Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2004/2132(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0008/2005

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0008/2005

Συζήτηση :

PV 22/02/2005 - 6
PV 22/02/2005 - 13

Ψηφοφορία :

PV 23/02/2005 - 9.4

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2005)0045

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 180kWORD 81k
Τετάρτη 23 Φεβρουαρίου 2005 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Περιβάλλον και υγεία (2004-2010)
P6_TA(2005)0045A6-0008/2005

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης 2004-2010 για το περιβάλλον και την υγεία (2004/2132(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ,

-   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή σχετικά με το ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης 2004-2010 για το περιβάλλον και την υγεία (COM(2004)0416),

-   έχοντας υπόψη το από 31 Μαρτίου 2004 ψήφισμά του σχετικά με την ευρωπαϊκή στρατηγική σε θέματα περιβάλλοντος και υγείας(1) ,

-   έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας που εγκρίθηκε κατά την τέταρτη πανευρωπαϊκή υπουργική διάσκεψη για το περιβάλλον και την υγεία στη Βουδαπέστη, από τις 23 έως τις 25 Ιουνίου 2004,

-   έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

-   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A6-0008/2005),

A.   εκτιμώντας ότι οι κίνδυνοι οι οποίοι επιβαρύνουν τους διάφορους παράγοντες περιβαλλοντικής ρύπανσης όσον αφορά την υγεία κατέχουν την πρώτη θέση των ανησυχιών των ευρωπαίων πολιτών και ότι, επομένως, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα μπορούσε να καθυστερήσει την εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης πολιτικής για την περιβαλλοντική υγειονομική ασφάλεια,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμβολή του περιβάλλοντος και της φύσης στον τομέα της δημόσιας υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να είναι αξιόλογη,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης για το Περιβάλλον και την Υγεία που πρότεινε η Επιτροπή σχεδιάστηκε για την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για το Περιβάλλον και την Υγεία, επίσης γνωστής ως SCALE ("Science - Children - Awareness - Legal - Evaluation", πρωτοβουλία με βάση την επιστήμη, με επίκεντρο τα παιδιά, που αποσκοπεί στην αύξηση της συνειδητοποίησης για τη σχέση μεταξύ περιβάλλοντος και υγείας, με χρήση νομικών μέσων και με συνεχή αξιολόγηση) (COM(2003)0338),

Δ.   εκτιμώντας ότι η αξιολόγηση κινδύνων για ευπαθείς ομάδες πληθυσμού σε σχέση με τη ρύπανση του περιβάλλοντος, και ιδίως όσον αφορά την ευπάθεια των παιδιών, έχει αντιμετωπιστεί ανεπαρκώς στο σχέδιο δράσης, αντίθετα με ό,τι είχε αποφασιστεί με την πρωτοβουλία SCALE,

Ε.   εκτιμώντας, ωστόσο, ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση σχεδόν μία παιδική ασθένεια στις τρεις η οποία εκδηλώνεται μεταξύ της γέννησης και της ηλικίας των 19 ετών μπορεί να αποδοθεί σε περιβαλλοντικούς παράγοντες, και ότι πάνω από το 40% αυτής της επιβάρυνσης αφορά τα παιδιά ηλικίας μικρότερης των 5 ετών,

ΣΤ.   εκτιμώντας ότι τα παιδιά είναι ιδιαίτερα ευπαθή στις πρώιμες ή διαρκείς εκθέσεις σε περιβαλλοντικούς κινδύνους, ικανούς να προκαλέσουν χρόνιες παθήσεις οι οποίες, ορισμένες φορές, δεν εκδηλώνονται πριν από την πάροδο δεκαετιών,

Ζ.   εκτιμώντας ότι άλλες κοινωνικές ομάδες, συμπεριλαμβανομένων οικογενειών με πολύ χαμηλό εισόδημα, μονογονεϊκών οικογενειών και μειονοτικών κοινοτήτων, εκτίθενται επίσης σε δυσανάλογα επίπεδα κινδύνων για την υγεία λόγω της κοινωνικής ή οικονομικής τους θέσης, και ότι πρέπει επίσης να ληφθεί ειδική μέριμνα για τις ομάδες αυτές,

Η.   εκτιμώντας ότι τα παιδιά δεν είναι εκτεθειμένα στα διάφορα είδη περιβαλλοντικής ρύπανσης των χώρων διαβίωσής τους με τον ίδιο τρόπο σε ολόκληρη την Ευρώπη και ότι κάθε δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτόν θα πρέπει συνεπώς να προσδιορίσει επίσης ως στόχο την καταπολέμηση των ανισοτήτων στον τομέα της παιδικής υγείας,

Θ.   εκτιμώντας ότι, κατά τη διάρκεια των 20 τελευταίων ετών, παρουσίασαν αξιοσημείωτη και ανησυχητική έξαρση οι εξής ασθένειες:

   - οξείες αναπνευστικές λοιμώξεις, κύρια αιτία παιδικής θνησιμότητας στα παιδιά ηλικίας μικρότερης των 5 ετών, οι οποίες σχετίζονται αποδεδειγμένα με τη ρύπανση του εξωτερικού και εσωτερικού αέρα,
   - νευροαναπτυξιακές διαταραχές, ορισμένες φορές μη αναστρέψιμες, οι οποίες προκαλούνται λόγω πρώιμης έκθεσης σε επικίνδυνες ουσίες, όπως ο μόλυβδος, ο μεθυλικός υδράργυρος, το πολυχλωροδιφαινύλιο (PCB), ορισμένα διαλυτικά και ζιζανιοκτόνα,

Ι.   εκτιμώντας ότι το Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του στις 1 και 2 Ιουνίου 2004, ενέκρινε συμπεράσματα σχετικά με το παιδικό άσθμα και κάλεσε την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν σοβαρά υπόψη τη σημαντική πρόκληση που αποτελεί για τη δημόσια υγεία το παιδικό άσθμα,

ΙΑ.   εκτιμώντας ότι το παρόν σχέδιο δράσης έχει θέσει ως προτεραιότητα, για τον "πρώτο κύκλο" 2004-2010, την ενίσχυση του συντονισμού και της διακλαδικότητας των δράσεων, οι οποίες διεξάγονται μεταξύ των διαφόρων εμπλεκόμενων στους τομείς της έρευνας, της υγείας και του περιβάλλοντος, και τούτο με πρωταρχικό στόχο τη βελτιωμένη απόκτηση γνώσεων σχετικά με την επίπτωση των περιβαλλοντικών ρύπων στην υγεία,

ΙΒ.   εκτιμώντας ότι η προσέγγιση αυτή είναι εξαιρετικά ανεπαρκής, εφόσον αγνοεί πολλές έγκυρες δημοσιευμένες επιστημονικές μελέτες, οι οποίες αποδεικνύουν τη σχέση που υπάρχει ανάμεσα στην έκθεση στους περιβαλλοντικούς παράγοντες και στις τέσσερις σοβαρές ασθένειες οι οποίες παρουσιάζονται στην εν λόγω ανακοίνωση: το άσθμα και τις παιδικές αλλεργίες, τις διαταραχές της ανάπτυξης του νευρικού συστήματος, τους καρκίνους και τους παράγοντες διαταραχής του ενδοκρινικού συστήματος,

ΙΓ.   εκτιμώντας ότι στο σχέδιο δράσης δεν χρησιμοποιούνται καθόλου νομικά μέσα, αντίθετα από ό,τι προβλεπόταν στο πλαίσιο της SCALE (όσον αφορά το γράμμα "L"),

ΙΔ.   εκτιμώντας ότι δύο από τους τρεις κύριους στόχους της SCALE –η μείωση των επιβαρύνσεων από ασθένειες που οφείλονται σε περιβαλλοντικούς παράγοντες και ο εντοπισμός και η πρόληψη νέων απειλών για την υγεία που προκαλούνται από περιβαλλοντικούς παράγοντες– δεν περιλαμβάνονται στο σχέδιο δράσης,

ΙΕ.   εκτιμώντας ότι από το σχέδιο δράσης απουσιάζει ένας από τους τρεις κύριους άξονες – περιορισμός της έκθεσης– του πρώτου κύκλου της SCALE,

P.  ΙΣΤ. εκτιμώντας ωστόσο ότι, τόσο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με το ψήφισμά του της 31ης Μαρτίου 2004, όσο και οι 52 ευρωπαίοι υπουργοί Υγείας και Περιβάλλοντος με το σχέδιο δράσης τους της 25ης Ιουνίου 2004, επιβεβαίωσαν την ανάγκη προσφυγής στην αρχή της προφύλαξης, τη στιγμή κατά την οποία οι δαπάνες και οι δυνητικοί κίνδυνοι για την υγεία και το περιβάλλον μας, οι οποίοι θα οφείλονταν στην έλλειψη δράσης, είναι πολύ σημαντικοί,

ΙΖ.   εκτιμώντας το ενθαρρυντικό μήνυμα το οποίο δόθηκε πρόσφατα από το Συμβούλιο "ανταγωνισμού" το οποίο, κατ" εφαρμογή της αρχής της προφύλαξης, αποφάσισε να απαγορεύσει έξι χημικά προϊόντα της οικογένειας των φθαλικών ενώσεων, που εμπλέκονται στην κατασκευή πλαστικών παιδικών παιχνιδιών,

ΙΗ.   εκτιμώντας ότι, προφανώς, η πολιτική αυτή βούληση λείπει από το σχέδιο δράσης, το οποίο πουθενά δεν προτείνει την προσφυγή στην αρχή της προφύλαξης, ακόμη και όταν η επίπτωση ενός ρυπογόνου παράγοντα στην υγεία είναι μάλλον εύκολο να προσδιοριστεί, ενώ αυτό ισχύει πρωτίστως για τις λοιμώδεις παθήσεις και ορισμένους τύπους καρκίνου,

ΙΘ.   εκτιμώντας ότι στο σχέδιο δράσης πρέπει να εφαρμόζεται η συνεχής αξιολόγηση προκειμένου "να εξακριβωθεί η αποτελεσματικότητα και η οικονομική αποδοτικότητα των δράσεων σε σχέση με τη μείωση των προβλημάτων υγείας που συνδέονται με το περιβάλλον", σύμφωνα με ό,τι προβλεπόταν στη SCALE (όσον αφορά το γράμμα "Ε"),

Κ.   εκτιμώντας ότι οι διατάξεις της Σύμβασης Aarhus και η οδηγία 2003/4/ΕΚ(2) σχετικά με την πρόσβαση του κοινού σε περιβαλλοντικές πληροφορίες παρέχουν ιδανικό πλαίσιο για το σύστημα παρακολούθησης του περιβάλλοντος και της υγείας στην ΕΕ, και ότι, επομένως, εκείνο που χρειάζεται τώρα είναι πρακτική δράση,

ΚΑ.   εκτιμώντας ότι όλα τα μέτρα που αποσκοπούν στην κατάρτιση και την κινητοποίηση των επαγγελματιών του ιατρικού τομέα σχετικά με τη σχέση μεταξύ περιβάλλοντος και υγείας είναι ευπρόσδεκτα, καθόσον αποτελούν απαραίτητο σταθμό στην ευαισθητοποίηση του πολίτη πάνω στη νέα αυτή προβληματική,

ΚΒ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή δεν συμπεριέλαβε στο κείμενο του ευρωπαϊκού σχεδίου δράσης 2004-2010 για το περιβάλλον και υγεία συγκεκριμένες προτάσεις για τα δημοσιονομικά μέσα που απαιτούνται για τη θέση σε εφαρμογή των εν λόγω δράσεων,

1.   καταδικάζει τη μεγάλη οπισθοδρόμηση από πλευράς προσέγγισης και πνοής μεταξύ της στρατηγικής της Επιτροπής για το περιβάλλον και την υγεία και του εγγράφου που θα έπρεπε να αποτελεί τη θέση της σε εφαρμογή, του σχεδίου δράσης· εκτιμά ότι το σχέδιο δράσης μπορεί, με τις καλύτερες προϋποθέσεις, να θεωρηθεί ως ερευνητικό σχέδιο δράσης, το οποίο αυτό καθεαυτό είναι αδύνατο να συμβάλλει στη μείωση της επιβάρυνσης της υγείας από ασθένειες που προκαλούνται από περιβαλλοντικούς παράγοντες·

2.   εκφράζει λύπη για το γεγονός ότι από τις δεκατρείς δράσεις που ορίζονται στην στρατηγική της Επιτροπής για το Περιβάλλον και την Υγεία για την περίοδο 2004-2010, μόνον τέσσερις αφορούν συγκεκριμένα μέτρα και καμία δεν θέτει αριθμητικούς στόχους·

3.   διαπιστώνει ότι δεν είναι εγκατεστημένο σύστημα βιοπαρακολούθησης σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, επικεντρωμένο στον έλεγχο των βιολογικών δεικτών, ώστε να μετράται η έκθεση στους ρύπους οι οποίοι είναι παρόντες στο περιβάλλον και το οποίο θα συνδέεται με την παρακολούθηση αποτελεσμάτων από ειδικούς επιστήμονες στον τομέα της περιβαλλοντικής ιατρικής·

