Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2006/2133(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0471/2006

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0471/2006

Συζήτηση :

PV 12/03/2007 - 18
CRE 12/03/2007 - 18

Ψηφοφορία :

PV 13/03/2007 - 8.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0062

Κείμενα που εγκρίθηκαν
WORD 135k
Τρίτη 13 Μαρτίου 2007 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Εταιρική κοινωνική ευθύνη: νέα εταιρική σχέση
P6_TA(2007)0062A6-0471/2006

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Μαρτίου 2007 σχετικά με την εταιρική κοινωνική ευθύνη: νέα εταιρική σχέση (2006/2133(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ,

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την πραγμάτωση της εταιρικής σχέσης για τη μεγέθυνση και την απασχόληση: να γίνει η Ευρώπη πόλος αριστείας στον τομέα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (COM(2006)0136) (ανακοίνωση της Επιτροπής για την ΕΚΕ),

–   έχοντας υπόψη τα δύο διεθνώς συμφωνηθέντα και με το μεγαλύτερο κύρος πρότυπα για την εταιρική συμπεριφορά, δηλ. την "τριμερή δήλωση αρχών για τις πολυεθνικές εταιρείες και την κοινωνική πολιτική" της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) και τις "κατευθυντήριες γραμμές για τις πολυεθνικές εταιρείες" του OΟΣΑ, τους κώδικες συμπεριφοράς που συμφωνήθηκαν υπό την αιγίδα διεθνών οργανισμών όπως ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας (FAO), η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (WHO) και η Παγκόσμια Τράπεζα, καθώς επίσης τις προσπάθειες που καταβάλλονται στο πλαίσιο της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη (UNCTAD) όσον αφορά τις δραστηριότητες επιχειρήσεων σε αναπτυσσόμενες χώρες,

–   έχοντας υπόψη τη Δήλωση της ΔΟΕ για τις θεμελιώδεις αρχές και τα δικαιώματα στην εργασία, του 1998, και τη συμφωνία της για τα βασικά πρότυπα εργασίας: κατάργηση της καταναγκαστικής εργασίας (συμβάσεις 29 (1930) και 105 (1957)), ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και δικαίωμα για συλλογική διαπραγμάτευση (συμβάσεις 87 (1948) και 98 (1949)), εξάλειψη της παιδικής εργασίας (σύμβαση 138 (1973) και σύμβαση 182 (1999)) και απάλειψη των διακρίσεων στην απασχόληση (συμβάσεις 100 (1951) και 111 (1958)),

–   έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου των Ηνωμένων Εθνών του 1948, και ιδίως το άρθρο στο οποίο καλούνται τα άτομα και οι φορείς της κοινωνίας να διαδραματίσουν τον ρόλο που τους αρμόζει για τη διασφάλιση του σεβασμού των δικαιωμάτων του ανθρώπου σε παγκόσμιο επίπεδο, το Διεθνές Σύμφωνο του 1966 για τα Αστικά και Πολιτικά Δικαιώματα, το Σύμφωνο του 1966 για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα, τη Σύμβαση του 1979 για την Κατάργηση Κάθε Μορφής Διακρίσεων εις βάρος των Γυναικών, το Σχέδιο Δήλωσης του 1994 των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Αυτόχθονων Πληθυσμών και τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού του 1989,

–   έχοντας υπόψη τη σύμβαση του ΟΟΣΑ κατά της δωροδοκίας (1997),

–   έχοντας υπόψη την πρωτοβουλία για την υποβολή εκθέσεων απολογισμού σε παγκόσμιο επίπεδο (Global Reporting Initiative), 2006,

–   έχοντας υπόψη το Παγκόσμιο Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών του Ιουλίου 2000,

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση, στις 6 Οκτωβρίου 2006, του Παγκόσμιου Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών και της πρωτοβουλίας για την υποβολή εκθέσεων απολογισμού σε παγκόσμιο επίπεδο (GRI) ότι διαμόρφωσαν μια "στρατηγική συμμαχία",

–   έχοντας υπόψη το σχέδιο προτύπων των Η.Ε. σχετικά με τις ευθύνες των πολυεθνικών ομίλων και λοιπών εμπορικών επιχειρήσεων στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (Δεκέμβριος 2003),

–   έχοντας υπόψη το αποτέλεσμα της παγκόσμιας διάσκεψης κορυφής του ΟΗΕ για την βιώσιμη ανάπτυξη που πραγματοποιήθηκε το 2002 στο Γιοχάνεσμπουργκ, και ιδίως την έκκληση για διακυβερνητικές πρωτοβουλίες σχετικά με την υποχρέωση λογοδοσίας των εταιρειών, και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 3ης Δεκεμβρίου 2002 σχετικά με τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν σε συνέχεια της διάσκεψης κορυφής,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ "Προς παγκόσμιες εταιρικές σχέσεις – Ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ των Ηνωμένων Εθνών και όλων των ενδιαφερομένων εταίρων, ιδίως στον ιδιωτικό τομέα", της 10ης Αυγούστου 2005,

–   έχοντας υπόψη τον διορισμό ειδικού εκπροσώπου του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για τις Επιχειρήσεις και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, την ενδιάμεση έκθεσή του της 22ας Φεβρουαρίου 2006 για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις διακρατικές εταιρείες και άλλες επιχειρήσεις, και τις περιφερειακές διαβουλεύσεις που πραγματοποιήθηκαν στο Γιοχάνεσμπουργκ στις 27-28 Μαρτίου 2006 και στην Μπανγκόκ στις 26-27 Ιουνίου 2006,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Ιανουαρίου 1999 για τις προδιαγραφές της ΕΕ που διέπουν τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις οι οποίες δρουν σε αναπτυσσόμενες χώρες: προς έναν ευρωπαϊκό κώδικα συμπεριφοράς(1) , στο οποίο συνιστά τη δημιουργία ενός πρότυπου ευρωπαϊκού κώδικα συμπεριφοράς που θα υποστηρίζεται από μια Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Επιτήρησης (European Monitoring Platform – EMP),

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 44/2001 του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 2000 σχετικά με τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις(2) , η οποία αντικατέστησε τη Σύμβαση των Βρυξελλών του 1968 με εξαίρεση τις σχέσεις μεταξύ Δανίας και άλλων κρατών μελών,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 761/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Μαρτίου 2001 για την εκούσια συμμετοχή σε κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και ελέγχου (EMAS)(3) ,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Συμβουλίου της 3ης Δεκεμβρίου 2001 για την παρακολούθηση της εφαρμογής της Πράσινης Βίβλου σχετικά με την προώθηση ενός ευρωπαϊκού πλαισίου για την εταιρική κοινωνική ευθύνη(4) ,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 30ής Μαΐου 2002 σχετικά με την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής για την προώθηση ενός ευρωπαϊκού πλαισίου για την εταιρική κοινωνική ευθύνη(5) ,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Μαΐου 2003 σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής για την εταιρική κοινωνική ευθύνη: μια συνεισφορά των επιχειρήσεων στη βιώσιμη ανάπτυξη(6) ,

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση 2001/453/ΕΚ της Επιτροπής, της 30ής Μαΐου 2001, σχετικά με τη λογιστική καταχώριση, την εκτίμηση και τη γνωστοποίηση των περιβαλλοντικών πτυχών στους ετήσιους λογαριασμούς και στις ετήσιες εκθέσεις των εταιρειών(7) ,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 4ης Ιουλίου 2002 σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή με τίτλο "Προαγωγή βασικών κανόνων εργασίας και βελτίωση της κοινωνικής διαχείρισης στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης"(8) ,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Συμβουλίου της 6ης Φεβρουαρίου 2003 σχετικά με την εταιρική κοινωνική ευθύνη(9) ,

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο "Διακυβέρνηση και ανάπτυξη" (COM(2003)0615),

