGU / ΦΥΛΟ / GNÉAS / SESSO / DZIMUMS / LYTIS / NEM / SESS / GESLACHT / PŁEĆ / SPOL / SEXO / SEX / POHLAVIE / SPOL / SUKUPUOLI

10

DATE AND PLACE OF BIRTH/ DATE ET LIEU DE NAISSANCE / TAG UND ORT DER GEBURT / ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATUM A MÍSTO NAROZENÍ / FØDSELSDATO OG -STED / SÜNNIAEG JA –KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / DATUM I MJESTO ROĐENJA / DATA E LUOGO DI NASCITA / DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA / GIMIMO DATA IR VIETA / SZÜLETÉS IDEJE ÉS HELYE / POST U DATA TAT-TWELID / GEBOORTEPLAATS EN –DATUM / DATA I MIEJSCE URODZENIA / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DATA ŞI LOCUL NAŞTERII / DÁTUM A MIESTO NARODENIA / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA

11

NAME FOLLOWING THE DIVORCE/ Nom postérieur au divorce / NAME NACH DER SCHEIDUNG / ИМЕ СЛЕД РАЗВОДА / NOMBRE DESPUÉS DEL DIVORCIO / JMÉNO PO ROZVODU / NAVN EFTER SKILSMISSEN/ LAHUTUSEJÄRGNE NIMI / ΄OΝΟΜΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ / SLOINNE I NDIAIDH AN CHOLSCARTHA / PREZIME NAKON RAZVODA / NOME SUCCESSIVAMENTE AL DIVORZIO / PAVARDĖ PO SKYRYBŲ / VĀRDS PĒC LAULĪBAS ŠĶIRŠANAS / VÁLÁS UTÁNI NÉV / ISEM WARA D-DIVORZJU / NAAM NA DE ECHTSCHEIDING / NAZWISKO PO ROZWODZIE / APELIDO POSTERIOR AO DIVÓRCIO / NUMELE DUPĂ DIVORŢ / MENO PO ROZVODE / IME PO RAZVEZI / SUKUNIMI AVIOERON JÄLKEEN

12

HABITUAL RESIDENCE/ Résidence habituelle / ORT DES GEWÖHNLICHEN AUFENTHALTS / ОБИЧАЙНО МЕСТОПРЕБИВАВАНЕ / DOMICILIO HABITUAL / OBVYKLÉ BYDLIŠTĚ / SÆDVANLIG BOPÆLSADRESSE / ALALINE ELUKOHT / ΣΥΝΗΘΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗ / GNÁTHÁIT CHÓNAITHE / MJESTO PREBIVALIŠTA / RESIDENZA ABITUALE / PASTĀVĪGĀ DZĪVESVIETA / NUOLATINĖ GYVENAMOJI VIETA / SZOKÁSOS TARTÓZKODÁSI HELY / RESIDENZA NORMALI / WOONPLAATS / MIEJSCE ZWYKŁEGO POBYTU / RESIDÊNCIA HABITUAL / REŞEDINŢA OBIŞNUITĂ / MIESTO OBVYKLÉHO POBYTU / OBIČAJNO PREBIVALIŠČE / ASUINPAIKKA

13

OTHER PARTICULARS OF THE ACT/ Autres informations figurant dans l'acte / ANDERE ANGABEN AUS DEM EINTRAG / ДРУГИ БЕЛЕЖКИ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕГИСТРАЦИЯТА / OTROS DATOS DEL REGISTRO / DALŠÍ ÚDAJE O ZÁPISU / ANDRE BEMÆRKNINGER TIL REGISTRERINGEN / MUU TEAVE / ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ / SONRAÍ EILE A BHAINEANN LEIS AN gCLÁRÚCHÁN / OSTALE INFORMACIJE ZA PRIJAVU / ALTRI ELEMENTI PARTICOLARI DELLA REGISTRAZIONE / CITAS ZIŅAS PAR REĢISTRĀCIJU / KITI REGISTRACIJOS DUOMENYS / EGYÉB ANYAKÖNYVI ADATOK / PARTIKOLARITAJIET OĦRA TAR-REĠISTRAZZJONI / ANDERE BIJZONDERHEDEN VAN DE REGISTRATIE / INNE OKOLICZNOŚCI SZCZEGÓLNE ZWIĄZANE Z REJESTRACJĄ / OUTROS ELEMENTOS PARTICULARES DO REGISTO / ALTE CARACTERISTICI PRIVIND ÎNREGISTRAREA / INÉ OSOBITNÉ ÚDAJE V SÚVISLOSTI S REGISTRÁCIOU / DRUGE POSEBNOSTI PRIJAVE / MUITA REKISTERÖINTIIN LIITTYVIÄ SEIKKOJA

14

DATE OF ISSUE, SIGNATURE, SEAL/ DATE DE DÉLIVRANCE, SIGNATURE, SCEAU / TAG DER AUSSTELLUNG, UNTERSCHRIFT, SIEGEL / ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI

[Ändr. 43]

Annex IV

FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE REGISTRERAT PARTNERSKAP

Artikel 11 i förordning (EU) [Nummer och titel på denna förordning]

p0000011.png

p0000012.png

Rättsligt meddelande: Detta flerspråkiga EU-standardformulär görs tillgängligt av myndigheterna i den utfärdande medlemsstaten och kan begäras som alternativ till motsvarande officiella handling i den medlemsstaten. Formuläret påverkar inte användningen av motsvarande nationell handling. Det har samma formella bevisvärde som motsvarande nationell handling i den utfärdande medlemsstaten och påverkar inte tillämpningen av medlemsstaternas materiella lagstiftning om registrerat partnerskap.

FÖRKLARINGAR / SYMBOLS / SYMBOLES / ZEICHEN / СИМВОЛИ / SÍMBOLOS / SYMBOLY / SYMBOLER / SÜMBOLID / ΣΥΜΒΟΛΑ / NODA / SIMBOLI / SIMBOLI / APZĪMĒJUMI / SIMBOLIAI / JELMAGYARÁZAT / SIMBOLI / AFKORTINGEN / SKRÓT / SÍMBOLOS / SIMBOLURI / SYMBOLY / KRATICE / SYMBOLIT

—   Da: / Dag /Day / Jour / Tag / ден / Día / Den / Dag / Päev / Ημέρα / Lá / Dan / Giorno / diena / diena / Nap / Jum / dag / dzień / Dia / Ziua / Deň / Dan / Päivä

—   Må: Månad / Month / Mois / Monat / месец / Mes / Měsíc / Måned / Kuu / Μήνας / Mí / Mjesec / Mese / mēnesis / mėnuo / Hónap / Xahar / maand / miesiąc / Mês / Luna / Mesiac / Mesec / Kuukausi

—   År: År / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Aasta / Έτος / Bliain / Godina / Anno / gads / metai / Év / Sena / jaar / rok / Ano / Anul / Rok / Leto / Vuosi

—   Äkt : Giftermål / Marriage / Mariage / Eheschlieβung / брак / Matrimonio / Manželství / Gift / Abielu / Γάμος / Pósadh / Brak / Matrimonio / Laulība / Santuoka / Házasság / Żwieġ / huwelijk / związek małżeński / Casamento / Căsătorie / Manželstvo / Zakonska zveza / Avioliitto

—   Reg: Registrerat partnerskap / Registered Partnership / Partenariat enregistré / Eingetragene Partnerschaft / регистрирано партньорство / Unión registrada / Registrované partnerství / Registreret partnerskab / Registreeritud partnerlus / Καταχωρισμένη συμβίωση / Páirtnéireacht Chláraithe / Registrirano partnerstvo / Unione registrata / Reģistrētas partnerattiecības / Registruota partnerystė / Bejegyzett élettársi kapcsolat / Unjoni Rreġistrata / geregistreerd partnerschap / zarejestrowany związek partnerski / Parceria registada / Parteneriat înregistrat / Registrované partnerstvo / Registrirana partnerska skupnost / Rekisteröity parisuhde

—   Hs: / Hemskillnad / Legal separation / Séparation de corps / Trennung ohne Auflösung des Ehebandes / законна раздяла / Separación judicial / Rozluka / Separeret / Lahuselu / Δικαστικός χωρισμός / Scaradh Dlíthiúil / Zakonska rastava / Separazione personale / Laulāto atšķiršana / Gyvenimas skyrium (separacija) / Különválás / Separazzjoni legali / scheiding van tafel en bed / separacja prawna / Separação legal / Separare de drept / Súdna rozluka / Prenehanje življenjske skupnosti / Asumusero

—   Sk: Skilsmässa /Divorce / Divorce / Scheidung / развод / Divorcio / Rozvod / Skilt / Lahutus / Διαζύγιο / Colscaradh / Razvod / Divorzio / Laulības šķiršana / Santuokos nutraukimas / Házasság felbontása / Divorzju / echtscheiding / rozwód / Divórcio / Divorț / Rozvod / Razveza zakonske zveze / Avioero

—   Ann: Annullering / Annulment / Annulation / Nichtigerklärung / унищожаване / Anulación / Zrušení / Ophævelse af ægteskab / Tühistamine / Ακύρωση / Neamhniú pósta / Poništenje / Annullamento / Laulības atzīšana par neesošu / Pripažinimas negaliojančia / Érvénytelenítés / Annullament / nietigverklaring / anulowanie / Anulação / Anulare / Anulovanie / Razveljavitev zakonske zveze / Mitätöinti

—   Död: Dödsfall /Death / Décès / Tod / смърт / Defunción / Úmrtí / Død / Surm / Θάνατος / Bás / Smrt / Decesso / Nāve / Mirtis / Halál / Mewt / overlijden / zgon / Óbito / Deces / Úmrtie / Smrt / Kuolema

—   Dh: Makes dödsfall / Death of the husband / Décès du mari / Tod des Ehemanns / смърт на съпруга / Defunción del esposo / Úmrtí manžela / Ægtefælles (mand) død / Abikaasa surm (M) / Θάνατος του συζύγου / Bás an fhir chéile / Smrt supruga / Decesso del marito / Vīra nāve / Vyro mirtis / Férj halála / : Mewt tar-raġel / overlijden van echtgenoot / zgon współmałżonka / Óbito do cônjuge masculino / Decesul soțului / Úmrtie manžela / Smrt moža / Aviomiehen kuolema

—   Dw: Makas dödsfall /Death of the Wife / Décès de la femme / Tod der Ehefrau / смърт на съпругата / Defunción de la esposa / Úmrtí manželky / Ægtefælles (kone) død / Abikaasa surm (F) / Θάνατος της συζύγου / Bás na mná céile / Smrt supruge / Decesso della moglie / Sievas nāve / Žmonos mirtis / Feleség halála / Mewt tal-mara / overlijden van echtgenote / zgon współmałżonki / Óbito do cônjuge feminino / Decesul soției / Úmrtie manželky / Smrt žene / Vaimon kuolema

1

État membre / Mitgliedstaat / ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁT / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA / STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / STAT MEMBRU / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / JÄSENVALTIO

2

autorité de délivrance / Ausstellungsbehörde / ИЗДАВАЩ ОРГАН / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / AUTORITATEA EMITENTĂ / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / ANTAVA VIRANOMAINEN

3

Formulaire type multilingue de l'UE concernant le partenariat enregistré / mehrsprachiges EU-Formular - eingetragene Partnerschaft / МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕС ЗА РЕГИСТРИРАНО ПАРТНЬОРСТВО / IMPRESO ESTÁNDAR MULTILINGÜE DE LA UE RELATIVO A LA UNIÓN REGISTRADA / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU PRO REGISTROVANÉ PARTNERSTVÍ / FLERSPROGET EU-STANDARFORMULAR FOR REGISTRERET PARTNERSKAB / ELi MITMEKEELNE STANDARDVORM REGISTREERITUD PARTNRELUSE KOHTA / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΜΕΝΗ ΣΥΜΒΙΩΣΗ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AN AE MAIDIR LE PÁIRTNÉIREACHT CHLÁRAITHE / VIŠEJEZIČNI STANDARDNI FORMULAR EU-a KOJI SE ODNOSI NA REGISTRIRANO PARTNERSTVO / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UE RELATIVO ALL'UNIONE REGISTRATA / ES DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ REĢISTRĒTĀM PARTNERATTIECĪBĀM / ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL REGISTRUOTOS PARTNERYSTĖS / TÖBBNYELVŰ UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY BEJEGYZETT ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT TEKINTETÉBEN / FORMOLA MULTILINGWA STANDARD TAL-UE DWAR SĦUBIJA REĠISTRATA / MEERTALIG EU-MODELFORMULIER BETREFFENDE GEREGISTREERD PARTNERSCHAP / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY ZAREJESTROWANIA ZWIĄZKU PARTNERSKIEGO / FORMULÁRIO MULTILINGUE DA UE RELATIVO À PARCERIA REGISTADA / FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND PARTENERIATUL ÎNREGISTRAT / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA REGISTROVANÉHO PARTNERSTVA / STANDARDNI VEČJEZIČNI OBRAZEC EU V ZVEZI Z REGISTRACIJO PARTNERSKE SKUPNOSTI / EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE - REKISTERÖITY PARISUHDE

4

Date et lieu de l'établissement de l'acte / Tag und Ort des Eintrags / ДАТА И МЯСТО НА РЕГИСТРИРАНЕ НА ПАРТНЬОРСТВОТО / FECHA Y LUGAR DE MATRIMONIO / DATUM A MÍSTO UZAVŘENÍ PARTNERSTVÍ / Dato og sted for registreringen / PARTNERLUSE REGISTREERIMISE KUUPÄEV JA KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ / DÁTA AGUS IONAD CHLÁRÚ NA PÁIRTNÉIREACHTA / DATUM I MJESTO SKLAPANJA PARTNERSTVA / DATA E LUOGO DELL'ATTO / AKTA DATUMS UN VIETA / SUDARYMO DATA IR VIETA / CSELEKMÉNY IDEJE ÉS HELYE / DATA U POST TAL-ATT / DATUM EN PLAATS VAN REGISTRATIE / DATA I MIEJSCE ZAREJESTROWANIA ZWIĄZKU / DATA E LOCAL DO ATO / DATA ŞI LOCUL ÎNREGISTRĂRII PARTENERIATULUI / DÁTUM A MIESTO UZAVRETIA PARTNERSTVA / DATUM IN KRAJ REGISTRACIJE / REKISTERÖINTIAIKA JA –PAIKKA

5

Partenaire A / Partner A / ПАРТНЬОР A / PAREJA A / PARTNER A / PARTNER A / PARTNER A / ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ A / PÁIRTÍ A / PARTNER A / PARTNER A / PARTNERIS A / "A" ÉLETTÁRS / SIEĦEB A / PARTNER A / PARTNER A / PARCEIRO A / PARTENERUL A / PARTNER A / PARTNER A / PUOLISO A

6

Partenaire B / Partner B / ПАРТНЬОР В / PAREJA B / PARTNER B / PARTNER B / PARTNER B / ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ B / PÁIRTÍ B / PARTNER B / PARTNER B / PARTNERIS B / "B" ÉLETTÁRS / SIEĦEB B / PARTNER B / PARTNER B / PARCEIRO B / PARTENERUL B / PARTNER B / PARTNER B / PUOLISO B

7

Nom antérieur à l'établisssement de l'acte / Name vor dem Eintrag / ФАМИЛНО ИМЕ ПРЕДИ РЕГИСТРИРАНЕ НА ПАРТНЬОРСТВОТО / APELLIDO(S) ANTES DEL CONTRATO DE UNIÓN / PŘÍJMENÍ PŘED UZAVŘENÍM PARTNERSTVÍ / EFTERNAVN FØR INDGÅELSE AF PARTNERSKABET / PEREKONNANIMI ENNE REGISTREERIMIST / ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΡΙΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ / SLOINNE ROIMH AN gCLÁRÚ / PREZIME PRIJE SKLAPANJA PARTNERSTVA / COGNOME PRIMA DELL'ATTO / UZVĀRDS PIRMS AKTA / PAVARDĖ IKI SUDARYMO / BEJEGYZETT ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT LÉTESÍTÉSE ELŐTTI CSALÁDI NÉV / KUNJOM QABEL L-ATT / NAAM VÓÓR REGISTRATIE VAN HET PARTNERSCHAP / NAZWISKO PRZED ZAREJESTROWANIEM ZWIĄZKU / APELIDO ANTERIOR AO ATO / NUMELE AVUT ÎNAINTE DE ÎNREGISTRAREA PARTENERIATULUI / PRIEZVISKO PRED UZAVRETÍM PARTNERSTVA / PRIIMEK PRED REGISTRACIJO PARTNERSKE SKUPNOSTI / SUKUNIMI ENNEN REKISTERÖINTIÄ

8

Prénom(s) / Vorname(n) / СОБСТВЕНО ИМЕ / NOMBRE(S) / JMÉNO (JMÉNA) / FORNAVN/-E / EESNIMED / ΟΝΟΜΑ/ΟΝΟΜΑΤΑ / CÉADAINM(NEACHA) / IME(NA) / NOME/I / VĀRDS(-I) / VARDAS (-AI) / UTÓNÉV (UTÓNEVEK) / ISEM (ISMIJIET) / VOORNAMEN / IMIĘ (IMIONA) / NOME´PRÓPRIO / PRENUME / MENO(Á) / IME(NA) / ETUNIMET

9

Sexe / Geschlecht / ПОЛ / SEXO / POHLAVÍ / KØN / SUGU / ΦΥΛΟ / GNÉAS / SPOL / SESSO / DZIMUMS / LYTIS / NEM / SESS / GESLACHT / PŁEĆ / SEXO / SEX / POHLAVIE / SPOL / SUKUPUOLI

10

Date et lieu de naissance / Tag und Ort der Geburt / ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATUM A MÍSTO NAROZENÍ / FØDSELSDATO OG –STED / KUUPÄEV JA KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / DATUM I MJESTO ROĐENJA / DATA E LUOGO DI NASCITA / DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA / GIMIMO DATA IR VIETA / SZÜLETÉSI HELY ÉS IDŐ / DATA U POST TAT-TWELID / GEBOORTEDATUM EN –PLAATS / DATA I MIEJSCE URODZIN / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DATA ŞI LOCUL NAŞTERII / DÁTUM A MIESTO NARODENIA / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA

11

Nom postérieur à l'établissemnt de l'acte / Name nach dem Eintrag / ФАМИЛНО ИМЕ СЛЕД РЕГИСТРИРАНЕ НА ПАРТНЬОРСТВОТО / APELLIDO(S) TRAS EL CONTRATO DE UNIÓN / PŘÍJMENÍ PO UZAVŘENÍ PARTNERSTVÍ / NAVN EFTER ACT / PEREKONNANIMI PÄRAST REGISTREERIMIST / ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ / SLOINNE TAR ÉIS AN CHLÁRAITHE / PREZIME NAKON SKLAPANJA PARTNERSTVA / COGNOME DOPO L'ATTO / UZVĀRDS PĒC AKTA / PAVARDĖ PO SUDARYMO / BEJEGYZETT ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT LÉTESÍTÉSE UTÁNI NÉV / KUNJOM WARA L-ATT / NAAM VÓÓR PARTNERSCHAP / NAZWISKO PO ZAREJESTROWANIU ZWIĄZKU / APELIDO POSTERIOR AO ATO / NUMELE DOBÂNDIT DUPĂ ÎNREGISTRARE / PRIEZVISKO PO UZAVRETÍ PARTNERSTVA / PRIIMEK PO REGISTRACIJI PARTNERSKE SKUPNOSTI / NIMI REKISTERÖINNIN JÄLKEEN

12

Résidence habituelle / Ort des gewöhnlichen Aufenthalts / ОБИЧАЙНО МЕСТОПРЕБИВАВАНЕ / DOMICILIO HABITUAL / OBVYKLÉ BYDLIŠTĚ / SÆDVANLIG BOPÆLSADRESSE / ALALINE ELUKOHT / ΣΥΝΗΘΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗ / GNÁTHÁIT CHÓNAITHE / MJESTO PREBIVALIŠTA / RESIDENZA ABITUALE / PASTĀVĪGĀ DZĪVESVIETA / NUOLATINĖ GYVENAMOJI VIETA / SZOKÁSOS TARTÓZKODÁSI HELY / RESIDENZA NORMALI / WOONPLAATS / MIEJSCE ZWYKŁEGO POBYTU / RESIDÊNCIA HABITUAL / REŞEDINŢA OBIŞNUITĂ / MIESTO OBVYKLÉHO POBYTU / OBIČAJNO PREBIVALIŠČE / ASUINPAIKKA

13

Autres informations figurant dans l'acte / Andere Angaben aus dem Eintrag / ДРУГИ БЕЛЕЖКИ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕГИСТРАЦИЯТА / OTROS DATOS DEL REGISTRO / DALŠÍ ÚDAJE O ZÁPISU / ANDRE BEMÆRKNINGER TIL REGISTRERINGEN / MUU TEAVE / ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ / SONRAÍ EILE A BHAINEANN LEIS AN gCLÁRÚCHÁN / OSTALE INFORMACIJE ZA PRIJAVU / ALTRI ELEMENTI PARTICOLARI DELLA REGISTRAZIONE / CITAS ZIŅAS PAR REĢISTRĀCIJU/ KITI REGISTRACIJOS DUOMENYS / EGYÉB ANYAKÖNYVI ADATOK / PARTIKOLARITAJIET OĦRA TAR-REĠISTRAZZJONI / ANDERE BIJZONDERHEDEN VAN DE REGISTRATIE / INNE OKOLICZNOŚCI SZCZEGÓLNE ZWIĄZANE Z REJESTRACJĄ / OUTROS ELEMENTOS PARTICULARES DO REGISTO / ALTE CARACTERISTICI PRIVIND ÎNREGISTRAREA / INÉ OSOBITNÉ ÚDAJE V SÚVISLOSTI S REGISTRÁCIOU / DRUGE POSEBNOSTI PRIJAVE / MUITA REKISTERÖINTIIN LIITTYVIÄ SEIKKOJA

14

Date de délivrance, signature, sceau / Tag der Ausstellung, Unterschrift, Siegel / ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI

Bilaga IVa

FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE

UPPLÖSNING AV REGISTRERAT PARTNERSKAP

Artikel 11 i förordning (EU) [Nummer och titel på denna förordning]

 

p0000013.png

1

MEDLEMSSTAT

2

UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE UPPLÖSNING AV REGISTRERAT PARTNERSKAP

4

DATUM OCH ORT FÖR UPPLÖSNING Da Må År

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

5

PARTNER A

6

PARTNER B

7

EFTERNAMN FÖRE UPPLÖSNING

8

FÖRNAMN

9

KÖN

10

FÖDELSEDATUM OCH PLATS

Da Må År

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Da Må År

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

11

EFTERNAMN EFTER UPPLÖSNING

12

HEMVIST

13

ANDRA UPPGIFTER I REGISTRERINGEN

14

UTFÄRDANDEDATUM Da Må År

UNDERSKRIFT, STÄMPEL |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Rättsligt meddelande: Detta flerspråkiga EU-standardformulär görs tillgängligt av myndigheterna i den utfärdande medlemsstaten och kan begäras som alternativ till motsvarande officiella handling i den medlemsstaten. Formuläret påverkar inte användningen av motsvarande nationell handling. Det har samma formella bevisvärde som motsvarande nationell handling i den utfärdande medlemsstaten och påverkar inte tillämpningen av medlemsstaternas materiella lagstiftning om hemvist.

FÖRKLARINGAR/ SYMBOLS / SYMBOLES / ZEICHEN / СИМВОЛИ / SÍMBOLOS / SYMBOLY / SYMBOLER / SÜMBOLID / ΣΥΜΒΟΛΑ / NODA / SIMBOLI / APZĪMĒJUMI / SIMBOLIAI / JELMAGYARÁZAT / SIMBOLI / SIMBOLI / AFKORTINGEN / SKRÓT / SÍMBOLOS / SIMBOLURI / SYMBOLY / KRATICE / SYMBOLIT

—   Da: Dag/ Day / Jour / Tag / ден / Día / Den / Dag / Päev / Ημέρα / Lá / Dan / Giorno / diena / diena / Nap / Jum / dag / dzień / Dia / Ziua / Deň / Dan / Päivä

—   Må: Månad/ Month / Mois / Monat / месец / Mes / Měsíc / Måned / Kuu / Μήνας / Mí / Mjesec / Mese / mēnesis / mėnuo / Hónap / Xahar / maand / miesiąc / Mês / Luna / Mesiac / Mesec / Kuukausi

—   År: År/ Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Aasta / Έτος / Bliain / Godina / Anno / gads / metai / Év / Sena / jaar/ rok / Ano / Anul / Rok / Leto / Vuosi

—   M: Manligt/ Masculine / Masculin / Männlich / мъжки / Masculino / Mužské / Mand / Mees / Άρρεν / Fireann / Muško / Maschile / Vīrietis / Vyras / Férfi / Maskil / man / mężczyzna / Masculino / Masculin / Muž / Moški / Mies

—   F: Kvinnligt/ Feminine / Féminin / Weiblich / женски / Femenino / Ženské / Kvinde / Naine / Θήλυ / Baineann / Žensko / Femminile / Sieviete / Moteris / Nő / Femminil / vrouw / kobieta / Feminino / Feminin / Žena / Ženska / Nainen

—   Mar : Giftermål/ Marriage / Mariage / Eheschlieβung / брак / Matrimonio / Manželství / Gift / Abielu / Γάμος / Pósadh / Brak / Matrimonio / Laulība / Santuoka / Házasság / Żwieġ / huwelijk / związek małżeński / Casamento / Căsătorie / Manželstvo / Zakonska zveza / Avioliitto

—   Reg: Registrerat partnerskap/ Registered Partnership / Partenariat enregistré / Eingetragene Partnerschaft / регистрирано партньорство / Unión registrada / Registrované partnerství / Registreret partnerskab / Registreeritud partnerlus / Καταχωρισμένη συμβίωση / Páirtnéireacht Chláraithe / Registrirano partnerstvo / Unione registrata / Reģistrētas partnerattiecības / Registruota partnerystė / Bejegyzett élettársi kapcsolat / Unjoni Rreġistrata / geregistreerd partnerschap / zarejestrowany związek partnerski / Parceria registada / Parteneriat înregistrat / Registrované partnerstvo / Registrirana partnerska skupnost / Rekisteröity parisuhde

—   Ls :Hemskillnad/ Legal separation / Séparation de corps / Trennung ohne Auflösung des Ehebandes / законна раздяла / Separación judicial / Rozluka / Separeret / Lahuselu / Δικαστικός χωρισμός / Scaradh Dlíthiúil / Separazione personale / Laulāto atšķiršana / Gyvenimas skyrium (separacija) / Különválás / Zakonska rastava / Separazzjoni legali / scheiding van tafel en bed / separacja prawna / Separação legal / Separare de drept / Súdna rozluka / Prenehanje življenjske skupnosti / Asumusero

—   Div: Skilsmässa/ Divorce / Divorce / Scheidung / развод / Divorcio / Rozvod / Skilt / Lahutus / Διαζύγιο / Colscaradh / Razvod / Divorzio / Laulības šķiršana / Santuokos nutraukimas / Házasság felbontása / Divorzju / echtscheiding / rozwód / Divórcio / Divorț / Rozvod / Razveza zakonske zveze / Avioero

—   A: Annullering/ nnulment / Annulation / Nichtigerklärung / унищожаване / Anulación / Zrušení / Ophævelse af ægteskab / Tühistamine / Ακύρωση / Neamhniú pósta / Poništenje / Annullamento / Laulības atzīšana par neesošu / Pripažinimas negaliojančia / Érvénytelenítés / Annullament / nietigverklaring / anulowanie / Anulação / Anulare / Anulovanie / Razveljavitev zakonske zveze / Mitätöinti

—   D: Dödsfall/ Death / Décès / Tod / смърт / Defunción / Úmrtí / Død / Surm / Θάνατος / Bás / Smrt / Decesso / Nāve / Mirtis / Halál / Mewt / overlijden / zgon / Óbito / Deces / Úmrtie / Smrt / Kuolema

1

MEMBER STATE/ ÉTAT MEMBRE / MITGLIEDSTAAT / ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁT / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA / STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / STAT MEMBRU / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / JÄSENVALTIO / MEDLEMSSTAT

2

ISSUING AUTHORITY/ AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE / AUSSTELLUNGSBEHÖRDE / ИЗДАВАЩ ОРГАН / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / AUTORITATEA EMITENTĂ / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / ANTAVA VIRANOMAINEN / UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

EU MULTILINGUAL STANDARD FORM CONCERNING DISSOLUTION OF REGISTERED PARTNERSHIP/ Formulaire type multilingue de l'UE relatif à la dissolution d'un partenariat enregistré / MEHRSPRACHIGES EU-FORMULAR - AUFHEBUNG EINER EINGETRAGENEN PARTNERSCHAFT / МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РЕГИСТРИРАНО ПАРТНЬОРСТВО / UE FORMULARIO NORMALIZADO MULTILINGÜE RELATIVO A LA DISOLUCIÓN DE UNA PAREJA DE HECHO INSCRITA EN UN REGISTRO / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU TÝKAJÍCÍ SE ZÁNIKU REGISTROVANÉHO PARTNERSTVÍ / FLERSPROGET EU-STANDARDFORMULAR VEDRØRENDE OPLØSNING AF REGISTRERET PARTNERSKAB / REGISTREERITUD PARTNERLUSE LÕPPEMIST PUUDUTAV MITMEKEELNE ELI STANDARDVORM / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AE MAIDIR LE SCAOILEADH PÁIRTNÉIREACHTA CLÁRAITHE / VIŠEJEZIČNI OBRAZAC EUROPSKE UNIJE – RAZVRGNUĆE REGISTRIRANOG PARTNERSTVA / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UNIONE EUROPEA RELATIVO ALLO SCIOGLIMENTO DI UN'UNIONE REGISTRATA / ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL REGISTRUOTOS PARTNERYSTĖS NUTRAUKIMO / EIROPAS SAVIENĪBAS DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ REĢISTRĒTU PARTNERATTIECĪBU IZBEIGŠANU / TÖBBNYELVŰ EURÓPAI UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY BEJEGYZETT ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT FELBONTÁSA TEKINTETÉBEN / FORMOLA STANDARD MULTILINGWALI TAL-UE DWAR IX-XOLJIMENT TA' UNJONI REĠISTRATA / MEERTALIG MODELFORMULIER VAN DE EUROPESE UNIE BETREFFENDE ONTBINDING VAN EEN GEREGISTREERD PARTNERSCHAP / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY ROZWIĄZANIA ZAREJESTROWANEGO ZWIĄZKU PARTNERSKIEGO / FORMULÁRIO MULTILINGUE NORMALIZADO DA UE RELATIVO À DISSOLUÇÃO DE PARCERIA REGISTADA / FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND DESFACEREA PARTENERIATULUI ÎNREGISTRAT / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA ZRUŠENIA REGISTROVANÉHO PARTNERSTVA / VEČJEZIČNI STANDARDNI OBRAZEC EU O PRENEHANJU REGISTRIRANE PARTNERSKE SKUPNOSTI / EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE – REKISTERÖIDYN PARISUHTEEN PURKAMINEN

4

DATE AND PLACE OF THE DISSOLUTION/ Date et lieu de la dissolution / TAG UND ORT DER AUFHEBUNG / ДАТА И МЯСТО НА ПРЕКРАТЯВАНЕ / FECHA Y LUGAR DE LA DISOLUCIÓN / DATUM A MÍSTO ZÁNIKU REGISTROVANÉHO PARTNERSTVÍ / DATO OG STED FOR OPLØSNINGEN / LÕPPEMISE KUUPÄEV JA KOHT / HΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΛΥΣΗΣ / DÁTA AGUS ÁIT AN SCAOILTE / DATUM I MJESTO RAZVRGNUĆA / DATA E LUOGO DELLO SCIOGLIMENTO / NUTRAUKIMO DATA IR VIETA / IZBEIGŠANAS DATUMS UN VIETA / FELBONTÁS HELYE ÉS IDEJE / DATA U POST TAX-XOLJIMENT / DATUM EN PLAATS VAN DE ONTBINDING / DATA I MIEJSCE ROZWIĄZANIA ZAREJESTROWANEGO ZWIĄZKU PARTNERSKIEGO / DATA E LOCAL DA DISSOLUÇÃO / DATA ŞI LOCUL DESFACERII / DÁTUM A MIESTO ZRUŠENIA REGISTROVANÉHO PARTNERSTVA / DATUM IN KRAJ PRENEHANJA / PARISUHTEEN PURKAMISEN VOIMAANTULOPÄIVÄ JA PAIKKA

5

PARTNER A/ Partenaire A / Partner A / ПАРТНЬОР A / PAREJA A / PARTNER A / PARTNER A / PARTNER A / ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ A / PÁIRTÍ A / PARTNER A / PARTNER A / PARTNERIS A / "A" ÉLETTÁRS / SIEĦEB A / PARTNER A / PARTNER A / PARCEIRO A / PARTENERUL A / PARTNER A / PARTNER A / PUOLISO A

6

PARTNER b/ Partenaire B / Partner B / ПАРТНЬОР В / PAREJA B / PARTNER B / PARTNER B / PARTNER B / ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ B / PÁIRTÍ B / PARTNER B / PARTNER B / PARTNERIS B / "B" ÉLETTÁRS / SIEĦEB B / PARTNER B / PARTNER B / PARCEIRO B / PARTENERUL B / PARTNER B / PARTNER B / PUOLISO B

7

NAME BEFORE THE DISSOLUTION/ Nom antérieur à la dissolution / NAME VOR DER AUFHEBUNG / ИМЕ ПРЕДИ ПРЕКРАТЯВАНЕТО НА РЕГИСТРИРАНОТО ПАРТНЬОРСТВОG / NOMBRE ANTES DE LA DISOLUCIÓN / JMÉNO PŘED ZÁNIKEM REGISTROVANÉHO PARTNERSTVÍ / NAVN FØR OPLØSNINGEN / PARTNERLUSE LÕPPEMISE EELNE NIMI / ΄OΝΟΜΑ ΠΡΙΝ ΤΗ ΔΙΑΛΥΣΗ / SLOINNE ROIMH AN SCAOILEADH / PREZIME PRIJE RAZVRGNUĆA / NOME ANTERIORMENTE ALLO SCIOGLIMENTO / PAVARDĖ PRIEŠ NUTRAUKIMĄ / VĀRDS PIRMS IZBEIGŠANAS / FELBONTÁS ELŐTTI NÉV / ISEM QABEL IX-XOLJIMENT / NAAM VOOR DE ONTBINDING / NAZWISKO PRZED ROZWIĄZANIEM ZAREJESTROWANEGO ZWIĄZKU PARTNERSKIEGO / APELIDO ANTERIOR À DISSOLUÇÃO / NUMELE ÎNAINTE DE DESFACERE / MENO PRED ZRUŠENÍM REGISTROVANÉHO PARTNERSTVA / IME PRED PRENEHANJEM / SUKUNIMI ENNEN PARISUHTEEN PURKAMISTA

8

FORENAME(S)PRÉNOM(S) / VORNAME(N) / СОБСТВЕНО ИМЕ / NOMBRE(S) / JMÉNO (JMÉNA) / FORNAVN/-E / EESNIMED / ΟΝΟΜΑ / CÉADAINM(NEACHA) / IME(NA) / NOME/I / VĀRDS(-I) / VARDAS (-AI) / UTÓNÉV (UTÓNEVEK) / ISEM (ISMIJIET) / VOORNAMEN / IMIĘ (IMIONA) / NOME PRÓPRIO / PRENUME / MENO(Á) / IME(NA) / ETUNIMET

9

SEX/ SEXE / GESCHLECHT / ПОЛ / SEXO / POHLAVÍ / KØN / SUGU / ΦΥΛΟ / GNÉAS / SPOL / SESSO / DZIMUMS / LYTIS / NEM / SESS / GESLACHT / PŁEĆ / SEXO / SEX / POHLAVIE / SPOL / SUKUPUOLI

10

DATE AND PLACE OF BIRTH/ DATE ET LIEU DE NAISSANCE / TAG UND ORT DER GEBURT / ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATUM A MÍSTO NAROZENÍ / FØDSELSDATO OG -STED / SÜNNIAEG JA –KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / DATUM I MJESTO ROĐENJA / DATA E LUOGO DI NASCITA / DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA / GIMIMO DATA IR VIETA / SZÜLETÉS IDEJE ÉS HELYE / POST U DATA TAT-TWELID / GEBOORTEPLAATS EN –DATUM / DATA I MIEJSCE URODZENIA / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DATA ŞI LOCUL NAŞTERII / DÁTUM A MIESTO NARODENIA / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA

11

NAME FOLLOWING THE DISSOLUTION/ Nom postérieur à la dissolution / NAME NACH DER AUFHEBUNG / ИМЕ СЛЕД ПРЕКРАТЯВАНЕТО НА РЕГИСТРИРАНОТО ПАРТНЬОРСТВО / NOMBRE DESPUÉS DE LA DISOLUCIÓN / JMÉNO PO ZÁNIKEM REGISTROVANÉHO PARTNERSTVÍ / NAVN EFTER OPLØSNINGEN / PARTNERLUSE LÕPPEMISE JÄRGNE NIMI / ΄OΝΟΜΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΛΥΣΗ / SLOINNE I NDIAIDH AN SCAOILTE / PREZIME NAKON RAZVRGNUĆA / NOME SUCCESSIVAMENTE ALLO SCIOGLIMENTO / PAVARDĖ PO NUTRAUKIMO / VĀRDS PĒC IZBEIGŠANAS / FELBONTÁS UTÁNI NÉV / ISEM WARA IX-XOLJIMENT / NAAM NA DE ONTBINDING / NAZWISKO PO ROZWIĄZANIU ZAREJESTROWANEGO ZWIĄZKU PARTNERSKIEGO / APELIDO POSTERIOR À DISSOLUÇÃO / NUMELE DUPĂ DESFACERE / MENO PO ZRUŠENÍ REGISTROVANÉHO PARTNERSTVA / IME PO PRENEHANJU / SUKUNIMI PARISUHTEEN PURKAMISEN JÄLKEEN

12

HITUAL RESIDENCE/ Résidence habituelle / ORT DES GEWÖHNLICHEN AUFENTHALTS / ОБИЧАЙНО МЕСТОПРЕБИВАВАНЕ / DOMICILIO HABITUAL / OBVYKLÉ BYDLIŠTĚ / SÆDVANLIG BOPÆLSADRESSE / ALALINE ELUKOHT / ΣΥΝΗΘΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗ / GNÁTHÁIT CHÓNAITHE / MJESTO PREBIVALIŠTA / RESIDENZA ABITUALE / PASTĀVĪGĀ DZĪVESVIETA / NUOLATINĖ GYVENAMOJI VIETA / SZOKÁSOS TARTÓZKODÁSI HELY / RESIDENZA NORMALI / WOONPLAATS / MIEJSCE ZWYKŁEGO POBYTU / RESIDÊNCIA HABITUAL / REŞEDINŢA OBIŞNUITĂ / MIESTO OBVYKLÉHO POBYTU / OBIČAJNO PREBIVALIŠČE / ASUINPAIKKA

13

OTHER PARTICULARS OF THE ACT/ Autres informations figurant dans l'acte / ANDERE ANGABEN AUS DEM EINTRAG / ДРУГИ БЕЛЕЖКИ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕГИСТРАЦИЯТА / OTROS DATOS DEL REGISTRO / DALŠÍ ÚDAJE O ZÁPISU / ANDRE BEMÆRKNINGER TIL REGISTRERINGEN / MUU TEAVE / ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ / SONRAÍ EILE A BHAINEANN LEIS AN gCLÁRÚCHÁN / OSTALE INFORMACIJE ZA PRIJAVU / ALTRI ELEMENTI PARTICOLARI DELLA REGISTRAZIONE / CITAS ZIŅAS PAR REĢISTRĀCIJU / KITI REGISTRACIJOS DUOMENYS / EGYÉB ANYAKÖNYVI ADATOK / PARTIKOLARITAJIET OĦRA TAR-REĠISTRAZZJONI / ANDERE BIJZONDERHEDEN VAN DE REGISTRATIE / INNE OKOLICZNOŚCI SZCZEGÓLNE ZWIĄZANE Z REJESTRACJĄ / OUTROS ELEMENTOS PARTICULARES DO REGISTO / ALTE CARACTERISTICI PRIVIND ÎNREGISTRAREA / INÉ OSOBITNÉ ÚDAJE V SÚVISLOSTI S REGISTRÁCIOU / DRUGE POSEBNOSTI PRIJAVE / MUITA REKISTERÖINTIIN LIITTYVIÄ SEIKKOJA

14

DATE OF ISSUIE, SIGNATURE, SEAL/ DATE DE DÉLIVRANCE, SIGNATURE, SCEAU / TAG DER AUSSTELLUNG, UNTERSCHRIFT, SIEGEL / ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI

[Ändr. 44]

Bilaga IVb

FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE

UNIONSMEDBORGARSKAP OCH NATIONALITET

Artikel 11 i förordning (EU) [Nummer och titel på denna förordning]

 

p0000014.png

1

MEDLEMSSTAT

2

UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE UNIONSMEDBORGARSKAP OCH NATIONALITET

4

EFTERNAMN

5

FÖRNAMN

6

FÖDELSEDATUM OCH PLATS Da Må År

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

7

KÖN

8

UNIONSMEDBORGARE; NATIONALITET:

(ISO 3166-1 alpha-3)

9

UTFÄRDANDEDATUM Da Må År

UNDERSKRIFT, STÄMPEL |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Rättsligt meddelande: Detta flerspråkiga EU-standardformulär görs tillgängligt av myndigheterna i den utfärdande medlemsstaten och kan begäras som alternativ till motsvarande officiella handling i den medlemsstaten. Formuläret påverkar inte användningen av motsvarande nationell handling. Det har samma formella bevisvärde som motsvarande nationell handling i den utfärdande medlemsstaten och påverkar inte tillämpningen av medlemsstaternas materiella lagstiftning om hemvist.

