Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2005/0127(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0073/2007

Esitatud tekstid :

A6-0073/2007

Arutelud :

PV 23/04/2007 - 18
CRE 23/04/2007 - 18

Hääletused :

PV 25/04/2007 - 11.2
CRE 25/04/2007 - 11.2
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2007)0145

Vastuvõetud tekstid
WORD 105k
Kolmapäev, 25. aprill 2007 - Strasbourg Lõplik väljaanne
Karistusõiguslikud meetmed intellektuaalomandi õiguste järgimise tagamiseks ***I
P6_TA(2007)0145A6-0073/2007
Resolutsioon
 Terviktekst

Euroopa Parlamendi 25. aprilli 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon muudetud ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv intellektuaalomandi õiguste järgimise tagamiseks vajalike karistusmeetmete kohta (KOM(2006)0168 – C6-0233/2005 – 2005/0127(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni muudetud ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (KOM(2006)0168)(1) ;

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2 ja artiklit 95, mille alusel komisjon Euroopa Parlamendile ettepaneku esitas (C6-0233/2005);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

–   võttes arvesse õiguskomisjoni raportit ning tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni ning kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamusi (A6-0073/2007),

1.   kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2.   palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamenti saata, kui ta kavatseb seda oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

3.   teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

(1) ELTs seni avaldamata.


Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 25. aprillil 2007 eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2007/.../EÜ intellektuaalomandi õiguste järgimise tagamiseks vajalike karistusmeetmete kohta
P6_TC1-COD(2005)0127

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 95,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut ,

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust,(1)

võttes arvesse Regioonide Komitee arvamust,(2)

toimides asutamislepingu artiklis 251 sätestatud korras(3)

ning arvestades järgmist:

(1)  Komisjoni 15. oktoobril 1998 esitatud rohelises raamatus võltsimise ja piraatluse vastase võitluse kohta siseturul jõuti järeldusele, et võltsimine ja piraatlus on muutunud ülemaailmseks nähtuseks, mis mõjutab oluliselt majandus- ja sotsiaalvaldkonda ja tarbijakaitset, eelkõige seoses rahva tervise ja ohutusega. Rohelise raamatu järelmeetmena töötati välja tegevuskava, mis on esitatud samasisulises teatises, mille komisjon edastas 30. novembril 2000 nõukogule, Euroopa Parlamendile ja Majandus- ja Sotsiaalkomiteele.

(2)   20. ja 21. märtsil 2003 Brüsselis toimunud Euroopa Ülemkogu istungi järeldustes kutsuti komisjoni ja liikmesriike üles parandama intellektuaalomandi õiguste kasutamist, võttes võltsimise ja piraatluse vastaseid meetmeid.

(3)  Rahvusvahelisel tasandil seob kõiki liikmesriike ja ühendust tema pädevusse kuuluvates küsimustes intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide leping (TRIPS-leping), mis sõlmiti Maailma Kaubandusorganisatsiooni raames ning kiideti heaks nõukogu otsusega 94/800/EÜ(4) . TRIPS-lepingus on sätestatud rahvusvahelisel tasandil kohaldatavad ühised karistused, kuid erinevused liikmesriikide vahel on endiselt suured ning see ei võimalda võidelda tõhusalt intellektuaalomandi õiguste rikkumistega, eelkõige nende kõige raskemate vormidega. See toob kaasa majandusringkondade usalduse languse siseturul ja seeläbi investeeringute vähenemise innovatsiooni ja loometegevusse.

(4)  Samuti võttis komisjon 2004. aasta novembris vastu intellektuaalomandi õiguste jõustamise strateegia kolmandate riikide suhtes.

(5)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta direktiivis 2004/48/EÜ(5) intellektuaalomandi õiguste jõustamise kohta on ette nähtud meetmed, menetlused ning tsiviil- ja haldusõiguslikud õiguskaitsevahendid. Piisavalt hoiatavad ja kogu ühenduse territooriumil kohaldatavad karistussätted peaksid täiendama selle direktiivi sätteid. Teatavate karistussätete ühtlustamine on vajalik, et võidelda tõhusalt võltsimise ja piraatluse vastu siseturul. Ühenduse õiguslooja on pädev võtma vajalikke karistusmeetmeid, et tagada nende õigusnormide täielik tõhusus, mida ta käesolevas direktiivis määratletud viisil intellektuaalomandi õiguste kaitse, välja arvatud patentide valdkonnas kehtestab.

(6)  Toetudes komisjoni 2005. aastal vastu võetud teatisele tolli vastumeetmete kohta uusimatele suundumustele võltsingu- ja piraatkaubanduse vallas , võttis nõukogu 13. märtsil 2006 vastu resolutsiooni, milles ta rõhutas , et Lissaboni strateegia eesmärki "on võimalik saavutada ainult hästitoimiva siseturu kaudu, võttes asjakohaseid meetmeid, et suurendada investeeringuid teadmistepõhisesse majandusse" ning tõdes , et "on teadlik ohust, mida kujutab endast oluliselt kasvav võltsimine ja piraatlus Euroopa Liidu teadmistepõhisele majandusele ning eelkõige inimese tervisele ja ohutusele (…)".

(7)  Oma 7. septembri 2006. aasta resolutsioonis ravimite võltsimise kohta asus Euroopa Parlament seisukohale, et ühendus peaks kiiremas korras looma endale vahendid, mille abil edukalt võidelda ebaseadusliku tegevusega piraatluse ja ravimite võltsimise valdkonnas.

(8)  Ühtlustada tuleks karistuste raskust, mida kohaldatakse füüsiliste ja juriidiliste isikute suhtes, kes on sellised kuriteod toime pannud. Kõnealune ühtlustamine peab hõlmama selliseid karistusi nagu vabadusekaotus, trahvid ja konfiskeerimine.

(9)  Käesolevas direktiivis sätestatud õigusrikkumistes süüdistatavate isikute suhtes ja kõnealuse intellektuaalomandi õiguse rikkumisel nende tahtluse kindlakstegemisel peaks võetama arvesse seda ulatust, milles süüdistataval oli enne rikkumist oluline alus väita, et kõnealune intellektuaalomandi õigus on kehtetu.

(10)  Kriminaaluurimise hõlbustamiseks tuleb ette näha sätted. Liikmesriigid peavad tagama, et intellektuaalomandi õiguste valdajad teevad koostööd ühiste uurimisrühmadega kooskõlas nõukogu 13. juuni 2002. aasta raamotsuses 2002/465/JSK ühiste uurimisrühmade kohta (6) sätestatud korraldusega. Asjaomase intellektuaalomandi õiguste valdaja osalemisel peab olema toetav roll, mis ei häiri riikliku uurimise erapooletust.

(11)  Et hõlbustada intellektuaalomandi õiguste rikkumisjuhte käsitlevaid kriminaaluurimisi ja menetlusi, ei tohiks süüdistuse esitamine sõltuda kuriteoohvri tunnistustest ega süüdistustest.

(12)  Euroopa Liidu põhiõiguste hartas sätestatud õigusi tuleb kuriteokoosseisude ja karistuste määratlemisel, uurimiste läbiviimisel ja kohtumenetluste käigus täielikult järgida.

(13)  Käesolev direktiiv ei mõjuta vastutuse erikorda, mis on sätestatud Interneti teenuseosutajate kohta vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2000. aasta direktiivile 2000/31/EÜ (infoühiskonna teenuste teatavate õiguslike aspektide, eriti elektroonilise kaubanduse kohta siseturul )(7) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2001. aasta direktiivile 2001/29/EÜ autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste teatavate aspektide ühtlustamise kohta infoühiskonnas (8) .

(14)   Kuna käesoleva direktiivi eesmärki ei suuda liikmesriigid piisavalt saavutada ning seda on parem saavutada ühenduse tasandil, võib ühendus võtta meetmeid kooskõlas asutamislepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. Nimetatud artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev direktiiv nimetatud eesmärgi saavutamiseks vajalikust kaugemale.

(15)   Käesolevas direktiivis austatakse põhiõigusi ja järgitakse iseäranis Euroopa Liidu põhiõiguste hartas tunnustatud põhimõtteid. Käesoleva direktiivi eesmärk on eelkõige tagada intellektuaalõiguste täielik järgimine vastavalt kõnealuse harta artikli 17 lõikele 2.

(16)  Tuleb tagada nõuetekohane intellektuaalomandi õiguste kaitse audiovisuaalsektoris, nagu on märgitud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. novembri 1998. aasta direktiivis 98/84/EÜ tingimusjuurdepääsul põhinevate või seda sisaldavate teenuste õiguskaitse kohta (9) .

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Sisu ja reguleerimisala

Käesolevas direktiivis kehtestatakse karistusmeetmed, mis on vajalikud intellektuaalomandi õiguste kaitse tagamiseks , nagu on määratletud allpool, seoses võltsimise ja piraatlusega .

Kõnealuseid meetmeid kohaldatakse ühenduse õigusaktides ettenähtud intellektuaalomandi õiguste, välja arvatud patentide suhtes.

Käesoleva direktiivi rakendusalast jäetakse välja patendiga antavad tööstusomandi õigused.

Eelkõige ei kohaldata käesolevat direktiivi ühegi intellektuaalomandi õiguse rikkumise suhtes, mis on seotud:

   patendiõiguste, kasulike mudelite ja sordikaitsega, sealhulgas täiendava kaitse tunnistusest tulenevate õigustega;
   originaalkaupade paralleelse impordiga kolmandast riigist õiguste valdaja loal.

Artikkel 2

Mõisted

Käesolevas direktiivis kasutatakse järgmisi mõisteid:

  a) "intellektuaalomandi õigused" – üks või mitu järgmistest õigustest:
   autoriõigus,
   autoriõigusega seotud õigused,
   andmebaasi loojate sui generis õigus,
   pooljuhttoodete topoloogia loojate õigused,
   kaubamärgi õigused, juhul kui karistusõiguse laiendamine neile ei kahjusta vabaturu eeskirju ega teadusuuringuid,
   tööstusdisainilahendustega seotud õigused,
   geograafilised tähised,
   kaubanimed, kui need on asjaomase riigi siseriiklike õigusaktide raames kaitstud intellektuaalomandi õigustega,
   ja igal juhul õigused – kui need on sätestatud ühenduse tasandil –, mis on seotud kaupadega nõukogu 22. juuli 2003. aasta määruse (EÜ) nr 1383/2003 (teatavate intellektuaalomandi õiguste rikkumises kahtlustatavate kaupade suhtes võetava tollimeetme ja kõnealuseid õigusi rikkuvaks tunnistatud kaupade suhtes võetavate meetmete kohta) (10) artikli 2 lõike 1 punktide a ja b tähenduses, ja igal juhul välja arvatud patentide puhul;
   b) "rikkumised kommertseesmärkidel" – intellektuaalomandi õiguse rikkumine kaubandusliku kasu saamiseks; selle hulka ei kuulu erakasutajate tegevus isiklikel või mittekasumlikel eesmärkidel;
   c) "intellektuaalomandiõiguse tahtlikud rikkumised" – asjakohase õiguse sihilik ja teadlik rikkumine kaubanduseesmärkidel majandusliku kasu saamiseks;
   d) "juriidiline isik" – iga üksus, millel on juriidilise isiku staatus vastavalt kehtivatele riigisisestele õigusaktidele, välja arvatud riigid või teised avalik-õiguslikud organid, kellel on õigus teostada avalikku võimu, ja avalik-õiguslikud rahvusvahelised organisatsioonid.

Artikkel 3

Kuriteod

Liikmesriigid tagavad, et iga kaubanduseesmärkidel toimepandud intellektuaalomandi õiguse tahtlikku rikkumist, samuti nagu tegelikule rikkumisele kaasaaitamist ja teole õhutamist, peetakse kriminaalkuriteoks.

Kriminaalkaristusi ei kohaldata kokkuleppel õiguse valdajaga väljaspool Euroopa Liitu turustatud originaalkaupade paralleelse impordi puhul.

Liikmesriigid tagavad, et kaitstud teoste õiglast kasutamist, sealhulgas fotokoopiatena või helikandjal või muul viisil reprodutseerimist, mille eesmärgiks on kriitika, kommenteerimine, uudiste edastamine, õpetamine (sh koopiate jaotamine õppe eesmärgil), akadeemiline tegevus või teadusuuringud, ei loeta kriminaalkuriteoks.

Artikkel 4

Karistuste liigid

1.  Artiklis 3 osutatud kuritegude suhtes kehtestavad liikmesriigid järgmised karistused:

   a) füüsilistele isikutele: vabadusekaotus;
  b) füüsilistele ja juriidilistele isikutele:
   i) füüsilistele isikutele kriminaalõiguslikud trahvid ning juriidilistele isikutele kriminaalõiguslikud või muud trahvid ;
   ii) kuriteo tulemusena saadud esemete, vahendite ja toodete või kõnealuste toodete väärtusega samaväärses väärtuses vara konfiskeerimine.

2.  Asjakohasel juhul kehtestavad liikmesriigid artiklis 3 osutatud kuritegude suhtes lisaks veel järgmised karistused:

   a) vara, sealhulgas intellektuaalomandi õiguse rikkumisega seotud materjalide ja varustuse hävitamine;
   b) asjaomase kuriteo toimepanemisel kasutatud üksuse täielik või osaline, lõplik või ajutine sulgemine;
   c) kaubandustegevuse lõplik või ajutine keeld;
   d) kohtuliku järelevalve alla võtmine;
   e) sundlõpetamine;
   f) riigi abile ja toetustele juurdepääsu keeld;
   g) kohtuotsuste avaldamine;
   h) korraldus rikkujale tasuda kinnipeetud vara hoidmise kulud.

Artikkel 5

Karistuste raskus

1.  Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed tagamaks, et artiklis 3 osutatud kuritegude eest vastutavat füüsilist isikut karistataks maksimaalse vabadusekaotusega vähemalt neli aastat, juhul kui ta on pannud toime kuriteo, mis on Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. oktoobri 2005. aasta direktiivi 2005/60/EÜ (rahandussüsteemi rahapesu ja terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise vältimise kohta) (11) artikli 3 punkti 5 tähenduses raske kuritegu, või kuriteo kuritegeliku ühenduse raames raamotsuse 2007/.../JSK (organiseeritud kuritegevuse vastase võitluse kohta) tähenduses, või juhul, kui kõnealuse kuriteoga seatakse ohtu inimeste tervis või ohutus.

2.  Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed tagamaks, et artiklis 3 osutatud kuritegude eest vastutavatele füüsilistele või juriidilistele isikutele määratakse tõhusad, proportsionaalsed või hoiatavad karistused. Kõnealused karistused hõlmavad järgmisi kriminaalõiguslikke või muid trahve:

   a) muude kui lõikes 1 nimetatud kuritegude puhul maksimaalne trahv vähemalt 100 000 eurot;
   b) lõikes 1 loetletud kuritegude puhul maksimaalne trahv vähemalt 300 000 eurot.

3.  Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed tagamaks, et artiklis 3 määratletud kuriteo korduvat toimepanemist füüsilise või juriidilise isiku poolt liikmesriigis, mis ei ole tema päritolu- või elukohariik, võetakse arvesse karistusmäärade kehtestatmisel kooskõlas käesoleva artikli lõigetega 1 ja 2.

Artikkel 6

Laiendatud konfiskeerimisvolitused

Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed, et tagada süüdimõistetud füüsilise või juriidilise isiku vara täielik või osaline konfiskeerimine vastavalt nõukogu 24. veebruari 2005. aasta raamotsuse 2005/212/JSK (mis käsitleb kuritegevusega seotud tulu, kuriteovahendite ja omandi konfiskeerimist)(12) artiklile 3 juhul, kui kuritegu on direktiivi 2005/60/EÜ artikli 3 punkti 5 tähenduses raske kuritegu, või kui see pandi toime kuritegeliku ühenduse raames raamotsuse 2007/... /JSK (organiseeritud kuritegevuse vastase võitluse kohta) tähenduses, või juhul, kui kõnealuste kuritegudega seatakse ohtu inimeste tervis või ohutus.

Artikkel 7

Õiguste kuritarvitamine

Liikmesriigid tagavad, et karistusõiguslike sanktsioonidega ähvardamise kuritarvitamine oleks karistusõiguse, tsiviilõiguse ja menetlusmeetmete abil keelatud ja et selle eest oleks võimalik karistada.

Liikmesriigid keelavad menetlusega seotud kuritarvitused, eriti kui karistusõiguslikke meetmeid kasutatakse tsiviilõiguslike nõuete täitmiseks.

Artikkel 8

Kostjate õigused

Liikmesriigid tagavad, et kostjate õigused on nõuetekohaselt kaitstud ja tagatud.

Artikkel 9

Ühised uurimisrühmad

1.  Liikmesriigid tagavad, et asjaomased intellektuaalomandi õiguste valdajad või nende esindajad, samuti eksperdid saaksid abistada ühiseid uurimisrühmi artiklis 3 osutatud kuritegude uurimisel.

2.  Liikmesriigid võtavad kasutusele asjakohased kaitsemeetmed tagamaks, et selline abistamine ei kahjusta süüdistatud isiku õigusi, näiteks tõendite täpsust, terviklikkust ja erapooletust.

3.  Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklit 8, mis puudutab isikuandmete kaitset, ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 1995. aasta direktiivi 95/46/EÜ üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta (13) tuleb kriminaaluurimiste ja kohtumenetluste käigus täielikult järgida.

Artikkel 10

Õigus saada teavet õiguskaitseasutustelt

Liikmesriigid tagavad, et kui õiguskaitseasutused peavad kinni rikkumise objektiks olevaid esemeid või muid rikkumise tõendeid, teevad asutused sellised tõendid kättesaadavaks kasutamiseks käimasolevates või kavandatavates tsiviilmenetlustes väidetava rikkuja vastu, kelle suhtes on õiguse valdaja esitanud Euroopa Liidus pädevale kohtule kaebuse, ning nimetatud asutused teavitavad, kui võimalik, asjaomast õiguste valdajat või tema esindajat vastavast kinnipidamisest või nende valduses olevast tõendist. Liikmesriigid võivad nõuda, et õiguste valdajale tõenditest teatamise suhtes kohaldatakse mõistlikke juurdepääsu-, turvalisuse- või muid nõudeid, et tagada tõendite terviklikkus ja vältida kriminaalmenetluse võimalikku kahjustamist.

Artikkel 11

Kriminaalmenetluse algatamine

Liikmesriigid tagavad, et artikliga 3 hõlmatud kuritegude uurimiseks või nende suhtes süüdistuse esitamiseks ei ole vaja kuriteoohvri tunnistust või kaebust vähemalt juhul, kui tegu on toime pandud liikmesriigi territooriumil.

Artikkel 12

Ülevõtmine

1.  Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi täitmiseks vajalikud õigusnormid hiljemalt ….(14) . Nad edastavad kõnealuste normide teksti ning kõnealuste normide ja käesoleva direktiivi vahelise vastavustabeli viivitamata komisjonile.

Kui liikmesriigid need normid vastu võtavad, lisavad nad nendesse normidesse või nende normide ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

2.  Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas nende poolt vastuvõetud peamiste riigisiseste õigusnormide teksti.

Artikkel 13

Jõustumine

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 14

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

...,

Euroopa Parlamendi nimel Nõukogu nimel

president eesistuja

(1) ELT C …, …, lk ….
(2) ELT C …, …, lk ….
(3) Euroopa Parlamendi 25. aprilli 2007. aasta seisukoht.
(4) EÜT L 336, 23.12.1994, lk 1.
(5) ELT L 157, 30.4.2004, lk 45. Parandus on avaldatud ELT L 195, 2.6.2004, lk 16.
(6) EÜT L 162, 20.6.2002, lk 1.
(7) EÜT L 178, 17.7.2000, lk 1.
(8) EÜT L 167, 22.6.2001, lk 10.
(9) EÜT L 320, 28.11.1998, lk 54.
(10) ELT L 196, 2.8.2003, lk 7.
(11) ELT L 309, 25.11.2005, lk 15.
(12) ELT L 68, 15.3.2005, lk 49.
(13) EÜT L 281, 23.11.1995, lk 31. Direktiivi on muudetud määrusega (EÜ) nr 1882/2003 (ELT L 284, 31.10.2003, lk 1).
(14)* Kaheksateist kuud pärast käesoleva direktiivi vastuvõtmise kuupäeva.

Viimane päevakajastamine: 8. veebruar 2011Õigusalane teave