Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2005/0127(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0073/2007

Внесени текстове :

A6-0073/2007

Разисквания :

PV 23/04/2007 - 18
CRE 23/04/2007 - 18

Гласувания :

PV 25/04/2007 - 11.2
CRE 25/04/2007 - 11.2
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2007)0145

Приети текстове
WORD 94k
сряда, 25 април 2007 г. - Страсбург Окончателна версия
Наказателни мерки, предназначени да гарантират упражняването на правата върху интелектуална собственост ***I
P6_TA(2007)0145A6-0073/2007
Резолюция
 Консолидиран текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 25 април 2007 г . относно измененото предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно наказателните мерки, предназначени да гарантират зачитането на правата на интелектуална собственост (COM(2006)0168 – C6-0233/2005 – 2005/0127(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент ,

–   като взе предвид измененото предложение на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2006)0168)(1) ,

–   като взе предвид член 251, параграф 2 и член 95 от Договора за ЕО, съгласно които предложението му е представено от Комисията (C6-0233/2005),

–   като взе предвид член 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по правни въпроси и становищата на Комисията по промишленост, изследвания и енергетика и на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A6-0073/2007),

1.  Одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.  Призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента на Съвета и на Комисията.

(1) Все още непубликувано в ОВ.


Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 25 април 2007 г. с оглед приемането на Директива 2007/.../ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно наказателните мерки, предназначени да гарантират зачитането на правата върху интелектуална собственост
P6_TC1-COD(2005)0127

(Текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 95 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията ,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет(1) ,

като взеха предвид становището на Комитета на регионите(2) ,

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора(3) ,

като имат предвид, че:

(1)  В Зелената книга относно борбата срещу фалшифицирането и пиратството във вътрешния пазар, представена от Комисията на 15 октомври 1998 г., се отбелязва, че фалшифицирането и пиратството са прераснали в международно явление със сериозни последици в икономически и социален план, както и от гледна точка на защитата на потребителите, особено по отношение на общественото здраве и безопасност. Като част от последващите действия след публикуването на Зелената книга беше изготвен план за действие, който беше включен в съобщение по същата тема, изпратено от Комисията до Съвета, Европейския парламент и Икономическия и социален комитет на 30 ноември 2000 г.

(2)  В заключенията си Европейският съвет в Брюксел на 20 и 21 март 2003 г. прикани Комисията и държавите-членки да повишат закрилата на правата на интелектуална собственост, като предприемат мерки срещу фалшифицирането и пиратството.

(3)  В международен план, всички държави-членки, както и самата Общност, по отношение на въпросите от кръга на нейната компетентност, са обвързани от Споразумението относно свързаните с търговията аспекти на интелектуалната собственост ("споразумението ТРИПС"), сключено в рамките на Световната търговска организация и одобрено с решение на Съвета 94/800/ЕО(4) . Споразумението ТРИПС съдържа, по-конкретно, наказателни разпоредби, които съставляват общи норми, приложими на международно равнище, но различията между държавите-членки са все още твърде големи и не позволяват воденето на ефективна борба с нарушенията на правата на интелектуална собственост, особено с техните по-тежки форми. Това предизвиква загуба на доверие сред стопанските среди във вътрешния пазар, което води до намаляване на инвестициите в иновации и творчество.

(4)  Комисията прие през м. ноември 2004 г. и Стратегия относно зачитането на правата върху интелектуална собственост в трети страни.

(5)  Директива 2004/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно зачитането на правата върху интелектуална собственост(5) предвижда мерки, процедури и средства за защита по граждански и административен ред. Разпоредбите на посочената директива е необходимо да бъдат допълнени с набор от достатъчно възпиращи санкции, които да са приложими на цялата територия на Общността. Необходимо е да се хармонизират някои наказателни разпоредби, за да може да се води ефективна борба с фалшифицирането и пиратството на вътрешния пазар. Общностният законодател има правомощието да приема необходимите наказателноправни мерки, за да се гарантира пълната ефективност на предвижданите от него правила относно закрилата на интелектуалната собственост, както е определена в настоящата директива, с изключение на патентите .

(6)  Въз основа на приетото през м. октомври 2005  г. съобщение на Комисията относно ответната реакция на митническите администрации на фалшифицирането и пиратството Съветът прие на 13 март 2006 г. резолюция, в която подчертава, че целите на Лисабонската стратегия "могат да бъдат постигнати единствено чрез добре функциониращ вътрешен пазар с адекватни мерки за насърчаване на инвестициите в основаващата се на познания икономика и признава заплахата, която сериозното разрастване на фалшифицирането и пиратството поставя за основаващата се на познания икономика на Съюза, и по-конкретно за здравето и безопасността (...)".

(7)  В своя резолюция от 7 септември 2006 г. относно фалшифицирането на медицински продукти Европейският парламент е счел, че Европейската общност следва спешно да осигури средства, за да доведе до успешен край борбата с незаконните практики в областта на интелектуалното пиратство и фалшифицирането на медицински продукти.

(8)  Трябва да се хармонизира размерът на санкциите за физически и юридически лица, извършили такива нарушения. По-конкретно, трябва да се хармонизират правилата относно санкциите лишаване от свобода, глоби и конфискация.

(9)  По отношение на лица, обвинени в извършване на престъпленията, установени в настоящата директива, както и в установяването на тяхното намерение да нарушат въпросното право върху интелектуална собственост, следва да се взема предвид до каква степен обвиняемият е имал, преди да извърши нарушението, съществени основания да твърди,че въпросното право върху интелектуална собственост не е било валидно.

(10)  Трябва да се предвидят разпоредби за улесняване на наказателните разследвания. Държавите-членки трябва да гарантират сътрудничеството между носителите на права върху интелектуална собственост със съвместните екипи за разследване, съгласно разпоредбите, предвидени от Рамково решение на съвета 2002/465/ПВР от 13 юни 2002 г. относно съвместните екипи за разследване (6) . Съдействието на носителите на правата върху интелектуална собственост следва да има поддържаща функция, която не засяга провеждането на безпристрастно разследване от страна на държавните органи .

(11)  За да се улесняват разследванията или наказателните производства във връзка с нарушения на права върху интелектуална собственост, същите не трябва да се обуславят от подаването на сигнал или тъжба от лицето, пострадало от посегателство.

(12)  Правата, установени в Хартата за основните права на Европейския съюз, трябва да се спазват напълно при установяването на престъпления и определянето на наказания в хода на разследването и на съдебното производство.

(13)  Настоящата директива не засяга специфичните режими на отговорност, предвидени за доставчиците на интернет услуги в Директива 2000/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2000 г . за някои правни аспекти на услугите на информационното общество, и по-специално на електронната търговия на вътрешния пазар (7) и в Директива 2001/29/ЕО на Европейския парламент и Съвета от 22 май 2001 г. относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество (8) .

(14)  Тъй като целта на настоящата директива не може да бъде осъществена в достатъчна степен от държавите-членки и следователно би могла да бъде по-добре осъществена на общностно равнище, Общността може да приема мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, установен в член 5 от Договора . В съответствие с принципа на пропорционалност, определен в същия член, настоящата директива не излиза извън рамките на необходимото за постигане на посочената цел.

(15)  Настоящата директива зачита основните права и съблюдава принципите, признати в Хартата на основните права на Европейския съюз. По-конкретно, настоящата директива има за цел да гарантира пълното зачитане на интелектуалната собственост в съответствие с член 17, параграф 2 от Хартата.

(16)  Необходимо е да се гарантира адекватна закрила на правата върху интелектуална собственост в аудиовизуалния сектор, както е указано в Директива 98/84/ЕО на Европейския парламент и Съвета от 20 ноември 1998 г. относно правната защита на услугите, основаващи се на или състоящи се от достъп под условие (9) .

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Цел и приложно поле

С настоящата директива се определят наказателните мерки, необходими за гарантиране зачитането на правата върху интелектуална собственост, както е установено по-долу в контекста на фалшифицирането и пиратството .

Тези мерки се прилагат за правата върху интелектуална собственост, с изключение на патентите , предвидени в общностното законодателство.

Правата върху индустриална собственост, възникнали въз основа на патент, се изключват от разпоредбите на настоящата директива.

По-специално, настоящата директива не се прилага за всяко нарушаване на право върху интелектуална собственост, което се отнася до:

   патенти, полезни модели и права върху сортове растения, включително права, произтичащи от сертификати за допълнителна защита;
   едновременен внос на оригинални стоки от трета държава, който е разрешен от носителя на правото.

Член 2

Определения

За целите на настоящата директива:

  a) "права върху интелектуална собственост" означава едно или повече от следните права:
   авторско право,
   сродни на авторското право права,
   особеното право на създателя на бази данни,
   права на създателите на топологии на полупроводникови изделия,
   права, свързани с търговски марки, доколкото прилагането на наказателноправна закрила по отношение на тях не накърнява правилата на свободния пазар и изследователските дейности,
   права, свързани с дизайни,
   географски означения,
   търговски наименования, доколкото те се ползват със закрила по националното право като изключителни права на собственост,
   и, при всяко положение, единствено по отношение на правата, предвидени на общностно равнище, правата във връзката със стоките по член 2, параграф 1, букви a) и б) от Регламент (ЕО) № 1383/2003 на Съвета от 22 юли 2003 г. относно намесата на митническите органи по отношение на стоки, за които се подозира, че нарушават някои права върху интелектуалната собственост, както и относно мерките, които следва да се вземат по отношение на стоки, с които се нарушават някои права върху интелектуалната собственост (10) , и във всеки случай, които не касаят патентите;
   б) "нарушение в търговски мащаб" означава всяко нарушаване на дадено право върху интелектуална собственост, извършено с цел извличане на търговска облага, с изключение на действията, извършени от частни ползватели за лично ползване и с нестопански цели;
   в) "умишлено нарушение на право върху интелектуална собственост" означава всяко умишлено и съзнателно нарушаване на това право, с цел извличане на икономическа облага в търговски мащаб;
   г) "юридическо лице" означава всяко правно образувание, което има такъв статус според приложимото национално право, с изключение на държавите или други публичноправни органи, които действат в рамките на своите прерогативи за упражняване на публична власт, както и международните организации на публичното право.

Член 3

Нарушения

Държавите-членки гарантират, че всяко умишлено нарушение на право върху интелектуална собственост, извършено в търговски мащаб, както и помагачеството и подбудителството към извършване на самото нарушение се квалифицират като престъпления.

Не се налагат наказателни санкции в случаите на паралелен внос на оригинални стоки, които са били пуснати на пазара в държава извън Европейския съюз със съгласието на титуляра на правото.

Държавите-членки гарантират, че почтеното използване на защитено произведение, включително подобна употреба чрез възпроизвеждане или записване или по всякакъв друг начин за цели като критика, правене на коментар, съобщаване на новини, преподаване (включително многократно размножаване на копия за преподаване в класни стаи), извършване на обучение или изследователска дейност, не съставляват престъпление.

Член 4

Характер на санкциите

1.  По отношение на нарушенията по член 3, държавите-членки предвиждат следните санкции:

   а) за физически лица: лишаване от свобода;
  б) за физически и юридически лица:
   i) наказателна глоба за физически лица , както и наказателни или ненаказателни глоби за юридически лица ;
   ii) конфискация на предмета, средството на престъплението и на доходите от престъплението , или на стоките, чиято стойност съответства на тези доходи .

2.  По отношение на нарушенията по член 3, държавите-членки предвиждат прилагане и на следните санкции когато това е уместно:

   а) унищожаване на стоките, включително материали или оборудване, използвани с цел да се наруши право върху интелектуална собственост;
   б) пълно или частично, постоянно или временно затваряне на предприятието, което е послужило за извършване на нарушението;
   в) постоянна или временна забрана за извършване на търговска дейност;
   г) поставяне под съдебен надзор;
   д) съдебна ликвидация;
   е) забрана за достъп до обществено подпомагане или субсидии;
   ж) публикуване на съдебните решения;
   з) заповед, задължаваща нарушителя да плати разходите по съхраняването на конфискуваните стоки.

Член 5

Размер на санкциите

1.  Държавите-членки предприемат необходимите мерки, за да се гарантира, че максималното наказание за правонарушенията по член 3, когато същите са извършени от физически лица и съставляват тежки престъпления по смисъла на член 3, точка 5 от Директива 2005/60/EО на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2005 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на прането на пари и финансирането на тероризъм (11) или са извършени в рамките на престъпна организация по смисъла на Рамково решение 2007/ .../ПВР относно борбата с организираната престъпност, или когато чрез тях се създава риск за здравето и безопасността, е не по-малко от 4 години лишаване от свобода.

2.  Държавите-членки предприемат необходимите мерки, за да се гарантира, че за правонарушенията по член 3, когато същите са извършени от физически или юридически лица, се налагат ефективни, съразмерни и възпиращи санкции. Санкциите включват включват наказателни и ненаказатели глоби :

   а) с максимален размер не по-малко от 100 000 EUR за случаи, различни от посочените в параграф 1 ;
   б) с максимален размер не по-малко от 300 000 EUR за случаите по параграф 1.

3.  Държавите-членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че повторно извършените нарушения по смисъла на член 3 от физически и юридически лица в държава-членка, различна от държавата по техния произход или местожителство, се вземат предвид при определянето на размера на наказанията в съответствие с параграфи 1 и 2 на настоящия член.

Член 6

Разширени правомощия за конфискация

Държавите-членки предприемат необходимите мерки, които да позволяват пълна или частична конфискация на стоки, принадлежащи на осъдени физически или юридически лица, в съответствие с член 3 от Рамково решение 2005/212/ПВР на Съвета от 24 февруари 2005 г. относно конфискацията на приходи, средства и имущество с престъпен произход (12) , в случаите, когато правонарушенията са тежки престъпления по смисъла на член 3, точка 5 от Директива 2005/60/EО или са извършени в рамките на престъпна организация по смисъла на Рамково решение 2007/ .../ПВР относно борбата с организираната престъпност, или когато чрез тях се създава риск за здравето и безопасността.

Член 7

Злоупотреба с права

Държавите-членки гарантират чрез наказателноправни, гражданскоправни и процесуални мерки, че злоупотребата със заплахи от наказания е забранена и подлежи на санкциониране.

Държавите-членки забраняват злоупотребите с процесуални права, особено в случаите, когато наказателноправните мерки се използват за изпълнение на изискванията по гражданското право.

Член 8

Права на обвиняемите

Държавите-членки гарантират, че правата на обвиняемите са надлежно защитени и гарантирани.

Член 9

Съвместни екипи за разследване

1.  Държавите-членки трябва да гарантират допускането на носители на права върху интелектуална собственост или на техни представители, както и на експерти, да оказват съдействие на разследванията на правонарушения по член 3, водени от съвместни екипи за разследване.

2.  Държавите-членки осигуряват съответни гаранции относно това, че подобно съдействие не нарушава по никакъв начин правата на обвиняемия, например като засяга точността, пълнотата и обективността на доказателствата.

3.  Член 8 от Хартата за основните права на Европейския съюз относно защитата на личните данни и Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (13) , трябва да бъдат надлежно спазени в хода на разследването и на съдебното производство.

Член 10

Право на получаване на информация от правоохранителните органи

Държавите-членки гарантират, че когато правоохранителните органи изземват вещи, предмет на нарушението, или получат друго доказателство, че е извършено нарушение, тези органи предоставят тези доказателства за използване по висящи или предстоящи граждански дела, заведени срещу предполагаемия нарушител от носителя на правото, в компетентен съд в Европейския съюз, и че при възможност тези органи информират съответния носител на правото или негов представител, че те са задържали тези вещи или доказателства. Държавите-членки могат да предвидят предоставянето на доказателства на носителя на правото да бъде обвързано с изисквания за разумен достъп, мерки за сигурност или други изисквания, за да се осигури пълнотата на доказателствата и да се избегне евентуалното накърняване на наказателното производство.

Член 11

Образуване на наказателно производство

Държавите-членки гарантират, че възможността за образуване на следствие или съдебно преследване на правонарушенията по член 3 не се обуславя от подаването на сигнал или тъжба от пострадало лице, поне в случаите, когато деянията са извършени на територията на държавата-членка.

Член 12

Транспониране

1.  Държавите-членки привеждат в сила необходимите разпоредби за съобразяване с настоящата директива най-късно до ....(14) . Те незабавно съобщават на Комисията текстовете на тези разпоредби и предоставят таблица за съответствие между тях и разпоредбите на настоящата директива.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Редът на позоваване се определя от държавите-членки.

2.  Държавите-членки съобщават на Комисията текстовете на разпоредбите от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 13

Влизане в сила

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването й в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 14

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено на

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател

(1) OВ C […], […], стр. […].
(2) OВ C […], […], стр. […].
(3) Позиция на Европейския парламент от 25 април 2007 г .
(4) OВ L 336, 23.12.1994 г., стр. 1.
(5) ОВ L 157, 30.4.2004 г., стр. 45. Поправка публикувана в ОВ L 195, 2.6.2004 г., стр. 16.
(6) ОВ L 162, 20.6.2002 г., стp. 1.
(7) O В L 178, 17.7.2000 г., стр. 1.
(8) OВ L 167, 22.6.2001 г., стр. 10.
(9) OВ L 320, 28.11.1998 г., стр. 54.
(10) OВ L 196, 2.8.2003 г., стр. 7.
(11) OВ L 309, 25.11.2005 г., стр. 15.
(12) OВ L 68, 15.3.2005 г., стр. 49.
(13) OВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31. Директива, изменена с Регламент (ЕО) № 1882/2003 (ОВ L 284, 31.10.2003 г., стр. 1).
(14)* Осемнадесет месеца след датата на приемането .

Последно осъвременяване: 8 февруари 2011 г.Правна информация