Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2004/2221(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0067/2004

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0067/2004

Keskustelut :

PV 14/12/2004 - 17

Äänestykset :

PV 15/12/2004 - 4.6

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2004)0101

Hyväksytyt tekstit
PDF 101kWORD 50k
Keskiviikko 15. joulukuuta 2004 - Strasbourg Lopullinen painos
Huumausainestrategia (2005-2012)
P6_TA(2004)0101A6-0067/2004

Euroopan parlamentin suositus neuvostolle ja Eurooppa-neuvostolle Euroopan unionin huumausainestrategiasta (2005–2012) (2004/2221(INI))

Euroopan parlamentti , joka

–   ottaa huomioon Rosa Díez Gonzálezin PSE-ryhmän puolesta neuvostolle esittämän Euroopan parlamentin suosituksen EU:n huumausaineiden vastaisesta strategialuonnoksesta (2005–2012) (B6-0070/2004),

–   ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen V osaston,

–   ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen VI osaston, erityisesti sen 31 artiklan 1 kohdan e alakohdan ja 34 artiklan 2 kohdan b alakohdan,

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 252 artiklan,

–   ottaa huomioon sopimuksen Euroopan perustuslaista, erityisesti sen I-16, I-17, I-40, II-94, II-95, III-271, III-278 ja III-305 artiklan jne.,

–   ottaa huomioon kansainväliset, eurooppalaiset ja kansalliset ihmis- ja perusoikeuksien turvaamiseen tarkoitetut välineet ja etenkin ne, joilla suojellaan oikeutta elämään ja terveyteen,

–   ottaa huomioon Schengenin säännöstön sisällyttämisen Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja EY:n perustamissopimukseen,

–   ottaa huomioon seuraavat Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimukset: 30. maaliskuuta 1961 tehty huumausaineita koskeva yleissopimus sellaisena kuin se on tarkistettuna 25. maaliskuuta 1972 hyväksytyllä Geneven pöytäkirjalla, 21. helmikuuta 1971 tehty psykotrooppisia aineita koskeva yleissopimus sekä 20. joulukuuta 1988 tehty huumausaineita ja psykotrooppisia aineita koskeva yleissopimus,

–   ottaa huomioon 8. helmikuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 302/93 Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen perustamisesta(1) ,

–   ottaa huomioon komission tiedonannon neuvostolle ja Euroopan parlamentille huumausaineiden torjuntaa koskevasta Euroopan unionin toimintasuunnitelmasta vuosiksi 1995–1999 (KOM(1994)0234),

–   ottaa huomioon huumausaineista annetun poliittisen julistuksen ja 8.–10. kesäkuuta 1998 kokoontuneessa YK:n yleiskokouksen erityisistunnossa hyväksytyt päätöslauselmat,

–   ottaa huomioon 16. joulukuuta 1996 tehdyn Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 102/97/EY yhteisön toimintaohjelman hyväksymisestä huumausaineiden väärinkäytön ehkäisemiseksi osana kansanterveyden alan toimintaa (1996-2000)(2) ,

–   ottaa huomioon yhteisen toiminnan 96/750/YOS, 17 päivältä joulukuuta 1996, jonka neuvosto on hyväksynyt Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan perusteella Euroopan unionin jäsenvaltioiden lainsäädäntöjen ja käytäntöjen lähentämisestä huumeiden väärinkäytön torjumiseksi sekä laittoman huumausainekaupan ehkäisemiseksi ja torjumiseksi(3) ,

–   ottaa huomioon yhteisen toiminnan 97/396/YOS, 16 päivältä kesäkuuta 1997, jonka neuvosto on hyväksynyt Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan perusteella uusia synteettisiä huumausaineita koskevasta tiedonvaihdosta, riskien arvioinnista ja valvonnasta(4) ,

–   ottaa huomioon 13. lokakuuta 1997 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2046/97 pohjoinen-etelä-yhteistyöstä huumausaineiden ja niiden väärinkäytön vastaisessa toiminnassa(5) ,

–   ottaa huomioon Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen vuosikertomukset,

–   ottaa huomioon Wienin Eurooppa-neuvostossa joulukuussa 1998 hyväksytyn neuvoston ja komission toimintasuunnitelman parhaista tavoista panna täytäntöön Amsterdamin sopimuksen määräykset vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvan alueen toteuttamisesta(6) , erityisesti sen 13, 14, 44, 47 ja 51 kohdan,

–   ottaa huomioon Tampereella 15. ja 16. lokakuuta 1999 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmät, erityisesti niiden 43, 48, 50, 59, 60, 61 ja 62 kohdan,

–   ottaa huomioon Helsingissä 10. ja 11. joulukuuta 1999 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmien 53 kohdan, jossa Eurooppa-neuvosto pani merkille Euroopan unionin huumausainestrategian (2000–2004),

–   ottaa huomioon Santa Maria da Feirassa 19. ja 20. kesäkuuta 2000 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmät, erityisesti niiden 51 kohdan, jossa Eurooppa-neuvosto vahvisti huumausaineita koskevan EU:n toimintasuunnitelman (2000–2004),

–   ottaa huomioon 4. joulukuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/97/EY rahoitusjärjestelmien rahanpesutarkoituksiin käyttämisen estämisestä annetun neuvoston direktiivin 91/308/ETY muuttamisesta(7) ,

–   ottaa huomioon komission tiedonannot neuvostolle ja Euroopan parlamentille huumausaineita koskevan EU:n toimintasuunnitelman (2000–2004) täytäntöönpanosta (KOM(2001)0301 ja KOM(2002)0599),

–   ottaa huomioon ehdotuksen neuvoston asetukseksi Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen perustamisesta 8 päivänä helmikuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 302/93 muuttamisesta (KOM(2003)0808),

–   ottaa huomioon 11. helmikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 273/2004 huumausaineiden lähtöaineista(8) ,

–   ottaa huomioon 25. lokakuuta 2004 tehdyn neuvoston puitepäätöksen 2004/757/YOS laittoman huumausainekaupan rikostunnusmerkistöjä ja seuraamuksia koskevien vähimmäissääntöjen vahvistamisesta(9) ,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 114 artiklan 3 kohdan ja 94 artiklan 1 kohdan,

–   ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön (A6-0067/2004),

A.   ottaa huomioon, että huumeiden käyttö ja huumekauppa ovat levinneet laajalle kaikissa jäsenvaltioissa, eivätkä jäsenvaltiot voi ratkaista ongelmaa toimimalla yksin, minkä vuoksi Euroopan unionin olisi hyväksyttävä yhtenäiseen ja kokonaisvaltaiseen lähestymistapaan perustuva todellinen eurooppalainen huumausainepolitiikka ja toteutettava kaikki tarvittavat toimet terveyttä koskevien ongelmien sekä huumeidenkäyttäjien sosiaalisen syrjäytymisen ehkäisemiseksi ja ratkaisemiseksi sekä järjestäytyneestä huumerikollisuudesta yhteiskunnalle koituvien vahinkojen korjaamiseksi,

B.   ottaa huomioon, että huumausaineiden tuotanto ja kauppa ovat eurooppalaisten mafioiden merkittävin tulonlähde ja myötävaikuttavat niiden kykyyn harjoittaa lahjontaa ja välttyä rangaistuksilta,

C.   ottaa huomioon, että tähän mennessä kansainvälisellä, eurooppalaisella ja kansallisella tasolla toteutetuista toimista huolimatta edellä mainittuihin YK:n kolmeen yleissopimukseen sisältyvien laittomien aineiden tuottaminen, käyttö ja kauppa ovat levinneet laajalle kaikissa jäsenvaltioissa ja että tämän epäonnistumisen vuoksi Euroopan unionin olisi tarkistettava yleistä huumepolitiikkaansa,

D.   ottaa huomioon, että 8. kesäkuuta 2004 kokoontunut oikeus- ja sisäasioiden neuvosto päätti, että vuosiksi 2005–2012 laaditaan uusi EU:n huumausainestrategia, joka on perustana kahdelle peräkkäiselle kolmivuotiselle (2005–2007 ja 2009–2011) huumausaineita koskevalle EU:n toimintasuunnitelmalle, joiden kummankin jälkeen on yksivuotinen arviointijakso (2008 ja 2012), ja että kyseinen strategia hyväksytään joulukuun 2004 Eurooppa-neuvostossa,

E.   ottaa huomioon, että neuvoston puheenjohtajavaltio Alankomaat esitteli 6. heinäkuuta 2004 horisontaaliselle huumausainetyöryhmälle ehdotuksen Euroopan unionin huumausainestrategiaksi (2005–2012) (CORDROGUE 53) ja otti huomioon "EU:n huumausainestrategiasta" Dublinissa 10. ja 11. toukokuuta 2004 järjestetyn konferenssin päätelmät (CORDROGUE 36), joita tarkistettiin 7. ja 8. syyskuuta sekä 30. syyskuuta ja 1. lokakuuta 2004,

F.   ottaa huomioon, että neuvosto käy horisontaalisessa huumausainetyöryhmässä ja CATS:ssa (Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 36 artiklassa tarkoitettu komitea) neuvotteluja EU:n huumausainestrategian (2005–2012) sisällöstä, vaikka sillä ei vielä ole edellistä EU:n huumausainestrategiaa (2000–2004) eikä EU:n huumausaineiden torjuntaa koskevan toimintasuunnitelman (2000–2004) täytäntöönpanoa käsitteleviä poliittisia ja teknisiä arviointeja, jotka Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus toteutti yhdessä komission kanssa ja joiden tulokset komissio esitti oikeus- ja sisäasioiden neuvostolle 25. ja 26. lokakuuta 2004 ja seurantakeskus parlamentille 24. marraskuuta 2004, jotta voitaisiin arvioida Euroopan unionin huumausainestrategiassa (2000–2004) vahvistettujen yhdentoista yleistavoitteen ja kuuden ensisijaisen tavoitteen toteutumista,

G.   ottaa huomioon, että YK:n huumausainetoimikunta aloittaa - kymmenen vuotta vuonna 1998 pidetyn huumeita koskevan huippukokouksen jälkeen - vuonna 2008 pidettävän huumeita käsittelevän yleiskokouksen valmistelut,

H.   pitää välttämättömänä, että määritellään täsmälliset kvantifioitavissa olevat toiminnalliset tavoitteet, jotta saadaan selville, ovatko edellisessä strategiassa esitetyt tavoitteet ja toimet tuottaneet tuloksia ja missä määrin tuloksia on saatu,

I.   katsoo, että huumeisiin liittyvien moninaisten ongelmien suppean analysoinnin välttämiseksi huumeisiin sisältyviä vaaroja on tarkasteltava muun muassa tieteellisestä, sosiologisesta ja kulttuurisesta näkökulmasta sen sijaan, että keskitytään pelkästään objektiivisiin ja vertailukelpoisiin tietoihin; on arvioitava myös perusteellisesti kaikkia muita yhteiskunnan kehitykseen vaikuttavia tekijöitä ja sille koituvia vahinkoja; toivoo, että nämä analyysit ja arvioinnit julkaistaan,

J.   katsoo, että kansallisen huumausainepolitiikan on perustuttava emotionaalisten seikkojen sijasta tieteellisiin faktoihin kustakin huumausainetyypistä, koska kukin huumeongelma edellyttää erityistä lähestymistapaa; katsoo, että yleistävä lähestymistapa nakertaa politiikan kaikkien osatekijöiden uskottavuutta,

