Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2005/0127(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0073/2007

Ingivna texter :

A6-0073/2007

Debatter :

PV 23/04/2007 - 18
CRE 23/04/2007 - 18

Omröstningar :

PV 25/04/2007 - 11.2
CRE 25/04/2007 - 11.2
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2007)0145

Antagna texter
WORD 94k
Onsdagen den 25 april 2007 - Strasbourg Slutlig utgåva
Skydd för immateriella rättigheter (straffrättsliga åtgärder) ***I
P6_TA(2007)0145A6-0073/2007
Resolution
 Konsoliderad text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 25 april 2007 om det ändrade förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om straffrättsliga åtgärder till skydd för immateriella rättigheter (KOM(2006)0168 – C6-0233/2005 – 2005/0127(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens ändrade förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2006)0168)(1) ,

–   med beaktande av artikel 251.2 och artikel 95 i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0233/2005),

–   med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor och yttrandena från utskottet för industrifrågor, forskning och energi och utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A6-0073/2007).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

(1) Ännu ej offentliggjort i EUT.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 25 april 2007 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/.../EG om straffrättsliga åtgärder till skydd för immateriella rättigheter
P6_TC1-COD(2005)0127

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 95,

med beaktande av kommissionens förslag ,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(1) ,

med beaktande av Regionkommitténs yttrande(2) ,

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget(3) , och

av följande skäl:

(1)  I grönboken "Att bekämpa varumärkesförfalskning och pirattillverkning på den inre marknaden" av den 15 oktober 1998 konstaterade kommissionen att varumärkesförfalskning och pirattillverkning har blivit ett internationellt problem med allvarliga ekonomiska och sociala följder och följder för konsumentskyddet, särskilt när det gäller allmänhetens hälsa och säkerhet. Den 30 november 2000 lade kommissionen fram ett meddelande i samma fråga med en handlingsplan för uppföljningen av grönboken för Europaparlamentet, rådet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén.

(2)  Europeiska rådet uppmanade i sina slutsatser från sitt möte i Bryssel den 20–21 mars 2003 kommissionen och medlemsstaterna att förbättra utnyttjandet av immateriella rättigheter genom att vidta åtgärder mot förfalskning och pirattillverkning.

(3)  På det internationella planet är medlemsstaterna, och gemenskapen på de områden som dess behörighet omfattar, bundna av avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter ("Tripsavtalet"), vilket godkänts av gemenskapen inom ramen för Världshandelsorganisationen genom rådets beslut 94/800/EG(4) . Tripsavtalet innehåller särskilt straffrättsliga bestämmelser som utgör gemensamma normer tillämpliga på det internationella planet, men skillnaderna mellan medlemsstaterna är fortfarande för stora och möjliggör inte en effektiv bekämpning av intrång i immateriella rättigheter, särskilt de mest allvarliga fallen av intrång. Detta leder till att näringslivet förlorar förtroendet för den inre marknaden, och som en följd därav att investeringarna i innovativ och kreativ verksamhet minskar.

(4)  I november 2004 antog kommissionen en strategi för genomdrivande av immateriella rättigheter i tredjeländer.

(5)  I Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004 om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter(5) föreskrivs civilrättsliga och administrativa åtgärder, förfaranden och sanktioner. Bestämmelserna i det direktivet bör kompletteras med tillräckligt avskräckande straffrättsliga bestämmelser som är tillämpliga i hela gemenskapen. En tillnärmning av vissa straffrättsliga bestämmelser är nödvändig för en effektiv kamp mot varumärkesförfalskning och pirattillverkning. Gemenskapslagstiftaren är behörig att vidta de straffrättsliga åtgärder som krävs för att garantera den fulla verkan av de bestämmelser som denne utfärdar om skydd av immateriella rättigheter, i enlighet med definitionen i detta direktiv, med undantag av patenträttigheter .

(6)  På grundval av kommissionens meddelande om hur tullen bör bemöta den senaste utvecklingen inom varumärkesförfalskning och pirattillverkning, som antogs i oktober 2005, antog rådet den 13 mars 2006 en resolution där man betonar att Lissabonstrategins mål "endast kan nås med hjälp av en väl fungerade inre marknad, med lämpliga åtgärder för att uppmuntra till investeringar i den kunskapsbaserade ekonomin" och erkänner "det hot mot unionens kunskapsbaserade ekonomi, inte minst mot hälsa och säkerhet, som den allvarligt ökande tendensen till varumärkesförfalskning och pirattillverkning innebär (…)".

(7)  I sin resolution av den 7 september 2006 om falska läkemedel ansåg Europaparlamentet att Europeiska gemenskapen så snart som möjligt borde skaffa sig möjligheter att effektivt bekämpa de olagliga metoder som används vid pirattillverkning och förfalskning av läkemedel.

(8 )  De straffskalor som är tillämpliga på fysiska och juridiska personer som begått sådana intrång eller bär ansvaret för dem bör tillnärmas. Tillnärmningen bör avse fängelsestraff, bötesstraff och förverkande.

(9)  När det gäller personer som anklagas för att ha begått de brott som avses i detta direktiv bör man vid fastställandet av deras uppsåt att göra intrång i den immateriella rättigheten i fråga ta hänsyn till i vilken utsträckning den anklagade personen, före intrånget, hade starka skäl att hävda att den immateriella rättigheten i fråga var ogiltig.

(10)  Bestämmelser som syftar till att underlätta straffrättsliga utredningar bör anges. Medlemsstaterna bör se till att innehavare av immateriella rättigheter samarbetar med gemensamma utredningsgrupper i enlighet med de arrangemang som föreskrivs i rådets rambeslut 2002/465/RIF av den 13 juni 2002 om gemensamma utredningsgrupper (6) . Medverkan från de berörda innehavarna av immateriella rättigheter bör bestå i en stödjande funktion som inte äventyrar de statliga utredningarnas opartiskhet .

(11)  För att underlätta straffrättsliga utredningar eller förfaranden avseende brott som innebär intrång i immateriella rättigheter, bör utredningarna eller förfarandena inte vara beroende av att ett offer för brottet lämnar en försäkran eller en anmälan.

(12)  Alla rättigheter i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna bör respekteras när brott och straffrättsliga påföljder definieras, under brottsutredningar och vid straffrättsliga förfaranden.

(13)  Detta direktiv påverkar inte de särskilda regler för Internetleverantörers ansvar som föreskrivs i Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/31/EG av den 8 juni 2000 om vissa rättsliga aspekter på informationssamhällets tjänster, särskilt elektronisk handel, på den inre marknaden (7) och i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället (8) .

(14)  Eftersom målet för den föreslagna åtgärden inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna och det därför bättre kan uppnås på gemenskapsnivå, kan gemenskapen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta direktiv inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

(15)  Detta direktiv är förenligt med de grundläggande rättigheterna och följer de principer som erkänns i bland annat Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Särskilt syftar detta direktiv till att säkerställa ett fullgott skydd för immateriella rättigheter i enlighet med artikel 17.2 i stadgan .

(16)  Ett tillräckligt skydd av immateriella rättigheter inom den audiovisuella sektorn bör säkerställas, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 98/84/EG av den 20 november 1998 om det rättsliga skyddet för tjänster som bygger på eller utgörs av villkorad tillgång (9) .

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

I detta direktiv fastställs de straffrättsliga åtgärder som krävs för att säkerställa skyddet för immateriella rättigheter, i enlighet med nedanstående definitioner, i samband med varumärkesförfalskning och pirattillverkning .

Dessa åtgärder skall tillämpas på de immateriella rättigheter, med undantag av patenträttigheter, som föreskrivs i gemenskapslagstiftning.

Industriella äganderättigheter som skyddas av patent skall inte omfattas av bestämmelserna i detta direktiv.

Detta direktiv skall särskilt inte omfatta intrång i immateriella rättigheter i samband med

   patent, bruksmodellskydd och växtförädlarrätt, inklusive rättigheter som grundar sig på tilläggsskydd,
   parallellimport av originalprodukter från ett tredjeland som har godkänts av rättighetshavaren.

