Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2004/2132(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0008/2005

Předložené texty :

A6-0008/2005

Rozpravy :

PV 22/02/2005 - 6
PV 22/02/2005 - 13

Hlasování :

PV 23/02/2005 - 9.4

Přijaté texty :

P6_TA(2005)0045

Přijaté texty
PDF 152kWORD 70k
Středa 23. února 2005 - Štrasburk Konečné znění
Akční plán pro životní prostředí a zdraví (2004-2010)
P6_TA(2005)0045A6-0008/2005

Usnesení Evropského parlamentu o evropském akčním plánu pro životní prostředí a zdraví na období 2004–2010 (2004/2132(INI))

Evropský parlament ,

-   s ohledem na sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu a Hospodářskému a sociálnímu výboru o evropském akčním plánu pro životní prostředí a zdraví na období 2004–2010 (KOM(2004)0416),

-   s ohledem na své usnesení ze dne 31. března 2004 o evropské strategii v oblasti životního prostředí a zdraví(1) ,

-   s ohledem na akční plán Světové zdravotnické organizace přijatý na čtvrté celoevropské ministerské konferenci o životním prostředí a zdraví, která se konala v Budapešti ve dnech 23.–25. června 2004,

-   s ohledem na článek 45 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A6-0008/2005),

A.   vzhledem k tomu, že zdravotní rizika, která způsobují různé faktory znečištění životního prostředí, jsou na prvním místě mezi obavami evropských občanů, a že by proto Evropská unie neměla oddalovat zavedení skutečné politiky zdravotní bezpečnosti v souvislosti se životním prostředím,

B.   vzhledem k tomu, že životní prostředí a příroda mohou významně přispívat k veřejnému zdraví v Evropské unii,

C.   vzhledem k tomu, že cílem evropského akčního plánu pro životní prostředí a zdraví navrženého Komisí mělo být provádění evropské strategie pro životní prostředí a zdraví, známé také jako SCALE, založené na vědeckých poznatcích (Science), zaměřené na děti (Children), zvyšování informovanosti (Awareness), využívající právních nástrojů (Legal instruments) za průběžného vyhodnocování (Evaluation)(KOM(2003)0338),

D.   vzhledem k tomu, že posuzování rizika u citlivých skupin populace v souvislosti se znečištěním životního prostředí, a zejména ohrožení dětí, není věnována v tomto akčním plánu dostatečná pozornost, což je v rozporu s rozhodnutími v rámci iniciativy SCALE,

E.   vzhledem k tomu, že v Evropské unii lze však příčiny téměř jedné třetiny dětských nemocí od narození až do věku 19 let spojovat s faktory životního prostředí a že ve více než 40 % těchto případů jsou postiženy děti do 5 let,

F.   vzhledem k tomu, že děti jsou zvláště ohroženy vlivy životního prostředí, které na ně působí v raném věku nebo dlouhodobě, a jsou náchylné k chronickým onemocněním, která se v některých případech projevují až po desítkách let,

G.   vzhledem k tomu, že i jiné společenské skupiny, včetně rodin s nízkým příjmem nebo neúplných rodin a menšinových komunit, jsou rovněž vystaveny nepoměrně vysokým zdravotním rizikům kvůli svému společenskému nebo ekonomickému postavení; vzhledem k tomu, že těmto skupinám se musí rovněž dostat zvláštní pozornosti,

H.   vzhledem k tomu, že děti nejsou vystaveny různým druhům znečištění prostředí, v němž žijí, stejným způsobem v celé Evropě, a že jakákoli činnost Evropské unie v této oblasti si proto musí stanovit za cíl bojovat proti nerovnostem v péči o zdraví dětí,

I.   vzhledem k značnému a znepokojivému zvýšení výskytu, ke kterému došlo během posledních dvaceti let u těchto nemocí:

   - akutní onemocnění dýchacích cest, hlavní příčina úmrtí u dětí do 5 let; u těchto onemocnění je prokázána souvislost se znečištěním vnitřního i vnějšího ovzduší,
   - vývojové potíže nervové povahy, někdy nevyléčitelné, které jsou důsledkem toho, že děti jsou v raném věku vystaveny působení nebezpečných látek, např. olova, methylrtuti, PCB, některých rozpouštědel a pesticidů,

