Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2006/2048(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0191/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0191/2007

Συζήτηση :

PV 21/06/2007 - 5
CRE 21/06/2007 - 5

Ψηφοφορία :

PV 21/06/2007 - 8.11
CRE 21/06/2007 - 8.11
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0287

Κείμενα που εγκρίθηκαν
WORD 108k
Πέμπτη 21 Ιουνίου 2007 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Εμπιστοσύνη των καταναλωτών στο ψηφιακό περιβάλλον
P6_TA(2007)0287A6-0191/2007

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 21ης Ιουνίου 2007 σχετικά με την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στο ψηφιακό περιβάλλον (2006/2048(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ,

–   έχοντας υπόψη το Πράσινο Βιβλίο της Επιτροπής σχετικά με την επανεξέταση του κοινοτικού κεκτημένου για την προστασία των καταναλωτών (COM(2006)0744) και την επιτομή του κοινοτικού δικαίου για την προστασία των καταναλωτών – συγκριτική ανάλυση(1) ,

–   έχοντας υπόψη τη δημόσια ακρόαση, καθώς και τις μελέτες των εμπειρογνωμόνων που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκειά της, σχετικά με την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στο ψηφιακό περιβάλλον, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 24 Ιανουαρίου 2007,

–   έχοντας υπόψη τη Συνθήκη περί Ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ειδικότερα τα άρθρα 95 και 153,

–   έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 23ης Μαρτίου 2006 σχετικά με το ευρωπαϊκό δίκαιο των συμβάσεων και την αναθεώρηση του κοινοτικού κεκτημένου: η πορεία προς τα εμπρός(2) και της 7ης Σεπτεμβρίου 2006 σχετικά με το ευρωπαϊκό δίκαιο των συμβάσεων(3) ,

–   έχοντας υπόψη την ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία στον τομέα της προστασίας των καταναλωτών, του ηλεκτρονικού εμπορίου και της ανάπτυξης της κοινωνίας της πληροφορίας,

–   έχοντας υπόψη τον Χάρτη της Γερμανικής Προεδρίας σχετικά με την κυριαρχία του καταναλωτή στο ψηφιακό περιβάλλον,

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες: καταπολέμηση των ανεπίκλητων ηλεκτρονικών μηνυμάτων, του κατασκοπευτικού και του κακόβουλου λογισμικού (CΟΜ(2006)0688),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής για την αναθεώρηση του πλαισίου των κοινοτικών κανονιστικών ρυθμίσεων σχετικά με δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (COM(2006)0334),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (A6-0191/2007),

Α.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ψηφιακή τεχνολογία αποτελεί μέρος της καθημερινότητας, ότι η βιομηχανία των τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) διαδραματίζει σημαντικό ρόλο διότι εξασφαλίζει πλατφόρμες, συσκευές, λογισμικά, υπηρεσίες πληροφόρησης, επικοινωνίας, διασκέδασης και πολιτιστικών αγαθών, ότι το διαχωριστικό όριο μεταξύ αγαθών και υπηρεσιών γίνεται ασαφές, διάφορες μορφές ΤΠΕ συγκλίνουν, οι μέθοδοι αγοράς διαφοροποιούνται και οι καταναλωτές δημιουργούν ολοένα και περισσότερο περιεχόμενο για τα προϊόντα ή αυξάνουν την αξία τους· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι, στη νέα πολύπλοκη δομή, είναι ολοένα και πιο δύσκολο να αναγνωρισθεί ποιος παρέχει ένα συγκεκριμένο μέρος υπηρεσίας και να κατανοηθούν οι επιπτώσεις μιας συγκεκριμένης τεχνολογίας και νέων επιχειρηματικών μοντέλων,

B.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμπιστοσύνη των ευρωπαίων καταναλωτών και των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στο ψηφιακό περιβάλλον βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα και ότι, με ορισμένες πτυχές του ηλεκτρονικού εμπορίου, η Ευρώπη υστερεί έναντι των ΗΠΑ και της Ασίας,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τις δυνατότητες της ψηφιακής επικοινωνίας, μόλις το 6% των καταναλωτών πραγματοποιούν διασυνοριακές ηλεκτρονικές εμπορικές συναλλαγές για αγορά προϊόντων, υπηρεσιών και περιεχομένου, αν και το ποσοστό αυτό αυξάνεται,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά το δυναμικό των εναλλακτικών επιλύσεων διαφορών, τα συστήματα εναλλακτικών επιλύσεων διαφορών χρησιμοποιούνται κανονικά μόνο από το 3% των μικρών εμπορικών επιχειρήσεων, ενώ το 41% των μικρών εμπορικών επιχειρήσεων δεν είναι ενήμερο για τις δυνατότητες χρήσης αυτών των μέσων,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη της ψηφιακής αγοράς της ΕΕ θα ενίσχυε σημαντικά την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ στο παγκόσμιο εμπόριο,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ουδετερότητα του δικτύου χρήζει εμπεριστατωμένης έρευνας και στενής παρακολούθησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προκειμένου να αποδεσμευθεί και να αξιοποιηθεί πλήρως το δυναμικό του για την τόνωση της επιλογής των καταναλωτών και να παρασχεθεί η δυνατότητα και στις νέες επιχειρήσεις να έχουν ισότιμη πρόσβαση στην εσωτερική αγορά,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κατακερματισμός ενός τμήματος της ηλεκτρονικής αγοράς εντός της ΕΕ θέτει σε κίνδυνο τα δικαιώματα που ορίζονται στο κοινοτικό κεκτημένο,