Artikel 2

Definitioner

I detta direktiv avses med

  a) "immateriella rättigheter" en eller flera av följande rättigheter:
   upphovsrätt,
   upphovsrätten närstående rättigheter,
   en databasproducents sui generis-rätt,
   rättigheter som tillhör skaparen av kretsmönster i halvledarprodukter,
   varumärkesrättigheter, i den mån de kan omfattas av straffrättsligt skydd utan att detta strider mot bestämmelserna för den fria marknaden eller skadar forskningsverksamheten,
   formskydd,
   geografiska beteckningar,
   firmanamn, om dessa är skyddade som exklusiva rättigheter i den nationella lagstiftningen,
   i varje fall de rättigheter som föreskrivs på gemenskapsnivå rörande de varor som avses i artikel 2.1 a och b i rådets förordning (EG) nr 1383/2003 av den 22 juli 2003 om tullmyndigheternas ingripande mot varor som misstänks göra intrång i vissa immateriella rättigheter och om vilka åtgärder som skall vidtas mot varor som gör intrång i vissa immateriella rättigheter (10) , och i varje fall med undantag av patenträttigheter,
   b) "intrång som begås i kommersiell omfattning" varje intrång i en immateriell rättighet som begås i syfte att uppnå kommersiell fördel, med undantag av gärningar som begås av privata användare för personliga ändamål utan vinstsyfte,
   c) "uppsåtligt intrång i en immateriell rättighet" ett avsiktligt och medvetet intrång i denna rättighet , som begås i syfte att uppnå ekonomisk fördel i kommersiell omfattning,
   d) "juridisk person" varje enhet som har denna ställning enligt tillämplig nationell lagstiftning, med undantag av stater och andra offentliga organ vid utövandet av de befogenheter som de har i egenskap av statsmakter samt internationella offentliga organisationer.

Artikel 3

Brott

Medlemsstaterna skall beteckna som brott varje uppsåtligt intrång i en immateriell rättighet som begås i kommersiell omfattning, liksom medverkan till och anstiftan av det aktuella intrånget .

Straffrättsliga påföljder skall inte tillämpas vid parallellimport av originalprodukter som har marknadsförts i ett land utanför Europeiska unionen med tillstånd från rättighetshavaren.

Medlemsstaterna skall se till att skälig användning av ett skyddat alster, inklusive användning genom reproduktion i form av kopior eller i ljudform eller med andra medel, för syften i förbindelse med kritik, kommentering, nyhetsrapportering, undervisning (inklusive kopior för användning i klassrum), studier eller forskning, inte betecknas som brott.

Artikel 4

Påföljder nas natur

1.  För de brott som avses i artikel 3 skall medlemsstaterna föreskriva följande påföljder:

   a) Beträffande fysiska personer, frihetsberövande straff.
  b) Beträffande fysiska och juridiska personer
   i) böter för fysiska personer och böter eller vite för juridiska personer ,
   ii) förverkande av föremål, verktyg och produkter med ursprung i intrång eller av egendom till ett värde som motsvarar dessa produkter.

2.  För de brott som avses i artikel 3 skall medlemsstaterna föreskriva att följande påföljder dessutom skall tillämpas i lämpliga fall:

   a) Förstöring av egendom som innebär intrång i en immateriell rättighet, inklusive förstöring av material eller utrustning som använts för intrånget .
   b) Stängning, hel eller delvis, slutgiltig eller tillfällig, av den inrättning som använts för att begå det aktuella intrånget.
   c) Permanent eller tillfälligt näringsförbud.
   d) Rättslig övervakning.
   e) Rättsligt beslut om upplösning av verksamheten.
   f) Uteslutning från tillgång till offentliga stöd och subventioner.
   g) Offentliggörande av rättsliga beslut.
   h) Beslut om att intrångsgöraren skall betala kostnaderna för förvaring av de beslagtagna varorna.

Artikel 5

Straffsatser

1.  Medlemsstaterna skall vidta nödvändiga åtgärder för att se till att fysiska personer som är ansvariga för sådana brott som avses i artikel 3 skall kunna bestraffas med en högsta straffsats på minst 4 års fängelse när brotten är allvarliga enligt artikel 3 punkt 5 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG av den 26 oktober 2005 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt och finansiering av terrorism (11) , eller har begåtts inom ramen för en kriminell organisation i den bemärkelse som avses i rambeslut 2007//RIF om bekämpning av organiserad brottslighet eller om brottet innebär en risk för människors hälsa eller säkerhet.

2.  Medlemsstaterna skall vidta nödvändiga åtgärder för att se till att juridiska personer som är ansvariga för sådana brott som avses i artikel 3 kan bli föremål för effektiva, proportionerliga och avskräckande påföljder. Dessa påföljder skall omfatta böter och vite

   a) med ett högsta belopp på minst 100 000 EUR för andra fall än de som avses i punkt 1 ,
   b) med ett högsta belopp på minst 300 000 EUR för de fall som avses i punkt 1.

3.  Medlemsstaterna skall vidta nödvändiga åtgärder för att se till att upprepade brott enligt artikel 3 som begåtts av fysiska och juridiska personer i en annan medlemsstat beaktas vid fastställandet av straffsatserna i enlighet med punkterna 1 och 2 i denna artikel.

