Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2005/0127(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0073/2007

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0073/2007

Keskustelut :

PV 23/04/2007 - 18
CRE 23/04/2007 - 18

Äänestykset :

PV 25/04/2007 - 11.2
CRE 25/04/2007 - 11.2
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2007)0145

Hyväksytyt tekstit
WORD 98k
Keskiviikko 25. huhtikuuta 2007 - Strasbourg Lopullinen painos
Rikosoikeudelliset toimenpiteet teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamiseksi ***I
P6_TA(2007)0145A6-0073/2007
Päätöslauselma
 Konsolidoitu teksti

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 25. huhtikuuta 2007 muutetusta ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamiseen tähtäävistä rikosoikeudellisista toimenpiteistä (KOM(2006)0168 – C6-0233/2005 – 2005/0127(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti , joka

–   ottaa huomioon komission muutetun ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2006)0168)(1) ,

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 95 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6-0233/2005),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

–   ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön ja teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan ja kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnot (A6-0073/2007),

1.   hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.   pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

(1) Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 25. huhtikuuta 2007, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/.../EY antamiseksi teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamiseen tähtäävistä rikosoikeudellisista toimenpiteistä
P6_TC1-COD(2005)0127

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 95 artiklan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen ,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(1) ,

ottavat huomioon alueiden komitean lausunnon(2) ,

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä(3) ,

sekä katsovat seuraavaa:

(1)  Komissio julkisti 15 päivänä lokakuuta 1998 vihreän kirjan väärentämisen ja tavaroiden laittoman valmistamisen vastaisesta toiminnasta sisämarkkinoilla. Siinä todetaan, että väärentämisestä ja piratismista on tullut maailmanlaajuinen ilmiö, jolla on merkittäviä taloudellisia, yhteiskunnallisia ja kuluttajansuojaan liittyviä vaikutuksia erityisesti kansanterveyden ja yleisen turvallisuuden alalla. Komissio antoi 30 päivänä marraskuuta 2000 neuvostolle, Euroopan parlamentille ja talous- ja sosiaalikomitealle samaa aihetta koskevan tiedonannon, jossa esitettiin toimintasuunnitelma.

(2)  Brysselissä 20 ja 21 päivänä maaliskuuta 2003 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmissä kehotettiin komissiota ja jäsenvaltioita parantamaan teollis- ja tekijänoikeuksien hyödyntämistä toteuttamalla toimenpiteitä, joilla torjutaan väärentämistä ja luvatonta jäljentämistä.

(3)  Kansainvälisissä asioissa jäsenvaltioita ja yhteisöä itseään sen toimivaltaan kuuluvien kysymysten osalta sitoo sopimus teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyvistä näkökohdista, jäljempänä 'TRIPS-sopimus', joka hyväksyttiin Maailman kauppajärjestön monenvälisten kauppaneuvottelujen puitteissa tehdyllä neuvoston päätöksellä 94/800/EY(4) . TRIPS-sopimuksessa on muun muassa seuraamuksia koskevia määräyksiä, jotka ovat kansainvälisesti sovellettavia yhteisiä oikeusnormeja. Jäsenvaltioiden väliset erot ovat kuitenkin monessa tapauksessa edelleen niin suuret, että varsinkin vakavimpia teollis- ja tekijänoikeuksien loukkauksia on vaikea torjua tehokkaasti. Tämän vuoksi talouden toimijat menettävät luottamuksensa sisämarkkinoihin, minkä seurauksena investoinnit innovaatioihin ja luovaan toimintaan vähenevät.

(4)  Komissio myös hyväksyi marraskuussa 2004 strategian teollis- ja tekijänoikeuksien täytäntöön panemiseksi yhteisön ulkopuolisissa maissa.

(5)  Teollis- ja tekijänoikeuksien varmistamisesta 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2004/48/EY(5) säädetään yksityis- ja hallinto-oikeudellisista toimenpiteistä, menettelyistä ja oikeussuojakeinoista. Direktiivin säännöksiä olisi täydennettävä riittävän varoittavilla rikosoikeudellisilla säännöksillä, jotka ovat sovellettavissa koko yhteisön alueella. Tiettyjen rikosoikeudellisten säännösten lähentäminen on tarpeen, jotta sisämarkkinoilla voidaan tehokkaasti torjua väärentämistä ja tavaroiden laitonta valmistamista. Yhteisön lainsäädäntöelimet ovat toimivaltaisia toteuttamaan tarvittavat rikosoikeudelliset toimenpiteet varmistaakseen, että sen tässä direktiivissä määriteltyjen teollis- ja tekijänoikeuksien, patentteja lukuun ottamatta, suojaamisen alalla antamat säännökset ovat tehokkaita.

(6)  Komissio antoi lokakuussa 2005 tiedonannon tullin toteuttamasta väärennösten ja laittomasti valmistettujen tavaroiden kaupan kehityssuuntien torjunnasta, ja neuvosto on antanut sen pohjalta 13 päivänä maaliskuuta 2006 päätöslauselman, jossa se korostaa, että Lissabonin strategian tavoitteet "voidaan saavuttaa vain moitteettomasti toimivien sisämarkkinoiden avulla ja toteuttamalla tarvittavia toimenpiteitä tietoperustaiseen talouteen liittyvien investointien edistämiseksi, ja toteaa, että tuotteiden luvattoman jäljentämisen ja väärentämisen voimakas lisääntyminen on uhka unionin tietoperustaiselle taloudelle ja erityisesti terveydelle ja turvallisuudelle (…)".

(7)   Euroopan parlamentti katsoi lääkkeiden väärentämisestä 7 päivänä syyskuuta 2006 antamassaan päätöslauselmassa, että Euroopan yhteisön on kiireellisesti otettava käyttöönsä keinot taistellakseen tehokkaasti lääkkeiden luvattomaan jäljentämiseen ja väärentämiseen liittyvää laitonta toimintaa vastaan.

(8)  Olisi suotavaa lähentää erityisesti säännöksiä rikoksia tehneille tai niistä vastuussa oleville luonnollisille henkilöille ja oikeushenkilöille määrättävistä rangaistuksista. Lähentäminen koskisi vankeus- ja sakkorangaistuksia sekä menetetyksi tuomitsemista.

(9)   Selvitettäessä tässä direktiivissä säädettyjen rikosten tekemisestä syytettyjen henkilöiden aikomusta rikkoa kyseessä olevaa teollis- tai tekijänoikeutta olisi otettava huomioon se, missä määrin syytetyllä oli ennen rikkomisen tapahtumista vakuuttavia perusteita vedota kyseisen teollis- tai tekijänoikeuden voimassaolon lakanneen .

(10)  Olisi säädettävä rikosoikeudellisten tutkimusten helpottamisesta. Jäsenvaltioiden on varmistettava teollis- ja tekijänoikeuksien haltijoiden yhteistyö yhteisten tutkintaryhmien kanssa niiden järjestelyjen mukaisesti, joista säädetään yhteisistä tutkintaryhmistä 13 päivänä kesäkuuta 2002 tehdyssä neuvoston puitepäätöksessä 2002/465/YOS (6) . Asianomaisten teollis- ja tekijänoikeuksien haltijoiden osallistuminen on avustamista, joka ei vaikuta valtion viranomaisten käynnistämien oikeustoimien puolueettomuuteen.

(11)  Teollis- ja tekijänoikeuksiin kohdistuvien rikosten tutkimuksia ja syytetoimia olisi helpotettava siten, että ne voitaisiin aloittaa, vaikka rikoksen uhri ei tekisi ilmoitusta tai syyttämispyyntöä.

(12)   Euroopan unionin perusoikeuskirjassa määriteltyjä oikeuksia olisi kunnioitettava täydellisesti rikosten ja rangaistusten määrittämisen yhteydessä sekä tutkinnan ja oikeudenkäynnin aikana.

(13)  Tällä direktiivillä ei aseteta kyseenalaiseksi tietoyhteiskunnan palveluja, erityisesti sähköistä kaupankäyntiä, sisämarkkinoilla koskevista tietyistä oikeudellisista näkökohdista 8 päivänä kesäkuuta 2000 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2000/31/EY(7) säädetystä Internet-palvelujen tarjoajien vastuusta annettuja säännöksiä, eikä tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistamisesta tietoyhteiskunnassa 22 päivänä toukokuuta 2001 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2001/29/EY (8) säädetystä vastuusta annettuja säännöksiä.

(14)  Koska suunnitellun toimen tavoitetta ei voida riittävällä tavalla saavuttaa jäsenvaltioiden toimin, vaan se voidaan toteuttaa paremmin yhteisön tasolla, yhteisö voi toteuttaa toimia perustamissopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

(15)  Tässä direktiivissä kunnioitetaan perusoikeuksia ja otetaan huomioon erityisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjassa tunnustetut periaatteet. Erityisesti tällä direktiivillä pyritään varmistamaan teollis- ja tekijänoikeuksien täysimääräinen noudattaminen perusoikeuskirjan 17 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

(16)   On taattava teollis- ja tekijänoikeuksien riittävä suojelu audiovisuaalisella alalla ehdolliseen pääsyyn perustuvien tai ehdollisen pääsyn sisältävien palvelujen oikeussuojasta 20 päivänä marraskuuta 1998 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/84/EY (9) mukaisesti,

OVAT ANTANEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Kohde ja soveltamisala

Tässä direktiivissä säädetään teollis- ja tekijänoikeuksien, sellaisina kuin ne määritellään jäljempänä, noudattamisen varmistamiseksi tarvittavista toimenpiteistä tavaramerkkiväärennösten ja tekijänoikeuspiratismin yhteydessä .

Näitä toimenpiteitä sovelletaan yhteisön lainsäädännössä säädettyihin teollis- ja tekijänoikeuksiin patentteja lukuun ottamatta .

Patenttiin perustuvat teollisoikeudet eivät kuulu tämän direktiivin piiriin.

Direktiiviä ei sovelleta etenkään sellaisiin teollis- ja tekijänoikeuksien loukkauksiin, jotka liittyvät

   patentteihin, hyödyllisyysmalleihin ja kasvilajikeoikeuksiin, mukaan lukien lisäsuojatodistuksista johtuvat oikeudet;
   sellaisten alkuperäisten tavaroiden rinnakkaistuontiin, jotka on tuotu kolmannesta maasta oikeudenhaltijan suostumuksella.

2 artikla

Määritelmät

Tässä direktiivissä tarkoitetaan

  a) 'teollis- ja tekijänoikeuksilla' yhtä tai useampaa seuraavista oikeuksista:
   tekijänoikeus,
   tekijänoikeuden lähioikeudet,
   tietokannan valmistajan sui generis -oikeus,
   puolijohdetuotteiden piirimallien luojan oikeudet,
   tavaramerkkioikeudet, jos rikosoikeudellisen suojan soveltaminen niihin ei vaaranna vapaakaupan sääntöjä ja tutkimustoimintaa,
   mallioikeudet,
   maantieteelliset merkinnät,
   toiminimet, kun ne on suojattu yksinoikeudella asianomaisessa kansallisessa oikeudessa, ja
   kaikissa tapauksissa sellaiset oikeudet, edellyttäen että niistä on säädetty yhteisön tasolla, jotka liittyvät tavaroihin, joista säädetään tulliviranomaisten toimenpiteistä epäiltäessä tavaroiden loukkaavan tiettyjä teollis- ja tekijänoikeuksia sekä tiettyjä teollis- ja tekijänoikeuksia loukkaavien tavaroiden suhteen toteutettavista toimenpiteistä 22 päivänä heinäkuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1383/2003 (10) 2 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa, patentteja lukuun ottamatta;
   b) 'kaupallisessa laajuudessa tehdyllä loukkauksella' teollis- ja tekijänoikeuksien loukkausta, joka tehdään kaupallisten etujen saamiseksi lukuun ottamatta tavanomaisia yksityisten käyttäjien toimia yksityisiin ja voittoa tavoittelemattomiin tarkoituksiin;
   c) 'teollis- ja tekijänoikeuksien harkitulla loukkauksella' oikeuksien tarkoituksellista ja tietoista loukkausta, joka suoritetaan taloudellisten etujen saamiseksi kaupallisessa laajuudessa;
   d) 'oikeushenkilöllä' tarkoitetaan oikeussubjektia, jolla on tämä asema sovellettavan kansallisen oikeuden perusteella, ei kuitenkaan valtioita tai muita julkisia elimiä niiden käyttäessä julkista valtaa eikä julkisoikeudellisia kansainvälisiä järjestöjä.

3 artikla

Rikokset

Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että jokainen teollis- tai tekijänoikeuden harkittu loukkaus, joka tehdään kaupallisessa laajuudessa, sekä osallisuus ja yllyttäminen kyseiseen loukkaukseen määritellään rikokseksi.

Rikosoikeudellisia seuraamuksia ei sovelleta sellaisten alkuperäisten tavaroiden rinnakkaistuontiin, joita on pidetty kaupan Euroopan unionin ulkopuolisen maan oikeudenhaltijan suostumuksella .

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että suojatun työn kohtuullinen käyttö, mukaan lukien jäljentäminen kopioimalla tai toistamalla taikka muilla keinoilla, sellaisiin tarkoituksiin kuin kritiikki, kommentointi, uutisointi, opetus (mukaan lukien kopiot luokkahuonekäyttöön), tiede ja tutkimus, ei muodosta rikosta.

4 artikla

Seuraamusten luonne

1.  Jäsenvaltioiden on säädettävä 3 artiklassa tarkoitetuista rikoksista seuraavat seuraamukset:

   a) luonnollisille henkilöille vapausrangaistus;
  b) luonnollisille ja oikeushenkilöille:
   i) rikosoikeudellinen sakko luonnollisille henkilöille ja rikosoikeudellinen tai muu sakko oikeushenkilöille ,
   ii) rikoksen kohteen, rikoksentekovälineiden tai rikoksen tuottaman hyödyn tai sitä arvoltaan vastaavan omaisuuden menetetyksi tuomitseminen.

2.  Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että 3 artiklassa tarkoitetuista rikoksista voidaan soveltuvissa tapauksissa määrätä myös seuraavia seuraamuksia:

   a) teollis- tai tekijänoikeutta loukkaavan omaisuuden, mukaan lukien loukkaamisessa käytetyt materiaalit ja välineet, tuhoaminen;
   b) kyseisen loukkauksen tekemisessä käytetyn laitoksen täydellinen tai osittainen, lopullinen tai väliaikainen sulkeminen;
   c) pysyvä tai väliaikainen liiketoimintakielto;
   d) asettaminen tuomioistuimen valvontaan;
   e) yrityksen purkaminen tuomioistuimen päätöksellä;
   f) oikeuden menettäminen julkisista varoista myönnettäviin etuisuuksiin ja tukeen;
   g) tuomioistuinten päätösten julkaiseminen;
   h) määräys, jolla väärentäjä velvoitetaan maksamaan takavarikoidun omaisuuden säilytyskulut.

5 artikla

Seuraamusten taso

1.  Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 3 artiklassa tarkoitetuista rikoksista voidaan langettaa luonnollisille henkilöille enimmillään vähintään neljän vuoden vankeusrangaistus, jos rikokset ovat vakavia rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesutarkoituksiin sekä terrorismin rahoitukseen 26 päivänä lokakuuta 2005 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/60/EY (11) 3 artiklan 5 alakohdan mukaisesti tai jos rikokset on tehty osana [ järjestäytyneen rikollisuuden torjumisesta tehdyssä] puitepäätöksessä 2007/.../YOS tarkoitetun rikollisjärjestön toimintaa tai jos ne vaarantavat vakavasti ihmisten terveyden tai turvallisuuden.

2.  Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 3 artiklassa tarkoitetuista rikoksista voidaan langettaa oikeushenkilöille tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia seuraamuksia. Näihin seuraamuksiin kuuluu rikosoikeudellisia ja muita sakkoja, joiden suuruus on

   a) enimmillään vähintään 100 000 euroa muissa kuin 1 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa;
   b) enimmillään vähintään 300 000 euroa 1 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa.

3 .  Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 3 artiklassa tarkoitetuista luonnollisten tai oikeushenkilöiden toisessa jäsenvaltiossa uusimista rikoksista langetettavien seuraamusten taso on tämän artiklan 1 ja 2 kohdan mukainen.

6 artikla

Menetetyksi tuomitsemista koskevien valtuuksien laajentaminen

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet voidakseen tuomita rikoksesta tuomitun luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön omaisuus osaksi tai kokonaan menetetyksi rikoksen tuottaman hyödyn ja rikoksella saadun omaisuuden sekä rikoksentekovälineiden menetetyksi tuomitsemisesta 24 päivänä helmikuuta 2005 tehdyn neuvoston puitepäätöksen 2005/212/YOS(12) 3 artiklan säännösten mukaisesti, jos rikokset ovat vakavia direktiivin 2005/60/EY 3 artiklan 5 alakohdan mukaisesti tai jos rikokset on tehty osana järjestäytyneen rikollisuuden torjunnasta tehdyssä puitepäätöksessä 2007/.../YOS tarkoitetun rikollisjärjestön toimintaa tai jos rikos vaarantaa ihmisten terveyden tai turvallisuuden.

7 artikla

Oikeuksien väärinkäyttö

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että rikosoikeudellisten, siviilioikeudellisten ja menettelyyn liittyvien toimenpiteiden avulla rikosoikeudellisilla seuraamuksilla uhkaamisen väärinkäyttö voidaan kieltää ja saattaa rangaistavaksi.

Jäsenvaltioiden on kiellettävä menettelyyn liittyvien toimenpiteiden väärinkäyttö, etenkin kun rikosoikeudellisia toimenpiteitä sovelletaan siviilioikeudellisten vaatimusten täytäntöönpanemiseksi.

8 artikla

Vastaajan oikeudet

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että vastaajan oikeuksia suojellaan ja että ne taataan asianmukaisesti.

9 artikla

Yhteiset tutkintaryhmät

1.   Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että asianomaiset teollis- ja tekijänoikeuksien haltijat tai heidän edustajansa sekä asiantuntijat voivat avustaa yhteisiä tutkintaryhmiä tutkimuksissa, jotka koskevat 3 artiklassa tarkoitettuja rikoksia.

2.  Jäsenvaltioiden on toteutettava riittävät suojatoimet sen varmistamiseksi, että tämä avustaminen ei vaaranna syytetyn oikeuksia esimerkiksi vaikuttamalla todisteiden tarkkuuteen, koskemattomuuteen tai puolueettomuuteen.

3.  Tutkinnan ja oikeudenkäynnin aikana on noudatettava täydellisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjan henkilötietojen suojelua koskevan 8 artiklan sekä yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24 päivänä lokakuuta 1995 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 95/46/EY (13) säännöksiä.

10 artikla

Oikeus saada tietoja lainvalvontaviranomaisilta

Jäsenvaltioiden on säädettävä, että kun lainvalvontaviranomaiset takavarikoivat oikeuksia loukkaavia kohteita tai muita todisteita oikeudenloukkauksesta, viranomaiset antavat nämä todisteet käytettäväksi vireillä olevassa tai tulevassa siviilioikeudenkäynnissä väitettyä oikeudenloukkaajaa vastaan, jonka oikeudenhaltija on saattanut toimivaltaisen tuomioistuimen käsiteltäväksi Euroopan unionissa, ja että soveltuvissa tapauksissa kyseiset viranomaiset ilmoittavat kyseiselle oikeudenhaltijalle tai hänen edustajalleen, että heillä on halussaan tällaisia kohteita tai muita todisteita. Jäsenvaltiot voivat edellyttää, että todisteiden toimittaminen oikeudenhaltijalle riippuu kohtuullisista mahdollisuuksista toimittaa ne, turvallisuudesta tai muista vaatimuksista todisteiden koskemattomuuden varmistamiseksi ja sen välttämiseksi, että mahdollisesti myöhemmin seuraava rikosoikeudenkäynti vaarantuu.

11 artikla

Rikosoikeudellisen menettelyn aloittaminen

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että mahdollisuus aloittaa 3 artiklassa tarkoitettuja rikoksia koskeva tutkinta tai syytetoimet ei edellytä rikoksen uhrin ilmoitusta tai syyttämispyyntöä ainakaan silloin kun teot on tehty kyseisen jäsenvaltion alueella.

12 artikla

Saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä

1.  Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät säännökset voimaan viimeistään .....(14) . Niiden on viipymättä toimitettava komissiolle nämä säännökset kirjallisina sekä kyseisiä säännöksiä ja tätä direktiiviä koskeva vastaavuustaulukko.

Jäsenvaltioiden antamissa säännöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne julkaistaan virallisesti. Jäsenvaltioiden on määrättävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.  Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

13 artikla

Voimaantulo

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

14 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta

Puhemies Puheenjohtaja

(1) EUVL C […], […], s. […].
(2) EUVL C […], […], s. […].
(3) Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 25. huhtikuuta 2007 .
(4) EYVL L 336, 23.12.1994, s. 1.
(5) EUVL L 157, 30.4.2004, s. 45. Oikaisu julkaistu virallisessa lehdessä EUVL L 195, 2.6.2004, s. 16.
(6) EYVL L 162, 20.6.2002, s. 1.
(7) EUVL L 178, 17.7.2000, s. 1.
(8) EYVL L 167, 22.6.2001, s. 10.
(9) EYVL L 320, 28.11.1998, s. 54.
(10) EUVL L 196, 2.8.2003, s. 7.
(11) EUVL L 309, 25.11.2005, s. 15.
(12) EUVL L 68, 15.3.2005, s. 49.
(13) EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31, direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1882/2003 (EUVL L 284, 31.10.2003, s. 1).
(14)* Kahdeksantoista kuukauden kuluttua tämän direktiivin antamisesta.

Päivitetty viimeksi: 8. helmikuuta 2011Oikeudellinen huomautus