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το ψηφιακό χάσμα είναι κοινωνικό και γεωγραφικό, καθώς και ότι οι λησμονημένοι των ψηφιακών εξελίξεων βρίσκονται συχνά σε μειονεκτούσες και αγροτικές περιοχές,

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στους ευρωπαίους καταναλωτές και τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις παρέχεται περιορισμένη ασφάλεια δικαίου για το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο εντός της ΕΕ σε σύγκριση με τις εθνικές συναλλαγές και τις συναλλαγές εκτός της ΕΕ,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι μία και μόνη ηλεκτρονική συναλλαγή υπόκειται σε πολλές νομικές διατάξεις που ορίζουν διαφορετικές απαιτήσεις, γεγονός που δεν παρέχει, ούτε στους επιχειρηματικούς φορείς ούτε στους καταναλωτές, σαφείς και εύκολα εφαρμόσιμους κανόνες,

ΙΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το μέλλον της κοινωνίας της πληροφορίας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την πρόκληση του να διασφαλιστεί κατάλληλη προστασία των προσωπικών δεδομένων καθώς και υψηλός βαθμός ασφάλειας στο ηλεκτρονικό περιβάλλον,

1.   καλεί την Επιτροπή να στηρίξει ένα κατάλληλο πλαίσιο ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου, το οποίο να τονώνει τα σημερινά χαμηλά επίπεδα της εμπιστοσύνης των καταναλωτών, να δημιουργεί ένα πιο ελκυστικό επιχειρηματικό περιβάλλον, να βελτιώνει την ποιότητα της νομοθεσίας, να ενισχύει τα δικαιώματα των καταναλωτών και τη θέση των μικρών επιχειρηματικών φορέων στις αγορές και να σταματά τον κατακερματισμό της εσωτερικής αγοράς στο ψηφιακό περιβάλλον· χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο: Στρατηγική της ΕΕ για την πολιτική καταναλωτών 2007-2013 - Ενδυνάμωση των καταναλωτών, προώθηση της ευημερίας τους και αποτελεσματική προστασία τους (COM(2007)0099

2.   καλεί την Επιτροπή, παράλληλα με την προσπάθειά της να βελτιώσει την ποιότητα της νομοθεσίας περί καταναλωτών, να εστιάσει στην επεξεργασία κατάλληλων ρυθμίσεων για το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο υπό μορφή προδιαγραφών τις οποίες εθελοντικά θα υιοθετούσαν οι δικαιούχοι των ευρωπαϊκών σημάτων αξιοπιστίας για το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο·

3.   καλεί την Επιτροπή να προτείνει στρατηγική για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης του καταναλωτή στο ψηφιακό περιβάλλον εν συνόλω, αξιοποιώντας τις εμπειρίες που έχουν αποκτηθεί στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας "ηλεκτρονικής εμπιστοσύνης"(4) ·

4.   είναι πεπεισμένο για την ανάγκη να τεθεί έμπρακτα σε εφαρμογή και χωρίς καθυστέρηση η πρωτοβουλία e-inclusion· ζητεί επομένως από την Επιτροπή να καλέσει τα κράτη μέλη που συνυπέγραψαν αυτή την πανευρωπαϊκή πράξη να κινηθούν σε αυτή την κατεύθυνση·

5.   είναι πεπεισμένο ότι απαιτείται ευρύτερος ορισμός της έννοιας του "καταναλωτή", καλύτερα προσαρμοσμένος στην κοινωνία της πληροφορίας·

6.   είναι πεπεισμένο ότι οι μικροί επιχειρηματικοί φορείς αξίζουν ειδικής προστασίας για να ενισχύσουν τη θέση τους στις αγορές της κοινωνίας της πληροφορίας·

7.   τονίζει ότι υπάρχουν παράγοντες που αποδυναμώνουν την εμπιστοσύνη του καταναλωτή στο ψηφιακό περιβάλλον και, ως εκ τούτου, θεωρεί αναγκαίο να ακολουθηθεί ενεργός πολιτική και να στηριχθούν συγκεκριμένοι μηχανισμοί που θα βοηθούν να τονωθεί η εμπιστοσύνη του καταναλωτή, διασφαλίζοντας ότι οι συναλλαγές στο ψηφιακό περιβάλλον διεκπεραιώνονται με ασφάλεια και με το δέοντα τρόπο·

