Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Vastuvõetud tekstidMuud formaadid
Teisipäev, 4. veebruar 2014 - StrasbourgLõplik väljaanne
 Gröönimaa kaasamine Kimberley protsessi sertifitseerimissüsteemi rakendamisse ***I
  Euroopa Parlamendi 4. veebruari 2014. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 2368/2002 seoses Gröönimaa kaasamisega Kimberley protsessi sertifitseerimissüsteemi rakendamisse (COM(2013)0427 – C7-0179/2013 – 2013/0198(COD)) (Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)
  Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 4. veebruaril 2014. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr …/2014, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 2368/2002 seoses Gröönimaa kaasamisega Kimberley protsessi sertifitseerimissüsteemi rakendamisse
 Gröönimaa osalemine Kimberley protsessi sertifitseerimissüsteemis *
 Üleminek ELi kreedit- ja otsekorraldustele ***I
  Euroopa Parlamendi 4. veebruari 2014. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 260/2012 ELi kreedit- ja otsekorraldustele ülemineku osas (COM(2013)0937 – C7-0008/2014 – 2013/0449(COD)) (Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)
  Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 4. veebruaril 2014. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr .../2014, millega muudetakse määrust (EL) nr 260/2012 kogu liitu hõlmavatele kreedit- ja otsekorraldustele ülemineku osas
 2012. aasta Kaplinna leping 1977. aasta Torremolinose kalapüügilaevade ohutuse rahvusvahelise konventsiooniga seotud 1993. aasta protokolli sätete rakendamise kohta ***
 29.aastaaruanne ELi õiguse kohaldamise järelevalve kohta (2011)
 Parlamendiliikme Lara Comi puutumatuse kaitsmise taotlus
 Parlamendiliikme Zbigniew Ziobro puutumatuse äravõtmise taotlus
 Vaba liikumise edendamine, lihtsustades teatavate avalike dokumentide vastuvõtmist ***I
  Euroopa Parlamendi 4. veebruari 2014. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega edendatakse kodanike ja ettevõtjate vaba liikumist, lihtsustades teatavate avalike dokumentide vastuvõtmist Euroopa Liidus, ja millega muudetakse määrust (EL) nr 1024/2012 (COM(2013)0228 – C7-0111/2013 – 2013/0119(COD)) (Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)
  Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 4. veebruaril 2014. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr .../2014, millega edendatakse kodanike ja ettevõtjate vaba liikumist, lihtsustades teatavate avalike dokumentide vastuvõtmist Euroopa Liidus, ja millega muudetakse määrust (EL) nr 1024/2012
 Ainete ja segude klassifitseerimine, märgistamine ja pakendamine ***I
  Euroopa Parlamendi 4. veebruari 2014. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse nõukogu direktiive 92/58/EMÜ, 92/85/EMÜ, 94/33/EÜ ja 98/24/EÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2004/37/EÜ, et kohandada neid määrusega (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist (COM(2013)0102 – C7-0047/2013 – 2013/0062(COD)) (Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)
  Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 4. veebruaril 2014. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/…/EL, millega muudetakse nõukogu direktiive 92/58/EMÜ, 92/85/EMÜ, 94/33/EÜ ja 98/24/EÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2004/37/EÜ, et kohandada neid määrusega (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist
 Autoriõigus ja sellega kaasnevad õigused ning muusikateoste internetiõiguste multiterritoriaalne litsentsimine ***I
  Euroopa Parlamendi 4. veebruari 2014. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste kollektiivse teostamise ning muusikateoste internetiõiguste multiterritoriaalse litsentsimise kohta siseturul (COM(2012)0372 – C7-0183/2012 – 2012/0180(COD)) (Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)
  Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 4. veebruaril 2014. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/…/EL autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste kollektiivse teostamise ning muusikateose internetis kasutamise õiguse multiterritoriaalse litsentsimise kohta siseturul
 Siseteabe alusel kauplemise ja turuga manipuleerimise korral kohaldatavad kriminaalkaristused ***I
  Euroopa Parlamendi 4. veebruari 2014. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv siseteabe alusel kauplemise ja turuga manipuleerimise korral kohaldatavate kriminaalkaristuste kohta (COM(2011)0654 – C7-0358/2011 – 2011/0297(COD)) (Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)
  Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 4. veebruaril 2014. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/…/EL turukuritarvituse korral kohaldatavate kriminaalkaristuste kohta (turukuritarvituse direktiiv)
 Energeetikataristu investeerimisprojektid ***I
  Euroopa Parlamendi 4. veebruari 2014. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse komisjoni teavitamist Euroopa Liidu energeetikataristu investeerimisprojektidest ning millega asendatakse määrus (EL, Euratom) nr 617/2010 (COM(2013)0153 – C7-0075/2013 – 2013/0082(COD)) (Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)
  Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 4. veebruaril 2014. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr …/2014, milles käsitletakse komisjoni teavitamist Euroopa Liidu energeetikataristu investeerimisprojektidest ning millega asendatakse nõukogu määrus (EL, Euratom) nr 617/2010 ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 736/96
 Kontrollikoja liikme ametisse nimetamine (Klaus-Heiner LEHNE - DE)
 Kontrollikoda
 ELi õigusloome kvaliteet ning subsidiaarsus ja proportsionaalsus - parem õigusloome
 Homofoobia ning seksuaalse sättumuse ja sooidentiteedi alusel toimuv diskrimineerimine
 Ebaausaid kaubandustavasid käsitleva direktiivi rakendamine
 ELi õiguskaitse tulemustabel
 Nutivõrkude arendamise kohalikud ja piirkondlikud tagajärjed
 Väikesed põllumajandusettevõtted
 E-kaubanduse arengut toetav ühtne pakiveoturg
 Ebaseaduslikult sisserännanud naised Euroopa Liidus
 Euroopa terasetööstus
Tekstid
Lõplik väljaanne (677 kb)
Viimane päevakajastamine: 30. mai 2017Õigusalane teave