Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2005/0127(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0073/2007

Indgivne tekster :

A6-0073/2007

Forhandlinger :

PV 23/04/2007 - 18
CRE 23/04/2007 - 18

Afstemninger :

PV 25/04/2007 - 11.2
CRE 25/04/2007 - 11.2
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2007)0145

Vedtagne tekster
WORD 69k
Onsdag den 25. april 2007 - Strasbourg Endelig udgave
Intellektuelle ejendomsrettigheder ***I
P6_TA(2007)0145A6-0073/2007
Beslutning
 Konsolideret tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 25. april 2007 om ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om strafferetlige foranstaltninger til håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder (KOM(2006)0168 - C6-0233/2005 - 2005/0127(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet ,

–   der henviser til Kommissionens ændrede forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2006)0168)(1) ,

–   der har fået forslaget forelagt af Kommissionen, jf. EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 95 (C6-0233/2005),

–   der henviser til forretningsordenens artikel 51,

–   der henviser til betænkning fra Retsudvalget og udtalelser fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A6–0073/2007),

1.   godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.   anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

(1) Endnu ikke offentliggjort i EUT.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 25. april 2007 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/.../EF om strafferetlige foranstaltninger til håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder
P6_TC1-COD(2005)0127

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 95,

under henvisning til forslag fra Kommissionen ,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(1) ,

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget(2) ,

efter proceduren i traktatens artikel 251(3) , og

ud fra følgende betragtninger:

(1)  Grønbogen om bekæmpelse af varemærkeforfalskning og piratkopiering i det indre marked, som Kommissionen fremlagde den 15. oktober 1998, fastslog, at varemærkeforfalskning og piratkopiering er blevet et internationalt fænomen med alvorlige økonomiske og sociale følger og følger for forbrugerbeskyttelsen, navnlig for den offentlige sundhed og sikkerhed. Der er udarbejdet en handlingsplan om opfølgning af grønbogen, der indgår i meddelelsen om samme emne, som Kommissionen fremlagde for Rådet, Europa-Parlamentet og Det Økonomiske og Sociale Udvalg den 30. november 2000.

(2)  Det Europæiske Råd i Bruxelles den 20. og 21. marts 2003 opfordrede i konklusionerne Kommissionen og medlemsstaterne til at forbedre udnyttelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder ved at fremme foranstaltninger til bekæmpelse af varemærkeforfalskning og piratkopiering.

(3)  På det internationale plan er medlemsstaterne og Fællesskabet, hvad angår spørgsmål, der henhører under dets kompetence, bundet af aftalen om handelsrelaterede intellektuelle ejendomsrettigheder ("TRIPs-aftalen"), som Fællesskabet godkendte inden for rammerne af Verdenshandelsorganisationen ved Rådets afgørelse 94/800/EF(4) . TRIPs-aftalen indeholder bl.a. strafferetlige bestemmelser, der udgør fælles regler, der gælder på internationalt plan, men forskellene mellem medlemsstaterne er imidlertid for store og giver ikke mulighed for effektivt at bekæmpe krænkelser af intellektuelle ejendomsrettigheder, herunder de alvorligste former. Det betyder, at erhvervslivet mister tilliden til det indre marked, og det medfører faldende investeringer i innovativ og kreativ virksomhed.

(4)  Kommissionen vedtog også i november 2004 en strategi for en styrkelse af de intellektuelle ejendomsrettigheder i forhold til tredjelande.

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/48/EF af 29. april 2004 om håndhævelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder(5) foreskriver civilretlige og administrative foranstaltninger, procedurer og retsmidler. Bestemmelserne i dette direktiv skal suppleres af strafferetlige bestemmelser, der er tilstrækkelig afskrækkende, og som finder anvendelse på hele Fællesskabets område. Det er nødvendigt at harmonisere visse strafferetlige bestemmelser for effektivt at bekæmpe varemærkeforfalskning og piratkopiering i det indre marked. Fællesskabslovgiveren har kompetence til at træffe de nødvendige strafferetlige foranstaltninger for at sikre, at de regler, der fastsættes vedrørende beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder som defineret i dette direktiv, men med undtagelse af patentrettigheder , fuldt ud overholdes.

(6)  Med udgangspunkt i Kommissionens meddelelse om et toldmæssigt udspil mod den seneste udvikling inden for varemærkeforfalskning og piratkopiering fra oktober 2005 vedtog Rådet den 13. marts 2006 en resolution, hvori det understreges, at målene i Lissabon-strategien "kun kan nås ved hjælp af et velfungerende indre marked med passende foranstaltninger, der tilskynder til investeringer i den videnbaserede økonomi ... og erkender, at den kraftige vækst i varemærkeforfalskning og piratkopiering er en trussel for EU's videnbaserede økonomi, især for sundheden og sikkerheden (…)".

(7)  Ifølge Europa-Parlamentets beslutning af 7. september 2006 om forfalskning af lægemidler bør Det Europæiske Fællesskab hurtigst muligt tilvejebringe de nødvendige midler til effektiv bekæmpelse af de ulovlige metoder inden for piratkopiering og forfalskning af lægemidler.

(8)  Der bør ske en harmonisering af bl.a. strafferammer for fysiske og juridiske personer, der har begået sådanne overtrædelser eller har ansvaret for sådanne. Harmoniseringen bør vedrøre fængselsstraffe, bødestraffe og konfiskation.

(9)  Anklages personer for at have begået lovovertrædelser som omhandlet i dette direktiv, bør der ved konstatering af deres hensigt til at krænke den pågældende intellektuelle ejendomsret tages hensyn til, i hvor vid udstrækning den anklagede forud for krænkelsen havde vægtige grunde til at påstå, at den pågældende intellektuelle ejendomsret var ugyldig.

(10)  Der bør indføres bestemmelser, der letter gennemførelsen af strafferetlige efterforskninger. Medlemsstaterne skal sikre rettighedshavernes samarbejde med de fælles efterforskningshold som led i de ordninger, der er fastlagt i Rådets rammeafgørelse 2002/465/RIA af 13. juni 2002 om fælles efterforskningshold (6) . De pågældende rettighedshaveres deltagelse udgør en støttefunktion, som ikke berører de statslige efterforskningers neutralitet .

(11)  For at lette gennemførelsen af undersøgelser og strafferetlige efterforskninger af overtrædelser af intellektuelle ejendomsrettigheder bør disse ikke afhænge af, om et offer for den strafbare handling indgiver anmeldelse eller fremsætter anklage.

(12)  De rettigheder, der er fastsat i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, skal overholdes fuldt ud ved fastlæggelsen af definitioner på strafbare handlinger og sanktioner og under efterforskninger og retsforfølgninger.

(13)  Dette direktiv berører ikke ansvarsordningerne for tjenesteydere på internettet ifølge Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/31/EF af 8. juni 2000 om visse retlige aspekter af informationssamfundstjenester, navnlig elektronisk handel, i det indre marked (7) . Dette direktiv berører ikke specifikke ansvarsordninger som ordningen ifølge Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/29/EF af 22. maj 2001 om harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet (8) .

(14)  Målet for dette direktiv kan ikke i tilstrækkelig grad kan opfyldes af medlemsstaterne og kan bedre nåsfællesskabsplan; Fællesskabet kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens artikel 5. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går dette direktiv ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

(15)  I dette direktiv overholdes de grundlæggende rettigheder og de principper, som bl.a. Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder anerkender. Direktivet skal navnlig sikre håndhævelse af de intellektuelle ejendomsrettigheder i overensstemmelse med charterets artikel 17, stk. 2 .

(16)  Det er nødvendigt at sikre en passende beskyttelse af intellektuelle rettigheder inden for den audiovisuelle sektor, således som det fremgår af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/84/EF af 20. november 1998 om retlig beskyttelse af adgangsstyrede og adgangsstyrende tjenester (9) -

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Formål og anvendelsesområde

Dette direktiv indfører de nødvendige strafferetlige foranstaltninger til håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder, jf. definitionen nedenfor, i forbindelse med varemærkeforfalskning og piratkopiering .

Disse foranstaltninger finder anvendelse på de intellektuelle ejendomsrettigheder, med undtagelse af patentrettigheder , der er fastsat i fællesskabslovgivningen .

Industrielle ejendomsrettigheder, der beror på et patent, berøres ikke af dette direktivs bestemmelser.

Udenfor dette direktivs anvendelsesområde falder især krænkelser af intellektuelle ejendomsrettigheder i forbindelse med

   patentrettigheder, brugsmodeller og plantesortsrettigheder, herunder rettigheder afledt af supplerende beskyttelsescertifikater
   parallelimport af originale varer fra et tredjeland med rettighedshaverens samtykke.

Artikel 2

Definitioner

I dette direktiv forstås ved

  a) "intellektuelle ejendomsrettigheder" en eller flere af følgende rettigheder:
   - ophavsrettigheder
   ophavsretsbeslægtede rettigheder
   databasefremstillerens sui generis-ret
   rettigheder tilhørende frembringeren af et halvlederprodukts topografi
   varemærkerettigheder, for så vidt det forhold, at de nyder strafferetlig beskyttelse, ikke krænker det frie markeds regler og forskningsaktiviteter,
   designrettigheder
   geografiske betegnelser
   handelsnavne, for så vidt disse er beskyttet som eksklusive ejendomsrettigheder efter den pågældende nationale ret
   og under alle omstændigheder rettigheder - for så vidt som de er fastsat på fællesskabsplan - i forhold til varer, der er omhandlet i artikel 2, stk. 1, litra a) og b), i Rådets forordning (EF) nr. 1383/2003 af 22. juli 2003 om toldmyndighedernes indgriben over for varer, der mistænkes for at krænke visse intellektuelle ejendomsrettigheder, og om de foranstaltninger, som skal træffes over for varer, der krænker sådanne rettigheder (10) , dog under alle omstændigheder med undtagelse af patentrettigheder
   b) "krænkelse, der er handelsrelateret," enhver krænkelse af en intellektuel ejendomsrettighed, der foretages for at opnå en økonomisk fordel, hvilket udelukker handlinger, der foretages af private brugere til personlige formål og uden gevinst for øje
   c) "forsætlig krænkelse af en intellektuel ejendomsrettighed" en overvejet og bevidst krænkelse af en sådan rettighed, der foretages med økonomisk og handelsrelateret gevinst for øje
   d) "juridisk person " enhver retlig enhed, der har denne status i henhold til gældende national lovgivning, dog ikke stater og andre offentlige organer under udøvelsen af suveræne rettigheder samt offentligretlige internationale organisationer.

Artikel 3

Overtrædelser

Enhver forsætlig krænkelse af en intellektuel ejendomsrettighed, der er handelsrelateret, samt medvirken og gerningsrelevant opfordring til den faktiske krænkelse skal af medlemsstaterne betegnes som en strafferetlig overtrædelse.

Strafferetlige sanktioner finder ikke anvendelse i tilfælde af parallelimport af originale varer, som er blevet markedsført i et tredjeland med rettighedshaverens samtykke.

Medlemsstaterne sikrer, at rimelig anvendelse af et beskyttet værk, herunder ved gengivelse i form af kopier eller lyd eller via andre midler med henblik på kritik, kommentering, nyhedsformidling, undervisning (herunder fremstilling af kopier som klassesæt), studier eller forskning, ikke klassificeres som en lovovertrædelse.

Artikel 4

Sanktionernes art

1.  For de krænkelser, der er nævnt i artikel 3, indfører medlemsstaterne følgende sanktioner:

   a) for fysiske personers vedkommende: frihedsberøvende straffe
  b) for fysiske og juridiske personers vedkommende:
   i) til fysiske personer strafferetlige bøder og til juridiske personer strafferetlige eller administrative bøder
   ii) konfiskation af genstanden og de redskaber og produkter, der stammer fra overtrædelserne, eller de varer, hvis værdi svarer til disse produkter.

2.  For de overtrædelser, der er nævnt i artikel 3, foreskriver medlemsstaterne, at følgende sanktioner også finder anvendelse i særlige tilfælde:

   a) tilintetgørelse af varerne, herunder materialer og udstyr , der har været anvendt til at krænke en intellektuel ejendomsrettighed
   b) delvis eller fuldstændig, definitiv eller midlertidig lukning af den virksomhed eller den forretning, der har været impliceret i krænkelsen
   c) midlertidigt eller varigt forbud mod at drive virksomhed
   d) anbringelse under retligt tilsyn
   e) likvidation
   f) udelukkelse fra at modtage offentlige tilskud eller støtte
   g) offentliggørelse af retsafgørelserne
   h) påbud om, at forfalskeren betaler udgifterne til opbevarelse af de beslaglagte varer.

Artikel 5

Strafferamme

1.  Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at fysiske personer, der har begået en overtrædelse efter artikel 3, kan straffes med en maksimumsstraf på mindst fire års fængsel, når overtrædelsen er en alvorlig lovovertrædelse i henhold til artikel 3, stk. 5, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF af 26. oktober 2005 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (11) eller er begået inden for rammerne af en kriminel organisation ifølge rammeafgørelse nr. .../2007 [ om bekæmpelse af organiseret kriminalitet] , eller når overtrædelsen medfører en sundheds- eller sikkerhedsrisiko.

2.  Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at fysiske eller juridiske personer, der har begået en overtrædelse efter artikel 3, idømmes sanktioner, der er effektive, proportionale og afskrækkende. Disse sanktioner omfatter strafferetlige bøder og administrative bøder på:

   a) et maksimumsbeløb på mindst 100 000 EUR for andre overtrædelser end de i stk. 1 omhandlede
   b) et maksimumsbeløb på mindst 300 000 EUR for de tilfælde, der er nævnt i stk. 1.

3.  Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at der ved fastsættelse af strafferammens størrelse, jf. stk. 1 og 2, tages højde for gentagne overtrædelser efter artikel 3, som fysiske eller juridiske personer har begået i en anden medlemsstat.

Artikel 6

Udvidede konfiskationsbeføjelser

Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at muliggøre hel eller delvis konfiskation af goder, der tilhører en fysisk eller juridisk person, der er dømt i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 3 i Rådets rammeafgørelse 2005/212/RIA af 24. februar 2005 om konfiskation af udbytte, redskaber og formuegoder fra strafbart forhold (12) , når disse lovovertrædelser er alvorlige i henhold til artikel 3, stk. 5, i direktiv 2005/60/EF eller begås inden for rammerne af en kriminel organisation, jf. rammeafgørelse nr. .../2007 [ om bekæmpelse af organiseret kriminalitet] , eller når lovovertrædelserne medfører en sundheds- og sikkerhedsrisiko.

Artikel 7

Misbrug

Medlemsstaterne sikrer ved hjælp af strafferetlige, civilretlige og proceduremæssige foranstaltninger, at misbrug af trusler om strafferetlige sanktioner forbydes og kan retsforfølges.

Medlemsstaterne forbyder misbrug af procedurer, navnlig hvis strafferetlige foranstaltninger anvendes til at håndhæve civilretlige bestemmelser.

Artikel 8

Sagsøgtes rettigheder

Medlemsstaterne sørger for, at sagsøgtes rettigheder beskyttes og sikres.

Artikel 9

Fælles efterforskningshold

1.   Medlemsstaterne skal sikre, at rettighedshaverne eller deres repræsentanter og eksperter får mulighed for at deltage i efterforskninger af lovovertrædelse som omhandlet i artikel 3, der ledes af de fælles efterforskningshold.

2.  Medlemsstaterne indfører hensigtsmæssige sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at dette samarbejde ikke krænker den anklagedes rettigheder ved f.eks. at indvirke på bevismaterialets nøjagtighed, integritet eller uvildighed.

3.  Artikel 8 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, der vedrører beskyttelse af personoplysninger, og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (13) skal overholdes fuldt ud i forbindelse med efterforskninger og retsforfølgning.

Artikel 10

Retten til at modtage oplysninger fra retshåndhævende myndigheder

Medlemsstaterne sikrer, at retshåndhævende myndigheder, som beslaglægger produkter, der krænker intellektuelle rettigheder, eller andet bevismateriale vedrørende krænkelser af sådanne rettigheder, gør bevismaterialet tilgængeligt i forbindelse med verserende eller påtænkte civile søgsmål mod den formodede krænker indgivet af rettighedshaveren for en jurisdiktion i Den Europæiske Union og, hvis det er muligt, at myndighederne oplyser den pågældende rettighedshaver eller dennes repræsentant om, at de er i besiddelse af bevismaterialet. Medlemsstaterne kan kræve, at rettighedshaverens indsigt i bevismaterialet underkastes rimelige adgangs- eller sikkerhedskrav eller andre krav med henblik på at sikre bevismaterialets integritet og undgå at påvirke en eventuel senere straffesag.

Artikel 11

Indledning af den strafferetlige retsforfølgning

Medlemsstaterne sikrer, at undersøgelser eller retsforfølgning i forbindelse med lovovertrædelser, der er omfattet af artikel 3, ikke afhænger af, om et offer for lovovertrædelsen indgiver anmeldelse eller fremsætter anklage, i det mindste hvis handlingerne er begået på medlemsstatens område.

Artikel 12

Gennemførelse

1.  Medlemsstaterne vedtager senest den ...(14) de foranstaltninger, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De tilsender straks Kommissionen disse bestemmelser med en sammenligningstabel, som viser sammenhængen mellem de pågældende bestemmelser og dette direktiv.

Disse bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.  Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 13

Ikrafttrædelse

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 14

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne

Formand Formand

(1) EUT C
(2) EUT C
(3) Europa-Parlamentets holdning af 25.4.2007.
(4) EFT L 336 af 23.12.1994, s. 1.
(5) EUT L 157 af 30.4.2004, s. 45 . Berigtiget i EUT L 195 af 2.6.2004, s. 16.
(6) EFT L 162 af 20.6.2002, s. 1.
(7) EFT L 178 af 17.7.2000, s. 1.
(8) EFT L 167 af 22.6.2001, s. 10.
(9) EFT L 320 af 28.11.1998, s. 54.
(10) EUT L 196 af 2.8.2003, s. 7.
(11) EUT L 309 af 25.11.2005, s. 15.
(12) EUT L 68 af 15.3.2005, s. 49.
(13) EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31. Ændret ved forordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 af 31.10.2003, s. 1).
(14)* Atten måneder efter dette direktivs ikrafttræden.

Seneste opdatering: 8. februar 2011Juridisk meddelelse