Назад 
 Напред 
PVTACRE
Приети текстове
вторник, 5 юли 2016 г. - СтрасбургОкончателна версия
 Споразумение между ЕС и Перу за премахване на визите за краткосрочно пребиваване ***
 Пределни стойности за извънпътната техника ***I
  Законодателна резолюция на Европейския парламент от 5 юли 2016 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно изискванията към пределните стойности на емисиите и към одобряването на типа на двигателите с вътрешно горене за извънпътната техника (COM(2014)0581 – C8‑0168/2014 – 2014/0268(COD)) (Обикновена законодателна процедура: първо четене)
  Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 5 юли 2016 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2016/... на Европейския парламент и на Съвета относно относно изискванията за граничните стойности на емисиите на газообразни и прахови замърсители и за одобряването на типа на двигателите с вътрешно горене за извънпътна подвижна техника, за изменение на регламенти (EС) № 1024/2012 и (EС) № 167/2013 и за изменение и отмяна на Директива 97/68/EО
 Бежанци: социално приобщаване и интеграция на пазара на труда
 Социални и екологични стандарти, права на човека и корпоративна отговорност
 Далновидна и иновативна бъдеща стратегия за търговията и инвестициите
 Борбата с трафика на хора във външните отношения на ЕС
Текстове
Окончателна версия (524 kb)
Последно осъвременяване: 13 февруари 2018 г.Правна информация