Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Sprejeta besedilaDrugi formati
Torek, 4. februar 2014 - StrasbourgKončna izdaja
 Vključitev Grenlandije v izvajanje sistema potrjevanja procesa Kimberley ***I
  Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 4. februarja 2014 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 2368/2002 zaradi vključitve Grenlandije v izvajanje sistema potrjevanja procesa Kimberley (COM(2013)0427 – C7-0179/2013 – 2013/0198(COD)) (Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)
  Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 4. februarja 2014 z namenom sprejetja Uredbe (EU) št. …/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 2368/2002 zaradi vključitve Grenlandije v izvajanje sistema potrjevanja procesa Kimberley
 Udeležba Grenlandije v sistemu potrjevanja procesa Kimberley *
 Prehod na kreditne prenose in direktne bremenitve po vsej Uniji ***I
  Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 4. februarja 2014 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 260/2012 v zvezi s prehodom na kreditne prenose in direktne bremenitve po vsej Uniji (COM(2013)0937 – C7-0008/2014 – 2013/0449(COD)) (Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)
  Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 4. februarja 2014 z namenom sprejetja Uredbe (EU) št. …/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 260/2012 v zvezi s prehodom na kreditne prenose in direktne bremenitve v celotni Uniji
 Capetownski sporazum iz leta 2012 o izvajanju določb Protokola iz leta 1993, ki se nanaša na Mednarodno konvencijo iz Torremolinosa o varnosti ribiških plovil iz leta 1977 ***
 29.letno poročilo o spremljanju uporabe prava EU (2011)
 Zahteva za zaščito poslanske imunitete Lare Comi
 Zahteva za odvzem poslanske imunitete Zbigniewu Ziobru
 Spodbujanje prostega gibanja s poenostavitvijo sprejemanja nekaterih javnih listin ***I
  Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 4. februarja 2014 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spodbujanju prostega gibanja državljanov in podjetij s poenostavitvijo sprejemanja nekaterih javnih listin v Evropski uniji in o spremembi Uredbe (EU) št. 1024/2012 (COM(2013)0228 – C7-0111/2013 – 2013/0119(COD)) (Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)
  Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 4. februarja 2014 z namenom sprejetja Uredbe (EU) št. .../2014 Evropskega parlamenta in Sveta o spodbujanju prostega gibanja državljanov in podjetij s poenostavitvijo sprejemanja nekaterih javnih listin v Evropski uniji ter o spremembi Uredbe (EU) št. 1024/2012
 Razvrščanje, označevanje in pakiranje snovi ter zmesi ***I
  Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 4. februarja 2014 o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi direktiv Sveta 92/58/EGS, 92/85/EGS, 94/33/ES, 98/24/ES ter Direktive 2004/37/ES Evropskega parlamenta in Sveta z namenom prilagoditve Uredbi (ES) št. 1272/2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi (COM(2013)0102 – C7-0047/2013 – 2013/0062(COD)) (Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)
  Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 4. februarja 2014 z namenom sprejetja Direktive 2014/…/EU Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi direktiv Sveta 92/58/EGS, 92/85/EGS, 94/33/ES, 98/24/ES ter Direktive 2004/37/ES Evropskega parlamenta in Sveta z namenom prilagoditve Uredbi (ES) št. 1272/2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi
 Avtorske in sorodne pravice ter izdajanje večozemeljskih licenc za pravice za glasbena dela za spletno uporabo ***I
  Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 4. februarja 2014 o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o kolektivnem upravljanju avtorskih in sorodnih pravic ter izdajanju večozemeljskih licenc za pravice za glasbena dela za spletno uporabo na notranjem trgu (COM(2012)0372 – C7-0183/2012 – 2012/0180(COD)) (Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)
  Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 4. februarja 2014 z namenom sprejetja Direktive 2014/…/EU Evropskega parlamenta in Sveta o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic ter izdajanju večozemeljskih licenc za pravice za glasbena dela za spletno uporabo na notranjem trgu
 Kazenske sankcije za trgovanje na podlagi notranjih informacij in tržno manipulacijo ***I
  Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 4. februarja 2014 o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o kazenskih sankcijah za trgovanje z notranjimi informacijami in tržno manipulacijo (COM(2011)0654 – C7-0358/2011 – 2011/0297(COD)) (Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)
  Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 4. februarja 2014 z namenom sprejetja Direktive 2014/…/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o kazenskih sankcijah za zlorabo trga (direktiva o zlorabi trga)
 Investicijski projekti na področju energetske infrastrukture ***I
  Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 4. februarja 2014 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o obveščanju Komisije o investicijskih projektih na področju energetske infrastrukture v Evropski uniji in nadomestitvi Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 617/2010 (COM(2013)0153 – C7-0075/2013 – 2013/0082(COD)) (Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)
  Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 4. februarja 2014 z namenom sprejetja Uredbe (EU) št. …/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o uradnem obveščanju Komisije o investicijskih projektih na področju energetske infrastrukture v Evropski uniji, nadomestitvi Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 617/2010 in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 736/96
 Imenovanje člana Računskega sodišča (Klaus-Heiner LEHNE - DE)
 Računsko sodišče
 Ustreznost predpisov, subsidiarnost in sorazmernost v EU
 Časovni načrt za boj proti homofobiji in diskriminaciji na podlagi spolne usmerjenosti in spolne identitete
 Uporaba Direktive o nepoštenih poslovnih praksah podjetij
 Pregled stanja na področju pravosodja v EU
 Lokalne in regionalne posledice razvoja pametnih omrežij
 Mala kmetijska gospodarstva
 Integriran trg dostave paketov za rast elektronskega poslovanja
 Priseljenke brez dokumentov v Evropski uniji
 Jeklarska industrija v Evropi
Besedila
Končna izdaja (671 kb)
Zadnja posodobitev: 30. maj 2017Pravno obvestilo