Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Vedtagne tekster
WORD 46k
Onsdag den 26. september 2007 - Strasbourg Endelig udgave
Udtagning af landbrugsarealer i 2008 *
P6_TA(2007)0411C6-0302/2007

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 26. september 2007 om fravigelse af forordning (EF) nr. 1782/2003 om fastlæggelse af fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte og om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere for så vidt angår udtagning for året 2008 (KOM(2007)0523 - C6-0302/2007 - 2007/0194(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2007)0523),

-   der henviser til EF-traktatens artikel 37, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C6-0302/2007),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 51 og 134,

1.   godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.   opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. EF-traktatens artikel 250, stk. 2;

3.   opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

4.   anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad;

5.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Kommissionens forslag   Ændringer
Ændring 7
Betragtning 3
(3)  Det er derfor hensigtsmæssigt at tillade, at udtaget jord anvendes til landbrugsformål i 2008 -
(3)  Det er derfor hensigtsmæssigt at tillade, at udtaget jord anvendes til landbrugsformål i 2008 og 2009 -
Ændring 10
Betragtning 3 a (ny)
(3a)  Udtagningsordningen har positive virkninger for jordens kvalitet og den biologiske mangfoldighed. Det er derfor nødvendigt at undersøge konsekvenserne af afskaffelsen af udtagningen og midlerne til at fastholde disse positive virkninger.
Ændring 9
Artikel 1
Uanset artikel 54, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1782/2003 er landbrugerne i 2008 ikke forpligtet til at udtage jord, der er berettiget til udtagningsstøtte, af produktionen for at være berettiget til det beløb, der er fastsat i forbindelse med udtagningsrettighederne.
Uanset artikel 54, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1782/2003 er landbrugerne i 2008 og 2009 ikke forpligtet til at udtage jord, der er berettiget til udtagningsstøtte, af produktionen for at være berettiget til det beløb, der er fastsat i forbindelse med udtagningsrettighederne.
Ændring 11
Artikel 1 a (ny)
Artikel 1a
For at kunne forberede den fælles landbrugspolitiks fremtid foretager Kommissionen en analyse af følgerne for miljøet af afskaffelsen af udtagningen.
Seneste opdatering: 2. juni 2008Juridisk meddelelse