Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2006/0277(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0267/2007

Předložené texty :

A6-0267/2007

Rozpravy :

Hlasování :

PV 26/09/2007 - 6.2
CRE 26/09/2007 - 6.2
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2007)0410

Přijaté texty
WORD 99k
Středa 26. září 2007 - Štrasburk Konečné znění
Pravidla pro výkon volebního práva ve volbách do EP *
P6_TA(2007)0410A6-0267/2007

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 26. září 2007 o návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 93/109/ES ze dne 6. prosince 1993, pokud jde o některá pravidla pro výkon práva volit a být volen ve volbách do Evropského parlamentu občanů Unie, kteří mají bydliště v některém členském státě a nejsou jeho státními příslušníky (KOM(2006)0791 – C6-0066/2007 – 2006/0277(CNS))

(Postup konzultace)

Evropský parlament ,

-   s ohledem na návrh Komise předložený Radě (KOM(2006)0791),

-   s ohledem na sdělení Komise (KOM(2006)0790)(1) ,

-   s ohledem na Akt ze dne 20. září 1976 o volbě poslanců do Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách(2) ,

-   s ohledem na nařízení (ES) č. 2004/2003 ze dne 4. listopadu 2003 o statutu a financování politických stran na evropské úrovni(3) ,

-   s ohledem na článek 39 Listiny základních práv Evropské unie(4) ,

-   s ohledem na čl. 19 odst. 2 Smlouvy o ES, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C6-0066/2007),

-   s ohledem článek 51 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro ústavní záležitosti a stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A6-0267/2007),

1.   schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.   vyzývá Komisi, aby návrh v souladu s čl. 250 odst. 2 Smlouvy o ES změnila odpovídajícím způsobem;

3.   vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

4.   vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit návrh Komise;

5.   pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Znění navržené Komisí   Pozměňovací návrhy Parlamentu
Pozměňovací návrh 1
BOD ODŮVODNĚNÍ 1
(1)  Na základě zprávy Komise o uplatňování směrnice Rady 93/109/ES, kterou se stanoví pravidla pro výkon práva volit a práva být volen ve volbách do Evropského parlamentu občanů Unie, kteří mají bydliště v některém členském státě a nejsou jeho státními příslušníky, ve volbách v roce 2004 je třeba změnit některá ustanovení uvedené směrnice.
(1)  Na základě zprávy Komise o uplatňování směrnice Rady 93/109/ES, kterou se stanoví pravidla pro výkon práva volit a práva být volen ve volbách do Evropského parlamentu občanů Unie, kteří mají bydliště v některém členském státě a nejsou jeho státními příslušníky, ve volbách v roce 2004 je třeba změnit některá ustanovení uvedené směrnice. Občanství EU zaručuje všem občanům EU stejná práva bez ohledu na to, zda se narodili či žijí přímo v Unii nebo ve třetí zemi. Orgány Společenství tedy musí dbát na to, aby občané EU mající bydliště v členském státě jiném než stát jejich původu  v případě voleb do Evropského parlamentu mohli vykonávat svá práva.
Pozměňovací návrh 2
BOD ODŮVODNĚNÍ 1A (nový)
(1a)  Na základě rostoucí mobility lidí v rámci vnitřních hranic Unie se zvyšuje potřeba poskytnout plně přenosná demokratická práva v případě voleb do Evropského parlamentu a obecních voleb, jakož i potřeba zaručit, aby občané nepřišli o svá demokratická práva proto, že žijí v členském státě, který není jejich státem původu.
Pozměňovací návrh 3
BOD ODŮVODNĚNÍ 2A (nový)
(2a)  Posledně zmíněný zákaz překračuje opatření nezbytná k zaručení toho, aby občané Unie nebyli při uplatňování práva být voleni diskriminováni na základě státní příslušnosti. Členské státy by měly mít možnost rozhodnout, zda povolí kandidatury ve stejných volbách ve více než jednom státě, a politické strany by měly mít možnost rozhodnout, zda tyto vícečetné kandidatury podpoří.
Pozměňovací návrh 4
BOD ODŮVODNĚNÍ 2B (nový)
(2b)  Akt ze dne 20. září 1976 o volbě poslanců do Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách 1 stanoví, že pokud se primární právo nezabývá dotyčnou problematikou, podléhá volební právo vnitrostátním ustanovením; primární právo navíc výslovně zakazuje vícenásobné hlasování, nepojednává ovšem o otázce vícenásobné kandidatury.
––  ––––
1 Úř. věst. L 278, 8.10.1976, s. 5. Akt naposledy pozměněný rozhodnutím Rady 2002/772/ES, Euratom (Úř. věst. L 283, 21.10.2002, s. 1.).
Pozměňovací návrh 5
BOD ODŮVODNĚNÍ 3A (nový)
(3a)  Podmínka, aby členský stát bydliště byl povinen uznat diskvalifikaci v souvislosti s právem být volen, je další podmínkou pro uplatňování tohoto práva, jež není uvedena formou ani obsahem v čl. 19 odst. 2 Smlouvy o ES. Členský stát bydliště by měl mít možnost posoudit, zda by občan byl za stejných podmínek a stejným způsobem zbaven práva být volen podle vnitrostátních právních předpisů tohoto státu, a samostatně rozhodnout o tom, zda uzná tuto diskvalifikaci platnou v členském státě původu.
Pozměňovací návrh 6
BOD ODŮVODNĚNÍ 3B (nový)
(3b)  Rada by neměla překročit záměr uvedený v primárním právu a "podrobná úprava" stanovená ve směrnici 93/109/ES podle čl. 19 odst. 2 Smlouvy o ES by měla být omezena pouze na opatření nezbytně nutná k uplatňování těchto dvou zamýšlených práv – tedy práva občana volit a být volen v členském státě, jehož není státním příslušníkem – a neměla by k podmínkám stanoveným právními předpisy členského státu bydliště vytvářet další podmínky pro uplatňování těchto práv či je nahrazovat novými.
Pozměňovací návrh 7
BOD ODŮVODNĚNÍ 5
(5)  Je tedy třeba kandidátům zrušit povinnost, aby předkládali uvedené potvrzení, a nahradit ji zmínkou ve formálním prohlášení, které kandidáti musí učinit.
(5)  Je tedy třeba kandidátům zrušit povinnost, aby předkládali uvedené potvrzení, a nahradit ji nepovinnou zmínkou ve formálním prohlášení, které kandidáti musí učinit.
Pozměňovací návrh 8
BOD ODŮVODNĚNÍ 6
(6)  Hostitelskému členskému státu je třeba stanovit povinnost oznámit členskému státu původu uvedené prohlášení, aby se ujistil, že kandidát pocházející ze Společenství nebyl zbaven zmíněných práv v členském státu původu .
vypouští se
Pozměňovací návrh 9
BOD ODŮVODNĚNÍ 9
(9)  Proto je třeba zrušit výměnu informací, ovšem ponechat povinnost, aby volič nebo kandidát učinil prohlášení, jímž se zaváže, že své právo volit nebo kandidovat vykoná pouze v členském státu bydliště.
(9)  Proto je třeba zrušit výměnu informací, ovšem ponechat povinnost, aby volič učinil prohlášení, jímž se zaváže, že své právo volit vykoná pouze v členském státu bydliště.
Pozměňovací návrh 10
BOD ODŮVODNĚNÍ 10
(10)  S cílem odradit od dvojího hlasování či kandidatury a od výkonu práv volit a být volen v případě, kdy jich byl daný občan zbaven , by členské státy bydliště měly přijmout nezbytná opatření, aby taková porušení povinností stanovených směrnicí byla řádně sankcionována .
(10)  Členské státy bydliště by měly přijmout nezbytná opatření, aby nepřesnosti ve formálních prohlášeních předložených občany Unie a stanovených směrnicí byly řádně sankcionovány .
Pozměňovací návrh 11
BOD ODŮVODNĚNÍ 10A (nový)
(10a)  Podle článku 12 směrnice 93/109/ES mají členské státy povinnost plně a v dostatečném předstihu před každými volbami do Evropského parlamentu informovat občany Unie o jejich právu volit a být volen v členském státě bydliště; při výběru nejlepších prostředků by členské státy měly být podporovány Evropským parlamentem a Komisí a politickými stranami jak na evropské, tak i na vnitrostátní úrovni, s cílem zvýšit volební účast.
Pozměňovací návrh 12
BOD ODŮVODNĚNÍ 11
(11)  Je třeba, aby se zpráva o uplatňování pozměněné směrnice při volbách do Evropského parlamentu v roce 2009, kterou má Komise vypracovat na základě informací poskytnutých členskými státy, opírala zejména o výsledky kontrol a inspekcí, které provádějí členské státy po skončení voleb s cílem zjistit četnost případného dvojího hlasování a dvojí kandidatury.
(11)  Je třeba, aby se zpráva o uplatňování pozměněné směrnice při volbách do Evropského parlamentu v roce 2009, kterou má Komise vypracovat na základě informací poskytnutých členskými státy, opírala zejména o výsledky kontrol a inspekcí, které provádějí členské státy po skončení voleb s cílem zjistit četnost případného vícenásobného hlasování.
Pozměňovací návrh 13
BOD ODŮVODNĚNÍ 12
(12)  Systematická kontrola všech hlasů a všech kandidatur by byla vzhledem ke zjištěným problémům disproporční a vyvolala by otázky ohledně proveditelnosti, neboť v členských státech neexistují jednotné elektronické metody pro záznam a uchovávání údajů o skutečné účasti voličů a o podaných kandidaturách ; je tedy třeba, aby členské státy směřovaly své kontroly na situace, kdy je velmi pravděpodobné, že může dojít k dvojímu hlasování či dvojí kandidatuře ,
(12)  Systematická kontrola všech hlasů by byla vzhledem ke zjištěným problémům disproporční a vyvolala by otázky ohledně proveditelnosti, neboť v členských státech neexistují jednotné elektronické metody pro záznam a uchovávání údajů o skutečné účasti voličů; je tedy třeba, aby členské státy směřovaly své kontroly na situace, kdy je velmi pravděpodobné, že může dojít k vícenásobnému hlasování,
Pozměňovací návrh 14
ČL. 1 PÍSM. 1A (nové)
Čl. 3 (Směrnice 93/109/ES)
1a)  Článek 3 se nahrazuje tímto:
"Článek 3
Každá osoba, která k rozhodnému dni:
a) je občanem Unie ve smyslu čl. 17 odst. 1 Smlouvy;
b) není státním příslušníkem členského státu bydliště, ale splňuje podmínky, které členský stát bydliště stanoví pro právo volit a být volen vlastním státním příslušníkům,
má právo volit a být volena ve volbách do Evropského parlamentu v členském státě bydliště, pokud nebyla vyloučena z uplatňování těchto práv členským státem bydliště podle článků 6 a 7.
Musí-li státní příslušníci členského státu bydliště, aby mohli být voleni, být jeho státními příslušníky po určitou minimální dobu, je občanům Unie přiznáno splnění této podmínky, jsou-li po tuto dobu státními příslušníky kteréhokoli členského státu."
Pozměňovací návrh 15
ČL. 1 PÍSM. 1B (nové)
Čl. 4 odst. 2 (Směrnice 93/109/ES)
1b)  Čl. 4 odst. 2 se nahrazuje tímto:
"2. Voliči Společenství mohou být voleni ve více než jednom členském státě v týchž volbách za předpokladu, že členský stát bydliště nevylučuje tuto možnost v souvislosti se svými státními příslušníky a že volič Společenství splňuje podmínky týkající se práva být volen, které stanovují právní předpisy druhého členského státu."
Pozměňovací návrh 16
ČL.1 BOD 2 PÍSM. -A) (nové)
Čl. 6 odst. 1 (Směrnice 93/109/ES)
-a) odstavec 1 se nahrazuje tímto:
"1. Členský stát bydliště může stanovit, že občané Unie, kteří byli na základě individuálního rozhodnutí v oblasti občanskoprávní nebo trestněprávní zbaveni práva být voleni podle právních předpisů členského státu původu, nemohou toto právo uplatňovat v členském státě bydliště při volbách do Evropského parlamentu, pokud by byli za stejný přečin a stejným způsobem zbaveni tohoto práva podle vnitrostátních právních předpisů tohoto státu."
Pozměňovací návrh 17
ČL. 1 BOD 2 PÍSM. A)
Čl. 6 odst. 2 (Směrnice 93/109/ES)
2.  Členský stát bydliště kontroluje , zda občané Unie, kteří vyjádřili přání využít své právo kandidovat, nebyli zbaveni tohoto práva v členském státě původu na základě individuálního rozhodnutí v oblasti občanskoprávní nebo trestněprávní.
2.  Členský stát bydliště může kontrolovat , zda občané Unie, kteří vyjádřili přání využít své právo kandidovat, nebyli zbaveni tohoto práva v členském státě původu na základě individuálního rozhodnutí v oblasti občanskoprávní nebo trestněprávní.
Pozměňovací návrh 18
ČL. 1 BOD 2 PÍSM. B)
Čl. 6 odst. 3 (Směrnice 93/109/ES)
3.  Pro účely odstavce 2 tohoto článku oznámí členský stát bydliště prohlášení uvedené v čl. 10 odst. 1 členskému státu původu. Za tímto účelem jsou příslušné informace, za normálních okolností dostupné z členského státu původu, poskytovány včas a vhodným způsobem; tyto informace mohou obsahovat pouze údaje, jež jsou zcela nezbytné pro provádění tohoto článku a mohou být použity pouze pro tento účel. Pokud poskytnuté informace nesouhlasí s obsahem prohlášení, přijme členský stát bydliště vhodná opatření, aby zamezil kandidatuře.
3.  Pro účely odstavce 2 tohoto článku může členský stát bydliště oznámit prohlášení uvedené v čl. 10 odst. 1 členskému státu původu. Za tímto účelem jsou příslušné informace, za normálních okolností dostupné z členského státu původu, poskytovány včas a vhodným způsobem; tyto informace mohou obsahovat pouze údaje, jež jsou zcela nezbytné pro provádění tohoto článku a mohou být použity pouze pro tento účel.
Pozměňovací návrh 19
ČL. 1 BOD 2 A (nový)
Článek 7 (Směrnice 93/109/ES)
2a)  Článek 7 se nahrazuje tímto:
"Článek 7
1.  Členský stát bydliště může stanovit, že občané Unie, kteří byli na základě individuálního rozhodnutí v oblasti občanskoprávní nebo trestněprávní zbaveni práva volit podle právních předpisů členského státu původu, nemohou toto právo uplatňovat v členském státě bydliště při volbách do Evropského parlamentu, pokud by byli za stejný přečin a stejným způsobem zbaveni tohoto práva podle vnitrostátních právních předpisů tohoto státu.
2.  Pro účely odstavce 1 tohoto článku může členský stát bydliště uvědomit členský stát původu o prohlášení uvedeném v čl. 9 odst. 2. Za tímto účelem poskytne členský stát původu v přiměřené lhůtě a vhodným způsobem podstatné a běžně dostupné informace; tyto informace smějí obsahovat pouze údaje naprosto nezbytné pro uplatnění tohoto článku a smějí být použity pouze k tomuto účelu.
3.  Členský stát původu může poskytnout členskému státu bydliště v přiměřené lhůtě a vhodným způsobem jakékoli informace nezbytné pro uplatnění tohoto článku."
Pozměňovací návrh 20
ČL. 1 BOD 3 PÍSM. -A) (nové)
Čl. 10 odst. 1 písm. b) (Směrnice 93/109/ES)
-a) bod b) odstavce 1 se nahrazuje tímto:
"b) v případě potřeby prohlášení, že kandiduje ve volbách do Evropského parlamentu v jiném členském státě, a"
Pozměňovací návrh 21
ČL. 1 BOD 3 PÍSM. A)
Čl. 10 odst. 1 písm. d) (Směrnice 93/109/ES)
d) že nebyl zbaven práva kandidovat v členském státě původu.
vypouští se
Pozměňovací návrh 22
ČL. 1 BOD 3 PÍSM. C)
Čl. 10 odst. 3 (Směrnice 93/109/ES)
c)  Odstavec 3 se mění na odstavec 2.
c)  Odstavec 3 se mění na odstavec 2 a je pozměněn takto:
"Členský stát bydliště může od občana Společenství, který je oprávněn kandidovat, požadovat také předložení platného průkazu totožnosti. Může od něj rovněž požadovat, aby uvedl, od kdy je státním příslušníkem některého členského státu a zda byl zbaven práva být volen v jeho členském státě původu."
Pozměňovací návrh 23
ČL. 1 BOD 4
Čl. 13 odst. 1 (Směrnice 93/109/ES)
1.  Členský stát bydliště přijme nezbytná opatření k zajištění, že nepřesnosti ve formálních prohlášeních uvedených v čl. 9 odst. 2 a v článku 10 odst. 1 , kvůli nimž došlo k porušení povinností stanovených směrnicí, budou účinně, úměrně a odrazujícím způsobem sankcionovány.
1.  Členský stát bydliště přijme nezbytná opatření k zajištění, že nepřesnosti ve formálních prohlášeních uvedených v čl. 9 odst. 2 a v článku 10 odst. 1, budou účinně, úměrně a odrazujícím způsobem sankcionovány.

(1) Volby do Evropského parlamentu 2004, Zpráva Komise o účasti občanů Evropské unie v členském státě, ve kterém mají bydliště (směrnice 93/109/ES), a o volebních podmínkách (rozhodnutí 76/787/EHS ve znění rozhodnutí 2002/772/ES, Euratom).
(2) Úř. věst. L 278, 8.10.1976, s. 5.
(3) Úř. věst. L 297, 15.11.2003, s. 1.
(4) Úř. věst. C 364, 18.12.2000, s. 1.

Poslední aktualizace: 2. červen 2008Právní upozornění