Artikel 6

Utökade möjligheter till förverkande

Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder som krävs för att kunna helt eller delvis förverka egendom som tillhör en fysisk eller juridisk person som dömts för brott i enlighet med bestämmelserna i artikel 3 i rådets rambeslut 2005/212/RIF av den 24 februari 2005 om förverkande av vinning, hjälpmedel och egendom som härrör från brott(12) , om brottet är allvarligt enligt artikel 3 punkt 5 i direktiv 2005/60/EG, eller har begåtts inom ramen för en kriminell organisation i den bemärkelse som avses i rambeslut 2007//RIF om bekämpning av organiserad brottslighet eller om brottet innebär en risk för människors hälsa eller säkerhet.

Artikel 7

Missbruk av rättigheter

Medlemsstaterna skall se till att det genom straffrättsliga, civilrättsliga och förfarandemässiga åtgärder blir möjligt att förbjuda och bestraffa missbruk av hot om straffrättsliga påföljder.

Medlemsstaterna skall förbjuda felaktig tillämpning av förfaranden, särskilt att straffrättsliga åtgärder används för att se till att civilrättsliga bestämmelser följs.

Artikel 8

Svarandens rättigheter

Medlemsstaterna skall se till att de svarandes rättigheter vederbörligen skyddas och garanteras.

Artikel 9

Gemensamma utredningsgrupper

1.   Medlemsstaterna skall se till att berörda innehavare av immateriella rättigheter eller deras företrädare liksom experter kan bidra till arbetet inom gemensamma utredningsgrupper som utreder sådana brott som avses i artikel 3.

2.  Medlemsstaterna skall vidta adekvata skyddsåtgärder för att se till att detta samarbete inte inkräktar på den anklagade personens rättigheter, till exempel genom att påverka bevisningens riktighet, tillförlitlighet och opartiskhet.

3.  Alla utredningar och rättsliga förfaranden skall vara fullt förenliga med artikel 8 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, som gäller skydd av personuppgifter, och med Europaparlamentets och rådets direktiv  95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (13) .

Artikel 10

Rätt till information från polismyndigheterna

Medlemsstaterna skall införa bestämmelser om att polismyndigheterna, vid beslagtagande av varor som innebär intrång i immateriella rättigheter eller erhållande av övriga bevis på intrång, skall göra bevismaterialet i fråga tillgängligt för användning vid pågående eller kommande civilrättsliga förfaranden där en rättighetshavare väckt åtal mot en påstådd intrångsgörare vid en behörig domstol inom Europeiska unionen, och i mån av möjlighet informera rättighetshavaren eller dennas företrädare om detta beslag eller bevismaterial. Medlemsstaterna kan kräva att tillhandahållandet av bevis till rättighetshavaren underställs krav om rimlig tillgång, säkerhet eller andra krav som garanterar bevisningens tillförlitlighet och inte hindrar eventuella andra straffrättsliga förfaranden.

Artikel 11

Inledning av straffrättsliga förfaranden

Medlemsstaterna skall se till att möjligheten att inleda straffrättsliga utredningar eller förfaranden avseende sådana brott som avses i artikel 3 inte är avhängig av att en person som drabbats av brottet lämnar en försäkran eller en anmälan, åtminstone om gärningen begåtts på medlemsstatens territorium.

Artikel 12

Införlivande

1.  Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den ...(14) . De skall genast överlämna texterna till dessa bestämmelser till kommissionen tillsammans med en jämförelsetabell för dessa bestämmelser och bestämmelserna i detta direktiv.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2.  Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texten till de bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 13

Ikraftträdande

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 14

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i ... den ...

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar

Ordförande Ordförande

(1) EUT C
(2) EUT C
(3) Europaparlamentets ståndpunkt av den 25 april 2007.
(4) EGT L 336, 23.12.1994, s. 1.
(5) EUT L 157, 30.4.2004, s. 45 . Rättelse i EUT L 195, 2.6.2004, s. 16.
(6) EGT L 162, 20.6.2002, s. 1.
(7) EGT L 178, 17.7.2000, s. 1.
(8) EGT L 167, 22.6.2001, s. 10.
(9) EGT L 320, 28.11.1998, s. 54.
(10) EUT L 196, 2.8.2003, s. 7.
(11) EUT L 309, 25.11.2005, s. 15.
(12) EUT L 68, 15.3.2005, s. 49.
(13) EGT L 281, 23.11.1995, s. 31. Direktivet ändrat genom förordning (EG) nr 1882/2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1).
(14)* Arton månader efter antagandet av detta direktiv .

Senaste uppdatering: 8 februari 2011Rättsligt meddelande