Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
WORD 46k
Τετάρτη 26 Σεπτέμβριος 2007 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Παύση καλλιέργειας για το 2008 *
P6_TA(2007)0411C6-0302/2007

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Σεπτεμβρίου 2007 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για παρέκκλιση από τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1782/2003 για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς όσον αφορά την παύση καλλιέργειας για το έτος 2008 (COM(2007)0523 – C6-0302/2007 – 2007/0194(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2007)0523),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 37 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0302/2007),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 και το άρθρο 134 του Κανονισμού του,

1.   εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.   καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 250, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ·

3.   καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.   ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογίες του Κοινοβουλίου
Τροπολογία 7
Αιτιολογική σκέψη 3
(3)  Είναι συνεπώς σκόπιμο να επιτραπεί, για το 2008, η χρήση γαιών, στις οποίες εφαρμόζεται παύση καλλιέργειας, για γεωργικούς σκοπούς,
(3)  Είναι συνεπώς σκόπιμο να επιτραπεί, για το 2008 και το 2009 , η χρήση γαιών, στις οποίες εφαρμόζεται παύση καλλιέργειας, για γεωργικούς σκοπούς,
Τροπολογία 10
Αιτιολογική σκέψη 3α (νέα)
(3α) Το σύστημα της παύσης της καλλιέργειας έχει θετική επίδραση στην ποιότητα των εδαφών και τη βιοποικιλότητα. Κατά συνέπεια, είναι απαραίτητο να μελετηθούν οι συνέπειες της κατάργησης της παύσης των καλλιεργειών και τα μέσα διατήρησης της θετικής αυτής επίδρασης,
Τροπολογία 9
Άρθρο 1
Κατά παρέκκλιση του άρθρου 54 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003, όσον αφορά το έτος 2008, οι γεωργοί δεν υποχρεούνται να αποσύρουν από την παραγωγή τις γαίες που είναι επιλέξιμες για δικαιώματα από παύση καλλιέργειας προκειμένου να μπορούν να λάβουν το ποσό που καθορίζεται στο πλαίσιο των δικαιωμάτων αυτών.
Κατά παρέκκλιση του άρθρου 54 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003, όσον αφορά τα έτη 2008 και 2009, οι γεωργοί δεν υποχρεούνται να αποσύρουν από την παραγωγή τις γαίες που είναι επιλέξιμες για δικαιώματα από παύση καλλιέργειας προκειμένου να μπορούν να λάβουν το ποσό που καθορίζεται στο πλαίσιο των δικαιωμάτων αυτών.
Τροπολογία 11
Άρθρο 1α (νέο)
Άρθρο 1α
Προκειμένου να προετοιμάσει το μέλλον της κοινής γεωργικής πολιτικής, η Επιτροπή διενεργεί μελέτη σχετικά με τον αντίκτυπο που θα έχει στο περιβάλλον η επίδραση της κατάργησης της παύσης καλλιέργειας.
Τελευταία ενημέρωση: 2 Ιούνιος 2008Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου