Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Aangenomen tekstenAndere formaten
Dinsdag 4 februari 2014 - StraatsburgDefinitieve uitgave
 Opname van Groenland in de tenuitvoerlegging van de Kimberleyprocescertificering ***I
  Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 4 februari 2014 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2368/2002 van de Raad teneinde Groenland op te nemen in de tenuitvoerlegging van de Kimberleyprocescertificering (COM(2013)0427 – C7-0179/2013 – 2013/0198(COD)) (Gewone wetgevingsprocedure – eerste lezing)
  Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 4 februari 2014 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) nr. .../2014 van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2368/2002 van de Raad teneinde Groenland op te nemen in de tenuitvoerlegging van de Kimberleyprocescertificering
 Deelname van Groenland aan de Kimberleyprocescertificering *
 Migratie naar overschrijvingen in de hele Unie en automatische afschrijvingen ***I
  Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 4 februari 2014 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 260/2012 ten aanzien van de migratie naar uniale overmakingen en automatische afschrijvingen (COM(2013)0937 – C7-0008/2014 – 2013/0449(COD)) (Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)
  Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 4 februari 2014 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) nr. .../2014 van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 260/2012 betreffende de migratie naar Uniebrede overmakingen en automatische afschrijvingen
 Overeenkomst van Kaapstad van 2012 inzake de tenuitvoerlegging van de bepalingen van het protocol van 1993 bij het Internationaal Verdrag van Torremolinos voor de beveiliging van vissersvaartuigen van 1977 ***
 29e jaarverslag over de controle op de toepassing van het EU-recht (2011)
 Verzoek om verdediging van de parlementaire immuniteit van Lara Comi
 Verzoek om opheffing van de parlementaire immuniteit van Zbigniew Ziobro
 Bevordering van het vrije verkeer door vereenvoudigde aanvaarding van bepaalde openbare akten ***I
  Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 4 februari 2014 betreffende het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad ter bevordering van het vrije verkeer van burgers en bedrijven door vereenvoudigde aanvaarding van bepaalde openbare akten in de Europese Unie en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1024/2012 (COM(2013)0228 – C7-0111/2013 – 2013/0119(COD)) (Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)
  Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 4 februari 2014 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) nr. .../2014 van het Europees Parlement en de Raad ter bevordering van het vrije verkeer van burgers en bedrijven door vereenvoudigde aanvaarding van bepaalde openbare akten in de Europese Unie en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1024/2012
 Indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels ***I
  Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 4 februari 2014 over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Richtlijnen 92/58/EEG, 92/85/EEG, 94/33/EG en 98/24/EG van de Raad en Richtlijn 2004/37/EG van het Europees Parlement en de Raad, teneinde deze aan te passen aan Verordening (EG) nr. 1272/2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels (COM(2013)0102 – C7-0047/2013 – 2013/0062(COD)) (Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)
  Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 4 februari 2014 met het oog op de vaststelling van Richtlijn 2014/…/EU van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Richtlijnen 92/58/EEG, 92/85/EEG, 94/33/EG en 98/24/EG van de Raad en Richtlijn 2004/37/EG van het Europees Parlement en de Raad, teneinde deze aan te passen aan Verordening (EG) nr. 1272/2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels
 Auteursrechten en naburige rechten en de afgifte van multiterritoriale licenties voor het online-gebruik van rechten op muziekwerken ***I
  Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 4 februari 2014 over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende het collectieve beheer van auteursrechten en naburige rechten en de multiterritoriale licentieverlening van rechten inzake muziekwerken voor onlinegebruik op de interne markt (COM(2012)0372 – C7-0183/2012 – 2012/0180(COD)) (Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)
  Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 4 februari 2014 met het oog op de vaststelling van Richtlijn 2014/.../EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende het collectieve beheer van auteursrechten en naburige rechten en de multiterritoriale licentieverlening van rechten inzake muziekwerken voor het online gebruik ervan op de interne markt
 Strafrechtelijke sancties op handelen met voorkennis en marktmanipulatie ***I
  Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 4 februari 2014 over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende strafrechtelijke sancties voor handel met voorwetenschap en marktmanipulatie (COM(2011)0654 – C7-0358/2011 – 2011/0297(COD)) (Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)
  Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 4 februari 2014 met het oog op de vaststelling van Richtlijn (EU) 2014/.../EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende strafrechtelijke sancties voor marktmisbruik (richtlijn marktmisbruik)
 Investeringsprojecten met betrekking tot energie-infrastructuur ***I
  Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 4 februari 2014 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake mededeling aan de Commissie van investeringsprojecten met betrekking tot energie-infrastructuur binnen de Europese Unie en houdende vervanging van Verordening (EU, Euratom) nr. 617/2010 van de Raad (COM(2013)0153 – C7-0075/2013 – 2013/0082(COD)) (Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)
  Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 4 februari 2014 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) nr. .../2014 van het Europees Parlement en de Raad inzake de mededeling aan de Commissie van investeringsprojecten met betrekking tot energie-infrastructuur binnen de Europese Unie, houdende vervanging van Verordening (EU, Euratom) nr. 617/2010 en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 736/96
 Benoeming van een lid van de Rekenkamer
 Rekenkamer
 Gezonde EU-regelgeving en subsidiariteit en evenredigheid - beter wetgeven
 Homofobie en discriminatie op grond van seksuele gerichtheid of genderidentiteit
 Toepassing van Richtlijn oneerlijke handelspraktijken
 Het EU-scorebord voor justitie
 Plaatselijke en regionale gevolgen van de ontwikkeling van slimme netwerken
 Kleine landbouwbedrijven
 Een geïntegreerde markt van pakketbestellingen ter bevordering van de groei van de elektronische handel
 Vrouwelijke migranten zonder papieren in de Europese Unie
 Staalindustrie in Europa
Teksten
Definitieve uitgave (715 kb)
Laatst bijgewerkt op: 30 mei 2017Juridische mededeling