8.   καλεί την Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Οκτωβρίου 2004, σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών (κανονισμός για τη συνεργασία όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών)(5) , να συνάψει συμφωνίες συνεργασίας για την προστασία των καταναλωτών με τρίτες χώρες (ιδίως με τα μέλη του ΟΟΣΑ), οι οποίες θα μπορούσαν να βελτιώσουν την εφαρμοσιμότητα των δικαιωμάτων των καταναλωτών στο ψηφιακό περιβάλλον·

9.   χαιρετίζει την πρωτοβουλία της Επιτροπής να αναθεωρήσει και να αναπροσαρμόσει το κοινοτικό κεκτημένο του καταναλωτή, και ιδίως την ιδιαίτερη έμφαση στο ηλεκτρονικό εμπόριο·

Ενίσχυση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στο ψηφιακό περιβάλλον

10.   θεωρεί ότι η νέα στρατηγική ηλεκτρονικής εμπιστοσύνης θα συμβάλει στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών, ιδιαίτερα με την πρόοδο στους ακόλουθους τομείς:

   δημιουργία προγράμματος επιδοτήσεων και αξιοποίηση των υφιστάμενων χρηματοδοτικών προγραμμάτων για έργα που στοχεύουν στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στο ψηφιακό περιβάλλον, περιλαμβανομένων εκπαιδευτικών και ενημερωτικών εκστρατειών, καθώς και για έργα που διασφαλίζουν την ποιότητα των διαδικτυακών υπηρεσιών στην πράξη (π.χ. το λεγόμενο "mystery shopping"),
   δημιουργία ηλεκτρονικού προγράμματος εκμάθησης που θα αφορά άμεσα την προστασία των καταναλωτών και τα δικαιώματα των χρηστών στο ψηφιακό περιβάλλον στο πλαίσιο του σχεδίου Dolceta (σχέδιο ανάπτυξης διδακτικού μέσου για ενήλικους καταναλωτές), το οποίο θα λαμβάνει συγχρόνως υπόψη του τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα των νεαρών καταναλωτών στο ψηφιακό περιβάλλον,
   στήριξη των εκπαιδευτικών και ενημερωτικών έργων που αποσκοπούν στην καλύτερη ενημέρωση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων για τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά τη διασυνοριακή παροχή εμπορευμάτων, υπηρεσιών και περιεχομένου στο ψηφιακό περιβάλλον,
   ενίσχυση των παραδοσιακών μέσων προστασίας των καταναλωτών για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής χρήσης τους και στο ψηφιακό περιβάλλον, ιδίως με τη διεύρυνση των στόχων των ευρωπαϊκών κέντρων καταναλωτών,
   την εξάλειψη των εμποδίων τα οποία αντιμετωπίζουν οι επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται διασυνοριακά στο ψηφιακό περιβάλλον, π.χ. με την τυποποίηση ευρωπαϊκών κανόνων που διέπουν τη διασυνοριακή έκδοση τιμολογίων (το λεγόμενο e-invoicing),
   δημιουργία ενός πανευρωπαϊκού φόρουμ εμπειρογνωμόνων για την ανταλλαγή των καλύτερων εθνικών πρακτικών, το οποίο να παρουσιάζει επίσης μια μακροπρόθεσμη νομοθετική και μη νομοθετική στρατηγική για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στο ψηφιακό περιβάλλον,
   εκπόνηση μελετών επιπτώσεων για όλες τις νομοθετικές προτάσεις στον τομέα της εσωτερικής αγοράς, προκειμένου να εκτιμώνται οι συνέπειες αυτών των προτάσεων επί των καταναλωτών στο ψηφιακό περιβάλλον,
   συντονισμός και στήριξη ευρωπαϊκών κωδίκων αυτορρύθμισης, σύμφωνων προς τη βέλτιστη πρακτική και τις πιο σημαντικές πτυχές της αποτελεσματικής αυτορρύθμισης (συμπεριλαμβανομένης της επίδρασης που εμπράκτως έχουν στη βελτίωση της θέσης των καταναλωτών εντός της αγοράς στο ψηφιακό περιβάλλον),
   εισαγωγή της υποχρέωσης διεξαγωγής εξωτερικών ελέγχων για ορισμένους ειδικούς τύπους ηλεκτρονικών υπηρεσιών, οι οποίοι παρουσιάζουν αυξημένο ενδιαφέρον όσον αφορά την πλήρη ασφάλειά τους, την προστασία των προσωπικών πληροφοριών και δεδομένων (π.χ. διαδικτυακές τραπεζικές εργασίες) κλπ.,
   στήριξη της υποχρεωτικής χρήσης των ασφαλέστερων τεχνολογικών μορφών για την πραγματοποίηση ηλεκτρονικών πληρωμών,
   δημιουργία ευρωπαϊκού συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης, περιλαμβανομένης βάσης δεδομένων, για την καταπολέμηση της απάτης στο ψηφιακό περιβάλλον· αυτή η βάση δεδομένων πρέπει να συμπεριλάβει τη δυνατότητα των καταναλωτών να αναφέρουν κρούσματα ανεντιμότητας συμπληρώνοντας διαδικτυακά μία απλή φόρμα·
   αίτημα για ευρωπαϊκή εκστρατεία πληροφόρησης για τα παραποιημένα φάρμακα που πωλούνται μέσω του Διαδικτύου, η οποία θα τονίζει τους σοβαρούς κινδύνους που συνιστούν για τη δημόσια υγεία·

11.   τονίζει τη σημασία της έγκαιρης και αποτελεσματικής μεταφοράς της οδηγίας 2005/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2005, για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές στην εσωτερική αγορά (οδηγία για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές)(6) εκ μέρους όλων των κρατών μελών ως βασικού μέσου που θα διασφαλίζει την προστασία των καταναλωτών στις διασυνοριακές τους συναλλαγές·

12.   φρονεί επίσης ότι η επανεκκίνηση της πρωτοβουλίας ηλεκτρονικής εμπιστοσύνης δεν θα πρέπει να αφορά μόνο την προστασία των καταναλωτών, αλλά θα πρέπει επίσης να ορίζει μια συντονισμένη προσέγγιση του ζητήματος του ψηφιακού περιβάλλοντος συνολικά, περιλαμβανομένων αναλύσεων μη εμπορικών παραγόντων, όπως π.χ. η προστασία της ιδιωτικής ζωής, η πρόσβαση των πολιτών στις τεχνολογίες της πληροφορίας ("e-inclusion"), η ασφάλεια του Διαδικτύου κλπ.·

13.   εμμένει στην άποψη ότι το δικαίωμα των Ευρωπαίων για πρόσβαση στο ψηφιακό περιβάλλον είναι πρωταρχικής σημασίας και υπενθυμίζει σε αυτό το πλαίσιο την σημασία της χρήσης κατάλληλων χρηματοδοτικών και νομικών μέσων για να προωθηθεί η πρόσβαση στις τεχνολογίες της πληροφορίας, ιδίως με την ενίσχυση και, αν χρειαστεί, με την επέκταση των υποχρεώσεων καθολικής υπηρεσίας στον τομέα των ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας καθώς και με τη διάθεση χρηματοδοτικών πόρων για επενδύσεις στην ανάπτυξη ψηφιακής επικοινωνιακής υποδομής·

14.   είναι πεπεισμένο ότι πρέπει να υπάρξει διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη (εκπρόσωποι της βιομηχανίας και των οργανώσεων καταναλωτών) σχετικά με τις μελλοντικές ενέργειες·

Νοοτροπία του ηλεκτρονικού εμπορίου

15.   καλεί την Επιτροπή να αρχίσει να διαμορφώνει εθελοντικά ευρωπαϊκά πρότυπα που θα σχεδιάζονται για να εξυπηρετούν το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο, δηλαδή ευρωπαϊκά πρότυπα που θα γεφυρώνουν τις γλωσσικές διαφορές και τις διαφοροποιήσεις μεταξύ των υφιστάμενων νόμων εντός των διαφόρων κρατών μελών, καθώς τούτο εμποδίζει σοβαρά τόσο τους καταναλωτές όσο και τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν πλήρως το δυναμικό της εσωτερικής αγοράς στο ψηφιακό περιβάλλον·

16.   καλεί την Επιτροπή να στηρίξει τη δημιουργία προαιρετικών τυποποιημένων συμβάσεων και εθελοντικών τυποποιημένων γενικών εμπορικών όρων για το ηλεκτρονικό εμπόριο, με στόχο τη διασφάλιση ισόρροπης σχέσης, διότι ούτε οι καταναλωτές ούτε οι επιχειρήσεις είναι συνήθως νομικοί και τεχνικοί ειδήμονες, αφήνοντας ωστόσο το δικαίωμα επιλογής στα μέρη να συνάπτουν ελεύθερα συμβάσεις, αξιοποιώντας τη θεμελιώδη αρχή του αστικού δικαίου για την ελευθερία σύναψης σύμβασης·

17.   καλεί την Επιτροπή να ορίσει τις απαιτήσεις για τους επιχειρηματίες που χρησιμοποιούν σε εθελοντική βάση τυποποιημένες συμβάσεις και τυποποιημένους γενικούς εμπορικούς όρους να επισημαίνουν τις διατάξεις που διαφοροποιούνται·

18.   καλεί την Επιτροπή να προτείνει την τροποποίηση των διατάξεων που διέπουν τα ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας για να βελτιωθεί η διαφάνεια και η γνωστοποίηση των πληροφοριών στους τελικούς χρήστες·

Ευρωπαϊκά σήματα αξιοπιστίας για το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο

19.   καλεί την Επιτροπή όταν αρθούν τα εμπόδια στην ολοκλήρωση του κλάδου λιανικής της εσωτερικής αγοράς, να αξιολογήσει τις δυνατότητες για τον καθορισμό προϋποθέσεων και λογότυπου για ένα ευρωπαϊκό σήμα αξιοπιστίας με σκοπό την κατοχύρωση μεγαλύτερης ασφάλειας στον τομέα του διασυνοριακού ηλεκτρονικού εμπορίου και να διασφαλίσει υπό αυτή την έννοια ένα γενικό νομοθετικό πλαίσιο για εθελοντικά σήματα αξιοπιστίας, όπως ζητούσε η οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2000, για ορισμένες νομικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου, στην εσωτερική αγορά (οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο)(7) · προτείνει εν προκειμένω:

   να δημιουργηθεί ένα μη δαπανηρό σύστημα,
   το ευρωπαϊκό σήμα αξιοπιστίας να μην είναι ανταγωνιστικό προς τα υπάρχοντα σήματα αξιοπιστίας ή ποιότητας,
   να υπάρχει χρέωση μόνο σε περίπτωση διαφωνίας,
   να ισχύει η αρχή της αυτορρύθμισης (το σήμα δεν εκχωρείται θεσμικά, όμως οι έμποροι το χρησιμοποιούν εφόσον αποδείξουν δημόσια ότι έχουν παράσχει τις υποχρεωτικές πληροφορίες εντός ενός καθορισμένου χρονικού πλαισίου, ότι έχουν χρησιμοποιήσει τις συνιστώμενες συμβάσεις, ότι έχουν αντιμετωπίσει καταγγελίες χωρίς καθυστέρηση, ότι έχουν χρησιμοποιήσει εναλλακτικά συστήματα επίλυσης διαφορών (ΕΕΔ) ή ότι έχουν συμμορφωθεί προς άλλα ευρωπαϊκά πρότυπα),
   να προβλέπονται ποινές για καταχρηστική χρήση·

20.   επισημαίνει ωστόσο τα ακόλουθα προβλήματα εφαρμογής αποτελεσματικών συστημάτων σημάτων αξιοπιστίας:

   απροθυμία των συμμετεχόντων να επενδύσουν στη διακίνηση και προβολή τέτοιων συστημάτων·
   είναι δυνατή η αθέμιτη χρήση τους εκτός αν πραγματοποιείται η δέουσα επόπτευση·

21.   είναι πεπεισμένο ότι οι αποτελεσματικότεροι τρόποι για να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών είναι οι εξής:

   συστήματα ειδικά για τον κάθε τομέα, τα οποία θα τυγχάνουν ισχυρής στηρίξεως και εποπτείας από εμπορικό φορέα με παμβιομηχανική στήριξη από τις μικρές και τις μεγάλες επιχειρήσεις·
   δεοντολογικοί κώδικες των παρόχων υπηρεσιών ειδικοί για τον κάθε τομέα, όπως προτρέπει η οδηγία 2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2006, για τις υπηρεσίες εντός της εσωτερικής αγοράς(8) ("οδηγία περί υπηρεσιών")·
   ανεξάρτητες αναφορές καταναλωτών που θα δημοσιεύονται σε ιστοτόπους για να βοηθούνται οι νέοι καταναλωτές στις επιλογές τους·
και ζητεί από την Επιτροπή να διευκολύνει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών για τέτοια συστήματα·

22.   επισημαίνει ότι η οδηγία για τις καθολικές εμπορικές πρακτικές καλύπτει την αθέμιτη χρήση σημάτων αξιοπιστίας ή άλλων σημάτων καθώς και την παραποίηση των σημείων αναφοράς των καταναλωτών· ζητεί από τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι τα κέντρα προστασίας των καταναλωτών τους είναι σε εγρήγορση σχετικά με αυτές τις αθέμιτες πρακτικές·

23.   καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη της την πείρα από τα ήδη υπάρχοντα και επιτυχημένα σήματα αξιοπιστίας, και ειδικότερα αυτά που χρησιμοποιούνται σε περισσότερα από ένα κράτη μέλη (π.χ. το σήμα Euro-Label), καθώς και να αξιοποιήσει αυτή την πείρα στην επεξεργασία του σήματος αξιοπιστίας της ΕΕ για το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο (συμπεριλαμβανομένης της εξέτασης του αν η διάδοση σημάτων αξιοπιστίας στα νέα κράτη μέλη εμποδίζεται από την έλλειψη επαρκών πόρων για να χρηματοδοτηθεί η καθιέρωση τέτοιων εμπορικών σημάτων)·

