Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2006/2048(INI)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0191/2007

Pateikti tekstai :

A6-0191/2007

Debatai :

PV 21/06/2007 - 5
CRE 21/06/2007 - 5

Balsavimas :

PV 21/06/2007 - 8.11
CRE 21/06/2007 - 8.11
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2007)0287

Priimti tekstai
WORD 109k
Ketvirtadienis, 2007 m. birželio 21 d. - Strasbūras Galutinė teksto versija
Vartotojų pasitikėjimas skaitmeninėje aplinkoje
P6_TA(2007)0287A6-0191/2007

2007 m. birželio 21 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl vartotojų pasitikėjimo skaitmeninėje aplinkoje (2006/2048(INI))

Europos Parlamentas ,

–   atsižvelgdamas į Komisijos Žaliąją knygą dėl Vartotojų acquis persvarstymo (COM(2006)0744) ir EB vartotojų teisės rinkinį – palyginamąją analizę(1) ,

–   atsižvelgdamas į 2007 m. sausio 24 d. Europos Parlamente vykusį viešąjį klausymą ir į ekspertų tyrimų rezultatus, pateiktus šio klausymo metu dėl vartotojų pasitikėjimo skaitmenine aplinka,

–   atsižvelgdamas į EB sutartį, ypač į jos 95 ir 153 straipsnius,

–   atsižvelgdamas į savo 2006 m. kovo 23 d. rezoliuciją "Europos sutarčių teisė ir acquis peržiūra: tolesni veiksmai"(2) ir 2006 m. rugsėjo 7 d. rezoliuciją dėl Europos sutarčių teisės(3) ,

–   atsižvelgdamas į šiuo metu Bendrijoje galiojančius vartotojų apsaugos, elektroninės prekybos ir informacinės visuomenės raidos įstatymus,

–   atsižvelgdamas į pirmininkaujančios Vokietijos chartiją pavadinimu "Vartotojų nepriklausomybė skaitmeninėje aplinkoje",

–   atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą dėl kovos su nepageidaujamu e. paštu, šnipinėjimo programomis ir žalinga programine įranga (COM(2006)0688),

–   atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą dėl ES elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų reguliavimo sistemos persvarstymo (COM(2006)0334),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto pranešimą ir į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto nuomonę (A6-0191/2007),

A.   kadangi skaitmeninės technologijos tampa kasdienio gyvenimo dalimi, informacijos ir ryšių technologijų (IRT) pramonė atlieka svarbų vaidmenį teikiant platformas, įrenginius, programinę įrangą, informavimo paslaugas, ryšius, pramogas ir kultūros vertybes, nyksta riba tarp prekių ir paslaugų, susilieja įvairių formų IRT, didėja pirkimo būdų įvairovė, ir vartotojai vis aktyviau kuria produktų turinį ar suteikia jiems papildomos vertės; be to, kadangi šios naujos sudėtingos sąrangos sąlygomis vis sunkiau nustatyti, kas teikia tam tikrą dalį paslaugos, ir suvokti konkrečios technologijos bei naujų verslo modelių poveikį,

B.   kadangi Europos vartotojai ir įmonės menkai pasitiki skaitmenine aplinka ir kai kuriais elektroninės prekybos klausimais Europa atsilieka nuo Jungtinių Amerikos Valstijų ir Azijos šalių,

C.   kadangi nepaisant skaitmeninio ryšio galimybių tarptautinė elektroninė prekyba prekėmis, paslaugomis ir turiniu pritraukia tik 6 proc. vartotojų, nors šis rodiklis ir didėja,

D.   kadangi nepaisant alternatyvių ginčų sprendimų (AGS) galimybių minėtosiomis sistemomis nuolat naudojasi tik 3 proc. mažmenininkų, o 41 proc. mažmenininkų apie galimybę naudotis šiomis priemonėmis nežino,

E.   kadangi ES skaitmeninės rinkos vystymasis skatintų ES konkurencingumą pasaulinėje prekyboje,

F.   kadangi būtina nuodugniai ištirti tinklo neutralumą, atidžiai jį stebėti Europos lygmeniu, įvertinti ir visiškai išnaudoti jo galimybes ir taip suteikti vartotojams daugiau galimybių rinktis, o naujoms įmonėms užtikrinti lygias galimybes dalyvauti vidaus rinkoje,

G.   kadangi dalies ES elektroninės rinkos susiskaidymas kelia pavojų teisėms, kurios nustatytos acquis communautaire,

H.   kadangi skaitmeninė atskirtis yra socialinio ir geografinio pobūdžio, todėl skaitmeninėmis naujovėmis dažniausiai negali naudotis neturtingų ir kaimo vietovių gyventojai,

I.   kadangi, lyginant su valstybių narių viduje ar už ES ribų atliekamais sandoriais, Europos vartotojams ir įmonėms stinga teisinio tikrumo valstybių narių sienas kertančios elektroninės prekybos pačioje ES klausimais,

J.   kadangi kiekvienas elektroninis sandoris atliekamas atsižvelgiant į daugybę teisinių nuostatų, kuriose keliami skirtingi reikalavimai, ir todėl verslininkai arba vartotojai negali vadovautis aiškiomis ir paprastomis taisyklėmis,

K.   kadangi informacinės visuomenės ateitis labai priklauso nuo siekio užtikrinti patikimą asmens duomenų apsaugą ir itin saugią elektroninę aplinką,

1.   ragina Komisiją remti elektroninės prekybos plėtrai palankius teisės aktus, kurie padėtų skatinti šiuo metu menką vartotojų pasitikėjimą, sukurti patrauklesnę verslo aplinką, tobulinti teisės aktų kokybę, stiprinti vartotojų teises ir mažų įmonių padėtį rinkose ir stabdyti skaitmeninės aplinkos vidaus rinkos skaidymąsi; atsižvelgdamas į tai, palankiai vertina Komisijos komunikatą "2007–2013 m. ES vartotojų politikos strategija. Vartotojų teisių stiprinimas, gerovės didinimas ir veiksminga jų apsauga" (COM(2007)0099);

2.   ragina Komisiją ne tik siekti tobulinti vartotojų teisės aktų kokybę, bet ir skirti dėmesio atitinkamoms tarptautinės elektroninės prekybos taisyklėms, t. y. kurti standartus, kuriuos savanoriškai taikytų tarptautinės elektroninės prekybos Europos pasitikėjimo ženklo turėtojai;

3.   ragina Komisiją parengti vartotojų pasitikėjimo visa skaitmenine aplinka skatinimo strategiją, kuri būtų grindžiama patirtimi, įgyta įgyvendinant vadinamąją pasitikėjimo elektronine aplinka (angl. "e-Confidence") iniciatyvą(4) ;

4.   yra įsitikinęs, kad būtina laiku praktiškai įgyvendinti elektroninės integracijos (angl. "e-inclusion") iniciatyvą, todėl kreipiasi į Komisiją su prašymu paraginti šią visos Europos iniciatyvą pasirašiusias valstybes nares imtis atitinkamų veiksmų;

5.   yra įsitikinęs, kad "vartotojo" sąvoka turėtų būti platesnė ir labiau pritaikyta informacinės visuomenės reikmėms;

6.   yra įsitikinęs, kad privalo būti priimtos konkrečios nuostatos, ginančios mažas įmones, siekiančias tvirtesnės padėties informacinės visuomenės rinkose;

7.   pabrėžia, kad esama veiksnių, skatinančių dar didesnį vartotojų nepasitikėjimą skaitmenine aplinka, todėl mano, kad būtina vykdyti aktyvią politiką ir remti konkrečias priemones, kurios, užtikrindamos skaitmeninėje aplinkoje vykdomų operacijų saugumą ir patikimumą, padėtų skatinti vartotojų pasitikėjimą;

8.   ragina Komisiją pagal 2004 m. spalio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 2006/2004 dėl nacionalinių institucijų, atsakingų už vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymą, bendradarbiavimo ("Reglamentas dėl bendradarbiavimo vartotojų apsaugos srityje")(5) 18 straipsnį sudaryti bendradarbiavimo vartotojų apsaugos srityje susitarimus su trečiosiomis šalimis (ypač su Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) narėmis) – tai palengvintų vartotojų teisių skaitmeninėje aplinkoje įgyvendinimą;

9.   palankiai vertina Komisijos iniciatyvą persvarstyti ir atnaujinti Vartotojų acquis , ypač tai, kad ypatingas dėmesys skiriamas elektroninei prekybai;

Vartotojų pasitikėjimo skaitmenine aplinka skatinimas

10.   mano, kad naujoji pasitikėjimo elektronine aplinka strategija padės skatinti vartotojų pasitikėjimą, ypač pasinaudojant pažanga šiose srityse:

   projektuose, kurių tikslas – skatinti vartotojų pasitikėjimą skaitmenine aplinka, įskaitant švietimo ir informavimo kampanijas bei interneto paslaugų praktinio patikrinimo projektus (pvz., "mistery shopping"), rengiant dotacijų programas ir naudojantis esamomis finansinėmis programomis,
   kuriant elektroninio mokymosi modulį, tiesiogiai susijusį su skaitmeninės aplinkos vartotojų apsauga ir vartotojų teisėmis pagal suaugusiųjų vartotojų švietimo interneto priemonės "Dolceta" projektą, kuriame būtų atsižvelgta ir į ypatingus jaunųjų skaitmeninės aplinkos vartotojų interesus,
   remiant švietimo ir informavimo projektus, kurių tikslas – kuo išsamiau informuoti mažas ir vidutines įmones apie jų įsipareigojimus tiekiant prekes, teikiant paslaugas ar kuriant turinį tarptautinėje skaitmeninėje aplinkoje,
   stiprinant tradicines vartotojų apsaugos priemones, kad būtų užtikrintas veiksmingas šių priemonių naudojimas skaitmeninėje aplinkoje, ypač nustatant platesnius Europos vartotojų centrų tikslus,
   šalinant kliūtis, su kuriomis susiduria tarptautinėje skaitmeninėje aplinkoje dirbantys verslininkai, pvz., standartizuojant ES taisykles, pagal kurias išduodamos tarptautinės elektroninės sąskaitos faktūros ("e-invoicing"),
   įsteigiant visos Europos ekspertų forumą, kuriame būtų keičiamasi geriausia valstybių narių patirtimi ir taip pat parengta ilgalaikė įstatymų leidybos ir kitų sričių vartotojų pasitikėjimo skaitmenine aplinka strategija,
   vykdant visų įstatymų leidybos pasiūlymų, susijusių su vidaus rinka, poveikio tyrimus, kad būtų įvertintas šių pasiūlymų poveikis vartotojams skaitmeninėje aplinkoje,
   koordinuojant ir remiant Europos savireguliavimo kodeksus, rengiamus vadovaujantis geriausia patirtimi ir svarbiausiais veiksmingo savireguliavimo ypatumais (įskaitant realios jų įtakos gerinant vartotojų padėtį skaitmeninės aplinkos rinkoje įvertinimą),
   įdiegiant tam tikrų konkrečių elektroninių paslaugų tipų išorės auditą, kuris turėtų būti atliekamas iškilus didesnei būtinybei užtikrinti visišką minėtųjų paslaugų patikimumą, apsaugoti asmens duomenis ir informaciją (pvz., internetinės bankininkystės atveju) ir pan.,
   remiant privalomą saugiausių atsiskaitymo technologijų naudojimą,
   sukuriant Europos ankstyvojo perspėjimo sistemą ir duomenų bazę kovai su sukčiavimu skaitmeninėje aplinkoje; užpildžius paprastą interneto formą šia duomenų baze besinaudojantiems vartotojams turėtų būti suteikiama galimybė pranešti apie nesąžiningą veiklą,
   raginant Europoje pradėti informavimo kampaniją prieš internetu parduodamas vaistų klastotes, pabrėžiant rimtą pavojų, kuris dėl tokios veiklos kyla visuomenės sveikatai;

11.   pabrėžia, kad svarbu, jog visos valstybės narės laiku ir veiksmingai į savo teisę perkeltų 2005 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2005/29/EB dėl nesąžiningos įmonių komercinės veiklos vartotojų atžvilgiu vidaus rinkoje ("Nesąžiningos komercinės veiklos direktyva")(6) , kadangi atliekant tarptautinius sandorius ši vartotojų apsaugos priemonė yra svarbiausia;

12.   taip pat mano, kad atnaujinta pasitikėjimo elektronine praktika iniciatyva ne tik turėtų būti susijusi su vartotojų apsauga, bet ir reikšti bendrą požiūrį į klausimą dėl visos skaitmeninės aplinkos, įskaitant ne rinkos veiksnių, pvz., privatumo apsaugos, informacinių technologijų prieinamumo visai visuomenei (elektroninės integracijos), saugaus interneto ir pan., analizę;

13.   tvirtina, kad Europos gyventojų teisė naudotis skaitmenine aplinka yra pirmaeilės svarbos, ir primena, kad, siekiant skatinti elektroninę integraciją, pvz., stiprinant ir prireikus nustatant didesnius įsipareigojimus, susijusius su universaliosiomis paslaugomis, labai svarbu diegti atitinkamas finansines ir teisines priemones bei pakankamai investuoti į skaitmeninių ryšių infrastruktūros plėtrą;

14.   mano, kad dėl ateities veiksmų būtina konsultuotis su suinteresuotosiomis šalimis (pramonininkų ir vartotojų organizacijų atstovais);

Elektroninės prekybos kultūra

15.   ragina Komisiją pradėti rengti Europos standartus, kurie būtų taikomi savanoriškai ir skatintų tarptautinę elektroninę prekybą, t. y. Europos standartus, skirtus šalinti kliūtis, atsirandančias dėl kalbų ir skirtingose valstybėse narėse galiojančių įstatymų įvairovės, nes pastarasis veiksnys yra rimta problema, trukdanti vartotojams bei mažoms ir vidutinėms įmonėms iki galo išnaudoti vidaus rinkos skaitmeninės aplinkos galimybes;

16.   ragina Komisiją remti neprivalomų standartizuotų elektroninės prekybos sutarčių ir savanoriškai taikomų standartizuotų bendrųjų elektroninės prekybos sąlygų ir reikalavimų rengimą, kad būtų užtikrintas sąžiningas požiūris į vartotojus ir įmones, kurie paprastai nėra nei teisės, nei techninių klausimų žinovai; vis dėlto, remiantis pagrindiniu civilinės teisės principu, garantuojančiu sutarčių sudarymo laisvę, šalims turėtų būti palikta galimybė netrukdomai sudarinėti sutartis;

17.   ragina Komisiją patvirtinti reikalavimą, pagal kurį įmonės, savanoriškai vykdančios standartizuotas sutartis ir standartizuotas bendrąsias prekybos sąlygas, turėtų informuoti apie tas sutarties nuostatas, kurios skiriasi nuo minėtųjų;

18.   ragina Komisiją siūlyti keisti elektroninių ryšių taisykles ir teikti skaidresnę informaciją galutiniams vartotojams bei tobulinti šios informacijos paskelbimo būdus;

Tarptautinės elektroninės prekybos Europos pasitikėjimo ženklas

19.   ragina Komisiją, kai bus pašalintos mažmeninės prekybos integracijos vidaus rinkoje kliūtys, įvertinti galimybes nustatyti Europos pasitikėjimo ženklo sąlygas ir logotipą, kad būtų galima labiau konkretizuoti tarptautinės elektroninės prekybos sritį ir taip parengti savanoriškai taikomų pasitikėjimo ženklų bendrąją teisės sistemą, kaip buvo raginama 2000 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2000/31/EB dėl kai kurių informacinės visuomenės paslaugų, ypač elektroninės komercijos, teisinių aspektų vidaus rinkoje (Elektroninės komercijos direktyva)(7) ; rekomenduoja, kad tai apimtų:

   nebrangią sistemą,
   nekonkuravimą su jau naudojamais pasitikėjimo ir kokybės ženklais,
   išlaidų atlyginimą tik kilus ginčui,
   savireguliavimo principo taikymą (ženklas formaliai nebūtų priskiriamas, tačiau prekybininkai galėtų juo naudotis, jei viešai parodytų, kad per nustatytą laiką pateikė visą privalomą informaciją, naudojo rekomenduojamas sutartis, nedelsdami sprendė pretenzijų klausimus, naudojo AGS priemones ar laikėsi kitų Europos standartų),
   baudas už netinkamą naudojimą;

20.   vis dėlto atkreipia dėmesį, kad diegiant veiksmingas pasitikėjimo ženklų sistemas, susiduriama su šiomis problemomis:

   suinteresuotųjų šalių nenoru investuoti į šių sistemų rinkodarą ir propagavimą,
   dėl tinkamos priežiūros nebuvimo didėjančiomis galimybėmis ženklus naudoti nesąžiningai;

21.   mano, kad veiksmingiausios vartotojų pasitikėjimo skatinimo priemonės yra šios:

   sektoriams pritaikytos sistemos, kurias tvirtai remtų ir griežtai prižiūrėtų visos pramonės atstovų, t. y. mažų ir didelių įmonių, remiama prekybos institucija,
   sektoriams pritaikyti paslaugų teikėjų elgesio kodeksai, kaip raginama 2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2006/123/EB dėl paslaugų vidaus rinkoje(8) (Paslaugų direktyvoje),
   tinklavietėse skelbiamos nepriklausomos vartotojų rekomendacijos, padedančios naujiesiems vartotojams lengviau pasirinkti;
kreipiasi į Komisiją su prašymu skatinti keitimąsi pažangiausia su šiomis programomis susijusia patirtimi;

22.   atkreipia dėmesį į tai, kad Nesažiningos komercinės veiklos direktyvoje numatomi nesąžiningo pasitikėjimo ar kitų ženklų ir suklastotų vartotojų rekomendacijų naudojimo atvejai; prašo valstybes nares užtikrinti, kad jose veikiantys vartotojų apsaugos centrai būtų pasirengę panašiems piktnaudžiavimo atvejams;

23.   ragina Komisiją įvertinti jau sukauptą naudojamų ir sėkmingų pasitikėjimo ženklų, ypač tų, kurie naudojami daugiau nei vienoje valstybėje (pvz., "Euro-Label"), patirtį ir pasinaudoti ja kuriant tarptautinės elektroninės prekybos ES pasitikėjimo ženklą (turėtų būti įsitikinta, ar pasitikėjimo ženklų sklaidos naujosiose valstybėse narėse nestabdo išteklių, skirtų finansuoti minėtųjų ženklų diegimą, stoka);

24.   tvirtai tiki, kad, naudodamos pasitikėjimo ženklus, būtent mažos ir vidutinės įmonės įgyja puikią galimybę didinti vartotojų pasitikėjimą skaitmenine aplinka;

Europos vartotojų teisių informacinėje visuomenėje chartija

25.   ragina Komisiją, pasikonsultavus su vartotojų organizacijomis, pateikti Europos vartotojų teisių chartiją, kurioje būtų išaiškintos informacinės visuomenės subjektų, taip pat ir vartotojų, teisės ir pareigos: vartotojų teisės, susijusios su skaitmeniniu turiniu (t. y. skaitmeninio turinio naudotojų teisės ir pareigos), vartotojų teisės, užtikrinančios pagrindinius tarpusavio sąveikos standartus, ir ypač pažeidžiamų vartotojų teisės (t. y. teisė į patogesnę prieigą prie neįgaliesiesiems skirtų interneto puslapių); jei būtų laikinai neįmanoma parengti chartijos dėl dinamiškų pokyčių šioje srityje, ragina Komisiją pateikti vadovą, kuriame būtų paaiškintos informacinės visuomenės veikėjų teisės ir pareigos pagal dabartinį acquis;

26.   ragina Komisiją nustatyti pagrindines informacinės visuomenės vartotojų teises ir laisves; mano, kad šiuo požiūriu kai kurios vartotojų teisės ir laisvės turėtų būti nustatytos pagal planuojamą komunikatą dėl interneto turinio vieningoje rinkoje;

27.   laikosi nuomonės, kad naudojantis interneto aplinka ir skaitmeninėmis technologijomis vartotojams galima pasiūlyti daugybę naujų prekių ir paslaugų ir kad intelektinė nuosavybė sudaro svarbiausią šių paslaugų pagrindą; mano, kad vartotojams, norintiems visapusiškai pasinaudoti šiomis paslaugomis ir siekiantiems, kad jų viltys būtų pateisintos, reikia aiškios informacijos apie tai, kokios teisės jiems suteiktos ir kokių teisių jie neturi skaitmeninio turinio atžvilgiu, skaitmeninių teisių valdymo ir technologijų apsaugos klausimais; mano, kad vartotojams turi būti sudaryta galimybė turėti funkciškai suderinamus sprendimus;

28.   ragina Komisiją išplatinti Europos vartotojų teisių chartiją ir paskatinti valstybes nares bei susijusias organizacijas toliau ją platinti visiems interneto vartotojams, kad tie vartotojai žinotų savo teises ir galėtų jas ginti;

Vidaus rinkos skaitmeninėje aplinkoje skaidymasis

29.   ragina Komisiją siūlyti priemones, galinčias padėti sustabdyti vidaus rinkos skaitmeninėje aplinkoje skaidymąsi (t. y. užkirsti kelią atvejams, kai atsisakoma suteikti prieigą prie tarptautiniu mastu siūlomų prekių, paslaugų ir turinio) tautybės, gyvenamosios vietos pagrindu arba atsižvelgiant į tai, kad mokėjimo kortelė išduota konkrečioje valstybėje narėje, ir reguliariai informuoti Parlamentą apie pažangą šioje srityje;

30.   yra tvirtai įsitikinęs, kad nepriimtina tai, jog kai kurie verslininkai, internetu tiekiantys prekes ar teikiantys paslaugas arba turinį keleto valstybių narių vartotojams, galėtų nesuteikti prieigos prie savo tinklaviečių kitų valstybių narių vartotojams ir verstų juos naudotis tinklavietėmis, sukurtomis valstybėse narėse, kuriose šie vartotojai gyvena arba kurių pilietybę jie turi;

31.   ragina Komisiją pagal Paslaugų direktyvos 20 straipsnį pasiūlyti nuostatą dėl prieigos prie prekių, pristatomų iš užsienio;

32.   ragina Komisiją įdėmiai stebėti, ar veiksmingas Paslaugų direktyvos 20 straipsnis, ypač kriterijų objektyvumo požiūriu;

33.   džiaugiasi tuo, kad Komisija tiria, kaip licencijų išdavimo pagal teritorijas praktika arba išskirtinės teritorinės sutartys prieštarauja vidaus rinkos principams, ir skatina juos bei ragina Komisiją išsamiai supažindinti Parlamentą su šių tyrimų išvadomis;

34.   pabrėžia, jog labai svarbu užtikrinti tai, kad skaitmeninėje aplinkoje dirbantys Europos verslininkai turėtų pakankamai priežasčių siūlyti prekes, paslaugas ir turinį visą vidaus rinką aprėpiančių šalių vartotojams;

35.   pabrėžia, kad tarpusavio sąveika yra lemiamas ekonomikos veiksnys, ir ypatingą dėmesį atkreipia į pramoninius, prieinamus, techniškai ir teisiškai susijusius standartus, kad ekonomika galėtų augti, prieiga prie įtaisų, paslaugų ir turinio būtų užtikrinta nediskriminuojant vartotojų, skatinamas greitas technologijų panaudojimas ir siekiama stabdyti rinkos skaidymąsi; pabrėžia, kad tikroji įtaisų, paslaugų ir turinio tarpusavio sąveika turėtų būti skatinama bent jau vartotojų (galutinių vartotojų) lygmeniu;

Skaitmeninės aplinkos vartotojų teisinės apsaugos stiprinimas

36.   yra įsitikinęs, kad daugiau vartotojų pasitikėjimo skaitmenine aplinka būtų galima pasiekti parengus aiškesnį Vartotojų acquis communautaire , kuris leistų taikyti horizontalias teisines priemones ir derinti konkrečius vartotojų sutarčių teisės aspektus; ragina Komisiją Parlamentui ir Tarybai pateikti pranešimą dėl Elektroninės prekybos direktyvos įgyvendinimo, kuriame būtų išskirti klausimai, susiję su vartotojų pasitikėjimu;

37.   pritaria Komisijos Žaliojoje knygoje dėl Vartotojų acquis persvarstymo pateiktam pasiūlymui įtraukti skaitmeninių bylų klausimą į 1999 m. gegužės 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 1999/44/EB dėl vartojimo prekių pardavimo ir susijusių garantijų tam tikrų aspektų(9) taikymo sritį;

38.   yra įsitikinęs, kad turėtų būti stiprinamas nesąžiningų sutarčių sąlygų nustatymo tvarkos režimo taikymas sudarant susitarimus dėl galutinių vartotojų licencijų, papildant jį techninių sutarčių sąlygomis;

39.   ragina Komisiją siūlyti išsamesnes nuotolinių sutarčių reguliavimo taisykles, į jas įtraukiant interneto akcionuose tarp vartotojų ir profesionalių prekybininkų sudaromas ir individualiai internetu užsakomas turizmo paslaugų (oro linijų bilietų rezervavimo, apgyvendinimo viešbučiuose, automobilių nuomos, laisvalaikio pramogų organizavimo ir kt.) sutartis;

40.   ragina Komisiją supaprastinti ir standartizuoti elektroninės prekybos sandoriuose prekybininkų pirkėjams teikiamos privalomosios informacijos reikalavimus ir išskirti tai, kas teikiant tokią privalomą informaciją yra svarbiausia;

41.   ragina Komisiją užtikrinti kuo skaidresnę tiekimo skaitmeninėje aplinkoje grandinę, kad vartotojas visuomet būtų tikras dėl tiekėjo tapatybės ir žinotų, ar tai tarpininkas, ar galutinis tiekėjas;

42.   yra tvirtai įsitikinęs, jog neleistina tai, kad tinkamai neįspėti vartotojai iš prekybininko tinklavietės siunčiami į kitas tinklavietes, kadangi taip nuo vartotojo nuslepiama tikroji prekių tiekėjo, paslaugų ir turinio teikėjo tapatybė;

43.   ragina Komisiją stiprinti tuos vartotojų apsaugos atvejus, kai vartotojui tenka prisiimti visą su sutartimi susijusią riziką, pvz., išankstinio apmokėjimo atvejais, ypač sudarant elektronines sutartis;

44.   ragina Komisiją sparčiau svarstyti veiksmus dėl kolektyvinio žalos atlyginimo priemonių vykstant tarptautiniams įmonių ir vartotojų ("B2C") ginčams skaitmeninėje aplinkoje;

45.   primena teigiamą vidaus rinkos problemų sprendimo tinklo ("SOLVIT") ir Europos vartotojų centrų tinklo veiklos patirtį; ragina sukurti Europos e. vartotojų informacinę sistemą, pagal kurią visiems Europos e. vartotojams būtų teikiamos išsamios konsultacijos ir informacija apie vartotojų ir įmonių teises ir įsipareigojimus skaitmeninėje aplinkoje, taip pat bendrosios ir, prireikus, individualios praktinės konsultacijos apie AGS galimybes;

46.   ragina Komisiją pasirūpinti reguliavimo ir techninėmis priemonėmis, galinčiomis veiksmingai apsaugoti nuo kėsinimosi į vartotojų saugumą ir privatumą skaitmeninėje aplinkoje;

47.   ragina Komisiją atidžiai stebėti elektroninės prekybos naudojantis mobiliaisiais telefonais vartotojų apsaugos tendencijas ypatingą dėmesį skiriant, inter alia, jaunųjų vartotojų apsaugai;

48.   ragina valstybes nares bendradarbiauti siekiant užtikrinti aukšto lygio vartotojų apsaugą visos vidaus rinkos skaitmeninėje aplinkoje;

49.   ragina Komisiją reguliariai (geriausia kartą per metus) informuoti Parlamentą apie vartotojų apsaugos skaitmeninėje aplinkoje pažangą (įskaitant praktinius veiksmus, kurių imtasi siekiant vykdyti šią rezoliuciją);

o
o   o

50.   paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams.

(1) http://ec.europa.eu/consumers/cons_int/safe_shop/acquis/comp_analysis_en.pdf.
(2) OL C 292 E, 2006 12 1, p. 109.
(3) OL C 305 E, 2006 12 14, p. 247.
(4) Žr. Komisijos personalo darbo dokumentą "Vartotojų pasitikėjimas elektronine prekyba: "e-Confidence" iniciatyvos pamokos".
(5) OL L 364, 2004 12 9, p. 1.
(6) OL L 149, 2005 6 11, p. 22.
(7) OL L 178, 2000 7 17, p. 1.
(8) OL L 376, 2006 12 27, p. 36.
(9) OL L 171, 1999 7 7, p. 12.

Atnaujinta: 2008 m. vasario 26 d.Teisinis pranešimas