J.   vzhledem k tomu, že Rada na svém zasedání ve dnech 1. a 2. června 2004 přijala závěry týkající se dětského astmatu a vyzvala Komisi a členské státy, aby plně věnovaly pozornost problému, který představuje dětské astma pro veřejné zdraví,

K.   vzhledem k tomu, že tento akční plán si pro "první cyklus" v období 2004–2010 stanoví jako prioritu posílení koordinace a průřezového charakteru opatření, která provádějí různí činitelé v oblasti výzkumu, zdraví a životního prostředí, a hlavním cílem je přitom zlepšit získávání poznatků o vlivu znečištění životního prostředí na zdraví,

L.   vzhledem k tomu, že takový přístup je naprosto nedostatečný, protože zcela přehlíží množství směrodatných vědeckých studií, které prokazují, že existuje souvislost mezi působením faktorů životního prostředí a čtyřmi hlavními nemocemi uvedenými v tomto sdělení: astmatem a alergiemi u dětí, potížemi při vývoji nervového systému, nádory a poruchami funkce žláz s vnitřní sekrecí,

M.   vzhledem k tomu, že v rozporu s iniciativou SCALE (písmeno "L") akční plán vůbec nevyužívá právní nástroje;

N.   vzhledem k tomu, že akční plán neuvádí dva ze tří hlavních cílů iniciativy SCALE – snížení zdravotní zátěže způsobené vlivy životního prostředí a identifikaci a prevenci nových zdravotních rizik způsobených vlivy životního prostředí,

O.   vzhledem k tomu, že se v akčním plánu nenachází jeden ze tří hlavních pilířů prvního cyklu iniciativy SCALE – snížení expozice,

P.   vzhledem k tomu, že však jak Evropský parlament ve svém usnesení ze dne 31. března 2004, tak 52 evropských ministrů zdravotnictví a životního prostředí ve svém akčním plánu ze dne 25. června 2004 potvrdili potřebu vrátit se k zásadě předběžné opatrnosti, protože potenciální náklady a rizika pro naše zdraví a životní prostředí vyplývající z nečinnosti jsou velmi vysoké,

Q.   vzhledem k povzbudivému signálu, který nedávno dala Rada pro konkurenceschopnost tím, že podle zásady předběžné opatrnosti přijala rozhodnutí o zákazu šesti chemických látek ze skupiny ftalátů, které se používaly při výrobě plastových hraček pro děti,

R.   vzhledem k tomu, že tato politická vůle zjevně chybí v akčním plánu, který neobsahuje návrh vrátit se k zásadě předběžné opatrnosti, ani když lze vliv faktoru znečištění na zdraví velmi snadno určit, jak je tomu v první řadě u infekčních onemocnění a některých typů nádorů,

S.   vzhledem k tomu, že je třeba do akčního plánu začlenit průběžné hodnocení za účelem "ověření efektivity a účinnosti akcí, pokud jde o snižování zdravotních problémů spojených s životním prostředím", v souladu s tím, co je uvedeno v iniciativě SCALE (písmeno "E"),

T.   vzhledem k tomu, že ustanovení Aarhuské úmluvy a směrnice 2003/4/ES(2) o přístupu veřejnosti k informacím o životním prostředí tvoří ideální rámec pro evropský monitorovací systém pro životní prostředí a zdraví; vzhledem k tomu, že nyní jsou proto potřeba praktická opatření,

U.   vzhledem k tomu, že veškerá opatření, která mají za cíl školit a mobilizovat pracovníky ve zdravotnictví v otázkách spojitostí mezi životním prostředím a zdravím jsou vítána, protože jsou nezbytným pojítkem přispívajícím k informování občanů o této nové problematice,

V.   vzhledem k tomu, že Komise nezačlenila do evropského Akčního plánu pro životní prostředí a zdraví na období 2004–2010 žádné konkrétní návrhy týkající se finančních zdrojů nutných k realizaci navržených opatření;

1.   odsuzuje podstatné rozdíly v přístupu a ambicíchmezi strategií pro zdraví a životní prostředí Komise a mezi akčním plánem, který má být její realizací, a to v neprospěch akčního plánu; domnívá se , že akční plán by mohl být nanejvýše považován za "akční plán výzkumu", který sám o sobě pravděpodobně nedokáže zmírnit zdravotní zátěž způsobenou vlivy životního prostředí;

2.   lituje, že ze třinácti akcí vymezených ve strategii Komise v oblasti životního prostředí a zdraví na období 2004–2010 se pouze čtyři týkají konkrétních opatření a že žádná z nich si nestanoví cíle v podobě konkrétních číselných hodnot;

3.   konstatuje, že nedošlo k okamžitému zavedení systému biologického dozoru na úrovni Unie, který by spočíval v kontrole biologických ukazatelů s cílem změřit působení znečišťujících látek přítomných v okolním prostředí, který by byl spojen s pozorováním dopadů prováděným odborníky na environmentální medicínu;

4.   domnívá se, že biologický dozor by měl přispívat k politice posuzování rizik a měl by se v první řadě týkat infekčních onemocnění, mezi něž patří legionářská nemoc nebo typy nádorů způsobené určitými znečišťujícími látkami a u nichž se vazba "příčina-následek" určuje snáze: souvislost mezi azbestem a plicními nádory, mezi arsenem a nádory ledvin, souvislost mezi některými pesticidy a leukémií, rakovinou uzlin a prostaty;

5.   připomíná, že neexistence spolehlivých vědeckých poznatků a nutnost provádět další výzkumy u nemocí, které způsobuje více faktorů, nemůže být důvodem pro odklad zavedení nutných a naléhavých opatření zaměřených na snížení míry vystavení dětí a dospělých účinkům znečišťujících látek v životním prostředí;

6.   domnívá se, že aniž by byly dotčeny stávající právní předpisy Společenství, a po předložení stanoviska příslušného vědeckého výboru je naléhavě třeba zvážit, zda by nebylo vhodné zakázat uvádět na trh a/nebo používat níže uvedené nebezpečné látky, jejichž působení jsou ve značné míře vystaveni novorozenci, děti, těhotné ženy, starší osoby, pracující a jiné rizikové skupiny populace, jelikož budou k dispozici bezpečnější alternativy:

   šest látek ze skupiny ftalátů (DEHP, DINP, DBP, DIDP, DNOP, BBP) ve výrobcích pro domácnost používaných ve vnitřních prostorách a v lékařských přístrojích, kromě případů, kdy by takovýto zákaz měl negativní dopad na zdravotní péči,
   chlorovaná rozpouštědla používaná při výrobě malířských barev, podlahových krytin a polymerů
   rtuť používaná v dentálních amalgámech a v elektrických i neelektrických měřicích a monitorovacích přístrojích,
   různé způsoby použití kadmia,
   tři látky ze skupiny organofosfátových pesticidů (chlorpyrifos, diazinon a malathion) a endosulfan, organochlorový pesticid, při všech způsobech jejich použití

7.   vybízí Komisi, aby věnovala prvořadou pozornost výzkumu výroby a používání různých typů výrobků každodenní spotřeby obsahujících chemické látky, které mohou u lidí vyvolat alergie a nádorová onemocnění;

8.   trvá na tom, aby byla pod záštitou Komise provedena epidemiologická studie týkající se dětí, po vzoru "National children study" v USA, která bude v období od narození až do dospělosti zkoumat souvislosti mezi nemocemi spojenými se životním prostředím a vystavením působení hlavních znečišťujících látek;

9.   zdůrazňuje, že je třeba se vyvarovat jakéhokoli zvyšování testování na zvířatech v rámci tohoto akčního plánu a že je třeba se plně věnovat vývoji a používání alternativních testovacích metod;

10.   vyzývá Komisi, aby zajistila, že při všech hodnoceních rizik, která budou prováděna, bude věnována zvláštní pozornost rizikům, která tyto látky představují pro embrya, kojence a děti, pokud mohou být tyto zvláště zranitelné skupiny těmto látkám vystaveny;

11.   poukazuje na to, že Světová zdravotnická organizace (WHO) vykonává prospěšnou práci v oblasti životního prostředí a zdraví a vyzdvihuje význam mezinárodní spolupráce, má-li být vztah mezi životním prostředím a zdravím lépe prozkoumán a mají-li být přijata účinná opatření;

12.   zdůrazňuje důležitost vzdělávání a osvěty lidí o otázkách životního prostředí a zdraví. zejména o pozitivních účincích bohatého a rozmanitého přírodního a člověkem vytvořeného životního prostředí na tělesné a duševní zdraví; podtrhuje, že zdravé životní prostředí a zdravý způsob života nezávisí pouze na rozhodnutí jednotlivce, což platí zejména pro znevýhodněné skupiny populace, jako jsou občané s nízkými příjmy. Domnívá se, že je třeba podporovat informační projekty na místní úrovni a využívat přitom znalosti místních problémů, které mají odborníci ze středisek zdravotní péče a nemocnic a sociální pracovníci , a vyhnout se tak přístupu "shora dolů" při zvyšování informovanosti o těchto otázkách;

13.   zdůrazňuje, že údaje musejí být shromažďovány tak, aby bylo možné zkoumat, jak jsou různé společenské skupiny vystaveny různým znečišťujícím látkám a jejich účinkům; domnívá se, že pokud se máme více dozvědět o tom, jak jsou ženy a muži vystaveni různým znečišťujícím látkám v životním prostředí a jejich účinkům, je nezbytné mít k dispozici statistické údaje podle pohlaví;

14.   vyjadřuje politování nad tím, že se akční plán nezmiňuje o dopadech znečištění na duševní zdraví a na nervovou soustavu člověka;

15.   žádá, aby bylo v akčním plánu přednostně uvedeno, jaké podmínky z hlediska životního prostředí jsou přijatelné v oblastech, kde děti často tráví dlouhou dobu, například v jeslích, na hřištích a ve škole;

16.   podporuje veškeré navrhované akce, které směřují k usnadnění přístupu veřejnosti k informacím a opakuje svůj požadavek na zřízení národních registrů, které budou podle hlavních zeměpisných oblastí zachycovat na jedné straně hlavní emise škodlivin a na straně druhé hlavní onemocnění; domnívá se, že Komise by pro tento účel mohla využít nový evropský nástroj pro shromažďování zeměpisných údajů, INSPIRE;

17.   zdůrazňuje, že je v této souvislosti třeba zesílit boj s nemocemi vyplývajícími ze životního stylu a jsou způsobovány tabákem, alkoholem, špatnou stravou a nedostatkem pohybu;

18.   žádá provedení výzkumu zdravotních dopadů nových stavebních materiálů;

19.   se domnívá, že k účinnému ovlivnění individuálního a kolektivního chování je nutné, aby Komise ve spolupráci s členskými státy zavedla systém štítků obsahujících zdravotní a environmentální charakteristiky stavebních výrobků a materiálů;

20.   je potěšen odhodláním Komise nadále činit kroky s cílem zamezit kouření v uzavřených prostorách nebo umožnit vymezení prostor pro kuřáky, které budou fyzicky oddělené a řádně větrány, a dopoučuje Komisi, aby byl tabákový kouř v okolním prostředí co nejdříve klasifikován jako karcinogenní látka 1. třídy; přesto však žádá Komisi, aby přiznala prvořadý význam přeshraničním otázkám a zdravotním problémům, které mají zřetelnou vazbu na životní prostředí, a aby navrhla vyčlenění většího objemu finančních prostředků na výzkum chorob souvisejících s chemickými látkami, jehož výsledky by měly být použity v rámci opatření na zlepšení zdraví;

21.   připomíná, že kvalitu ovzduší uvnitř budov nelze zlepšit jinak než globálním přístupem, který bere v úvahu různorodé množství zdrojů znečištění: přístroje se spalovacím pohonem, zařízení a nábytek a lidskou činnost, a žádá Komisi, aby vypracovala Zelenou knihu věnovanou specifické problematice znečištění ovzduší v domácnosti;

22.   vyzývá Komisi, aby do akčního plánu začlenila popis rizik na pracovištích av zaměstnání, sledování účinků na zdraví a definici nejlepší praxe v zájmu ochrany zdraví;

23.   žádá Komisi, aby usilovně podporovala novou iniciativu, která vznikla v některých členských státech, totiž vytváření mobilních jednotek zvaných "záchranné stanice pro životní prostředí", které mají za cíl provádět celkovou analýzu životního prostředí, a odhalovat ve vnitřních prostorách znečišťující látky, které mohou nepříznivě působit na lidské zdraví;

24.   považuje za zásadní informovat a školit učitele a jiné osoby, které jsou ve styku s dětmi a kojenci, o záležitostech spojených s faktory životního prostředí, které mají negativní vliv na zdraví;

25.   zdůrazňuje velký význam informací, které se týkají působení slunečního záření (spálení) a s tím souvisejícího rizika vzniku rakoviny kůže;

26.   požaduje soustavný vědecký výzkum vlivu městských oblastí na zdraví a životní pohodu, vzhledem k tomu, že ve většině zemí žije ve městech více než 70 % obyvatelstva;

27.   důrazně žádá Komisi, aby zajistila, že členské státy řádně provedou stávající evropské právní předpisy týkající se kvality ovzduší; vyzývá Komisi, aby zahájila řízení pro porušení s členskými státy, které svým občanům nezajišťují vysoký stupeň kvality ovzduší;

28.   opakuje svůj požadavek, aby byla zvláštní pozornost věnována obyvatelstvu v blízkém okolí zdrojů znečišťujících látek, a přeje si, aby Komise zahájila iniciativu směřující k tomu, aby byly do roku 2010 sníženy emise toxických látek průmyslového původu, zejména dioxinu, kadmia, olova, chloridu vinylu a benzenu, a to o procentní hodnoty, které budou určeny, a v cílových letech, která budou stanovena;

29.   poukazuje na to, že schopnost zjišťovat a postupně odstraňovat nebezpečné chemické látky bude klíčovým faktorem při zlepšování lidského zdraví;

30.   lituje, že návrh akčního plánu předložený Komisí neobsahuje orientační finanční výkaz a že se pouze neurčitě zmiňuje o použití stávajících (finančních zdrojů) na provádění činností týkajících se životního prostředí a zdraví v období 2004–2007;

31.   považuje za velmi důležité plně využít zdrojů určených k financování opatření v oblasti životního prostředí a zdraví v rámci rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1786/2002/ES ze dne 23. září 2002, kterou se přijímá akční program Společenství v oblasti veřejného zdraví (2003–2008)(3) , a rozvíjet výsledky a zkušenosti získané na základě tohoto programu a vyhnout se překrývání;

32.   domnívá se, že shromažďování údajů v souvislosti s akčním plánem pro životní prostředí a zdraví by se mělo týkat oblastí, na něž se nevztahuje rozhodnutí č. 1786/2002/ES;

33.   vyzývá Komisi, aby předložila specifický finanční výkaz týkající se realizace prioritních akcí v letech 2004–2007 a předpověď provádění integrovaných akcí v oblasti životního prostředí a zdraví v souvislosti s přípravou nového finančního výhledu EU;

34.   zdůrazňuje, že má-li být zaručena celistvost a účinnost akčního plánu, je třeba již nyní stanovit přiměřené financování na období 2004–2007, dodává, že projekty týkající se životního prostředí a zdraví je nutno považovat za ucelenou tematickou oblast v rámci 7. rámcového programu pro výzkum (2007–2010) a mělo by se jim dostat odpovídajících finančních prostředků, které by neměly být nižší než 300 milionů eur, vzhledem ke značným očekáváním a socioekonomickým hodnotám v oblasti zdraví ve vztahu k životnímu prostředí;

35.   vyzývá Komisi, aby:

   - informovala Parlament o změnách akčního plánu a o důvodech těchto změn;
   - pravidelně informovala Parlament o průběhu provádění akčního plánu;
   - předložila Evropskému parlamentu a Radě výroční zprávu ověřující účinnost a efektivnost nákladů na akce prováděné v rámci akčního plánu, pokud jde o zmenšení zdravotních problémů souvisejících s životním prostředím;

36.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.

(1) Přijaté texty , P5_TA(2004)0246.
(2) Úř. věst. L 41, 14.2.2003, s.26.
(3) Úř. věst. L 271, 9.10.2002, s.1. Rozhodnutí ve znění rozhodnutí č. 786/2004/ES (Úř. věst. L 138, 30.4.2004, s. 7).

Poslední aktualizace: 25. srpna 2005Právní upozornění