Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2006/2676(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B6-0024/2007

Rozpravy :

PV 17/01/2007 - 7
CRE 17/01/2007 - 7

Hlasovanie :

PV 18/01/2007 - 9.7
CRE 18/01/2007 - 9.7

Prijaté texty :

P6_TA(2007)0007

Prijaté texty
PDF 80kWORD 47k
Štvrtok, 18. januára 2007 - Štrasburg Finálna verzia
Odsúdenie zdravotníkov v Líbyi na trest smrti
P6_TA(2007)0007B6-0024, 0025, 0026, 0027, 0028 a 0029/2007

Uznesenie Európskeho parlamentu o odsúdení a uväznení piatich bulharských zdravotných sestier a palestínskeho lekára Líbyou

Európsky parlament ,

–   so zreteľom na výročné správy EÚ o ľudských správach, najmä správy za roky 2005 a 2006,

–   so zreteľom na svoje uznesenia o pristúpení Bulharska k EÚ, najmä na odsek 25 uznesenia z 30. novembra 2006(1) , odsek 32 uznesenia z 15. decembra 2005(2) a odsek 39 uznesenia z 13. apríla 2005(3) ,

–   so zreteľom na závery Rady pre všeobecné záležitosti a vonkajšie vzťahy z 11. októbra 2004, v ktorých vyjadrila vážne obavy nad kritickou situáciou uväznených zdravotníkov, ako aj na jej rozhodnutie o poskytovaní pomoci líbyjským zdravotníckym službám; na vyhlásenie predsedníctva EÚ z 19. decembra 2006 o rozhodnutí trestného súdu v Líbyi, ktorý odsúdil päť bulharských zdravotných sestier a palestínskeho lekára na trest smrti, na vyhlásenie členky Komisie, pani Ferrerovej-Waldnerovej, tiež z 19. decembra 2006 o rozsudku líbyjského súdu vo veci Benghází z 19. decembra 2006, ako aj na vyhlásenia predsedu Európskeho parlamentu z 30. novembra 2006 a z 20. decembra 2006,

–   so zreteľom na správy predsedníctva z decembra 2005 a z decembra 2006 určené Európskej rade a týkajúce sa uskutočňovania strategických partnerstiev EÚ so stredomorskými štátmi,

–   so zreteľom na usmernenia pre politiku EÚ voči tretím krajinám, týkajúce sa trestu smrti,

–   so zreteľom na článok 103 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.   keďže líbyjské orgány 9. februára 1999 zadržali niekoľko bulharských zdravotníkov pracujúcich v nemocnici al-Fátih v Benghází a keďže 7. februára 2000 sa začal na líbyjskom ľudovom súde proces so šiestimi Bulharmi, jedným Palestínčanom a deviatimi Líbyjčanmi, ktorí boli obvinení z úmyselného nakazenia niekoľkých stoviek detí vírusom HIV,

B.   keďže súd 6. mája 2004 odsúdil päť bulharských zdravotných sestier a palestínskeho lekára na smrť zastrelením popravnou čatou; keďže líbyjský najvyšší súd 25. decembra 2005 vyniesol rozhodnutie o odvolaní voči trestu smrti a nariadil nový proces; keďže nový proces sa začal 11. mája 2006 a 19. decembra 2006 súd potvrdil rozsudky smrti,

C.   keďže existujú závažné dôkazy o tom, že obžalovaných vo väzení mučili s cieľom získať od nich nepravdivé priznania; a keďže očividne bolo porušených aj množstvo iných práv obžalovaných,

D.   keďže medzinárodne uznávaní odborníci na HIV/AIDS na základe požiadavky líbyjských orgánov v roku 2003 uverejnili správu, v ktorej dospeli k jednoznačnému záveru, že vírus HIV sa rozšíril v dôsledku infekcie, ktorá v nemocnici vypukla ešte pred príchodom obžalovaných do Líbye; keďže nedávno zverejnené dokumenty poskytujú presvedčivé vedecké dôkazy o pôvode a čase vypuknutia infekcie v Benghází; keďže všetky tieto presvedčivé dôkazy o nevine obžalovaných zostali bez povšimnutia a žiadne z nich sa nevzali do úvahy,

E.   keďže EÚ v novembri 2004 začala akčný plán pre Benghází zameraný na problematiku HIV, ktorý zahŕňa technickú a zdravotnícku pomoc nakazeným deťom a postihnutým rodinám, ako aj podporu líbyjským orgánom v boji proti HIV/AIDS; keďže z rozpočtu Spoločenstva sa na financovanie tohto plánu poskytlo 2 500 000 EUR; keďže vykonávanie tohto akčného plánu pokračuje dobre, pričom má podporu Komisie a členských štátov EÚ; a keďže veľké množstvo infikovaných detí sa liečilo v nemocniciach v členských štátoch,

F.   keďže v januári 2006 bol zriadený Medzinárodný fond pre Benghází ako nezisková mimovládna organizácia vytvorená s cieľom pomáhať rozvoju miestnej zdravotníckej infraštruktúry v Benghází, skvalitňovať liečbu pacientov a poskytovať pomoc postihnutým rodinám,

1.   odsudzuje rozsudok trestného súdu v Líbyi z 19. decembra 2006, ktorým bolo v obnovenom procese uznaných za vinných a na smrť odsúdených päť bulharských zdravotných sestier, Kristiana Valčeva, Nasia Nenova, Valentina Siropulo, Vaľa Červeňaška, Snežana Dimitrova, a  palestínsky lekár Ašraf al-Hadžúdž, ktorý už v súvislosti s prípadom výskytu HIV/AIDS v nemocnici v Benghází v roku 1999 strávil vo väzení osem rokov;

2.   opakuje svoj rozhodný odpor voči trestu smrti a pripomína, že zrušenie trestu smrti podľa názoru EÚ prispieva k pozdvihnutiu ľudskej dôstojnosti a postupnému rozvoju ľudských práv; zároveň zdôrazňuje, že EÚ v súčasnosti prekročila hranice tohto záväzku a obhajuje zrušenie trestu smrti v tretích krajinách;

3.   znovu pripomína svoje vážne znepokojenie v súvislosti s východiskami trestného stíhania obžalovaných, so zaobchádzaním s nimi počas vyšetrovacej väzby a so zdĺhavými prieťahmi v procese;

4.   zdôrazňuje, že bengázsky proces sa od januára 2007 priamo týka piatich občanov EÚ;

5.   vyzýva príslušné líbyjské orgány, aby prijali potrebné opatrenia na preskúmanie a zrušenie trestu smrti a uvoľnili cestu pre urýchlené riešenie prípadu na humanitárnom základe, čím vytvoria nevyhnutné predpoklady na pokračovanie spoločnej politiky spolupráce s Líbyou;

6.   vyzýva plukovníka Al-Kaddáfího, aby uplatnil svoju právomoc a čo najskôr oslobodil uväznených zdravotníkov;

7.   vyzýva Komisiu a Radu, aby spolu s líbyjskou vládou podnikli kroky na zabezpečenie včasného prepustenia uväznených zdravotníkov;

8.   vyjadruje plnú solidaritu s obeťami nákazy HIV/AIDS v Benghází a  všíma si opatrenia, ktoré prijíma medzinárodné spoločenstvo na pomoc postihnutým deťom;

9.   vyzýva Komisiu, Radu a členské štáty, aby naďalej pomáhali pri vykonávaní akčného plánu pre problematiku HIV a podporovali Medzinárodný fond pre Benghází s cieľom zmierniť utrpenie nakazených detí a ich rodín a pomohli líbyjským orgánom predchádzať šíreniu infekcie HIV v krajine a bojovať s ňou;

10.   zdôrazňuje svoje rozhodnutie o dôkladnom monitorovaní prípadu a vyzýva Komisiu a Radu, aby Európskemu parlamentu pravidelne predkladali informácie o vývoji prípadu;

11.  11 vyzýva Komisiu a Radu, aby v prípade negatívneho výsledku celej veci zvážili revíziu spoločnej politiky spolupráce s Líbyou vo všetkých oblastiach, ktoré EÚ uzná za vhodné;

12.  12 poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, vládam členských štátov, Všeobecnému ľudovému výboru a Všeobecnému ľudovému kongresu Líbye, parlamentnému zhromaždeniu Rady Európy, generálnemu tajomníkovi OSN a Rade OSN pre ľudské práva.

(1) Prijaté texty, P6_TA(2006)0511.
(2) Ú. v. EÚ C 286 E, 23.11.2006, s. 511.
(3) Ú. v. EÚ C 33 E, 9.2.2006, s. 404.

Posledná úprava: 4. októbra 2007Právne oznámenie