FÖRKLARINGAR/ SYMBOLS / SYMBOLES / ZEICHEN / СИМВОЛИ / SÍMBOLOS / SYMBOLY / SYMBOLER / SÜMBOLID / ΣΥΜΒΟΛΑ / NODA / SIMBOLI / SIMBOLI / APZĪMĒJUMI / SIMBOLIAI / JELMAGYARÁZAT / SIMBOLI / AFKORTINGEN / SKRÓT / SÍMBOLOS / SIMBOLURI / SYMBOLY / KRATICE / SYMBOLIT

—   Da: Dag/ Day / Jour / Tag / ден / Día / Den / Dag / Päev / Ημέρα / Lá / Dan / Giorno / diena / diena / Nap / Jum / dag / dzień / Dia / Ziua / Deň / Dan / Päivä

—   Må: Månad/ Month / Mois / Monat / месец / Mes / Měsíc / Måned / Kuu / Μήνας / Mí / Mjesec / Mese / mēnesis / mėnuo / Hónap / Xahar / maand / miesiąc / Mês / Luna / Mesiac / Mesec / Kuukausi

—   År: År/ Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Aasta / Έτος / Bliain / Godina / Anno / gads / metai / Év / Sena / jaar/ rok / Ano / Anul / Rok / Leto / Vuosi

—   M: Manligt/ Masculine / Masculin / Männlich / мъжки / Masculino / Mužské / Mand / Mees / Άρρεν / Fireann / Muško / Maschile / Vīrietis / Vyras / Férfi / Maskil / man / mężczyzna / Masculino / Masculin / Muž / Moški / Mies

—   F: Kvinnligt/ Feminine / Féminin / Weiblich / женски / Femenino / Ženské / Kvinde / Naine / Θήλυ / Baineann / Žensko / Femminile / Sieviete / Moteris / Nő / Femminil / vrouw / kobieta / Feminino / Feminin / Žena / Ženska / Nainen

1

MEMBER STATE/ ÉTAT MEMBRE / MITGLIEDSTAAT / ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁT / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA / STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / STAT MEMBRU / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / JÄSENVALTIO

2

ISSUING AUTHORITY/ AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE / AUSSTELLUNGSBEHÖRDE / ИЗДАВАЩ ОРГАН / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / AUTORITATEA EMITENTĂ / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / ANTAVA VIRANOMAINEN

3

EU MULTILINGUAL STANDARD FORM CONCERNING UNION CITIZENSHIP AND NATIONALITY/ Formulaire type multilingue de l'UE relatif à la citoyenneté de l'Union et à la nationaLité / MEHRSPRACHIGES EU-FORMULAR - UNIONSBÜRGERSCHAFT UND STAATSANGEHÖRIGKEIT / МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ГРАЖДАНСТВО НА СЪЮЗА И НАЦИОНАЛНА ПРИНАДЛЕЖНОСТ / UE FORMULARIO NORMALIZADO MULTILINGÜE RELATIVO A LA CIUDADANÍA DE LA UNIÓN Y A LA NACIONALIDAD / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU TÝKAJÍCÍ SE OBČANSTVÍ UNIE A STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOSTI / FLERSPROGET EU-STANDARDFORMULAR VEDRØRENDE UNIONSBORGERSKAB OG STATSBORGERSKAB / LIIDU KODAKONDSUST JA RAHVUST PUUDUTAV MITMEKEELNE ELI STANDARDVORM / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΈΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AE MAIDIR LE SAORÁNACHT AN AONTAIS AGUS NÁISIÚNTACHT / VIŠEJEZIČNI STANDARDNI OBRAZAC EUROPSKE UNIJE – GRAĐANSTVO UNIJE I DRŽAVLJANSTVO / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UNIONE EUROPEA RELATIVO ALLA CITTADINANZA DELL'UNIONE E ALLA NAZIONALITÀ / ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL SĄJUNGOS PILIETYBĖS IR TAUTYBĖS / EIROPAS SAVIENĪBAS DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ SAVIENĪBAS PILSONĪBU UN VALSTSPIEDERĪBU / TÖBBNYELVŰ EURÓPAI UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY UNIÓS POLGÁRSÁG ÉS ÁLLAMPOLGÁRSÁG TEKINTETÉBEN / FORMOLA STANDARD MULTILINGWALI TAL-UE DWAR IĊ-ĊITTADINANZA U N-NAZZJONALITÀ TAL-UNJONI / MEERTALIG MODELFORMULIER VAN DE EUROPESE UNIE BETREFFENDE BURGERSCHAP VAN DE UNIE EN NATIONALITEIT / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY OBYWATELSTWA UNII I OBYWATELSTWA KRAJOWEGO / FORMULÁRIO MULTILINGUE NORMALIZADO DA UE RELATIVO À CIDADANIA DA UNIÃO E NACIONALIDADE / FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND CETĂŢENIA UNIUNII ŞI NAŢIONALITATEA / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA OBČIANSTVA ÚNIE A ŠTÁTNEJ PRÍSLUŠNOSTI / VEČJEZIČNI STANDARDNI OBRAZEC EU O DRŽAVLJANSTVU UNIJE IN NARODNOSTI / EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE – UNIONIN KANSALAISUUS JA KANSALLISUUS

4

NAME/ NOM / NAME / ФАМИЛНО ИМЕ / APELLIDO(S) / PŘÍJMENÍ / EFTERNAVN / PEREKONNANIMI / ΕΠΩΝΥΜΟ / SLOINNE / PREZIME / COGNOME / UZVĀRDS / PAVARDĖ / CSALÁDI NÉV / KUNJOM / NAAM / NAZWISKO / APELIDO / NUME / PRIEZVISKO / PRIIMEK / SUKUNIMI /

5

FORENAME(S)/ PRÉNOM(S) / VORNAME(N) / СОБСТВЕНО ИМЕ / NOMBRE(S) / JMÉNO (JMÉNA) / FORNAVN/-E / EESNIMED / ΟΝΟΜΑ / CÉADAINM(NEACHA) / IME(NA) / NOME/I / VĀRDS(-I) / VARDAS (-AI) / UTÓNÉV (UTÓNEVEK) / ISEM (ISMIJIET) / VOORNAMEN / IMIĘ (IMIONA) / NOME PRÓPRIO / PRENUME / MENO(Á) / IME(NA) / ETUNIMET

6

DATE AND PLACE OF BIRTH/ DATE ET LIEU DE NAISSANCE / TAG UND ORT DER GEBURT / ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATUM A MÍSTO NAROZENÍ / FØDSELSDATO OG -STED / SÜNNIAEG JA –KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / DATUM I MJESTO ROĐENJA / DATA E LUOGO DI NASCITA / DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA / GIMIMO DATA IR VIETA / SZÜLETÉS IDEJE ÉS HELYE / POST U DATA TAT-TWELID / GEBOORTEPLAATS EN –DATUM / DATA I MIEJSCE URODZENIA / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DATA ŞI LOCUL NAŞTERII / DÁTUM A MIESTO NARODENIA / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA

7

SEX/ SEXE / GESCHLECHT / ПОЛ / SEXO / POHLAVÍ / KØN / SUGU / ΦΥΛΟ / GNÉAS / SESSO / SPOL / DZIMUMS / LYTIS / NEM / SESS / GESLACHT / PŁEĆ / SEXO / SEX / POHLAVIE / SPOL / SUKUPUOLI

8

UNION CITIZEN; NATIONALITY (ISO 3166 1 ALPHA 3)Citoyen de l'Union; nationalité (ISO 3166-1 alpha-3) / UNIONSBÜRGER; STAATSANGEHÖRIGKEIT: ( ISO 3166-1 alpha-3) / ГРАЖДАНИН НА СЪЮЗА, ГРАЖДАНСТВО (ISO 3166-1 ALPHA-3) / CIUDADANÍA DE LA UNIÓN, NACIONALIDAD (ISO 3166-1 ALPHA-3) / OBČANSTVÍ UNIE; STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST (ISO 3166-1 ALPHA-3) / UNIONSBORGERSKAB; STATSBORGERSKAB (ISO 3166-1 ALPHA-3) / LIIDU KODAKONDSUS; RAHVUS (ISO 3166-1 ALPHA-3) / ΠΟΛΙΤΗΣ ΤΗΣ ΈΝΩΣΗΣ• ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ (ISO 3166-1 ALPHA-3) / SAORÁNACHT AN AONTAIS; NÁISIÚNTACHT (ISO 3166-1 ALPHA-3) / GRAĐANIN UNIJE; DRŽAVLJANSTVO: (ISO 3166-1 ALPHA-3) / CITTADINO DELL'UNIONE; NAZIONALITÀ (ISO 3166-1 ALPHA-3) / SĄJUNGOS PILIETYBĖ; TAUTYBĖ (ISO 3166-1 ALPHA-3) / SAVIENĪBAS PILSONIS; VALSTSPIEDRĪBA (ISO 3166-1 ALPHA-3) / UNIÓS POLGÁR, ÁLLAMPOLGÁR (ISO 3166-1 ALPHA-3) / ĊITTADIN TAL-UNJONI; NAZZJONALITÀ (ISO 3166-1 ALPHA-3) / BURGER VAN DE UNIE; NATIONALITEIT (ISO 3166-1 ALPHA-3) / OBYWATEL UNII; OBYWATELSTWO KRAJOWE (ISO 3166-1 ALFA-3) / CIDADANIA DA UNIÃO; NACIONALIDADE (ISO 3166-1 ALPHA -3) / CETĂŢEAN AL UNIUNII; NAŢIONALITATE (ISO 3166-1 ALPHA-3) / OBČAN ÚNIE; ŠTÁTNA PRÍSLUŠNSOŤ (ISO 3166-1 ALPHA-3) / DRŽAVLJANSTVO UNIJE, NARODNOST (ISO 3166-1 ALPHA-3) / UNIONIN KANSALAINEN; KANSALLISUUS (ISO 3166-1 ALPHA-3)

9

DATE OF ISSUE, SIGNATURE, SEAL/ DATE DE DÉLIVRANCE, SIGNATURE, SCEAU / TAG DER AUSSTELLUNG, UNTERSCHRIFT, SIEGEL / ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI

[Ändr. 45]

Bilaga IVc

FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE

FRÅNVARO AV NOTERINGAR I BELASTNINGSREGISTER

Artikel 11 i förordning (EU) [Nummer och titel på denna förordning]

 

p0000015.png

1

MEDLEMSSTAT

2

UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE FRÅNVARO AV NOTERINGAR I BELASTNINGSREGISTER

4

EFTERNAMN

5

FÖRNAMN

6

FÖDELSEDATUM OCH PLATS Da Må År

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

7

KÖN

8

UTFÄRDANDEDATUM Da Må År

UNDERSKRIFT, STÄMPEL |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Rättsligt meddelande: Detta flerspråkiga EU-standardformulär görs tillgängligt av myndigheterna i den utfärdande medlemsstaten och kan begäras som alternativ till motsvarande officiella handling i den medlemsstaten. Formuläret påverkar inte användningen av motsvarande nationell handling. Det har samma formella bevisvärde som motsvarande nationell handling i den utfärdande medlemsstaten och påverkar inte tillämpningen av medlemsstaternas materiella lagstiftning om hemvist.

FÖRKLARINGAR/ SYMBOLS / SYMBOLES / ZEICHEN / СИМВОЛИ / SÍMBOLOS / SYMBOLY / SYMBOLER / SÜMBOLID / ΣΥΜΒΟΛΑ / NODA / SIMBOLI / SIMBOLI / APZĪMĒJUMI / SIMBOLIAI / JELMAGYARÁZAT / SIMBOLI / AFKORTINGEN / SKRÓT / SÍMBOLOS / SIMBOLURI / SYMBOLY / KRATICE / SYMBOLIT

—   Da: Dag/ Day / Jour / Tag / ден / Día / Den / Dag / Päev / Ημέρα / Lá / Dan / Giorno / diena / diena / Nap / Jum / dag / dzień / Dia / Ziua / Deň / Dan / Päivä

—   Må: Månad/ Month / Mois / Monat / месец / Mes / Měsíc / Måned / Kuu / Μήνας / Mí / Mjesec / Mese / mēnesis / mėnuo / Hónap / Xahar / maand / miesiąc / Mês / Luna / Mesiac / Mesec / Kuukausi

—   År: År/ Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Aasta / Έτος / Bliain / Godina / Anno / gads / metai / Év / Sena / jaar/ rok / Ano / Anul / Rok / Leto / Vuosi

—   M: Manligt/ Masculine / Masculin / Männlich / мъжки / Masculino / Mužské / Mand / Mees / Άρρεν / Fireann / Muško /.Maschile / Vīrietis / Vyras / Férfi / Maskil / man / mężczyzna / Masculino / Masculin / Muž / Moški / Mies

—   F: Kvinnligt/ Feminine / Féminin / Weiblich / женски / Femenino / Ženské / Kvinde / Naine / Θήλυ / Baineann / Žensko / Femminile / Sieviete / Moteris / Nő / Femminil / vrouw / kobieta / Feminino / Feminin / Žena / Ženska / Nainen

1

MEMBER STATE/ ÉTAT MEMBRE / MITGLIEDSTAAT / ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁT / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA / STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / STAT MEMBRU / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / JÄSENVALTIO

2

ISSUING AUTHORITY/ AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE / AUSSTELLUNGSBEHÖRDE / ИЗДАВАЩ ОРГАН / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / AUTORITATEA EMITENTĂ / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / ANTAVA VIRANOMAINEN

3

EU MULTILINGUAL STANDARD FORM CONCERNING THE ABSENCE OF A CRIMINAL RECORD/ Formulaire type multilingue de l'UE relatif à l'absence d'un casier judiciaire / MEHRSPRACHIGES EU-FORMULAR - VORSTRAFENFREIHEIT / МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ЛИПСА НА СЪДЕБНО МИНАЛО / UE FORMULARIO NORMALIZADO MULTILINGÜE RELATIVO A LA CARENCIA DE ANTECEDENTES PENALES / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU TÝKAJÍCÍ SE NEEXISTENCE ZÁZNAMU V TRESTNÍM REJSTŘÍKU / FLERSPROGET EU-STANDARDFORMULAR VEDRØRENDE REN STRAFFEATTEST / KRIMINAALKARISTUSE PUUDUMIST PUUDUTAV MITMEKEELNE ELI STANDARDVORM / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΥΣΙΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AE MAIDIR LE HÉAGMAIS TAIFID CHOIRIÚIL / VIŠEJEZIČNI STANDARDNI OBRAZAC EUROPSKE UNIJE – UVJERENJE O NEKAŽNJAVANJU / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UNIONE EUROPEA RELATIVO ALL'ASSENZA DI PRECEDENTI PENALI / ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL NETEISTUMO / EIROPAS SAVIENĪBAS DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ KRIMINĀLAS SODAMĪBAS NEESAMĪBU / TÖBBNYELVŰ EURÓPAI UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY BÜNTETLEN ELŐÉLET TEKINTETÉBEN / FORMOLA STANDARD MULTILINGWALI TAL-UE DWAR IN-NUQQAS TA' REKORD KRIMINALI / MEERTALIG MODELFORMULIER VAN DE EUROPESE UNIE BETREFFENDE DE AFWEZIGHEID VAN EEN STRAFBLAD / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY NIEKARALNOŚCI / FORMULÁRIO MULTILINGUE NORMALIZADO DA UE RELATIVO À INEXISTÊNCIA DE REGISTO CRIMINAL / FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND ABSENŢA CAZIERULUI JUDICIAR / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA VÝPISU Z REGISTRA TRESTOV BEZ ZÁZNAMU / VEČJEZIČNI STANDARDNI OBRAZEC EU O NEKAZNOVANOSTI / EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE – MERKINNÄTÖN RIKOSREKISTERIOTE

4

NAME/ NOM / NAME / ФАМИЛНО ИМЕ / APELLIDO(S) / PŘÍJMENÍ / EFTERNAVN / PEREKONNANIMI / ΕΠΩΝΥΜΟ / SLOINNE / PREZIME / COGNOME / UZVĀRDS / PAVARDĖ / CSALÁDI NÉV / KUNJOM / NAAM / NAZWISKO / APELIDO / NUME / PRIEZVISKO / PRIIMEK / SUKUNIMI

5

FORENAME(S)/ PRÉNOM(S) / VORNAME(N) / СОБСТВЕНО ИМЕ / NOMBRE(S) / JMÉNO (JMÉNA) / FORNAVN/-E / EESNIMED / ΟΝΟΜΑ / CÉADAINM(NEACHA) / IME(NA) / NOME/I / VĀRDS(-I) / VARDAS (-AI) / UTÓNÉV (UTÓNEVEK) / ISEM (ISMIJIET) / VOORNAMEN / IMIĘ (IMIONA) / NOME PRÓPRIO / PRENUME / MENO(Á) / IME(NA) / ETUNIMET

6

DATE AND PLACE OF BIRTH/ DATE ET LIEU DE NAISSANCE / TAG UND ORT DER GEBURT / ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATUM A MÍSTO NAROZENÍ / FØDSELSDATO OG -STED / SÜNNIAEG JA –KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / DATUM I MJESTO ROĐENJA / DATA E LUOGO DI NASCITA / DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA / GIMIMO DATA IR VIETA / SZÜLETÉS IDEJE ÉS HELYE / POST U DATA TAT-TWELID / GEBOORTEPLAATS EN –DATUM / DATA I MIEJSCE URODZENIA / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DATA ŞI LOCUL NAŞTERII / DÁTUM A MIESTO NARODENIA / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA

7

SEX/BSEXE / GESCHLECHT / ПОЛ / SEXO / POHLAVÍ / KØN / SUGU / ΦΥΛΟ / GNÉAS / SPOL / SESSO / DZIMUMS / LYTIS / NEM / SESS / GESLACHT / PŁEĆ / SEXO / SEX / POHLAVIE / SPOL / SUKUPUOLI

8

DATE OF ISSUE, SIGNATURE, SEAL/ DATE DE DÉLIVRANCE, SIGNATURE, SCEAU / TAG DER AUSSTELLUNG, UNTERSCHRIFT, SIEGEL / ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI

[Ändr. 46]

Bilaga IVd

FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE

HEMVIST

Artikel 11 i förordning (EU) [Nummer och titel på denna förordning]

 

p0000016.png

1

MEDLEMSSTAT

2

UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE HEMVIST

4

EFTERNAMN

5

FÖRNAMN

6

FÖDELSEDATUM OCH PLATS Da Må År

   _|_| |_|_| |_|_|_|_|

7

KÖN

8

HEMVIST

9

UTFÄRDANDEDATUM Da Må År

UNDERSKRIFT, STÄMPEL |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Rättsligt meddelande: Detta flerspråkiga EU-standardformulär görs tillgängligt av myndigheterna i den utfärdande medlemsstaten och kan begäras som alternativ till motsvarande officiella handling i den medlemsstaten. Formuläret påverkar inte användningen av motsvarande nationell handling. Det har samma formella bevisvärde som motsvarande nationell handling i den utfärdande medlemsstaten och påverkar inte tillämpningen av medlemsstaternas materiella lagstiftning om hemvist.

FÖRKLARINGAR/ SYMBOLS / SYMBOLES / ZEICHEN / СИМВОЛИ / SÍMBOLOS / SYMBOLY / SYMBOLER / SÜMBOLID / ΣΥΜΒΟΛΑ / NODA / SIMBOLI / SIMBOLI / APZĪMĒJUMI / SIMBOLIAI / JELMAGYARÁZAT / SIMBOLI / AFKORTINGEN / SKRÓT / SÍMBOLOS / SIMBOLURI / SYMBOLY / KRATICE / SYMBOLIT

—   Da: Dag/ Day / Jour / Tag / ден / Día / Den / Dag / Päev / Ημέρα / Lá / Dan / Giorno / diena / diena / Nap / Jum / dag / dzień / Dia / Ziua / Deň / Dan / Päivä

—   Må: Månad/ Month / Mois / Monat / месец / Mes / Měsíc / Måned / Kuu / Μήνας / Mí / Mjesec / Mese / mēnesis / mėnuo / Hónap / Xahar / maand / miesiąc / Mês / Luna / Mesiac / Mesec / Kuukausi

—   År: År/ Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Aasta / Έτος / Bliain / Godina / Anno / gads / metai / Év / Sena / jaar/ rok / Ano / Anul / Rok / Leto / Vuosi

—   M: Manligt/ Masculine / Masculin / Männlich / мъжки / Masculino / Mužské / Mand / Mees / Άρρεν / Fireann / Muško / Maschile / Vīrietis / Vyras / Férfi / Maskil / man / mężczyzna / Masculino / Masculin / Muž / Moški / Mies

—   F: Kvinnligt/ Feminine / Féminin / Weiblich / женски / Femenino / Ženské / Kvinde / Naine / Θήλυ / Baineann / Žensko / Femminile / Sieviete / Moteris / Nő / Femminil / vrouw / kobieta / Feminino / Feminin / Žena / Ženska / Nainen

1

MEMBER STATE/ ÉTAT MEMBRE / MITGLIEDSTAAT / ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁT / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA / STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / STAT MEMBRU / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / JÄSENVALTIO

2

ISSUING AUTHORITY/ AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE / AUSSTELLUNGSBEHÖRDE / ИЗДАВАЩ ОРГАН / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / AUTORITATEA EMITENTĂ / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / ANTAVA VIRANOMAINEN

3

EU MULTILINGUAL STANDARD FORM CONCERNING RESIDENCE/ Formulaire type multilingue de l'UE relatif au domicile / MEHRSPRACHIGES EU-FORMULAR - WOHNSITZ / МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА МЕСТОПРЕБИВАВАНЕ / UE FORMULARIO NORMALIZADO MULTILINGÜE RELATIVO A LA RESIDENCIA / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU TÝKAJÍCÍ SE BYDLIŠTĚ / FLERSPROGET EU-STANDARDFORMULAR VEDRØRENDE BOPÆL / ELUKOHTA PUUDUTAV MITMEKEELNE ELI STANDARDVORM / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AE MAIDIR LE CÓNAÍ / VIŠEJEZIČNI STANDARDNI OBRAZAC EUROPSKE UNIJE – BORAVIŠTE / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UNIONE EUROPEA RELATIVO ALLA RESIDENZA / ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL GYVENAMOSIOS VIETOS / EIROPAS SAVIENĪBAS DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ DZĪVES VIETU / TÖBBNYELVŰ EURÓPAI UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY LAKÓHELY TEKINTETÉBEN / FORMOLA STANDARD MULTILINGWALI TAL-UE DWAR IR-RESIDENZA / MEERTALIG MODELFORMULIER VAN DE EUROPESE UNIE BETREFFENDE WOONPLAATS / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY MIEJSCA ZAMIESZKANIA / FORMULÁRIO MULTILINGUE NORMALIZADO DA UE RELATIVO À RESIDÊNCIA / FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND REŞEDINŢA / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA POBYTU / VEČJEZIČNI STANDARDNI OBRAZEC EU O STALNEM PREBIVALIŠČU / EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE – ASUINPAIKKA

4

NAME/ NOM / NAME / ФАМИЛНО ИМЕ / APELLIDO(S) / PŘÍJMENÍ / EFTERNAVN / PEREKONNANIMI / ΕΠΩΝΥΜΟ / SLOINNE / PREZIME / COGNOME / UZVĀRDS / PAVARDĖ / CSALÁDI NÉV / KUNJOM / NAAM / NAZWISKO / APELIDO / NUME / PRIEZVISKO / PRIIMEK / SUKUNIMI / EFTERNAMN

5

FORENAME(S)/ PRÉNOM(S) / VORNAME(N) / СОБСТВЕНО ИМЕ / NOMBRE(S) / JMÉNO (JMÉNA) / FORNAVN/-E / EESNIMED / ΟΝΟΜΑ / CÉADAINM(NEACHA) / IME(NA) / NOME/I / VĀRDS(-I) / VARDAS (-AI) / UTÓNÉV (UTÓNEVEK) / ISEM (ISMIJIET) / VOORNAMEN / IMIĘ (IMIONA) / NOME PRÓPRIO / PRENUME / MENO(Á) / IME(NA) / ETUNIMET

6

DATE AND PLACE OF BIRTH/ DATE ET LIEU DE NAISSANCE / TAG UND ORT DER GEBURT / ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATUM A MÍSTO NAROZENÍ / FØDSELSDATO OG -STED / SÜNNIAEG JA –KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / DATUM I MJESTO ROĐENJA / DATA E LUOGO DI NASCITA / DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA / GIMIMO DATA IR VIETA / SZÜLETÉS IDEJE ÉS HELYE / POST U DATA TAT-TWELID / GEBOORTEPLAATS EN –DATUM / DATA I MIEJSCE URODZENIA / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DATA ŞI LOCUL NAŞTERII / DÁTUM A MIESTO NARODENIA / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA

7

SEX/ SEXE / GESCHLECHT / ПОЛ / SEXO / POHLAVÍ / KØN / SUGU / ΦΥΛΟ / GNÉAS / SPOL / SESSO / DZIMUMS / LYTIS / NEM / SESS / GESLACHT / PŁEĆ / SEXO / SEX / POHLAVIE / SPOL / SUKUPUOLI

8

RESIDENCE/ DOMICILE / WOHNSITZ / МЕСТОПРЕБИВАВАНЕ / RESIDENCIA / BYDLIŠTĚ / BOPÆL / ELUKOHT / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ / CÓNAÍ / INDIRIZZO DI RESIDENZA / GYVENAMOJI VIETA / DZĪVES VIETA / LAKCÍM / BORAVIŠTE / RESIDENZA / WOONPLAATS / MIEJSCE ZAMIESZKANIA / RESIDÊNCIA / REŞEDINŢA / POBYT / STALNO PREBIVALIŠČE / ASUINPAIKKA

9

DATE OF ISSUE, SIGNATURE, SEAL/ DATE DE DÉLIVRANCE, SIGNATURE, SCEAU / TAG DER AUSSTELLUNG, UNTERSCHRIFT, SIEGEL / ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI

[Ändr. 47]

Bilaga IVe

FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE

UTBILDNINGSCERTIFIKAT

Artikel 11 i förordning (EU) [Nummer och titel på denna förordning]

 

p0000017.png

1

MEDLEMSSTAT

2

UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE UTBILDNINGSCERTIFIKAT

4

EFTERNAMN

5

FÖRNAMN

6

FÖDELSEDATUM OCH PLATS Da Må År

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

7

KÖN

8

NIVÅ PÅ STUDIEINTYG

(UNESCO ISCED 2011 BILAGA II)

9

OMRÅDE FÖR STUDIEINTYG

(UNESCO ISCED-F 2013 TILLÄGG I)

10

UTFÄRDANDEDATUM Da Må År

UNDERSKRIFT, STÄMPEL |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Rättsligt meddelande: Detta flerspråkiga EU-standardformulär görs tillgängligt av myndigheterna i den utfärdande medlemsstaten och kan begäras som alternativ till motsvarande officiella handling i den medlemsstaten. Formuläret påverkar inte användningen av motsvarande nationell handling. Det har samma formella bevisvärde som motsvarande nationell handling i den utfärdande medlemsstaten och påverkar inte tillämpningen av medlemsstaternas materiella lagstiftning om hemvist.

FÖRKLARINGAR/ SYMBOLS / SYMBOLES / ZEICHEN / СИМВОЛИ / SÍMBOLOS / SYMBOLY / SYMBOLER / SÜMBOLID / ΣΥΜΒΟΛΑ / NODA / SIMBOLI / SIMBOLI / APZĪMĒJUMI / SIMBOLIAI / JELMAGYARÁZAT / SIMBOLI / AFKORTINGEN / SKRÓT / SÍMBOLOS / SIMBOLURI / SYMBOLY / KRATICE / SYMBOLIT

—   Da: Dag/ Day / Jour / Tag / ден / Día / Den / Dag / Päev / Ημέρα / Lá / Dan / Giorno / diena / diena / Nap / Jum / dag / dzień / Dia / Ziua / Deň / Dan / Päivä

—   Må: Månad/ Month / Mois / Monat / месец / Mes / Měsíc / Måned / Kuu / Μήνας / Mí / Mjesec / Mese / mēnesis / mėnuo / Hónap / Xahar / maand / miesiąc / Mês / Luna / Mesiac / Mesec / Kuukausi

—   År: År/ Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Aasta / Έτος / Bliain / Godina / Anno / gads / metai / Év / Sena / jaar/ rok / Ano / Anul / Rok / Leto / Vuosi

—   M: Manligt/ Masculine / Masculin / Männlich / мъжки / Masculino / Mužské / Mand / Mees / Άρρεν / Fireann / Muško / Maschile / Vīrietis / Vyras / Férfi / Maskil / man / mężczyzna / Masculino / Masculin / Muž / Moški / Mies

—   F: Kvinnligt/ Feminine / Féminin / Weiblich / женски / Femenino / Ženské / Kvinde / Naine / Θήλυ / Baineann / Žensko / Femminile / Sieviete / Moteris / Nő / Femminil / vrouw / kobieta / Feminino / Feminin / Žena / Ženska / Nainen

1

MEMBER STATE/ ÉTAT MEMBRE / MITGLIEDSTAAT / ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁT / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA / STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / STAT MEMBRU / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / JÄSENVALTIO

2

ISSUING AUTHORITY/ AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE / AUSSTELLUNGSBEHÖRDE / ИЗДАВАЩ ОРГАН / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / AUTORITATEA EMITENTĂ / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / ANTAVA VIRANOMAINEN

3

EU MULTILINGUAL STANDARD FORM CONCERNING AN EDUCATIONAL CERTIFICATE/ Formulaire type multilingue de l'UE relatif au diplôme / MEHRSPRACHIGES EU-FORMULAR - BILDUNGSABSCHLUSS / МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ / UE FORMULARIO NORMALIZADO MULTILINGÜE RELATIVO AL CERTIFICADO DE ESTUDIOS / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU TÝKAJÍCÍ SE OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ STUDIA / FLERSPROGET EU-STANDARDFORMULAR VEDRØRENDE ET EKSAMENSBEVIS / HARIDUST TÕENDAVAT DOKUMENTI PUUDUTAV MITMEKEELNE ELI STANDARDVORM / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΠΟΥΔΩΝ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AE MAIDIR LE TEASTAS OIDEACHAIS / VIŠEJEZIČNI STANDARDNI OBRAZAC EUROPSKE UNIJE – POTVRDA O OBRAZOVANJU / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UNIONE EUROPEA RELATIVO A UN CERTIFICATO DI STUDI / ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL IŠSILAVINIMO PAŽYMĖJIMO / EIROPAS SAVIENĪBAS DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ IZGLĪTĪBAS APLIECĪBU / TÖBBNYELVŰ EURÓPAI UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY KÉPESÍTÉS TEKINTETÉBEN / FORMOLA STANDARD MULTILINGWALI TAL-UE DWAR IĊ-ĊERTIFIKAT TA' EDUKAZZJONI / MEERTALIG MODELFORMULIER VAN DE EUROPESE UNIE BETREFFENDE EEN VOOR ONDERWIJS OF OPLEIDING BEHAALD GETUIGSCHRIFT / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY ŚWIADECTWA POTWIERDZAJĄCEGO WYKSZTAŁCENIE / FORMULÁRIO MULTILINGUE NORMALIZADO DA UE RELATIVO A UM CERTIFICADO DE ESTUDOS / FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND DIPLOMELE DE STUDII / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA POTVRDENIA O ŠTÚDIU / VEČJEZIČNI STANDARDNI OBRAZEC EU O POTRDILU O IZOBRAZBI / EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE – KOULUTUSTODISTUS

4

NAME/ NOM / NAME / ФАМИЛНО ИМЕ / APELLIDO(S) / PŘÍJMENÍ / EFTERNAVN / PEREKONNANIMI / ΕΠΩΝΥΜΟ / SLOINNE / PREZIME / COGNOME / UZVĀRDS / PAVARDĖ / CSALÁDI NÉV / KUNJOM / NAAM / NAZWISKO / APELIDO / NUME / PRIEZVISKO / PRIIMEK / SUKUNIMI

5

FORENAME(S)/ PRÉNOM(S) / VORNAME(N) / СОБСТВЕНО ИМЕ / NOMBRE(S) / JMÉNO (JMÉNA) / FORNAVN/-E / EESNIMED / ΟΝΟΜΑ / CÉADAINM(NEACHA) / IME(NA) / NOME/I / VĀRDS(-I) / VARDAS (-AI) / UTÓNÉV (UTÓNEVEK) / ISEM (ISMIJIET) / VOORNAMEN / IMIĘ (IMIONA) / NOME PRÓPRIO / PRENUME / MENO(Á) / IME(NA) / ETUNIMET

6

DATE AND PLACE OF BIRTH/ DATE ET LIEU DE NAISSANCE / TAG UND ORT DER GEBURT / ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATUM A MÍSTO NAROZENÍ / FØDSELSDATO OG -STED / SÜNNIAEG JA –KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / DATUM I MJESTO ROĐENJA / DATA E LUOGO DI NASCITA / DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA / GIMIMO DATA IR VIETA / SZÜLETÉS IDEJE ÉS HELYE / POST U DATA TAT-TWELID / GEBOORTEPLAATS EN –DATUM / DATA I MIEJSCE URODZENIA / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DATA ŞI LOCUL NAŞTERII / DÁTUM A MIESTO NARODENIA / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA

7

SEX/ SEXE / GESCHLECHT / ПОЛ / SEXO / POHLAVÍ / KØN / SUGU / ΦΥΛΟ / GNÉAS / SPOL / SESSO / DZIMUMS / LYTIS / NEM / SESS / GESLACHT / PŁEĆ / SEXO / SEX / POHLAVIE / SPOL / SUKUPUOLI

8

LEVEL OF EDUCATIONAL CERTIFICATE (UNESCO ISCED 2011 ANNEXE II)/ Niveau du diplôme (UNESCO CITE 2011, annexe II) / NIVEAU DES ABSCHLUSSES (UNESCO ISCED 2011 ANHANG II) / СТЕПЕН НА ПРИДОБИТО ОБРАЗОВАНИЕ (UNESCO ISCED 2011 ANNEXE II) / NIVEL DEL CERTIFICADO DE ESTUDIOS (UNESCO ISCED 2011 ANEXO II) / ÚROVEŇ OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ STUDIA (UNESCO ISCED 2011 PŘÍLOHA II) / EKSAMENSBEVISETS NIVEAU (UNESCO ISCED 2011 BILAG II) / HARIDUST TÕENDAVA DOKUMENDI KLASS (UNESCO ISCED 2011 LISA II) / ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ (UNESCO ISCED 2011 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II) / LEIBHÉAL AN TEASTAIS OIDEACHAIS (UNESCO ISCED 2011 IARSCRÍBHINN II) / RAZINA OBRAZOVANJA (UNESCO ISCED 2011. PRILOG II.) / LIVELLO DEL CERTIFICATO DI STUDI (UNESCO ISCED 2011 ALLEGATO II) / IŠSILAVINIMO PAŽYMĖJIMO LYGIS (2011 M. UNESCO ISCED II PRIEDAS) / IZGLĪTĪBAS APLIECĪBAS LĪMENIS (UNESCO ISCED 2011 II PIELIKUMS) / KÉPESÍTÉS SZINTJE (UNESCO ISCED 2011 ANNEXE II) / LIVELL TAĊ-ĊERTIFIKAT TA' EDUKAZZJONI (UNESCO ISCED 2011 ANNEXE II) / NIVEAU VAN EEN VOOR ONDERWIJS OF OPLEIDING BEHAALD GETUIGSCHRIFT (UNESCO ISCED 2011 ANNEX II) / POZIOM WSKAZANY NA ŚWIADECTWIE POTWIERDZAJĄCYM WYKSZTAŁCENIE (UNESCO ISCED 2011 ZAŁĄCZNIK II) / NÍVEL DO CERTIFICADO DE ESTUDOS (UNESCO ISCED 2011 ANEXO II) / NIVELUL DIPLOMELOR DE STUDII (UNESCO ISCED 2011 ANEXA II) / ÚROVEŇ POTVRDENIA O ŠTÚDIU (UNESCO ISCED 2011 PRÍLOHA II) / POTRDILO O STOPNJI IZOBRAZBE (UNESCO ISCED 2011 PRILOGA II) / KOULUTUSTODISTUKSEN TASO (UNESCO ISCED 2011 LIITE II)

9

FIELD OF EDUCATIONAL CERTIFICATE (UNESCO ISCED F 2013 APPENDIX I)/ Domaine du diplôme (UNESCO CITE-F 2013, annexe I) / GEBIET DES ABSCHLUSSES (UNESCO ISCED-F 2013 ANHANG I) / ОБЛАСТ НА ПРИДОБИТОТО ОБРАЗОВАНИЕ (UNESCO ISCED-F 2013 APPENDIX I) / RAMA DEL CERTIFICADO DE ESTUDIOS (UNESCO ISCED-F 2013 APÉNDICE I) / OBLAST OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ STUDIA (UNESCO ISCED-F 2013 DODATEK I) / EKSAMENSBEVISETS OMRÅDE (UNESCO ISCED-F 2013 APPENDIX I) / HARIDUST TÕENDAVA DOKUMENDI VALDKOND (UNESCO ISCED-F 2013 LISA I) / TΟΜΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ (UNESCO ISCED-F 2013 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ I) / RÉIMSE AN TEASTAIS OIDEACHAIS (UNESCO ISCED-F 2013 FOSCRÍBHINN I) / PODRUČJE OBRAZOVANJA (UNESCO ISCED-F 2013. PRILOG I.) / SETTORE DEL CERTIFICATO DI STUDI (UNESCO ISCED-F 2013 APPENDICE I) / IŠSILAVINIMO PAŽYMĖJIMO SRITIS (2013 M. UNESCO ISCED-F I PRIEDĖLIS) / IZGLĪTĪBAS APLIECĪBAS JOMA (UNESCO ISCED-F 2011 II PIELIKUMS) / KÉPESÍTÉS SZAKTERÜLETE (UNESCO ISCED-F 2013 APPENDIX I) / QASAM TAĊ-ĊERTIFIKAT TA' EDUKAZZJONI (UNESCO ISCED-F 2013 APPENDIĊI I) / STUDIERICHTING VAN EEN VOOR ONDERWIJS OF OPLEIDING BEHAALD GETUIGSCHRIFT (UNESCO ISCED-F 2013 APPENDIX I) / DZIEDZINA WSKAZANA NA ŚWIADECTWIE POTWIERDZAJĄCYM WYKSZTAŁCENIE (UNESCO ISCED-F 2013 DODATEK I) / ÁREA DO CERTIFICADO DE ESTUDOS (UNESCO ISCED-F 2013 APÊNDICE I) / DOMENIILE ÎN CARE AU FOST ACORDATE DIPLOMELE DE STUDII (UNESCO ISCED-F 2013 ANEXA I) / OBLASŤ POTVRDENIA O ŠTÚDIU (UNESCO ISCED-F 2013 DODATOK I) / POTRDILO O PODROČJU IZOBRAZBE (UNESCO ISCED-F 2013 DODATEK I) / KOULUTUSTODISTUKSEN ALA (UNESCO ISCED-F 2013 LISÄYS I)

10

DATE OF ISSUE, SIGNATURE, SEAL/ DATE DE DÉLIVRANCE, SIGNATURE, SCEAU / TAG DER AUSSTELLUNG, UNTERSCHRIFT, SIEGEL / ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI

[Ändr. 48]

Bilaga IVf

FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE

FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Artikel 11 i förordning (EU) [Nummer och titel på denna förordning]

 

p0000018.png

1

MEDLEMSSTAT

2

UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE FUNKTIONSNEDSÄTTNING

4

EFTERNAMN

5

FÖRNAMN

6

FÖDELSEDATUM OCH PLATS Da Må År

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

7

KÖN

8

GRAD ELLER SLAG AV FUNKTIONSNEDSÄTTNING ENLIGT NATIONELL KLASSIFIKATION

9

UTFÄRDANDEDATUM Da Må År

UNDERSKRIFT, STÄMPEL |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Rättsligt meddelande: Detta flerspråkiga EU-standardformulär görs tillgängligt av myndigheterna i den utfärdande medlemsstaten och kan begäras som alternativ till motsvarande officiella handling i den medlemsstaten. Formuläret påverkar inte användningen av motsvarande nationell handling. Det har samma formella bevisvärde som motsvarande nationell handling i den utfärdande medlemsstaten och påverkar inte tillämpningen av medlemsstaternas materiella lagstiftning om hemvist.

FÖRKLARINGAR/ SYMBOLS / SYMBOLES / ZEICHEN / СИМВОЛИ / SÍMBOLOS / SYMBOLY / SYMBOLER / SÜMBOLID / ΣΥΜΒΟΛΑ / NODA / SIMBOLI / SIMBOLI / APZĪMĒJUMI / SIMBOLIAI / JELMAGYARÁZAT / SIMBOLI / AFKORTINGEN / SKRÓT / SÍMBOLOS / SIMBOLURI / SYMBOLY / KRATICE / SYMBOLIT

—   Da: Dag/ Day / Jour / Tag / ден / Día / Den / Dag / Päev / Ημέρα / Lá / Dan / Giorno / diena / diena / Nap / Jum / dag / dzień / Dia / Ziua / Deň / Dan / Päivä

—   Må: Månad/ Month / Mois / Monat / месец / Mes / Měsíc / Måned / Kuu / Μήνας / Mí / Mjesec / Mese / mēnesis / mėnuo / Hónap / Xahar / maand / miesiąc / Mês / Luna / Mesiac / Mesec / Kuukausi

—   År: År/ Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Aasta / Έτος / Bliain / Godina / Anno / gads / metai / Év / Sena / jaar/ rok / Ano / Anul / Rok / Leto / Vuosi

—   M: Manligt/ Masculine / Masculin / Männlich / мъжки / Masculino / Mužské / Mand / Mees / Άρρεν / Fireann / Muško / Maschile / Vīrietis / Vyras / Férfi / Maskil / man / mężczyzna / Masculino / Masculin / Muž / Moški / Mies

—   F: Kvinnligt/ Feminine / Féminin / Weiblich / женски / Femenino / Ženské / Kvinde / Naine / Θήλυ / Baineann / Žensko / Femminile / Sieviete / Moteris / Nő / Femminil / vrouw / kobieta / Feminino / Feminin / Žena / Ženska / Nainen

1

MEMBER STATE/ ÉTAT MEMBRE / MITGLIEDSTAAT / ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁT / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA / STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / STAT MEMBRU / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / JÄSENVALTIO

2

ISSUING AUTHORITY/ AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE / AUSSTELLUNGSBEHÖRDE / ИЗДАВАЩ ОРГАН / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / AUTORITATEA EMITENTĂ / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / ANTAVA VIRANOMAINEN

3

EU MULTILINGUAL STANDARD FORM CONCERNING DISABILITY/ Formulaire type multilingue de l'UE relatif au handicap / MEHRSPRACHIGES EU-FORMULAR - BEHINDERUNG / МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА УВРЕЖДАНЕ / UE FORMULARIO NORMALIZADO MULTILINGÜE RELATIVO A LA INVALIDEZ / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU TÝKAJÍCÍ SE ZDRAVOTNÍHO POSTIŽENÍ / FLERSPROGET EU-STANDARDFORMULAR VEDRØRENDE HANDICAP / PUUET PUUDUTAV MITMEKEELNE ELI STANDARDVORM / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AE MAIDIR LE MÍCHUMAS / VIŠEJEZIČNI STANDARDNI OBRAZAC EUROPSKE UNIJE – INVALIDNOST / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UNIONE EUROPEA RELATIVO ALLA DISABILITÀ / ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL NEGALIOS / EIROPAS SAVIENĪBAS DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ INVALIDITĀTI / TÖBBNYELVŰ EURÓPAI UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY FOGYATÉKOSSÁG TEKINTETÉBEN / FORMOLA STANDARD MULTILINGWALI TAL-UE DWAR ID-DIŻABILITÀ / MEERTALIG MODELFORMULIER VAN DE EUROPESE UNIE BETREFFENDE INVALIDITEIT / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI / FORMULÁRIO MULTILINGUE NORMALIZADO DA UE RELATIVO À DEFICIÊNCIA / FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND HANDICAPUL / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA ZDRAVOTNÉHO POSTIHNUTIA / VEČJEZIČNI STANDARDNI OBRAZEC EU O INVALIDNOSTI / EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE – VAMMAISUUS

4

NAME/ NOM / NAME / ФАМИЛНО ИМЕ / APELLIDO(S) / PŘÍJMENÍ / EFTERNAVN / PEREKONNANIMI / ΕΠΩΝΥΜΟ / SLOINNE / PREZIME / COGNOME / UZVĀRDS / PAVARDĖ / CSALÁDI NÉV / KUNJOM / NAAM / NAZWISKO / APELIDO / NUME / PRIEZVISKO / PRIIMEK / SUKUNIMI

5

FORENAME(S) PRÉNOM(S) / VORNAME(N) / СОБСТВЕНО ИМЕ / NOMBRE(S) / JMÉNO (JMÉNA) / FORNAVN/-E / EESNIMED / ΟΝΟΜΑ / CÉADAINM(NEACHA) / IME(NA) / NOME/I / VĀRDS(-I) / VARDAS (-AI) / UTÓNÉV (UTÓNEVEK) / ISEM (ISMIJIET) / VOORNAMEN / IMIĘ (IMIONA) / NOME PRÓPRIO / PRENUME / MENO(Á) / IME(NA) / ETUNIMET

6

DATE AND PLACE OF BIRTH/ DATE ET LIEU DE NAISSANCE / TAG UND ORT DER GEBURT / ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATUM A MÍSTO NAROZENÍ / FØDSELSDATO OG -STED / SÜNNIAEG JA –KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / DATUM I MJESTO ROĐENJA / DATA E LUOGO DI NASCITA / DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA / GIMIMO DATA IR VIETA / SZÜLETÉS IDEJE ÉS HELYE / POST U DATA TAT-TWELID / GEBOORTEPLAATS EN –DATUM / DATA I MIEJSCE URODZENIA / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DATA ŞI LOCUL NAŞTERII / DÁTUM A MIESTO NARODENIA / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA

7

SEX/ SEXE / GESCHLECHT / ПОЛ / SEXO / POHLAVÍ / KØN / SUGU / ΦΥΛΟ / GNÉAS / SPOL / SESSO / DZIMUMS / LYTIS / NEM / SESS / GESLACHT / PŁEĆ / SEXO / SEX / POHLAVIE / SPOL / SUKUPUOLI

8

DEGREE OR NATURE OF DISABILITY ACCORDING TO THE NATIONAL CLASSIFICATION/ Degré ou type du handicap selon la classification nationale / GRAD ODER ART DER BEHINDERUNG IM NATIONALEN SYSTEM / СТЕПЕН ИЛИ ЕСТЕСТВО НА УВРЕЖДАНЕТО СПОРЕД НАЦИОНАЛНАТА КЛАСИФИКАЦИЯ / GRADO O NATURALEZA DE LA INVALIDEZ DE ACUERDO LA CLASIFICACIÓN NACIONAL / STUPEŇ NEBO POVAHA ZDRAVOTNÍHO POSTIŽENÍ PODLE VNITROSTÁTNÍ KLASIFIKACE / HANDICAPPETS GRAD OG ART EFTER NATIONAL KLASSIFICERING / PUUDE ASTE VÕI OLEMUS VASTAVALT RAHVUSVAHELISELE KLASSIFIKATSIOONILE / BΑΘΜΟΣ Η ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ / GRÁD NÓ CINEÁL AN MHÍCHUMAIS DE RÉIR AN AICMIÚCHÁIN NÁISIÚNTA / STUPANJ ILI VRSTA INVALIDNOSTI PREMA NACIONALNOJ KLASIFIKACIJI / LIVELLO O NATURA DELLA DISABILITÀ SECONDO LA CLASSIFICAZIONE NAZIONALE / NEGALIOS LAIPSNIS AR POBŪDIS PAGAL NACIONALINĘ KLASIFIKACIJĄ / INVALIDITĀTES PAKĀPE VAI VEIDS ATBILSTĪGI VALSTS KLASIFIKĀCIJAI / FOGYATÉKOSSÁG MÉRTÉKE VAGY JELLEGE A NEMZETI BESOROLÁS SZERINT / GRAD JEW IN-NATURA TAD-DIŻABBILTÀ SKONT IL-KLASSIFIKAZZJONI NAZZJONALI / MATE EN AARD VAN INVALIDITEIT VOLGENS DE NATIONALE CLASSIFICATIE / STOPIEŃ LUB RODZAJ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI ZGODNIE Z KLASYFIKACJA KRAJOWĄ / GRAU OU NATUREZA DA DEFICIÊNCIA SEGUNDO O SISTEMA NACIONAL DE CLASSIFICAÇÃO / GRADUL ŞI NATURA HANDICAPULUI PORIVIT CLASIFICĂRII NAŢIONALEO / STUPEŇ ALEBO POVAHA ZDRAVOTNÉHO POSTIHNUTIA PODĽA VNÚTROŠTÁTNEJ KLASIFIKÁCIE / STOPNJA ALI VRSTA INVALIDNOSTI GLEDE NA NACIONALNO KLASIFIKACIJO / KANSALLISEN LUOKITUKSEN MUKAINEN VAMMAISUUDEN TASO TAI LUONNE

9

DATE OF ISSUE, SIGNATURE, SEAL/ DATE DE DÉLIVRANCE, SIGNATURE, SCEAU / TAG DER AUSSTELLUNG, UNTERSCHRIFT, SIEGEL / ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI

[Ändr. 49]

Bilaga V

FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE ETT BOLAGS ELLER ANNAT FÖRETAGS RÄTTSLIGA STATUS OCH REPRESENTATION

Artikel 11 i förordning (EU) [Nummer och titel på denna förordning]

p0000019.png

p0000020.png

Rättsligt meddelande: Detta flerspråkiga EU-standardformulär görs tillgängligt av myndigheterna i den utfärdande medlemsstaten och kan begäras som alternativ till motsvarande officiella handling i den medlemsstaten. Formuläret påverkar inte användningen av motsvarande nationell handling. Det har samma formella bevisvärde som motsvarande nationell handling i den utfärdande medlemsstaten och påverkar inte tillämpningen av medlemsstaternas materiella lagstiftning om företags rättsliga status och representation.

