Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2004/2221(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0067/2004

Předložené texty :

A6-0067/2004

Rozpravy :

PV 14/12/2004 - 17

Hlasování :

PV 15/12/2004 - 4.6

Přijaté texty :

P6_TA(2004)0101

Přijaté texty
PDF 139kWORD 71k
Středa 15. prosince 2004 - Štrasburk Konečné znění
Protidrogová strategie EU (2005–2012)
P6_TA(2004)0101A6-0067/2004

Doporučení Evropského parlametnu týkající se návrhu doporučení Evropského parlamentu Radě a Evropské radě k protidrogové strategii EU (2005–2012) (2004/2221(INI))

Evropský parlament ,

-   s ohledem na návrh doporučení Radě, který předložila Rosa Díez González za skupinu PSE, týkající se evropské protidrogové strategie (2005-2012) (B6-0070/2004),

-   s ohledem na hlavu V Smlouvy o EU,

-   s ohledem na hlavu VI Smlouvy o EU, a zejména na čl. 31 odst. 1 písm. e) a čl. 34 odst. 2 písm. b) této smlouvy,

-   s ohledem na Smlouvu o ES, a zejména na článek 252 této smlouvy,

-   s ohledem na Smlouvu zakládající Ústavu pro Evropu a zejména články I-16, I-17, I-40, II-94, II-95, III-271, III-278, III-305 a další,

-   s ohledem na mezinárodní, evropské a vnitrostátní nástroje na ochranu lidských práv a základních svobod, a zejména ochranu práva na život a ochranu zdraví,

-   s ohledem na začlenění Schengenského acquis do Smlouvy o EU a Smlouvy o založení ES,

-   s ohledem na úmluvu Organizace spojených národů z 30. března 1961 o omamných látkách, doplněnou Ženevským protokolem z 25. března 1972; úmluvu z 21. února 1971 o psychotropních látkách a úmluvu z 20. prosince 1988 proti nedovolenému šíření omamných a psychotropních látek,

-   s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 302/93 ze dne 8. února 1993 o zřízení Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost(1) ,

-   s ohledem na sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu týkající se akčního plánu Evropské unie na potírání drog (1995–1999) (KOM(1994)0234),

-   s ohledem na politické prohlášení o drogách a rezoluce přijaté na zvláštním zasedání Valného shromáždění OSN (UNGASS) ve dnech 8. a 10. června 1998,

-   s ohledem na rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady 102/97/ES ze dne 16. prosince 1996, kterým se přijímá Akční program Společenství pro prevenci drogové závislosti v rámci aktivit v oblasti veřejného zdraví (1996–2000)(2) ,

-   s ohledem na Radou přijatou společnou akci 96/750/SVV ze dne 17. prosince 1996 o sbližování právních předpisů a praxe členských států Evropské unie pro boj proti drogové závislosti a předcházení nedovolenému obchodu s drogami a boj proti němu(3) ,

-   s ohledem na Radou přijatou společnou akci 97/396/SVV ze dne 16. června 1997 o výměně informací, hodnocení rizika a kontrole nových syntetických drog(4) ,

-   s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2046/97 ze dne 13. října 1997 o spolupráci mezi severem a jihem v boji proti drogám a drogové závislosti(5) ,

-   s ohledem na výroční zprávu Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost,

-   s ohledem na akční plán Rady a Komise pro zlepšení uplatňování ustanovení Amsterodamské smlouvy pro vytváření prostoru svobody, bezpečnosti a práva(6) , přijatý na zasedání Evropské rady ve Vídni v prosinci 1998 a zejména na body 13, 14, 44, 47 a 51 tohoto plánu,

-   s ohledem na závěry Evropské rady ze zasedání v Tampere ve dnech 15. a 16. října 1999 uvedené zejména v bodech 43, 48, 50, 59 60, 61 a 62 těchto závěrů,

-   s ohledem na zasedání Evropské rady v Helsinkách ve dnech 10. a 11. prosince 1999 a zejména na závěr 51, ve kterém se hovoří o protidrogové strategii (2000–2004),

-   s ohledem na závěry Evropské rady ze zasedání v Santa María de Feira ve dnech 19. a 20. června 2000 a zejména na bod 51 těchto závěrů, ve kterém se schvaluje akční plán EU na potírání drog (2000–2004),

-   s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2001/97/ES ze dne 4. prosince 2001, kterou se mění směrnice Rady 91/308/EHS o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz(7) ,

