Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2006/2662(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B6-0596/2006

Debatter :

PV 16/11/2006 - 12.1
CRE 16/11/2006 - 12.1

Omröstningar :

PV 16/11/2006 - 13.1

Antagna texter :

P6_TA(2006)0501

Antagna texter
WORD 42k
Torsdagen den 16 november 2006 - Strasbourg Slutlig utgåva
Etiopien
P6_TA(2006)0501B6-0596, 0598, 0600, 0603, 0606 och 0613/2006

Europaparlamentets resolution om Etiopien

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av sina tidigare resolutioner om den kris som uppstått efter valet och de allvarliga kränkningarna av de mänskliga rättigheterna i Etiopien, och särskilt resolutionerna av den 7 juli 2005 om mänskliga rättigheter i Etiopien(1) , av den 13 oktober 2005 om situationen i Etiopien(2) , och av den 15 december 2005 om situationen i Etiopien och den nya gränskonflikten(3) ,

–   med beaktande av artikel 115.5 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Två tjänstemän från kommissionen har arresterats och utvisats från Etiopien under förevändningen att ha försökt att hjälpa Yalemzewd Bekele, advokat och kvinnorättsaktivist, som arbetar för kommissionen i Addis Abeba, att ta sig ut ur landet.

B.  Enligt rapporter förekommer det fortfarande arresteringar, trakasseringar, godtyckliga frihetsberövanden, förnedring av och hot mot oppositionspolitiker samt mot personer verksamma inom det civila samhället, studenter och andra vanliga medborgare.

C.  Efter att EU intervenerat på hög nivå för att få Yalemzewd Bekele frisläppt, frigavs hon den 27 oktober 2006, efter att ha kvarhållits utan kontakt med yttervärlden under ett par dagar.

D.  Det etiopiska parlamentet inrättade en regeringsstödd utredningskommission i slutet av november 2005 som fått i uppdrag att utreda morden i juni och november 2005.

E.  Medlemmar av utredningskommissionen utsattes för påtryckningar av den etiopiska regeringen att göra ändringar i utredningens slutsatser och tre av dem, inkluderande ordföranden och vice ordföranden, har lämnat landet efter att ha motsatt sig regeringens order att ändra slutsatserna i den slutgiltiga rapporten.

F.  Medlemmarna av utredningskommissionen har lyckats lämna landet med den slutgiltiga rapporten, som i kraftfulla ordalag fördömer regeringens handläggning av krisen som krävt 193 människoliv i samband med demonstrationerna i juni och november 2005.

G.  Till följd av massarresteringarna av regeringsmotståndare, människorättsaktivister och journalister i samband med demonstrationerna i juni och november 2005, hålls fortfarande 111 oppositionsledare, journalister och människorättsaktivister fängslade, anklagade bl.a. för "grov kränkning av konstitutionen", "uppvigling, organisering eller ledning av väpnat uppror" och "försök till folkmord".

H.  Bland de politiska fångarna efter valet återfinns Hailu Shawel, ordförande för koalitionen för demokratisk enhet, professor Mesfin Woldemariam, före detta ordförande för det etiopiska människorättsrådet, doktor Yacob Hailemariam, före detta särskilt sändebud för FN och före detta åklagare vid den internationella krigsförbrytartribunalen för Rwanda, Birtukan Mideksa, före detta domare, doktor Berhanu Nega, borgmästare i Addis Abeba, Netsanet Demissie, chef för organisationen för social rättvisa i Etiopien och Daniel Bekele från Action AidEthiopia.

I.  Senaste tidens arresteringar av Wassihun Melese och Anteneh Getnet, medlemmar av Etiopiska lärarförbundet, och dessa nya arresteringar förefaller att utgöra en reaktion på lärarförbundets beskyllningar mot regeringen om inblandning i dess verksamhet och hot mot dess ledare.

J.  Premiärminister Meles Zenawi är en av kommissionens gäster vid de Europeiska utvecklingsdagar som anordnas 13-17 november 2006 i Bryssel.

K.  Etiopien har undertecknat Coutonuavtalet mellan AVS-länderna och EU, å ena sidan, och kommissionen och dess medlemsstater, å andra sidan, i vars artiklar 9 och 96 det föreskrivs respekten för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna utgör ett viktigt element i AVS-EU samarbetet.

1.  Europaparlamentet välkomnar EU:s ansträngningar att försöka få Yalemzewd Bekele frigiven och beklagar djupt att Björn Jonsson och Enrico Sborgi, två EU-tjänstemän som arbetat i Etiopien, utvisats.

2.  Europaparlamentet uppmanar Etiopiens regering att omedelbart och utan ändringar offentliggöra utredningskommissionens slutgiltiga rapport i dess helhet. Europaparlamentet uppmanar berörda domstolar att införskaffa rapporten och ta vederbörlig hänsyn till denna så att en rättvis rättegång kan hållas.

3.  Europaparlamentet uppmanar de etiopiska myndigheterna att avhålla sig från hot och trakasserier mot nationella ledare, inkluderande domare vid domstol och medlemmar av lärarförbundet, i samband med utövandet av de skyldigheter som åligger dem genom yrket.

4.  Europaparlamentet uppmanar den etiopiska regeringen att omedelbart och förbehållslöst frige alla politiska fångar, både journalister, fackföreningsförkämpar, människorättsaktivister och vanliga medborgare och att fullgöra sina skyldigheter när det gäller mänskliga rättigheter, demokratiska principer och rättsstatsprincipen.

5.  Europaparlamentet uppmanar den etiopiska regeringen att redovisa det totala antalet personer som hålls fångna i hela landet och tillåta att Internationella rödakorskommittén får besöka dem samt bevilja alla fångar kontakt med sina familjer, tillgång till juridisk rådgivning och den sjukvård som deras hälsotillstånd kräver.

6.  Europarlamentet uppmanar den etiopiska regeringen att respektera den allmänna förklaringen om mänskliga rättigheter och den Afrikanska unionens stadga om mänskliga rättigheter och folkens rättigheter, inkluderande rätten till fredliga sammankomster, yttrandefrihet samt ett oberoende rättsväsende.

7.  Europaparlamentet beklagar djupt att Europeiska kommissionen inbjudit premiärminister Meles Zenawi att tala vid de Europeiska utvecklingsdagarna, i synnerhet i frågor som rör förvaltning, ett beslut som skickar ut felaktiga signaler när det gäller EU:s politik i fråga om respekten för mänskliga rättigheter, demokratiska principer, rättsstatsprincipen och god förvaltning.

8.  Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen och att ingående följa situationen i Etiopien och anser att utarbetandet av samarbetsprogram inom ramen för Cotonouavtalet skall vara beroende av huruvida mänskliga rättigheter och principen om god förvaltning respekteras, vilket klart framgår av artiklarna 9 och 96.

9.  Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att utreda på vilket sätt det går att få igång en övergripande dialog mellan olika parter i Etiopien under medverkan av politiska partier, det civila samhällets organisationer och alla intressenter för att kunna få till stånd en hållbar lösning på den nuvarande politiska krisen.

10.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, Etiopiens regering, FN:s generalsekreterare och Afrikanska unionens ordförande.

(1) EUT C 157 E, 6.7.2006, s. 495.
(2) EUT C 233 E, 28.9.2006, s. 116.
(3) Antagna texter, P6_TA(2005)0535.

Senaste uppdatering: 15 maj 2007Rättsligt meddelande