Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Vastuvõetud tekstid
WORD 48k
Kolmapäev, 26. september 2007 - Strasbourg Lõplik väljaanne
Maa tootmisest kõrvaldamine 2008. aastal *
P6_TA(2007)0411C6-0302/2007

Euroopa Parlamendi 26. septembri 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega kehtestatakse erand määrusest (EÜ) nr 1782/2003 (millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames kohaldatavate otsetoetuskaavade ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad põllumajandustootjate jaoks) seoses maa tootmisest kõrvaldamisega 2008. aastal (KOM(2007)0523 - C6-0302/2007 - 2007/0194(CNS))

(Nõuandemenetlus)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (KOM(2007)0523);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artiklit 37, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C6-0302/2007);

–   võttes arvesse kodukorra artikleid 51 ja 134;

1.   kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2.   palub komisjonil oma ettepanekut vastavalt muuta, järgides EÜ asutamislepingu artikli 250 lõiget 2;

3.   palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

4.   palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui ta kavatseb komisjoni ettepanekut oluliselt muuta;

5.   teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

Komisjoni ettepanek   Parlamendi muudatusettepanekud
Muudatusettepanek 7
Põhjendus 3
(3)  Seetõttu on asjakohane võimaldada 2008. aastal kasutada tootmisest kõrvaldatud maad põllumajanduslikul otstarbel,
(3)  Seetõttu on asjakohane võimaldada 2008. ja 2009. aastal kasutada tootmisest kõrvaldatud maad põllumajanduslikul otstarbel,
Muudatusettepanek 10
Põhjendus 3 a (uus)
(3 a)  Maa tootmisest kõrvaldamine mõjub positiivselt pinnase kvaliteedile ja bioloogilisele mitmekesisusele. Seetõttu tuleb analüüsida maa tootmisest kõrvaldamise kaotamise tagajärgi ja nimetatud positiivse mõju säilitamise vahendeid.
Muudatusettepanek 9
Artikkel 1
Erandina määruse (EÜ) nr 1782/2003 artikli 54 lõikest 3 ei ole põllumajandustootjad maa tootmisest kõrvaldamise õigustega kindlaksmääratud summa saamiseks kohustatud 2008. aastal jätma tootmisest kõrvale maad, mis vastab kõnealustele õigustele.
Erandina määruse (EÜ) nr 1782/2003 artikli 54 lõikest 3 ei ole põllumajandustootjad maa tootmisest kõrvaldamise õigustega kindlaksmääratud summa saamiseks kohustatud 2008. ja 2009. aastal jätma tootmisest kõrvale maad, mis vastab kõnealustele õigustele.
Muudatusettepanek 11
Artikkel 1 a (uus)
Artikkel 1 a
Eesmärgiga valmistada ette ühise põllumajanduspoliitika tulevikku, viib komisjon läbi maa tootmisest kõrvaldamise kaotamise keskkonnamõju hindamise.
Viimane päevakajastamine: 2. juuni 2008Õigusalane teave