Ankstesnis 
 Kitas 
PVTACRE
Priimti tekstaiKiti formatai
Antradienis, 2014 m. vasario 4 d. - StrasbūrasGalutinė teksto versija
 Grenlandijos dalyvavimas Kimberlio proceso sertifikavimo schemoje ***I
  2014 m. vasario 4 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl Grenlandijos dalyvavimo Kimberlio proceso sertifikavimo schemoje iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2368/2002 (COM(2013)0427 – C7-0179/2013 – 2013/0198(COD)) (Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)
  Europos Parlamento pozicija, priimta 2014 m. vasario 4 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. .../2014, kuriuo dėl Grenlandijos dalyvavimo Kimberlio proceso sertifikavimo schemoje iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2368/2002
 Grenlandijos dalyvavimas Kimberlio proceso sertifikavimo schemoje *
 Perėjimas prie Sąjungos kredito pervedimų ir tiesioginio debeto operacijų ***I
  2014 m. vasario 4 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl perėjimo prie Sąjungos kredito pervedimų ir tiesioginio debeto operacijų iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 260/2012 (COM(2013)0937 – C7-0008/2014 – 2013/0449(COD)) (Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)
  Europos Parlamento pozicija, priimta 2014 m. vasario 4 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. .../2014, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 260/2012, kiek tai susiję su perėjimu prie Sąjungos kredito pervedimų ir tiesioginio debeto operacijų
 2012 m. Keiptauno susitarimas dėl 1977 m. Tarptautinės Toremolinoso konvencijos dėl žvejybos laivų saugos 1993 m. Toremolinoso protokolo nuostatų įgyvendinimo ***
 29-oji metinė ES teisės taikymo stebėjimo ataskaita (2011 m.)
 Prašymas ginti Parlamento narės Laros Comi umunitetą
 Prašymas atšaukti Parlamento nario Zbigniewo Ziobro imunitetą
 Laisvo judėjimo skatinimas supaprastinant tam tikrų viešųjų dokumentų pripažinimą ***I
  2014 m. vasario 4 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo skatinamas laisvas piliečių ir įmonių judėjimas supaprastinant tam tikrų viešųjų dokumentų pripažinimą Europos Sąjungoje ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012 (COM(2013)0228 – C7-0111/2013 – 2013/0119(COD)) (Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)
  Europos Parlamento pozicija, priimta 2014 m. vasario 4 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. .../2014, kuriuo skatinamas laisvas piliečių ir įmonių judėjimas supaprastinant tam tikrų viešųjų dokumentų pripažinimą Europos Sąjungoje ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012
 Cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimas, ženklinimas ir pakavimas ***I
  2014 m. vasario 4 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria, siekiant suderinti su Reglamentu (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiamos Tarybos direktyvos 92/58/EEB, 92/85/EEB, 94/33/EB, 98/24/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/37/EB (COM(2013)0102 – C7-0047/2013 – 2013/0062(COD)) (Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)
  Europos Parlamento pozicija, priimta 2014 m. vasario 4 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/.../ES, kuria iš dalies keičiamos Tarybos direktyvos 92/58/EEB, 92/85/EEB, 94/33/EB, 98/24/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/37/EB, siekiant suderinti jas su Reglamentu (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo
 Autorių teisės, gretutinės teisės ir daugiateritorių licencijų naudoti muzikos kūrinius internete teikimas ***I
  2014 m. vasario 4 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl kolektyvinio autorių teisių ir gretutinių teisių administravimo ir daugiateritorių licencijų naudoti muzikos kūrinius internete teikimo vidaus rinkoje (COM(2012)0372 – C7-0183/2012 – 2012/0180(COD)) (Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)
  Europos Parlamento pozicija, priimta 2014 m. vasario 4 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/.../ES dėl kolektyvinio autorių teisių ir gretutinių teisių administravimo ir daugiateritorių licencijų naudoti muzikos kūrinius internete teikimo vidaus rinkoje
 Baudžiamosios sankcijos už prekybą vertybiniais popieriais naudojantis viešai neatskleista informacija ir už manipuliavimą rinka ***I
  2014 m. vasario 4 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl baudžiamųjų sankcijų už prekybą vertybiniais popieriais naudojantis viešai neatskleista informacija ir už manipuliavimą rinka (COM(2011)0654 – C7-0358/2011 – 2011/0297(COD)) (Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)
  Europos Parlamento pozicija, priimta 2014 m. vasario 4 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/.../ES dėl baudžiamųjų sankcijų už manipuliavimą rinka (manipuliavimo rinka direktyva)
 Energetikos infastruktūros investiciniai projektai ***I
  2014 m. vasario 4 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl pranešimo Komisijai apie energetikos infrastruktūros investicinius projektus Europos Sąjungoje ir kuriuo pakeičiamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 617/2010 (COM(2013)0153 – C7-0075/2013 – 2013/0082(COD)) (Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)
  Europos Parlamento pozicija, priimta 2014 m. vasario 4 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. .../2014 dėl pranešimo Komisijai apie energetikos infrastruktūros investicinius projektus Europos Sąjungoje, kuriuo pakeičiamas Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 617/2010 ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 736/96
 Audito Rūmų nario skyrimas (Klaus Heiner LEHNE, DE)
 Audito Rūmai
 ES reglamentavimo kokybė, subsidiarumas ir proporcingumas. Geresnė teisėkūra
 Homofobija ir diskriminacija dėl seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės
 Nesąžiningos komercinės veiklos direktyvos taikymas
 ES teisingumo rezultatų suvestinė
 Pažangiųjų elektros energijos tinklų kūrimo pasekmės vietos ir regioniniu lygmenimis
 Mažos žemės ūkio valdos
 Integruota siuntinių pristatymo rinka ES e. prekybos augimui paskatinti
 Dokumentų neturinčios migrantės Europos Sąjungoje
 Europos plieno pramonė
Tekstai
Galutinė teksto versija (691 kb)
Atnaujinta: 2017 m. birželio 6 d.Teisinis pranešimas