K.   pitää ensisijaisen tärkeänä, että näiden arviointien ja analyysien perusteella aloitetaan huumepolitiikan tarkistaminen, jotta se olisi tehokkaampaa ja sillä olisi enemmän vaikutusta asetettujen tavoitteiden kannalta; toteaa, että erityistä huomiota on kiinnitettävä vaihtoehtoisiin politiikkoihin, joilla jo tällä hetkellä on monissa jäsenvaltioissa saavutettu parempia tuloksia esimerkiksi huumekuolleisuuden laskun, huumeiden käyttäjien terveydensuojelun sekä yhteiskuntaan sopeuttamisen ja taloudellisen tilanteen turvaamisen osalta,

1.   suosittelee neuvostoa ja Eurooppa-neuvostoa noudattamaan Euroopan unionin uutta huumausainestrategiaa (2005–2012) laatiessaan sekä kaikissa EU:n huumepolitiikkaa koskevissa kysymyksissä seuraavia suosituksia:

   a) olisi määriteltävä uudelleen eurooppalainen huumepoliittinen yhteistyö, jonka tavoitteena on käsitellä rajatylittävää ja laajamittaista huumausaineiden salakuljetusta, jossa ongelmaa lähestytään kokonaisvaltaisesti ja tieteellisesti ja joka perustuu kansalaisoikeuksien ja poliittisten oikeuksien kunnioittamiseen sekä yksilön elämän ja terveyden suojeluun;
   b) olisi määriteltävä selkeät ja täsmälliset, kvantifioitavissa olevat tavoitteet ja prioriteetit, jotka voidaan tulevissa toimintasuunnitelmissa muuntaa toiminnallisiksi indikaattoreiksi ja toimiksi, joita koskevat vastuut ja toteuttamisaikataulut on määriteltävä selkeästi ja toissijaisuusperiaate huomioon ottaen; toteutuksen helpottamiseksi näihin selkeästi määriteltyihin tavoitteisiin (koordinointi, tiedotus, arviointi ja kansainvälinen yhteistyö) olisi sovellettava monitieteellistä yhteisön tason lähestymistapaa;
   c) olisi tiedostettava, että EU:n huumausainestrategian (2000–2004) toteutumisesta tehdyissä arvioinneissa yksikään strategian kuudesta päätavoitteista ei ole täyttynyt tyydyttävällä tavalla sekä otettava tästä politiikan ja lainsäädännön osalta oppia suunniteltaessa Euroopan unionin huumausainestrategiaa (2005–2012) sekä siihen liittyviä toimintasuunnitelmia;
   d) olisi otettava huomioon Euroopan unionin huumausainestrategian kuuden ensisijaisen tavoitteen toteutumista koskevien arviointien tulokset;
   e) uuden strategian olisi perustuttava lujemmin tieteelliseen tutkimukseen ja jäsenvaltioissa toimivien alan toimijoiden huolelliseen ja jäsenneltyyn kuulemiseen;
   f) Euroopan unionin uuden huumausainestrategian olisi perustuttava sellaiseen oikeus-, toimielin- ja rahoitusperustaan, jotka on johdettu toimivista entisistä ratkaisuista ja onnistuneista parhaista käytännöistä;
   g) yhteiskunnallista ja tieteellistä tutkimusta laittomien aineiden asiallisista lääketieteellisistä ja sosiaalisista käyttötarkoituksista olisi lisättävä;
   h) olisi luotava vaihtoehto nykyiselle pirstoutuneelle rahoitukselle luomalla uusi budjettikohta, josta komission tulevaisuudessa hyväksymiin toimintasuunnitelmiin sisältyvät välineet rahoitetaan, sillä muussa tapauksessa huumausainestrategiassa asetetut tavoitteet jäävät saavuttamatta;
   i) olisi luotava budjettikohta, jolla edistettäisiin jatkuvaa neuvonpitoa asianosaisten kansalaisjärjestöjen ja riippumattomien asiantuntijoiden kanssa huumausainepolitiikan vaikutuksista kansalaisten kannalta;
  j) olisi arvioitava yksityiskohtaisesti edellisen strategian täytäntöönpanon tehokkuus erityisesti seuraavien seikkojen osalta:
   käytön ja riippuvuuden ehkäisy
   laittomien huumausaineiden tarjonnan ja kysynnän vähentäminen
   sosiaalisten haittojen (syrjäytyminen) vähentäminen
   terveyshaittojen vähentäminen
   huumeisiin liittyvän pikkurikollisuuden ja järjestäytyneen rikollisuuden vähentäminen,
ja EU:n uusi huumausainestrategia (2005–2012) olisi hyväksyttävä vasta sen jälkeen, kun edellisestä strategiasta ja sen toteutuneista saavutuksista tehtävät tekniset, tieteelliset, lainsäädännölliset ja poliittiset arvioinnit on saatu valmiiksi;
   k) Euroopan parlamentille olisi tiedotettava määräajoin – demokraattista oikeutusta, avoimuutta ja toimielinten välistä yhteistyötä koskevien periaatteiden mukaisesti – EU:n uudesta huumausainestrategiasta (2005–2012) käytävien neuvottelujen edistymisestä neuvostossa;
   l) Euroopan parlamenttia olisi kuultava hyvissä ajoin ennen EU:n uuden huumausainestrategian (2005–2012) hyväksymistä, jotta sen kanta voidaan ottaa huomioon;
   m) jotta unionin huumausainestrategiaa koskevan ehdotuksen yleistavoite voitaisiin saavuttaa, olisi ehdotettava aivan toisenlaisia toimenpiteitä kuin esillä olleissa ehdotuksissa, asettamalla etusijalle laittomia aineita käyttävien hengen ja terveyden suojelu sekä heidän hyvinvointinsa ja suojelunsa parantaminen, ja tarkastelemalla ongelmaa tasapainoisesti ja kokonaisvaltaisesti, sillä tähän mennessä esitetyt ehdotukset ovat riittämättömiä;
   n) Euroopan unioniin suuntautuvan huumausainekaupan hillitsemiseksi olisi tehostettava eurooppalaisia yhteistyömekanismeja, sillä 25 jäsenvaltion EU:n rajat ovat lähempänä niiden maiden rajoja, joista huumeet ovat peräisin, ja Euroopan unionin huumepolitiikkaan olisi määriteltävä ja sisällytettävä kokonaan uudenlainen ja entistä laajempi koordinaatiomekanismi esimerkiksi Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen välityksellä, jotta huumeongelmaa voitaisiin käsitellä tasapainoista, monialaista ja kokonaisvaltaista lähestymistapaa noudattaen, mikä kymmenen uuden jäsenvaltion liityttyä unioniin on vielä aikaisempaakin tärkeämpää;
   o) huumepolitiikan koordinointia ja sitä koskevaa tiedonvaihtoa olisi parannettava Euroopan unionissa kymmenen uuden jäsenen liityttyä unioniin, jotta huumeongelmaa voitaisiin käsitellä sellaista tasapainoista, monialaista ja kokonaisvaltaista lähestymistapaa noudattaen, jossa otetaan huomioon myös eri jäsenvaltioiden ja vaihtoehtoista huumepolitiikkaa soveltavien muiden Euroopan maiden saavuttamat ja kattavasti dokumentoidut, rohkaisevat tulokset;
   p) olisi vahvistettava vähimmäisvaatimukset toimenpiteiden ja kuntoutustoimien saatavuuden parantamiseksi ja niiden tehostamiseksi perustuen jäsenvaltioiden parhaisiin toimintatapoihin, jotta huumeiden käytön yhteiskunnallisia vaikutuksia voidaan vähentää;
   q) olisi otettava asianmukaisesti huomioon uusi tilanne, joka on syntynyt kymmenen uuden jäsenvaltion liityttyä unioniin ja joka edellyttää tehokkaampaa yhteistyötä uusien rajavaltioiden kanssa;
   r) olisi tehostettava huumeiden käyttäjien pääsyä haittojen vähentämisohjelmiin (erityisesti hi-viruksen ja muiden veren välityksellä tarttuvien tautien leviämisen estämiseksi);
   s) olisi vahvistettava jäsenvaltioiden parhaisiin toimintatapoihin perustuvat vähimmäisvaatimukset kuntoutustoimille sen sijaan, että keskityttäisiin liiaksi korvaushoitoihin, ja tehtävä erityisiä ponnisteluja sosiaalisen kuntoutuksen tehostamiseksi;
   t) haittojen vähentämiseen, tiedottamiseen, ennaltaehkäisyyn, hoitoon ja laittomien aineiden käytön vuoksi ongelmiin joutuneiden hengen ja terveyden suojeluun olisi kiinnitettävä enemmän huomiota ja olisi määriteltävä toimia, joilla estetään uhrien syrjäytyminen pakkotoimenpiteiden sijasta, jotka hipovat ihmisoikeuksien loukkauksia ja ovat usein johtaneet niihin,
   u) olisi luotava huumerikollisille ja huumeiden käyttäjille vankilan vaihtoehdoksi tarkoitettuja kuntoutusohjelmia, koska ohjelmien tehokkuudesta on saatu hyviä kokemuksia niitä soveltavissa maissa;
   v) olisi tehostettava sellaisia tiedotustoimia, joilla annetaan tietoa laittomista aineista ja ehkäistään huumeiden käyttöä erityisesti kouluissa, ja myönnettävä niille asianmukaista rahoitusta vuosiksi 2000–2004 laaditun toimintaohjelman mukaisesti sekä hillittävä huumeiden käytön ja sen vaarojen kielteisiä seurauksia;
   w) pääpaino olisi pantava tiedotustoimien lisäämiseen, ja tiedotustoimien olisi perustuttava tieteellisiin faktoihin eri tyyppisten huumeiden (erityisesti synteettisten huumeiden) käytön seurauksista, jotta kaikkia voidaan varoittaa selkeästi ja vakavasti;
   x) huumeriippuvaisten ja laittomien aineiden käyttäjien, kansalaisyhteiskunnan, kansalaisjärjestöjen, vapaaehtoisten ja yleisön tehtävä huumeisiin liittyvien ongelmien ratkaisemisessa olisi määriteltävä ja niiden osallistumista ja mukanaoloa olisi lisättävä huomattavasti pyrittäessä löytämään ratkaisuja näihin ongelmiin erityisesti siten, että otetaan alalla toimivat järjestöt tiiviimmin mukaan horisontaalisen huumausainetyöryhmän toimintaan ja toteutetaan vuosittain eurooppalainen aloite huumeiden käytön ehkäisemiseksi, perustamalla kokeiluluontoisesti helposti lähestyttäviä epävirallisia keskuksia, jotka työskentelevät haittojen vähentämiseksi ja soveltavat muuhun kuin kieltoon perustuvaa toimintamallia;
   y) olisi otettava käyttöön arviointitoimia, joiden avulla voidaan saada selville ja korjata mahdolliset puutteet, joita havaitaan Euroopan unionin huumausainestrategiassa asetettuihin tavoitteisiin nähden, ja ottaa käyttöön sopivimmat välineet ja resurssit niiden saavuttamiseksi;
   z) olisi toteutettava asianmukaisia toimia, jotta estetään kansainvälisen terrorismin rahoittaminen laittomasta huumekaupasta saaduilla tuloilla, ja sovellettava omaisuuden takavarikoinnista ja rahanpesusta annettuja voimassa olevia säädöksiä sekä tuettava Italian mafianvastaista lainsäädäntöä, jonka nojalla rikollisjärjestöiltä takavarikoitu omaisuus (tulot) käytetään sosiaalisiin tarkoituksiin;
   aa) kaikkiin kansainvälisiin sopimuksiin ja erityisesti kaikkiin kolmansien maiden kanssa tehtäviin uusiin yhteistyösopimuksiin olisi sisällytettävä erityinen huumeiden vastaista yhteistyötä koskeva lauseke, ja tämä olisi tunnustettava ns. olennaiseksi lausekkeeksi;
   ab) huumeidentuottajamaiden kehitykseen myönnettävää apua olisi lisättävä huomattavasti ohjelmilla, joista rahoitetaan kestävää vaihtoehtoista viljelyä ja köyhyyden voimakasta vähentämistä; on myös tarkasteltava mahdollisuutta edistää ja turvata esimerkiksi opiaattien tuottamista lääkinnällisiin tieteellisiin tarkoituksiin ja harkittava mahdollisuutta käynnistää koehankkeita vuoden 1961 yleissopimukseen kuuluvista kasveista, kuten kokan lehdestä ja intianhampusta saatavien laillisten tuotteiden teolliseksi valmistamiseksi;
   ac) olisi tarjottava ja taattava pääsy korvaaviin ohjelmiin ottaen erityisesti huomioon vankilaolosuhteet sekä laittomia aineita käyttävien tai näiden aineiden käytön yhteydessä muihin kuin väkivaltarikoksiin syyllistyneille langetettavat vankeusrangaistukset korvaavien vaihtoehtojen tukemiseen;
   ad) olisi lisättävä tutkimusta, joka kohdistuu nykyään laittomien tai ns. harmaaseen vyöhykkeeseen kuuluvien kasvien, kuten hampun, oopiumin ja kokan lehtien, käyttämistä lääkinnällisissä sovelluksissa, elintarviketurvallisuustarkoituksissa, kestävässä maataloudessa, vaihtoehtoisten energianlähteiden luomisessa, puu- tai öljypohjaisten tuotteiden korvikkeena ja muissa hyötytarkoituksissa;
   ae) huumekaupan torjuntaa koskevaa puitepäätöstä olisi tarkistettava, jotta voidaan ottaa huomioon Euroopan parlamentin näkemykset ja noudattaa perussopimusten toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatetta;
   af) olisi tehtävä tieteellinen tutkimus huumeiden valvontaa koskevien nykyisten politiikkojen kustannuksista ja hyödyistä, johon sisältyisi erityisesti analyysi kannabiksesta sekä sen laillisista ja laittomista johdannaisista, niiden vaikutuksista, hoidollisista mahdollisuuksista sekä kriminalisointipolitiikan tuloksista ja mahdollisista vaihtoehdoista; olisi analysoitava niiden hoitomuotojen tehoa, joissa heroiinia annetaan lääketieteellisessä valvonnassa hoitotarkoituksessa, huumekuolleisuuden vähentämistä koskevaan tavoitteeseen nähden; olisi myös tarkasteltava kieltoon perustuvan strategian taloudellisia, juridisia, sosiaalisia ja ympäristöllisiä kustannuksia niihin mittaviin henkilöresursseihin ja taloudellisiin resursseihin verrattuna, joita käytetään lain soveltamisen valvontaan, sekä analysoitava tällä hetkellä EU:n strategiassa ja globaalissa huumeiden valvontajärjestelmässä sovelletun lainsäädännön kolmansia maita koskevia seurauksia;
   ag) hallituksia ja kansallisia parlamentteja olisi kehotettava toteuttamaan tehokkaita toimia, joilla estetään huumeiden kulkeutuminen vankiloihin;

2.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän suosituksen neuvostolle ja Eurooppa-neuvostolle sekä tiedoksi komissiolle ja jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskukselle, Euroopan neuvostolle sekä Yhdistyneille Kansakunnille sekä sen erityisjärjestöille.

(1) EYVL L 36, 12.2.1993, s. 1.
(2) EYVL L 19, 22.1.1997, s. 25.
(3) EYVL L 342, 31.12.1996, s. 6.
(4) EYVL L 167, 25.6.1997, s. 1.
(5) EYVL L 287, 21.10.1997, s. 1.
(6) EYVL C 19, 23.1.1999, s. 1.
(7) EYVL L 344, 28.12.2001, s. 76.
(8) EUVL L 47, 18.2.2004, s. 1.
(9) EUVL L 335, 11.11.2004, s. 8.

Päivitetty viimeksi: 3. toukokuuta 2005Oikeudellinen huomautus