24.   είναι πεπεισμένο ότι τα σήματα αξιοπιστίας παρέχουν κυρίως στις μικρές και στις μεσαίες επιχειρήσεις σημαντική ευκαιρία να δημιουργήσουν κλίμα εμπιστοσύνης μεταξύ των καταναλωτών προς το ψηφιακό περιβάλλον·

Ευρωπαϊκός χάρτης δικαιωμάτων των χρηστών στην κοινωνία της πληροφορίας

25.   καλεί την Επιτροπή, κατόπιν διαβούλευσης με τις οργανώσεις καταναλωτών, να υποβάλει ευρωπαϊκό χάρτη δικαιωμάτων των χρηστών που θα διασαφηνίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των φορέων της κοινωνίας της πληροφορίας, περιλαμβανομένων των καταναλωτών, και ιδίως τα δικαιώματα των χρηστών που σχετίζονται με το ψηφιακό περιεχόμενο (π.χ. δικαιώματα και υποχρεώσεις των χρηστών κατά τη χρήση ψηφιακού περιεχομένου), δικαιώματα των χρηστών που θα εγγυώνται κάποια βασικά πρότυπα διαλειτουργικότητας και τα δικαιώματα των ιδιαίτερα ευάλωτων χρηστών (π.χ. βελτίωση της προσβασιμότητας των ιστοσελίδων για τα άτομα με αναπηρία)· στην περίπτωση που καθίσταται προσωρινά αδύνατη η εκπόνηση του χάρτη λόγω δυναμικής ανάπτυξης του συγκεκριμένου τομέα, καλεί την Επιτροπή να υποβάλει έναν οδηγό που θα εξηγεί τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των παραγόντων της κοινωνίας της πληροφορίας στο πλαίσιο του ισχύοντος κεκτημένου·

26.   ζητεί από την Επιτροπή να θεσπίσει βασικές ελευθερίες και δικαιώματα για τους χρήστες στην κοινωνία της πληροφορίας (από αυτή την άποψη ορισμένες ελευθερίες και δικαιώματα των χρηστών πρέπει να είναι ήδη κατοχυρωμένα στο πλαίσιο της προσεχούς ανακοίνωσης της Επιτροπής σχετικά με το περιεχόμενο σε ανοικτή επικοινωνία εντός της ενιαίας αγοράς)·

27.   πιστεύει ότι το επιγραμμικό περιβάλλον και η ψηφιακή τεχνολογία βοηθούν τους καταναλωτές να έχουν ευρύ φάσμα νέων προϊόντων και υπηρεσιών, και ότι η πνευματική ιδιοκτησία αποτελεί την κατ' εξοχήν βάση των υπηρεσιών αυτών· θεωρεί ότι οι καταναλωτές -προκειμένου να επωφεληθούν πλήρως των υπηρεσιών αυτών και να ευοδωθούν οι προσδοκίες τους- χρειάζονται σαφείς πληροφορίες σχετικά με το τι δικαιούνται και τι όχι σε σχέση με το ψηφιακό περιεχόμενο, τη διαχείριση των ψηφιακών δικαιωμάτων και τα θέματα τεχνολογικής προστασίας· τελεί πεπεισμένο ότι οι καταναλωτές δικαιούνται διαλειτουργικές λύσεις·

28.   ζητεί από την Επιτροπή να διαδώσει αυτό το χάρτη, και να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη και τις οικείες οργανώσεις να τον διαδώσουν ευρέως, σε όλους τους χρήστες του Διαδικτύου, ώστε να γνωρίζουν τα δικαιώματά τους και να έχουν τα μέσα να τους δώσουν υπόσταση·

Κατακερματισμός της εσωτερικής αγοράς στο ψηφιακό περιβάλλον

29.   καλεί την Επιτροπή να προτείνει μέτρα για να τεθεί τέρμα στον κατακερματισμό της εσωτερικής αγοράς στο ψηφιακό περιβάλλον (π.χ. άρνηση της πρόσβασης σε αγαθά, υπηρεσίες και περιεχόμενο που προσφέρονται σε διασυνοριακό πλαίσιο), ο οποίος επηρεάζει δυσμενώς τους καταναλωτές κυρίως στα νέα και μικρά κράτη μέλη αποκλειστικά και μόνο λόγω της ιθαγένειάς τους, του τόπου κατοικίας τους και του κατά πόσον κατέχουν ή όχι κάρτα πληρωμών εκδοθείσα σε ένα συγκεκριμένο κράτος μέλος, καθώς και να ενημερώνει τακτικά το Κοινοβούλιο για την πρόοδο που σημειώνεται στον τομέα αυτόν·

30.   πιστεύει ακράδαντα ότι είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι ορισμένοι επιχειρηματίες, που προμηθεύουν εμπορεύματα ή παρέχουν υπηρεσίες και περιεχόμενο μέσω του Διαδικτύου σε ορισμένα κράτη μέλη, αρνούνται στους καταναλωτές πρόσβαση στους ιστοτόπους τους σε άλλα κράτη μέλη και τους αναγκάζουν να χρησιμοποιούν τους ιστοτόπους τους στο κράτος στο οποίο διαμένουν ή του οποίου είναι υπήκοοι·

31.   καλεί την Επιτροπή να προτείνει διάταξη για την πρόσβαση σε προϊόντα που διακινούνται διασυνοριακά σύμφωνα με το άρθρο 20 της οδηγίας για τις υπηρεσίες·

32.   καλεί την Επιτροπή να εποπτεύει εκ του σύνεγγυς την αποτελεσματικότητα του άρθρου 20 της οδηγίας για τις υπηρεσίες, ειδικότερα όσον αφορά τα αντικειμενικά κριτήρια·

33.   επικροτεί το γεγονός ότι η Επιτροπή διερευνά υπό ποιους όρους η πρακτική της αδειοδότησης κατά επικράτεια ή των αποκλειστικών συμβάσεων κατά επικράτεια είναι αντίθετη με την εσωτερική αγορά, την ενθαρρύνει στην προσπάθεια αυτή και της ζητεί να ενημερώσει εμπεριστατωμένα το Κοινοβούλιο για τα πορίσματα των ερευνών αυτών·

34.   τονίζει τη σημασία του να διασφαλιστεί ότι οι Ευρωπαίοι επιχειρηματίες στο ψηφιακό περιβάλλον έχουν βάσιμους λόγους να παρέχουν εμπορεύματα, υπηρεσίες και περιεχόμενο διασυνοριακά σε όλο το εύρος της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ·

35.   επισημαίνει ότι η διαλειτουργικότητα είναι βασικός οικονομικός παράγοντας και τονίζει τη σημασία επικεντρωμένων στη βιομηχανία, προσιτών και διαλειτουργικών προτύπων σε τεχνικό και νομικό επίπεδο, έτσι ώστε να καταστούν δυνατές οικονομίες κλίμακας, να διασφαλισθεί για τους καταναλωτές πρόσβαση άνευ διακρίσεων σε εξαρτήματα, υπηρεσίες και περιεχόμενο, να προωθηθεί η ταχεία διάδοση των τεχνολογιών και να αποφευχθεί ο κατακερματισμός της αγοράς· τονίζει ότι θα πρέπει να προωθηθεί η αυθεντική διαλειτουργικότητα εξαρτημάτων, υπηρεσιών και περιεχομένου τουλάχιστον σε επίπεδο καταναλωτή (τελικού χρήστη)·

Ενίσχυση της νομικής προστασίας των καταναλωτών στο ψηφιακό περιβάλλον

36.   είναι πεπεισμένο ότι η ενίσχυση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στο ψηφιακό περιβάλλον θα μπορούσε να επιτευχθεί μέσω ενός σαφέστερου και βελτιωμένου κοινοτικού κεκτημένου σε σχέση με τους καταναλωτές, προσανατολισμένου προς οριζόντια νομικά μέσα και προς την εναρμόνιση ορισμένων πλευρών του δικαίου των συμβάσεων καταναλωτών· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την οδηγία περί ηλεκτρονικού εμπορίου, εντοπίζοντας θέματα σχετικά με την εμπιστοσύνη του καταναλωτή·

37.   επικροτεί την πρόταση που διατυπώνει η Επιτροπή στο Πράσινο Βιβλίο της σχετικά με την επανεξέταση του κοινοτικού κεκτημένου για την προστασία των καταναλωτών να συμπεριληφθούν τα ψηφιακά αρχεία στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 1999/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Μαΐου 1999, σχετικά με ορισμένες πτυχές της πώλησης και των εγγυήσεων καταναλωτικών αγαθών(9) ·

38.   είναι πεπεισμένο ότι η εφαρμογή των κανόνων σχετικά με τους καταχρηστικούς όρους των συμβάσεων θα πρέπει να επεκταθεί και στον τομέα των συμφωνιών χορήγησης αδείας με τους τελικούς χρήστες και πρέπει να συμπεριλάβει "τεχνικούς όρους των συμβάσεων'·

39.   καλεί την Επιτροπή να προτείνει την επέκταση των κανόνων που διέπουν τις συμβάσεις εξ αποστάσεως, ώστε να καλύπτουν τις συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ καταναλωτών και επαγγελματιών εμπόρων σε επιγραμμικούς πλειστηριασμούς και τις συμβάσεις για τουριστικές υπηρεσίες (αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή σε ξενοδοχεία, ενοικίαση αυτοκινήτων, υπηρεσίες ελεύθερου χρόνου κλπ.), που παραγγέλνονται ατομικά μέσω του Διαδικτύου·

40.   καλεί την Επιτροπή να απλουστεύσει και να τυποποιήσει τις απαιτήσεις για τις υποχρεωτικές πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται από τον πωλητή στον αγοραστή στο πλαίσιο των ηλεκτρονικών εμπορικών συναλλαγών και στο πλαίσιο τέτοιων ενημερώσεων να δίνεται προτεραιότητα στις βασικές υποχρεωτικές πληροφορίες·

41.   καλεί την Επιτροπή να καταστήσει την αλυσίδα εφοδιασμού στο ψηφιακό περιβάλλον πιο διαφανή κατά τρόπο που να διασφαλίζει ότι οι καταναλωτές γνωρίζουν πάντα την ταυτότητα του παρόχου καθώς και εάν πρόκειται για ενδιάμεσο ή τελικό πάροχο·

42.   πιστεύει ακράδαντα ότι είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι οι καταναλωτές αναδρομολογούνται από τον ιστοτόπο του πωλητή σε άλλο ιστοτόπο χωρίς να προειδοποιούνται δεόντως, καθώς κάτι τέτοιο αποκρύπτει από τους καταναλωτές την πραγματική ταυτότητα του αληθινού παρόχου αγαθών, υπηρεσιών ή περιεχομένου·

43.   καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει την προστασία των καταναλωτών σε περιπτώσεις που ο καταναλωτής αναλαμβάνει όλους τους συμβατικούς κινδύνους, π.χ. πληρώνοντας προκαταβολικά, ιδίως στο πλαίσιο ηλεκτρονικών συμβάσεων·

44.   καλεί την Επιτροπή να επιταχύνει την προετοιμασία δράσης για συλλογικούς μηχανισμούς αποκατάστασης όσον αφορά τις διασυνοριακές διαφορές σε θέματα Β2C ("από την επιχείρηση στον καταναλωτή") εντός του ψηφιακού περιβάλλοντος·

45.   υπενθυμίζοντας τη θετική πείρα από το SOLVIT και από το δίκτυο ευρωπαϊκών κέντρων καταναλωτών, ζητεί τη δημιουργία ευρωπαϊκού συστήματος πληροφόρησης ηλεκτρονικών καταναλωτών, το οποίο θα προσφέρει σε όλους τους Ευρωπαίους ηλεκτρονικούς καταναλωτές αναλυτικές κατευθύνσεις και πληροφόρηση σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των καταναλωτών και των επιχειρήσεων στο ψηφιακό περιβάλλον, πρακτικό προσανατολισμό ως προς τις ευκαιρίες εναλλακτικής επίλυσης διαφορών, τόσο σε γενικό επίπεδο όσο και, όπου απαιτείται, σε μεμονωμένες περιπτώσεις·

46.   καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι καταναλωτές προστατεύονται αποτελεσματικά από τις επιθέσεις στην ασφάλεια και στην ιδιωτική ζωή εντός του ψηφιακού περιβάλλοντος τόσο μέσω ρυθμιστικών όσο και μέσω τεχνικών μέτρων·

47.   καλεί την Επιτροπή να εποπτεύει λεπτομερώς τις τάσεις προστασίας του καταναλωτή στο ηλεκτρονικό εμπόριο μέσω κινητών τηλεφώνων, με έμφαση στο βαθμό προστασίας των νεαρών καταναλωτών·

48.   καλεί τα κράτη μέλη να συνεργαστούν για την επίτευξη του στόχου να εξασφαλιστεί υψηλή προστασία του καταναλωτή στο ψηφιακό περιβάλλον σε όλο το εύρος της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ·

49.   καλεί την Επιτροπή να ενημερώνει το Κοινοβούλιο για την πρόοδο που σημειώνεται όσον αφορά την προστασία του καταναλωτή στο ψηφιακό περιβάλλον (συμπεριλαμβανομένων των πρακτικών μέτρων για την εφαρμογή του παρόντος ψηφίσματος) σε τακτά διαστήματα (κατά προτίμηση ετησίως)·

o
o   o

50.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) http://ec.europa.eu/consumers/cons_int/safe_shop/acquis/comp_analysis_en.pdf
(2) ΕΕ C 292 E, 1.12.2006, σ. 109.
(3) ΕΕ C 305 Ε, 14.12.2006, σ. 247.
(4) Βλ. Έγγραφο εργασίας της Επιτροπής με τίτλο "Εμπιστοσύνη των καταναλωτών στο ηλεκτρονικό εμπόριο: διδάγματα από την πρωτοβουλία ηλεκτρονικής εμπιστοσύνης".
(5) ΕΕ L 364, 9.12.2004, σ. 1.
(6) ΕΕ L 149, 11.6.2005, σ. 22.
(7) ΕΕ L 178, 17.7.2000, σ. 1.
(8) ΕΕ L 376, 27.12.2006, σ. 36.
(9) ΕΕ L 171, 7.7.1999, σ. 12.

Τελευταία ενημέρωση: 26 Φεβρουαρίου 2008Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου