Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2006/2133(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0471/2006

Indgivne tekster :

A6-0471/2006

Forhandlinger :

PV 12/03/2007 - 18
CRE 12/03/2007 - 18

Afstemninger :

PV 13/03/2007 - 8.5
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2007)0062

Vedtagne tekster
WORD 113k
Tirsdag den 13. marts 2007 - Strasbourg Endelig udgave
Virksomheders sociale ansvar
P6_TA(2007)0062A6-0471/2006

Europa-Parlamentets beslutning af 13. marts 2007 om virksomhedernes sociale ansvar: et nyt partnerskab (2006/2133(INI))

Europa-Parlamentet ,

-   der henviser til Kommissionens meddelelse om gennemførelse af partnerskabet for vækst og beskæftigelse: at gøre Europa til et ekspertisecenter for virksomhedernes sociale ansvar (KOM(2006)0136) (Kommissionens meddelelse om VSA),

-   der henviser til de to mest autoritative internationalt aftalte standarder for virksomhedernes adfærd, nemlig trepartserklæringen om principperne vedrørende de multinationale virksomheder og socialpolitikken, senest ændret i 2001, som Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO) har vedtaget, og Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udviklings (OECD's) retningslinjer for multinationale selskaber, senest ændret i 2000, og som henviser til adfærdskodekser vedtaget inden for rammerne af andre internationale organisationer som FN's Fødevare- og Landbrugsorganisation, Verdenssundhedsorganisationen og Verdensbanken samt til arbejde i regi af FN's konference om handel og udvikling med hensyn til virksomhedsaktiviteter i udviklingslande,

-   der henviser til ILO's erklæring om grundlæggende principper og rettigheder på arbejdet, vedtaget i 1998 og ILO's konventioner vedrørende universelle grundlæggende arbejdsnormer med hensyn til afskaffelse af tvangsarbejde C29(1930) og C105(1957), foreningsfrihed og retten til at føre kollektive forhandlinger C87(1948) og C98(1949), afskaffelse af børnearbejde C 138(1973) og C182(1999) og ligebehandling i beskæftigelsen C100(1951) og C111(1958),

-   der henviser til FN's verdenserklæring af 1948 om menneskerettigheder og navnlig til den artikel hvori ethvert individ og alle samfundets organer opfordres til at medvirke til at sikre universel overholdelse af menneskerettighederne, til FN's internationale konvention af 1966 om borgerlige og politiske rettigheder, til FN-konventionen af 1966 om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder, til FN-konventionen af 1979 om afskaffelse af alle former for diskrimination mod kvinder, til FN-konventionen af 1989 om barnets rettigheder, samt til udkastet fra 1994 til FN-erklæringen om de oprindelige folks rettigheder,

-   der henviser til OECD-konventionen om bekæmpelse af bestikkelse fra 1997,

-   der henviser til Global Reporting initiativets G3-retningslinjer for bæredygtighed og rapportering (2006),

-   der henviser til FN's Global Compact-initiativ, der blev lanceret i juli 2000,

-   der henviser til meddelelsen den 6. oktober 2006 fra FN's Global Compact- og Global Reporting-initiativ om, at der er dannet en "strategisk alliance",

-   der henviser til FN's normer om transnationale selskabers og andre erhvervsvirksomheders ansvar på menneskerettighedsområdet (2003),

-   der henviser til resultatet af FN's verdenstopmøde om bæredygtig udvikling i 2002 i Johannesburg, navnlig opfordringen til mellemstatslige initiativer på spørgsmålet om virksomhedernes ansvar, og Rådets konklusioner af 3. december 2002 om opfølgningen på topmødet,

-   der henviser til FN's generalsekretærs rapport af 10. august 2005 om globale partnerskaber og bedre samarbejde mellem FN og alle relevante partnere, navnlig den private sektor,

-   der henviser til udpegelsen af FN's generalsekretærs særlige repræsentant for virksomheder og menneskerettigheder, til dennes foreløbige rapport af 22. februar 2006 om menneskerettigheder og transnationale selskaber og andre ervhervsvirksomheder og til de regionale høringerholdt i Johannesburg den 27.-28. marts 2006 og i Bangkok den 26.-27. juni 2006,

-   der henviser til sin beslutning af 15. januar 1999 om en adfærdskodeks for europæiske virksomheder i udviklingslandene(1) , hvori det anbefales, at der udarbejdes en europæisk adfærdskodeks støttet af en europæisk overvågningsplatform,

-   der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 44/2001 af 22. december 2000 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretslige område(2) , som afløste Bruxelles-konventionen fra 1968, bortset fra med hensyn til forholdet mellem Danmark og de øvrige medlemsstater,

-   der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 761/2001 af 19. marts 2001 om organisationers frivillige deltagelse i en fællesskabsordning for miljøledelse og miljørevision (EMAS)(3) ,

-   der henviser til Rådets resolution af 3. december 2001(4) om opfølgning af grønbogen om fremme af en europæisk ramme for virksomhedernes sociale ansvar,

-   der henviser til sin beslutning af 30. maj 2002 om Kommissionens grønbog om fremme af en europæisk ramme for virksomhedernes sociale ansvar(5) ,

-   der henviser til sin beslutning af 13. maj 2003 om Kommissionens meddelelse om virksomhedernes sociale ansvar: Virksomhedernes bidrag til bæredygtig udvikling(6) ,

-   der henviser til Kommissionens henstilling 2001/453/EF af 30. maj 2001 om anerkendelse, måling og offentliggørelse af miljøspørgsmål i virksomheders årsregnskaber og årsberetninger (7) ,

-   der henviser til sin beslutning af 4. juli 2002 om Kommissionens meddelelse til Rådet, Europa-Parlamentet og Det Økonomiske og Sociale Udvalg om fremme af grundlæggende arbejdstagerrettigheder og forbedring af de sociale styringssystemer i en globaliseret økonomi(8) ,

-   der henviser til Rådets resolution af 6. februar 2003 om virksomhedernes sociale ansvar(9) ,

-   der henviser til Kommissionens meddelelse om regeringsførelse og udvikling (KOM(2003)0615),

-   der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/51/EF af 18. juni 2003 om årsregnskaber og konsoliderede regnskaber for visse selskabsformer, banker og andre penge- og finansieringsinstitutter samt forsikringsselskaber(10) ,

-   der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter(11) ,

-   der henviser til den endelige rapport fra det europæiske interessentforum om virksomhedernes sociale ansvar af 29. juni 2004, særlig henstilling nr. 7, som støtter tilvejebringelsen af en retlig ramme for virksomhedernes sociale ansvar,

-   der henviser til Kommissionens meddelelse om den sociale dimension af globaliseringen - EU's politiske bidrag til at sprede fordelene til alle borgerne (KOM(2004)0383),

-   der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/29/EF af 11. maj 2005 om virksomheders urimelige handelspraksis over for forbrugerne på det indre marked og om ændring af Rådets direktiv 84/450/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/7/EF, 98/27/EF og 2002/65/EF og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2006/2004 (direktivet om urimelig handelspraksis)(12) ,

-   der henviser til Det Europæiske Råds forårsmøde den 22. og 23. marts 2005, som gav et nyt afsæt for Lissabon-strategien med fokus på partnerskabet mellem EU-institutionerne, medlemsstaterne og civilsamfundet om vækst og beskæftigelse: en fælles opgave,

-   der henviser til sin beslutning af 5. juli 2005 om udnyttelse af børn i udviklingslandene(13) , med særligt fokus på børnearbejde,

-   der henviser til Kommissionens meddelelse om revision af strategien for bæredygtig udvikling - En handlingsplatform (KOM(2005)0658) og EU's fornyede strategi for bæredygtig udvikling vedtaget af Det Europæiske Råd den 15. og 16. juni 2006,

-   der henviser til fælleserklæringen fra Rådet, repræsentanter for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet, Europa-Parlamentet og Kommissionen om den europæiske konsensus om udvikling af 20. december 2005(14) ,

-   der henviser til den nye generelle toldpræferenceordning (GSP+), der har været i kraft siden 1. januar 2006, først gennemført ved Rådets forordning (EF) nr. 980/2005 af 27. juni 2005 om anvendelse af et arrangement med generelle toldpræferencer(15) , som giver toldfri adgang eller toldnedsættelse til et øget antal produkter og ligeledes omfatter et nyt incitament til sårbare lande, der står over for særlige handelsmæssige, finansielle eller udviklingsmæssige behov,

-   der henviser til Kommissionens meddelelse om fremme af anstændigt arbejde for alle - EU's bidrag til gennemførelsen af dagsordenen for anstændigt arbejde i verden (KOM(2006)0249) (Kommissionens meddelelse om fremme af anstændigt arbejde),

-   der henviser til Kommissionens grønbog om det europæiske åbenhedsinitiativ (KOM(2006)0194),

-   der henviser til sin beslutning af 6. juli 2006 om retfærdig handel og udvikling(16) ,

-   der henviser til Kommissionens meddelelse om modernisering af selskabsretten og forbedret virksomhedsledelse i Den Europæiske Union vejen frem (KOM(2003)0284) (EU's handlingsplan om virksomhedsledelse),

-   der henviser til høringen om virksomhedernes sociale ansvar og en mulig europæisk tilgang, afholdt af Europa-Parlamentets Udvalg for Beskæftigelse og Social Anliggender den 5. oktober 2006,

-   der henviser til forretningsordenens artikel 45,

-   der henviser til betænkning fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender og udtalelser fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling (A6-0471/2006),

A.   der henviser til, at virksomhederne ikke bør opfattes som erstatning for de offentlige myndigheder, når disse har undladt at føre tilsyn med overholdelsen af de sociale og miljømæssige standarder,

1.   er overbevist om, at et øget socialt og miljømæssigt ansvar fra virksomhedernes side sammen med princippet om virksomhedernes ansvar udgør et vigtigt element i den europæiske sociale model, i Europas strategi om bæredygtig udvikling og i forhold til at møde de sociale udfordringer i økonomisk globalisering;

2.   glæder sig over at Kommissionens meddelelse om virksomhedernes sociale ansvar (VSA) sætter nyt skub i EU's drøftelser om VSA, men bemærker, at visse aktører udtrykker bekymring over den manglende gennemsigtighed og ligevægt i høringsproceduren forud for vedtagelse;

3.   anerkender, at der stadig er en åben drøftelse mellem forskellige interessentgrupper om en passende definition af VSA, og at princippet om at gå videre end opfyldelse kan gøre det muligt for visse virksomheder at hævde, at de er socialt ansvarlige, samtidig med at de overtræder lokal eller international lovgivning; mener, at EU-støtte til tredjelandes regeringer til gennemførelse af sociale og miljømæssige bestemmelser i overensstemmelse med internationale konventioner sammen med effektive tilsynsordninger er et nødvendigt supplement til ansporing af europæiske virksomheders sociale ansvar overalt i verden;

4.   anerkender Kommissionens definition af VSA som "et koncept, hvor virksomhederne frivilligt integrerer sociale og miljømæssige hensyn i deres forretningsaktiviteter og i deres interaktion med deres interessenter"; mener, at VSA-politikker bør fremmes selvstændigt, og hverken betragtes som erstatning for hensigtsmæssig regulering på relevante områder eller som en skjult tilgang til indførelse af en sådan lovgivning;

5.   bemærker, at de forskellige frivillige VSA-initiativer kunne opfattes som en hindring for, at flere virksomheder kan vedtage VSA-politikker, samt forhindre virksomheder i at forfølge mere troværdige VSA-foranstaltninger, eller mere ambitiøse VSA-politikker, omend det kan fremføres som argument, at denne forskelligartethed er en kilde til yderligere inspiration for virksomhederne; opfordrer Kommissionen til at fremme udbredelsen af god praksis som følge af frivillige VSA-initiativer; mener, at Kommissionen bør overveje at opstille en liste over kriterier, som virksomheder skal respektere, såfremt de vil opfattes som ansvarlige;

6.   mener, at troværdigheden af frivillige VSA-initiativer yderligere afhænger af et engagement i forhold til at indarbejde eksisterende internationalt aftalte standarder og principper samt af en interessenttilgang som anbefalet af EU's interessentforum og af anvendelsen af uafhængig overvågning og verificering;

7.   mener, at EU-debatten om VSA har nået et punkt, hvor opmærksomheden bør flyttes fra processer" til "resultater", hvilket kan føre til et måleligt og gennemskueligt bidrag fra erhvervslivet til bekæmpelse af social udstødelse og miljømæssig degradering i Europa og resten af verden;

8.   anerkender, at mange virksomheder allerede gør en stor og stigende indsats for at leve op til deres sociale ansvar;

9.   bemærker, at markeder og virksomheder befinder sig på forskellige udviklingstrin i Europa; finder derfor, at en for alle parter gældende metode, hvormed det forsøges at foreskrive en enkelt model for virksomhedsadfærd, ikke er relevant og ikke vil føre til meningsfyldt indførelse af VSA i virksomhederne; finder desuden, at indsatsen bør rettes mod udviklingen af det civile samfund og især forbrugernes opmærksomhed om ansvarlig produktion for at fremme indførelsen af virksomhedsansvar, som er varigt og relevant i den pågældende nationale eller regionale sammenhæng;

10.   påpeger, at der inden for rammerne af VSA bør behandles nye emner, som f.eks. livslang læring, arbejdets tilrettelæggelse, lige muligheder, social integration, bæredygtig udvikling og etik, således at VSA kan fungere som et yderligere redskab til håndtering af ændringer og omstruktureringer i virksomhederne;

EU's drøftelse om VSA

11.   bemærker Kommissionens beslutning om at oprette en europæisk alliance for virksomhedernes sociale ansvar sammen med flere virksomhedsnetværk; anbefaler, at Kommissionen selv sikrer et enkelt koordineringspunkt for at fastholde opmærksomheden omkring alliancens medlemskab og aktiviteter samt aftale klare målsætninger, planer og strategiske visioner med henblik på at informere om alliancens arbejde; tilskynder alle europæiske virksomheder og virksomheder fra tredje lande med aktiviteter i Europa, både små og store virksomheder, til at slutte op om dette initiativ, og til at alliancen udvides ved samtlige aktørers deltagelse;

12.   mener, at den sociale dialog har været et effektivt middel til at fremme VSA initiativer, og at europæiske samarbejdsudvalg også har spillet en konstruktiv rolle i udviklingen af bedste praksis vedrørende VSA;

13.   foreslår, at en væsentlig stigning i optagelsen af VSA-tilgange blandt virksomheder i EU, udvikling af nye modeller for bedste praksis af egentlige ledere blandt virksomheder og fagforeningsorganer med hensyn til forskellige aspekter af VSA, identificering og fremme af særlige EU-foranstaltninger og -bestemmelser til støtte for VSA samt evaluering af disse initiativers virkninger for miljø, menneskerettigheder og sociale rettigheder kunne omfatte alliancens vigtigste succeskriterier; foreslår også, at der bør fastsættes en frist på to år for færdiggørelsen af arbejdet i de "laboratorier", der er etableret under paraplyen som foreslået af "CSR Europe";

14.   bemærker, at en genoptagelse af EU's interessentforum blev sent indarbejdet i Kommissionens meddelelse om VSA, og at der bør træffes foranstaltninger med henblik på at opbygge de forskellige interessenters tillid til, at der vil foregå en reel dialog, der vil føre til reelle virkninger af EU's politikker og programmer med henblik på at skabe incitamenter til og anvende VSA i europæiske virksomheder; mener, at der bør drages erfaringer i forhold til de to år, hvor interessentforummet tidligere var aktivt, navnlig i forhold til reglen om, at undgå opmærksomhed for ikke at gøre sig selv til skamme og anvendelsen af uafhængige ordførere; understreger dog, at der er behov for forbedring med henblik på konsensusopbygning; henstiller endvidere til, at Kommissionens repræsentanter deltager mere aktivt i drøftelsen;

15.   opfordrer Kommissionen til at tilskynde repræsentanter fra en række nationale, regionale og lokale forvaltninger, som er forpligtet til at benytte kontrakter om offentlige leverancer og andre offentlige politiske redskaber til øget udbredelse af VSA, til at danne deres eget "laboratorium'' inden for rammerne af alliancen og integrere deres resultater i alliancens fremtidige arbejde;

16.   støtter Kommissionens bestræbelser på at udvide deltagerkredsen i interessentforummet til også at omfatte investorer, uddannelsessektoren og offentlige myndigheder, men fastholder samtidig, at der fortsat skal være mulighed for vedvarende dialog for at virkeliggøre vedtagne mål;

17.   opfordrer Kommissionen til i forbindelse med tilsynet med fremskridtene inden for VSA at tilskynde kvinder til øget deltagelse i interessentforummet og i udvekslingen af oplysninger og god praksis på området for ligestilling mellem kønnene;

18.   støtter opfordringer til oplysningspligt for virksomhedslobbyister og andre lobbyister og til en ligelig fordeling af adgangen til EU's politikudformning mellem erhvervsgrupper og andre interessentgrupper;

Forbindelsen mellem VSA og konkurrenceevne

19.   glæder sig over målsætningen i Kommissionens meddelelse om VSA om at knytte VSA til Lissabon-strategiens økonomiske, sociale og miljømæssige mål, netop fordi det mener, at en seriøs tilgang til VSA fra virksomhedernes side både vil kunne bidrage til at øge antallet af arbejdspladser, og til at forbedre arbejdsvilkårene samt sikre respekten for arbejdstagernes rettigheder og fremme forskning og udvikling af teknologisk innovation; støtter princippet om "ansvarlig konkurrencedygtighed" som en integreret del af Kommissionens rammeprogram for konkurrenceevne og innovation; opfordrer europæiske virksomheder til, at deres rapportering også indbefatter oplysninger om, hvordan de bidrager til Lissabon-målene;

20.   anerkender, at effektive konkurrenceregler i og uden for Europa er et væsentligt element til at sikre ansvarlig forretningspraksis, navnlig ved at sikre lokalt baserede SMV'er fair behandling og adgang;

21.   gentager, at gennemførelsen inden for rammerne af VSA af ansvarlig og ikke-diskriminatorisk ansættelsespraksis, som fremmer beskæftigelsen af kvinder og ugunstigt stillede personer, bidrager til virkeliggørelse af Lissabon-målene;

22.   bemærker uoverensstemmelserne mellem konkurrencedygtige indkøbsstrategier i virksomheder, der løbende søger at forbedre fleksibilitet og omkostninger på den ene side, og et frivilligt VSA-engagement, der har til formål at undgå udnyttende beskæftigelsespraksis og fremme langsigtede forbindelser med leverandører på den anden side; bifalder en yderligere dialog på dette område;

23.   foreslår i denne forbindelse, at de evalueringer og den opfølgning, som udføres af europæiske virksomheder, der er anerkendt som ansvarlige, udvides til også at omfatte deres egne og deres underleverandørers aktiviteter uden for EU for at sikre, at virksomhedernes sociale ansvar også er til gavn for tredjelande og især for udviklingslandene i overensstemmelse med ILO-konventionerne om bl.a. organisationsfrihed, forbud mod børnearbejde, tvangsarbejde, og især om kvinder, migranter, oprindelige folk og mindretalsgrupper;

24.   anerkender VSA som en vigtig erhvervsmæssig drivkraft og opfordrer til integration af sociale politikker såsom respekten for arbejdstagernes rettigheder, en retfærdig lønpolitik, ikke-diskrimination og livslang læring og miljømæssige spørgsmål med hovedvægt på dynamisk fremme af en bæredygtig udvikling, både til støtte for nye produkter og processer gennem EU's innovations- og handelspolitikker samt til udarbejdelse af sektorbaserede, subregionale og bybaserede konkurrenceevne-strategier;

25.   understreger, at virksomheder, der udviser et socialt ansvar, yder et vigtigt bidrag til at afhjælpe de uligheder, der først og fremmest rammer kvinder og dårligt stillede, herunder handicappede, på arbejdsmarkedet, navnlig med hensyn til adgang til beskæftigelse, sociale ydelser, uddannelse, karrieremuligheder og en retfærdig lønpolitik; understreger, at virksomhederne i deres ansættelsespolitik bør tage udgangspunkt i Rådets direktiv 76/207/EØF af 9. februar 1976 om gennemførelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder for så vidt angår adgang til beskæftigelse, erhvervsuddannelse, forfremmelse samt arbejdsvilkår(17) ;

VSA-instrumenter

26.   glæder sig over tendensen til, at store virksomheder inden for de seneste år frivilligt har offentliggjort sociale og miljømæssige regnskaber; bemærker, at antallet af sådanne regnskaber har været stigende siden 1993, men nu er blevet forholdsvist statisk, og at kun et fåtal af regnskaberne benytter internationalt accepterede standarder og principper, medregner virksomhedens samlede forsyningskæde eller inddrager uvildig overvågning og verificering;

27.   minder Kommissionen om Europa-Parlamentets opfordring til at fremlægge forslag om i Rådets fjerde direktiv 78/660/EØF af 25. juli 1978 på grundlag af traktatens artikel 54, stk. 3, litra g), om årsregnskaberne for visse selskabsformer (fjerde selskabsdirektiv)(18) at optage krav om en social og miljømæssig redegørelse sideløbende med krav om en finansiel redegørelse; mener, at det er vigtigt at skærpe bevidstheden med hensyn til bestemmelserne vedrørende social og miljømæssig redegørelse i henstilling 2001/453/EF, direktiv 2003/51/EF samt direktiv 2003/71/EF(19) om prospekter, støtter den snarlige gennemførelse af disse retsakter i alle medlemsstater og opfordrer til undersøgelser om den effektive gennemførelse med henblik på at udvikle en skærpet bevidsthed herom;

28.   erkender de nuværende begrænsninger i VSA med hensyn måling af virksomheders adfærd, social revision og certificering, navnlig når det gælder omkostninger, sammenlignelighed og uvildighed, og mener, at det vil være nødvendigt at udvikle en professionel ramme, hvori der indgår særlige kvalifikationer på dette område;

29.   henstiller, at Kommissionen styrker ledernes ansvar i virksomheder med over 1000 ansatte for at gøre det obligatorisk for lederne at minimere eventuelle skadelige sociale og miljømæssige konsekvenser af virksomhedens aktiviteter;

30.   gentager sin støtte til EU's ordning for miljøledelse og miljørevision og navnlig sit krav om ekstern verificering og forpligtelse for medlemsstaterne til at fremme ordningen, og mener, at der er plads til at udvikle lignende ordninger for beskyttelse af arbejdsmarkedsmæssige og sociale rettigheder samt menneskerettigheder;

31.   støtter adfærdskodeksen fra den internationale alliance for social og økologisk akkreditering og mærkning som et fremtrædende eksempel på fremme af samarbejde mellem eksisterende mærkningsinitiativer, der må foretrækkes frem for indførelsen af nye sociale mærkningsordninger på nationalt eller europæisk plan;

32.   opfordrer Kommissionen til at indføre en mekanisme, hvormed skadelidte, herunder tredjelandsstatsborgere, kan søge skaden afhjulpet gennem søgsmål mod europæiske virksomheder ved medlemsstaternes nationale retsinstanser;

33.   bemærker udeladelsen af spørgsmålet om socialt ansvarlige investeringer i Kommissionens meddelelse om VSA; støtter fuldstændig deltagelse fra investorer som interessenter i VSA-drøftelsen på EU-plan, herunder inden for rammerne af interessentforummet; støtter industriens opfordringer til gennemsigtighed i stedet for forskrifter gennem indførelse af "erklæringer om investeringsprincipper" i hele EU for investeringsfonde;

34.   henviser til, at forbrugerne spiller en vigtig rolle, når det drejer sig om at skabe incitamenter til ansvarlig produktion og ansvarlig forretningspraksis; mener imidlertid, at det i øjeblikket er uigennemskueligt for forbrugerne pga. forvirring mellem de forskellige nationale produktstandarder og produktmærkningsordninger, hvilket er med til at undergrave de eksisterende sociale produktmærker; gør opmærksom på, at der samtidig er betydelige omkostninger for virksomheder ved omstilling til mange forskellige nationale krav og standarder; påpeger endvidere, at det er dyrt at oprette overvågningsmekanismer forbundet med social produktmærkning, især for mindre lande;

35.   støtter Eurostats bestræbelser på at udvikle indikatorer med henblik på at måle resultater af VSA i forbindelse med EU's strategi om bæredygtig udvikling samt Kommissionens planer om udvikling af nye indikatorer til at måle kendskabet til og forbruget af EU-økomærkede produkter og produktionsandelen fra EMAS-registrerede virksomheder;

36.   henviser til tidligere overvejelser om udpegelsen af en EU-ombudsmand for VSA, der skal varetage uafhængige undersøgelser vedrørende VSA-spørgsmål, når virksomheder eller enhver interessegruppe anmoder herom; opfordrer til yderligere overvejelser og tilsvarende forslag på et senere tidspunkt;

Bedre regulering og VSA

37.   mener, at VSA-politikkerne kan forbedres gennem bedre oplysning og gennemførelse af eksisterende retlige instrumenter; opfordrer Kommissionen til at organisere og fremme oplysningskampagner og overvåge gennemførelsen og anvendelse af udenlandsk direkte ansvar ifølge Bruxelles-konventionen samt til, at virksomhederne overholder direktiverne 84/450/EØF(20) om vildledende reklame og 2005/29/EF om urimelig handelspraksis i forhold til deres frivillige VSA-adfærdskodeks;

38.   understreger behovet for at anvende et enkelt og umiddelbart forståeligt sprog for at tilskynde virksomhederne til at fremme VSA;

39.   gentager, at Kommissionen og medlemsstaternes regeringer bør gøre en stor indsats på nationalt, regionalt og lokalt plan for at udnytte de muligheder, der ligger i revisionen af direktiverne om offentlige indkøb fra 2004 med henblik på at støtte VSA ved at fremme sociale og miljømæssige kriterier blandt potentielle leverandører i bevidsthed om, at det samtidig må undgås, at der pålægges små virksomheder yderligere administrative byrder, som kunne foranledige dem til at afstå fra at give et tilbud, og om nødvendigt at diskvalificere virksomheder, herunder i tilfælde af korruption; opfordrer Kommissionen, Den Europæiske Investeringsbank og Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling til at anvende strenge sociale og miljømæssige kriterier i forhold til alle tilskud og lån, der tildeles virksomheder i den private sektor, støttet af tydelige klagemekanismer, der bygger på det eksempel at sammenkæde offentlige indkøb og overensstemmelse med de centrale ILO-konventioner og OECD-retningslinjerne for multinationale virksomheder i Nederlandene og med SA8000 VSA-standarden i flere italienske provinser; minder om, at medlemsstaterne bør tage skridt til at sikre, at enhver eksportkreditgaranti opfylder de højeste miljømæssige og sociale kriterier og ikke bør anvendes til projekter, som kan gå i den modsatte retning af fastlagte EU-politiske målsætninger om f.eks. energi eller våben;

Integration af VSA i EU's politikker og programmer

40.   glæder sig over Kommissionens løfter, som gentages i dens meddelelse om VSA, om at støtte og fremme VSA i hele dens aktivitetsområde, og kræver en større indsats for at omsætte disse forpligtelser til konkrete aktioner over hele linjen;

41.   mener ikke, at VSA-drøftelserne skal adskilles fra spørgsmål om virksomhedernes ansvar, og at spørgsmål om sociale og miljømæssige virkninger for erhvervslivet, forbindelser med interessenter, beskyttelse af minoritetsaktionærers rettigheder og bestyrelsesmedlemmers forpligtelser i denne henseende bør integreres fuldt ud i Kommissionens handlingsplan for god virksomhedsledelse; påpeger, at sådanne spørgsmål bør være en del af VSA-drøftelserne; anmoder Kommissionen om at se på disse særskilte anliggender og udfærdige konkrete forslag til behandling heraf;

42.   glæder sig over den direkte finansielle støtte til VSA-initiativer fra Kommissionen, navnlig med henblik på at fremme innovation, muliggøre inddragelse af interessenter og hjælpe grupper af potentielle ofre i forhold til påståede uregelmæssigheder, herunder selskabslikvidering; tilskynder Kommissionen til især at udvikle mekanismer, som sikrer, at samfundsgrupper berørt af europæiske virksomheders aktiviteter er berettiget til en fair og let tilgængelig retsproces; understreger betydningen af EU-budgetposten B3-4000 (konto 04 03 03 01) for pilotprojekter, f.eks. vedrørende inddragelse af medarbejdere i samfundet, pantsikrede midler til støtte for VSA inden for rammerne af rammeprogrammet for konkurrenceevne og innovation og 3 % af den socialvidenskabelige og humanitære forskning afsat til erhvervslivet i samfundet under det 7. rammeprogram for forskning og udvikling; kræver, at Kommissionen gennem sine eksterne støtteprogrammer gør en langt større indsats til støtte af VSA i forhold til EU-virksomheder, der opererer i tredjelande;

43.   glæder sig over, at uddannelse skal gøres til et af otte prioriterede aktionsområder, og kræver yderligere integration af VSA i Socrates-programmet, tilvejebringelse af et bredt udsnit af VSA-materiale i det fremtidige europæiske indlæringsressourcecenter og etablering af en europæisk online-oversigt over handelshøjskoler og universiteter vedrørende VSA og bæredygtig udvikling;

44.   tilskynder til initiativer på EU-plan og nationalt plan til forbedring af uddannelsen i ansvarlig ledelse og produktion på Europas handelshøjskoler;

45.   påpeger, at socialt og miljømæssigt ansvar omfatter statslige og ikke-statslige organisationer i lige så høj grad som erhvervslivet, og opfordrer Kommissionen til at opfylde sit tilsagn om offentliggørelse af en årlig beretning om sociale og miljømæssige virkninger af dens egne direkte aktiviteter samt at udarbejde tiltag, som ansporer EU-institutionernes personale til at påtage sig frivillige samfundsforpligtelser;

46.   mener, at virksomheder som et led i VSA kunne påtage sig at være sponsorer for kultur- og uddannelsesaktiviteter, der tilbyder forbedring af den europæiske politik for kultur og livslang læring;

47.   opfordrer Kommissionen til at integrere VSA på bedre måde i sine handelspolitikker, og samtidig overholde WTO-reglerne og undlade at skabe uberettigede handelshindringer og søge at indføre bestemmelser i alle bilaterale, regionale eller multilaterale aftaler med bindende artikler i overensstemmelse med internationalt aftalte VSA-standarder som f.eks. OECD's retningslinjer for multinationale virksomheder, ILO's trepartserklæring og Rio-principperne samt forbehold for retten til at lovgive i forbindelse med spørgsmål om menneskerettigheder og socialt og miljømæssigt ansvar; glæder sig over støtten til disse mål i Kommissionens meddelelse om anstændigt arbejde; gentager sin opfordring til Kommissionens delegationer i tredjelande om at fremme og agere som kontaktpunkter i forhold til OECD's retningslinjer om multinationale virksomheder; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at forbedre funktionen af OECD's nationale kontaktpunkter, og navnlig når de behandler beretninger om særskilte tilfælde af påståede overtrædelser, der skyldes europæiske virksomheders aktiviteter og forsyningskæder i hele verden;

48.   bemærker det bidrag, som den internationale fair trade-bevægelse gennem 60 år har ydet til fremme af ansvarlig forretningspraksis og til påvisning af, at en sådan praksis er både brugbar og bæredygtig i hele forsyningskæden: opfordrer Kommissionen til at tage hensyn til fair trade-bevægelsens erfaringer og systematisk undersøge, hvordan disse erfaringer kunne anvendes som led i VSA;

49.   anmoder Kommissionen om at sikre, at EU-baserede multinationale virksomheder med produktionsfaciliteter i tredjelande, navnlig lande, som deltager i GSP+ordningen, overholder ILOs grundlæggende standarder, sociale og miljømæssige konventioner og internationale aftaler, så der på globalt plan kan opnås balance mellem den økonomiske vækst og høje sociale og miljømæssige standarder;

50.   glæder sig over forpligtelsen i den europæiske konsensus om udvikling til at støtte VSA som en prioriteret foranstaltning; opfordrer Kommissionens Generaldirektorat for Udvikling til at spille en aktiv rolle i drøftelserne, at undersøge arbejdsforholdene og vilkårene for udnyttelse af de naturlige ressourcer i udviklingslandene, at arbejde sammen med lokale virksomheder samt EU-virksomheders, underleverandørers og deres interessenters oversøiske aktiviteter, til afhjælpning af misbrug og dårlig praksis i forsyningskæder, til bekæmpelse af fattigdom og tilvejebringelse af afbalanceret vækst;

51.   foreslår, at Kommissionen målretter SMV'ers deltagelse i VSA gennem samarbejde med repræsentative organer og tilbyder særlig støtte til deltagelse af kooperativer og socialøkonomiske virksomheder gennem disses specialistorganisationer, anvender netværket af europæiske informationscentre til direkte at fremme VSA-initiativer og overvejer at udnævne en VSA-repræsentant svarende til SMV-repræsentanten i Kommissionens Generaldirektorat for Erhvervspolitik;

52.   henstiller til Kommissionen, at den foretager en grundig undersøgelse på europæisk niveau af mulighederne for, at SMV'er kan deltage i VSA og om incitamenterne til, at denne kategori af virksomheder frivilligt og på individuel basis indfører disse principper, og at Kommissionen uddrager de relevante konklusioner af de opnåede erfaringer og god praksis på dette område;

53.   glæder sig over forpligtelsen i Kommissionens meddelelse om VSA til at forbedre medarbejdernes og deres fagforeningers deltagelse i VSA og gentager sin opfordring til Kommissionen og arbejdsmarkedets parter til at bygge videre på de vellykkede forhandlinger af nu 50 internationale rammeaftaler og 30 europæiske rammeaftaler i forbindelse med navnlig grundlæggende arbejdsnormer for individuelle virksomheder eller sektorer som én metode til at udvikle virksomhedernes ansvar i Europa og i verden; henviser til de europæiske samarbejdsudvalg, som er særlig egnet til at fremme VSA og særligt til at fremme de grundlæggende arbejdstagerrettigheder i multinationale selskaber;

54.   understreger betydningen af arbejdsmarkedets parters rolle med hensyn til fremme af beskæftigelse af kvinder og bekæmpelse af forskelsbehandling; tilskynder arbejdsmarkedets parter til at tage CSR-initiativer med henblik på at styrke kvinders deltagelse i virksomhedsbestyrelser, samarbejdsudvalg og kollektive forhandlinger;

55.   anbefaler, at den fremtidige VSA-forskning går videre end blot virksomheder, og at der fokuseres på forbindelsen mellem konkurrenceevne og bæredygtig udvikling på makroniveau (EU og medlemsstaterne), på mesoniveau (erhvervssektorer og forsyningskæder) og på mikroniveau (SMV'er) samt den indbyrdes sammenhæng mellem disse niveauer og ligeledes virkningen af aktuelle VSA-initiativer og mulige overtrædelser af VSA-principper; støtter den fremtrædende rolle, som det europæiske akademi for erhvervslivets funktion i samfundet spiller i den forbindelse; opfordrer Kommissionen til at offentliggøre en officiel årlig status for VSA, der udarbejdes i samarbejde med uafhængige eksperter og forskere, der indsamler eksisterende oplysninger, beskriver nye tendenser og anbefaler fremtidige foranstaltninger;

Europas bidrag til VSA på globalt plan

56.   mener, at de mulige virkninger af VSA-politikker stadig er størst i forhold til virksomhedernes globale forsyningskæder for at muliggøre ansvarlige virksomhedsinvesteringer med henblik på at bidrage til fattigdomsbekæmpelse i udviklingslandene, fremme ordentlige arbejdsvilkår, støtte principperne om retfærdig handel og god virksomhedsledelse samt reducere forekomsten af virksomheder, der overtræder internationale standarder, herunder standarder for arbejdsvilkår, i lande, hvor den lovgivningsmæssige ramme er svag eller ikke-eksisterende;

57.   opfordrer Kommissionen til at iværksætte specifik forskning i VSA-politikers virkning og at fremsætte forslag med henblik på at øge virksomhedernes ansvarlige investeringer og deres ansvar som sådant;

58.   anerkender, at en række internationale VSA-initiativer er blevet mere rodfæstede og har opnået ny modenhed, herunder Global Reporting-initiativets nylige offentliggørelse af G3-retningslinjer for bæredygtighed og rapportering, udelukkelsen af 200 virksomheder fra FN-initiativet Global Compact og udpegelse af FN's generalsekretærs særlige repræsentant for virksomheder og menneskerettigheder;

59.   udtrykker skuffelse over, at Kommissionen ikke har prioriteret fremme af globale initiativer højere i sin meddelelse om VSA; opfordrer Kommissionen til i sit arbejde med medlemsstater og interessenter både at udvikle en strategisk vision og bidrage til at udvikle VSA-initiativer på globalt plan samt arbejde hårdt for at øge EU's virksomheders deltagelse i sådanne initiativer;

60.   opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til at støtte og arbejde for, at overholdelsen af de grundlæggende ILO-normer bliver en del af virksomhedernes sociale ansvar dér, hvor de udøver deres aktiviteter;

61.   mener, at VSA's internationale dimension bør tilskynde til udarbejdelsen af retningslinjer til fremme af udviklingen af politikker af denne art i hele verden;

62.   opfordrer Kommissionen til i samarbejde med andre relevante parter at organisere et stort internationalt initiativ i 2007 for at markere femårsdagen for forpligtelsen, der blev indgået på verdenstopmødet om bæredygtig udvikling, til at tage mellemstatslige initiativer vedrørende virksomhedernes ansvar;

63.   opfordrer Kommissionen til at bygge videre på succesen med den transatlantiske erhvervsdialog om VSA, som fandt sted i 1990'erne, ved at organisere en lignende øvelse mellem EU og Japan;

64.   tilskynder til yderligere udvikling af internationale initiativer for fuldstændig gennemskuelighed i europæiske virksomheders avance på aktiviteter i tredjelande, opretholdelse af fuld respekt for menneskerettighederne i deres aktiviteter i konfliktzoner og afvisning af lobbyisme, herunder såkaldte værtslandsaftaler udarbejdet af virksomheder for at undergrave eller omgå lovgivningskravene i sådanne lande;

65.   opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at bidrage til at støtte og styrke OECD-retningslinjerne for multinationale virksomheder og navnlig ved at gennemføre en nyvurdering af effektiviteten i de europæiske nationale kontaktpunkter og deres rolle i effektiv mægling mellem berørte parter til løsning af konflikter; opfordrer til udvikling af en model for europæiske nationale kontaktpunkter med bedste praksis vedrørende deres institutionelle opbygning, synlighed, adgangen for interessenter hertil og håndteringen af klager; opfordrer til en bred fortolkning af definitionen på investeringer ved anvendelsen af OECD-retningslinjerne for at sikre, at også forsyningskædespørgsmål omfattes af gennemførelsesprocedurerne;

66.   opfordrer til at støtte udviklingen af Global Reporting initiativet ved at indbyde førende EU-virksomheder til at deltage i nye sektorbestemte indfaldsvinkler på områder såsom byggeri og anlægsvirksomhed, kemikalier og landbrug, at fremme forskning i SMV'ers deltagelse, muliggøre en udadvendt indsats navnlig i central- og østeuropæiske lande og udvikle bæredygtighedsindekser i forbindelse med aktiebørser på nye markeder;

67.   opfordrer Kommissionen til i fremtidige samarbejdsaftaler med udviklingslande at indføje kapitler om forskning, overvågning og hjælp til at afhjælpe sociale, menneskerettighedsrelaterede og miljømæssige problemer i EU-baserede virksomheders aktiviteter og forsyningskæder i tredjelande;

68.   glæder sig principielt over drøftelserne i Den Internationale Standardiseringsorganisation om standarder for socialt ansvar, og opfordrer de europæiske repræsentanter heri til at sikre, at ethvert resultat ligger på linje med internationale standarder og aftaler og giver mulighed for at garantere parallelle metoder for eksterne evaluering og certificering;

o
o   o

69.   pålægger sin formand til at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og alle de institutioner og organisationer, der er anført i beslutningen.

(1) EFT C 104 af 14.4.1999, s. 180.
(2) EFT L 12 af 16.1.2001, s. 1.
(3) EFT L 114 af 24.4.2001, s. 1.
(4) EFT C 86 af 10.4.2002, s. 3.
(5) EUT C 187 E af 7.8.2003, s. 180.
(6) EUT C 67 E af 17.3.2004, s. 73.
(7) EFT L 156 af 13.6.2001, s. 33.
(8) EUT C 271 E af 12.11.2003, s. 598.
(9) EUT C 39 af 18.2.2003, s. 3.
(10) EUT L 178 af 17.7.2003, s. 16.
(11) EUT L 134 af 30.4.2004, s. 114.
(12) EUT L 149 af 11.6.2005, s. 22.
(13) EUT C 157 E af 6.7.2006, s. 84.
(14) EUT C 46 af 24.2.2006, s. 1.
(15) EUT L 169 af 30.6.2005, s. 1.
(16) Vedtagne tekster, P6_TA(2006)0320.
(17) EFT L 39 af 14.2.1976, s. 40. Ændret ved direktiv 2002/73/EF (EFT L 269 af 5.10.2002, s. 15).
(18) EFT L 222 af 14.8.1978, s.11. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/46/EF (EUT L 224 af 16.8.2006, s. 1).
(19) EUT L 345 af 31.12.2003, s. 64.
(20) EFT L 250 af 19.9.1984, s. 17.

Seneste opdatering: 10. juni 2008Juridisk meddelelse