-   s ohledem na sdělení Komise Radě a Evropského parlamentu, které se týká realizace akčního plánu EU na potírání drog pro období let 2000–2004 (KOM(2001)0301 a KOM(2002)0599),

-   s ohledem na návrh nařízení Rady o úpravě nařízení Rady (EHS) č. 302/93 ze dne 8. února 1993 o zřízení Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost (KOM(2003)0808),

-   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 ze dne 11. února 2004 o prekursorech drog(8) ,

-   s ohledem na rámcové rozhodnutí Rady 2004/757/SVV ze dne 25. října 2004, kterým se stanoví minimální ustanovení týkající se znaků skutkových podstat trestných činů a sankcí v oblasti nedovoleného obchodu s drogami(9) ,

-   s ohledem na čl. 114 odst. 3 a čl. 83 odst. 5 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A6-0067/2004),

A.   vzhledem k tomu, že užívání drog a obchod s drogami jsou ve všech členských státech EU nadměrně rozšířeny a že tento problém nelze řešit v jednotlivých členských státech individuálně, protože je nevyhnutelné, aby Evropská unie přijala skutečnou evropskou politiku v boji proti drogám a aby ji prováděla jednotně a globálně za použití všech prostředků nutných pro prevenci a řešení zdravotnických problémů, které zneužívání drog způsobuje, i problémů souvisejících se sociálním vyloučením osob i prostředků pro náhradu společenských škod způsobených organizovanou trestnou činností v souvislosti se šířením drog,

B.   vzhledem k tomu, že výroba drog a obchod s nimi jsou hlavním zdrojem příjmů evropské mafie a přispívají k jejich schopnosti korumpovat a unikat trestům,

C.   vzhledem k tomu, že výroba i užívání nepovolených látek uvedených ve třech výše uvedených úmluvách Oranizace spojených národů a obchod s nimi dosáhly ve všech členských státech velkého rozsahu navzdory opatřením přijatých na mezinárodní, evropské i vnitrostátní úrovni, a proto je nezbytné, aby Evropská unie přepracovala svou obecnou strategii v oblasti omamných látek,

D.   vzhledem k tomu, že Rada ministrů spravedlnosti a vnitřních věcí na svém zasedání dne 8. června 2004 rozhodla, že je nutno uvést do praxe novou protidrogovou strategii Evropské unie pro období 2005–2012, která by měla položit základy dvou tříletých akčních plánů EU na potírání drog (2005–2007 a 2009–2011), po nichž následuje vždy jednoleté hodnocení (2008 a 2012) a že tato strategie by měla být přijata na zasedání Evropské rady v prosinci 2004,

E.   vzhledem k tomu, že Nizozemsko za svého předsednictví v Radě předložilo 6. července 2004 Horizontální skupině pro drogy návrh protidrogové strategie EU (2005–2012) (CORDROGUE 53), který zohlednil závěry konference konané ve dnech 10. a 11. května 2004 v Dublinu, jež měla na programu "strategii EU v boji proti drogám" (CORDROGUE 36), a že tyto návrhy byly dále posuzovány na zasedáních ve dnech 7. a 8. září, 30. září a 1. října 2004,

F.   vzhledem k tomu, že Rada jednala v rámci Horizontální skupiny pro drogy a v rámci CATS (výbor uvedený v článku 36 Smlouvy o EU) o obsahu návrhu protidrogové strategie (2005–2012), aniž by věděla o politickém a technickém hodnocení protidrogové strategie EU (2000–2004) nebo provádění akčního plánu EU o drogách (2000–2004) vypracovaného Komisí a Evropským monitorovacím centrem pro drogy a drogovou závislost, jehož výsledky předložila Komise Radě pro spravedlnost a vnitřní věci ve dnech 25. a 26. října 2004 a Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost Evropskému parlamentu dne 24. listopadu 2004, aby bylo umožněno hodnocení rozsahu, v jakém bylo dosaženo jedenácti obecných zásad a šesti základních cílů vypracovaných jako součást protidrogové strategie EU (2000–2004),

G.   vzhledem k tomu, že Komise pro boj proti drogám Organizace spojených národů zahájí přípravu Valného shromáždění OSN o drogách v roce 2008, deset let od konání summitu v roce 1998,

H.   vzhledem k tomu, že je nezbytné stanovit přesné, vyčíslitelné, funkční cíle, aby bylo možné stanovit, zda stanovené cíle a stanovená opatření vedly k dosažení výsledků a do jaké míry,

I.   přesvědčen, že musí být analyzována nebezpečí vyplývající z drog mimo jiné z vědeckých, sociologických a kulturních hledisek nejen zkoumáním objektivních a srovnatelných údajů, ale také pečlivým posuzováním veškerých jiných následků a škod pro rozvoj společnosti, abychom při analýze četných problémů spojených s drogami zabránili tomu, že dojde k silnému zjednodušení, a s požadavkem , aby byly tyto analýzy a hodnocení zveřejněny,

J.   vzhledem k tomu, že národní politika musí být založena na vědeckých poznatcích s ohledem na všechny druhy drog, nikoli na citové reakci, neboť každý drogový problém vyžaduje zvláštní přístup; že obecný přístup podkopává důvěryhodnost všech aspektů politiky,

K.   vhledem k tomu že je nezbytně nutné na základě těchto nástrojů a analýz začít s přehodnocováním protidrogových politik, aby byly účinnější a účelnější, pokud jde o cíle, jichž má být dosaženo, přičemž zvláštní pozornost je třeba věnovat alternativním politikám, které již nyní mají lepší výsledky v mnoha členských státech, například snižování úmrtnosti v důsledku užívání drog, ochranu zdraví a zajištění znovuzačlenění drogově závislých do společenského a hospodářského života společnosti,

1.   doporučuje Radě a Evropské radě v souvislosti s vytvořením budoucí protidrogové strategie EU (2005–2012) a obecně v souvislosti s politikou EU v boji proti drogám:

   a) nově definovat evropskou spolupráci v protidrogové politice, která se zaměří na boj proti přeshraničnímu pašování a pašování ve velkém měřítku a která zohlední všechny hlediska tohoto jevu a bude založena na vědeckém přístupu, na respektování občanských a politických práv, ochraně životů a zdraví jednotlivců;
   b) stanovit jasné, přesné, vyčíslitelné cíle a priority, které mohou být převedeny do operačních ukazatelů a opatření v dalších akčních plánech a které jednoznačně stanoví odpovědnosti a lhůty plnění a zohledňují zásadu subsidiarity, pro usnadnění zavádění by měl být na celoevropské úrovni přijat multidisciplinární přístup ve vztahu k jasně stanoveným cílům (koordinace, poskytování informací, hodnocení a mezinárodní spolupráce);
   c) vzít v úvahu, že dosud provedená hodnocení šesti hlavních cílů stanovených v protidrogové strategii EU (2000–2004) ukazují, že žádný z nich nevykazuje uspokojivé výsledky a vyvodit politické a legislativní důsledky z této skutečnosti při navrhování evropské protidrogové strategie na období 2005-2012 a přidružených akčních plánů;
   d) zohlednit hodnocení dosažených výsledků v rámci šesti hlavních cílů, které byly stanoveny v protidrogové strategii EU;
   e) založit novou strategii spíše na vědeckém výzkumu a hloubkových a strukturovaných konzultacích s těmi, kteří jsou v rámci členských států do tohoto problému zapojeni;
   f) založit novou protidrogovou strategii EU na právních, institucionálních a finančních základech, které vycházejí z předchozích úspěšných činnosti, úspěšných postupů a harmonizace vnitrostátních právních systémů a opatření;
   g) zvýšit sociální a vědeckým výzkum v oblasti zakázaných látek důležitých pro lékařské a společenské účely;
   h) vypracovat alternativu k současnému finančnímu roztříštění vytvořením zvláštní rozpočtovou položky, jež bude úzce spojena s veškerými opatřeními, která bude nutno stanovit v budoucích akčních plánech, jež bude muset Komise přijmout, protože jinak nebude možné dosáhnout cílů stanovených v protidrogové strategii;
   i) vytvořit zvláštní rozpočtovou položku, která podpoří probíhající proces konzultace se zúčastněnými organizacemi občanské společnosti a nezávislými odborníky v oblasti dopadu protidrogových politik na občany;
  j) vypracovat podrobné hodnocení účinnosti zavádění předchozí strategie, zejména s ohledem na:
   - prevenci užívání drog a závislosti,
   - snížení dodávky omamných látek a poptávky po nich,
   - omezení společenských dopadů (marginalizace),
   - snížení škod na zdraví,
   - potírání drobné trestné činnosti v souvislosti s drogami a organizované trestné činnosti;
a tudíž nepřijímat novou protidrogovou strategii EU (2005–2012), aniž jsou známy skutečné výsledky dosažené předchozími strategiemi, získané na základě vhodných technických, vědeckých, legislativních a politických hodnocení;
   k) pravidelně informovat Evropský parlament v souladu se zásadou demokratické legitimity, průhlednosti a korektní spolupráce mezi orgány o stavu jednání o protidrogové strategii (2005–2012) v Radě;
   l) včas konzultovat s Evropským parlamentem návrh protidrogové strategie EU (2005–2012) před jejím přijetím, aby mohlo být zohledněno jeho stanovisko;
   m) navrhnout opatření, zcela odlišná od těch doporučených, pro dosažení obecného cíle protidrogové strategie EU, přičemž přednost je dána ochraně života a zdraví uživatelů nepovolených látek, zlepšení jejich blahobytu a jejich ochraně vyváženým a uceleným přístupem k tomuto problému, neboť dosavadní návrhy jsou nevhodné;
   n) posílit evropské systémy spolupráce, neboť EU s 25 státy leží blízko zemím, ze kterých drogy pocházejí, aby tím byl omezen obchod s drogami směrem do Unie a jasně definovat a rozšířit nový evropský mechanismus koordinace v oblasti protidrogové politiky, mj. prostřednictvím Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost, aby byl k drogám dosažen ucelený a vyvážený přístup zahrnující mnoho oborů, což je dnes, po přistoupení deseti nových členských států, mnohem potřebnější než kdykoliv předtím;
   o) zlepšit koordinaci a výměnu informací v Unii v otázkách protidrogové politiky po přistoupení deseti nových členských států tak, aby bylo dosaženo jednotného, multidisciplinárního a vyrovnaného přístupu k problému drog, který bere v potaz také povzbudivé výsledky, jichž bylo dosaženo a které byly plně zdokumentovány v různých členských státech a v jiných evropských zemích, které uplatňují alternativní protidrogovou politiku;
   p) stanovit minimální normy pro zvýšení dostupnosti a účinnosti opatření a pro znovuzačlenění založené na osvědčené praxi ve členských státech, s cílem snížit dopady užívání drog na společnost;
   q) věnovat odpovídající pozornost nové situaci, která nastala po přistoupení deseti nových členských států do Unie a která vyžaduje intenzivnější spolupráci se zeměmi, které představují nové hranice EU;
   r) zvýšit mezi uživateli drog dostupnost programů minimalizace poškození uživatelů drog (zejména zabránit šíření HIV a dalších nemocí přenosných krví);
   s) stanovit minimální normy pro rehabilitační opatření vycházející z osvědčené praxe v členských státech, která nahradí substituční léčbu, které je věnována příliš velká pozornost; za tímto účelem je nutné vynaložit zvláštní úsilí na prosazení resocializace;
   t) klást větší důraz na minimalizaci poškození uživatelů drog, informovanost, prevenci, péči a pozornost věnovanou ochraně života a zdraví osob majících problémy v důsledku užívání nedovolených látek a stanovit opatření, která zabrání sociálnímu vyloučení místo zavádění represivních strategií, které hraničí s porušováním základních lidských práv a často k tomu také vedou;
   u) sestavit rehabilitační programy pro delikventy/uživatele drog jako alternativu k trestu odnětí svobody, neboť tyto programy se ukázaly být v zemích, které je uplatňují, účinné;
   v) zvýšit nezbytná informační opatření a zajistit odpovídající finanční prostředky pro informovanost o nedovolených látkách a prevenci užívání drog, zejména ve školách, jak je stanoveno v akčním plánu pro období let 2000–2004 a omezit negativní dopady užívání drog a s tím spojená rizika;
   w) klást důraz na posílení informačních opatření v souvislosti s důsledky užívání různých typů drog (především syntetických drog), která by měla být založena na vědeckých poznatcích, aby každý mohl být jasně a důrazně varován;
   x) definovat a výrazně posílit aktivní účast drogově závislých a uživatelů nepovolených látek, občanské společnosti, nevládních organizací, dobrovolného sektoru a široké veřejnosti na řešení problémů spojených s užíváním drog, zejména užším začleněním organizací, které se touto oblastí zabývají, do činností Horizontální skupiny pro drogy a organizováním každoroční evropské iniciativy prevence a experimentálním založením zvláštních středisek, kam se budou moci uchýlit závislí na drogách, která budou prosazovat protizákazovou strategii minimalizace poškození uživatelů drog;
   y) stanovit opatření pro hodnocení, která umožní správně zachytit a napravit nedostatky, pokud jde o cíle stanovené protidrogovou strategií Evropské unie a umožní nejvhodnější opatření a zdroje k jejich dosažení;
   z) přijmout vhodná opatření, která zabrání používání zisků z nedovoleného obchodu s drogami k financování mezinárodního terorismu a konfiskovat majetek a bojovat proti praní peněz za použití stávajících právních předpisů za současné podpory italských právních předpisů namířených proti mafii, které umožňují zabavovat aktiva (zisky) zločinných spolčení a používat je k financování sociálních cílů;
   aa) připojit ke všem mezinárodním úmluvám a zvláště k novým dohodám o spolupráci s třetími zeměmi zvláštní doložku o "protidrogové" spolupráci, která se stane významnou doložkou;
   ab) podstatně zvýšit rozvojovou pomoc zemím, které drogy vyrábějí, prostřednictvím stálých programů pro pěstování alternativních plodin a radikálním snížením chudoby a zároveň přezkoumat možnosti prosazování a zabezpečení výroby pro lékařské a vědecké účely, například u opiátů, a zvážit možnost zahájení pilotních projektů pro průmyslovou výrobu povolených produktů získaných z rostlin uvedených v úmluvě z roku 1961, jako jsou rostliny koka a konopí;
   ac) poskytnout a zajistit přístup k substitučním programům se zvláštním odkazem na vězeňské prostředí a podporovat alternativní postupy k trestu odnětí svobody pro uživatele nepovolených látek nebo pachatele drobných a nenásilných deliktů v souvislosti s užíváním drog;
   ad) podpořit výzkum možností využití rostlin, které jsou v současné době zakázané nebo jsou v tzv. šedé zóně, například konopí, opium, listy koky, pro lékařské potřeby, pro účely bezpečnosti potravin, udržitelného zemědělství, alternativní výroby energie, jako náhrada výrobků na bázi dřeva nebo ropy a další prospěšné účely;
   ae) přehodnotit rámcové rozhodnutí o pašování drog, aby zohledňovalo stanoviska Evropského parlamentu při zachování zásady subsidiarity a proporcionality zakotvených ve smlouvách;
   af) provést vědeckou studii o nákladech na současné politiky určené pro kontrolu omamných látek a na jejich přínosy, včetně: analýzy konopí a jeho různých povolených a zakázaných derivátů, mj. zhodnotit jejich účinek a jejich léčebný potenciál a důsledky politik kriminalizace a možné alternativy; analýzy účinnosti programů distribuce heroinu pod lékařským dohledem pro terapeutické účely s ohledem na cíl snížení úmrtnosti v důsledku užívání drog; analýza nákladů na politiky zákazu s ohledem na personální zabezpečení a finanční zdroje, které jsou nutné k prosazování zákonů a jejich hospodářské, právní a společenské dopady a dopady na životní prostředí; a analýza dopadu současných politik v rámci evropské strategie a celosvětového systému drogové kontroly na třetí státy;
   ag) vyzývat vlády a národní parlamenty, aby přijaly účinná opatření a zabránily pronikání drog do věznic;

2.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto doporučení Radě a Evropské radě a pro informaci také Komisi, vládám a parlamentům členských států, Evropskému monitorovacímu centru pro drogy a drogovou závislost, Radě Evropy a Organizaci spojených národů a jejím specializovaným agenturám.

(1)1 Úř. věst. L 36, 12.2.1993, s. 1.
(2) Úř. věst. L 19, 22.1.1997, s. 25.
(3) Úř. věst. L 342, 31.12.1996, s. 6.
(4) Úř. věst. L 167, 25.6.1997, s. 1.
(5) Úř. věst. L 287, 21.10.1997, s. 1.
(6) Úř. věst. C 19, 23.1.1999, s. 1.
(7) Úř. věst. L 344, 28.12.2001, s. 76.
(8) Úř. věst. L 47, 18.2.2004, s. 1.
(9) Úř. věst. L 335, 11.11.2004, s. 8.

Poslední aktualizace: 3. května 2005Právní upozornění