Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2004/2221(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0067/2004

Predkladané texty :

A6-0067/2004

Rozpravy :

PV 14/12/2004 - 17

Hlasovanie :

PV 15/12/2004 - 4.6

Prijaté texty :

P6_TA(2004)0101

Prijaté texty
PDF 147kWORD 74k
Streda, 15. decembra 2004 - Štrasburg Finálna verzia
Stratégia EÚ pre boj proti drogám (2005-2012)
P6_TA(2004)0101A6-0067/2004

Odporúčanie Európskeho parlamentu Rade a Európskej rade o stratégii Európskej únie pre boj proti drogám (2005-2012) (2004/2221(INI))

Európsky parlament ,

-   so zreteľom na návrh odporúčania pre Radu,ktorý predložila Rosa Díez González v mene Socialistickej skupiny v Európskom parlamente (PSE) o stratégii Európskej únie pre boj proti drogám (2005-2012) (B6-0070/2004),

-   so zreteľom na hlavu V Zmluvy o EÚ,

-   so zreteľom na hlavu VI Zmluvy o EÚ, a najmä na článok 31 ods. 1 písm. e a článok 34 ods. 2 písm. b tejto zmluvy,

-   so zreteľom na Zmluvu o EÚ, a najmä na článok 252 tejto zmluvy,

-   so zreteľom na Zmluvu o Ústave pre Európu, a najmä na jej články I-16, I-17, I-40, II-94, II-95, III-271, III-278, III-305 a ďalšie,

-   so zreteľom na medzinárodné, európske a vnútroštátne nástroje ochrany ľudských práv a základných slobôd, najmä ochrany práva na život a zdravia,

-   so zreteľom na zahrnutie schengenského acquis do Zmluvy o EÚ a Zmluvy o ES ,

-   so zreteľom na tieto dohovory OSN: o omamných látkach z 30. marca 1961, ktorý mení a dopĺňa Ženevský protokol z 25. marca 1972; o psychotropných látkach z 21. februára 1971; a proti nezákonnému obchodu s omamnými a psychotropnými látkami z 20. decembra 1988,

-   so zreteľom na nariadenie Rady EHS č. 302/93 z 8. februára 1993 o vytvorení Európskeho strediska pre monitorovanie drog a drogovej závislosti(1) (ESMDDZ),

-   so zreteľom na oznámenie Komisie pre Radu a Európsky parlament k Akčnému plánu EÚ pre boj proti drogám (1995-1999) (KOM(1994)0234),

-   so zreteľom na politické vyhlásenie o drogách a rezolúcie prijaté na mimoriadnom zasadaní Valného zhromaždenia OSN (UNGASS) dňa 8. a 10. júna 1998,

-   so zreteľom na rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady 102/97/ES zo 16. decembra 1996 prijať akčný program Spoločenstva o predchádzaní drogovej závislosti v rámci akčných krokov v oblasti verejného zdravia(2) ,

-   so zreteľom na jednotnú akciu Rady 96/750/SVV zo 17. decembra 1996, ktorá sa týka aproximácie právnych predpisov a praxe členských štátov Európskej únie na boj proti drogovej závislosti a na prevenciu a boj proti nezákonnému obchodovaniu s drogami(3) ,

-   so zreteľom na jednotnú akciu Rady 97/396/SVV zo 16. júna 1997, ktorá sa týka výmeny informácií, hodnotenia rizika a kontroly nových syntetických drog(4) ,

-   so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2046/97 z 13. októbra 1997 o severno-južnej spolupráci pri boji proti drogám a drogovej závislosti(5) ,

-   so zreteľom na výročné správy ESMDDZ,

-   so zreteľom na akčný plán Rady a Komisie pre čo najlepšie vykonávanie ustanovení Amsterdamskej zmluvy o vytvorení priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti(6) , prijatý Európskou radou vo Viedni v decembri 1998, a najmä na body 13, 14, 44, 47 a 51 tohto akčného plánu,

-   so zreteľom na závery prijaté Európskou radou v Tampere dňa 15. a 16. októbra 1999, a najmä na body 43, 48, 50, 59, 60, 61 a 62 týchto záverov,

-   so zreteľom na závery Európskej rady v Helsinkách, ktorá zasadala 10. a 11. decembra 1999, a najmä na bod 53 týchto záverov, ktorý sa zmieňuje o stratégii EÚ pre boj proti drogám (2000-2004),

-   so zreteľom na závery Európskej rady v Santa María da Feira, ktorá zasadala 19. a 20. júna 2000, a najmä na bod 51 týchto záverov, v ktorom sa prijíma Akčný plán EÚ pre boj proti drogám (2000-2004),

-   so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady č. 2001/97/ES zo 4. decembra 2001, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/308/EHS o ochrane finančného systému pred využívaním na účely prania špinavých peňazí(7) ,

-   so zreteľom na oznámenia Komisie pre Radu a Európsky parlament o vykonávaní Akčného plánu EÚ pre boj proti drogám (2000-2004) (KOM(2001)0301 a KOM(2002)0599),

-   so zreteľom na návrh nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 302/93 z 8. februára 1993 o vytvorení Európskeho strediska pre monitorovanie drog a drogovej závislosti (KOM(2003)0808),

-   so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 z 11. februára 2004 o prekurzoroch drog(8) ,

-   so zreteľom na rámcové rozhodnutie Rady 2004/757/SVV z 25. októbra 2004, ktorým sa stanovujú minimálne ustanovenia o znakoch skutkových podstát trestných činov v oblasti nezákonného obchodu s drogami(9) ,

-   so zreteľom na články 114 ods. 3 a 94 ods. 1 rokovacieho poriadku,

-   so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A6-0067/2004),

A.   keďže užívanie drog a predaj drog dosahujú veľmi veľkú mieru vo všetkých členských štátoch a tento problém nemôže vyriešiť každý štát samostatne, čo znamená, že je nevyhnutné, aby EÚ prijala skutočnú európsku politiku boja proti drogám a vykonávala ju integrovaným, globálnym spôsobom s využitím všetkých potrebných prostriedkov na predchádzanie a vyriešenie problémov ľudského zdravia a sociálneho vylúčenia, ktoré drogy zapríčiňujú a nahradila škody, ktoré na spoločnosti spôsobuje organizovaný zločin v súvislosti s drogami,

B.   keďže výroba a obchodovanie s drogami sú hlavným zdrojom zisku európskych mafistických organizácií a prispievajú k ich schopnosti korumpovať a zachovať si beztrestnosť,

C.   keďže napriek opatreniam, ktoré sa doteraz uskutočňovali na medzinárodnej, európskej a vnútroštátnej úrovni, dosiahla výroba, užívanie a predaj nezákonných látok, vymenovaných vo vyššie uvedených dohovoroch OSN, veľmi vysokú mieru vo všetkých členských štátoch a vzhľadom na tento neúspech je nevyhnutné, aby EÚ prehodnotila svoju všeobecnú stratégiu boja proti omamným látkam,

D.   keďže Rada pre spravodlivosť a vnútorné veci rozhodla na schôdzi 8. júna 2004, že je potrebné vykonávať v období rokov 2005-2012 novú stratégiu EU pre boj proti drogám na základe dvoch akčných plánov EÚ pre boj proti drogám, z ktorých každý bude trvať tri roky (2005-2007 a 2009-2011) a po každom bude nasledovať hodnotiace obdobie (2008 a 2012), a že túto stratégiu by Európska rada mala prijať v decembri 2004,

E.   keďže 6. júla 2004 holandské predsedníctvo Rady prezentovalo návrh stratégie EÚ pre boj proti drogám (2005-2012) (CORDROGUE 53) horizontálnej skupine pre boj proti drogám, v ktorom sa zohľadnili závery dublinskej konferencie o Stratégii EÚ pre boj proti drogám (CORDROGUE 36) z 10. a 11. mája 2004; keďže o tomto návrhu sa následne rokovalo na schôdzach, ktoré sa konali 7. a 8. septembra, 30. septembra a 1. októbra 2004,

F.   keďže Rada rokovala v rámci horizontálnej skupiny pre boj proti drogám a Koordinačného výboru (výbor, na ktorý odkazuje článok 36 Zmluvy o ES) o obsahu návrhu stratégie EÚ pre boj proti drogám (2005-2012) bez toho, aby poznala technické a politické vyhodnotenia Stratégie EÚ pre boj proti drogám (2000-2004), ako aj vykonávania Akčného plánu EÚ pre boj proti drogám (2000-2004) vypracované Komisiou a ESMDDZ, výsledky ktorých Komisia predložila Rade pre SVV 25-26. októbra 2004 a ESMDDZ Parlamentu 24. novembra 2004, aby sa umožnilo posúdiť, do akej miery sa splnilo jedenásť všeobecných cieľov a šesť základných cieľov stanovených v Stratégii EÚ pre boj proti drogám (2000-2004),

G.   keďže Komisia Organizácie spojených národov pre omanmné látky začne prípravy na mimoriadne zasadnutie valného zhromaždenia OSN týkajúce sa drogovej problematiky, ktoré sa uskutoční v roku 2008, desať rokov po samite z roku 1998,

H.   keďže je potrebné vypracovať presné, kvantifikované a operatívne ciele, aby bolo možné zistiť, či a do akej miery ciele a opatrenia sformulované v predchádzajúcej stratégii dosiahli výsledky,

I.   verí, že s cieľom vyhnúť sa príliš zjednodušenej analýze širokého spektra problémov súvisiacich s drogami by sa malo analyzovať riziko, ktoré drogy predstavujú okrem iného z vedeckého, sociologického a kultúrneho hľadiska nielen dôkladným preskúmaním objektívnych a porovnateľných údajov, ale tiež starostlivým posudzovaním všetkých ďalších dôsledkov a škôd pre rozvoj spoločnosti, ako aj požadovaním uverejnenia týchto analýz a ohodnotení,

J.   keďže národná protidrogová politika sa musí zakladať na vedeckých poznatkoch o každom druhu drog a nie na pocitoch, pretože každý problém spojený s drogami si žiada osobitný prístup; keďže zovšeobecňujúci prístup podkopáva dôveryhodnosť všetkých aspektov tejto politiky,

K.   keďže je taktiež rozhodujúce, aby sa na základe týchto hodnotení a analýz začalo s prehodnotením protidrogových politík so zámerom ich väčšej efektívnosti a účinnosti z hľadiska dosahovaných cieľov, osobitná pozornosť sa venuje alternatívnym politikám, ktoré už teraz dosahujú v mnohých členských štátoch lepšie výsledky, napríklad, pokiaľ ide o znižovanie úmrtí súvisiacich s drogami a ochranu zdravia a zaistenie opätovného sociálneho a hospodárskeho začlenenia drogovo závislých,

1.   odporúč Rade a Európskej rade, že pri vymedzení budúcej stratégie EÚ pre boj proti drogám (2005-2012) a so všeobecným odkazom na protidrogovú politiku EÚ by mali:

   a) opakovane definovať európsku spoluprácu v protidrogovej politike, ktorá sa zameriava na boj proti cezhraničnému a rozsiahlemu obchodovaniu s drogami a ktorá zohľadní všetky dôsledky tohto problému a bude založená na vedeckom prístupe, rešpektovaní občianskych a politických práv a ochrane životov a zdravia ľudí;
   b) stanoviť jasné, presné, merateľné ciele a priority, ktoré možno v budúcich akčných plánoch upraviť na operatívne ukazovatele a opatrenia, a pritom veľmi jasne stanoviť zodpovednosti a lehoty na vykonávanie a zohľadniť zásadu subsidiarity. S cieľom uľahčiť vykonávanie by sa mal na európskej úrovni prijať multidisciplinárny prístup vo vzťahu k týmto jasne definovaným cieľom (koordinácia, informovanosť, vyhodnotenie a medzinárodná spolupráca);
   c) vziať do úvahy skutočnosť, že podľa hodnotení, ktoré sa doteraz vypracovali v súvislosti so šiestimi hlavnými cieľmi stanovenými v Stratégii EÚ pre boj proti drogám (2000-2004), nedosiahol žiaden z nich uspokojivé výsledky a vyvodiť z toho politické a právne dôsledky pri navrhovaní Stratégie EÚ pre boj proti drogám (2005-2012) a súvisiacich akčných plánov;
   d) vziať do úvahy posudzovania výsledkov pri plnení šiestich hlavných cieľov stanovených v stratégii EÚ pre boj proti drogám;
   e) založiť novú stratégiu vo väčšej miere na vedeckom výskume a hĺbkových a štruktúrovaných konzultáciách s tými, ktorí sú činní v tejto oblasti v členských štátoch;
   f) založiť novú stratégiu EÚ pre boj proti drogám na právnom, inštitucionálnom a finančnom základe, ktorý vychádza z účinných predchádzajúcich krokov, ako aj na úspechu osvedčených postupov;
   g) zvýšiť sociálny a vedecký výskum v oblasti zakázaných látok dôležitých pre lekárske a spoločenské účely;
   h) vypracovať alternatívu k súčasnej finančnej neucelenosti tak, že sa vytvorí nová rozpočtová línia dobre prepojená s opatreniami, ktoré bude potrebné stanoviť v budúcich akčných plánoch prijatých Komisiou, pretože inak nebude možné dosiahnuť ciele vytýčené v protidrogovej stratégii;
   i) vytvoriť osobitnú rozpočtovú položku, aby sa podporil prebiehajúci proces konzultácií s príslušnými organizáciami občianskej spoločnosti a nezávislými odborníkmi, čo sa týka vplyvu protidrogových politík na občanov;
  j) uskutočniť podrobné hodnotenie účinnosti vykonávania predchádzajúcej stratégie, najmä vzhľadom na:
   - prevenciu užívania a závislosti
   - zníženie ponuky a dopytu po nepovolených drogách,
   - obmedzenie spoločenských škôd (odsunutie na okraj spoločnosti)
   - obmedzenie poškodenia zdravia,
   - obmedzenie drobných trestných činov súvisiacich s drogami a organizovaného zločinu
a preto neprijať novú Stratégiu EÚ pre boj proti drogám (2005-2012) bez poznania skutočných výsledkov dosiahnutých predchádzajúcou stratégiou, ktoré boli zaznamenané v príslušných technických, vedeckých, legislatívnych a politických hodnoteniach;
   k) pravidelne informovať Európsky parlament v súlade so zásadami demokratickej legitimity, transparentnosti a čestnej spolupráce medzi orgánmi o priebehu rokovaní v Rade o Stratégii EÚ pre boj proti drogám (2005-2012);
   l) konzultovať Európsky parlament pred prijatím Stratégie EÚ pre boj proti drogám (2005-2012) tak, aby sa stanovisko Európskeho parlamentu mohlo vziať do úvahy v náležitom čase;
   m) navrhnúť opatrenia celkom odlišné od tých, ktoré sú v súčasnosti odporúčané na dosiahnutie celkového cieľa stratégie EÚ pre boj proti drogám, ktorého prioritou je ochrana života a zdravia užívateľov nepovolených látok, zlepšením ich duševnej pohody a ochrana prostredníctvom vyváženého a integrovaného prístupu k problému, pretože doterajšie návrhy sú úplne nedostatočné;
   n) posilniť európske mechanizmy spolupráce, keďže hranice EÚ 25 členských štátov sú bližšie ku krajinám pôvodu drog tak, aby sa tým obmedzil obchod s drogami smerujúci do Únie a jasne definovať a rozšíriť nový európsky koordinačný mechanizmus v oblasti protidrogovej politiky, medzi iným prostredníctvom ESMDDZ tak, aby sa dosiahol integrovaný, multidisciplinárny a vyrovnaný prístup k drogovej problematike, ktorý je teraz po pristúpení desiatich nových členských štátov potrebnejší ako kedykoľvek predtým;
   o) zlepšiť koordináciu a výmenu informácií o protidrogovej politike v rámci Únie po pristúpení desiatich nových členských štátov tak, aby sa dosiahol integrovaný, multidisciplinárny a vyrovnaný prístup k problematike drog, ktorý zároveň zohľadňuje povzbudzujúce výsledky dosiahnuté a plne podložené rôznymi členskými štátmi a ďalšími európskymi krajinami, ktoré vykonávajú alternatívne protidrogové politiky;
   p) stanoviť minimálne štandardy zlepšujúce účinnosť zásahov a rehabilitačných opatrení, ktoré sú založené na osvedčených praktikách členských štátov a ich cieľom je znižovať vplyv užívania drog na spoločnosť;
   q) náležite zohľadniť novú situáciu, ktorá vznikla po pristúpení desiatich nových členských štátov do Únie a ktorá si vyžaduje potrebu intenzívnejšej spolupráce s novými pohraničnými štátmi;
   r) zvýšiť dostupnosť programov na znižovanie poškodení zdravia (najmä na zamedzenie šírenia HIV a iných ochorení prenášaných krvou) medzi užívateľmi drog;
   s) stanoviť minimálne štandardy pre rehabilitačné opatrenia, založené na osvedčených praktikách v členských štátoch, namiesto prílišného sústreďovania sa na zaobchádzanie s náhradami drog; s týmto cieľom sa musí vynaložiť osobitné úsilie na podporu opätovného začlenenia do spoločnosti
   t) klásť omnoho väčší dôraz na znižovanie poškodení zdravia, informovanosť, prevenciu, starostlivosť a pozornosť pri ochrane života a zdravia ľudí, ktorí majú problémy v dôsledku užívania nepovolených omamných látok a definovať opatrenia, ktoré zabránia tomu, aby boli títo ľudia odsunutí na okraj spoločnosti, namiesto vykonávania represívnych stratégií, ktoré hraničia a často viedli k porušovaniu základných ľudských práv;
   u) vytvoriť rehabilitačné programy pre osoby páchajúce drogovú trestnú činnosť/užívateľov drog ako alternatívu k uväzneniu, pretože tieto programy sa ukázali byť účinné v krajinách, ktoré ich vykonávajú;
   v) nástojiť na posilnení a zodpovedajúcom financovaní informačných iniciatív na predchádzanie užívania nepovolených drog, najmä v školách, ako je to stanovené v akčnom pláne na roky 2000-2004 a obmedziť negatívne následky užívania drog a s tým spojené riziká;
   w) v súvislosti s dôsledkami rôznych druhov drog (predovšetkým syntetických drog) klásť dôraz na posilnenie informačných opatrení, ktoré by sa mali zakladať na vedeckých poznatkoch, aby bolo možné každého jasne a dôrazne varovať;
   x) vymedziť a významne posilniť pôsobenie a účasť drogovo závislých a užívateľov nepovolených omamných látok, občianskej spoločnosti, mimovládnych organizácií, dobrovoľníckych organizácií a širokej verejnosti pri riešení problémov súvisiacich s drogami, najmä väčším zapojením organizácií pôsobiacich v tejto oblasti do práce horizontálnej skupiny pre boj proti drogám a organizovaním každoročnej európskej iniciatívy prevencie a experimentálnym zriadením ľahko dostupných informačných stredísk, ktoré by presadzovali stratégiu znižovania poškodení zdravia spojených s užívaním drog, ktorá je zameraná proti zákazom;
   y) stanoviť hodnotiace opatrenia, ktoré umožnia, aby sa odchýlky od cieľov uvedených v stratégii EÚ pre boj proti drogám, ako aj vhodné prostriedky a zdroje na ich dosiahnutie, zodpovedajúcim spôsobom zistili a napravili;
   z) podniknúť primerané kroky, aby sa zabránilo ziskom z nelegálneho obchodovania s drogami, ktoré sa využívajú na financovanie medzinárodného terorizmu a uplatniť súčasné právne predpisy v oblasti zhabania tovaru a boja proti praniu špinavých peňazí; zároveň podporovať právne predpisy talianskeho právneho poriadku proti mafii, ktoré povoľujú použitie majetku (ziskov) zhabaného zločineckým organizáciám na sociálne účely;
   aa) začleniť do všetkých medzinárodných dohôd a najmä do nových dohôd o spolupráci s tretími krajinami osobitnú doložku o protidrogovej spolupráci, so štatútom "podstatná doložka";
   ab) značne zvýšiť rozvojovú pomoc krajinám vyrábajúcim drogy prostredníctvom programov na financovanie udržateľného pestovania alternatívnych plodín a radikálneho zníženia chudoby a pritom tiež preskúmať možnosti podpory a zabezpečenia výroby na lekárske a vedecké účely, napr. opiátov, a zvážiť možnosť začať pilotné projekty na priemyselnú výrobu povolených výrobkov, ktoré sa získavajú z rastlín uvedených v dohovore z roku 1961, ako sú listy z rastliny koka a indické konope;
   ac) poskytnúť a zabezpečiť prístup k náhradným programom s osobitným odkazom na väzenské prostredie a podporovať alternatívy uväznenia pre užívateľov omamných látok alebo pre páchateľov drobných a nenásilných priestupkov v súvislosti s drogami;
   ad) zvýšiť výskum možností použitia rastlín, ktoré sú v súčasnosti zakázané alebo sú v tzv. šedej zóne, ako napr. konope, ópium alebo listy koky, pre lekárske použitie, pre účely bezpečnosti potravín, udržateľného poľnohospodárstva, generovania alternatívnych zdrojov energie, náhrady za výrobky na báze dreva alebo oleja a na ďalšie výhodné účely;
   ae) prehodnotiť rámcové rozhodnutie o obchodovaní s drogami, aby sa zohľadnili názory vyjadrené Parlamentom, s náležitým zreteľom na zásady subsidiarity a proporcionality zakotvené v Zmluvách;
   af) uskutočniť vedeckú štúdiu zameranú na náklady na súčasné politiky určené pre kontrolu omamných látok a na ich prínosy, vrátane: analýzy marihuany a jej rôznych povolených a zakázaných derivátov, medzi iným zhodnotiť ich účinky, ich liečebný potenciál a dôsledky politík kriminalizácie a možných alternatív; analýzy účinnosti programov distribúcie heroínu pod lekárskym dohľadom na liečebné účely s ohľadom na cieľ zníženia úmrtnosti v dôsledku užívania drog; analýzy finančných hospodárskych, právnych, spoločenských dosahov a vplyvu na životné prostredie vyplývajúcich z politík zákazov vzhľadom na ľudské a finančné zdroje požadované na uplatnenie právnych predpisov; a analýzy vplyvu súčasných politík v rámci európskej stratégie a celosvetového systému kontroly drog na nečlenské krajiny EÚ;
   ag) naliehať na vlády a národné parlamenty, aby prijali účinné opatrenia na zabránenie prenikania drog do väzníc;

2.   poveruje predsedu Parlamentu, aby toto odporúčanie postúpil Rade a Európskej rade a pre informáciu Komisii, vládam a parlamentom členských štátov, Európskemu stredisku pre monitorovanie drog a drogovej závislosti, Rade Európy a Organizácii spojených národov a jej osobitným agentúram.

(1) Ú. v. ES L 36, 12.2.1993, s. 1.
(2) Ú. v. ES L 19, 22.1.1997, s. 25.
(3) Ú. v. ES L 342. 31.12.1996, s. 6.
(4) Ú. v. ES L 167. 25.6.1997, s. 1.
(5) Ú. v. ES L 287. 21.10.1997, s. 1.
(6) Ú. v. ES C 19, 23.1.1999, s. 1.
(7) Ú. v. ES L 344. 28.12.2001, s. 76.
(8) Ú. v. EÚ L 47, 18.2.2004, s. 1.
(9) Ú. v. EÚ L 335, 11.11.2004, s. 8.

Posledná úprava: 3. mája 2005Právne oznámenie