FÖRKLARINGAR / SYMBOLS / SYMBOLES / ZEICHEN / СИМВОЛИ / SÍMBOLOS / SYMBOLY / SYMBOLER / SÜMBOLID / ΣΥΜΒΟΛΑ / NODA / SIMBOLI / SIMBOLI / APZĪMĒJUMI / SIMBOLIAI / JELMAGYARÁZAT / SIMBOLI / AFKORTINGEN / SKRÓT / SÍMBOLOS / SIMBOLURI / SYMBOLY / KRATICE / SYMBOLIT

—   Da: Dag / Day / Jour / Tag / ден / Día / Den / Dag / Päev / Ημέρα / Lá / Dan / Giorno / diena / diena / Nap / Jum / dag / dzień / Dia / Ziua / Deň / Dan / Päivä

—   Mån: Månad / Month / Mois / Monat / месец / Mes / Měsíc / Måned / Kuu / Μήνας / Mí / Mjesec / Mese / mēnesis / mėnuo / Hónap / Xahar / maand / miesiąc / Mês / Luna / Mesiac / Mesec / Kuukausi

—   År: År / Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Aasta / Έτος / Bliain / Godina / Anno / gads / metai / Év / Sena / jaar / rok / Ano / Anul / Rok / Leto / Vuosi

1

État membre / Mitgliedstaat / ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁT / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA / STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / STAT MEMBRU / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / JÄSENVALTIO

2

autorité de délivrance / Ausstellungsbehörde / ИЗДАВАЩ ОРГАН / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / AUTORITATEA EMITENTĂ / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / ANTAVA VIRANOMAINEN

3

Formulaire type multilingue de l'UE concernant le statut et la représentation juridique de la société ou autre forme d'entreprise / mehrsprachiges EU-Formular zur Rechtsform einer Gesellschaft/eines Unternehmens und zur Vertretungsbefugnis / МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕС ЗА ПРАВНИЯ СТАТУС И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО НА ДРУЖЕСТВО ИЛИ НА ДРУГ ВИД ПРЕДПРИЯТИЕ / IMPRESO ESTÁNDAR MULTILINGÜE DE LA UE RELATIVO A LA PERSONALIDAD JURÍDICA Y LA REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD O EMPRESA / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU TÝKAJÍCÍ SE PRÁVNÍHO POSTAVENÍ A ZASTUPOVÁNÍ SPOLEČNOSTI NEBO JINÉHO PODNIKU / FLERSPROGET EU-STANDARDFORMULAR VEDRØRENDE ET SELSKABS ELLER ET ANDET FORETAGENDES RETLIGE STATUS OG REPRÆSENTATION / ELi MITMEKEELNE STANDARDVORM ÄRIÜHINGU VÕI MUU ETTEVÕTJA ÕIGUSLIKU SEISUNDI JA ESINDAMISE KOHTA / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ή ΑΛΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AN AE MAIDIR LE STÁDAS DLÍTHIÚIL AGUS IONADAÍOCHT CUIDEACHTA NÓ GNÓTHAIS EILE / VIŠEJEZIČNI STANDARDNI FORMULAR EU-a KOJI SE ODNOSI NA PRAVNI STATUS I ZASTUPANJE TRGOVAČKIH DRUŠTAVA I DRUGIH VRSTA PODUZEĆA / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UE RELATIVO ALLO STATUS GIURIDICO E ALLA RAPPRESENTANZA DI UNA SOCIETÀ O ALTRA IMPRESA / ES DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ UZŅĒMUMA VAI CITA VEIDA KOMERSANTA JURIDISKO STATUSU UN PĀRSTĀVĪBU / ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL BENDROVĖS AR KITOKIOS ĮMONĖS TEISINIO STATUSO IR ATSTOVAVIMO / TÖBBNYELVŰ UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY TÁRSASÁG VAGY EGYÉB VÁLLALKOZÁS JOGÁLLÁSA ÉS KÉPVISELETE TEKINTETÉBEN / FORMOLA STANDARD MULTILINGWA TAL-UE DWAR L-ISTATUS LEGALI U R-RAPPREŻENTAZZJONI TA' KUMPANIJA JEW TA' IMPRIŻA / MEERVOUDIG EU-MODELFORMULIER BETREFFENDE DE RECHTSVORM EN VERTEGENWOORDIGING VAN EEN VENNOOTSCHAP OF ANDERE ONDERNEMING / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY STATUSU PRAWNEGO I REPREZENTACJI SPÓŁKI LUB INNYCH PRZEDSIĘBIORSTW / FORMULÁRIO MULTILINGUE DA UE RELATIVO AO ESTATUTO JURÍDICO E À REPRESENTAÇÃO DE UMA EMPRESA OU OUTRA SOCIEDADE / FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND STATUTUL LEGAL ŞI REPREZENTAREA UNEI SOCIETĂŢI SAU A UNEI ALTE ÎNTREPRINDERI / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA PRÁVNEHO POSTAVENIA A ZASTÚPENIA SPOLOČNOSTI ALEBO INÉHO PODNIKU / STANDARDNI VEČJEZIČNI OBRAZEC EU V ZVEZI S PRAVNO OBLIKO IN ZASTOPSTVOM GOSPODARSKE DRUŽBE ALI DRUGEGA PODJETJA / EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE - YHTIÖN TAI MUUN YRITYKSEN OIKEUDELLINEN MUOTO JA EDUSTAJAT

4

Nom de la société ou autre forme d'entreprise /

Firma der Gesellschaft/des Unternehmens / НАИМЕНОВАНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО/ДРУГИЯ ВИД ПРЕДПРИЯТИЕ / NOMBRE DE LA SOCIEDAD O EMPRESA / NÁZEV SPOLEČNOSTI NEBO JINÉHO PODNIKU / SELSKABETS ELLER FORETAGENDETS NAVN / ÄRIÜHINGU VÕI MUU ETTEVÕTJA NIMI / ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ή ΑΛΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ / AINM NA CUIDEACHTA NÓ GNÓTHAIS EILE / TVRTKA DRUŠTVA/PODUZEĆA / DENOMINAZIONE DELLA SOCIETÀ O IMPRESA / UZŅĒMUMA VAI CITA VEIDA KOMERSANTA NOSAUKUMS / BENDROVĖS AR KITOKIOS ĮMONĖS PAVADINIMAS / A TÁRSASÁG VAGY EGYÉB VÁLLALKOZÁS NEVE / ISEM TAL-KUMPANIJA JEW TA' IMPRIŻA OĦRA / NAAM VAN DE VENNOOTSCHAP OF ANDERE ONDERNEMING / NAZWA SPÓŁKI LUB INNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA / NOME DE UMA EMPRESA OU OUTRA SOCIEDADE / NUMELE SOCIETĂŢII SAU AL ÎNTREPRINDERII / MENO SPOLOČNOSTI ALEBO INÉHO PODNIKU / IME GOSPODARSKE DRUŽBE ALI DRUGEGA PODJETJA / YHTIÖN TAI MUUN YRITYKSEN NIMI

5

Forme juridique / Rechtsform / ПРАВНА ФОРМА / FORMA JURÍDICA / PRÁVNÍ FORMA / RETLIG STATUS / ÕIGUSLIK VORM / ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ / FOIRM DHLÍTHIÚIL / PRAVNI OBLIK / FORMA GIURIDICA / JURIDISKĀ FORMA / TEISINĖ FORMA / JOGI FORMA / FORMA ĠURIDIKA / RECHTSVORM / FORMA PRAWNA / FORMA JURÍDICA / FORMA JURIDICĂ / PRÁVNA FORMA / PRAVNA OBLIKA / OIKEUDELLINEN MUOTO / RÄTTSLIG FORM

6

National / National / НАЦИОНАЛНА / NACIONAL / VNITROSTÁTNÍ / NATIONALT / RIIKLIK / ΕΘΝΙΚΗ / NÁISIÚNTA / DRŽAVNA / NAZIONALE / VALSTS / NACIONALINĖ / BELFÖLDI / NAZZJONALI / NATIONAAL / KRAJOWA / NACIONAL / NAŢIONAL / VNÚTROŠTÁTNA / V DRŽAVI / KANSALLINEN

7

Européen / Europäisch / ЕВРОПЕЙСКА / EUROPEA / EVROPSKÁ / EUROPÆISK / EUROOPA / ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ / EORPACH / / EUROPSKA / EUROPEA / EIROPAS / EUROPOS / EURÓPAI / EWROPEA / EUROPEES / EUROPEJSKA / EUROPEIA / EUROPEAN / EURÓPSKA / V EU / EUROOPPALAINEN

8

Siège social / Sitz der Gesellschaft/des Unternehmens / СЕДАЛИЩЕ / SEDE SOCIAL / SÍDLO / HJEMSTED / REGISTRIJÄRGNE ASUKOHT / ΕΔΡΑ / OIFIG CHLÁRAITHE / SJEDIŠTE DRUŠTVA / SEDE LEGALE / JURIDISKĀ ADRESE / BUVEINĖ / SZÉKHELY / UFFIĊĊJU REĠISTRAT / STATUTAIRE ZETEL / ZAREJESTROWANA SIEDZIBA / SEDE SOCIAL / SEDIUL SOCIAL / OFICIÁLNE SÍDLO / STATUTARNI SEDEŽ / TOIMIPAIKKA

9

date et lieu de l'immatriculation / Tag und Ort der Eintragung / ДАТА И МЯСТО НА РЕГИСТРИРАНЕ / FECHA Y LUGAR DE REGISTRO / DATUM A MÍSTO ZÁPISU / DATO OG STED / REGISTRISSE KANDMISE KUUPÄEV JA KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD AN CHLÁRAITHE / DATUM I MJESTO UPISA / DATA E LUOGO DI REGISTRAZIONE / REĢISTRĀCIJAS DATUMS UN VIETA / REGISTRACIJOS DATA IR VIETA / BEJEGYZÉS IDEJE ÉS HELYE / DATA U POST TA' REĠISTRAZZJONI / DATUM EN PLAATS VAN REGISTRATIE / DATA I MIEJSCE REJESTRACJI / DATA E LOCAL DE REGISTO / DATA ŞI LOCUL ÎNREGISTRĂRII / DÁTUM A MIESTO REGISTRÁCIE / DATUM IN KRAJ REGISTRACIJE / REKISTERÖINTIAIKA JA –PAIKKA

10

Numéro d'immatriculation / Eintragungsnummer / НОМЕР В РЕГИСТЪРА / NÚMERO DE REGISTRO / IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO / REGISTRERINGSNUMMER / REGISTRINUMBER / ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ / UIMHIR CHLÁRAITHE / BROJ UPISA / NUMERO DI REGISTRAZIONE / REĢISTRĀCIJAS NUMURS / REGISTRACIJOS NUMERIS / CÉGJEGYZÉKSZÁM / NUMRU TA' REĠISTRAZZJONI / REGISTRATIENUMMER / NUMER REJESTRACYJNY / NÚMERO DE REGISTO / NUMĂRUL DE ÎNREGISTRARE / REGISTRAČNÉ ČÍSLO / REGISTRSKA ŠTEVILKA / REKISTERÖINTINUMERO

11

Nom du/des représentant(s) habilité(s) / name des (der) Vertretungsbefugten / ФАМИЛНО(И) ИМЕ(НА) НА УПЪЛНОМОЩЕНИЯ(ТЕ) ПРЕДСТАВИТЕЛ(И) / APELLIDO(S) DEL REPRESENTANTE O LOS REPRESENTANTES AUTORIZADOS / PŘÍJMENÍ POVĚŘENÉHO ZÁSTUPCE (POVĚŘENÝCH ZÁSTUPCŮ) / EFTERNAVN/-E FOR DE BEMYNDIGEDE REPRÆSENTANTER/-ER / VOLITATUD ESINDAJA(TE) PEREKONNANIMI/NIMED / ΕΠΩNΥΜΟ ΤΟΥ Ή ΤΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ / SLOINNE AN IONADAÍ ÚDARAITHE / NA nIONADAITHE ÚDARAITHE / PREZIME OVLAŠTENOG ZASTUPNIKA / COGNOME/I DEL/I RAPPRESENTANTE/I AUTORIZZATO/I / PILNVAROTĀ(-O) PĀRSTĀVJA(-U) UZVĀRDS(-I) / ĮGALIOTO (-Ų) ATSTOVO (-Ų) PAVARDĖ (-ĖS) / KÉPVISELETRE JOGOSULT(AK) CSALÁDI NEVE(I) / KUNJOM(IJIET) TAR-RAPPREŻENTANT(I) AWTORIZZAT(I) / NAAM VAN DE GEMACHTIGDE VERTEGENWOORDIGER(S) / NAZWISKO (NAZWISKA) UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA (UPOWAŻNIONYCH PRZEDSTAWICIELI) / APELIDO DO OU DOS REPRESENTANTES AUTORIZADOS / NUMELE REPREZENTANTULUI AUTORIZAT/REPREZENTANŢILOR AUTORIZAŢI / PRIEZVISKO(Á) OPRÁVNENÉHO ZÁSTUPCU (OPRÁVNENÝCH ZÁSTUPCOV) / PRIIMEK ZAKONITEGA ZASTOPNIKA / PRIIMKI ZAKONITIH ZASTOPNIKOV / VALTUUTETTUJEN EDUSTAJIEN SUKUNIMET

12

Prénom(s) du/des représentant(s) habilité(s) / Vorname(n) des (der) Vertretungsbefugten / СОБСТВЕНО(И) ИМЕ(НА) НА УПЪЛНОМОЩЕНИЯ(ТЕ) ПРЕДСТАВИТЕЛ(И) / NOMBRE(S) DEL REPRESENTANTE O LOS REPRESENTANTES AUTORIZADOS / JMÉNO (JMÉNA) POVĚŘENÉHO ZÁSTUPCE ( POVĚŘENÝCH ZÁSTUPCŮ) / FORNAVN/-E FOR DE BEMYNDIGEDE REPRÆSENTANT/-ER / VOLITATUD ESINDAJA(TE) EESNIMED / ΟΝΟΜΑ/ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΟΥ Ή ΤΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ / CÉADAINM(NEACHA) AN IONADAÍ ÚDARAITHE / NA nIONADAITHE ÚDARAITHE / IME OVLAŠTENOG ZASTUPNIKA / NOME/I DEL/I RAPPRESENTANTE/I AUTORIZZATO/I / PILNVAROTĀ(-O) PĀRSTĀVJA(-U) VĀRDS(-I) / ĮGALIOTO (-Ų) ATSTOVO (-Ų) VARDAS (-AI) / KÉPVISELETRE JOGOSULT(AK) UTÓNEVE(I) / ISEM (ISMIJIET) TAR-RAPPREŻENTANT(I) AWTORIZZAT(I) / VOORNAMEN VAN DE GEMACHTIGDE VERTEGENWOORDIGER(S) / IMIĘ (IMIONA) UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA (UPOWAŻNIONYCH PRZEDSTAWICIELI) / NOME PRÓPRIO DO OU DOS REPRESENTANTES AUTORIZADOS / PRENUMELE REPREZENTANTULUI AUTORIZAT/REPREZENTANŢILOR AUTORIZAŢI / MENO(Á) OPRÁVNENÉHO ZÁSTUPCU (OPRÁVNENÝCH ZASTUPCOV) / IME(NA) ZAKONITEGA ZASTOPNIKA / IMENA ZAKONITIH ZASTOPNIKOV / VALTUUTETTUJEN EDUSTAJIEN ETUNIMET

13

Fonction du/des répresentant(s) HABILITÉ(S) / Funktion des (der) Vertretungsbefugten / ДЛЪЖНОСТ НА УПЪЛНОМОЩЕНИЯ(ТЕ) ПРЕДСТАВИТЕЛ(И) / CARGO DEL REPRESENTANTE O LOS REPRESENTANTES AUTORIZADOS / FUNKCE POVĚŘENÉHO ZÁSTUPCE (ZÁSTUPCŮ) / DE BEMYNDIGEDE REPRÆSENTANTERS STILLING / VOLITATUD ESINDAJA(TE) ÜLESANDED / ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ Ή ΤΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ / FEIDHM AN IONADAÍ ÚDARAITHE / NA nIONADAITHE ÚDARAITHE / FUNKCIJA OVLAŠTENOG ZASTUPNIKA / FUNZIONE DEL/I RAPPRESENTANTE/I AUTORIZZATO/I / PILNVAROTĀ(-O) PĀRSTĀVJA(-U) PILNVARAS / ĮGALIOTO (-Ų) ATSTOVO (-Ų) PAREIGOS / KÉPVISELETRE JOGOSULT(AK) TISZTSÉGE(I) / IL-FUNZJONI TAR-RAPPREŻENTANT(I) AWTORIZZAT(I) / FUNCTIE VAN DE GEMACHTIGDE VERTEGENWOORDIGER(S) / FUNKCJA UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA (UPOWAŻNIONYCH PRZEDSTAWICIELI) / CARGO DO OU DOS REPRESENTANTES AUTORIZADOS / FUNCŢIA REPREZENTANTULUI AUTORIZAT/REPREZENTANŢILOR AUTORIZAŢI / FUNKCIA OPRÁVNENÉHO ZÁSTUPCU (OPRÁVNENÝCH ZASTUPCOV) / FUNKCIJA ZAKONITEGA ZASTOPNIKA / FUNKCIJE ZAKONITIH ZASTOPNIKOV / VALTUUTETTUJEN EDUSTAJIEN TEHTÄVÄ

14

est (sont) hablité(s) à représenter / Ist (sind) vertretungsbefugt / УПЪЛНОМОЩЕН(И) Е(СА) ДА ПРЕДСТАВЛЯВА(Т) / ESTÁ(N) AUTORIZADO(S) PARA ASUMIR LA REPRESENTACIÓN / JE (JSOU) POVĚŘEN(I) ZASTUPOVAT / ER BEMYNDIGETET TIL AT REPRÆSENTERE / ON VOLITATUD ESINDAMA / ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙ/ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΝ / ATÁ ÚDARAITHE IONADAÍOCHT A DHÉANAMH / OVLAŠTEN(I) ZA ZASTUPANJE / È/SONO AUTORIZZATO/I A RAPPRESENTARE / PĀRSTĀVĪBAS PILNVARAS / YRA ĮGALIOJAMAS (-I) ATSTOVAUTI / KÉPVISELETI JOG FAJTÁJA / HUWA (HUMA) AWTORIZZAT(I) JIRRAPPREŻENTA(W) / IS (ZIJN) GEMACHTIGD TE VERTEGENWOORDIGEN, EN WEL / JEST (SĄ) UPOWAŻNIONY (UPOWAŻNIENI) DO REPREZENTOWANIA / HABILITADO(S) A ASSUMIR A REPRESENTAÇÃO / ESTE (SUNT) AUTORIZAT (AUTORIZAȚI) SĂ REPREZINTE / JE (SÚ) OPRÁVNENÝ(Í) ZASTUPOVAŤ / POOBLAŠČEN(-I) ZA ZASTOPANJE / ON VALTUUTETTU / OVAT VALTUUTETTUJA EDUSTAMAAN

15

seul / allein / САМОСТОЯТЕЛНО / SOLO(S) / SAMOSTATNĚ / ALENE / ERALDI / ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ / INA AONAR / / SAMOSTALNO / DA SOLO / ATSEVIŠĶI / ATSKIRAI / ÖNÁLLÓ / WAĦDU / ZELFSTANDIG / SAMODZIELNIE / SÓZINHO(S) / INDIVIDUAL / JEDNOTLIVO / SAMOSTOJNO / YKSIN

16

conjointement / gemeinschaftlich / СЪВМЕСТНО / CONJUNTAMENTE / SPOLEČNĚ / SAMMEN / KOOS / ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ / LE CHÉILE / ZAJEDNIČKI / CONGIUNTAMENTE / KOPĪGI / KARTU / EGYÜTTES / IN SOLIDUM / GEZAMENLIJK / ŁĄCZNIE / CONJUNTAMENTE / SOLIDAR / SPOLOČNE / SKUPAJ / YHDESSÄ

17

Date de délivrance, signature, sceau / Tag der Ausstellung, Unterschrift, Siegel / ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / Udstedelsesdato, underskrift, stempel / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI

(1) EUT C 327, 12.11.2013, s. 52.
(2)EUT C 327, 12.11.2013, s. 52.
(3) Europaparlamentets ståndpunkt av den 4 februari 2014.
(4)Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1024/2012 av den 25 oktober 2012 om administrativt samarbete genom informationssystemet för den inre marknaden och om upphävande av kommissionens beslut 2008/49/EG (EUT L 316, 14.11.2012, s. 1).
(5)Rådets 2001/470/EG beslut av den 28 maj 2001 om inrättande av ett europeiskt rättsligt nätverk på privaträttens område (EGT L 174, 27.6.2001, s. 25).
(6)Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (EGT L 281, 23.11.1995, s. 319).
(7) Nummer, datum för antagande för förordningen i 2013/0119(COD) .
(8)+ EUT-referensen för denna förordning i 2013/0119(COD) .
(9) Sex månader före tillämpningsdatumet för denna förordning.
(10) Tre år efter tillämpningsdatumet för denna förordning.
(11) Ett år efter ikraftträdandet för denna förordning.
(12)* Sex månader före tillämpningsdatumet för denna förordning.


Klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar ***I
PDF 194k   DOC 40k
Resolution
Konsoliderad text
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 4 februari 2014 om förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 92/58/EEG, 92/85/EEG, 94/33/EG, 98/24/EG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/37/EG, för att anpassa dem till förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (COM(2013)0102 – C7-0047/2013 – 2013/0062(COD) ) (Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)
P7_TA(2014)0055 A7-0319/2013

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2013)0102 ),

–   med beaktande av artiklarna 294.2 och 153.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7‑0047/2013 ),

–   med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 12 mars 2008(1) ,

–   efter att ha hört Regionkommittén,

–   med beaktande av det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 4 december 2013 att godkänna Europaparlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor (A7‑0319/2013 ).

1.   Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.   Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.   Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 4 februari 2014 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/.../EU om ändring av rådets direktiv 92/58/EEG, 92/85/EEG, 94/33/EG, 98/24/EG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/37/EG, för att anpassa dem till förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar

P7_TC1-COD(2013)0062


(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, direktiv 2014/27/EU.)

(1) EUT C 204, 9.8.2008, s. 47.


Upphovsrätt och närstående rättigheter och gränsöverskridande rättigheter till musikaliska verk för användning på nätet ***I
PDF 196k   DOC 61k
Resolution
Konsoliderad text
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 4 februari 2014 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om kollektiv förvaltning av upphovsrätt och närstående rättigheter och gränsöverskridande licensiering av rättigheter till musikaliska verk för användning på nätet på den inre marknaden (COM(2012)0372 – C7-0183/2012 – 2012/0180(COD) ) (Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)
P7_TA(2014)0056 A7-0281/2013

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2012)0372 ),

–   med beaktande av artiklarna 294.2 och 50.2 g och artiklarna 53 och 62 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7‑0183/2012 ),

–   med beaktande av artikel 294.3 och artiklarna 50.1, 53.1 och 62 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av de motiverade yttranden från den franska senaten, den luxemburgska deputeradekammaren, den polska sejmen och Sveriges riksdag som lagts fram i enlighet med protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna, och enligt vilka utkastet till lagstiftningsakt inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen,

–   med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 12 december 2012(1) ,

–   med beaktande av det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 6 november 2013 att godkänna Europaparlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor och yttrandena från utskottet för internationell handel, utskottet för industrifrågor, forskning och energi, utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd och utskottet för kultur och utbildning (A7-0281/2013 ).

1.   Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.   Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.   Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 4 februari 2014 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/.../EU om kollektiv förvaltning av upphovsrätt och närstående rättigheter och gränsöverskridande licensiering av rättigheter till musikaliska verk för användning på nätet på den inre marknaden

P7_TC1-COD(2012)0180


(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, direktiv 2014/26/EU.)

(1) EUT C 44, 15.2.2013, s. 104.


Straffrättsliga påföljder för insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan ***I
PDF 195k   DOC 39k
Resolution
Konsoliderad text
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 4 februari 2014 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om straffrättsliga påföljder för insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan (COM(2011)0654 – C7-0358/2011 – 2011/0297(COD) ) (Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)
P7_TA(2014)0057 A7-0344/2012

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2011)0654 ) och kommissionens ändrade förslag (COM(2012)0420 ),

–   med beaktande av artiklarna 294.2 och 83.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7‑0358/2011 ),

–   med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av det motiverade yttrande från det tyska förbundsrådet som lagts fram i enlighet med protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna, och enligt vilket utkastet till lagstiftningsakt inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen,

–   med beaktande av yttrandet från Europeiska centralbanken av den 22 mars 2012(1) ,

–   med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 28 mars 2012(2) ,

–   med beaktande av det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 20 december 2013 att godkänna Europaparlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor och yttrandena från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor och utskottet för rättsliga frågor (A7‑0344/2012 ).

1.   Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.   Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.   Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 4 februari 2014 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/.../EU om straffrättsliga påföljder för marknadsmissbruk (marknadsmissbruksdirektiv)

P7_TC1-COD(2011)0297


(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, direktiv 2014/57/EU.)

(1) EUT C 161, 7.6.2012, s. 3.
(2) EUT C 181, 21.6.2012, s. 64.


Projekt för investeringar i energiinfrastruktur ***I
PDF 196k   DOC 38k
Resolution
Konsoliderad text
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 4 februari 2014 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om anmälan till kommissionen av projekt för investeringar i energiinfrastruktur inom Europeiska unionen och om ersättning av förordning (EU, Euratom) nr 617/2010 (COM(2013)0153 – C7-0075/2013 – 2013/0082(COD) ) (Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)
P7_TA(2014)0058 A7-0323/2013

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2013)0153 ,

–   med beaktande av artiklarna 294.2 och 194 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7‑0075/2013 ),

–   med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 22 maj 2013(1) ,

–   efter att ha hört Regionkommittén,

–   med beaktande av det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 13 november 2013 att godkänna Europaparlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi (A7‑0323/2013 ).

1.   Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.   Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.   Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 4 februari 2014 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr .../2014 om anmälan till kommissionen av projekt för investeringar i energiinfrastruktur inom Europeiska unionen , om ersättning av rådets förordning (EG) nr 617/2010 och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 736/96

P7_TC1-COD(2013)0082


(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, förordning (EU) nr 256/2013.)

(1) EUT C 271, 19.9.2013, s. 153.


Utnämning av en ledamot av revisionsrätten (Klaus-Heiner LEHNE – DE)
PDF 189k   DOC 33k
Europaparlamentets beslut av den 4 februari 2014 om nomineringen av Klaus Heiner Lehne till ämbetet som ledamot av revisionsrätten (C7-0423/2013 – 2013/0813(NLE)) (Samråd)
P7_TA(2014)0059 A7-0050/2014

Europaparlamentet fattar detta beslut

–   med beaktande av artikel 286.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C7 0423/2013),

–   med beaktande av artikel 108 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A7-0050/2014 ),

A.   Europaparlamentets budgetkontrollutskott har granskat den nominerade kandidatens kvalifikationer, särskilt i förhållande till de villkor som anges i artikel 286.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

B.   Budgetkontrollutskottet höll den 23 januari 2014 en utfrågning med den kandidat som rådet föreslagit till ämbetet som ledamot av revisionsrätten.

1.   Europaparlamentet tillstyrker rådets förslag till utnämning av Klaus Heiner Lehne till ledamot av revisionsrätten.

2.   Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till rådet och, för kännedom, till revisionsrätten samt till Europeiska unionens övriga institutioner och medlemsstaternas revisionsorgan.


Revisionsrätten
PDF 165k   DOC 69k
Europaparlamentets resolution av den 4 februari 2014 om revisionsrättens framtid. Förfarandet för utnämning av Europeiska revisionsrättens ledamöter: samråd med Europaparlamentet (2012/2064(INI) )
P7_TA(2014)0060 A7-0014/2014

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

—   med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 286,

—   med beaktande av artikel 108 i arbetsordningen,

—   med beaktande av yttrande nr 2/2004 av Europeiska gemenskapernas revisionsrätt över en modell för ”samordnad granskning (single audit)” (samt ett förslag till ram för gemenskapens interna kontroll)(1) ,

—   med beaktande av sin resolution av den 17 november 1992 om hörande av Europaparlamentet inför utnämningen av ledamöter till revisionsrätten(2) ,

—   med beaktande av sin resolution av den 19 januari 1995 om rådfrågningsförfarandet i samband med utnämning av ledamöter av revisionsrätten(3) ,

—   med beaktande av sin resolution av den 3 juli 2013 om den integrerade ramen för intern kontroll(4) ,

—   med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen,

—   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A7-0014/2014 ), och av följande skäl:

I.Revisionsrättens framtida roll

A.   I Limadeklarationen och Mexikodeklarationen från Internationella organisationen för högre revisionsorgan fastställs de viktigaste pelarna för en oberoende revisionsinstitution och där bekräftas också att nationella högre revisionsorgan i hög grad kan tolka deklarationens principer fritt.

B.   Revisionsrätten måste, som ett professionellt revisionsorgan, bland annat tillämpa sådana internationella standarder som gäller för den offentliga sektorn.

C.   Revisionsrätten inrättades genom budgetfördraget från 1975 i syfte att revidera EU:s finanser, och som EU:s externa revisor bidrar den till att förbättra unionens ekonomiska förvaltning samtidigt som den fungerar som en oberoende väktare av EU‑medborgarnas ekonomiska intressen.

D.   Den finansiella och ekonomiska situationens snabba förändringar kräver effektiv mikro- och makrotillsyn, i enlighet med principerna om sparsamhet, kostnadseffektivitet och ändamålsenlighet, i en modern och utmanande Europeisk union.

E.   Offentliga revisorer såsom revisionsrätten och medlemsstaternas högre revisionsorgan spelar en avgörande roll när det gäller att återupprätta förtroende och tilltro till och förbättra EU:s offentliga ansvarighet. Det är därför viktigt att se eventuella diskussioner om möjliga reformer av revisionsrätten i det större sammanhanget med utmaningen att förbättra EU:s offentliga ansvarighet.

F.   I Lissabonfördraget bekräftades på nytt revisionsrättens rättsliga ram för att främja offentlig ansvarighet och bistå parlamentet och rådet med att se över genomförandet av EU:s budget, och på så sätt bidra till att förbättra EU:s ekonomiska förvaltning och skyddet av medborgarnas ekonomiska intressen.

II.Förfarandet för utnämning av Europeiska revisionsrättens ledamöter: samråd med Europaparlamentet

G.   Enligt artikel 286 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ska revisionsrättens ledamöter utses bland personer som i sina respektive medlemsstater tillhör eller har tillhört externa revisionsorgan eller som är särskilt kvalificerade för ämbetet i fråga och vilkas oavhängighet inte kan ifrågasättas.

H.   Det är av avgörande betydelse att revisionsrätten består av ledamöter som kan erbjuda bästa yrkesmässiga kompetens och oberoende enligt fördragets krav, och som inte riskerar att äventyra revisionsrättens rykte.

I.   Vissa utnämningar har gett upphov till olika uppfattningar mellan parlamentet och rådet, och om detta fortsätter riskerar det att skada revisionsrättens goda arbetsrelationer med ovannämnda institutioner och kan eventuellt också få allvarliga negativa följder för revisionsrättens trovärdighet och följaktligen dess ändamålsenlighet.

J.   Rådets beslut att utnämna ledamöter till revisionsrätten i fall där parlamentet har genomfört utfrågningar och yttrat sig negativt är obegripligt och tyder på avsaknad av respekt för parlamentet.

K.   Parlamentets uppfattning röner ett intensivt medialt intresse. Om personer vars kandidatur tidigare har avvisats offentligt och formellt av parlamentet blir ledamöter i revisionsrätten skulle förtroendet för de berörda institutionerna försvagas.

L.   Ledamöter med professionella revisionskunskaper kombinerat med en bredare och mer diversifierad funktionell bakgrund som ger olika synsätt och kompetenser kommer att effektivisera revisionsrätten när det gäller bedömning och verksamhet. Det är oacceptabelt att man i våra dagar inte lyckas uppnå en lämplig könsfördelning.

M.   Samarbetet mellan revisionsrätten och parlamentet, vilket är centralt för EU:s budgetkontrollsystem, påverkas negativt när vissa av revisionsrättens ledamöter inte godkänns av parlamentet.

N.   I den inbördes utvärderingen från 2013 kräver man att revisionsrättens interna förfaranden ska påskyndas och att dess roll och behörighet gentemot externa intressenter ska förtydligas. Man understryker också att de enheter som är föremål för granskning har en alltför stor inverkan på revisionsrättens granskningsresultat och revisionsuttalanden.

O.   Europaparlamentet inriktar sig huvudsakligen på förslag som inte kräver fördragsändringar.

P.   Rådet har alltid respekterat rekommendationerna från den kommitté som har inrättats i enlighet med artikel 255 i EUF-fördraget för att avge ett yttrande om kandidaternas lämplighet att utöva ämbetet som generaladvokat vid Europeiska unionens domstol respektive domare vid tribunalen, trots att en sådan skyldighet inte föreskrivs tydligt i fördraget.

Europaparlamentets vision för Europeiska revisionsrätten: revisionsrättens framtida roll

1.   Europaparlamentet anser att Europeiska revisionsrätten, som en extern revisor för EU:s institutioner, inte bara kan tillhandahålla lagstiftarna en revisionsförklaring i fråga om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet för ett visst budgetår, utan också befinner sig i en utmärkt position för att bistå lagstiftaren och budgetmyndigheten, i synnerhet parlamentets budgetkontrollutskott, med värdefulla åsikter om resultaten av EU:s politik. Detta skulle kunna bidra till att förbättra resultaten och öka effektiviteten hos EU-finansierad verksamhet, identifiera skalfördelar och spridningseffekter i medlemsstaternas nationella politik och bistå parlamentet med en extern utvärdering av kommissionens bedömning av de offentliga finanserna i medlemsstaterna.

2.   Europaparlamentet anser att revisionsrätten även fortsättningsvis bör kännetecknas av oberoende, integritet, opartiskhet och professionalism och att den samtidigt bör bygga upp starka arbetsrelationer med sina samarbetspartner, särskilt Europaparlamentet, och särskilt dess budgetkontrollutskott, men även med de särskilda utskotten, som ett led i EU‑institutionernas ansvarighetsprocess.

Den traditionella revisionsförklaringsmodellen

3.   Europaparlamentet konstaterar att revisionsrätten enligt EUF-fördraget (artikel 287.1 2) är skyldig att avge en revisionsförklaring (DAS(5) ) till parlamentet och rådet rörande betalningarnas laglighet och korrekthet efter att ha kontrollerat korrektheten och lagligheten hos samt resultaten av EU:s budget. Revisionsrätten ska enligt fördraget också tillhandahålla särskilda rapporter och yttranden. Parlamentet noterar att en stor del av revisionsrättens personal ägnar sig åt den årliga revisionsförklaringen.

4.   Europaparlamentet anser att revisionsrättens oberoende, integritet, opartiskhet och professionalism är nyckeln till trovärdighet i dess arbete för att bistå parlamentet och rådet vid kontrollen och förbättringen av EU:s ekonomiska förvaltning, samt vid skyddet av unionens ekonomiska intressen, ända från programplaneringsstadiet fram till avslutandet av konton.

5.   Europaparlamentet beklagar att revisionsrätten – för artonde året i rad – inte kunnat lämna en positiv revisionsförklaring rörande betalningarnas laglighet och korrekthet till följd av resultaten av sin revision. Parlamentet understryker också att en felfrekvens i sig inte ger en fullständigt heltäckande bild av hur effektiv unionens politik är.

6.   Europaparlamentet påminner om att revisionsrätten enligt artikel 287 i EUF-fördraget ska avge en förklaring om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet till Europaparlamentet och rådet. Parlamentet påpekar att revisionsrätten, i stället för att lämna en revisionsförklaring om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet, lämnade fyra yttranden 2012: ett om räkenskapernas tillförlitlighet och tre om de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet (ett om inkomster, ett om åtaganden och ett om betalningar). Parlamentet anser att detta arbetssätt inte underlättar bedömningen av kommissionens genomförande av budgeten.

7.   Europaparlamentet framhåller att revisionsförklaringen är en årlig indikator på ett flerårigt utgiftssystem som gör det svårare att återge de fleråriga arrangemangens cykliska karaktär och inverkan, och därför kan förvaltnings- och kontrollsystemens totala inverkan och effektivitet endast delvis bedömas i slutet av en utgiftsperiod. Parlamentet anser därför att revisionsrätten bör kunna lägga fram en halvtidsöversyn och en sammanfattande rapport utöver den årliga revisionsförklaringen om en programplaneringsperiods slutresultat för den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten.

8.   Europaparlamentet välkomnar att revisionsrätten sedan 2009 har gjort avsevärda ansträngningar för att utveckla sina produkter och tjänster men även sin årsrapport. Europaparlamentet anser emellertid att större insatser borde göras och mer resurser användas för att förbättra kvaliteten ytterligare, huvudsakligen vad gäller revisionsrättens effektivitetsrevision som innehåller information om EU:s budgetresultat. Parlamentet anser att revisionsrätten bör bygga vidare på revisionsförklaringsmodellen för att avgöra och förklara om och hur resultat har uppnåtts, så att lärdomar kan dras och tillämpas i andra sammanhang.

Revisionsrättens nya aspekter och utmaningar

9.   Europaparlamentet inser revisionsförklaringens historiska och konstruktiva roll när det gäller att lägga fokus på begreppen laglighet och korrekthet som användbara index för god finansiell praxis och goda förvaltningsresultat på alla EU:s utgiftsnivåer och visa hur EU:s medel har använts för att efterleva parlamentets beslut som lagstiftare och budgetmyndighet. Parlamentet understryker emellertid att revisionsrätten både nu och i framtiden bör avsätta mer resurser för att granska huruvida sparsamhet, effektivitet och ändamålsenlighet har uppnåtts vid användning av de offentliga medel som anförtrotts kommissionen. Parlamentet anser att de resultat som framkommer i särskilda rapporter bör leda till motsvarande anpassningar i EU-programmen.

10.   Europaparlamentet understryker att revisionsrättens uppdrag, i enlighet med fördraget, innehåller referensramar för att uppfylla rollen som unionens oberoende externa revisionsorgan. Parlamentet noterar att mandatet är mycket flexibelt vilket gör att revisionsrättens uppdrag kan bli mer omfattande än vad som anges i revisionsförklaringen. Parlamentet erinrar om att revisionsrätten genom mandatet kan presentera resultatet av sina effektivitetsrevisioner i särskilda rapporter där det finns betydande möjligheter att tillföra mervärde genom att fokusera på och undersöka högriskområden. Dessutom ska dessa rapporter ge information till EU-medborgarna om unionens funktion och användningen av de europeiska fonderna inom olika sektorer, vilket hjälper till att närma medborgarna till Europa och göra unionen mer genomblickbar och förståelig.

11.   Europaparlamentet påminner om att ett av de bästa sätten att förbättra granskningen av Europeiska unionens räkenskaper och förbättra både resultaten av och ändamålsenligheten hos EU:s utgifter är att bevilja ansvarsfrihet före den 31 december året som följer på det budgetår som granskas. Parlamentet betonar att detta skulle tvinga revisionsrätten att lägga fram årsrapporten senast den 30 juni.

12.   Europaparlamentet föreslår att revisionsrätten, utan att det inverkar på dess oberoende, bygger sitt yttrande på väsentlighetsnivån och inte bara på den acceptabla felkvoten, vilket verkar vara mer i överensstämmelse med internationella revisionsstandarder.

13.   Europaparlamentet föreslår att parlamentet ska ägna ett särskilt avsnitt i sitt årliga betänkande om beviljande av ansvarsfrihet till att följa upp de rekommendationer som gjorts av revisionsrätten i dess olika effektivitetsrevisioner, i syfte att motivera kommissionen och medlemsstaterna att genomföra dessa rekommendationer. Parlamentet bör också ange vilka betydelsefulla uppföljningsåtgärder som revisionsrätten, utan att det inverkar på dess oberoende, kan uppmärksamma särskilt i sin årsrapport.

14.   Europaparlamentet noterar att revisionsrätten planerar sitt arbetsprogram på flerårig och årlig basis. Parlamentet noterar också att den fleråriga planen gör att revisionsrättens strategi kan fastställas och uppdateras, och i den årliga planen anges de specifika uppgifter som ska genomföras under året i fråga. Parlamentet välkomnar att revisionsrätten varje år presenterar det årliga arbetsprogrammet för budgetkontrollutskottet och anger de prioriterade revisionsuppgifterna och de resurser som avsatts för deras genomförande.

15.   Europaparlamentet anser att den nuvarande mötesformen, som omfattar parlamentet, rådet och revisionsrätten, är värdefull för utarbetandet av revisionsrättens årliga arbetsprogram. Parlamentet understryker att en strukturerad förberedande dialog av detta slag i stor utsträckning bidrar till att trygga en effektiv och demokratisk ansvarighet för medborgarna när det gäller användningen de offentliga medel som anslagits för att uppfylla EU:s mål. Parlamentet betonar att revisionsrätten, trots ökat rådgivande samarbete med parlamentet och rådet, själv bör fatta beslut om sitt årliga arbetsprogram, utan något politiskt och nationellt inflytande.

16.   Europaparlamentet noterar att frågor som är betydelsefulla för externa intressenter, till exempel Europaparlamentet, och påföljande anmodanden om revision varken samlas in på ett strukturerat sätt eller prioriteras. Parlamentet anser att detta inverkar negativt på revisionsresultatens genomslagskraft. Parlamentet noterar dessutom att revisionsrättens mervärde är direkt förbundet med parlamentets och andra aktörers utnyttjande av dess arbete i ansvarighetsförfarandet. Parlamentet uppmanar därför revisionsrätten att i sitt årliga arbetsprogram ta hänsyn till lagstiftarnas politiska prioriteringar och frågor som har stor betydelse för EU-medborgarna och som har vidarebefordrats av parlamentets budgetkontrollutskott, som en kanal för EU-medborgarnas farhågor.

Samarbete med nationella högre revisionsorgan

17.   Europaparlamentet förväntar sig att ett närmare samarbete ska upprättas mellan revisionsrätten och medlemsstaternas högre revisionsorgan, med konkreta resultat i fråga om delaktigheten i revisionsrättens årliga arbete. Parlamentet förväntar sig dessutom konkreta, metodiska framsteg och överenskommelser om revisionsdatum, och att kommissionen ska inge förslag utifrån en rättslig studie om att integrera revisionsarbete som utförs av medlemsstaternas högre revisionsorgan i revisionsrättens revisioner om delad förvaltning i respektive medlemsstat.

18.   Europaparlamentet betonar att revisionsrätten bör ligga i framkant när det gäller att fastställa ett arbetssätt genom vilket nationella högre revisionsorgan och revisionsrätten förstärker samordningen av sina resurser för att utvärdera EU-budgetens utgifter och resultat. Det är också ett sätt att undvika dubbelarbete när det gäller kontroller och samtidigt dela med sig av kontrollinformation, identifiera riskområden, genomföra gemensam revision eller att koppla de nationella högre revisionsorganen närmare revisionsrättens revisionsuppdrag, vilket leder till utveckling av gemensamma arbetsmetoder och större effektivitet på respektive kontrollnivå. Parlamentet noterar att det är viktigt att revisionsrätten och de nationella högre revisionsorganen utbyter revisions- och kontrolluppgifter samt god praxis för att förbättra inriktningen på revisions- och kontrollsatsningar. Parlamentet konstaterar att det finns alltför många kontrollskeden och att detta dubbelarbete bör undvikas för att minska arbetsbördan för förvaltningsmyndigheter och stödmottagare.

19.   I enlighet med artikel 287.3 i EUF-fördraget begär därför Europaparlamentet att samarbetet mellan de nationella revisionsorganen och revisionsrätten ska utökas när det gäller kontrollen av den delade förvaltningen.

20.   Europaparlamentet föreslår att man undersöker möjligheten för nationella revisionsorgan att, i egenskap av oberoende externa revisorer och med vederbörlig hänsyn till internationella revisionsstandarder, kunna bevilja medlemsstaternas regeringar nationella revisionsintyg för förvaltning av unionens medel, som ska användas vid förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet i enlighet med ett lämpligt interinstitutionellt förfarande, som kommer att införas.

21.   Europaparlamentet understryker vikten av att inkludera de europeiska programmen i planeringen av de kontroller som utförs av revisionsrätten med särskild uppmärksamhet på program med gemensam förvaltning. I detta sammanhang bör de nationella parlamenten spela en central roll, genom att kunna be sina respektive revisionsrätter att utföra revision av europeiska fonder eller program. Parlamentet noterar att genom att institutionalisera och reglera denna kontroll skulle det bli möjligt att presentera resultaten av kontrollen en gång om året inför det nationella parlamentet.

Revisionsrättens nya operativa miljö

22.   Europaparlamentet noterar att de bestämmelser som omfattar de huvudsakliga utgiftsområdena för perioden 2014−2020 avsevärt har förändrat den ekonomiska och rättsliga ramen för genomförandet av EU:s budget. Parlamentet påpekar att dessa reformer innebär betydande förändringar som kommer att påverka riskerna i fråga om finansiell förvaltning genom att förenkla regler, utöka villkoren och utnyttja EU:s budget. Parlamentet insisterar därför på att revisionsrätten i större utsträckning fokuserar på resultat som på lämpligt sätt redovisar risker och resultat med nya instrument av detta slag.

23.   Europaparlamentet föreslår att revisionsrätten ska synkronisera sitt fleråriga arbetsprogram med den fleråriga budgetramen och inkludera en halvtidsöversyn samt en heltäckande granskning av kommissionens avslutning av räkenskaperna i respektive flerårig budgetram.

24.   Europaparlamentet konstaterar att effektivitetsrevisionerna ofta saknar en tydlig orsaksanalys med avseende på revisionsresultaten. Parlamentet noterar vidare att det saknas ett system för att garantera att de revisorer som får uppgiften att genomföra en viss revision har den tekniska kunskap och de metodologiska färdigheter som krävs för att genomföra revisionen utan att behöva börja från grunden i revisionsfrågorna. Parlamentet anser att dessa förhållanden minskar effektiviteten och ändamålsenligheten hos revisionsrättens slutsatser i effektivitetsrevisionerna.

25.  Europaparlamentet förväntar sig full insyn i hur lång tid revisionsrätten behöver på sig för olika arbetsuppgifter, och uppmanar revisionsrätten att för varje effektivitetsrevision offentliggöra en tidsplan och ange vilka olika skeden som respektive uppgift passerat under arbetets gång, dvs. hur lång tid det tog att gå igenom de olika skedena. Dessa skeden är i nuläget följande:

   Förberedande undersökning.
   Analys av frågeställningar.
   Granskningsplan.
   Sammanställning av preliminära granskningsresultat.
   Slutsatser.
   Utkast till rapport.
   Kontradiktoriskt förfarande.

26.   Europaparlamentet noterar att effektivitetsrevisioner som omfattar en förberedande undersökning av revisionsrätten tar två år, vilket i flera fall har inneburit att slutsatserna varit inaktuella och hindrat genomförandet av tillfredsställande åtgärder. Parlamentet förväntar sig att revisionsrätten ska effektivisera utarbetandet av sina effektivitetsrevisioner och skära ned på överflödiga delar i förfarandet.

27.   Europaparlamentet önskar att revisionsrätten i framtiden inte bara ska offentliggöra kommissionens kommentarer om revisionsrättens resultat, slutsatser och rekommendationer, utan också ge en tydlig replik där så är lämpligt.

28.   Europaparlamentet anser att revisionsrätten regelbundet bör tillhandahålla statistik om ledamöternas närvaro vid revisionsrättens säte i Luxemburg till parlamentets budgetkontrollutskott, och förväntar sig full insyn i detta avseende. Parlamentet vill att kommissionen ska tillhandahålla en analys om möjligheten att byta ut en del av ersättningen till revisionsrättens ledamöter mot dagtraktamente.

29.   Europaparlamentet betonar att det visserligen är nödvändigt att vara rättvis och att hänvisa till revisionsobjektets argument i respektive rapport, men att man inte nödvändigtvis behöver nå enighet med revisionsobjektet.

30.   Europaparlamentet konstaterar att överläggningarna i parlamentet om frågor som tas upp i särskilda rapporter i vissa fall redan har avslutats när revisionen presenteras, vilket medfört att det inte har varit möjligt att dra nytta av revisionsrättens arbete. Parlamentet noterar dessutom att revisionsrättens nyckelrekommendationer i vissa fall redan har genomförts av kommissionen när revisionsrättens rapport väl lagts fram. Parlamentet förväntar sig att revisionsrätten under revisionsarbetet ska ta hänsyn till externa tidsbegränsningar och extern utveckling.

31.   Europaparlamentet förväntar sig att revisionsrätten tydligt ska ange vilka svagheter och bästa metoder som medlemsstaternas myndigheter har, genom att konsekvent uppge dessa i sina rapporter.

32.   Europaparlamentet är övertygat om att skal- och diversifieringsfördelar kan uppnås genom noggranna analyser av resursbehoven för revisionsrättens ledamöter. Parlamentet förväntar sig att revisionsrätten ska undersöka sådana skalfördelar, bland annat när det gäller gemensam förartjänst för ledamöterna och att dela kansli och personal.

33.   Europaparlamentet beklagar att mellanstatliga åtgärder utanför EU-fördragets ram i likhet med den som användes för att inrätta Europeiska finansiella stabiliseringsfaciliteten (EFSF) och Europeiska stabilitetsmekanismen (ESM) också innebär allvarliga utmaningar för den offentliga ansvarigheten och revisionen, samtidigt som revisionsrättens viktiga roll försvagas.

34.   Europaparlamentet beklagar att det hittills inte har gjorts någonting för att upprätta en oberoende, extern offentlig kontroll, och beklagar också att även efter det att revisionsrätten har utsett en medlem i ESM:s revisionskommitté kommer kommitténs årliga revisionsrapport inte att göras tillgänglig för vare sig parlamentet eller allmänheten. Parlamentet uppmanar revisionsrätten att regelbundet tillhandahålla parlamentet kommitténs årliga revisionsrapport och all annan nödvändig information om revisionsrättens aktiviteter i detta avseende, så att parlamentet kan granska revisionsrättens arbete under förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet.

Omarbetning av revisionsrättens struktur

35.   Europaparlamentet noterar att revisionsrättens sammansättning och utnämningsförfarande fastställs i artiklarna 285 och 286 i EUF-fördraget. Parlamentet betonar emellertid behovet av att få till stånd en förändring i fördraget som innebär att rådet och parlamentet blir likställda när det gäller att utse ledamöter till revisionsrätten, för att garantera demokratisk legitimitet, insyn och ledamöternas fullständiga oberoende.

36.   Europaparlamentet beklagar att vissa utnämningsförfaranden har lett till konflikt mellan parlamentet och rådet om kandidater, trots att det inte finns någon bestämmelse i fördraget som borde orsaka konflikt. Parlamentet betonar att det enligt fördragets bestämmelser är parlamentets uppgift att kontrollera de nominerade, och anser att rådet, för att som EU‑institution visa god samarbetsanda, bör respektera beslut som parlamentet har fattat efter utfrågningen.

37.   Europarlamentet kräver att valet av ledamöter i revisionsrätten efter förslag av rådet vid nästa ändring av EU-fördraget ska åligga parlamentet. Parlamentet understryker att ett sådant förfarande skulle göra ledamöterna i revisionsrätten mer oberoende i förhållande till medlemsstaterna.

38.   Europaparlamentet välkomnar att revisionsrätten antog en ny arbetsordning under 2010 vilket innebar att den i enlighet med den nuvarande rättsliga ramen kunde rationalisera sin beslutsprocess så att revisionsrapporterna och yttrandena nu antas av grupper om 5−6 ledamöter i stället för hela kollegiet på 28 ledamöter.

39.   Europaparlamentet anser att den nuvarande geografiska representationsregeln när det gäller den högsta ledningen, enligt vilken det kan finnas en ledamot per medlemsstat, inte längre är till samma nytta eller har samma trovärdighet. Den bör kunna ersättas av en lättare förvaltningsstruktur som är anpassad för ett bredare ansvarighetsmandat, med egna bestämmelser för att garantera oberoende inom revisionsrättens alla verksamheter.

40.   Europaparlamentet föreslår därför att revisionsrätten ska ha samma antal ledamöter som kommissionen. Ledamöterna bör åtminstone ha yrkeserfarenhet inom revision och förvaltning. Revisionsrättens ledamöter bör vara särskilt kvalificerade för sina tjänster och deras oavhängighet får inte kunna ifrågasättas.

41.   Europaparlamentet föreslår en granskning av metoden för ersättning till revisionsrättens ledamöter och personal med direkt och personlig anknytning till respektive ledamot, både för att anpassa ersättningen till nationell och internationell praxis för liknande funktioner och för att revisionsrättens ledamöter ska kunna fullgöra sitt uppdrag på ett oavhängigt sätt.

II.Förfarandet för utnämning av Europeiska revisionsrättens ledamöter: samråd med Europaparlamentet

42.  Europaparlamentet antar följande principer, urvalskriterier och förfaranden för att yttra sig om kandidaterna till ledamöter i revisionsrätten:

   a) Parlamentet måste få en rimlig tidsperiod på sig för att kandidaterna ska hinna frågas ut av budgetkontrollutskottet och så att utskottet kan rösta vid ett möte efter utfrågningen.
   b) När ett beslut ska fattas ska budgetkontrollutskottet och kammaren rösta genom hemlig omröstning, och bortse från politiska kriterier.
   c) I budgetkontrollutskottet blir utfrågningarna offentliga och diskussionerna kommer att sändas via video.
   d) Parlamentet kommer att fatta sina beslut baserat på majoriteten av avgivna röster i kammaren och dess uppfattning måste respekteras av rådet. Kandidaterna kommer att närvara vid omröstningen och Europaparlamentets talman kommer efter ett negativt omröstningsresultat att fråga den aktuella kandidaten om denne vill dra tillbaka sin kandidatur.

43.  Europaparlamentet anser att kriterierna för utnämning av revisionsrättens ledamöter bör specificeras närmare på grundval av artikel 286 i EUF-fördraget, och understryker att dess bedömning huvudsakligen kommer att styras av följande kriterier:

   a) Yrkeserfarenhet på hög nivå som förvärvats inom offentliga finanser, revisionsarbete och förvaltning liksom grundliga kunskaper om de europeiska institutionernas förvaltning.
   b) En god meritlista när det gäller revision och bevis på mycket goda kunskaper i minst ett av Europeiska unionens arbetsspråk.
   c) I förekommande fall bevis på sökandens ansvarsbefrielse från tidigare genomförda förvaltningsuppdrag.
   d) Kandidater får inte inneha uppdrag som förtroendevald eller uppdrag i något politiskt parti från och med utnämningsdagen.
   e) Kandidaten ska ha höga integritetsnormer och moraliska normer.
   f) Mot bakgrund av arten av det arbete som ska utföras kommer även kandidaternas ålder att beaktas, och det bör exempelvis vara rimligt att kräva att ledamöter inte ska vara äldre än 67 år när de utses.
   g) Ledamöter av revisionsrätten ska inte inneha sitt ämbete under mer än två mandatperioder.
   h) Europaparlamentet kommer slutligen att fästa mycket stor betydelse vid en jämn könsfördelning bland revisionsrättens ledamöter.

44.  Europaparlamentet uppmanar rådet att

   a) presentera minst två kandidater från respektive medlemsstat för parlamentet, en kvinna och en man,
   b) utforma sina förslag så att de fullt ut uppfyller kriterierna i parlamentets resolutioner, under förutsättning att parlamentet å sin sida ser till att noggrant följa dessa kriterier,
   c) lämna relevanta karriäruppgifter tillsammans med kandidaternas namn och all information och yttranden som erhållits när medlemsstaternas interna beslutsförfaranden pågår,
   d) överlämna all information rörande nomineringar som rådet fått från medlemsstaterna, underförstått att om all information inte lämnas tvingas parlamentet genomföra egna undersökningar, vilket oundvikligen skulle leda till förseningar i förfarandet,
   e) kontakta lämpliga myndigheter i medlemsstaterna som kommer att uppmanas att nominera kandidater som ledamöter i revisionsrätten, och uppmärksamma dessa myndigheter på de kriterier och förfaranden som parlamentet fastställt,
   f) undvika att dra tillbaka och lägga fram nya nomineringar på grund av nya förslag från medlemsstaterna vilka motiveras enbart av politiska kriterier,
   g) om detta inträffar respektera parlamentets negativa uppfattning av situationen och föreslå nya kandidater.

45.  Europaparlamentet fastställer följande vad gäller förfaranden i budgetkontrollutskottet och kammaren:

   a) Varje rekommendation om varje nominering ska lämnas i form av en rapport som ska antas på grundval av en majoritet av de avgivna rösterna, och rapporten ska endast innehålla nomineringen.
   b) Rapporten ska bestå av
   i) åberopanden som sammanfattar omständigheterna kring hänvisningen till parlamentet,
   ii) skäl som innehåller förfarandet för det behöriga utskottet,
   iii) normativ text som endast kan bestå av:
   ett positivt yttrande eller
   ett negativt yttrande.
   c) Citat och skäl ska inte gå till omröstning.
   d) CV och svar på frågeformuläret ska bifogas rapporten.
   e) Budgetkontrollutskottet och kammaren ska rösta om nomineringen av kandidaten ifråga.

o
o   o

46.   Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och till revisionsrätten, samt för kännedom till Europeiska unionens övriga institutioner och medlemsstaternas parlament och revisionsorgan.

(1) EUT C 107, 30.4.2004, s. 1.
(2) EGT C 337, 21.12.1992, s. 51.
(3) EGT C 43, 20.2.1995, s. 75.
(4) Antagna texter, P7_TA(2013)0319 .
(5) Förkortning av det franska begreppet ”Déclaration d'assurance”.


EU-lagstiftningens ändamålsenlighet, subsidiaritet och proportionalitet – bättre lagstiftning
PDF 307k   DOC 62k
Europaparlamentets resolution av den 4 februari 2014 om EU-lagstiftningens ändamålsenlighet, subsidiaritet och proportionalitet – 19:e rapporten om bättre lagstiftning avseende 2011 (2013/2077(INI) )
P7_TA(2014)0061 A7-0056/2014

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning(1) ,

–   med beaktande av protokoll nr 2 till fördraget om Europeiska unionens funktionssätt om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna, särskilt artiklarna 4, 6 och 7,

–   med beaktande av de praktiska bestämmelser som avtalades den 22 juli 2011 mellan Europaparlamentets och rådets behöriga tjänsteavdelningar för genomförande av artikel 294.4 i EUF-fördraget i händelse av överenskommelser vid den första behandlingen,

–   med beaktande av sin resolution av den 13 september 2012 om 18:e rapporten om bättre lagstiftning – Tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna (2010)(2) ,

–   med beaktande av sin resolution av den 14 september 2011 om bättre lagstiftning, subsidiaritet och proportionalitet samt smart lagstiftning(3) ,

–   med beaktande av sin resolution av den 8 juni 2011 om garantier för oberoende konsekvensbedömningar(4) ,

–   med beaktande av kommissionens rapport om subsidiaritet och proportionalitet (19:e rapporten om bättre lagstiftning avseende 2011) (COM(2012)0373 ),

–   med beaktande av kommissionens meddelanden om EU-lagstiftningens ändamålsenlighet (COM(2012)0746 och COM(2013)0685 ),

–   med beaktande av kommissionens meddelande Smart lagstiftning – tillgodose de små och medelstora företagens behov (COM(2013)0122 ),

–   med beaktande av arbetsdokumentet från kommissionens avdelningar om övervakning och samråd om smart lagstiftning för små och medelstora företag (SWD(2013)0060 ),

–   med beaktande av kommissionens meddelande om smart lagstiftning i Europeiska unionen (COM(2010)0543 ),

–   med beaktande av rådets slutsatser av den 30 maj 2013 om smart lagstiftning,

–   med beaktande av rapporten av den 15 november 2011 från högnivågruppen av oberoende intressenter för administrativa bördor, Europa kan bättre: En rapport om bra metoder i medlemsstaterna för att minska administrativa bördor i genomförandet av EU-lagstiftning ,

–   med beaktande av Regionkommitténs yttrande av den 30 maj 2013(5) ,

–   med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor och yttrandet från utskottet för konstitutionella frågor (A7-0056/2014 ), och av följande skäl:

A.   Agendan för smart lagstiftning är ett försök att stärka insatserna när det gäller bättre lagstiftning, förenkling av EU-lagstiftningen och minskning av administrativa bördor, och att verka för god förvaltning grundad på faktabaserat beslutsfattande där konsekvensbedömningar och kontroller i efterhand spelar en väsentlig roll.

B.   De nationella parlamenten bör delta i efterhandsbedömningen av nya regleringar. På så sätt skulle man kunna bistå kommissionen i utarbetandet av rapporter och rent allmänt förbättra utvärderingen av Europafrågor i de nationella parlamenten.

C.   Det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning från 2003 är dåligt anpassat till den nuvarande rättsliga ramen som är en följd av Lissabonfördraget, inte minst med hänsyn till EU-institutionernas splittrade metoder för antagande av gemensamma politiska förklaringar om förklarande dokument och praktiska bestämmelser på sekretariatnivå för genomförandet av artikel 294 i EUF-fördraget.

Allmänna kommentarer

1.   Europaparlamentet betonar att den lagstiftning som föreslås och antas på EU-nivå bör vara enkel, ändamålsenlig och effektiv, ha ett tydligt mervärde, vara lätt att förstå och vara tillgänglig på medlemsstaternas alla officiella språk, samt ge full nytta för minsta möjliga kostnad. Parlamentet är medvetet om att den ekonomiska krisen har ökat belastningen på nationella förvaltningars resurser, och anser att ett åtagande om att skapa tydlig lagstiftning som är lätt att införliva skulle bidra till att minska en del av denna börda för de nationella förvaltningarna och för enskilda personer som måste följa lagen. Parlamentet understryker att EU-institutionerna ansvarar för att garantera att lagstiftningen är tydlig och lätt att förstå och att den inte leder till onödiga administrativa bördor för medborgare eller företag.

2.   Europaparlamentet betonar att konsekvensbedömningen av ny lagstiftning för små och medelstora företag eller stora företag dock inte får vare sig diskriminera arbetstagare på grund av företagens storlek eller medföra en försämring av arbetstagares grundläggande rättigheter, inbegripet rätten till information och samråd, arbetsvillkor, välbefinnande på arbetet och socialförsäkringsförmåner. Den får inte heller motverka en förbättring av dessa rättigheter eller skyddet av dem i samband med gamla och nya arbetsrelaterade risker.

3.   Europaparlamentet betonar att EU-institutionerna måste ta hänsyn till subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna i samband med lagstiftning.

4.   Europaparlamentet erinrar om sina tidigare kommentarer om att konsekvensbedömningsnämnden och nationella parlament vid ett flertal tillfällen har upptäckt att dessa principer inte behandlats i tillräcklig utsträckning i kommissionens konsekvensbedömningar. Parlamentet uttrycker ännu en gång sin besvikelse över att denna kritik har upprepats ytterligare ett år.

5.   Europaparlamentet anser att agendan för bättre lagstiftning bör präglas av flernivåstyrning, det vill säga samordnade åtgärder från EU, nationella institutioner och lokala och regionala myndigheter.

6.   Europaparlamentet efterlyser på nytt att 2003 års interinstitutionella avtal om bättre lagstiftning omförhandlas för att ta hänsyn till den nya rättsliga ram som har uppkommit genom Lissabonfördraget, stärka de rådande bästa metoderna och modernisera avtalet i linje med agendan för bättre lagstiftning. Parlamentet rekommenderar att ett eventuellt nytt avtal antas på grundval av artikel 295 i EUF-fördraget och bör vara av bindande natur.

7.   Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att inleda förhandlingar med parlamentet om kriterierna för en lämplig tillämpning av artiklarna 290 och 291 i EUF-fördraget. Parlamentet anser att detta kan göras inom ramen för översynen av det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning, som därmed bland annat skulle omfatta sådana kriterier.

8.   Europaparlamentet anser att den mångfald av benämningar som används för de system som kommissionen använder för att utvärdera antagna lagar och minska bördorna är förvirrande och onödigt komplicerad. Parlamentet rekommenderar att en enda benämning antas under rubriken ”bättre lagstiftning”, och upprepar sin uppmaning att en kommissionsledamot bör vara ansvarig för området.

9.   Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utöka granskningen av hur proportionalitetsprincipen tillämpas, i synnerhet vad gäller användandet av artiklarna 290 och 291 i EUF-fördraget om delegerade akter och genomförandeakter.

10.   Europaparlamentet anser att mekanismen för tidig varning noga bör övervägas för en ökad demokratisk legitimitet.

Subsidiaritetsmekanismen för nationella parlament

11.   Samtidigt som den ekonomiska och finansiella krisen kräver en bättre samordning av politiken och en förstärkning av unionens befogenheter inom en rad områden påpekar Europaparlamentet att det också är mycket viktigt att upprätthålla en klar bild av uppdelningen av befogenheter i Europeiska unionens system med flernivåstyrning och att, efter en öppen diskussion, fatta öppna beslut på lämpligaste nivå och minska byråkratin.

12.   Europaparlamentet upprepar att EU-institutionerna måste respektera subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna, som är fördragsfästa i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen och protokoll nr 2 till fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, och som är allmänna och bindande för institutionerna i deras utövande av unionens befogenheter, med undantag för de områden där unionen har exklusiv befogenhet, på vilka subsidiaritetsprincipen inte tillämpas.

13.   Europaparlamentet föreslår att man bedömer huruvida lämpliga kriterier bör fastställas på EU-nivå för att utvärdera om subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna följs.

14.   Europaparlamentet konstaterar att protokoll nr 2 ger de nationella parlamenten en formell möjlighet att fungera som rådgivare åt EU:s lagstiftare om huruvida ett lagförslag kommer till korta när det gäller uppfyllandet av subsidiaritetskravet eftersom förslagets mål på grund av sin omfattning eller sina verkningar inte kan uppnås bättre på unionsnivå än på medlemsstatsnivå.

15.   Europaparlamentet konstaterar att konsekvensbedömningar är mycket viktiga som verktyg för att stödja beslutsfattandet i lagstiftningsprocessen, och betonar att det i detta sammanhang krävs att frågor som avser subsidiaritet och proportionalitet beaktas noggrant.

16.   Europaparlamentet välkomnar att de nationella parlamenten deltar mer aktivt i EU:s lagstiftningsprocess och att de visar allt större intresse för att EU-institutionerna tillämpar dessa principer korrekt. Detta kan illustreras med att Europaparlamentet under 2011 tog emot 77 motiverade yttranden som hävdade att ett förslag till lagstiftningsakt inte respekterade subsidiaritetsprincipen och 523 andra bidrag beträffande ett lagförslag. Motsvarande siffror för 2010 var 41 respektive 299. Parlamentet förklarar sig vara berett att fortsätta och stärka samarbetet och den interparlamentariska dialogen med de nationella parlamenten.

17.   Europaparlamentet betonar med eftertryck att både den parlamentariska kontroll som utövas av Europaparlamentet och den som utövas de nationella parlamenten är viktig. Parlamentet rekommenderar långtgående bistånd till de nationella parlamenten så att dessa kan utöva sina kontrolluppgifter. Parlamentet föreslår också att de nationella parlamenten förses med riktlinjer som underlättar deras utvärdering av respekten för subsidiaritetsprincipen.

18.   Europaparlamentet framhåller att Europeiska unionens domstol enligt artikel 263 i EUF-fördraget är behörig att granska lagenligheten i lagstiftningsakter, däribland respekten för subsidiaritetsprincipen. Denna princip är en politisk riktlinje för hur makt ska utövas på unionsnivå.

19.   Europaparlamentet påpekar att domstolen, i kraft av fördragen, är behörig att pröva en talan om ”åsidosättande av fördragen eller av någon rättsregel som gäller deras tillämpning”. Enligt fördraget om Europeiska unionen hör subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna till dessa regler. Parlamentet konstaterar att den rättsliga prövningen av unionsakternas giltighet därför även omfattar respekten för dessa principer.

20.   Europaparlamentet betonar att domstolen i sin dom av den 12 maj 2011 i mål C-176/09 (Luxemburg mot Europaparlamentet och rådet), konstaterar att proportionalitetsprincipen ”innebär att de medel som föreskrivs i en unionsbestämmelse ska vara ägnade att säkerställa att de legitima mål som eftersträvas i den berörda lagstiftningen uppnås och inte får gå utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål” och att ”på de områden där unionslagstiftaren har vittgående lagstiftningsbefogenheter” kan lagenligheten av en åtgärd som antas i detta sammanhang endast påverkas om åtgärden är uppenbart olämplig i förhållande till det mål som de behöriga institutionerna avser att nå, även om unionslagstiftaren ändå måste ”göra sitt val utifrån objektiva kriterier” och, när det gäller att bedöma de villkor som hänger samman med olika möjligheter undersöka ”huruvida de eftersträvade målen med bestämmelserna är av sådan betydelse att de negativa ekonomiska effekterna därav, även omfattande sådana, för vissa aktörer är motiverade”.

21.   Europaparlamentet konstaterar att subsidiaritetsprincipen enligt formuleringen i fördragen tillåter att unionen på de områden där den inte har exklusiv befogenhet vidtar en åtgärd ”endast om och i den mån som målen för den planerade åtgärden inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna vare sig på central nivå eller på regional och lokal nivå, och därför, på grund av den planerade åtgärdens omfattning eller verkningar, bättre kan uppnås på unionsnivå”, medan det om proportionalitetsprincipen sägs att unionens åtgärder till innehåll och form inte får gå utöver vad som är nödvändigt för att nå målen i fördragen. Subsidiaritet och proportionalitet är principer som hör nära ihop men ändå är åtskilda: subsidiaritetsprincipen handlar om lämpligheten av unionsåtgärder på områden som inte tillhör unionens exklusiva behörighet, medan proportionalitetsprincipen handlar om lämpligheten hos de åtgärder som föreskrivs av lagstiftaren i förhållandet till de mål som eftersträvas, och fungerar som en allmän regel för utövandet av unionens befogenheter. Parlamentet konstaterar därför att prövningen av proportionaliteten i ett förslag till lagstiftningsakt logiskt sett kommer efter subsidiaritetsprövningen, men också att subsidiaritetskontrollen inte skulle vara tillräckligt effektiv om inte också en proportionalitetskontroll utfördes.

22.   Europaparlamentet noterar att kommissionen under 2011 mottog endast ett litet antal parlamentsfrågor (32 av fler än 12 000) om frågor som rörde respekt för subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna.

23.   Europaparlamentet framhåller att kommissionen under 2011 tog emot 64 motiverade yttranden i enlighet med protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna, vilket innebär en avsevärd ökning i förhållande till 2010. Parlamentet konstaterar dock att dessa 64 motiverade yttranden utgjorde bara cirka 10 procent av de sammanlagt 622 yttranden som de nationella parlamenten skickade till kommissionen under 2011 inom ramen för respektive politiska dialog. Parlamentet uppmärksammar dock att inget av kommissionens förslag ledde till ett antal motiverade yttranden som var tillräckligt för att utlösa förfarandena med ”gult” eller ”orange kort” enligt protokollet. Den 22 maj 2012 användes dock för första gången det ”gula kortet” mot ett förslag från kommissionen (förslaget till rådets förordning om utövandet av rätten att vidta kollektiva åtgärder i samband med etableringsfriheten och friheten att tillhandahålla tjänster, ”Monti II”). Parlamentet understryker att kommissionen drog tillbaka förslaget till förordning inte för att den ansåg att det stred mot subsidiaritetsprincipen, utan för att den konstaterade att förslaget med svårighet skulle ha fått det politiska stöd inom Europaparlamentet och rådet som krävdes för att det skulle kunna antas.

24.   Europaparlamentet anser att mekanismen för kontroll av subsidiaritetsprincipen bör utformas och användas som ett viktigt verktyg för samarbete mellan EU-institutionerna och nationella institutioner. Parlamentet gläds åt att detta verktyg i praxis anpassas till ett system för samtal och samarbetsinriktad dialog mellan de olika institutionella nivåerna i det europeiska flernivåsystemet.

25.   Europaparlamentet noterar med oro att vissa motiverade yttranden från nationella parlament understryker att subsidiaritetsmotiveringen är otillräcklig eller obefintlig i ett antal lagstiftningsförslag från kommissionen.

26.   Europaparlamentet föreslår därför att man ska undersöka orsakerna till det ringa antalet formella och motiverade yttranden från nationella parlament och fråga sig om detta kan bero på att subsidiaritetsprincipen iakttas överallt eller på att de nationella parlamenten inte förmår kontrollera efterlevnaden av principen på grund av bristande resurser. Parlamentet ser det som önskvärt att kommissionen analyserar denna fråga.

27.   Europaparlamentet betonar behovet av att EU-institutionerna gör det möjligt för de nationella parlamenten att granska lagstiftningsförslag genom att se till att kommissionen tillhandahåller detaljerade och omfattande skäl för sina lagstiftningsinitiativ om subsidiaritet och proportionalitet, i enlighet med artikel 5 i protokoll nr 2 till EUF-fördraget.

28.   Europaparlamentet noterar dessutom att den tidsram som de nationella parlamenten har till förfogande för att genomföra subsidiaritets- och proportionalitetskontroller ofta har bedömts som otillräcklig.

29.   Europaparlamentet anser att de nationella parlamentens tids- och resursbelastning när de svarar på förslag till lagstiftning bidrar till det som uppfattas som ett demokratiskt underskott inom EU.

30.   Europaparlamentet erinrar om sina tidigare begäranden om en mer ingående granskning av de problem som nationella parlament stöter på, i syfte att få den befintliga mekanismen att fungera bättre. Parlamentet anser att det också vore önskvärt att undersöka åtgärder för att stärka denna mekanism, som – eventuellt i samband med en framtida fördragsrevidering – skulle kunna ge de nationella parlamenten fler rättigheter. Parlamentet föreslår att man vid en sådan översyn skulle kunna överväga hur många nationella parlamentssvar som bör krävas för att utlösa ett sådant förfarande, huruvida det bör begränsas till frågor som grundar sig på subsidiaritetsprincipen och vilken effekt det bör ha, med särskild hänsyn tagen till de erfarenheter som nyligen gjorts av förfarandet med ”gult kort”. Parlamentet anser att en sådan diskussion är en nyttig fas i utvecklingen av de befogenheter som nationella parlament tilldelas för att anpassa incitamenten att utöva parlamentarisk kontroll till effekterna på EU-nivå.

31.  Europaparlamentet anser att flera initiativ kan tas under tiden för att förbättra de nationella parlamentens utvärdering av EU-frågor. Parlamentet föreslår särskilt att

   varje lagstiftningsakt som offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning ska innehålla en fotnot med information om vilka nationella parlament som har svarat och vilka som har gjort invändningar beträffande subsidiaritetsprincipen,
   motiverade yttranden från de nationella parlamenten, som avgetts i enlighet med artikel 6 i protokoll nr 2 som bifogas EU-fördraget och EUF-fördraget, ska delges medlagstiftarna utan dröjsmål,
   riktlinjer utarbetas med kriterier för motiverade yttranden i subsidiaritetsfrågor,
   de nationella parlamenten ska mobiliseras för riktmärkning av egna förhandsbedömningar med kommissionens efterhandsbedömningar.

Bättre lagstiftning

32.   Europaparlamentet anser att en effektiv strategi för att anta utmaningarna om bättre lagstiftning både vad gäller befintliga lagar och föreslagen lagstiftning kommer att hjälpa EU-institutionerna att möta krisen. Parlamentet anser att reformen av den europeiska lagstiftningen och lagstiftningspraxisen är ett viktigt verktyg för att skapa tillväxt, konkurrenskraft och bra arbetstillfällen i Europa.

33.   Europaparlamentet välkomnar kommissionens ökade betoning av en pollicycykel där initiativ, konsekvensbedömning, samråd, antagande, genomförande och utvärdering av EU-lagstiftningen utgör etapper i en sammanhängande process. Parlamentet anser att principen att ”tänka småskaligt först” bör vara ett viktigt genomgående inslag i detta sammanhang och att förhandsutvärderingen av ny lagstiftning bör förbättras för att på så sätt skapa en tydlig och insynsvänlig process för att stimulera tillväxten och konkurrenskraften i Europa.

34.   Europaparlamentet välkomnar i detta avseende kommissionens meddelanden om smart lagstiftning och om EU-lagstiftningens ändamålsenlighet samt arbetsdokumentet från kommissionens avdelningar om de tio lagstiftningsakter som är mest betungande för små och medelstora företagen. Parlamentet anser att dessa dokument representerar trovärdiga framsteg i agendan för bättre lagstiftning och motsvarar många av de önskemål parlamentet tidigare framfört.

35.  Europaparlamentet anser att dessa retoriska framsteg nu behöver omsättas i konkret handling. Parlamentet uppmanar därför kommissionen att utan att underminera hälsan och säkerheten i arbetet lägga fram fler konkreta förslag för att minska den totala bördan av EU-lagstiftningen och i synnerhet göra följande:

   Vidta åtgärder för att så snart som möjligt minska de bördor som små och medelstora företag i hela Europa i samrådet identifierat som de tio lagstiftningsakter som är mest betungande,
   När så är lämpligt öka användningen av undantag eller regellättnader för mikroföretag och små- och medelstora företag när ny lagstiftning föreslås och göra EU:s regler för offentlig upphandling mer gynnsamma för små och medelstora företag.
   Snabbt fullgöra åtagandena i meddelandet av den 2 oktober 2013 om lagstiftningens ändamålsenlighet (Refitprogrammet) (COM(2013)0685 ) och slutföra utvärderingen på viktiga politikområden före den innevarande valperiodens utgång, inbegripet synpunkter från samtliga styresnivåer inom de huvudsakliga sektorer som är av betydelse för lokala och regionala myndigheter.
   Inleda en mer omfattande kampanj för att skapa arbetstillfällen och tillväxt i EU genom att minska de lagstiftningsmässiga kostnaderna för företagen.
   Utarbeta en årsrapport inriktad på den bredare agendan för bättre lagstiftning, med en redovisning av framstegen för de initiativ som kommissionen inlett, inklusive nettokostnaden för företag liksom de sociala kostnaderna av de nya förslag som kommissionen antagit under de föregående tolv månaderna.

36.   Europaparlamentet betonar att bättre hälsa och säkerhet i arbetet samt information till och samråd med arbetstagare är två viktiga aspekter för att öka produktiviteten och konkurrenskraften i EU:s ekonomi. Parlamentet understryker att en kraftfull och hållbar lagstiftning på dessa områden inte hämmar utan snarare främjar tillväxt.

37.   Parlamentet anser att kommissionen närmare bör undersöka alternativet att införa en vitboksetapp i lagstiftningsprocessen. Enligt parlamentet skulle kvaliteten på de lagstiftningsförslag som kommissionen lägger fram förbättras om intressenterna gavs möjlighet att kommentera utkast till förslagen och åtföljande preliminära konsekvensbedömningar, utan att det i onödan förlänger utvecklingstiden för framtida lagar.

38.   Europaparlamentet påminner vidare om sin uppmaning till kommissionen att lägga fram förslag om genomförande av en regelutjämning, vilket skulle kräva att motsvarande kostnadsutjämningar fastställs före ny lagstiftning som innebär kostnader. Parlamentet noterar att EU-lagstiftning inte automatiskt medför att 28 nationella lagar kasseras till förmån för en EU-lag, och inte heller att en ny EU-lag automatiskt medför en större börda än motsvarande nationella lagar. Parlamentet uppmanar därför kommissionen att på allvar överväga detta förslag och lägga fram en bedömning av dess konsekvenser före den innevarande valperiodens utgång 2014.

39.   Europaparlamentet beklagar att kommissionen avser att dra tillbaka sitt förslag om stadgan för privata Europabolag vilket parlamentet efterlyste i ett lagstiftningsinitiativbetänkande, och uppmanar kommissionen att rådfråga parlamentet innan det drar tillbaka förslag som baseras på ett sådant betänkande från parlamentet.

40.   Europaparlamentet betonar vikten av förenkling för att rationalisera lagstiftningen, särskilt med tanke på de lokala och regionala myndigheterna, som ofta har begränsade och allt mindre resurser för att genomföra lagstiftningen.

41.   Med överreglering (”goldplating”) avser Europaparlamentet sådan praxis där medlemsstater som införlivar EU-direktiv i nationell lagstiftning går längre än minimikraven. Parlamentet upprepar sitt stöd för åtgärder för att ta itu med onödig överreglering, och uppmanar medlemsstaterna att, i samtliga fall där det förekommer överreglering, motivera skälen till detta.

Konsekvensbedömningar och europeiskt mervärde

42.   Europaparlamentet välkomnar att kommissionen i sina konsekvensbedömningar försöker täcka ett bredare och mer omfattande spektrum av potentiella konsekvenser, men anser att systemet fortfarande skulle kunna förbättras på en rad olika sätt, exempelvis genom att man inför en territoriell dimension (ekonomiska och administrativa konsekvenser för nationella, regionala och lokala myndigheter). Kommissionens beslut att modernisera, konsolidera och se över sina riktlinjer för konsekvensbedömningar senast i juni 2014 är hoppingivande, och parlamentet förbehåller sig rätten att lämna ett utförligt bidrag om möjliga förbättringar av dessa riktlinjer under de kommande månaderna. Parlamentet begär att konsekvensbedömningarna, som är väsentliga för formandet av den allmänna och politiska opinionen, respekterar principen om flerspråkighet.

43.   Europaparlamentet uppmanar kommissionen att analysera den metod som använts vid utarbetandet av konsekvensbedömningar i syfte att undersöka möjligheter att förbättra både kvalitetsindikatorerna och den allmänna samrådsprocessen, särskilt deltagandet av relevanta intressenter.

44.   Europaparlamentet anser att det bör råda en fullständig samstämmighet mellan de konsekvensbedömningar som kommissionen offentliggör och innehållet i de lagstiftningsförslag som antas av kommissionskollegiet. Parlamentet begär att en konsekvensbedömning om ett förslag som ändrats av kollegiet automatiskt ska uppdateras för att avspegla de ändringar som kommissionsledamöterna gör.

45.   Europaparlamentet uppmanar kommissionen att stärka konsekvensbedömningsnämndens roll och oberoende, och särskilt att endast slutföra och lägga fram lagstiftningsförslag om de har godkänts med ett positivt yttrande från konsekvensbedömningsnämnden. Parlamentet uppmanar konsekvensbedömningsnämnden att utnyttja den sakkunskap som finns bland arbetsmarknadens parter.

46.   Europaparlamentet anser att den nuvarande friskrivningen om att kommissionens konsekvensbedömning endast är ”bindande för de av kommissionens avdelningar som medverkat i utarbetandet och [inte avgör] den slutliga formen på de eventuella beslut som kommissionen kommer att fatta” belyser en viktig svaghet i det befintliga systemet.

47.   Europaparlamentet välkomnar den positiva utvecklingen av direktoratet för konsekvensbedömningar och europeiskt mervärde inom parlamentet. Parlamentet anser att en systematisk metod för att överväga konsekvensbedömningar bör tillämpas i hela parlamentet. Parlamentet välkomnar att direktoratet för konsekvensbedömningar utarbetar korta sammanfattningar av de konsekvensbedömningar som åtföljer kommissionens förslag, och anser att dessa bör vara en viktig beståndsdel i utskottens överläggningar om lagstiftningsförslag som diskuteras. Parlamentet föreslår att dess egna konsekvensbedömningar ska innehålla en territoriell dimension när detta är lämpligt. Parlamentet begär att utskottsordförandekonferensen överväger hur denna rekommendation bäst bör genomföras.

48.   Europaparlamentet erinrar om parlamentets och rådets åtagande, i 2005 års interinstitutionella gemensamma strategi för konsekvensbedömning, att genomföra konsekvensbedömningar – när de anser att detta är lämpligt och nödvändigt för lagstiftningsprocessen – före antagandet av varje ändring i sak, och uppmanar utskotten att utnyttja enheten för konsekvensbedömningar för att fullgöra detta åtagande.

49.   Europaparlamentet erinrar vidare om 2003 års interinstitutionella avtal om bättre lagstiftning och uppmanar rådet att utan dröjsmål slutföra sitt arbete för att upprätta egna system för genomförande av konsekvensbedömningar, i enlighet med sina åtaganden i 2003 års avtal.

50.   Europaparlamentet kräver att kommissionen allvarligt överväger de bedömningar av det europeiska mervärdet som åtföljer parlamentets initiativbetänkanden med lagstiftningsförslag och anger i detalj varför den inte godtar eller inte anser att de argument som parlamentet framför är relevanta.

o
o   o

51.   Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen samt till de nationella parlamenten.

(1) EUT C 321, 31.12.2003, s. 1.
(2) EUT C 353 E, 3.12.2013, s. 117.
(3) EUT C 51 E, 22.2.2013, s. 87.
(4) EUT C 380 E, 11.12.2012, s. 31.
(5) EUT C 218, 30.7.2013, s. 22.


Färdplan mot homofobi och diskriminering på grund av sexuell läggning och könsidentitet
PDF 140k   DOC 59k
Europaparlamentets resolution av den 4 februari 2014 om EU:s färdplan mot homofobi och diskriminering på grund av sexuell läggning och könsidentitet (2013/2183(INI) )
P7_TA(2014)0062 A7-0009/2014

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av artikel 2 i fördraget om Europeiska unionen,

–   med beaktande av artiklarna 8 och 10 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, särskilt artikel 21,

–   med beaktande av den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna,

–   med beaktande av rekommendation CM/Rec(2010)5 av den 31 mars 2010 från Europarådets ministerkommitté till medlemsstaterna om åtgärder för att bekämpa diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet,

–   med beaktande av kommissionens meddelande Strategi för Europeiska unionens konkreta tillämpning av stadgan om de grundläggande rättigheterna (COM(2010)0573 ),

–   med beaktande av kommissionens rapport från 2012 om tillämpningen av EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna (COM(2013)0271 ) och de tillhörande arbetsdokumenten,

–   med beaktande av förslaget till rådets direktiv om genomförande av principen om likabehandling av personer oavsett religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning (COM(2008)0426 ) och parlamentets ståndpunkt av den 2 april 2009 om detta förslag(1) ,

–   med beaktande av riktlinjerna för att främja och skydda de mänskliga rättigheterna för homosexuella, bisexuella, transpersoner och intersexuella (hbti-personer), vilka antogs av Europeiska unionens råd vid mötet den 24 juni 2013,

–   med beaktande av den rapport som Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA) publicerade i november 2010 om homofobi, transfobi och diskriminering på grund av sexuell läggning och könsidentitet,

–   med beaktande av resultatet av FRA:s enkätundersökning rörande homosexuella, bisexuella och transpersoner i Europeiska unionen, vilket offentliggjordes den 17 maj 2013,

–   med beaktande av FRA:s yttrande av den 1 oktober 2013 om jämställdhetssituationen i Europeiska unionen tio år efter det att jämställdhetsdirektiven började tillämpas,

–   med beaktande av sin resolution av den 24 maj 2012 om kampen mot homofobi i Europa(2) ,

–   med beaktande av sin resolution av den 12 december 2012 om situationen för de grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen (2010–2011)(3) ,

–   med beaktande av sin resolution av den 14 mars 2013 om en intensifiering av kampen mot rasism, främlingsfientlighet och hatbrott(4) ,

–   med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor och yttrandet från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män (A7-0009/2014 ), och av följande skäl:

A.   Europeiska unionen bygger på värdena respekt för människans värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstaten och respekt för de mänskliga rättigheterna, inklusive rättigheter för personer som tillhör minoriteter.

B.   Vid utformningen och genomförandet av sin politik och verksamhet söker Europeiska unionen bekämpa all diskriminering på grund av kön, ras eller etniskt ursprung, religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning.

C.   I juni 2013 antog Europeiska unionens råd starka riktlinjer för främjandet och skyddet av de mänskliga rättigheterna för hbti-personer utanför Europeiska unionen. Rådet bör se till att rättigheterna skyddas på ett effektivt sätt inom EU.

D.   Europeiska unionen samordnar redan sina åtgärder genom övergripande strategier: genom Icke-diskriminering och lika möjligheter för alla – en ramstrategi när det gäller jämlikhet och icke-diskriminering, genom Strategin för jämställdhet 2010–2015 när det gäller jämställdhet mellan könen, genom EU:s handikappstrategi 2010–2020 när det gäller jämställdhet för personer med funktionsnedsättning och genom EU-ramen för nationella strategier för integrering av romer fram till 2020 när det gäller jämställdhet för romer.

E.   I strategin för Europeiska unionens konkreta tillämpning av stadgan om de grundläggande rättigheterna uppmärksammar kommissionen behovet av att utveckla särskilda politiska insatser enligt fördragen avseende vissa grundläggande rättigheter.

F.   I enkätundersökningen från 2013 rörande hbt-personer i EU kom Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA) fram till att varannan hbt-person som besvarat enkäten runtom i hela EU hade känt sig diskriminerad eller trakasserad på grund av sin sexuella läggning under det år som föregick undersökningen, var tredje svarande hade diskriminerats i fråga om tillgång till varor eller tjänster, var fjärde svarande hade utsatts för fysisk misshandel och var femte svarande hade diskriminerats i samband med anställning eller arbete.

G.   FRA rekommenderade att EU och medlemsstaterna skulle utarbeta handlingsplaner för att främja respekten för hbt-personer och skyddet av deras grundläggande rättigheter.

H.   I maj 2013 uppmanade elva jämställdhetsministrar(5) kommissionen att utfärda en övergripande EU-strategi beträffande jämställdhet för hbt-personer, och tio medlemsstater(6) har redan antagit eller dryftar liknande strategier på nationell och regional nivå.

I.   Europaparlamentet har tio gånger efterlyst ett övergripande EU-politiskt instrument mot diskriminering på grund av sexuell läggning och könsidentitet.

Allmänna överväganden

1.   Europaparlamentet fördömer i starka ordalag all diskriminering på grund av sexuell läggning och könsidentitet, och beklagar djupt att de grundläggande rättigheterna för homosexuella, bisexuella, transpersoner och intersexuella (hbti-personer) fortfarande inte alltid vidmakthålls till fullo i Europeiska unionen.

2.   Europaparlamentet anser att Europeiska unionen för närvarande inte har någon övergripande strategi för att skydda hbti-personers grundläggande rättigheter.

3.   Europarlamentet påpekar att kommissionen och medlemsstaterna har gemensamt ansvar för att skydda de grundläggande rättigheterna. Kommissionen uppmanas att använda sina befogenheter i full utsträckning, bland annat genom att underlätta utbyte av god praxis bland medlemsstaterna. Medlemsstaterna uppmanas att fullgöra sina skyldigheter enligt unionslagstiftningen och enligt Europarådets rekommendationer om åtgärder för att bekämpa diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet.

Färdplanens innehåll

4.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen, medlemsstaterna och relevanta organ att tillsammans utarbeta en övergripande flerårig strategi för hur man ska uppnå ett skydd för hbti-personers grundläggande rättigheter, dvs. en färdplan, en strategi eller en handlingsplan som beskriver de olika problemen och målen i detta hänseende.

  A. Övergripande åtgärder för att genomföra färdplanen
   i) Kommissionen bör arbeta för att säkra befintliga rättigheter i all sin verksamhet och på alla områden där den har behörighet, genom att integrera frågor som rör hbti-personers grundläggande rättigheter i all relevant verksamhet, exempelvis när den utarbetar framtida strategier och förslag eller övervakar genomförandet av unionslagstiftningen.
   ii) Kommissionen bör underlätta, samordna och övervaka medlemsstaternas utbyte av god praxis med hjälp av den öppna samordningsmetoden.
   iii) De berörda EU-organen, bland andra Europeiska unionens råd för grundläggande rättigheter (FRA), Europeiska jämställdhetsinstitutet, Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor, Europeiska polisakademin (Cepol), Europeiska unionens byrå för straffrättsligt samarbete (Eurojust), det europeiska rättsliga nätverket och Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo), bör integrera frågor som rör sexuell läggning och könsidentitet i sin verksamhet och fortsätta att förse kommissionen och medlemsstaterna med faktabaserade råd om hbti-personers grundläggande rättigheter.
   iv) Kommissionen och medlemsstaterna bör uppmuntras att regelbundet samla in relevanta och jämförbara uppgifter om situationen för hbti-personer i EU tillsammans med berörda organ och Eurostat, med fullständig respekt för EU:s bestämmelser om uppgiftsskydd.
   v) Kommissionen och medlemsstaterna bör tillsammans med berörda organ uppmuntra utbildning och kapacitetsutbyggnad för nationella jämställdhetsorgan, nationella människorättsinstitutioner och andra organisationer som har i uppgift att främja och skydda hbti-personers grundläggande rättigheter.
   vi) Kommissionen och medlemsstaterna bör tillsammans med berörda organ försöka att göra medborgarna medvetna om hbti-personers rättigheter.
  B. Allmänna bestämmelser beträffande icke-diskriminering
   i) Medlemsstaterna bör konsolidera EU:s befintliga rättsliga ram genom att verka för ett antagande av förslaget till direktiv om genomförande av principen om likabehandling av personer oavsett religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning, samt genom att förtydliga tillämpningsområdet för och de kostnader som är förenade med dess bestämmelser.
   ii) Kommissionen, medlemsstaterna och de relevanta organen bör i synnerhet uppmärksamma att lesbiska ofta utsätts för våld och diskriminering på flera grunder (både för deras kön och för deras sexuella inriktning) och utarbeta och genomföra lämpliga strategier mot diskriminering.
  C. Icke-diskriminering i arbetslivet
   i) Kommissionen bör lägga särskilt fokus på sexuell läggning vid övervakningen av genomförandet av direktiv 2000/78/EG om inrättande av en allmän ram för likabehandling i arbetslivet(7) , och på könsidentitet vid övervakningen av genomförandet av direktiv 2006/54/EG om genomförandet av principen om lika möjligheter och likabehandling av kvinnor och män i arbetslivet(8) .
   ii) Kommissionen bör tillsammans med berörda organ utfärda riktlinjer där det specificeras att transpersoner och intersexuella omfattas av begreppet ”kön” i direktiv 2006/54/EG om genomförandet av principen om lika möjligheter och likabehandling av kvinnor och män i arbetslivet.
   iii) Jämställdhetsorgan bör uppmanas att informera hbti-personer, liksom fackföreningar och arbetsgivarorganisationer, om deras rättigheter.
  D. Icke-diskriminering i samband med utbildning
   i) Kommissionen bör genomgående främja jämställdhet och icke-diskriminering på grund av sexuell läggning och könsidentitet i sina ungdoms- och utbildningsprogram.
   ii) Kommissionen bör genomgående underlätta utbytet av god praxis mellan medlemsstaterna inom formell utbildning, även i fråga om undervisningsmaterial samt strategier mot mobbning och diskriminering, med hjälp av den icke-bindande öppna samordningsmetoden.
   iii) Kommissionen bör genomgående underlätta utbytet av god praxis mellan medlemsstaterna inom deras ungdoms- och utbildningssektorer, inklusive tjänster för unga människors välfärd och socialt arbete, med hjälp av den icke-bindande öppna samordningsmetoden.
  E. Icke-diskriminering i samband med hälsa
   i) Kommissionen bör inkludera frågor som rör hbti-personers hälsa i relevanta och mer allmänna strategiska hälsopolicyer, inklusive tillgång till hälso- och sjukvård, jämlikhet inom vården och EU:s gemensamma röst i hälsofrågor.
   ii) Kommissionen bör fortsätta sitt arbete inom Världshälsoorganisationen för att stryka könsidentitetsstörningar från förteckningen över psykiska och beteendemässiga störningar samt se till att det görs en icke-patologiserande omklassificering under förhandlingarna om den elfte versionen av den internationella sjukdomsklassifikationen (ICD-11).
   iii) Kommissionen bör stödja medlemsstaterna när det gäller att utbilda hälso- och sjukvårdspersonal.
   iv) Kommissionen och medlemsstaterna bör bedriva forskning om hälsorelaterade frågor som särskilt rör hbti-personer.
   v) Medlemsstaterna bör beakta hbti-personer i sina nationella planer och strategier på hälsoområdet och se till att hänsyn tas till särskilda hälsofrågor som rör hbti-personer i utbildningsprogram, hälso- och sjukvårdspolitik samt hälsoundersökningar.
   vi) Medlemsstaterna bör införa eller se över rättsliga förfaranden för erkännande av könstillhörighet så att de till fullo respekterar transpersoners rätt till värdighet och fysisk integritet.
  F. Icke-diskriminering i samband med varor och tjänster
   i) Kommissionen bör särskilt fokusera på transpersoners tillgång till varor och tjänster vid övervakningen av genomförandet av direktiv 2004/113/EG om genomförande av principen om likabehandling av kvinnor och män när det gäller tillgång till och tillhandahållande av varor och tjänster(9) .
  G. Särskilda åtgärder beträffande transpersoner och intersexuella
   i) Kommissionen bör se till att könsidentitet är en av de förbjudna grunderna för diskriminering i all framtida lagstiftning, även omarbetningar, på jämställdhetsområdet.
   ii) Kommissionen bör genomgående integrera frågor som rör transpersoner och intersexuella i relevant EU-politik, för att återspegla de principer som antagits inom ramen för jämställdhetsstrategin.
   iii) Medlemsstaterna bör se till att jämställdhetsorgan får information och utbildning om rättigheterna för och frågor som rör transpersoner och intersexuella.
   iv) Kommissionen, medlemsstaterna och de relevanta organen bör ta itu med den nuvarande bristen på kunskap, forskning och relevant lagstiftning beträffande intersexuellas mänskliga rättigheter.
  H. Medborgarskap, familj och fri rörlighet
   i) Kommissionen bör utfärda riktlinjer för att säkerställa att direktiv 2004/38/EG om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier(10) och direktiv 2003/86/EG om rätt till familjeåterförening(11) genomförs på ett sådant sätt att man garanterar respekten för alla typer av familjer som är rättsligt erkända som sådana enligt medlemsstaternas nationella lagstiftning.
   ii) Kommissionen bör lägga fram förslag om ömsesidigt erkännande av verkningarna av alla civilståndshandlingar inom EU, för att minska diskriminerande rättsliga och administrativa hinder för medborgare och deras familjer som utövar sin rätt till fri rörlighet.
   iii) Kommissionen och medlemsstaterna bör undersöka om befintliga restriktioner för ändring av civilstånd och identitetshandlingar för transpersoner begränsar deras möjlighet att utöva rätten till fri rörlighet.
   iv) Medlemsstater som har antagit lagstiftning om samboförhållanden, registrerade partnerskap eller äktenskap för samkönade par bör erkänna liknande bestämmelser som antagits av andra medlemsstater.
  I. Mötes- och yttrandefrihet
   i) Medlemsstaterna bör säkerställa att yttrande- och mötesfriheten garanteras, särskilt med avseende på prideparader och liknande evenemang, genom att se till att evenemangen sker i enlighet med lagen och genom att garantera deltagarna ett effektivt skydd.
   ii) Medlemsstaterna bör avstå från att anta och ompröva befintliga lagar som begränsar yttrandefriheten i fråga om sexuell läggning och könsidentitet.
   iii) Kommissionen och rådet bör notera att medlemsstater som antar lagar för att begränsa yttrandefriheten i fråga om sexuell läggning och könsidentitet handlar i strid med de värden som ligger till grund för Europeiska unionen, och de bör således agera i enlighet med detta.
  J. Hatpropaganda och hatbrott
   i) Kommissionen bör övervaka och bistå medlemsstaterna i frågor som rör sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck vid genomförandet av direktiv 2012/29/EU om fastställande av miniminormer för brottsoffers rättigheter och för stöd till och skydd av dem(12) , särskilt när det gäller brott som begåtts med diskriminerande motiv som kan ha koppling till brottsoffrens personliga egenskaper.
   ii) Kommissionen bör föreslå en omarbetning av rådets rambeslut om bekämpande av vissa former av och uttryck för rasism och främlingsfientlighet enligt strafflagstiftningen, genom att inkludera andra former av hatbrott och uppvigling till hat, även på grund av sexuell läggning och könsidentitet.
   iii) Kommissionen bör tillsammans med berörda organ underlätta medlemsstaternas utbyte av god praxis i fråga om utbildning av polis, rättsliga myndigheter, domare och brottsofferorganisationer.
   iv) Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter bör hjälpa medlemsstaterna att förbättra inhämtningen av jämförbara uppgifter om hatbrott av homofobisk och transfobisk karaktär.
   v) Medlemsstaterna bör registrera och utreda hatbrott mot hbti-personer och anta strafflagstiftning som förbjuder uppvigling till hat på grund av sexuell läggning och könsidentitet.
  K. Asyl
   i) Kommissionen bör tillsammans med Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) och berörda organ och inom ramen för EU:s befintliga lagstiftning och rättspraxis inkludera specifika frågor med koppling till sexuell läggning och könsidentitet vid genomförandet och övervakningen av asyllagstiftningen, däribland direktiv 2013/32/EU om gemensamma förfaranden för att bevilja och återkalla internationellt skydd(13) och direktiv 2011/95/EU om normer för när tredjelandsmedborgare eller statslösa personer ska anses berättigade till internationellt skydd(14) .
   ii) Kommissionen och medlemsstaterna bör tillsammans med berörda organ se till att personer som arbetar med asylfrågor, däribland intervjuare och tolkar, får lämplig utbildning – inklusive sådan utbildning som redan erbjuds – i frågor som specifikt rör hbti-personer.
   iii) Kommissionen och medlemsstaterna bör, tillsammans med Easo och i samarbete med Europeiska utrikestjänsten, se till att hbti-personers rättsliga och sociala situation i ursprungsländerna dokumenteras systematiskt och att sådana uppgifter finns tillgängliga för dem som fattar beslut i asylärenden som en del av informationen om ursprungsländer.
  L. Utvidgning och externa åtgärder
   i) Kommissionen bör fortsätta sin nuvarande övervakning av frågor som rör sexuell läggning och könsidentitet i anslutningsländer.
   ii) Kommissionen, Europeiska utrikestjänsten, EU:s särskilda representant för mänskliga rättigheter och medlemsstaterna bör systematiskt tillämpa rådets riktlinjer för främjandet och skyddet av de mänskliga rättigheterna för hbti-personer och tillämpa en gemensam ståndpunkt i sina reaktioner på kränkningar av dessa rättigheter.
   iii) Kommissionen och Europeiska utrikestjänsten bör ge Easo och medlemsstaterna information som de erhållit från EU:s delegationer om hbti-personers situation i tredjeländer.

5.   Europaparlamentet framhåller att denna övergripande strategi måste respektera Europeiska unionens behörighet liksom EU-organens och medlemsstaternas behörighet.

6.   Europaparlamentet påminner om att man bör respektera yttrandefriheten och rätten att fritt uttrycka övertygelser eller åsikter i enlighet med principen om åsiktsmångfald och förutsatt att de inte uppviglar till hat, våld eller diskriminering.

o
o   o

7.   Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, Europeiska utrikestjänsten, medlemsstaternas regeringar och parlament, samtliga organ som nämns i denna resolution samt Europarådet.

(1) EUT C 137 E, 27.5.2010, s. 68.
(2) EUT C 264 E, 13.9.2013, .s. 54.
(3) Antagna texter, P7_TA(2012)0500 .
(4) Antagna texter, P7_TA(2013)0090 .
(5) Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Italien, Kroatien, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Sverige och Österrike.
(6) Belgien, Frankrike, Förenade kungariket, Italien, Kroatien, Malta, Nederländerna, Portugal, Spanien och Tyskland.
(7) EUT L 303, 2.12.2000, s. 16.
(8) EUT L 204, 26.7.2006, s. 23.
(9) EUT L 373, 21.12.2004, s. 37.
(10) EUT L 158, 30.4.2004, s. 77.
(11) EUT L 251, 3.10.2003, s. 12.
(12) EUT L 315, 14.11.2012, s. 57.
(13) EUT L 180, 29.6.2013, s. 60.
(14) EUT L 337, 20.12.2011, s. 9.


Tillämpningen av direktivet om otillbörliga affärsmetoder
PDF 149k   DOC 58k
Europaparlamentets resolution av den 4 februari 2014 om tillämpningen av direktivet om otillbörliga affärsmetoder 2005/29/EG (2013/2116(INI) )
P7_TA(2014)0063 A7-0474/2013

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

—   med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG av den 11 maj 2005 om otillbörliga affärsmetoder som tillämpas av näringsidkare gentemot konsumenter på den inre marknaden (direktivet om otillbörliga affärsmetoder)(1) ,

—   med beaktande av rapporten från kommissionen till Europaparlamentet, rådet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén Första rapporten om tillämpningen av direktivet om otillbörliga affärsmetoder (COM(2013)0139 ),

—   med beaktande av meddelandet från kommissionen till Europaparlamentet, rådet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om tillämpningen av direktivet om otillbörliga affärsmetoder (COM(2013)0138 ),

—   med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2006/2004 av den 27 oktober 2004 om samarbete mellan de nationella tillsynsmyndigheter som ansvarar för konsumentskyddslagstiftningen (förordningen om konsumentskyddssamarbete)(2) ,

—   med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 98/27/EG av den 19 maj 1998 om förbudsföreläggande för att skydda konsumenternas intressen(3) ,

—   med beaktande av sin resolution av den 13 januari 2009 om införlivande, genomförande och säkerställande av efterlevnaden av direktiv 2005/29/EG om otillbörliga affärsmetoder som tillämpas av näringsidkare gentemot konsumenter på den inre marknaden och direktiv 2006/114/EG om vilseledande och jämförande reklam(4) ,

—   med beaktande av sin resolution av den 15 december 2010 om reklamens inverkan på konsumenternas beteende(5) och kommissionens svar därpå, som antogs den 30 mars 2011,

—   med beaktande av studien om införlivande och genomförande av direktivet om otillbörliga affärsmetoder (2005/29/EG) och om direktivet om vilseledande och jämförande reklam (2006/114/EG), som genomfördes på begäran av utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd(6) ,

—   med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen,

—   med beaktande av betänkandet från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd och yttrandet från utskottet för rättsliga frågor (A7-0474/2013 ), och av följande skäl:

A.   Konsumtion är en av de viktigaste motorerna i unionens tillväxt och konsumenterna spelar därför en mycket viktig roll i EU:s ekonomi.

B.   Skyddet av konsumenter och deras rättigheter är en del av EU:s grundläggande värderingar.

C.   Direktiv 2005/29/EG om otillbörliga affärsmetoder är unionens huvudsakliga rättsinstrument för vilseledande reklam och övriga otillbörliga metoder i transaktionerna mellan näringsidkare och konsumenter.

D.   Genom klausulen om den inre marknaden syftar direktivet till att säkerställa en hög konsumentskyddsnivå i hela unionen och öka konsumenternas förtroende för den inre marknaden, samtidigt som företagen garanteras en hög nivå av rättssäkerhet och hindren för den gränsöverskridande handeln minskas.

E.   Det har förekommit stora skillnader mellan medlemsstaterna när det gäller tillämpningen av direktiv 2005/29/EG.

F.   De tillfälliga undantagen – enligt vilka medlemsstaterna fick fortsätta att tillämpa nationella bestämmelser som var mer inskränkande eller mer föreskrivande än bestämmelserna i direktivet och genom vilka klausuler om minsta harmonisering i andra EU-bestämmelser genomfördes – löpte ut den 12 juni 2013.

G.   De medlemsstater som så önskar får utvidga direktivets tillämpningsområde till förbindelser mellan näringsidkare, vilket hittills endast har gjorts av fyra medlemsstater.

H.   Kommissionen har meddelat att man inom kort kommer att föreslå en översyn av direktiv 2006/114/EG om vilseledande och jämförande reklam med avseende på förbindelserna mellan näringsidkare.

I.   Utvecklingen av den digitala ekonomin och alla dess tekniska applikationer har revolutionerat köpmetoderna samt företagens metoder för reklamföring och för att sälja varor och tjänster.

J.   Konsumenternas rättigheter i Europa är fortfarande föga kända i vissa företag, särskilt de allra minsta, och av många konsumenter.

K.   Det är nödvändigt att ge konsumentorganisationerna en starkare roll och ge dem möjlighet att stärka sin kapacitet.

1.   Europaparlamentet betonar effektiviteten hos den lagstiftning som införts genom direktivet och dess betydelse för att öka konsumenternas och näringsidkarnas förtroende för transaktioner på den inre marknaden (särskilt gränsöverskridande transaktioner), för att garantera företagen större rättssäkerhet och för att bidra till att stärka konsumentskyddet i unionen. Parlamentet påminner om att en disparat tillämpning av direktivet innebär risker för att det blir mindre effektivt.

2.   Trots bestämmelserna i direktiv 2006/114/EG för att bekämpa vilseledande metoder avseende reklam på området för förbindelser mellan näringsidkare förekommer ännu vissa av dessa metoder, såsom ”katalogbedrägerier”, vilket Europaparlamentet beklagar. Parlamentet noterar att kommissionen inom kort avser att föreslå en ändring av direktiv 2006/114/EG avseende förbindelserna mellan näringsidkare, för att mer effektivt bekämpa dessa metoder. Kommissionen skulle i detta sammanhang kunna överväga huruvida det för direktiv 2006/114/EG vore lämpligt med en särskild förteckning över affärsmetoder som under alla omständigheter betraktas som otillbörliga vid affärsförbindelser mellan näringsidkare, liknande den som redan finns för direktiv 2005/29/EG. Parlamentet anser dock inte att det för närvarande är lämpligt att utvidga tillämpningsområdet för direktiv 2005/29/EG, som avser förbindelser mellan näringsidkare och konsumenter, till otillbörliga affärsmetoder mellan näringsidkare.

3.   Europaparlamentet uppmanar kommissionen att klargöra sambandet mellan direktiv 2005/29/EG och 2006/114/EG för att garantera ett gott skydd för samtliga ekonomiska aktörer i unionen, särskilt konsumenter och små och medelstora företag, mot vilseledande eller otillbörliga metoder och att därmed stärka förtroendet för den inre marknaden.

4.   Europaparlamentet anser att de undantag som finns för fastighetssektorn och för finansiella tjänster är motiverade och bör bibehållas.

5.   Europaparlamentet anser inte att det är lämpligt att i detta skede utvidga förteckningen över förbjudna affärsmetoder i bilaga I. Parlamentet uppmanar dock kommissionen att utarbeta en förteckning över otillbörliga metoder som fastställts av de nationella myndigheterna i enlighet med direktivets allmänna principer för att bedöma om en utvidgning eventuellt är lämplig i framtiden.

6.   Europaparlamentet noterar att vissa former av åtaganden mellan konsumenter och näringsidkare kan leda till att konsumenter blir utsatta för otillbörliga affärsmetoder, t.ex. när en vara säljs vidare till en näringsidkare. Kommissionen uppmanas att undersöka denna typ av problem och, om så är lämpligt, söka efter målinriktade och praktiska motåtgärder, där bl.a. flexiblare tolkningar av bestämmelserna i direktiv 2005/29/EG om otillbörliga affärsmetoder kan ingå, och som kan förklaras i kommissionens riktlinjer för tillämpningen av detta direktiv.

7.   Europaparlamentet påminner om att medlemsstaterna sedan den 12 juni 2013 inte längre får tillämpa de hittills gällande bestämmelserna avseende tillfälliga undantag. Parlamentet uppmanar därmed medlemsstaterna att så fort som möjligt uppfylla kraven i direktivet. Parlamentet uppmanar samtidigt kommissionen att undersöka hur medlemsstaterna har införlivat direktivet, särskilt när det gäller nationella förbud som inte omfattas i bilaga I, och att inom två år 2 till parlamentet och rådet överlämna en ny övergripande rapport om direktivets genomförande, med en analys av ramen för ytterligare harmonisering och förenkling av gemenskapsrätten avseende konsumentskydd samt förslag till eventuella åtgärder som behöver vidtas på gemenskapsnivå för att garantera att en hög nivå av konsumentskydd upprätthålls.

8.   Europaparlamentet bekräftar på nytt att det är viktigt och nödvändigt att medlemsstaterna tillämpar direktivet fullt ut och på ett enhetligt sätt, och genomför det på lämpligt sätt för att undanröja rättslig och operativ osäkerhet för de företag som bedriver verksamhet över gränserna. Europaparlamentet noterar med oro att kommissionen under 2011 och 2012 har behövt använda systemet ”EU Pilot” för att samråda med flera medlemsstater till följd av att direktivet inte införlivats korrekt. Medlemsstaterna uppmanas att med alla tillgängliga medel stödja tillämpningen på nationell nivå, särskilt med adekvata resurser. Parlamentet understryker hur viktigt det är att stärka samarbetet mellan de nationella behöriga myndigheter som har till uppgift att genomföra direktivet och att bygga upp en strukturerad dialog mellan offentliga tillämpare och andra intressenter, särskilt konsumentorganisationer.

9.   Europaparlamentet konstaterar att det sedan tidsfristen för införlivandet av direktivet löpte ut 2007 har förekommit en mängd fall där medlemsstaterna inte har införlivat eller tillämpat viktiga bestämmelser korrekt, särskilt förteckningen över förbjudna, vilseledande eller aggressiva affärsmetoder. Parlamentet kräver därför att kommissionen ska fortsätta att noggrant följa upp tillämpningen av direktivet och, vid behov, ställa de medlemsstater inför rätta som strider mot direktivet, inte genomför det eller inte ser till att direktivet tillämpas på ett korrekt sätt, i enlighet med fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Parlamentet uppmanar särskilt kommissionen att så snart som möjligt lösa alla återstående frågor avseende de samråd som inleddes 2011, antingen genom att avsluta överträdelseförfarandena eller genom att hänvisa dem till domstolen.

10.   Europaparlamentet stöder kommissionen i dess vilja att upprätta en förteckning med indikatorer för att utvärdera hur effektivt medlemsstaterna tillämpar direktivets genomförandebestämmelser.

11.   Europaparlamentet välkomnar att de gränsöverskridande inköpen har ökat sedan direktivet införlivades i medlemsstaterna. Parlamentet påminner dock om att det är grundläggande med förstärkt samarbete och samordning mellan kommissionen och de nationella myndigheterna för att främja samordning av förfarandena vid tillämpningen och att reagera snabbt och effektivt. Parlamentet framhåller att särskild uppmärksamhet bör ägnas gränsöverskridande köp online, särskilt när webbsidor som erbjuder prisjämförelser inte tydlig anger vilken näringsidkare som driver webbplatsen.

12.   Europaparlamentet bekräftar på nytt vikten av att stärka samarbetet mellan de nationella myndigheter som ansvarar för tillämpningen av direktivet för att se till att medlemsstaterna fullt ut tillämpar direktivet och genomförs det på ett korrekt sätt. Parlamentet uppmanar i detta sammanhang kommissionen att på djupet undersöka tillämpningsområde, effektivitet och funktionsmekanismer när det gäller förordningen om konsumentskyddssamarbete, vilket den har åtagit sig att göra före utgången av 2014. I detta sammanhang välkomnar parlamentet att kommissionen nyligen har inlett ett offentligt samråd om översynen av denna förordning och att samrådet finns tillgängligt på samtliga EU-språk. De berörda intressenterna uppmanas att delta i samrådet.

13.   Europaparlamentet insisterar på nyttan med de ”städinsatser” som gjorts inom ramen för förordningen om konsumentskyddssamarbete och uppmanar kommissionen att ytterligare utveckla och stärka dessa och utvidga deras tillämpningsområde. Parlamentet uppmanar kommissionen att sammanfatta de insamlade uppgifterna och förteckningen över de åtgärder som kommissionen och medlemsstaterna vidtagit till följd av dessa insatser och att offentliggöra sin analys, samtidigt som man tar hänsyn till behovet av sekretess för viss känslig information som används inom ramen för rättsliga förfaranden på nationell nivå. Kommissionen uppmanas att rapportera till parlamentet om sina iakttagelser, och att föreslå ytterligare åtgärder om så behövs för att få den inre marknaden att fungera bättre.

14.   Europaparlamentet instämmer i att ytterligare insatser bör göras för att förstärka tillämpningen av direktivet om otillbörliga affärsmetoder i samband med lättpåverkade konsumenter.

15.   Europaparlamentet oroas över intressekonflikterna mellan vissa ekonomiska aktörer och över att aktörerna använder kundernas kontrollinstrument och webbplatser för prisjämförelser på ett vilseledande sätt. Parlamentet ser i det sammanhanget positivt på kommissionens beslut att studera lösningar som kan göra informationen på dessa plattformar tydligare för konsumenterna.

16.   Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att se till att direktivet om otillbörliga affärsmetoder tillämpas korrekt, särskilt när det gäller vilseledande ”dold” internetreklam i form av kommentarer på sociala nätverk, forum eller bloggar som synbarligen kommer från konsumenterna själva men som i själva verket är kommersiella budskap eller reklambudskap som direkt eller indirekt genereras eller finansieras av ekonomiska aktörer. Parlamentet understryker att konsumenternas förtroende och konkurrensbestämmelserna skadas av sådana metoder. Medlemsstaterna uppmanas att vidta lämpliga åtgärder för att i större utsträckning hindra utvecklingen av sådana metoder, inklusive genom informationskampanjer för att varna konsumenterna för dessa ”dolda” former av reklam, eller genom att uppmuntra inrättandet av forum med observatörer/moderatorer som är specialutbildade och varna för farorna med ”dold” reklam.

17.   Europaparlamentet understryker att man, mot bakgrund av den snabba spridningen av reklam på internet, måste utveckla en lämplig metod för att övervaka skyddet av utsatta befolkningsgrupper, särskilt minderåriga, och hur dessa kan nås av reklam och annonser.

18.   Europaparlamentet beklagar att trots de nuvarande europeiska rättsliga bestämmelserna om priserna inom luftfartsektorn och ”städinsatserna” under 2007 inom ramen för förordningen om konsumentskyddssamarbete, vilka avsåg de webbplatser som säljer flygbiljetter, faller konsumenterna fortfarande offer för många vilseledande metoder inom denna sektor, t.ex. att ofrånkomliga kostnader utelämnas, såsom kredit- eller betalkortavgifter vid bokningar online. Europaparlamentet oroar sig över det ökade antalet klagomål avseende personer som köpt biljetter på nätet och som utsatts för det som i dagligt tal kallas IP-spårning, vilket innebär att man registrerar hur många gånger en person går in på samma IP-adress på internet, och sedan utan verkliga skäl höjer priset på den efterfrågade tjänsten utifrån det intresse personen visat genom flera liknande sökningar. Parlamentet uppmanar kommissionen att utreda hur vanligt det är med denna praxis, som leder till illojal konkurrens och innebär felaktigt utnyttjande av användarnas personuppgifter, och att, om det behövs, föreslå lämplig lagstiftning för att skydda konsumenterna.

19.   Europaparlamentet anser att påföljderna vid en överträdelse av direktivet aldrig bör vara mindre än vinsterna till följd av otillbörliga eller vilseledande metoder. Parlamentet påminner medlemsstaterna om att direktivet föreskriver att påföljderna ska vara effektiva, proportionella och avskräckande. Parlamentet begär att kommissionen ska sammanställa och analysera uppgifter om de påföljder som medlemsstaterna tillämpar och om effektiviteten hor systemen för efterlevnad, särskilt när det gäller hur komplexa och tidskrävande dessa system är. Parlamentet uppmanar kommissionen att ge parlamentet resultaten av denna analys.

20.   Europaparlamentet välkomnar de ansträngningar som kommissionen har gjort för att hjälpa medlemsstaterna vid införlivandet och tillämpningen av direktivet.

21.   Europaparlamentet välkomnar den databank om nationell lagstiftning och rättspraxis i samband med otillbörliga affärsmetoder som kommissionen har utvecklat, och menar att databanken är till nytta för konsumenterna som därmed kan förfoga över mer information Parlamentet beklagar att denna endast finns tillgänglig på engelska. Parlamentet ber kommissionen att stegvis öka antalet språk på vilka databasen finns tillgänglig och att utveckla databasens synlighet, särskilt bland de ekonomiska aktörerna. Kommissionen uppmanas att även överväga ytterligare instrument för att öka små och medelstora företags medvetenhet om otillbörliga affärsmetoder.

22.   Europaparlamentet betonar vikten av kommissionens dokument med riktlinjer för tillämpningen av direktivet. Parlamentet välkomnar kommissionens avsikt att se över dessa riktlinjer före slutet av 2014. Parlamentet uppmuntrar kommissionen att arbeta på ett transparent sätt och att under hela processen bedriva ett omfattande samråd med berörda parter. Kommissionen uppmanas fortsätta att mycket regelbundet uppdatera och klargöra dessa riktlinjer i framtiden. Medlemsstaterna uppmanas att i så stor utsträckning som möjligt ta hänsyn till dessa riktlinjer och att utbyta god praxis beträffande tillämpningen av dessa. Kommissionen uppmanas att presentera en utvärdering av de problem med tolkning och tillämpning som nationella myndigheter och intressenter regelbundet har haft i samband med tillämpningen av direktivets bestämmelser, för att kunna bedöma vilka aspekter av riktlinjerna som behöver förbättras.

23.   Europaparlamentet understryker att principen om maximal harmonisering i direktivet innebär att nationell lagstiftning inte får innehålla striktare bestämmelser än bestämmelserna i detta direktiv. Parlamentet betonar att domstolen har tolkat den principen som ett krav att kombinationserbjudanden och andra säljfrämjande åtgärder, som av domstolen behandlas som otillbörliga affärsmetoder och som inte ingår i förteckningen i bilaga I, endast kan förbjudas från fall till fall. Parlamentet understryker att av rättssäkerhetsskäl och för att garantera en hög nivå på konsumentskyddet bör kommissionen precisera, inom ramen för översynen av riktlinjerna, i vilka väldefinierade fall som kombinationserbjudanden och andra säljfrämjande åtgärder ska anses otillåtna. Kommissionen uppmanas också att fundera på behovet av ett nytt lagstiftningsförslag avseende säljfrämjande åtgärder.

24.   Europaparlamentet understryker att utnyttjandet av falska miljöargument är en otillbörlig metod som tenderar att bli allt vanligare. Parlamentet uppmuntrar kommissionen att fördjupa det avsnitt i riktlinjerna som handlar om detta, för att ge de ekonomiska aktörerna detaljerad information om tillämpningen av direktivet. Kommissionen uppmanas också att undersöka vilka initiativ som är möjliga att vidta för att ge konsumenterna ännu bättre skydd mot dessa metoder.

25.   Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att göra företagen mer medvetna om konsumenternas rättigheter, så att de ekonomiska aktörerna visar större respekt för dem.

26.   Europaparlamentet påminner om att många konsumenter tvekar att begära skadestånd om beloppet i fråga verkar lågt. Man måste öka konsumenternas medvetenhet om att de kan få stöd både av konsumentorganisationer och av nätverket för europeiska konsumentcentrum. Europaparlamentet understryker hur viktigt konsumentorganisationernas arbete är, som en förebyggande åtgärd, för att öka medvetenheten om rådande otillbörliga affärsmetoder, och hur viktig deras roll är som stöd åt dem som drabbats av otillbörliga affärsmetoder, så att konsumenterna därigenom kan tillvarata sina rättigheter. Parlamentet uppmanar konsumentorganisationerna på nationell nivå och unionsnivå att samordna sina åtgärder samt nationella myndigheter och kommissionen att göra detsamma.

27.   Europaparlamentet betonar att det är viktigt att konsumenterna får tillgång till effektiva, snabba och billiga rättsmedel. Parlamentet uppmanar i detta sammanhang medlemsstaterna att fullt ut tillämpa direktivet om alternativa system för tvistlösning och utomrättslig tvistlösning online.

28.   Europaparlamentet påminner om att mekanismerna för kollektiv talan är viktiga för konsumenterna och välkomnar de rekommendationer som kommissionen nyligen har utfärdat (C(2013)3539) och kommissionens meddelande (COM(2013)401). Parlamentet håller med om att man med en horisontell ram för kollektiv talan skulle undvika risken för osamordnade sektorsspecifika initiativ på EU-nivå. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att följa kommissionens rekommendationer för införandet av horisontella gemensamma principer, vilkas tillämpning i medlemsstaterna skulle visa huruvida det behövs ytterligare åtgärder, inbegripet lagstiftningsinitiativ, särskilt i gränsöverskridande fall. Parlamentet betonar inga av de olika tillvägagångssätten för kollektiv talan får innehålla några ekonomiska incitament för missbruk av sådan talan, att alla sådana tillvägagångssätt måste innehålla lämpliga skyddsmekanismer mot oberättigade anspråk.

29.   Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen.

(1) EUT L 149, 11.6.2005, s. 22.
(2) EUT L 364, 9.12.2004, s. 1.
(3) EGT L 166, 11.6.1998, s. 51.
(4) EUT C 46 E, 24.2.2010, s. 26.
(5) EUT C 169 E, 15.6.2012, s. 58.
(6) IP/A/IMCO/NT/2008-16.


Resultattavla för rättskipningen i EU
PDF 277k   DOC 40k
Europaparlamentets resolution av den 4 februari 2014 om resultattavlan för rättskipningen i EU – civilrätt och förvaltningsrätt i medlemsstaterna (2013/2117(INI) )
P7_TA(2014)0064 A7-0442/2013

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens meddelande av den 27 mars 2013 till Europaparlamentet, rådet, Europeiska centralbanken, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén Resultattavla för rättskipningen i EU – Ett verktyg för att främja effektiva domstolsväsen och tillväxt (COM(2013)0160 ),

–   med beaktande av de utvärderingsrapporter om de europeiska domstolsväsendena som Europeiska kommissionen för effektivisering av rättsväsendet (European Commission for the Efficiency of Justice, Cepej) utarbetar två gånger per år,

–   med beaktande av artiklarna 48 och 119.2 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor (A7-0442/2013 ), och av följande skäl:

A.   Kommissionen har utfärdat en resultattavla för rättskipningen i EU. Denna resultattavla är ett komparativt, icke-bindande verktyg vars syfte är att bedöma effektiviteten hos de nationella domstolsväsendena, med målet att bättre definiera strategier på det rättsliga området. Resultattavlan är inriktad på de parametrar i ett domstolssystem som bidrar till att förbättra affärs- och investeringsklimatet i unionen.

B.   Resultattavlan för rättskipningen i EU inbegriper en jämförelse av nationella rättskipningssystem på grundval av särskilda indikatorer, utan att rangordna de nationella rättskipningssystemen.

C.   Resultattavlan för rättskipningen 2013 inriktas uteslutande på rättskipning i civilrättsliga, handelsrättsliga och förvaltningsrättsliga ärenden.

D.   Ett icke-bindande komparativt förfarande har fördelen att det visar förbättringar och försämringar och innebär att man eftersträvar utbyte av bästa praxis i hela unionen utan att inkräkta på de nationella rätts- och domstolssystemens självbestämmanderätt.

1.   Europaparlamentet noterar med stort intresse resultattavlan för rättskipningen i EU. Parlamentet uppmanar kommissionen att fortsätta med detta arbete i enlighet med fördragen och i samråd med medlemsstaterna samt med beaktande av vikten av att undvika onödigt dubbelarbete med andra organ.

2.   Europaparlamentet stöder målet att utbyta bästa praxis för att garantera ett effektivt och oberoende domstolsväsen som kan bidra till ekonomisk tillväxt i Europa och stärka konkurrenskraften. Parlamentet betonar att ett effektivt och tillförlitligt domstolsväsen utgör ett incitament för företag att utvecklas och investera på nationell och gränsöverskridande nivå.

3.   Europaparlamentet noterar vikten av rättslig riktmärkning för gränsöverskridande ömsesidigt förtroende, effektivt samarbete mellan domstolar och skapandet av ett gemensamt rättsligt område och en europeisk rättskultur.

4.   Europaparlamentet anser att varje jämförelse av nationella domstolsväsen, särskilt när det gäller deras tidigare situation, måste grundas på objektiva kriterier och på sakuppgifter som har sammanställts, jämförts och analyserats på ett objektivt sätt. Parlamentet påpekar att det är viktigt att bedöma hur domstolsväsendet fungerar som helhet utan att skilja det från medlemsstaternas sociala, historiska och ekonomiska situation och den konstitutionella tradition som det bottnar i. Parlamentet betonar vikten av att behandla medlemsstaterna opartiskt och därmed garantera likabehandling för alla medlemsstater vid bedömningen av deras domstolsväsen.

