Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2004/2132(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0008/2005

Predkladané texty :

A6-0008/2005

Rozpravy :

PV 22/02/2005 - 6
PV 22/02/2005 - 13

Hlasovanie :

PV 23/02/2005 - 9.4

Prijaté texty :

P6_TA(2005)0045

Prijaté texty
PDF 143kWORD 68k
Streda, 23. februára 2005 - Štrasburg Finálna verzia
Životné prostredie a zdravie (2004-2010)
P6_TA(2005)0045A6-0008/2005

Uznesenie Európskeho parlamentu o Európskom akčnom pláne pre životné prostredie a zdravie 2004 - 2010 (2004/2132(INI))

Európsky parlament ,

-   so zreteľom na oznámenie Komisie Rade, Európskemu parlamentu a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru, týkajúce sa Európskeho akčného plánu pre životné prostredie a zdravie 2004 - 2010 (KOM(2004)0416),

-   so zreteľom na svoje uznesenie z 31. marca 2004 o európskej stratégii v oblasti životného prostredia a zdravia(1) ,

-   so zreteľom na akčný plán Svetovej zdravotníckej organizácie, prijatý počas štvrtej paneurópskej konferencie ministrov o životnom prostredí a zdraví v Budapešti, ktorá sa konala v dňoch 23. až 25. júna 2004,

-   so zreteľom na článok 45 rokovacieho poriadku,

-   so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A6-0008/2005),

A.   keďže zdravotné riziká, ktoré predstavujú rôzne činitele znečistenia životného prostredia, patria medzi hlavné obavy občanov Európy a keďže Európska únia už nemôže ďalej odkladať zavedenie skutočnej politiky zameranej na zdravie a životné prostredie,

B.   keďže životné prostredie a príroda môžu v Európskej únii významne prispievať k verejnému zdraviu,

C.   keďže cieľom Európskeho akčného plánu pre životné prostredie a zdravie navrhnutého Komisiou malo byť vykonávanie Európskej stratégie pre životné prostredie a zdravie, známej tiež ako SCALE - založenej na vedeckých poznatkoch (Science), zameranej na deti (Children) a na osvetu (Awareness), a využívajúcej právne nástroje (Legal instruments) za priebežného vyhodnocovania (Evaluation) (KOM(2003)0338),

D.   keďže akčný plán sa nezaoberá dostatočne hodnotením rizika ohrozených skupín obyvateľstva, najmä detí, v súvislosti so znečistením životného prostredia, čo je v protiklade s rozhodnutím zahrnutým v iniciatíve SCALE,

E.   keďže príčinou takmer každej tretej detskej choroby v Európskej únii, ktorá sa vyskytne medzi narodením a 19. rokom života, sú činitele životného prostredia a keďže viac ako 40% z týchto prípadov tvoria dete mladšie ako 5 rokov,

F.   keďže deti sú obzvlášť ohrozené vplyvmi životného prostredia, ktoré na nich pôsobia v ranom veku alebo dlhodobo, a ktoré môžu byť príčinou chronických chorôb, ktoré sa v niektorých prípadoch prejavia až po desaťročiach,

G.   keďže ďalšie spoločenské skupiny, vrátane rodín s nízkym príjmom alebo slobodných rodičov a menšinových spoločenstiev, sú tiež vystavené neprimerane vysokým zdravotným rizikám kvôli ich spoločenskému alebo ekonomickému postaveniu, a keďže aj týmto skupinám sa musí venovať osobitná pozornosť,

H.   keďže deti nie sú vystavované znečisteniu prostredia, v ktorom žijú, v Európe rovnako a že každé opatrenie Európskej únie v tejto oblasti by malo byť zamerané aj na boj proti nerovnomernej starostlivosti v oblasti zdravia detí,

I.   keďže za osledných dvadsať rokov došlo ku značnému a znepokojujúcemu zvýšeniu výskytu nasledujúcich chorôb:

   - akútne ochorenie dýchacích ciest, ktoré je hlavnou príčinou úmrtnosti detí mladších ako 5 rokov, a ktoré preukázateľne súvisí so znečistením vonkajšieho a vnútorného ovzdušia,
   - niekedy nezvratné poruchy neurologického vývoja, vyvolané vystavením sa vplyvu nebezpečných látok v ranom veku, akými sú olovo, metylortuť, polychlórované bifenyly (PCB), niektoré rozpúšťadlá a pesticídy,

J.   keďže počas svojho zasadania v dňoch 1. a 2. júna 2004 prijala Rada závery týkajúce sa detskej astmy a vyzvala Komisiu a členské štáty, aby vzali plne do úvahy hlavný problém verejného zdravia, ktorým je detská astma,

K.   keďže prioritou súčasného akčného plánu v prvom cykle (2004 - 2010) je posilnenie koordinácie a prierezového charakteru aktivít uskutočňovaných rôznymi aktérmi v oblasti životného prostredia, zdravia a výskumu, s prioritným cieľom zlepšiť poznatky týkajúce sa vplyvu znečistenia životného prostredia na zdravie,

L.   keďže takýto prístup je výrazne nedostatočný, pretože neberie do úvahy množstvo uverejnených vedeckých štúdií, ktoré zdôrazňujú existujúcu koreláciu medzi činiteľmi životného prostredia a štyrmi hlavnými chorobami uvedenými v oznámení: astma a detské alergie, poruchy neurologického vývoja, rakovina a poruchy endokrinného systému,

M.   keďže v rozpore so stratégiou SCALE (písmeno "L") akčný plán vôbec nepoužíva právne nástroje,

N.   keďže v akčnom pláne neboli obsiahnuté dva z troch základných cieľov SCALE - zmiernenie zdravotnej záťaže spôsobenej činiteľmi životného prostredia a určenie a predchádzanie novým zdravotným hrozbám spôsobeným činiteľmi životného prostredia,

O.   keďže jeden z troch hlavných pilierov prvého cyklu SCALE - zníženie expozície, sa nenachádza v akčnom pláne,

P.   keďže Európsky parlament prostredníctvom svojho uznesenia z 31. marca 2004 ako aj 52 európskych ministrov zdravotníctva a životného prostredia vo svojom akčnom pláne z 25. júna 2004 opätovne potvrdili potrebu vrátiť sa k princípu predbežnej opatrnosti, pretože náklady a potenciálne riziko pre naše zdravie a životné prostredie, vyplývajúce z nečinnosti, sú príliš vysoké,

Q.   vzhľadom na povzbudzujúci signál, ktorý nedávno vyslala Rada pre konkurencieschopnosť, ktorá uplatnila princíp predbežnej opatrnosti a rozhodla o zákaze používania šiestich chemických látok zo skupiny ftalátov pri výrobe hračiek pre deti z plastu,

R.   keďže táto politická vôľa zjavne chýba v akčnom pláne, ktorý nenavrhuje uplatňovanie princípu predbežnej opatrnosti, a to ani vtedy, keď je vplyv niektorého zdroja znečistenia na zdravie ľahko dokázateľný, najmä v prípade nákazlivých chorôb a niektorých druhov rakoviny,

S.   keďže do akčného plánu je potrebné včleniť priebežné hodnotenie s cieľom "overiť účinnosť a nákladovú efektívnosť akcií zameraných na zníženie zdravotných problémov súvisiacich so životným prostredím", v súlade so stratégiou SCALE (písmeno "E"),

T.   keďže ustanovenia Aarhuského dohovoru a smernice 2003/4/ES(2) o prístupe verejnosti k informáciám o životnom prostredí poskytujú ideálny rámec pre európsky systém monitorovania životného prostredia a zdravia; keďže z toho dôvodu sú v súčasnosti potrebné praktické opatrenia,

U.   keďže sú vítané všetky opatrenia na vzdelávanie a mobilizáciu pracovníkov z oblasti zdravotníctva zamerané na vzťah medzi životným prostredím a zdravím, pretože tieto predstavujú prostriedok nevyhnutný na upriamenie pozornosti občanov na túto novú problematiku,

V.   keďže Komisia ešte nezačlenila do Európskeho akčného plánu pre životné prostredie a zdravie pre roky 2004-2010 špecifické návrhy týkajúce sa finančných zdrojov, ktoré sú potrebné na vykonávanie príslušných opatrení;

1.   odsudzuje podstatné rozdiely v prístupe a ambíciách medzi stratégiou Komisie pre životné prostredie a zdravie a jej vykonávaním v podobe akčného plánu, a to v neprospech akčného plánu; domnieva sa, že akčný plán sa pri najlepšom môže považovať za akčný plán výskumu, ktorý pravdepodobne sám o sebe nedokáže zmierniť zdravotnú záťaž spôsobenú činiteľmi životného prostredia;

2.   ľutuje, že spomedzi trinástich aktivít vymedzených v stratégii Komisie pre životné prostredie a zdravie pre roky 2004-2010 sa len štyri týkajú špecifických opatrení a žiadna z nich nestanovuje žiadne ciele v podobe číselných hodnôt;

3.   konštatuje, že chýba okamžité zavedenie systému biomonitoringu v rámci Únie, ktorý by spočíval v kontrole biologických indikátorov na účely merania úrovne znečisťujúcich látok v životnom prostredí, ktorý by bol spojený s pozorovaním vplyvov uskutočňovaným odborníkmi na environmentálnu medicínu;

4.   domnieva sa, že biomonitoring by mal prispeť k politike hodnotenia rizík a mal by sa v prvom rade a predovšetkým použiť v prípade nákazlivých chorôb, ako napríklad legionelózy a tých druhov rakoviny, ktoré sú zapríčinené niektorými znečisťujúcimi látkami a pri ktorých sa dá ľahšie určiť vzťah medzi príčinou a dôsledkom: súvislosť medzi azbestom a rakovinou pohrudnice, arzénom a rakovinou obličiek a medzi niektorými pesticídmi a leukémiou, rakovinou uzlín a prostaty;

5.   pripomína, že nedostatok vedeckých dôkazov a potreba realizácie dodatočného výskumu v oblasti multifaktorových chorôb nemôže slúžiť ako ospravedlnenie oneskorenia realizácie nevyhnutných a naliehavých opatrení zameraných na zníženie vplyvu znečistenia životného prostredia na deti a dospelých;

6.   domnieva sa, že bez toho, aby boli dotknuté platné právne predpisy Spoločenstva a po predložení stanoviska Vedeckého výboru pre zdravotné riziká a životné prostredie, je naliehavo potrebné zvážiť obmedzenie uvádzania na trh a/alebo používania na európskom trhu nasledujúcich nebezpečných látok, ktorým sú vo vysokej miere vystavení novorodenci, deti, tehotné ženy, staršie osoby, pracujúce osoby a ostatné ohrozené skupiny obyvateľstva, pokiaľ nebudú k dispozícii bezpečnejšie alternatívy:

   - šesť produktov zo skupiny ftalátov (DEHP, DINP, DBP, DIDP, DNOP, BBP) vo výrobkoch pre domácnosť používaných vo vnútorných priestoroch a v lekárskych prístrojoch, okrem prípadov, keď by takéto obmedzenie malo mať negatívny vplyv na zdravotnú starostlivosť,
   - chlórové rozpúšťadlá používané pri výrobe farieb, náterov a polymérov,
   - ortuť používaná v dentálnych amalgámoch a v neelektrických a neelektronických meracích a monitorovacích zariadeniach,
   - kadmium pri jeho rôznych použitiach,
   - tri produkty zo skupiny organofosfátových pesticídov (chlorpyrifos, diazinon a malation) a endosulfán, organochlórový pesticíd, pri akomkoľvek použití;

7.   vyzýva Komisiu, aby uprednostnila výskum výroby a použitia kategórií výrobkov každodennej spotreby obsahujúce chemické látky, ktoré môžu u ľudí vyvolať alergie a rakovinu;

8.   trvá na tom, aby sa pod vedením Komisie zrealizovala epidemiologická štúdia zameraná na deti podľa vzoru národnej štúdie detí (National Children Study) v Spojených štátoch na účely monitorovania vzťahu medzi chorobami súvisiacimi so životným prostredím a vplyvom základných znečisťujúcich látok, a to od narodenia až do dospelosti;

9.   zdôrazňuje, že v rámci akčného plánu je potrebné vyhnúť sa akémukoľvek zvyšovaniu počtu pokusov na zvieratách a že by sa mala venovať plná pozornosť vývoju a používaniu alternatívnych metód testovania;

10.   vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že pri všetkých hodnoteniach rizík, ktoré sa uskutočnia, sa bude venovať osobitná pozornosť rizikám pre embryá, kojencov a deti, pokiaľ tieto osobitne zraniteľné skupiny môžu byť vystavené účinkom znečisťujúcich látok;

11.   poukazuje na to, že Svetová zdravotnícka organizácia vykonáva prospešnú prácu v oblasti životného prostredia a zdravia a zdôrazňuje význam medzinárodnej spolupráce na účely zabezpečenia lepšieho preskúmania vzťahu medzi životným prostredím a zdravím a zavedenia účinných opatrení;

12.   zdôrazňuje význam vzdelávania a informovania verejnosti o otázkach týkajúcich sa životného prostredia a zdravia, a to najmä prínosy bohatého a rôznorodého prírodného a človekom vytvoreného životného prostredia pre telesné a duševné zdravie ľudí; zdôrazňuje, že zdravé životné prostredie a životný štýl nie je len výsledkom výberu životného štýlu jednotlivcom, čo platí najmä pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva, ako sú napríklad občania s nízkym príjmom; domnieva sa, že je potrebné podporiť miestne informačné projekty, pri ktorých by sa využili poznatky o miestnych problémoch, ktoré majú profesionálni pracovníci v centrách zdravotnej starostlivosti a v nemocniciach, ako aj sociálni pracovníci, a ktorými by sa predišlo prístupu "zhora nadol" pri zvyšovaní informovanosti o týchto otázkach;

13.   zdôrazňuje, že údaje sa musia zhromažďovať takým spôsobom, aby bolo možné analyzovať ako sú rôzne skupiny v spoločnosti vystavené rozličným znečisťujúcim látkam a ako na ne tieto vplývajú; domnieva sa, že získanie väčších vedomostí o tom, ako sú ženy a muži vystavovaní rôznym znečisťujúcim látkam a ako tieto na ne vplývajú, závisí v plnom rozsahu napríklad od štatistických údajov podľa pohlavia;

14.   vyjadruje poľutovanie nad tým, že účinky znečistenia na duševné zdravie a nervovú sústavu nie sú zmienené;

15.   žiada, aby sa v akčnom pláne prednostne stanovili podmienky prijateľné z hľadiska životného prostredia pre oblasti, v ktorých trávia deti pravidelne dlhší čas, ako sú jasle, ihriská a školy;

16.   podporuje navrhované opatrenia zamerané na uľahčenie prístupu verejnosti k informáciám a opakovane žiada vytvorenie národných registrov, ktoré by v jednotlivých veľkých geografických zónach zaznamenávali hlavné emisie a najčastejšie choroby; domnieva sa, že Komisia by na tento účel mohla použiť novú európsku geografickú databázu údajov INSPIRE;

17.   v tejto súvislosti zdôrazňuje, že je potrebné zosilniť boj s chorobami, ktoré vyplývajú zo životného štýlu a ktoré sú spôsobené napríklad tabakom, alkoholom, nesprávnym stravovaním a nedostatkom pohybu;

18.   žiada, aby sa preskúmali účinky nových stavebných materiálov na zdravie;

19.   domnieva sa, že k tomu, aby bolo možné ovplyvniť individuálne a kolektívne správanie, je pre Komisiu nevyhnutné, aby s pomocou členských štátov zaviedla systém označovania účinkov stavebných výrobkov a materiálov na životné prostredie a zdravie;

20.   víta odhodlanie Komisie pokračovať naďalej v opatreniach na zastavenie fajčenia v uzavretých priestoroch alebo umožniť vytvorenie oddelených fajčiarskych zón s riadnou ventiláciou a podporuje úsilie, aby bol tabakový dym v okolitom prostredí klasifikovaný ako karcinogénna látka 1. triedy; žiada však Komisiu, aby sa v prvom rade zaoberala cezhraničnými problémami a zdravotnými problémami, ktoré jednoznačne súvisia so životným prostredím a navrhuje, aby bolo viac finančných prostriedkov venovaných na výskum ochorení spôsobených chemickými látkami, ktorého výsledky by sa mali využívať v rámci opatrení na zlepšenie zdravia;

21.   zdôrazňuje, že kvalita vzduchu vo vnútri budov sa nemôže zlepšiť bez globálneho prístupu, ktorý by zohľadňoval viaceré zdroje znečistenia: spaľovacie zariadenia, vybavenie a nábytok a ľudskú činnosť, a žiada Komisiu, aby vypracovala Zelenú knihu, ktorá by sa zaoberala špecifickou problematikou znečistenia pochádzajúceho z domácností;

22.   vyzýva Komisiu, aby do akčného plánu začlenila zoznam rizikových pracovísk a zamestnaní, monitorovanie účinkov na zdravie a vymedzenie najlepších postupov na ochranu zdravia;

23.   žiada Komisiu, aby usilovne podporovala novú iniciatívu, ktorú začali niektoré členské štáty, tj. zriadenie mobilných jednotiek nazvaných "ambulancie životného prostredia", ktoré majú vykonávať globálne analýzy životného prostredia a identifikovať znečisťujúce látky v domácnostiach s nepriaznivým vplyvom na ľudské zdravie;

24.   domnieva sa, že je veľmi dôležité informovať a školiť učiteľov a iné osoby, ktoré sú v styku s deťmi a kojencami, o záležitostiach spojených s činiteľmi životného prostredia, ktoré majú škodlivý vplyv na zdravie;

25.   zdôrazňuje veľký význam informácií, ktoré sa týkajú vystavovania sa slnečnému žiareniu (popáleniny) a súvisiaceho rizika vzniku rakoviny kože;

26.   vyzýva na systematický vedecký výskum vplyvu mestských oblastí na telesné a duševné zdravie vzhľadom na to, že vo väčšine krajín žije viac ako 70% obyvateľstva v mestách;

27.   dôrazne žiada, aby Komisia zabezpečila, že členské štáty budú riadne vykonávať platné európske právne predpisy týkajúce sa kvality ovzdušia; žiada Komisiu, aby začala konanie z dôvodu porušovania právnych predpisov voči tým členským štátom, ktoré svojim občanom nezabezpečia vysokú úroveň kvality ovzdušia;

28.   opakovane požaduje upriamiť osobitnú pozornosť na ľudí žijúcich blízko zdrojov znečistenia a vyzýva Komisiu, aby iniciovala zníženie emisií toxických látok priemyselného pôvodu do ovzdušia do roku 2010, a to prioritne dioxínu, kadmia, olova, chlóretylénu a benzénu, a to podľa percentuálnych hodnôt a referenčných rokov, ktoré budú stanovené;

29.   zdôrazňuje, že schopnosť zistiť a postupne odstraňovať nebezpečné chemické látky bude kľúčovým činiteľom zlepšovania ľudského zdravia;

30.   ľutuje, že návrh akčného plánu Komisie neobsahuje orientačnú účtovnú závierku a že len neurčito odkazuje na používanie existujúcich (finančných) zdrojov na vykonávanie akčných krokov týkajúcich sa životného prostredia a zdravia v období 2004-2007;

31.   považuje za veľmi dôležité plne využiť finančné zdroje určené na opatrenia v oblasti životného prostredia a zdravia podľa rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 1786/2002/ES z 23. septembra 2002 o akčnom programe Spoločenstva v oblasti verejného zdravia (2003-2008)(3) , a rozvíjať výsledky a skúsenosti z tohoto programu a vyhnúť sa činnostiam, ktoré sa navzájom prekrývajú;

32.   domnieva sa, že zhromažďovanie údajov v rámci akčného plánu pre životné prostredie a zdravie by sa mal týkať oblastí, na ktoré sa nevzťahuje rozhodnutie č. 1786/2002/ES;

33.   vyzýva Komisiu, aby predložila špecifickú účtovnú závierku týkajúcu sa vykonávania prioritných akcií v rokoch 2004-2007 a predpoveď na vykonávanie integrovaných akcií v oblasti životného prostredia a zdravia v súvislosti s prípravou nového finančného výhľadu Európskej únie;

34.   zdôrazňuje, že kvôli zabezpečeniu súdržnosti a efektívnosti akčného plánu treba na obdobie rokov 2004 - 2007 už teraz plánovať primerané financovanie; dodáva, že projekty pre oblasť životného prostredia a zdravia by mali byť považované za osobitnú časť siedmeho rámcového programu pre výskum (2007-2010) a dostávať náležité zdroje, ktoré by nemali byť so zreteľom na veľké očakávania a socio-ekonomické otázky v oblasti zdravia a životného prostredia nižšie než 300 miliónov EUR;

35.   žiada Komisiu, aby

   - informovala Parlament o zmenách akčného plánu a o dôvodoch týchto zmien;
   - pravidelne informovala Parlament o pokroku dosiahnutom pri vykonávaní akčného plánu;
   - predložila Európskemu parlamentu a Rade výročnú správu overujúcu účinnosť a nákladovú efektívnosť akcií uskutočňovaných v rámci akčného plánu, pokiaľ ide o znižovanie počtu zdravotných problémov spôsobených životným prostredím;

36.   poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade a Komisii.

(1) Prijaté texty, P5_TA(2004)0246.
(2)1 Ú. v. EÚ L 41, 14.2.2003, s. 26.
(3) Ú. v. ES L 271, 9.10.2002, s. 1. Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím č. 786/2004/ES (Ú. v. EÚ L 138, 30.4.2004, s. 7).

Posledná úprava: 25. augusta 2005Právne oznámenie