Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Pieņemtie tekstiCiti formāti
Otrdiena, 2014. gada 4. februāra - StrasbūraGalīgā redakcija
 Grenlandes iekļaušana Kimberli procesa sertifikācijas sistēmas īstenošanā ***I
  Eiropas Parlamenta 2014. gada 4. februāra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 2368/2002 attiecībā uz Grenlandes iekļaušanu Kimberli procesa sertifikācijas sistēmas īstenošanā (COM(2013)0427 – C7-0179/2013 – 2013/0198(COD)) (Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)
  Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2014. gada 4. februārī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. .../2014, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 2368/2002 attiecībā uz Grenlandes iekļaušanu Kimberli procesa sertifikācijas sistēmas īstenošanā
 Grenlandes līdzdalība Kimberli procesa sertifikācijas sistēmā *
 Migrācija uz Savienības mēroga kredīta pārvedumiem un tiešā debeta maksājumiem ***I
  Eiropas Parlamenta 2014. gada 4. februāra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 260/2012 attiecībā uz migrāciju uz Savienības mēroga kredīta pārvedumiem un tiešā debeta maksājumiem (COM(2013)0937 – C7-0008/2014 – 2013/0449(COD)) (Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)
  Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2014. gada 4. februārī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. .../2014, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 260/2012 attiecībā uz migrāciju uz Savienības mēroga kredīta pārvedumiem un tiešā debeta maksājumiem
 2012. gada Keiptaunas nolīgums par 1993. gada protokola, kas attiecas uz 1977. gada Torremolinosas Starptautisko konvenciju par zvejas kuģu drošumu, noteikumu īstenošanu ***
 29.pārskats par ES tiesību aktu piemērošanas pārraudzību (2011. gads)
 Pieprasījums aizstāvēt Lara Comi deputāta imunitāti
 Pieprasījums atcelt Zbigniew Ziobro deputāta imunitāti
 Brīvas pārvietošanās veicināšana, vienkāršojot noteiktu publisko dokumentu akceptēšanu ***I
  Eiropas Parlamenta 2014. gada 4. februāra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par pilsoņu un uzņēmumu brīvas pārvietošanās veicināšanu, vienkāršojot noteiktu publisko dokumentu akceptēšanu Eiropas Savienībā, un grozījumiem Regulā (ES) Nr. 1024/2012 (COM(2013)0228 – C7-0111/2013 – 2013/0119(COD)) (Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)
  Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2014. gada 4. februārī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. .../2014 par pilsoņu un uzņēmumu brīvas pārvietošanās veicināšanu, vienkāršojot noteiktu publisko dokumentu akceptēšanu Eiropas Savienībā, un grozījumiem Regulā (ES) Nr. 1024/2012
 Vielu un maisījumu klasificēšana, marķēšana un iepakošana ***I
  Eiropas Parlamenta 2014. gada 4. februāra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Padomes Direktīvas 92/58/EEK, 92/85/EEK, 94/33/EK, 98/24/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/37/EK, lai pielāgotu tās Regulai (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu (COM(2013)0102 – C7-0047/2013 – 2013/0062(COD)) (Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)
  Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2014. gada 4. februārī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/.../ES, ar ko groza Padomes Direktīvas 92/58/EEK, 92/85/EEK, 94/33/EK, 98/24/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/37/EK, lai tās pielāgotu Regulai (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu
 Autortiesības un blakustiesības, un muzikālo darbu tiešsaistes izmantošanas tiesību daudzteritoriālā licencēšana ***I
  Eiropas Parlamenta 2014. gada 4. februāra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par autortiesību un blakustiesību kolektīvo pārvaldījumu un muzikālo darbu tiešsaistes tiesību daudzteritoriālo licencēšanu iekšējā tirgū (COM(2012)0372 – C7-0183/2012 – 2012/0180(COD)) (Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)
  Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2014. gada 4. februārī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/.../ES par autortiesību un blakustiesību kolektīvo pārvaldījumu un muzikālo darbu tiesību lietošanai tiešsaistē daudzteritoriālo licencēšanu iekšējā tirgū
 Kriminālsankcijas iekšējās informācijas ļaunprātīgas izmantošanas un tirgus manipulāciju gadījumā ***I
  Eiropas Parlamenta 2014. gada 4. februāra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par kriminālsankcijām iekšējās informācijas ļaunprātīgas izmantošanas un tirgus manipulāciju gadījumā (COM(2011)0654 – C7-0358/2011 – 2011/0297(COD)) (Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)
  Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2014. gada 4. februārī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/.../ES par kriminālsodiem par tirgus ļaunprātīgu izmantošanu (tirgus ļaunprātīgas izmantošanas direktīva)
 Energoinfrastruktūras investīciju projekti ***I
  Eiropas Parlamenta 2014. gada 4. februāra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko nosaka kārtību, kādā ziņot Komisijai par energoinfrastruktūras investīciju projektiem Eiropas Savienībā, un aizstāj Padomes Regulu (ES, Euratom) Nr. 617/2010 (COM(2013)0153 – C7-0075/2013 – 2013/0082(COD)) (Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)
  Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2014. gada 4. februārī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. .../2014 par Eiropas Savienībā īstenotu energoinfrastruktūras investīciju projektu paziņošanu Komisijai, ar ko aizstāj Padomes Regulu (ES, Euratom) Nr. 617/2010 un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 736/96
 Revīzijas palātas locekļa iecelšana ( Klaus-Heiner LEHNE — DE)
 Revīzijas palāta
 ES tiesību aktu atbilstība un subsidiaritāte un proporcionalitāte — labāka tiesību aktu izstrāde
 Ceļvedis homofobijas un ar dzimumorientāciju un dzimumidentitāti saistītas diskriminācijas apkarošanai
 Negodīgas komercprakses direktīvas īstenošana
 Eiropas Savienības rezultātu apkopojums tiesiskuma jomā
 Viedtīklu attīstības vietējā un reģionālā ietekme
 Mazās lauku saimniecības
 Integrēts paku piegādes tirgus e-tirdzniecības izaugsmei
 Migrantes bez personu apliecinošiem dokumentiem Eiropas Savienībā
 Rīcības plāns Eiropas tēraudrūpniecības konkurētspējas un ilgtspējas nodrošināšanai
Teksti
Galīgā redakcija (697 kb)
Pēdējā atjaunošana - 2017. gada 30. maijaJuridisks paziņojums