Назад 
 Напред 
PVTACRE
Приети текстовеВ друг формат
вторник, 4 февруари 2014 г. - СтрасбургОкончателна версия
 Включването на Гренландия в прилагането на схемата за сертифициране в рамките на Кимбърлийския процес ***I
  Законодателна резолюция на Европейския парламент от 4 февруари 2014 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 2368/2002 на Съвета във връзка с включването на Гренландия в прилагането на схемата за сертифициране в рамките на Кимбърлийския процес (COM(2013)0427 — C7-0179/2013 — 2013/0198(COD)) (Обикновена законодателна процедура: първо четене)
  Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 4 февруари 2014 г. с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2014 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 2368/2002 на Съвета във връзка с включването на Гренландия в прилагането на схемата за сертифициране в рамките на Кимбърлийския процес
 Участие на Гренландия в схемата за сертифициране в рамките на Кимбърлийския процес *
 Преминаване към еднообразни преводи и директни дебити в ЕС ***I
  Законодателна резолюция на Европейския парламент от 4 февруари 2014 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 260/2012 по отношение на преминаването към еднообразни преводи и директни дебити в ЕС (COM(2013)0937 — C7‑0008/2014 — 2013/0449(COD)) (Обикновена законодателна процедура: първо четене)
  Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 4 февруари 2014 г. с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2014 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 260/2012 по отношение на преминаването към общи за Съюза кредитни преводи и директни дебити
 Споразумение от Кейптаун от 2012 г. относно прилагането на разпоредбите от протокола от 1993 г. във връзка с Международната конвенция от Торемолинос от 1977 г. за сигурността на риболовните кораби ***
 29-и годишен доклад относно контрола върху прилагането на правото на Европейския съюз
 Искане за защита на парламентарния имунитет на Лара Коми
 Искане за снемане на парламентарния имунитет на Збигнев Жьобро
 Насърчаване на свободното движение чрез опростяване на приемането на някои официални документи в Европейския съюз ***I
  Законодателна резолюция на Европейския парламент от 4 февруари 2014 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за насърчаване на свободното движение на гражданите и предприятията чрез опростяване на приемането на някои официални документи в Европейския съюз и за изменение на Регламент (ЕС) № 1024/2012 (COM(2013)0228 — C7-0111/2013 — 2013/0119(COD)) (Обикновена законодателна процедура: първо четене)
  Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 4 февруари 2014 г. с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2014 на Европейския парламент и на Съвета за насърчаване на свободното движение на гражданите и предприятията чрез опростяване на приемането на някои официални документи в Европейския съюз и за изменение на Регламент (ЕС) № 1024/2012
 Класифициране, етикетиране и опаковане на вещества и смеси ***I
  Законодателна резолюция на Европейския парламент от 4 февруари 2014 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директиви 92/58/ЕИО, 92/85/ЕИО, 94/33/ЕО, 98/24/ЕО на Съвета и на Директива 2004/37/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, за да се приведат в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси. (COM(2013)0102 — C7‑0047/2013 — 2013/0062(COD)) (Обикновена законодателна процедура: първо четене)
  Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 4 февруари 2014 г. с оглед приемането на Директива 2014/.../ЕС на Европейския парламент и на Съвета за изменение на директиви 92/58/ЕИО, 92/85/ЕИО, 94/33/ЕО, 98/24/ЕО на Съвета и на Директива 2004/37/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, за да се приведат в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси
 Авторското право и сродните му права и многотериториално лицензиране на правата при музикалните произведения за онлайн потребление ***I
  Законодателна резолюция на Европейския парламент от 4 февруари 2014 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно колективното управление на авторското право и сродните му права и многотериториално лицензиране на правата за използване онлайн на музикални произведения на вътрешния пазар (COM(2012)0372 — C7‑0183/2012 — 2012/0180(COD)) (Обикновена законодателна процедура: първо четене)
  Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 4 февруари 2014 г.
 Наказателни санкции за злоупотреба с вътрешна информация и манипулиране на пазара ***I
  Законодателна резолюция на Европейския парламент от 4 февруари 2014 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно наказателните санкции за злоупотреба с вътрешна информация и манипулиране на пазара (COM(2011)0654 — C7‑0358/2011 — 2011/0297(COD)) (Обикновена законодателна процедура: първо четене)
  Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 4 февруари 2014 г. с оглед приемането на Директива 2014/.../ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно наказателните санкции за манипулиране на пазара (директива за манипулиране на пазара)
 Инвестиционни проекти в областта на енергийната инфраструктура ***I
  Законодателна резолюция на Европейския парламент от 4 февруари 2014 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно нотифицирането до Комисията на инвестиционните проекти в областта на енергийната инфраструктура в Европейския съюз, заменящ Регламент (ЕC, Евратом) № 617/2010 (COM(2013)0153 – C7-0075/2013 – 2013/0082(COD)) (Обикновена законодателна процедура: първо четене)
  Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 4 февруари 2014 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) № …/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно нотифицирането на Комисията на инвестиционните проекти в областта на енергийната инфраструктура в Европейския съюз, заменящ Регламент (ЕС, Евратом) № 617/2010, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 736/96 на Съвета
 Назначаване на член на Сметната палата (Клаус-Хайнер ЛЕНЕ — Германия)
 Сметна палата
 Регулаторна пригодност на ЕС, субсидиарност и пропорционалност — по-добро законотворчество
 Хомофобията и дискриминацията въз основа на сексуалната ориентация и половата идентичност
 Прилагането на Директива относно нелоялните търговски практики
 Информационно табло на ЕС в областта на правосъдието
 Последици на местно и регионално равнище от развитието на интелигентните мрежи
 Малки земеделски стопанства
 Интегриран пазар за доставки на колетни пратки в услуга на развитието на електронната търговия в ЕС
 Жените мигранти без документи в Европейския съюз
 Стоманодобивната промишленост в Европа
Текстове
Окончателна версия (991 kb)
Последно осъвременяване: 30 май 2017 г.Правна информация