Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2005/0127(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0073/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0073/2007

Συζήτηση :

PV 23/04/2007 - 18
CRE 23/04/2007 - 18

Ψηφοφορία :

PV 25/04/2007 - 11.2
CRE 25/04/2007 - 11.2
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0145

Κείμενα που εγκρίθηκαν
WORD 94k
Τετάρτη 25 Απριλίου 2007 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Ποινικά μέτρα για τη διασφάλιση της προστασίας των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας ***I
P6_TA(2007)0145A6-0073/2007
Ψήφισμα
 Ενοποιημένο κείμενο

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τηε 25ης Απριλίου 2007 σχετικά με την τροποποιημένη πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση ποινικών μέτρων που αποσκοπούν στη διασφάλιση της επιβολής των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (COM(2006)0168 – C6-0233/2005 – 2005/0127(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ,

–   έχοντας υπόψη την τροποποιημένη πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2006)0168)(1) ,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 95 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6-0233/2005),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A6-0073/2007),

1.   εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.   ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) Δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.


Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 25 Απριλίου 2007 εν όψει της έγκρισης οδηγίας 2007/…/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση ποινικών μέτρων για τη διασφάλιση της προστασίας των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας
P6_TC1-COD(2005)0127

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95,

έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής ,

έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(1) ,

έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών(2) ,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης(3) ,

Εκτιμώντας τα εξής:

(1)  Στην Πράσινη Βίβλο για την καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης και της πειρατείας στην εσωτερική αγορά, που υποβλήθηκε από την Επιτροπή στις 15 Οκτωβρίου 1998, διαπιστώνεται ότι η παραποίηση/απομίμηση και η πειρατεία έχουν καταστεί φαινόμενο παγκοσμίων διαστάσεων που έχει σημαντικές επιπτώσεις σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο και σε θέματα προστασίας των καταναλωτών, ιδίως όσον αφορά τη δημόσια υγεία και ασφάλεια. Εκπονήθηκε ένα σχέδιο δράσης για τη συνέχεια που πρέπει να δοθεί στην Πράσινη Βίβλο, το οποίο περιλήφθηκε στην ανακοίνωση που απηύθυνε η Επιτροπή για το ίδιο θέμα στο Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή στις 30 Νοεμβρίου 2000.

(2)  Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Βρυξελλών, στις 20 και 21 Μαρτίου 2003, κάλεσε στα συμπεράσματά του την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν καλύτερα τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας με την προώθηση μέτρων κατά της παραποίησης/απομίμησης και της πειρατείας.

(3)  Σε διεθνές επίπεδο, τα κράτη μέλη και η Κοινότητα, για τα θέματα της αρμοδιότητάς της, δεσμεύονται από τη συμφωνία για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στον τομέα του εμπορίου ("συμφωνία TRIPS"), η οποία συνήφθη στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου και εγκρίθηκε με την απόφαση 94/800/ΕΚ του Συμβουλίου(4) . Η συμφωνία TRIPS περιέχει κυρίως ποινικές διατάξεις οι οποίες αποτελούν κοινούς κανόνες που ισχύουν σε διεθνές επίπεδο, αλλά οι διαφορές μεταξύ κρατών μελών παραμένουν ιδιαίτερα σημαντικές και δεν επιτρέπουν την αποτελεσματική καταπολέμηση των προσβολών της διανοητικής ιδιοκτησίας, ιδίως στις πλέον σοβαρές εκδηλώσεις τους. Η κατάσταση αυτή έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια της εμπιστοσύνης των οικονομικών κύκλων στην εσωτερική αγορά και, κατά συνέπεια, τη μείωση των επενδύσεων στους τομείς της καινοτομίας και της δημιουργίας.

(4)  Η Επιτροπή ενέκρινε επίσης το Νοέμβριο του 2004 μια στρατηγική επιβολής των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας σε τρίτες χώρες.

(5)  Η οδηγία 2004/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά με την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας(5) , προβλέπει μέτρα, διαδικασίες και μέτρα αποκατάστασης αστικού και διοικητικού χαρακτήρα. Οι διατάξεις της ανωτέρω οδηγίας πρέπει να συμπληρωθούν με ποινικές διατάξεις αρκούντως αποτρεπτικές και εφαρμοστέες σε ολόκληρο το έδαφος της Κοινότητας. Η προσέγγιση ορισμένων ποινικών διατάξεων είναι αναγκαία για την αποτελεσματική καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης και της πειρατείας στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς. Ο κοινοτικός νομοθέτης είναι αρμόδιος να λάβει τα αναγκαία ποινικά μέτρα για να εξασφαλίσει την πλήρη αποτελεσματικότητα των κανόνων που θεσπίζει σχετικά με την προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας , όπως ορίζεται στην παρούσα οδηγία, εξαιρουμένων όμως των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας .

(6)  Βάσει της ανακοίνωσης της Επιτροπής σχετικά με την αντίδραση των τελωνειακών αρχών όσον αφορά τις πρακτικές παραποίησης/απομίμησης και πειρατείας που εγκρίθηκε τον Οκτώβριο του 2005, το Συμβούλιο ενέκρινε ψήφισμα στις 13 Μαρτίου 2006, με το οποίο υπογραμμίζει ότι οι στόχοι της στρατηγικής της Λισαβόνας "είναι δυνατόν να επιτευχθούν μόνο μέσω μιας ορθώς λειτουργούσας εσωτερικής αγοράς, με τα ενδεδειγμένα μέτρα που θα ενθαρρύνουν τις επενδύσεις στη βασιζόμενη στη γνώση οικονομία και αναγνωρίζει την απειλή που συνιστά η σημαντική αύξηση των πρακτικών παραποίησης/απομίμησης και πειρατείας για τη βασιζόμενη στη γνώση οικονομία της Ένωσης και ιδιαίτερα για την υγεία και ασφάλεια (…)".

(7)  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο από 7 Σεπτεμβρίου 2006 ψήφισμά του για τις απομιμήσεις φαρμάκων, έκρινε ότι η Ευρωπαϊκή Κοινότητα θα πρέπει κατεπειγόντως να αποκτήσει τα αναγκαία μέσα για την επιτυχή έκβαση του αγώνα της κατά των παράνομων δραστηριοτήτων στον τομέα της πειρατικής παραγωγής και της απομίμησης των φαρμάκων.

(8)  Θα πρέπει να επιτευχθεί προσέγγιση όσον αφορά ιδίως το επίπεδο των ποινών έναντι των φυσικών και νομικών προσώπων που διαπράττουν τις σχετικές παραβάσεις ή που ευθύνονται γι" αυτές. Η προσέγγιση αυτή πρέπει να αφορά τις ποινές φυλάκισης, τις χρηματικές ποινές και τη δήμευση.

(9)  Σε ό,τι αφορά τα άτομα που κατηγορούνται ότι έχουν διαπράξει τα αδικήματα που ορίζει η ανά χείρας οδηγία και προκειμένου να διαπιστωθεί η πρόθεσή τους να θίξουν το εν λόγω δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε ποιο βαθμό ο κατηγορούμενος είχε, πριν από τη διάπραξη του αδικήματος, σοβαρούς λόγους να ισχυρισθεί ότι δεν ίσχυε το εν λόγω δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας .

(10)  Πρέπει να θεσπισθούν διατάξεις για τη διευκόλυνση της διεξαγωγής των ερευνών. Τα κράτη μέλη πρέπει να προβλέψουν τη συνεργασία των δικαιούχων διανοητικής ιδιοκτησίας με τις κοινές ομάδες έρευνας, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που προβλέπονται στην απόφαση πλαίσιο του Συμβουλίου 2002/465/ΔΕΥ, της 13ης Ιουνίου 2002 σχετικά με τις κοινές ομάδες έρευνας (6) . Η συνδρομή των ενδιαφερομένων δικαιούχων διανοητικής ιδιοκτησίας θα πρέπει να έχει υποστηρικτική χροιά και να μην επηρεάζει την ουδετερότητα των κρατικών ερευνών .

(11)  Για τη διευκόλυνση των ερευνών ή των ποινικών διώξεων σχετικά με τις παραβάσεις που συνεπάγονται προσβολή της διανοητικής ιδιοκτησίας, δεν θα πρέπει να απαιτείται δήλωση ή κατηγορία από θύμα της παράβασης.

(12)  Τα δικαιώματα που κατοχυρώνονται στο Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να τηρούνται απολύτως κατά τον ορισμό των ποινικών αδικημάτων και των ποινών, καθώς και κατά τη διάρκεια των ερευνών και των δικαστικών διαδικασιών.

(13)  Η παρούσα οδηγία δεν επηρεάζει τα συστήματα ευθύνης των φορέων παροχής υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου, που προβλέπονται από την οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2000, που αφορά ορισμένες νομικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών, και συγκεκριμένα του ηλεκτρονικού εμπορίου, στην εσωτερική αγορά (7) και από την οδηγία 2001/29/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2001 για την εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του δημιουργού και συγγενικών δικαιωμάτων στην κοινωνία της πληροφορίας (8) .

(14)  Δεδομένου ότι ο στόχος της παρούσας οδηγίας δεν μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς μόνο από τα κράτη μέλη και δύναται συνεπώς να επιτευχθεί καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα μπορεί να λάβει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας που διατυπώνεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως διατυπώνεται στο εν λόγω άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του στόχου αυτού.

(15)  Η παρούσα οδηγία σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται, ιδίως, από τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιο συγκεκριμένα, η παρούσα οδηγία έχει σκοπό να διασφαλίσει τον απόλυτο σεβασμό των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 2 του Χάρτη.

(16)  Πρέπει να διασφαλισθεί η κατάλληλη προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας στο πλαίσιο του οπτικοακουστικού τομέα, όπως αναφέρει η οδηγία 98/84/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Νοεμβρίου 1998 για τη νομική προστασία των υπηρεσιών που βασίζονται ή συνίστανται στην παροχή πρόσβασης υπό όρους (9) .

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει τα ποινικά μέτρα που είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της προστασίας των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, όπως ορίζονται στη συνέχεια, στο πλαίσιο των απομιμήσεων και της πειρατείας .

Τα μέτρα αυτά εφαρμόζονται στα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας που προβλέπονται από την κοινοτική νομοθεσία, εξαιρουμένων των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας .

Τα δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας βάσει διπλώματος ευρεσιτεχνίας εξαιρούνται από τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας.

Ειδικότερα, η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται σε προσβολή δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας που συνδέεται με:

   διπλώματα ευρεσιτεχνίας, υποδείγματα χρησιμότητας και δικαιώματα φυτικών ποικιλιών, περιλαμβανομένων δικαιωμάτων που απορρέουν από συμπληρωματικά πιστοποιητικά προστασίας,
   παράλληλη εισαγωγή αυθεντικών προϊόντων από τρίτη χώρα με τη συγκατάθεση του δικαιούχου του δικαιώματος.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας νοούνται ως :

  α) "δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας", ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα δικαιώματα:
   δικαίωμα του δημιουργού,
   δικαιώματα συγγενικά με το δικαίωμα του δημιουργού,
   το δικαίωμα sui generis του ιδρυτή τράπεζας δεδομένων,
   τα δικαιώματα των δημιουργών τοπογραφιών προϊόντων ημιαγωγών,
   δικαιώματα επί σημάτων, εφόσον η ποινική προστασία τους δεν θίγει τους κανόνες της ελεύθερης αγοράς και τις ερευνητικές δραστηριότητες,
   δικαιώματα σχετικά με σχέδια και υποδείγματα,
   γεωγραφικές ενδείξεις,
   εμπορικές ονομασίες, εφόσον προστατεύονται από αποκλειστικά δικαιώματα ιδιοκτησίας στην οικεία εθνική νομοθεσία,
   και σε κάθε περίπτωση τα δικαιώματα, εφόσον αυτά προβλέπονται σε κοινοτικό επίπεδο, που σχετίζονται με τα εμπορεύματα κατά την έννοια του άρθρου 2, παράγραφος 1, στοιχεία α) και β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1383/2003 του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003, για την παρέμβαση των τελωνειακών αρχών έναντι εμπορευμάτων που είναι ύποπτα ότι παραβιάζουν ορισμένα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και για τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται έναντι των εμπορευμάτων που διαπιστώνεται ότι παραβιάζουν παρόμοια δικαιώματα (10) , εξαιρουμένων, σε κάθε περίπτωση, των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας·
   β) "προσβολή σε εμπορική κλίμακα", κάθε προσβολή δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας με σκοπό την επίτευξη εμπορικών πλεονεκτημάτων, αποκλειομένων των πράξεων που γίνονται από ιδιώτες χρήστες για προσωπικούς και μη κερδοσκοπικούς σκοπούς·
   γ) "εσκεμμένη προσβολή δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας", η εκ προθέσεως και εν γνώσει προσβολή του εν λόγω δικαιώματος, η οποία γίνεται για την άντληση οικονομικού οφέλους σε εμπορική κλίμακα·
   δ) "νομικό πρόσωπο", κάθε νομική οντότητα που έχει το εν λόγω καθεστώς δυνάμει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου, εκτός από τα κράτη και κάθε άλλο δημόσιο οργανισμό που ενεργεί στο πλαίσιο της άσκησης των προνομίων δημόσιας εξουσίας που διαθέτει, καθώς και από τους δημόσιους διεθνείς οργανισμούς.

Άρθρο 3

Αδικήματα

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να χαρακτηρίζεται ποινικό αδίκημα κάθε εσκεμμένη προσβολή δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας που διαπράττεται σε εμπορική κλίμακα, η συνέργεια και η ηθική αυτουργία στην διαπραχθείσα παραβίαση.

Δεν επιβάλλονται ποινικές κυρώσεις σε περιπτώσεις παράλληλης εισαγωγής αυθεντικών προϊόντων τα οποία έχουν διατεθεί στην αγορά με τη συγκατάθεση του δικαιούχου σε χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης .

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η θεμιτή χρήση ενός προστατευόμενου έργου, περιλαμβανόμενης της χρήσης του μέσω αναπαραγωγής σε αντίτυπα ή αρχεία ήχου ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο, για λόγους όπως η άσκηση κριτικής, ο σχολιασμός, η μετάδοση ειδήσεων, η διδασκαλία (περιλαμβανομένων των πολλαπλών αντιτύπων για χρήση σε αίθουσα διδασκαλίας), η μελέτη ή η έρευνα, δεν συνιστά ποινικό αδίκημα.

Άρθρο 4

Φύση των κυρώσεων

1.  Για τις αξιόποινες πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 3, τα κράτη μέλη προβλέπουν τις ακόλουθες κυρώσεις:

   α) όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα: στερητικές της ελευθερίας ποινές·
  β) όσον αφορά τα φυσικά και νομικά πρόσωπα:
   i) πρόστιμα για τα φυσικά πρόσωπα και πρόστιμα ή χρηματικές ποινές για τα νομικά πρόσωπα ,
   ii) δήμευση του αντικειμένου, των μέσων και των προϊόντων που προέρχονται από τις αξιόποινες πράξεις ή των περιουσιακών στοιχείων η αξία των οποίων αντιστοιχεί στα εν λόγω προϊόντα.

2.  Στις ενδεδειγμένες περιπτώσεις, για τις αξιόποινες πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 3, τα κράτη μέλη προβλέπουν τις ακόλουθες κυρώσεις:

   α) καταστροφή των περιουσιακών στοιχείων, περιλαμβανομένων των υλικών ή του εξοπλισμού που χρησιμοποιήθηκαν για την προσβολή δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας·
   β) πλήρες ή μερικό, οριστικό ή προσωρινό κλείσιμο της εγκατάστασης που χρησιμοποιήθηκε για την επίμαχη προσβολή·
   γ) οριστική ή προσωρινή απαγόρευση της άσκησης εμπορικών δραστηριοτήτων·
   δ) θέση υπό δικαστικό έλεγχο·
   ε) δικαστική εκκαθάριση·
   στ) απαγόρευση της χορήγησης κρατικών ενισχύσεων και επιδοτήσεων·
   ζ) δημοσίευση των δικαστικών αποφάσεων·
   η) διαταγή επιβάλλουσα στο δράστη να καταβάλει το κόστος φύλαξης των κατασχεθέντων αγαθών .

Άρθρο 5

Επίπεδο των κυρώσεων

1.  Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε τα φυσικά πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 3 να τιμωρούνται με μέγιστη ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 4 ετών, όταν τα αδικήματα είναι σοβαρά κατά την έννοια του άρθρου 3, παράγραφος 5 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005 σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (11) , ή όταν διαπράττονται στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης κατά την έννοια της απόφασης-πλαισίου 2007/…/ ΔΕΥ [ για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος] ή όταν τα αδικήματα συνεπάγονται κίνδυνο για την υγεία ή την ασφάλεια των προσώπων.

2.  Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ευθύνονται για τα αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 3 να τιμωρούνται με ποινές αποτελεσματικές, ανάλογες και αποτρεπτικές. Οι ποινές αυτές περιλαμβάνουν πρόστιμα ή χρηματικές ποινές:

   α) μέγιστου ύψους τουλάχιστον 100 000 EUR στις περιπτώσεις που διαφέρουν από αυτές της παραγράφου 1 ·
   β) μέγιστου ύψους τουλάχιστον 300 000 EUR στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

3 .   Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε η καθ´ υποτροπήν διάπραξη αδικημάτων κατά την έννοια του άρθρου 3, από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, σε κράτος μέλος διαφορετικό της χώρας καταγωγής ή εγκατάστασής τους, να λαμβάνεται υπόψη κατά τον ορισμό του επιπέδου των ποινών σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου .

Άρθρο 6

Εκτεταμένες εξουσίες δήμευσης

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για τη δήμευση, εν όλω ή εν μέρει, των περιουσιακών στοιχείων του φυσικού ή νομικού προσώπου που έχει καταδικασθεί σύμφωνα με τις διατάξεις που προβλέπονται στο άρθρο 3 της απόφασης-πλαισίου 2005/212/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Φεβρουαρίου 2005, σχετικά με τη δήμευση των προϊόντων, οργάνων και περιουσιακών στοιχείων του εγκλήματος (12) , όταν τα αδικήματα αυτά είναι σοβαρά κατά την έννοια του άρθρου 3, παράγραφος 5 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ, ή όταν διαπράττονται στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης κατά την έννοια της απόφασης-πλαισίου 2007/…/ ΔΕΥ [ για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος] , ή όταν τα αδικήματα συνεπάγονται κίνδυνο για την υγεία ή την ασφάλεια των προσώπων.

Άρθρο 7

Κατάχρηση δικαιωμάτων

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η κατάχρηση των απειλών ποινικών διώξεων απαγορεύεται μέσω ποινικών, αστικών και δικονομικών μέτρων και υπόκειται σε ποινές.

Τα κράτη μέλη απαγορεύουν την κατάχρηση των διαδικασιών, ιδίως όταν χρησιμοποιούνται ποινικά μέτρα για την επιβολή των προβλεπομένων από την αστική νομοθεσία.

Άρθρο 8

Δικαιώματα κατηγορουμένων

Τα κράτη μέλη προστατεύουν και εγγυώνται δεόντως τα δικαιώματα των κατηγορουμένων.

Άρθρο 9

Κοινές ομάδες έρευνας

1.   Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να επιτρέπεται στους δικαιούχους διανοητικής ιδιοκτησίας ή στους αντιπροσώπους τους, καθώς και στους εμπειρογνώμονες, να παρέχουν τη συνδρομή τους στις έρευνες που διενεργούν οι κοινές ομάδες έρευνας σχετικά με τα αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 3.

2.  Τα κράτη μέλη προβλέπουν τις κατάλληλες διασφαλίσεις ώστε η συνδρομή αυτή να μη θέτει σε κίνδυνο τα δικαιώματα των κατηγορουμένων, επηρεάζοντας, για παράδειγμα, την ορθότητα, την πληρότητα ή την αμεροληψία των αποδεικτικών στοιχείων .

3.  Το άρθρο 8 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διέπει την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και η οδηγία 95/46/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 1995 σχετικά με την προστασία των προσώπων αναφορικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (13) τηρούνται πλήρως στο πλαίσιο των ερευνών και των δικαστικών διαδικασιών.

Άρθρο 10

Δικαίωμα για λήψη πληροφοριών από τις διωκτικές αρχές

Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι, όταν οι διωκτικές αρχές κατάσχουν παράνομα αντικείμενα ή αποκτούν άλλου είδους αποδείξεις παραβάσεων, διαθέτουν αυτά τα αποδεικτικά στοιχεία για χρήση σε εκκρεμούσες ή μελλοντικές αστικές διαδικασίες κατά των κατηγορουμένων για την παράβαση, τις οποίες κινεί ο κάτοχος του δικαιώματος σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, όπου αυτό είναι δυνατό, εξασφαλίζουν ότι οι εν λόγω διωκτικές αρχές ενημερώνουν τον κάτοχο του δικαιώματος για τη συγκεκριμένη κατάσχεση ή τα αποδεικτικά στοιχεία. Τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτήσουν η εν λόγω παροχή στοιχείων στο δικαιούχο να υπόκειται σε απαιτήσεις εύλογης πρόσβασης, ασφάλειας ή άλλες, ώστε να εξασφαλίζεται η πληρότητα των αποδεικτικών στοιχείων και να αποφεύγεται οποιαδήποτε ζημία για ενδεχόμενες ποινικές διαδικασίες που θα μπορούσαν να ακολουθήσουν.

Άρθρο 11

Κίνηση της ποινικής διαδικασίας

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η δυνατότητα διεξαγωγής ερευνών ή άσκησης δίωξης για τις αξιόποινες πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 3, να μην εξαρτάται από δήλωση ή έγκληση προερχόμενη από το θύμα της προσβολής, τουλάχιστον εάν οι πράξεις έλαβαν χώρα στο έδαφος του κράτους μέλους.

Άρθρο 12

Μεταφορά

1.  Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το αργότερο έως τις ...(14) . Κοινοποιούν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των διατάξεων αυτών, καθώς και πίνακα αντιστοιχίας μεταξύ των εν λόγω διατάξεων και της παρούσας οδηγίας.

Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, αυτές περιέχουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσημη έκδοσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς καθορίζεται από τα κράτη μέλη.

2.  Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπει η παρούσα οδηγία.

Άρθρο 13

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα μετά τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 14

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Έγινε στις

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

(1) ΕΕ C της , σ. .
(2) ΕΕ C της , σ. .
(3) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Απριλίου 2007 .
(4) ΕΕ L 336, 23.12.1994, σ. 1.
(5) ΕΕ L 157, 30.4.2004, σ. 45 . Διορθωτικό: ΕΕ L 195, 2.6.2004, σ. 16.
(6) ΕΕ L 162, 20.6.2002, σ. 1.
(7) ΕΕ L 178, 17.7.2000, σ. 1.
(8) ΕΕ L 167, 22.6.2001, σ. 10.
(9) ΕΕ L 320, 28.11.1998, σ. 54.
(10) ΕΕ L 196, 2.8 .2003, σ. 7.
(11) ΕΕ L 309, 25.11.2005, σ. 15.
(12) ΕΕ L 68, 15.3.2005, σ. 49.
(13) ΕΕ L 281, 23.11.1995, σ. 31. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 (ΕΕ L 284, 31.10.2003, σ. 1).
(14)* Δεκαοκτώ μήνες μετά την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας οδηγίας.

Τελευταία ενημέρωση: 8 Φεβρουαρίου 2011Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου