Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2005/0127(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0073/2007

Pateikti tekstai :

A6-0073/2007

Debatai :

PV 23/04/2007 - 18
CRE 23/04/2007 - 18

Balsavimas :

PV 25/04/2007 - 11.2
CRE 25/04/2007 - 11.2
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2007)0145

Priimti tekstai
WORD 112k
Trečiadienis, 2007 m. balandžio 25 d. - Strasbūras Galutinė teksto versija
Baudžiamosios priemonės intelektinės nuosavybės teisių apsaugai užtikrinti ***I
P6_TA(2007)0145A6-0073/2007
Rezoliucija
 Jungtinis tekstas

2007 m. balandžio 25 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl iš dalies pakeisto pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl baudžiamųjų priemonių siekiant užtikrinti intelektinės nuosavybės teisių apsaugą (COM(2006)0168 – C6-0233/2005 – 2005/0127(COD))

(Bendro sprendimo procedūra : pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas ,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą su pakeitimais Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2006)0168)(1) ,

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir  95 straipsnį, pagal kuriuos Komisija jam pateikė pasiūlymą (C6-0233/2005),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pranešimą ir Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto ir Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomones (A6-0073/2007),

1.   pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.   ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą ketina keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

3.   paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

(1) Dar neskelbta OL.


Europos Parlamento pozicija priimta per pirmąjį svarstymą 2007 m. balandžio 25 d. siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2007/.../EB dėl baudžiamųjų priemonių siekiant užtikrinti intelektinės nuosavybės teisių apsaugą
P6_TC1-COD(2005)0127

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 95 straipsnį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą ,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1) ,

atsižvelgdami į Regionų komiteto nuomonę(2) ,

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos(3) ,

kadangi:

(1)  1998 m. spalio 15 d. Komisijos pateiktoje Žaliojoje knygoje dėl kovos su klastojimu ir piratavimu vidaus rinkoje pastebima, kad klastojimas ir piratavimas tapo pasaulinio masto reiškiniu, turinčiu rimtų pasekmių ekonomikai, socialiniam gyvenimui ir vartotojų apsaugai, ypač visuomenės sveikatai ir saugumui. Buvo parengtas žaliosios knygos įgyvendinimo veiksmų planas, įtrauktas į 2000 m. lapkričio 30 d. Komisijos komunikatą Tarybai, Europos Parlamentui ir Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ta pačia tema.

(2)  2003 m. kovo 20-21 d. Europos Vadovų Taryba Briuselyje savo išvadose pasiūlė Komisijai ir valstybėms narėms pagerinti naudojimąsi intelektinės nuosavybės teisėmis, įgyvendinant kovos su klastojimu ir piratavimu priemones.

(3)  Valstybės narės ir Bendrija, spręsdama jos kompetencijoje esančius klausimus, tarptautiniu lygiu yra saistomos Sutarties dėl intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba (TRIPS sutartis), Bendrijos patvirtintos Pasaulinės prekybos organizacijos kontekste Tarybos sprendimu 94/800/EB(4) TRIPS sutartyje numatytos baudžiamosios priemonės, kurios tarptautiniu mastu taikomos kaip bendri standartai, tačiau skirtumai tarp valstybių narių išlieka pernelyg dideli ir trukdo veiksmingai kovoti su intelektinės nuosavybės pažeidimais, ypač pačiais rimčiausiais. Dėl to ekonominiai sluoksniai praranda pasitikėjimą vidaus rinka, atitinkamai mažėja investicijos į naujas technologijas bei kūrybą.

(4)  Be to, 2004 m. lapkričio mėn. Komisija priėmė Intelektinės nuosavybės teisių vykdymo trečiosiose šalyse strategiją.

(5)  2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2004/48/EB dėl intelektinės nuosavybės teisių gynimo numatomos civilinės ir administracinės priemonės(5) , procedūros ir žalos atlyginimo priemonės. Šios direktyvos nuostatas turėtų papildyti pakankamai atgrasomos baudžiamosios priemonės, taikytinos visoje Bendrijos teritorijoje. Būtina suderinti tam tikras baudžiamosios teisės nuostatas, norint veiksmingai kovoti su klastojimu ir piratavimu vidaus rinkoje. Bendrijos teisės aktų leidėjas yra kompetentingas priimti baudžiamąsias priemones, reikalingas visiškam jo priimamų teisės normų intelektinės nuosavybės apsaugos srityje veiksmingumui užtikrinti, kaip nustatyta šioje direktyvoje, išskyrus klausimus, susijusius su patentais .

(6)  Remdamasi 2005 m. spalio mėn. Komisijos priimtu komunikatu dėl muitinių atsako į prekių klastojimą ir piratavimą 2006 m. kovo 13 d. Taryba priėmė rezoliuciją, kurioje ji pažymi, kad Lisabonos strategijos tikslus "galima pasiekti tik turint gerai veikiančią vidaus rinką su tinkamomis investicijų į žinių ekonomiką skatinimo priemonėmis ir pripažįsta grėsmę, kurią Sąjungos žinių ekonomikai ir, visų pirma, sveikatai ir saugai kelia sparčiai augantis prekių klastojimo ir piratavimo mastas (...)".

(7)  Savo 2006 m. rugsėjo 7 d. rezoliucijoje dėl vaistinių produktų klastojimo Europos Parlamentas mano, kad Europos Bendrija turėtų skubos tvarka apsirūpinti priemonėmis padėsiančiomis veiksmingai kovoti su neteisėta piratavimo ir medikamentų klastojimo veikla.

(8)  Reikėtų suderinti nuobaudas, skiriamas fiziniams ir juridiniams asmenims, padariusiems tokius pažeidimus arba atsakingiems už juos. Turi būti suderintos laisvės atėmimo bausmės, baudos ir konfiskavimo bausmės.

(9)  Asmenų, kaltinamų atlikus šioje direktyvoje nurodomus pažeidimus, atžvilgiu ir nustatant jų ketinimus pažeisti tam tikrą intelektinės nuosavybės teisę, reikėtų atsižvelgti į mastą, kuriuo kaltinamasis, prieš padarydamas nusikaltimą, turėjo tvirtą pagrindą teigti, kad toji intelektinės nuosavybės teisė negalioja.

(10)  Reikia numatyti baudžiamųjų tyrimų palengvinimo nuostatas. Valstybės narės privalo užtikrinti , kad intelektinės nuosavybės teisių turėtojai, vadovaudamiesi tvarka, išdėstyta 2002 m. birželio 13 d. Tarybos pamatiniame sprendime 2002/465/TVR dėl bendrų tyrimų grupių (6) , bendradarbiauja su bendromis tyrimų grupėmis. Atitinkamų intelektinės nuosavybės teisių turėtojų dalyvavimas turėtų būti pagalbinis vaidmuo, kuris nekliudytų valstybės tyrimų neutralumui .

(11)  Siekiant palengvinti intelektinės teisės pažeidimų baudžiamųjų tyrimų ar baudžiamojo persekiojimo vykdymą, jie turėtų būti nepriklausomi nuo asmens, nukentėjusio nuo pažeidimo, pateikto pranešimo ar kaltinimo.

(12)  Turėtų būti visapusiškai laikomasi Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje įtvirtintų teisių, kai yra apibrėžiamos nusikalstamos veikos ir bausmės, tyrimų ir teismo proceso metu.

(13)  Ši direktyva neprieštarauja 2000 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2000/31/EB dėl kai kurių informacinės visuomenės paslaugų, ypač elektroninės komercijos, teisinių aspektų vidaus rinkoje (7) ir 2001 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2001/29/EB dėl autorių teisių ir gretutinių teisių informacinėje visuomenėje tam tikrų aspektų suderinimo (8) numatytai interneto paslaugų teikėjų atsakomybei.

(14)   Kadangi valstybės narės negali deramai pasiekti šių tikslų, ir jų būtų galima lengviau siekti Bendrijos lygmeniu, Bendrija gali imtis priemonių, laikydamasi Sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo. Remiantis proporcingumo principu, kaip nustatyta minėtame straipsnyje, ši direktyva neviršija būtinų veiksmų šiam tikslui pasiekti.

(15)  Šioje direktyvoje laikomasi pagrindinių teisių ir principų, pripažintų Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje. Remiantis Chartijos 17 straipsnio 2 dalimi, šia direktyva ypač siekiama užtikrinti visišką intelektinės nuosavybės teisių apsaugą.

(16)  Būtina užtikrinti tinkamą intelektinės nuosavybės teisių apsaugą garso ir vaizdo sektoriuje, kaip nustatyta 1998 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvoje 98/84/EB dėl sąlygine prieiga grindžiamų paslaugų ir sąlyginės prieigos paslaugų teisinės apsaugos (9) ,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

Šioje direktyvoje numatomos intelektinės nuosavybės teisių apsaugą užtikrinančios baudžiamosios priemonės, kaip apibrėžiama toliau, atsižvelgiant į klastojimą ir piratavimą .

Šios priemonės taikomos intelektinės nuosavybės teisėms, kitoms nei saugomoms patentais , numatytoms Bendrijos teisės aktuose.

Pramoninės nuosavybės teisės pagal patentą turi būti pašalintos iš šios direktyvos nuostatų.

Ypač ši direktyva netaikoma intelektinės nuosavybės teisių pažeidimams, susijusiems su:

   patento teisėmis, universaliais modeliais ir augalų veislių teisėmis, įskaitant teises, kurias lemia papildomos apsaugos liudijimai;
   lygiagrečiu originalių prekių iš trečiųjų šalių importu, leidus teisių turėtojui.

2 straipsnis

Sąvokos

Šioje direktyvoje:

  a) "intelektinės nuosavybės teisės" –viena arba kelios iš šių teisių:
   autorių teisės,
   teisės, susijusios su autorių teisėmis,
   sui generis duomenų bazės kūrėjo teisė,
   puslaidininkinių gaminių topografijų kūrėjo teisės,
   prekių ženklo teisės, jei joms taikoma baudžiamosios teisės apsauga nedaro neigiamos įtakos nei laisvosios rinkos taisyklėms, nei moksliniams tyrimams,
   dizaino teisės,
   geografiniai ženklai,
   prekiniai pavadinimai, jei jie saugomi išimtinės nuosavybės teisių pagal atitinkamus nacionalinius įstatymus,
   ir bet kuriuo atveju - teisės (tačiau tik tos, kurios numatytos Bendrijos lygmeniu), susijusios su prekėmis pagal 2003 m. liepos 22 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1383/2003 dėl muitinės veiksmų, atliekamų su prekėmis, kurios, kaip įtariama, pagamintos pažeidžiant tam tikras intelektinės nuosavybės teises, ir priemonių, kurių turi būti imamasi prekių atžvilgiu nustačius, kad jos pagamintos pažeidžiant tokias teises, 2 straipsnio 1 dalies a ir b punktų nuostatas (10) , ir bet kuriuo atveju neįtraukiant patentų;
   b) "pažeidimai komerciniu mastu" – bet koks intelektinės nuosavybės teisių pažeidimas siekiant įgyti komercinės naudos; į tai neįtraukiami veiksmai, atlikti privačių naudotojų asmeniniais ir ne pelno siekimo tikslais;
   c) "tyčinis intelektinės nuosavybės teisių pažeidimas" – apgalvotas ir sąmoningas atitinkamų teisių pažeidimas, siekiant įgyti ekonominės naudos komerciniu mastu;
   d) "juridinis asmuo" – tai juridinis subjektas, turintis šį statusą pagal taikomus nacionalinės teisės aktus, išskyrus valstybes ar kitas valstybines įstaigas, veikiančias ir vykdančias savo kaip valdžios institucijos teises, ir viešąsias tarptautines organizacijas.

3 straipsnis

Pažeidimai

Valstybės narės užtikrina, kad bet koks intelektinės nuosavybės teisės pažeidimas komerciniu mastu, taip pat bendrininkavimas ir šio pažeidimo kurstymas būtų laikomi baudžiamosios teisės pažeidimais.

Baudžiamosios sankcijos neturi būti taikomos tais atvejais, kai lygiagrečiai importuojamos originalios prekės, kuriomis, teisių turėtojui sutinkant, buvo prekiaujama už Europos Sąjungos ribų esančioje šalyje.

Valstybės narės užtikrina, kad sąžiningas apsaugoto kūrinio naudojimas, įskaitant jo atgaminimą dauginimo būdu, garso ar kitokiomis priemonėmis kritikos, komentarų, žinių pranešimo, mokymo (taip pat gausios kopijos, skirtos naudoti klasėje), lavinimo ar mokslinių tyrimų tikslais, nebūtų laikomas baudžiamuoju nusikaltimu.

4 straipsnis

Nuobaudų pobūdis

1.  Už 3 straipsnyje numatytus pažeidimus valstybės narės numato šias nuobaudas:

   a) laisvės atėmimo bausmes fiziniams asmenims;
  b) fiziniams ir juridiniams asmenims numatomos:
   i) baudos pagal baudžiamąją teisę fiziniams asmenims ir baudos pagal baudžiamąją teisę arba kitokios baudos juridiniams asmenims ,
   ii) neteisėtai įgytų objektų, priemonių ir gaminių arba šių gaminių vertei lygaus turto konfiskavimas.

2.  Atitinkamais atvejais už 3 straipsnyje minimus pažeidimus valstybės narės numato taikyti šias nuobaudas:

   a) intelektinės nuosavybės teises pažeidžiančio turto, taip pat naudotų medžiagų ar įrangos, kuriais siekta pažeisti šias teises, sunaikinimas;
   b) galutinis arba laikinas visos įmonės, kuria buvo pasinaudota nusikaltimui padaryti , arba jos dalies uždarymas;
   c) nuolatinis arba laikinas draudimas verstis komercine veikla;
   d) perdavimas teisminei kontrolei;
   e) teisminis likvidavimas;
   f) draudimas gauti valstybės pagalbą arba subsidijas;
   g) teismo sprendimų paskelbimas;
   h) nurodymas, kad pažeidėjas padengtų konfiskuoų prekių saugojimo išlaidas.

5 straipsnis

Nuobaudų dydis

1.  Valstybės narės imasi reikalingų priemonių, kad užtikrintų, jog už 3 straipsnyje minimus pažeidimus būtų baudžiama maksimalia ne mažesne kaip 4 metų laisvės atėmimo bausme, kai pagal 2005 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2005/60/EB dėl finansų sistemos apsaugos nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui (11) 3 straipsnio 5 punktą šie pažeidimai priskiriami sunkiems nusikaltimams arba kai šie pažeidimai įvykdomi dalyvaujant nusikalstamoje organizacijoje, kaip ji apibrėžiama Pamatiniame sprendime 2007/.../TVR dėl kovos su organizuotu nusikalstamumu, arba kai šie pažeidimai kelia pavojų žmonių sveikatai arba saugumui.

2.  Valstybės narės imasi reikiamų priemonių užtikrinti, kad 3 straipsnyje minimus pažeidimus padarę fiziniai ar juridiniai asmenys būtų baudžiami veiksmingomis, proporcingomis ir atgrasomomis nuobaudomis. Šios nuobaudos gali būti skiriamos pagal baudžiamąją teisę arba kitokios:

   a) ne mažesnės negu 100 000 EUR už kitus pažeidimus, negu nurodyta 1 dalyje;
   b) ne mažesnės negu 300 000 EUR už 1 dalyje minimus pažeidimus.

3.  Valstybės narės imasi reikalingų priemonių užtikrinti, kad nustatant baudų dydį pagal šio straipsnio 1 ir 2 dalis būtų atsižvelgiama į 3 straipsnyje nurodytus nusikaltimus, kuriuos pakartotinai įvykdo fiziniai ar juridiniai asmenys valstybėje, kuri nėra jų kilmės šalis ar gyvenamoji vieta.

6 straipsnis

Didesni konfiskavimo įgaliojimai

Valstybės narės imasi reikalingų priemonių, siekdamos užtikrinti, kad pagal 2005 m. vasario 24 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2005/212/TVR dėl nusikalstamu būdu įgytų lėšų, nusikaltimo priemonių ir turto konfiskavimo(12) 3 straipsnio nuostatas nuteistų fizinių ir juridinių asmenų visas turtas ar jo dalis galėtų būti konfiskuojami, kai pagal Direktyvos 2005/60/EB 3 straipsnio 5 punktą šie pažeidimai priskiriami sunkiems nusikaltimams arba kai šie pažeidimai įvykdomi dalyvaujant nusikalstamoje organizacijoje, kaip ji apibrėžiama Pamatiniame sprendime 2007/../TVR. dėl kovos su organizuotu nusikalstamumu, arba kai šie pažeidimai kelia pavojų žmonių sveikatai arba saugumui.

7 straipsnis

Piktnaudžiavimas teisėmis

Valstybės narės baudžiamosios, civilinės teisės ir proceso teisės priemonėmis užtikrina, kad būtų draudžiama piktnaudžiauti grasinant baudžiamosiomis sankcijomis ir kad už tokį piktnaudžiavimą būtų baudžiama.

Valstybės narės baudžiamosios, civilinės teisės ir proceso teisės priemonėmis užtikrina, kad būtų draudžiama piktnaudžiauti grasinant baudžiamosiomis sankcijomis ir kad už tokį piktnaudžiavimą būtų baudžiama.

8 straipsnis

Kaltinamųjų teisės

Valstybės narės užtikrina, kad būtų tinkamai saugomos ir užtikrinamos kaltinamųjų teisės.

9 straipsnis

Bendros tyrimų grupės

1.  Valstybės narės užtikrina, kad atitinkami intelektinės nuosavybės teisių turėtojai arba jų atstovai, taip pat ir ekspertai, galėtų prisidėti prie bendrų tyrimų grupių atliekamų 3 straipsnyje numatytų pažeidimų tyrimų.

2.  Valstybės narės imasi atitinkamų apsaugos priemonių siekdamos užtikrinti, kad tokia pagalba nepažeistų kaltinamojo teisių, pavyzdžiui, nepaveiktų įrodymų teisingumo, vientisumo ar nešališkumo.

3.  Tyrimų ir teismo proceso metu visapusiškai laikomasi Europos Sąjungos Pagrindinių teisių chartijos 8 straipsnio, kuriame kalbama apie asmens duomenų apsaugą, ir 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo nuostatų (13) .

10 straipsnis

Teisė gauti informaciją iš teisėsaugos institucijų

Valstybės narės numato, kad tais atvejais, kai teisėsaugos institucijos areštuoja priemones, kuriomis įvykdomi pažeidimai, ar gauna kitokių pažeidimų įrodymų, institucijos sudarytų galimybes naudoti tokius įrodymus vykstančiose ar planuojamose civilinėse bylose kompetentingos jurisdikcijos teisme Europos Sąjungoje prieš tariamą pažeidėją, kurį teisių turėtojas padavė į teismą, ir, kai įmanoma, šios institucijos informuoja atitinkamą teisių turėtoją ar jo atstovą apie tokį turto areštą ar įrodymus. Valstybės narės gali reikalauti, kad teikiant tokius įrodymus teisių turėtojui būtų taikomi tinkamos prieigos, saugumo ar kiti reikalavimai siekiant užtikrinti įrodymų patikimumą ir išvengti galimų baudžiamosios teisės proceso pažeidimų.

11 straipsnis

Baudžiamojo proceso pradžia

Valstybės narės užtikrina, kad 3 straipsnyje numatytų pažeidimų tyrimų pradžia arba baudžiamasis persekiojimas nepriklausytų nuo to, ar asmuo, nukentėjęs nuo pažeidimo, pateikė pranešimą ar kaltinimų, bent jau tais atvejais, kai pažeidimas įvykdytas valstybės narės teritorijoje.

12 straipsnis

Perkėlimas

1.  Valstybės narės priima reikalingas nuostatas, kurios, įsigaliojusios ne vėliau kaip ...(14) , įgyvendina šią direktyvą. Valstybės narės nedelsdamos šias nuostatas perduoda Komisijai, taip pat perduoda koreliacijos lentelę, kurioje nurodyti ryšiai tarp minėtų nuostatų ir šios direktyvos.

Valstybės narės, tvirtindamos šias nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą, arba tokia nuoroda daroma nuostatas oficialiai paskelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2.  Valstybės narės praneša Komisijai apie šios direktyvos taikymo srityje priimtas nacionalinės teisės aktų nuostatas.

13 straipsnis

Įsigaliojimas

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje .

14 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta,

Europos Parlamento vardu Tarybos vardu

Pirmininkas Pirmininkas

(1) OL C ...
(2) OL C ...
(3) 2007 m. balandžio 25 d. Europos Parlamento pozicija.
(4) OL L 336, 1994 12 23, p. 1.
(5) OL L 157, 2004 4 30, p. 45. Klaidų ištaisymas, paskelbtas OL L 195, 2004 6 2, p. 16.
(6) OL L 162, 2002 6 20, p. 1.
(7) OL L 178, 2000 7 17, p. 1.
(8) OL L 167, 2001 6 22, p. 10.
(9) OL L 320, 1998 11 28, p. 54.
(10) OL L 196, 2003 8 2, p. 7.
(11) OL L 309, 2005 11 25, p. 15.
(12) OL L 68, 2005 3 15, p. 49.
(13) OL L 281, 1995 11 23, p. 31. Direktyva su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1882/2003 (OL L 284, 2003 10 31, p. 1).
(14)* Aštuoniolika mėnesių nuo šios direktyvos priėmimo dienos.

Atnaujinta: 2011 m. vasario 8 d.Teisinis pranešimas