Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Teksty przyjęteInne formaty
Wtorek, 4 lutego 2014 r. - StrasburgWersja ostateczna
 Włączenie Grenlandii do systemu certyfikacji Procesu Kimberley ***I
  Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2368/2002 w odniesieniu do włączenia Grenlandii do systemu certyfikacji Procesu Kimberley (COM(2013)0427 – C7-0179/2013 – 2013/0198(COD)) (Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)
  Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 4 lutego 2014 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr .../2014 zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2368/2002 w odniesieniu do włączenia Grenlandii do systemu certyfikacji Procesu Kimberley
 Udział Grenlandii w systemie certyfikacji Procesu Kimberley *
 Przejście na ogólnounijne polecenia przelewu i polecenia zapłaty ***I
  Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 260/2012 w odniesieniu do przejścia na ogólnounijne polecenia przelewu i polecenia zapłaty (COM(2013)0937 – C7-0008/2014 – 2013/0449(COD)) (Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)
  Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 4 lutego 2014 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr .../2014 zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 260/2012 w odniesieniu do przejścia na ogólnounijne polecenia przelewu i polecenia zapłaty
 Umowa kapsztadzka z 2012 r. w sprawie wdrożenia przepisów protokołu z 1993 r. o międzynarodowej konwencji z Torremolinos o bezpieczeństwie statków rybackich z 1977 r. ***
 29.Sprawozdanie roczne z kontroli stosowania prawa UE (za 2011 r.)
 Wniosek o skorzystanie z imunitetu parlamentarnego przez przez Larę Comi
 Wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego Zbigniewa Ziobry
 Promowanie swobodnego przepływu obywateli i przedsiębiorstw poprzez uproszczenie przyjmowania określonych dokumentów urzędowych ***I
  Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie promowania swobodnego przepływu obywateli i przedsiębiorstw poprzez uproszczenie przyjmowania określonych dokumentów urzędowych w Unii Europejskiej i zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 (COM(2013)0228 – C7-0111/2013 – 2013/0119(COD)) (Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)
  Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 4 lutego 2014 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr .../2014 w sprawie promowania swobodnego przepływu obywateli i przedsiębiorstw poprzez uproszczenie przyjmowania określonych dokumentów urzędowych w Unii Europejskiej i zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1024/2012
 Klasyfikacja, oznakowanie i pakowanie substancji i mieszanin ***I
  Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywy Rady 92/58/EWG, 92/85/EWG, 94/33/WE, 98/24/WE oraz dyrektywę 2004/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu dostosowania ich do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (COM(2013)0102 – C7-0047/2013 – 2013/0062(COD)) (Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)
  Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 4 lutego 2014 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/.../UE zmieniającej dyrektywy Rady 92/58/EWG, 92/85/EWG, 94/33/WE, 98/24/WE oraz dyrektywę 2004/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu dostosowania ich do rozporządzenia nr (WE) 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin
 Prawa autorskie i prawa pokrewne oraz udzielanie licencji wieloterytorialnych dotyczących praw do utworów muzycznych na potrzeby ich wykorzystania na internetowym polu eksploatacji ***I
  Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz udzielania licencji wieloterytorialnych dotyczących praw do utworów muzycznych na potrzeby ich wykorzystania na internetowym polu eksploatacji na rynku wewnętrznym (COM(2012)0372 – C7-0183/2012 – 2012/0180(COD)) (Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)
  Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 4 lutego 2014 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/.../UE w sprawie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz udzielania licencji wieloterytorialnych dotyczących praw do utworów muzycznych do korzystania online na rynku wewnętrznym
 Sankcje karne za wykorzystywanie informacji poufnych i manipulacje na rynku ***I
  Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie sankcji karnych za wykorzystywanie informacji poufnych i manipulacje na rynku (COM(2011)0654 – C7-0358/2011 – 2011/0297(COD)) (Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)
  Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 4 lutego 2014 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/.../UE w sprawie sankcji karnych za nadużycia na rynku (dyrektywa w sprawie nadużyć na rynku)
 Projekty inwestycyjne dotyczące infrastruktury energetycznej ***I
  Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zgłaszania Komisji projektów inwestycyjnych dotyczących infrastruktury energetycznej w Unii Europejskiej oraz zastępującego rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 617/2010 (COM(2013)0153 – C7-0075/2013 – 2013/0082(COD)) (Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)
  Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 4 lutego 2014 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr .../2014 w sprawie zgłaszania Komisji projektów inwestycyjnych dotyczących infrastruktury energetycznej w Unii Europejskiej, zastępującego rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 617/2010 oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 736/96
 Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego (Klaus-Heiner LEHNE - DE)
 Trybunał Obrachunkowy
 Sprawność regulacyjna oraz pomocniczość i proporcjonalność w UE - lepsze stanowienie prawa
 Homofobia oraz dyskryminacja ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową
 Stosowanie dyrektywy dotyczącej nieuczciwych praktyk handlowych
 Unijna tablica wyników wymiaru sprawiedliwości
 Konsekwencje rozwoju inteligentnych sieci na szczeblu lokalnym i regionalnym
 Przyszłość małych gospodarstw rolnych
 Zintegrowany rynek usług dostawy paczek jako impuls rozwoju handlu elektronicznego
 Nielegalne migrantki w Unii Europejskiej
 Plan działania na rzecz przemysłu stalowego w Europie
Teksty
Wersja ostateczna (733 kb)
Ostatnia aktualizacja: 30 maja 2017Informacja prawna