4.   θεωρεί ότι η βιοπαρακολούθηση θα πρέπει να συμβάλλει στην πολιτική αξιολόγησης των κινδύνων και να αφορά πρωτίστως τις λοιμώδεις ασθένειες, όπως η νόσος των λεγεωνάριων και οι καρκίνοι που προκαλούνται από ορισμένους ρύπους και για τις οποίες η σχέση αιτίας-αιτιατού είναι ευκολότερο να προσδιοριστεί: σχέση μεταξύ αμιάντου και καρκίνου του υπεζωκότα, σχέση μεταξύ αρσενικού και καρκίνου των νεφρών, σχέση μεταξύ ορισμένων φυτοφαρμάκων και λευχαιμίας, καρκίνων των λεμφικών γαγγλίων και του προστάτη·

5.   υπενθυμίζει ότι η έλλειψη επιστημονικής βεβαιότητας και η ανάγκη διεξαγωγής συμπληρωματικών ερευνών για τις πολυπαραγοντικές ασθένειες δεν θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως πρόσχημα για την καθυστέρηση της εφαρμογής αναγκαίων και επειγουσών δράσεων με στόχο τη μείωση της έκθεσης των παιδιών και των ενηλίκων στους περιβαλλοντικούς ρύπους·

6.   εκτιμά ότι, με την επιφύλαξη της ισχύουσας κοινοτικής νομοθεσίας και μετά τη γνωμοδότηση της οικείας επιστημονικής επιτροπής για τους κινδύνους στην Υγεία και στο Περιβάλλον, πρέπει να εξετασθεί κατεπειγόντως το ενδεχόμενο περιορισμού της εμπορίας και/ή της χρήσης στην ευρωπαϊκή αγορά των κατωτέρω επικίνδυνων ουσιών, στις οποίες είναι σε μεγάλο βαθμό εκτεθειμένα τα νεογνά, τα παιδιά, οι έγκυοι, οι ηλικιωμένοι, οι εργαζόμενοι και άλλες ομάδες πληθυσμού υψηλού κινδύνου, μόλις διατεθούν ασφαλέστερες εναλλακτικές λύσεις:

   - έξι προϊόντων της οικογένειας των φθαλικών ενώσεων (DEHP, DINP, DBP, DIDP, DNOP, BBP) σε οικιακά προϊόντα για χρήσεις σε εσωτερικούς χώρους και σε ιατρικές συσκευές, εκτός περιπτώσεων κατά τις οποίες ο περιορισμός θα είχε δυσμενή επίπτωση σε ιατρική αγωγή,
   - των χλωριωμένων διαλυτικών τα οποία χρησιμοποιούνται στην παραγωγή χρωμάτων, επενδύσεων, πολυμερών,
   - του μολύβδου που χρησιμοποιείται στα οδοντιατρικά αμαλγάματα και στις μη ηλεκτρικές ή μη ηλεκτρονικές συσκευές μέτρησης και ελέγχου,
   - του καδμίου στις διάφορες εφαρμογές του,
   - τριών προϊόντων της οικογένειας των οργανοφωσφορούχων ζιζανιοκτόνων (χλωροπυριφώς, diazinon και μαλαθείον) και του οργανοχλωριούχου ζιζανιοκτόνου endosulfan, σε όλες τις χρήσεις·

7.   ζητεί από την Επιτροπή να προωθήσει κατά προτεραιότητα τις έρευνες σχετικά με την παραγωγή και χρήση κατηγοριών προϊόντων καθημερινής κατανάλωσης που περιέχουν χημικές ουσίες οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν αλλεργίες και καρκίνους στους ανθρώπους·

8.   εμμένει στη σύνταξη, υπό την αιγίδα της Επιτροπής, επιδημιολογικής μελέτης για τα παιδιά, στο πρότυπο της έρευνας "National children study", η οποία διεξήχθη στις Ηνωμένες Πολιτείες, ώστε να παρακολουθείται, από την περίοδο της κύησης έως την ενηλικίωση, η σχέση μεταξύ των παθολογιών που συνδέονται με το περιβάλλον και η έκθεση στους κυριότερους ρύπους·

9.   τονίζει ότι θα πρέπει να αποφεύγεται στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης κάθε αύξηση των πειραμάτων με ζώα και ότι θα πρέπει να λαμβάνεται πλήρως υπόψη η ανάπτυξη και χρήση εναλλακτικών μεθόδων δοκιμών·

10.   καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι όλες οι πραγματοποιούμενες εκτιμήσεις κινδύνων θα εξετάζουν ειδικότερα τους κινδύνους για τα έμβρυα, τα νήπια και τα παιδιά σε περιπτώσεις πιθανής έκθεσης αυτών των ιδιαίτερα ευάλωτων ομάδων·

11.   τονίζει ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας επιτελεί χρήσιμο έργο στο πεδίο του περιβάλλοντος και της υγείας και υπογραμμίζει τη σημασία της παγκόσμιας συνεργασίας προκειμένου να διερευνηθεί καλύτερα η σχέση μεταξύ περιβάλλοντος και υγείας και να ληφθούν αποτελεσματικά μέτρα·

12.   τονίζει τη σημασία της κατάρτισης και της ενημέρωσης του κοινού σχετικά με το περιβάλλον και τα θέματα υγείας, και ιδίως τα πλεονεκτήματα του πλούσιου και ποικίλου φυσικού και κατασκευασμένου περιβάλλοντος για τη σωματική και διανοητική υγεία και ευεξία των ανθρώπων· υπογραμμίζει ότι το υγιές περιβάλλον και ο υγιεινός τρόπος ζωής δεν είναι απλώς αποτέλεσμα των επιλογών του τρόπου ζωής του ατόμου, γεγονός που ισχύει ιδιαίτερα για τις μειονεκτούσες ομάδες πληθυσμού, όπως είναι οι πολίτες χαμηλού εισοδήματος· τα τοπικά προγράμματα ενημέρωσης χρειάζεται να υποστηριχθούν, επωφελούμενα από τις γνώσεις που έχουν αποκομίσει οι επαγγελματίες στα κέντρα ιατρικής περίθαλψης και στα νοσοκομεία και οι εργαζόμενοι κοινωνικών υπηρεσιών όσον αφορά τα τοπικά προβλήματα, ώστε να αποφεύγεται η προσέγγιση εκ των άνω κατά την ευαισθητοποίηση στα θέματα αυτά·

13.   τονίζει ότι πρέπει να συλλεχθούν στοιχεία κατά τρόπον ώστε να μπορεί να αναλυθεί ο βαθμός έκθεσης και προσβολής των διαφορετικών κοινωνικών κατηγοριών απέναντι σε διάφορους ρύπους· εκτιμά ότι η καλύτερη γνώση του τρόπου έκθεσης και προσβολής των γυναικών και των ανδρών απέναντι σε διάφορους π.χ. περιβαλλοντικούς ρύπους, εξαρτάται πλήρως από στατιστικές οργανωμένες ανά φύλο·

14.   αποδοκιμάζει το γεγονός ότι δεν μνημονεύεται καθόλου ο αντίκτυπος της ρύπανσης στη διανοητική υγεία και το νευρικό σύστημα·

15.   ζητεί στο παρόν σχέδιο δράσης τον προσδιορισμό ως προτεραιότητα των αποδεκτών συνθηκών περιβάλλοντος για τους χώρους στους οποίους η παραμονή των παιδιών είναι συχνή και μακράς διαρκείας, όπως, για παράδειγμα, οι βρεφονηπιακοί σταθμοί, οι παιχνιδότοποι και τα σχολεία·

16.   υποστηρίζει όλες τις προτεινόμενες δράσεις οι οποίες στοχεύουν στη διευκόλυνση της πρόσβασης στην ενημέρωση του κοινού και επαναλαμβάνει το αίτημά του για δημιουργία εθνικών μητρώων που θα καταγράφουν κατά μεγάλες γεωγραφικές ζώνες τις εκπομπές των κυριότερων ρύπων, αφενός, και τις κυριότερες ασθένειες, αφετέρου· εκτιμά ότι η Επιτροπή θα μπορούσε προς τούτο να χρησιμοποιήσει το νέο ευρωπαϊκό εργαλείο γεωγραφικών δεδομένων, το INSPIRE·

17.   τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, την ανάγκη μεγαλύτερων προσπαθειών για την καταπολέμηση ασθενειών συνδεόμενων με τον τρόπο ζωής, όπως το κάπνισμα, τα οινοπνευματώδη, η φτωχή διατροφή και η έλλειψη σωματικής άσκησης·

18.   ζητεί να ερευνηθούν οι παρενέργειες των νέων οικοδομικών υλών στην υγεία·

19.   θεωρεί ότι, προκειμένου να επηρεάσει σημαντικά τις ατομικές και συλλογικές συμπεριφορές, είναι ουσιώδες η Επιτροπή να εφαρμόσει, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, τη χρήση ετικετών με αναγραφή των υγειονομικών και περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών των προϊόντων και των υλικών του τομέα δομικών έργων·

20.   εκφράζει ικανοποίηση για τη βούληση της Επιτροπής να συνεχίσει να ενεργεί για την απαγόρευση του καπνίσματος σε κλειστούς χώρους ή για τον περιορισμό του σε ξεχωριστούς και κατάλληλα αεριζόμενους χώρους και την ενθαρρύνει ώστε να κατατάξει το συντομότερο τον καπνό του τσιγάρου στο περιβάλλον στους καρκινογόνους παράγοντες, κατηγορίας 1· καλεί, ωστόσο, την Επιτροπή να δώσει προτεραιότητα σε διασυνοριακά προβλήματα και προβλήματα υγείας που συνδέονται σαφώς με το περιβάλλον, και προτείνει να προορίζονται περισσότεροι χρηματοδοτικοί πόροι για έρευνες σχετικά με ασθένειες που προκαλούνται από χημικές ουσίες τα αποτελέσματα των οποίων θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για μέτρα με στόχο τη βελτίωση της υγείας·

21.   υπενθυμίζει ότι η ποιότητα του αέρα στο εσωτερικό των κτιρίων δεν μπορεί να βελτιωθεί χωρίς συνολική προσέγγιση η οποία θα λαμβάνει υπόψη τις πολλαπλές πηγές ρύπανσης: τις συσκευές καύσης, τον εξοπλισμό και τα έπιπλα, καθώς και την ανθρώπινη δραστηριότητα, και ζητεί από την Επιτροπή να συντάξει Πράσινο Βιβλίο αφιερωμένο στην ειδική προβληματική της οικιακής ρύπανσης·

22.   καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει στο παρόν σχέδιο δράσης την καταγραφή των επικίνδυνων χώρων εργασίας και επαγγελμάτων, την παρακολούθηση των επιπτώσεων επί της υγείας καθώς και τον καθορισμό βέλτιστων πρακτικών για την προστασία της υγείας·

23.   ζητεί από την Επιτροπή να προωθήσει ενεργά τη νέα πρωτοβουλία η οποία έχει εμφανιστεί σε ορισμένα κράτη μέλη, δηλαδή τη σύσταση κινητών μονάδων με την ονομασία "περιβαλλοντικό ασθενοφόρο", με στόχο τη διενέργεια συνολικής περιβαλλοντικής ανάλυσης και τον εντοπισμό ρύπων εσωτερικών χώρων οι οποίοι πιθανόν να έχουν δυσμενείς συνέπειες στην ανθρώπινη υγεία·

24.   θεωρεί απαραίτητη την ενημέρωση καθώς και την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, καθώς και όλων των άλλων ατόμων που έρχονται σε επαφή με παιδιά και νήπια, όσον αφορά τους επιβλαβείς για την υγεία περιβαλλοντικούς παράγοντες·

25.   υπογραμμίζει τη μεγάλη σημασία της ενημέρωσης σχετικά με την έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία (εγκαύματα) και τους εξ αυτής κινδύνους για την ανάπτυξη των καρκίνων του δέρματος·

26.   ζητεί να ερευνηθεί συστηματικά και επιστημονικά η επίδραση που έχουν οι πολεοδομικές συγκεντρώσεις επί της υγείας και της ευημερίας, δεδομένου ότι στις περισσότερες χώρες πάνω από το 70% του πληθυσμού ζει σε πόλεις·

27.   ζητεί επίμονα από την Επιτροπή να εξασφαλίσει την κατάλληλη εφαρμογή της ισχύουσας ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την ποιότητα του αέρα από τα κράτη μέλη· καλεί την Επιτροπή να κινήσει προσφυγές περί παραβάσεως κατά των κρατών μελών που δεν εξασφαλίζουν υψηλό επίπεδο της ποιότητας του αέρα για τους πολίτες τους·

28.   επαναλαμβάνει το αίτημά του να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στους παρόχθιους πληθυσμούς των ρυπογόνων τοποθεσιών και εύχεται η Επιτροπή να ξεκινήσει πρωτοβουλία ώστε να μειωθούν μέχρι το 2010 οι αέριες εκπομπές τοξικών ουσιών βιομηχανικής προέλευσης, κατά προτεραιότητα οι εκπομπές διοξίνης, καδμίου, μολύβδου, μονομερούς χλωριούχου βινυλίου και βενζολίου, σύμφωνα με ποσοστά που πρέπει να καθοριστούν, και να οριστούν έτη αναφοράς·

29.   τονίζει ότι η δυνατότητα εντοπισμού και εξάλειψης επικίνδυνων χημικών ουσιών θα αποτελέσει κρίσιμο παράγοντα για τη βελτίωση της υγείας των ανθρώπων·

30.   εκφράζει τη λύπη του για την απουσία ενδεικτικού δημοσιονομικού δελτίου του σχεδίου δράσης που πρότεινε η Επιτροπή, καθώς και για την αόριστη αναφορά χρήσης υπαρχόντων (δημοσιονομικών) μέσων για την υλοποίηση των δράσεων περιβάλλον και υγεία για την περίοδο 2004-2007·

31.   κρίνει αναγκαία την πλήρη χρησιμοποίηση των προβλεπόμενων δημοσιονομικών μέσων των δράσεων για το περιβάλλον και την υγεία στο πλαίσιο της απόφασης αριθ. 1786/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Σεπτεμβρίου 2002, για τη θέσπιση προγράμματος κοινοτικής δράσης στον τομέα της δημόσιας υγείας (2003-2008)(3) , την αξιοποίηση των σχετικών προς αυτό αποτελεσμάτων και εμπειριών καθώς και την αποφυγή επικαλύψεων·

32.   θεωρεί ότι η συλλογή στοιχείων στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης για το περιβάλλον και την υγεία πρέπει να αφορά τομείς που δεν περιλαμβάνονται στην απόφαση αριθ. 1786/2002/ΕΚ·

33.   καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει συγκεκριμένο δημοσιονομικό δελτίο για την εφαρμογή δράσεων προτεραιότητας 2004-2007 καθώς και τις προβλέψεις για την εφαρμογή ολοκληρωμένων δράσεων για το περιβάλλον και την υγεία στο πλαίσιο του ορισμού των νέων δημοσιονομικών προοπτικών της ΕΕ·

34.   υπογραμμίζει ότι, προκειμένου να κατοχυρωθεί η συνοχή και η αποτελεσματικότητα του σχεδίου δράσης, θα πρέπει από τώρα να προβλεφθεί επαρκής χρηματοδότηση για το χρονικό διάστημα 2004-2007, προσθέτει ότι τα προγράμματα "περιβάλλον και υγεία" θα πρέπει να θεωρούνται ως ίδια θεματική στο 7ο πρόγραμμα-πλαίσιο έρευνας (2007-2010) και να συνοδεύονται από ανάλογη χρηματοδότηση, η οποία δεν θα πρέπει να είναι μικρότερη από 300 εκατομμύρια ευρώ, εν όψει των τεράστιων κοινωνικοοικονομικών προσδοκιών και κινδύνων στον τομέα της περιβαλλοντικής υγείας·

35.   καλεί την Επιτροπή:

   - να ενημερώνει το Κοινοβούλιο σχετικά με τροποποιήσεις του σχεδίου δράσης και τους λόγους στους οποίους οφείλονται·
   - να τηρεί ενήμερο το Κοινοβούλιο σε τακτά χρονικά διαστήματα σχετικά με την πρόοδο της εφαρμογής του σχεδίου δράσης·
   - να υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ετήσιες εκθέσεις που θα επαληθεύουν την αποτελεσματικότητα και τη σχέση κόστους-οφέλους των δράσεων του Σχεδίου Δράσης υπό το πρίσμα της μείωσης των προβλημάτων υγείας που σχετίζονται με το περιβάλλον·

36.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P5_TA(2004)0246.
(2) EE L 41 της 14.2.2003, σ. 26.
(3) ΕΕ L 271 της 9.10.2002, σ. 1. Απόφαση που τροποποιήθηκε με την απόφαση αριθ. 786/2004/ΕΚ (ΕΕ L 138 της 30.4.2004, σ. 7).

Τελευταία ενημέρωση: 25 Αυγούστου 2005Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου