Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texterAndra textformat
Tisdagen den 4 februari 2014 - StrasbourgSlutlig utgåva
 Grönlands deltagande i genomförandet av Kimberleyprocessens certifieringssystem ***I
  Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 4 februari 2014 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 2368/2002 vad gäller Grönlands deltagande i genomförandet av Kimberleyprocessens certifieringssystem (COM(2013)0427 – C7-0179/2013 – 2013/0198(COD)) (Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)
  Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 4 februari 2014 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr .../2014om ändring av rådets förordning (EG) nr 2368/2002 vad gäller Grönlands deltagande i genomförandet av Kimberleyprocessens certifieringssystem
 Grönlands deltagande i Kimberleyprocessens certifieringssystem *
 Övergång till EU-omfattande betalningar och autogireringar ***I
  Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 4 februari 2014 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 260/2012 när det gäller övergången till EU-omfattande betalningar och autogireringar (COM(2013)0937 – C7-0008/2014 – 2013/0449(COD)) (Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)
  Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 4 februari 2014 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr .../2014 om ändring av förordning (EU) nr 260/2012 när det gäller övergången till unionsomfattande betalningar och autogireringar
 Kapstadenavtalet från 2012 om tillämpningen av bestämmelserna i 1993 års protokoll om Internationella Torremolinoskonventionen om säkerhet på fiskefartyg från 1977 ***
 Den tjugonionde årsrapporten om kontrollen av EU-rättens tillämpning
 Begäran om fastställande av Lara Comis immunitet
 Begäran om upphävande av Zbigniew Ziobros parlamentariska immunitet
 Främjande av fri rörlighet genom förenkling av godtagandet av vissa officiella handlingar ***I
  Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 4 februari 2014 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om främjande av medborgares och företags fria rörlighet genom förenkling av godtagandet av vissa officiella handlingar i Europeiska unionen och om ändring av förordning (EU) nr 1024/2012 (COM(2013)0228 – C7-0111/2013 – 2013/0119(COD)) (Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)
  Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 4 februari 2014 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr .../2014 om främjande av medborgares och företags fria rörlighet genom förenkling av godtagandet av vissa officiella handlingar i Europeiska unionen och om ändring av förordning (EU) nr 1024/2012
 Klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar ***I
  Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 4 februari 2014 om förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 92/58/EEG, 92/85/EEG, 94/33/EG, 98/24/EG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/37/EG, för att anpassa dem till förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (COM(2013)0102 – C7-0047/2013 – 2013/0062(COD)) (Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)
  Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 4 februari 2014 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/.../EU om ändring av rådets direktiv 92/58/EEG, 92/85/EEG, 94/33/EG, 98/24/EG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/37/EG, för att anpassa dem till förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar
 Upphovsrätt och närstående rättigheter och gränsöverskridande rättigheter till musikaliska verk för användning på nätet ***I
  Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 4 februari 2014 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om kollektiv förvaltning av upphovsrätt och närstående rättigheter och gränsöverskridande licensiering av rättigheter till musikaliska verk för användning på nätet på den inre marknaden (COM(2012)0372 – C7-0183/2012 – 2012/0180(COD)) (Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)
  Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 4 februari 2014 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/.../EU om kollektiv förvaltning av upphovsrätt och närstående rättigheter och gränsöverskridande licensiering av rättigheter till musikaliska verk för användning på nätet på den inre marknaden
 Straffrättsliga påföljder för insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan ***I
  Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 4 februari 2014 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om straffrättsliga påföljder för insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan (COM(2011)0654 – C7-0358/2011 – 2011/0297(COD)) (Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)
  Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 4 februari 2014 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/.../EU om straffrättsliga påföljder för marknadsmissbruk (marknadsmissbruksdirektiv)
 Projekt för investeringar i energiinfrastruktur ***I
  Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 4 februari 2014 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om anmälan till kommissionen av projekt för investeringar i energiinfrastruktur inom Europeiska unionen och om ersättning av förordning (EU, Euratom) nr 617/2010 (COM(2013)0153 – C7-0075/2013 – 2013/0082(COD)) (Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)
  Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 4 februari 2014 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr .../2014 om anmälan till kommissionen av projekt för investeringar i energiinfrastruktur inom Europeiska unionen , om ersättning av rådets förordning (EG) nr 617/2010 och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 736/96
 Utnämning av en ledamot av revisionsrätten (Klaus-Heiner LEHNE – DE)
 Revisionsrätten
 EU-lagstiftningens ändamålsenlighet, subsidiaritet och proportionalitet – bättre lagstiftning
 Färdplan mot homofobi och diskriminering på grund av sexuell läggning och könsidentitet
 Tillämpningen av direktivet om otillbörliga affärsmetoder
 Resultattavla för rättskipningen i EU
 Lokala och regionala konsekvenser av utvecklingen av intelligenta nät
 Små jordbruksföretag
 En integrerad marknad för leverans av paket i syfte att främja e-handeln
 Papperslösa invandrarkvinnor i Europeiska unionen
 Stålindustrin i Europa
Texter
Slutlig utgåva (712 kb)
Senaste uppdatering: 30 maj 2017Rättsligt meddelande