Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Hyväksytyt tekstitMuut tiedostomuodot
Tiistai 4. helmikuuta 2014 - StrasbourgLopullinen painos
 Grönlannin ottaminen mukaan Kimberleyn prosessin sertifiointijärjestelmän täytäntöönpanoon ***I
  Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 4. helmikuuta 2014 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 2368/2002 muuttamisesta Grönlannin ottamiseksi mukaan Kimberleyn prosessin sertifiointijärjestelmän täytäntöönpanoon (COM(2013)0427 – C7-0179/2013 – 2013/0198(COD)) (Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)
  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 4. helmikuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o .../2014 antamiseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 2368/2002 muuttamisesta Grönlannin ottamiseksi mukaan Kimberleyn prosessin sertifiointijärjestelmän täytäntöönpanoon
 Grönlannin osallistuminen Kimberleyn prosessin sertifiointijärjestelmään *
 Siirtyminen unionin laajuisiin tilisiirtoihin ja suoraveloituksiin ***I
  Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 4. helmikuuta 2014 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 260/2012 muuttamisesta unionin laajuisiin tilisiirtoihin ja suoraveloituksiin siirtymisen osalta (COM(2013)0937 – C7-0008/2014 – 2013/0449(COD)) (Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)
  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 4. helmikuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o .../2014 antamiseksi asetuksen (EU) N:o 260/2012 muuttamisesta unionin laajuisiin tilisiirtoihin ja suoraveloituksiin siirtymisen osalta
 Vuoden 2012 Kapkaupungin sopimus Torremolinoksessa 1977 tehtyyn kalastusalusten turvallisuutta koskevaan kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuonna 1993 tehdyn pöytäkirjan määräysten täytäntöönpanosta ***
 29.vuosikertomus Euroopan unionin oikeuden soveltamisen valvonnasta (2011)
 Lara Comin parlamentaarisen koskemattomuuden puolustamista koskeva pyyntö
 Zbigniew Ziobron parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö
 Vapaan liikkuvuuden edistäminen yksinkertaistamalla tiettyjen julkisten asiakirjojen hyväksymistä ***I
  Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 4. helmikuuta 2014 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kansalaisten ja yritysten vapaan liikkuvuuden edistämisestä yksinkertaistamalla tiettyjen julkisten asiakirjojen hyväksymistä Euroopan unionissa sekä asetuksen (EU) N:o 1024/2012 muuttamisesta (COM(2013)0228 – C7-0111/2013 – 2013/0119(COD)) (Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)
  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 4. helmikuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o .../2014 antamiseksi kansalaisten ja yritysten vapaan liikkuvuuden edistämisestä yksinkertaistamalla tiettyjen julkisten asiakirjojen hyväksymistä Euroopan unionissa sekä asetuksen (EU) N:o 1024/2012 muuttamisesta
 Aineiden ja seosten luokitus, merkinnät ja pakkaaminen ***I
  Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 4. helmikuuta 2014 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivien 92/58/ETY, 92/85/ETY, 94/33/EY ja 98/24/EY sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/37/EY muuttamisesta niiden mukauttamiseksi aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta annettuun asetukseen (EY) N:o 1272/2008 (COM(2013)0102 – C7-0047/2013 – 2013/0062(COD)) (Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)
  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 4. helmikuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/.../EU antamiseksi neuvoston direktiivien 92/58/ETY, 92/85/ETY, 94/33/EY ja 98/24/EY sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/37/EY muuttamisesta niiden mukauttamiseksi aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta annettuun asetukseen (EY) N:o 1272/2008
 Tekijänoikeus ja lähioikeudet ja monta aluetta kattava musiikkiteosten oikeuksien lisensointi verkkokäyttöä varten ***I
  Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 4. helmikuuta 2014 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tekijänoikeuden ja lähioikeuksien kollektiivisesta hallinnoinnista ja monta aluetta kattavasta musiikkiteosten oikeuksien lisensoinnista verkkokäyttöä varten sisämarkkinoilla (COM(2012)0372 – C7-0183/2012 – 2012/0180(COD)) (Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)
  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 4. helmikuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/.../EU antamiseksi, tekijänoikeuden ja lähioikeuksien kollektiivisesta hallinnoinnista sekä usean valtion alueen kattavasta musiikkiteosten oikeuksien lisensioinnista verkkokäyttöä varten sisämarkkinoilla
 Sisäpiirikaupoista ja markkinoiden manipuloinnista määrättävät rikosoikeudelliset seuraamukset ***I
  Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 4. helmikuuta 2014 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi sisäpiirikaupoista ja markkinoiden manipuloinnista määrättävistä rikosoikeudellisista seuraamuksista (COM(2011)0654 – C7-0358/2011 – 2011/0297(COD)) (Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)
  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 4. helmikuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/.../EU antamiseksi markkinoiden väärinkäytöstä määrättävistä rikosoikeudellisista seuraamuksista (markkinoiden väärinkäyttödirektiivi)
 Energiainfrastruktuuriin liittyvät investointihankkeet ***I
  Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 4. helmikuuta 2014 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unionin energiainfrastruktuuriin liittyvien investointihankkeiden ilmoittamisesta komissiolle ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 617/2010 korvaamisesta (COM(2013)0153 – C7‑0075/2013 – 2013/0082(COD)) (Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)
  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 4. helmikuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o .../2014 antamiseksi Euroopan unionin energiainfrastruktuuriin liittyvien investointihankkeiden ilmoittamisesta komissiolle, neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 617/2010 korvaamisesta ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 736/96 kumoamisesta
 Jäsenen nimittäminen tilintarkastustuomioistuimeen (Klaus-Heiner LEHNE - DE)
 Tilintarkastustuomioistuin
 EU:n sääntelyn tila ja toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteet – parempi säädöskäytäntö
 Homofobia ja seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuoli-identiteettiin perustuva syrjintä
 Sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskevan direktiivin täytäntöönpano
 EU:n oikeusalan tulostaulu
 Älykkäiden verkkojen kehittämisen paikalliset ja alueelliset seuraukset
 Pienet maatilat
 Yhdennetyt paketinjakelumarkkinat sähköisen kaupankäynnin edistämiseksi
 Paperittomat maahanmuuttajanaiset Euroopan unionissa
 Eurooppalainen terästeollisuus
Tekstit
Lopullinen painos (708 kb)
Päivitetty viimeksi: 30. toukokuuta 2017Oikeudellinen huomautus