5.   Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i god tid och inom ramen för ett insynsvänligt förfarande diskutera den föreslagna metoden med medlemsstaterna.

6.   Europaparlamentet påpekar att riktmärken måste fastställas innan uppgifter om nationella domstolsväsen samlas in, så att en gemensam förståelse av metodik och indikatorer kan utvecklas.

7.   Europaparlamentet lovordar kommissionens ansträngningar att tillhandahålla mätbara uppgifter men framhåller att vissa mål, såsom rättskipningens opartiskhet och kvalitet, är mycket svåra att mäta objektivt.

8.   Europaparlamentet konstaterar att man inte kan mäta domstolsväsendenas effektivitet enbart på grundval av statistiskt kvantifierbara parametrar, utan att man även bör ta hänsyn till strukturella särdrag och olika sociala traditioner i medlemsstaterna. I detta avseende uppmanas kommissionen att framöver i högre grad beakta skillnaderna mellan de nationella domstolsväsendena när uppgifter samlas in och riktmärken fastställs.

9.   Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på det bolagsrättsliga området beakta monistiska och dualistiska system på lika villkor.

10.   Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att noggrant gå igenom resultaten från resultattavlan för rättskipningen 2013 och fastställa om relevanta slutsatser kan dras när det gäller att organisera och göra framsteg i de egna civil-, handels- och förvaltningsrättsliga systemen.

11.   Europaparlamentet uppmuntrar medlemsstaterna att samla in relevanta uppgifter om frågor som rättegångskostnader, medling och verkställighetsförfaranden. Parlamentet beklagar att vissa medlemsstater inte har lämnat uppgifter för vissa av de kategorier som anges i resultattavlan. Kommissionen borde emellertid ha gjort en distinktion mellan fall där inga uppgifter fanns att tillgå och fall där indikatorerna inte var relevanta för eller tillämpliga på enskilda medlemsstater.

12.   Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att främja ömsesidig förståelse och samarbete mellan nationella domstolsväsen, bland annat genom nätverk med kontaktdomare.

13.   Europaparlamentet anser att större vikt bör fästas vid utbildningsprogram för domare, domstolspersonal och andra utövande jurister, särskilt på områdena för EU-rätt och komparativ rätt. Parlamentet betonar att språkutbildning bör vara ett grundläggande inslag i juridikstudier.

14.   Europaparlamentet är intresserat av att få ta del av uppgifter om gränsöverskridande mål, som ofta är mer komplexa än rent nationella mål och visar på de hinder som EU-medborgare ställs inför när de utövar rättigheter som grundar sig på EU:s inre marknad, särskilt vid tillämpningen av EU-lagstiftning.

15.   Europaparlamentet framhåller vikten av alternativ tvistlösning för att minska belastningen på domstolarna och spara pengar för alla berörda aktörer.

16.   Europaparlamentet uppmanar kommissionen att överväga gränsöverskridande medlingsförfaranden nästa gång den behandlar ämnet. Parlamentet uppmuntrar medlemsstaterna att aktivt främja medlingsförfaranden särskilt när det gäller handels- och familjerättsliga frågor som regleras på EU-nivå (vilket är fallet i Rom III-förordningen och Bryssel II-förordningen).

17.   Europaparlamentet betonar att det finns stora skillnader mellan medlemsstaterna när det gäller utvecklingen av IKT-system. Parlamentet påpekar att användning av ny teknik effektivt kan bidra till att minska kostnader och påskynda rättsliga förfaranden, särskilt genom användning av datoriserade tillämpningar och verktyg för ärendehantering och kommunikation.

18.   Europaparlamentet påpekar att mål om mindre värden och obestridda fordringar kan handläggas snabbare med hjälp av IKT-verktyg.

19.   Europaparlamentet understryker den roll som Cepej spelar när det gäller att samla in och presentera de relevanta uppgifterna på både nationell och regional nivå. EU:s institutioner bör eftersträva samarbete med Cepej eftersom just Cepej utgör en utmärkt grund för utbyte av bästa praxis och eftersom dubbelarbete måste undvikas.

20.   Europaparlamentet påminner om det europeiska rättsliga nätverkets – och e-juridikportalens – mycket viktiga funktion i samband med civil- och handelsrättliga frågor när det gäller att underlätta tillgång till kunskap om EU-lagstiftning och nationell lagstiftning på det civil- och handelsrättliga området.

21.   Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen samt till medlemsstaterna.


Lokala och regionala konsekvenser av utvecklingen av intelligenta nät
PDF 258k   DOC 75k
Europaparlamentets resolution av den 4 februari 2014 om lokala och regionala konsekvenser av utvecklingen av smarta nät (2013/2128(INI) )
P7_TA(2014)0065 A7-0019/2014

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

—   med beaktande av artiklarna 174, 175, 176, 177, 178 och 191 i Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

—   med beaktande av artikel 37 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna,

—   med beaktande av protokoll nr 26 till EUF-fördraget,

—   med beaktande av kommissionens meddelande Europa 2020: En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla av den 3 mars 2010 (COM(2010)2020 ),

—   med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006(1) ,

—   med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1301/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska regionala utvecklingsfonden och om särskilda bestämmelser för målet Investering för tillväxt och sysselsättning samt om upphävande av förordning (EG) nr 1080/2006(2) ,

—   med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1300/2013 av den 17 december 2013 om Sammanhållningsfonden och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1084/2006(3) ,

—   med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1298/2013 av den 11 december 2013 om ändring av rådets förordning (EG) nr 1083/2006 vad gäller medel till vissa medlemsstater från Europeiska socialfonden(4) ,

—   med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1299/2013 av den 17 december 2013 om särskilda bestämmelser för stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden till målet Europeiskt territoriellt samarbete(5) ,

—   med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1302/2013 av den 17 december 2013 om ändring av förordning (EG) nr 1082/2006 om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete (EGTS) för att förtydliga, förenkla och förbättra bildandet av sådana grupperingar och deras funktion(6) ,

—   med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/72/EG av den 13 juli 2009 om gemensamma regler för den inre marknaden för el och om upphävande av direktiv 2003/54/EG(7) ,

—   med beaktande av Gemenskapens riktlinjer för statligt stöd till miljöskydd (8) ,

—   med beaktande av rådets förordning (EU) nr 734/2013 av den 22 juli 2013 om ändring av förordning (EG) nr 659/1999 om tillämpningsföreskrifter för artikel 93 i EG‑fördraget(9) ,

—   med beaktande av kommissionens meddelande EU:s riktlinjer för tillämpningen av reglerna för statligt stöd på snabb utbyggnad av bredbandsnät (10) ,

—   med beaktande av kommissionens meddelande av den 12 april 2011 Smarta nät: från innovation till utbyggna d (COM(2011)0202 ),

—   med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG av den 23 april 2009 om främjande av användningen av energi från förnybara källor och om ändring och ett senare upphävande av direktiv 2001/77/EG och 2003/30/EG(11) ,

—   med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU av den 25 oktober 2012 om energieffektivitet, om ändring av direktiven 2009/125/EG och 2010/30/EU och om upphävande av direktiven 2004/8/EG och 2006/32/EG(12) ,

—   med beaktande av kommissionens meddelande Färdplan för ett konkurrenskraftigt utsläppssnålt samhälle 2050 av den 8 mars 2011 (COM(2011)0112 ),

—   med beaktande av kommissionens meddelande För en välfungerande inre marknad för energi av den 15 november 2012 (COM(2012)0663 ),

—   med beaktande av kommissionens meddelande Förnybar energi : en viktig faktor på den europeiska energimarknaden av den 6 juni 2012 (COM(2012)0271 ),

—   med beaktande av kommissionens grönbok En ram för klimat- och energipolitiken fram till 2030 av den 27 mars 2013 (COM(2013)0169 ),

—   med beaktande av sin resolution av den 12 september 2013 om småskalig produktion av el och värme(13) ,

—   med beaktande av sin resolution av den 16 januari 2013 om rollen för EU:s sammanhållningspolitik och dess aktörer i genomförandet av den nya europeiska energipolitiken(14) ,

—   med beaktande av sin resolution av den 10 september 2013 om genomförandet och effekten av energieffektivitetsåtgärderna inom ramen för sammanhållningspolitiken(15) ,

—   med beaktande av förslaget av den 25 januari 2012 till Europaparlamentets och rådets förordning om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (allmän uppgiftsskyddsförordning) (COM(2012)0011 ),

—   med beaktande av kommissionens arbetsdokument Regions 2020 – An assessment of future challenges for EU regions av den 14 november 2008 (SEC(2008)2868 ),

—   med beaktande av kommissionens meddelande Hur regionalpolitiken kan bidra till smart tillväxt i Europa 2020 av den 6 oktober 2010 (COM(2010)0553 ),

—   med beaktande av samrådsdokumentet med utkastet till kommissionens förordning (EU) nr …/.. av den XXX genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget,

—   med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen,

—   med beaktande av betänkandet från utskottet för regional utveckling och yttrandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi (A7–0019/2014 ), och av följande skäl:

A.   Det finns flera exempel på bästa praxis, t.ex. regionen Burgenland, projekten ”MaReS – Macaronesia Research Strategy” och ”Green Islands”, ”Energy Valley” i Nederländerna, ”Regenerative Model Region Harz” i Tyskland, Hostětín i Tjeckien, projektet för småskalig förnybar energi på Orkneyöarna i Skottland samt städer och samhällen som deltar i pilotprojektet inom kommissionens Concerto-initiativ eller initiativet CO-POWER för effektiv energianvändning och decentraliserad energiproduktion, och alla dessa exempel visar att lokala grupper och enskilda personer också kan bli ”prosumenter”, som producerar energi för eget behov samtidigt som de säljer energi till nätet eller kan tillgodoräkna sig överskottselektriciteten genom användning av ”net metering”. De bedriver verksamhet i virtuella kraftverk tillsammans med andra aktörer, uppnår maximala fördelar genom att inkludera alla aktörer i planeringen och genomförandet av regionala insatser, stimulerar aktiv medverkan och informationsutbyte och utvecklar en helhetssyn genom att andra energirelaterade sektorer som transporter och bostäder inkluderas, intelligenta ekonomiska stödmekanismer används och nya arbetstillfällen skapas.

B.   Europaparlamentet har antagit betänkanden om rollen för EU:s sammanhållningspolitik och dess aktörer i genomförandet av den nya europeiska energipolitiken och om genomförandet och effekten av energieffektivitetsåtgärderna inom ramen för sammanhållningspolitiken.

C.   De personuppgifter som samlas in för användningen av smarta energisystem är av mycket känslig karaktär, eftersom de möjliggör slutsatser om användarnas beteende. Därför måste särskilt skydd av dessa uppgifter garanteras.

Nya möjligheter för den regionala ekonomin

1.   Europaparlamentet välkomnar ett paradigmskifte för regionerna beträffande metoder för produktion och konsumtion av energi, bort från den oflexibla traditionella modellen, som bygger på ett baslastsystem, till en mångfaldig, decentraliserad och lokal produktion, som kombinerar en stor andel småskalig förnybar energi med flexibel och anpassningsbar efterfrågan samt decentraliserad lagerhållning. Parlamentet inser att man för att bibehålla en hållbar utveckling och möta den framtida efterfrågans krav bör främja nya modeller för energiproduktion och energikonsumtion som baseras på decentraliserad och lokal produktion. Parlamentet betonar att ett smart nät är av avgörande betydelse för att ett sådant paradigmskifte ska komma till stånd, och genomförandet av smarta nät bör bakas in i en sektorsövergripande strategi för regional utveckling för att uppnå största möjliga nytta och maximala möjligheter på marknaden för regionerna och för att åstadkomma hållbarhet, tillväxt och innovation.

2.   Europaparlamentet påpekar att många regioner i Europa har utvecklat projekt inom ramen för unionens program som har främjat dels synergier mellan utvalda områden, dels hållbar energi och förnybara energikällor, där offentliga och privata partner gör gemensamma ansträngningar för att utforska regionala tillväxtmöjligheter inom energisektorn, genom att på ett tidigt stadium använda sig av de europeiska struktur- och investeringsfonderna och upprätta målinriktade partnerskap på kommunal, regional, nationell och europeisk nivå samt effektiva decentraliserade genomförandestrategier för utvinning av lokala energiresurser.

3.   Europaparlamentet understryker de många fördelar smarta nät har för att minska utsläppen av växthusgaser, öka andelen förnybar energi och distribuerad produktion, garantera hushållen försörjningstrygghet, skapa nödvändiga förutsättningar för effektiv användning av el inom transportsektorn, ge konsumenterna möjlighet att anpassa sin konsumtion så att de kan dra nytta av de lägsta priserna och samtidigt spara energi, förbättra energieffektiviteten, spara elenergi, minska de kostsamma investeringar i elnäten genom att använda energi vid tider när belastningen inte är hög samt stimulera teknisk innovation och utveckling inom EU. Parlamentet betonar att allmänheten måste involveras i alla skeden av utveckling av avancerad mätarinfrastruktur som möjliggör ett dubbelriktat informationsflöde, också i verksamhet som planeras av systemansvariga för distributionsnät och aktörer som tillhandahåller teknik för smarta nät. Parlamentet påpekar också att utveckling och användning av smarta nät avsevärt minskar energiförlusten vid överföring och distribution. Parlamentet påpekar att automatisk omkonfigurering av nätet kan användas för att förebygga strömavbrott eller för återställning vid sådana tack vare dess självreparerande förmåga. Parlamentet konstaterar dock att de nationella stödsystemen i flera regioner ofta inte prioriterar det mest effektiva sättet att tillämpa förnybar teknik för privata hushåll.

4.   Europaparlamentet lyfter i detta sammanhang särskilt fram möjligheterna till geografiska (eller territoriella) förändringar i energinätet och främjandet av smarta nät för missgynnade regioner, inklusive de yttersta randområdena, avlägset belägna regioner och öar, som kan utvecklas från energikonsumenter till energiproducenter och uppnå stora fördelar för ekonomi och konkurrenskraft samtidigt som de säkrar sin energiförsörjning och utvecklingen och driften av smarta nät. Parlamentet konstaterar att i synnerhet utvecklingen och driften av smarta nät skapar möjligheter för dessa regioner, som kan leda till en minskning av deras energikostnader.

5.   Europaparlamentet påpekar att nätinfrastrukturen, nätförvaltningen och marknadsreglerna för närvarande är anpassade till behoven och möjligheterna för kärnkraftverk och kraftverk som drivs med fossila bränslen. Detta innebär en konkurrensnackdel för ny teknik såsom förnybar energi.

6.   Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och regionala och lokala myndigheter att så snart som möjligt investera i lokala smarta nät genom att noggrant överväga stimulansåtgärder genom användning av de europeiska struktur- och investeringsfonderna, även finansieringsinstrument för att stimulera privata investeringar, och att i detta sammanhang ta hänsyn till de berörda regionernas miljömässiga, ekonomiska, sociala och territoriella behov och deras särdrag, eftersom en och samma lösning inte passar alla. Parlamentet efterlyser en flexibel strategi på lokal och regional nivå för att minska hindren för kombinerade åtgärder för energiproduktion, energilagring (även gränsöverskridande) och energieffektivitet och för samarbete med andra sektorer, som informations- och kommunikationsteknik (IKT) och transport. Parlamentet betonar därför vikten av förvaringssystem med hjälp av pumpning i samband med utvinning av förnybar energi.

7.   Europaparlamentet betonar att det krävs en stabil och långsiktig politisk ram för att man ska kunna utveckla smarta nät. Parlamentet uppmanar kommissionen att föreslå ambitiösa strategier, politiska riktlinjer och mål för 2030 beträffande energieffektivitet och förnybar energi samt för utsläpp av växthusgaser, så att man erbjuder långsiktig säkerhet för investerare och sammankopplade branscher och skapar möjligheter för ett smart energisystem.

8.   Europaparlamentet påminner om att det i de flesta av scenarierna i energifärdplanen för 2050 inte kommer att vara möjligt att integrera decentraliserad förnybar energi riktigt utan utveckling av lokala och regionala intelligenta distributionsnät för el eftersom de utgör en länk för information och elförsörjning mellan lokala områden för socioekonomisk utveckling, vilka möjliggör flexibel förvaltning och nödvändiga reservlösningar för dessa variabla energikällor. Parlamentet anser därför att distributionsnäten bör ges större betydelse. Parlamentet betonar dock att utvecklingen av smarta nät också handlar om effektiv transport av energi från produktionsplatsen till platsen för slutanvändningen. Parlamentet påpekar vidare att smarta nät ger större ännu större mervärde då de kommunicerar i större skala, t.ex. på nationell nivå eller till och med på europeisk nivå. Styrning – och därigenom spridning – av efterfrågan på el på denna skala skapar ännu fler möjligheter att minska förbrukningen (förbrukningskällor) när produktionen lokalt är för liten (eller för stor).

9.   Europaparlamentet efterlyser en flexiblare strategi i EU:s förordningar och direktiv om den inre marknaden för att minska hindren för regionsspecifika lösningar vad gäller åtgärder för produktion, försörjning, lagring och effektivitet på energiområdet samt för kombinationer av sådana åtgärder, inbegripet offentlig-privata partnerskap och gränsöverskridande projekt.

Smarta energisystem

10.   Europaparlamentet betonar att man för att lyckas med genomförandet av smarta nät bör utveckla en strategi för regionala och lokala enheter som syftar till att upprätta ”smarta energisystem”, där de smarta näten ingår i det regionala energisystemet och en stor andel energi kommer från förnybara källor, plus decentraliserad produktionskapacitet, i kombination med efterfrågestyrning, åtgärder för energieffektivitet, större energibesparingar samt smarta lagringslösningar, transporter (e-transport) och större utbyte med intilliggande nät.

11.   Europaparlamentet noterar den roll som smarta mätare spelar för att möjliggöra tvåvägskommunikation, som möjliggör korrekt debitering för konsumenter och ökat deltagande på efterfrågesidan, där konsumenter anpassar sina vanor efter toppar och dalar i energiproduktionen. Parlamentet betonar att medborgarna till fullo måste få del av fördelarna med smarta energisystem och att medborgarnas ägande främjar ett effektivt beteende och därmed större sammanlagda energibesparingar genom öppna protokoll. Parlamentet framhåller att systemansvariga för distributionen, i egenskap av leverantörer till lokala, regionala eller nationella myndigheter, har ansvar för att garantera allas tillgång till denna tjänst av allmänt intresse, genom att garantera nätens säkerhet och stabilitet. Parlamentet påpekar att varje enskild person bör ha direkt tillgång till uppgifter om konsumtion och produktion för att kunna garantera en effektiv, säker och tillförlitlig drift av de smarta näten. Parlamentet uppmanar kommissionen att vidta åtgärder som leder till att elektriska maskiner (särskilt tvättmaskiner, diskmaskiner, värmepumpar, ackumulerande elkaminer osv.) automatiskt kan fungera med smarta mätare i ett för konsumenterna ekonomiskt fördelaktigt driftläge.

12.   Europaparlamentet uppmanar kommissionen och dess arbetsgrupp för smarta nät att uppdatera och bredda den befintliga definitionen på smarta nät så att den även omfattar smarta energisystem. Parlamentet uppmanar lokala och regionala myndigheter att styra energiförbrukningen och belastningsfrånkopplingen och utarbeta och anta regionala strategier med ett smart energisystem som kärnpunkt.

13.   Europaparlamentet betonar att smarta regionala nät bara kan bli ekonomiskt effektiva om man kombinerar direkta och indirekta fördelar och kopplar samman energisektorn med flera andra sektorer – i synnerhet bostäder och transporter, men också miljö, stadsplanering, social integrering, avfallshantering och byggnation – för att nå energibesparingsmålen samtidigt som man maximerar den ekonomiska nyttan och balanserar en regions energiutbud och energiefterfrågan.

14.   Europaparlamentet efterlyser innovation och större investeringar i IKT-sektorn för att lösa de största svårigheterna med smart teknik, bland annat driftskompatibilitet mellan olika tekniker i de befintliga nätverken, liksom lagstiftningsrelaterade svårigheter. Parlamentet uppmanar kommissionen och nationella och regionala aktörer att skapa ett säkert rätts- och investeringsläge, så att det blir möjligt att utveckla driftskompatibla IKT-lösningar.

Positiva effekter på lokal sysselsättning

15.   Europaparlamentet uppmanar alla regioner och lokala myndigheter att undersöka fördelarna med smarta energisystem och investera i dem som en potentiell källa till lokal miljövänlig och hållbar sysselsättning. Parlamentet påpekar att byggsektorn är ett av de viktigaste områdena där arbetstillfällen kommer att skapas, inte bara genom direkta investeringar i smarta energinät utan även genom en förstärkning av teknisk utveckling, innovation och små och medelstora företags konkurrenskraft i EU samt genom investeringar i åtgärder för energieffektivitet och renoveringar, t.ex. inom bostadssektorn, och genom anpassning till nya tekniska lösningar för byggandet av bostäder med förhöjd energieffektivitet.

16.   Europaparlamentet understryker att utbyggnaden av smarta nät också gör det möjligt att öka konkurrenskraften för EU:s teknikleverantörer inom den elektroniska och elektrotekniska industrin, de flesta små och medelstora företag, och att stärka deras position som världsledande på det tekniska området.

17.   Europaparlamentet uppmanar alla regioner att överväga investeringar i färdigheter och utbildning för dessa nya jobb, med beaktande av att många nya lokala arbetstillfällen också kommer att kunna skapas i IKT-sektorn, transportsektorn och sektorer som tillhandahåller utrustning, infrastruktur och tjänster för de smarta lösningarna, t.ex. till nya anläggningar, men också för att undvika brist på specialiserad arbetskraft och för anpassningen till de krav som ställs genom att nya yrken uppstår inom respektive område. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna och regionerna att stödja utbildningsinitiativ på akademisk nivå och yrkesnivå på området förnybar energi, till exempel genom införande av miljötekniska utbildningsprogram samt framtagande av nya lärlingsutbildningar (t.ex. solcellsinstallatör). Parlamentet påpekar att regioner som med framgång inför ett smart energisystem kan locka ytterligare arbetstillfällen till regionen i form av specialistutbildning, genom inrättande av tekniska universitet och högskolor med specialisering på detta område. Parlamentet uppmanar regionerna att samarbeta om smart specialisering och välkomnar program där kunskap utbyts mellan regioner och över gränser. Parlamentet uppmärksammar de initiativ som Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) driver, inom kunskaps- och innovationsgruppen (KIC) InnoEnergy, för forskning och utveckling som gäller smarta nät och utbildning av arbetskraft inom denna sektor. Parlamentet framhåller även de nya möjligheterna att upprätta regionala innovationsstrategier.

18.   Europaparlamentet påpekar att offentliga investeringar i smarta energisystem, även genom de europeiska struktur- och investeringsfonderna, kan skapa lokala och hållbara arbetstillfällen, synergieffekter och spridningseffekter på sysselsättningen och långsiktig lokal nytta för regionerna på det ekonomiska och sociala området och miljöområdet. De kan också användas som instrument för att lösa ekonomiska problem, särskilt i regioner i krisdrabbade länder.

Allmänhetens roll

19.   Europaparlamentet betonar att studier om bästa praxis och goda exempel visar att en viktig anledning till att smarta energisystem lyckas är att de ägs lokalt, av enskilda personer, kooperativ, lokalsamhällen eller en kombination av dessa. Parlamentet erkänner att sådana ägandeformer ökar viljan att investera i alla delar av de smarta energisystemen. Parlamentet betonar att allmänheten måste ges bättre information samt incitament såsom dynamiska prissättningsmekanismer och lämpliga IKT-verktyg, så att de kan involveras i alla skeden av planeringen för smart energiinfrastruktur, produktion, energi och nät samt distribution.

20.   Med tanke på de smarta nätens tekniska natur betonar Europaparlamentet vikten av att informera användarna och öka deras kunskap så att de blir ”prosumenter” som är välunderrättade och medvetna om de möjligheter dessa nät ger, särskilt i samband med smarta mätare. Parlamentet anser att det är viktigt att ungas kunskap ökas, genom utbildningsprogram för elever inom gymnasieutbildning och yrkesutbildning.

21.   Europaparlamentet uppmanar kommissionen att undanröja de hinder och rättsliga problem för lokalt ägande som finns i EU:s gällande lagstiftning, särskilt i bestämmelserna om statligt stöd. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att stödja de lokala möjligheterna till energiinmatning och gemensam användning av lokal energi, inte bara direkt mellan nätet och slutanvändaren utan även över gränserna och mellan slutanvändarna, för att på så sätt stimulera lokalt ägande av energiproduktionen och gemensam användning av lokalt producerad energi.

22.   Europaparlamentet betonar att smarta energisystem kommer att medföra stora förändringar i den privata och den offentliga sfären eftersom elleverans kommer att innebära att personuppgifter samlas in och skickas ut i realtid. Parlamentet efterlyser därför öppna förfaranden på alla nivåer för alla aktörer, inklusive allmänheten, företag, hela branscher, lokala myndigheter, systemansvariga för distributionsnät, systemansvariga för överföringssystem, lokala och regionala uppgiftsskyddsombud eller ombudsmän och tillhandahållare av teknik för smarta nät.

Skydd av personuppgifter och integritet

23.   Europaparlamentet understryker att smarta energisystem kommer att drivas med stora mängder personuppgifter och många profiler, och det kommer att finnas stor risk för brott mot uppgiftsskyddet. Parlamentet betonar behovet av höga standarder för smarta mätare med avseende på skydd av personuppgifter och personlig integritet och för att möjliggöra för medborgarna att besluta om och kontrollera de uppgifter som lämnas till nätoperatörer utöver det absoluta minimum som krävs för att kunna tillhandahålla energi. Parlamentet konstaterar att det finns anledning att vara vaksam särskilt är på området för säkerheten för system med smarta nät och konsumentens nytta av smarta mätare, och efterlyser mer omfattande analys på det området samt mer forskning om uppgiftsskydd och integritet i samband med smarta mätare. Parlamentet betonar därför att personuppgiftsskyddet måste garanteras, utan undantag. Parlamentet betonar också att uppgiftsskyddet måste integreras i utvecklingsstrategierna för smarta nät.

24.   Europaparlamentet betonar behovet av regleringsmässiga och praktiska förbättringar av skyddet av personuppgifter och personlig integritet när system med smarta mätare installeras. Parlamentet betonar att uppgiftsskydd och integritet måste garanteras för alla personer och hushåll som är kopplade till nätet om de smarta näten ska fungera och kunna genomföras. Parlamentet betonar att insamlade uppgifter endast bör användas för att garantera försörjningstryggheten. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att se till att uppgiftsskyddsbestämmelserna tillämpas, samtidigt som synergier inom alla telekommunikations- och energinät upprätthålls och utvecklas, och att bevara individernas rättigheter på detta område. Parlamentet betonar att standarder bör tas fram gällande insamlingen av uppgifter för smarta energisystem, för att garantera att endast relevanta uppgifter överlämnas i syfte att garantera elförsörjningen, att inga uppgifter lämnas vidare till tredje part, att kunden har rätt kontrollera och utplåna insamlade uppgifter om de inte längre behövs för uppgiftsinsamlingens eller –behandlingens ursprungliga syfte samt att medborgarna behåller rätten till sina uppgifter och har full kontroll över vem de beviljar tillgång till dessa uppgifter

25.   Europaparlamentet ber kommissionen att utfärda ytterligare vägledning om användningen av personuppgifter och andra uppgifter för smarta nät mot bakgrund av den reviderade EU-lagstiftningen om skydd av personuppgifter och de regler som beslutats om innehav och förvaltning av dessa uppgifter hos systemansvariga för distributionen, leverantörer eller andra kommersiella organ.

En ram för att lyckas med smarta energisystem

26.   Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vidta åtgärder för att påskynda utbyggnaden av smarta nät och att rikta in sig på följande aspekter: stimulera investeringar och ekonomiska incitament på området, utveckla tekniska standarder, skydda konsumenternas personuppgifter, fastställa en lagstiftningsram för att stimulera utbyggnaden av smarta nät, säkerställa en öppen och konkurrenskraftig inre marknad i konsumenternas intresse samt tillhandahålla kontinuerligt stöd för innovation av teknik och system.

27.   Europaparlamentet påpekar att medlemsstaterna, enligt de nya bestämmelserna för de europeiska struktur- och investeringsfonderna för 2014–2020, är skyldiga att koncentrera fondmedlen på investeringar i ett smart och hållbart Europa för alla. Parlamentet välkomnar att regionerna, beroende på deras ekonomiska utvecklingsnivå, måste anslå minst 20 % av Eruf-medlen till investeringar i energiväxling, med stort fokus på smarta nät, produktion och distribution av förnybar energi, energieffektivitet, energibesparing, kraftvärme, strategier för låga utsläpp med särskild betoning på stadsområden och energi från smarta nät i distributionsledet. Parlamentet understryker att offentlig finansiering fortfarande spelar en avgörande roll för att stimulera privata investeringar i forskning och utveckling samt demonstrationsprojekt på området smarta nät. Parlamentet påpekar att Sammanhållningsfonden också tillåter investeringar på detta område och uppmanar medlemsstaterna att använda denna nya möjlighet på bästa sätt. Parlamentet betonar att Eruf inom ramen för investeringar som inte omfattas av den obligatoriska tematiska koncentrationen även kan stödja utveckling av nya smarta system för distribution, lagring och överföring av energi, samt integrering av decentraliserad energiproduktion från förnybara källor.

28.   Europaparlamentet betonar att medlen från de europeiska struktur- och investeringsfonderna fungerar som en katalysator för investeringar och att flernivåstyre spelar en viktig roll för ett framgångsrikt genomförande, eftersom flera territoriella nivåer berörs av finansieringen och deltar i beslutsprocessen. Parlamentet välkomnar ytterligare finansieringsmöjligheter inom programmet ”Intelligent energi – Europa”.

29.   Parlamentet ser positivt på den vikt som läggs på smarta energiprojekt av gemensamt intresse inom Fonden för ett sammanlänkat Europa, men beklagar samtidigt att bara två projekt för smarta nät inkluderats på den aktuella tvååriga förteckningen. Parlamentet betonar att man dessutom måste beakta projekt för smarta nät på distributionsnätsnivå. Parlamentet understryker att infrastrukturprojekt ska uppfylla kriterier för hållbarhet och konkurrenskraft och ta som utgångspunkt ett helhetsgrepp, vilket ska garanteras genom att distributionsnätsoperatörerna görs delaktiga. Parlamentet understryker också vikten av att i Medelhavsområdet utveckla sammankopplingen av energinät i norr och söder.

30.   Europaparlamentet uppmanar kommissionen att minska hindren för investeringar i smarta energisystem, särskilt genom att bredda undantaget inom reformerna av det statliga stödet så att offentligt stöd kan ges till alla delar av de regionala och lokala smarta energisystemen, även gränsöverskridande investeringar och insatser. Parlamentet anser att smarta energisystem absolut måste inkluderas som en kategori i kommissionens kommande förordning genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den gemensamma marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget (den allmänna gruppundantagsförordningen) och att man måste anpassa de förordningar om andra kategorier för gruppundantag som har betydelse för utvecklingen av smarta energisystem.

31.   Europaparlamentet betonar att det kommer att vara oerhört viktigt med driftskompatibilitet i den smarta infrastrukturen, eftersom osäkerhet om reglering och olika standarder bromsar upp spridningen av smart infrastruktur. Parlamentet efterlyser därför mer samarbete mellan de olika europeiska organisationerna för teknisk standardisering. Parlamentet påpekar att öppna standarder behövs för att bidra till driftskompatibiliteten och påskynda teknisk utveckling och spridning av tekniken.

32.   Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vidta åtgärder för att avlägsna centrala hinder, såsom brist på driftskompatibilitet och standarder (standardiserad ”plug and play” skulle sänka kostnaderna och möjliggöra konnektivitet även för små distribuerade energiresurser – DER (eller små DR-applikationer)), oklarhet gällande rollfördelning och ansvar inom nya smarta nätapplikationer, oklarhet gällande hur kostnader och förmåner ska fördelas och följaktligen om nya affärsmodeller, konsumenters motstånd mot att delta i försök samt den rad regleringar som finns i Europa som kan komma att innebära avsevärda hinder för att reproducera projektresultat i olika länder.

33.   Europaparlamentet påminner om 2011 års standardiseringsmandat för att stödja utbyggnaden av europeiska smarta nät, vars arbete skulle vara slutfört under 2012. Parlamentet välkomnar de framsteg som gjorts under detta mandat men betonar att ytterligare arbete krävs. Kommissionen uppmanas att kontakta standardiseringsorganen för att påskynda slutförandet av deras arbete och att utfärda ett nytt mandat om detta bedöms vara nödvändigt.

34.   Europaparlamentet ber medlemsstaterna att samarbeta ytterligare och utbyta bästa praxis inom CEER:s (Council of European Energy Regulators) forum om reglering av nationella systemansvariga för distributionen. Parlamentet noterar samtidigt variationen i hur systemansvariga för distributionen är organiserade – vissa medlemsstater har en enda sådan systemansvarig medan andra har över 800 – och medlemsstaterna uppmuntras att ha ett närmare samarbete. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna och kommissionen att komma överens om ett enhetligt klassificeringssystem för att avgöra huruvida en organisation ska betraktas som överföringsoperatör, distributionsoperatör eller kombinerad operatör.

35.   Europaparlamentet uppmanar kommissionen att bedöma huruvida det är nödvändigt att, i överensstämmelse med det tredje paketet för den inre marknaden för energi, lägga fram förslag om utbyggnad och stöd till smarta nät, eftersom detta, som måste säkerställas genom ett konsekvent agerande från kommissionens sida, skulle kunna leda till att allt fler marknadsdeltagare kan involveras och stimulera möjliga synergier i utbyggnad, utveckling och underhåll av telekommunikations- och energinäten. Parlamentet betonar dock att dessa förslag bör integreras i en effektivare rättslig ram, enligt de principer kommissionen ställt upp.

36.   Europaparlamentet efterlyser samarbete i samband med utvecklingen av smarta nät på europeisk, nationell och regional nivå. Parlamentet anser att smarta nät erbjuder en viktig möjlighet att främja innovation samt forskning och utveckling, öka antalet arbetstillfällen och stärka konkurrenskraften inom den europeiska industrin på lokal och regional nivå, med särskilt fokus på små och medelstora företag.

37.   Europaparlamentet uppmanar regioner att bilda nätverk och utbyta fördelar, kunskap och bästa praxis och att samarbeta genom kostnads–nyttoanalyser av smarta energisystem inom målet för territoriellt samarbete i de europeiska struktur- och investeringsfonderna. Parlamentet uppmanar kommissionen att upprätta ett transnationellt nätverk för regioner med smarta energisystem. Parlamentet uppmanar gränsöverskridande regioner att använda rättsinstrumentet ”europeisk gruppering för territoriellt samarbete” för att gemensamt bygga upp och förvalta tjänster av allmänt ekonomiskt intresse på området för förnybar energi, energibesparing och infrastruktur för smarta nät i ett sådant nätverk.

38.   Europaparlamentet understryker vikten av initiativ såsom borgmästaravtalet, som är den ledande europeiska rörelsen för lokala och regionala myndigheters deltagande i kampen mot klimatförändringar. Det baseras på undertecknarnas frivilliga åtagande att uppfylla och överskrida EU:s mål för minskning av koldioxidutsläpp med 20 procent genom ökad energieffektivitet och utveckling av förnybara energikällor, och det står bakom och stöder lokala myndigheters insatser för genomförandet av hållbar energipolitik. Parlamentet betonar att lokala myndigheter spelar en avgörande roll för att begränsa klimatförändringarnas effekter, särskilt när man betänker att 80 procent av energiförbrukningen och koldioxidutsläppen är knutna till stadslivet.

o
o   o

39.   Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen och Regionkommittén.

(1) EUT L 347, 20.12.2013, s. 320.
(2) EUT L 347, 20.12.2013, s. 289.
(3) EUT L 347, 20.12.2013, s. 281.
(4) EUT L 347, 20.12.2013, s. 256.
(5) EUT L 347, 20.12.2013, s. 259.
(6) EUT L 347, 20.12.2013, s. 303.
(7) EUT L 211, 14.8.2009, s. 55.
(8) EUT C 82, 1.4.2008, s. 1.
(9) EUT L 204, 31.7.2013, s. 15.
(10) EUT C 25, 26.1.2013, s. 1.
(11) EUT L 140, 5.6.2009, s. 16.
(12) EUT L 315, 14.11.2012, s. 1.
(13) Antagna texter, P7_TA(2013)0374 .
(14) Antagna texter, P7_TA(2013)0017 .
(15) Antagna texter, P7_TA(2013)0345 .


Små jordbruksföretag
PDF 223k   DOC 54k
Europaparlamentets resolution av den 4 februari 2014 om framtiden för små jordbruksföretag (2013/2096(INI) )
P7_TA(2014)0066 A7-0029/2014

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

—   med beaktande av målen för den gemensamma jordbrukspolitiken som anges i artikel 39 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget), i synnerhet målen att ”höja produktiviteten inom jordbruket genom att främja tekniska framsteg och genom att trygga en rationell utveckling av jordbruksproduktionen och ett optimalt utnyttjande av produktionsfaktorerna, särskilt arbetskraften” och att ”tillförsäkra jordbruksbefolkningen en skälig levnadsstandard, särskilt genom en höjning av den individuella inkomsten för dem som arbetar i jordbruket”,

—   med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 av den 17 december 2013 om regler för direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 637/2008 och rådets förordning (EG) 73/2009(1) , i synnerhet artiklarna 32 och 61 om fördelade stöd och stödordningar för småbrukare,

—   med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 av den 17 december 2013 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1698/2005(2) , i synnerhet av artiklarna 7 och 19 om tematiska delprogram respektive jordbruksutveckling och ekonomisk verksamhet,

—   med beaktande av kommissionens meddelande av den 3 maj 2011 Vår livförsäkring, vårt naturkapital – en strategi för biologisk mångfald i EU fram till 2020 (COM(2011)0244 ),

—   med beaktande av sin resolution av den 7 september 2010 om skäliga inkomster för jordbrukare: en bättre fungerande livsmedelsförsörjningskedja i Europa(3) ,

—   med beaktande av studien från 2013 Semi-subsistence farming: value and directions for development från parlamentets utredningsavdelning B (struktur- och sammanhållningspolitiken),

—   med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen,

—   med beaktande av betänkandet från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling (A7-0029/2014 ), och av följande skäl:

A.   Små jordbruk i Europa utsätts för konstant demografiskt, kommersiellt och tekniskt tryck, vilket leder till gradvis jordbruksavveckling och avfolkning av landsbygden i regioner där dessa jordbruk utgör majoriteten, vilket bland annat leder till att småskalig boskapsuppfödning läggs ned i stor omfattning och att odlingen av särskilda lokala grödor upphör.

B.   Små jordbruksföretag står för en jordbruksmodell av social karaktär som fortfarande är den dominerande jordbruksformen i EU, och de kan och måste få samexistera med andra mer storskaliga och marknadsinriktade jordbruksmodeller.

C.   Små jordbruk fyller inte bara en produktionsfunktion, utan de fyller även viktiga funktioner som är knutna till tillhandahållandet av kollektiva nyttigheter inom följande områden: natur och landskap – genom att bidra till att upprätthålla den europeiska landsbygdens karakteristiska landskap och den biologiska mångfalden i landsbygdsområden; samhälle – genom att garantera försörjningen för miljoner människor i Europa och förebygga fattigdom samt utgöra en arbetskraftsreserv för industrin och andra ekonomiska sektorer (exempelvis turismen) samt kultur – genom att vårda värdefulla traditioner, seder och bruk och andra icke-materiella historiska värden samt tillverka regionala och traditionella produkter.

D.   Små jordbruk skapar gynnsamma förutsättningar för miljövänligt jordbruk och god djurhållning.

E.   Avfolkning och övergivande av landsbygden försämrar avsevärt förutsättningarna på landsbygden och därmed jordbrukarnas livskvalitet och arbetsförhållanden, och dessa faktorer är ofta avgörande för om små jordbruksföretag drivs vidare eller läggs ned. Skapandet av hållbara framtidsutsikter på landsbygden, särskilt för unga personer, har stor inverkan på de små jordbruksföretagens framtid.

F.   I vissa områden garanterar de små jordbruksföretagens existens och överlevnad en inkomstkälla och hejdar avfolkningen.

G.   Prissvängningarna på marknaden förvärras ofta av mellanhänder som bestämmer priserna genom att dra nytta av producenternas utsatthet.

H.   Småjordbruk är i regel mer flexibla och anpassar sig lättare till kriser på marknaden.

I.   Många små jordbruksföretag specialiserar sig och sluter sig samman genom producentorganisationer, vilket gör att de med rätta kan göra anspråk på att producera för livsmedelsmarknaden på samma villkor som större företag.

J.   De små jordbruksföretagens problem kräver en bredare strategi. Stöd till möjliga alternativa inkomstkällor och diversifiering samt skapande av arbetstillfällen utanför jordbruket och tillhandahållande av offentliga tjänster på landsbygden är avgörande för de små jordbruksföretagens och landsbygdssamhällenas framtid.

K.   Småjordbruk får inte tillräckligt utrymme inom den gemensamma jordbrukspolitiken, vilket bland annat beror på att den gemensamma jordbrukspolitikens bidragsstruktur i huvudsak bygger på yta och tidigare produktionsnivåer och därför inte på lämpligt sätt kan bemöta de förhållanden som gäller för små jordbruksföretag och de funktioner de fyller, att vissa medlemsstater har infört kvalificeringströsklar för stödberättigande inom den andra pelaren och att vissa medlemsstater inte har antagit tillämpningsföreskrifter som tillgodoser de små jordbruksföretagens behov.

L.   Små jordbruksföretag har svårigheter att få ekonomiskt stöd, bland annat på grund av deras problem med att få tillgång till medel från EU:s program eftersom de inte uppfyller kapital- och/eller kapacitetskraven för stödberättigande, eller på grund av att de har låg eller ingen kreditvärdighet alls.

M.   De små jordbruksföretagen i de yttersta randområdena förtjänar också särskild uppmärksamhet eftersom de möter dubbelt så många svårigheter i sin verksamhet.

N.   Sidoverksamheter är av stor betydelse för många små jordbruksföretag.

O.   Vissa typer av små jordbruksföretag, såsom självförsörjande jordbruksföretag, fungerar som en buffert mot absolut fattigdom eftersom de åtminstone ger låga nivåer av livsmedel och inkomster.

P.   Det råder i vissa fall brist på administrativt stöd och rådgivning av god kvalitet för småjordbrukare. Medlemsstaterna skapar ofta onödiga byråkratiska hinder, och vissa småjordbrukare saknar de resurser och den erfarenhet som krävs för att på ett effektivt sätt fullgöra de administrativa förfarandena.

Q.   Eftersom jordbruksföretagen är geografiskt spridda har de en mycket svagare förhandlingsposition i livsmedelskedjan än övriga marknadsaktörer, vilket särskilt drabbar små jordbruksföretag.

R.   Små jordbruksföretag spelar en särskild roll för att upprätthålla en levande bygd i vissa områden, såsom bergsområden, mindre gynnade områden och de yttersta randområdena, samt i de områden där jordbruket på grund av geografiska och morfologiska begränsningar är en av få verksamheter som är ekonomiskt hållbara, om inte den enda.

S.   Inkomstnivån och levnadsstandarden i familjer som lever av arbetet i små jordbruksföretag är mycket lägre än för storjordbrukare eller jordbrukare som är anställda i andra ekonomiska sektorer.

T.   Många mindre jordbruksföretag kan inte klara sig på enbart jordbruk, utan behöver alternativa inkomstkällor för att klara försörjningen. Sådana små jordbruksföretag bör dock fokusera mer på det egna företagets lönsamhet och avkastningsförmåga.

U.   Små jordbruksföretag tryggar i många regioner försörjningen för familjer som inte kan hitta några andra inkomstkällor.

V.   Tillförlitliga uppgifter saknas om situationen för små jordbruksföretag och om hur den gemensamma jordbrukspolitikens instrument påverkar denna sektor, och definitionen av små jordbruksföretag varierar betydligt från en medlemsstat till en annan.

W.   Vissa småskaliga jordbruksproducenter, exempelvis biodlare, äger inte eller odlar inte mark, vilket hindrar dem från att delta i programmen för små jordbruksföretag.

X.   FN:s generalförsamling har utsett 2014 till det internationella året för familjejordbruk.

1.   Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och kommissionen att anta lämpliga åtgärder inom ramen för den nya gemensamma jordbrukspolitiken och att utarbeta riktlinjer för perioden efter 2020 som i större utsträckning tar hänsyn till de små familjejordbrukens särskilda behov, eftersom sådana jordbruk utgör ett viktigt inslag i den europeiska jordbruksmodellen och är viktiga för den mångfunktionella utvecklingen av landsbygden såväl som för regionernas hållbara utveckling i stort.

2.   Europaparlamentet föreslår fortsatt stöd för arrondering och fortsatta bidrag till jordbrukare som ingår i systemet för små jordbruksproducenter som definitivt överlåtit sin mark till en annan jordbrukare, eftersom detta är effektiva medel för att förbättra jordbrukets produktionsstruktur.

3.   Europaparlamentet anser att enbart en begränsning av antalet små jordbruksföretag inte bör vara omstruktureringsåtgärdernas huvudsakliga mål, eftersom detta inte ökar de större jordbrukens konkurrenskraft. Parlamentet uppmanar i detta avseende medlemsstaterna att förbereda lämpliga lösningar och utvecklingsmodeller för små jordbruksföretag – där hänsyn tas till jordbrukets speciella villkor i respektive medlemsstat och till regionala skillnader – stärka deras konkurrenskraft, lönsamhet och avkastningsförmåga, utveckla entreprenörskap, skapa arbetstillfällen och hejda avfolkningstakten på landsbygden.

4.   Europaparlamentet anser att flykten från landsbygden och avfolkningen av landsbygdsområden måste motverkas omedelbart, för att man ska kunna erbjuda små jordbruksföretag lämpliga villkor och långsiktiga perspektiv på de platser där de i dagsläget är belägna. Medlemsstaterna uppmanas att ändamålsenligt utnyttja EU-medel som är tillgängliga för att främja infrastruktur, utbildningsmöjligheter, hälso- och sjukvård, barnomsorg, tillgång till snabba internettjänster samt etablering och utveckling av små och medelstora företag på landsbygden, för att säkra likvärdiga levnadsvillkor mellan städer och landsbygd. Parlamentet rekommenderar att tyngdpunkt läggs på skapandet av hållbara framtidsutsikter för unga människor, välutbildade personer och kvinnor.

5.   Europaparlamentet efterlyser en ökad direktförsäljning, bl.a. av traditionella produkter, på lokala och regionala marknader och förespråkar att det för små jordbruksföretag ska utvecklas hållbara och ansvarsfulla förädlingsformer samt ett oumbärligt och proportionerligt kontrollsystem. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att se över de befintliga bestämmelserna om livsmedelssäkerhet för att minska de bördor och undanröja de hinder som dessa kan innebära för små jordbruksföretags möjligheter att utveckla livsmedelsförädlingen och livsmedelsförsäljningen. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att skapa en plattform för utbyte av god praxis för reglering och kontroll av små jordbruksföretags förädlingsverksamhet. Parlamentet uppmanar även lokala myndigheter att satsa mer på infrastruktur för direktförsäljning, inklusive lokala marknader på landsbygden och i städerna, för att på detta sätt underlätta konsumenternas tillgång till billiga, sunda och högkvalitativa jordbruksprodukter.

6.   Europaparlamentet anser att det vid sidan av den gemensamma jordbrukspolitiken krävs andra EU-åtgärder för att lösa de små jordbruksföretagens problem, bland annat sammanhållningspolitiken, i syfte att bidra till förbättrad teknisk infrastruktur och tillgång till offentliga tjänster på landsbygden. Medel ur Europeiska socialfonden bör finansiera sociala åtgärder som avser social integration, utbildning, kurser och kunskapsöverföring. Med tanke på att dessa jordbruk inte har något större inflytande på marknaden skulle ytterligare nationella stöd kunna tillåtas, enligt regler som godkänts av kommissionen och utan att hindra konkurrensen.

7.   Europaparlamentet uppmärksammar det pristryck på jordbruksmark som den förestående liberaliseringen av fastighetsmarknaden i de nya medlemsstaterna kommer att medföra, och framhåller att små jordbruksföretag kommer att drabbas hårdast av de ökade markpriserna.

8.   Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att säkerställa att deras utbildningssystem inbegriper lämplig infrastruktur för lantbruksskolor.

9.   Europaparlamentet uppmärksammar pristrycket på jordbruksmark till följd av utvidgningen av städerna.

10.   Europaparlamentet välkomnar att det inom den gemensamma jordbrukspolitikens första pelare har etablerats ett system för stöd för små jordbruksproducenter, men anser att det endast är överlåtelseformen som har förenklats: de låga direktstödsnivåerna skapar inte utvecklingsmöjligheter och därmed är dessa åtgärder fortsatt otillräckliga för att förbättra situationen för små jordbruksföretag inom EU. Parlamentet anser att det bör införas en lösning så att små jordbruksföretag kan ansöka om direktbidrag för flera år i taget och endast behöver uppdatera sin ansökan om det sker ändringar i jordbruksföretaget.

11.   Europaparlamentet uppmärksammar än en gång de avsevärda skillnaderna mellan jordbrukssubventionerna i de olika medlemsstaterna, vilket är till nackdel för de nya medlemsstaterna.

12.   Europaparlamentet understryker att det eftersom systemet för stöd för små jordbruksproducenter i den gemensamma jordbrukspolitikens första pelare är frivilligt, är nödvändigt att se över och utnyttja alla möjligheter till stöd för små jordbruksproducenter som erbjuds inom den andra pelaren.

13.   Europaparlamentet anser att det utöver sådana åtgärder är nödvändigt att hitta ett effektivt sätt för att stödja små jordbruksföretag vars verksamhet och produktion inte har någon koppling till innehav och odling av jordbruksarealer.

14.   Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att fastställa lämpliga finansieringstekniska instrument, såsom mikrokrediter, subventionerade låneräntor, finansiell leasing, efterskänkning av de första avbetalningarna eller lånegarantier. Regionala och lokala myndigheter bör involveras i processen med att tillhandahålla sådant stöd.

15.   Europaparlamentet understryker att kraven på god jordbrukspraxis och europeiska och nationella bestämmelser, särskilt om jordbruksproduktion och konsumentskydd, är bindande även för små jordbruksföretag. Därför är det absolut nödvändigt att jordbrukarna har en lägsta kvalifikationsnivå. Kommissionen och medlemsstaterna uppmanas därför att undersöka hur en sådan lägsta kvalifikationsnivå kan uppnås på ett heltäckande sätt som är anpassat till de små jordbrukföretagens behov.

16.   Europaparlamentet efterlyser en kostnadsfri rådgivning som är bättre anpassad till små jordbruksföretags behov, förenklade förfaranden avseende information, utbildning, riskhantering och hälsoövervakning, informationskampanjer, spridning av bästa praxis med avseende på den korta livsmedelskedjan, tekniskt bistånd vid ansökningar om EU-bidrag samt rådgivning som hjälper företagen att anpassa utformningen på sin produktionsverksamhet till sin produktions- och miljöpotential.

17.   Europaparlamentet understryker att små jordbruksföretag behöver organisera sig i producentorganisationer, producentgrupper eller kooperativ samt utforma gemensamma marknadsföringskampanjer. Alla former av samarbeten mellan små jordbruksföretag, i form av kooperativ, producentorganisationer eller gemensam användning av utrustning såsom maskiner, bör få särskilt stöd via EU-åtgärder och nationella åtgärder.

18.   Europaparlamentet anser att småföretag som är belägna i bergsområden, i mindre gynnade områden och i de yttersta randområdena bör få del av kopplat stöd, t.ex. för boskapsuppfödning, om det även fyller vissa miljörelaterade funktioner.

19.   Europaparlamentet anser att jordbruksverksamheten som aldrig förr är en strategisk verksamhet, något som måste uppmärksammas av alla medlemsstater när de försöker finna lösningar för att små jordbruksföretag ska kunna fortsätta att bedriva sin verksamhet med en balans mellan jordbrukspriser och produktionskostnaderna.

20.   Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att i sina program inom den första och andra pelaren införliva delprogram och åtgärder som riktar sig till små jordbruksföretag. Parlamentet påpekar att särskilt småföretag måste bedriva sidoverksamheter, exempelvis inom turismen, för att säkra en tillräcklig inkomst, och att det därför är särskilt viktigt att den gemensamma jordbrukspolitikens andra pelare har omfattande resurser och att programmen för landsbygdsutveckling är anpassade till de små jordbruksföretagens behov.

21.   Europaparlamentet rekommenderar att informationssystemet för jordbruksföretagens redovisningsuppgifter (ISJR) får större räckvidd, i syfte att undersöka situationen för små jordbruksföretag och hur de påverkas av den gemensamma jordbrukspolitiken samt för att planera deras utveckling.

22.   Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen.

(1) EGT L 347, 20.12.2013, s. 608.
(2) EGT L 347, 20.12.2013, s. 487.
(3) EUT C 308 E, 20.10.2011, s. 22.


En integrerad marknad för leverans av paket i syfte att främja e-handeln
PDF 246k   DOC 71k
Europaparlamentets resolution av den 4 februari 2014 om en integrerad marknad för leverans av paket i syfte att främja e-handeln inom EU (2013/2043(INI) )
P7_TA(2014)0067 A7-0024/2014

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

—   med beaktande av artikel 3.3 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget), där det fastställs att unionen ska verka för ”en social marknadsekonomi med hög konkurrenskraft där full sysselsättning och sociala framsteg eftersträvas, samt [för] en hög miljöskyddsnivå och en bättre miljö”,

—   med beaktande av artikel 9 i EUF-fördraget, som har följande lydelse: ”Vid fastställandet och genomförandet av sin politik och verksamhet ska unionen beakta de krav som är förknippade med främjandet av hög sysselsättning, garantier för ett fullgott socialt skydd, kampen mot social utestängning samt en hög utbildningsnivå och en hög hälsoskyddsnivå för människor”,

—   med beaktande av artikel 11 i EUF-fördraget, där det fastställs att ”miljöskyddskraven ska integreras i utformningen och genomförandet av unionens politik och verksamhet, särskilt i syfte att främja en hållbar utveckling”,

—   med beaktande av artikel 12 i EUF-fördraget, där det fastställs att ”konsumentskyddskraven ska beaktas när unionens övriga politik och verksamhet utformas och genomförs”,

—   med beaktande av artikel 14 i EUF-fördraget och tillhörande protokoll 26 om tjänster av allmänt (ekonomiskt) intresse,

—   med beaktande av artikel 26 i EUF-fördraget, där det fastställs att ”den inre marknaden ska omfatta ett område utan inre gränser, där fri rörlighet för varor, personer, tjänster och kapital säkerställs i enlighet med bestämmelserna i fördragen”,

—   med beaktande av artiklarna 49 och 56 i EUF-fördraget om etableringsfriheten och friheten att tillhandahålla tjänster inom unionen,

—   med beaktande av artiklarna 101 och 102 i EUF-fördraget om konkurrensregler tillämpliga på företag,

—   med beaktande av artikel 169 i EUF-fördraget om främjande av konsumenternas intressen och säkerställande av en hög konsumentskyddsnivå,

—   med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 97/67/EG om posttjänster, ändrat genom direktiv 2002/39/EG och 2008/6/EG,

—   med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/31/EG av den 8 juni 2000 om vissa rättsliga aspekter på informationssamhällets tjänster, särskilt elektronisk handel, på den inre marknaden,

—   med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/11/EU av den 21 maj 2013 om alternativ tvistlösning vid konsumenttvister och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 och direktiv 2009/22/EG,

—   med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 524/2013 av den 21 maj 2013 om tvistlösning online vid konsumenttvister och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 och direktiv 2009/22/EG,

—   med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/83/EU av den 25 oktober 2011 om konsumenträttigheter och om ändring av rådets direktiv 93/13/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/44/EG och om upphävande av rådets direktiv 85/577/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 97/7/EG,

—   med beaktande av kommissionens grönbok av den 29 november 2012 En integrerad marknad för leverans av paket i syfte att främja e-handeln inom EU (COM(2012)0698 ),

–   med beaktande av kommissionens meddelande av den 16 december 2013 En färdplan för fullbordandet av den inre marknaden för paketleveranser: Bygga upp förtroendet för leveranstjänster och uppmuntra nätförsäljning (COM(2013)0886 ),

—   med beaktande av kommissionens arbetsdokument av den 23 april 2013 E-commerce Action plan 2012–2015 – State of play 2013 (SWD(2013)0153 ),

—   med beaktande av kommissionens meddelande av den 11 januari 2012 Samstämmiga ramar för att öka tilltron till en inre e-marknad för e-handel och nättjänster (COM(2011)0942 ),

—   med beaktande av kommissionens meddelande av den 18 december 2012 Den digitala agendan för Europa – Drivkraft för den europeiska digitala tillväxten (COM(2012)0784 ),

—   med beaktande av kommissionens meddelande av den 26 augusti 2010 En digital agenda för Europa (COM(2010)0245 ),

—   med beaktande av kommissionens arbetsdokument av den 7 december 2012 Consumer Markets Scoreboard – Making markets work for consumers , åttonde upplagan (SWD(2012)0432 ),

—   med beaktande av kommissionens meddelande av den 22 maj 2012 till Europaparlamentet, rådet, ekonomiska och sociala kommittén och regionkommittén En strategi för konsumentpolitiken i EU – Att öka förtroendet och tillväxten (COM(2012)0225 ),

—   med beaktande av meddelandet från kommissionen av den 23 februari 2011 Översyn av småföretagsakten för Europa (COM(2011)0078 ),

—   med beaktande av kommissionens meddelande av den 9 januari 2013 Handlingsplan för företagande 2020 – Stärka företagarandan i EU (COM(2012)0795 ),

—   med beaktande av kommissionens meddelande av den 9 november 2011 Företaget är litet, världen stor – ett nytt partnerskap för att hjälpa små och medelstora företag utnyttja globala möjligheter (COM(2011)0702 ),

—   med beaktande av kommissionens meddelande av den 28 november 2012 Den årliga tillväxtstrategin för 2013 (COM(2012)0750 ),

—   med beaktande av kommissionens meddelande av den 3 mars 2010 Europa 2020 – En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla (COM(2010)2020 ),

—   med beaktande av kommissionens meddelande av den 27 oktober 2010 till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén På väg mot en inre marknadsakt – Att skapa en verkligt konkurrenskraftig social marknadsekonomi – Femtio förslag för att arbeta, driva företagsverksamhet och handel bättre tillsammans (COM(2010)0608 ),

—   med beaktande av kommissionens meddelande av den 3 oktober 2012 till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén Inremarknadsakt II – tillsammans för ny tillväxt (COM(2012)0573 ),

—   med beaktande av kommissionens meddelande av den 13 april 2011 till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén Inremarknadsakten – Tolv åtgärder för att stimulera tillväxten och stärka förtroendet för inre marknaden – Gemensamma insatser för att skapa ny tillväxt (COM(2011)0206 ),

—   med beaktande av kommissionens vitbok av den 28 mars 2011 Färdplan för ett gemensamt europeiskt transportområde – ett konkurrenskraftigt och resurseffektivt transportsystem (COM(2011)0144 ),

—   med beaktande av kommissionens meddelande av den 18 oktober 2007 EU:s agenda för godstransporter – Främja effektiviteten, integrationen och hållbarheten hos godstransporterna i Europa (COM(2007)0606 ),

—   med beaktande av rådets slutsatser av den 31 maj 2012 om den digitala inre marknaden och styrning av den inre marknaden,

—   med beaktande av sin resolution av den 4 juli 2013 om att fullborda en inre e-marknad(1) ,

—   med beaktande av sin resolution av den 11 december 2012 om att fullborda en inre e-marknad(2) ,

—   med beaktande av sin resolution av den 21 september 2010 om fullbordandet av den inre marknaden för e-handel(3) ,

—   med beaktande av sina resolutioner av den 6 april 2011 om en inre marknad för européer(4) , om en inre marknad för företag och tillväxt(5) och om styrelseformer och partnerskap på den inre marknaden(6) ,

—   med beaktande av sin resolution av den 11 juni 2013 om en ny dagordning för EU:s konsumentpolitik(7) ,

—   med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen,

—   med beaktande av betänkandet från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd och yttrandena från utskottet för sysselsättning och sociala frågor och utskottet för transport och turism (A7-0024/2014 ), och av följande skäl:

A.   E-handeln är en kanal som har mycket stora möjligheter att bekämpa den ekonomiska och finansiella krisen, stärka den inre marknaden och skapa ekonomisk tillväxt och sysselsättning i hela EU. I kommissionens meddelande om e-handel och nättjänster från januari 2012 framhålls att leveranser av varor som köpts online är en av de fem viktigaste prioriteringarna för att öka e-handeln till 2015, och rådet och Europaparlamentet har flera gånger påpekat hur betydelsefullt detta är.

B.   EU:s marknad för e-handel ökade med över 20 procent 2012. Enligt prognoserna kommer särskilt den gränsöverskridande e-handeln att öka fyrfaldigt. Marknaden för paketleveranser håller på att förändras radikalt. Nya leverantörer kommer in på marknaden, satsningar görs på innovation och nya tjänster uppstår.

C.   Effektiva och tillförlitliga leveranstjänster är en central pelare för en genuin och effektiv digital inre marknad, eftersom de spelar en avgörande roll för att underlätta e-handeln och bygga upp förtroendet mellan säljare och köpare.

D.   Av handlarna anser 57 procent att gränsöverskridande leveranser är ett hinder, medan hälften av konsumenterna säger att leveranserna är ett problem vid gränsöverskridande transaktioner. Leveransproblemen (inklusive möjligheten att återsända produkter) och höga leveranskostnader är de två problem som konsumenterna främst nämner i samband med näthandel, och de medverkar till konsumenternas låga förtroende för e-handel över landsgränserna.

E.   För att råda bot på denna situation är det mycket viktigt att man stärker konsumenternas förtroende för leveransoperatörerna, leveranstjänsterna och marknaden samt kunskapen om deras rättigheter och skyldigheter genom att säkerställa mer och lättförståeligare information och ökad insyn i fråga om leveransvillkoren.

F.   Små och medelstora företag som söker affärsmöjligheter i hela EU konfronteras med högre kostnader, ökad komplexitet och brist på öppenhet när det gäller gränsöverskridande leveranser. Priserna för leverans över landsgränserna är tre till fem gånger högre än priserna för leveranser inom landet. Effektiva, enkla och överkomliga leveranssystem är en viktig drivkraft för att små och medelstora företags affärsmodeller ska vara hållbara och för att företagen ska ha möjlighet att leverera varor till kunderna.

Integrerade leveranstjänster i EU: en pelare för den digitala inre marknaden

1.   Europaparlamentet betonar att tillgängliga, överkomliga och effektiva leveranstjänster av hög kvalitet är ett centralt element för köp av varor på internet och att dessa bör främjas genom att man garanterar fri och rättvis konkurrens. Parlamentet konstaterar dock att många konsumenter tvekar att handla på internet, särskilt över gränserna, på grund av osäkerhet i samband med tillgängliga leveransmedel, slutleverans, leveranskostnader eller tillförlitlighet.

2.   Europaparlamentet välkomnar den grönbok som kommissionen offentliggjort för att fastställa eventuella brister på leveransmarknaden i EU och uppmanar kommissionen att vidta lämpliga åtgärder för att ta itu med dessa brister på ett sätt som gör det möjligt för både företag och konsumenter att dra fullständig nytta av de möjligheter som den digitala inre marknaden erbjuder. Parlamentet betonar att alla föreslagna åtgärder bör ta hänsyn till leveransprocessens hållbarhet och sträva efter att minimera dess miljöavtryck.

3.   Europaparlamentet konstaterar att konkurrensen mellan leverantörerna i flera medlemsstater har vissa brister på gränsöverskridande nivå, och beklagar djupt att det saknas insyn i prisvillkor och de berörda tjänsternas utförande. Parlamentet anser framför allt att det bör införas verktyg för att ge information om erbjudanden från alla leverantörer på europeisk nivå.

Att prioritera konsumenternas intressen vid leveranserna

4.   Europaparlamentet betonar vikten av att man ökar konsumenternas förtroende för leveransprocessen. För konsumenterna är det enligt parlamentet mycket viktigt med mer insyn och bättre och mer jämförbar information om tillgängliga leveransalternativ, priser och villkor, särskilt när det gäller villkoren för leverans av konsumenternas försändelser och de förfaranden som ska följas vid försening, skada, förlust eller returnering av dessa.

5.   Europaparlamentet betonar att det är nödvändigt att främja åtgärder som syftar till att säkerställa konsumenternas valfrihet i samband med köpet. Parlamentet noterar den avsevärda skillnaden mellan konsumenternas förväntningar och tillgången till behändiga, innovativa tjänster, t.ex. förbindelsepunkter eller paketkiosker, paketautomater, tjänster oberoende av klockslag, spårningssystem, konsumentvänliga platser och tider för leverans eller policy för lätt retur.

6.   Europaparlamentet betonar den stora betydelsen av att leveranstjänsterna är tillförlitliga och att man erbjuder effektiva system som garanterar att paketen verkligen når önskad destination inom rimlig tid.

7.   Europaparlamentet påpekar att de höga kostnaderna för gränsöverskridande leveranser till avlägsna områden eller de yttersta randområdena är ett av de främsta skälen till att konsumenterna är missnöjda, och betonar att det fordras mer överkomliga leveransalternativ för konsumenter och säljare, däribland små och medelstora företag, om fjärrförsäljning och fjärrköp ska öka och om det ska vara meningsfullt att tala om en verklig inre marknad.

8.   Europaparlamentet understryker behovet av att förbättra den geografiska täckningen och tillgängligheten för allmännyttiga tjänster för paketleveranser i landsbygdsområden och randområden.

9.   Det är viktigt att en integrerad marknad för leverans av paket inrättas. Därför anser Europaparlamentet att det behövs en stabil och sammanhängande social dimension där leveranstjänster tillhandahålls med respekt för arbetstagares rättigheter, för anställnings- och lönevillkor samt för sociala standarder och miljöstandarder. Parlamentet konstaterar i detta sammanhang att odeklarerat arbete och andra missförhållanden utgör en risk för denna sektor och att trygga och högkvalitativa anställningsformer och fortlöpande adekvat fortbildning för personalen är av avgörande betydelse när det gäller att uppnå högkvalitativa leveranstjänster. Parlamentet betonar att ett upprätthållande av den sociala dimensionen och av tillräcklig flexibilitet på leveransmarknaden så att den kan utvecklas och anpassas till tekniska innovationer är väsentligt för att fullt ut kunna tillgodose konsumenternas önskemål och förväntningar och samtidigt göra det möjligt för företagen att erbjuda konsumenterna bättre produkter som till fullo överensstämmer med deras behov och förväntningar.

10.   Europaparlamentet poängterar att det är viktigt med klarhet om rättsläget för att vinna konsumenternas förtroende. Konsumenterna måste informeras korrekt om den tillämpliga lagstiftningen.

11.   Europaparlamentet anser att utvecklingen av den gränsöverskridande handeln på internet även är beroende av konsumenternas förtroende, och att konsumenterna skulle känna sig säkrare om det inrättades ett organ liknande Solvit, dvs. ett europeiskt nätverk av nationella problemlösningsenheter, och ett varningssystem liknande Rapex, som skulle kunna varna konsumenterna för webbplatser som använder bedrägliga metoder.

12.   Europaparlamentet noterar att allt fler konsumenter använder webbplatser för att jämföra priser, funktioner eller leveransvillkor för produkter och tjänster som paketleveransföretag erbjuder, framför allt i samband med e-handel. Kommissionen uppmanas att anta EU-riktlinjer om minimistandarder för webbplatser som tillhandahåller jämförelser, på grundval av de centrala principerna om insyn, opartiskhet, kvalitet, information och användarvänlighet.

13.   Europaparlamentet uppmanar kommissionen att tillsammans med branschen och konsumentorganisationer utarbeta gemensamma indikatorer för kvaliteten på leveranstjänsterna som ger konsumenterna bättre möjligheter att jämföra olika erbjudanden med varandra.

Att inrätta lika villkor för små och medelstora företag

14.   Europaparlamentet framhäver den mycket viktiga roll som små och medelstora företag spelar för att skapa tillväxt, innovation och sysselsättning, i synnerhet för unga. Parlamentet betonar att leveranstjänster är synnerligen angelägna för små och medelstora företag i Europa, och att en integrerad, konkurrenskraftig leveransmarknad som tryggar olika alternativ för leveranserna och möjligheter till logistiskt stöd till överkomliga priser är en förutsättning för att man ska få tillträde till nya marknader och nå ut till fler konsumenter i unionen. Parlamentet framhåller betydelsen av att förbättra informationen till de små och medelstora företagen om möjligheterna att konsolidera sina paketvolymer och om innovativa lösningar för leverans och avhämtning som skulle minska kostnaderna för sista leveransfasen.

15.   Europaparlamentet betonar att företag, särskilt små och medelstora företag, måste kunna uppfylla konsumenternas behov och förväntningar med enklare, snabbare, i högre grad överkomliga, öppnare, tillförlitligare och effektivare leveranstjänster i samband med gränsöverskridande e-handel. Parlamentet understryker att leveranslösningar som inte uppfyller konsumenternas förväntningar direkt påverkar ett företags varumärke, image och konkurrenskraft.

16.   Europaparlamentet påpekar att små och medelstora företag bara i liten utsträckning utvecklar sin e-handel över gränserna. Parlamentet uppmuntrar att små och medelstora företag och deras representativa organ samarbetar för att förhandla om förmånligare leveranspriser, särskilt genom inrättande av gemensamma onlinebaserade plattformar, och för att förbättra tjänsternas kvalitet.

17.   Europaparlamentet är oroat över de nackdelar som små och medelstora företag möter på grund av sin begränsade storlek. Parlamentet betonar att små och medelstora företag drabbas av högre kostnader, ökad komplexitet på grund av den fragmenterade europeiska marknaden och brist på information om tillgängliga leveransalternativ och priser.

I riktning mot innovativa och driftskompatibla lösningar för en genuint europeisk leveransmarknad

18.   Europaparlamentet konstaterar att den europeiska postsektorn har fragmenterats i nationella nät som inte är särskilt driftskompatibla och att väg-, järnvägs- och vattentransporterna inte är integrerade. Parlamentet välkomnar de initiativ som tagits av operatörer på leveransmarknaden i syfte att ta fram lösningar som är bättre anpassade för konsumenternas och den onlinebaserade detaljhandelns behov, såsom mer flexibla leverans- och returmöjligheter. Kommissionen uppmanas att fortsätta att föreslå åtgärder för att uppmuntra industrin att förbättra driftskompatibiliteten och påskynda utvecklingen av rationaliserade förfaranden för paketutskick och paketavhämtning vilka syftar till att minska kostnaderna, öka stordriftsfördelarna för leveranstjänster, stödja sammanslagningen av flera små leveranser för mängdrabatter till små handlare, öka tillgången till leveranstjänster och förbättra deras kvalitet samt erbjuda både konsumenter och företag överkomliga, flexibla leveransavgifter.

19.   I detta sammanhang menar Europaparlamentet att samarbetet inom industrin om driftskompatibla, gränsöverskridande spårningssystem är särskilt viktigt. Parlamentet uppmuntrar kommissionen att ytterligare undersöka möjligheterna att utveckla europeiska standarder i syfte att förbättra integrerade spårningssystem och främja kvalitet, pålitlighet och hållbarhet i integrerade logistiktjänster för e-handel.

20.   Europaparlamentet betonar att lösningar för lättare insamling och retur redan i dag påverkar e-handelns utveckling betydligt, och i framtiden även kan medverka till att sänka priserna och göra konsumenterna nöjdare, särskilt vid transaktioner över landsgränserna. Parlamentet uppmuntrar ytterligare samarbete för att förbättra driftskompatibiliteten mellan de teletjänstcentraler som handlägger klagomål från konsumenterna.

21.   Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inrätta plattformar för samarbete och informationsutbyte mellan leverantörer i syfte att resolut ta itu med de befintliga bristerna på EU:s leveransmarknad i fråga om innovation, flexibilitet, lagerhantering, transport, upphämtning och retur av paket, samtidigt som man respekterar EU:s konkurrenslagstiftning, och undersöka möjligheten till gemensamt nyttjande av infrastrukturer för expresstjänster och posttjänster till ömsesidig nytta.

22.   Europaparlamentet uppmanar kommissionen att tillsammans med affärssektorn verka för antagandet av europeiska adresserings- och märkningsstandarder samt e-handelsfrämjande brevlådestandarder.

23.   Europaparlamentet uppmanar kommissionen att undersöka möjligheterna att skapa en unionsomfattande förtroendemärkning för e-handel samt frågan huruvida en sådan förtroendemärkning även skulle kunna bidra till att garantera kvalitet och tillförlitlighet hos integrerade leveranstjänster och därigenom säkerställa konsumenternas förtroende för gränsöverskridande e-handel, stimulera e-handlare och paketföretag att öka insynen, stärka rättssäkerheten för både konsumenter och företag och ge bättre konkurrensfördelar för företag, särskilt små och medelstora företag, och därmed bidra till sund ekonomisk tillväxt och nya arbetstillfällen. Parlamentet understryker att en sådan förtroendemärkning, för att den ska bli effektiv, bör grundas på en uppsättning standardiserade minimifunktioner och tydligt redovisade bestämmelser för kundskydd och information samt krav på förfaranden för hantering av klagomål och tvistlösning.

24.   Europaparlamentet framhåller att skyddet av enskilda individers personuppgifter, och uppgiftsskyddet i allmänhet, är av mycket stor betydelse, och att alla nya åtgärder som vidtas bör omfattas av EU:s lagstiftning om uppgiftsskydd, särskilt direktiv 95/46/EG.

Att övervaka marknadsutvecklingen och förbättra tillsynen

25.   Europaparlamentet konstaterar att marknaden för paketleveranser är dynamisk med snabbt framväxande nya tjänster och leverantörer. Parlamentet framhåller att nyskapande lösningar som tillgodoser e-handlares och kunders behov sannolikt kommer att bli en avgörande konkurrensfaktor. Eventuella lagstiftningsåtgärder bör först prövas noga för att inte skada dynamiken på paketleveransmarknaden, som inte bör hämmas på grund av alltför omfattande reglering. Parlamentet uppmanar kommissionen att ingående kontrollera hur marknaden utvecklas för att kunna fastställa de områden där eventuella marknadsmisslyckanden kan ge anledning till ytterligare åtgärder i framtiden, och framhåller i detta sammanhang att övervakningen av marknaden inte endast bör gälla etablerade postoperatörer utan även andra typer av tillhandahållare av leveranstjänster.

26.   Europaparlamentet påpekar att det redan finns ett lämpligt regelverk, och uppmanar medlemsstaterna och kommissionen att se till att det befintliga regelverket införlivas, genomförs och verkställs i sin helhet, med särskilt fokus på posttjänstdirektivet, EU:s konkurrenslagstiftning, direktivet om alternativ tvistlösning och direktivet om konsumenternas rättigheter, i synnerhet när det gäller de formella kraven för distansavtal.

27.   Europaparlamentet framhåller särskilt att en effektiv tillämpning av de rättsliga ramarna också innebär att de nationella tillsynsorganen övervakar postoperatörernas rättsliga skyldigheter, framför allt skyldigheten att tillhandahålla allmännyttiga tjänster enligt direktiv 97/67/EG.

28.   Europaparlamentet påpekar att komplicerade bestämmelser om mervärdesskatten utgör ett stort hinder för små företag som bedriver gränsöverskridande handel, och uppmanar kommissionen att snarast lägga fram det aviserade förslaget om att införa en enhetlig momsdeklaration.

29.   Europaparlamentet betonar att en frivillig europeisk avtalsrätt för avtal mellan företag och konsumenter skulle leda till en märkbar förenkling och få fler små och medelstora företag att använda sig av gränsöverskridande paketförsändelser. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att konstruktivt påskynda de pågående förhandlingarna om den europeiska köplagen.

o
o   o

30.   Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen.

(1) Antagna texter, P7_TA(2013)0327 .
(2) Antagna texter, P7_TA(2012)0468 .
(3) EUT C 50 E, 21.2.2012, s. 1.
(4) EUT C 296 E, 2.10.2012, s. 59.
(5) EUT C 296 E, 2.10.2012, s. 70.
(6) EUT C 296 E, 2.10.2012, s. 51.
(7) Antagna texter, P7_TA(2013)0239 .


Papperslösa invandrarkvinnor i Europeiska unionen
PDF 155k   DOC 60k
Europaparlamentets resolution av den 4 februari 2014 om papperslösa invandrarkvinnor i Europeiska unionen (2013/2115(INI) )
P7_TA(2014)0068 A7-0001/2014

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

—   med beaktande av FN:s internationella konvention om barnets rättigheter, särskilt artiklarna 24 och 28,

—   med beaktande av FN:s konvention från 1979 om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor,

—   med beaktande av rapporten från FN:s generalsekreterare till FN:s generalförsamling om våld mot kvinnliga migrerande arbetstagare av den 23 juli 2013,

—   med beaktande av artikel 12 i Förenta nationernas internationella konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter,

—   med beaktande av den allmänna rekommendationen nr 26 av den 5 december 2008 från FN:s kommitté för avskaffande av diskriminering av kvinnor om kvinnliga migrerande arbetstagare,

—   med beaktande av FN:s internationella konvention om skydd av alla migrerande arbetstagare och deras familjemedlemmar,

—   med beaktande av den allmänna kommentaren nr 2 från FN:s kommitté för migrerande arbetstagare om irreguljära migrerande arbetstagares och deras familjemedlemmars rättigheter,

—   med beaktande av Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna,

—   med beaktande av Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet,

—   med beaktande av Internationella arbetsorganisationens (ILO:s) konvention om anständiga arbetsvillkor för hushållsarbetare,

—   med beaktande av den tolkning som Europeiska kommittén för sociala rättigheter gjort av artiklarna 13 och 17 i den europeiska sociala stadgan,

—   med beaktande av artiklarna 79, 153 och 168 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

—   med beaktande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, särskilt artiklarna 1, 14, 31, 35 och 47,

—   med beaktande av Stockholmsprogrammet – ett öppet och säkert Europa i medborgarnas tjänst och för deras skydd(1) ,

—   med beaktande av rådets direktiv 2002/90/EG av den 28 november 2002 om definition av hjälp till olaglig inresa, transitering och vistelse(2) ,

—   med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/52/EG av den 18 juni 2009 om minimistandarder för sanktioner och åtgärder mot arbetsgivare för tredjelandsmedborgare som vistas olagligt(3) ,

—   med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/115/EG av den 16 december 2008 om gemensamma normer och förfaranden för återvändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna(4) ,

—   med beaktande av rådets direktiv 2004/81/EG av den 29 april 2004 om uppehållstillstånd till tredjelandsmedborgare som har fallit offer för människohandel eller som har fått hjälp till olaglig invandring och vilka samarbetar med de behöriga myndigheterna(5) ,

—   med beaktande av rapporten från 2011 från Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter om grundläggande rättigheter för irreguljära migranter i Europeiska unionen,

—   med beaktande av riktlinjerna från 2012 från Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter om grundläggande rättigheter för irreguljära migranter i Europeiska unionen,

—   med beaktande av det europeiska forskningsprojektet Clandestino och projektet Undocumented Worker Transitions, som båda finansieras av kommissionen enligt det sjätte ramprogrammet för forskning och teknisk utveckling,

—   med beaktande av kommissionens meddelande av den 17 juni 2013 Fjärde årsrapporten om invandring och asyl (2012) (COM(2013)0422 ),

—   med beaktande av sin resolution av den 8 mars 2011 om att minska ojämlikhet i hälsa i EU(6) ,

—   med beaktande av sin resolution av den 4 juli 2013 om krisens konsekvenser för utsatta gruppers tillgång till vård(7) ,

—   med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen,

—   med beaktande av betänkandet från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män och yttrandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor (A7-0001/2014 ), och av följande skäl:

A.   ”Papperslös invandrare” definieras som en tredjelandsmedborgare vars vistelse på en medlemsstats territorium inte, eller inte längre, uppfyller villkoren för inresa enligt artikel 5 i kodexen om Schengengränserna eller andra villkor för att resa in i, vistas eller vara bosatt i den medlemsstaten(8) och för vilka, om immigrationsmyndigheterna fick kännedom om dem, det skulle fattas beslut om återvändande eller utvisning.

B.   Den komplicerade situation som förorsakas av krig och förvärrade humanitära kriser på global nivå bidrar till växande flyktingströmmar, bland vilka det finns ett stort antal papperslösa kvinnor och barn.

C.   En medlemsstat har rätt att fatta beslut om sin egen invandringspolitik. Invandrares grundläggande rättigheter måste dock skyddas och garanteras i enlighet med EU:s lagstiftning och internationell rätt, som medlemsstaterna är skyldiga att följa.

D.   Ofta har papperslösa migranter inte några finansiella medel, vilket innebär att de riskerar att drabbas av näringsbrist och försämrad hälsa, och de blir tvungna att ta oacceptabla beslut för att säkerställa sitt uppehälle. Kvinnorna åtföljs dessutom ofta av barn som de måste ta hand om, vilket ytterligare ökar deras behov av att söka möjligheter till överlevnad och uppehälle.

E.   Papperslösa invandrare nekas ofta på grund av sin rättsliga status tillgång till anständiga bostäder, grundläggande hälso- och sjukvård och akutvård samt skolgång. Deras rättsliga status som papperslös gör att de inte skyddas från att utnyttjas på arbetsplatsen eller från fysiska och psykiska övergrepp, och de saknar också möjlighet till rättslig prövning.

F.   Papperslösa invandrarkvinnor och deras anhöriga är särskilt utsatta för riskerna som denna rättsliga status medför, eftersom de i större utsträckning än män riskerar att utsättas för fysiska, sexuella och psykiska övergrepp, dåliga arbetsvillkor, arbetskraftsutnyttjande av arbetsgivare och dubbel diskriminering på grund av både ras och kön.

G.   Papperslösa invandrarkvinnor kan vara särskilda mål för människohandlare och följaktligen falla offer för människohandel.

H.   Papperslösa invandrare har begränsad tillgång till subventionerade bostäder och förblir beroende av den privata bostadsmarknaden. Papperslösa invandrarkvinnor löper större risk för övergrepp i form av fysiskt eller sexuellt våld från privata hyresvärdars sida.

I.   Papperslösa invandrarkvinnor löper större risk att utsättas för våld och övergrepp, inbegripet av sexuell karaktär. De löper även risk att utsättas för sexuellt utnyttjande och människohandel i allmänhet. För tillträde till statligt drivna kvinnojourer krävs en legitimation eller ett uppehållstillstånd och de utsatta har inget annat val än att stanna kvar i en övergreppssituation eller att ta sin tillflykt till gatan. De riskerar att bli utvisade om de kontaktar polisen.

J.   Könsstereotyper är djupare rotade bland invandrargrupper och invandrarkvinnor är oftare utsatta för olika typer av våld mot kvinnor, särskilt i form av tvångsäktenskap, kvinnlig könsstympning, så kallade hedersbrott, misshandel i nära relationer, sexuella trakasserier på arbetsplatsen och till och med människohandel och sexuell exploatering.

K.   Medlemsstaterna skiljer sig kraftig åt när det gäller i vilken grad de ger tillgång till hälso- och sjukvård för irreguljära migranter och vilka skyldigheter vårdgivare har att rapportera eller på annat sätt dokumentera papperslösa invandrare.

L.   Papperslösa kvinnors akuta behov av hälso- och sjukvård i livet gör att de löper en oproportionerligt stor risk att få enormt höga sjukvårdsräkningar i länder där de inte har rätt till subventionerad vård, och rädslan för detta gör att många papperslösa kvinnor föder hemma utan medicinsk hjälp.

M.   Tillgången till de mest grundläggande hälso- och sjukvårdstjänsterna, såsom akutvård, är strikt begränsad för att inte säga omöjlig för papperslösa invandrare på grund av legitimationskravet, de höga behandlingskostnaderna och rädslan för att bli upptäckt och rapporterad till myndigheterna. Papperslösa invandrarkvinnor löper särskilt stor risk, eftersom de inte får könsspecifik vård såsom vård före, under och efter förlossning. Vissa papperslösa invandrare är inte ens medvetna om vilken rätt de har till hälso- och sjukvård i destinationslandet.

N.   Rädslan för att bli upptäckt och rapporterad till myndigheterna hindrar papperslösa invandrarkvinnor effektivt från att söka hjälp vid övergreppssituationer, till och med hos icke statliga organisationer som är specialiserade på juridisk rådgivning åt invandrare. Invandrarna hindras följaktligen från att få kännedom om sina rättigheter och få dem garanterade. Av samma anledning är det svårt för det civila samhällets organisationer att erbjuda hjälp och stöd.

O.   Prostitutionsmarknaderna och prostitutionsindustrin i Europa utnyttjar i stor utsträckning invandrarkvinnors och invandrarflickors utsatta situation, och många kvinnor som prostituerar sig är papperslösa vartill tillkommer det utnyttjande och den utsatthet som redan finns inom prostitutionsindustrin.

P.   Barn och flickor i papperslösa familjer hindras från att gå i skolan till följd av att de är rädda för att bli upptäckta och inte kan visa upp officiella handlingar för inskrivning. Vidare är det mycket svårt för papperslösa tonårsflickor att få tillträde till högre utbildning.

Q.   Den ökande efterfrågan på arbetskraft inom hushålls- och vårdsektorn drar till sig många kvinnliga invandrare, varav många är papperslösa. Papperslösa kvinnor som arbetar inom denna sektor är de som är mest utsatta för låga löner, psykiska övergrepp, innehållande av löner och pass och ibland även fysiska övergrepp av sina arbetsgivare. Det är inte troligt att papperslösa kvinnor söker upprättelse i domstol.

R.   Papperslösa invandrarkvinnor som har ett arbete har knappt några möjligheter att kräva skäliga arbetsvillkor eller en skälig lön. På grund av sin ekonomiska och sociala isolering är kvinnorna omedvetna om sina grundläggande rättigheter och rädda för att bli utvisade.

S.   Papperslösa invandrare befinner sig i en rättsligt oviss situation(9) .

T.   Papperslösa invandrarkvinnor är särskilt utsatta för fysiska, psykiska och sexuella övergrepp vid gripanden och vid förvarsenheter.

Rekommendationer

1.   Europaparlamentet påminner om att de papperslösa invandrarnas grundläggande rättigheter måste skyddas och att detta upprepade gånger har betonats av internationella organisationer såsom Europarådets parlamentariska församling, i FN:s internationella människorättsinstrument och i EU-lagstiftningen. Parlamentet hänvisar i detta sammanhang till Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet, som inbegriper ett förbud mot diskriminering på grund av sexuell läggning, könsidentitet samt invandrar- eller flyktingstatus eller annan status.

2.   Europaparlamentet påminner om att invandringspolitiken och hanteringen av migrationsströmmar är medlemsstaternas gemensamma och solidariska ansvar.

3.   Europaparlamentet betonar att papperslösa lesbiska, bisexuella och transsexuella invandrare utsätts för dubbel diskriminering och att deras utsatthet som papperslösa utländska medborgare förvärrar deras svåra situation.

4.   Europaparlamentet betonar att invandring är en mycket aktuell företeelse, och att det behövs en gemensam rättslig ram för migrationspolitiken för att skydda invandrare och eventuella offer, särskilt kvinnor och barn, som är sårbara för olika former av organiserad brottslighet i samband med invandring och människohandel.

5.   Europaparlamentet beklagar att många invandrarkvinnor i sina hemländer lurats med löften om anställningskontrakt i industriländer och till och med kidnappats, för att utnyttjas sexuellt, av maffior och nätverk för människohandel. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna till ökade insatser mot denna kränkande och omänskliga behandling.

6.   Europaparlamentet uppmuntrar medlemsstaterna att tillämpa direktivet om definition av hjälp till olaglig inresa, transitering och vistelse på ett sätt som inte inskränker papperslösa invandrares möjligheter att hyra bostad på den fria marknaden, för att minska risken för situationer med utnyttjande och övergrepp.

7.   Europaparlamentet påminner om artikel 8 i Europakonventionen om att var och en har rätt till respekt för sitt privat- och familjeliv och uppmuntrar därför medlemsstaterna att avstå från att för papperslösa invandrare i de mest utsatta situationerna kräva handlingar för tillträde till statligt drivna jourer, särskilt med tanke på de särskilda behoven hos gravida kvinnor, kvinnor som har småbarn och kvinnor som har andra att ta hand om.

8.   Europaparlamentet hävdar att hänsyn ska tas till den stora utsattheten hos personer med särskilda behov som barn och ungdomar, äldre, funktionshindrade, analfabeter, personer tillhörande minoriteter, invandrare som förföljs i sina hemländer för sina åsikter, sin sexuella läggning, sina fysiska egenskaper osv. samt kvinnor utsatta för könsrelaterat våld.

9.   Europaparlamentet påpekar att rätten till hälsa är en grundläggande mänsklig rättighet och uppmuntrar därför medlemsstaterna att frikoppla hälso- och sjukvården från invandringskontrollen och följaktligen avstå från kravet att hälso- och sjukvårdspersonal ska rapportera papperslösa invandrare. Parlamentet uppmuntrar också medlemsstaterna att garantera lämplig vård och hjälp utifrån könsspecifika behov, och att ge särskild utbildning i könsrelaterade frågor till tjänstemän som kommer i kontakt med papperslösa invandrarkvinnor och att avstå från kravet att skolor ska rapportera närvaro av barn till papperslösa invandrare.

10.   Europaparlamentet uppmuntrar medlemsstaterna att ge papperslösa kvinnor lämpligt psykologiskt, hälsomässigt och rättsligt stöd.

11.   Europaparlamentet påminner om att rättigheterna i brottsofferdirektivet inte är beroende av villkoren för brottsoffrets vistelse på medlemsstaternas territorium(10) . Parlamentet uppmuntrar därför uttryckligen medlemsstaterna att frikoppla lagföringen av våld mot papperslösa invandrare från immigrationskontroller så att offer tryggt kan rapportera brott.

12.   Europaparlamentet fördömer alla former av våld, människohandel, övergrepp och diskriminering mot papperslösa kvinnor. Parlamentet betonar att tillgången till den hjälp som finns i dessa situationer måste garanteras utan att någon behöver vara rädd för att det direkt kommer att resultera i åtgärder som avslutar deras vistelse.

13.   Europaparlamentet begär att ILO:s konvention nr 29 om tvångsarbete ska genomföras. Parlamentet kräver att tvångsarbetande kvinnors särskilda situation ska beaktas, vilket inte bara omfattar tvångsprostitution utan alla ofrivilliga arbeten, även i hemmet, och att berörda papperslösa invandrarkvinnor ska skyddas.

14.   Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att vidta nödvändiga åtgärder för att förebygga spridningen av prostitution och tvångsarbete bland invandrarkvinnor.

15.   Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att se till att skyddsklausulen i artikel 6 i direktivet om påföljder för arbetsgivare tillämpas korrekt, enligt vilken medlemsstaterna ska införa mekanismer så att papperslösa invandrare kan framställa krav att arbetsgivare betalar ut innestående ersättning. Parlamentet uppmanar medlemsstater, icke-statliga organisationer och alla övriga civila samhällsorganisationer som arbetar med papperslösa invandrare att genom upplysningskampanjer informera papperslösa invandrare om denna rätt.

16.   Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att sätta stopp för diskriminering, bekämpa odeklarerat arbete och arbetskraftsutnyttjande, bland annat med hjälp av arbetsplatsinspektioner, och tillgång till grundläggande hälso- och sjukvård.

17.   Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att införa lämplig utbildning för polismyndigheter och andra statliga myndigheter som kan komma i kontakt med papperslösa invandrarkvinnor, om sexuellt våld och utnyttjande som dessa kvinnor kan utsättas för.

18.   Europaparlamentet rekommenderar starkt att kommissionen, som en del av den framtida översynen av direktivet om påföljder för arbetsgivare, inför möjligheten till mekanismer som gör det möjligt för irreguljära migranter att framföra anonyma, formella klagomål mot en arbetsgivare som utnyttjar arbetskraften.

19.   Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att ratificera och korrekt tillämpa bestämmelserna i Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet (Istanbulkonventionen), särskilt artikel 59 som tydligt anger att parterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att skjuta upp utvisningsförfaranden och/eller bevilja eget uppehållstillstånd vid skilsmässa till invandrarkvinnor vars uppehållsrättsliga ställning var beroende av deras make.

20.   Europaparlamentet rekommenderar medlemsstaterna att försöka hitta lösningar för att erkänna värdet av dessa kvinnors arbete. Kvinnorna utför verksamhet som är till nytta för värdlandet.

21.   Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att se till att alla invandrarkvinnor, inbegripet papperslösa sådana, som har utsatts för utnyttjande och könsrelaterat våld, även invandrarkvinnor som utnyttjas inom prostitutionsindustrin, får skydd och stöd och ska anses ha särskilda skäl till att få asyl eller permanent uppehållstillstånd av humanitära skäl.

22.   Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att fullt ut genomföra återvändandedirektivet och att utfärda intyg om att utvisning eller avvisning har skjutits upp, vilket föreskrivs i direktivet, för att undvika en rättsligt oviss situation.

23.   Europaparlamentet betonar vikten av att samla in information om tidigare erfarenheter med papperslösa kvinnor och inskärper att det behövs tillförlitliga, exakta, aktuella och jämförbara uppgifter om papperslösa kvinnors utsatthet på grund av sitt kön och deras bristande tillgång till rättslig prövning och tjänster inom EU, för att följdriktiga offentliga åtgärder ska kunna utvecklas och genomföras.

24.   Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vid utvärderingen av återvändandedirektivet se över det genom att stärka skyddet för de internerade migranternas grundläggande rättigheter.

25.   Europaparlamentet betonar att de tillsynsåtgärder som vidtas för att upptäcka migranter aldrig får undergräva människans värdighet och grundläggande rättigheter eller utsätta kvinnor för en ökad risk för våld och utnyttjande. Parlamentet uppmanar därför kommissionen att ändra återvändandedirektivet för att säkerställa respekt för irreguljära migranters, särskilt gravida kvinnors och barns, mänskliga rättigheter.

26.   Europaparlamentet påminner om att i enlighet med återvändandedirektivet är medlemsstaterna skyldiga att behandla tredjelandsmedborgare i förvarsenheter på ett humant och värdigt sätt och med full respekt för de internerades grundläggande rättigheter. Parlamentet beklagar uppgifterna om våld mot kvinnor i förvarsenheter. Parlamentet uppmanar därför medlemsstaterna att utreda påståenden om fysiska övergrepp mot internerade.

27.   Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att uppmärksamma varje signal som tyder på att papperslösa invandrarkvinnor utsätts för våld eller omänsklig behandling.

28.   Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att utöka sitt samarbete med icke-statliga organisationer och de organisationer i det civila samhället som arbetar med denna fråga för att finna alternativ till förvarsenheter, och att sträva efter att papperslösa invandrarkvinnor inte ska behöva vara rädda för att ta kontakt med dem som kan ge dem stöd.

29.   Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att de standarder som införts genom FN:s konvention om barnets rättigheter står i centrum för alla åtgärder som vidtas för barnets rättigheter, och uppmanar därför medlemsstaterna att utan undantag och omedelbart sätta stopp för att barn hålls i förvar på grund av sin invandrarstatus, att skydda barn från kränkningar i den politik och de förfaranden som förs på invandringsområdet samt införa alternativ till förvar så att barnen får stanna kvar hos sina familjemedlemmar och/eller vårdnadshavare.

30.   Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att genom mer omfattande och integrerad forskning åtgärda luckorna med avseende på tillförlitliga uppgifter och befintliga kunskaper om antalet papperslösa i EU och deras situation, att uppmärksamma Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofund) på papperslösa kvinnors situation samt att i större utsträckning ta hänsyn till kvinnor i denna kategori vid genomförandet av integrationsmålen i Europa 2020-strategin.

31.   Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att utveckla EU‑omfattande informationskampanjer för att upplysa papperslösa invandrarkvinnor om vilka rättigheter de har.

32.   Europaparlamentet efterlyser ett fokus på kvinnors utbildning och rättigheter i samband med åtgärder för förebyggande av migration genom utvecklingsbistånd till migranternas ursprungsländer.

33.   Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att tillhandahålla kontaktpersonal, personal inom hälso- och sjukvården, tjänstemän, bedömningsansvariga samt annan personal som i tillräcklig utsträckning består av kvinnor. Detta behövs av respekt för andra religioner och kulturer och för att motverka diskriminering.

o
o   o

34.   Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen.

(1) EUT C 115, 4.5.2010, s. 1.
(2) EGT L 328, 5.12.2002, s. 17.
(3) EUT L 168, 30.6.2009, s. 24.
(4) EUT L 348, 24.12.2008, s. 98.
(5) EUT L 261, 6.8.2004, s. 19.
(6) EUT C 199 E, 7.7.2012, s. 25.
(7) Antagna texter, P7_TA(2013)0328 .
(8) Artikel 3 i direktiv 2008/115/EG.
(9) När papperslösa invandrare grips och identifieras av immigrationsmyndigheterna och får ett beslut om avvisning eller utvisning utfärdat vilket sedan skjuts upp, men inte har någon handling som intygar att beslutet om avvisning eller utvisning har skjutits upp.
(10) Skäl 10 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/29/EU av den 29 oktober 2012 om fastställande av miniminormer för brottsoffers rättigheter och för stöd till och skydd av dem,


Stålindustrin i Europa
PDF 268k   DOC 74k
Europaparlamentets resolution av den 4 februari 2014 om handlingsplanen för en konkurrenskraftig och hållbar stålindustri i Europa (2013/2177(INI) )
P7_TA(2014)0069 A7-0028/2014

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

—   med beaktande av avdelning XVII artikel 173 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (före detta artikel 157 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen) om unionens industripolitik och bland annat unionsindustrins konkurrensförmåga,

—   med beaktande av kommissionens meddelande av den 11 juni 2013 om handlingsplanen för stålindustrin, Handlingsplan för en konkurrenskraftig och hållbar stålindustri i Europa (COM(2013)0407 ),

—   med beaktande av rapporten av den 10 juni 2013 Undersökning av den kumulativa kostnadsinverkan på stålindustrin (1) , som kommissionen beställt från Centre for European Policy Studies,

—   med beaktande av sin resolution av den 21 maj 2013 om regionala strategier för industriområden i Europeiska unionen(2) ,

—   med beaktande av kommissionens meddelande av den 27 mars 2013 Grönbok – En ram för klimat- och energipolitiken fram till 2030 (COM(2013)0169 ),

—   med beaktande av rekommendationerna av den 12 februari 2013 från rundabordskonferensen på hög nivå om den europeiska stålindustrins framtid(3) ,

—   med beaktande av debatten i Europaparlamentet den 4 februari 2013 om kommissionens uttalande Återhämtning i den europeiska industrin med tanke på de rådande svårigheterna (2013/2538(RSP) ),

—   med beaktande av sin resolution av den 13 december 2012 om EU:s stålindustri(4) ,

—   med beaktande av kommissionens meddelande av den 10 oktober 2012 En starkare europeisk industri för tillväxt och ekonomisk återhämtning – Uppdatering av meddelandet om industripolitiken (COM(2012)0582 ),

—   med beaktande av sin resolution av den 14 juni 2012 Inremarknadsakten: De kommande åtgärderna för att skapa tillväxt (5) ,

—   med beaktande av kommissionens meddelande av den 30 maj 2012 Insatser för stabilitet, tillväxt och arbetstillfällen (COM(2012)0299 ),

—   med beaktande av kommissionens meddelande av den 14 oktober 2011 Industripolitik för stärkt konkurrenskraft (COM(2011)0642 ),

—   med beaktande av sin resolution av den 9 mars 2011 om industripolitik för en globaliserad tid(6) ,

—   med beaktande av sin resolution av den 11 mars 2010 om att investera i utvecklingen av teknik med låga koldioxidutsläpp (SET-planen)(7) ,

—   med beaktande av kommissionens meddelande av den 29 februari 2012 Att trygga råvaruförsörjningen för Europas framtida välstånd – förslag till ett europeiskt innovationspartnerskap om råvaror (COM(2012)0082 ),

—   med beaktande av kommissionens arbetsdokument av den 13 december 2011 Materials Roadmap Enabling Low Carbon Energy Technologies (Färdplan för material för att möjliggöra energiteknik med låga koldioxidutsläpp) (SEC(2011)1609 ),

—   med beaktande av kommissionens meddelande av den 8 mars 2011 Färdplan för ett konkurrenskraftigt utsläppssnålt samhälle 2050 (COM(2011)0112 ),

—   med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 11 december 2013(8) ,

—   med beaktande av Regionkommitténs yttrande av den 28 november 2013(9) ,

—   med beaktande av Eurofunds undersökning om arbetsmarknadsorganisationer: stålindustrin ,

—   med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen,

—   med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi och yttrandena från utskottet för internationell handel och utskottet för sysselsättning och sociala frågor (A7-0028/2014 ).

A.   De europeiska kol- och stålsektorerna regleras av bestämmelserna i EU-fördraget efter det att EKSG-fördraget upphört.

B.   Kol- och stålindustrin har historiskt spelat en stor roll för den europeiska integrationen och utgör grunden för den europeiska industrins mervärde.

C.   Den europeiska stålindustrin är den näst största stålproducenten i världen och har en strategisk betydelse för flera stora europeiska industrisektorer, såsom transporter på land och till sjöss, byggindustri, maskiner, hushållsapparater, energi och försvar.

D.   EU:s andel i den globala stålproduktionen har halverats under de senaste tio åren och Kina står nu för nästan 50 procent av produktionen i världen.

E.   Efterfrågan på stål förväntas öka på lång sikt och stål kommer att fortsätta vara ett viktigt material för Europas industriella värdekedjor, och det ligger därför i Europeiska unionens intresse att behålla den inhemska produktionen av stål.

F.   EU bör främja en strategi för utveckling av industriproduktionen i alla medlemsstater, för att skydda sysselsättningen inom EU och se till att den nuvarande andelen på 15,2 procent av BNP ökar till minst 20 procent 2020.

G.   Den europeiska stålindustrin är en viktig arbetsgivare med 350 000 direkta arbetstillfällen och flera miljoner i besläktade industrier, inbegripet återvinningskedjan. Varje omstrukturering får stora följder för det berörda geografiska området.

H.   Jämfört med andra sektorer är relationerna mellan arbetsmarknadens parter i hög grad organiserade i stålindustrin. Detta visar sig i den höga graden av fackföreningsanslutning, de många och aktiva arbetsgivarorganisationerna och den höga graden av kollektivavtal. Detta återspeglar sig på europeisk nivå, där stålindustrin befunnit sig på frontlinjen när det gäller att utveckla relationerna mellan arbetsmarknadens parter(10) .

I.  Trots den europeiska stålindustrins fortsatta insatser för forskning och utveckling, dess investeringar för minskad miljöpåverkan och optimerad resurseffektivitet, är dess globala konkurrenskraft utsatt för risker till följd av en rad olika faktorer:

   Efterfrågan på stål har sjunkit betydligt till följd av den finansiella och ekonomiska krisen och till följd av strukturförändringar i vissa branscher som använder stål.
   Driftskostnaderna är avsevärt högre än konkurrenternas.
   Konkurrensen är hård från tredjeländer där företagen inte lyder under samma robusta regleringsnormer som i EU.

J.   Resultaten av den kumulativa kostnadsundersökningen av stålsektorn visar att efterlevnad av EU-bestämmelserna påverkar en betydande del av EU:s stålproducenters vinstmarginaler.

K.   EU:s miljö- och energipolitik skapar ett svårt affärsklimat för järn- och stålindustrin, särskilt genom stigande energipriser vilket gör att EU:s tillverkning inte blir konkurrenskraftig på den globala marknaden.

L.   Energikostnaderna utgör upp till 40 procent av de totala driftskostnaderna och elpriserna för EU:s industriella slutanvändare begränsar de europeiska företagens konkurrenskraft på en globaliserad marknad.

M.   Stålindustrin, särskilt specialstålssektorn, är helt global och Europa står inför hård konkurrens från tredjeländer samtidigt som produktionskostnaderna i EU är högre på grund av ensidiga kostnadsbördor inom EU, framför till följd av EU:s energi- och klimatpolitik, vilket leder till gaspriser i EU som är tre till fyra gånger så höga och elpriser som är dubbelt så höga som i USA.

N.   Mer stålskrot exporteras från EU än vad som importeras till EU och till följd av detta förlorar EU avsevärda volymer värdefulla andrahandsråvaror, ofta till förmån för stålproduktionen i länder där miljölagstiftningen släpar efter EU:s miljölagstiftning. EU:s stålindustri är beroende av import av råmaterial samtidigt som 40 procent av de globala industriråvarorna är behäftade med exportbegränsningar och Europa exporterar stora mängder stålskrot samtidigt som många länder begränsar sin export därav.

O.   Utsikterna till arbete i stålsektorn är mycket oroande, då mer än 65 000 arbetstillfällen har gått förlorade i Europa under de senaste åren på grund av kapacitetsminskningar eller nedläggningar av anläggningar.

P.   Den aktuella krisen skapar enorma sociala problem för drabbade arbetstagare och regioner och företag som omfattas av omstruktureringsåtgärder bör agera på ett socialt ansvarsfullt sätt, eftersom erfarenheterna har visat att ingen framgångsrik omstrukturering har kunnat åstadkommas utan en stark och ansvarsfull social dialog.

Q.   Den nuvarande krisen har lett till en global överproduktion av stål. År 2050 förväntas dock användningen av stål och andra basmetaller vara två eller tre gånger högre än den är nu, och den europeiska stålindustrin måste överleva denna ”ökenvandring” under kommande år genom att investera och öka sin konkurrenskraft.

R.   För att en omstrukturering ska vara ekonomiskt lönsam och socialt ansvarsfull måste den ingå i en långsiktig strategi som siktar på att trygga och stärka företagets långsiktiga hållbarhet och konkurrenskraft.

1.   Europaparlamentet välkomnar kommissionens handlingsplan för stålindustrin i Europa som ett viktigt verktyg för att förebygga ännu fler omlokaliseringar av stålproduktionen till anläggningar utanför Europa.

2.   Europaparlamentet välkomnar kommissionens strategi att fortsätta dialogen mellan EU‑institutionerna, industriföretagsledare och fackföreningar i form av en permanent rundabordsdiskussion på hög nivå för stål och de europeiska kommittéerna för sektorsspecifik social dialog.

3.   Europaparlamentet välkomnar högnivågruppen för stål men beklagar att den möts så sällan, en gång per år. Det är oerhört viktigt att lokala och regionala myndigheter aktivt engageras i processen, och att de regioner i EU där järn- och stålföretagen verkar får medverka i högnivågruppens arbete, för att främja samarbete och utbyte av information och bästa praxis mellan de centrala aktörerna i medlemsstaterna.

4.   Europaparlamentet betonar att EU:s befintliga bestämmelser för konkurrens och statligt stöd garanterar stabila förutsättningar för stålsektorn. Parlamentet uppmanar kommissionen att fortsättningsvis beslutsamt följa upp och bestraffa snedvriden konkurrens.

I.Förbättrade ramvillkor

I.1. Höja efterfrågan

5.   Europaparlamentet understryker att hållbar tillväxt är beroende av en stark europeisk industri och uppmanar därför kommissionen och medlemsstaterna att stödja den strategiska utvecklingen av nya viktiga sektorer som använder stål, stimulera villkoren för investeringar, inklusive för forskning och innovation och kompetensutveckling, skapa incitament för effektiva och rättvisa produktionsprocesser (t.ex. strategier för standardisering och offentlig upphandling), stärka den inre marknaden samt främja europeiska projekt för att utveckla infrastrukturen i samarbete med alla relevanta aktörer.

6.   Europaparlamentet anser att byggsektorn är en nyckelsektor för efterfrågan på stål, och att det krävs en ingående undersökning inom EU om hur man kan stimulera efterfrågan genom att öka offentliga bygg- och anläggningsarbeten, inte bara när det gäller transport- och kommunikationsinfrastruktur utan också inom områden som utbildning, kultur och offentlig förvaltning, liksom hållbar byggnation och energieffektivitet.

7.   Europaparlamentet betonar vikten och lämpligheten av ett transatlantiskt partnerskap för handel och investering för att stärka utbytet och efterfrågan i nyckelsektorer som använder stål, och insisterar på att förhandlingarna förs utan att EU:s industriella konkurrenskraft i någon av sektorerna äventyras.

8.   Europaparlamentet uppmanar kommissionen att införa ett instrument för djupgående analyser av stålmarknaden, vilket skulle kunna ge exakt information om den europeiska och globala balansen mellan tillgång och efterfrågan på stål och materialåtervinning, och att skilja mellan strukturella och konjunkturella delar av utvecklingen på denna marknad. Parlamentet anser att övervakning av stålmarknaden på ett betydande sätt skulle kunna bidra till öppenhet inom stål- och skrotmarknaderna och tillhandahålla värdefull information inför korrigerande och proaktiva åtgärder som är oundvikliga på grund av stålindustrins cykliska karaktär.

9.   Europaparlamentet uppmanar kommissionen att använda detta marknadsanalysinstrument för att förutse riskerna och att utreda hur stängningen av anläggningar påverkar sektorns återhämtning.

I.2. Sysselsättningsfrågor

10.   Europaparlamentet anser att kommissionen, medlemsstaterna, industrin och fackföreningarna bör agera gemensamt för att behålla och locka kvalificerade arbetstagare samt talangfulla och skickliga forskare och chefer till stålsektorn liksom talangfulla ungdomar genom lärlingsplatssystem, och därmed säkerställa en dynamisk och innovativ arbetsstyrka. Parlamentet påminner om den roll som regionala universitet och industriforskningsinstitut spelar, vilkas spetskompetens betyder mycket för att skapa regionala förutsättningar för en konkurrenskraftig stålindustri. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att genomföra omedelbara åtgärder för att minska kunskapsförluster och minimera förluster av arbetstillfällen. Parlamentet begär vidare att planering och hantering av förändringar ska förbättras, genom att främja utbildning, uppgradera kvalifikationer och stödja omskolning. Parlamentet är oroat över bristen på systematiska lösningar för generationsförändringar och framtida kompetensbrister, samt över förlusten av kunskap och kvalifikationer, och betonar behovet av att behålla arbetskraft och kvalifikationer som är avgörande för sektorns framtida konkurrenskraft. Parlamentet uppmanar kommissionen att genom programmet Erasmus för alla och Erasmus för företagare främja sektoriella kunskapsallianser som, på grundval av uppgifter om kompetensbehov och behovsutvecklingen, ska åta sig att utarbeta och genomföra utbildningsprogram och gemensamma metoder, däribland lärande på arbetsplatsen. Insatserna för arbetstagare och deras yrkesutbildning behöver enligt parlamentet stärkas för att främja och stödja omställning för anställda inom sektorn till följd av omstrukturering.

11.   Europaparlamentet anser att avsaknaden av lämplig industripolitik kommer att leda till att den europeiska industrin långsiktigt förlorar sin konkurrenskraft till följd av exceptionellt höga energikostnader. Höga energi- och råvarukostnader beror inte bara på att sådana produkter måste importeras från tredjeländer utan också på interna faktorer. Parlamentet delar kommissionens åsikt att den nuvarande omstruktureringen av stålindustrin har gett upphov till sociala problem till följd av att antalet arbetstillfällen minskat.

12.   Europaparlamentet kräver att när en ny europeisk strategi för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen utformas, samt i policydokument om pensioner och andra sociala förmåner, måste hänsyn tas till de anställdas och underleverantörernas krävande och stressiga arbete i stålsektorn, vilket beror på produktionsprocessen(11) . Parlamentet betonar att arbetstagare i stålsektorn löper större risk för arbetsskador än de genomsnittliga arbetstagarna i EU28 eftersom de exponeras för fysiska risker och får hälsoproblem till följd av sina arbetsinsatser.

13.   Europaparlamentet välkomnar den pågående sociala dialogen med arbetstagarnas representanter och ytterligare forum för dialog (formella och informella) såsom arbetsgrupper och ledningskommittéer, där tillfälle ges till ett större utbyte mellan arbetstagare och arbetsgivare.

14.   Europaparlamentet framhåller att för att främja en mer omfattande dialog mellan arbetsmarknadens parter bör man särskilt uppmärksamma sektorns särdrag, såsom det tunga arbetet inom stålproduktionen, det karakteristiska för arbetskraften, miljöfrågor, spridningen av teknisk innovation och den omfattande omstruktureringen inom den europeiska stålsektorn.

15.   Europaparlamentet understryker att genomförandet av handlingsplanen även bör fokuseras på den ekonomiska krisens kortsiktiga påverkan på sektorns arbetsstyrka och konkurrenskraft, och uppmanar kommissionen att noga övervaka kapacitetsminskningar och nedläggningar av anläggningar i Europa. Parlamentet anser att EU-medel inte bör användas för att bevara affärsverksamhet i vissa anläggningar eftersom detta skulle snedvrida konkurrensen mellan ståltillverkare i EU utan för att minska effekterna av nedläggningar eller neddragningar på de berörda arbetstagarna och att främja ungdomssysselsättning i sektorn.

16.   Europaparlamentet betonar att begränsad efterfrågan inte får leda till illojal konkurrens mellan medlemsstaterna när det gäller arbetstillfällen. Parlamentet efterlyser i detta sammanhang en alleuropeisk lösning.

17.   Europaparlamentet uppmanar kommissionen att främja initiativ som syftar till att upprätthålla stålproduktionen i EU, vilket säkrar sysselsättningen inom sektorn, och att främja åtgärder för att förhindra och undvika att anläggningar i EU stängs.

18.   Europaparlamentet uppmanar kommissionen att omedelbart och fullt ut fördela EU-medel för att minska den sociala påverkan från omstrukturering inom industrin. Framför allt bör Europeiska socialfonden (ESF) och Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (EGF) användas fullt ut.

19.   Europaparlamentet är övertygat om att bästa garantin för ekonomisk framgång är arbetstagarnas deltagande i innovations- och omstruktureringsåtgärder.

20.   Europaparlamentet betonar behovet av kvalificerad och kompetent personal för att klara övergången till mer hållbara produktionsprocesser och produkter, och efterlyser en europeisk utbildningsstrategi. Parlamentet välkomnar det utbildningsprojekt för miljöanpassad teknik för stålsektorn(12) , där stålföretag, forskningsinstitut och arbetsmarknadens parter gemensamt undersökte kompetensbehov för hållbar miljö. Parlamentet uppmanar kommissionen att ytterligare stödja genomförandet av dess resultat.

21.   Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utarbeta en omstruktureringsplan, som ska trygga och skapa arbetstillfällen med god kvalitet och industriellt förädlingsvärde i europeiska regioner.

II.Åtgärder för att förbättra konkurrenskraften inom den europeiska stålindustrin

II.1. Säker energiförsörjning till överkomligt pris

22.   Europaparlamentet noterar att till följd av att Europa är en resursbegränsad kontinent har energipriserna i EU ökat kraftigt de senaste åren, vilket lett till en markant försämring av EU-industrins konkurrenskraft på global nivå. Parlamentet erkänner att energipriserna är de viktigaste kostnadsdrivarna för stålindustrin och andra energiintensiva industrier. Parlamentet anser att en effektivt fungerande inre energimarknad, som i synnerhet grundar sig på pristransparens, är en förutsättning om stålindustrin ska kunna tillhandahållas säker och hållbar energi till överkomligt pris. Parlamentet framhåller att gränsöverskridande anslutningar som saknas ska slutföras och att befintlig lagstiftning behöver genomföras fullt ut för att fördelarna med en inre energimarknad ska komma till sin rätt. Parlamentet stöder kommissionens utfästelse att öka insatserna för att minska skillnaderna i energipriser och kostnader mellan EU:s industri och dess huvudkonkurrenter, med beaktande av strategierna i de enskilda medlemsstaterna, vilket gör det möjligt för dem att tillgodose nationella krav. Parlamentet anser att kommissionen inom 12 månader bör lägga fram konkreta förslag om detta.

23.   Europaparlamentet betonar att kommissionen bör ta itu med frågan om koldioxidläckage mer konkret och i större detalj och att de klimat- och energipolitiska målen för 2030 måste vara tekniskt och ekonomiskt genomförbara för EU:s industrier, och de som presterar bäst bör inte belastas med några direkta eller indirekta extrakostnader från klimatpolitiken. Parlamentet betonar att bestämmelserna om koldioxidläckage bör ge 100 procents fri tilldelning av tekniskt uppnåbara riktmärken utan någon ytterligare reduktionsfaktor för sektorer med koldioxidläckage.

24.   Europaparlamentet uppmuntrar kommissionen att utveckla strategier för spridning av koldioxidsnål energi så att sådan energi snabbt kan integreras på elmarknaden.

25.   Europaparlamentet anser att stöd bör ges till investeringar i teknik för att energitillförseln och energiåtervinningen ska ge maximalt utbyte, till exempel genom att optimera användningen av processgaser och spillvärme som kan användas för ång- och elproduktion.

26.   Europaparlamentet anser att man bör gynna långsiktiga avtal mellan elleverantörer och industriella slutanvändare, sänka energikostnaderna och förbättra de internationella näten, vilka är mycket viktiga för randområdena i EU. Därigenom undviker man utlokalisering till tredjeländer och mellan medlemsstaterna. Parlamentet betonar att slutandet av långsiktiga energiavtal skulle kunna minska risken för lättrörliga energipriser och bidra till sänkta elpriser för industrin. Parlamentet uppmanar kommissionen att tillhandahålla information om konkurrensaspekterna av långsiktiga energiförsörjningsavtal.

27.   Europaparlamentet uppmuntrar kommissionen att utveckla strategier för spridning av koldioxidsnål energi på ett kostnadseffektivt sätt och att gradvis fasa ut subventioner för att främja en snabb integrering på elmarknaden av sådana energiformer. Parlamentet menar att energiintensiva industrier under tiden bör kunna få ersättning för sina sammanlagda merkostnader för el, om konkurrenter utanför EU inte har några sådana kostnader.

28.   Europaparlamentet betonar att en trygg energiförsörjning är en viktig förutsättning för stålindustrin. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att till fullo tillämpa det tredje energipaketet. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att säkra en trygg energiförsörjning genom att utveckla nödvändiga projekt för energiinfrastruktur, och att ge investerare lämpliga incitament för att minska beroendet av importerade fossila bränslen. Parlamentet uppmuntrar kommissionen att främja diversifiering av naturgaskällor och försörjningsvägar för naturgas och att gå i spetsen för att samordna och stödja åtgärder för att säkra försörjningsvägarna för flytande naturgas. Parlamentet uppmanar kommissionen att genomföra en övergripande undersökning av elproduktionens tillräcklighet och att tillhandahålla information om hur man behåller flexibilitet i elnätverken.

29.   Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utarbeta en rapport som granskar utvecklingen i anläggningar vars integritet är i fara, något som parlamentet efterlyste i sin resolution av den 13 december 2012 om EU:s stålindustri.

II.2. Klimatskydd, resurseffektivitet och miljöpåverkan

30.   Europaparlamentet påminner om att den europeiska stålindustrin har minskat sina totala utsläpp med 25 procent sedan 1990. Parlamentet noterar att stål är helt återvinningsbart utan kvalitetsförluster. Parlamentet erkänner att stålprodukter spelar en viktig roll när det gäller att möjliggöra övergången till en kunskapsbaserad, resurseffektiv ekonomi med låga koldioxidutsläpp. Parlamentet betonar vikten av ansträngningar för att ytterligare minska stålindustrins totala utsläpp.

31.   Europaparlamentet anser att den europeiska stålproduktionen bör upprätthållas genom en hållbar stålproduktionsmodell. Parlamentet uppmanar kommissionen att ta fram och främja europeiska hållbarhetsstandarder, såsom Steel Construction Products Mark (SustSteel).

32.   Europaparlamentet understryker att de logistiska kostnaderna är betydande, särskilt för sjötransporter, anskaffandet av råvaror, försörjningstrygghet och ekonomisk utveckling som hör samman med hamnutvecklingen.

33.   Europaparlamentet anser att EU bör diversifiera platserna för ankomst och distribution av råvaror, eftersom det är mycket viktigt för den europeiska stålindustrin att undvika beroende av en enda ankomsthamn för råvaror. Parlamentet anser att det i detta syfte bör skapas en knutpunkt för distribution av malm till södra och östra Europa.

34.   Europaparlamentet erkänner att den primära ståltillverkningen i EU spelar en viktig roll mot bakgrund av de ökande globala stålproduktionsnivåerna och för produktionen av särskilda kvalitetsnivåer som behövs i flera europeiska värdekedjor. Parlamentet betonar att produktion av stål från skrot minskar energitillförseln med ungefär 75 procent och råvarutillförseln med 80 procent. Parlamentet uppmanar därför kommissionen att säkerställa en effektiv stålskrotsmarknad genom att få still stånd en bättre fungerande europeisk marknad för sekundära metaller, motverka illegal export av skrot som gör att den europeiska marknaden förlorar värdefulla råvaror och genom att stärka medlemsstaternas kapacitet att genomföra inspektioner inom ramen för förordningen om avfallstransporter. Parlamentet uppmuntrar till ytterligare utveckling av skrotåtervinning genom maximal insamling och utnyttjande av skrot av bättre kvalitet som ett sätt att säkerställa tillgången på råvaror, minska energiberoendet, minska utsläppen och arbeta mot en cirkulär ekonomi. Parlamentet stöder kommissionens initiativ att inspektera och kontrollera avfallslaster för att undvika illegal export av skrot, ofta till länder vars miljölagstiftning inte kan jämföras med EU:s miljölagstiftning.

35.   Europaparlamentet uppmanar kommissionen att anta helhetsbetonade angreppssätt när det gäller klimatförändringar, miljö, energi och konkurrenskraft genom att beakta sektorspecifika förhållanden. Parlamentet anser att när kommissionen beslutar om regler bör den sträva efter synergier som gör att klimat- och energimålen kan uppnås samtidigt som konkurrens- och sysselsättningsmålen stöds och risken för koldioxidläckage och omlokaliseringar minimeras.

36.   Europaparlamentet uppmanar kommissionen att genomföra nästa översyn av förteckningen över koldioxidläckage genom att använda en öppen metod som tar i beaktande Europaproducerat ståls mildrande roll och den indirekta påverkan som energipriserna har på konkurrensen. Parlamentet uppmanar kommissionen att säkerställa att åtgärderna mot koldioxidläckage är fortsatt effektiva genom att behålla stålindustrin i förteckningen över läckage.

37.   Europaparlamentet betonar att klimatramen för 2030 bör ta i beaktande sektoriella skillnader, teknisk genomförbarhet och ekonomisk viabilitet. Den bör principiellt inte ge upphov till merkostnader för de effektivaste industrianläggningarna.

38.   Europaparlamentet oroas över vilken inverkan kommissionens beslut nyligen om medlemsstaternas nationella genomförandeåtgärder för den tredje utsläppshandelsperioden kan få för industrin genom tillämpningen av den sektorsövergripande korrigeringen, som visar att för industrin är målet inte uppnåeligt ens med bästa tillgängliga teknik som för närvarande tillämpas i Europa, med resultatet att även de effektivaste anläggningarna i Europa kan få merkostnader.

39.   Europaparlamentet understryker betydelsen av en effektiv och tillförlitlig infrastruktur för utvecklingen av stålindustrin, och erinrar om att 65 % av världens stålproduktion fortfarande är malmbaserad varför investeringar i adekvat infrastruktur som täcker hela kedjan från gruvnäringen, till stålverk och vidare till exportmarknaderna har stor inverkan på konkurrenskraften i synnerhet för glest befolkade länder.

II.3. Lika konkurrensvillkor på internationell nivå

40.   Europaparlamentet anser att man vid handelsförhandlingar bör främja unionens och medlemsstaternas ekonomiska och strategiska intressen och att ett ömsesidigt tillvägagångssätt bör följas där man tar hänsyn till faktorer såsom tillgången till nya marknader, tillgången till råvaror, risker för koldioxid- och investeringsläckage, lika konkurrensvillkor och kunskapsläckage. Strategierna bör återspegla skillnaderna mellan ekonomierna i industriländerna, de större tillväxtländerna och de minst utvecklade länderna. Parlamentet understryker att tillgången till nya exportmarknader i växande ekonomier, där europeiskt stål kan säljas utan att mötas av handelshinder, kommer att ha avgörande betydelse för den europeiska stålindustrins växtkraft och utvecklingspotential. Parlamentet beklagar att vissa av våra handelspartner tillämpar orättvisa och begränsande åtgärder, såsom begränsningar av investeringar och förmånsbehandling vid offentliga upphandlingar som skyddar inhemska stålindustrier, vilket oskäligt hindrar EU:s stålexport. Parlamentet beklagar även att många tredjeländer i allt större utsträckning tillämpar protektionistiska åtgärder för att främja sina stålindustrier sedan den globala krisen inleddes 2008.

41.   Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i framtida handelsavtal se till att exportmöjligheterna och möjligheterna till marknadstillträde för europeiska stålprodukter och stålbaserade produkter tydligt förbättras.

42.   Europaparlamentet stöder kommissionens förslag till en konsekvensbedömning, däribland om stål, som ska genomföras före tecknandet av frihandelsavtal, med beaktande av EU:s tillverkningsvärdekedja och den europeiska industrin i en global kontext. Parlamentet ber kommissionen att regelbundet utvärdera avtalens sammanlagda effekt, både när det gäller redan gällande avtal och avtal under behandling, på grundval av särskilda och fastställda kriterier, inbegripet aktörernas deltagande.

43.   Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen att se till att alla åtaganden i aktuella och framtida handelsförhandlingar och handelsavtal effektivt fullgörs. Parlamentet uppmanar kommissionen att kämpa mot snedvriden konkurrens från tredjeländer genom att använda de lämpliga åtgärder som står till dess förfogande, såsom handelspolitiska skyddsåtgärder, eller vid behov WTO:s tvistlösningsmekanism, på ett proportionerligt, snabbt och effektivt sätt. Parlamentet uppmanar kommissionen att motverka tredjeländers illojala protektionism och därigenom garantera marknadstillträde och tillgång till råvaror för europeiska företag.

44.   Europaparlamentet påminner om att stålindustrin är den mest frekventa användaren av handelspolitiska skyddsåtgärder. Parlamentet uttrycker oro för den långa tid – i genomsnitt två år – som kommissionen behöver för att inleda antidumpningsåtgärder medan det endast tar sex månader i USA. Parlamentet uppmanar kommissionen att vidta åtgärder för att garantera att EU har effektiva handelspolitiska skyddsåtgärder som snabbt kan användas och gör det möjligt att arbeta snabbare med att åtgärda fall med dumpning, eftersom detta behövs på grund av den hårda konkurrens som den europeiska stålindustrin är utsatt för i en globaliserad ekonomi.

45.   Europaparlamentet uppmanar kommissionen att kontrollera att ”kontrollsystem 2” garanterar åtminstone samma kontroll och övervakning avseende orättvisa subventioner och dumpning som systemet med förhandskontrollen av import av vissa järn- och stålprodukter i enlighet med kommissionens förordning (EU) nr 1241/2009.

46.   Europaparlamentet betonar att en rättvisare handel med stålprodukter endast kan uppnås om arbetstagarnas grundläggande rättigheter och grundläggande miljöstandarder respekteras.

47.   Europaparlamentet anser att EU:s standarder avseende företagens sociala ansvar och arbetstagarnas deltagande också bör tillämpas av europeiska företag i tredjeländer, och att regional utveckling bör främjas.

48.   Europaparlamentet uppmuntrar kommissionen att genomföra de föreslagna åtgärderna för att säkra tillgången till kokskol.

49.   Europaparlamentet uppmanar kommissionen att skynda på reformen av regelverket för finansmarknaderna i syfte att förebygga spekulativ prisvolatilitet, garantera pristransparens och förbättra såväl stål- som råvaruförsörjningen.

50.   Europaparlamentet uppmanar kommissionen att skydda den europeiska stålindustrin med lagstiftningsinstrument som ska garantera slutanvändningen av rostfritt stål och dess kemiska och fysiska sammansättning, bland annat genom att införa ett kvalitetscertifikat för stålprodukter i syfte att skydda den europeiska produktionen från produkter som inte är certifierade.

51.   Europaparlamentet stöder kommissionens förslag till åtgärder för att bekämpa olagliga stålproduktsmarknader. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att undersöka möjliga åtgärder för att bekämpa momsbedrägeri.

II.4. Forskning, utveckling och innovation

52.   Europaparlamentet noterar att stor spridning av banbrytande teknik är avgörande för efterlevnaden av planen för koldioxidminskningar i färdplanen för 2050. Parlamentet välkomnar målen i Ulcos-programmet för att identifiera och utveckla innovativt och extremt koldioxidsnål ståltillverkningsteknologi, såsom Spire och andra program, för utveckling av ny stålkvalitet, nya produktions- och återvinningsprocesser och affärsmodeller som förbättrar värdet, effektiviteten och hållbarheten i syfte att främja konkurrenskraften inom den europeiska stålindustrin.

53.   Europaparlamentet uppmanar kommissionen att föra en ambitiös innovationspolitik som skapar möjlighet för energieffektiva och innovativa produkter av hög kvalitet, så att EU fortsatt kan hävda sig i den ökande globala konkurrensen.

54.   Europaparlamentet välkomnar de särskilda kol- och stålinstrumentens resultat, såsom Kol‑ och stålforskningsfonden, och uppmanar kommissionen att fortsätta med insatserna som pågått sedan 2002.

55.   Europaparlamentet menar att det är nödvändigt att utöka stödet för innovation till all verksamhet knuten till stålindustrin, och att man därför, inom ramen för Horisont 2020, bör tillämpa EIB:s finansieringsmekanismer för att främja samarbete inom områdena forskning, utveckling och innovation mellan stålföretagen och de regioner där de verkar för en hållbar ekonomisk verksamhet.

56.   Europaparlamentet håller med kommissionen om att fokus i ramen för Horisont 2020 bör ligga på demonstrationer och pilotprojekt för ny teknik och renare och mer resurs- och energieffektiv teknik.

57.   Europaparlamentet anser att det bör införas stimulansmekanismer för att stora multinationella koncerner ska investera i forskning och utveckling på de territorier där de utför sin industriverksamhet, till stöd för sysselsättningen och livskraften i de berörda regionerna.

58.   Europaparlamentet erkänner de finansiella risker som är förknippade med utvecklingen, uppgradering, demonstrationen och spridningen av banbrytande teknik. Parlamentet stöder inrättandet av kluster, forskningssamarbeten och offentlig-privata partnerskap såsom Spire och Emiri. Parlamentet uppmuntrar användningen av innovativa finansiella instrument, som till exempel riskdelningsinstrument som prioriterar en stålindustri i kris. Parlamentet uppmanar Europeiska investeringsbanken och Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling att ta fram en långsiktig finansiell ram för stålprojekt.

59.   Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fortsätta genomföra det europeiska innovationspartnerskapet om råvaror när det gäller stålindustrin och genom hela råvaruvärdekedjan, särskilt med avseende på återvinningsmetoder och nya affärsmodeller.

o
o   o

60.   Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till kommissionen, rådet och medlemsstaternas regeringar och parlament.

(1) http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/metals-minerals/files/steel-cum-cost-imp_en.pdf
(2) Antagna texter, P7_TA(2013)0199 .
(3) http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/metals-minerals/files/high-level-roundtable-recommendations_en.pdf
(4) Antagna texter, P7_TA(2012)0509 .
(5) EUT C 332 E, 15.11.2013, s. 72.
(6) EUT C 199 E, 7.7.2012, s. 131.
(7) EUT C 349 E, 22.12.2010, s. 84.
(8) Ännu ej offentliggjort i EUT.
(9) Ännu ej offentliggjort i EUT.
(10) Eurofound (2009).
(11) Eurofound (publiceras i januari 2014).
(12) http://www.gt-vet.com/?page_id=18

Senaste uppdatering: 30 maj 2017Rättsligt meddelande