Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Prijaté textyIné formáty
Utorok, 4. februára 2014 - ŠtrasburgFinálna verzia
 Zahrnutie Grónska do vykonávania certifikačnej schémy Kimberleyského procesu ***I
  Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 4. februára 2014 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 2368/2002, pokiaľ ide o zahrnutie Grónska do vykonávania certifikačnej schémy Kimberleyského procesu (COM(2013)0427 – C7-0179/2013 – 2013/0198(COD)) (Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)
  Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 4. februára 2014 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. .../2014, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 2368/2002, pokiaľ ide o zahrnutie Grónska do vykonávania certifikačnej schémy Kimberleyského procesu
 Účasť Grónska na certifikačnej schéme Kimberleyského procesu *
 Prechod na celoúnijné úhrady a inkasá ***I
  Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 4. februára 2014 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 260/2012, pokiaľ ide o migráciu na celoúniové úhrady a inkasá (COM(2013)0937 – C7-0008/2014 – 2013/0449(COD)) (Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)
  Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 4. februára 2014 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. .../2014, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 260/2012, pokiaľ ide o prechod na celoúniové úhrady a inkasá
 Dohoda z Kapského mesta z roku 2012 o vykonávaní ustanovení protokolu z roku 1993 týkajúceho sa Medzinárodného dohovoru z Torremolinos o bezpečnosti rybárskych plavidiel z roku 1977 ***
 29.výročná správa o kontrole uplatňovania práva EÚ (2011)
 Žiadosť o ochranu imunity a výsad Lary Comiovej
 Žiadosť o zbavenie poslaneckej imunity Zbigniewa Ziobra
 Podporovanie voľného pohybu prostredníctvom zjednodušenia prijímania určitých verejných listín ***I
  Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 4. februára 2014 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o podporovaní voľného pohybu občanov a podnikov prostredníctvom zjednodušenia prijímania určitých verejných listín v Európskej únii, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1024/2012 (COM(2013)0228 – C7-0111/2013 – 2013/0119(COD)) (Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)
  Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 4. februára 2014 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. .../2014 o podporovaní voľného pohybu občanov a podnikov prostredníctvom zjednodušenia prijímania určitých verejných listín v Európskej únii, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1024/2012
 Klasifikácia, označovanie a balenie látok a zmesí ***I
  Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 4. februára 2014 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 92/58/EHS, 92/85/EHS, 94/33/ES, 98/24/ES a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/37/ES s cieľom zosúladiť ich s nariadením (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí (COM(2013)0102 – C7-0047/2013 – 2013/0062(COD)) (Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)
  Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 4. februára 2014 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/.../EÚ, ktorou sa menia smernice Rady 92/58/EHS, 92/85/EHS, 94/33/ES, 98/24/ES a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/37/ES s cieľom zosúladiť ich s nariadením (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí
 Autorské práva a súvisiace práva a poskytovanie multiteritoriálnych licencií na práva na využívanie hudobných diel online ***I
  Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 4. februára 2014 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o kolektívnej správe autorských práv a súvisiacich práv a o poskytovaní multiteritoriálnych licencií na práva na využívanie hudobných diel online na vnútornom trhu (COM(2012)0372 – C7-0183/2012 – 2012/0180(COD)) (Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)
  Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 4. februára 2014 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/.../EÚ o kolektívnej správe autorských práv a práv súvisiacich s autorským právom a o poskytovaní multiteritoriálnych licencií na práva na hudobné diela na online využívanie na vnútornom trhu
 Trestné sankcie za obchodovanie s využitím dôverných informácií a manipuláciu s trhom ***I
  Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 4. februára 2014 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o trestných sankciách za obchodovanie s využitím dôverných informácií a manipuláciu s trhom (COM(2011)0654 – C7-0358/2011 – 2011/0297(COD)) (Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)
  Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 4. februára 2014 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/.../EÚ o trestných sankciách za zneužívanie trhu (smernica o zneužívaní trhu)
 Investičné projekty v oblasti energetickej infraštruktúry ***I
  Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 4. februára 2014 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o povinnosti oznamovať Komisii investičné projekty v oblasti energetickej infraštruktúry v rámci Európskej únie, ktorým sa nahrádza nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 617/2010 (COM(2013)0153 – C7-0075/2013 – 2013/0082(COD)) (Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)
  Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 4. februára 2014 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. .../2014 o povinnosti oznamovať Komisii investičné projekty v oblasti energetickej infraštruktúry v rámci Európskej únie, ktorým sa nahrádza nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 617/2010 a zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 736/96
 Vymenovanie člena Dvora audítorov (Klaus-Heiner LEHNE – DE)
 Dvor audítorov
 Vhodnosť právnych predpisov EÚ, subsidiarita a proporcionalita - lepšia tvorba práva
 Homofóbia a diskriminácia na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity
 Vykonávanie smernice o nekalých obchodných praktikách
 Porovnávací prehľad EÚ v oblasti justície
 Miestne a regionálne dôsledky rozvoja inteligentných sietí
 Malé poľnohospodárske podniky
 Integrovaný trh s doručovaním balíkov s cieľom oživiť elektronický obchod v EÚ
 Migrantky bez platných dokumentov v Európskej únii
 Oceliarsky priemysel v Európe
Texty
Finálna verzia (713 kb)
Posledná úprava: 30. mája 2017Právne oznámenie