–   έχοντας υπόψη την οδηγία 2003/51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 2003 σχετικά με τους ενοποιημένους λογαριασμούς εταιρειών ορισμένων μορφών, τραπεζών και άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και ασφαλιστικών επιχειρήσεων(10) ,

–   έχοντας υπόψη την οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ς Μαρτίου 2004 περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών(11) ,

–   έχοντας υπόψη την τελική έκθεση του ευρωπαϊκού πολυμερούς φόρουμ για την εταιρική κοινωνική ευθύνη της 29ης Ιουνίου 2004, και ειδικότερα της σύστασης 7 που υποστηρίζει την ανάληψη δράσης για τη δημιουργία ενός νομικού πλαισίου για την ΕΚΕ,

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής "Η κοινωνική διάσταση της παγκοσμιοποίησης – Η συμβολή των πολιτικών της ΕΕ για να υπάρξουν οφέλη για όλους" (COM(2004)0383),

–   έχοντας υπόψη την οδηγία 2005/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαΐου 2005 για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές στην εσωτερική αγορά και για την τροποποίηση της οδηγίας 84/450/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την παραπλανητική διαφήμιση, των οδηγιών 97/7/ΕΚ, 98/27/ΕΚ και 2002/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ("Οδηγία για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές")(12) ,

–   έχοντας υπόψη το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 22ας και της 23ης Μαρτίου 2005 που ενεργοποίησε εκ νέου τη στρατηγική της Λισαβόνας, με επίκεντρο την εταιρική σχέση μεταξύ των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, των κρατών μελών και της κοινωνίας των πολιτών όσον αφορά τη "Συνεργασία για την οικονομική μεγέθυνση και την απασχόληση",

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 5ης Ιουλίου 2005 σχετικά με την εκμετάλλευση των παιδιών και την παιδική εργασία στις αναπτυσσόμενες χώρες(13) ,

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την επανεξέταση της στρατηγικής για την αειφόρο ανάπτυξη – Πλαίσιο δράσης (COM(2005)0658), και την ανανεωμένη στρατηγική της ΕΕ για την αειφόρο ανάπτυξη, η οποία εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 15 και 16 Ιουνίου 2006,

–   έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής, της 20ής Δεκεμβρίου 2005 σχετικά με την αναπτυξιακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης "Η ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη"(14) ,

–   έχοντας υπόψη το νέο σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων (ΣΓΠ+), που τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2006, το οποίο τέθηκε αρχικά σε εφαρμογή με τον κανονισμό (ΕΚ) του Συμβουλίου αριθ. 980/2005 της 27ης Ιουνίου 2005, για την εφαρμογή συστήματος γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων(15) , το οποίο προσφέρει πρόσβαση χωρίς δασμούς ή μείωση των δασμών σε αυξημένο αριθμό προϊόντων και περιλαμβάνει επίσης ένα νέο κίνητρο για ευάλωτες χώρες με συγκεκριμένες εμπορικές, οικονομικές ή αναπτυξιακές ανάγκες,

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής "Προώθηση της αξιοπρεπούς εργασίας για όλους - Η συμβολή της Ένωσης στην εφαρμογή της ατζέντας της αξιοπρεπούς εργασίας στον κόσμο" (COM(2006)0249) (ανακοίνωση της Επιτροπής για την αξιοπρεπή εργασία),

–   έχοντας υπόψη την πράσινη βίβλο της Επιτροπής με τίτλο "Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για τη διαφάνεια" (COM(2006)0194),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 6ης Ιουλίου 2006 σχετικά με το δίκαιο εμπόριο και την ανάπτυξη(16) ,

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο "Εκσυγχρονισμός του εταιρικού δικαίου και ενίσχυση της εταιρικής διακυβέρνησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση – ένα πρόγραμμα για την επίτευξη προόδου" (COM(2003)0284) (σχέδιο δράσης για την εταιρική διακυβέρνηση),

–   έχοντας υπόψη την ακρόαση με τίτλο "Εταιρική κοινωνική ευθύνη – υπάρχει μια ευρωπαϊκή προσέγγιση;" που διοργάνωσε η Επιτροπή του Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων στις 5 Οκτωβρίου 2006,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A6-0471/2006),

Α.   εκτιμώντας ότι οι εταιρείες δεν θα πρέπει να θεωρούνται υποκατάστατο των δημοσίων αρχών όταν οι τελευταίες αδυνατούν να ασκήσουν έλεγχο όσον αφορά τη συμμόρφωση με κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα,

1.   έχει την πεποίθηση ότι η αυξανόμενη κοινωνική και περιβαλλοντική ευθύνη των επιχειρήσεων, που συνδέεται με την αρχή της υποχρέωσης λογοδοσίας των εταιρειών, αποτελεί ουσιώδη συνιστώσα του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου, της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την αειφόρο ανάπτυξη και της αντιμετώπισης των κοινωνικών προκλήσεων της οικονομικής παγκοσμιοποίησης·

2.   χαιρετίζει το γεγονός ότι η ανακοίνωση της Επιτροπής δίνει νέα ώθηση στον διάλογο για την εταιρική κοινωνική ευθύνη (ΕΚΕ) στην ΕΕ, αλλά επισημαίνει τις ανησυχίες που εξέφρασαν ορισμένοι εκ των κυρίων ενδιαφερομένων παραγόντων σχετικά με την έλλειψη διαφάνειας και ισορροπίας στις διαβουλεύσεις που προηγήθηκαν της δημοσίευσης·

3.   αναγνωρίζει ότι παραμένει ανοικτός ο διάλογος μεταξύ των διαφορετικών ομάδων ενδιαφερομένων για έναν κατάλληλο ορισμό της ΕΚΕ και ότι η έννοια του "μη περιορισμού στη συμμόρφωση" παρέχει πιθανώς σε ορισμένες εταιρείες τη δυνατότητα να επικαλούνται κοινωνική ευθύνη ενώ την ίδια στιγμή παραβιάζουν την τοπική ή τη διεθνή νομοθεσία· πιστεύει ότι η παροχή βοήθειας από την ΕΕ σε κυβερνήσεις τρίτων χωρών για την εφαρμογή κοινωνικών και περιβαλλοντικών κανόνων σύμφωνων προς τις διεθνείς συμβάσεις, μαζί με αποτελεσματικά συστήματα εποπτείας, αποτελούν απαραίτητο συμπλήρωμα για την προαγωγή της ΕΚΕ των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων παγκοσμίως·

4.   αναγνωρίζει τον ορισμό της Επιτροπής ότι η EKE είναι η εθελοντική ενσωμάτωση περιβαλλοντικών και κοινωνικών πτυχών σε εταιρικές διαδικασίες επιπλέον των νομοθετικών απαιτήσεων και των συμβατικών υποχρεώσεων· φρονεί ότι οι πολιτικές ΕΚΕ πρέπει να προωθούνται αυτόνομα και όχι ως υποκατάστατο κατάλληλης ρύθμισης σε σχετικούς τομείς, ούτε ως μια συγκαλυμμένη προσέγγιση θέσπισης τέτοιας νομοθεσίας·

5.   σημειώνει ότι η ποικιλία των εθελουσίων πρωτοβουλιών ΕΚΕ θα μπορούσε να εκληφθεί ως φραγμός στην υιοθέτηση πολιτικών ΕΚΕ καθώς και ως αντικίνητρο για να επιδιώξουν οι εταιρείες πιο αξιόπιστες δράσεις ΕΚΕ ή πιο φιλόδοξες πολιτικές ΕΚΕ μολονότι θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι η ποικιλία αυτή προσφέρει στις εταιρείες περισσότερη έμπνευση· καλεί την Επιτροπή να προωθήσει τη διάδοση των ορθών πρακτικών που προκύπτουν από εθελούσιες πρωτοβουλίες ΕΚΕ, πιστεύει δε ότι η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει επίσης το ενδεχόμενο κατάρτισης ενός καταλόγου κριτηρίων τα οποία θα πρέπει να πληρούν οι επιχειρήσεις όταν ισχυρίζονται ότι είναι υπεύθυνες·

6.   πιστεύει ότι η αξιοπιστία εθελοντικών πρωτοβουλιών ΕΚΕ εξαρτάται επίσης από τη δέσμευση για ενσωμάτωση των εν ισχύι διεθνώς συμπεφωνημένων προτύπων και αρχών, και από την υιοθέτηση μιας πολυμερούς προσέγγισης, όπως συνέστησε το πολυμερές φόρουμ της ΕΕ, καθώς και από την εφαρμογή ανεξάρτητης παρακολούθησης και εξακρίβωσης·

7.   πιστεύει ότι ο διάλογος της ΕΕ για την ΕΚΕ έχει προσεγγίσει το σημείο όπου η έμφαση πρέπει να μετατοπιστεί από τις "διαδικασίες" στα "αποτελέσματα", οδηγώντας σε μια προσμετρήσιμη και διαφανή συμβολή των επιχειρήσεων στην καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και της περιβαλλοντικής υποβάθμισης στην Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο·

8.   αναγνωρίζει ότι πολλές εταιρείες καταβάλλουν ήδη μεγάλη και αυξανόμενη προσπάθεια να ανταποκριθούν στην κοινωνική τους ευθύνη·

9.   σημειώνει ότι οι αγορές και οι εταιρείες βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια ανάπτυξης σε ολόκληρη την Ευρώπη· θεωρεί συνεπώς ότι μια γενική μέθοδος που αποσκοπεί στην επιβολή ενός ενιαίου μοντέλου εταιρικής συμπεριφοράς δεν έχει πρακτική αξία και δεν θα οδηγήσει σε ουσιαστική ανάληψη ΕΚΕ από τις εταιρείες· θεωρεί επιπλέον ότι πρέπει να δοθεί έμφαση στην ανάπτυξη της κοινωνίας των πολιτών και ιδίως στην ευαισθητοποίηση των καταναλωτών για την υπεύθυνη παραγωγή με στόχο την προώθηση της ανάληψης εταιρικής ευθύνης που θα έχει διάρκεια και ενδιαφέρον στο ιδιαίτερο εθνικό ή περιφερειακό πλαίσιο·

10.   επισημαίνει ότι η εταιρική κοινωνική ευθύνη θα πρέπει να ασχοληθεί με νέους τομείς όπως η δια βίου μάθηση, η οργάνωση της εργασίας, οι ίσες ευκαιρίες, η κοινωνική ένταξη, η αειφόρος ανάπτυξη ή η δεοντολογία, ώστε να αποτελέσει πρόσθετο μέσο για τη διαχείριση της βιομηχανικής αλλαγής και αναδιάρθρωσης·

Ο διάλογος για την ΕΚΕ στην ΕΕ

11.   επισημαίνει την απόφαση της Επιτροπής να δημιουργήσει μια ευρωπαϊκή συμμαχία για την εταιρική κοινωνική ευθύνη σε συνεργασία με διάφορα επιχειρηματικά δίκτυα· συνιστά η ίδια η Επιτροπή να εξασφαλίσει ένα ενιαίο σημείο συντονισμού με σκοπό την πληροφόρηση γύρω από την ιδιότητα του μέλους και τις δραστηριότητες της συμμαχίας, και να επιδιώξει συμφωνία επί σαφών στόχων, χρονοδιαγραμμάτων και στρατηγικού οράματος που θα καθοδηγούν το έργο της συμμαχίας· ενθαρρύνει όλες τις ευρωπαϊκές εταιρείες και όλες τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη, μικρές και μεγάλες, να ενστερνιστούν αυτή την πρωτοβουλία και ευελπιστεί να ενισχυθεί η συμμαχία με τη συμμετοχή και άλλων ενδιαφερομένων·

12.   πιστεύει ότι ο κοινωνικός διάλογος υπήρξε αποτελεσματικό μέσο προώθησης πρωτοβουλιών ΕΚΕ και ότι οι ευρωπαϊκές επιτροπές επιχείρησης διαδραμάτισαν επίσης εποικοδομητικό ρόλο στην ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών σε σχέση με την ΕΚΕ·

13.   προτείνει ως βασικά σημεία αναφοράς για την επιτυχία της συμμαχίας να οριστούν η σημαντική αύξηση της υιοθέτησης πρακτικών ΕΚΕ από εταιρείες της ΕΕ, η ανάπτυξη νέων μοντέλων βέλτιστων πρακτικών από πραγματικούς ηγέτες του επιχειρηματικού κόσμου, καθώς και από συνδικαλιστικούς φορείς επιχειρήσεων, σχετικά με διάφορες πτυχές της ΕΚΕ, ο προσδιορισμός και η προαγωγή συγκεκριμένων δράσεων και ρύθμισης της ΕΕ για την υποστήριξη της ΕΚΕ, και η εκτίμηση του αντικτύπου παρόμοιων πρωτοβουλιών στο περιβάλλον και στα ανθρώπινα και κοινωνικά δικαιώματα· προτείνει ακόμη να τεθεί προθεσμία δύο ετών για την ολοκλήρωση των εργασιών των "εργαστηρίων" που θα δημιουργηθούν στο πλαίσιο της συμμαχίας, όπως πρότεινε η CSR Europe·

14.   επισημαίνει ότι η εκ νέου σύγκληση του πολυμερούς φόρουμ της ΕΕ προστέθηκε την τελευταία στιγμή στην ανακοίνωση και ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα προκειμένου να ενισχυθεί η πεποίθηση των διαφόρων ενδιαφερομένων ότι θα πραγματοποιηθεί ουσιαστικός διάλογος ο οποίος θα έχει πραγματικό αντίκτυπο στις πολιτικές και τα προγράμματα της ΕΕ με στόχο την παροχή κινήτρων και την υιοθέτηση της ΕΚΕ από τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις· πιστεύει ότι πρέπει να αντληθούν διδάγματα από τα δύο χρόνια της λειτουργίας του πολυμερούς φόρουμ, θετικά από την άποψη της υιοθέτησης του κανόνα της αποφυγής της κατονομασίας και του ονειδισμού και ιδίως της χρήσης ανεξάρτητων εισηγητών· επισημαίνει, ωστόσο, ότι απαιτούνται βελτιώσεις με σκοπό την επίτευξη συναίνεσης· ενθαρρύνει επίσης σθεναρά τους εκπροσώπους της Επιτροπής να συμμετέχουν ενεργά στον διάλογο·

15.   ζητεί από την Επιτροπή να καλέσει εκπροσώπους διαφόρων εθνικών, περιφερειακών και τοπικών κυβερνήσεων που έχουν δεσμευτεί να χρησιμοποιούν τις συμβάσεις προμηθειών και άλλα εργαλεία δημόσιας πολιτικής για την προαγωγή της ΕΚΕ, να συγκροτήσουν το δικό τους "εργαστήριο", στο πλαίσιο της "συμμαχίας", και να ενσωματώσουν τα πορίσματά τους στο μελλοντικό έργο τους·

16.   στηρίζει τις προσπάθειες της Επιτροπής να αυξήσει τη συμμετοχή στο πολυμερές φόρουμ συμπεριλαμβάνοντας επενδυτές, τον εκπαιδευτικό κλάδο και τις δημόσιες αρχές, επιμένοντας παράλληλα ότι πρέπει να διατηρηθεί η δυνατότητα συνεχούς διαλόγου για την επίτευξη συμπεφωνημένων στόχων·

17.   καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει, στο πλαίσιο της παρακολούθησης της προόδου της ΕΚΕ, την αυξημένη συμμετοχή των γυναικών στο πολυμερές φόρουμ, καθώς και την ανταλλαγή πληροφοριών και ορθών πρακτικών στον τομέα της ισότητας των φύλων·

18.   στηρίζει τις εκκλήσεις για υποχρεωτική δημοσιοποίηση εκ μέρους των εταιριών και των άλλων ομάδων πίεσης και για ισορροπημένη πρόσβαση των επιχειρηματικών ομάδων και άλλων ομάδων ενδιαφερομένων στις ίδιες τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων της ΕΕ·

Σύνδεση μεταξύ ΕΚΕ και ανταγωνιστικότητας

19.   χαιρετίζει τον στόχο της ανακοίνωσης για σύνδεση της ΕΚΕ με τους οικονομικούς, κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς στόχους της Ατζέντας της Λισαβόνας, επειδή ακριβώς θεωρεί ότι μια σοβαρή προσέγγιση της ΕΚΕ από την πλευρά των επιχειρήσεων μπορεί να συντελέσει τόσο στην αύξηση των θέσεων εργασίας, στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας καθώς και στο σεβασμό των δικαιωμάτων των εργαζόμενων όσο και στην προώθηση της έρευνας – και ανάπτυξης των τεχνολογικών καινοτομιών· στηρίζει την αρχή της "υπεύθυνης ανταγωνιστικότητας" ως αναπόσπαστο μέρος του προγράμματος της Επιτροπής για καινοτομία και ανταγωνιστικότητα· προκαλεί τις ευρωπαϊκές εταιρείες να συμπεριλάβουν στους απολογισμούς τους τον τρόπο με τον οποίο συμβάλλουν στους στόχους της Λισαβόνας·

20.   αναγνωρίζει ότι οι αποτελεσματικοί κανόνες ανταγωνισμού, εντός και εκτός της Ευρώπης, αποτελούν καίριο στοιχείο διασφάλισης υπεύθυνης επιχειρηματικής πρακτικής, παρέχοντας ιδίως τη δυνατότητα δίκαιης μεταχείρισης και πρόσβασης των τοπικών ΜΜΕ·

21.   επαναλαμβάνει ότι η εφαρμογή, στο πλαίσιο της ΕΚΕ, υπεύθυνων πρακτικών προσλήψεων, χωρίς διακρίσεις, που προωθούν την απασχόληση των γυναικών και των μειονεκτούντων ατόμων, συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της Λισαβόνας·

22.   επισημαίνει την αντίφαση μεταξύ, αφενός, των ανταγωνιστικών στρατηγικών προμηθειών των εταιρειών που έχουν ως στόχο ολοένα και μεγαλύτερη ευελιξία και μείωση του κόστους και, αφετέρου, των εκούσιων δεσμεύσεων στο πλαίσιο της ΕΚΕ που αποσκοπούν στην αποφυγή πρακτικών εκμετάλλευσης στην απασχόληση και στην προαγωγή μακροχρόνιων σχέσεων με προμηθευτές· επιδοκιμάζει τη διεξαγωγή πρόσθετων συζητήσεων στο σημείο αυτό·

23.   προτείνει, εν προκειμένω, οι αξιολογήσεις και η παρακολούθηση των ευρωπαϊκών εταιρειών που αναγνωρίζονται ως υπεύθυνες, να επεκταθούν με σκοπό να καλύψουν τις δραστηριότητές τους και τις δραστηριότητες των υπεργολάβων τους εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να εξασφαλιστεί ότι η ΕΚΕ ευνοεί επίσης τρίτες χώρες και ιδίως αναπτυσσόμενες χώρες, σύμφωνα με τις συμβάσεις της ΔΟΕ που αφορούν, συγκεκριμένα, την ελευθερία σύστασης συνδικαλιστικών οργανώσεων, την απαγόρευση της παιδικής και καταναγκαστικής εργασίας και ειδικότερα τις γυναίκες, τους μετανάστες, τους αυτόχθονες και τις μειονοτικές ομάδες·

24.   αναγνωρίζει ότι η ΕΚΕ αποτελεί σημαντική κινητήρια δύναμη για τις επιχειρήσεις και ζητεί την ενσωμάτωση κοινωνικών πολιτικών, όπως είναι ο σεβασμός των εργασιακών δικαιωμάτων, η δίκαιη μισθολογική πολιτική, η αποφυγή των διακρίσεων, η δια βίου μάθηση κ.ά. και περιβαλλοντικών ζητημάτων με έμφαση τη δυναμική προώθηση μιας αειφόρου ανάπτυξης, τόσο στο πλαίσιο της υποστήριξης νέων προϊόντων και διαδικασιών μέσω των πολιτικών καινοτομίας και των εμπορικών πολιτικών της ΕΕ, όσο και στην κατάρτιση στρατηγικών ανταγωνιστικότητας σε επίπεδο τομέα, υποπεριφέρειας ή πόλης·

25.   υπογραμμίζει ότι οι επιχειρήσεις που επιδεικνύουν κοινωνική ευθύνη συμβάλλουν σημαντικά στην εξάλειψη των ανισοτήτων που πλήττουν κυρίως τις γυναίκες και τα άτομα με αναπηρία στην αγορά εργασίας, ιδίως ως προς την πρόσβαση στην απασχόληση, τις κοινωνικές παροχές, την κατάρτιση, την επαγγελματική εξέλιξη και μια δίκαιη μισθολογική πολιτική· υπογραμμίζει ότι οι επιχειρήσεις πρέπει να ευθυγραμμίσουν την πολιτική τους στον τομέα των προσλήψεων με την οδηγία 76/207/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 9ης Φεβρουαρίου 1976, περί εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχειρίσεως ανδρών και γυναικών, όσον αφορά την πρόσβαση σε απασχόληση, την επαγγελματική εκπαίδευση και προώθηση και τις συνθήκες εργασίας(17) ·

Μέσα ΕΚΕ

26.   χαιρετίζει την τάση για εκούσια δημοσίευση από πλευράς των εταιρειών μεγαλύτερου μεγέθους κοινωνικών και περιβαλλοντικών εκθέσεων απολογισμού τα τελευταία χρόνια· σημειώνει ότι ο αριθμός των εν λόγω εκθέσεων αυξανόταν συνεχώς από το 1993, αλλά ότι σήμερα παραμένει πλέον μάλλον στάσιμος, καθώς και ότι μόνο μια μικρή μειονότητα χρησιμοποιεί διεθνώς αποδεκτά πρότυπα και αρχές, καλύπτει την πλήρη αλυσίδα εφοδιασμού της εταιρείας ή ασκεί ανεξάρτητη παρακολούθηση και εποπτεία·

27.   υπενθυμίζει στην Επιτροπή την πρόσκληση του Κοινοβουλίου να υποβάλει πρόταση ώστε να εισαχθούν στην τέταρτη οδηγία 78/660/EΟΚ του Συμβουλίου, της 25ης Ιουλίου 1978(18) , η οποία βασίζεται στο άρθρο 54, παράγραφος 3, στοιχείο ζ) της Συνθήκης, σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς ορισμένων κατηγοριών εταιρειών (τέταρτη οδηγία για το εταιρικό δίκαιο), παράλληλα με τις απαιτήσεις υποβολής οικονομικών εκθέσεων, και απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων κοινωνικού και περιβαλλοντικού περιεχομένου· θεωρεί σημαντικό να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση στο θέμα των μέτρων που αφορούν την υποβολή εκθέσεων κοινωνικού και περιβαλλοντικού περιεχομένου στο πλαίσιο της σύστασης 2001/453/ΕΚ της Επιτροπής για τη γνωστοποίηση των περιβαλλοντικών πτυχών, της οδηγίας 2003/51/ΕΚ σχετικά με τους ετήσιους και τους ενοποιημένους λογαριασμούς εταιρειών ορισμένων μορφών, τραπεζών και άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και ασφαλιστικών επιχειρήσεων, της οδηγίας 2003/71/ΕΚ σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση(19) · υποστηρίζει την έγκαιρη μεταφορά τους σε όλα τα κράτη μέλη και ζητεί τη διεξαγωγή μελετών όσον αφορά την ουσιαστική εφαρμογή τους, προκειμένου να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση στο θέμα αυτό·

28.   αναγνωρίζει τους υφιστάμενους περιορισμούς του "κλάδου" της ΕΚΕ σε σχέση με τη μέτρηση της εταιρικής συμπεριφοράς, τον κοινωνικό έλεγχο και την πιστοποίηση, ιδίως σε σχέση με το κόστος, τη συγκρισιμότητα και την ανεξαρτησία, πιστεύει δε ότι θα είναι απαραίτητο να αναπτυχθεί ένα επαγγελματικό πλαίσιο το οποίο θα περιλαμβάνει ειδικές προϋποθέσεις στον εν λόγω τομέα·

29.   συνιστά στην Επιτροπή να επεκτείνει την ευθύνη των μελών των διοικητικών συμβουλίων των εταιρειών με περισσότερους από 1000 εργαζόμενους, με σκοπό να συμπεριλάβει το καθήκον των ίδιων των μελών των διοικητικών συμβουλίων να ελαχιστοποιούν κάθε τυχόν επιβλαβή κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο των δραστηριοτήτων των εταιρειών·

30.   επαναλαμβάνει την υποστήριξή του προς το σύστημα οικολογικής διαχείρισης και ελέγχου (EMAS) της ΕΕ, ιδίως την απαίτησή του για εξωτερικό έλεγχο και την υποχρέωση των κρατών μελών να προωθήσουν το σύστημα· πιστεύει ότι υπάρχουν δυνατότητες ανάπτυξης παρεμφερών συστημάτων σχετικά με την προστασία των εργατικών, κοινωνικών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

31.   στηρίζει τον κώδικα ορθής πρακτικής της Διεθνούς Ένωσης για την Κοινωνική και Περιβαλλοντική Πιστοποίηση και Σήμανση (International Social and Environmental Accreditation and Labelling Alliance (ISEAL), ως εξέχον παράδειγμα προαγωγής της συνεργασίας μεταξύ υφιστάμενων πρωτοβουλιών σήμανσης, κατά προτίμηση έναντι της δημιουργίας νέων κοινωνικών σημάτων σε εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο·

32.   καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει μηχανισμό μέσω του οποίου τα θύματα, περιλαμβανομένων των υπηκόων τρίτων χωρών, θα μπορούν να προσφεύγουν κατά ευρωπαϊκών εταιρειών στα εθνικά δικαστήρια των κρατών μελών·

33.   επισημαίνει την παράλειψη αναφοράς, στην ανακοίνωση της Επιτροπής για την ΕΚΕ, στο ζήτημα των κοινωνικά υπεύθυνων επενδύσεων· τάσσεται υπέρ της πλήρους συμμετοχής των επενδυτών ως ενδιαφερομένων στον διάλογο για την ΕΚΕ σε επίπεδο ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του πολυμερούς φόρουμ· υποστηρίζει τις εκκλήσεις του κλάδου για διαφάνεια αντί για επιβολή υποχρεώσεων μέσω της θέσπισης πανευρωπαϊκών αρχών "δήλωσης επενδύσεων" για τα επενδυτικά κεφάλαια·

34.   επισημαίνει ότι οι καταναλωτές διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο όσον αφορά τη δημιουργία κινήτρων για υπεύθυνη παραγωγή και υπεύθυνη επιχειρηματική πρακτική· πιστεύει ωστόσο ότι η κατάσταση είναι επί του παρόντος αδιαπέραστη για τους καταναλωτές λόγω της σύγχυσης μεταξύ των διαφορετικών εθνικών προδιαγραφών προϊόντων και των συστημάτων επισήμανσης προϊόντων, τα οποία συντελούν όλα στην υπονόμευση των υφιστάμενων κοινωνικών σημάτων προϊόντων· επισύρει την προσοχή στο γεγονός ότι, συγχρόνως, οι εταιρείες επιβαρύνονται με σημαντικό κόστος λόγω της εναλλαγής μεταξύ πολλών διαφορετικών εθνικών απαιτήσεων και προδιαγραφών· επισημαίνει επίσης ότι είναι δαπανηρή η θέσπιση μηχανισμών παρακολούθησης για την εποπτεία της κοινωνικής επισήμανσης προϊόντων, ιδίως για τις μικρότερες χώρες·

35.   στηρίζει τις προσπάθειες της Eurostat για την ανάπτυξη δεικτών με σκοπό τη μέτρηση της απόδοσης σε σχέση με την ΕΚΕ στο πλαίσιο της στρατηγικής της ΕΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη, καθώς και την πρόθεση της Επιτροπής να αναπτύξει νέους δείκτες για τη μέτρηση της ενημέρωσης και της κατανάλωσης των κοινοτικών προϊόντων με οικολογικό σήμα και του μεριδίου παραγωγής επιχειρήσεων καταχωρημένων στο σύστημα οικολογικής διαχείρισης και ελέγχου (EMAS)·

36.   υπενθυμίζει ότι έχει εξετασθεί ήδη το ενδεχόμενο διορισμού διαμεσολαβητή της ΕΕ για την ΕΚΕ, ο οποίος θα πραγματοποιεί ανεξάρτητες έρευνες για ζητήματα που σχετίζονται με την ΕΚΕ κατόπιν αιτήματος εταιρειών ή οιασδήποτε ομάδας ενδιαφερομένων· ζητεί να υπάρξει περαιτέρω προβληματισμός επ' αυτού και να υποβληθούν παρόμοιες προτάσεις στο μέλλον·

Καλύτερη ρύθμιση και ΕΚΕ

37.   πιστεύει ότι οι πολιτικές για την ΕΚΕ μπορούν να ενισχυθούν μέσω της βελτίωσης της ενημέρωσης και της καλύτερης εφαρμογής των υφιστάμενων νομοθετικών μέσων· καλεί την Επιτροπή να διοργανώσει και να προωθήσει ενημερωτικές εκστρατείες και να παρακολουθήσει την εφαρμογή της άμεσης ευθύνης στο εξωτερικό σύμφωνα με τη σύμβαση των Βρυξελλών, και με την εφαρμογή των οδηγιών 84/450/ΕΟΚ για την παραπλανητική διαφήμιση(20) και 2005/29/ΕΚ για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές όσον αφορά τη συμμόρφωση των εταιρειών με τους κώδικες συμπεριφοράς που έχουν υιοθετήσει εκουσίως·

38.   επαναλαμβάνει την ανάγκη χρήσης απλής, εύληπτης γλώσσας προκειμένου να ενθαρρυνθούν οι εταιρείες να προαγάγουν την ΕΚΕ·

39.   επαναλαμβάνει ότι η Επιτροπή και οι κυβερνήσεις των κρατών μελών πρέπει να καταβάλλουν μεγάλες προσπάθειες σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο προκειμένου να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που παρέχει η αναθεώρηση των οδηγιών για τις δημόσιες συμβάσεις του 2004 για τη στήριξη της ΕΚΕ, με την προαγωγή κοινωνικών και περιβαλλοντικών κριτηρίων μεταξύ των δυνάμει προμηθευτών, αναγνωρίζοντας παράλληλα την ανάγκη να αποφευχθεί η επιβολή πρόσθετου διοικητικού φόρτου στις μικρές επιχειρήσεις, γεγονός που ενδέχεται να τις αποτρέψει να υποβάλουν προσφορά, και τον αποκλεισμό, εάν χρειασθεί, των επιχειρήσεων προβλέποντας περιπτώσεις διαφθοράς· καλεί την Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης να εφαρμόζουν αυστηρά κοινωνικά και περιβαλλοντικά κριτήρια σε όλα τα δάνεια και τις επιχορηγήσεις που χορηγούνται σε εταιρείες του ιδιωτικού τομέα, υποστηριζόμενες από σαφείς μηχανισμούς υποβολής καταγγελιών, αξιοποιώντας το παράδειγμα της σύνδεσης της ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων με τη συμμόρφωση προς τις βασικές συμβάσεις της ΔΟΕ και τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις στις Κάτω Χώρες και με το πρότυπο SA8000 CSR σε ορισμένες ιταλικές επαρχίες· υπενθυμίζει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να λάβουν μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουν ότι οιεσδήποτε εγγυήσεις εξαγωγικών πιστώσεων πληρούν τα αυστηρότερα περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για έργα που αντιβαίνουν στους συμφωνηθέντες στόχους της πολιτικής της ΕΕ σχετικά, επί παραδείγματι, με την ενέργεια ή τους εξοπλισμούς·

Ενσωμάτωση της ΕΚΕ στις πολιτικές και τα προγράμματα της ΕΕ

40.   χαιρετίζει τις δεσμεύσεις της Επιτροπής, που επαναλαμβάνονται στην ανακοίνωσή της για την ΕΚΕ όσον αφορά την υλοποίηση της εταιρικής σχέσης για την οικονομική ανάπτυξη και την απασχόληση, περί υποστήριξης και προαγωγής της ΕΚΕ στο σύνολο των τομέων δραστηριότητάς της, και ζητεί να καταβληθεί σημαντική προσπάθεια προκειμένου οι εν λόγω δεσμεύσεις να μετουσιωθούν σε απτές πράξεις σε όλους τους τομείς·

41.   πιστεύει ότι ο διάλογος για την ΕΚΕ δεν πρέπει να διαχωρίζεται από τα ζητήματα της υποχρέωσης λογοδοσίας των εταιρειών και ότι τα ζητήματα του κοινωνικού και του περιβαλλοντικού αντικτύπου των επιχειρήσεων, των σχέσεων με ενδιαφερόμενους φορείς, της προστασίας των δικαιωμάτων των μετόχων της μειοψηφίας και των συναφών υποχρεώσεων των μελών του διοικητικού συμβουλίου των εταιρειών πρέπει να ενσωματωθούν πλήρως στο σχέδιο δράσης της Επιτροπής για την εταιρική διακυβέρνηση· επισημαίνει ότι αυτά τα θέματα θα πρέπει να αποτελούν μέρος του διαλόγου για την ΕΚΕ· ζητεί από την Επιτροπή να λάβει υπόψη αυτά τα ιδιαίτερα ζητήματα και να υποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις για την αντιμετώπισή τους·

42.   χαιρετίζει την άμεση οικονομική υποστήριξη από πλευράς της Επιτροπής για πρωτοβουλίες ΕΚΕ, ιδίως για την ενθάρρυνση της καινοτομίας, τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων φορέων και την παροχή συνδρομής σε ομάδες δυνητικών θυμάτων σε σχέση με εικαζόμενες ατασθαλίες περιλαμβανομένης της ανθρωποκτονίας από εταιρεία· ενθαρρύνει την Επιτροπή να αναπτύξει, ειδικότερα, μηχανισμούς που διασφαλίζουν το δικαίωμα κοινοτήτων που έχουν υποστεί ζημία από ευρωπαϊκές εταιρείες σε δίκαιη και ευπρόσιτη δικαστική διαδικασία· τονίζει τη σημασία του κονδυλίου B3-4000 (θέση 04 03 03 01) του προϋπολογισμού της ΕΕ για πιλοτικά σχέδια όπως αυτά που σχετίζονται με τη συνεισφορά των εργαζομένων στην κοινότητα, με υποθηκευμένα κεφάλαια για τη στήριξη της ΕΚΕ στο πλαίσιο του προγράμματος ανταγωνιστικότητας και καινοτομίας της Επιτροπής και με την διάθεση του 3 % της έρευνας στον τομέα των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών σε επιχειρήσεις στην κοινωνία, στο πλαίσιο του εβδόμου προγράμματος πλαισίου για την έρευνα· ζητεί να καταβληθούν μεγαλύτερες προσπάθειες από την Επιτροπή για τη στήριξη της ΕΚΕ σε σχέση με εταιρείες της ΕΕ που δραστηριοποιούνται σε τρίτες χώρες μέσω των προγραμμάτων της για την παροχή εξωτερικής βοήθειας·

43.   χαιρετίζει τη δέσμευση να καταστεί η εκπαίδευση ένας από τους οκτώ τομείς δράσης προτεραιότητας, ζητεί τη βαθύτερη ενσωμάτωση της ΕΚΕ στο πρόγραμμα Σωκράτης, την παροχή ενός ευρέος φάσματος υλικών ΕΚΕ στο μελλοντικό ευρωπαϊκό κέντρο διδακτικών πόρων, και τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού, ηλεκτρονικώς προσβάσιμου, καταλόγου εμπορικών σχολών και πανεπιστημίων για την ΕΚΕ και τη βιώσιμη ανάπτυξη·

44.   ενθαρρύνει πρωτοβουλίες σε επίπεδο ΕΕ και κρατών μελών για τη βελτίωση της διδασκαλίας υπεύθυνης διαχείρισης και παραγωγής στις εμπορικές σχολές της Ευρώπης·

45.   επισημαίνει ότι η κοινωνική και περιβαλλοντική ευθύνη παραχωρεί σε κυβερνητικές και μη κυβερνητικές οργανώσεις όσα και στις επιχειρήσεις, και καλεί την Επιτροπή να εκπληρώσει τη δέσμευσή της να δημοσιεύει ετήσια έκθεση για τον κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο των άμεσων δραστηριοτήτων της, καθώς και να αναπτύξει πολιτικές με στόχο να ενθαρρύνει το προσωπικό των θεσμικών οργάνων της ΕΕ να αναλάβει εκούσια δέσμευση στην κοινότητα·

46.   θεωρεί ότι οι επιχειρήσεις, στο πλαίσιο της ΕΚΕ, θα μπορούσαν να χρηματοδοτούν πολιτιστικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες οι οποίες θα προσέφεραν προστιθέμενη αξία στις ευρωπαϊκές πολιτικές στον τομέα του πολιτισμού και της διά βίου εκπαίδευσης·

47.   καλεί την Επιτροπή να ενσωματώσει καλύτερα την ΕΚΕ στις εμπορικές πολιτικές της, διασφαλίζοντας παράλληλα τον σεβασμό των κανόνων του ΠΟΕ, χωρίς να δημιουργεί αδικαιολόγητους εμπορικούς φραγμούς, και επιδιώκοντας την εισαγωγή, σε όλες τις διμερείς, περιφερειακές ή πολυμερείς συμφωνίες, δεσμευτικών άρθρων σχετικά με τη συμμόρφωση με διεθνώς συμπεφωνημένα πρότυπα ΕΚΕ, όπως οι κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ, η τριμερής δήλωση της ΔΟΕ και οι αρχές του Ρίο, καθώς και την διατήρηση ρυθμιστικών εξουσιών για ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κοινωνικής και περιβαλλοντικής ευθύνης· χαιρετίζει την υποστήριξη που παρέχεται για την υλοποίηση των στόχων αυτών στην ανακοίνωση για την αξιοπρεπή εργασία· επαναλαμβάνει την έκκλησή του, οι αντιπροσωπείες της Επιτροπής σε τρίτες χώρες να προάγουν τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις και να λειτουργούν ως σημεία επαφής σε σχέση με αυτές· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα των εθνικών σημείων επαφής, ιδίως σε σχέση με συγκεκριμένες περιπτώσεις που αφορούν υποτιθέμενες παραβιάσεις εκ μέρους των εταιρειών κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων τους και της συνολικής αλυσίδας παραγωγής που συνδέεται με αυτές σε ολόκληρο τον κόσμο·

48.   σημειώνει τη συμβολή του διεθνούς κινήματος δίκαιου εμπορίου στην πρωτοπόρο εφαρμογή υπεύθυνων επιχειρηματικών πρακτικών επί εξήντα έτη και στην απόδειξη ότι οι εν λόγω πρακτικές είναι βιώσιμες και αειφόρες σε όλα τα στάδια της αλυσίδας εφοδιασμού· καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη της την εμπειρία του κινήματος δίκαιου εμπορίου και να διερευνήσει συστηματικά με ποιον τρόπο μπορεί να χρησιμοποιηθεί η εν λόγω εμπειρία στο πλαίσιο της ΕΚΕ·

49.   ζητεί από την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι πολυεθνικές εταιρείες με έδρα στην ΕΕ και εγκαταστάσεις παραγωγής σε τρίτες χώρες, ιδίως σε αυτές που συμμετέχουν στο σύστημα ΣΓΠ+, συμμορφώνονται προς τις προδιαγραφές της ΔΟΕ, τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά σύμφωνα και τις διεθνείς συμφωνίες, με σκοπό την επίτευξη αρμονικής ισορροπίας παγκοσμίως μεταξύ της οικονομικής ανάπτυξης και των υψηλών κοινωνικών και περιβαλλοντικών προτύπων·

50.   χαιρετίζει τη δέσμευση που περιέχεται στην "Ευρωπαϊκή συναίνεση για την ανάπτυξη" για υποστήριξη της ΕΚΕ ως δράσης προτεραιότητας· ζητεί από την ΓΔ Ανάπτυξης της Επιτροπής να εκπονήσει συγκεκριμένες προτάσεις διαδραματίζοντας ενεργό ρόλο στον διάλογο για την ΕΚΕ, να ερευνήσει τις συνθήκες εργασίας στις αναπτυσσόμενες χώρες και τις συνθήκες υπό τις οποίες γίνεται η εκμετάλλευση των φυσικών πόρων τους, να συνεργαστεί με τις εγχώριες επιχειρήσεις και τις εκτός Ένωσης θυγατρικές των κοινοτικών εταιρειών, τις επιχειρήσεις υπεργολαβίας και τις αντίστοιχες ενδιαφερόμενες πλευρές, με σκοπό την αντιμετώπιση των καταχρήσεων και της αντιδεοντολογικής συμπεριφοράς στη διαχείριση των αλυσίδων εφοδιασμού καθώς και την καταπολέμηση της φτώχειας και τη δημιουργία δίκαιης ανάπτυξης·

51.   προτείνει, η Επιτροπή να επιδιώξει τη συμμετοχή μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην ΕΚΕ μέσω συνεργασίας με ενδιάμεσους φορείς, προσφέροντας ειδική υποστήριξη για τη συμμετοχή συνεταιρισμών/ επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας μέσω των ειδικών ενώσεών τους, να αξιοποιήσει το δίκτυο των ευρωπαϊκών κέντρων πληροφόρησης για την άμεση προώθηση πρωτοβουλιών ΕΚΕ, και να εξετάσει το ενδεχόμενο διορισμού ενός εκπροσώπου για την ΕΚΕ, αντίστοιχου με τον εκπρόσωπο για τις ΜΜΕ στην ΓΔ Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας της Επιτροπής·

52.   συνιστά να εκπονήσει η Επιτροπή εις βάθος μελέτη ευρωπαϊκού βεληνεκούς για τους διάφορους τρόπους με τους οποίους οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δύνανται να συμμετάσχουν στην ΕΚΕ και για τα κίνητρα που έχουν προκειμένου να υιοθετήσουν τις αρχές ΕΚΕ σε εθελοντική βάση, και να αντλήσει τα κατάλληλα διδάγματα από την αποκτηθείσα εμπειρία και ορθή πρακτική στον εν λόγω τομέα·

53.   χαιρετίζει τη δέσμευση που περιέχεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής για την ΕΚΕ για την ενίσχυση της συμμετοχής των εργαζομένων και των συνδικαλιστικών ενώσεών τους στο πλαίσιο της ΕΚΕ και επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή και τους κοινωνικούς εταίρους για την αξιοποίηση της επιτυχούς διαπραγμάτευσης 50 έως σήμερα διεθνών συμφωνιών πλαισίων και 30 ευρωπαϊκών συμφωνιών πλαισίων σε σχέση κυρίως με τα βασικά πρότυπα εργασίας για μεμονωμένες εταιρείες ή τομείς, ως μια προσέγγιση για την ανάπτυξη της εταιρικής ευθύνης στην Ευρώπη και τον κόσμο· παραπέμπει στα ευρωπαϊκά συμβούλια επιχείρησης που είναι κατάλληλα για την προώθηση της ΕΚΕ και, συγκεκριμένα, την προαγωγή των θεμελιωδών δικαιωμάτων των εργαζομένων σε πολυεθνικές εταιρείες·

54.   εμμένει στην άποψη ότι ο ρόλος των κοινωνικών εταίρων έχει σημασία για την προώθηση της γυναικείας απασχόλησης και την καταπολέμηση των διακρίσεων· ενθαρρύνει τους κοινωνικούς εταίρους να αναλάβουν πρωτοβουλίες, στο πλαίσιο της ΕΚΕ, υπέρ της αυξημένης συμμετοχής των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια, τις επιτροπές επιχειρήσεων και στους φορείς κοινωνικού διαλόγου·

55.   συνιστά, οι μελλοντικές έρευνες για την ΕΚΕ να μην περιορίζονται σε μια απλή "πρόταση επιχειρημάτων", αλλά να εστιάζει στη σύνδεση μεταξύ της ανταγωνιστικότητας και της βιώσιμης ανάπτυξης, σε μακροεπίπεδο (ΕΕ και κράτη μέλη), μεσοεπίπεδο (βιομηχανικούς κλάδους και αλυσίδες εφοδιασμού) και μικροεπίπεδο (ΜΜΕ), και στον μεταξύ τους συσχετισμό, καθώς και στον αντίκτυπο των υφιστάμενων πρωτοβουλιών ΕΚΕ και των πιθανών παραβιάσεων των αρχών της ΕΚΕ· στηρίζει τον ηγετικό ρόλο που διαδραματίζει εν προκειμένω η ευρωπαϊκή ακαδημία επιχειρήσεων στην κοινωνία· καλεί την Επιτροπή να δημοσιεύει έγκυρη ετήσια έκθεση για την κατάσταση της ΕΚΕ, την οποία θα εκπονούν ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες και ερευνητές βάσει των διαθέσιμων πληροφοριών και στην οποία θα περιγράφονται οι νέες τάσεις και θα περιέχονται συστάσεις για μελλοντικές δράσεις·

Η συμβολή της Ευρώπης στην παγκόσμια εταιρική κοινωνική ευθύνη

56.   πιστεύει ότι οι πολιτικές ΕΚΕ μπορούν να έχουν τον μεγαλύτερο δυνατό αντίκτυπο σε σχέση με τις παγκόσμιες αλυσίδες προμηθειών των εταιρειών, προκειμένου να καταστούν δυνατές οι υπεύθυνες επενδύσεις από εταιρείες με στόχο την καταπολέμηση της φτώχειας στις αναπτυσσόμενες χώρες, την προώθηση αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας, τη στήριξη των αρχών του δίκαιου εμπορίου και της χρηστής διακυβέρνησης, καθώς και τη μείωση των κρουσμάτων παραβίασης των διεθνών προτύπων, συμπεριλαμβανομένων των εργασιακών προτύπων, από πλευράς επιχειρήσεων σε χώρες των οποίων τα ρυθμιστικά συστήματα είναι αδύναμα ή ανύπαρκτα·

57.   καλεί την Επιτροπή να δρομολογήσει ειδική έρευνα για τον αντίκτυπο των πολιτικών ΕΚΕ και να υποβάλει προτάσεις για την αύξηση των υπεύθυνων επενδύσεων από εταιρείες καθώς και της ευθύνης τους·

58.   αναγνωρίζει ότι αρκετές διεθνείς πρωτοβουλίες ΕΚΕ είναι βαθύτερα εδραιωμένες και έχουν επιτύχει νέα ωριμότητα, συμπεριλαμβανομένης της πρόσφατης δημοσίευσης των κατευθυντήριων γραμμών "G3" από την πρωτοβουλία για την υποβολή εκθέσεων σε παγκόσμιο επίπεδο, του αποκλεισμού 200 επιχειρήσεων από το Παγκόσμιο Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών και του διορισμού ειδικού εκπροσώπου του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα·

59.   εκφράζει την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν έδωσε μεγαλύτερη προτεραιότητα, στο πλαίσιο της ανακοίνωσής της για την ΕΚΕ, στην προώθηση παγκόσμιων πρωτοβουλιών, και καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί με τα κράτη μέλη και τους ενδιαφερόμενους φορείς για την ανάπτυξη ενός στρατηγικού οράματος και συνεισφοράς στην ανάπτυξη πρωτοβουλιών ΕΚΕ σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς και για μια μεγάλη προσπάθεια σημαντικής αύξησης της συμμετοχής εταιρειών της ΕΕ σε τέτοιες πρωτοβουλίες·

60.   καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να υποστηρίξουν και να προαγάγουν το σεβασμό των θεμελιωδών κανόνων της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) ως συνιστώσας της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (ΕΚΕ), όπου και αν δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις·

61.   πιστεύει ότι η διεθνής διάσταση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης θα πρέπει να αποτελέσει κίνητρο για την εκπόνηση κατευθυντήριων γραμμών που θα προωθούν την ανάπτυξη πολιτικών αυτού του είδους σε ολόκληρο τον κόσμο·

62.   καλεί την Επιτροπή να αναλάβει, από κοινού με άλλους ενδιαφερόμενους εταίρους, σημαντική διεθνή πρωτοβουλία το 2007, με την ευκαιρία της πέμπτης επετείου της δέσμευσης που συμφωνήθηκε στο πλαίσιο της παγκόσμιας διάσκεψης κορυφής για την βιώσιμη ανάπτυξη για την ανάληψη διακυβερνητικών πρωτοβουλιών στον τομέα της υποχρέωσης λογοδοσίας των εταιρειών·

63.   καλεί την Επιτροπή να αξιοποιήσει την επιτυχία του Διατλαντικού Επιχειρηματικού Διαλόγου για την ΕΚΕ που έλαβε χώρα τη δεκαετία του 1990, διοργανώνοντας έναν παρόμοιο διάλογο μεταξύ της ΕΕ και της Ιαπωνίας·

64.   ενθαρρύνει την περαιτέρω ανάπτυξη των διεθνών πρωτοβουλιών για πλήρη διαφάνεια στα έσοδα ευρωπαϊκών εταιρειών όσον αφορά τις δραστηριότητές τους σε τρίτες χώρες, τον πλήρη σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων τους σε ζώνες συγκρούσεων και την απόρριψη των δραστηριοτήτων άσκησης πιέσεων συμπεριλαμβανομένων των "συμφωνιών της χώρας υποδοχής" που συνάπτουν εταιρείες για να υπονομεύσουν ή να αποφύγουν τις ρυθμιστικές απαιτήσεις σε τέτοιες χώρες·

65.   καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συμβάλουν στη στήριξη και την ενίσχυση των κατευθυντήριων γραμμών του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις, επανεξετάζοντας ιδίως την λειτουργικότητα των ευρωπαϊκών εθνικών σημείων επαφής και τον ρόλο τους στην αποτελεσματική διαμεσολάβηση μεταξύ των ενδιαφερομένων για την επίλυση διαφορών· ζητεί την ανάπτυξη ενός μοντέλου για ευρωπαϊκά εθνικά σημεία επαφής με βέλτιστες πρακτικές όσον αφορά την εξαρχής θέσπισή τους, την προβολή, την προσβασιμότητα για όλους τους ενδιαφερόμενους και τον χειρισμό των καταγγελιών· ζητεί ευρεία ερμηνεία του ορισμού των επενδύσεων στην εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών του ΟΟΣΑ με στόχο να διασφαλιστεί ότι τα θέματα που αφορούν την αλυσίδα εφοδιασμού καλύπτονται από διαδικασίες εφαρμογής·

66.   ζητεί υποστήριξη για την ανάπτυξη της πρωτοβουλίας για την υποβολή απολογισμών σε παγκόσμιο επίπεδο καλώντας σημαντικές επιχειρήσεις της ΕΕ να συμμετάσχουν σε νέες τομεακές προσεγγίσεις που καλύπτουν τομείς όπως οι κατασκευές, τα χημικά και η γεωργία· ζητεί να ενισχυθεί η έρευνα για τη συμμετοχή των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, να δοθεί η δυνατότητα εργασιών προσέγγισης ιδίως σε χώρες της Κεντρικής και της Ανατολικής Ευρώπης, και να αναπτυχθούν δείκτες βιωσιμότητας σε συνδυασμό με χρηματιστήρια σε αναδυόμενες αγορές·

67.   καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει στις μελλοντικές συμφωνίες συνεργασίας με τις αναπτυσσόμενες χώρες κεφάλαια για την έρευνα, την παρακολούθηση και την παροχή βοήθειας για την επίλυση κοινωνικών, ανθρωπιστικών και περιβαλλοντικών προβλημάτων στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων και της αλυσίδας εφοδιασμού εταιρειών με έδρα στην ΕΕ σε τρίτες χώρες·

68.   χαιρετίζει καταρχήν τις συζητήσεις που διεξάγονται εντός του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης για τη δημιουργία προτύπου κοινωνικής ευθύνης και καλεί την ευρωπαϊκή αντιπροσωπεία να διασφαλίσει ότι το όποιο αποτέλεσμα θα συνάδει με τα διεθνή πρότυπα και τις συμφωνίες, καθώς και με τη δυνατότητα ανάπτυξης παράλληλων μεθόδων εξωτερικής αξιολόγησης και πιστοποίησης·

o
o   o

69.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή καθώς και σε όλα τα θεσμικά όργανα και οργανισμούς που κατονομάζονται σε αυτό.

(1) ΕΕ C 104, 14.4.1999, σ. 180.
(2) ΕΕ L 12 , 16.1.2001, σ. 1.
(3) ΕΕ L 114, 24.4.2001, σ. 1.
(4) ΕΕ C 86, 10.4.2002, σ. 3.
(5) ΕΕ C 187 E, 7.8.2003, σ. 180.
(6) ΕΕ C 67 E, 17.3.2004, σ. 73.
(7) ΕΕ L 156, 13.6.2001, σ. 33.
(8) ΕΕ C 271 E, 12.11.2003, σ. 598.
(9) ΕΕ C 39, 18.2.2003, σ. 3.
(10) ΕΕ L 178, 17.7.2003, σ. 16.
(11) ΕΕ L 134, 30.4.2004, σ. 114.
(12) ΕΕ L 149, 11.6.2005, σ. 22.
(13) ΕΕ C 157 E, 6.7.2006, σ. 84.
(14) ΕΕ C 46, 24.2.2006, σ. 1.
(15) ΕΕ L 169, 30.6.2005, σ. 1.
(16) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2006)0320.
(17) ΕΕ L 39, 14.2.1976, σ. 40. Οδηγία που τροποποιήθηκε από την οδηγία 2002/73/ΕΚ (ΕΕ L 269, 5.10.2002, σ. 15).
(18) ΕΕ L 222, 14.8.1978, σ. 11. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2006/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 224, 16.8.2006, σ. 1).
(19) ΕΕ L 345, 31.12.2003, σ. 64.
(20) ΕΕ L 250, 19.9.1984, σ. 17.

Τελευταία ενημέρωση: 10 Ιουνίου 2008Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου