Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2004/2221(INI)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0067/2004

Pateikti tekstai :

A6-0067/2004

Debatai :

PV 14/12/2004 - 17

Balsavimas :

PV 15/12/2004 - 4.6

Priimti tekstai :

P6_TA(2004)0101

Priimti tekstai
PDF 160kWORD 75k
Trečiadienis, 2004 m. gruodžio 15 d. - Strasbūras Galutinė teksto versija
ES strategija prieš narkotikus
P6_TA(2004)0101A6-0067/2004

Europos Parlamento rekomendacija Tarybai ir Europos Vadovų Tarybai dėl Europos kovos prieš narkotikus strategijos (2005-2012) (2004/2221(INI))

Europos Parlamentas ,

–   atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl rekomendacijos Tarybai dėl Europos kovos prieš narkotikus strategijos 2005–2012 m. (B6-0070/2004), kurią pateikė Rosa Díez González PSE frakcijos vardu,

–   atsižvelgdamas į ES Sutarties V antraštinę dalį,

–   atsižvelgdamas į ES Sutarties VI antraštinę dalį ir ypač į 31 straipsnio 1 dalies e punktą ir 34 straipsnio 2 dalies b punktą,

–   atsižvelgdamas į EB Sutartį ir ypač į 252 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Sutartį dėl Konstitucijos Europai ir ypač į I–16, I–17, I–40, II–94, II–95, III–271, III–278, III–305 ir kt. straipsnius,

–   atsižvelgdamas į tarptautines, Europos ir nacionalines priemones, skirtas apsaugoti žmogaus teises ir pagrindines laisves, ypač teisę gyventi ir teisę būti sveikam,

–   atsižvelgdamas į tai, kad Šengeno acquis buvo įtraukta atitinkamai į ES ir EB sutartis,

–   atsižvelgdamas į šias Jungtinių Tautų konvencijas: 1961 m. kovo 30 d. konvenciją dėl narkotinių priemonių, iš dalies pakeistą 1972 m. kovo 25 d. Ženevos protokolu, 1971 m. vasario 21 d. konvenciją dėl psichotropinių medžiagų ir 1988 m. gruodžio 20 d. konvenciją dėl kovos su neteisėta narkotinių priemonių ir psichotropinių medžiagų apyvarta,

–   atsižvelgdamas į 1993 m. vasario 8 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 302/93 dėl Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro (ENNSC) steigimo(1) ,

–   atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą Tarybai ir Europos Parlamentui dėl ES kovos prieš narkotikus veiksmų plano 1995–1999 m. (KOM(1994)0234),

–   atsižvelgdamas į 1998 m. birželio 8 ir 10 d. Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos neeilinėje sesijoje (UNGASS) priimtą politinį pareiškimą dėl narkotikų ir rezoliucijas,

–   atsižvelgdamas į 1996 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 102/97/EB, nustatantį Bendrijos veiksmų programos dėl priklausomybės nuo narkotikų prevencijos veiklos visuomenės sveikatos srityje ribas(2) ,

–   atsižvelgdamas į 1996 m. gruodžio 17 d. Tarybos bendruosius veiksmus 96/750/TVR dėl Europos Sąjungos valstybių narių įstatymų ir praktikos derinimo siekiant kovoti su narkomanija bei užkirsti kelią neteisėtai prekybai narkotikais ir kovoti su ja(3) ,

–   atsižvelgdamas į 1997 m. birželio 16 d. Tarybos bendruosius veiksmus 97/396/TVR dėl keitimosi informacija apie naujus sintetinius narkotikus, jų pavojų įvertinimo ir kontrolės(4) ,

–   atsižvelgdamas į 1997 m. spalio 13 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2046/97 dėl Šiaurės ir Pietų bendradarbiavimo kampanijoje prieš narkotikus ir narkomaniją(5) ,

–   atsižvelgdamas į metines ENNSC ataskaitas,

–   atsižvelgdamas į Tarybos ir Komisijos veiksmų planą dėl geriausio Amsterdamo sutarties nuostatų, susijusių su laisvės, saugumo ir teisingumo erdve, įgyvendinimo(6) (kurį 1998 m. gruodžio mėnesį priėmė Vienos Europos Vadovų Taryba) ir ypač į 13, 14, 44, 47 ir 51 punktus,

–   atsižvelgdamas į 1999 m. spalio 15–16 d. Tamperės Europos Vadovų Tarybos išvadas, ypač į 43, 48, 50, 59, 60, 61 ir 62 punktus,

–   atsižvelgdamas į 1999 m. gruodžio 10–11 d. Helsinkio Europos Vadovų Tarybą ir ypač į 51 išvadą, kurioje atkreipiamas dėmesys į Europos kovos prieš narkotikus strategiją 2000–2004 m.,

–   atsižvelgdamas į 2000 m. birželio 19–20 d. Santa María da Feiros Europos Vadovų Tarybos išvadas ir ypač į 51 punktą, kuriuo buvo priimtas ES kovos prieš narkotikus veiksmų planas 2000–2004 m.,

–   atsižvelgdamas į 2001 m. gruodžio 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/97/EB, iš dalies keičiančią Tarybos direktyvą 91/308/EEB dėl finansų sistemos apsaugos nuo jos panaudojimo pinigų plovimui(7) ,

–   atsižvelgdamas į Komisijos komunikatus Tarybai ir Europos Parlamentui dėl ES kovos prieš narkotikus veiksmų plano 2000–2004 m. įgyvendinimo (KOM(2001)0301 ir KOM(2002)0599),

–   atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 302/93 dėl Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro steigimo (KOM(2003)0808),

–   atsižvelgdamas į 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių ir psichotropinių priemonių prekursorių(8) ,

–   atsižvelgdamas į 2004 m. spalio 25 d. Tarybos pamatinį sprendimą 2004/757/TVR, nustatantį būtiniausias nuostatas dėl nusikalstamų veikų sudėties požymių ir bausmių neteisėtos prekybos narkotikais srityje(9) ,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 114 straipsnio 3 dalį ir 94 straipsnio 1 dalį,

–   atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą (A6-0067/2004),

A.   kadangi narkotikų vartojimas ir prekyba jais valstybėse narėse jau pasiekė itin didelį mastą, ir kiekviena valstybė narė atskirai negali išspręsti šios problemos, akivaizdu, kad būtina, jog ES patvirtintų visos Europos kovos prieš narkotikus politiką ir ją integruotai bei globaliai įgyvendintų, pasitelkdama visas būtinas priemones, kad nuo jų būtų apsisaugota ir būtų išspręstos jų sukeliamos žmogaus sveikatos ir socialinės atskirties problemos bei atitaisyta su narkotikais susijusio organizuoto nusikalstamumo visuomenei padaryta žala,

B.   kadangi narkotikų gamyba ir prekyba jais yra pagrindinis Europos mafijos pelno šaltinis bei prisideda prie jos pajėgumų korupcijoje ir nebaudžiamume,

C.   kadangi, nepaisant iki šiol tarptautiniu, Europos ir nacionaliniu lygmeniu vykdytų priemonių, trijose pirmiau minėtose Jungtinių Tautų konvencijose nurodytų uždraustų medžiagų gamyba, vartojimas ir prekyba pasiekė itin didelį mastą visose valstybėse narėse, o pripažįstant šią problemą būtina, kad ES peržiūrėtų savo bendrą strategiją narkotinių medžiagų atžvilgiu,

D.   kadangi Teisingumo ir vidaus reikalų ministrų taryba 2004 m. birželio 8 d. posėdyje nusprendė, kad naujoji ES kovos prieš narkotikus strategija turi būti įgyvendinta per 2005–2012 m. remiantis dviem ES kovos prieš narkotikus veiksmų planais, kurių kiekvienas bus taikomas trejus metus (2005–2007 m. ir 2009–2012 m.) ir po kurių kiekvieno bus vienerių metų vertinamasis laikotarpis (2008 m. ir 2012 m.), ir kad ši strategija turėtų būti priimta 2004 m. gruodžio mėnesio Europos Vadovų Taryboje,

E.   kadangi 2004 m. liepos 6 d. Tarybai pirmininkaujantys Nyderlandai pateikė Europos kovos prieš narkotikus strategijos projektą 2005–2012 m. (CORDROGUE 53) Horizontaliai kovos prieš narkotikus grupei atsižvelgdami į 2004 m. gegužės 10–11 d. Dublino konferencijos dėl ES kovos prieš narkotikus strategijos (CORDROGUE 36) rezultatus, ir kadangi šis projektas vėliau buvo svarstytas 2004 m. rugsėjo 7–8 d., rugsėjo 30 d. bei spalio 1 d. posėdžiuose,

F.   kadangi Taryba Horizontalioje kovos prieš narkotikus grupėje ir Koordinavimo komitete (komitetas, minimas 36 ES Sutarties straipsnyje) derėjosi dėl ES kovos prieš narkotikus strategijos 2005–2012 m. projekto turinio nežinodama politinio ir techninio ES kovos prieš narkotikus strategijos 2000–2004 m. ar ES kovos prieš narkotikus veiksmų plano 2000–2004 m. įgyvendinimo vertinimo ataskaitų, leidžiančių įvertinti, kaip įgyvendinami ES kovos prieš narkotikus strategijos 2000–2004 m. vienuolika bendrų ir šeši pagrindiniai tikslai, kurias rengia Komisija ir ENNSC, o jų rezultatai Komisijos buvo 2004 m. spalio 25-26 d. pateikti Teisingumo ir vidaus reikalų ministrų tarybai, o ENNSC buvo 2004 m. lapkričio 24 d. pateikti Parlamentui,

G.   kadangi, praėjus dešimčiai metų nuo 1998 m. JT aukščiausio lygio vadovų susitikimo dėl narkotikų, Jungtinių Tautų Narkotikų komitetas pradės ruoštis specialiajai Jungtinių Tautų 2008 m. sesijai dėl narkotikų,

H.   kadangi būtina numatyti aiškius, kiekybiškai įvertinamus ir veiksmingus veiklos tikslus tam, kad būtų galima tiksliai nustatyti, ar ankstesnėje strategijoje numatyti tikslai ir priemonės (ir kokia jų dalis) pasiekė rezultatų,

I.   tikėdamas, kad siekiant išvengti pernelyg paprastos daugelio su narkotikais susijusių problemų analizės, narkotikų keliama grėsmė turėtų būti analizuojama inter alia moksliniu, sociologiniu ir kultūriniu požiūriu ne tik kruopščiai tiriant objektyvius ir palyginamuosius duomenis, bet ir kruopščiai įvertinant kitokį poveikį ar žalą visuomenės raidai ir ragindamas paskelbti šiuos tyrimus ir vertinimus,

J.   kadangi valstybės politika kiekvienos narkotikų rūšies atžvilgiu turi būti grindžiama mokslinėmis žiniomis, o ne emociniu atsaku, nes kiekviena su narkotikais susijusi problema reikalauja specialaus požiūrio; kadangi apibendrintas požiūris mažina visų šios politikos aspektų patikimumą,

K.   kadangi, remiantis šiais įvertinimais ir analize, taip pat labai svarbu pradėti peržiūrinėti kovos prieš narkotikus politikos sritis siekiant, kad jos taptų veiksmingesnės ir efektyvesnės siektinų tikslų požiūriu, ypač daug dėmesio skiriant alternatyvioms politikos sritims, kurios daugelyje valstybių narių teikia geresnių rezultatų, pavyzdžiui, mažinant su narkotikų vartojimu susijusių mirties atvejų skaičių ir apsaugant sveikatą bei užtikrinant socialinę ir ekonominę narkotikus vartojančių asmenų reintegraciją,

1.   rekomenduoja Tarybai ir Europos Vadovų Tarybai, kuriant būsimą Europos kovos prieš narkotikus strategiją 2005–2012 m. ir apskritai ES kovos prieš narkotikus politikos atžvilgiu:

   a) naujai apibrėžti Europos bendradarbiavimo kovojant prieš narkotikus politiką, skirtą kovai su tarptautine ir didelio masto prekyba, kuri padėtų spręsti problemą visais atžvilgiais ir būtų pagrįsta moksliniu požiūriu, pagarba pilietinėms ir politinėms teisėms bei žmonių gyvybės ir sveikatos apsauga;
   b) nustatyti aiškius, kiekybiškai įvertinamus tikslus ir prioritetus, kurie gali būti būsimų veiksmų planų veiklos rodikliais ir priemonėmis, labai aiškiai apibrėžiant įgyvendinimo atsakomybės sritis ir terminus bei atsižvelgiant į subsidiarumo principą. Siekiant palengvinti įgyvendinimą, Europos mastu reikėtų taikyti daug mokslo sričių apimantį metodą šių aiškiai apibrėžtų tikslų atžvilgiu: koordinavimo, informavimo, įvertinimo ir tarptautinio bendradarbiavimo;
   c) atsižvelgti į tai, kad, pagal iki šiol pateiktus vertinimus, iš ES kovos prieš narkotikus strategijos 2000–2004 m. šešių pagrindinių tikslų nei vieno tikslo atveju nebuvo pasiekta teigiamų rezultatų, ir padaryti iš to išvadas politikos ir teisėkūros srityse, kuriant Europos kovos prieš narkotikus strategiją 2005–2012 m. bei su ja susijusius veiksmų planus;
   d) atsižvelgti į šių šešių pagrindinių ES kovos prieš narkotikus strategijoje nustatytų tikslų pasiekimo laipsnio įvertinimą;
   e) kuriant naują strategiją, labiau remtis moksliniais tyrimais ir nuodugniomis bei struktūriškai apibrėžtomis konsultacijomis su asmenimis, veikiančiais šioje srityje valstybėse narėse;
   f) naują ES kovos prieš narkotikus strategiją paremti teisine, institucine ir finansine baze, kuri kildinama iš veiksmingos praeities veiklos rezultatų ir pasisekusios geriausios patirties;
   g) siekiant atitinkamų tikslų medicinos ir socialinėje srityse, skatinti socialinius ir mokslinius nelegalių medžiagų daromo poveikio tyrimus;
   h) kadangi kitaip bus neįmanoma pasiekti tikslų, išdėstytų Kovos prieš narkotikus strategijoje, pasiūlyti alternatyvą dabartinei finansinei fragmentacijai sukuriant naują biudžeto eilutę, kruopščiai suderintą su visomis priemonėmis, kurios turės būti užtikrintos būsimuose Komisijos veiksmų planuose;
   i) sukurti specialią biudžeto eilutę, kuri padėtų rengti nuolatines konsultacijas su atitinkamomis pilietinės visuomenės organizacijomis ir nepriklausomais ekspertais dėl kovos prieš narkotikus politikos įtakos piliečiams;
  j) išsamiai įvertinti buvusios strategijos įgyvendinimo veiksmingumą, ypač atsižvelgiant į:
   - vartojimo ir priklausomybės prevenciją,
   - neteisėtų narkotikų pasiūlos ir paklausos mažinimą,
   - socialinės žalos (socialinės marginalizacijos) mažinimą,
   - žalos sveikatai mažinimą,
   - su narkotikais siejamo smulkaus ir organizuoto nusikalstamumo mažinimą;
ir dėl to nepriimti naujos Europos kovos prieš narkotikus strategijos 2005–2012 m., kol nežinomas realus buvusios strategijos rezultatų pasiekimo laipsnis, pamatuotas atitinkamų techninių, mokslinių, teisinių ir politinių įvertinimų pagrindu;
   k) remiantis demokratinio teisėtumo, skaidrumo ir bendradarbiavimo tarp institucijų principais, periodiškai pranešti Europos Parlamentui apie pažangą, pasiektą per diskusijas dėl Europos kovos prieš narkotikus strategijos 2005–2012 m. Taryboje;
   l) konsultuotis su Europos Parlamentu prieš priimant Europos kovos prieš narkotikus strategiją 2005–2012 m. tokiu laiku, kad būtų galima atsižvelgti į Parlamento nuomonę;
   m) pasiūlyti priemones, visiškai skirtingas nuo dabartinių priemonių, skirtų pasiekti bendrą ES kovos prieš narkotikus tikslą, teikiant pirmenybę nelegalias medžiagas vartojančių asmenų gyvybės ir sveikatos apsaugai, gerinant jų gerovę ir apsaugą subalansuoto ir integruoto požiūrio į problemą pagrindu, nes esami pasiūlymai neatitinka poreikių;
   n) kadangi, ES išsiplėtus iki 25 valstybių narių, jos išorės sienos priartėjo prie sienų su valstybėmis, iš kurių narkotikai įvežami, stiprinti Europos bendradarbiavimo mechanizmą siekiant neleisti, kad į ES būtų įvežami narkotikai, ir siekiant aiškiai apibrėžti bei išplėsti naują Europos kovos prieš narkotikus koordinavimo mechanizmą, inter alia per ENNSC, taip, kad būtų pasiektas integruotas, daug mokslo sričių apimantis ir suderintas požiūris į narkotikų vartojimo problemą, kas, turint omenyje dešimties naujų valstybių narių įstojimą, dabar yra itin svarbu;
   o) įstojus dešimčiai naujų valstybių narių, gerinti informacijos apie narkotikų politiką koordinavimą ir keitimąsi šia informacija Sąjungoje tam, kad narkotikų problema būtų sprendžiama taikant integruotą, daug mokslo sričių apimantį ir subalansuotą požiūrį, kuriuo kartu būtų atsižvelgiama į vilčių teikiančius įvairių valstybių narių ir kitų Europos šalių, įgyvendinančių alternatyvią kovos su narkotikais politiką, rezultatus;
   p) siekiant sumažinti narkotikų vartojimo daromą įtaką visuomenei, minimalius standartus, užtikrinančius intervencinių ir reabilitacinių priemonių prieinamumą ir veiksmingumą, nustatyti remiantis geriausia valstybių narių patirtimi;
   q) tinkamai atsižvelgti į naujai po dešimties naujų narių įstojimo į Sąjungą susiklosčiusią situaciją, dėl kurios reikia intensyviau bendradarbiauti su naujais kaimynais;
   r) pagerinti žalą mažinančių programų prieinamumą narkotikus vartojantiems asmenims (ypač siekiant sustabdyti ŽIV ir kitų per kraują užkrečiamų ligų plitimą);
   s) užuot per didelį dėmesį skyrus gydymui narkotikų pakaitalais, būtiniausius reabilitacijos priemonių standartus nustatyti remiantis pažangiausia valstybių narių patirtimi; siekiant šio tikslo, ypač didelį dėmesį reikia skirti socialinės reabilitacijos skatinimui;
   t) užuot įgyvendinus represinę strategiją, kuri yra susijusi su žmogaus teisių pažeidimais ir dažnai juos sąlygoja, labiau pabrėžti žalos mažinimą, informaciją, prevenciją, rūpinimąsi ir dėmesį žmonių, turinčių su neteisėtomis medžiagomis susijusių problemų, gyvybei ir sveikatai bei numatyti priemones siekiant užkirsti kelią tų asmenų marginalizavimui;
   u) sukurti reabilitacijos programas narkotikus vartojantiems nusikaltėliams, alternatyvias bausmės atlikimui kalėjime, kadangi tokios programos pasiteisino šalyse, kuriose jos buvo įgyvendinamos;
   v) padidinti finansavimą ir pakankamai finansuoti informavimo priemones, reikalingas siekiant informuoti apie neteisėtas medžiagas ir užkirsti kelią narkotikų vartojimui, ypač mokyklose, kaip numatyta Veiksmų plane 2000–2004 m., ir apriboti neigiamus narkotikų vartojimo ir su juo susijusio pavojaus padarinius;
   w) pabrėžti, kad, siekiant sugebėti aiškiai ir suprantamai visus įspėti, reikia tobulinti informavimo priemones, kurios turėtų būti paremtos mokslinėmis žiniomis apie skirtingų narkotinių medžiagų (ypač sintetinių) poveikį;
   x) apibrėžti ir palaipsniui didinti nuo narkotikų priklausomų asmenų ir nelegalių medžiagų vartotojų, pilietinės visuomenės, nevyriausybinių organizacijų, savanorių ir plačiosios visuomenės įsitraukimą ir dalyvavimą sprendžiant su narkotikais susijusias problemas, ir ypač labiau įtraukti šioje srityje veikiančias organizacijas į Horizontalios kovos prieš narkotikus grupės veiklą, organizuoti kasmetinę Europos prevencinės iniciatyvos priemonę ir įsteigti eksperimentinius lengvai prieinamus neformalius centrus, kurie veiktų pagal nedraudžiančiojo pobūdžio strategiją ir žalos mažinimo strategiją;
   y) sukurti vertinimo priemones, kuriomis būtų galima tiksliai nustatyti ir ištaisyti nukrypimus nuo ES kovos prieš narkotikus strategijoje užsibrėžtų tikslų ir nustatyti tinkamesnes priemones bei išteklius jiems pasiekti;
   z) imtis tinkamų žingsnių siekiant užkirsti kelią iš nelegalios prekybos narkotikais gauto pelno panaudojimui finansuojant tarptautinį terorizmą ir taikyti galiojančius teisės aktus dėl turto konfiskavimo ir kovos prieš pinigų plovimą, tuo pat metu remiant kovai su mafija skirtus Italijos teisės aktus, kurie leidžia konfiskuotas kriminalinių organizacijų lėšas (pelną) panaudoti visuomeniniams poreikiams;
   aa) į visus tarptautinius susitarimus ir ypač į naujus bendradarbiavimo su trečiosiomis šalimis susitarimus įtraukti specialią prieš narkotikus nukreiptą sąlygą, kuri turėtų "esminės sąlygos" statusą;
   ab) pasitelkiant programas, kuriomis finansuojami alternatyvūs ilgalaikiai pasėliai ir esminis skurdo mažinimas, taip pat ištiriant galimybę skatinti ir naudoti produkciją, pvz., opiatus, tik medicinos ir mokslo tikslais, žymiai padidinti vystymosi pagalbą, teikiamą šalims, kuriose gaminami narkotikai, ir apsvarstyti galimybę pradėti bandomuosius projektus, kuriais iš augalų, minimų 1961 m. konvencijoje, pvz., kokamedžio lapų, kanapių, būtų skatinama pramoniniu būdu gaminti legalius produktus;
   ac) numatyti ir užtikrinti galimybę naudotis pakeitimo programomis, ypatingą dėmesį skiriant kalėjimų aplinkai ir tuo pat metu skatinant, kad nelegalių medžiagų vartotojams arba su jomis susijusius nedidelius, nesmurtinius nusikaltimus padariusiems asmenims būtų taikomos priemonės, alternatyvios įkalinimui;
   ad) padidinti šiuo metu draudžiamų arba pilkajai zonai priklausančių augalų, pvz., kanapių, opiumo, kokamedžio lapų, mokslinius tyrimus, susijusius su tų augalų panaudojimu medicinos, maisto saugos, tvaraus žemės ūkio, alternatyvių energijos šaltinių kūrimo srityse, jų galimybėmis pakeisti medienos arba naftos produktus ir kitose srityse;
   ae) atsižvelgiant į Parlamento išreikštą požiūrį, peržiūrėti pamatinį sprendimą dėl prekybos narkotikais ir užtikrinti, kad būtų laikomasi Sutartyse įtvirtintų subsidiarumo ir proporcingumo principų;
   af) atlikti mokslinį tyrimą, kuriuo būtų nustatyti dabartinių narkotinių medžiagų kontrolės priemonių kaštai ir nauda, visų pirmą apimantį kanapių ir įvairių legalių ir nelegalių jų atmainų analizę, siekiant inter alia įvertinti jų poveikį, gydomąsias savybes ir kriminalizuojančios politikos rezultatus bei galimas alternatyvas; programų, skirtų vartoti heroiną medikams prižiūrint ir gydymo tikslais veiksmingumo analizę, siekiant sumažinti su narkotikų vartojimu susijusių mirties atvejų skaičių; draudžiančios politikos ekonominių, teisinių, socialinių ir aplinkos apsaugos sąnaudų analizę, atsižvelgiant į žmogiškuosius ir finansinius išteklius, kurių reikia norint įgyvendinti teisės aktus; ir dabartinės politikos, tiek ES strategijos, tiek pasaulinės narkotikų kontrolės sistemos, poveikio trečiosioms valstybėms analizę;
   ag) raginti vyriausybes ir nacionalinius parlamentus imtis veiksmingų priemonių užkertant kelią narkotikų patekimui į kalėjimus;

2.   paveda Pirmininkui perduoti šią rekomendaciją Tarybai ir Europos Vadovų Tarybai ir pateikti susipažinti Komisijai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Europos narkotikų ir narkomanijos stebėjimo centrui, Europos Tarybai ir Jungtinėms Tautoms bei specializuotoms agentūroms.

(1) OL L 36, 1993 2 12, p. 1.
(2) OL L 19, 1997 1 22, p. 25.
(3) OL L 342, 1996 12 31, p. 6.
(4) OL L 167, 1997 6 25, p. 1.
(5) OL L 287, 1997 10 21, p. 1.
(6) OL C 19, 1999 1 23, p. 1.
(7) OL L 344, 2001 12 28, p. 76.
(8) OL L 47, 2004 2 18, p. 1.
(9) OL L 335, 2004 11 11, p. 8.

Atnaujinta: 2005 m. gegužės 3 d.Teisinis pranešimas