Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2005/0245(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0298/2006

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0298/2006

Συζήτηση :

PV 23/04/2007 - 16
CRE 23/04/2007 - 16

Ψηφοφορία :

PV 24/04/2007 - 7.26
CRE 24/04/2007 - 7.26
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0128

Κείμενα που εγκρίθηκαν
WORD 78k
Τρίτη 24 Απριλίου 2007 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά ***I
P6_TA(2007)0128A6-0298/2006
Ψήφισμα
 Ενοποιημένο κείμενο

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Απριλίου 2007 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά και την τροποποίηση των οδηγιών 97/7/ΕΚ, 2000/12/ΕΚ και 2002/65/ΕΚ (COM(2005)0603 – C6-0411/2005 – 2005/0245(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2005)0603)(1) ,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 47, παράγραφος 2, πρώτη και τρίτη περίοδος, και το άρθρο 95 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6-0411/2005),

–   έχοντας υπόψη την από 1ης Μαρτίου 2007 επιστολή του προέδρου της ομάδας εργασίας που θεσπίστηκε με το άρθρο 29 της οδηγίας 95/46/ΕΚ προς τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όσον αφορά ζητήματα σχετιζόμενα με την προστασία των δεδομένων και ιδίως τη λειτουργία του συστήματος SWIFT,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών και της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A6-0298/2006),

1.   εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.   ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.


Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 24 Απριλίου 2007 ενόψει της έγκρισης οδηγίας 2007/…/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά, την τροποποίηση των οδηγιών 97/7/ΕΚ, 2002/65/ΕΚ, 2005/60/ΕΚ και 2006/48/ΕΚ, καθώς και την κατάργηση της οδηγίας 97/5/ΕΚ
P6_TC1-COD(2005)0245

(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, οδηγία 2007/64/ΕΚ.)

Τελευταία ενημέρωση: 22 Απριλίου 2008Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου