Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2001 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Περιφερειακές ή λιγότερο χρησιμοποιούμενες ευρωπαϊκές γλώσσες
B5-0770, 0811, 0812, 0814 και 0815/2001

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις περιφερειακές ή λιγότερο χρησιμοποιούμενες ευρωπαϊκές γλώσσες

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

-  έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 1934/2000/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Ιουλίου 2000 περί θεσπίσεως του Ευρωπαϊκού Έτους Γλωσσών 2001(1) ,

-  έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Συμβουλίου σχετικά με τη γλωσσική πολυμορφία και την εκμάθηση γλωσσών της 23ης Νοεμβρίου 2001,

-  έχοντας υπόψη το άρθρο 22 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων που εγγυάται την γλωσσική πολυμορφία,

-  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις περιφερειακές ή μειονοτικές γλώσσες, ανάμεσα στα οποία:

-  το ψήφισμα σχετικά με τον Κοινοτικό Χάρτη Δικαιωμάτων των Εθνοτικών Μειονοτήτων (16ης Οκτωβρίου 1981)(2) ,

-  το ψήφισμα σχετικά με μέτρα υπέρ των μειονοτικών γλωσσών και πολιτισμών (11ης Φεβρουαρίου 1983)(3) ,

-  το ψήφισμα σχετικά με τις γλώσσες και τον πολιτισμό των περιφερειακών και εθνοτικών μειονοτήτων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (της 30ής Οκτωβρίου 1987)(4) ,

-  το ψήφισμα σχετικά με την κατάσταση των γλωσσών στην Κοινότητα και την καταλανική γλώσσα (11ης Δεκεμβρίου 1990)(5) ,

-  το ψήφισμα σχετικά με τις γλωσσικές μειονότητες στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (9ης Φεβρουαρίου 1994)(6) ,

A.  έχοντας υπόψη ότι όλες οι ευρωπαϊκές γλώσσες χαίρουν της αυτής αξίας και αξιοπρέπειας και συνιστούν αναπόσπαστο μέρος του πολιτισμού των λαών της Ευρώπης,

B.  έχοντας υπόψη ότι πρέπει να διατηρηθεί η γλωσσική πολυμορφία και να προαχθεί η πολυγλωσσία στην Ένωση, με ισότιμο σεβασμό των γλωσσών της Ένωσης, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη την αρχή της επικουρικότητας,

Γ.  έχοντας υπόψη ότι έως και 40 εκατομμύρια πολίτες της Ένωσης χρησιμοποιούν καθημερινά περιφερειακές ή λιγότερο χρησιμοποιούμενες γλώσσες, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται πάνω από 60 ευρωπαϊκές κοινότητες περιφερειακών ή λιγότερο χρησιμοποιούμενων γλωσσών,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη την πρωτοβουλία του Συμβουλίου και της Επιτροπής όσον αφορά την προώθηση του Ευρωπαϊκού Έτους Γλωσσών και εκφράζοντας την ιδιαίτερη ικανοποίησή του για την συμμετοχή των κοινοτήτων περιφερειακών ή λιγότερο χρησιμοποιούμενων γλωσσικών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση,

Ε.  έχοντας υπόψη ότι οι βασικοί στόχοι του Ευρωπαϊκού Έτους Γλωσσών ήταν να ενταθεί η συνειδητοποίηση του πλούτου της γλωσσικής πολυμορφίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση· να επισημανθούν στο ευρύτερο δυνατό κοινό τα πλεονεκτήματα της γνώσης διαφόρων γλωσσών ως βασικού στοιχείου για την προσωπική ανάπτυξη και τη διαπολιτιστική κατανόηση· να ενθαρρυνθεί η δια βίου εκμάθηση γλωσσών και σχετικών ικανοτήτων από όλα τα πρόσωπα που διαμένουν νομίμως στα κράτη μέλη ανεξαρτήτως ηλικίας, προέλευσης ή παιδείας· και να συλλεγούν και διαδοθούν πληροφορίες σχετικά με τη διδασκαλία και εκμάθηση γλωσσών,

ΣΤ.  έχοντας υπόψη ότι οι γλώσσες για να διατηρηθούν ζωντανές πρέπει να χρησιμοποιούνται, και ότι αυτό συμπεριλαμβάνει τη χρήση και εξέλιξη νέων τεχνολογιών όπως το λογισμικό μετάφρασης,

Ζ.  έχοντας υπόψη τη σημαντική συνεισφορά που θα μπορέσουν να πραγματοποιήσουν οι γλωσσικές κοινότητες των λιγότερο χρησιμοποιούμενων γλωσσών στο πλαίσιο της συζήτησης για το μέλλον της Ευρώπης,

Η.  έχοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμφώνησε να εξετάσει τη δυνατότητα υποβολής σχέδιου προγράμματος που θα έχει ως στόχο την προώθηση και διαφύλαξη των μειονοτικών και περιφερειακών γλωσσών,

1.  επιβεβαιώνει ότι θα πρέπει τα κράτη μέλη και η Επιτροπή να λάβουν μέτρα για να μπορούν όλοι οι πολίτες να μαθαίνουν γλώσσες με στόχο την επικοινωνία, ως βάση για την καλύτερη αμοιβαία κατανόηση και ανοχή, την προσωπική κινητικότητα και την πρόσβαση σε πληροφορίες στα πλαίσια μιας πολυγλωσσικής και πολυπολιτισμικής Ευρώπης·

2.  τονίζει πόσο σημαντικό είναι το να εξασφαλίσει η Ευρώπη τη δια βίου εκμάθηση γλωσσών·

3.  παροτρύνει την Επιτροπή να υποβάλει λεπτομερή έκθεση, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2002, λεπτομερή έκθεση για την τεκμηριωμένη αξιολόγηση του Ευρωπαϊκού Έτους Γλωσσών γενικά, και των αποτελεσμάτων του ειδικότερα, με ιδιαίτερη έμφαση στις περιφερειακές και στις λιγότερο χρησιμοποιούμενες γλώσσες·

4.  καλεί την Επιτροπή να προτείνει μέτρα για την προαγωγή της γλωσσικής πολυμορφίας και της εκμάθησης γλωσσών·

5.  καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει το έργο που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Έτους Γλωσσών (2001) με στόχο ένα πολυετές πρόγραμμα γλωσσών πριν από το τέλος του 2003, και να προβλέψει τη χρηματοδότηση των περιφερειακών ή λιγότερο χρησιμοποιούμενων γλωσσών στα πλαίσια του προγράμματος αυτού·

6.  ζητεί από το Συμβούλιο και την Επιτροπή, σε σχέση με τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να απαιτούν από τις υποψήφιες προς ένταξη χώρες το σεβασμό των περιφερειακών ή μειονοτικών γλωσσών και πολιτισμών και να τηρούν στο ακέραιο το άρθρο 22 του Ευρωπαϊκού Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, ενώ επίσης να ικανοποιούν τις παραγράφους 1.1 και 1.2 των ετήσιων εκθέσεων προόδου προς την προσχώρηση· θεωρεί επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ευθύνη να υποστηρίξει τα κράτη μέλη και τις υποψήφιες για προσχώρηση χώρες στην ανάπτυξη των πολιτισμών τους και την προστασία της γλωσσικής πολυμορφίας εντός των ορίων τους·

7.  τονίζει το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει εγκρίνει στα πλαίσια του προϋπολογισμού για το 2002 ποσό 1 εκατομμυρίου ευρώ για προπαρασκευαστικές δράσεις που αφορούν την προώθηση και διαφύλαξη περιφερειακών και λιγότερο χρησιμοποιούμενων γλωσσών, διαλέκτων και πολιτισμών· εμμένει ότι θα πρέπει η Επιτροπή να εξασφαλίσει την αποτελεσματική χρήση των πιστώσεων και καλεί την Επιτροπή να βρει μια βάση για να συνεχιστεί η χρηματοδότηση της προώθησης και διαφύλαξης των περιφερειακών και λιγότερο χρησιμοποιούμενων γλωσσών, διαλέκτων και πολιτισμών·

8.  καλεί το Συμβούλιο να εξασφαλίσει ότι η εφαρμογή του άρθρου 22 του Χάρτη της Νίκαιας για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα θα συμπεριληφθεί στην ημερήσια διάταξη της προσεχούς διακυβερνητικής διάσκεψης·

9.  καλεί όσα κράτη μέλη δεν το έχουν ακόμη πράξει, να υπογράψουν και επικυρώσουν τον Ευρωπαϊκό Χάρτη για τις Περιφερειακές και Μειονοτικές γλώσσες·

10.  αναθέτει στην Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή, το Συμβούλιο, την Επιτροπή των Περιφερειών και τα διάφορα κοινοβούλια και συνελεύσεις των κρατών μελών, καθώς και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για τις Λιγότερο Χρησιμοποιούμενες Γλώσσες.

(1) ΕΕ L 232 της 14.9.2000, σ. 1.
(2) ΕΕ C 287 της 9.11.1981, σ. 106.
(3) ΕΕ C 68 της 14.3.1983, σ. 103.
(4) ΕΕ C 318 της 30.11.1987, σ. 160.
(5) ΕΕ C 19 της 28.11.1991, σ. 42.
(6) ΕΕ C 61 της 28.2.1994, σ. 110.

Τελευταία ενημέρωση: 17 Μαΐου 2004Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου